FORSIKRINGSBETINGELSER TIL REGULATIV 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSIKRINGSBETINGELSER TIL REGULATIV 4"

Transkript

1 FORSIKRINGSBETINGELSER TIL REGULATIV 4 Juli 2015

2 Disse forsikringsbetingelser gælder for alle medlemmer omfattet af Regulativ 4. Bestyrelsen har fastsat forsikringsbetingelserne i henhold til bemyndigelserne i Regulativ 4. Forsikringsbetingelserne træder i kraft den 1. juli Indholdsfortegnelse MEDLEMMER Medlemmer Obligatoriske medlemmer i offentlig ansættelse... 2 OPTAGELSE Optagelse Klausuleret pension Pension med høj opsparing... 3 ALDERSYDELSER Alderspension... 3 INVALIDITETSYDELSER Bidragsfritagelse Varig invalidepension Midlertidig invalidepension Børnepension... 5 DØDSFALDSYDELSER Ægtefællepension Valg af ægtefællepension Samleverpension Børnepension Depotsikring 7 OPSPARINGSORDNINGER Opsparingsordninger... 8 GRUPPEFORSIKRING Gruppeforsikring... 8 INDBETALING Ordinære bidrag Ekstraordinære bidrag og indskud Reducering af bidrag og indskud... 9 OPHØR AF BIDRAGSBETALINGEN Bidragsfri dækning og hvilende medlemskab Overførsel Kontant udtrædelsesgodtgørelse UDBETALING OG SKAT Pensionens udbetaling Skattemæssig behandling ØVRIGE BESTEMMELSER Oplysningspligt Pensionens personlige karakter Beregningsgrundlag Bonus ÆNDRING OG IKRAFTTRÆDELSE Bestyrelsens forsikringsbetingelser Ikrafttrædelse... 11

3 MEDLEMMER 1. Medlemmer 1.1 Du kan være medlem af Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse ( DIP ), såfremt du opfylder medlemsbetingelserne fastsat i 3 i DIP s vedtægt. 1.2 DIP tilbyder som hovedprodukt en livrente på betingelserne i Regulativ 4 og disse forsikringsbetingelser. DIP kan endvidere tilbyde pensionsordninger, som alene består af pension med høj opsparing eller en opsparingsordning eller en kombination af disse. Medmindre andet er anført, har alle medlemmer de samme rettigheder og forpligtelser. 1.3 Du kan enten være: a. Obligatorisk medlem og ansat efter en overenskomst, aftale eller lignende, der forpligter dig til at være medlem af DIP (obligatorisk medlem) b. Individuelt medlem og enten ansat uden obligatorisk overenskomst eller selvstændig erhvervsdrivende herunder medlem, der ved individuelle ansættelsesvilkår har aftalt eller er forpligtet til at være medlem af DIP (individuelt medlem) c. Virksomhedsmedlem og optaget i DIP i henhold til en aftale mellem DIP og virksomheden, du er ansat i (virksomhedsmedlem). 1.4 Dit medlemskab har virkning fra det tidspunkt, du er blevet ansat eller fra et senere tidspunkt, der måtte være fastsat i en obligatorisk overenskomst, aftale eller lignende - eller aftalt med DIP. 1.5 Dit medlemskab af DIP ophører, når du dør, eller hvis du udtræder af DIP. 2. Obligatoriske medlemmer i offentlig ansættelse 2.1 Er du obligatorisk medlem i offentlig ansættelse, skal din pension opfylde de til enhver tid gældende regler og kollektive aftaler på området, og valgmulighederne i disse forsikringsbetingelser er derfor begrænset af disse regler og kollektive aftaler. Det betyder blandt andet, at din pensionsordning inden for to tredjedele af det samlede pensionsbidrag skal indeholde: a. Livsvarigt løbende, livsbetinget alderspension b. Invalidepension c. Børnepension. 2.2 Inden for de i 2.1 nævnte to tredjedele af det samlede pensionsbidrag kan der etableres en livsbetinget livsvarigt løbende eller tidsbegrænset ægtefælle- eller samleverpension. 2.3 Den resterende tredjedel af det samlede pensionsbidrag kan obligatoriske medlemmer i offentlig ansættelse efter aftale med DIP frit anvende inden for rammerne af Regulativ 4 og disse forsikringsbetingelser herunder til rate- og kapitalpension. 2.4 Begrænsningerne på valgfriheden for obligatoriske medlemmer i offentlig ansættelse finder ikke anvendelse på eventuelle individuelt tegnede pensionsordninger hos DIP. OPTAGELSE 3. Optagelse 3.1 Når du bliver medlem, bliver din pension klausuleret, jf. 4. Det gælder også, hvis du efter en hvilende medlemsperiode genoptager indbetalingerne. 3.2 Er du på grund af nedsat arbejdsevne optaget som medlem i fx fleksjob, skånejob eller lignende, gælder reglerne om pension med høj opsparing, jf. 5. Det samme gælder, hvis du efter en hvilende medlemsperiode genoptager indbetalingen som medlem, som følge af en ansættelse der skyldes nedsat arbejdsevne. 3.3 Hvis du som obligatorisk medlem eller som virksomhedsmedlem overgår til at være individuelt medlem, inden klausuleringsperioden er afsluttet, og du ønsker at fortsætte indbetalingen, medtager du din anciennitet som betalende medlem i klausuleringsperioden som individuelt medlem. 4. Klausuleret pension 4.1 Hvis du som medlem dør eller får din erhvervsevne nedsat, inden du har indbetalt til DIP i en sammen- 2

4 hængende periode på henholdsvis to år for obligatoriske medlemmer og virksomhedsmedlemmer og fire år for individuelle medlemmer, udbetaler DIP kun en pension, som er beregnet ud fra de allerede foretagne indbetalinger (klausuleret pension), jf. 5.2 om regler for pension med høj opsparing. Denne beregningsmetode gælder dog kun, hvis DIP kan bevise, at du ikke havde kunnet afgive tilfredsstillende helbredsoplysninger ved optagelsen, såfremt dette havde været et krav. 4.2 Er din pension klausuleret, kan du afgive helbredsoplysninger til vurdering af din pensionsrisiko, mod at du betaler de faktiske omkostninger forbundet hermed. Vurderer DIP, at dine helbredsoplysninger er tilfredsstillende, er din pension ikke længere klausuleret. Såfremt helbredsoplysningerne efter DIP s vurdering ikke er tilfredsstillende, finder reglerne i 5.2 om pension med høj opsparing anvendelse. 4.3 Reglerne om klausuleret pension gælder også, hvis du efter at være overgået til hvilende medlemskab genoptager indbetalingen. Det tidspunkt, som den fornyede indbetaling har virkning fra, træder her i stedet for det tidspunkt, optagelsen i DIP havde virkning fra, og den beregningsmetode, der er beskrevet i 5.2, gælder kun for den del af din pension, der stammer fra genoptagelsen af indbetalingen. 4.4 Hvis du ved optagelse i DIP eller genoptagelse af indbetalingen til DIP overfører en anden obligatorisk pensionsordning eller virksomhedsordning til DIP, kan dit medlemskab af den anden obligatoriske pensionsordning eller virksomhedsordning eventuelt blive medregnet efter DIP s skøn, når DIP skal afgøre, om din pension skal være klausuleret i en periode. 5. Pension med høj opsparing 5.1 Medlemmer kan vælge at etablere en pensionsordning som pension med høj opsparing og kan indbetale bidrag helt eller delvist til pension med høj opsparing. 5.2 Hvis du vælger pension med høj opsparing, vil din pension kun blive beregnet på grundlag af de foretagne indbetalinger. Du har ikke ret til bidragsfritagelse og bidragsfri dækning. ALDERSYDELSER Du har følgende muligheder: alderspension delpensionering. 6. Alderspension 6.1 Hvis du er fyldt 60 år og har stoppet indbetalingerne til DIP, kan du få alderspension, medmindre du allerede får varig eller midlertidig invalidepension. Bestyrelsen kan bestemme, at aldersgrænsen reguleres i forhold til efterlønsalderen i henhold til Arbejdsløshedsforsikringsloven. Udbetaling af alderspension skal senest påbegyndes den første i måneden, efter du er fyldt 70 år. Du kan dog få udsættelse af alderspensionen i op til to år ad gangen ved fremsendelse af skriftlig anmodning herom. 6.2 Du kan vælge at overgå til delpension, hvis du er fyldt 60 år. Størrelsen af delpensionen for obligatoriske medlemmer i offentlig ansættelse svarer til samme andel af den varige alderspension, som du ville have kunnet opnå på det tidspunkt, hvor du overgår til delpensionering, som reduktionen i din aflønning. 6.3 Hvis du i de sidste fem år, før din ret til pension indtræder, på grund af svigtende helbred, har fået nedsat din løn og dermed dine indbetalinger, kan det efter DIP s skøn besluttes, at dette ikke skal have indflydelse på pensionen. INVALIDITETSYDELSER Der er følgende muligheder: bidragsfritagelse varig invalidepension midlertidig invalidepension børnepension. 7. Bidragsfritagelse 7.1 Hvis du på grund af sygdom eller ulykke har fået din erhvervsevne nedsat til en tredjedel eller derunder eller tilstrækkeligt til, at du ikke kan bestride dit hidtidige hverv, uden at du dog for tiden opfylder betingelserne for at få tildelt varig eller midlertidig invalidepension, kan DIP midlertidigt fritage dig helt eller delvist fra at betale pensionsbidrag, 3

5 når forholdene taler for det. Dine pensionsrettigheder vil i så fald være uændrede. 7.2 Du kan ikke længere få bidragsfritagelse, når DIP skønner, at du er i stand til at genoptage dit arbejde eller påtage dig andet arbejde, eller når DIP skønner, at din tilstand må forventes at være stabil. 8. Varig invalidepension 8.1 Hvis du bliver erhvervsudygtig, har du ret til invalidepension fra den 1. i måneden, efter din varige erhvervsudygtighed er indtrådt, medmindre du er fyldt 65 år. DIP bedømmer dig erhvervsudygtig, hvis du har fået tilkendt offentlig førtidspension eller efter regler fastsat af bestyrelsen. 8.2 Du kan skriftligt fravælge varig invalidepension, medmindre du er obligatorisk medlem i offentlig ansættelse. Fravalget af invalidepension får virkning fra den første i måneden, efter DIP har bekræftet modtagelsen af fravalget. 8.3 Du kan som medlem vælge en forøgelse af din varige invalidepension til en vis andel af din løn. Størrelsen af denne andel samt tidspunktet for valget af den forøgede varige invalidepension fastsættes af bestyrelsen. Bestyrelsen kan bestemme, at aldersgrænsen reguleres i forhold til ændringer i folkepensionsalderen. Du kan imidlertid løbende vælge, at din varige invalidepension skal svare til mellem 0 og 80 % af din løn, idet din varige invalidepension altid kan udgøre 100 % af din alderspension, jf. dog 8.4 nedenfor. For obligatoriske medlemmer i offentlig ansættelse skal den varige invalidepension dog udgøre mindst 20 % af alderspensionen. 8.4 Gør DIP en eventuel klausulering af din pension gældende, jf. 4, vil din invalidepension kun blive beregnet ud fra de allerede foretagne indbetalinger svarende til pension med høj opsparing. 8.5 Du får udbetalt invalidepensionen fra den 1. i måneden, efter din ret til invalidepension er indtrådt, dog tidligst fra det tidspunkt indbetalinger til DIP ophører. 8.6 Hvis du har ret til varig invalidepension, jf. 8.1, og du er ansat i fleksjob, skånejob eller lignende eller har anden løn- eller erhvervsindtægt, vil indtægten herunder vedrørende offentlige tilskud blive modregnet i din varige invalidepension. 8.7 DIP kan til enhver tid kræve, at der for medlemmer, der er tildelt varig invalidepension foretages en helbredsvurdering af en læge, som DIP vælger. Helbredsundersøgelsen betales af DIP. 8.8 Hvis du i de sidste fem år, inden du har ret til at få pension, på grund af svigtende helbred har fået nedsat din løn og dermed dit pensionsbidrag, kan DIP beslutte, at det ikke skal have indflydelse på din varige invalidepension. 9. Midlertidig invalidepension 9.1 Virksomhedsmedlemmer, hvor den virksomhed, som medlemmet er ansat i, har indgået aftale med DIP herom, har ret til midlertidig invalidepension. Individuelle medlemmer, som ikke modtager anden pension eller er omfattet af pkt. 5, kan vælge midlertidig invalidepension efter aftale med DIP. Midlertidig invalidepension kan tildeles medlemmer, der ikke er fyldt 60 år på det tidspunkt, hvor første udbetaling kan ske, jf For at blive tildelt midlertidig invalidepension skal du være midlertidigt erhvervsudygtig. DIP bedømmer dig midlertidig erhvervsudygtig, hvis du på grund af sygdom eller ulykke har fået din erhvervsevne nedsat til halvdelen eller derunder uden at have ret til varig invalidepension. 9.2 Hvis du har tilvalgt midlertidig invalidepension, kan du til enhver tid skriftligt fravælge midlertidig invalidepension. Fravalget af midlertidig invalidepension får virkning fra den første i måneden, efter DIP har bekræftet modtagelsen af fravalget. 9.3 Du kan ikke få tildelt midlertidig invalidepension, hvis din midlertidige erhvervsudygtighed skyldes ulykkestilfælde, der er sket under træning eller deltagelse i: motorløb, knallertløb eller racerbådsløb af enhver art boksning andre selvforsvars- og kampsportsgrene bjergbestigning og rappelling på bjergvæg faldskærmsudspring 4

6 drageflyvning kunstflyvning paragliding ultralightflyvning rafting eller under udøvelse af sportsgrene, som kan sidestilles med de ovenfor nævnte. 9.4 Midlertidig invalidepension kan maksimalt udgøre 80 % af din løn. Reglerne i 8.4 om klausulering finder også anvendelse på midlertidig invalidepension. 9.5 Midlertidig invalidepension kan tidligst udbetales fra den 1. i den måned, der begynder 6 måneder efter, at du er blevet vurderet erhvervsudygtig efter regler fastsat af bestyrelsen, dog tidligst den 1. i den måned, der følger efter, at du har ansøgt om midlertidig invalidepension. Hvis din midlertidige invalidepension er bortfaldet, kan udbetaling af midlertidig invalidepension dog genoptages den 1. i måneden, efter at betingelserne for at opnå midlertidig invalidepension for samme lidelse er genindtrådt, og forudsat at erhvervsudygtigheden er genindtrådt mindre end 6 måneder efter den seneste udbetaling af midlertidig invalidepension. Udbetaling kan dog tidligst ske fra den 1. i måneden, efter at du på ny er blevet vurderet erhvervsudygtig. 9.6 Du kan maksimalt få midlertidig invalidepension for samme lidelse i 36 måneder. Ved overgang til varig invalidepension bortfalder den midlertidige invalidepension. 9.7 Hvis du har ret til midlertidig invalidepension, jf. 9.1, og du er ansat i fleksjob, skånejob eller lignende eller har anden løn- eller erhvervsindtægt, vil indtægten herunder offentlige tilskud blive modregnet i din midlertidige invalidepension. Hvis du er ansat i en virksomhed med hvem DIP har indgået en aftale om midlertidig invalidepension, vil DIP modregne en eventuel løn i din midlertidige invalidepension. Det modregnede beløb vil i disse tilfælde blive udbetalt af DIP til din arbejdsgiver og beløbet vil herefter blive udbetalt til dig af din arbejdsgiver som en del af din samlede løn. 9.8 DIP kan til enhver tid kræve, at der for medlemmer, der er tildelt midlertidig invalidepension foretages en helbredsvurdering af en læge, som DIP vælger. Helbredsundersøgelsen betales af DIP Børnepension 10.1 Som obligatorisk medlem i offentlig ansættelse har dine børn - herunder adoptivbørn - ret til børnepension, indtil de er fyldt 18 år, når du overgår til invalidepension. Samme ret har stedbørn, der faktisk blev forsørget af dig, inden du blev pensioneret. Ved fratrædelse fra offentlig ansættelse kan børnepensionen bibeholdes For øvrige medlemmer kan børnepension med tilsvarende vilkår som nævnt i 10.1 tilvælges efter aftale med DIP For obligatoriske medlemmer i offentlig ansættelse fastsættes størrelsen af børnepensionen efter aftale med DIP inden for rammerne af de offentlige pensionsregler men udgør som udgangspunkt 10 pct. af alderspensionen, hvis der ikke er aftalt andet. For øvrige medlemmer fastsættes størrelsen af børnepensionen efter aftale med DIP Tilvalg og forøgelse af børnepensionen er omfattet af bestemmelserne af klausulering, idet klausuleringsperioden dog er to år for alle medlemmer. I klausuleringsperioden gælder reglerne om pension med høj opsparing, jf DØDSFALDSYDELSER Der er følgende muligheder: ægtefællepension samleverpension børnepension depotsikring. 11. Ægtefællepension 11.1 Du kan vælge, at din ægtefælle ved din død skal have ret til ægtefællepension fra den 1. i den følgende måned, jf. dog 4, , 11.6 og Retten til ægtefællepension er betinget af: a. At ægteskabet er indgået, inden du var fyldt 70 år b. At ægteskabet er indgået på et tidspunkt, hvor du ikke var alders- eller invalidepensioneret c. At du har tilvalgt og ikke efterfølgende fravalgt ægtefællepension, jf. 12.

7 11.3 Hvis du modtager delpension på tidspunktet for ægteskabets indgåelse, har du alene ret til ægtefællepension for den del af dit depot, som ikke medgår til beregning af delpensionen. 12. Valg af ægtefællepension 12.1 Hvis du ikke ved optagelsen i DIP eller senere meddeler andet, har din ægtefælle ikke ret til ægtefællepension Hvis I har været gift i mindre end to år, og du, da ægteskabet blev indgået, havde en lidelse eller var så syg, at DIP ikke ville have oprettet ægtefællepension for dig, hvis du skulle have afgivet helbredsoplysninger for at kunne blive medlem, vil en eventuel ægtefællepension blive beregnet efter reglerne om pension med høj opsparing, jf Ægtefællepensionen beregnes som en procentdel af den alderspension, du senest fik udbetalt. Var du ikke pensioneret på dødstidspunktet, svarer ægtefællepensionen til en procentdel af den alderspension, se 6.1, du havde ret til på dødstidspunktet. Ved tilvalg af ægtefællepension vælger du den procentdel, som ægtefællepensionen skal udgøre af din egen pension. Procentdelen skal være mellem 0 og 60 pct. Ændring af procentdelen i opadgående retning sidestilles med tilvalg af ægtefællepension, jf til Hvis din ægtefælle er mere end 20 år yngre end dig, nedsættes pensionen med 2 pct. for hvert år, aldersforskellen overstiger 20 år Hvis du er separeret eller skilt, er det en betingelse for din ægtefælles ret til ægtefællepension, at din ægtefælle opfylder betingelserne i lov nr. 484/2006 med senere ændringer (Ægtefællepensionsloven). Overgangsreglerne i Ægtefællepensionsloven finder dog anvendelse på både mandlige og kvindelige medlemmer Der er to muligheder for tilvalg af ægtefællepension: a. Ægtefællepensionen bliver udbetalt, så længe din ægtefælle lever (livsvarig ægtefællepension) b. Ægtefællepensionen bliver udbetalt, så længe din ægtefælle lever, dog højst i 10 år (ophørende ægtefællepension) Efter optagelsen i DIP kan du til enhver tid, dog højst en gang årligt, vælge en anden ægtefællepension, en lavere eller højere ægtefællepension, jf. 11.5, eller slet ingen ægtefællepension. Du kan dog ikke ændre dit valg af ægtefællepension, hvis du modtager alderspension, har ret til invalidepension eller har en fraskilt ægtefælle med ret til ægtefællepension. Hvis du modtager delpension, kan du endvidere alene ændre dit valg af ægtefællepension for den del af dit depot, som du ikke modtager delpension for. Ønsket om omvalg skal meddeles skriftligt. Omvalget får virkning fra den første i måneden efter modtagelsen af ansøgningen Tilvalg af ægtefællepension og forøgelse af ægtefællepension er omfattet af bestemmelsen om klausulering, idet klausuleringsperioden dog er to år for alle medlemmer. I klausuleringsperioden gælder regler om pension med høj opsparing, jf Et partnerskab, der er registreret i henhold til lovbekendtgørelse nr. 938/2005 med senere ændringer om registreret partnerskab, er sidestillet med ægteskab Hvis du i de sidste fem år, inden retten til ægtefællepension indtræder, på grund af svigtende helbred har fået nedsat din løn og dermed dit pensionsbidrag, kan DIP beslutte, at det ikke skal have indflydelse på pensionen Din pension bliver ikke klausuleret, hvis omvalget sker, fordi du bliver gift, og DIP senest en måned derefter får meddelelse om dit ønske om omvalg til en anden ægtefællepension, en lavere eller højere ægtefællepension eller ingen ægtefællepension. 13. Samleverpension 13.1 Hvis du som ugift medlem afgår ved døden, og har du tilvalgt ægtefællepension, har din samlever ret til en samleverpension, der svarer til ægtefællepensionen i henhold til 11 som valgt i henhold til 12. 6

8 13.2 Din samlever kan dog kun få udbetalt samleverpension: a. Hvis du kunne have indgået ægteskab eller registreret partnerskab med din samlever b. Hvis du ved et formgyldigt testamente, der er oprettet mindst tre måneder før dødsfaldet og ikke senere tilbagekaldt, har tillagt din samlever et arvelod af mindst samme størrelse som den tvangsarv, der ifølge arveloven ville være tilkommet en ægtefælle c. Hvis din samlever har haft fælles bopæl med dig i de sidste to år før dødsfaldet eller tidligere har haft fælles bopæl med dig i en sammenhængende periode på mindst to år, og den fælles bopæl alene er ophørt på grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig d. Hvis der på udbetalingstidspunktet ikke findes en fraskilt ægtefælle med ret til ægtefællepension, jf. 11.6, eller en anden samlever med ret til samleverpension eller: a. Hvis din samlever har fælles bopæl med dig eller tidligere har haft fælles bopæl med dig, og den fælles bopæl alene er ophørt på grund af institutionsanbringelse herunder i en ældrebolig b. Hvis din samlever venter, har eller har haft et barn sammen med dig c. Hvis der på udbetalingstidspunktet ikke findes en fraskilt ægtefælle med ret til ægtefællepension, jf. 11.6, eller en anden samlever med ret til samleverpension Samleverpensionen bliver udbetalt efter samme regler som ægtefællepension, idet etableringen af den fælles bopæl træder i stedet for ægteskabets indgåelse. 14. Børnepension 14.1 Som obligatorisk medlem i offentlig ansættelse har dine børn - herunder adoptivbørn - ved din død ret til børnepension, indtil de er fyldt 18 år. Samme ret til børnepension har stedbørn, der faktisk blev forsørget af dig, inden du døde. Det vil fremgå af dit optagelsesbrev i DIP, hvis du har ret til børnepension. Ved fratrædelse fra offentlig ansættelse kan børnepensionen bibeholdes Ret til børnepension bortfalder til stedbørn, hvis ret til ægtefællepension for stedbarnets forælder bortfalder eller ville være bortfaldet i henhold til Modtager du pension ved din død, bortfalder retten til børnepension, for børn født efter du overgik til pension For øvrige medlemmer kan børnepensionen med tilsvarende vilkår som nævnt i tilvælges efter aftale med DIP For obligatoriske medlemmer i offentlig ansættelse fastsættes størrelsen af børnepensionen efter aftale med DIP inden for rammerne af de offentlige pensionsregler. Som udgangspunkt udgør børnepensionen dog 10 pct. af den alderspension, du senest fik udbetalt. Var du ikke pensioneret på dødstidspunktet, svarer børnepensionen pr. barn til 10 pct. af din alderspension ved alder 65 år eller alderspension på dødstidspunktet ved alder over 65 år. For øvrige medlemmer fastsættes størrelsen af børnepensionen efter aftale med DIP Tilvalg og forøgelse af børnepensionen er omfattet af bestemmelserne om klausulering, idet klausuleringsperioden dog er to år for alle medlemmer. I klausuleringsperioden gælder reglerne om pension med høj opsparing, jf Depotsikring 15.1 DIP kan tilbyde depotsikring, hvorved forstås hel eller delvis udbetaling af dit depot i tilfælde af din død. Retten til depotsikring ophører, når du fylder 65 år eller begynder at modtage alderspension (inklusive delpension) Depotet udbetales som en løbende ydelse, medmindre andet aftales med de berettigede Depotsikringen udbetales til nærmeste pårørende. Du kan dog én gang årligt skriftligt vælge at indsætte én eller flere navngivne personer. Hvis der ingen begunstigede eller legale eller testamentariske arvinger er, tilfalder værdien af depotsikringen DIP forud for staten Valg af depotsikring i forbindelse med optagelse er omfattet af reglerne om klausulering, se pkt. 4. Hvis du dør eller overgår til invalidepension i klausuleringsperioden, og DIP gør klausulen gældende, så beregnes eventuelle pensionsydelser, som om du ikke havde valgt depotsikring. 7

9 15.5 Ved tilvalg af depotsikring for allerede etablerede pensionsordninger er klausuleringsperioden to år for alle medlemmer (blev du ved optagelsen omfattet af en fireårig klausuleringsperiode, gælder 15.4 dog i stedet). Hvis du dør i klausuleringsperioden, og DIP gør klausulen gældende, så beregnes eventuelle pensionsydelser, som om du ikke havde valgt depotsikring. Hvis du overgår til invalidepension i klausuleringsperioden, så fastfryses depotsikringen En aftale med DIP om depotsikring kan indeholde nærmere vilkår for denne. OPSPARINGSORDNINGER 16. Opsparingsordninger 16.1 Pensionskassen tilbyder følgende opsparingsordninger (som supplement til livsbetinget livrente): a. Ratepension b. Aldersforsikring c. Kapitalpension. Forrentning af rate-, kapitalpension og aldersforsikring sker med DIP s afkast før skat. Bestyrelsen kan ændre forrentningsprincipperne efter forudgående meddelelse til medlemmerne Ratepensioner kan etableres med indbetaling gennem arbejdsgiver og/eller privat. Aldersforsikring kan etableres ved privat indbetaling. Du kan efter aftale med DIP overføre værdien af andre opsparingsordninger til DIP. DIP kan afvise overførsler fra andre pensionsordninger Opsparingsordninger tegnes uden ret til bidragsfritagelse og er i øvrigt ikke omfattet af 3-14, (bortset fra 18.4) og Indbetalinger til opsparingsordninger og udbetalinger fra disse er omfattet af reglerne i Pensionsbeskatningsloven For obligatoriske medlemmer i offentlig ansættelse kan der maksimalt indbetales en tredjedel af det ordinære bidrag til opsparingsordninger. Medlemmer kan beslutte at indbetale supplerende bidrag, som de selv kan beslutte placeringen af Satser for gebyrer og omkostninger fastsættes af bestyrelsen. På DIP s hjemmeside fremgår de gældende omkostninger Du kan vælge om din rate-, kapitalpension og aldersforsikring skal investeres i investeringspuljer. Du kan vælge en ny investeringspulje en gang om måneden med virkning for fremtiden efter regler fastsat af bestyrelsen. Det er ikke muligt at kombinere forskellige investeringspuljer Rate-, kapitalpension og aldersforsikring kan udbetales i henhold til Pensionsbeskatningsloven Ved din død udbetales opsparingsordningen til nærmeste pårørende. Du kan dog én gang årligt skriftligt vælge at indsætte én eller flere navngivne personer. Hvis der ingen begunstigede eller legale eller testamentariske arvinger er, tilfalder værdien af opsparingsordningen DIP forud for staten. GRUPPEFORSIKRING 17. Gruppeforsikring 17.1 Bestyrelsen kan på vegne af medlemmerne indgå aftale om gruppeforsikring. Du er som udgangspunkt omfattet af gruppeforsikringen Har du fravalgt gruppeforsikringen, kan du tilvælge forsikringen igen, således at forsikringen træder i kraft ved første månedsskifte, to år efter aftalen om tilvalg er indgået. Du skal først betale forsikringspræmien fra ikrafttrædelsen af forsikringen. INDBETALING Der er følgende muligheder for indbetaling: ordinære bidrag ekstraordinære bidrag indskud. 18. Ordinære bidrag 18.1 For obligatoriske medlemmer er de ordinære bidrag fastsat i henhold til en overenskomst eller af- 8

10 tale. For øvrige medlemmer aftales bidragene med DIP Hvis du er deltidsansat, kan du vælge selv at indbetale differencen op til det bidrag, der svarer til fuldtidsansættelse. Hvis du mere end 12 måneder, efter du er gået over til deltidsansættelse, øger bidraget fra det forholdsmæssige bidrag, finder 18.5 anvendelse Bidragene forfalder den sidste hverdag i måneden Ved for sen indbetaling kan DIP opkræve morarente og gebyrer efter de til enhver tid gældende regler Hvis indbetalingen af bidrag stiger ud over 25 pct., bliver din pension pålagt en klausulering på to år efter bestemmelserne om klausulering for den del af bidragsforøgelsen, der ligger ud over 25 pct. 19. Ekstraordinære bidrag og indskud 19.1 Efter aftale med DIP kan medlemmerne foretage ekstraordinære bidrag og indskud til deres pensionsordning Hvis indbetaling af ekstraordinære bidrag eller indskud medfører, at størrelsen af ydelser i henhold til Regulativ 4 forøges med mere end 25 pct., finder 18.5 tilsvarende anvendelse for den del, der ligger over 25 pct. 20. Reducering af bidrag og indskud 20.1 Før etablering af din pensionsdækning reduceres bidrag og indskud med skatter og afgifter mv. efter den til enhver tid gældende lovgivning. OPHØR AF BIDRAGSBETALINGEN Der er følgende muligheder: bidragsfri dækning hvilende medlemsskab overførsel kontant udtrædelsesgodtgørelse. 21. Bidragsfri dækning og hvilende medlemskab 21.1 Hvis du ophører med at betale bidrag, inden du er fyldt 65 år - uden at du får udbetalt nogen form for pension fra DIP eller har fået bidragsfritagelse, jf. 7, og uden at du udtræder af DIP - bevarer du dine rettigheder i minimum tre måneder, dog højst til du fylder 65 år, mod DIP til dækning af risiko, administration mv. fradrager i din opsparede pension. Bestyrelsen kan bestemme, at aldersgrænsen på 65 år reguleres i forhold til ændringer i folkepensionsalderen DIP kan efter ansøgning beslutte, at tremåneders fristen forlænges Medmindre du genoptager bidragsbetalingen, er gået på pension eller har fået bidragsfritagelse inklusive under den bidragsfri dækning, overgår du ved udløbet af den bidragsfri dækning til hvilende medlemskab. Du kan også vælge at få værdien af din pensionsordning udbetalt eller overført til en anden pensionsordning Under hvilende medlemskab har du pensionsret beregnet ud fra de indbetalte bidrag. Er du omfattet af reglerne om pension med høj opsparing, beregnes din pension dog efter bestemmelserne i Overførsel 22.1 Du kan overføre værdien af din pensionsordning i DIP helt eller delvist til andre pensionsordninger, jf. dog Er du obligatorisk medlem i offentlig ansættelse, er overførsel i henhold til 22.1 begrænset af regler og kollektive aftaler. Hvis du som obligatorisk medlem i offentlig ansættelse bliver ansat i en stilling med en forsikringsmæssig pensionsordning, kan værdien af din pensionsordning i DIP helt eller delvist overføres til denne. Ikke-overførte beløb kan du på visse betingelser få udbetalt kontant, jf. 23, medmindre du ønsker at blive i DIP som betalende eller hvilende medlem. 9

11 23. Kontant udtrædelsesgodtgørelse 23.1 Er du under 60 år, kan du udtræde af DIP med en kontant udtrædelsesgodtgørelse, hvis du opfylder følgende krav, jf. dog 23.2 og 23.3: a. Der er gået 12 måneder, siden dine indbetalinger ophørte b. Du er ikke ansat eller har aftale om at blive ansat som tjenestemand eller i en stilling, der straks eller senere omfatter medlemskab af en pensionskasse eller en forsikringsmæssig pensionsordning c. Du er ikke bevilget bidragsfritagelse Hvis du emigrerer, kan du uanset 23.1 straks udtræde. Ved emigration forstås varig fast bopæl i udlandet Er du i offentlig ansættelse, kan udtræden være begrænset af regler og kollektive aftaler. Kontakt DIP, hvis du vil have nærmere information. UDBETALING OG SKAT 24. Pensionens udbetaling 24.1 Du får udbetalt pensionen for en måned ad gangen i begyndelsen af måneden, sidste gang for den måned hvor din ret til pension ophører Hvis din pension er så lille, at den ligger under grænsen for engangsudbetalinger med 40 % beskatning i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1120/2006 med senere ændringer (Pensionsbeskatningsloven), vil værdien af pensionen blive udbetalt som et engangsbeløb, senest når du fylder 70 år. Efter en sådan udbetaling ophører dine rettigheder og forpligtelser i forhold til DIP Pensionsbeløb fra DIP forældes i overensstemmelse med Forsikringsaftalelovens regler, fem år efter sådanne pensionsbeløb er eller skulle være udløst til udbetaling. 25. Skattemæssig behandling 25.1 Pensionsbidrag til DIP og ydelserne til medlemmerne beskattes efter de til enhver tid gældende regler for de pågældende pensionsydelser. ØVRIGE BESTEMMELSER 26. Oplysningspligt 26.1 Ved anmodning om ydelser fra DIP skal du afgive alle de oplysninger, erklæringer, attester mv., som efter DIP s skøn har betydning for, at DIP kan vurdere din sag herunder oplysninger om ansættelse i et job, hvor der er taget særlige hensyn til dine helbredsmæssige eller sociale forhold. Derudover har du pligt til at lade dig helbredsundersøge af en læge, som DIP vælger, i det omfang det er nødvendigt, for at DIP kan bedømme dine rettigheder. Helbredsundersøgelser og attester, som DIP beder om, betales af DIP. DIP er fritaget for sin forpligtelse til at udbetale pension, så længe de ønskede oplysninger ikke leveres. 27. Pensionens personlige karakter 27.1 Retten til ydelser og udbetaling fra DIP er strengt personlig og kan ikke overdrages, pantsættes eller gøres til genstand for retsforfølgelse af nogen art. Dette gælder også i forbindelse med udtræden eller overførsel til anden pensionsordning, ligesom det også gælder i forhold til andre pensionsberettigede i henhold til Regulativ 4 herunder ægtefæller, samlevere, børn etc. 28. Beregningsgrundlag 28.1 Bestyrelsen fastsætter i samråd med den ansvarshavende aktuar de beregningsgrundlag, som anvendes ved beregning af pensioner, udtrædelsesgodtgørelser mv. og ved beregning af værdien af DIP s pensionsforpligtigelser I beregningsgrundlagene indgår forudsætninger om fremtidige renter, omkostninger, invaliditets- og dødsfaldsrisiko og ægteskabs- og børnehyppighed alt under hensyn til alder. Beregningsgrundlagene anmeldes til Finanstilsynet. I det tekniske grundlag, som gælder for Regulativ 4, er anført bestemmelser om, at DIP s bestyrelse i samråd med aktuaren kan beslutte at omregne pensioner mv. i overensstemmelse hermed, hvis en eller flere af følgende betingelser opfyldes: 1. Den konstaterede dødelighed eller invaliditetshyppighed i pensionskassen set over en treårig periode afviger til ugunst for pensionskassen i forhold til grundlagets forudsætninger 2. De konstaterede forhold vedrørende børn og ægtefæller afviger til ugunst for pensionskassen set i forhold til grundlagets forudsætninger 3. Grundlagets forudsatte omkostningsprocent er lavere end gennemsnittet af livsforsikringsselskabers og pensionskassers omkostningspro- 10

12 cent for de seneste tre kalenderår fra et givent tidspunkt 4. Grundlagsrenten overstiger nyinvesteringsafkastet efter skat på lange statsobligationer 5. DIP s realiserede afkast efter skat har over en treårig periode ligget under grundlagsrenten 6. Ændringer i lovgivningen medfører, at væsentlige forudsætninger i grundlaget brister. Ovenstående betingelser for ydelser gælder alle medlemmer optaget på Regulativ 4 inklusive al bonus. 29. Bonus 29.1 Som medlem kan du være berettiget til bonus i henhold til DIP s Bonusregulativ, hvor regler om beregning og fordeling af bonus fremgår. Bonusregulativet fastsættes af DIP s bestyrelse og anmeldes til Finanstilsynet. Bonusregulativet kan til enhver tid uden varsel ændres af bestyrelsen med bindende virkning for det enkelte medlem. ÆNDRING OG IKRAFTTRÆDELSE 30. Bestyrelsens forsikringsbetingelser 30.1 Disse forsikringsbetingelser er udstedt af bestyrelsen i henhold til Regulativ Forsikringsbetingelserne kan til enhver tid uden varsel ændres af bestyrelsen med bindende virkning for det enkelte medlem De til enhver tid gældende forsikringsbetingelser fastsat af bestyrelsen skal offentliggøres på DIP s hjemmeside Bestyrelsen påser, at DIP udbyder pensionsydelser, der opfylder de til enhver tid gældende krav fra de offentlige arbejdsgivere. 31. Ikrafttrædelse 31.1 Forsikringsbetingelserne er vedtaget af bestyrelsen den 26. januar Forsikringsbetingelserne træder i kraft den 1. juli Folketingets forslag om ændring af L 80 Lov om ændring af kildeskatteloven, pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og skattekontrolloven er vedtaget den 3. maj Loven medfører, at DIP fra den 25. april 2012 ikke længere kan tilbyde forhøjet startpension. 11

13 HVEM ER DIP? DIP har siden 1953 været pensionskassen for civil- og akademiingeniører. Vi har over 34 mia. kr. under forvaltning og er en af branchens mest velkonsoliderede pensionskasser. Og så er vi 100 % ejet af vores medlemmer. Det betyder flere penge til medlemmerne, fordi vi ikke har en stor aktionærkreds, som skal have del i overskuddet. I DIP arbejder vi med ét mål for øje, og det er at give vores ca medlemmer den størst mulige pension, når de trækker sig tilbage. Det sikrer vi gennem en aktiv investeringspolitik og en effektivt drevet organisation. DIP - Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Dirch Passers Allé Frederiksberg Telefon dip.dk

REGULATIV 4 Juli 2015

REGULATIV 4 Juli 2015 REGULATIV 4 Juli 2015 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014 og den 16.

Læs mere

REGULATIV 4 April 2017

REGULATIV 4 April 2017 REGULATIV 4 April 2017 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014, den 16. april

Læs mere

REGULATIV 3 Juli 2014

REGULATIV 3 Juli 2014 REGULATIV 3 Juli 2014 Dette regulativ - Regulativ 3 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 20. april 2006 med senere ændringer vedtaget den 24. april 2007, den 21. april 2009, den 21. april

Læs mere

REGULATIV 2 Juli 2013

REGULATIV 2 Juli 2013 REGULATIV 2 Juli 2013 Dette regulativ - Regulativ 2 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. september 1983 med senere ændringer vedtaget den 26. maj 1999, 7. maj 2002, 22. april 2003,

Læs mere

REGULATIV 1 Juli 2013

REGULATIV 1 Juli 2013 REGULATIV 1 Juli 2013 Dette regulativ - Regulativ 1 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. september 1983 med senere ændringer vedtaget den 13. juni 1984, 13. juni 1985, 12. juni 1986,

Læs mere

DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL

DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL. 17.00 Pkt. 4.1 Redegørelse for gennemførelse af nye, forbedrede pensionsordninger efter pensionsvalget i 2006, fremsat af Hans Hagen Redegørelse,

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende. Regulativ 4 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer med hvilende medlemskab pr.1.1.1996 samt medlemmer, som inden den 1.1.1996 er overgået til bidragsfri dækning efter fratrædelse

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din samlever 4 Hvordan sikrer jeg min samlever pension? 4 Oprettelse af testamente 5 Ophør af ret til samleverpension

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes. Regulativ 5 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer i Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger (PBU) pr. 1.1.1996, som har fortsat indbetalingen af pensionsbidrag for egen

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. For. tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse

Forsikringsbetingelser. for. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. For. tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse Forsikringsbetingelser for PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab For tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse (Gammel pensionsordning) Gældende fra den 1. januar 2015 Generelle

Læs mere

REGLER FOR PENSION UDLAND

REGLER FOR PENSION UDLAND 1 REGLER FOR PENSION UDLAND Indhold 2 Forord 6 Bilag 1 8 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Juli 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Forord Bestyrelsen

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger sygeplejersker

Læs mere

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND 1 REGLER FOR RATEPENSION UDLAND Indhold 2 Regler for Ratepension Udland 4 Bilag 1 5 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Juli 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

Læs mere

Fremtidig indbetaling sker til Pensionsregulativet for Pensionspakken eller et andet pensionsregulativ efter bestyrelsens generelle anvisninger.

Fremtidig indbetaling sker til Pensionsregulativet for Pensionspakken eller et andet pensionsregulativ efter bestyrelsens generelle anvisninger. Regulativ 1 1 Medlemsoptagelse Stk. 1 Der optages ikke nye medlemmer under dette pensionsregulativ, og der kan fra 1. januar 2007 ikke indbetales yderligere bidrag eller overføres opsparing fra anden pensionsordning.

Læs mere

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Januar 2016 Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse 8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. Lægernes Pension pensionskassen for læger 24.03.2017 54/20 Side 2/6 I denne pjece kan

Læs mere

Bilag til din pensionsoversigt

Bilag til din pensionsoversigt JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Bilag til din pensionsoversigt Generelt Du kan her læse om de vigtigste forbehold og forudsætninger, der gælder for pensionsoversigten. Du finder reglerne om JØP

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Hvornår kan du få invalidepension? 4 Vurdering af erhvervsevnen 4 Ansøgning 5 Børnepension 5 Dokumentation ved udbetaling

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14 Pensionskassen for Sundhedsfaglige januar 2013 II Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14 Indhold I. Medlemsoptagelse 1. Kollektivt ansatte 2 1a. Ikke-kollektivt

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

I N V A L I D E P E N S I O N

I N V A L I D E P E N S I O N I N V A L I D E P E N S I O N Pjecen gælder kun for medlemmer optaget i MP Pension før 1. januar 2008 MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Hvilende medlemmer på dette regulativ som genansættes i en stilling med pensionsret i PBU er omfattet af Pensionspakken.

Hvilende medlemmer på dette regulativ som genansættes i en stilling med pensionsret i PBU er omfattet af Pensionspakken. Regulativ 3 1 Medlemsoptagelse Dette pensionsregulativ omfatter bidragsbetalende medlemmer i Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger (PBU) pr. 1.1.1996, der er født 2.1.1941 eller senere. Endvidere

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Pensionsregulativet PBU

Pensionsregulativet PBU Pensionsregulativet PBU 1. juli 2014 Østerfælled Torv 3 2100 København Ø Tlf. 35 27 28 00 Fax 35 27 28 29 E-mail: pbu@pbu.dk CVR-nr. 17 34 04 84 Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger Pensionsregulativet

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Når du dør hvad så? De forskellige ydelser. Ægtefællepension. Børnepension. Begunstigelser. Hvem får ydelserne? Skat og boafgift

Når du dør hvad så? De forskellige ydelser. Ægtefællepension. Børnepension. Begunstigelser. Hvem får ydelserne? Skat og boafgift Når du dør hvad så? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 20.05.2016 14/06 pensionskassen for læger Side 2/8 Når du dør, udbetaler typisk et beløb til dine efterladte.

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A. Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A. Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente Ordinær generalforsamling 29. april 2009 Dagsordenens punkt 6.A Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente 1 Dagsordenens punkt 6.A - Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Juli 2017 Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 Indhold: I. Medlemsoptagelse 1. Overenskomstansatte

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret.

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret. Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Januar 2016 Vilkår for supplerende pensionsopsparing Vilkår for supplerende pensionsopsparing Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr.

Læs mere

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP 3 i 1 Opsparing (3 i 1 Pension med begrænset risikodækning) Din pensionsordning i KP SAMPENSION Tuborg Havnevej 14 DK - 2900 Hellerup Tlf. 77 33 18 77 Fax 77 33 14 85 www.sampension.dk Pension Betingelser

Læs mere

REGLER FOR PENSION UDLAND

REGLER FOR PENSION UDLAND 1 REGLER FOR PENSION UDLAND Indhold 2 Regler for Pension Udland 6 Bilag 1 8 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Januar 2017 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige 1. Gruppeforsikringen 2 2. Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Udtræden af

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende pensionsindbetalinger fra Grønland

Spørgsmål og svar vedrørende pensionsindbetalinger fra Grønland 1 Spørgsmål og svar vedrørende pensionsindbetalinger fra Grønland Nr. Spørgsmål Svar 1 Hvem er omfattet af den grønlandske skattereform? Lov om indkomstbeskatning blev ændret ved Forårssamlingen 2016 vedrørende

Læs mere

PENSIONSREGULATIV. for. bibliotekarer. (KL, ARF, H:S, Frederiksberg og Københavns Kommune) kl arf fre kø hs

PENSIONSREGULATIV. for. bibliotekarer. (KL, ARF, H:S, Frederiksberg og Københavns Kommune) kl arf fre kø hs PENSIONSREGULATIV for bibliotekarer (KL, ARF, H:S, Frederiksberg og Københavns Kommune) - 1 - 1 INDMELDELSE Dette pensionsregulativ gælder for bibliotekarer, som har ret til pensionsordning efter overenskomst

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 20.05.2016 11/08 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Bestemmelserne i det indtil 1.1.1996 gældende pensionsregulativ er fortsat gældende, med de ændringer som følger af nærværende tillæg.

Bestemmelserne i det indtil 1.1.1996 gældende pensionsregulativ er fortsat gældende, med de ændringer som følger af nærværende tillæg. Regulativ 6 Pensionsregulativet omfatter medlemmer, som ikke omfattes af de fra 1.1.1996 gældende pensionsregulativer 1-5. Pensionsregulativet er fra og med samme dato lukket for tilgang af nye medlemmer,

Læs mere

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk Sådan

Læs mere

Cirkulære om aftale om

Cirkulære om aftale om Cirkulære om aftale om Generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv. (ydelsessammensætning, tilbagekøb og overflytning i forbindelse med jobskifte) 2009 Cirkulære af 5.

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikringen 2 2. Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Udtræden af gruppeforsikringen 2 4. Betydning af

Læs mere

Til medlemmerne af pensionskassen

Til medlemmerne af pensionskassen Til medlemmerne af pensionskassen Marts 2010 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse mandag 26. april 2010 kl. 17.00 i Arkitekternes Hus, Strandgade 27 A, 1401

Læs mere

Pensionskassen PenSam. Medlemmernes rettigheder og pligter for Pensionskassen PenSam

Pensionskassen PenSam. Medlemmernes rettigheder og pligter for Pensionskassen PenSam Pensionskassen PenSam Medlemmernes rettigheder og pligter for Pensionskassen PenSam 2 Medlemmernes rettigheder og pligter for Pensionskassen PenSam Medlemsoptagelse 1. Medlemmer Stk. 1. Som medlemmer af

Læs mere

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort om din nye pensionsordning din lærerpension 1 pension Brug lidt tid på din nye nu! PENSION handler OM din økono MI. hvad du fx har at leve af, når du trækker

Læs mere

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Tjenestemand de forskellige modeller 3 Overførsel af din JØP pension til din tjenestemandspension 3 Hvilende

Læs mere

Til medlemmerne af pensionskassen Marts 2010

Til medlemmerne af pensionskassen Marts 2010 Til medlemmerne af pensionskassen Marts 2010 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger onsdag 28. april 2010 kl. 17.00 på Bojesen, Axeltorv,

Læs mere

Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014 For kunder optaget i PMF Pension før 1. januar 2002 1 INDMELDELSE... 4 OPLYSNINGER... 4 URIGTIGE OPLYSNINGER... 4 2 HELBREDSFORHOLD... 4 A. GENEREL BEGRÆNSNING...

Læs mere

QA vedrørende ændringer i indbetalinger til pensionsordninger for medlemmer i Grønland

QA vedrørende ændringer i indbetalinger til pensionsordninger for medlemmer i Grønland QA vedrørende ændringer i indbetalinger til pensionsordninger for medlemmer i Grønland Nr. Spørgsmål Svar 1 Hvem er omfattet af den grønlandske skattereform? Lov om indkomstbeskatning blev ændret ved Forårssamlingen

Læs mere

2. marts 2016 FM 2016/21

2. marts 2016 FM 2016/21 2. marts 2016 FM 2016/21 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

medlem af jøp joep.dk

medlem af jøp joep.dk medlem af jøp JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Velkommen i JØP 4 Hvordan ser din pension ud i JØP? JØP Almindelig ordning Ratepension højere pension i starten Supplerende alderspension

Læs mere

REGLER FOR RATEPENSION

REGLER FOR RATEPENSION 1 REGLER FOR RATEPENSION Indhold 2 Regler for Ratepension i JØP 5 Bilag 1 6 Ordforklaring 6 Bilag 2 CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Juni 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Regler

Læs mere

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed samt grønlandsk rets almindelige

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER JANUAR 2016 VEDTÆGT PENSIONSREGULATIVER BILAG TIL PENSIONSREGULATIV Arkitekternes Pensionskasse Smakkedalen 8 DK-2820 Gentofte CVR-nr. 22078615 VEDTÆGT... 4 1. NAVN...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

REGULATIV JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

REGULATIV JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk REGULATIV 2 2017 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Regulativ 2 4 1. Medlemskreds 4 2. Medlemsoptagelse 4 3. Pensionsbidragenes størrelse og anvendelse 5 4 Fritagelse

Læs mere

Aftale om obligatorisk pensionsordning. Mellem. DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren)

Aftale om obligatorisk pensionsordning. Mellem. DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren) j, Aftale om obligatorisk pensionsordning Mellem DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren) og Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (i det følgende kaldet

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER JANUAR 2016 VEDTÆGT PENSIONSREGULATIV BILAG TIL PENSIONSREGULATIV Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8 DK-2820 Gentofte CVR-nr. 30186028

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER JANUAR 2016 VEDTÆGT PENSIONSREGULATIV FOR DEN FLEKSIBLE PENSIONSORDNING BILAG TIL PENSIONSREGULATIVET MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen

Læs mere

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2005 til 31. december 2006

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2005 til 31. december 2006 Medlemspjece Arbejdsmarkedspensionen Når du indtræder i Arbejdsmarkedspensionen, får du en medlemspjece og en pjece med forsikringsbetingelser. Disse to pjecer bedes du gemme. På grundlag af de kollektive

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

MARKANTE PENSIONSFORDELE TIL INGENIØRER

MARKANTE PENSIONSFORDELE TIL INGENIØRER MARKANTE PENSIONSFORDELE TIL INGENIØRER Det logiske valg www.dip.dk DER FINDES EN PENSIONSKASSE, SOM KENDER INGENIØRER BEDRE END DE FLESTE DIP er drevet af ingeniører for ingeniører, og det har vi været

Læs mere

Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser 1)

Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser 1) Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser BEK nr 779 af 11/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser 1) I medfør af 21, nr. 1 og 2, og 71,

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER APRIL 2012 VEDTÆGT PENSIONSREGULATIV FOR DEN GAMLE PENSIONSORDNING (STATUT 1) BILAG TIL PENSIONSREGULATIVET MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen

Læs mere

PENSIONS- OG BONUSREGULATIV FOR PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER

PENSIONS- OG BONUSREGULATIV FOR PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER PENSIONS- OG BONUSREGULATIV FOR PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER INDHOLD Pensionsregulativ 1 Medlemskabets ikrafttræden 2 Oplysningspligt 3 Medlemmer 4 Medlemsoptagelse 5 Pensionsbidrag 6 Betaling af pensionsbidrag

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 1. Forsikringen Forsikringen er tegnet som gruppeforsikring i klasse I

Læs mere

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar Aldersforsikring Spørgsmål og svar Hvad er en aldersforsikring? Aldersforsikring blev indført ved lov den 18. september 2012 med virkning fra den 1. januar 2013. Samtidig blev det ikke længere muligt at

Læs mere

AFSKRIFT PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER.

AFSKRIFT PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER. Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN Dampfærgevej 22, Postboks 2593 2100 København - Tlf.: 35 29 81 00 AFSKRIFT Maj 1983 J.nr. 3224.00-01/81 PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER.

Læs mere

bank//pension pensionskasse for finansansatte

bank//pension pensionskasse for finansansatte 1. Medlemskreds Som medlemmer optages enhver medarbejder, der er ansat hos en interessent under standardoverenskomst mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet om løn- og arbejdsvilkår

Læs mere

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq Pensionsseminar 14. september 2010 PFA Soraarneq Program PFA Soraarneq Pensionsaftalen mellem SSK og PFA Soraarneq Hvem er omfattet Hvad indbetales Sådan virker udbetalingerne Hvad sker ved fratrædelse

Læs mere

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Informationsmøde Det handler om DIN pensionsordning i PKA PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Organisation PKA administrerer pensionsordninger for: Sygeplejersker Sundhedsfaglige (Kost- og Ernæringsfaglige,

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer:

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: Pensionskassen for Sundhedsfaglige Januar 2016 Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14 Indhold I. Medlemsoptagelse 1. Overenskomstansatte 2 1a. Øvrige

Læs mere

Til medlemmerne af pensionskassen

Til medlemmerne af pensionskassen Til medlemmerne af pensionskassen Marts 2010 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i MP Pension mandag 19. april 2010 kl. 14.00 på Radisson SAS Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 Århus. Dagsordenen

Læs mere

bank//pension pensionskasse for finansansatte

bank//pension pensionskasse for finansansatte 1. Medlemskreds Som medlemmer optages enhver medarbejder, der er ansat hos en interessent under standardoverenskomst mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet om løn- og arbejdsvilkår

Læs mere

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2004 til 31. december 2004

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2004 til 31. december 2004 Medlemspjece Arbejdsmarkedspensionen Når du indtræder i Arbejdsmarkedspensionen, får du en medlemspjece og en pjece med forsikringsbetingelser. Disse to pjecer bedes du gemme. På grundlag af de kollektive

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse 4markante pensionsfordele til ingeniører Der findes en pensionskasse, som kender ingeniører bedre end de fleste DIP er drevet af ingeniører for ingeniører.

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP

REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP 1 REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP Indhold 2 Regler for Rateforsikring i JØP 5 Bilag 1 5 Ordforklaring 5 Bilag 2 5 Appendiks CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré November 2014 JURISTERNES

Læs mere

Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse

Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse KL Side 1 I henhold til 23, stk. 1 og 2, i pensionsregulativ af 2006 for tjenestemænd for kommuner inden for KL s forhandlingsområde fastsættes følgende regler om fratrædelsesgodtgørelse:

Læs mere

Gældende fra 1. september 2008 til 30. juni 2009

Gældende fra 1. september 2008 til 30. juni 2009 IP-30-110 September 2008 design: Mark Gry Christiansen Tryk: Kerteminde Tryk Gældende fra 2008 45 30-110 08.indd 45 26/09/08 16:52:14 Arbejdsmarkedspensionen 3 Din arbejdsmarkedspension 5 Ydelser ved alderspensionering

Læs mere

PFA Start. Dansk Erhverv

PFA Start. Dansk Erhverv Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab (PFA Pension) for Dansk Erhverv PFA Start for Dansk Erhverv, version 2.0 1 Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab

Læs mere

Generelle vilkår. for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing

Generelle vilkår. for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Generelle vilkår for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Gældende pr. 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Omfattede medarbejdere... 3 Afsnit B Aftaleforholdet og ændringer... 4 Afsnit C Tilmelding og indbetaling

Læs mere

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC Rammeaftale om pensionsordning mellem Offentligt Ansattes Organisationer - OAO Akademikerne Lærernes Centralorganisation - LC Centralorganisationen af 2010 - C010 og Ø Tryggingarfelagiå LIV fra 1. januar

Læs mere

Information om Begunstigelse

Information om Begunstigelse Information om Begunstigelse - Hvad siger loven? Indholdsfortegnelse 1. Om denne vejledning 2. Nærmeste pårørende 3. Navngivet begunstiget 4. Ingen begunstiget 5. Begrænsninger for begunstigelse 6. Hvis

Læs mere

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv.

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv. Hvornår ophører forsikringen: Forsikringen ophører med udgangen af den præmietermin, hvor præmiebetalingen ophører du fylder 60 år kundeforholdet i Salling Bank bortfalder aftalen opsiges af en af aftaleparterne

Læs mere

Optagelse nye medlemmer Privatansat - selvstændig

Optagelse nye medlemmer Privatansat - selvstændig Optagelse nye medlemmer Privatansat - selvstændig Side 1 af 7 Velkommen i pensionskassen MP Pension er pensionskasse for cirka 60.000 magistre og psykologer. Vi er ejet af medlemmerne, og vi skal ikke

Læs mere

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg Pensionsmøde ved Annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvor længe skal du arbejde? Pension og efterløn Hvad kan du få? Sparer du nok op? Skal du samle dine pensioner? Hvad hvis du bliver

Læs mere

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu Pensionsguide - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu En pensions-opsparing med forsikring er et gode, som du giver dig selv og din familie Formålet er at sikre,

Læs mere

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Kunder optaget 1. januar 2002 eller senere og indtil 31.12.2010 1 Indmeldelse... 4 Aftalegrundlag, lovgrundlag m.v.... 4 Optagelse

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret

Læs mere