Pkt. 4.2 FORSLAG FRA BESTYRELSEN. a. Ændring af Regulativ 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pkt. 4.2 FORSLAG FRA BESTYRELSEN. a. Ændring af Regulativ 4"

Transkript

1 DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 16. APRIL 2015 KL Pkt. 4.1 FORSLAG FRA 25 MEDLEMMER 1. Afvikling af investeringer i de 100 største kulselskaber og dialog med olie- og gasselskaber Generalforsamlingen opfordrer bestyrelsen til: at afvikle investeringer i de 100 største kulselskaber snarest muligt og senest inden udgangen af 2018 at indgå i og årligt dokumentere dialog med olie- og gasselskaber, hvor DIP ejer aktier, om at afvikle deres investeringer i højrisikable udvindingsprojekter, fx tjæresand, dybhavsboringer og udvinding i Arktis. BEGRUNDELSE 1. Klimahensyn samt hensynet til kommende generationer Global opvarmning truer menneskelig civilisation, og udvinding og afbrænding af fossile brændsler er den væsentligste årsag til opvarmningen. Med DIP s nuværende investeringer understøtter vi de selskaber, som bidrager mest direkte til denne negative udvikling. 2. Ønsket om stabile økonomiske afkast En pensionskasse bør sikre gode og stabile afkast til medlemmerne, men i den nuværende globale situation er investeringer i udvinding af kul særdeles risikable og uden udsigt til gevinst. Også investeringer i mindre rentable olie-/gasprojekter (markedspris >95 USD/barrel) er højrisikable. Mellem en tredjedel og halvdelen af de kendte olie/gasforekomster skal forblive i jorden, hvis den globale temperaturstigning skal holdes under 2 grader, og derfor vil vanskeligt tilgængelige forekomster have stor risiko for at blive værdiløse. Både den strukturelle negative tendens for investeringer i kuludvinding og de højrisikable olie/gasprojekter er fagligt funderet i den anerkendte britiske tænketank Carbon Tracker Initiative s analyser. Sammen med JØP er DIP den danske pensionskasse, der forholdsmæssigt har størst aktieinvesteringer i fossile brændsler. DIP havde i 2013 aktieinvesteringer for >585 mio. kr. i verdens 100 største olie- og naturgasudvindingsselskaber og >138 mio. kr. i verdens 100 største kuludvindingsselskaber (hhv. 4,2 % og 1,0 % af aktierne). Hertil investeringer i disse selskaber gennem obligationer, fonde mv. Rentabiliteten af kulinvesteringerne er dog kun er gået én vej: Nedad. For en investering på mellem 80 og 140 mio. kr. har DIP over fire år indkasseret et tab (før indregning af udbytter) på ca. 65 mio. kr. Med udbytter indregnet: Et tab på tæt på 60 mio. kr. For olie/gas-investeringerne har afkastet på DIP s investeringer for perioden været under gennemsnittet for DIP s øvrige aktieinvesteringer, og for 2014 har resultatet været særdeles dårligt. For investeringer på mellem 530 og 590 mio. kr. har DIP i 2014 (før indregning af udbytter) haft et tab på ca. 62 mio. kr. Med udbytter bliver resultatet tæt på nul. Mange andre investorer sælger ud af investeringer i fossil energi, fx Nordea, PFA, PKA, Sveriges pensionsordning AP Fond 2, det norske pensionsselskab KLP, Norges Oliefond, Rockefeller Foundation og rigmanden Warren Buffet. Se i øvrigt den uddybende begrundelse, kildehenvisninger og rentabilitetsberegninger på BESTYRELSENS BEMÆRKNINGER TIL FORSLAGET Klimaudfordringerne står højt på bestyrelsens dagsorden, og bestyrelsen arbejder målrettet med problemstillingen. DIP vurderer hele tiden bæredygtighed i investeringerne i forhold til mennesker, miljø, klima og økonomi. Det er bestyrelsens vurdering, at det er bedre at udøve aktivt ejerskab og ikke frasælge selskaber ud fra en mere politisk vurdering. Bestyrelsen anbefaler medlemmerne at stemme imod forslaget af både praktiske og principielle grunde: Forslaget vil indskrænke mulighederne for at sikre medlemmerne den bedste pension Frasalg af kulselskaber reducerer ikke i sig selv CO2-udledning Energiselskaber bliver allerede i dag fravalgt, hvis de ikke er investeringsmæssigt attraktive DIP ønsker konstruktiv dialog med selskaberne. Når dialogen er afsluttet, vil pensionskassen orientere om resultaterne af dialogen Forslaget vil lede til højere investeringsomkostninger, idet det vil forhindre DIP i at deltage i investerings - samarbejde med fx andre pensionskasser eller i indeksfonde Forslaget vurderes ikke at afspejle alle medlemmers interesser og risikerer at splitte pensionskassen Lov om finansiel virksomhed giver entydigt bestyrelsen ansvaret for at fastlægge investeringsstrategien, og dette ansvar kan ikke overgives til generalforsamlingen.

2 Gruppen af medlemmer stillede også sidste år et forslag af tilsvarende karakter. Forslaget opnåede ikke opbakning. Bestyrelsen har siden indgået i en positiv dialog med medlemsgruppen. I 2014 har DIP gennemført en række tiltag for at skærpe den etiske profil: DIP har skærpet den etiske politik, således at et selskab vil blive frasolgt, såfremt dialogen ikke medfører positive ændringer DIP er blevet medlem af IIGCC (Institutional Investors Group on Climate Change), som arbejder for at understøtte investeringer, der reducerer den globale CO2-udledning DIP arbejder på at inddrage screening af klimamæssige risici. Fokus er på energiselskabers involvering i kul, olieudvinding fra tjæresand og dybhavsboringer i særligt følsomme områder som fx Arktis DIP har investeret 340 mio. kroner i en ny dansk fond, der sætter penge i grøn teknologi som vindmøller og biogasanlæg, og som ventes at give et attraktivt afkast. Bestyrelsen mener derfor samlet set, at der er taget tilstrækkelige tiltag til at sikre DIP s etiske profil. Bestyrelsen følger udviklingen nøje og tager dialogen med alle. Men bestyrelsen ønsker ikke at støtte forslag, der indskrænker handlefriheden, skaber tvivl om DIP s apolitiske ageren, kan splitte medlemmerne af pensionskassen, og hvor den positive virkning ikke kan dokumenteres. Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at stemme imod forslaget og modtager derfor gerne din fuldmagt, hvis du ikke kan deltage på generalforsamlingen. Hent fuldmagtsblanketten på send den til Pkt. 4.2 FORSLAG FRA BESTYRELSEN a. Ændring af Regulativ 4 Bestyrelsen foreslår indførelse af midlertidig invalidepension på Regulativ 4. På grundlag heraf foreslås følgende ændringer i Regulativ 4: Gældende Regulativ 4 Forslag til nyt Regulativ Invaliditetsydelser ydes som varig invalidepension efter bestemmelser fastsat af bestyrelsen. 5.4 Hvis du har ret til invalidepension i henhold til 5.3, og du er ansat i fleksjob, skånejob eller lignende eller har anden løneller erhvervsindtægt, vil indtægten herunder offentlige tilskud fra dette job blive modregnet i din invalidepension efter betingelser fastsat af bestyrelsen. 5.5 DIP kan tilbyde pensionsordninger til medlemmets ægtefælle, samlever, børn og andre ved et medlems død eller invaliditet i henhold til betingelser fastsat af bestyrelsen. Disse pensionsydelser kan give ret til engangsydelser eller ophørende eller livsvarig pension. 5.6 Bestyrelsen fastsætter nærmere betingelser for DIP s udbud og udbetaling af alders-, invaliditets- og dødsfaldsydelser herunder beregningen af pensionsydelsernes størrelse, tidspunktet for pensionens udbetaling, bidragsfritagelse, bortfald af retten til pensionsydelser, afgivelse af helbredsoplysninger og klausuleringsperiode samt om børne-, ægtefælle- eller samleverpension. 5.3 Invaliditetsydelser ydes som varig eller midlertidig invalidepension efter bestemmelser fastsat af bestyrelsen. 5.4 Hvis du har ret til varig eller midlertidig invalidepension i henhold til 5.3, og du er ansat i fleksjob, skånejob eller lignende eller har anden løn- eller erhvervsindtægt, vil indtægten herunder offentlige tilskud blive modregnet i din varige eller midlertidige invalidepension efter betingelser fastsat af bestyrelsen. 5.5 DIP kan tilbyde pensionsordninger til medlemmets ægtefælle, samlever, børn og andre ved et medlems død eller varig invaliditet i henhold til betingelser fastsat af bestyrelsen. Disse pensionsydelser kan give ret til engangsydelser eller ophørende eller livsvarig pension. 5.6 Bestyrelsen fastsætter nærmere betingelser for DIP s udbud og udbetaling af alders-, varig- og midlertidig invaliditets- og dødsfaldsydelser herunder beregningen af pensionsydelsernes størrelse, tidspunktet for pensionens udbetaling, bidragsfritagelse, bortfald af retten til pensionsydelser, afgivelse af helbredsoplysninger og klausuleringsperiode samt om børne-, ægtefælle- eller samleverpension.

3 DIP tilstræber at have markedskonforme produkter, som både kan tiltrække nye medlemmer og fastholde de nuværende. DIP har erfaret, at dette mål ikke kan opnås med den nuværende invalidedækning. DIP bevilger i dag invalidepension, når medlemmet mister erhvervsevnen varigt med mindst 2/3. Men der efterspørges en pension, som kommer til udbetaling ved midlertidigt tab af erhvervsevnen. Med den foreslåede dækning, som kaldes midlertidig invalidepension, ønsker DIP at kunne bevilge invalidepension ved et tab på 50 % af erhvervsevnen. For den midlertidige invalidepension gælder, at det er et produkt på Regulativ 4, som tilbydes individuelle medlemmer. Medlemmer omfattet af en firmaaftale med midlertidig invalidepension er omfattet af ordningen. Midlertidig invalidepension tilkendes som faginvaliditet og sker på grundlag af en lægefaglig vurdering. Pensionen kan maksimalt udgøre 80 % af lønnen. Modtager medlemmet anden indkomst herunder sociale ydelser, vil disse blive modregnet fuldt ud i pensionen. Skyldes tab af erhvervsevne deltagelse i farlig sport, bortfalder retten til midlertidig invalidepension. Midlertidig invalidpension kan tidligst komme til udbetaling efter seks måneders sygefravær (klausul) og kan maksimalt udbetales i 36 måneder for samme diagnose. Hvis medlemmet kommer i arbejde inden 36 måneder, kræves ny helbredsvurdering men ikke ny klausul ved tilbagefald inden for seks måneder. Ved tilkendelse af midlertidig invalidepension gælder endvidere DIP s generelle klausulbestemmelser. Pensionen, som kan tilkendes medlemmer, som ikke er fyldt 60 år på tidspunktet for 1. udbetaling, kan udbetales til medlemmet eller arbejdsgiver (arbejdsgiverklausul). DIP har mulighed for at indhente både helbredsoplysninger og lønoplysninger for at kontrollere, om forudsætningerne for fortsat pensionsudbetaling er opfyldt. Både JØP, Unipension og LPK har midlertidig invalidepension. Bestemmelserne om midlertidig invalidepension er indarbejdet i Regulativ 4 (se ovenfor). Det indstilles, at forslaget til nyt Regulativ 4 tiltrædes, og direktionen bemyndiges til at fastsætte tidspunktet for implementering. Forslaget til ændring af Regulativ 4 er godkendt af IDA og de offentlige arbejdsgivere. Forslaget har været drøftet med advokatfirmaet Kromann Reumert. Det er advokatfirmaets opfattelse, at ændringsforslagene b. Ændring af vedtægtens 2, stk. 4 og 5 Bestyrelsen foreslår implementering af et produkt særligt rettet mod udenlandske ingeniører og udstationerede medlemmer. På grundlag heraf foreslås følgende ændringer i vedtægten: Gældende Vedtægt (sletninger overstreget) 2, stk. 1 Pensionskassens formål er at udøve pensionskassevirksomhed for dets medlemmer herunder at yde medlemmerne alders-, invalide-, ægtefælle- og børnepension samt andre ydelser og opsparingsordninger i overensstemmelse med reglerne i denne vedtægt og pensionskassens regulativer. 2, stk. 4 Pensionskassen er en institution, hvori der for medlemmer af opsparingsafdelingen foretages opsparing i pensions-øjemed, jf. Lov om beskatningen af pensionsordninger kap , stk. 5 Pensionsbidrag mv. for andre medlemmer end de i stk. 4 nævnte og ydelserne til disse er omfattet af reglerne om pensionsordninger med løbende udbetaling, jf. Lov om beskatningen af pensionsordninger kap. 1. Forslag til ny Vedtægt 2, stk. 1 Pensionskassens formål er at udøve pensionskassevirksomhed for dets medlemmer herunder at yde medlemmerne alders-, invalide-, ægtefælle- og børnepension samt andre ydelser og opsparingsordninger i overensstemmelse med reglerne i lovgivningen, denne vedtægt og pensionskassens regulativer. 2. stk. 4 Pensionsbidrag mv. for pensionskassens medlemmer er omfattet af den til enhver tid gældende lovgivning herfor, herunder reglerne om pensionsbeskatning. 2, stk. 5 Udgår.

4 DIP tilstræber at kunne tiltrække nye medlemmer og fastholde de nuværende. DIP har de senere år erfaret, at både udenlandske gæstelærere og ph.d.-studerende efterspørger den såkaldte Forskerordning. Denne ordning går ud på, at der tilbageholdes skat på 26 % (lempeligere beskatning af udlændinge der arbejder midlertidigt i Danmark) i alle pensionsindbetalinger, mod at pensionen kan hæves uden skat og afgift ved hjemrejsen. Ordningen er hjelmet i pensionsbeskatningslovens (PBL) 53a. Når udlændinge i dag indbetaler bidrag til DIP, sker det uden tilbageholdelse af skat på 26 % ( forskerskatten ). Derimod tilbageholder DIP 60 % i afgift, hvis medlemmet ønsker en kontant udtrædelsesgodtgørelse ved hjemrejsen. Der er ikke tale om at indføre et nyt produkt men at justere vedtægtens 2 Pensionskassens formål og beskatningsforhold (se ovenstående), så DIP fremstår som en mere oplagt pensionsudbyder. Med forslaget gøres bestemmelsen mere generisk over for kommende ændringer i PBL. Hertil kommer, at DIP længe har ønsket at kunne imødekomme udstationerede medlemmers behov for at kunne videreføre og derved opretholde pensionsdækningen ved længerevarende udstationeringer. Hvis de pågældende medlemmer er skattepligtige i udlandet, vil medlemmerne med pensionsordninger omfattet af PBL s 53a kunne opnå samme fordele som udenlandske gæstelærere og ph.d.er. For begge grupper gælder det, at de ikke skal betale PAL men derimod kapitalafkastskat af depotrenterne og afkastene. Endelig kan indførelsen af PBL s 53a muligvis afhjælpe de problemer, som igangværende skatteforhandlinger i Grønland kan medføre for medlemmer bosiddende i Grønland. Skatteændringerne er ikke vedtaget, men Hjemmestyret arbejder på en model, hvor beskatningen af pension fremrykkes fra udbetalingen af pension til indbetalingen af pensionsbidrag. Både JØP og Unipension har implementeret PBL s 53a i deres bestemmelser. Ordningen udvikles kun til medlemmer omfattet af Regulativ 4. Det indstilles endvidere, at direktionen bemyndiges til at fastsætte tidspunktet for implementeringen. Forslaget til ændring af vedtægtens 2 stk. 4 og 5 er godkendt af IDA og de offentlige arbejdsgivere. Forslaget har været drøftet med advokatfirmaet Kromann Reumert. Det er advokatfirmaets opfattelse, at ændringsforslagene c. Ændring af vedtægtens 3 Bestyrelsen foreslår indførelse af mulighed for at optage ansatte i DIP som medlemmer. På grundlag heraf foreslås følgende ændringer i vedtægten: Gældende Vedtægt 3, stk. 1 Som medlem af pensionskassen optages civil- og akademiingeniører samt andre med en uddannelse på samme niveau som civilingeniøruddannelsen samt personer med en bacheloruddannelse som ingeniør eller en tilsvarende uddannelse. Medlemmerne skal opfylde betingelserne for optagelse i Ingeniørforeningen i Danmark. 3, stk. 2 Som medlemmer optages endvidere ansatte i virksomheder mv., som i væsentlig grad beskæftiger personer, der opfylder betingelserne for at være medlemmer af pensionskassen efter stk. 1. Det er samtidig en forudsætning, at virksomheden har indgået aftale om virksomhedspension med pensionskassen. Pensionskassens bestyrelse fastsætter nærmere regler for indgåelse af sådanne aftaler og afgør tvivlstilfælde. Forslag til ny Vedtægt 3, stk. 1 Som medlem af pensionskassen optages civil- og akademiingeniører samt andre med en uddannelse på samme niveau som civilingeniøruddannelsen samt personer med en bacheloruddannelse som ingeniør eller en tilsvarende uddannelse. Medlemmerne skal opfylde betingelserne for optagelse i Ingeniørforeningen i Danmark. 3, stk. 2. Som medlemmer optages endvidere ansatte i virksomheder mv., som i væsentlig grad beskæftiger personer, der opfylder betingelserne for at være medlemmer af pensionskassen efter stk. 1. Det er samtidig en forudsætning, at virksomheden har indgået aftale om virksomhedspension med pensionskassen. Pensionskassens bestyrelse fastsætter nærmere regler for indgåelse af sådanne aftaler og afgør tvivlstilfælde. 3, stk. 3 Herudover kan pensionskassens ansatte og medarbejdere mv. optages som medlemmer af pensionskassen. Herefter bliver nuværende stk. 3-7 til stk. 4-8.

5 Medarbejderne i DIP har deres pensionsordning i Bankpension, men medarbejderne i pensionsbranchen har sædvanligvis deres pensionsordning i deres respektive selskaber. For at følge udviklingen i branchen og for at skabe et endnu større engagement og bedre forståelse, når medarbejderne selv har deres pensionsordning i DIP, indstilles det, at medarbejderne kan optages i DIP. Det indstilles endvidere, at direktionen bemyndiges til at fastsætte tidspunktet for implementeringen. Forslaget forudsætter et nyt stk. 3 (se ovenstående). Forslaget er godkendt af IDA og de offentlige arbejdsgivere. Forslaget har været drøftet med advokatfirmaet Kromann Reumert. Det er advokatfi rmaets opfattelse, at ændringsforslagene

Din pension 2014. Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Din pension 2014. Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Uforkortede forslag til Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlægers Generalforsamling 2015 2 Uforkortede forslag til PJDs Generalforsamling

Læs mere

Foto: Rune Langhoff / WWF

Foto: Rune Langhoff / WWF Foto: Rune Langhoff / WWF I have been urging companies like pension funds or insurance companies to reduce their investments in coal and a fossil-fuel based economy to move to renewable sources of energy.

Læs mere

Referat af. DIP s ordinære generalforsamling Torsdag den 3. april 2014 kl. 17.00 i Ingeniørhuset

Referat af. DIP s ordinære generalforsamling Torsdag den 3. april 2014 kl. 17.00 i Ingeniørhuset Referat af DIP s ordinære generalforsamling Torsdag den 3. april 2014 kl. 17.00 i Ingeniørhuset 1. Valg af dirigent Advokat Henrik Oehlenschlæger blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

Tillidsrepræsentanterne: De vigtige bindeled

Tillidsrepræsentanterne: De vigtige bindeled maj 2014 Tillidsrepræsentanterne: De vigtige bindeled Side 2 Unipension øverst på podiet Pensionskassernes investeringsafkast i 2013 er de bedste i den danske pensionssektor Side 4 Investeringer i fossile

Læs mere

FORSTÅ DIN PENSION November 2014

FORSTÅ DIN PENSION November 2014 FORSTÅ DIN PENSION November 2014 Indholdsfortegnelse Din pensionsordning... 2 Fra pensionsbidrag til pension... 2 Medlemsweb... 3 Pensionstilsagnet... 3 Er der forskel på mænd og kvinders pension... 3

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet Beskæftigelsesministeriet Lovforslag om reform af førtidspension - høringssvar 24.09.2012 takker for muligheden for at blive hørt vedr. lovforslag om førtidspension og fleksjob. Hermed følger vores bemærkninger.

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger

Læs mere

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Kunder optaget 1. januar 2002 eller senere og indtil 31.12.2010 1 Indmeldelse... 4 Aftalegrundlag, lovgrundlag m.v.... 4 Optagelse

Læs mere

bank//pension pensionskasse for finansansatte

bank//pension pensionskasse for finansansatte 1. Medlemskreds Som medlemmer optages enhver medarbejder, der er ansat hos en interessent under standardoverenskomst mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet om løn- og arbejdsvilkår

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger

Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger Juni 2005 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens kommissorium...3 1.2 Arbejdsgruppens sammensætning...3 1.3 Arbejdsgruppens opgave...4 1.4 Baggrund...4

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Indhold Pensionsvejledning... 1 Medlem i Industriens Pension... 4 Din arbejdsmarkedspension... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk...

Læs mere

Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Generalforsamling 2015 Se indlæg Partnerskab for livet Side 3 På vej mod et lavrentesamfund Side 8 Flotte afkast sikrer pensionen Side

Læs mere

Orientering om AP NetLink

Orientering om AP NetLink Orientering om AP NetLink for ledere omfattet af overenskomsten mellem Foreningen af mejeriledere og funktionærer og Mejeribrugets Arbejdsgiverforening OrienteringNetlink2006.version 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 24 26 04 02

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 24 26 04 02 ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 24 26 04 02 FORORD... 4 LEDELSESBERETNING... 5 ÅRET I OVERBLIK... 5 Pensionskassen... 5 Banken... 7 STRATEGISK FUNDAMENT, MISSION OG VÆRDIER... 7 Strategi... 7 Mission... 8 Vision...

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Pensionsregulativet PBU

Pensionsregulativet PBU Pensionsregulativet PBU 1. juli 2014 Østerfælled Torv 3 2100 København Ø Tlf. 35 27 28 00 Fax 35 27 28 29 E-mail: pbu@pbu.dk CVR-nr. 17 34 04 84 Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger Pensionsregulativet

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Hvad ved du om din pension?

Hvad ved du om din pension? Hvad ved du om din pension? PENSIONSMARKEDSRÅDET Udgiver: Pensionsmarkedsrådet Ansvarshavende redaktør: Professor dr. jur., Linda Nielsen Redaktionel rådgiver: Communiqué as. Redaktionen: Pensionsmarkedsrådet

Læs mere

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER Forord Opsparing i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter i aktie- og anpartsselskaber,

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger

Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger Pensionsmarkedsrådet Maj 2007 ISBN 87-7985-046-4 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 196 Bilag 2 Offentligt J.nr. 2012-321-0022 Dato: 15-08-2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

VEDTÆGT OG PENSIONS- REGULATIVER. Vedtaget på generalforsamlingen den 24. april 2015

VEDTÆGT OG PENSIONS- REGULATIVER. Vedtaget på generalforsamlingen den 24. april 2015 VEDTÆGT OG PENSIONS- REGULATIVER Vedtaget på generalforsamlingen den 24. april 2015 VEDTÆGT LÆGERNES PENSIONSKASSE 1. Navn og hjemsted... 5 2. Formål... 5 3. Medlemskreds... 5 4. Medlemmernes hæftelse...

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning:... 4 3 Problemafsnit... 5 3.1 Problemformulering:... 5 3.2 Afgrænsning:... 5 3.3 Metode:... 6 4 Pension... 6 4.1 Livsløbsfaser:... 7 4.1.1 Behov i de forskellige livsløbsfaser:...

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier 2012 FORORD Opsparingen i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter (i det følgende anføres

Læs mere

Fremtidens velfærd vores valg

Fremtidens velfærd vores valg Fremtidens velfærd vores valg December 2005 Velfærdskommissionen er en uafhængig kommission, der blev nedsat i efteråret 2003. Uddrag fra kommissoriet, som beskriver Velfærdskommissionens opgaver: I den

Læs mere