BILAG 1: ILLUSTRATION AF 3-TRINS SAMARBEJDSMODEL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG 1: ILLUSTRATION AF 3-TRINS SAMARBEJDSMODEL"

Transkript

1 BILAG 1: ILLUSTRATION AF 3-TRINS SAMARBEJDSMODEL Side 23

2 Illustration af 3-trins samarbejdsmodel Projekt Tidlig Indsats Visitator Jordemoder eller jordemoderfaglig nøgleperson Visiterer den gravide ved første jordemoder-undersøgelse vha. spørgeguide Udfylder projektjournal Ansvarlig for underskrift af samtykkeerklæring Indsatsgruppen Består f.eks. af jordemoder, sundhedsplejerske, socialrådgiver, forebyggelseskonsulent. Udarbejder langsigtede handlingsplaner Udfylder og opdaterer opfølgningsskema Udpeger ansvarlig tovholder på hver sag Udfylder skema om individuel udvikling ved barnets andet år Auditgruppen Består f.eks. af distriktscheflægen, socialchefen, den ledende sundhedsplejerske, den ledende jordemoder. Evaluerer og vurderer aktuelle handlemuligheder i forbindelse med arbejdet med de sårbare familier Registrerer årligt antal børn, der vurderes omsorgssvigtede samt antal tvangsfjernelser Registrerer og beskriver årligt udbudte tilbud/tiltag Side 24

3 BILAG 2: SPØRGEGUIDE (VISITATOR) Side 25

4 Spørgeguide (visitator) Projekt Tidlig Indsats De følgende spørgsmål er ment som en vejledning, der kan benyttes i samtalen mellem visitator og den gravide. Du behøver ikke læse spørgsmålene op, men spørgsmålene kan bruges som en vejledning til hvilke emner, der skal tales om med den gravide. Bagefter bør svarene på spørgsmålene kort skrives ned i den gravides projektjournal. Hvor er du vokset op? Hvem er du vokset op hos? Hvor mange søskende var I? Hvilken (skole-)uddannelse har du? Hvordan var din opvækst som barn? Var der nogle problemer i dit barndomshjem? o Var der problemer med alkohol eller hash? o Oplevede du vold i dit barndomshjem? o Var der nogle problemer i forhold til seksuelle overgreb? o Andre problemer? Hvilken barndom vil du gerne give dit barn? Hvilke muligheder eller forhindringer er der i forhold til at give dit barn den barndom, du ønsker at give det? o Hvilke muligheder har du for at forsørge dit barn? o Er der nogle problemer i dit hjem nu, som vil påvirke dit barns opvækst? o Er der økonomiske problemer? o Hænder det, at der er problemer med vold? o Er der problemer med alkohol eller hash? o Er der andet, som kunne påvirke dit barns opvækst? Side 26

5 BILAG 3: PROJEKTJOURNALEN Side 27

6 Projekt Tidlig indsats overfor gravide familier Navn: Cpr: Adr: Tlf: Distrikt / kommune Termin Arbejde Henvist af: Baggrund for henvisning. Familiens sammensætning: Andre netværkspersoner: Boligsituation: Hvor mange personer er der i husstanden: Er der kontakt til kommunen: ja nej Sagsbehandler Er graviditeten planlagt / ønsket: Søskende til det ufødte barn: Information om søskende (anbragt, bortadopteret ) : Har der været misbrug - hvilket: Omfang af misbrug: dagligt, ugentlig, dosis: Hvilken hjælp / støtte ønsker den gravide: Indsats møde den / - 20 Udpeget kontaktperson / tovholder : Side 28

7 Øvrige kontaktpersoner: Jordemoder / jordemoderfaglig nøgleperson: Sundhedsplejerske: Socialrådgiver: Psykolog: Handleplan: Jeg er indforstået med ovennævnte handleplan. Underskrift: Korrigering, evaluering af handleplan: Næste møde den / - 20 Samtykkeerklæring Med det formål at sikre trygge vilkår omkring den gravide og bedst mulige opvækstvilkår for jeres nyfødte barn ønsker vi din tilladelse til at indhente og sende oplysninger i de tilfælde, hvor det skønnes relevant for din nuværende graviditet. Tilladelsen gælder til barnet er fyldt 2 år. Læge Sundhedsplejerske Socialforvaltningen Sygehus Andet Jeg giver hermed min tilladelse Dato Underskrift Side 29

8 Handleplan fortsat Side 30

9 BILAG 4: VEJLEDNING TIL VISITATOR Side 31

10 Vejledning til visitator Projekt Tidlig Indsats Information til visitator omkring opsporing af sårbare gravide familier: Det er jordemoder eller jordemoderfaglig nøgleperson, der foretager visitation til projekt Tidlig Indsats. For at opspore risiko-gravide tales der ved den første graviditetsundersøgelse med den gravide om hendes egen opvækst, hvilken barndom hun gerne vil give sit barn, og om der er problemer i forhold til at give barnet den ønskede opvækst. Til dette bruges denne vejledning til spørgsmål til samtalen: Side 32

11 Den gravides svar giver indblik i, om der er grund til bekymring. Ved gennemgang af den gravides journal findes der måske også episoder, som kan give anledning til bekymring. Hvis der er grund til bekymring visiteres den gravide til projekt Tidlig Indsats : Først fortælles den gravide kort om projektet, og der udleveres en informations-pjece om projektet. Hvis den gravide er interesseret, skal hun visiteres til projektet. Det gøres ved at: - udfylde projektjournalen i samarbejde med den gravide - skrive den gravides egne ønsker og ressourcer ned i projektjournalen - opfordre den gravide til at underskrive samtykkeerklæringen i projektjournalen - skrive i den gravides perinatale journal, at hun deltager i projektet - lave aftale med den gravide om det videre forløb. Projektjournalen medbringes til næste møde med indsatsgruppen. Projektjournalens indhold og den gravides egne ønsker fremlægges for indsatsgruppen. Indsatsgruppen laver handlingsplan for det videre forløb. Husk! Hvis den gravide ikke ønsker at medvirke i projektet, er der stadig indberetningspligt, hvis barnet skønnes truet. Ved spørgsmål kontaktes: Projektkoordinator Birgit Hansen Tlf. nr: Side 33

12 BILAG 5: OPFØLGNINGSSKEMA (INDSATSGRUPPEN) Side 34

13 Opfølgningsskema (indsatsgruppen) Projekt Tidlig Indsats Navn: Cpr: Adr: Tlf: Omsorgssvigt af barn Dato: / - 20 / - 20 / - 20 / - 20 / - 20 / - 20 Ingen bekymring om forældres omsorgsevne Bekymring om forældres omsorgsevne Mistanke om omsorgssvigt Rapporteret omsorgssvigt Tvangsfjernelse af barn Andet: Bolig Dato: Tilfredsstillende bolig-situation Bor hos venner el. familie/ Ønsker anden bolig Uden bolig/ønsker socialbolig Andet:. Side 35

14 Misbrug (alkohol/hash) Dato: Misbrug hos barnemoder Misbrug hos barnefader/ partner Misbrug hos bedsteforældre Misbrug hos venner Ingen problemer med misbrug Andet: Arbejde/uddannelse Dato: Barnemoder har arbejde Barnemoder under uddannelse Barnemoder ønsker videre uddannelse Barnemoder ønsker arbejde Barnemoder ønsker ikke arbejde / uddannelse Andet: Institutionsplads Dato: Institutionsplads haves Institutionsplads haves men benyttes ikke Institutionsplads ønskes Institutionsplads ønskes ikke Andet: Side 36

15 I det følgende registreres tiltag, som indsatsgruppen vurderer nødvendige (afkrydsning), og som indsatsgruppen har hensigt at gennemføre. Status for tiltagene (hvornår er tiltaget tilbudt, har den visiterede taget imod tilbudet osv.) samt angivelse af den ansvarlige person fra indsatsgruppen noteres i handleplanen på næste side. Sæt kryds ved nødvendige tiltag: Fødselsforberedelse Længere indlæggelse ved fødsel Vejledning mht. rettigheder og pligter ifølge sociallovgivningen Økonomisk støtte Ekstra besøg af sundhedsplejerske Opskrivning til bolig Ophold mor/barn-hjem Opskrivning til institutionsplads Rådgivning mht. forældrerollen (f.eks. forældreskole) Hjemme-hos er Misbrugsbehandling Behandling af traumer/psykologhjælp Familievejleder Parterapi Benyttelse af værested Behandling af voldsudøvende partner Erhvervsvejledning Andet:. Uddannelsesvejledning Andet:. Side 37

16 Dato: Handleplan og ansvarlig person fra indsatsgruppen: Side 38

17 BILAG 6: VEJLEDNING TIL INDSATSGRUPPEN Side 39

18 Vejledning til indsatsgruppen Projekt Tidlig Indsats Information om indsatsgruppens arbejde Indsatsgruppen består af relevante fagpersoner, f.eks. jordemoder, socialrådgiver, sundhedsplejerske, psykolog. Indsatsgruppen afholder jævnlige møder, f.eks. hver 14. dag. Indsatsgruppen samler de handlingsmuligheder og tilbud, som skal/kan tilbydes den gravide familie. Handlingsplan og opfølgningsskema For hver gravid familie laves en langsigtet handlingsplan. Der tages udgangspunkt i den projektjournal, som visitatoren har udfyldt. Der udpeges en tovholder for hver enkelt gravid. Tovholderen er den gravides kontaktperson. Det vil typisk være tovholderen, som fremlægger handlingsplanerne til godkendelse af den gravide. Et opfølgningsskema udfyldes for hver visiteret gravid. Dette skema hjælper indsatsgruppen med at holde styr på udviklingen for den enkelte visiterede kvinde. Når der sker en udvikling i den visiteredes situation skal skemaet opdateres. Opfølgningsskemaer for alle visiterede opbevares et samlet sted (evt. elektronisk) og medbringes til alle indsatsgruppemøder. Udfyldelse af opfølgningsskemaet: På første side af opfølgningsskemaet noteres den visiteredes navn, cpr-nummer, adresse og telefonnummer. På side 1-2 skal den visiteredes status mht. omsorgssvigt af barn, bolig, misbrug, arbejde/uddannelse og institutionsplads noteres. Dato for status noteres. På efterfølgende indsatsgruppe-møder noteres, når der er sket en udvikling mht. det pågældende aspekt. På side 3-4 skal noteres, hvilke tiltag indsatsgruppen vurderer nødvendige. De pågældende tiltag afkrydses. I handleplanen på side 4 noteres, hvad der gøres for at gennemføre tiltaget samt hvem fra indsatsgruppen, der er ansvarlig for at gennemføre tiltaget. På efterfølgende indsatsgruppe-møder noteres, når der er sket en udvikling mht. det pågældende tiltag. På de næste sider ses et eksempel på, hvordan et opfølgningsskema udfyldes. For at få et bredt udbud og holdbare handlingsplaner kan det være en god idé, at indsatsgruppen samarbejder med f.eks. forebyggelseskonsulenter, miljøarbejdere, støttepersoner, hjemme hos - pædagoger. Når barnet er fyldt to år stopper deltagelsen i projekt Tidlig Indsats. På dette tidspunkt skal indsatsgruppen udfylde et skema med vurdering af den enkelte gravides udvikling fra visitation til barnet er fyldt to år, f.eks. om der er en ændring i omsorgen for barnet og i barnets trivsel. Spørgeskemaet består af fire spørgsmål, som indsatsgruppen eller sundhedsplejersken besvarer efter 2-års besøget. Side 40

19 Når projekt Tidlig Indsats afsluttes i 2011 skal alle medlemmer af indsatsgruppen udfylde et skema om projektets samarbejdsmodel. Dette skema skal bruges til at evaluere fordele og ulemper ved projektet. Indsatsgruppen mødes to gange årligt med auditgruppen for at evaluere indsatsgruppens handlemuligheder. Til disse møder har indsatsgruppen mulighed for at viderebringe f.eks. behov for nye tiltag/tilbud eller behov for koordinering af eksisterende tilbud. Auditgruppen vil så vidt muligt forsøge at bringe oplysningerne om disse behov videre til relevante beslutningstagere. Konkrete retningslinier for indsatsgruppens arbejde: Hvis en visiteret gravid/familie flytter til en ny kommune: o Projektjournal og opfølgningsskema sendes til indsatsgruppen i den nye kommune, hvis Tidlig Indsats findes i kommunen. Hvis Tidlig indsats ikke findes i kommunen, udgår den gravide/familien fra projektet, og projektjournal og opfølgningsskema skal ikke videresendes. o Hvis det er en indberetningssag, orienteres den kommune, som den gravide/familien flytter til uanset om Tidlig indsats findes i kommunen. Ved spørgsmål kontaktes: Projektkoordinator Birgit Hansen Tlf. nr: Side 41

20 Eksempel på udfyldelse af opfølgningsskema Projekt Tidlig Indsats Navn: Aviaja Hansen Cpr: Adr: Hans Egedes Vej 5, 3900 Nuuk Tlf: Omsorgssvigt af barn Dato: 15/ / / - 20 / - 20 / - 20 / - 20 Ingen bekymring om forældres omsorgsevne Bekymring om forældres omsorgsevne Mistanke om omsorgssvigt Rapporteret omsorgssvigt Tvangsfjernelse af barn Andet: Bolig Dato: 15/ Tilfredsstillende bolig-situation Bor hos venner el. familie/ Ønsker anden bolig Uden bolig/ønsker socialbolig Andet:. Side 42

21 Misbrug (alkohol/hash) Dato: 15/ / Misbrug hos barnemoder Misbrug hos barnefader/ partner Misbrug hos bedsteforældre Misbrug hos venner Ingen problemer med misbrug Andet: Aviaja vil ikke tale om evt. misbrug hos familie/ kæreste Arbejde/uddannelse Dato: 15/ / Barnemoder har arbejde Barnemoder under uddannelse Barnemoder ønsker videre uddannelse Barnemoder ønsker arbejde Barnemoder ønsker ikke arbejde / uddannelse Andet: Institutionsplads Dato: 15/ / Institutionsplads haves Institutionsplads haves men benyttes ikke Institutionsplads ønskes Institutionsplads ønskes ikke Andet: Side 43

22 I det følgende registreres tiltag, som indsatsgruppen vurderer nødvendige (afkrydsning), og som indsatsgruppen har hensigt at gennemføre. Status for tiltagene (hvornår er tiltaget tilbudt, har den visiterede taget imod tilbudet osv.) samt angivelse af den ansvarlige person fra indsatsgruppen noteres i handleplanen på næste side. Sæt kryds ved nødvendige tiltag: Fødselsforberedelse Længere indlæggelse ved fødsel Vejledning mht. rettigheder og pligter ifølge sociallovgivningen Økonomisk støtte Ekstra besøg af sundhedsplejerske Opskrivning til bolig Ophold mor/barn-hjem Opskrivning til institutionsplads Rådgivning mht. forældrerollen (f.eks. forældreskole) Hjemme-hos er Misbrugsbehandling Behandling af traumer/psykologhjælp Familievejleder Parterapi Benyttelse af værested Behandling af voldsudøvende partner Erhvervsvejledning Andet:. Uddannelsesvejledning Andet:. Side 44

23 Dato: 15 /_ Handleplan og ansvarlig person fra indsatsgruppen: Mistanke om misbrug hos samboende kæreste. Sundhedsplejerske (BN) spørger ind til misbrug ved næste besøg. Sundhedsplejerske (HN) og socialrådgiver (AR) foretager hjemmebesøg for at identificere de ressourcer, der er i hjemmet. Aviaja ønsker at uddanne sig til sundhedshjælper. Socialrådgiver (AR) rådgiver. Socialrådgiver (AR) ansvarlig for opskrivning til bolig. 8 /_1_ Problemer med hashmisbrug hos Aviaja s samboende kæreste og alkoholmisbrug hos hendes forældre: Det påvirker omsorgssituationen. Sundhedsplejerske (HN) og socialrådgiver (AR) gennemfører samtale med familien om hvordan Aviaja støttes bedst. Kan bedsteforældrene (alkohol) og kæresten (hash) tilbydes behandling? Er der interesserede? Socialrådgiver (AR) undersøger. Aviaja starter aftenskole med henblik på at få en afgangseksamen, så hun kan komme videre i sit uddannelsesforløb. Derefter behov for mere vejledning. Socialrådgiver (AR) bestiller tid hos erhvervsvejleder. Der ønskes vuggestueplads for at give tid til lektier. Socialrådgiver (AR) ansvarlig for opskrivning til vuggestueplads. Pga. bekymring for omsorgssituationen opfordres Aviaja til at besøge værestedet for gravide. Her kan hun få støtte til omsorg men også i forhold til situationen med hashmisbrugende kæreste. Både sundhedsplejerske (HN) og socialrådgiver (AR) opfordrer Aviaja. Værestedet bedes kontakte Aviaja. Der ønskes også flere besøg af sundhedsplejerske (HN). Side 45

24 BILAG 7: REGISTRERING OG BESKRIVELSE AF UDBUDTE TILBUD/TILTAG (AUDITGRUPPEN) Side 46

25 Registrering og beskrivelse af udbudte tilbud/tiltag Projekt Tidlig Indsats Det følgende skema ønskes udfyldt af auditgruppen i det enkelte sundhedsdistrikt, hvor projekt Tidlig Indsats er implementeret. Skemaet skal benyttes i en samlet evaluering af projektet. Det ønskes opgjort hvor mange visiterede, der har modtaget de enkelte tilbud/tiltag. Bortset fra skemaets to første punkter, ønskes opgørelsen kun for de år, hvor projekt Tidlig Indsats er implementeret. Endvidere ønskes alle yderligere tiltag, som er igangsat i forbindelse med projekt Tidlig Indsats, beskrevet. Størstedelen af informationen til disse registreringer vil kunne indhentes fra indsatsgruppens opfølgningsskemaer. Angiv antallet af børn, som vurderes omsorgssvigtede: Angiv antallet af tvangsfjernelser: Angiv antallet af visiterede gravide til projekt Tidlig Indsats Angiv antallet af visiterede, der har fået bolig Angiv antallet af visiterede, der er blevet opskrevet til bolig Angiv antallet af visiterede, der har modtaget erhvervsvejledning Angiv antallet af visiterede, der har fået job Angiv antallet af visiterede, der har modtaget uddannelsesvejledning Angiv antallet af visiterede, der er påbegyndt uddannelse Angiv antallet af visiterede, der har fået institutionsplads Angiv antallet af visiterede, der er blevet skrevet op til institutionsplads Angiv antallet af visiterede, der har taget imod tilbud om fødselsforberedelse Angiv antallet af visiterede, der har taget imod tilbud om forlænget indlæggelse ved fødsel Angiv antallet af visiterede, der har taget imod tilbud om ekstra besøg af sundhedsplejerske Angiv antallet af visiterede, der har haft ophold på mor/barn-hjem Angiv antallet af visiterede, der har taget imod tilbud om rådgivning i forhold til forældrerollen Side 47

26 Angiv antallet af visiterede, der har taget imod tilbud om hjemmehos er Angiv antallet af visiterede, der har taget imod tilbud om familievejleder Angiv antallet af visiterede, der har taget imod tilbud om vejledning mht. rettigheder og pligter ifl. sociallovgivningen Angiv antallet af visiterede, der har taget imod tilbud om (yderligere) økonomisk støtte Angiv antallet af visiterede, der har modtaget misbrugsbehandling Angiv antallet af visiterede, der har taget imod tilbud om behandling af traumer/psykologhjælp Angiv antallet af visiterede, der har taget imod tilbud om behandling mht. voldelige forhold Angiv antallet af visiterede, der har taget imod tilbud om behandling af voldsudøvende partner Hvis oprettelse af værested for gravide, angiv antallet af visiterede, der har benyttet dette tilbud: Hvis oprettelse af forældreskole, angiv antallet af visiterede, der har benyttet dette tilbud: Hvis oprettelse af bo-enheder, angiv antallet af visiterede, der har taget imod tilbud om at bo her: Er andre tilbud/tiltag tilbudt eller oprettet? Beskriv disse samt angiv for hvert år antallet af visiterede, der har modtaget disse tilbud/tiltag: Side 48

27 BILAG 8: VEJLEDNING TIL AUDITGRUPPE Side 49

28 Vejledning til auditgruppen Projekt Tidlig Indsats Auditgruppen kan f.eks. bestå af distriktscheflægen, socialchefen, den ledende psykolog, den ledende sundhedsplejerske, den ledende sygeplejerske, den ledende jordemoder eller andre fagpersoner, der har beslutningskompetence. Auditgruppen mødes 1-2 gange årligt eller ad hoc. Auditgruppens opgaver er at evaluere og udarbejde status over de aktuelle handlemuligheder i forbindelse med arbejdet med de sårbare familier. Auditgruppen mødes 1-2 gange årligt med indsatsgruppen, hvor de lokale handlemuligheder vurderes i samarbejde med indsatsgruppen. I dette forum har indsatsgruppen mulighed for at viderebringe eksempelvis behov for iværksættelse af specifikke nye tiltag/tilbud eller behov for koordinering af eksisterende tilbud. Dette kan f.eks. inkludere presserende behov for specialiseret misbrugsbehandling til målgruppen eller behov for simplificering af visitationsregler i forbindelse med opskrivning til bolig. Auditgruppen er ansvarlig for i samarbejde med projektkoordinator at viderebringe relevante behov til politisk niveau eller niveau, hvor der er beslutningskompetence indenfor det pågældende område. De lokale auditgrupper er ansvarlige for en årlig registrering af antallet af børn, som vurderes omsorgssvigtede, samt registrering af antallet af tvangsfjernelser. Disse tal bør være tilgængelige i kommunerne. Auditgrupperne er desuden ansvarlige for en årlig registrering og beskrivelse af de konkrete udbudte tilbud/tiltag, samt opgørelse af hvor mange visiterede, der har modtaget de enkelte tilbud/tiltag. Der er udarbejdet et skema, hvor disse tal skal noteres. Registreringen kan ske med udgangspunkt i indsatsgruppens opfølgningsskemaer. Ved spørgsmål kontaktes: Projektkoordinator Birgit Hansen Tlf. nr: Side 50

29 BILAG 9: KOMMISSORIUM FOR FØLGEGRUPPEN Side 51

30 Side 52

31 Side 53

32 Side 54

33 Side 55

34 Side 56

35 BILAG 10: SPØRGESKEMA Side 57

36 Spørgeskema Projekt Tidlig Indsats ID: Dette spørgeskema indeholder en række personlige spørgsmål om private forhold, som mange mennesker helst ville holde for sig selv. Når du er færdig med at besvare spørgsmålene, lægger du skemaet i en konvolut og lukker den. Oplysningerne bliver behandlet fortroligt. Du svarer på spørgsmålene ved at sætte kryds ud for det svar, du synes passer bedst. Nogle steder kan du evt. sætte flere kryds. Hvis der er spørgsmål, som du ikke bryder dig om at svare på, så spring det over og gå videre til næste spørgsmål. Mange tak for din besvarelse. Samtykke ved udfyldelse af spørgeskema Jeg er indforstået med, at jeg frivilligt udfylder et anonymt spørgeskema i forbindelse med deltagelse i projekt Tidlig Indsats overfor Gravide Familier. Dato Underskrift Side 58

37 1. Hvornår er du født? (dato og årstal) 2. Hvilken skoleuddannelse har du? (sæt kryds ved den højeste uddannelse) Går stadig i skole klasse eller mindre klasse, realeksamen... 3 Studentereksamen, HF, GU Har du fuldført en eller flere uddannelser? Ja... 1 Nej... 2 Skriv navnet på uddannelsen/eksamenen 4. Hvordan er du beskæftiget for øjeblikket? dig selv ægtefælle/ partner Fuldtids lønarbejde Deltids lønarbejde Lejlighedsvist lønarbejde Selvstændig (bortset fra fangst og fiskeri) Selvstændig fanger/fisker Hjemmegående Pensionist Arbejdsløs Bistandshjælp Studerende Andet, hvad: Side 59

38 5. Er du gift? Ugift ( = aldrig gift)... 1 Gift... 2 gå til spm. 7 Separeret... 3 Skilt... 4 Enke/enkemand Bor du i et fast parforhold, uden at I er gift? Ja... 1 Nej Hvor mange børn har du? 8. Har du venner/familie, som du forventer, vil støtte og hjælpe dig med det kommende barn? Nej... 1 Måske... 2 Ja... 3 Hvis ja: Hvem forventer du vil støtte og hjælpe dig med det kommende barn? (sæt evt. flere krydser) Samlever/ægtefælle... 1 Kæreste... 2 Barnets far... 3 Egne børn/stedbørn... 4 Mor... 5 Far... 6 Stedmor/stedfar... 7 Bedsteforældre... 8 Andre slægtninge... 9 Venner Er dit kommende barn opskrevet til en vuggestue-plads? Ja... 1 Nej... 2 Side 60

39 De næste spørgsmål handler om din bolig 10. Hvor bor du? Har ingen bolig... 1 Bor hos venner/familie... 2 Har egen bolig... 3 Andet, hvad: Hvor mange værelser er der i din bolig? (køkken, bad, entré o.l. skal ikke tælles med) antal værelser 12. Hvor mange bor der i boligen? voksne og børn under 18 år 13. Hvem bor du sammen med? (sæt evt. flere krydser) Bor alene... 1 Samlever/ægtefælle... 2 Egne børn/stedbørn... 3 Mor... 4 Far... 5 Stedmor/stedfar... 6 Bedsteforældre... 7 Andre slægtninge... 8 Venner/bekendte... 9 De næste spørgsmål handler om alkohol 14. Var der problemer med alkohol i dit barndomshjem? Ja, ofte... 1 Ja, af og til... 2 Nej, aldrig... 3 Side 61

40 15. Har du nogensinde drukket et glas alkohol (øl, vin eller spiritus)? Ja... 1 Nej... 2 gå til spm Har du drukket øl, vin eller spiritus inden for de seneste 12 måneder? Ja... 1 Nej... 2 gå til spm Hvor ofte drikker du øl, vin eller spiritus? Hver dag eller næsten hver dag gange om ugen gange om ugen gange om måneden... 4 Sjældnere Hvornår fik du sidst en øl, et glas vin eller et glas spiritus? I dag eller i går... 1 Inden for den sidste uge... 2 Inden for den sidste måned... 3 For mere end en måned siden Hvor meget drak du ved den lejlighed? 1 øl eller glas vin eller spiritus øl eller glas vin eller spiritus øl eller glas vin eller spiritus... 3 Mere end 10 øl eller glas vin eller spiritus... 4 Side 62

41 De næste spørgsmål handler om pengespil såsom bingo, Lotto, kort eller terninger eller lignende. Det gælder også pengespil, der foregår på Internettet. 20. Har du nogensinde følt, at du har brugt for mange penge eller for megen tid på spil? Ja, inden for det seneste år... 1 Ja, tidligere... 2 Nej... 3 Jeg spiller aldrig... 4 gå til spm Har du nogensinde løjet (for familiemedlemmer, venner, kollegaer eller lærere) om, hvor meget du spiller, hvor meget du har tabt, eller hvor stor din spillegæld er? Ja, inden for det seneste år... 1 Ja, tidligere... 2 Nej Har du nogensinde haft behov for at spille med større og større indsatser (for at opnå den samme følelse af spænding)? Ja, inden for det seneste år... 1 Ja, tidligere... 2 Nej... 3 De næste spørgsmål handler om hash 23. Var der problemer med hash i dit barndomshjem? Ja, ofte... 1 Ja, af og til... 2 Nej, aldrig Har du nogensinde prøvet at ryge hash? Nej, aldrig... Ja, en enkelt gang eller nogle få gange... 2 Ja, adskillige gange gå til spm.26 Side 63

42 25. Hvor ofte inden for det sidste år har du røget hash? Jeg har ikke røget hash inden for det sidste år... 1 Sjældnere end en gang om måneden gange om måneden... 3 En gang om ugen... 4 Oftere end en gang om ugen... 5 Hver dag eller næsten hver dag... 6 De næste spørgsmål handler om problemer med alkohol, hash eller ludomani i din husstand eller omgangskreds 26. Er der problemer med alkohol, hash eller ludomani i din husstand (dvs. hos de personer, du bor sammen med, f.eks. ægtefælle, forældre, bedsteforældre)? Ja, ofte... 1 Ja, af og til... 2 Nej, aldrig Er der problemer med alkohol, hash eller ludomani i din nære omgangskreds (dvs. hos de personer, som du ikke bor sammen med, men som du ser ofte, f.eks. nære venner eller nære familiemedlemmer)? Ja, ofte... 1 Ja, af og til... 2 Nej, aldrig... 3 Side 64

43 De næste spørgsmål handler om vold 28. Er du som barn (under 18 år) nogensinde blevet udsat for en eller flere af følgende former for vold? (sæt kryds i hver linie) a. Skubbet, rusket eller slået med let hånd b. Sparket, slået med knyttet hånd eller genstand c. Kastet ind i møbler, vægge, ned ad trappe el.lign d. Grov vold i form af kvælningsforsøg, angreb med kniv eller skydevåben e. Anden form for vold Hvis anden form for vold, skriv hvad: Ja Nej Er du som barn (under 18 år) nogensinde blevet udsat for trusler om vold, der var så alvorlige, at du blev bange? Ja... 1 Nej... 2 Hvis ja: Hvem har udsat dig for vold eller trusler? (sæt evt. flere krydser) a. Forældre... 1 b. Stedforældre... 1 e. Plejeforældre... 1 c. Andet familiemedlem... 1 d. En ven eller bekendt... 1 e. En fremmed person... 1 f. En anden person... 1 Side 65

44 29. Er du som voksen nogensinde blevet udsat for en eller flere af følgende former for vold? (sæt kryds i hver linie) Ja, inden for de sidste 12 måneder tidligere Nej a. Skubbet, rusket eller slået med let hånd b. Sparket, slået med knyttet hånd eller genstand c. Kastet ind i møbler, vægge, ned ad trappe el.lign d. Grov vold i form af kvælningsforsøg, angreb med kniv eller skydevåben e. Anden form for vold Hvis anden form for vold, skriv hvad: Ja, Er du som voksen nogensinde blevet udsat for trusler om vold, der var så alvorlige, at du blev bange? a. Inden for de sidste 12 måneder b. Tidligere Hvis ja: Hvem har udsat dig for vold eller trusler? (sæt evt. flere krydser) a. Nuværende ægtefælle/samlever... 1 b. Tidligere ægtefælle/samlever... 1 c. Nuværende eller tidligere kæreste... 1 d. Andet familiemedlem... 1 e. En ven eller bekendt... 1 f. En kollega/person på din arbejdsplads... 1 g. En fremmed... 1 h. En anden person... 1 Ja Nej Side 66

45 30. Er du nogensinde blevet tvunget til eller forsøgt tvunget til nogen form for seksuel aktivitet? a. Som barn (under 13 år) b. Som ung (mellem 13 og 17 år) c. Som 18-årig eller ældre Hvis ja: Hvem udsatte dig for tvangen? (sæt evt. flere krydser) a. Nuværende ægtefælle/samlever... 1 b. Tidligere ægtefælle/samlever... 1 c. Nuværende eller tidligere kæreste... 1 d. Forældre/plejeforældre... 1 e. Andet familiemedlem... 1 f. En ven eller bekendt... 1 g. Jævnaldrende kammerat (under 18 år)... 1 h. En kollega/person på din arbejdsplads... 1 i. Lærer, pædagog, træner, fritidsleder... 1 j. En fremmed... 1 k. En anden person... 1 Ja Nej Tak for besvarelsen Side 67

46 BILAG 11: EVALUERING AF SAMARBEJDSMODELLEN (INDSATSGRUPPEN) Side 68

47 Evaluering af samarbejdsmodellen (indsatsgruppen) Projekt Tidlig Indsats Hvordan har samarbejdet i indsatsgruppen fungeret? Rigtig godt Godt Midt i mellem Dårligt Rigtig dårligt Hvilke problemer har der været og hvad har de primære årsager været til disse problemer? Tror du indsatsen overfor gruppen af gravide med behov for særlig støtte har været bedre vha. projekt Tidlig Indsats end den ville have været uden projektet? Ja Måske Nej Begrund: Hvilke fordele er der ved samarbejdsmodellen i projekt Tidlig Indsats? Hvilke svagheder har samarbejdsmodellen i projekt Tidlig Indsats? Hvordan er der mulighed for forbedring? Tror du, samarbejdet i indsatsgruppen vil fortsætte efter projektets ophør? Ja Måske Nej Begrund: Side 69

48 BILAG 12: INTERVIEWGUIDE TIL KVALITATIVE INTERVIEWS Side 70

49 Interviewguide til kvalitative interviews Projekt Tidlig Indsats Vejledning til interviewet Denne interviewguide indeholder en skitse over emner, der skal dækkes i interviewet, samt strukturerede formuleringer af spørgsmål. Det er ikke hensigten, at spørgsmålene skal oplæses ordret. Derimod ønskes det, at intervieweren har forberedt sig på spørgsmålene, og eventuelt omformulerer nogle af spørgsmålene lidt, så de passer til hendes måde at tale på. Der opfordres til, at intervieweren forfølger de enkelte svar og spørger videre ind til svarene for at få uddybende informationer. Hvis svarene på spørgsmålene er meget private, er det dog op til interviewerens skøn og takt at beslutte, hvornår visse svar ikke længere skal forfølges. De første minutter af et interview er afgørende. Derfor er det vigtigt, at intervieweren fortæller kort om sig selv og om baggrunden for interviewet. En interviewperson vil gerne have en klar forståelse af intervieweren, før de giver sig til at tale frit og afsløre deres oplevelser og følelser overfor en fremmed. Det er vigtigt at lytte opmærksomt og vise interesse, forståelse og respekt for hvad interviewpersonen siger. Side 71

50 Interviewguide Briefing Præsentation af interviewer. Kort præsentation af Tidlig Indsats. Referér til at personen indvilligede i deltagelse ved graviditet. Hvordan interviewet kommer til at foregå: Intervieweren stiller spørgsmål omkring bl.a. rollen som mor og omkring hvordan barnet har det. Interviewet er anonymt, bliver optaget på bånd. Har du nogle spørgsmål, inden vi går i gang? Åbningsspørgsmål Jeg vil starte med at spørge, om du vil fortælle lidt om dig selv? Hvad laver du til daglig? Fortæl lidt om dit barn/børn? Egen situation Hvis du tænker tilbage til da du var gravid eller dit barn var nogle få måneder gammel, hvordan så din situation så ud? Jeg tænker på f.eks. bolig? Økonomisk situation? Job/uddannelse? Parforhold? Hvis ikke nævnt: Var der nogle af de ting, som du på det tidspunkt gerne ville have ændret/ville ønske var anderledes? Hvilke? Hvorfor? Var der problemer med alkohol eller hash? Snakkede du med nogle om, hvordan du kunne ændre din situation? F.eks. jordemoder, sundhedsplejerske, socialrådgiver? Var der nogle af tingene, som faktisk blev ændret? Hvilke og hvordan? Hvem sørgede for/var ansvarlig for, at der skete en ændring? Synes du, du fik den hjælp, du havde brug for? Hvad synes du kunne have været anderledes? Hvordan ser situationen mht. f.eks. bolig, økonomisk situation, job/uddannelse, parforhold, alkohol og hash ud i dag? Side 72

De næste spørgsmål handler om forskellige aktiviteter inden for det sidste år

De næste spørgsmål handler om forskellige aktiviteter inden for det sidste år ID: Dette spørgeskema indeholder en række personlige spørgsmål om private forhold, som mange mennesker helst vil holde for sig selv. Når du er færdig med at besvare spørgsmålene, lægger du skemaet i en

Læs mere

fraværende Selvnedgørende 1 2 3 4 5 Uforudsigelig 1 2 3 4 5 Tilgængelig 1 2 3 4 5 Opmærksom på dine behov

fraværende Selvnedgørende 1 2 3 4 5 Uforudsigelig 1 2 3 4 5 Tilgængelig 1 2 3 4 5 Opmærksom på dine behov ACATI Adult children of alcoholics trauma inventory Thomas Mackrill PhD Følgende spørgsmål handler om din opvækst: i) Drak din mor for meget? ja (1) nej (0) Hvis nej gå videre til spørgsmål ii) Hvis ja

Læs mere

PATIENTOPLYSNINGSSKEMA (ARK A)

PATIENTOPLYSNINGSSKEMA (ARK A) PATIENTOPLYSNINGSSKEMA (ARK A) Barnets/den unges fulde navn Cpr-nr. Fødested Er der behov for tolk Nej: Ja: Hvis ja, hvilket sprog Hvem har forældremyndigheden Fælles: Mor: Far: Mors fulde navn Cpr-nr.

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVERFOR GRAVIDE FAMILIER

TIDLIG INDSATS OVERFOR GRAVIDE FAMILIER TIDLIG INDSATS OVERFOR GRAVIDE FAMILIER Anden revision af projektbeskrivelse BIRGIT HANSEN & INA SKAFTE MAJ 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMSORGSSVIGT I GRØNLAND...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLGRUPPE...3 4. MÅLSÆTNINGER...3

Læs mere

Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI

Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI 4. KOPI AF ELEKTRONISK AFRAPPORTERINGSSKEMA TIL SAGSBEHANDLERE OG BEHANDLERE Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI Kære sagsbehandler som deltager i SFI s effektstudie,

Læs mere

Kapitel 13. Vold og seksuelle overgreb

Kapitel 13. Vold og seksuelle overgreb Kapitel 13 Vold og seksuelle overgreb 13. Vold og seksuelle overgreb Voldskriminaliteten i det danske samfund vækker bekymring og fører jævnligt til forslag om skærpelse af strafferammen for vold og voldtægt.

Læs mere

Skemaet bedes du efterfølgende aflevere på den afdeling hvor du blev behandlet. Afdelingen vil herefter sørge for at sende skemaet retur til os.

Skemaet bedes du efterfølgende aflevere på den afdeling hvor du blev behandlet. Afdelingen vil herefter sørge for at sende skemaet retur til os. Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik Vest Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Tlf.: 7841 3981 Til patienter med prostatakræft Prostatakræft

Læs mere

Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011

Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 For Københavns Forældreorganisation (KFO) Den 4. oktober 2011 Evaluering for KFO 1 Indhold Baggrund Mål side 3

Læs mere

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI AEU-2 SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! NEUROLOGISK AMBULATORIUM OM DIN EPILEPSI

Læs mere

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Workshoppens program Hvordan identificerer man som jordemoder den socialt sårbare

Læs mere

Tak fordi I har besluttet jer for at ansøge om at blive tilknyttet Familieplejen i Ballerup Kommune.

Tak fordi I har besluttet jer for at ansøge om at blive tilknyttet Familieplejen i Ballerup Kommune. Til Ansøger Tak fordi I har besluttet jer for at ansøge om at blive tilknyttet Familieplejen i Ballerup Kommune. Neden for kommer en kort beskrivelse af den procedure som går i gang, når I sender en ansøgning

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Har barnet boet hos andre under opvæksten? (hos familie eller på institution)

Har barnet boet hos andre under opvæksten? (hos familie eller på institution) SPØRGESKEMA Udfyld venligst alle spørgsmål nedenfor Lilita Thomsen Børne- og Ungdomspsykiater Tlf: (+45) 31 90 56 56 E-mail: lilitathomsen@gmail.com Telefontid på hverdage mellem kl. 16.00 og 18.00 Barnets

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Familieambulatoriet. Et tilbud til forebyggelse af rusmiddelskader hos børn. Patientinformation. Revideret 19.11.2010. Region Midtjylland

Familieambulatoriet. Et tilbud til forebyggelse af rusmiddelskader hos børn. Patientinformation. Revideret 19.11.2010. Region Midtjylland Patientinformation Familieambulatoriet Et tilbud til forebyggelse af rusmiddelskader hos børn Revideret 19.11.2010 Region Midtjylland Familieambulatoriet Familieambulatoriet, Region Midt Adresse: Familieambulatoriet

Læs mere

EFTERFØDSELSREAKTIONER

EFTERFØDSELSREAKTIONER FOREBYGGELSE AF EFTERFØDSELSREAKTIONER GUIDELINES Af LISBETH VILLUMSEN Statistisk set løber mindst hver fjerde kvinde og hver syvende mand ind i reaktioner/depressioner i forbindelse med at få barn. Reaktionerne

Læs mere

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k.

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Der ansøges om et samlet beløb på kr. 1.041.400.- til

Læs mere

Analyseresultater Graviditetsbesøg

Analyseresultater Graviditetsbesøg Analyseresultater Graviditetsbesøg Hovedkonklusion I analysearbejdet er der fokuseret på graviditetsbesøg som forældreforberedende generel indsats i forhold til primært jordemorens tilbud til vordende

Læs mere

Fødselsreaktioner. Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige

Fødselsreaktioner. Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige Fødselsreaktioner Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige Hvad er en fødselsreaktion * Efter en fødsel gennemlever mange forældre både en psykisk og legemlig forandring. * Stiller store krav

Læs mere

Familieambulatoriets tilbud til gravide med stof- og alkoholmisbrug Forebyggelse af medfødte skader, fejludvikling og omsorgssvigt

Familieambulatoriets tilbud til gravide med stof- og alkoholmisbrug Forebyggelse af medfødte skader, fejludvikling og omsorgssvigt Familieambulatoriets tilbud til gravide med stof- og alkoholmisbrug Forebyggelse af medfødte skader, fejludvikling og omsorgssvigt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 67 Offentligt

Læs mere

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S.

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S. SAMVÆRSPOLITIK- INDHOLD INDHOLD S.03 S.05 S.07 S.08 S.09 S.10 Hvorfor have en samværspolitik? Grænser skal respekteres Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt Underretningspligt Hvad skal du

Læs mere

spørgeskema om din epilepsi

spørgeskema om din epilepsi AER-1001 spørgeskema om din epilepsi Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. du kan læse mere i det vedlagte brev. på forhånd tak! neurologisk ambulatorium OM DIN EPILEPSI

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

Evaluering af familiecentre. Formål, baggrund og hovedresultater. af Christina Warrer Schnohr, cand.scient., ph.d.

Evaluering af familiecentre. Formål, baggrund og hovedresultater. af Christina Warrer Schnohr, cand.scient., ph.d. Evaluering af familiecentre Formål, baggrund og hovedresultater af Christina Warrer Schnohr, cand.scient., ph.d. Præsentation af Baggrund for undersøgelsen Et initiativ fra departementet Kommissoriet Feltarbejde

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

Svangerskabsjournal Side 1 af 2

Svangerskabsjournal Side 1 af 2 Svangerskabsjournal Side 1 af 2 Personnummer, navn og adresse Lægens navn og adresse E-mail E-mail Tlf. privat/mobil Tlf. arbejde Telefonnummer Sociale oplysninger Civilstand Sæt x Ugift Gift Separeret

Læs mere

NIISIP er en landsdækkende (lille) socialrådgiverforening med ca. 50 medlemmer, (der er ca. 230 socialrådgivere).

NIISIP er en landsdækkende (lille) socialrådgiverforening med ca. 50 medlemmer, (der er ca. 230 socialrådgivere). NIISIP er en landsdækkende (lille) socialrådgiverforening med ca. 50 medlemmer, (der er ca. 230 socialrådgivere). I vores forening NIISIP, er vi glad for at deltage i konference og workshop om kvinder,

Læs mere

Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Tlf. 3531 6060

Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Tlf. 3531 6060 Spørgeskema til patienten Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Tlf. 3531 6060 Spørgeskema om arbejde, helbred og levevaner Patientlabel Vejledning Du bedes venligst udfylde spørgeskemaet

Læs mere

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Ambitioner for det sociale arbejde på ungeområdet Tæt på Familien - en omstilling af ungeområdet Børn og unge, der vokser op i en familie

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Nordsjællands Hospital Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Afslutningsrapport Conny Kuhlman Jordemoder 01-10-2014 B1 - evaluering - HIH Afslutningsrapport Projekt Efterfødselssamtaler til gruppe

Læs mere

Sundhedsplejen. Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år

Sundhedsplejen. Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år Sundhedsplejen Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år Hvad handler FORUD om? FORUD tilbyder støtte og vejledning til sårbare gravide og småbørnsfamilier med børn

Læs mere

Lisbeth Villumsen - Skibdalsvej 25, 7990 Ø Assels, Danmark - Tlf.:+45 97764174 - Mobil: +45 21905868 - Lisbeth@livviadialog.dk.

Lisbeth Villumsen - Skibdalsvej 25, 7990 Ø Assels, Danmark - Tlf.:+45 97764174 - Mobil: +45 21905868 - Lisbeth@livviadialog.dk. Artikel af Lisbeth Villumsen Privatpraktiserende sundhedsplejerske, Psykoterapeut MPF, ECP godkendt. Narrativ terapeut med internationalt diplom. Indehaver af Narrativ institut og Liv via dialog. Lisbeth

Læs mere

Baseline spørgeskema Version 2.1 Dato 01.11.2014

Baseline spørgeskema Version 2.1 Dato 01.11.2014 Spørgeskema til udfyldelse ved start Randomiseringsnummer: Initialer for forsøgsdeltager: CPR: - Dato for udfyldelse af skema: / - 20 Navn: Hvad er din civilstand? (1) Gift / samlevende (2) Enke / enkemand

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder 3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder spil Mål At eleverne kan give eksempler på, hvordan rettigheder i forhold til krop, sundhed, seksualitet og privatliv kan bruges i børn og unges hverdag. At eleverne

Læs mere

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Oplæg Nyborg Strand November 2012 Talkshoppens program: Dynamikken i alkoholfamilien Prægninger og belastninger for barnet/den unge Recovery

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Unge i Grønland Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Baggrund Undersøgelsen er bestilt hos Det Nationale Forskningscenter for Velfærd SFI i 2013, af daværende Departement for Familie og Justitsvæsen.

Læs mere

De aldersopdelte fokusområder i ICS udvalgte afsnit

De aldersopdelte fokusområder i ICS udvalgte afsnit De aldersopdelte fokusområder i ICS udvalgte afsnit 2 Forord De aldersopdelte fokusområder er et redskab udviklet i England med afsæt i forskningsbaseret viden om børns risiko, beskyttelsesfaktorer og

Læs mere

Du vil ikke kunne modtage hjælp til forsørgelse, hvis din samlever har formue eller tjener tilstrækkeligt til at kunne forsørge dig.

Du vil ikke kunne modtage hjælp til forsørgelse, hvis din samlever har formue eller tjener tilstrækkeligt til at kunne forsørge dig. YDELSESKONTORET Xxxx xxx Beskæftigelsesafdeling Rådhuset, Torvet Tlf. 9628 2828 Lokal 9628 4155 Sikkermail: kt.soc.sec@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 32.21.12-G01-88-14 Kontaktperson: Ydelseskontoret

Læs mere

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych.

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Kvinnan då En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Peer Nielsen ATV-Roskilde brugerundersøgelse Gennemført sommeren 2005 www.atv-roskilde.dk

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 MØDREHJÆLPEN Mødrehjælpen er en privat humanitær organisation. Organisationens arbejde startede ca. 1924. Fomålet er at yde social, sundhedsmæssig,

Læs mere

Tak fordi du har valgt en Livsforsikring/Voksenforsikring/Voksenforsikring Super hos If!

Tak fordi du har valgt en Livsforsikring/Voksenforsikring/Voksenforsikring Super hos If! Tak fordi du har valgt en Livsforsikring/Voksenforsikring/Voksenforsikring Super hos If! På de næste sider finder du helbredserklæringen som skal udfyldes i forbindelse med forsikringen du har købt hos

Læs mere

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011.

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i materialet fra www.termometeret.dk & DCUM. Eleverne har afkrydset

Læs mere

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Få indsigt i hvordan seksuelle overgreb kan sætte sine spor i voksenlivet Få gode råd til hvordan fagpersoner

Læs mere

Alkohol- og Narkotikarådet. Grønland. Årsberetning 2007

Alkohol- og Narkotikarådet. Grønland. Årsberetning 2007 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Peqqissutsimut Pisortaqarfik Direktoratet for Sundhed Box 1160 3900 Nuuk E-mail:Peqqip@gh.gl Alkohol- og Narkotikarådet i Grønland Årsberetning 2007

Læs mere

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger Spørgsmål til elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL Dialog et spil om holdninger Elever FORMÅL At I hører hinandens synspunkter og erfaringer. At gruppen diskuterer disse. At give ideer til fælles normer. At give

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service Der er situationer, hvor oplysninger om rent private forhold gerne må gives videre til en anden myndighed. Det gælder, når: forældrene (den eller dem der har forældremyndigheden) har givet skriftligt samtykke

Læs mere

Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil

Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Visionen... 1 Mål... 1 Tal... 1 Organisering... 2 Graviditeten... 2 Spædbarnet... 2 Det lille barn... 3 Børnehavebarnet...

Læs mere

FAMILIEAMBULATORIET EN INTERVENTIONSMODEL FOR GRAVIDE OG SMÅBØRNSFAMILIER MED BRUG AF RUSMIDLER

FAMILIEAMBULATORIET EN INTERVENTIONSMODEL FOR GRAVIDE OG SMÅBØRNSFAMILIER MED BRUG AF RUSMIDLER FAMILIEAMBULATORIET EN INTERVENTIONSMODEL FOR GRAVIDE OG SMÅBØRNSFAMILIER MED BRUG AF RUSMIDLER og gravide med hiv-infektion FAMILIEAMBULATORIER PÅ LANDSPLAN Et familieambulatorium i hver region Ved obstetrisk

Læs mere

Ældre og misbrug. Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014. v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen

Ældre og misbrug. Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014. v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen Ældre og misbrug Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014 v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen Håndbog om forebyggelse på ældreområdet Håndbogens temaer: Selvmordsadfærd

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Pjece til gravide i Region Syddanmark Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med graviditeten Graviditeten Tillykke med graviditeten Region Syddanmark ønsker med denne pjece at beskrive de tilbud, regionen

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere

Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse

Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse Navn _Spare og Låneforeningen for Lærere og Lærerinder i Odense Helbredserklæring L Adresse Policenr. 646 972 516 0 Helbredsoplysninger for: Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse Adresse Postnr. og by Ved besvarelse

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

2 Sårbare gravide. Sundhedsaftale omhandlende sårbare gravide og sårbare familier. 1. Målgruppe. 1 Indledning

2 Sårbare gravide. Sundhedsaftale omhandlende sårbare gravide og sårbare familier. 1. Målgruppe. 1 Indledning Dato: 27. januar 2009 Sagsnummer: Sundhedsaftale omhandlende sårbare gravide og sårbare familier 1 Indledning Kvalitet og Udvikling Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 57 87 52 57 boe@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk

Læs mere

UngeSamtalen Udarbejdet af UngeBasen Randers Kommune 2014

UngeSamtalen Udarbejdet af UngeBasen Randers Kommune 2014 1 Kontaktpersonens navn: Den unges navn: Dato: 2 Boligforhold Profil 1: Jeg er meget tilfreds med at bo på Rismøllegården og har det godt med de andre beboere og personalet. Profil 2: Jeg er hovedsagligt

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

Sociale forhold, baggrund og levevaner

Sociale forhold, baggrund og levevaner Sociale forhold, baggrund og levevaner Først vil vi bede om nogle generelle baggrundsoplysninger. Er De: Kvinde eller Mand. Hvornår er De født? 9. Hvilken skoleuddannelse har De? 7. klasse 8.- 9. klasse

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med din graviditet I denne pjece kan du læse om det vi i Region Sjælland tilbyder i løbet af din graviditet, fødsel og barsel. Vi ønsker, at du får en god og sammenhængende

Læs mere

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Side 1 af 10 navnemærkat Endokrinologisk afdeling M, Enheden for Klinisk Ernæring Odense Universitetshospital Tlf. 6541 1710 SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Du er henvist til undersøgelse, vurdering og behandling

Læs mere

WHODAS 2.0. 36-item version Interviewer-administreret. Introduktion. Page 1 of 21

WHODAS 2.0. 36-item version Interviewer-administreret. Introduktion. Page 1 of 21 WHODAS 2.0 36-item version Interviewer-administreret Introduktion Dette instrument er udviklet af WHOs enhed for Klassifikation, Terminologi og Standarder. Instrumentet er udviklet inden for de rammer

Læs mere

Påvirkning af overvågningsværktøjer for mænd som bruger vold i parforhold: indhold og kontekst af dvpp

Påvirkning af overvågningsværktøjer for mænd som bruger vold i parforhold: indhold og kontekst af dvpp Påvirkning af overvågningsværktøjer for mænd som bruger vold i parforhold: indhold og kontekst af dvpp Værktøj fra Daphne III projektet IMPACT: Evaluation of European Perpetrator Programmes (Programmet

Læs mere

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid?

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Dagens dato 2 0 Dato Måned År 1. Hvornår er du født? Dato Måned 1 9 År 2. Er du dreng eller pige? Dreng Pige Dine vaner 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Nej Skriv hvad 4. Hvor mange timer

Læs mere

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 Case - Ib 10 år Problematik omkring mulig skilsmisse - Drengen er utryg og uvidende omkring forældrenes situation. - Det fylder meget i hans liv

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Er du blevet mobbet i skolen indenfor den seneste måned? - sæt ét kryds Krydset med: Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds

Er du blevet mobbet i skolen indenfor den seneste måned? - sæt ét kryds Krydset med: Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Ullerupbækskolen Er du glad for at gå i skole? - sæt ét kryds Krydset med: Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Hvor ofte er du blevet væk fra skole uden lovlig grund (har pjækket) indenfor de sidste

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Bilag 8 Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Forarbejde 1989-1994: Samarbejdsprojekt Trivsel i familien I denne periode arbejdede jordemødrene/sundhedsplejerskerne

Læs mere

Alkohol i Danmark. Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik. Louise Kristiansen Ola Ekholm Morten Grønbæk Janne Schurmann Tolstrup

Alkohol i Danmark. Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik. Louise Kristiansen Ola Ekholm Morten Grønbæk Janne Schurmann Tolstrup Alkohol i Danmark Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik 2008 Louise Kristiansen Ola Ekholm Morten Grønbæk Janne Schurmann Tolstrup Syddansk Universitet Alkohol i Danmark Voksnes alkoholvaner

Læs mere

Giv volden en skalle. forebygvold.dk INTRODUKTION. - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet. Viden og gode eksempler

Giv volden en skalle. forebygvold.dk INTRODUKTION. - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet. Viden og gode eksempler Giv volden en skalle - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet INTRODUKTION Viden og gode eksempler forebygvold.dk FOREBYG VOLD PÅ JOBBET Du har en kollega, som ofte ender

Læs mere

BILAG 9a. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale

BILAG 9a. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale BILAG 9a Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale BILAG 9a VEJLEDNING I BRUG AF DUBU 120 STATUSUDTALELSE TIL SUNDHEDSPERSONALE I din kommune anvender sagsbehandlerne ICS Integrated

Læs mere

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet.

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. 1 1 RETTIDIG UNDERRETNING HJÆLPER BØRN OG UNGE TIL ET BEDRE LIV Er

Læs mere

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000 Løbenr. LIGHED - ULIGHED? Aalborg Universitet November 2000 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. De fleste af spørgsmålene besvares

Læs mere

9. klasses-undersøgelse

9. klasses-undersøgelse 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed September - oktober 2012 Trivsel og Sundhed 374 elever fra 9. klasse i Syddjurs Kommune 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed SSP og skolerne i

Læs mere

Jeg kan mærke hvordan du har det

Jeg kan mærke hvordan du har det OM UNDERRETNING Jeg kan mærke hvordan du har det Børn, der er i klemme, bør i alle tilfælde være i den heldige situation, at du er lige i nærheden. Alle børn har ret til en god og tryg opvækst Desværre

Læs mere

HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS

HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS 2007 Patienternes svar HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS Patientspørgeskemaundersøgelsen I forbindelse med audit om Hypertension i almen praksis fik alle patienter, der indgik

Læs mere

Kære borger. På forhånd tusind tak for din deltagelse. Venlig hilsen. Direktør Kjeld Berthelsen

Kære borger. På forhånd tusind tak for din deltagelse. Venlig hilsen. Direktør Kjeld Berthelsen Kære borger Struer Kommune har valgt at sætte fokus på kvaliteten af de sociale være- og cafetilbud Parasollen og Værestedet TROIA, som i dag tilbydes borgere med social, fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse

Læs mere

Tilbud om graviditetsbesøg. Sundhedstjenesten. Ønsker du/i et graviditetsbesøg er du/i velkomne til at kontakte Sundhedstjenesten.

Tilbud om graviditetsbesøg. Sundhedstjenesten. Ønsker du/i et graviditetsbesøg er du/i velkomne til at kontakte Sundhedstjenesten. Ønsker du/i et graviditetsbesøg er du/i velkomne til at kontakte Sundhedstjenesten. Tilbud om graviditetsbesøg Sekretæren træffes mandag-torsdag kl. 8-14 på telefon nr. 7259 6720. E-mail: sundhedstjenensten@egekom.dk

Læs mere

SPØRGESKEMA. til dig der har deltaget i. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet

SPØRGESKEMA. til dig der har deltaget i. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet SPØRGESKEMA til dig der har deltaget i Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet Hvordan besvares spørgeskemaet? Inden du besvarer et spørgsmål,

Læs mere

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt Bedre Tværfaglig Indsats -kort fortalt Om pjecen Denne pjece giver en kort introduktion til den samarbejdsmodel kaldet Bedre Tværfaglig Indsats, som skal styrke en helhedsorienteret og tidlig indsats overfor

Læs mere

NORDISK VELFÆRDSCENTER OSLO MARTS 2013

NORDISK VELFÆRDSCENTER OSLO MARTS 2013 NORDISK VELFÆRDSCENTER OSLO MARTS 2013 PRÆSENTATION MØDREHJÆLPEN Ulla Krogager, rådgivningschef, Mødrehjælpen i Aarhus Mødrehjælpen er en privat humanitær organisation. Mødrehjælpen yder generel og anonym

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

BAGGRUND. Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Center for Børn og Voksnes ydelser på voksenområdet i Hørsholm Kommune. Undersøgelsens formål:

BAGGRUND. Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Center for Børn og Voksnes ydelser på voksenområdet i Hørsholm Kommune. Undersøgelsens formål: PRÆSENTATION: BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BAGGRUND Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Center for Børn og Voksnes ydelser på voksenområdet i Hørsholm Kommune.

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Kapitel 2: Børn og unge

Kapitel 2: Børn og unge Kapitel 2: Børn og unge 2.1. Indledning De fleste børn og unge trives godt i Grønland. De har forældre, der har ressourcer til at tage vare på dem, og de har et liv i trivsel og med gode vaner. På trods

Læs mere

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Åben Anonym Rådgivning for børn og unge i familier med alkoholproblemer Ca. hvert tiende barn eller ung i Danmark vokser op i familier med alkoholproblemer.

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 Der er mange ting, der gør det enormt svært at gå i gymnasiet, når man mister en forælder. Det var rigtig svært for mig at se mine karakterer dale, netop fordi jeg var

Læs mere

GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED

GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED Vi vil gerne opfordre dig til at deltage i dette originale forskningsprojekt. Du skal kun deltage, hvis du selv har lyst, og

Læs mere

Fyns Amts Observa/ons- og Behandlingshjem Behandlingsafdeling for 0-2 årige

Fyns Amts Observa/ons- og Behandlingshjem Behandlingsafdeling for 0-2 årige Fyns Amts Observa/ons- og Behandlingshjem Behandlingsafdeling for 0-2 årige Fyns Amts Behandlingscenter/Rusmiddelcenter Odense Projektansvarlig Børn i familier med stofmisbrug Projektleder Styrket indsats

Læs mere

Temamøde om uddannelseshjælp. Arbejdsmarkedsudvalget, den 13. april 2015

Temamøde om uddannelseshjælp. Arbejdsmarkedsudvalget, den 13. april 2015 Temamøde om uddannelseshjælp Arbejdsmarkedsudvalget, den 13. april 2015 Ungeenheden Rebild Ungeenheden varetager følgende opgaver: Uddannelsesindsats for unge uden uddannelse under 30 år (7 ungerådgivere)

Læs mere

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Trivselsforum og SSP-samarbejdet ses i Aalborg Kommune som en samlet størrelse. Dette skyldes,

Læs mere