IA Sprogs personalepoltik revid. marts 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IA Sprogs personalepoltik revid. marts 2012"

Transkript

1 IA Sprogs personalepoltik revid. marts Grundlæggende holdninger og synspunkter 2. Ansættelsesforhold 3. Medarbejderudvikling samt videre- og efteruddannelse 4. Orlov og ferier 5. Arbejdsmiljø 6. Retningslinier for brug af FirstClass (FC) på IA Sprog

2 1. Grundlæggende holdninger og synspunkter IA Sprogs personalepolitik tager sit udgangspunkt i sprogcenterets udviklingsplaner, gældende love og overenskomster samt nedenstående af alle partervedtagne dokument. Overordnet gælder det at alle på samtlige niveauer behandler hinanden med ligeværdighed og gensidig respekt i alle arbejdsmæssige relationer på IA Sprog. IA Sprog baserer sin medarbejderpolitik på at ansættelsesforholdet for fastansatte medarbejdere er langvarigt. En forudsætning herfor er at medarbejdernes udvikling, efter- og videreuddannelse prioriteres højt. En anden forudsætning er at medarbejderne er parate til at påtage sig nye opgaver, indgå i nye relationer og udvise fleksibilitet og samarbejde i overensstemmelse med sprogcenterets mål, virksomheds og andre planer. Ved større ændringer af arbejdsforholdene skal samarbejdsudvalget inddrages. Ved arbejdets tilrettelæggelse skal der tages størst muligt hensyn til både det psykiske og fysiske arbejdsmiljø. Ledelse og medarbejdere samarbejder om at videreudvikle og gennemførepersonalepolitikken. Et led i personalepoltikken er at man i de enkelte afdelinger (satellitter) har mulighed forat tilrettelægge arbejdet, herunder for lærernes vedkommende arbejdstid og skemalægning, på en måde så det passer til denne specielle personalegruppes ønsker og behov. Dette aftales lokalt. For at den enkelte medarbejder skal kunne bevare det størst mulige overblik over skolens og fagets udvikling bestræber IA Sprogs ledelse sig på at informere åbent, bredt og hurtigt om alle større beslutninger, ændringer, nye opgaver og initiativer. Der skal skabes forståelse for og der forventes vilje til omstilling i forhold til skiftende arbejdssituationer og krav, og den enkelte medarbejder har pligt til at være opsøgende i forhold til informationer der er vigtige for hendes/hans arbejdssituation. Alle medarbejdere skal have et eksemplar af denne personalepolitik. 2. Ansættelsesforhold 2.1. Fastansættelse af lærere Der kan løbende nedsættes et ansættelsesudvalg efter behov. Ansættelsesudvalget består af 4 personer: 2 fra ledelsen 1 lærerrepræsentant valgt af pædagogisk råd samt TR Forstander og TR kan i fællesskab udpege en relevant medarbejder som ekstraordinært medlem af ansættelsesudvalget. Ansættelsesudvalget kan medvirke ved fastansættelse af lærere og vejledere. Ansøgere skal have erfaring, alder og kvalifikationer der på positiv måde kan virke sammen med det eksisterende lærerkollegium, og i øvrigt prioriterer IA Sprog følgende kvalifikationer højt: Lærerens evne til at tilrettelægge og gennemføre undervisningen på den for den pågældende kursistgruppe mest hensigtsmæssige måde i overensstemmelse med gældende målsætninger og vejledninger.

3 Lærerens bidrag til skolens udviklingsaktiviteter, fx forsøg, projekter, materialeudvikling eller udvikling af specifikke faglige kompetencer. Lærerens aktive deltagelse i det faglige og kollegiale samarbejde. Læreren konstruktive samarbejde med skolens administration og ledelse. Lærerens udførelse af de daglige administrative og praktiske opgaver med præcision og interesse, fx udfyldelse af dagbøger, elevfravær, målbeskrivelser, evalueringer, bogbestillinger og undervisningslokalets og inventarets stand. Ansættelsesudvalget bør tilstræbe enighed ved ansættelse af en medarbejder Fastansættelse af andet personale Samarbejdsudvalget orienteres løbende ved fastansættelse af personale Ligestilling Ligestilling er et vigtigt led i skolens personalepolitik. Det er målet at udnytte resurserne bedst muligt og samtidig opnå en alsidig sammensætning af personalet i forhold til køn, alder, etnisk baggrund m.v. Skolen giver kvinder og mænd, forskellige aldersgrupper og etniske grupper ligestilling således at de har lige mulighed for ansættelse, uddannelse og orlov. Skolen ønsker ligeledes at modvirke diskriminerende holdninger på alle områder. Det er et led i ligestillingen at der skal skabes de bedst mulige rammer for at forene arbejdsliv og familieliv, ikke mindst for ansatte med små børn Fratrædelser Ønsket fratrædelse Her gælder overenskomstens regler om varsel Afskedigelse Bortvisning Ved bortvisning henvises til fagretlige regler Ved manglende overholdelse af den pædagogiske eller den arbejdsmæssige forpligtelse gælder følgende regler: Når der opstår problemer, indkalder ledelsen i første omgang så vidt muligt med to døgns skriftligt varsel læreren til en samtale for at afklare eventuelle misforståelser eller andet. Læreren må under alle omstændig-heder efter eget ønske tage tillidsmanden eller en anden bisidder med til denne samtale. Indkaldelsen skal indeholde en angivelse af årsagen til indkaldelsen og emnet for samtalen. De involverede parter aftaler, alt efter sagens karakter, en given periode hvor læreren får mulighed for at rette op på de evt. kritisable forhold. Hvis dette ikke sker, indkaldes til første tjenstlig samtale. Fortsætter de kritisable forhold herefter, træder det fagretlige system i kraft.

4 Længerevarende sygdom Procedure iflg.nye regler pr. 4. januar 2010 følges. Medarbejderen indkaldes til personligt eller telefonbaseret samtale inden 4 uger fra sygemeldingsdag. Der udarbejdes en mulighedserklæring. Der kan udarbejdes en fastholdelsesplan såfremt ledelsen finder det formåltjenligt. Ledelsen kan efter de arbejdsretlige regler kræve en lægeerklæring såkaldt fri attest, hvis andet ikke er aftalt, som dokumentation for, at medarbejderen har lovligt forfald Sygefraværssamtaler En tidligt indsats overfor medarbejdere med meget hyppigt fravær kan evt. forebygge et efterfølgende langt sygeforløb. Målet med sygefraværssamtaler er at opnå viden om såvel arbejdspladsrelaterede og arbejdsmiljømæssige som andre årsager til sygefravær med henblik på at forbedre tilstandene og dermed nedbringe sygefraværet til gavn for medarbejderen og skolen. Som grundregel vil man blive indkaldt til en sygefraværssamtale, når man har haft fravær som ledelsen vurderer giver anledning til en samtale. Samtalen vil ikke dreje sig om sygdommens art med mindre medarbejderen selv ønsker det, men om hvilke muligheder skolen og/eller medarbejderen har for at gøre fraværet mindre. Sygefraværssamtalen er ikke tjenstlig Ved nedskæring af lærerstaben på grund af timenedgang gælder følgende: Samarbejdsudvalget drøfter situationen så tidligt som muligt og orienteres om de første beslutninger om afskedigelser/nedskæringer. Ledelsen orienterer ligeledes den samlede lærerstab. Der søges først skabt mulighed for frivillige ordninger inden uønsket afskedigelse tages i anvendelse. Den formelle nednormering/afskedigelse skal foregå hos lederen under tilstedeværelse af tillidsrepræsentanten. Der henvises her til ovennævnte kvalifikationer i forhold til ansættelse og disse drøftes i samarbejdsudvalget. Den/de berørte har ret til en udtalelse fra skolen. Afskedigelse sker efter gældende fagretlige regler. 3. Medarbejderudvikling samt videre- og efteruddannelse 3.1. Introduktion af nye medarbejdere IA Sprog lægger vægt på at nyansatte falder hurtigt til på skolen. En god introduktion er grundlaget for den nye medarbejders trivsel og virke. Derfor er det vigtigt at både ledelsen og medarbejderens nærmeste kolleger viser rundt, giver information om arbejdsgange og andre ting der kan gøre det lettere for den nyansatte.

5 3.2. Videre- og efteruddannelse Der skal afsættes tilstrækkelige midler til en løbende efter- og videreuddannelse af alle personalegrupper således at alle medarbejdere til enhver tid kan være i gang med at udvikle deres kvalifikationer og kompetencer med henblik på en bedre løsning af de givne opgaver. I alle parters interesse skal der sørges for at den kunnen og viden der opnås gennem videre- og efteruddannelsen så også bruges og udnyttes på skolen. Procedure: Den enkelte medarbejder søger kurser hos ledelsen som ud fra nedenstående kriterier beslutter om der kan bevilges kursusgebyr m.v. Hvis kurset bevilges, følger automatisk bevilling til transport. En medarbejder der af skolen opfordres til at deltage i et kursus har krav på at få bevilget timer i et passende omfang. De afsatte kursusmidler dækker kun kursusgebyrer og transport. Skolen bør imødekomme skemaønsker hvis en medarbejder har søgt længerevarende kursus eller uddannelse for egen regning. Kriterier: det tilstræbes at kursusmidlerne fordeles ligeligt mellem medarbejderne. at alle medarbejdere har ret til et endagskursus om året, og at de afsatte midler skal fordeles så dette kan opfyldes, at kortere kurser og endagskurser prioriteres. at kurset har relevans for medarbejderen såvel som for skolen som helhed, at kursusdeltagelsen bidrager til at holde skolen ajour med den pædagogiske eller faglige udvikling. 4. Orlov og ferier 4.1. Orlov IA Sprog vil som hovedregel imødekomme ønsker om tidsbegrænset orlov,herunder ønsker om orlov begrundet i forhold som fx sygdom, børn m.v. Orlov vil normalt kun blive bevilget i højst et år, og medarbejderen skal sikres en stilling ved orlovens ophør. Evt. afskedigelse under orlov sker efter samme principper som ellers. Nedsat tjenestetid kan bevilges efter ansøgning, og medarbejderen har ret til at komme på fuld tid igen efter den aftalte periode på nedsat tid Ferie Medarbejderne er omfattet af de almindelige regler for afholdelse af ferie i lovgivningen og den faglige overenskomst. Fem ugers ferie afholdes så vidt muligt samtidig på alle sprogcentrets afdelinger, men der kan være forskelle på placeringen af lærernes forberedelsesdage og sprogcentrets fælles forberedelsesdage Anden frihed IA Sprog giver medarbejderne rimelig mulighed for frihed til aktiviteter der ikke kan placeres uden for normal arbejdstid. Medarbejderne har efter aftale med ledelsen ret til frihed ved: flytning (1 dag) eget bryllup (2 dage) sølvbryllup (2 dage)

6 families død og begravelse (3 dage) ved ægtefælles/samlevers og egne søskendes og forældres død - ellers 1 dag egen eksamen relevant for IA (max. 2 dage ) 5. Arbejdsmiljø Et godt arbejdsmiljø er påvirket af de fysiske omgivelser. Derfor vil man på IA Sprog tilstræbe en vis grad af æstetik. Fastansatte medarbejdere ved IA Sprog er tilmeldt en sundhedsordning i forsikringsselskab som bl.a. omfatter akut psykologhjælp og hurtig hospitalsbehandling Stress Stress defineres som for stor, vedvarende belastning af fysisk eller psykisk karakter. I tilfælde af stress kan man afhængigt af stressens karakter gøre følgende: tale med en kollega tale med SR tale med ledelsen kontakte sundhedsordning for akut psykologhjælp og/eller videre behandling Mobning Mobning defineres som gentagen sårende eller nedværdigende behandling af en person, hvor personen har ringe mulighed for at afværge situationen. Mobning tolereres under ingen omstændigheder på IA Sprog. Hvis nogen oplever sig mobbet eller oplever at andre mobbes, kan processen, afhængig af mobningens karakter, være at inddrage en eller flere, fx: en kollega SR ledelsen sundhedsordning 5.3. Rygepolitik IA Sprog er pligtig til at følge Københavns Kommunes rygepolitik og derfor må der som hovedregel ikke ryges indendørs på arbejdspladsen. Dette gælder også på trapper, i opgange eller lign. adgangsveje. Hvis en medarbejder overtræder rygepolitikken, vil dette normalt ikke kunne anses for at være en så væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet at det kan medføre bortvisning eller opsigelse af medarbejderen. Medarbejderen vil i stedet få en skriftlig advarsel, hvor det gøres klart at såfremt forseelsen gentages, vil det medføre en opsigelse af ansættelsesforholdet Alkoholpolitik Der må nydes alkoholiske drikke på IA Sprog. Dog er et generelt alkoholmisbrug et problem som alle på arbejdspladsen har pligt til at reagere på. Et evt. misbrug af alkohol eller andre rusmidler der vedrører arbejdspladsen

7 defineres som: At ansat i arbejdstiden fremtræder beruset, lugtende eller uligevægtig pga et formodet rusmiddelbrug. Følgende procedure kan anvendes: AMR (arbejdsmiljørep.) taler med den pågældende kollega Ledelsen inddrages for at sætte ind med profylaktiske foranstaltninger Afskedsprocedure Såfremt samtaler og foranstaltninger til ændring af misbrug ikke virker iværksættes procedure i henhold til personalepolitikkens afsnit Retningslinier for brug af FirstClass (FC) på IA Sprog Skolens intranetsystem (FC) må udelukkende bruges i arbejdssammenhæng og ikke til private s FirstClass - kultur Tjek FC dagligt. Både din mailboks og lærerværelset. Besvar dine mails hurtigst muligt. Svar med kopi af den , du besvarer. (Reply with Qoute) Angiv emne i emnefeltet på dine s. Navngiv dokumenter i konferencerne korrekt åå/mm/dd Titel. (Det gør det lettere at finde rundt i systemet). s har samme status, som anden form for skriftlig kommunikation. Skriv altid i en høflig og sober tone. Skriv således at din mail ville være forståelig og acceptabel, hvis den blev læst af en tredjepart. Overvej relevansen af det du sender ud, før du sender det ud. Især hvis du sender til hele sprogcentret Sikkerhed Skriv aldrig cpr-numre. Brug kursistnumre eller kun fødselsdato. Åbn ikke s der har besynderlige navne eller tegn i afsender- eller emnefeltet. Åbn ikke vedhæftede filer fra personer du ikke kender.

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole Oktober 2013 Personalepolitik for Roskilde Handelsskole A. Indledning... 3 B. Ansættelse... 4 C. Kompetenceudvikling og efteruddannelse... 6 D. Medarbejderudviklingssamtaler... 7 E. Opgavefordeling...

Læs mere

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK Vordingborg Gymnasium & HF s personalepolitik vil fastholde og udvikle rammerne for en personaleudvikling, der er baseret på det værdigrundlag og de aktuelle

Læs mere

Personalepolitik på Solrød Gymnasium

Personalepolitik på Solrød Gymnasium Personalepolitikken er udarbejdet inden for rammerne af statens regler for samarbejds- og sikkerhedsudvalg og gældende overenskomster. Personalepolitikken respekterer kompetencefordelingen, som den kommer

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM - 1 - PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 28. maj 2009 og rettet 12. juni 2012 Visionen for Tornbjerg Gymnasium er at være et udviklingsorienteret gymnasium og en rummelig

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 Senest revideret af Samarbejdsudvalget januar 2014 1 1. Personalepolitikkens formål...3 2. Arbejdsmiljøpolitik...4 2.1. Psykisk arbejdsmiljø...4 2.2.

Læs mere

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Telefon: 66 10 26 42 - Fax: 66 10 26 32 - E-mail: mail@mulerne-gym.dk - www.mulerne-gym.dk Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. PERSONALEPOLITIKKENS OVERORDNEDE

Læs mere

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013)

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013) MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013) Personalepolitikken og den praktiske udmøntning af denne tager udgangspunkt i Midtfyns Gymnasiums værdier, holdninger og visioner. Værdierne faglighed,

Læs mere

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011)

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011) PERSONALEHÅNDBOGEN MIDTFYNS GYMNASIUM 2011 MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011) Personalepolitikken og den praktiske udmøntning af denne tager udgangspunkt i Midtfyns Gymnasiums værdier, holdninger

Læs mere

Personalepolitik Januar 2014

Personalepolitik Januar 2014 Personalepolitik Januar 2014 1 Indledning... 2 2 Personalepolitikkens elementer... 2 2.1 Rekruttering før ansættelsen... 3 2.2 Skoleliv under ansættelsen... 3 2.2.1 Medarbejderprofil for lærere... 3 2.2.2

Læs mere

Personalepolitik for CELF Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland - Falster

Personalepolitik for CELF Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland - Falster Personalepolitik for CELF Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland - Falster CELF er dannet ved en fusion mellem CEUS og EUC Lolland med virkning fra 1. januar 2008. Den foreliggende personalepolitik

Læs mere

Før, under og efter samtalen... 16 Kompetenceudviklingsfonden (SCK)... 17 5. Fratrædelse... 18 Ansøgt fratrædelse... 18 Uansøgt fratrædelse...

Før, under og efter samtalen... 16 Kompetenceudviklingsfonden (SCK)... 17 5. Fratrædelse... 18 Ansøgt fratrædelse... 18 Uansøgt fratrædelse... 1 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med politikken... 4 2. Rekruttering og ansættelse... 4 Forberedelse... 4 Analyse... 4 Jobprofil... 4 Tidsplan... 5 Ansættelsesudvalg... 5 Løn- og ansættelsesvilkår...

Læs mere

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen Fokus på sygefravær Vejledning til lederen Godkendt i MED-Hovedudvalget 12.november 2007 Indholdsfortegnelse Sygefravær i Vesthimmerlands Kommune et ledelsesværktøj side 3 Fokus på sygefravær side 4 Procedure

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012 Personalepolitik Campus Bornholm 2012 Drøftet af HSU den xx.xx 2012 Forord 4 Om Personalepolitikken 5 Indledning 6 Identitet og fællesskab 6 Kommunikation og samarbejde 7 Kompetente og engagerede ledere

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Formål: Retningslinierne skal sikre, at afskedigelser - når de bliver nødvendige - gennemføres på en saglig, værdig, redelig og ordentlig måde. Rammer: Ansøgt

Læs mere

lederen og medarbejderen i fællesskab vurderer ansættelsesforholdet inden prøvetidens udløb

lederen og medarbejderen i fællesskab vurderer ansættelsesforholdet inden prøvetidens udløb 1 Afskedigelse Det er fsb's mål, at afskedigelser så vidt muligt undgås. Sker der afskedigelse, er målet, at den gennemføres under hensynstagen til både medarbejderens og fsb's interesser - uanset årsagen.

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Personalehåndbog. Vejlø Sogn. Vejlø Menighedsråd. Næstved Provsti

Personalehåndbog. Vejlø Sogn. Vejlø Menighedsråd. Næstved Provsti Personalehåndbog Vejlø Sogn Vejlø Menighedsråd Næstved Provsti 1 Emne Sidenummer Alkohol og stoffer 4 Arbejdsmiljø, fysisk og psykisk 4 Arbejdstid 5 Arbejdstøj 5 Bibeskæftigelse 6 Borgerligt ombud 6 Børneattest

Læs mere

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole Indholdsfortegnelse Skolens historie - kort 2 Skolens vedtægter 2 Friskolens målsætning 10 Efterskolens værdigrundlag 10 Overordnet personalepolitisk målsætning 10 Lønforhold 11 Efter- og videreuddannelse

Læs mere

Personalehåndbog. Thorsager-Bregnet-Feldballe Kirker. Thorsager-Bregnet-Feldballe Menighedsråd. Syddjurs Provsti

Personalehåndbog. Thorsager-Bregnet-Feldballe Kirker. Thorsager-Bregnet-Feldballe Menighedsråd. Syddjurs Provsti Personalehåndbog Thorsager-Bregnet-Feldballe Kirker Thorsager-Bregnet-Feldballe Menighedsråd Syddjurs Provsti Revideret udgave juni 2015 1 Indledning Menighedsrådet ved Thorsager-Bregnet-Feldballe Kirker

Læs mere

Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje

Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje Indholdsfortegnelse Afspadsering fleksmuligheder Briller og høreværn Decentral ledelse og uddelegering Det gode arbejdsliv, den attraktive arbejdsplads

Læs mere

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog ARKITEKTOMRÅDET Introduktion - om tillidsrepræsentanten og hans/hendes rolle Tillidsrepræsentantaftale 1. april 2012 31. marts 2015 Hovedaftale 1. januar

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Rusmiddelcenter Viborg. Personalepolitik

Rusmiddelcenter Viborg. Personalepolitik Rusmiddelcenter Viborg Personalepolitik Personalepolitik Indhold 1. Beskrivelse af formålet med personalepolitikken:... 2 2. Rekruttering af personale internt og eksternt:... 2 3. Fastholdelse af personale...

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere