Bestyrelsen. Referat af ordinær generalforsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsen. Referat af ordinær generalforsamling"

Transkript

1 Referat af ordinær generalforsamling Tid og sted: 8. april 2013 på Odder Gymnasium Deltagere: 128 stemmeberettigede medlemmer, som alle blev budt velkommen af klubbens formand Niels Erik Hvillum. Referent: Karen Frederiksen 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog N.C. Strauss som dirigent. Valgt uden andre forslag. N.C. Strauss takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. Niels Erik Hvillum, formand: Niels Erik Hvillum henviste til bestyrelsens beretning i Golfen nr Under henvisning til Søren Casparijs senere fremlæggelse af regnskabet, konstaterede Niels Erik Hvillum, at 2012 havde været et godt år for Odder Golfklub. Vi har haft en stram styring af vore udgifter og mange nye prøvemedlemmer, hvilket har givet os sorte tal på bundlinjen. Der vil ikke blive gennemført store investeringer på banen i 2013 udelukkende forskønnelse. Niels Erik Hvillum takkede for de mange konstruktive forslag fra medlemsundersøgelsen. Disse er allerede indarbejdet i den fremtidige plan. Derudover takkede Niels Erik Hvillum entreprenør Rasmus E. Petersen for det gratis arbejde han har udført i forbindelse med anlæggelsen af øst terrassen. Fremstødet i Kvickly i februar 2012 kombineret med Golfens Dag gav i prøvemedlemmer hvoraf 77 efterfølgende meldte sig ind. Det betød stort pres på Christian Møller, hvilket gav lang ventetid på træningstider. Skulle vi være så heldige at dette gentager sig, er der taget højde for det, da Christian Møller har ansat en hjælpetræner Christian Nygaard (Nygge). Hen over sommeren vil de to trænere spille ud med flere forskellige nye tiltag. Der arbejdes pt. på en ny hjemmeside, som vi håber, er i luften til sæsonstart. I den sammenhæng takkede Niels Erik Hvillum Henriette Wagtmann, Bo Damgaard og Kristian Leth for deres store arbejde. Vores medlemstal er svagt stigende. I 2011 var der 1029 aktive, 87 passive og 40 fleksmedlemmer. I 2012 var der 1078 aktive, 74 passive og 94 fleksmedlemmer. Der var i 2012 en stigning i deltagelsen i vore klubturneringer på 10 %. Niels Erik Hvillum takkede medlemmerne for at støtte op om turneringerne. Østjysk Golfring fik i 2012 en henvendelse fra Skanderborg Golfklub med et ønske om at deltage i samarbejdet, så fra 2013 er Skanderborg Golfklub med i samarbejdet omkring fritspilskortet. Odder Golfklub har formandskabet i Østjysk Golfring i Dette indebærer bl.a. at finalen i Ringmaster skal afvikles på vores bane den 18. august. 1

2 Banen var flot i hele 2012, men i efteråret fik vi desværre et svampeangreb som vi må kæmpe med fra sæsonstart i Vinteren har været meget lang hvilket har betydet at vi for første gang måtte aflyse Naturdagen, og Pro Bilers åbningsturnering måtte rykkes en uge. Der er udarbejdet en kortsigtet plan, hvor vore keepere de næste to måneder, med mekanisk hjælp vil bearbejde greens intensivt og hyppigt, med prikning og vertikalskæring. Der udarbejdes pt. en langsigtet plejeplan for at ruste os bedre over for fremtidige svampeangreb. Ib Nygaard trådte i efteråret 2012 ud af bestyrelsen. Niels Erik Hvillum takkede Ib Nygaard for det store arbejde Ib Nygaard igennem mange år har udført for Odder Golfklub. Ib Nygaard efterfulgtes af Niels Vestergaard som var første suppleant. Odder Golfklub har, i forbindelse med Karsten Bjergøs glidende overgang til pensionist tilværelsen, ansat en ny chef greenkeeper Tino Staub Olsen. Tino Stab Olsen kommer fra en stilling som chef greenkeeper på Brundtland Golfcenter. Niels Erik Hvillum bød Tino Stab Olsen velkommen. Eliteholdene havde et godt år i Damerne blev nr. 3 i oprykningsspillet, men pga. en regelændring fra DGU s side, betød dette at de rykkede op. 4. division herrer klarede oprykning til 3. division, og har fra 2013 forstærket holdet med Nicolai Ladefoged, der turnede pro ved årsskiftet. Herrerne i kvalifikationsrækken klarede sig knap så godt, medens 3. division seniorerne spillede om oprykning, med en flot 2. plads som resultat. Niels Erik Hvillum ønskede alle held og lykke i Niels Erik Hvillum rettede en stor tak til Odder Golfklubs banesponsorer, annoncører i Golfen, GTO sponsorer og turneringssponsorer. Niels Erik Hvillum rettede ligeledes en tak til hele personalet, alle frivillige, bestyrelserne i Klubber i Klubben samt bestyrelseskollegerne i Odder Golfklub. Til slut takkede Niels Erik Hvillum Vivi Grangaard for hendes 7 år i bestyrelsen. Leif Thomsen spurgte hvornår der kom afstandsmarkeringer på driving range. Christian Møller svarede, at de ligger klar, men venter på bedre vejr. Herefter blev beretningen enstemmigt godkendt. 3. Fremlæggelse af de reviderede regnskab Søren Casparij, kasserer: Søren Casparij henviste til de omdelte regnskaber. Indtægter i 2012 var virkelig flotte. Årsagen er kontingentstigningen, 133 prøvemedlemmer og større greenfee indtægter. Omkostningerne er gået den anden vej. Der er i 2012 sparret så meget som muligt pga. de usikkerhedsmomenter der er. Søren Casparij viste, ved hjælp af et lagkage-diagram, fordelingen af klubbens udgifter. Det er tydeligt, at det er banen der dækker hovedparten af vore udgifter, og det er helt efter planen. Der har været en kraftig omkostningsstyring i 2012, da vi havde en 2

3 del maskinnedbrud, som gjorde at man ret hurtigt kunne se der skulle investeres i nye maskiner i Man kunne ikke forudse om vi kunne holde på de nye medlemmer, og der skulle arbejdes med de to nye greens. Overskuddet i Odder Golfklub, har udviklet sig positivt i de sidste par år, og resultatet er tilfredsstillende. Der er henlagt 500 t.kr. i reserve til fremtidige investeringer, hvilket gør, at vore hensættelser pt. er på 2 mill.kr. Vores prioritetsgæld samt gæld der vedrører indskudsbeviser er faldende, og egenkapitalen udgør næsten 60 % af vore aktiver hvilket er særdeles tilfredsstillende. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for 2014 Søren Casparij, kasserer: Søren Casparij henviste til det omdelte budget., og gik direkte videre til fastlæggelse af kontingent for Bestyrelsen har valgt at fravige strategien fra forretningsplanen med en stigning frem mod 2015 på omkring 6 %. Man har lyttet til medlemmerne omkring en lavere stigningstakt, det betyder at der i 2014 ikke er budgetteret med stigninger i omkostninger, dog lønstigninger på max. 2 %, øgede afgifter og et sæt ekstra hænder til en målrettet mekanisk pleje af vores bane. Vores kontingent kan ikke udelukkende reguleres efter inflationen. Vi må også tage stilling til stigninger i hjælpematerialer såsom dieselolie der er steget 20,2 % fra 2010 til 2012 og gødning der i samme periode er steget med 19 %. Endvidere skal vi tage hensyn til, at Odder Golfklub har en meget skæv aldersfordeling, som gør os meget følsomme med hensyn til medlemstal på sigt. Der skal investeres i maskiner i 2013 for 1,4 mill.kr. Bestyrelsen har valgt at lease maskinerne i stedet for at købe. Over en periode på 5 år vil det give os en merudgift på ca. 165 t.kr. men det giver lidt mere luft i likviditeten. Investeringsbehovet i 2014 er på kr. til en fairwayklipper. Både budget for 2013 og estimat for 2014 viser et lille overskud. Vi er dog allerede sat lidt tilbage i 2013 pga. den dårlige sæsonstart. Derefter fremlagde Søren Casparij bestyrelsens forslag til kontingent for Senior kr medlemmer kr Ungsenior kr Junior kr Fleksible medlemskaber kr Passive m. indskudsbeviser kr. 700 Passive u. indskud kr Poul Vithen bad om ordet på vegne af en gruppe medlemmer. Der var udarbejdet en Power Point med sammenligningstal fra forskellige klubber, hvor man havde set på kontingenter, banedrift, klubhusdrift, administration samt gæld/renter/afdrag til realkredit og bank. Præsentationen var ment som et oplæg til diskussion omkring stigningstakten i kontingentet i Odder Golfklub. Poul Vithen påpegede, at Odder Golfklub ligger højt med hensyn til udgifterne til banedriften, men på de resterende punkter ligger Odder Golfklub i den lave ende. Poul Vithen refererede til, at der i virksomhedsplanen står at Odder 3

4 Golfklub har som mål at ligge højere i kontingent end de andre klubber. Søren Casparij vil sørge for at det bliver præciseret i virksomhedsplanen, at dette ikke er tilfældet. Anne Marie Wiese foreslog at man kiggede på muligheden for investering i solvarme. Søren Casparij svarede, at det var man allerede i gang med. Kurt Nielsen foreslog, at man brugte flere penge på markedsføring. Gert Elkjær svarede, at han mener vi pt. ligger på et fornuftigt niveau. Leif Møller gav udtryk for, at han mente det ville gå ud over banedriften hvis kontingentet ikke stiger. Lynge Kjeldsen slog fast, at vi alle har de samme ønsker og en god bane og en god økonomi, og lovede at bestyrelsen nok skal følge inflationen nøje og at banen er det vigtigste i Odder Golfklub. Poul Vithen gav udtryk for, at arbejdsgangen på banen kunne synes uhensigtsmæssig til tider. Helle Hechmann mente ikke at en kontingentstigning på 20,83 kr. pr. måned ville vælte nogen budgetter. 5. Forslag fra bestyrelsen Ingen forslag. N. C. Strauss spurgte om der var modforslag til bestyrelsens forslag til kontingent stigning. Dette var ikke tilfældet, og bestyrelsens forslag blev godkendt. 6. Forslag fra medlemmer Ingen forslag. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 8. Valg af revisor og revisorsuppleant På valg til bestyrelsen var Niels Vestergaard og Vivi Grangaard. Vivi Grangaard ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen indstillede Niels Vestergaard til genvalg samt nyvalg af Anne Marie Vestergaard. Begge blev valgt. Da den ene af sidste års suppleanter er trådt ind i bestyrelsen, var kun Søren Erik Nielsen på valg. Bestyrelsen foreslog genvalg af Søren Erik Nielsen samt nyvalg af Rikke Mikkelsen. Begge blev valgt. På valg var Steen Mikkelsen som revisor og Erling Rovelt som revisorsuppleant. Begge blev genvalgt. 9. Eventuelt I 2012 udlovede bestyrelsen et gavekort pr. 10 nye medlemmer skaffet af vore medlemmer. Der var 24 og det udløste lodtrækning af to gavekort af kr Disse blev vundet af Tage Iversen og Gert Smedegaard. Konkurrencen vil blive gentaget i Christian Bugge spurgte til højden af roughen. Niels Vestergaard svarede, at der kommer en plan på hjemmesiden hvor det vil fremgå. Bjarne Olsen foreslog et hegn mellem hul 10 og driving range. Niels Vestergaard vil se på det. Til slut overrakte Niels Erik Hvillum vingaver til Ib Nygaard, Vivi Grangaard og N. C. Strauss. Odder, den 9. april

5 N. C. Strauss, dirigent Karen Frederiksen, referent 5

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014. Til stede var 103 stemmeberettigede medlemmer. Inden generalforsamlingens start mindedes de fremmødte i stilhed

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

R E F E R A T. Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub.

R E F E R A T. Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub. R E F E R A T Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub. Referent: Jane Bach Sørensen Til stede var 52 stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16 Læs bl.a. om Beretning 2014 s. 4 RingMaster 2015 s. 5 Golfens Dag 2015 s. 14 Nyt fra Kontoret s. 16 Nyt fra Handicapudvalget s. 20 Trænerskifte s. 29 NR. 1 2015 23. ÅRG. OPLEVELSER UDOVER DET SÆDVANLIGE...

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen.

Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen. Beretning Hedensted Golfklub 2014/15 Fokusområder 1. Banen 2. Medlemsudvikling 3. Kommercielle aktiviteter 4. Marketing/kommunikation 5. Medlemstrivsel 6. Restaurant/klubhus 7. Pro en 8. Sekretariat 9.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub

Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub Tid: Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.00 hos Naturgas Midt/Nord. Referat: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Thomas Hansen, der blev valgt uden modkandidat.

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling.

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling. Referat fra Ordinær Generalforsamling - tirsdag den 24. januar 2015 Dagsorden: 1. Formand Bo de Neergaard byder velkommen. 2. Valg af dirigent. 3. Beretning om klubbens virksomhed det forløbende år. 4.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for 2014 klubbens 42. driftsår

Bestyrelsens årsberetning for 2014 klubbens 42. driftsår Bestyrelsens årsberetning for 2014 klubbens 42. driftsår For første gang i klubbens historie fik vi en officiel Danmarksmester. Der skulle gå mere end 41 år før Kamilla Bang, som den første i Horsens Golfklub,

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen torsdag den 26. februar 2009 kl. 19.30 på Carlsmindevej.

Referat af Generalforsamlingen torsdag den 26. februar 2009 kl. 19.30 på Carlsmindevej. Generalforsamling 2009 Holte Tennisklub Carslmindevej 26 2840 Holte Referat af Generalforsamlingen torsdag den 26. februar 2009 kl. 19.30 på Carlsmindevej. Fra bestyrelsen deltog formand Ebbe Stadel Nielsen

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2014-04-08 kl. 19 i Klubhuset.

Referat fra generalforsamlingen 2014-04-08 kl. 19 i Klubhuset. 1 Referat fra generalforsamlingen 2014-04-08 kl. 19 i Klubhuset. Til stede var 41 medlemmer, heraf var 8 bestyrelsesmedlemmer og ca. 3 medlemmer fra ungdomsafdelingen uden stemmeret. Som noget nyt var

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen

Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen Referat Mødedato og tid 11. november 2010 19.00 Sted Mødeleder Referent Møllevangsskolen Frode Holm Ditte Løgager Emne Dagsorden Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen 1. Valg af Dirigent

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Formanden bød velkommen, og takkede for det store fremmøde. Der var 230 stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro.

Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro. Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro. Der var mødt 31 stemmeberettigede + 1 fuldmagt. Nogle af deltagerne havde ledsager med. Formand Jørgen Pedersen bød velkommen og gik

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Generalforsamlingen startede kl. 19.00 og der var mødt 19 medlemmer op, heraf 7 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1) Valg af mødedirigent

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for 2013 klubbens 41. driftsår

Bestyrelsens årsberetning for 2013 klubbens 41. driftsår Bestyrelsens årsberetning for 2013 klubbens 41. driftsår Et år er passeret, og igen i år har bestyrelsen haft fokus på at styre klubben godt igennem den krise, der fortsat hersker i Dansk Golf. Det er

Læs mere

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse.

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse. GF-FYN Ref: nr. 4612010 PROTOKOLAT: Ordinær generalforsamling afholdt den 14. april20l0 kl. 18. 00-19.30. Sted : Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Der var tilmeldt 79, næsten alle tilmeldte

Læs mere