FFDs skolebreve pkt Bemærk at de omtalte bilag ikke medfølger her - de er oprndeligt udsendt til skolerne.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FFDs skolebreve 1998 - pkt. 1-162 Bemærk at de omtalte bilag ikke medfølger her - de er oprndeligt udsendt til skolerne."

Transkript

1 FFDs skolebreve pkt Bemærk at de omtalte bilag ikke medfølger her - de er oprndeligt udsendt til skolerne. 1 Invitation til møde 15. januar, dagen før Folketinget drøfter Undervisningsministerens redegørelse om folkehøjskolerne Undervisningsministeren udsendte før jul sin redegørelse til Folketinget om folkehøjskolerne. Datoen for drøftelsen i Folketinget blev oplyst til at være 16. januar FFD inviterer i den anledning alle interesserede højskolefolk til et møde på Borups Højskole i København torsdag den 15. januar kl Til mødet inviterer vi desuden de uddannelsespolitiske ordførere fra alle Folketingets partier. Der vil således blive lejlighed til at føre en konstruktiv dialog om situationen og ministerens redegørelse. FFDs formand Søren Bald indleder mødet. Bortset fra eftermiddagskaffen er der ingen servering. Tilmelding er til gengæld heller ikke nødvendig. Interesserede vil næste dag kunne overvære Folketingsdebatten. Sagen er første punkt på dagsordenen, fredag kl. 10. Foranlediget af redegørelsen har FFDs bestyrelse de sidste par måneder mødt repræsentanter for de fleste politiske partier for at oplyse dem bedst muligt om vore synspunkter. Dette arbejde fortsætter. Vi anmoder højskolerne om at viderebringe invitationen til mødet d. 15. januar til alle på skolen. 2 Et dødsfald Den 27. december 1997 mistede vi desværre K.E. Larsen, blandt meget andet FFDs tidligere formand. Vi gengiver herved Ole Vig Jensens og Søren Balds mindeord om ham. 3 Ændret tilskudsbekendtgørelse på vej Ministeriet udsender snart visse ændringer af tilskudsbekendtgørelsen. Det drejer sig om nye regler om regnskabsaflæggelse, afskrivning og henlæggelse. Ændringerne træder i kraft for regnskabsåret 1998, bortset fra oplysning om enkelte nøgletal der skal oplyses også for 1997-regnskabet. 4 Ny revisionsbekendtgørelse på vej Samtidig med ovennævnte vil skolerne modtage en ny revisionsbekendtgørelse der mere udførligt end hidtil beskriver revisorens opgaver. 5 Driftstilskud 1998 I skyndingen fik vi i sidste skolebrev pkt. 153 udmeldt nogle kun tilnærmelsesvis rigtige tal. Glem dem! Vi kender endnu ikke den nøjagtige forhøjelse af skoletilskuddet som følge af de 15 mio. kr. ekstra fra finansloven, men ministeriet arbejder på at forbedringen får virkning allerede fra februar-raten.

2 6 Nye satser fra Ligningsrådet Tjenstlig kørsel i egen bil og på egen motorcykel kan hæves fra 2,33 kr. til 2,39 kr. pr. km. indtil km, derover 1,34 kr. pr. km. Værdien af fri telefon er uændret kr. årligt. 7 Uændret skatteregel for tjenestebolig Den skattemæssige værdi af tjenestebolig kan også i 1998 ansættes enten som en vurderingsfastsat eller en tabelfastsat værdi. Ifølge cirkulære nr. 189 af fra Told & Skat er satserne for 1998 uændret fra sidste år, men der udsigt til en 20% forhøjelse fra Cirkulærets plads i regelsamlingen har nr

3 8 Alm. Brand forsikringer Frie kostskolers Fællesråd har, som man nok ved, indgået en aftale med Alm. Brand som betyder at skolerne kan tegne relevante forsikringer her billigere end de fleste andre steder. FFD har på et nyligt møde med selskabet fået bekræftet det indtryk at ordningen stadig er fordelagtig for skolerne. Interesserede skal henvende sig til det lokale Alm. Brand-kontor. 9 Betaling til pensionskassen under orlov I Undervisningsministeriets ansøgningsskema om orlov i 1998 med virkar er der en ukorrekt oplysning: "Under orlov kan man bevare medlemsrettighederne i pensionskassen, men det forudsætter at der søges om hvilende medlemsskab". Men der skal ikke søges om hvilende medlemskab - der skal derimod indbetales normalt! 10 Stikordsregister til skolebreve 1997 Vi vedlægger et stikordsregister så I nemmere kan finde oplysninger om emner som vi har skrevet om i FFDs skolebreve i Stikordsregisteret findes også på GrundtvigNet. 11 Kursus i brug af Internet for begyndere februar 1998 Kurset foregår på Idrætshøjskolen i Århus og vi vedlægger programmet til skolerne. Nyt fra Uddannelsesudvalget v/eva Raabyemagle Nielsen 12 Forsøgs- og udviklingsmidler 1998 Den første ansøgningsfrist til forsøgs- og udviklingsmidlerne i 1998 er den 1. februar. Ansøgningsskema og retningslinjer kan fås fra FFDs kontor. 13 Økonomisk støtte til teater I anledning af 150-året for vedtagelsen af Grundloven har Folketinget skabt mulighed for at Dansk Amatør Teater Samvirke kan yde økonomisk støtte til produktion af større eller mindre teaterstykker som sætter historisk eller nutidigt focus på Grundloven. Støtte kan ydes til amatørscener, egnsspilsgrupper og andre initiativtagere. Ring eller skriv efter informationsmateriale hos: Dansk Amatør Teater Samvirke Nygade Gråsten telefon

4 kalender 15 Folketinget og folkehøjskolerne Vi vedlægger en kort omtale af dels partiet Venstres konference på Askov Højskole, dels af FFDs møde på Borups Højskole og endelig medfølger en fuldstændig udskrift af Folketingets forhandling om undervisningsministerens redegørelse om folkehøjskolerne. Se endvidere pkt. 16. Vi beder skolerne om at fremlægge eller kopiere materialet til alle interesserede! 16 Folkehøjskolerne mener! FFDs bestyrelse drøftede i begyndelsen af januar måned ministerens redegørelse og perspektiverne for det kommende udvalgsarbejde. Inden Folketinget tog debatten har bestyrelsen på forskellig vis haft kontakt med de uddannelsespolitiske ordførere eller andre politikere fra en række partier, således at man så vidt muligt var bekendt med situationen på højskolerne, og kendte FFDs synspunkter. I kort form blev bestyrelsens synspunkter samlet på et papir: "Folkehøjskolerne mener!", udarbejdet af foreningens formand, Søren Bald. Papiret vedlægges hermed til skolerne. 17 Husk pensionskassen under orlov Det følgende gælder alle der er optaget som medlem af pensionskassen for højskoler etc. i Hammel - hvor optjening af pension jo foregår ved registrering af den tid, man har aktivt medlemsskab. (For nyansatte der er optaget i Magistrenes Pensionskasse, styres pensionsoptjeningen alene af de indbetalte midler). I sidste skolebrev pkt. 9 skrev vi at lærere og forstandere der har opnået orlov med løn ved at Undervisningsministeriet bevilger et vikartilskud til skolen, ikke skal søge om hvilende medlemsret af pensionskassen, som det ved en fejl er anført på ministeriets ansøgningsskema. Det er stadig korrekt, men vi er nu blevet bekendt med at man skal søge om aktiv medlemsret, og pensionskassen skal have tilsendt dokumentation for at staten betaler vikartilskuddet. Og højskolerne skal i øvrigt stadigvæk indbetale pensionsbidraget som normalt. I alle andre tilfælde af orlov - med eller uden løn! - er det vigtigt at man altid søger pensionskassen om hvilende medlemsret. Ellers risikerer man at ryge ud af pensionskassen, og ikke kan genoptages i den. 18 " Den foranderlige folkehøjskole - kompetenceudvikling i en ny tid" Der har været så stor efterspørgsel efter bogen at den (alt for hurtigt) blev udsolgt. Men nu er den blevet genoptrykt og kan igen bestilles hos os - bogen er gratis. bøger 19 Ændring af driftstilskud 1998 Skoletilskud og taxametertilskud 1998 ændres som følge af ekstrabevillingen på 15 mio. kr. - dog allermest førstnævnte. Teknisk gennemføres det ved at finanslovens takstbeløb hæves fra kr. til kr. pr. årselev. De årselever i skoleåret 96/97 udløser derved en tilskudsramme på 472 mio. kr., 15 mio. kr. mere end før. Skoletilskudsandelen hæves fra 11% til 14% af dette beløb, mens taxameter 1 nu udgør 63% og taxameter 2 udgør 23%.

5 Disse nye procenttal medfører at skoletilskuddet forhøjes med ca til godt kr., mens taxameter 1 bliver ca kr. og taxameter 2 bliver ca. 487 kr. pr. uge. De nye tal er indeholdt i februarraten som er på vej til skolerne. 20 Taxameter 2 for 1997 og 1998 Den omlagte elevstøtte hedder nu taxameter 2. For året 1997 skal den kun beregnes for 5 måneder og fordeles mellem skolerne i forhold til antal 'lange elever i hhv. aug-dec 1996 og Slutopgørelsen viser at der bliver ca. 560 kr. pr. elevuge, næsten samme beløb som ved acontoudbetalingen. Alligevel skal 65 skoler tilbagebetale fra 0 til kr. men 29 skoler skal modtage fra 0 til kr. som følge af udsving i antal 'lange elever. De ikke helt klare bestemmelser gav os en overgang forhåbning om at selve beløbsrammen på 51 mio. kr. ikke blev nedreguleret, men Undervisningsministeriet har gransket bestemmelserne nærmere, og finder ikke hjemmel hertil. For 1998 er situationen endnu mere kompliceret. Som nævnt i pkt. 19 er der ca. 487 kr. pr. 'lang -elevuge, optjent i skoleåret 1996/97. Dette tilskud skal reguleres efter næste skoleår. Men den eneste efterregulering loven faktisk tillader for finansåret 1998, består i at det ændrede årselevtal (gennemsnittet) ganges med takstbeløbet, kr. Det kan medføre betydelige skævheder - fx vil en skole der mister eller vinder nogle 'korte årselever (á ca kr. i tilskud ) blive reguleret med det fulde beløb, kr. FFD har drøftet dette med ministeriet, som er indstillet på at forsøge at ændre loven så efterreguleringen respekterer den tilskudsdifference der er mellem lange og korte kurser. 21 Vikartilskud ved kursusdeltagelse Vi skriver hvert år om denne sag, som mange skoler endnu ikke er fortrolige med, trods den enkle måde man opnår vikartilskud til, når lærere er på kursus: Hver gang en lærer eller forstander deltager i et kursus der varer mere end 15 timer fordelt på mindst to dage, noterer man dette på en liste - og når de lyserøde skemaer skal udfyldes i september måned, inskriver man blot antallet af fraværsdage på rette sted i skemaet. Skolen bestemmer selv hvilke kurser der medregnes, og hvor meget den pågældende lærers timetal reduceres som følge af kursusdeltagelsen. Selv om læreren er på kursus i en friperiode kan timetallet udmærket sænkes. Og skolen kan udmærket anvende tilskuddet til at sætte vikar ind på et helt andet tidspunkt. Alene antallet af kursusdage bestemmer skolens tilskud. Der skal ikke redegøres for hvor eller hvilke vikarer der er trådt ind - det spiller ingen rolle for tilskuddet om der i det konkrete tilfælde er anvendt en vikar! Hver skole kan dog højst opnå tilskud til lige så mange fraværsdage pga. kursusdeltagelse som man har årselever i det pågældende skoleår. Til fordeling mellem alle skoler er afsat en vikarpulje på 4 mio. kr. årligt. Af beløbet skal dog forlods afholdes tilskud til seniorordninger mv. I 1997 blev der 637 kr. pr. fraværsdag. Heri indgår også fraværsdage som følge af sygdom, barsel mv., hvor der som bekendt ikke er grænse for antal fraværsdage for den enkelte skole (men til gengæld tæller de første 14 dage ikke med). Udgangspunktet for afsættelsen af puljen var i 1994 et ønske om at der skulle være 450 kr. pr. fraværsdag. I alle fire år siden har der været i omegnen af 600 kr - dvs. at skolerne ikke

6 bruger ordningen som vi tror, man godt kan. 22 Regionale møder Husk at sætte et kryds i jeres kalender på en af de tre dage hvor FFD holder regionale møder (se kalenderen på sidste side). Programmet vil blive sendt ud til medlemmerne i næste måned. 23 Kalenderoversigt 1998 Vi vedlægger en oversigt over årets forskellige datoer som det er godt at huske. 24 TV-udsendelse om K.E. Larsen På DR2 sender man lørdag d. 31. januar kl. 18 udsendelsen "Larsen og højskolen", med optagelser fra 1994, hvor K.E. fortæller højskolens historie. Vi antager at det meste af optagelserne også kendes fra den video, "Miraklet", som stadig kan købes hos FFD. Nyt fra Internationalt Udvalg v/ Lotte Fabrin 25 Højskolen og det internationale - visionsmøde på Snoghøj Folkehøjskole onsdag den 25. februar 1998 kl Mange højskoler har internationalt arbejde i gang. Der er en udbredt fornemmelse af at højskolernes potentiale i arbejdet ikke er udnyttet. Fem højskoler* har derfor igangsat et projekt for at afdække den aktuelle situation, udkaste visioner og lancere en handlingsplan for, hvordan højskolerne kan udvikle deres internationale engagement. Samtidig efterlyser politikerne højskolernes potentiale i forhold til det internationale. Derfor indkalder vi til dette visionsmøde, både for at fortælle om resultater af en spørgeskemaundersøgelse og for at indsamle ideer og visioner. Resultatet af projektet skal fremlægges på FFDs årsmøde på Brandbjerg Højskole den 14. til 16. august 1998 og følges op af en international konference i efteråret. Tilmelding skriftligt eller pr. telefon senest fredag den 20. februar til FFDs kontor. *) Projektgruppen består af: Erik Stent Pedersen, Den Sønderjyske Højskole for musik og teater, Søren Juhl, Brandbjerg Højskole, Jørn Fugl, Vallekilde Højskole, Flemming Cederholm, Skælskør Folkehøjskole, Steen Espensen, Vestjyllands Højskole. Program kl Velkomst ved forstander Erik Stent Pedersen, Den sønderjyske højskole for musik og teater. kl Foreløbige resultater af spørgeskemaundersøgelsen ved højskolelærer Randi Andersen, Skælskør Folkehøjskole. kl Workshops og debat under ledelse af lektor ved Danmarks Lærerhøjskole Peter Plant. Temaer: 1. Integration Hvordan forbedres integrationen af udenlandske elever på danske folkehøjskoler?

7 2. Kulturmødet Hvilket potentiale har folkehøjskolerne i forhold til de udenlandske elevers forståelse af det danske samfund? Og hvordan formidler vi viden om det internationale samfund? 3. Demokratiudvikling Hvordan skaber højskolerne opmærksomhed om deres klare potentiale for udvikling af demokratiopfattelse og - praksis på det internationale plan? 4. Livslang læring Hvordan placerer højskolen sig tydeligt i internationalt regi i forhold til "livslang læring"? kl Aftensmad kl Foredrag ved Ole Hammer, sekretariatsleder for Højskolernes Sekretariat. ca. kl afsluttes aftenen med mulighed for efterfølgende kaffe. 26 Studietur til Bruxelles april Brandbjerg Højskole arrangerer i samarbejde med FFDs internationale udvalg en studietur til Bruxelles fra den 21. til 25. april. På turen vil der ved besøg og møder med bl.a. EU-parlamentarikere og embedsmænd blive sat fokus på EUs politik og aktiviteter på uddannelsesområdet. Naturligvis med særlig vægt på voksenuddannelse, folkeoplysning og højskolernes rolle og placering heri i en europæisk sammenhæng. EU er i øjeblikket ved at revidere deres uddannelsesprogrammer Leonardo da Vinci, Socrates og Ungdom for Europa og der vil således blive lejlighed til at høre og diskutere de tanker EU-kommissionen og Parlamentet gør sig om dette. Desuden bliver der forhåbentlig lejlighed til at besøge "Højskolen i Bruxelles" samt den europæiske organisation for voksenuddannelse EAEA (European Association for the Education of Adults). Rejsen til Bruxelles kommer til at foregå med fly både fra Billund og København med afgang tirsdag eftermiddag den 21. april. Det endelige program for turen vil ligge klar i starten af februar og kan rekvireres fra Brandbjerg Højskole. Tilmeldinger til turen forgår ligeledes til Brandbjerg. 27 Regionsmøderne i uge 11 Vi minder om at FFD i den kommende uge inviterer til regionsmøder: Mandag på Gerlev, onsdag på Støvring og torsdag på Snoghøj. Alle dage kl (kaffe fra kl. 13). Onsdag er ganske vist dagen for Folketingsvalget, men vi mener godt man kan nå begge dele. (Skulle tilmeldingerne dog vise at meget få ønsker at deltage onsdag, aflyser vi - og vil senest mandag give de pågældende besked). Også af den grund skal man huske at tilmelde sig til FFDs kontor! Programmet er forlængst udsendt til alle FFDs medlemmer, men andre er også velkomne. De tre mærkesager, som bestyrelsen har sat på dagsordenen er: 1. Efter Folketingets debat om folkehøjskolerne. 2. FFDs fremtidige struktur. 3. Højskolerne og kompetencespørgsmålet, herunder det nye videreuddannelsessystem for voksne. - men andre spørgsmål kan naturligvis også rejses af forsamlingen. Deltagelse er gratis for medlemmer, og koster 150 kr. for ikke-medlemmer. 28 Barselsfonden Af Finansministeriets cirkulære nr. 18 af 30. jan om ovennævnte fremgår at taxameterstyrede områder under Undervisningsministeriet - dvs. også højskolerne - i 1998 kan få refunderet vikarudgifter som følge af medarbejderes barselsorlov.

8 Det gælder altså både lærere og praktiske folk, når de pågældende får fuld løn under barselsorlov. Refusionsbeløbet udgør forskellen mellem vikarens løn og dagpengerefusionen fra kommunen. For forstander/ læreres vedkommende modregnes endvidere vikartilskuddet. I praksis må det betyde at fordelen alene vedrører de praktiske medarbejdere. Refusionen kan først søges når orloven er afsluttet og hele dagpengerefusionen er modtaget. Ansøgningsfristerne er: 15.4., 10.7., og Cirkulæret er i Regelsamlingen under pkt Driftstilskud 1998 I sidste halvdel af februar måned modtog skolerne Undervisningsministeriets korrigerede beregninger af driftstilskud for De endelige parametre fremgår af materialet, men gentages for n emheds skyld her, idet disse tal umiddelbart kan indsættes øverst i det regneark, FFD udsendte (på diskette og papir) til skolerne med skolebrev af 24. okt. 1997: Takstbeløb: kr. Samlet årselevtal 96/97: Heraf e lever < 2 uger: 610 Skoletilskud (14%): ,92 kr. Taxameter (63%): ,86... kr. Taxameter 2 (23%): 486,98.. kr. pr. ugeelev desuden er Justeringsfaktoren: 0, Tallene i de dobbeltlinierede felter i det omtalte regneark skal være skolens egne. Når disse er indsat kan driftstilskuddet aflæses, og man kan let beregne konsekvenserne af evt. ændrede forudsætninger. Regnearket til hhv. QuattroPro, Excel og Lotus1-2-3 med disse parametre indsat kan man hente gratis på GrundtvigNet, eller man kan for 50 kr. få det tilsendt på diskette fra os. 30 Efterregulering af driftstilskud 1998 Som vi skrev i skolebrev af 7. januar pkt. 20, er der komplikationer med den efterregulering af driftstilskuddet for 1998 der skal finde sted sidst på året. Det er som bekendt således at hvis skolernes årselevtal i skoleåret 1997/98 afviger fra det i 1996/97, udgør reguleringen halvdelen af takstbeløbet, som nu er kr. Derved tages der imidlertid ikke hensyn til om det er antallet af 'korte eller 'lange elever, der er ændret. Det kan medføre betydelige skævheder fordi kun de 'lange elever udløser taxameter2- tilskud på kr. pr. årselev. Ministeriet havde derfor forberedt en nødvendig ændring af højskoleloven. På grund af valget er det desværre usikkert hvornår denne kan gennemføres.

9

10 31 Udlandsrejser og sygesikringsdækning Vi bekræfter igen at højskoleelever er omfattet af den almindelige rejsesygeforsikring under højskolernes ekskursioner i udlandet - ganske på samme måde som man i kraft af det gule sygesikringsbevis er dækket under private udlandsrejser i Europa. De almindelige regler herfor fremgår af en brochure der kan rekvireres fra kommunens sygesikringskontor. For udenlandske elevers vedkommende må vi gå ud fra gælder individuelle regler fra deres respektive hjemlande. MEN: Som følge af en ny aftale der er indgået mellem sygesikringen og Europæiske Rejseforsikring pr. 1. januar 1998 har Europæiske oplyst til os at samme regel nu gælder også for de af skolens ansatte der tjenstligt deltager som ledere og lærere på udlandsrejsen! 32 Ansøgningsskema til videregående uddannelser Til hver højskole vedlægges 1 exemplar af ansøgningsskema og vejledning (KOT). 33 Natur- og friluftsseminar 1 program vedlægges til hver højskole. 34 Støtte fra Nordisk Kulturfond Ansøgningsfristen er søndag den 15. marts Ansøgningsmateriale fås fra Nordisk Ministerråd, telefon , fax Johs Novrup og Hustru Signe Holst Novrups Mindelegat Senest den 20. marts i år skal ansøgning til legatet være fondsbestyrelsen i hænde. Legatet tildeles udenlandske højskoleelever. Vi vedlægger 1 side til hver højskole med yderligere oplysninger. 36 Oplysninger til FFDs kontor om kursuspriser pr. uge og ansatte på højskolen Til hver højskole vedlægges de 2 skemaer som vi beder skolerne udfylde og indsende til os senest den 1. april. 37 Fredagsforedrag for højskolefolk på Ask Højskole Vi vedlægger oversigten over foredragene 38 Regelsamlingen Der har efterhånden samlet sig en del nyheder + ajourføringer, som især er vigtige for de skoler som ikke er med på GrundtvigNet, hvor Regelsamlingen findes i ajourført udgave Nyt FM cir nr. 18 af om Barselsfonden Nyt UM bek nr af 29. december 1997 om kommunal elevstøtte til elever på ungdomshøjskoler Vejledning om pensionsforhold erstattet af Vejledning om pensionsforhold (pjece udgivet okt. 97) AM bek nr. 346 af om orlov til uddannelse, sabbat og børnepasning erstattet af AM bek nr. 48 af

11 om orlov osv AM bek nr. 981 af om uddannelser, hvortil der kan opnås udd.godtgørelse og orlov til uddannelse erstattet af AM bek nr. 92 af om uddannelser osv FM cir af om boligbidrag for tjeneste- og lejeboliger erstattet af FM cir af om bolig AM bek nr. 4 af af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension erstattet af AM bek nr. 66 af af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension UM bek nr. 542 af af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion erstattet af UM bek nr. 53 af af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion Nyt UM bek nr af af lov om ændring af lov om folkehøjskoler, osv Nyt ATP-skr. af til private arbejdsgivere, der udbetaler sygedagpenge under deres lønmodtageres sygdom Nyt AM bek nr. 943 af og bek nr af om ændring af bek. om unges arbejde AM bek nr af om arbejdets udførelse Notat fra AM af 2. januar Nye regler om skriftlig arbejdspladsvurdering (APV) Nyt Lov nr af om ændring af lov om arbejdsmiljø (hvileperiode og fridøgn) Lov nr. 375 af om ændring af lov om arbejdsmiljø (udvidelse af 8) Lov nr. 379 af 10. juni 1997 om ændring af lov om arbejdsmiljø (gennemførelse af handlingsprogrammet: Rent arbejdsmiljø år 2005) 39 Forsøgs- og udviklingsmidler i 1998 Også i 1998 er der afsat 2 mio. kr. til forsøgs- og udviklingsprojekter på højskolerne. 1. februar var første ansøgningsrunde i det nye år, og styregruppen har her i alt behandlet 10 ansøgninger, hvoraf 4 projekter har fået bevilget penge til udviklingsprojekter. Følgende projekter har fået tilsagn om støtte: Vestjyllands Højskole har fået kr. til et projekt, hvor højskolen ønsker at undersøge og udvikle mulighederne for et nærmere samarbejde/kursusaktiviteter med det lokale erhvervsliv. Man ønsker at undersøge erhvervslivets behov og hvordan disse behov matcher højskolens tilbud, samt arbejde med nedbrydning af eksisterende gensidige blokeringer. Den Sønderjydske Højskole har i samarbejde med Vallekilde Højskole, Skælskør

12 Folkehøjskole, Vestjyllands Højskole og Brandbjerg Højskole fået bevilget kr. til et samarbejdsprojekt, hvor højskolerne laver et gennemgribende analysearbejde med fokus på den internationale dimension i højskolernes arbejde, formulere visioner og konkrete handlingsplaner for det fremtidige internationale arbejde. Danebod Højskole har fået bevilget kr. til at udarbejde og afprøve en ny linje tilrettelagt for voksne i arbejdslivet. Samtidig ønsker man med projektet at placere Danebod Højskole som et regionalt uddannelsessted og at etablere netværk med erhvervslivet, lokale foreninger og myndigheder. Projektet retter sig mod ministeriets udspil om 'videreuddannelsessystemet for voksne'. Højskolen Strand har fået tilsagn om kr. til projektforberedelse. Højskolen ønsker at undersøge mulighederne for, i samarbejde med det lokale erhvervsliv, at udvikle industrielt produkt- og kommunikationsdesign som højskolefag dels mhp. nye målgrupper og med fokus på mulighederne i 'videreuddannelsessystemet for voksne'. Helt tilbage i december 1997 varslede vi en revidering af den eksisterende vejledning og ansøgningsskemaer. På grund af forskellige administrative justeringer og uklarheder er dette arbejde blevet forsinket, - men nu ligger materialet færdigt og vi vedlægger til orientering ét eksemplar af : vejledning ansøgningsskema (A) ansøgningsskema (B) til projektforberedelse Yderligere eksemplarer kan rekvireres ved henvendelse til FFDs kontor. Husk at næste ansøgningsfrist er 1. maj. Ansøgninger til projektforberedelse kan dog indsendes fortløbende. 40 Højskolernes å rsregnskab 1997 Mange skoler har afsluttet eller er ved at lægge sidste hånd på årsregnskabet Som noget nyt skal man i henhold til tilskudsbekendtgørelsens 36 oplyse en række nøgletal, og man skal udforme en lille beretning om årets drift, forventninger til det følgende års drift samt øvrige forhold af betydning for skolen. Årsregnskabet skal underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer.!! Sædvanen tro beder vi skolerne sende en kopi af regnskabet til FFDs kontor. Flere skoler har spurgt os hvor mange penge man burde afsætte til de endnu ikke fastsatte lønindplaceringsændringer for forstandere og lærere for Det er det desværre vanskeligt at sige noget generelt om, da alle ikke er omfattet - men et helt rundt bud på et par tusind kr. pr. lærer tør vi godt give. Det er en ringe trøst at andre frie skoler også er bagud med at få disse ændringer gjort klar til brug. 41 Højskolernes årsregnskab 1996 På baggrund af de indsendte regnskaber arbejder økonomi- og lønudvalget på at skaffe sig bedre indblik i skolernes økonomiske situation for både indeværende og sidste år. Vi vil naturligvis efterhånden sende besked om resultaterne. Som eksempel vedlægger vi en oversigt over samtlige skolers hovedtal for Desuden de samme tal for hhv. de 10 mindste, de 10 største og de 10 mellemste skoler - målt i antal årselever. 42 Boligbidrag pr. 1. juni 1998 I FFDs regelsamling på GrundtvigNet har man kunnet læse at Finansministeriets boligsatser - både for skemaleje og vurderingsleje - pr. 1. juni 1998 skal forhøjes med 2,6%.

13 I sidste skolebrev nævnte vi også cirkulæret men vi fremhæver gerne tallet her. Tilsvarende forhøjelse var 1. juni i 1997: 2,2%, 1996: 1,6%, 1995: 3% og 1994: 3,4%. Forhøjelsen skal varsles 3 måneder forud. 43 To nye lønsatser i 1998 I FFDs Regelsamling på GrundtvigNet kan man hente de nye løntabeller. Ud over de sædvantro ret smålige forhøjelser er der sket det nye at man ikke længere bygger på grundbeløb pr. 1. okt man har i stedet for ophøjet 1. okt til at danne nye, afrundede grundbeløb. I forhold til dette nye niveau 100" pr er vi den på 101,8254. Det forunderlige er at man allerede nu har fastsat næste stigning! Satsen hedder pr. 1. okt. 1998: 103, Nyt kostskoletillæg pr. 1. april 1998 I konsekvens af ovenstående fastsættes det nye kostskoletillæg fremover således: Grundbeløb pr. 1.okt..97: kr Værdi pr. 1. april 1998 : 7.229,60 kr. Dette og alle andre tillæg kan findes på GrundtvigNet - i FFDs regelsamling. De kan tilmed hentes direkte ind i skolens regnearksprogram, så man let fremover kan beregne både tillæg og løn ud fra procentreguleringen. 45 Udlandsrejser og sygesikringsdækning I sidste skolebrevs pkt. 31 skrev vi at en ny aftale mellem sygesikringen og Europæiske Rejseforsikring sikrer at både højskolens elever og medarbejdere vil være dækket af deres gule sygesikringskort mens skolen er på ekskursion i Europa. Selv om flere skoler har fået en anden besked hos Europæiske, bekræfter vi hermed at dette er rigtigt opfattet. Det hedder i aftalen at den også omfatter studierejser uanset om deltagerne rejser for egen regning eller modtager tilskud fra skole eller arbejdsgiver m.v. til rejsen. Endvidere at en gruppes ledsagere, dvs. ledere og lærere, ligeledes er dækket af deres eget sygesikringskort - ganske som når man er på privat turistrejse. For en ordens skyld: Er man derimod på studieophold i udlandet, dvs. tilmeldt en uddannelsesinstitution i udlandet, er man ikke omfattet af ordningen og må således selv tegne forsikring. 46 Nordisk fortællekursus august i Ribe Programmet for kurset vedlægges. 47 Mennesket mellem skaberen og det skabte juni i Jægerspris Vi vedlægger programmet. 48 IT-konference 7. april Efterskolernes 3 edb/it-konsulenter har arrangeret en kursusdag med foredrag og workshops hvor højskolefolk også er velkommen. Programmet vedlægges. 49 Offer for en landmine Fra Danske læger mod Kernevåben har vi modtaget en folder som vedlægges til højskolerne. Materialet er bl.a. tænkt til undervisningsbrug, og yderligere eksemplarer kan fås hos Niels Dahm, Ringridervej 38, 6400 Sønderborg, telefon eller

14 50 Kurser i Tyskland Heimvolkhochschule Jägerei Hustedt i Celle, Nordtyskland arrangerer forskellige sommerkurser, bl.a. et 2-ugers kursus i forretningstysk. Et andet kursus er et strejftog mellem Hamburg og Hannover. Begge kurser finder sted august. Der er også mulighed for at deltage i et 6-ugers kursus med titlen Gesellschaft im Umbruch den samt Ring til FFD hvis du ønsker at få tilsendt kursusprogrammerne. 51 Udvalg om folkehøjskolerne Undervisningsminister Margrethe Vestager har udsendt sit kommissorium for det udvalg der får til opgave at drøfte højskolernes vilkår og fremtidige samfundsmæssige og uddannelsesmæssige placering set i lyset af den gældende lovs formålsbestemmelse. Kommissoriet vedlægges. FFD skal udpege tre medlemmer, efterskolerne og husholdnings-/håndarbejdsskolerne hver ét medlem. Formanden og en række andre udpeges personligt af ministeren. Straks vi kender navnene, udsender vi dem på GrundtvigNet. Udvalget skal bl.a. foreslå forenklinger i regelsættet og undgå detailstyring - det kan vi principielt kun hilse velkommen! Om dette indebærer ændringer i tilskudsfordeling mellem skolerne må vi så se på Nye regler om uddannelsesorlov Det spirende håb om et regeringsudspil der fx vil sidestille højskolerne med andre uddannelsestilbud ved udarbejdelse af lediges handlingsplaner blomstrer ikke endnu. Fra 1. januar 1998 gælder eksempelvis nye regler for lediges brug af uddannelsesorlov, og flere højskoler har oplevet at kommende elever har haft meget svært ved at overbevise AF om det rimelige i at inddrage højskoleophold i deres planer. Ledige vil få afslag på en ansøgning om uddannelsesorlov hvis AF mener man inden for ca. tre måneder kan finde ordinær beskæftigelse til dem - og kun efter en individuel bedømmelse af det lokale arbejdskraftsbehov og den lediges kvalifikationsbehov kan man nu give mere end 4 ugers uddannelsesorlov. Det er efter reglerne ikke tilladt at anvende uddannelsesorlov til hobby- og fritidsbetonede kurser som bl.a. den type højskolekurser hvor man kan lære at spille golf eller at stå på vandski! Der skal i det hele taget foregå en konkret, individuel bedømmelse af den lediges behov og muligheder. Det ligner ikke nogen god begyndelse for regeringsudspillet. Men vælger vi den positive synsvinkel må vi blot fastholde at højskolekurser aldrig har sigtet mod hverken hobby eller fritid men altid mod personlig udvikling og kompetence - så derfor er et højskoleophold naturligvis relevant for de fleste ledige. FFD er i samarbejde med HS i fuld gang med at påvirke systemet på alle niveauer. Så de ser os med de rigtige briller.

15 53 Ekskursionsreglerne Tiden nærmer sig for de korte sommerkurser og vi minder om tilskudsbekendtgørelsens 12 om ekskursion. Ekskursion med overnatning udenfor skolens område er kun tilladt på kurser der varer mindst 12 uger. Kortere kurser kan derimod afbrydes således at en given ekskursion med overnatning ikke regnes med, når ugeelevtallet opgøres. På lange kurser må pædagogisk tilrettelagte ekskursioner med overnatning uden for skolen højst udgøre 10% af kursustiden. Det må forstås sådan at ekskursionstiden opgøres fra det øjeblik, man forlader matriklen til man igen er tilbage. I et konkret tilfælde har ministeriet således beregnet varigheden af korte ekskursioner ned i halve og kvarte dele af en dag. Husk at de lørdag-søndage der ligger i en rejseperiode, også medgår i ekskursionstiden. Dermed er det dog ikke enhver weekend-tur (uden for undervisningstiden) der nødvendigvis er en ekskursion. Har skolen parallelle kurser af forskellig varighed, må man være opmærksom på at eleverne derved har tilsvarende forskelle i hvor længe de kan være på ekskursion. På et 20-ugers kursus vil man kunne rejse i 2 uger - men vi har forstået på ministeriet at der ikke er noget i vejen for at den ene halvdel af eleverne kan rejse 2 uger i én periode og den anden halvdel 2 uger i en anden periode. Reglerne giver ofte særlige problemer for friluftsliv-holdene, hvor eleverne let kommer til at opbruge deres kvote - især hvis de også deltager i skolens store fællesrejse. Ikke mindst for disse elevers skyld vil FFD søge at lempe reglerne i det kommende lovarbejde.

16 54 Mindst 24 årselever fra skoleåret 1999/2000! Siden 1994 har alle nye skoler skullet have mindst 24 årselever i hvert skoleår eller som gennemsnit de sidste tre skoleår. Bemærk at der står eller. De gamle skoler har i en overgang kunnet nøjes med 18 årselever som gennemsnit af de sidste tre skoleår. Bemærk at der ikke står eller! Ministeriet har den 27. april sendt skolerne en meget klar beskrivelse af hvordan den gældende overgangsbestemmelse afsluttes. Den nye regel slår fuldt igennem for finansåret 2001, hvorfor man senest i skoleåret 1999/2000 skal have 24 årselever (eller dog 24 årselever som 3- årsgennemsnit). 55 Lånekonvertering Flere skoler har fx efter en konvertering af deres realkreditlån fået besked fra Hypotekbanken om at et evt. nettoprovenu ved konverteringen skulle anvendes som ekstraordinært afdrag på lånet eller på det efterfølgende statslån. Det er ikke nogen ny regel - man er imidlertid først nu begyndt at skrive således i godkendelsesbrevet. Det er heller ikke så dramatisk som det lyder. Almindeligvis er der kun et beskedent provenu ved en ren konvertering, og Hypotekbanken har en bagatelgrænse på nogle få tusinde kroner - så det er forhåbentlig ikke noget stort problem. I givet fald må man, på samme måde som ved ekstra låneoptagelse o.lign., søge Hypotekbanken om at statslånet må rykke for det forøgede lånebeløb. 56 Sektornet og GrundtvigNet Vi vedlægger et papir udarbejdet af Borups Højskole om den ændrede situation, der betyder at GrundtvigNet i sidste ende blot er et navn på en del af det Sektornet, hvor samtlige undervisningsinstitutioner i landet iøvrigt kan være med. En fuldstændig tilslutning til sektornettet er meget dyr. Men alle højskoler kan komme gratis på Sektornet Lite - og kan dermed trække på samtlige fordele ved vores fælles administrative og pædagogiske udvekslinger. I FFD ser vi stærkt frem til at alle højskoler køber et modem (6-800 kr. er nok!) og tilslutter sig. Så vil man frit kunne se vores ajourførte regelsamling, hente aktuelt materiale, læse og skrive interne højskolenyheder, sende og modtage og meget andet. Man vil ligeledes gratis kunne oprette sin egen hjemmeside på Internet, hvis ikke man allerede har en sådan. Skoler der allerede har -adresse bør alligevel anskaffe den gratis tilkobling til sektornettet for at kunne deltage i udvekslingen. Og man behøver naturligvis ikke skifte -adresse af den grund.

17 Den gratis tilkobling kan installeres for alle skolens computere - men kun én kan være on-line ad gangen. 57 FFDs Regelsamling Oversigt med de seneste ajourføringer vedlægges. 58 Foredrag Forfatteren og rejsejournalisten Jørgen Bjerre tilbyder at holde foredrag på højskolerne. Se vedlagte papir om Verden på højkant. 59 Nornesalen 1997 Årsrapporten fra Nornesalen vedlægges til hver skole. 60 Vartov-weekend den november 1998 Kirkeligt Samfund indbyder ansatte i de frie skoler til et 24-timers kursus med det formål at belyse Grundtvigs syn på forholdet mellem frihed og fællesskab, på livet forstået som gave og som opgave. Programmet vedlægges. 61 Video om EU På Korsløkke Ungdomsskole har en gruppe entusiastiske unge, bl.a. fra byens gymnasier, fremstillet en video med professionel bistand. Skolen har fået økonomisk støtte fra Nævnet vedr. EU-oplysning og de sender gerne et gratis eksemplar af videoen, som evt. kan benyttes i undervisningen op til EU-afstemningen. Henvendelse til: Korsløkke Ungdomsskole, Danmarksgade 10, 5000 Odense C, tlf fax nyt fra UddannelsesUdvalget v/ Eva Raabyemagle Nielsen 62 Efteruddannelse af højskolemedarbejdere Marianne Juul-Nyholm og Eva Raabyemagle Nielsen har netop afsluttet en undersøgelse af efteruddannelses-aktiviteter for højskolemedarbejdere. Rapporten vedlægges. 63 Åben uddannelse

18 Vi gør opmærksom på at lovgivningen om Åben uddannelse, som i stigende omfang udbydes af en række undervisningsinstitutioner, tillader disse at inddrage højskoleophold i tilrettelæggelsen af deres uddannelsesforløb. Vi mener disse muligheder bør afprøves, og vil gerne høre fra højskoler der på den ene eller anden måde har været med i sådanne forløb. Henvendelse til FFDs Uddannelsesudvalg eller Eva Raabyemagle Nielsen. 64 Sikkerhedsarbejde og arbejdspladsvurdering Umiddelbart efter jul gjorde vi opmærksom på at arbejdspladser med mere end 5 ansatte fra 1. juli 1998 er forpligtiget til at vælge en sikkerhedsrepræsentant (jvf. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø, lov 379 af 10. juni 1998). Ligeledes er arbejdspladsen forpligtiget til fra 1. januar 1999 at gennemføre en arbejdspladsvurdering. I forbindelse med dette arbejde udgiver Arbejdstilsynet forskellige skrivelser om arbejdsområdet: Bekendtgørelser, anvisninger og meddelelser, som alle kan fås ved henvendelse til det lokale arbejdstilsyn. Se vedlagte liste. I forbindelse med arbejdspladsvurderingen er det den lokale sikkerhedsorganisations ansvar at tage initiativ til gennemførelsen af arbejdspladsvurderingen. Sikkerhedsorganisationen består i højskolerne oftest af ledelsen (forstanderen) og den valgte sikkerhedsrepræsentant. Der foreligger ikke nogen metodemæssige krav til hvordan en arbejdspladsvurdering skal gennemføres. Det kan ske ved at den enkelte medarbejder beskriver sin arbejdsplads/arbejdssituation, det kan ske gruppevis mellem medarbejderne, eller man kan vælge at lade sikkerhedsorganisationen gøre arbejdet. Uanset hvad man vælger, udgiver arbejdstilsynet nogle forskellige vejledninger og modeller, som kan bruges til hjælp i gennemførelsen af arbejdspladsvurderingen. Disse kan også rekvireres ved henvendelse til det lokale arbejdstilsyn. 65 Forsøgsmidler til udvikling af demokratiske processer Vi gør opmærksom på at Undervisningsministeriet i brev af 30. marts til skoler og uddannelsesinstitutioner omtaler en forsøgspulje til økonomisk støtte til initiativer der vil styrke demokrati med det formål at motivere og engagere de unge og øge de studerendes indflydelse og ansvar. Der er afsat ca. 1 mio. kr. til forsøgsarbejdet og der skal ikke anvendes ansøgningsskema. Der kan ikke søges til budgetposter som etablering, indkøb af isenkram samt lønninger, men der kan søges til konsulentbistand, evaluering mm. Første ansøgningsfrist: Ansøgningen (som skal indeholde en kort og præcis beskrivelse, budget og

19 navn på den ansvarlige for projektet) skal være Undervisningsministeriet i hænde senest den 1. juni Yderligere information kan fås ved henvendelse til: Undervisningsministeriet Folkeskoleafdelingen Frederiksholms Kanal København K att: Pæd. konsulent Jette Stegmann. nyt fra Internationalt Udvalg v/ Lotte Fabrin 66 International konsulent vikar Den 4. maj startede Martin Petersen som international konsulent. Martin er barselsvikar foreløbig frem til slutningen af december i år. Jeg går fra på barsel den 20. maj og indtil da vil I altså kunne træffe os begge på kontoret. Det vil dog være Martin der tager sig af alle de daglige opgaver incl. telefonbesvarelser om det internationale. Martin er fuldtidsansat og vil dække det internationale område samt indgå i enkelte andre opgaver inden for kontorets arbejdsfelt. Martin har tidligere været tilknyttet kontoret som studentermedhjælper på det internationale område og er således bekendt med arbejdsopgaver og kontorets arbejdsform. 67 Ministeren har nedsat Højskoleudvalget Som de fleste nok har set i dagspressen har undervisningsminister Margrethe Vestager udpeget medlemmerne af det udvalg, Folketinget gav sin tilslutning til skulle nedsættes efter debatten i januar. Udvalget består af flg.: Ole Vig Jensen (formand), direktør, Dansk Oplysningsforbund Søren Bald, højskoleforstander, Krogerup Højskole Dorte Bondo, forstander, Nykøbing Falster Husholdningsskole Søren Ehlers, lektor, Danmarks Lærerhøjskole Birgitte Hansen, højskoleforstander, Skælskør Folkehøjskole Hanne-Vibeke Holst, forfatter Agnethe Gammelgård Jensen, efterskolelærer, Frisenborg Ungdomsskole Thor West Nielsen, højskolelærer, Vallekilde Højskole Jørgen Nørgaard, direktør, Nørgaard på Strøget Kjeld Møller Pedersen, direktør, Lego Bendt Thuesen, børne- og kulturdirektør, Gladsaxe Kommune FFDs bestyrelse har indstillet formand Søren Bald, næstformand Thor West Nielsen og forstander Birgitte Hansen, Skælskør Højskole til de tre poster, ministeren stillede os i udsigt. Udvalgets første møde skulle blive inden sommerferien. Kopi af kommissoriet for udvalget vedlægges. 68 Undervisningsministeriet får ny struktur Departementschef Henrik Nepper-Christensen har udsendt en orientering om en omfattende omlægning af ministeriets struktur der skal træde i kraft den 1. september.

20 Målsætningen er at kvalitetsudvikle både uddannelser og institutioner så de hænger fagligt og niveaumæssigt sammen, og ministeriets struktur bør indrettes med henblik på at sikre sammenhæng i uddannelsespolitikken såvel over for brugere som over for institutioner. Det er interessant at formålet bl.a. er at de samlede uddannelsespolitiske hensyn får en mere central placering end snævre sektorpolitiske hensyn, og at fordelene ved omlægningen angiveligt kan være at mange uhensigtsmæssige bindinger og sædvaner løsnes eller brydes på en gang. Der er desværre ikke medtaget eksempler på sidstnævnte uhensigtsmæssigheder, men man ser for sig ministeriernes støvede foliantbunker og beredvillige embedsmænd der fører lavmælte samtaler med skumle organisationsfolk på korridorernes knirkende parketgulve... De sidste års tvindske tumulter på de frie skolers område må dog hæve os langt over sådanne mistanker, og ingen kan med rette påstå at embedsmændene på højskoleområdet har ladet os hvile på gamle, velerhvervede rettigheder, regler eller tilskud! Vi skal på den anden side ikke beklage ændringsforsøg til det bedre. Det er dog ikke let at overskue konsekvenserne endnu - men man kan have sine bange anelser ved at vi for fremtiden både skal administreres pædagogisk/uddannelsespolitisk af en uddannelsesstyrelse med egen chef og topchef og økonomisk af en institutionsstyrelse med en helt anden ledelse. At der er tættere sammenhæng mellem pædagogik og tilskud end vi normalt ellers gerne indrømmer, kan blive så tydeligt nu at det vil komme til at gøre ondt. Ligeledes vil det gode samarbejde vi har med efterskolerne og husholdnings- og håndarbejdsskolerne komme på svar prøve. 69 Pensionskassen og uddannelsesorlov Det følgende gælder alle medlemmer af pensionskassen i Hammel, idet man herfra gør opmærksom på et par meget vigtige forhold for de medlemmer der får bevilget den almindelige, offentlige uddannelses orlov - den hvor man opnår ret til dagpenge imens. Man skal altid huske at ansøge Pensionskassens bestyrelse om hvilende medlemsret. Derved bliver man i systemet - selv om man ganske vist ikke optjener pensionsalder mens man hviler. Man er dog omfattet af andre rettigheder der kan blive meget afgørende i tilfælde af sygdom eller død. Som noget nyt kan man imidlertid også opnå aktiv medlemsret (dvs. man optjener pensionsalder) under den nævnte, offentlige orlovsordning, hvis to betingelser er opfyldt: 1 Uddannelsen skal være i skolens interesse - hvilket skolen skriftligt skal tilkendegive over for Pensionskassen, eller det skal fremgå af den orlovsaftale der indgås mellem læreren og skolen. 2 Der skal indbetales pensionsbidrag - 15% af den pensionsgivende løn, man ville have fået hvis ikke man havde haft tjenestefrihed. Det er Pensionskassen uvedkommende om det er læreren eller skolen der betaler pensionsbidragene. Om det kan betale sig eller ej selv at indbetale de 15%, afhænger bl.a. af hvor mange år man venter at få som pensionist - men hovedreglen er at det er en god ide at gøre. Er man i tvivl om regler eller personlige forhold kan man få god hjælp i Pensionskassen på telefon Højskolenyheder på Internet Højskolernes Sekretariat har sammen med FFD etableret en nyhedstjeneste vendt mod offentligheden på Internet-adressen: - samme sted som man bl.a. finder omtale af alle højskolers kurser mv. Her vil blive bragt nyheder fra og omkring højskoleverdenen, og skolerne opfordres til løbende at sende væsentlige, aktuelle nyheder til HS. Den interne udveksling af information på GrundtvigNet berøres ikke af dette. Med sidste skolebrev (pkt. 56) sendte vi i øvrigt oplysninger om at højskolerne nu kan kobles gratis på GrundtvigNet v.h.a.

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen,

Læs mere

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Indledning: Arbejdsgiveren (menighedsråd, provster og biskopper) og medarbejderen (kirkefunktionærer m.fl. og præster)

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Tidsfrister: Senest 10. september 2010 skal skolerne have sendt skema A til kommunernes

Tidsfrister: Senest 10. september 2010 skal skolerne have sendt skema A til kommunernes Til de Frie Grundskoler Institutionsafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning til skemaer (A-C, Cc, F

Læs mere

Tidsfrister: Senest 10. september 2012 skal skolerne have sendt skema A til kommunernes

Tidsfrister: Senest 10. september 2012 skal skolerne have sendt skema A til kommunernes Til de Frie grundskoler Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Vejledning til skemaer (A-C,

Læs mere

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Regelgrundlag Lov om frie kostskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af 18.

Læs mere

Orientering om omlægning af tillægstakster for særligt prioriterede elevgrupper

Orientering om omlægning af tillægstakster for særligt prioriterede elevgrupper Folkehøjskoler Husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Formateret: Tlf. 3392 5000 Engelsk (USA) Fax 3392

Læs mere

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Børnepasningsorlov Januar 2005 FORORD 2 Både ansatte, selvstændige og ledige kan stadig få børnepasningsorlov, hvis barnet er født inden den 27. marts

Læs mere

Vejledning for Pulje B

Vejledning for Pulje B Vejledning for Pulje B 2015-2017 Tilskud fra Pulje B søges ved at udfylde et elektronisk ansøgningsskema, der tilgås fra Europa-Nævnets hjemmeside http://www.europanaevnet.dk/soeg-tilskud/pulje-a/ Ansøgningsfristen

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Instruks for tilskud til folkehøjskoler

Instruks for tilskud til folkehøjskoler August 2015 Instruks for tilskud til folkehøjskoler 2015.1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Formål med højskoleloven 3 Grundlæggende tilskudsbetingelser. 3 Grundtilskud. 3 Bygningstilskud. 4 Årselever,

Læs mere

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Private arbejdsgivere, der er moms- eller lønsumsregistreret, skal betale de finansieringsbidrag, der følger af følgende love: Lov om Lønmodtagernes

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER Revideret og vedtaget af udvalget for Fritid & Fællesskab august 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indholdsfortegnelse side 1 2. Hvornår skal der søges om midler

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2011

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2011 UNDERVISNINGSMINISTERIET Uddannelsesstyrelsen Afdelingen for almene uddannelser Vejledningskontoret Frederiksholm Kanal 26 1220 København K Maj 2011 RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG

Læs mere

Vejledning for Pulje A

Vejledning for Pulje A Vejledning for Pulje A 2015-2017 Tilskud fra Pulje A søges ved at udfylde et elektronisk ansøgningsskema, der tilgås fra Europa-Nævnets hjemmeside http://www.europanaevnet.dk/soeg-tilskud/pulje-a/ Ansøgningsfristen

Læs mere

ServiceNyt 2-2013. Friplads- og opholdsstøtte. Frist-SMS

ServiceNyt 2-2013. Friplads- og opholdsstøtte. Frist-SMS Fordelingssekretariatet Japanvej 36 4200 Slagelse Tel: 5856 5100 Fax: 5853 2588 Mail: fskr@fskr.dk Web: www.fordelingssekretariatet.dk ServiceNyt 2-2013 Læs i dette nummer: Fordelingssekretariatet: Frist-SMS

Læs mere

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Regelgrundlag Lov om frie kostskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 689 af 22. juni 2011 om folkehøjskoler,

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Gældende Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. Forslag til nye (Ændringer er med kursiv og rødt)

Læs mere

Vi har brug for at høre din mening! Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006

Vi har brug for at høre din mening! Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006 Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006 Vi har brug for at høre din mening! Vi tillader os at skrive til dig i et vigtigt ærinde. Din nye kommune arbejder aktivt

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010 Mødedeltagere: Lennart Damsbo-Andersen, Gert Møller, Jens Kronborg, Martin Taarup, Oluf Brandt, André Gremaud og Verner Ljung. Afbud: Anne Knudsen, Fritze Tillisch og Stig Samson Naur Referat 1. Godkendelse

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler Regelgrundlag Folkehøjskoler reguleres af lov om frie kostskoler, jf. lovbekendtgørelsen nr. 689 af 22. juni 2011 om folkehøjskoler,

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

HØJSKOLERNES TILSKUD v/ Thor West Nielsen. - VILKÅR - PRINCIPPER -ÆNDRINGER -FFL2011 - Og nogle anvisninger

HØJSKOLERNES TILSKUD v/ Thor West Nielsen. - VILKÅR - PRINCIPPER -ÆNDRINGER -FFL2011 - Og nogle anvisninger HØJSKOLERNES TILSKUD v/ Thor West Nielsen - VILKÅR - PRINCIPPER -ÆNDRINGER -FFL2011 - Og nogle anvisninger Staten yder forskellige tilskud til folkehøjskoler: - Jf. lovens opbygning GRUNDTILSKUD DRIFTSTILSKUD

Læs mere

Punkter vedrørende regnskabsgennemgang for 2012 og særlige forhold vedrørende 2013 er vedlagt som bilag.

Punkter vedrørende regnskabsgennemgang for 2012 og særlige forhold vedrørende 2013 er vedlagt som bilag. Til bestyrelsen for efterskoler, hus- og håndarbejdsskoler, folkehøjskoler, produktionsskoler, frie grundskoler, private gymnasier, private studenter og hf-kurser og kombinerede skole Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

Læs mere

Puljen til tilskud til naturfagsrenovering. 6. april 2011 Sags nr.: J.011

Puljen til tilskud til naturfagsrenovering. 6. april 2011 Sags nr.: J.011 Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Puljen til tilskud til naturfagsrenovering I dette notat beskrives proces

Læs mere

UUUC og UU47 Lederforsamlingen To foreninger som knytter Danmarks UU centre sammen

UUUC og UU47 Lederforsamlingen To foreninger som knytter Danmarks UU centre sammen & UUUC og UU47 Lederforsamlingen To foreninger som knytter Danmarks UU centre sammen Formålet med de to foreninger er at skabe klarhed mellem UU-ledernes politiske arbejde i Lederforsamlingen af de 47

Læs mere

2. Formål: 3. Medlemskab:

2. Formål: 3. Medlemskab: VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN MUSIK & UNGDOM 1. Navn: Organisationens navn er. s hjemsted er Københavns Kommune. er medlem af Dansk Ungdoms fællesråd (DUF) og Jeunesses Musicales International (JMI).

Læs mere

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Dokument nr. 379573 Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Indledning: Arbejdsgiveren (menighedsråd, provster og biskopper) og medarbejderen (kirkefunktionærer

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Formål 1. Folkehøjskolerne tilbyder elever almendannende undervisning med sigte på folkelig oplysning af bred, almen og demokratisk karakter

Læs mere

KOP\ Samarbejdsaftale. Korinth Efterskole - Spejderskolen. Gældende for perioden 2009 til 2011. Side l af S . :..

KOP\ Samarbejdsaftale. Korinth Efterskole - Spejderskolen. Gældende for perioden 2009 til 2011. Side l af S . :.. KOP\. :.. Samarbejdsaftale for Korinth Efterskole - Spejderskolen Gældende for perioden 2009 til 2011 Side l af S SAMARBEJDSAFTALE FOR 1 KORINTH EFTERSKOLE - SPEJDERSKOLEN 1 FORMÅL 3 BESTYRELSENS ANSVAR

Læs mere

Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1

Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1 Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1 Referat til 3. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 12. juni 2012 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Lokale og landsdækkende aktiviteter skal understøtte et demensvenligt samfund Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Rådgivnings- og aktivitetscentre til mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

24/10-11: Her er et forslag fra bestyrelsen til vedtagelse på generalforsamlingen.

24/10-11: Her er et forslag fra bestyrelsen til vedtagelse på generalforsamlingen. Handelsskolernes forening af studievejledere 27/10-12: Vores forening er nu sluttet sammen med teknisk skoles og gymnasiets vejlederforeninger under navnet Ungdommens Uddannelsesvejlederforening UUVF.

Læs mere

Indkaldelse. af ansøgninger om stipendier til. STUDIEOPHOLD I NORDEN i 2002

Indkaldelse. af ansøgninger om stipendier til. STUDIEOPHOLD I NORDEN i 2002 Indkaldelse af ansøgninger om stipendier til STUDIEOPHOLD I NORDEN i 2002 CIRKULÆRE OM NORDISK UDVEKSLING AF PERSONALE I STATSADMINISTRATIONEN Indledning Med det formål at fremme det nordiske samarbejde

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90

Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Socialministeriet Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist 9. maj 2011 kl. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål og

Læs mere

Kursus for bestyrelsesmedlemmer. Vartov Januar 2015

Kursus for bestyrelsesmedlemmer. Vartov Januar 2015 Kursus for bestyrelsesmedlemmer Vartov Januar 2015 Kort om FFD s formål to ben 1. Arbejde for folkehøjskolens ide 2. Skabe gode og frie vilkår for skoleformens udvikling Nyt fra FFD Politisk arbejde, herunder

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 1 Offentligt Europaudvalget Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. oktober 2014 Europaudvalget (EUU) Europaudvalget holder normalt møde om fredagen kl. 10.00 eller kl.

Læs mere

Tidsfrister i forbindelse med elevindberetning til beregning af tilskud

Tidsfrister i forbindelse med elevindberetning til beregning af tilskud Til alle Frie Grundskoler Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Tidsfrister i forbindelse

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud til?...

Læs mere

Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte

Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte Kompetencefonden 2017 Vejledning til arbejdsgivere og ansatte Kompetencefonden HVAD Hvert år stilles der midler til rådighed som supplement til arbejdsgivernes eksisterende uddannelsesbudgetter. HVEM Alle

Læs mere

Folkehøjskolernes Forening i Danmark har med glæde noteret sig dit ønske om, at der udarbejdes en ny, selvstændig lov om folkehøjskoler.

Folkehøjskolernes Forening i Danmark har med glæde noteret sig dit ønske om, at der udarbejdes en ny, selvstændig lov om folkehøjskoler. Kulturminister Marianne Jelved Nybrogade 2 København K 18. marts 2013 Kære Marianne Jelved Folkehøjskolernes Forening i Danmark har med glæde noteret sig dit ønske om, at der udarbejdes en ny, selvstændig

Læs mere

Redegørelse om administration af jobrotationsordningen. Økonomiforvaltningen (ØKF) har anmodet Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Redegørelse om administration af jobrotationsordningen. Økonomiforvaltningen (ØKF) har anmodet Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 1. kontor - Jobparate og Unge NOTAT Til Økonomiudvalget Redegørelse om administration af jobrotationsordningen Økonomiforvaltningen (ØKF)

Læs mere

Kursers åbenhed på frie kostskoler

Kursers åbenhed på frie kostskoler Kursers åbenhed på frie kostskoler På frie kostskoler (højskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler) skal kurserne være åbne for alle. Gennem de seneste år har ministeriet ført en række

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Marts 2017 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Denne vejledning er også gældende for foreninger som søger aktivitetstilskud til handicappede aktivitetsudøvere. Indledning

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser 10. oktober 2012 Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser I medfør af 24, stk. 3, i lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 529 af 4. juni 2012, fastsættes:

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

www.virksommekvinder.dk 2014 1

www.virksommekvinder.dk 2014 1 www.virksommekvinder.dk 2014 1 De 4 Hv-ord: 1.Hvem er VIRKSOMME kvinder? 2.Hvad gør VIRKSOMME kvinder? 3.Hvor findes VIRKSOMME kvinder? 4.Hvordan opnår Vk resultater? www.virksommekvinder.dk 2014 2 Hvem

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler Regelgrundlag Folkehøjskoler reguleres af Lov om folkehøjskoler nr. 1605 af 26. december 2013, herefter loven. Tilskudsbekendtgørelsen,

Læs mere

Ansøgningen er bl.a. bilagt følgende dokumenter: Sammenlægningsredegørelse, underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer

Ansøgningen er bl.a. bilagt følgende dokumenter: Sammenlægningsredegørelse, underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer AMU-Center Vest- og Sydsjælland Selandia - Center for Erhvervsuddannelse Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf 3392 5000 Fax 3392 5567 www.uvm.dk Godkendelse af sammenlægning

Læs mere

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15:

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: 1 Medlemskab Stk. 1. Fællesklubben i Danfoss Power Solutions, Klub 2000 er en sammenslutning af faglige tillidsrepræsentanters

Læs mere

Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen

Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen Det er stort at være medlem af FDB Gør hverdagen bedre Brugsforeningsbestyrelsens arbejde Bestyrelsen for en brugsforening har ansvar for brugsforeningens drift og

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 2. december 2010, i forbindelse med budget 2011

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Fra idé til ansøgning - en vejledning

Fra idé til ansøgning - en vejledning LAG Nyborg Fra idé til ansøgning - en vejledning Hvordan laver jeg en ansøgning til LAG Nyborg? Mange mennesker går rundt med gode idéer til et projekt, men får aldrig realiseret idéerne, fordi arbejdet

Læs mere

Vedtægter. For den selvejende. Undervisnings- institution. Svenstrup Efterskole

Vedtægter. For den selvejende. Undervisnings- institution. Svenstrup Efterskole Vedtægter For den selvejende Undervisnings- institution Svenstrup Efterskole 1 Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Svenstrup Efterskole 1 Hjemsted og formål. stk. 1 stk.. 2 Svenstrup

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Vejledning for opgørelse af refusionsberettigede udgifter

Vejledning for opgørelse af refusionsberettigede udgifter Ministeriet for Børn og Undervisning, november 2011 Egu-vejledning Vejledning for opgørelse af refusionsberettigede udgifter 2011.1-1 - Indholdsfortegnelse Indberetning af aktivitet og refusionsberettigede

Læs mere

Kend dit fag - en rejse i tid og værdier

Kend dit fag - en rejse i tid og værdier Vejledning om pulje indenfor erhvervsuddannelserne: Kend dit fag - en rejse i tid og værdier Ansøgningsfrist: Tirsdag den 12. december 2017, kl. 12.00 Sagsnr.: 17/15560 Undervisningsministeriet Styrelsen

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej Bjerringbro Tlf

Mammen Friskole Mammen Byvej Bjerringbro Tlf REFERAT af Bestyrelsesmøde tirsdag den 13. maj 2008 kl. 19.00 22.00 på skolen I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder), Ole Pedersen, (pædagog - deltog til kl. 21.00), Helle Schütt Rasmussen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre

Forslag. Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre 2011/1 LSF 158 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 11-204-150 Fremsat den 13. april 2012 af finansministeren

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993.

Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993. Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993. s.1. 1: Hjemsted og formål Stk.1: Stk.3: Brande Højskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Brande kommune

Læs mere

Arbejdsløshedsdagpenge under højskoleophold i udlandet

Arbejdsløshedsdagpenge under højskoleophold i udlandet Arbejdsløshedsdagpenge under højskoleophold i udlandet Henstillet til arbejdsdirektoratet at undergive spørgsmålet om adgangen til at modtage arbejdsløshedsdagpenge under kursusophold på henholdsvis den

Læs mere

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune Tina Lauritsen Rasmussen Hobrovej 88 9530 Støvring Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 16. maj 2012 en GODKENDELSER: 1. Godkendelse af dagsordenen Indstilling Bestyrelsen godkender dagsordenen. 2. Godkendelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for KULTURHUS SVENDBORG BORGERFORENINGEN. Foreningens navn er: Kulturhus Svendborg Borgerforeningen.

V E D T Æ G T E R. for KULTURHUS SVENDBORG BORGERFORENINGEN. Foreningens navn er: Kulturhus Svendborg Borgerforeningen. Advokataktieselskabet KNUDSEN & PARTNERE Klosterplads 11, 1. 5700 Svendborg Tlf. 62 21 24 64 Fax 62 20 13 22 J.nr. AM/7420. V E D T Æ G T E R for KULTURHUS SVENDBORG BORGERFORENINGEN 1 Navn. Foreningens

Læs mere

Kommenteret høringsnotat

Kommenteret høringsnotat Kommenteret høringsnotat Kommenteret høringsnotat om forslag til bekendtgørelse om tilskud m.v. til folkehøjskoler 23. juni 20145 Kulturministeriet sendte den 20. maj 2014 et forslag til bekendtgørelse

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

1. Indledning. 2. Hvem er tilskudsberettiget?

1. Indledning. 2. Hvem er tilskudsberettiget? Orientering til kandidatlister om tilskud efter partistøtteloven til politisk arbejde i regionen 2014 2017 på grundlag af deltagelse i regionsrådsvalget i 2013. 1. Indledning Nedenfor følger en orientering

Læs mere

Til skoler m.fl., der udbyder erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Til skoler m.fl., der udbyder erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Til skoler m.fl., der udbyder erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750

Læs mere

Frivillighedspolitik i Esbjerg Kommune (Politik for frivilligt socialt arbejde)

Frivillighedspolitik i Esbjerg Kommune (Politik for frivilligt socialt arbejde) Frivillighedspolitik i Esbjerg Kommune (Politik for frivilligt socialt arbejde) Godkendt af: Økonomiudvalget den 1. december 2008 Byrådet den 15. december 2008 Borger- & Sundhedsudvalget den. 17. november

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Eunomia Eunomia er navnet på portalen til Fordelingssekretariatets

Eunomia Eunomia er navnet på portalen til Fordelingssekretariatets Vores virksomhed og opgaver Fordelingssekretariatet er en selvejende institution, der blev oprettet den 1. juli 2003. Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Frivillighuset Vindrosen d. 9. februar 2017 kl

Referat af bestyrelsesmøde i Frivillighuset Vindrosen d. 9. februar 2017 kl Referat af bestyrelsesmøde i Frivillighuset Vindrosen d. 9. februar 2017 kl. 17.00-19.00 Tilstede: Navn (valggruppe/forening) Formand Gitte Morberg Jensen (Sygdom & Sundhedsfremme/Osteoporoseforeningen),

Læs mere

Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark. Forum for sikkerhedspolitik

Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark. Forum for sikkerhedspolitik Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark Forum for sikkerhedspolitik I NAVN 1 Sammenslutningens navn er: Atlantsammenslutningen i Danmark -forum for sikkerhedspolitik 2 Sammenslutningens hjemsted

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 1 Februar 2005 OK 05 Lederdag og generalforsamling Fællesskrivelse tjenstlige sager Samarbejdsaftale mellem Vends Herreds Lærerkreds

Læs mere

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011 Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Ollerup - Vester Skerninge - Ulbølle Fjernvarme A.M.B.A REFERAT. Bestyrelsesmøde nr. 12. den 1. marts 2016 kl.15 til 18

Ollerup - Vester Skerninge - Ulbølle Fjernvarme A.M.B.A REFERAT. Bestyrelsesmøde nr. 12. den 1. marts 2016 kl.15 til 18 Ollerup - Vester Skerninge - Ulbølle Fjernvarme A.M.B.A REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 12 den 1. marts 2016 kl.15 til 18 Mødet blev holdt på Idrætsefterskolen Ulbølle med følgende dagsorden: Deltagere: Erik

Læs mere

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København K. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om aflæggelse af regnskab og

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes: BEK nr 631 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/03837 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION SKALS EFTERSKOLE. KÆRVEJ 11 8832 SKALS

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION SKALS EFTERSKOLE. KÆRVEJ 11 8832 SKALS VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION SKALS EFTERSKOLE. KÆRVEJ 11 8832 SKALS 1. HJEMSTED, FORMÅL, VÆRDIGRUNDLAG OG MÅLSÆTNING Stk. 1 Hjemsted Skals Efterskole er en uafhængig selvejende

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60 Ansøgningsfrist d. 23.

Læs mere

Nordisk udveksling af personale i statsadministrationen

Nordisk udveksling af personale i statsadministrationen Cirkulære om Nordisk udveksling af personale i statsadministrationen (Indkaldelse af ansøgninger om stipendier til studieophold i Norden i 2008) 2007 Cirkulære af 22. august 2007 Perst. nr. 075-07 PKAT

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere BEK nr 1186 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/14638

Læs mere

Vedlagt brevet følger en oversigt over de forskellige frister for ansøgning og indberetning af specialundervisning m.v.

Vedlagt brevet følger en oversigt over de forskellige frister for ansøgning og indberetning af specialundervisning m.v. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Afdelingen for Almen Uddannelse og Tilsyn Orientering om tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand m.m. på efterskoler og frie fagskoler

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere