Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 15. Jun 2005 Blad nr. 1. Fraværende med afbud: Åse Sørensen, Gunna Jørgensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 15. Jun 2005 Blad nr. 1. Fraværende med afbud: Åse Sørensen, Gunna Jørgensen"

Transkript

1 Den 15. Jun 2005 Blad nr. 1 Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Solrød menighedsråd, onsdag den 15. Jun kl i Solrød Strandkirke Fraværende med afbud: Åse Sørensen, Gunna Jørgensen Mogens Sørensen fortalte om situationen vedr Aase Sørensens operation med en hilsen til alle. Menighedsråd og medarbejdere sendte en genhilsen til Aase Sørensen med ønske om snarlig helbredelse. Dagsorden : 05.06/01 /01 Godkendelse af referatet for mødet den 12. Maj. Godkendt /02 /02 Udvidelse af annexkirkegården Kirsten Hartvig Petersen orienterede: Orientering fra kirke- kirkegårdsudvalget Dræningen af C+D er snart færdig(desværre med et overrevet tlf.-kabel). Der kommer et møde om det videre arbejde vedr. F+G. Der blev omdelt brev fra Susanne Guldager om forskellige spørgsmål vedr C+D. Dette brev behandles også af udvalget. Bent Hartvig Petersen fortalte om møde med Køge museum om arbejdet med diget i fase 3. Det var enighed og tilfredshed med at diget opretholdes (og delvist restaureres) som det oprindelige jorddige. Det blev endvidere meddelt at der nu er accept på låneoptagelsen som svarer til tallene for stiftslån i budgetforslag 2006.

2 Den 15. Jun 2005 Blad nr /03 /03 Lotte: Oplæg til debat om minikonfirmanderne. Lotte Djursner gennemgik udsendt oplæg om ressourcesituationen på børnearbejdet m.v. En drøftelse i menighedsrådet konkluderede at der p.t. ikke er stemning for at stoppe igangværende større aktiviteter på børneområdet. Hvis der er konkrete problemer med manglende arbejdskraft f.eks. vedrørende minikonfirmander i efteråret og fortsat i de kommende år påtager personaleudvalget sig snarest muligt at udarbejde løsningsmuligheder.(for de kommende år vedrører det overvejelser om den halve sognemedhjælperstilling, der søges om i budget 2006). Da der evt skal opslås vikar /timer til minikonfirmandarbejdet i efteråret 2005 skal dette ske hurtigt. Evt. ekstra træk på den samlede lønkontogruppe eller udbetaling af honorarer og/eller anvendelse af overskud = træk på kassebeholdningen til konsulentmedvirken koordinerers med P-udvalg /økonomiudvalg parallelt /04 /04 Organisternes arbejdsmiljø. Et tilbud på måling af lydtryk på organisternes arbejdssteder ved orglerne på kr 7875 inkl moms og transport blev godkendt /05 /05 Fritid i Solrød Center den 27. aug. 05 Pkt 05.05/ /06 Godkendelse af vedtægter for: Kirke- Kirkegårdsudvalget Kirkeværgen 05.06/07 /07 Meddelelser fra kasseren Birger Guldbæk er kontaktperson. Pigekoret synger og Anne-Marie Andersson arbejder videre med videoshow om aktiviteter i sognet. /06 Det gennemarbejdede udkast blev omdelt til behandling på augustmødet den 10.august. Kassereren henviste til udsendt materiale. Der lægges op til behandling af halvårsregnskabet på augustmødet. Der bliver et møde i økonomiudvalget i slutningen af juli om halvårsregnskabet /08 /08 Meddelelser fra kateketen Lotte Djursner erindrede om temadag den 21. august (efter højmessen i Strandkirken). Stiftets informationskonsulent skal have et oplæg til temadagen der udarbejdes snaretst.

3 Den 15. Jun 2005 Blad nr /09 /09 Meddelelser fra organisterne. Ove Mathiesen fortalte om arbejdet i pigekoret og det kommende arbejde med orglet i Strandkirken /10 /10 Meddelelser fra graveren Boris Thomhav fortalte om personalesituationen på kirkegården samt rejste spørgsmål om levende lys i stolerækkerne i Solrød Kirke. Det blev besluttet at der foreløbig ikke kan opstilles levende lys i stolerækkerne ved kirkelige handlinger. Udvalget drøfter situationen evt. med henblik på anskaffelse af andre (og mere sikre )lysestager/-holdere /11 /11 Meddelelser fra kirkeværgen Karin Justesen kunne fortælle at der har været hovedrengøring i Strandkirken og at gulvene i undervisningslokaler bliver lakeret. Problemer med luger ved klokkerne er udbedret /12 /12 Meddelelser fra præsterne Leif Ellerbek rejste på ny spørgsmålet om Nyt om Pinse på Herrens Mark ændring af provstigrænser. Det fremgik af den efterfølgende drøftelse at også menighedsrådet kan støtte et nyt provsti der omfatter Solrød og Greve kommuner. Sagen behandles på augustmødet. Leif fortalte om sin medvirken i det kriseberedskab der er sat op til en koordineret indsats ved en evt. katastrofesituation i Roskilde Amt. Michael Rønne Rasmussen omtalte den kommende evaluering af Pinse på herrens mark. I den forbindelse nævnte Leif Ellerbek det posititve ved den store deltagelse i arrangementet fra Solrød Sogns side. Charlotte Gravesen fortalte om kursus som hun og Lotte Djursner har være på om børn og sorg. En drøftelse om præstesituationen i sognet og i kommunen efter sommeren giver anledning til at menighedsrådet skriver et brev til biskoppen om arbejdskraftsituationen for præsterne i Solrød Sogn /13 /13 Samarbejde sogne/præster/menighedsråd: Intet 05.06/14 /14 Meddelelser fra formanden Til efterretning

4 Den 15. Jun 2005 Blad nr. 4 Fælles afskedsgave med Jersie til Karen Nordahl Svendsen. Beretning fra Stiftsudvalget vedr. Mellemfolkeligt arbejde PUV: Godkendelse af dræningsprojektet, samt anmodning om fremsendelse af låneansøgning Blå Kors: Ansøgning om bidrag Nyheder fra Kroghs Forlag Skrv. fra Kristian Gylling ang. Rådsseminar RS: Indbydelse til Skt. Johannes Landemode i Roskilde d. 22. Juni 2005 Referat fra Stiftsudvalgsmødet d. 14.marts Skrv. fra Oliver Antunes vedr. Kirkekoncert RS: Forhåndsgodkendelse af lån fra Stiftsmidlerne 05.06/15 /15 Meddelelser fra udvalgene: Aktivitetsudvalget EDB-udvalget Gudstjenesteudvalget: Kirke- Kirkegårdsudvalget: Kirkebladsudvalget Præstegårdsudvalget Personaleudvalget Økonomiudvalget Edb-udvalget: Der er indkøbt ny server og der installeres edb-forbindelse mellem Brandsoftprogrammer på kirkegård og på kirkekontor. Gudstjenesteudvalget: Der omdeles referat af sidste møde. K-K-udvalget: Udvalget omtales i næste nummer af bladet. Der er foretaget div. reparationer på mandskabshuset. Udvalget vil snarest tage på tur til Gadstrup for at se på elradiatorer i marmor. Der omtales problemer med efeu på birketræer ved Strandkirken. Der arbejdes med tilbud på lapidarium på gamle kirkegård. Kirkebladsudvalget: Næste nummer er på vej til trykkeren. Præstegårdsudvalget henviser til efterfølgende lukket møde. Økonomiudvalget: Bent Hartvig Petersen omdelte regneark med regnskabet ult. maj /16 /16 Joyful Noise Der var enighed om at Ove forelægger Joyful Ansøgning om tilskud til køb af klaver Noise en model i retning af at man er Bilag indstillede på at leje deres elklaver for 500 kr. pr gang (og at dette i givet fald vil være menighedsrådets bistand til korets investering i et nyt elklaver)

5 Den 15. Jun 2005 Blad nr /17 /17 Solrød Sogns Menighedspleje Leif Ellerbek fortalte om arbejdet i menighedsplejen, aflastningstjenesten og med sorggrupper. Endvidere orienterede Leif om at den ansvarlige gruppe af ældre, der har stået for hyggeklubben er ved at takke af. Der var enighed om at gruppen takker for indsatsen og at kirkens personale overtager de opgaver som denne gruppe har stået for. Man er således indstillet på at hyggeklubben kan fortsætte f.eks. en gang pr. måned. Klubbens kassebeholdning indgår i og ophører i forbindelse med udflugten efter sommer /18 /18 Eventuelt: Mogens Sørensen adviserede et møde i P- udvalget vedr ressourcer til minikonfirmander og orienterede om at aftalen om det offentlige juletræ ved Solrød Kirke er på plads. Kirsten Borritz fortalte om kirke-skole arrangementet om døden som er et meget positivt og nyttigt projekt set fra lærerside. Lukket punkt Sandbakken 12 Nyt fra adhoc-udvalget (refereres på næste side til omdeling blandt deltagerne i lukket møde) Vedr deltagere i lukket møde forlod præsterne mødet, da det fastsatte dagsordenspunkt vedrører præstegården : Sandbakken 12. Ved en formel fejl forblev Lotte Djursner på mødet fra start. Situationen blev udbedret ved at Lotte Djursner forlod det lukkede møde ca. 20 minutter efter starten. Det blev inden det lukkede møde præciseret at Lotte Djursner under mødet som ansat har tavshedspligt og at evt. udtalelser og indlæg af en ansat, der ikke er indbudt som særlig sagkyndig, ikke kan føres til referat som en del af menighedsrådets drøftelser.

6 Den 15. Jun 2005 Blad nr. 6 Lukket møde : Overvejelser om et evt. bygge projekt på Sandbakken 12 På mødet blev omdelt det andet skitseforslag udarbejdet af K: Wohlert til en ud-/ombygning af Sandbakken 12. Referat af lukket møde: Der var i menighedsrådet enighed om at det andet skitseforslag til en udbygning af Sandbakken 12 inklusive omkostningsoverslag, som blev omdelt på mødet, udarbejdet af Wohlert den 14.juni ikke umiddelbart kan anvendes i det fortsatte arbejde,. Man var dog enige om at det er nyttigt at se forskellige forslag, men at man må prøve at præciserer rammer og forudsætninger endnu tydeligere. På dette grundlag overvejer ad-hocudvalget om det er vejen frem at finde en anden arkitekt til et tredje forsøg på en skitse for en om- /udbygning af huset. Der var fortsat enighed om at menighedsrådet over fra provstiudvalget fastholder planen om at Sandbakken bør om-/udbygges og at det kan meddeles at man arbejder meget seriøs med planen, som desværre ikke kan foreligge i en klar og vedtaget form ved budgetsamrådet ult. august /mr-juni.2005/ref. 17.juni 2005/Steen Arnstrup

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014 På mødet deltog: Jan Friberg, Jakob Riis, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Jens Andersen, Per Rønager Bøjstrup, Per Frederiksen, Ole Winkler Pedersen, Anne-Lise Wagner, og Jørn Johansen. Susanne Sjølander

Læs mere

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted i graverhuset Pkt. Indhold Begrundelse/ Beslutningsforslag

Læs mere

Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift

Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift Dato Dok.nr.: 145009/14 / HNN STIFTSRÅDET Beretning fra mødet i stiftsrådet mandag den 15. december 2014 i Lolland-Falsters Stift Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift Domprovst Ole Opstrup

Læs mere

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Dato: 17. februar 2015 kl. 16.30 i Konsistoriesalen Afbud fra: Christiane Hach, Jesper Hougaard Larsen, Henrik Wigh-Poulsen, Signe Toft, Kai Hermansen.

Læs mere

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 21. august kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke store sal

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 21. august kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke store sal Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 21. august kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke store sal Kirkekontoret Frederikssundsvej 125 A 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 55 58 22.08.2013

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Referat fra møde i Grøndalslund Sogns Menighedsråd torsdag den 28. november 2013 kl. 18 i Sognegården, Tårnvej 350.

Referat fra møde i Grøndalslund Sogns Menighedsråd torsdag den 28. november 2013 kl. 18 i Sognegården, Tårnvej 350. Tårnvej 350, 2610 Rødovre Referat fra møde i Grøndalslund Sogns Menighedsråd torsdag den 28. november 2013 kl. 18 i Sognegården, Tårnvej 350. NB! Der er spisning fra kl. 18 til kl. 18.30 Tilstede: Peter

Læs mere

B. Beslutningspunkter

B. Beslutningspunkter Stege Kirke og Sogn Menighedsrådet Referat fra Menighedsrådets møde onsdag den 5.11.2014 kl. 19:00 i Morten Reenbergs Gård, Kirkepladsen 1, Stege A. Mødeadministration a1. Forplejning Under mødet serveres

Læs mere

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård.

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Deltagere: 1. Christians: Karsten Clement og Hans-Christian Jørgensen 2. Kgs. Lyngby: Vibeke Lentz,

Læs mere

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol Blad nr. 55 REFERAT fra bestyrelsesmøde i onsdag den Til stede: Søren Fibiger Olesen (formand), Carsten Jørgensen (næstformand), Sonja Pilgaard Andersen (kasserer), Per Henriksen (f. Bente Gertz), Lisbeth

Læs mere

Bilag nr. møde gennemført? Ansøgning om lån til syn og skøn endnu ikke ansøgt, vi mangler et tal fra advokaten.

Bilag nr. møde gennemført? Ansøgning om lån til syn og skøn endnu ikke ansøgt, vi mangler et tal fra advokaten. Dagsorden nr. 2. til menighedsrådsmøde Onsdag den 28. januar, kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej Til

Læs mere

REFERAT fra menighedsrådsmøde, tirsdag den 21. april 2015 kl. 19.00 i Sognegården Menighedssalen

REFERAT fra menighedsrådsmøde, tirsdag den 21. april 2015 kl. 19.00 i Sognegården Menighedssalen REFERAT fra menighedsrådsmøde, tirsdag den 21. april 2015 kl. 19.00 i Sognegården Menighedssalen Mødeleder: Tommy Hvedhaven Referent: Else Gjedde Afbud: Lissy Larsen, Christian B. Steen 1. Godkendelse

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen.

1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 23. marts 2015. Kl. 15.30 Mødested: Hotel Vojens Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen. 2 Godkendelse

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Ingen fraværende Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendes 2 Introduktionskursus for provstiudvalgsmedlemmer

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Onsdag den 19. november 2014 kl. 16.30 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet var fastsat følgende dagsorden: Afbud fra Erik Andreassen

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Erik Dybdal Møller, Hans Henrik Christensen (medarbejderrepræsentant), Jakob From Søvndal, Anita Holmgaard, Eva

Læs mere

Dagsorden: Efter mødet vil der være forplejning, så det er ekstra vigtigt at vide om I deltager i mødet på grund. Deltagere fra bestyrelsen

Dagsorden: Efter mødet vil der være forplejning, så det er ekstra vigtigt at vide om I deltager i mødet på grund. Deltagere fra bestyrelsen Boligselskabet Domea København Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 17.00 i selskabslokalet beliggende Gadekærvej 16 st., Valby Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Sag Stouby og Omegns Lokalråd Mødedato 2014-06-26 Projekt Bestyrelsesmøde Ref. MSN Fordeling: Anders Udbye: andersudbye@gmail.com, Helene Fruelund: helenefruelund@gmail.com,

Læs mere

Dagsorden. Afbud: Tine (TS), Tom (TVS), Kirsten (KKO) 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd

Dagsorden. Afbud: Tine (TS), Tom (TVS), Kirsten (KKO) 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd Blad nr. 87 Dagsorden Tilstede: Janne (JRP). Jens Christian (JCB), Kjeld (KM), Lars (LF), Vibeke (VW), Helle (HJ), Kisser (KW), Åse (ÅLS), Mai (MBA), Benny (BR), Thomas (TH) Afbud: Tine (TS), Tom (TVS),

Læs mere

Frederikhaves Beboerrepræsentation

Frederikhaves Beboerrepræsentation Formål med mødet: Beslutning om punkterne på dagsordnen m.v. Dato: 28.04.2014 Varighed: 17:00 18:00 Tilstedeværende: Annette Bendtsen (AB), Vagn Baxter (VB), Ellen Nielsen (EN), Lars Bo Andersen () Fraværende:

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Elli Krog Foldager.

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Elli Krog Foldager. Referat for: Fredericia Provstiudvalg PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6 Afbud fra Elli Krog Foldager. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Der tilføjes et ekstra punkt: Der

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Åbent referat Dag og tid: Tirsdag den 25. november 2014 kl. 14.30 Sted: Administrationsbygningen, mødelokale 1, Vingstedvej 27, 7182 Bredsten. Deltagere:

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ

Læs mere