Ungeråd i helhedsplaner 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ungeråd i helhedsplaner 2013"

Transkript

1 Ungeråd i helhedsplaner en erfaringsopsamling om ungeråd i Danmark Af Cand.soc. Lene Pfeiffer Petersen For beboerrådgivningen i Høje Gladsaxe Oktober Indledning Denne undersøgelse af ungeråd bygger på en række interview med ansatte i helhedsplaner i Danmark samt formanden for et kommunalt ungeråd 1. Desuden er den baseret på research i nyhedsmedier, hjemmesider, boligsociale helhedsplaner samt materiale fra Center for Boligsocialudvikling. Undersøgelsen har til formål at give et overblik over de erfaringer som i øjeblikket gøres rundt omkring i landet i forskellige helhedsplaners arbejde med ungeråd. Samtidigt drages der også erfaringer fra ungeråd som af forskellige årsager er nedlagt/stoppet i deres virke. Disse kan forhåbentligt belyse potentielle faldgrupper ift. arbejde med ungeråd. Udover de generelle erfaringer er de unges personlige udbytte trukket frem fra undersøgelsen og fremstillet i en bruttoliste over kompetencer, da det er blevet brugt i et oplæg til de unge i Høje Gladsaxe. Der kunne på den måde sagtens være andre tilsvarende emner som kunne trækkes frem fra materialet. Det er forhåbningen at denne research kan være til inspiration for helhedsplansmedarbejdere som arbejder med ungeråd eller overvejer at påbegynde dette arbejde. 2. Opsummering Ungerådene i denne undersøgelse er alle startet indenfor de sidste par år. De fleste af ungerådene fungerer på nuværende tidspunkt, men enkelte nu nedlagte ungeråd er også medtaget som cases, for at give et blik på, hvad der kan gå galt. Medlemmerne af ungerådene er fra 13 år gamle helt op til 24 år. Nogle steder er rådene delt i et råd for de mindre unge og et for de lidt ældre, men oftest fungerer de som ét samlet råd. Fælles for rådene er at de alle arbejder for at sikre unge en stemme i deres boligområde eller kommune. Samtidigt arbejder ungerådene for at forbedre unges image i deres boligområde og med at skabe en ny og mere positiv forståelse af de unge. Generelt er de unge forholdsvis ressourcestærke og velfungerende unge mennesker, som skal fungere som rollemodeller for andre unge i kvarteret. De aktiviteter som rådene gennemfører varierer, men mange har fokus på idræt og bevægelse eller underholdningsarrangementer for boligkvarteret som f.eks. filmarrangementer eller lign. 1 Det kommunale ungeråd er medtaget da dettes organisation, aktiviteter og rekruttering af frivillige kunne være til inspiration for ungerådsarbejde i helhedsplaner. 1

2 Ungerådene fungerer alle i mere eller mindre grad i tæt sammenhæng med helhedsplanerne og rådene udvikles i sammenspil med medarbejderne. Fastholdelse og langtidssikring af ungerådene er generelt en stor udfordring i alle helhedsplaner. I min research er jeg stødt på flere yderligere eksempler på at ungeråd er lukket ned efter noget tid. Det tyder på en udfordring i forhold til at fastholde momentum og motivation blandt de unge i længere tid ad gangen. Arbejdet med rådene er derfor forholdsvis skrøbeligt, da de risikerer at lukke efter noget tid især hvis helhedsplanen ikke fortsætter og derved ikke har mulighed for at støtte og hjælpe. Der er ligeledes generelt en udfordring at få ungerådene til at køre selvstændigt og det er ofte tilfældet at helhedsplanerne støtter og hjælper i stort omfang. Dette har naturligvis også indflydelse på i hvor høj grad ungerådene er følsomme overfor ændringer i den boligsociale indsats i området. Generelt er det tilfældet at ungeråd ofte lukker op og ned eller er svære at fastholde. 3. Erfaringer fra 7 ungeråd Ungerådet i Vollsmose, Odense Ungerådet i Vollsmose har eksisteret siden april Det består af ni unge i alderen år, hvor af de alle kendte hinanden i forvejen. Rådet blev dannet på en såkaldt demo-camp hvor hele kvarterets unge var inviteret. Det var dog i realiteten kun dem som nu er medlemmer af ungerådet som deltog. Demo Camp en, som skal holdes hvert år fra nu, er tænkt som et stormøde for kvarterets unge, hvor man ser tilbage på året som gik (de aktiviteter som er blevet afholdt) og planlægger det næste år. Desuden er arrangementet også en generelforsamling for ungerådet. Her genvælges eller nyetableres rådet. Ungerådet har udarbejdet en formålsbeskrivelse og en vision således at de kan vurdere mulige aktiviteter og arrangementer ift. vedtægterne. På den måde sikres det at alle arrangementer holder sig inden for formålet. Det er dog ikke meningen at ungerådet direkte skal repræsentere alle de unge i kvarteret. Derimod skal de være rollemodeller for andre og på sigt deltage i det politiske arbejde i området. På grund af rådets endnu korte levetid er det begrænset hvor mange aktiviteter de har arrangeret. Ungdomsrådets første større arrangement var et vælgermøde med politiske ungdomskandidater med overskriften "Er unge for dumme til politik". Ungdomsrådet arbejder i efteråret videre med tiltag for at øge unges interesse for kommunalvalget bl.a. i samarbejde med DUF. Indtil videre har de unge derudover mest været medarrangør på allerede eksisterede arrangementer, for at gøre dem synlige og for at folk i Vollsmose lærer dem at kende. De unge har dog også forsøgt at stille sig op i centret og spørge folk hvad de kunne tænke sig i Vollsmose. Det var dog ikke en stor succes. De unge blev af flere spurgt om deres eget arbejde i ungerådet og rådets visioner og de vidste faktisk ikke altid hvad de skulle svare. De arbejder nu med en taktik om at vise, hvad de kan i stedet for at sige det og de fokuserer derfor på at afholde arrangementer. De unge har fået undervisning i pressehåndtering og en enkelt har også været med på et internt kursus i Vollsmose i foreningsarbejde. Helhedplanen og ungerådet har sammen overvejet et besøg på Christiansborg, men det, mener helhedsplansmedarbejderen, ikke at de unge er helt klar til endnu. Ungerådet har fået kr fra undervisningsministeriet, som de får lov til at uddele som en pulje til andre unges projekter og initiativer. Derudover har de unge fået kr som var puljemidler som helhedsplanen havde til overs fra et projekt som alligevel ikke blev realiseret. 2

3 Forankring Vollsmose har tidligere haft et ungeråd, i forbindelse med en helhedsplan, men det gik i sig selv da helhedsplanen stoppede. Forankring bliver en stor udfordring, da ungerådet, som det ser ud nu, ikke kan køre af sig selv. Men helhedsplansekretariatet håber, at de unge med tiden kan at afholde arrangementer selv. : Teamleder Veronica Hansen Tel: Ungerådet i Nørremarken, Vejle I december 2012 blev ti unge i alderen år prikket på skulderen af Hotspot/ Vejle kommune og helhedsplanen og opfordret til at være med i et lokalt ungeråd. Gældende for de unge er at de er velfungerende, ressourcestyrke og travle. De fleste har både fritidsjob og fritidsaktiviteter ved siden af det frivillige arbejde i ungerådet. Kort tid efter de unge blev valgt, blev de alle sendt i en bus i sommerhus på en arbejdsweekend sammen med tre medarbejdere fra kommunen og helhedsplan. Her blev der bl.a. talt om de unges motivation for at deltage i ungerådet, om frivilligt arbejde. Derudover idéudviklede de sammen med de unge. De unges ideer blev skrevet ned og derved dokumenteret til senere brug. Samtidigt fik de unge lavet en personlighedstest for at de selv kunne blive mere klar over deres egne kompetencer og personlighed samt hvordan de som ungeråd kunne indgå i en gruppe sammen. Efterfølgende har de unge også udarbejdet vedtægter og fået styr på organisering, navneliste, facebookprofil osv. I dag er der seks aktive unge i alderen år i ungerådet. I rådet er de både etniske danskere og to-sprogede. I det nye år skal ungerådet have genvalg og de håber på at få nogle flere med i rådet. Ungerådet i Nørremarken holder møde hver den 1. fredag i måneden. Helhedsplanens medarbejdere bruger facebook til at huske de unge på at de har møde. Når de holder møde sørger Hotspot lederen og helhedsplanmedarbejder, altid for at have noget til de unge f.eks. brød, pizza eller andet. Udgangspunktet for at skabe ungerådet og deres aktiviteter har i høj grad været at lære de unge om at bruge demokrati og hvordan man tager ansvar i sit lokale område. Derfor har aktiviteterne i ungerådet til formål at styrke det sociale i området og skabe tryghed og positiv udvikling. Ungerådet har stået for enkelte aktiviteter som f.eks. en filmaften for børn og unge. Der var dog ikke den helt store deltagelse til arrangementet, grundet ferie. Det er planen at de til november skal starte en fodboldturnering for kvartets børn / unge. Desuden får de unge løbende tilbud om at deltage i diverse kurser, som Hotspot og helhedsplanen får tilsendt information om fra deres netværk. De unge har f.eks. været på en weekend som danske skoleelever arrangerede. De har også talt om at de unge skulle deltage i et selvudviklingskursus som DGI udbyder (pris 2400kr pr. deltager). Samtidigt har de også overvejet kurser fra tilbuddet idrætspuls som handler om frivillighed og idræt. Det er planen at de unge skal have t-shirt med eget logo som de kan have på til arrangementer. En af de store arrangementer som ungerådet har deltaget i var en ungekonference i Tyrkiet i år. Det var Videncenter for Integration som arrangerede det og via Hotspot blev de unge involveret. Konferencen handlede om demokrati med det overordnede formål at bekæmpe fremmedhad og racisme og bekæmpe fordomme og skabe bedre forståelse. På konferencen deltog unge fra Frankrig, Portugal og Tyrkiet. Her fik de unge undervisning i demokratiforståelse og kultur samt lærte om lokale traditioner. De unge har efterfølgende sagt 3

4 at det havde været meget gavnligt for dem at deltage og lærerigt for dem at møde andre unge. Samtidigt har det styrket deres forhold til hinanden. De unge i Nørremarken har kr om året til rådighed indlagt i helhedsplanens budget. Helhedsplanmedarbejder og bestyrelsen har lavet en aftale med helhedsplanen om at de opsparer yderligere 25kr op til aktiviteter hver gang ét ungerådsmedlem deltager i et ungerådsmøde. De unge motiveres derved til at deltage på møderne. Hverken ungerådet selv eller helhedsplanen har søgt andre midler eller puljer. Det er muligt at ungerådet skal på sommerhus ophold igen, men datoen er ikke fastlagt. Der vil også være midler til at finansiereopholdet fra Hotspot og helhedsplanen. Raeka Maoued Tel: Ungerådet i Parkvejkvarteret, Skælskør Ungerådet i Parkvejkvarteret i Slagelse Kommune er indskrevet i den boligsociale helhedsplan i området. Den nuværende leder af helhedsplanen, Anja Nielsen, blev ansat for 3 år siden og blev hurtig klar over at man var nødt til at gøre noget mere formaliseret for at få fat i de unge. Ungerådet startede derefter med udgangspunkt i unge som var tilknyttet lommepengeprojekter i helhedsplanen. Særligt én dreng udmærkede sig og han blev (i samarbejde med Anja Nielsen) drivkraften sammen med de unge i projektet. De unge mødes hver mandag hos helhedsplanen (Anja Nielsen deltager i deres møder) og taler om mange forskellige ting. Mandagsmøderne begyndte de med for 2 år siden, inden der var dannet et formelt ungeråd. Mandagsmøderne handlede i starten meget om kage og kaffe og hverdagsting, men blev efterhånden et forum hvor der også blev talt om demokrati, politik, aktuelle nyheder, dansk kultur osv. Efterfølgende blev der udarbejdet en formel indkaldelse til ungerådet og fire unge blev valgt ind. Efter at ungerådet blev dannet blev møderne mere formelle med dagsorden, referat osv. I dag afholdes der formelle møder stadig hver mandag. Der har to gange været udskiftning i ungerådet (dog ikke formanden) og det har fungeret fint. Pigerne er dog ikke særligt godt repræsenteret i ungerådet. Der er dog en pige i rådet nu. For helhedsplansmedarbejderne har det været afgørende at finde nogle kerne unge som er velfungerende og vil og kan deltage aktivt - og så tage udgangspunkt i dem. Fx. har formanden for ungerådet fået rigtig meget positiv medieomtale og det gør en forskel for de andre unge i området. Ungerådet i dag De unge er ambassadører for kvarteret og er med hvis der er problemer af forskellig art. De fungerer som diplomater i mange situationer i kvarteret. Helhedsplansmedarbejderne bruger de unge til meget, men derfor er medarbejderne også bevidste om at de unge skal have noget igen. F.eks. er mange af de unge i ungerådet meget interesseret i parkour og Anja Nielsen har derfor hjulpet dem meget med at skaffe midler og faciliteter til deres interesse. På den måde har det været et give and take forhold mellem helhedsplanen og de unge i ungerådet. Anja sørger også for at tage formanden med ud til arrangementer f.eks. til den boligsociale konference. Afdelingsbestyrelsen vil gerne samarbejde og den overordnede bestyrelse i boligselskabet har støttet projektet med ungerådet hele tiden. En af de unge er også blevet valgt ind i 4

5 afdelingsbestyrelsen. Dette ville ikke kunne have ladet sig gøre for år tilbage siger Anja Nielsen, men nu har de unge så godt et image i området at det er muligt. Samtidigt er der for nyligt kommet en helt ny afdelingsbestyrelse hvilket Anja Nielsen vurderer også har gjort en forskel. Det har været vigtigt for helhedsplanen at profilere de unge i kvarteret og i bestyrelserne også på individ niveau således at de er kendt i området. Helhedsplanen har samtidigt været i tæt dialog med bestyrelsesformanden i afdelingsbestyrelsen. I dag er de unge selv med til at finde på aktiviteter og er primus motor i forskellige projekter. Et konkret projekt som de unge har været med til at arrangerer er GAM3, som er et streetsportsprojekt med bl.a. parkour. De unge har også været med til at starte en forening som hedder Street Station som arbejder for at forbedre forholdene for streetsport i Parkvejkvarteret. Det er vigtigt for helhedsplanen at det ikke bliver hvad Anja Nielsen kalder bonbonlandsaktiviteter det hele. Det vil sige at det ikke bare skal være ren underholdning og engangsfornøjelser. Det skal være aktiviteter som gavner kvarteret som hele og det behøver ikke nødvendigvis at være omkostningstungt. Ungerådet er indskrevet i den eksisterende helhedsplan og har derigennem fået midler. Anja Nielsen har forsøgt at forankre dem økonomisk i afdelingsbestyrelsen. Men samtidigt har det været vigtigt for Anja at det ikke behøvede at koste mange penge. Der er også en læring for de unge i at de ikke kan få det hele, men at de må prioritere. Fastholdelse Fastholdelse er en stor udfordring i helhedsplanen, særligt da helhedsplanen ikke ved om de får midler til endnu en helhedsplan. Helhedsplanen risikerer derfor at skulle lukke ned til årsskiftet. Derfor er det uvist om ungerådet kan komme til at køre videre hvis helhedsplanen ikke vil være der til at støtte dem. Anja Nielsen pointerer dog, at det er helt afgørende at man fra starten af viser at man godt gider de unge. Leder af helhedsplanen Anja Nielsen Tel: Ungerådet i Løget By, Vejle Ungerådet havde eksisteret i to-tre ugers tid, da jeg taler med projektmedarbejder Henrik Thomsen. De har indtil videre afholdt to møder, hvor Henrik Thomsen har forsøgt at coache og sparre med de unge. Ungerådet er opdelt i to: Et råd for de årige og et for dem over 18. I dag er der fem unge i ungerådet, men det er forhåbningen at de kommer op på ti. De har tidligere haft et ungeråd i Løget By, men de unge mistede tilliden til projektet bl.a. fordi de blev lovet for meget som ikke kunne holdes. Det endte med at det hele blev lukket ned. I år har projektmedarbejderen Henrik Thomsen forsøgt at stable et nyt ungeråd på benene. Det har været en stor udfordring, da de unge ikke har haft lyst til at engagere sig igen, da mange fik en dårlig oplevelse med det sidste ungeråd. Derfor har Henrik Thomsen brugt meget tid på at genskabe tilliden til de unge i kvarteret. Det nye ungeråd består dog af nye unge, som ikke tidligere har været involveret i helhedsplanens arbejde, da det ikke var mulig at genengagere de unge fra det tidligere ungeråd. Henrik Thomsen fortæller, at han har brugt meget tid og benarbejde på at tale med de unge og genvinde deres tillid. Det tidligere ungeråd var åbent for alle unge, men i denne omgang har de valgt at håndplukke de unge og derved 5

6 involvere dem som har kompetencerne og lysten til at deltage. Samtidigt er SSP medarbejderen også blevet involveret i projektet. Ungerådet har grundet deres indtil videre korte levetid ikke afholdt nogen arrangementer. Henrik har forsøgt at få de unge på et teambuilding og selvudviklingskursus som DGI udbyder. Han vurderede dog, at det var for tidligt. Mange af de unge kendte ikke hinanden særligt godt og var derfor ikke indstillede på at deltage i kurset. Der er lavet en aftale med de unge om, at hvis udgifter til hærværk falder så overgår de penge til ungerådets aktiviteter. Projektmedarbejder Henrik Thomsen Tel: Ungerådet i Kgs. Enghave - OBS nedlagt Ungerådet i Kgs. Enghave lukkede ned for omkring et år siden og eksisterede i omkring to år. Ungerådet kom officielt til at hedde WORD i et forsøgt på at gøre det mere ungt og hipt. Rådet blev dog aldrig formelt dannet med bestyrelsesposter og vedtægter. Ungerådets endeligt blev da helhedsplanen gav slip og overlod dem til dem selv i nogle lokaler i området. Projektleder Christina Al-aani fortæller, at hun mener at det gik galt fordi projektet fra starten var et skrivebordsprojekt. Helhedsplanen præsenterede de unge for ideen og den kom ikke nedefra fra de unge selv. Samtidigt var de ikke enige internt i rådet om hvad de gerne ville lave. Ungerådet var ret delt i en gruppe yngre piger og en gruppe ældre drenge. Drengene ville gerne lave fodboldarrangementer hvilket pigerne ikke rigtigt gad. Samtidigt oplevede de at det kunne være svært at rekruttere fra andre grupper i området når én gruppe sad i rådet. Helhedsplanen havde en børn- og ungemedarbejder tilknyttet projektet ca. 5-7 timer om ugen gennem hele projektet. Ungerådet i Kgs. Enghave lavede primært fester i kvarteret, da de selv særligt efterlyste, at der skulle ske noget for unge mennesker i området. De afholdt selv arrangementerne og inviterede fede musikere til at spille. Desuden lavede de et større X-factor arrangement for unge i hele København. Til afvikling af det projekt var to af de unge ansat nogle timer om ugen til at køre projektet. Derudover arrangerede de nogle mindre arrangementer som f.eks. julearrangementer. De unge havde mange projekter på tegnebrættet, men mange af dem blev ikke rigtigt til noget. I helhedsplanen var der afsat en del midler til ungerådet og de søgte derudover en række flere fonde (Carlsberg, bikuben mv.) og fik en del penge. Christina Al-aani Mob:

7 Slagelse ungeråd OBS kommunalt Rådet startede i 2009 og er et kommunalt ungeråd. Det vil sige at de både fungerer som et officielt høringsorgan for kommunen i ungerelevante sager og samtidigt som en interesseorganisation for unge i kommunen. Ideen til rådet kom fra en workshop i et politisk udvalg, hvor der blev diskuteret hvorledes der skabes øget valgdeltagelse i kommunen. Her opstod ideen omkring et ungeråd. I starten var der uenighed omkring hvad ungerådet skulle og hvem de var. Ungerådet lavede i starten en del opsøgende arbejde for at værge unge, hvilket de brugte næsten et helt år med. I dag tæller ungerådet medlemmer. Ungerådet er politiske, men upartiske i deres arbejde. Ungerådets formål lyder bl.a. på at Øge unges indflydelse på anliggender med interesse for unge, forbedre ungemiljøet og styrke fællesskaber for unge. Ungerådet har afholdt en række forskellige arrangementer for unge i Kommunen. Formålet med deres aktiviteter er at gøre Slagelse Kommune mere attraktiv for unge at studere i og bosætte sig i og de holder derfor ikke bare f.eks. fester. En af deres største arrangementer er Sportsjam som er blevet afholdt for 4. år i træk. Arrangementet startede i det små med en volleyturnering, men nu er det både streetvolley, streetsoccer og streetbasket. Deltagerne er fra 7. klasse til universitetsstuderende og der deltager i dag 250 unge. Sportsjam fungerer også som en ungedag i kommunen. Sportsjam er en aktivitet, som samler alle unge på tværs af uddannelserne. Kommunens mange uddannelserne er samlet på samme område i Slagelse, men de har meget lidt med hinanden at gøre og arrangementet skaber derfor fællesskab på tværs af uddannelserne. Andre arrangementer som ungerådet har arrangeret tæller f.eks. et Kulturjam som sætter fokus på kultur og kreativitet i Slagelse. Dette arrangement havde desværre ikke meget stor tilslutning. Derudover har ungerådet været med til at lave arrangementet Branding Slagelse, hvor de deltog i processen om at skabe et nyt brand for Slagelse. Her fik de italesat at kommunen skulle fokusere på relevante studiejobs til studerende for at fastholde eller tiltrække unge. Desuden har ungerådet været med i arrangementer i forbindelse Kulturnatten. Yderligere har ungerådet fokus på at skabe studiejobs i kommunen for unge studerende således at det bliver mere attraktivt for studerende at bosætte sig i Kommunen, mens de er under uddannelse. Fastholdelse Formanden Carina Stubager går af i år fra sin post i ungerådet, og hun har derfor været i tvivl om hvorvidt rådet kommer til at fortsætte videre end det. Heldigvis har en anden overtaget posten og ungerådet fortsætter deres arbejde. Carina Stubager Tel: Facebook: Ungerådet i Akacieparken, Valby - er delvist nedlagt 7

8 Zaki Omar, som i dag er børn- og ungemedarbejder, har tidligere (for 7 år siden) været med til at starte et ungeråd i Akacieparken. Ungerådet eksisterer i dag stadig, men som en forening som laver fodboldturneringer. Foreningen bliver dog ikke længere kaldt ungerådet. Den gang ungerådet fungerede var ungerådet med til at starte flere forskellige foreninger og også klubben som i dag er en velfungerende klub for de +17-årige. De unge sad den gang med i boligforeningsbestyrelserne og var med til møderne. Mange af de aktiviteter som ungerådet var med til at starte den gang er i dag lagt ind under helhedsplanen. Dengang var de omkring 6 kernemedlemmer og ca. 100 medlemmer. Zaki Omar Tel: Bruttoliste hvad får de unge ud af det? Gennem undersøgelsen har jeg spurgt til hvad de unge får ud af deres arbejde i et ungeråd. Dette er både besvaret af helhedsplansarbejderne og af en ung fra Slagelse Ungeråd. Dette er en bruttoliste over hvad der blev svaret på spørgsmålet omkring personlig udbytte for de unge: Øget selvværd Sjove og gode oplevelser De lærer at være sammen som en gruppe/samarbejde Netværk Nye venner Nemmere jobsøgning (via netværk) Mere bevidsthed om demokrati og politik Projektledelse Fundraising Anerkendelse Pondus Godt til CV et Tvunget til at tænke kreativt PR erfaring Markering erfaring Event management erfaring Man bliver en attraktiv ung/fremtidigt arbejdskraft Indblik i kommune og beslutningsprocesser Lokal politisk forståelse 8

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål:

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: 10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: Hvordan skaber vi et endnu bedre ungeliv i Egedal? Inddragelse af unge Strategimålet Ung i Egedal har fokus på de 13-25 årige i 2014-2017. Som

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

Temadag om kommunikation og image, d. 5. marts 2015

Temadag om kommunikation og image, d. 5. marts 2015 Program: 9.30 Intro til temadagen: 9.45 Hvordan ændrer man et udsat områdes image? oplæg v. Søren Hvass 10.30 Eventbaseret kommunikation i BL v. Michael Thorberg BL 11.00 Sociale medier, V. Kristoffer

Læs mere

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 Den Boligsociale Helhedsplan Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 2 INDHOLD Introduktion 2 Forord 2 Indledning 2 Spørgsmål & svar 4-6 Uddannelse, beskæftigelse & erhverv 8 Intro 8 Målet er

Læs mere

Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015

Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015 Puljemidler kan søges af frivillige folkeoplysende foreninger for børn og unge, eller

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år 2016 Dansk Atletik Forbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby daf@dansk-atletik.dk - Tlf: +45 4326 2626 Aldersgruppe: 15-25 år Dansk Atletik Forbund er det nationale forbund for atletik, gang

Læs mere

Aktivitetsoversigt Haderslev Ungdomsråd

Aktivitetsoversigt Haderslev Ungdomsråd Haderslev Ungdomsråd Haderslev Kommune Haderslev Ungdomsråd 6100 Haderslev haderslevungdomsraad.dk info@haderslevungdomsraaad.dk Aktivitetsoversigt Haderslev Ungdomsråd I det følgende vil Haderslev Ungdomsråds

Læs mere

1. Godkendelse af referat, valg af dirigent og referent. Referat godkendt. Mette J er referent, Mette K er dirigent.

1. Godkendelse af referat, valg af dirigent og referent. Referat godkendt. Mette J er referent, Mette K er dirigent. Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 21. aug. 2014 kl. 17-20 Tilstede: Anna, Jakob, Anja, Sekretariat: Mette K, Marianne, Mette J Mødet holdes i Sydhavnen, Multicenteret, Mozarts Plads 1. Godkendelse

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE)

DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE) 1 DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE) 2 For bestyrelsesmedlemmer frivillige ejendomsfunktionær boligsociale medarbejdere Frivilligkursus Hvordan får vi flere frivillige? Dagkursus Lørdagskursus: 09.00

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2014

Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2014 Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2014 Kære medlem af DUI-LEG og VIRKE I aktivitetsplanen finder du alle de spændende arrangementer, som finder sted på landsålan i DUI-LEG og VIRKE i 2014. Denne plan

Læs mere

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole [ DEMO ] PROJEKTET Syddjurs Ungdomsskole [DEMO] PROJEKTET Nærdemokrati og ungeinvolvering i Syddjurs Kommune 1 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Fælleskommunal læring... 4 Projektdesign... 4 Niveau 1 DEMO-ugen...

Læs mere

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Nedenfor ses et eksempel på et udfyldt handleplansskema, som projektlederen har ført status på i juni måned 2012. Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Indsats/tid 1. kvartal 2. kvartal

Læs mere

Før under efter - kommunikation

Før under efter - kommunikation Før under efter - kommunikation 1 Få mere ud af arrangementet med kommunikation FØR UNDER - EFTER Vi afholder et arrangement for at gøre opmærksom på et emne eller et budskab Tænk arrangementet som én

Læs mere

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel...

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel... Ungdomspolitik Indholdsfortegnelse Forord... 4 Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5 Inddragelse og demokrati... 6 Fritid og kultur... 9 Sundhed og trivsel... 10 Skole, uddannelse og job... 13 Bolig

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING

TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING I perioden fra 2010 til 2013 er der årligt afsat 10 mio. kr. til forsøg i det almene byggeri. Tranemosegård er et af de boligselskaber, som netop har modtaget

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Refleks2011. kompetencer der rykker

Refleks2011. kompetencer der rykker Refleks2011 kompetencer der rykker Et kvalitetstilbud til dig der ønsker kompetencer der rykker! Refleks2011 lørdag den 10. september til søndag den 11. september 2011 Refleks2011 Refleks2011 velkommen

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 Formål: At vække interessen hos børn og unge på Østerbro for lokalt demokrati og vise dem deres muligheder for indflydelse herpå, forhåbentlig også i forhold

Læs mere

Opfølgning på Årsmødet 2006. den mangfoldige frivillige eller manglen på en stereotyp

Opfølgning på Årsmødet 2006. den mangfoldige frivillige eller manglen på en stereotyp Opfølgning på Årsmødet 2006 den mangfoldige frivillige eller manglen på en stereotyp Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde December 2006 DEN MANGFOLDIGE FRIVILLIGE ELLER MANGLEN PÅ EN STEREOTYP Hvorfor

Læs mere

Hvordan rekrutteres frivillige med etnisk minoritetsbaggrund til foreningerne? Høje Taastrup Kommune

Hvordan rekrutteres frivillige med etnisk minoritetsbaggrund til foreningerne? Høje Taastrup Kommune Hvordan rekrutteres frivillige med etnisk minoritetsbaggrund til foreningerne? Høje Taastrup Kommune IDAN Idrættens største udfordringer III 4. september 2013 Om Høje-Taastrup Kommune 48.000 borgere en

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

Udfordringer i det boligsociale arbejde

Udfordringer i det boligsociale arbejde Udfordringer i det boligsociale arbejde Boliger v/ Kristoffer Rønde Møller BL - Danmarks Almene Boliger Min baggrund for at tale om emnet Boligsocialt arbejde er i sin natur udfordrende - det er det smukke

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010. BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Skole og fritid workshop 3

JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010. BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Skole og fritid workshop 3 JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010 BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Skole og fritid workshop 3 1 Indholdsfortegnelse DGI-BYEN 29. JANUAR 2010 BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE... 1

Læs mere

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde TRYGGE BOLIGOMRÅDER Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde 1 Inspiration til at arbejde med tryghed og kriminalpræventive indsatser i boligområderne BolivVejle har

Læs mere

Referat, Konvent 13. Punkter. VIA- DSR, VIA University College 1. - d. 18/1-2013 AD 1. VALG AF ORDSTYRER, REFERENT OG 2 STEMMETÆLLERE.

Referat, Konvent 13. Punkter. VIA- DSR, VIA University College 1. - d. 18/1-2013 AD 1. VALG AF ORDSTYRER, REFERENT OG 2 STEMMETÆLLERE. VIADSR, VIA University College 1 Referat, Konvent 13 d. 18/12013 Punkter AD 1. VALG AF ORDSTYRER, REFERENT OG 2 STEMMETÆLLERE AD. 2 VIA-DSR S ÅRSBERETNING VED FORMAND OG NÆSTFORMAND AD. 3 BEHANDLING AF

Læs mere

Velkommen til workshop F6 FÅ DE UNGE MED KATJA LINDBLAD BOLIGKONTORET DANMARKS UDVIKLINGSAFDELING

Velkommen til workshop F6 FÅ DE UNGE MED KATJA LINDBLAD BOLIGKONTORET DANMARKS UDVIKLINGSAFDELING Velkommen til workshop F6 FÅ DE UNGE MED KATJA LINDBLAD BOLIGKONTORET DANMARKS UDVIKLINGSAFDELING Få nøglen til indflydelse BLIV BEBOERDEMOKRAT TIP EN 13 ER OG VIND EN KAMPAGNEPAKKE Historik Startet op

Læs mere

Aftenskolernes Gratis tilbud til foreningslivet i Middelfart Kommune

Aftenskolernes Gratis tilbud til foreningslivet i Middelfart Kommune Aftenskolernes Gratis tilbud til foreningslivet i Middelfart Kommune PRESSEMEDDELELSE: Middelfart satser på foreningslivet NY ÅRLIG PULJE: Middelfart Kommune er kendt for et stærkt foreningsliv og sådan

Læs mere

Infobrev til alle beboerne i Vangkvarteret

Infobrev til alle beboerne i Vangkvarteret Infobrev til alle beboerne i Vangkvarteret Nr. 6 27. maj 2015 Kom til åbent fælleshus i Vangkvarteret! Torsdag den 28. maj fra kl. 14.00-16.00 Fælleshuset, Agervang 24A Kl. 14.00-16.00 - Kom og mød Vangkvarterets

Læs mere

Danske Skoleelevers tilbud. til elever og elevråd

Danske Skoleelevers tilbud. til elever og elevråd Danske Skoleelevers tilbud til elever og elevråd 1 DANSKE SKOLEELEVER Hvem er vi? Danske Skoleelever, DSE, er en organisation for dig! DSE har fokus på elever, skole og uddannelse. Vi kæmper for at sikre

Læs mere

LÆR FOR LIVET. et læringsprogram for anbragte børn TIL FORÆLDRE / PLEJEFORÆLDRE / ANBRINGELSESSTED

LÆR FOR LIVET. et læringsprogram for anbragte børn TIL FORÆLDRE / PLEJEFORÆLDRE / ANBRINGELSESSTED LÆR FOR LIVET et læringsprogram for anbragte børn TIL FORÆLDRE / PLEJEFORÆLDRE / ANBRINGELSESSTED 1 Jeg synes, at hvis man fik sådan et tilbud, så skulle man sige ja. Nicklas, Learning Kid 2013 Det har

Læs mere

Hvem er de unge og hvordan fastholder vi dem i foreningen?

Hvem er de unge og hvordan fastholder vi dem i foreningen? Hvem er de unge og hvordan fastholder vi dem i foreningen? Stille mus Indadrettet/usikker Har ikke mange venner Ser mere tv Bruger mere tid på at læse bøger og blade Hjælper til derhjemme Bruger internettet

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00 Idrætskonference i Randers 2010 lørdag den 18. september 8:30-15:00 SIKR (Samvirkende Idrætsklubber i Randers) arrangerer i samarbejde med Kultur- og fritidsforvaltningen en konference for idrætsforeninger

Læs mere

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber 2 Hovedbestyrelsens sammenfatning af undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier, udarbejdet oktober 2014 Introduktion Er det

Læs mere

Opsamling fra temadag om fritidsliv den 13. maj 2011

Opsamling fra temadag om fritidsliv den 13. maj 2011 Opsamling fra temadag om fritidsliv den 13. maj 2011 Som lovet på Integrationsministeriets temadag om udsatte børn og unges fritidsliv den 13. maj 2011, får I hermed en kort opsamling på dagens vigtigste

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales Land: Australien Periode: Fra: juli 2012 Til: november 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Gruppeinterview med unge fra 8. klasse fra Maglehøjskolen 24. februar 2015

Gruppeinterview med unge fra 8. klasse fra Maglehøjskolen 24. februar 2015 1 Gruppeinterview med unge fra 8. klasse fra Maglehøjskolen 24. februar 2015 Deltagere 6 unge fra 8. klasse, 4 piger, 2 drenge. Tilstede Interviewe og referent ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2012 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig Velkommen til foråret 2012. Vi har samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage i. Som medlemsforening

Læs mere

boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave

boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave Velkommen til Nivå Nu 2014-2017 Nivå er et dejligt sted at bo og i de næste fire år vil Nivå Nu arbejde på, at det bliver et endnu bedre sted at

Læs mere

Syddjurs Danmarks sundeste kommune. V/ Pernille Brinch

Syddjurs Danmarks sundeste kommune. V/ Pernille Brinch Syddjurs Danmarks sundeste kommune V/ Pernille Brinch Agenda Hvorfor fokusere på idræt og folkesundhed? Hvordan kan Syddjurs markere sig på landkortet? 2 Hvorfor fokusere på idræt og folkesundhed? Den

Læs mere

Godkendt februar 2015

Godkendt februar 2015 Godkendt februar 2015 Visionspapir hvorfor behøver vi det? Historien bag Furesø Ungeråd strækker sig næsten helt tilbage til 2008, hvor de første tanker om et ungeråd blev præsenteret på en konference

Læs mere

Referat Kampagneudvalget

Referat Kampagneudvalget Referat Kampagneudvalget Dato: 16. september 2014 Tid: Kl. 17.00 Sted: Sekretariatet i Vanløse Til stede: Bent, Malene, Justin, Niels, Maria og Karina (referent) Afbud: Marie Dagsorden 1. Godkendelse af

Læs mere

Det handler om andet end fodbold. DBU Sjælland

Det handler om andet end fodbold. DBU Sjælland Det handler om andet end fodbold DBU Sjælland Program Præsentation og baggrund Hvad siger de unge??? Forskel i køn og typer Årsager til frafald Muligheder for fastholdelse Klubliv Opsamling DBU Sjælland

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

06.12.2011. Fritidsjobsindsatser

06.12.2011. Fritidsjobsindsatser 1 Fritidsjobsindsatser 2 Program Børn og unge aktiviteter i selvevalueringerne Effekter af fritidsjob Fire veje til fritidsjob Debat i plenum og i grupper 3 De mest udbredte aktiviteter 33 Væresteder og

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Integrationsprojekt i AGF

Integrationsprojekt i AGF Integrationsprojekt i AGF Projektleder Anne Kofoed Nannerup (uden billeder af pigerne og kvinderne) Præsentation Anne Kofoed Nannerup, 23 år Studerer til sygeplejerske i Aarhus Tidl. konkurrencesvømmer

Læs mere

Frivillige ledere...

Frivillige ledere... Køb bøgerne i dag Frivillige ledere... V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Rapport 1 Nordfyns Kommune var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et udviklingsprojekt om medindflydelse

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot Hotspot -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010 www.kk.dk/hotspot Hotspotprogrammet Det kortsigtede formål med Hotspot er At genskabe oplevelsen af tryghed

Læs mere

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Til stede var: Astrid, Mikkel, Anders, Andreas, Morten, Tobias og Tilde 1.Godkendelse af referat + valg af ordstyrer 2. Evaluering af Forårsweekenden

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Eventkommunikation og udarbejdelse af image-strategi I Fællessekretariatet Sekstanten står vi sammen med fem almene boligorganisationer og fire

Læs mere

EVALUERING AF SPEJDERHYTTER

EVALUERING AF SPEJDERHYTTER EVALUERING AF SPEJDERHYTTER Opstartsmøde, mandag d. 5. juli 2010 DAGSORDEN Præsentation af deltagere Baggrund for evalueringen, v. Jakob Færch, LOA Evalueringens formål Overblik over evalueringsaktiviteter

Læs mere

Danske UngdomsSKoleelevers Netværk - DUSK-NET

Danske UngdomsSKoleelevers Netværk - DUSK-NET August 2014 Danske UngdomsSKoleelevers Netværk - DUSK-NET UNGDOMSSKOLERNES FÆLLES FORUM FOR DEMOKRATI Danske Ungdomsskoleelevers netværk (DUSK- net) samler unge fra hele landet 3 gange årligt forskellige

Læs mere

Mind Your Own Business Prisen

Mind Your Own Business Prisen Icebreakers Denne pris går til en virksomhed, som dommerkomiteen særligt ønsker at rose for dens måde at organisere sig på og for virksomhedens fokus på medarbejderudvikling. Virksomheden har etableret

Læs mere

Strategiske Mål for 2016

Strategiske Mål for 2016 Strategiske Mål for 2016 Hvert år konkretiseres det kommende års arbejde med de fire strategiske emner i 1-årige mål først tværgående og derefter for de enkelte centre i organisationen. Idet alle mål skal

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Aftale om partnerskab mellem Vordingborg Kommune og Danske Skoleelever vedrørende Elevvenlig Kommune

Aftale om partnerskab mellem Vordingborg Kommune og Danske Skoleelever vedrørende Elevvenlig Kommune Aftale om partnerskab mellem Vordingborg Kommune og Danske Skoleelever vedrørende Elevvenlig Kommune Følgende aftale om partnerskab indgås mellem: Danske Skoleelever Vordingborg Kommune v/ organisationskonsulent

Læs mere

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition O. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

NYHEDSBREV. Status i Ungdomsskolen? Tema. Nr. 2, juni 2015. Status hvordan står det til? Ungeråd og demokratisering. Personalemotivation

NYHEDSBREV. Status i Ungdomsskolen? Tema. Nr. 2, juni 2015. Status hvordan står det til? Ungeråd og demokratisering. Personalemotivation NYHEDSBREV Status i Ungdomsskolen? Nr. 2, juni 2015 Tema Status hvordan står det til? Ungeråd og demokratisering Personalemotivation Kø til velkomstfest for 6. årgang. 265 elever deltog i festen. Internationalisering

Læs mere

GRÆSRØDDER OG EMBEDSFOLK - DET BEDSTE AF TO VERDENER - Velkommen til Landsforeningen af Ungdomsskoleledere tak fordi I valgte Kolding

GRÆSRØDDER OG EMBEDSFOLK - DET BEDSTE AF TO VERDENER - Velkommen til Landsforeningen af Ungdomsskoleledere tak fordi I valgte Kolding GRÆSRØDDER OG EMBEDSFOLK - DET BEDSTE AF TO VERDENER - Velkommen til Landsforeningen af Ungdomsskoleledere tak fordi I valgte Kolding KORT OM OS Jacob Holst Arrangementskoordinator 43 år Christian Haugk

Læs mere

DANS & DIALOG. Niels Simon August. Side 1 af 10 Mizz Understood I/S CVR: 35908765

DANS & DIALOG. Niels Simon August. Side 1 af 10 Mizz Understood I/S CVR: 35908765 DANS & DIALOG MIZZ UNDERSTOOD Niels Simon August AKTIV OG SJOV LÆRING I DANSENS TEGN Side 1 af 10 Indhold HVAD ER DANS & DIALOG?... 3 MÅLGRUPPE... 3 FORMÅL... 3 Folkeskolen... 4 Gymnasier... 4 MÅLSÆTNINGER

Læs mere

Generalforsamling 13. maj 2014

Generalforsamling 13. maj 2014 Generalforsamling 13. maj 2014 Lokalforeningen Ligeværd Sønderborg Deltagere fra bestyrelsen: Jørn Thrane, Lone Pedersen, Benedikte Daabeck, Gitte Beier, Leif Thomassen og Alan Mortensen Referent: Alan

Læs mere

TORSDAG DEN 5. MARTS 2015 KL. 18.30 21.30

TORSDAG DEN 5. MARTS 2015 KL. 18.30 21.30 GØR IDÉ TIL VIRKELIGHED TORSDAG DEN 5. MARTS KL. Hvilke idéer er gode, og hvilke skal vi bare glemme? Hvordan bliver en god idé til et projekt, og hvordan finder vi penge til at gøre den til? Hvordan beskriver

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Gør din forening attraktiv -ind i hjertet af din forening/gruppe

Gør din forening attraktiv -ind i hjertet af din forening/gruppe endnu mere Gør din forening attraktiv -ind i hjertet af din forening/gruppe Frivilligcenter Hillerød d. 27. april 2011 Velkomst og præsentationsrunde Hvad er tanken med Attraktiv forening? Workshop: Ind

Læs mere

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10 Rekruttering 2010 En rundspørge fra CA a kasse 1/10 RAPPORTEN I OVERSIGT Foretrukne rekrutteringskanaler side 3 Stillingsopslag netværk karrieremesser Ansøgningen side 3 3 ud af 4 gennemgår ansøgninger

Læs mere

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014.

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Tilstede: Carsten Hansen - beboerrepræsentant, Natacha Soelberg - beboerrepræsentant, Susanne Wolfsberg - botilbudsleder, Wivi Mortensen

Læs mere

Borgerbudgettering - Direkte demokrati

Borgerbudgettering - Direkte demokrati Borgerbudgettering - Direkte demokrati Morten Ronnenberg - Vi hjælper dem, der hjælper andre! Morten Ronnenberg Møller - Partner, Strategihuset (2010) - Hjælper foreninger og organisationer i DK/udland

Læs mere

Aon og Børnehjælpsdagen - forenet i kamp for anbragte børn og unge!

Aon og Børnehjælpsdagen - forenet i kamp for anbragte børn og unge! STATUSRAPPORT 212-213 Aon og Børnehjælpsdagen - forenet i kamp for anbragte børn og unge! www.aonbhd.dk INDHOLD Indledning Voksende berøringsflade Børnehjælpsdagens aktiviteter Aon United Dagen Aon Football

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Boligsocial profil 2012 - Frydenlund/Møllevangen/Charlottehøj

Boligsocial profil 2012 - Frydenlund/Møllevangen/Charlottehøj 7.03.13 Prækvalifikation ny boligsocial helhedsplan i Frydenlund, Møllevangen og Charlottehøj (25 afdelinger i boligorganisationerne AAB, Boligkontoret, Almenbo Aarhus, Ringgaarden, Murersvendenes Stiftelse

Læs mere

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Aktivitet 1: Styrkelse af de unges afklaring om uddannelsesvalg Projektskitse for projekter under aktivitet 1 1. Fælles referenceramme for vejledere, lærere

Læs mere

Velkommen Kursus i rekruttering og fastholdelse af frivillige

Velkommen Kursus i rekruttering og fastholdelse af frivillige Bliv Landsbypilot i din landsby Velkommen Kursus i rekruttering og fastholdelse af frivillige Jørgen Krogh Hessellund Program Den gode sag Hvad motiverer frivillige Rekrutteringen Fastholdelse Den gode

Læs mere

Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever

Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever 1 Mange har talt om innovation i gymnasiet hvad gør vi i praksis? Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever Regeringen kan blot fyre folket og vælge et andet

Læs mere

Forankringsmetode - Hvordan skal vi forankre?

Forankringsmetode - Hvordan skal vi forankre? Har I behov for bedre styring, ledelse og fremdrift? Arbejder I systematisk med en forankringsstrategi? Har I nok fokus på lokal bæredygtighed? Har I værktøjerne til at mobilisere de frivillige? Gør I

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1 Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE INDLEDNING FDFs Grundlæggende lederuddannelse består af forskellige moduler, der er forsøgt tilpasset de forskellige målgrupper,

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN. Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN. Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Hej Nabo! i Gadehavegård 4. september. Hvad sker der lige nu i DIT Gadehavegård? Søg penge til gode ideer!

Hej Nabo! i Gadehavegård 4. september. Hvad sker der lige nu i DIT Gadehavegård? Søg penge til gode ideer! Hej Nabo! Hvad sker der lige nu i DIT Gadehavegård? Sommeren er kommet og livet i det grønne Gadehavegård byder sig til Læs om teaterturen på De usynlige stier, streetbasket, streetdance, Åben skole, forældrenetværk,

Læs mere

refleks 2015 Uddannelsesweekend

refleks 2015 Uddannelsesweekend refleks 2015 Uddannelsesweekend En weekend med fem vinkler på ledelse af frivillige i DUFs medlemsorganisationer. Lørdag den 12. september til søndag den 13. september 2015 i Haslev. refleks2015 velkommen

Læs mere

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI Adm. direktør Henrik Engelund, core:workers DI Service Årsdag 2015 Fremtidens Arbejdskraft MOVING PEOPLE THROUGH INTERNAL, CORPORATE & EMPLOYER COMMUNICATION

Læs mere

Møde onsdag d. 23. april 14.00 16.00

Møde onsdag d. 23. april 14.00 16.00 Møde onsdag d. 23. april 14.00 16.00 Deltagere: Knud Aage Thiemer og Gert Jacobsen, AAB, Finlandsparken Adda Johansen og Conny Ebbesen, Østerbo, Moldevej Eigil Jensen og Winnie Petersen, Lejerbo Ulla Varneskov

Læs mere

Idrætspolitik kan den gøre en forskel?

Idrætspolitik kan den gøre en forskel? Idrætspolitik kan den gøre en forskel? Bjarne Ibsen Professor og centerleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Har idrætspolitikken nået en korsvej? Men det sker,

Læs mere