Ungeråd i helhedsplaner 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ungeråd i helhedsplaner 2013"

Transkript

1 Ungeråd i helhedsplaner en erfaringsopsamling om ungeråd i Danmark Af Cand.soc. Lene Pfeiffer Petersen For beboerrådgivningen i Høje Gladsaxe Oktober Indledning Denne undersøgelse af ungeråd bygger på en række interview med ansatte i helhedsplaner i Danmark samt formanden for et kommunalt ungeråd 1. Desuden er den baseret på research i nyhedsmedier, hjemmesider, boligsociale helhedsplaner samt materiale fra Center for Boligsocialudvikling. Undersøgelsen har til formål at give et overblik over de erfaringer som i øjeblikket gøres rundt omkring i landet i forskellige helhedsplaners arbejde med ungeråd. Samtidigt drages der også erfaringer fra ungeråd som af forskellige årsager er nedlagt/stoppet i deres virke. Disse kan forhåbentligt belyse potentielle faldgrupper ift. arbejde med ungeråd. Udover de generelle erfaringer er de unges personlige udbytte trukket frem fra undersøgelsen og fremstillet i en bruttoliste over kompetencer, da det er blevet brugt i et oplæg til de unge i Høje Gladsaxe. Der kunne på den måde sagtens være andre tilsvarende emner som kunne trækkes frem fra materialet. Det er forhåbningen at denne research kan være til inspiration for helhedsplansmedarbejdere som arbejder med ungeråd eller overvejer at påbegynde dette arbejde. 2. Opsummering Ungerådene i denne undersøgelse er alle startet indenfor de sidste par år. De fleste af ungerådene fungerer på nuværende tidspunkt, men enkelte nu nedlagte ungeråd er også medtaget som cases, for at give et blik på, hvad der kan gå galt. Medlemmerne af ungerådene er fra 13 år gamle helt op til 24 år. Nogle steder er rådene delt i et råd for de mindre unge og et for de lidt ældre, men oftest fungerer de som ét samlet råd. Fælles for rådene er at de alle arbejder for at sikre unge en stemme i deres boligområde eller kommune. Samtidigt arbejder ungerådene for at forbedre unges image i deres boligområde og med at skabe en ny og mere positiv forståelse af de unge. Generelt er de unge forholdsvis ressourcestærke og velfungerende unge mennesker, som skal fungere som rollemodeller for andre unge i kvarteret. De aktiviteter som rådene gennemfører varierer, men mange har fokus på idræt og bevægelse eller underholdningsarrangementer for boligkvarteret som f.eks. filmarrangementer eller lign. 1 Det kommunale ungeråd er medtaget da dettes organisation, aktiviteter og rekruttering af frivillige kunne være til inspiration for ungerådsarbejde i helhedsplaner. 1

2 Ungerådene fungerer alle i mere eller mindre grad i tæt sammenhæng med helhedsplanerne og rådene udvikles i sammenspil med medarbejderne. Fastholdelse og langtidssikring af ungerådene er generelt en stor udfordring i alle helhedsplaner. I min research er jeg stødt på flere yderligere eksempler på at ungeråd er lukket ned efter noget tid. Det tyder på en udfordring i forhold til at fastholde momentum og motivation blandt de unge i længere tid ad gangen. Arbejdet med rådene er derfor forholdsvis skrøbeligt, da de risikerer at lukke efter noget tid især hvis helhedsplanen ikke fortsætter og derved ikke har mulighed for at støtte og hjælpe. Der er ligeledes generelt en udfordring at få ungerådene til at køre selvstændigt og det er ofte tilfældet at helhedsplanerne støtter og hjælper i stort omfang. Dette har naturligvis også indflydelse på i hvor høj grad ungerådene er følsomme overfor ændringer i den boligsociale indsats i området. Generelt er det tilfældet at ungeråd ofte lukker op og ned eller er svære at fastholde. 3. Erfaringer fra 7 ungeråd Ungerådet i Vollsmose, Odense Ungerådet i Vollsmose har eksisteret siden april Det består af ni unge i alderen år, hvor af de alle kendte hinanden i forvejen. Rådet blev dannet på en såkaldt demo-camp hvor hele kvarterets unge var inviteret. Det var dog i realiteten kun dem som nu er medlemmer af ungerådet som deltog. Demo Camp en, som skal holdes hvert år fra nu, er tænkt som et stormøde for kvarterets unge, hvor man ser tilbage på året som gik (de aktiviteter som er blevet afholdt) og planlægger det næste år. Desuden er arrangementet også en generelforsamling for ungerådet. Her genvælges eller nyetableres rådet. Ungerådet har udarbejdet en formålsbeskrivelse og en vision således at de kan vurdere mulige aktiviteter og arrangementer ift. vedtægterne. På den måde sikres det at alle arrangementer holder sig inden for formålet. Det er dog ikke meningen at ungerådet direkte skal repræsentere alle de unge i kvarteret. Derimod skal de være rollemodeller for andre og på sigt deltage i det politiske arbejde i området. På grund af rådets endnu korte levetid er det begrænset hvor mange aktiviteter de har arrangeret. Ungdomsrådets første større arrangement var et vælgermøde med politiske ungdomskandidater med overskriften "Er unge for dumme til politik". Ungdomsrådet arbejder i efteråret videre med tiltag for at øge unges interesse for kommunalvalget bl.a. i samarbejde med DUF. Indtil videre har de unge derudover mest været medarrangør på allerede eksisterede arrangementer, for at gøre dem synlige og for at folk i Vollsmose lærer dem at kende. De unge har dog også forsøgt at stille sig op i centret og spørge folk hvad de kunne tænke sig i Vollsmose. Det var dog ikke en stor succes. De unge blev af flere spurgt om deres eget arbejde i ungerådet og rådets visioner og de vidste faktisk ikke altid hvad de skulle svare. De arbejder nu med en taktik om at vise, hvad de kan i stedet for at sige det og de fokuserer derfor på at afholde arrangementer. De unge har fået undervisning i pressehåndtering og en enkelt har også været med på et internt kursus i Vollsmose i foreningsarbejde. Helhedplanen og ungerådet har sammen overvejet et besøg på Christiansborg, men det, mener helhedsplansmedarbejderen, ikke at de unge er helt klar til endnu. Ungerådet har fået kr fra undervisningsministeriet, som de får lov til at uddele som en pulje til andre unges projekter og initiativer. Derudover har de unge fået kr som var puljemidler som helhedsplanen havde til overs fra et projekt som alligevel ikke blev realiseret. 2

3 Forankring Vollsmose har tidligere haft et ungeråd, i forbindelse med en helhedsplan, men det gik i sig selv da helhedsplanen stoppede. Forankring bliver en stor udfordring, da ungerådet, som det ser ud nu, ikke kan køre af sig selv. Men helhedsplansekretariatet håber, at de unge med tiden kan at afholde arrangementer selv. : Teamleder Veronica Hansen Tel: Ungerådet i Nørremarken, Vejle I december 2012 blev ti unge i alderen år prikket på skulderen af Hotspot/ Vejle kommune og helhedsplanen og opfordret til at være med i et lokalt ungeråd. Gældende for de unge er at de er velfungerende, ressourcestyrke og travle. De fleste har både fritidsjob og fritidsaktiviteter ved siden af det frivillige arbejde i ungerådet. Kort tid efter de unge blev valgt, blev de alle sendt i en bus i sommerhus på en arbejdsweekend sammen med tre medarbejdere fra kommunen og helhedsplan. Her blev der bl.a. talt om de unges motivation for at deltage i ungerådet, om frivilligt arbejde. Derudover idéudviklede de sammen med de unge. De unges ideer blev skrevet ned og derved dokumenteret til senere brug. Samtidigt fik de unge lavet en personlighedstest for at de selv kunne blive mere klar over deres egne kompetencer og personlighed samt hvordan de som ungeråd kunne indgå i en gruppe sammen. Efterfølgende har de unge også udarbejdet vedtægter og fået styr på organisering, navneliste, facebookprofil osv. I dag er der seks aktive unge i alderen år i ungerådet. I rådet er de både etniske danskere og to-sprogede. I det nye år skal ungerådet have genvalg og de håber på at få nogle flere med i rådet. Ungerådet i Nørremarken holder møde hver den 1. fredag i måneden. Helhedsplanens medarbejdere bruger facebook til at huske de unge på at de har møde. Når de holder møde sørger Hotspot lederen og helhedsplanmedarbejder, altid for at have noget til de unge f.eks. brød, pizza eller andet. Udgangspunktet for at skabe ungerådet og deres aktiviteter har i høj grad været at lære de unge om at bruge demokrati og hvordan man tager ansvar i sit lokale område. Derfor har aktiviteterne i ungerådet til formål at styrke det sociale i området og skabe tryghed og positiv udvikling. Ungerådet har stået for enkelte aktiviteter som f.eks. en filmaften for børn og unge. Der var dog ikke den helt store deltagelse til arrangementet, grundet ferie. Det er planen at de til november skal starte en fodboldturnering for kvartets børn / unge. Desuden får de unge løbende tilbud om at deltage i diverse kurser, som Hotspot og helhedsplanen får tilsendt information om fra deres netværk. De unge har f.eks. været på en weekend som danske skoleelever arrangerede. De har også talt om at de unge skulle deltage i et selvudviklingskursus som DGI udbyder (pris 2400kr pr. deltager). Samtidigt har de også overvejet kurser fra tilbuddet idrætspuls som handler om frivillighed og idræt. Det er planen at de unge skal have t-shirt med eget logo som de kan have på til arrangementer. En af de store arrangementer som ungerådet har deltaget i var en ungekonference i Tyrkiet i år. Det var Videncenter for Integration som arrangerede det og via Hotspot blev de unge involveret. Konferencen handlede om demokrati med det overordnede formål at bekæmpe fremmedhad og racisme og bekæmpe fordomme og skabe bedre forståelse. På konferencen deltog unge fra Frankrig, Portugal og Tyrkiet. Her fik de unge undervisning i demokratiforståelse og kultur samt lærte om lokale traditioner. De unge har efterfølgende sagt 3

4 at det havde været meget gavnligt for dem at deltage og lærerigt for dem at møde andre unge. Samtidigt har det styrket deres forhold til hinanden. De unge i Nørremarken har kr om året til rådighed indlagt i helhedsplanens budget. Helhedsplanmedarbejder og bestyrelsen har lavet en aftale med helhedsplanen om at de opsparer yderligere 25kr op til aktiviteter hver gang ét ungerådsmedlem deltager i et ungerådsmøde. De unge motiveres derved til at deltage på møderne. Hverken ungerådet selv eller helhedsplanen har søgt andre midler eller puljer. Det er muligt at ungerådet skal på sommerhus ophold igen, men datoen er ikke fastlagt. Der vil også være midler til at finansiereopholdet fra Hotspot og helhedsplanen. Raeka Maoued Tel: Ungerådet i Parkvejkvarteret, Skælskør Ungerådet i Parkvejkvarteret i Slagelse Kommune er indskrevet i den boligsociale helhedsplan i området. Den nuværende leder af helhedsplanen, Anja Nielsen, blev ansat for 3 år siden og blev hurtig klar over at man var nødt til at gøre noget mere formaliseret for at få fat i de unge. Ungerådet startede derefter med udgangspunkt i unge som var tilknyttet lommepengeprojekter i helhedsplanen. Særligt én dreng udmærkede sig og han blev (i samarbejde med Anja Nielsen) drivkraften sammen med de unge i projektet. De unge mødes hver mandag hos helhedsplanen (Anja Nielsen deltager i deres møder) og taler om mange forskellige ting. Mandagsmøderne begyndte de med for 2 år siden, inden der var dannet et formelt ungeråd. Mandagsmøderne handlede i starten meget om kage og kaffe og hverdagsting, men blev efterhånden et forum hvor der også blev talt om demokrati, politik, aktuelle nyheder, dansk kultur osv. Efterfølgende blev der udarbejdet en formel indkaldelse til ungerådet og fire unge blev valgt ind. Efter at ungerådet blev dannet blev møderne mere formelle med dagsorden, referat osv. I dag afholdes der formelle møder stadig hver mandag. Der har to gange været udskiftning i ungerådet (dog ikke formanden) og det har fungeret fint. Pigerne er dog ikke særligt godt repræsenteret i ungerådet. Der er dog en pige i rådet nu. For helhedsplansmedarbejderne har det været afgørende at finde nogle kerne unge som er velfungerende og vil og kan deltage aktivt - og så tage udgangspunkt i dem. Fx. har formanden for ungerådet fået rigtig meget positiv medieomtale og det gør en forskel for de andre unge i området. Ungerådet i dag De unge er ambassadører for kvarteret og er med hvis der er problemer af forskellig art. De fungerer som diplomater i mange situationer i kvarteret. Helhedsplansmedarbejderne bruger de unge til meget, men derfor er medarbejderne også bevidste om at de unge skal have noget igen. F.eks. er mange af de unge i ungerådet meget interesseret i parkour og Anja Nielsen har derfor hjulpet dem meget med at skaffe midler og faciliteter til deres interesse. På den måde har det været et give and take forhold mellem helhedsplanen og de unge i ungerådet. Anja sørger også for at tage formanden med ud til arrangementer f.eks. til den boligsociale konference. Afdelingsbestyrelsen vil gerne samarbejde og den overordnede bestyrelse i boligselskabet har støttet projektet med ungerådet hele tiden. En af de unge er også blevet valgt ind i 4

5 afdelingsbestyrelsen. Dette ville ikke kunne have ladet sig gøre for år tilbage siger Anja Nielsen, men nu har de unge så godt et image i området at det er muligt. Samtidigt er der for nyligt kommet en helt ny afdelingsbestyrelse hvilket Anja Nielsen vurderer også har gjort en forskel. Det har været vigtigt for helhedsplanen at profilere de unge i kvarteret og i bestyrelserne også på individ niveau således at de er kendt i området. Helhedsplanen har samtidigt været i tæt dialog med bestyrelsesformanden i afdelingsbestyrelsen. I dag er de unge selv med til at finde på aktiviteter og er primus motor i forskellige projekter. Et konkret projekt som de unge har været med til at arrangerer er GAM3, som er et streetsportsprojekt med bl.a. parkour. De unge har også været med til at starte en forening som hedder Street Station som arbejder for at forbedre forholdene for streetsport i Parkvejkvarteret. Det er vigtigt for helhedsplanen at det ikke bliver hvad Anja Nielsen kalder bonbonlandsaktiviteter det hele. Det vil sige at det ikke bare skal være ren underholdning og engangsfornøjelser. Det skal være aktiviteter som gavner kvarteret som hele og det behøver ikke nødvendigvis at være omkostningstungt. Ungerådet er indskrevet i den eksisterende helhedsplan og har derigennem fået midler. Anja Nielsen har forsøgt at forankre dem økonomisk i afdelingsbestyrelsen. Men samtidigt har det været vigtigt for Anja at det ikke behøvede at koste mange penge. Der er også en læring for de unge i at de ikke kan få det hele, men at de må prioritere. Fastholdelse Fastholdelse er en stor udfordring i helhedsplanen, særligt da helhedsplanen ikke ved om de får midler til endnu en helhedsplan. Helhedsplanen risikerer derfor at skulle lukke ned til årsskiftet. Derfor er det uvist om ungerådet kan komme til at køre videre hvis helhedsplanen ikke vil være der til at støtte dem. Anja Nielsen pointerer dog, at det er helt afgørende at man fra starten af viser at man godt gider de unge. Leder af helhedsplanen Anja Nielsen Tel: Ungerådet i Løget By, Vejle Ungerådet havde eksisteret i to-tre ugers tid, da jeg taler med projektmedarbejder Henrik Thomsen. De har indtil videre afholdt to møder, hvor Henrik Thomsen har forsøgt at coache og sparre med de unge. Ungerådet er opdelt i to: Et råd for de årige og et for dem over 18. I dag er der fem unge i ungerådet, men det er forhåbningen at de kommer op på ti. De har tidligere haft et ungeråd i Løget By, men de unge mistede tilliden til projektet bl.a. fordi de blev lovet for meget som ikke kunne holdes. Det endte med at det hele blev lukket ned. I år har projektmedarbejderen Henrik Thomsen forsøgt at stable et nyt ungeråd på benene. Det har været en stor udfordring, da de unge ikke har haft lyst til at engagere sig igen, da mange fik en dårlig oplevelse med det sidste ungeråd. Derfor har Henrik Thomsen brugt meget tid på at genskabe tilliden til de unge i kvarteret. Det nye ungeråd består dog af nye unge, som ikke tidligere har været involveret i helhedsplanens arbejde, da det ikke var mulig at genengagere de unge fra det tidligere ungeråd. Henrik Thomsen fortæller, at han har brugt meget tid og benarbejde på at tale med de unge og genvinde deres tillid. Det tidligere ungeråd var åbent for alle unge, men i denne omgang har de valgt at håndplukke de unge og derved 5

6 involvere dem som har kompetencerne og lysten til at deltage. Samtidigt er SSP medarbejderen også blevet involveret i projektet. Ungerådet har grundet deres indtil videre korte levetid ikke afholdt nogen arrangementer. Henrik har forsøgt at få de unge på et teambuilding og selvudviklingskursus som DGI udbyder. Han vurderede dog, at det var for tidligt. Mange af de unge kendte ikke hinanden særligt godt og var derfor ikke indstillede på at deltage i kurset. Der er lavet en aftale med de unge om, at hvis udgifter til hærværk falder så overgår de penge til ungerådets aktiviteter. Projektmedarbejder Henrik Thomsen Tel: Ungerådet i Kgs. Enghave - OBS nedlagt Ungerådet i Kgs. Enghave lukkede ned for omkring et år siden og eksisterede i omkring to år. Ungerådet kom officielt til at hedde WORD i et forsøgt på at gøre det mere ungt og hipt. Rådet blev dog aldrig formelt dannet med bestyrelsesposter og vedtægter. Ungerådets endeligt blev da helhedsplanen gav slip og overlod dem til dem selv i nogle lokaler i området. Projektleder Christina Al-aani fortæller, at hun mener at det gik galt fordi projektet fra starten var et skrivebordsprojekt. Helhedsplanen præsenterede de unge for ideen og den kom ikke nedefra fra de unge selv. Samtidigt var de ikke enige internt i rådet om hvad de gerne ville lave. Ungerådet var ret delt i en gruppe yngre piger og en gruppe ældre drenge. Drengene ville gerne lave fodboldarrangementer hvilket pigerne ikke rigtigt gad. Samtidigt oplevede de at det kunne være svært at rekruttere fra andre grupper i området når én gruppe sad i rådet. Helhedsplanen havde en børn- og ungemedarbejder tilknyttet projektet ca. 5-7 timer om ugen gennem hele projektet. Ungerådet i Kgs. Enghave lavede primært fester i kvarteret, da de selv særligt efterlyste, at der skulle ske noget for unge mennesker i området. De afholdt selv arrangementerne og inviterede fede musikere til at spille. Desuden lavede de et større X-factor arrangement for unge i hele København. Til afvikling af det projekt var to af de unge ansat nogle timer om ugen til at køre projektet. Derudover arrangerede de nogle mindre arrangementer som f.eks. julearrangementer. De unge havde mange projekter på tegnebrættet, men mange af dem blev ikke rigtigt til noget. I helhedsplanen var der afsat en del midler til ungerådet og de søgte derudover en række flere fonde (Carlsberg, bikuben mv.) og fik en del penge. Christina Al-aani Mob:

7 Slagelse ungeråd OBS kommunalt Rådet startede i 2009 og er et kommunalt ungeråd. Det vil sige at de både fungerer som et officielt høringsorgan for kommunen i ungerelevante sager og samtidigt som en interesseorganisation for unge i kommunen. Ideen til rådet kom fra en workshop i et politisk udvalg, hvor der blev diskuteret hvorledes der skabes øget valgdeltagelse i kommunen. Her opstod ideen omkring et ungeråd. I starten var der uenighed omkring hvad ungerådet skulle og hvem de var. Ungerådet lavede i starten en del opsøgende arbejde for at værge unge, hvilket de brugte næsten et helt år med. I dag tæller ungerådet medlemmer. Ungerådet er politiske, men upartiske i deres arbejde. Ungerådets formål lyder bl.a. på at Øge unges indflydelse på anliggender med interesse for unge, forbedre ungemiljøet og styrke fællesskaber for unge. Ungerådet har afholdt en række forskellige arrangementer for unge i Kommunen. Formålet med deres aktiviteter er at gøre Slagelse Kommune mere attraktiv for unge at studere i og bosætte sig i og de holder derfor ikke bare f.eks. fester. En af deres største arrangementer er Sportsjam som er blevet afholdt for 4. år i træk. Arrangementet startede i det små med en volleyturnering, men nu er det både streetvolley, streetsoccer og streetbasket. Deltagerne er fra 7. klasse til universitetsstuderende og der deltager i dag 250 unge. Sportsjam fungerer også som en ungedag i kommunen. Sportsjam er en aktivitet, som samler alle unge på tværs af uddannelserne. Kommunens mange uddannelserne er samlet på samme område i Slagelse, men de har meget lidt med hinanden at gøre og arrangementet skaber derfor fællesskab på tværs af uddannelserne. Andre arrangementer som ungerådet har arrangeret tæller f.eks. et Kulturjam som sætter fokus på kultur og kreativitet i Slagelse. Dette arrangement havde desværre ikke meget stor tilslutning. Derudover har ungerådet været med til at lave arrangementet Branding Slagelse, hvor de deltog i processen om at skabe et nyt brand for Slagelse. Her fik de italesat at kommunen skulle fokusere på relevante studiejobs til studerende for at fastholde eller tiltrække unge. Desuden har ungerådet været med i arrangementer i forbindelse Kulturnatten. Yderligere har ungerådet fokus på at skabe studiejobs i kommunen for unge studerende således at det bliver mere attraktivt for studerende at bosætte sig i Kommunen, mens de er under uddannelse. Fastholdelse Formanden Carina Stubager går af i år fra sin post i ungerådet, og hun har derfor været i tvivl om hvorvidt rådet kommer til at fortsætte videre end det. Heldigvis har en anden overtaget posten og ungerådet fortsætter deres arbejde. Carina Stubager Tel: Facebook: Ungerådet i Akacieparken, Valby - er delvist nedlagt 7

8 Zaki Omar, som i dag er børn- og ungemedarbejder, har tidligere (for 7 år siden) været med til at starte et ungeråd i Akacieparken. Ungerådet eksisterer i dag stadig, men som en forening som laver fodboldturneringer. Foreningen bliver dog ikke længere kaldt ungerådet. Den gang ungerådet fungerede var ungerådet med til at starte flere forskellige foreninger og også klubben som i dag er en velfungerende klub for de +17-årige. De unge sad den gang med i boligforeningsbestyrelserne og var med til møderne. Mange af de aktiviteter som ungerådet var med til at starte den gang er i dag lagt ind under helhedsplanen. Dengang var de omkring 6 kernemedlemmer og ca. 100 medlemmer. Zaki Omar Tel: Bruttoliste hvad får de unge ud af det? Gennem undersøgelsen har jeg spurgt til hvad de unge får ud af deres arbejde i et ungeråd. Dette er både besvaret af helhedsplansarbejderne og af en ung fra Slagelse Ungeråd. Dette er en bruttoliste over hvad der blev svaret på spørgsmålet omkring personlig udbytte for de unge: Øget selvværd Sjove og gode oplevelser De lærer at være sammen som en gruppe/samarbejde Netværk Nye venner Nemmere jobsøgning (via netværk) Mere bevidsthed om demokrati og politik Projektledelse Fundraising Anerkendelse Pondus Godt til CV et Tvunget til at tænke kreativt PR erfaring Markering erfaring Event management erfaring Man bliver en attraktiv ung/fremtidigt arbejdskraft Indblik i kommune og beslutningsprocesser Lokal politisk forståelse 8

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

MIDTVEJSRAPPORT INDSATSERNE I:

MIDTVEJSRAPPORT INDSATSERNE I: MIDTVEJSRAPPORT EVALUERING AF BRUG FOR ALLE UNGES OMRÅDEINDSATS 2011-2014 UNDERVISNINGSMINISTERIET INDSATSERNE I: KORSKÆRPARKEN OG SØNDERPARKEN, FREDERICIA URBANPLANEN OG SUNDHOLMSKVARTERET, KØBENHAVN

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Sporttrack. Evaluering af projekt for lederuddannelse af etniske minoritetsunge til det aarhusianske idræts- og foreningsliv

Sporttrack. Evaluering af projekt for lederuddannelse af etniske minoritetsunge til det aarhusianske idræts- og foreningsliv Sporttrack Evaluering af projekt for lederuddannelse af etniske minoritetsunge til det aarhusianske idræts- og foreningsliv Februar 2011 Sine Agergaard Annette Michelsen la Cour Sporttrack Evaluering af

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

DE UNGE VÆK FRA GADEN

DE UNGE VÆK FRA GADEN Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del Bilag 46 Offentligt C ENT ER F OR B OL IG SO C I A L UDVI KLIN G DE UNGE VÆK FRA GADEN Effektive metoder i kriminalpræventivt arbejde

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge FN s Børnekonvention 1989-2014 ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER INDHOLD 2 FORORD Af Per Larsen,

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Ledelsesredskaber til Ungdomsrådsformænd

Ledelsesredskaber til Ungdomsrådsformænd Ledelsesredskaber til Ungdomsrådsformænd Når man er leder, uanset om det er i din frivillige forening, på din arbejdsplads eller i forbindelse med din uddannelse, er der altid en række udfordringer, man

Læs mere

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening'

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Når børn og unge fravælger svømning Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Forord Det går godt for dansk svømning både når det gælder resultater i bassinet, og når man ser på

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål:

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: 10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: Hvordan skaber vi et endnu bedre ungeliv i Egedal? Inddragelse af unge Strategimålet Ung i Egedal har fokus på de 13-25 årige i 2014-2017. Som

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

LEKTIECAFÉER: Et springbræt til en bedre skolegang

LEKTIECAFÉER: Et springbræt til en bedre skolegang LEKTIECAFÉER: Et springbræt til en bedre skolegang UDGIVET AF BIBLIOTEKSSTYRELSEN, KOMMUNERNES SKOLEBIBLIOTEKSFORENING SAMT STATSBIBLIOTEKET/BIBLIOTEKSCENTER FOR INTEGRATION LEKTIECAFÉER: ET SPRINGBRÆT

Læs mere

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år Ambitionen om at gøre en forskel Ventilen 10 år Oktober 2009 Udgivet af: Ventilen Danmark Ny Kongensgade 9,3. 1472 København K 70 208 308 info@ventilen.dk

Læs mere

NIVÅ MEDBORGERCENTER. bibliotek og meget mere. Fritid med indhold Familie og integration Aktivt medborgerskab

NIVÅ MEDBORGERCENTER. bibliotek og meget mere. Fritid med indhold Familie og integration Aktivt medborgerskab NIVÅ bibliotek og meget mere MEDBORGERCENTER Evaluering af Nivå Medborgercenter 2011-2012 Fritid med indhold Familie og integration Aktivt medborgerskab Lektiecafé og mobile fritidstilbud/fritidsmedarbejdere

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere