BILAG 1: ILLUSTRATION AF 3-TRINS SAMARBEJDSMODEL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG 1: ILLUSTRATION AF 3-TRINS SAMARBEJDSMODEL"

Transkript

1 BILAG 1: ILLUSTRATION AF 3-TRINS SAMARBEJDSMODEL Side 23

2 Illustration af 3-trins samarbejdsmodel Projekt Tidlig Indsats Visitator Jordemoder eller jordemoderfaglig nøgleperson Visiterer den gravide ved første jordemoder-undersøgelse vha. spørgeguide Udfylder projektjournal Ansvarlig for underskrift af samtykkeerklæring Indsatsgruppen Består f.eks. af jordemoder, sundhedsplejerske, socialrådgiver, forebyggelseskonsulent. Udarbejder langsigtede handlingsplaner Udfylder og opdaterer opfølgningsskema Udpeger ansvarlig tovholder på hver sag Udfylder skema om individuel udvikling ved barnets andet år Auditgruppen Består f.eks. af distriktscheflægen, socialchefen, den ledende sundhedsplejerske, den ledende jordemoder. Evaluerer og vurderer aktuelle handlemuligheder i forbindelse med arbejdet med de sårbare familier Registrerer årligt antal børn, der vurderes omsorgssvigtede samt antal tvangsfjernelser Registrerer og beskriver årligt udbudte tilbud/tiltag Side 24

3 BILAG 2: SPØRGEGUIDE (VISITATOR) Side 25

4 Spørgeguide (visitator) Projekt Tidlig Indsats De følgende spørgsmål er ment som en vejledning, der kan benyttes i samtalen mellem visitator og den gravide. Du behøver ikke læse spørgsmålene op, men spørgsmålene kan bruges som en vejledning til hvilke emner, der skal tales om med den gravide. Bagefter bør svarene på spørgsmålene kort skrives ned i den gravides projektjournal. Hvor er du vokset op? Hvem er du vokset op hos? Hvor mange søskende var I? Hvilken (skole-)uddannelse har du? Hvordan var din opvækst som barn? Var der nogle problemer i dit barndomshjem? o Var der problemer med alkohol eller hash? o Oplevede du vold i dit barndomshjem? o Var der nogle problemer i forhold til seksuelle overgreb? o Andre problemer? Hvilken barndom vil du gerne give dit barn? Hvilke muligheder eller forhindringer er der i forhold til at give dit barn den barndom, du ønsker at give det? o Hvilke muligheder har du for at forsørge dit barn? o Er der nogle problemer i dit hjem nu, som vil påvirke dit barns opvækst? o Er der økonomiske problemer? o Hænder det, at der er problemer med vold? o Er der problemer med alkohol eller hash? o Er der andet, som kunne påvirke dit barns opvækst? Side 26

5 BILAG 3: PROJEKTJOURNALEN Side 27

6 Projekt Tidlig indsats overfor gravide familier Navn: Cpr: Adr: Tlf: Distrikt / kommune Termin Arbejde Henvist af: Baggrund for henvisning. Familiens sammensætning: Andre netværkspersoner: Boligsituation: Hvor mange personer er der i husstanden: Er der kontakt til kommunen: ja nej Sagsbehandler Er graviditeten planlagt / ønsket: Søskende til det ufødte barn: Information om søskende (anbragt, bortadopteret ) : Har der været misbrug - hvilket: Omfang af misbrug: dagligt, ugentlig, dosis: Hvilken hjælp / støtte ønsker den gravide: Indsats møde den / - 20 Udpeget kontaktperson / tovholder : Side 28

7 Øvrige kontaktpersoner: Jordemoder / jordemoderfaglig nøgleperson: Sundhedsplejerske: Socialrådgiver: Psykolog: Handleplan: Jeg er indforstået med ovennævnte handleplan. Underskrift: Korrigering, evaluering af handleplan: Næste møde den / - 20 Samtykkeerklæring Med det formål at sikre trygge vilkår omkring den gravide og bedst mulige opvækstvilkår for jeres nyfødte barn ønsker vi din tilladelse til at indhente og sende oplysninger i de tilfælde, hvor det skønnes relevant for din nuværende graviditet. Tilladelsen gælder til barnet er fyldt 2 år. Læge Sundhedsplejerske Socialforvaltningen Sygehus Andet Jeg giver hermed min tilladelse Dato Underskrift Side 29

8 Handleplan fortsat Side 30

9 BILAG 4: VEJLEDNING TIL VISITATOR Side 31

10 Vejledning til visitator Projekt Tidlig Indsats Information til visitator omkring opsporing af sårbare gravide familier: Det er jordemoder eller jordemoderfaglig nøgleperson, der foretager visitation til projekt Tidlig Indsats. For at opspore risiko-gravide tales der ved den første graviditetsundersøgelse med den gravide om hendes egen opvækst, hvilken barndom hun gerne vil give sit barn, og om der er problemer i forhold til at give barnet den ønskede opvækst. Til dette bruges denne vejledning til spørgsmål til samtalen: Side 32

11 Den gravides svar giver indblik i, om der er grund til bekymring. Ved gennemgang af den gravides journal findes der måske også episoder, som kan give anledning til bekymring. Hvis der er grund til bekymring visiteres den gravide til projekt Tidlig Indsats : Først fortælles den gravide kort om projektet, og der udleveres en informations-pjece om projektet. Hvis den gravide er interesseret, skal hun visiteres til projektet. Det gøres ved at: - udfylde projektjournalen i samarbejde med den gravide - skrive den gravides egne ønsker og ressourcer ned i projektjournalen - opfordre den gravide til at underskrive samtykkeerklæringen i projektjournalen - skrive i den gravides perinatale journal, at hun deltager i projektet - lave aftale med den gravide om det videre forløb. Projektjournalen medbringes til næste møde med indsatsgruppen. Projektjournalens indhold og den gravides egne ønsker fremlægges for indsatsgruppen. Indsatsgruppen laver handlingsplan for det videre forløb. Husk! Hvis den gravide ikke ønsker at medvirke i projektet, er der stadig indberetningspligt, hvis barnet skønnes truet. Ved spørgsmål kontaktes: Projektkoordinator Birgit Hansen Tlf. nr: Side 33

12 BILAG 5: OPFØLGNINGSSKEMA (INDSATSGRUPPEN) Side 34

13 Opfølgningsskema (indsatsgruppen) Projekt Tidlig Indsats Navn: Cpr: Adr: Tlf: Omsorgssvigt af barn Dato: / - 20 / - 20 / - 20 / - 20 / - 20 / - 20 Ingen bekymring om forældres omsorgsevne Bekymring om forældres omsorgsevne Mistanke om omsorgssvigt Rapporteret omsorgssvigt Tvangsfjernelse af barn Andet: Bolig Dato: Tilfredsstillende bolig-situation Bor hos venner el. familie/ Ønsker anden bolig Uden bolig/ønsker socialbolig Andet:. Side 35

14 Misbrug (alkohol/hash) Dato: Misbrug hos barnemoder Misbrug hos barnefader/ partner Misbrug hos bedsteforældre Misbrug hos venner Ingen problemer med misbrug Andet: Arbejde/uddannelse Dato: Barnemoder har arbejde Barnemoder under uddannelse Barnemoder ønsker videre uddannelse Barnemoder ønsker arbejde Barnemoder ønsker ikke arbejde / uddannelse Andet: Institutionsplads Dato: Institutionsplads haves Institutionsplads haves men benyttes ikke Institutionsplads ønskes Institutionsplads ønskes ikke Andet: Side 36

15 I det følgende registreres tiltag, som indsatsgruppen vurderer nødvendige (afkrydsning), og som indsatsgruppen har hensigt at gennemføre. Status for tiltagene (hvornår er tiltaget tilbudt, har den visiterede taget imod tilbudet osv.) samt angivelse af den ansvarlige person fra indsatsgruppen noteres i handleplanen på næste side. Sæt kryds ved nødvendige tiltag: Fødselsforberedelse Længere indlæggelse ved fødsel Vejledning mht. rettigheder og pligter ifølge sociallovgivningen Økonomisk støtte Ekstra besøg af sundhedsplejerske Opskrivning til bolig Ophold mor/barn-hjem Opskrivning til institutionsplads Rådgivning mht. forældrerollen (f.eks. forældreskole) Hjemme-hos er Misbrugsbehandling Behandling af traumer/psykologhjælp Familievejleder Parterapi Benyttelse af værested Behandling af voldsudøvende partner Erhvervsvejledning Andet:. Uddannelsesvejledning Andet:. Side 37

16 Dato: Handleplan og ansvarlig person fra indsatsgruppen: Side 38

17 BILAG 6: VEJLEDNING TIL INDSATSGRUPPEN Side 39

18 Vejledning til indsatsgruppen Projekt Tidlig Indsats Information om indsatsgruppens arbejde Indsatsgruppen består af relevante fagpersoner, f.eks. jordemoder, socialrådgiver, sundhedsplejerske, psykolog. Indsatsgruppen afholder jævnlige møder, f.eks. hver 14. dag. Indsatsgruppen samler de handlingsmuligheder og tilbud, som skal/kan tilbydes den gravide familie. Handlingsplan og opfølgningsskema For hver gravid familie laves en langsigtet handlingsplan. Der tages udgangspunkt i den projektjournal, som visitatoren har udfyldt. Der udpeges en tovholder for hver enkelt gravid. Tovholderen er den gravides kontaktperson. Det vil typisk være tovholderen, som fremlægger handlingsplanerne til godkendelse af den gravide. Et opfølgningsskema udfyldes for hver visiteret gravid. Dette skema hjælper indsatsgruppen med at holde styr på udviklingen for den enkelte visiterede kvinde. Når der sker en udvikling i den visiteredes situation skal skemaet opdateres. Opfølgningsskemaer for alle visiterede opbevares et samlet sted (evt. elektronisk) og medbringes til alle indsatsgruppemøder. Udfyldelse af opfølgningsskemaet: På første side af opfølgningsskemaet noteres den visiteredes navn, cpr-nummer, adresse og telefonnummer. På side 1-2 skal den visiteredes status mht. omsorgssvigt af barn, bolig, misbrug, arbejde/uddannelse og institutionsplads noteres. Dato for status noteres. På efterfølgende indsatsgruppe-møder noteres, når der er sket en udvikling mht. det pågældende aspekt. På side 3-4 skal noteres, hvilke tiltag indsatsgruppen vurderer nødvendige. De pågældende tiltag afkrydses. I handleplanen på side 4 noteres, hvad der gøres for at gennemføre tiltaget samt hvem fra indsatsgruppen, der er ansvarlig for at gennemføre tiltaget. På efterfølgende indsatsgruppe-møder noteres, når der er sket en udvikling mht. det pågældende tiltag. På de næste sider ses et eksempel på, hvordan et opfølgningsskema udfyldes. For at få et bredt udbud og holdbare handlingsplaner kan det være en god idé, at indsatsgruppen samarbejder med f.eks. forebyggelseskonsulenter, miljøarbejdere, støttepersoner, hjemme hos - pædagoger. Når barnet er fyldt to år stopper deltagelsen i projekt Tidlig Indsats. På dette tidspunkt skal indsatsgruppen udfylde et skema med vurdering af den enkelte gravides udvikling fra visitation til barnet er fyldt to år, f.eks. om der er en ændring i omsorgen for barnet og i barnets trivsel. Spørgeskemaet består af fire spørgsmål, som indsatsgruppen eller sundhedsplejersken besvarer efter 2-års besøget. Side 40

19 Når projekt Tidlig Indsats afsluttes i 2011 skal alle medlemmer af indsatsgruppen udfylde et skema om projektets samarbejdsmodel. Dette skema skal bruges til at evaluere fordele og ulemper ved projektet. Indsatsgruppen mødes to gange årligt med auditgruppen for at evaluere indsatsgruppens handlemuligheder. Til disse møder har indsatsgruppen mulighed for at viderebringe f.eks. behov for nye tiltag/tilbud eller behov for koordinering af eksisterende tilbud. Auditgruppen vil så vidt muligt forsøge at bringe oplysningerne om disse behov videre til relevante beslutningstagere. Konkrete retningslinier for indsatsgruppens arbejde: Hvis en visiteret gravid/familie flytter til en ny kommune: o Projektjournal og opfølgningsskema sendes til indsatsgruppen i den nye kommune, hvis Tidlig Indsats findes i kommunen. Hvis Tidlig indsats ikke findes i kommunen, udgår den gravide/familien fra projektet, og projektjournal og opfølgningsskema skal ikke videresendes. o Hvis det er en indberetningssag, orienteres den kommune, som den gravide/familien flytter til uanset om Tidlig indsats findes i kommunen. Ved spørgsmål kontaktes: Projektkoordinator Birgit Hansen Tlf. nr: Side 41

20 Eksempel på udfyldelse af opfølgningsskema Projekt Tidlig Indsats Navn: Aviaja Hansen Cpr: Adr: Hans Egedes Vej 5, 3900 Nuuk Tlf: Omsorgssvigt af barn Dato: 15/ / / - 20 / - 20 / - 20 / - 20 Ingen bekymring om forældres omsorgsevne Bekymring om forældres omsorgsevne Mistanke om omsorgssvigt Rapporteret omsorgssvigt Tvangsfjernelse af barn Andet: Bolig Dato: 15/ Tilfredsstillende bolig-situation Bor hos venner el. familie/ Ønsker anden bolig Uden bolig/ønsker socialbolig Andet:. Side 42

21 Misbrug (alkohol/hash) Dato: 15/ / Misbrug hos barnemoder Misbrug hos barnefader/ partner Misbrug hos bedsteforældre Misbrug hos venner Ingen problemer med misbrug Andet: Aviaja vil ikke tale om evt. misbrug hos familie/ kæreste Arbejde/uddannelse Dato: 15/ / Barnemoder har arbejde Barnemoder under uddannelse Barnemoder ønsker videre uddannelse Barnemoder ønsker arbejde Barnemoder ønsker ikke arbejde / uddannelse Andet: Institutionsplads Dato: 15/ / Institutionsplads haves Institutionsplads haves men benyttes ikke Institutionsplads ønskes Institutionsplads ønskes ikke Andet: Side 43

22 I det følgende registreres tiltag, som indsatsgruppen vurderer nødvendige (afkrydsning), og som indsatsgruppen har hensigt at gennemføre. Status for tiltagene (hvornår er tiltaget tilbudt, har den visiterede taget imod tilbudet osv.) samt angivelse af den ansvarlige person fra indsatsgruppen noteres i handleplanen på næste side. Sæt kryds ved nødvendige tiltag: Fødselsforberedelse Længere indlæggelse ved fødsel Vejledning mht. rettigheder og pligter ifølge sociallovgivningen Økonomisk støtte Ekstra besøg af sundhedsplejerske Opskrivning til bolig Ophold mor/barn-hjem Opskrivning til institutionsplads Rådgivning mht. forældrerollen (f.eks. forældreskole) Hjemme-hos er Misbrugsbehandling Behandling af traumer/psykologhjælp Familievejleder Parterapi Benyttelse af værested Behandling af voldsudøvende partner Erhvervsvejledning Andet:. Uddannelsesvejledning Andet:. Side 44

23 Dato: 15 /_ Handleplan og ansvarlig person fra indsatsgruppen: Mistanke om misbrug hos samboende kæreste. Sundhedsplejerske (BN) spørger ind til misbrug ved næste besøg. Sundhedsplejerske (HN) og socialrådgiver (AR) foretager hjemmebesøg for at identificere de ressourcer, der er i hjemmet. Aviaja ønsker at uddanne sig til sundhedshjælper. Socialrådgiver (AR) rådgiver. Socialrådgiver (AR) ansvarlig for opskrivning til bolig. 8 /_1_ Problemer med hashmisbrug hos Aviaja s samboende kæreste og alkoholmisbrug hos hendes forældre: Det påvirker omsorgssituationen. Sundhedsplejerske (HN) og socialrådgiver (AR) gennemfører samtale med familien om hvordan Aviaja støttes bedst. Kan bedsteforældrene (alkohol) og kæresten (hash) tilbydes behandling? Er der interesserede? Socialrådgiver (AR) undersøger. Aviaja starter aftenskole med henblik på at få en afgangseksamen, så hun kan komme videre i sit uddannelsesforløb. Derefter behov for mere vejledning. Socialrådgiver (AR) bestiller tid hos erhvervsvejleder. Der ønskes vuggestueplads for at give tid til lektier. Socialrådgiver (AR) ansvarlig for opskrivning til vuggestueplads. Pga. bekymring for omsorgssituationen opfordres Aviaja til at besøge værestedet for gravide. Her kan hun få støtte til omsorg men også i forhold til situationen med hashmisbrugende kæreste. Både sundhedsplejerske (HN) og socialrådgiver (AR) opfordrer Aviaja. Værestedet bedes kontakte Aviaja. Der ønskes også flere besøg af sundhedsplejerske (HN). Side 45

24 BILAG 7: REGISTRERING OG BESKRIVELSE AF UDBUDTE TILBUD/TILTAG (AUDITGRUPPEN) Side 46

25 Registrering og beskrivelse af udbudte tilbud/tiltag Projekt Tidlig Indsats Det følgende skema ønskes udfyldt af auditgruppen i det enkelte sundhedsdistrikt, hvor projekt Tidlig Indsats er implementeret. Skemaet skal benyttes i en samlet evaluering af projektet. Det ønskes opgjort hvor mange visiterede, der har modtaget de enkelte tilbud/tiltag. Bortset fra skemaets to første punkter, ønskes opgørelsen kun for de år, hvor projekt Tidlig Indsats er implementeret. Endvidere ønskes alle yderligere tiltag, som er igangsat i forbindelse med projekt Tidlig Indsats, beskrevet. Størstedelen af informationen til disse registreringer vil kunne indhentes fra indsatsgruppens opfølgningsskemaer. Angiv antallet af børn, som vurderes omsorgssvigtede: Angiv antallet af tvangsfjernelser: Angiv antallet af visiterede gravide til projekt Tidlig Indsats Angiv antallet af visiterede, der har fået bolig Angiv antallet af visiterede, der er blevet opskrevet til bolig Angiv antallet af visiterede, der har modtaget erhvervsvejledning Angiv antallet af visiterede, der har fået job Angiv antallet af visiterede, der har modtaget uddannelsesvejledning Angiv antallet af visiterede, der er påbegyndt uddannelse Angiv antallet af visiterede, der har fået institutionsplads Angiv antallet af visiterede, der er blevet skrevet op til institutionsplads Angiv antallet af visiterede, der har taget imod tilbud om fødselsforberedelse Angiv antallet af visiterede, der har taget imod tilbud om forlænget indlæggelse ved fødsel Angiv antallet af visiterede, der har taget imod tilbud om ekstra besøg af sundhedsplejerske Angiv antallet af visiterede, der har haft ophold på mor/barn-hjem Angiv antallet af visiterede, der har taget imod tilbud om rådgivning i forhold til forældrerollen Side 47

26 Angiv antallet af visiterede, der har taget imod tilbud om hjemmehos er Angiv antallet af visiterede, der har taget imod tilbud om familievejleder Angiv antallet af visiterede, der har taget imod tilbud om vejledning mht. rettigheder og pligter ifl. sociallovgivningen Angiv antallet af visiterede, der har taget imod tilbud om (yderligere) økonomisk støtte Angiv antallet af visiterede, der har modtaget misbrugsbehandling Angiv antallet af visiterede, der har taget imod tilbud om behandling af traumer/psykologhjælp Angiv antallet af visiterede, der har taget imod tilbud om behandling mht. voldelige forhold Angiv antallet af visiterede, der har taget imod tilbud om behandling af voldsudøvende partner Hvis oprettelse af værested for gravide, angiv antallet af visiterede, der har benyttet dette tilbud: Hvis oprettelse af forældreskole, angiv antallet af visiterede, der har benyttet dette tilbud: Hvis oprettelse af bo-enheder, angiv antallet af visiterede, der har taget imod tilbud om at bo her: Er andre tilbud/tiltag tilbudt eller oprettet? Beskriv disse samt angiv for hvert år antallet af visiterede, der har modtaget disse tilbud/tiltag: Side 48

27 BILAG 8: VEJLEDNING TIL AUDITGRUPPE Side 49

28 Vejledning til auditgruppen Projekt Tidlig Indsats Auditgruppen kan f.eks. bestå af distriktscheflægen, socialchefen, den ledende psykolog, den ledende sundhedsplejerske, den ledende sygeplejerske, den ledende jordemoder eller andre fagpersoner, der har beslutningskompetence. Auditgruppen mødes 1-2 gange årligt eller ad hoc. Auditgruppens opgaver er at evaluere og udarbejde status over de aktuelle handlemuligheder i forbindelse med arbejdet med de sårbare familier. Auditgruppen mødes 1-2 gange årligt med indsatsgruppen, hvor de lokale handlemuligheder vurderes i samarbejde med indsatsgruppen. I dette forum har indsatsgruppen mulighed for at viderebringe eksempelvis behov for iværksættelse af specifikke nye tiltag/tilbud eller behov for koordinering af eksisterende tilbud. Dette kan f.eks. inkludere presserende behov for specialiseret misbrugsbehandling til målgruppen eller behov for simplificering af visitationsregler i forbindelse med opskrivning til bolig. Auditgruppen er ansvarlig for i samarbejde med projektkoordinator at viderebringe relevante behov til politisk niveau eller niveau, hvor der er beslutningskompetence indenfor det pågældende område. De lokale auditgrupper er ansvarlige for en årlig registrering af antallet af børn, som vurderes omsorgssvigtede, samt registrering af antallet af tvangsfjernelser. Disse tal bør være tilgængelige i kommunerne. Auditgrupperne er desuden ansvarlige for en årlig registrering og beskrivelse af de konkrete udbudte tilbud/tiltag, samt opgørelse af hvor mange visiterede, der har modtaget de enkelte tilbud/tiltag. Der er udarbejdet et skema, hvor disse tal skal noteres. Registreringen kan ske med udgangspunkt i indsatsgruppens opfølgningsskemaer. Ved spørgsmål kontaktes: Projektkoordinator Birgit Hansen Tlf. nr: Side 50

29 BILAG 9: KOMMISSORIUM FOR FØLGEGRUPPEN Side 51

30 Side 52

31 Side 53

32 Side 54

33 Side 55

34 Side 56

35 BILAG 10: SPØRGESKEMA Side 57

36 Spørgeskema Projekt Tidlig Indsats ID: Dette spørgeskema indeholder en række personlige spørgsmål om private forhold, som mange mennesker helst ville holde for sig selv. Når du er færdig med at besvare spørgsmålene, lægger du skemaet i en konvolut og lukker den. Oplysningerne bliver behandlet fortroligt. Du svarer på spørgsmålene ved at sætte kryds ud for det svar, du synes passer bedst. Nogle steder kan du evt. sætte flere kryds. Hvis der er spørgsmål, som du ikke bryder dig om at svare på, så spring det over og gå videre til næste spørgsmål. Mange tak for din besvarelse. Samtykke ved udfyldelse af spørgeskema Jeg er indforstået med, at jeg frivilligt udfylder et anonymt spørgeskema i forbindelse med deltagelse i projekt Tidlig Indsats overfor Gravide Familier. Dato Underskrift Side 58

37 1. Hvornår er du født? (dato og årstal) 2. Hvilken skoleuddannelse har du? (sæt kryds ved den højeste uddannelse) Går stadig i skole klasse eller mindre klasse, realeksamen... 3 Studentereksamen, HF, GU Har du fuldført en eller flere uddannelser? Ja... 1 Nej... 2 Skriv navnet på uddannelsen/eksamenen 4. Hvordan er du beskæftiget for øjeblikket? dig selv ægtefælle/ partner Fuldtids lønarbejde Deltids lønarbejde Lejlighedsvist lønarbejde Selvstændig (bortset fra fangst og fiskeri) Selvstændig fanger/fisker Hjemmegående Pensionist Arbejdsløs Bistandshjælp Studerende Andet, hvad: Side 59

38 5. Er du gift? Ugift ( = aldrig gift)... 1 Gift... 2 gå til spm. 7 Separeret... 3 Skilt... 4 Enke/enkemand Bor du i et fast parforhold, uden at I er gift? Ja... 1 Nej Hvor mange børn har du? 8. Har du venner/familie, som du forventer, vil støtte og hjælpe dig med det kommende barn? Nej... 1 Måske... 2 Ja... 3 Hvis ja: Hvem forventer du vil støtte og hjælpe dig med det kommende barn? (sæt evt. flere krydser) Samlever/ægtefælle... 1 Kæreste... 2 Barnets far... 3 Egne børn/stedbørn... 4 Mor... 5 Far... 6 Stedmor/stedfar... 7 Bedsteforældre... 8 Andre slægtninge... 9 Venner Er dit kommende barn opskrevet til en vuggestue-plads? Ja... 1 Nej... 2 Side 60

39 De næste spørgsmål handler om din bolig 10. Hvor bor du? Har ingen bolig... 1 Bor hos venner/familie... 2 Har egen bolig... 3 Andet, hvad: Hvor mange værelser er der i din bolig? (køkken, bad, entré o.l. skal ikke tælles med) antal værelser 12. Hvor mange bor der i boligen? voksne og børn under 18 år 13. Hvem bor du sammen med? (sæt evt. flere krydser) Bor alene... 1 Samlever/ægtefælle... 2 Egne børn/stedbørn... 3 Mor... 4 Far... 5 Stedmor/stedfar... 6 Bedsteforældre... 7 Andre slægtninge... 8 Venner/bekendte... 9 De næste spørgsmål handler om alkohol 14. Var der problemer med alkohol i dit barndomshjem? Ja, ofte... 1 Ja, af og til... 2 Nej, aldrig... 3 Side 61

40 15. Har du nogensinde drukket et glas alkohol (øl, vin eller spiritus)? Ja... 1 Nej... 2 gå til spm Har du drukket øl, vin eller spiritus inden for de seneste 12 måneder? Ja... 1 Nej... 2 gå til spm Hvor ofte drikker du øl, vin eller spiritus? Hver dag eller næsten hver dag gange om ugen gange om ugen gange om måneden... 4 Sjældnere Hvornår fik du sidst en øl, et glas vin eller et glas spiritus? I dag eller i går... 1 Inden for den sidste uge... 2 Inden for den sidste måned... 3 For mere end en måned siden Hvor meget drak du ved den lejlighed? 1 øl eller glas vin eller spiritus øl eller glas vin eller spiritus øl eller glas vin eller spiritus... 3 Mere end 10 øl eller glas vin eller spiritus... 4 Side 62

41 De næste spørgsmål handler om pengespil såsom bingo, Lotto, kort eller terninger eller lignende. Det gælder også pengespil, der foregår på Internettet. 20. Har du nogensinde følt, at du har brugt for mange penge eller for megen tid på spil? Ja, inden for det seneste år... 1 Ja, tidligere... 2 Nej... 3 Jeg spiller aldrig... 4 gå til spm Har du nogensinde løjet (for familiemedlemmer, venner, kollegaer eller lærere) om, hvor meget du spiller, hvor meget du har tabt, eller hvor stor din spillegæld er? Ja, inden for det seneste år... 1 Ja, tidligere... 2 Nej Har du nogensinde haft behov for at spille med større og større indsatser (for at opnå den samme følelse af spænding)? Ja, inden for det seneste år... 1 Ja, tidligere... 2 Nej... 3 De næste spørgsmål handler om hash 23. Var der problemer med hash i dit barndomshjem? Ja, ofte... 1 Ja, af og til... 2 Nej, aldrig Har du nogensinde prøvet at ryge hash? Nej, aldrig... Ja, en enkelt gang eller nogle få gange... 2 Ja, adskillige gange gå til spm.26 Side 63

42 25. Hvor ofte inden for det sidste år har du røget hash? Jeg har ikke røget hash inden for det sidste år... 1 Sjældnere end en gang om måneden gange om måneden... 3 En gang om ugen... 4 Oftere end en gang om ugen... 5 Hver dag eller næsten hver dag... 6 De næste spørgsmål handler om problemer med alkohol, hash eller ludomani i din husstand eller omgangskreds 26. Er der problemer med alkohol, hash eller ludomani i din husstand (dvs. hos de personer, du bor sammen med, f.eks. ægtefælle, forældre, bedsteforældre)? Ja, ofte... 1 Ja, af og til... 2 Nej, aldrig Er der problemer med alkohol, hash eller ludomani i din nære omgangskreds (dvs. hos de personer, som du ikke bor sammen med, men som du ser ofte, f.eks. nære venner eller nære familiemedlemmer)? Ja, ofte... 1 Ja, af og til... 2 Nej, aldrig... 3 Side 64

43 De næste spørgsmål handler om vold 28. Er du som barn (under 18 år) nogensinde blevet udsat for en eller flere af følgende former for vold? (sæt kryds i hver linie) a. Skubbet, rusket eller slået med let hånd b. Sparket, slået med knyttet hånd eller genstand c. Kastet ind i møbler, vægge, ned ad trappe el.lign d. Grov vold i form af kvælningsforsøg, angreb med kniv eller skydevåben e. Anden form for vold Hvis anden form for vold, skriv hvad: Ja Nej Er du som barn (under 18 år) nogensinde blevet udsat for trusler om vold, der var så alvorlige, at du blev bange? Ja... 1 Nej... 2 Hvis ja: Hvem har udsat dig for vold eller trusler? (sæt evt. flere krydser) a. Forældre... 1 b. Stedforældre... 1 e. Plejeforældre... 1 c. Andet familiemedlem... 1 d. En ven eller bekendt... 1 e. En fremmed person... 1 f. En anden person... 1 Side 65

44 29. Er du som voksen nogensinde blevet udsat for en eller flere af følgende former for vold? (sæt kryds i hver linie) Ja, inden for de sidste 12 måneder tidligere Nej a. Skubbet, rusket eller slået med let hånd b. Sparket, slået med knyttet hånd eller genstand c. Kastet ind i møbler, vægge, ned ad trappe el.lign d. Grov vold i form af kvælningsforsøg, angreb med kniv eller skydevåben e. Anden form for vold Hvis anden form for vold, skriv hvad: Ja, Er du som voksen nogensinde blevet udsat for trusler om vold, der var så alvorlige, at du blev bange? a. Inden for de sidste 12 måneder b. Tidligere Hvis ja: Hvem har udsat dig for vold eller trusler? (sæt evt. flere krydser) a. Nuværende ægtefælle/samlever... 1 b. Tidligere ægtefælle/samlever... 1 c. Nuværende eller tidligere kæreste... 1 d. Andet familiemedlem... 1 e. En ven eller bekendt... 1 f. En kollega/person på din arbejdsplads... 1 g. En fremmed... 1 h. En anden person... 1 Ja Nej Side 66

45 30. Er du nogensinde blevet tvunget til eller forsøgt tvunget til nogen form for seksuel aktivitet? a. Som barn (under 13 år) b. Som ung (mellem 13 og 17 år) c. Som 18-årig eller ældre Hvis ja: Hvem udsatte dig for tvangen? (sæt evt. flere krydser) a. Nuværende ægtefælle/samlever... 1 b. Tidligere ægtefælle/samlever... 1 c. Nuværende eller tidligere kæreste... 1 d. Forældre/plejeforældre... 1 e. Andet familiemedlem... 1 f. En ven eller bekendt... 1 g. Jævnaldrende kammerat (under 18 år)... 1 h. En kollega/person på din arbejdsplads... 1 i. Lærer, pædagog, træner, fritidsleder... 1 j. En fremmed... 1 k. En anden person... 1 Ja Nej Tak for besvarelsen Side 67

46 BILAG 11: EVALUERING AF SAMARBEJDSMODELLEN (INDSATSGRUPPEN) Side 68

47 Evaluering af samarbejdsmodellen (indsatsgruppen) Projekt Tidlig Indsats Hvordan har samarbejdet i indsatsgruppen fungeret? Rigtig godt Godt Midt i mellem Dårligt Rigtig dårligt Hvilke problemer har der været og hvad har de primære årsager været til disse problemer? Tror du indsatsen overfor gruppen af gravide med behov for særlig støtte har været bedre vha. projekt Tidlig Indsats end den ville have været uden projektet? Ja Måske Nej Begrund: Hvilke fordele er der ved samarbejdsmodellen i projekt Tidlig Indsats? Hvilke svagheder har samarbejdsmodellen i projekt Tidlig Indsats? Hvordan er der mulighed for forbedring? Tror du, samarbejdet i indsatsgruppen vil fortsætte efter projektets ophør? Ja Måske Nej Begrund: Side 69

48 BILAG 12: INTERVIEWGUIDE TIL KVALITATIVE INTERVIEWS Side 70

49 Interviewguide til kvalitative interviews Projekt Tidlig Indsats Vejledning til interviewet Denne interviewguide indeholder en skitse over emner, der skal dækkes i interviewet, samt strukturerede formuleringer af spørgsmål. Det er ikke hensigten, at spørgsmålene skal oplæses ordret. Derimod ønskes det, at intervieweren har forberedt sig på spørgsmålene, og eventuelt omformulerer nogle af spørgsmålene lidt, så de passer til hendes måde at tale på. Der opfordres til, at intervieweren forfølger de enkelte svar og spørger videre ind til svarene for at få uddybende informationer. Hvis svarene på spørgsmålene er meget private, er det dog op til interviewerens skøn og takt at beslutte, hvornår visse svar ikke længere skal forfølges. De første minutter af et interview er afgørende. Derfor er det vigtigt, at intervieweren fortæller kort om sig selv og om baggrunden for interviewet. En interviewperson vil gerne have en klar forståelse af intervieweren, før de giver sig til at tale frit og afsløre deres oplevelser og følelser overfor en fremmed. Det er vigtigt at lytte opmærksomt og vise interesse, forståelse og respekt for hvad interviewpersonen siger. Side 71

50 Interviewguide Briefing Præsentation af interviewer. Kort præsentation af Tidlig Indsats. Referér til at personen indvilligede i deltagelse ved graviditet. Hvordan interviewet kommer til at foregå: Intervieweren stiller spørgsmål omkring bl.a. rollen som mor og omkring hvordan barnet har det. Interviewet er anonymt, bliver optaget på bånd. Har du nogle spørgsmål, inden vi går i gang? Åbningsspørgsmål Jeg vil starte med at spørge, om du vil fortælle lidt om dig selv? Hvad laver du til daglig? Fortæl lidt om dit barn/børn? Egen situation Hvis du tænker tilbage til da du var gravid eller dit barn var nogle få måneder gammel, hvordan så din situation så ud? Jeg tænker på f.eks. bolig? Økonomisk situation? Job/uddannelse? Parforhold? Hvis ikke nævnt: Var der nogle af de ting, som du på det tidspunkt gerne ville have ændret/ville ønske var anderledes? Hvilke? Hvorfor? Var der problemer med alkohol eller hash? Snakkede du med nogle om, hvordan du kunne ændre din situation? F.eks. jordemoder, sundhedsplejerske, socialrådgiver? Var der nogle af tingene, som faktisk blev ændret? Hvilke og hvordan? Hvem sørgede for/var ansvarlig for, at der skete en ændring? Synes du, du fik den hjælp, du havde brug for? Hvad synes du kunne have været anderledes? Hvordan ser situationen mht. f.eks. bolig, økonomisk situation, job/uddannelse, parforhold, alkohol og hash ud i dag? Side 72

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia.

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia. Slutevaluering for Projekt MSSA (Misbrug, sociale forhold, sundhed og arbejdsmarked). - om helhedssyn og koordineret indsats i komplicerede enkeltsager - Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Handlevejledning. Børn i familier med alkoholproblemer. 1 Illustration: Pia Thaulovs

Handlevejledning. Børn i familier med alkoholproblemer. 1 Illustration: Pia Thaulovs Handlevejledning Børn i familier med alkoholproblemer 1 Illustration: Pia Thaulovs Indholdsfortegnelse Indledning 03 Alkoholproblemer 04 Omsorgssvigt 6 Fra bekymring til handling 08 Oversigt - Handleveje

Læs mere

Børn med psykisk syge forældre God praksis

Børn med psykisk syge forældre God praksis Jeg sørgede for, at ingen opdagede, hvor syg mor var. Og jeg passede på, at ingen lagde mærke til, hvordan jeg havde det. Men inderst inde var alt kaos i min familie. Og i mig. www.barn-i-fokus.dk Børn

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer

EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer Samtalerne har givet mig mere selvtillid og, at det jeg siger, er rigtigt. [

Læs mere

Tal om børnene og med børnene. givningsindspårørenderådgivningsi. J. nr. 85289-0001-01. Joan Stæhr Juli 2010

Tal om børnene og med børnene. givningsindspårørenderådgivningsi. J. nr. 85289-0001-01. Joan Stæhr Juli 2010 SINDsPårørenderådgivningSINDsPår ørenderådgivningsindspårørenderå dgivningsindspårørenderådgivnings INDsPårørenderådgivningSINDsPårø renderådgivningsindspårørenderåd Tal om børnene og med børnene givningsindspårørenderådgivningsi

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

DECEMBER 2013 SUNDHEDSSTYRELSEN EVALUERING AF KOMMUNALE FORSØGSPROJEKTER OM GRAVIDE OG ALKOHOL SLUTEVALUERING

DECEMBER 2013 SUNDHEDSSTYRELSEN EVALUERING AF KOMMUNALE FORSØGSPROJEKTER OM GRAVIDE OG ALKOHOL SLUTEVALUERING DECEMBER 2013 SUNDHEDSSTYRELSEN EVALUERING AF KOMMUNALE FORSØGSPROJEKTER OM GRAVIDE OG ALKOHOL SLUTEVALUERING COWI - Bilagsrapport - slutevaluering af kommunale forsøgsprojekter om gravide og alkohol ADRESSE

Læs mere

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE?

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? 1 HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi tror på, at et samarbejde med frivillige kan I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi

Læs mere

Psykisk syg og isoleret

Psykisk syg og isoleret Psykisk syg og isoleret Isolationens betydning - udstødelse eller fravalg? Et praksisforskningsprojekt. Støtte- og kontaktpersonordningen Odense Ole Traun Larsen og Birgitte Bjerregaard Nielsen Side 1

Læs mere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD INDLEDNING FAGLIG ETIK 4 BEHANDLING AF FORTROLIGE PRIVATE OPLYSNINGER 4 INFORMER DIN LEDER 5 BEKYMRINGSSIGNALER HOS BØRN OG UNGE

Læs mere

En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere

En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere Evalueringsrapport November 2012 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer HELE VEJEN RUNDT Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer Hele vejen rundt. Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen 2012 Forfattere: Lene Sook Emmeche, Mette Nielsen

Læs mere

Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år

Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år Vi har ligesom et skæbnefællesskab Evaluering af deltageres udbytte af gruppebehandlingen i projekt: Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år Af psykolog Birgit Bruun, konsulent

Læs mere

Kortlægning af. Krisecentrene i Grønland

Kortlægning af. Krisecentrene i Grønland Kortlægning af Krisecentrene i Grønland Rapporten er udarbejdet af Mælkebøttecentret 07/2013 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Resumé... 3 Definition og fakta om vold... 4 Krisecentres

Læs mere

TUBA-undersøgelse januar 2008

TUBA-undersøgelse januar 2008 TUBA-undersøgelse januar 2008 I TUBA arbejder vi med unge pårørende til alkoholmisbrugere. Vi har derfor længe ønsket os at få tal på omfanget af den problemstilling. Indtil nu har man baseret sine skøn

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Servicestyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42

Læs mere

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk studie Martha Nina Ozmec & Niels-Henrik M. Hansen Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk

Læs mere

Sociale forhold, baggrund og levevaner

Sociale forhold, baggrund og levevaner Sociale forhold, baggrund og levevaner Først vil vi bede om nogle generelle baggrundsoplysninger. Er De: Kvinde eller Mand. Hvornår er De født? 9. Hvilken skoleuddannelse har De? 7. klasse 8.- 9. klasse

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien

Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien Hvordan er emnet relevant i skoleundervisningen? Unge fra familier med alkoholproblemer er på mange måder en glemt og nedprioriteret gruppe. TUBA, Terapi

Læs mere

FORSLAG TIL SOCIAL EXITPROGRAM

FORSLAG TIL SOCIAL EXITPROGRAM Marts 15 Efterår 08 FORSLAG TIL SOCIAL EXITPROGRAM For voldsudsatte kvinder og børn Side 1 Forslag til Social Exitprogram For voldsudsatte kvinder og børn Udgivet af Huset Zornig Copyright Zonta Aarhus

Læs mere

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland Katrine Schepelern Johansen og Marie Brandhøj Wiuff Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland En evaluering Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Læs mere

Den nødvendige samtale når samtalen handler om alkohol og barnets trivsel

Den nødvendige samtale når samtalen handler om alkohol og barnets trivsel Den nødvendige samtale når samtalen handler om alkohol og barnets trivsel 2009 Den nødvendige samtale når samtalen handler om alkohol og barnets trivsel Sundhedsstyrelsen, 2009 1. udgave, 1. oplag, 2009

Læs mere