2012 Hotel Storebælt i Nyborg.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2012 Hotel Storebælt i Nyborg."

Transkript

1 Oplæg til højvandssikring af Udarbejdet i juni Hotel Storebælt i Nyborg. Siolit A/S Fuglebakken 43 DK 5610 Assens Telefon: Henrik J. Eriksen og Christian Jensen Blog:

2 Projektoplæg: Højvandssikring af Sinatur Hotel Storebælt i Nyborg. Indholdsfortegnelse Klimaændringer skal det tages alvorligt:... 3 Lourdes hospital et eksempel på højvandssikring Hvad er god byggeskik!... 6 Grundlag for projektoplægget Billedmateriale Kort af området kt. 0,000, kt. 1,200 og kt. 1, Konklusion & anbefaling Side 2 af 10

3 Klimaændringer skal det tages alvorligt: Projektoplæg: Højvandssikring af Sinatur Hotel Storebælt i Nyborg. I forbindelse med skybruddet over København i juli måned 2011, skete der store skader. I juni og juli 2012 var skybruddene over Aalborg, Svendborg og Odense ligeledes årsag til alvorlige skader. Vitale samfundsinstitutioner oplevede funktionssvigt i større eller mindre omfang. Visse livsvigtige funktioner var totalt ude af drift, tog blev standset, vigtige indfaldsveje til byen oversvømmet og utallige ejendomme fik stueetager og kældre oversvømmet. Hospitalerne i området slap ikke for indtrængende vand. Mange steder var presset på grænsen af det absolutte maksimum for vandstandshøjde. 10 mm. mere eller 10 minutter længere tids nedbør ville have fået helt uoverskuelige konsekvenser. Denne type hændelser vil vi i de kommende år opleve med større hyppighed. De klare indikationer af at klimaet ændres vil medføre, at nedbørsmængder bliver større og ekstremt højvande vil komme oftere. Dette vil medføre oversvømmelser af ikke tidligere sete dimensioner, EU har udarbejdet et Oversvømmelsesdirektiv, dette er ved at blive implimenteret i de kommunale planer rundt om i Danmark. Flere kommuner har allerede taget digitale kort i brug, de aktuelle kort dækker ofte kun havvand på land, kort der viser lavninger og steder hvor ekstremt nedbør vil være i landskabet er under udarbejdelse. Da regeringen har valgt at lægge opfyldelse af Oversvømmelsesdirektivet ud til de enkelte kommuner har vi haft adskillige møder med disse omkring de mulige løsninger til sikring af værdier i den enkelte kommune. Der er flere kommuner og forsyningsselskaber der har igangsat projekter i relation til skybrud, klimaændringer m.v.. Senest har vi med stor undren erfaret, at disse aktører alene vil sikre det offentlige rum. Alle matrikulerede områder betragtes som privat ejendom, gælder blandt andet også for hospitaler, hvorfor sikring af ejendomme alene skal udføres af den pågældende ejer. Side 3 af 10

4 Projektoplæg: Højvandssikring af Sinatur Hotel Storebælt i Nyborg. Flere erhvervsadvokater oplyser, at højvandssikringen fremover skal indgå på lige fod med andre særlige betingelser i et erhvervslejemål. Derfor er det nu meget påtrængende at få iværksat højvandssikring af blandt andet jeres matrikkel, bygninger og installationer, før der igen opstår en situation som den i juli Vi har læst de mange kompetente evalueringer, der er kommet efter skybruddene og om de følger det havde. Desuden har vi gennem forhandlinger med flere forsikringsselskaber erfaret, at de fremover vil graduere præmierne. Hvis man ikke sikrer, kan den yderste konsekvens være, at man ikke kan forsikre sine værdier. Da vi ofte i forbindelse med projekter vi arbejder på kommer rundt i landet, udarbejder vi på udvalgte objekter der ligger i højrisiko områder et kort projektoplæg hvori vi blandt andet påpeger enkelte kritiske punkter på ejendommen. Efterfølgende tilbyder vi at udarbejde et samlet projektoplæg med tilhørende produktforslag og priser således at kunden får et samlet materiale i relation til højvandssikring at disponere ud fra. Da vi i forbindelse med et andet bygningskompleks i Nyborg kommune bemærkede, at netop jeres samlede bygningsmasse har visse risikopunkter i relation til exstremt nedbør og stormflod med en midlertidig vandstandsstigning til følge har vi udarbejdet nærværende materiale. Vi vil tillade os at foreslå et uforpligtende møde for at drøfte deres muligheder for at sikre deres ejendom og kontakter dem i den forbindelse. CJ/HJE Side 4 af 10

5 Projektoplæg: Højvandssikring af Sinatur Hotel Storebælt i Nyborg. Lourdes hospital et eksempel på højvandssikring. Via vore samarbejdspartnere i USA har vi set et eksempel på hvad en oversvømmelse af et hospital kan medføre. Lourdes Hospital i New York blev i 2006 ramt af så svære oversvømmelser, at man måtte evakuere hospitalet totalt. Den efterfølgende renovering medførte, at man ikke kunne modtage patienter i mange måneder. På Lourdes Hospital beløb skaderne sig til 20 mio. US.$, så med baggrund i denne hændelse besluttede hospitalets ledelse i samarbejde med FEMA, at man etablerede et sikringsprojekt af hele Lourdes Hospital med det formål, at forhindre fremtidige oversvømmelser i at ødelægge hospitalet. Dette projekt kostede over 6 mio. US. $. (FEMA er den statslige institution, der varetager sikring og finansiering af projekter i relation til ekstremt klima, herunder oversvømmelser) I august 2011 ramte orkanen Irene området med ekstrem nedbør og oversvømmelser til følge. Som det fremgår af billederne fungerede de iværksatte foranstaltninger til alles tilfredshed. Der var ingen skader på hospitalet, men man måtte henholdsvis sejle og flyve personale og patienter til og fra stedet i flere dage. Desuden kan oplyses at Lourdes Hospital i de kommende år bygger nyt, udført således at kommende oversvømmelser ikke vil påvirke hospitalets drift. Side 5 af 10

6 Hvad er god byggeskik! Projektoplæg: Højvandssikring af Sinatur Hotel Storebælt i Nyborg. Siolit A/S er en innovativ virksomhed, der som et af de eneste firmaer i Skandinavien har specialiseret sig i produkter til højvandssikring i bred forstand. Vi har et grundigt kendskab til markedets produkter og deres anvendelse i praksis. De produkter vi markedsfører, er alle udvalgt med omhu og med fokus på deres funktion i relation til højvandssikring. Klimaet ændrer sig med ekstrem nedbør og stigende vandstande til følge. De seneste års begivenheder har klart vist, at dette kan ramme hvor som helst. Der ikke tradition i Danmark for at anvende hverken faste eller mobile barrierer eller højvandssikrede døre og skot. Der er mange steder, hvor vand truer samfundets vitale institutioner, der derfor skal sikres.. Danske byer ligger ofte ved kysterne eller omkring åer og deres topografi følger delvist det oprindelige landskab. Dette betyder, at byerne ofte ligger lavt i forhold til deres opland, at der i større byer vil være vandveje, når ekstremt nedbør falder og vandet truer fra flere sider. Rigshospitalet ligger ved en sådan vandvej. På baggrund af dette er det Siolit A/S opfattelse, at der er et stort behov for, at udbrede informationer om de sikringssystemer, man gennem mange år har anvendt i vore nabolande og rundt om i verden. Niveaufri adgang er der lovgivet om, det handler om tilgængelighed for alle. Men er den her viste løsning den rigtige? Side 6 af 10

7 Grundlag for projektoplægget. Projektoplæg: Højvandssikring af Sinatur Hotel Storebælt i Nyborg. I forbindelse med vort opsøgende arbejde, har vi set på flere moderne hotel & kongresvirksomheder, herunder i Nyborg. Vi er selvfølgeligt bekendt med, at langt de fleste lokaler i jeres bygninger ligger højt, dog er der adgangsveje til vitale funktioner der er placeret i gadeplan og flere funktioner ligger placeret i kælderplan. Alle bygninger opfylder lovens krav om tilgængelighed for alle, ofte løst ved niveaufri adgang. Oplægget til højvandssikring er begrænset til at omfatte de bygningsmæssige forhold på og under terræn. Såfremt der er tegn på skybrudsskader fra tagopbygning, flade tage, parkeringsdæk m.v. medtages disse også. Sideindgang i bygning, bemærk kantsten og faldet fra vejareal imod den lavtliggende indgang. Side 7 af 10

8 Projektoplæg: Højvandssikring af Sinatur Hotel Storebælt i Nyborg. I visse tilfælde kan der være bygninger, hvis beliggenhed gør, at det vil være langt mere økonomisk at hæve gulvet1-2 trin eller foretage en regulering af det omliggende terræn, for at sikre disse områder. Alle andre området/ matriklen kan enten sikres med automatiske, mandskabs krævende sikringer eller det samlede bygningskompleks sikres med en højvandssikker perimeter forsynet med 24/7 automatiske anhamm skot i adgangsvejene, samtlige løsninger forudsætter at der er etableret tilbageløbssikring af kloakken og at bygningskonstruktioner under terræn er sikret imod indtrængende grund- og overfladevand.. Denne løsning kræver, at der etableres en pumpesump placeret på regnvandskloakken, så nedbør indenfor den højvandssikrede perimeter kan pumpes ud. Facaden i glasgangen med niveaufri adgang. I det efterfølgende fokuserer vi på Hotel Sinatur Storebælt i Nyborg, det er ved tidligere henvendelser oplyst, at Hotellet ikke vurderes at have direkte risiko for skader som følge af forhøjet vandstand i Storebælt. Hotellet ligger i et område, hvor Nyborg kommunes vandstandskort (http://drift.kortinfo.net/map.aspx?site=nyborg&page=beredskab) viser en særdeles stor risiko for indtrængende vand allerede ved en vandstands stigning på 600 mm idet de flade enge i området syd for hotellets p-plads, er beliggende i kote 0,000 og derfor naturligt vil blive fyldt op når ekstremt nedbør rammer og vandet fra havet kommer ind bag kystsikringen i andre områder. I Kystdirektoratets højvandsstatistikker 2012, station 48 - Slipshavn er 50 års middeltidshændelsen 140 cm, den højeste vandstand 177 cm er målt d. 1. november Det omliggende terræn har flere steder fald imod indgange, værelser ligger i niveau med omliggende terræn. Nyborg kommune har klart tilkendegivet at de IKKE fremover vil bistå private lodsejere med pumpning i tilfælde af ekstremt vejr. Beslutningen kan læses her: Side 8 af 10

9 Projektoplæg: Højvandssikring af Sinatur Hotel Storebælt i Nyborg. Billedmateriale Nedenstående billedmateriale er eksempler på kritiske steder i det samlede bygningskompleks I forbindelse med andre Sinatur hoteller er, kan der selvfølgeligt være lignende steder på bygnigninger hvor der bør overvejes tiltag for at hindre indtrængende vand. Side 9 af 10

10 Projektoplæg: Højvandssikring af Sinatur Hotel Storebælt i Nyborg. Kort af området kt. 0,000, kt. 1,200 og kt. 1,800 Bemærk: at kortgrundlaget ikke har medtaget de seneste udbygninger af Hotel Sinatur Storebælt Konklusion & anbefaling. Siolit A/S vil med baggrund i klimaforhold, de udmeldinger der samstemmende er kommet dels fra Beresskabsstyrelsen og dels kommunerne, omkring ejernes egenindsats i forbindelse med sikring af ejendomme imod skader fra ekstremt nedbør, kraftigt opfordre til, at man tager de nødvendige forholdsregler. Siolit A/S tilbyder, i samarbejde med Sinatur s servicekontor og de rådgivere som af ejeren udpeges, at være tovholder med hensyn til udarbejdelsen af et specifikt projekt til højvands sikring af de af Sinatur r Hoteler. Udgangspunktet vil være at Siolit A/S udarbejder et projektoplæg i samarbejde med vore udenlandske produktleverandører. Vores erfaring med netop højvandssikring gennem de sidste år viser, at kun meget få danske rådgivere og slutbrugerne har kendskab til de mulige højvandssikre løsninger, der findes. Derudover er der ikke tradition for at højvandssikre sin ejendom. Med venlig hilsen Siolit A/S Fuglebakken 43 DK 5610 Assens Tlf: Cvr Administrende direktør Projektansvarlig Christian Jensen Henrik J. Eriksen Mobil: Tlf: Side 10 af 10

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

Beskyt din ejendom mod stormflod

Beskyt din ejendom mod stormflod Beskyt din ejendom mod stormflod Idékatalog Stormrådet 2 Indledning Formålet med dette idékatalog er at give en oversigt over, hvordan man kan beskytte sin ejendom mod oversvømmelse i forbindelse med høj

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan

høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan 2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 Klimaudfordringer for København 3 Strategi 9 PRIMÆRE UDFORDRINGER SOM FØLGE AF KLIMAFORANDRINGERNE 13 Flere

Læs mere

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 28 SIDE 1 Danskernes holdning til klimaforandringer og Astrid K. Rasmussen Amaliegade 1 1256 København K Telefon 33 43 55 www. ogpension.dk

Læs mere

RISIKOSTYRINGSPLAN FOR VALLENSBÆK KOMMUNE - KØGE BUGT

RISIKOSTYRINGSPLAN FOR VALLENSBÆK KOMMUNE - KØGE BUGT Vallensbæk Kommune RISIKOSTYRINGSPLAN FOR VALLENSBÆK KOMMUNE - KØGE BUGT PROJEKT Vallensbæk Kommune Projekt nr. 218359 Dokument nr. 1212733689 Version 1 Udarbejdet af HGE/MTL/PFKL Kontrolleret af JCR/PFKL

Læs mere

til klimatilpasningsplanen

til klimatilpasningsplanen Plan- og Erhvervsudvikling Teknik og Miljø Maj 2014 til klimatilpasningsplanen offentlighedsfase 6. januar 3. marts 2014 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Indledning... 4 3. Resume af indkomne høringssvar...

Læs mere

Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt

Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt Hvorfor skal Ishøj Kommune kystsikres? Klimaforandringer vil sandsynligvis medføre stigende havvandstand og flere kraftige storme.

Læs mere

Klimainvesteringer i kommunerne. fordi vi ikke har råd til andet

Klimainvesteringer i kommunerne. fordi vi ikke har råd til andet fordi vi ikke har råd til andet fordi vi ikke har råd til andet Kommuneforlaget A/S KL 1. udgave, 1. oplag 2009 Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen Design: Kontrapunkt Foto: Stock.xchng Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Konferencen afholdes i samarbejde med: KLIMATILPASNING. Konference om aktuelle udfordringer inden for vand, storm og hav

Konferencen afholdes i samarbejde med: KLIMATILPASNING. Konference om aktuelle udfordringer inden for vand, storm og hav Konferencen afholdes i samarbejde med: KLIMATILPASNING Konference om aktuelle udfordringer inden for vand, storm og hav 1 INDHOLD Leder Talerliste Artikel: Klimatilpasning vores fælles udfordring Kort

Læs mere

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser F& U rapport nr. 5 ISBN: 87-90455-74-6 DANVA Rapport Marts 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...1 1.1

Læs mere

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt.

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt. Side 1 Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord Skitseprojekt Maj 2014 Udgivelsesdato : 26. maj 2014 Revision : 1 Projekt :

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM

ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM WILLIS MEGET MERE END FORSIKRINGER MANGLEDE EN KLAUSUL Willis fik en henvendelse fra et medlem, som ikke var forsikret gennem Arbejdsgivernes forsikringsaftale. Virksomheden

Læs mere

ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM

ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM WILLIS MEGET MERE END FORSIKRINGER MANGLEDE EN KLAUSUL Willis fik en henvendelse fra et medlem, som ikke var forsikret gennem Arbejdsgivernes forsikringsaftale. Virksomheden

Læs mere

4 Hovedstadsområdet nær druknet

4 Hovedstadsområdet nær druknet 23 OKTOBER 2011 3 Hver sjette lejer uden indboforsikring Ved du, hvilken kæmperegning du kan risikere at stå med, hvis du ikke er forsikret? 4 Hovedstadsområdet nær druknet I juli i år blev hovedstadsområdet

Læs mere

Nye muligheder for offentlig-private selskaber. nye muligheder for finansiering af klimainvesteringer. skærpede betingelser for førtidspension

Nye muligheder for offentlig-private selskaber. nye muligheder for finansiering af klimainvesteringer. skærpede betingelser for førtidspension Nyhedsmagasin for kommuner Nr. 01/2013 horten yder full-service juridisk rådgivning til kommuner, offentlige og private virksomheder Nye muligheder for offentlig-private selskaber nye muligheder for finansiering

Læs mere

Beredskabets indsats i forbindelse med orkanen 8. januar 2005 En tværgående erfaringsopsamling

Beredskabets indsats i forbindelse med orkanen 8. januar 2005 En tværgående erfaringsopsamling Beredskabsstyrelsen Oktober 2005 Beredskabets indsats i forbindelse med orkanen 8. januar 2005 En tværgående erfaringsopsamling Beredskabets indsats i forbindelse med orkanen 8. januar 2005 En tværgående

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Erhvervsstyrelsen København, den 22. januar 2014 Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Vedr.: Udkast til forslag til lov om omsætning af fast ejendom

Erhvervsstyrelsen København, den 22. januar 2014 Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Vedr.: Udkast til forslag til lov om omsætning af fast ejendom Erhvervsstyrelsen København, den 22. januar 2014 Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Vedr.: Udkast til forslag til lov om omsætning af fast ejendom Hermed Forbrugerrådet Tænk og Dansk Ejendomsmæglerforenings

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

Et robust Danmark Hvordan vi sikrer Danmark mod oversvømmelser

Et robust Danmark Hvordan vi sikrer Danmark mod oversvømmelser Et robust Danmark Hvordan vi sikrer Danmark mod oversvømmelser Klimaforandringer - en menneskeskabt forandring i den globale vandcyklus Det moderne samfunds industrielle produktion og levevis har igennem

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Kortlægning af klimaforandringer

Kortlægning af klimaforandringer Kortlægning af klimaforandringer - muligheder og barrierer for handling Maj 2012 Task Force for Klimatilpasning ISBN 978-87-7279-608-6 2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 5 2. SAMMENFATNING OG OPSAMLING

Læs mere

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse Salg af egne aktier 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Resume af rapporten og arbejdsgruppens forslag... 2 3. Finanstilsynets off-site undersøgelser og on-site inspektioner... 6 3. 1. Aktionærsammensætningen

Læs mere

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner Vejledning Indhold Forord 3 DEL 1 DEL 2 DEL 3 Sådan gribes den nye opgave an! Aftale mellem regeringen og KL Planens indhold Proces og tidsplan Organisering og

Læs mere

Autorisationsordningen for bobestyrere. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 02

Autorisationsordningen for bobestyrere. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 02 Autorisationsordningen for bobestyrere Konkurrence- og Forbrugeranalyse 02 2012 Autorisationsordning for bobestyrere Konkurrence- og Forbrugeranslyse 02 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens

Læs mere

Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013

Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013 Evalueringsgruppen Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013 Indholdsfortegnelse Resumé...4 1 Indledning...6 2 Evalueringen...8 2.1 Evalueringens målsætning...8 2.2 Evalueringsgruppen...8

Læs mere

Initiativer til at fremme energirenovering

Initiativer til at fremme energirenovering Rapport fra InnoBYG projektet Bæredygtig energirenovering Initiativer til at fremme energirenovering af enfamiliehuse - Et hurtigt overblik Lies Vanhoutteghem Carsten Rode Rapport Institut for Byggeri

Læs mere

STORMFLODSMØDE DEN 20. MAJ I JYLLINGEHALLEN REFERAT

STORMFLODSMØDE DEN 20. MAJ I JYLLINGEHALLEN REFERAT STORMFLODSMØDE DEN 20. MAJ I JYLLINGEHALLEN REFERAT Borgmester Joy Mogensen indledte mødet: Mødet i dag er en opfølgning på det første møde efter Bodil i januar. Bodil har givet os fire store kampe at

Læs mere