BILAG 1: ILLUSTRATION AF 3-TRINS SAMARBEJDSMODEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG 1: ILLUSTRATION AF 3-TRINS SAMARBEJDSMODEL"

Transkript

1 BILAG 1: ILLUSTRATION AF 3-TRINS SAMARBEJDSMODEL Side 23

2 Illustration af 3-trins samarbejdsmodel Projekt Tidlig Indsats Visitator Jordemoder eller jordemoderfaglig nøgleperson Visiterer den gravide ved første jordemoder-undersøgelse vha. spørgeguide Udfylder projektjournal Ansvarlig for underskrift af samtykkeerklæring Indsatsgruppen Består f.eks. af jordemoder, sundhedsplejerske, socialrådgiver, forebyggelseskonsulent. Udarbejder langsigtede handlingsplaner Udfylder og opdaterer opfølgningsskema Udpeger ansvarlig tovholder på hver sag Udfylder skema om individuel udvikling ved barnets andet år Auditgruppen Består f.eks. af distriktscheflægen, socialchefen, den ledende sundhedsplejerske, den ledende jordemoder. Evaluerer og vurderer aktuelle handlemuligheder i forbindelse med arbejdet med de sårbare familier Registrerer årligt antal børn, der vurderes omsorgssvigtede samt antal tvangsfjernelser Registrerer og beskriver årligt udbudte tilbud/tiltag Side 24

3 BILAG 2: SPØRGEGUIDE (VISITATOR) Side 25

4 Spørgeguide (visitator) Projekt Tidlig Indsats De følgende spørgsmål er ment som en vejledning, der kan benyttes i samtalen mellem visitator og den gravide. Du behøver ikke læse spørgsmålene op, men spørgsmålene kan bruges som en vejledning til hvilke emner, der skal tales om med den gravide. Bagefter bør svarene på spørgsmålene kort skrives ned i den gravides projektjournal. Hvor er du vokset op? Hvem er du vokset op hos? Hvor mange søskende var I? Hvilken (skole-)uddannelse har du? Hvordan var din opvækst som barn? Var der nogle problemer i dit barndomshjem? o Var der problemer med alkohol eller hash? o Oplevede du vold i dit barndomshjem? o Var der nogle problemer i forhold til seksuelle overgreb? o Andre problemer? Hvilken barndom vil du gerne give dit barn? Hvilke muligheder eller forhindringer er der i forhold til at give dit barn den barndom, du ønsker at give det? o Hvilke muligheder har du for at forsørge dit barn? o Er der nogle problemer i dit hjem nu, som vil påvirke dit barns opvækst? o Er der økonomiske problemer? o Hænder det, at der er problemer med vold? o Er der problemer med alkohol eller hash? o Er der andet, som kunne påvirke dit barns opvækst? Side 26

5 BILAG 3: PROJEKTJOURNALEN Side 27

6 Projekt Tidlig indsats overfor gravide familier Navn: Cpr: Adr: Tlf: Distrikt / kommune Termin Arbejde Henvist af: Baggrund for henvisning. Familiens sammensætning: Andre netværkspersoner: Boligsituation: Hvor mange personer er der i husstanden: Er der kontakt til kommunen: ja nej Sagsbehandler Er graviditeten planlagt / ønsket: Søskende til det ufødte barn: Information om søskende (anbragt, bortadopteret ) : Har der været misbrug - hvilket: Omfang af misbrug: dagligt, ugentlig, dosis: Hvilken hjælp / støtte ønsker den gravide: Indsats møde den / - 20 Udpeget kontaktperson / tovholder : Side 28

7 Øvrige kontaktpersoner: Jordemoder / jordemoderfaglig nøgleperson: Sundhedsplejerske: Socialrådgiver: Psykolog: Handleplan: Jeg er indforstået med ovennævnte handleplan. Underskrift: Korrigering, evaluering af handleplan: Næste møde den / - 20 Samtykkeerklæring Med det formål at sikre trygge vilkår omkring den gravide og bedst mulige opvækstvilkår for jeres nyfødte barn ønsker vi din tilladelse til at indhente og sende oplysninger i de tilfælde, hvor det skønnes relevant for din nuværende graviditet. Tilladelsen gælder til barnet er fyldt 2 år. Læge Sundhedsplejerske Socialforvaltningen Sygehus Andet Jeg giver hermed min tilladelse Dato Underskrift Side 29

8 Handleplan fortsat Side 30

9 BILAG 4: VEJLEDNING TIL VISITATOR Side 31

10 Vejledning til visitator Projekt Tidlig Indsats Information til visitator omkring opsporing af sårbare gravide familier: Det er jordemoder eller jordemoderfaglig nøgleperson, der foretager visitation til projekt Tidlig Indsats. For at opspore risiko-gravide tales der ved den første graviditetsundersøgelse med den gravide om hendes egen opvækst, hvilken barndom hun gerne vil give sit barn, og om der er problemer i forhold til at give barnet den ønskede opvækst. Til dette bruges denne vejledning til spørgsmål til samtalen: Side 32

11 Den gravides svar giver indblik i, om der er grund til bekymring. Ved gennemgang af den gravides journal findes der måske også episoder, som kan give anledning til bekymring. Hvis der er grund til bekymring visiteres den gravide til projekt Tidlig Indsats : Først fortælles den gravide kort om projektet, og der udleveres en informations-pjece om projektet. Hvis den gravide er interesseret, skal hun visiteres til projektet. Det gøres ved at: - udfylde projektjournalen i samarbejde med den gravide - skrive den gravides egne ønsker og ressourcer ned i projektjournalen - opfordre den gravide til at underskrive samtykkeerklæringen i projektjournalen - skrive i den gravides perinatale journal, at hun deltager i projektet - lave aftale med den gravide om det videre forløb. Projektjournalen medbringes til næste møde med indsatsgruppen. Projektjournalens indhold og den gravides egne ønsker fremlægges for indsatsgruppen. Indsatsgruppen laver handlingsplan for det videre forløb. Husk! Hvis den gravide ikke ønsker at medvirke i projektet, er der stadig indberetningspligt, hvis barnet skønnes truet. Ved spørgsmål kontaktes: Projektkoordinator Birgit Hansen Tlf. nr: Side 33

12 BILAG 5: OPFØLGNINGSSKEMA (INDSATSGRUPPEN) Side 34

13 Opfølgningsskema (indsatsgruppen) Projekt Tidlig Indsats Navn: Cpr: Adr: Tlf: Omsorgssvigt af barn Dato: / - 20 / - 20 / - 20 / - 20 / - 20 / - 20 Ingen bekymring om forældres omsorgsevne Bekymring om forældres omsorgsevne Mistanke om omsorgssvigt Rapporteret omsorgssvigt Tvangsfjernelse af barn Andet: Bolig Dato: Tilfredsstillende bolig-situation Bor hos venner el. familie/ Ønsker anden bolig Uden bolig/ønsker socialbolig Andet:. Side 35

14 Misbrug (alkohol/hash) Dato: Misbrug hos barnemoder Misbrug hos barnefader/ partner Misbrug hos bedsteforældre Misbrug hos venner Ingen problemer med misbrug Andet: Arbejde/uddannelse Dato: Barnemoder har arbejde Barnemoder under uddannelse Barnemoder ønsker videre uddannelse Barnemoder ønsker arbejde Barnemoder ønsker ikke arbejde / uddannelse Andet: Institutionsplads Dato: Institutionsplads haves Institutionsplads haves men benyttes ikke Institutionsplads ønskes Institutionsplads ønskes ikke Andet: Side 36

15 I det følgende registreres tiltag, som indsatsgruppen vurderer nødvendige (afkrydsning), og som indsatsgruppen har hensigt at gennemføre. Status for tiltagene (hvornår er tiltaget tilbudt, har den visiterede taget imod tilbudet osv.) samt angivelse af den ansvarlige person fra indsatsgruppen noteres i handleplanen på næste side. Sæt kryds ved nødvendige tiltag: Fødselsforberedelse Længere indlæggelse ved fødsel Vejledning mht. rettigheder og pligter ifølge sociallovgivningen Økonomisk støtte Ekstra besøg af sundhedsplejerske Opskrivning til bolig Ophold mor/barn-hjem Opskrivning til institutionsplads Rådgivning mht. forældrerollen (f.eks. forældreskole) Hjemme-hos er Misbrugsbehandling Behandling af traumer/psykologhjælp Familievejleder Parterapi Benyttelse af værested Behandling af voldsudøvende partner Erhvervsvejledning Andet:. Uddannelsesvejledning Andet:. Side 37

16 Dato: Handleplan og ansvarlig person fra indsatsgruppen: Side 38

17 BILAG 6: VEJLEDNING TIL INDSATSGRUPPEN Side 39

18 Vejledning til indsatsgruppen Projekt Tidlig Indsats Information om indsatsgruppens arbejde Indsatsgruppen består af relevante fagpersoner, f.eks. jordemoder, socialrådgiver, sundhedsplejerske, psykolog. Indsatsgruppen afholder jævnlige møder, f.eks. hver 14. dag. Indsatsgruppen samler de handlingsmuligheder og tilbud, som skal/kan tilbydes den gravide familie. Handlingsplan og opfølgningsskema For hver gravid familie laves en langsigtet handlingsplan. Der tages udgangspunkt i den projektjournal, som visitatoren har udfyldt. Der udpeges en tovholder for hver enkelt gravid. Tovholderen er den gravides kontaktperson. Det vil typisk være tovholderen, som fremlægger handlingsplanerne til godkendelse af den gravide. Et opfølgningsskema udfyldes for hver visiteret gravid. Dette skema hjælper indsatsgruppen med at holde styr på udviklingen for den enkelte visiterede kvinde. Når der sker en udvikling i den visiteredes situation skal skemaet opdateres. Opfølgningsskemaer for alle visiterede opbevares et samlet sted (evt. elektronisk) og medbringes til alle indsatsgruppemøder. Udfyldelse af opfølgningsskemaet: På første side af opfølgningsskemaet noteres den visiteredes navn, cpr-nummer, adresse og telefonnummer. På side 1-2 skal den visiteredes status mht. omsorgssvigt af barn, bolig, misbrug, arbejde/uddannelse og institutionsplads noteres. Dato for status noteres. På efterfølgende indsatsgruppe-møder noteres, når der er sket en udvikling mht. det pågældende aspekt. På side 3-4 skal noteres, hvilke tiltag indsatsgruppen vurderer nødvendige. De pågældende tiltag afkrydses. I handleplanen på side 4 noteres, hvad der gøres for at gennemføre tiltaget samt hvem fra indsatsgruppen, der er ansvarlig for at gennemføre tiltaget. På efterfølgende indsatsgruppe-møder noteres, når der er sket en udvikling mht. det pågældende tiltag. På de næste sider ses et eksempel på, hvordan et opfølgningsskema udfyldes. For at få et bredt udbud og holdbare handlingsplaner kan det være en god idé, at indsatsgruppen samarbejder med f.eks. forebyggelseskonsulenter, miljøarbejdere, støttepersoner, hjemme hos - pædagoger. Når barnet er fyldt to år stopper deltagelsen i projekt Tidlig Indsats. På dette tidspunkt skal indsatsgruppen udfylde et skema med vurdering af den enkelte gravides udvikling fra visitation til barnet er fyldt to år, f.eks. om der er en ændring i omsorgen for barnet og i barnets trivsel. Spørgeskemaet består af fire spørgsmål, som indsatsgruppen eller sundhedsplejersken besvarer efter 2-års besøget. Side 40

19 Når projekt Tidlig Indsats afsluttes i 2011 skal alle medlemmer af indsatsgruppen udfylde et skema om projektets samarbejdsmodel. Dette skema skal bruges til at evaluere fordele og ulemper ved projektet. Indsatsgruppen mødes to gange årligt med auditgruppen for at evaluere indsatsgruppens handlemuligheder. Til disse møder har indsatsgruppen mulighed for at viderebringe f.eks. behov for nye tiltag/tilbud eller behov for koordinering af eksisterende tilbud. Auditgruppen vil så vidt muligt forsøge at bringe oplysningerne om disse behov videre til relevante beslutningstagere. Konkrete retningslinier for indsatsgruppens arbejde: Hvis en visiteret gravid/familie flytter til en ny kommune: o Projektjournal og opfølgningsskema sendes til indsatsgruppen i den nye kommune, hvis Tidlig Indsats findes i kommunen. Hvis Tidlig indsats ikke findes i kommunen, udgår den gravide/familien fra projektet, og projektjournal og opfølgningsskema skal ikke videresendes. o Hvis det er en indberetningssag, orienteres den kommune, som den gravide/familien flytter til uanset om Tidlig indsats findes i kommunen. Ved spørgsmål kontaktes: Projektkoordinator Birgit Hansen Tlf. nr: Side 41

20 Eksempel på udfyldelse af opfølgningsskema Projekt Tidlig Indsats Navn: Aviaja Hansen Cpr: Adr: Hans Egedes Vej 5, 3900 Nuuk Tlf: Omsorgssvigt af barn Dato: 15/ / / - 20 / - 20 / - 20 / - 20 Ingen bekymring om forældres omsorgsevne Bekymring om forældres omsorgsevne Mistanke om omsorgssvigt Rapporteret omsorgssvigt Tvangsfjernelse af barn Andet: Bolig Dato: 15/ Tilfredsstillende bolig-situation Bor hos venner el. familie/ Ønsker anden bolig Uden bolig/ønsker socialbolig Andet:. Side 42

21 Misbrug (alkohol/hash) Dato: 15/ / Misbrug hos barnemoder Misbrug hos barnefader/ partner Misbrug hos bedsteforældre Misbrug hos venner Ingen problemer med misbrug Andet: Aviaja vil ikke tale om evt. misbrug hos familie/ kæreste Arbejde/uddannelse Dato: 15/ / Barnemoder har arbejde Barnemoder under uddannelse Barnemoder ønsker videre uddannelse Barnemoder ønsker arbejde Barnemoder ønsker ikke arbejde / uddannelse Andet: Institutionsplads Dato: 15/ / Institutionsplads haves Institutionsplads haves men benyttes ikke Institutionsplads ønskes Institutionsplads ønskes ikke Andet: Side 43

22 I det følgende registreres tiltag, som indsatsgruppen vurderer nødvendige (afkrydsning), og som indsatsgruppen har hensigt at gennemføre. Status for tiltagene (hvornår er tiltaget tilbudt, har den visiterede taget imod tilbudet osv.) samt angivelse af den ansvarlige person fra indsatsgruppen noteres i handleplanen på næste side. Sæt kryds ved nødvendige tiltag: Fødselsforberedelse Længere indlæggelse ved fødsel Vejledning mht. rettigheder og pligter ifølge sociallovgivningen Økonomisk støtte Ekstra besøg af sundhedsplejerske Opskrivning til bolig Ophold mor/barn-hjem Opskrivning til institutionsplads Rådgivning mht. forældrerollen (f.eks. forældreskole) Hjemme-hos er Misbrugsbehandling Behandling af traumer/psykologhjælp Familievejleder Parterapi Benyttelse af værested Behandling af voldsudøvende partner Erhvervsvejledning Andet:. Uddannelsesvejledning Andet:. Side 44

23 Dato: 15 /_ Handleplan og ansvarlig person fra indsatsgruppen: Mistanke om misbrug hos samboende kæreste. Sundhedsplejerske (BN) spørger ind til misbrug ved næste besøg. Sundhedsplejerske (HN) og socialrådgiver (AR) foretager hjemmebesøg for at identificere de ressourcer, der er i hjemmet. Aviaja ønsker at uddanne sig til sundhedshjælper. Socialrådgiver (AR) rådgiver. Socialrådgiver (AR) ansvarlig for opskrivning til bolig. 8 /_1_ Problemer med hashmisbrug hos Aviaja s samboende kæreste og alkoholmisbrug hos hendes forældre: Det påvirker omsorgssituationen. Sundhedsplejerske (HN) og socialrådgiver (AR) gennemfører samtale med familien om hvordan Aviaja støttes bedst. Kan bedsteforældrene (alkohol) og kæresten (hash) tilbydes behandling? Er der interesserede? Socialrådgiver (AR) undersøger. Aviaja starter aftenskole med henblik på at få en afgangseksamen, så hun kan komme videre i sit uddannelsesforløb. Derefter behov for mere vejledning. Socialrådgiver (AR) bestiller tid hos erhvervsvejleder. Der ønskes vuggestueplads for at give tid til lektier. Socialrådgiver (AR) ansvarlig for opskrivning til vuggestueplads. Pga. bekymring for omsorgssituationen opfordres Aviaja til at besøge værestedet for gravide. Her kan hun få støtte til omsorg men også i forhold til situationen med hashmisbrugende kæreste. Både sundhedsplejerske (HN) og socialrådgiver (AR) opfordrer Aviaja. Værestedet bedes kontakte Aviaja. Der ønskes også flere besøg af sundhedsplejerske (HN). Side 45

24 BILAG 7: REGISTRERING OG BESKRIVELSE AF UDBUDTE TILBUD/TILTAG (AUDITGRUPPEN) Side 46

25 Registrering og beskrivelse af udbudte tilbud/tiltag Projekt Tidlig Indsats Det følgende skema ønskes udfyldt af auditgruppen i det enkelte sundhedsdistrikt, hvor projekt Tidlig Indsats er implementeret. Skemaet skal benyttes i en samlet evaluering af projektet. Det ønskes opgjort hvor mange visiterede, der har modtaget de enkelte tilbud/tiltag. Bortset fra skemaets to første punkter, ønskes opgørelsen kun for de år, hvor projekt Tidlig Indsats er implementeret. Endvidere ønskes alle yderligere tiltag, som er igangsat i forbindelse med projekt Tidlig Indsats, beskrevet. Størstedelen af informationen til disse registreringer vil kunne indhentes fra indsatsgruppens opfølgningsskemaer. Angiv antallet af børn, som vurderes omsorgssvigtede: Angiv antallet af tvangsfjernelser: Angiv antallet af visiterede gravide til projekt Tidlig Indsats Angiv antallet af visiterede, der har fået bolig Angiv antallet af visiterede, der er blevet opskrevet til bolig Angiv antallet af visiterede, der har modtaget erhvervsvejledning Angiv antallet af visiterede, der har fået job Angiv antallet af visiterede, der har modtaget uddannelsesvejledning Angiv antallet af visiterede, der er påbegyndt uddannelse Angiv antallet af visiterede, der har fået institutionsplads Angiv antallet af visiterede, der er blevet skrevet op til institutionsplads Angiv antallet af visiterede, der har taget imod tilbud om fødselsforberedelse Angiv antallet af visiterede, der har taget imod tilbud om forlænget indlæggelse ved fødsel Angiv antallet af visiterede, der har taget imod tilbud om ekstra besøg af sundhedsplejerske Angiv antallet af visiterede, der har haft ophold på mor/barn-hjem Angiv antallet af visiterede, der har taget imod tilbud om rådgivning i forhold til forældrerollen Side 47

26 Angiv antallet af visiterede, der har taget imod tilbud om hjemmehos er Angiv antallet af visiterede, der har taget imod tilbud om familievejleder Angiv antallet af visiterede, der har taget imod tilbud om vejledning mht. rettigheder og pligter ifl. sociallovgivningen Angiv antallet af visiterede, der har taget imod tilbud om (yderligere) økonomisk støtte Angiv antallet af visiterede, der har modtaget misbrugsbehandling Angiv antallet af visiterede, der har taget imod tilbud om behandling af traumer/psykologhjælp Angiv antallet af visiterede, der har taget imod tilbud om behandling mht. voldelige forhold Angiv antallet af visiterede, der har taget imod tilbud om behandling af voldsudøvende partner Hvis oprettelse af værested for gravide, angiv antallet af visiterede, der har benyttet dette tilbud: Hvis oprettelse af forældreskole, angiv antallet af visiterede, der har benyttet dette tilbud: Hvis oprettelse af bo-enheder, angiv antallet af visiterede, der har taget imod tilbud om at bo her: Er andre tilbud/tiltag tilbudt eller oprettet? Beskriv disse samt angiv for hvert år antallet af visiterede, der har modtaget disse tilbud/tiltag: Side 48

27 BILAG 8: VEJLEDNING TIL AUDITGRUPPE Side 49

28 Vejledning til auditgruppen Projekt Tidlig Indsats Auditgruppen kan f.eks. bestå af distriktscheflægen, socialchefen, den ledende psykolog, den ledende sundhedsplejerske, den ledende sygeplejerske, den ledende jordemoder eller andre fagpersoner, der har beslutningskompetence. Auditgruppen mødes 1-2 gange årligt eller ad hoc. Auditgruppens opgaver er at evaluere og udarbejde status over de aktuelle handlemuligheder i forbindelse med arbejdet med de sårbare familier. Auditgruppen mødes 1-2 gange årligt med indsatsgruppen, hvor de lokale handlemuligheder vurderes i samarbejde med indsatsgruppen. I dette forum har indsatsgruppen mulighed for at viderebringe eksempelvis behov for iværksættelse af specifikke nye tiltag/tilbud eller behov for koordinering af eksisterende tilbud. Dette kan f.eks. inkludere presserende behov for specialiseret misbrugsbehandling til målgruppen eller behov for simplificering af visitationsregler i forbindelse med opskrivning til bolig. Auditgruppen er ansvarlig for i samarbejde med projektkoordinator at viderebringe relevante behov til politisk niveau eller niveau, hvor der er beslutningskompetence indenfor det pågældende område. De lokale auditgrupper er ansvarlige for en årlig registrering af antallet af børn, som vurderes omsorgssvigtede, samt registrering af antallet af tvangsfjernelser. Disse tal bør være tilgængelige i kommunerne. Auditgrupperne er desuden ansvarlige for en årlig registrering og beskrivelse af de konkrete udbudte tilbud/tiltag, samt opgørelse af hvor mange visiterede, der har modtaget de enkelte tilbud/tiltag. Der er udarbejdet et skema, hvor disse tal skal noteres. Registreringen kan ske med udgangspunkt i indsatsgruppens opfølgningsskemaer. Ved spørgsmål kontaktes: Projektkoordinator Birgit Hansen Tlf. nr: Side 50

29 BILAG 9: KOMMISSORIUM FOR FØLGEGRUPPEN Side 51

30 Side 52

31 Side 53

32 Side 54

33 Side 55

34 Side 56

35 BILAG 10: SPØRGESKEMA Side 57

36 Spørgeskema Projekt Tidlig Indsats ID: Dette spørgeskema indeholder en række personlige spørgsmål om private forhold, som mange mennesker helst ville holde for sig selv. Når du er færdig med at besvare spørgsmålene, lægger du skemaet i en konvolut og lukker den. Oplysningerne bliver behandlet fortroligt. Du svarer på spørgsmålene ved at sætte kryds ud for det svar, du synes passer bedst. Nogle steder kan du evt. sætte flere kryds. Hvis der er spørgsmål, som du ikke bryder dig om at svare på, så spring det over og gå videre til næste spørgsmål. Mange tak for din besvarelse. Samtykke ved udfyldelse af spørgeskema Jeg er indforstået med, at jeg frivilligt udfylder et anonymt spørgeskema i forbindelse med deltagelse i projekt Tidlig Indsats overfor Gravide Familier. Dato Underskrift Side 58

37 1. Hvornår er du født? (dato og årstal) 2. Hvilken skoleuddannelse har du? (sæt kryds ved den højeste uddannelse) Går stadig i skole klasse eller mindre klasse, realeksamen... 3 Studentereksamen, HF, GU Har du fuldført en eller flere uddannelser? Ja... 1 Nej... 2 Skriv navnet på uddannelsen/eksamenen 4. Hvordan er du beskæftiget for øjeblikket? dig selv ægtefælle/ partner Fuldtids lønarbejde Deltids lønarbejde Lejlighedsvist lønarbejde Selvstændig (bortset fra fangst og fiskeri) Selvstændig fanger/fisker Hjemmegående Pensionist Arbejdsløs Bistandshjælp Studerende Andet, hvad: Side 59

38 5. Er du gift? Ugift ( = aldrig gift)... 1 Gift... 2 gå til spm. 7 Separeret... 3 Skilt... 4 Enke/enkemand Bor du i et fast parforhold, uden at I er gift? Ja... 1 Nej Hvor mange børn har du? 8. Har du venner/familie, som du forventer, vil støtte og hjælpe dig med det kommende barn? Nej... 1 Måske... 2 Ja... 3 Hvis ja: Hvem forventer du vil støtte og hjælpe dig med det kommende barn? (sæt evt. flere krydser) Samlever/ægtefælle... 1 Kæreste... 2 Barnets far... 3 Egne børn/stedbørn... 4 Mor... 5 Far... 6 Stedmor/stedfar... 7 Bedsteforældre... 8 Andre slægtninge... 9 Venner Er dit kommende barn opskrevet til en vuggestue-plads? Ja... 1 Nej... 2 Side 60

39 De næste spørgsmål handler om din bolig 10. Hvor bor du? Har ingen bolig... 1 Bor hos venner/familie... 2 Har egen bolig... 3 Andet, hvad: Hvor mange værelser er der i din bolig? (køkken, bad, entré o.l. skal ikke tælles med) antal værelser 12. Hvor mange bor der i boligen? voksne og børn under 18 år 13. Hvem bor du sammen med? (sæt evt. flere krydser) Bor alene... 1 Samlever/ægtefælle... 2 Egne børn/stedbørn... 3 Mor... 4 Far... 5 Stedmor/stedfar... 6 Bedsteforældre... 7 Andre slægtninge... 8 Venner/bekendte... 9 De næste spørgsmål handler om alkohol 14. Var der problemer med alkohol i dit barndomshjem? Ja, ofte... 1 Ja, af og til... 2 Nej, aldrig... 3 Side 61

40 15. Har du nogensinde drukket et glas alkohol (øl, vin eller spiritus)? Ja... 1 Nej... 2 gå til spm Har du drukket øl, vin eller spiritus inden for de seneste 12 måneder? Ja... 1 Nej... 2 gå til spm Hvor ofte drikker du øl, vin eller spiritus? Hver dag eller næsten hver dag gange om ugen gange om ugen gange om måneden... 4 Sjældnere Hvornår fik du sidst en øl, et glas vin eller et glas spiritus? I dag eller i går... 1 Inden for den sidste uge... 2 Inden for den sidste måned... 3 For mere end en måned siden Hvor meget drak du ved den lejlighed? 1 øl eller glas vin eller spiritus øl eller glas vin eller spiritus øl eller glas vin eller spiritus... 3 Mere end 10 øl eller glas vin eller spiritus... 4 Side 62

41 De næste spørgsmål handler om pengespil såsom bingo, Lotto, kort eller terninger eller lignende. Det gælder også pengespil, der foregår på Internettet. 20. Har du nogensinde følt, at du har brugt for mange penge eller for megen tid på spil? Ja, inden for det seneste år... 1 Ja, tidligere... 2 Nej... 3 Jeg spiller aldrig... 4 gå til spm Har du nogensinde løjet (for familiemedlemmer, venner, kollegaer eller lærere) om, hvor meget du spiller, hvor meget du har tabt, eller hvor stor din spillegæld er? Ja, inden for det seneste år... 1 Ja, tidligere... 2 Nej Har du nogensinde haft behov for at spille med større og større indsatser (for at opnå den samme følelse af spænding)? Ja, inden for det seneste år... 1 Ja, tidligere... 2 Nej... 3 De næste spørgsmål handler om hash 23. Var der problemer med hash i dit barndomshjem? Ja, ofte... 1 Ja, af og til... 2 Nej, aldrig Har du nogensinde prøvet at ryge hash? Nej, aldrig... Ja, en enkelt gang eller nogle få gange... 2 Ja, adskillige gange gå til spm.26 Side 63

42 25. Hvor ofte inden for det sidste år har du røget hash? Jeg har ikke røget hash inden for det sidste år... 1 Sjældnere end en gang om måneden gange om måneden... 3 En gang om ugen... 4 Oftere end en gang om ugen... 5 Hver dag eller næsten hver dag... 6 De næste spørgsmål handler om problemer med alkohol, hash eller ludomani i din husstand eller omgangskreds 26. Er der problemer med alkohol, hash eller ludomani i din husstand (dvs. hos de personer, du bor sammen med, f.eks. ægtefælle, forældre, bedsteforældre)? Ja, ofte... 1 Ja, af og til... 2 Nej, aldrig Er der problemer med alkohol, hash eller ludomani i din nære omgangskreds (dvs. hos de personer, som du ikke bor sammen med, men som du ser ofte, f.eks. nære venner eller nære familiemedlemmer)? Ja, ofte... 1 Ja, af og til... 2 Nej, aldrig... 3 Side 64

43 De næste spørgsmål handler om vold 28. Er du som barn (under 18 år) nogensinde blevet udsat for en eller flere af følgende former for vold? (sæt kryds i hver linie) a. Skubbet, rusket eller slået med let hånd b. Sparket, slået med knyttet hånd eller genstand c. Kastet ind i møbler, vægge, ned ad trappe el.lign d. Grov vold i form af kvælningsforsøg, angreb med kniv eller skydevåben e. Anden form for vold Hvis anden form for vold, skriv hvad: Ja Nej Er du som barn (under 18 år) nogensinde blevet udsat for trusler om vold, der var så alvorlige, at du blev bange? Ja... 1 Nej... 2 Hvis ja: Hvem har udsat dig for vold eller trusler? (sæt evt. flere krydser) a. Forældre... 1 b. Stedforældre... 1 e. Plejeforældre... 1 c. Andet familiemedlem... 1 d. En ven eller bekendt... 1 e. En fremmed person... 1 f. En anden person... 1 Side 65

44 29. Er du som voksen nogensinde blevet udsat for en eller flere af følgende former for vold? (sæt kryds i hver linie) Ja, inden for de sidste 12 måneder tidligere Nej a. Skubbet, rusket eller slået med let hånd b. Sparket, slået med knyttet hånd eller genstand c. Kastet ind i møbler, vægge, ned ad trappe el.lign d. Grov vold i form af kvælningsforsøg, angreb med kniv eller skydevåben e. Anden form for vold Hvis anden form for vold, skriv hvad: Ja, Er du som voksen nogensinde blevet udsat for trusler om vold, der var så alvorlige, at du blev bange? a. Inden for de sidste 12 måneder b. Tidligere Hvis ja: Hvem har udsat dig for vold eller trusler? (sæt evt. flere krydser) a. Nuværende ægtefælle/samlever... 1 b. Tidligere ægtefælle/samlever... 1 c. Nuværende eller tidligere kæreste... 1 d. Andet familiemedlem... 1 e. En ven eller bekendt... 1 f. En kollega/person på din arbejdsplads... 1 g. En fremmed... 1 h. En anden person... 1 Ja Nej Side 66

45 30. Er du nogensinde blevet tvunget til eller forsøgt tvunget til nogen form for seksuel aktivitet? a. Som barn (under 13 år) b. Som ung (mellem 13 og 17 år) c. Som 18-årig eller ældre Hvis ja: Hvem udsatte dig for tvangen? (sæt evt. flere krydser) a. Nuværende ægtefælle/samlever... 1 b. Tidligere ægtefælle/samlever... 1 c. Nuværende eller tidligere kæreste... 1 d. Forældre/plejeforældre... 1 e. Andet familiemedlem... 1 f. En ven eller bekendt... 1 g. Jævnaldrende kammerat (under 18 år)... 1 h. En kollega/person på din arbejdsplads... 1 i. Lærer, pædagog, træner, fritidsleder... 1 j. En fremmed... 1 k. En anden person... 1 Ja Nej Tak for besvarelsen Side 67

46 BILAG 11: EVALUERING AF SAMARBEJDSMODELLEN (INDSATSGRUPPEN) Side 68

47 Evaluering af samarbejdsmodellen (indsatsgruppen) Projekt Tidlig Indsats Hvordan har samarbejdet i indsatsgruppen fungeret? Rigtig godt Godt Midt i mellem Dårligt Rigtig dårligt Hvilke problemer har der været og hvad har de primære årsager været til disse problemer? Tror du indsatsen overfor gruppen af gravide med behov for særlig støtte har været bedre vha. projekt Tidlig Indsats end den ville have været uden projektet? Ja Måske Nej Begrund: Hvilke fordele er der ved samarbejdsmodellen i projekt Tidlig Indsats? Hvilke svagheder har samarbejdsmodellen i projekt Tidlig Indsats? Hvordan er der mulighed for forbedring? Tror du, samarbejdet i indsatsgruppen vil fortsætte efter projektets ophør? Ja Måske Nej Begrund: Side 69

48 BILAG 12: INTERVIEWGUIDE TIL KVALITATIVE INTERVIEWS Side 70

49 Interviewguide til kvalitative interviews Projekt Tidlig Indsats Vejledning til interviewet Denne interviewguide indeholder en skitse over emner, der skal dækkes i interviewet, samt strukturerede formuleringer af spørgsmål. Det er ikke hensigten, at spørgsmålene skal oplæses ordret. Derimod ønskes det, at intervieweren har forberedt sig på spørgsmålene, og eventuelt omformulerer nogle af spørgsmålene lidt, så de passer til hendes måde at tale på. Der opfordres til, at intervieweren forfølger de enkelte svar og spørger videre ind til svarene for at få uddybende informationer. Hvis svarene på spørgsmålene er meget private, er det dog op til interviewerens skøn og takt at beslutte, hvornår visse svar ikke længere skal forfølges. De første minutter af et interview er afgørende. Derfor er det vigtigt, at intervieweren fortæller kort om sig selv og om baggrunden for interviewet. En interviewperson vil gerne have en klar forståelse af intervieweren, før de giver sig til at tale frit og afsløre deres oplevelser og følelser overfor en fremmed. Det er vigtigt at lytte opmærksomt og vise interesse, forståelse og respekt for hvad interviewpersonen siger. Side 71

50 Interviewguide Briefing Præsentation af interviewer. Kort præsentation af Tidlig Indsats. Referér til at personen indvilligede i deltagelse ved graviditet. Hvordan interviewet kommer til at foregå: Intervieweren stiller spørgsmål omkring bl.a. rollen som mor og omkring hvordan barnet har det. Interviewet er anonymt, bliver optaget på bånd. Har du nogle spørgsmål, inden vi går i gang? Åbningsspørgsmål Jeg vil starte med at spørge, om du vil fortælle lidt om dig selv? Hvad laver du til daglig? Fortæl lidt om dit barn/børn? Egen situation Hvis du tænker tilbage til da du var gravid eller dit barn var nogle få måneder gammel, hvordan så din situation så ud? Jeg tænker på f.eks. bolig? Økonomisk situation? Job/uddannelse? Parforhold? Hvis ikke nævnt: Var der nogle af de ting, som du på det tidspunkt gerne ville have ændret/ville ønske var anderledes? Hvilke? Hvorfor? Var der problemer med alkohol eller hash? Snakkede du med nogle om, hvordan du kunne ændre din situation? F.eks. jordemoder, sundhedsplejerske, socialrådgiver? Var der nogle af tingene, som faktisk blev ændret? Hvilke og hvordan? Hvem sørgede for/var ansvarlig for, at der skete en ændring? Synes du, du fik den hjælp, du havde brug for? Hvad synes du kunne have været anderledes? Hvordan ser situationen mht. f.eks. bolig, økonomisk situation, job/uddannelse, parforhold, alkohol og hash ud i dag? Side 72

De næste spørgsmål handler om forskellige aktiviteter inden for det sidste år

De næste spørgsmål handler om forskellige aktiviteter inden for det sidste år ID: Dette spørgeskema indeholder en række personlige spørgsmål om private forhold, som mange mennesker helst vil holde for sig selv. Når du er færdig med at besvare spørgsmålene, lægger du skemaet i en

Læs mere

1. Hvornår er du født? (dato og år) mand... 1 kvinde... 2

1. Hvornår er du født? (dato og år) mand... 1 kvinde... 2 ID: Dette spørgeskema indeholder en række personlige spørgsmål om private forhold, som mange mennesker helst vil holde for sig selv. Når du er færdig med at besvare spørgsmålene, lægger du skemaet i en

Læs mere

Midtvejsevaluering og status 2010

Midtvejsevaluering og status 2010 Peqqissutsimut Pitsaaliuinermullu Aqutsisoqarfik Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse PAARISA Tidlig Indsats overfor Gravide Familier Midtvejsevaluering og status 2010 Evalueringsrapport for projekt Tidlig

Læs mere

fraværende Selvnedgørende 1 2 3 4 5 Uforudsigelig 1 2 3 4 5 Tilgængelig 1 2 3 4 5 Opmærksom på dine behov

fraværende Selvnedgørende 1 2 3 4 5 Uforudsigelig 1 2 3 4 5 Tilgængelig 1 2 3 4 5 Opmærksom på dine behov ACATI Adult children of alcoholics trauma inventory Thomas Mackrill PhD Følgende spørgsmål handler om din opvækst: i) Drak din mor for meget? ja (1) nej (0) Hvis nej gå videre til spørgsmål ii) Hvis ja

Læs mere

PATIENTOPLYSNINGSSKEMA (ARK A)

PATIENTOPLYSNINGSSKEMA (ARK A) PATIENTOPLYSNINGSSKEMA (ARK A) Barnets/den unges fulde navn Cpr-nr. Fødested Er der behov for tolk Nej: Ja: Hvis ja, hvilket sprog Hvem har forældremyndigheden Fælles: Mor: Far: Mors fulde navn Cpr-nr.

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

Aftale om sårbare gravide og sårbare familier

Aftale om sårbare gravide og sårbare familier Aftale om sårbare gravide og sårbare familier I forhold til den sårbare gravide og den sårbare familie er der behov for et tæt samarbejde imellem sygehuse, almen praksis og kommuner, idet disse borgere

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Spørgeskema til dig, som vil tabe dig

Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Opstart: Del 2 Sundhedsstyrelsen Og NIRAS Konsulenterne 2 Støtteskema ved etablering af kontakt med vægtstopperen Dette skema har dels til formål at indhente oplysninger

Læs mere

STATUS PÅ PROGRESSIONSMÅLINGEN RUTE 42 AUGUST 2013 UDVIKLING I UNGEBESVARELSERNE

STATUS PÅ PROGRESSIONSMÅLINGEN RUTE 42 AUGUST 2013 UDVIKLING I UNGEBESVARELSERNE STATUS PÅ PROGRESSIONSMÅLINGEN RUTE 42 AUGUST 21 UDVIKLING I UNGEBESVARELSERNE Denne status skal give et indledende og forsøgsvist billede på, hvordan vi kan dokumentere og måle progression for tilbuddets

Læs mere

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsfaglig del Formålet med tillægsaftalen er at sikre en sammenhængende,

Læs mere

FIU-Ligestilling - Tema om Vold Voldsudøveren - din Kollega

FIU-Ligestilling - Tema om Vold Voldsudøveren - din Kollega PROGRAM: FIU-Ligestilling - Tema om Vold Voldsudøveren - din Kollega Partnervold omfang Kort om forskellige former for partnervold Voldsudøverens profil Oplæg Velkommen til Flemming Froider DISKUSSION

Læs mere

Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011

Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 For Københavns Forældreorganisation (KFO) Den 4. oktober 2011 Evaluering for KFO 1 Indhold Baggrund Mål side 3

Læs mere

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Til fagprofessionelle Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Hvad siger loven? Alle offentligt ansatte har skærpet underretningspligt (servicelovens 153). Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330

Læs mere

Evaluering. Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011.

Evaluering. Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011. Evaluering Børne- og Ungerådgivningscentret 22-02-2013 Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011. Kort beskrivelse af projektet Høje-Taastrup

Læs mere

Tak fordi I har besluttet jer for at ansøge om at blive tilknyttet Familieplejen i Ballerup Kommune.

Tak fordi I har besluttet jer for at ansøge om at blive tilknyttet Familieplejen i Ballerup Kommune. Til Ansøger Tak fordi I har besluttet jer for at ansøge om at blive tilknyttet Familieplejen i Ballerup Kommune. Neden for kommer en kort beskrivelse af den procedure som går i gang, når I sender en ansøgning

Læs mere

Analyseresultater Graviditetsbesøg

Analyseresultater Graviditetsbesøg Analyseresultater Graviditetsbesøg Hovedkonklusion I analysearbejdet er der fokuseret på graviditetsbesøg som forældreforberedende generel indsats i forhold til primært jordemorens tilbud til vordende

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte Overordnet målsætning Alle medarbejdere i Furesø Kommune er forpligtet til at gøre en indsats overfor børn og unge, der viser tegn på behov for særlig støtte. Det forebyggende arbejde og en tidlig identificering

Læs mere

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI AEU-2 SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! NEUROLOGISK AMBULATORIUM OM DIN EPILEPSI

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse - Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi... 8

Læs mere

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin ( Alle ) - - Antal besvarelser: : Horsens - Klassetrin ( Alle ) - og - Antal besvarelser: 1820

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin ( Alle ) - - Antal besvarelser: : Horsens - Klassetrin ( Alle ) - og - Antal besvarelser: 1820 RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Anonym ungeprofilundersøgelse for GRUNDLAG Horsens

Læs mere

Har barnet boet hos andre under opvæksten? (hos familie eller på institution)

Har barnet boet hos andre under opvæksten? (hos familie eller på institution) SPØRGESKEMA Udfyld venligst alle spørgsmål nedenfor Lilita Thomsen Børne- og Ungdomspsykiater Tlf: (+45) 31 90 56 56 E-mail: lilitathomsen@gmail.com Telefontid på hverdage mellem kl. 16.00 og 18.00 Barnets

Læs mere

Skemaet bedes du efterfølgende aflevere på den afdeling hvor du blev behandlet. Afdelingen vil herefter sørge for at sende skemaet retur til os.

Skemaet bedes du efterfølgende aflevere på den afdeling hvor du blev behandlet. Afdelingen vil herefter sørge for at sende skemaet retur til os. Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik Vest Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Tlf.: 7841 3981 Til patienter med prostatakræft Prostatakræft

Læs mere

Inddragelse af barn, ung og forældremyndighedsindehaver under hele indsatsen

Inddragelse af barn, ung og forældremyndighedsindehaver under hele indsatsen Standarder for sagbehandling Del II- den Sammenhængende Børn og Unge Politik Overordnet målsætning Forældrene spiller en central rolle for barnet og den unges trivsel og udvikling, og forældrene har altid

Læs mere

OVERGANGSMØDE FRA HJEM TIL DAGTILBUD

OVERGANGSMØDE FRA HJEM TIL DAGTILBUD OVERGANGSMØDE FRA HJEM TIL DAGTILBUD Møde med familie, dagtilbud og sundhedspleje ARBEJDSMATERIALE Baggrund Kriterier Sagsgang Mødet Samarbejdsskema Baggrund for Overgangsmøder Styrke overgangen fra hjem

Læs mere

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych.

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Kvinnan då En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Peer Nielsen ATV-Roskilde brugerundersøgelse Gennemført sommeren 2005 www.atv-roskilde.dk

Læs mere

Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI

Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI 4. KOPI AF ELEKTRONISK AFRAPPORTERINGSSKEMA TIL SAGSBEHANDLERE OG BEHANDLERE Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI Kære sagsbehandler som deltager i SFI s effektstudie,

Læs mere

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Workshoppens program Hvordan identificerer man som jordemoder den socialt sårbare

Læs mere

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k.

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Der ansøges om et samlet beløb på kr. 1.041.400.- til

Læs mere

Visitationsskema til misbrugsbehandling

Visitationsskema til misbrugsbehandling Visitationsskema til misbrugsbehandling Navn Fødselsdato Adresse /Box By/bygd Mobiltelefon Du har taget en beslutning om at komme i misbrugsbehandling. Det vil gerne støtte dig i, men for at kunne give

Læs mere

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S.

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S. SAMVÆRSPOLITIK- INDHOLD INDHOLD S.03 S.05 S.07 S.08 S.09 S.10 Hvorfor have en samværspolitik? Grænser skal respekteres Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt Underretningspligt Hvad skal du

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen vedrørende tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte

Standarder for sagsbehandlingen vedrørende tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte Standarder for sagsbehandlingen vedrørende tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte Politisk målsætning vedr. tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Evaluering af Ung Mor

Evaluering af Ung Mor Evaluering af Ung Mor Et gruppetibud til unge gravide/mødre i Vejen Kommune Evaluering udarbejdet af praktikant Sofie Holmgaard Olesen, juni 2015. 1 Projekt Ung Mor er et gruppetilbud til unge gravide/mødre

Læs mere

SPØRGESKEMA. til dig der netop er begyndt på. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet

SPØRGESKEMA. til dig der netop er begyndt på. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet SPØRGESKEMA til dig der netop er begyndt på Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet Sådan udfyldes skemaet Vi håber, at du vil besvare nedenstående

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd. 8. og 9. klasse 2012 og Indhold NOTAT

Livsstil og risikoadfærd. 8. og 9. klasse 2012 og Indhold NOTAT NOTAT Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse og Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi...

Læs mere

Eksempel på Interviewguide plejefamilier

Eksempel på Interviewguide plejefamilier Eksempel på Interviewguide plejefamilier Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 6 i kvalitetsmodellen på plejefamilieområdet.

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER VOLD I HJEMMET BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER VOLD I HJEMMET BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER VOLD I HJEMMET BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET VOLD I HJEMMET En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Udgivet af Børnerådet november

Læs mere

Faglig ramme for samarbejdet om Familieambulatoriet

Faglig ramme for samarbejdet om Familieambulatoriet Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Faglig ramme for samarbejdet om Familieambulatoriet Bilag til Samarbejdsaftalen for Familieambulatoriet juni 2016 1. Baggrund Formålet

Læs mere

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP Borgercenter Børn og Unge har modtaget en henvendelse om bekymring for dit barn. HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP? INFORMATION TIL FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVERE 1 Du er kommet i kontakt med Borgercenter Børn

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

UDKAST. Aftale vedr. samarbejdet om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af Familieambulatoriet i Region Syddanmark.

UDKAST. Aftale vedr. samarbejdet om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af Familieambulatoriet i Region Syddanmark. 1 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Journal nr.: 10/19257 Dato: 16. december 2011 Udarbejdet af: Anne Uller E-mail: anne.uller@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631318 UDKAST

Læs mere

Forløbsplan for jordemoderkonsultationer

Forløbsplan for jordemoderkonsultationer I denne forløbsplan for jordemoderkonsultationer kan I læse en beskrivelse af det generelle tilbud til gravide og par i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel. Formålet med forløbsplanen er at informere

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. klasses undersøgelse anden opsætning

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. klasses undersøgelse anden opsætning RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Udskoling UNDERSØGELSE 7. klasses undersøgelse anden opsætning GRUNDLAG Den Lille Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL

Læs mere

REGIONALE FAMILIEAMBULATORIER

REGIONALE FAMILIEAMBULATORIER REGIONALE FAMILIEAMBULATORIER Regionale Familieambulatorier 1. Hvorfor familieambulatorier? 2. Hvad er familieambulatoriet 3. Hvad har familieambulatoriet at byde på for kommunerne? Formålet med familieambulatorierne

Læs mere

Familieambulatoriet. Et tilbud til forebyggelse af rusmiddelskader hos børn. Patientinformation. Revideret 19.11.2010. Region Midtjylland

Familieambulatoriet. Et tilbud til forebyggelse af rusmiddelskader hos børn. Patientinformation. Revideret 19.11.2010. Region Midtjylland Patientinformation Familieambulatoriet Et tilbud til forebyggelse af rusmiddelskader hos børn Revideret 19.11.2010 Region Midtjylland Familieambulatoriet Familieambulatoriet, Region Midt Adresse: Familieambulatoriet

Læs mere

Bilag 2. Spørgeskema til kvinder, der får abort

Bilag 2. Spørgeskema til kvinder, der får abort Bilag. Spørgeskema til kvinder, der får abort Navn og Cpr-nummer (påsæt label) Undersøgelse om fødsler og aborter Skema A Udfyldes af sundhedspersonalet i Er spørgeskemaet blevet udleveret:, hvorfor ikke:

Læs mere

Interviewguide til semistruktureret interview med socialt udsatte patienter. Jeg præsenterer mig selv. Formål med interviewet

Interviewguide til semistruktureret interview med socialt udsatte patienter. Jeg præsenterer mig selv. Formål med interviewet Bilag 1 Interviewguide til semistruktureret interview med socialt udsatte patienter Indledning Præsentation af interviewperson, samt præsentation af formål Jeg præsenterer mig selv Jeg hedder Rikke. Jeg

Læs mere

Kapitel 13. Vold og seksuelle overgreb

Kapitel 13. Vold og seksuelle overgreb Kapitel 13 Vold og seksuelle overgreb 13. Vold og seksuelle overgreb Voldskriminaliteten i det danske samfund vækker bekymring og fører jævnligt til forslag om skærpelse af strafferammen for vold og voldtægt.

Læs mere

BEKYMRET FOR DIT BARN?

BEKYMRET FOR DIT BARN? BEKYMRET FOR DIT BARN? PPR, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning har til opgave at tilbyde støtte, rådgivning og vejledning til forældre og personale i institutioner og skoler, i forhold til børn, hvis udvikling

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVERFOR GRAVIDE FAMILIER

TIDLIG INDSATS OVERFOR GRAVIDE FAMILIER TIDLIG INDSATS OVERFOR GRAVIDE FAMILIER Anden revision af projektbeskrivelse BIRGIT HANSEN & INA SKAFTE MAJ 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMSORGSSVIGT I GRØNLAND...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLGRUPPE...3 4. MÅLSÆTNINGER...3

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Afrapporteringsmøde 15. januar 2015 Vibeke Koushede Carina Sjöberg Brixval Solveig Forberg Axelsen Pernille Due

Afrapporteringsmøde 15. januar 2015 Vibeke Koushede Carina Sjöberg Brixval Solveig Forberg Axelsen Pernille Due Projekt Nyfødt Afrapporteringsmøde 15. januar 2015 Vibeke Koushede Carina Sjöberg Brixval Solveig Forberg Axelsen Pernille Due Centret er støttet af TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse Agenda Evidens for

Læs mere

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger Spørgsmål til elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL Dialog et spil om holdninger Elever FORMÅL At I hører hinandens synspunkter og erfaringer. At gruppen diskuterer disse. At give ideer til fælles normer. At give

Læs mere

Tibberupskolens Omsorgsplan i forbindelse med elever

Tibberupskolens Omsorgsplan i forbindelse med elever Tibberupskolens Omsorgsplan i forbindelse med elever Planen skal ses som en vejledende plan, ikke en tjekliste. Der må i hvert enkelt tilfælde vurderes hvor lidt og hvor meget. Ved akut hændelse så som:

Læs mere

Trivselsvurdering tidlig opsporing Sundhedsplejen

Trivselsvurdering tidlig opsporing Sundhedsplejen Trivselsvurdering tidlig opsporing Sundhedsplejen Formålet med trivselsskemaet er, at det skal være en hjælp til systematisk at italesætte det anede, som der så kan sættes flere og flere ord på efterhånden,

Læs mere

Oplysningsskema ved godkendelse til plejefamilie m.m. Plejefamilie Aflastningsfamilie Netværksfamilie Privat Døgnpleje. Ansøger(e)

Oplysningsskema ved godkendelse til plejefamilie m.m. Plejefamilie Aflastningsfamilie Netværksfamilie Privat Døgnpleje. Ansøger(e) Godkendelse- og Tilsynsafsnittet Anna Kristine Vad 72577095, Jeanette Pedersen 72577965, Tenna Vad 72577114, Bente Melchiorsen 72577115 og Helle Janum 72577107. Oplysningsskema ved godkendelse til plejefamilie

Læs mere

Socialsøg er et eksempel på, hvordan moderne teknologi kan anvendes til at forbedre udsatte børns vilkår. Claus Hilborg, chefpolitiinspektør

Socialsøg er et eksempel på, hvordan moderne teknologi kan anvendes til at forbedre udsatte børns vilkår. Claus Hilborg, chefpolitiinspektør Socialsøg Politiets nye it-værktøj Socialsøg er et eksempel på, hvordan moderne teknologi kan anvendes til at forbedre udsatte børns vilkår. Claus Hilborg, chefpolitiinspektør Program: Baggrund og grundlæggende

Læs mere

Sammenligningsniveau 1: Landsplan - Klassetrin ( Alle ) - Antal besvarelser: 30603

Sammenligningsniveau 1: Landsplan - Klassetrin ( Alle ) - Antal besvarelser: 30603 RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofilundersøgelsen 2015 - Fredericia GRUNDLAG

Læs mere

Handlevejledning. for medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Vejen Kommune

Handlevejledning. for medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Vejen Kommune Handlevejledning for medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Vejen Kommune Vedrører samarbejde med Frontteam og Socialrådgiverteam, I Familieafdelingen og Ungekontakten 2 Vejen Kommune Rådhuspassagen

Læs mere

Pjece til medarbejdere i daginstitutioner og dagpleje

Pjece til medarbejdere i daginstitutioner og dagpleje Pjece til medarbejdere i daginstitutioner og dagpleje ] Bedre tværfaglig indsats for børn og unge i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber www.tvaerfaglig-indsats.dk

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

Forløbsplan for jordemoderkonsultationer for gravide i Hjørring Kommune

Forløbsplan for jordemoderkonsultationer for gravide i Hjørring Kommune Forløbsplan for jordemoderkonsultationer for gravide i Hjørring Kommune I denne forløbsplan for jordemoderkonsultationer kan I læse en beskrivelse af det generelle tilbud til gravide og par i forbindelse

Læs mere

Ældre og misbrug. Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014. v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen

Ældre og misbrug. Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014. v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen Ældre og misbrug Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014 v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen Håndbog om forebyggelse på ældreområdet Håndbogens temaer: Selvmordsadfærd

Læs mere

SUSY UDSAT Rådet for Socialt Udsattes undersøgelse af SUndhed og SYgelighed blandt socialt udsatte i Danmark STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED

SUSY UDSAT Rådet for Socialt Udsattes undersøgelse af SUndhed og SYgelighed blandt socialt udsatte i Danmark STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED SUSY UDSAT 2017 Rådet for Socialt Udsattes undersøgelse af SUndhed og SYgelighed blandt socialt udsatte i Danmark STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Sådan udfylder du skemaet Brug en kuglepen, når du udfylder

Læs mere

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin (8): Klassetrin (8) 2: Horsens - Klassetrin (9): Klassetrin (9)

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin (8): Klassetrin (8) 2: Horsens - Klassetrin (9): Klassetrin (9) RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Anonym GRUNDLAG Horsens - Klassetrin (7) RESPONDENT

Læs mere

APU-2. En spørgesskemaundersøgelse om. helbredsrelateret livskvalitet

APU-2. En spørgesskemaundersøgelse om. helbredsrelateret livskvalitet APU-2 En spørgesskemaundersøgelse om helbredsrelateret livskvalitet HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik over,

Læs mere

Fødselsreaktioner. Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige

Fødselsreaktioner. Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige Fødselsreaktioner Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige Hvad er en fødselsreaktion * Efter en fødsel gennemlever mange forældre både en psykisk og legemlig forandring. * Stiller store krav

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger Handleguide Om underretning til Familieafdelingen ved bekymring for et barns situation eller udvikling Indledning Formålet med denne handleguide er at sikre, at alle kender

Læs mere

Køn. Hvilken klasse går du i? Hvor gammel er du? Hvad synes du om at gå i skole? Hvordan synes du, at du klarer dig i skolen? (1) Pige.

Køn. Hvilken klasse går du i? Hvor gammel er du? Hvad synes du om at gå i skole? Hvordan synes du, at du klarer dig i skolen? (1) Pige. Køn (1) Pige (2) Dreng Hvilken klasse går du i? (1) 8. klasse (2) 9. klasse Hvor gammel er du? (3) 13 år (4) 14 år (5) 15 år (6) 16 år Hvad synes du om at gå i skole? (1) Vældig godt (2) Temmelig godt

Læs mere

spørgeskema om din epilepsi

spørgeskema om din epilepsi AER-1001 spørgeskema om din epilepsi Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. du kan læse mere i det vedlagte brev. på forhånd tak! neurologisk ambulatorium OM DIN EPILEPSI

Læs mere

Velkommen til Neonatalafdelingen Pædiatrisk Afdeling P3

Velkommen til Neonatalafdelingen Pædiatrisk Afdeling P3 Pædiatrisk Afdeling Velkommen til Neonatalafdelingen Pædiatrisk Afdeling P3 Forældreinformation www.koldingsygehus.dk Neonatalafdelingen, P3 Kolding Sygehus Skovvangen 2-8 6000 Kolding Tlf.nr.: P31 7636

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner

Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner Socialforvaltningen NOTAT Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner Baggrund for projektet Et af fokusområderne i SOF s strategi for udviklingen af arbejdet med udsatte børn, unge og deres

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Vold på arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Vold på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Vold på arbejdspladsen en undersøgelse af vold blandt FOAs medlemmer 2008 Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion...2 2. Hvad er vold og trusler?...3 3. Hvert 3. FOA-medlem udsættes

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering Rolf Krake Skolen 2006

Undervisningsmiljøvurdering Rolf Krake Skolen 2006 Undervisningsmiljøvurdering Rolf Krake Skolen 2006 Er du? Dreng 51,3 % Pige 48,7 % Klassen og kammeraterne. Hvor mange venner har du i din klasse? Ingen 0,6 % En enkelt 0,6 % 2-5 17,4 % Mere end 5 81,5

Læs mere

Projekt B. Efterfødselssamtaler med kvinder niveau 3 og 4. Afsluttende evaluering. Center for Sårbare Gravide, obstetrisk klinik, Rigshospitalet.

Projekt B. Efterfødselssamtaler med kvinder niveau 3 og 4. Afsluttende evaluering. Center for Sårbare Gravide, obstetrisk klinik, Rigshospitalet. Projekt B Efterfødselssamtaler med kvinder niveau 3 og 4. Afsluttende evaluering Center for Sårbare Gravide, obstetrisk klinik, Rigshospitalet. Januar 2015 Afsluttende statusrapport Region Hovedstaden

Læs mere

EFTERFØDSELSREAKTIONER

EFTERFØDSELSREAKTIONER FOREBYGGELSE AF EFTERFØDSELSREAKTIONER GUIDELINES Af LISBETH VILLUMSEN Statistisk set løber mindst hver fjerde kvinde og hver syvende mand ind i reaktioner/depressioner i forbindelse med at få barn. Reaktionerne

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

UngeSamtalen Udarbejdet af UngeBasen Randers Kommune 2014

UngeSamtalen Udarbejdet af UngeBasen Randers Kommune 2014 1 Kontaktpersonens navn: Den unges navn: Dato: 2 Boligforhold Profil 1: Jeg er meget tilfreds med at bo på Rismøllegården og har det godt med de andre beboere og personalet. Profil 2: Jeg er hovedsagligt

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET

Læs mere

Undersøgelse af livsstil, Jobcenteret i Faxe

Undersøgelse af livsstil, Jobcenteret i Faxe Undersøgelse af livsstil, Jobcenteret i Faxe Spørgeskema omhandler dig og din livsstil. Besvarelserne vil blive behandlet fortroligt, og vil ikke kunne føres tilbage til dig. Spørgeskemaet tager under

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. Københavns Bibeltrænings Center FOTO. 1. Personlige oplysninger. 2. Civilstand. Efternavn:... Fornavn:... Adresse:... Post nr:...

ANSØGNINGSSKEMA. Københavns Bibeltrænings Center FOTO. 1. Personlige oplysninger. 2. Civilstand. Efternavn:... Fornavn:... Adresse:... Post nr:... ANSØGNINGSSKEMA Københavns Bibeltrænings Center FOTO 1. Personlige oplysninger Efternavn:.... Fornavn:.... Adresse:...... Post nr:.... By:.......... Land:..... Tlf...... Mobil nr:.... E-mail:... Fødselsdag:

Læs mere

Udkast til samarbejdsaftale ver. 2 29-05-2012

Udkast til samarbejdsaftale ver. 2 29-05-2012 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 12/838 Dato: 29.maj 2012 Udarbejdet af: Anne Uller E-mail: anne.uller@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631318

Læs mere

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Unge i Grønland Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Baggrund Undersøgelsen er bestilt hos Det Nationale Forskningscenter for Velfærd SFI i 2013, af daværende Departement for Familie og Justitsvæsen.

Læs mere

Hvordan kan frontpersonale spørge ind til alkoholvaner, opspore et overforbrug og henvise videre?

Hvordan kan frontpersonale spørge ind til alkoholvaner, opspore et overforbrug og henvise videre? Hvordan kan frontpersonale spørge ind til alkoholvaner, opspore et overforbrug og henvise videre? To typer samtaler om alkohol 1. Kort opsporende samtale Systematisk indarbejdet vane Medarbejdere der har

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Tildeling af en personlig rådgiver

Læs mere

Vejledning. Forslag. Illustrationer er lavet af Pernille Ane Egebæk. Tør du tale om det?

Vejledning. Forslag. Illustrationer er lavet af Pernille Ane Egebæk. Tør du tale om det? Vejledning Som en del af afrundingen til resten af materialet, er det vigtigt at eleverne får viden om hvordan de kan få hjælp. Denne tavleøvelse præsenteres af læreren, men giver eleverne mulighed for

Læs mere

Sådan gør vi! Handlevejledning til opsporing af børn i udsatte positioner i forbindelse med voksensager. Voksensagsbehandlere

Sådan gør vi! Handlevejledning til opsporing af børn i udsatte positioner i forbindelse med voksensager. Voksensagsbehandlere Sådan gør vi! Handlevejledning til opsporing af børn i udsatte positioner i forbindelse med voksensager Voksensagsbehandlere Kerteminde Kommune 2010 1 Indledning Det er målet, at alle børn og unge i Kerteminde

Læs mere

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN 1. AUGUST 2017 DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN ARBEJDSGRUPPEN VEDR. TVÆRFAGLIG SAMARBEJDSMODEL 1 1. Indledning

Læs mere

Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Tlf. 3531 6060

Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Tlf. 3531 6060 Spørgeskema til patienten Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Tlf. 3531 6060 Spørgeskema om arbejde, helbred og levevaner Patientlabel Vejledning Du bedes venligst udfylde spørgeskemaet

Læs mere

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold.

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Voldspolitik De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Forord WAGGGS foretog i 2010 en medlemsundersøgelse, der viste, at vold mod piger

Læs mere

Til medarbejdere i behandlingstilbud for stof- og alkoholmisbrugere

Til medarbejdere i behandlingstilbud for stof- og alkoholmisbrugere Til medarbejdere i behandlingstilbud for stof- og alkoholmisbrugere Bedre tværfaglig indsats for børn og unge i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber www.tvaerfaglig-indsats.dk

Læs mere

Spørgsmål om cigaretter, rygning i hjemmet og andre nikotinpræparater Røg din mor, mens hun ventede dig? Røg du, før du blev gravid?

Spørgsmål om cigaretter, rygning i hjemmet og andre nikotinpræparater Røg din mor, mens hun ventede dig? Røg du, før du blev gravid? Eksempler på spørgsmål Generelle spørgsmål til den kommende mor Civilstatus Spørgeskema 1 Fødselsland Mor's fødselsland Spørgeskema 2 Far's fødselsland Spørgeskema 3 Spørgsmål om menstruation, fertilitetsbehandling

Læs mere

Børnepanelrapport nr. 1: 2012. Det gode børneliv BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

Børnepanelrapport nr. 1: 2012. Det gode børneliv BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL Børnepanelrapport nr. 1: 2012 Det gode børneliv BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 Kære læser Hvad er et godt liv for børn i Danmark? Det vil vi rigtig gerne vide i Børnerådet. For hvis vi ved det, kan

Læs mere

SPØRGESKEMA OM DIN SØVNSYGDOM

SPØRGESKEMA OM DIN SØVNSYGDOM NMU-2 SPØRGESKEMA OM DIN SØVNSYGDOM Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! NEUROLOGISK AMBULATORIUM OM SØVN OG

Læs mere