Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag."

Transkript

1 Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse o Principper og retningslinjer Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker hviler på en anerkendende tilgang. Det betyder at vores Forskellighed er omdrejningspunktet for arbejdet på skolen Engagement i det daglige arbejde er drivkraften i gode læreprocesser hos os selv og eleverne Arbejdsmiljøet er præget af en nærværende omgangstone Høj faglig viden, færdigheder og reflekterede holdninger er forudsætningen for en inspirerende og udfordrende dagligdag Skolens ansatte, elever og kursister tager i fællesskab ansvar for skolens udvikling, arbejds- og læringsmiljø Politikkerne skal afspejle at skolen er en selvejende institution, hvor økonomien bliver tænkt ind i hverdagen og hvor der skal håndteres mangeartede opgaver med kortere varsel. Dette er en grundbetingelse for alle medarbejdere på skolen. 1

2 Uddannelsespolitik Vision Skolens uddannelsespolitik skal gennemsive skolens hverdag for såvel skolens personale som eleverne. Formål Skolens uddannelsespolitik skal styrke et lærende arbejds- og uddannelsesliv for alle. Uddannelsespolitikken styrer de aktiviteter, der skal fremme personalets arbejde og elevernes uddannelsesforløb. Indhold i uddannelsespolitikken Med baggrund i den faglige og personlige udvikling vil vi arbejde for, at skabe de rette muligheder for, at eleverne fastholdes i uddannelse kan gennemføre uddannelse udvikler kompetence for erhvervsudøvelse kvalificerer sig til videre uddannelse udvikler almen dannelse til at begå sig som borger Elever og kursister Vi vil medvirke til at udvikle og styrke elever og kursister på de grundlæggende social og sundhedsuddannelser og kursusforløb gennem udvikling af deres kompetencer og muligheder for at udfolde sig fagligt og personligt. Vi mener, at en styrkelse af fysisk, psykisk og socialt velvære kvalificeret selvbestemmelse faglig og personlig dømmekraft er udviklende elementer i arbejdslivet og privatlivet. Disse elementer danner grobund for den faglige, sociale og personlige udvikling gennem uddannelserne. Pædagogisk og didaktisk fundament Vores tilgang til læring hviler på en konstruktivistisk forståelse, hvor læring opstår, når handling, opmærksomhed, følelser, hukommelse, tænkning og omgivelsernes udformning spiller sammen. Læring er således både en individuel og en social proces for at lykkes: Den individuelle proces ser læring som konstruktioner igennem en aktiv proces - noget man gør selv. Denne forståelse og tolkning af nye erfaringer påvirkes af tidligere erfaringer og af den lærendes aktuelle interesser og hensigter Den sociale proces ser læring som en praksis i et samspil med omverdenen. 2

3 Læringsmiljø Vi tror på, at læring bedst sker i et miljø, der indeholder: Anerkendende relationer, der er præget af ligeværd og respekt for den andens oplevelsesverden Forpligtende sociale fællesskaber Engagerede og fagligt og personligt udfordrende vejledere og undervisere Undervisning, der tager udgangspunkt i den enkelte. Læringsmiljøet og undervisningen afspejler vores værdigrundlag. Sundhedspolitik Vision Social- og Sundhedsskolen har en markant sundhedsprofil og skal være en sund uddannelsesinstitution i både holdning og handling. Formål Skolens sundhedspolitik skal sætte spor hos elever og ansatte ved at skabe et sundt læringsmiljø og en sund arbejdsplads kombineret med høj faglighed og professionalisme. Social- og Sundhedsskolen anser sundhed som en ressource til at opnå fysisk, psykisk og socialt velbefindende. Elever og ansattes sundhed skal ses i sammenhæng med livsstil, arbejds-, læringsmiljø og socialt ansvar på skolen. Elever og ansatte har medansvar for deres sundhed. Metode Skolens sundhedspolitik afspejler sig i skolens hverdag med rammer for aktiviteter, der vedligeholder eller øger elever og ansattes velbefindende. Sundhedsfremme på skolen er et resultat af en fælles indsats fra elever, medarbejdere, ledelse samt fra samfundets side. Værdier Forskellighed giver styrke, betyder at der tages hensyn til, at mennesker er forskellige der er forskellige indsatsområder og sundhedsfremmende tilbud elever og ansatte har valgmuligheder Engagement skaber energi, betyder at elever og ansatte har indflydelse, så der opleves sammenhæng trivsel hos elever og ansatte prioriteres højt elever og ansatte anvender både psykisk og fysisk energi på skolen Humor bliver livgivende oxygen, betyder at humor er udtryk for overskud og sundhed sundhedsfremmende tiltag er omgivet af humor 3

4 den glade arbejdsplads er den gode arbejdsplads Faglighed danner grobund, betyder at sundhedsfremmende tiltag er fagligt velbegrundede sundhedsfremmende tiltag giver mening for den enkelte fysisk, psykisk og socialt velvære knyttes til faglighed og professionalisme Personalepolitik Skolens personalepolitik tager afsæt i statens personalepolitik. Her er følgende tre temaer i centrum: Opgaven i centrum Opgaverne skal være i centrum for arbejdet, hvilket forudsætter omstillingsevne og fleksible strukturer. Ansvarlige og kompetente medarbejdere Dette kan sikres gennem systematisk kompetenceudvikling, der er et gensidigt ansvar mellem ledelsen og medarbejderen. Mangfoldighed og fleksibilitet Mangfoldighed blandt medarbejdere og ledere er nødvendig for en effektiv opgaveløsning og kan gøre arbejdspladsen bedre til at omstille sig og tænke nyt. Disse temaer er udgangspunktet for skolens personalepolitik, der opdeles i 3 områder: Trivsel, kompetenceudvikling, ansættelse. Politik for trivsel Formål At den enkelte medarbejder trives på sit arbejde og har et sundt og sikkert arbejdsliv med mulighed for udfordringer, medindflydelse og socialt samvær. Mål At sætte fokus på et anerkendende samspil det daglige arbejde med hensyn til samarbejde og arbejdsplanlægning egne ressourcer, udvikling af sig selv og eget arbejdsfelt forskelligheden og individuelle personlige og faglige kompetencer opgavefordeling og struktur rammer og muligheder for trivsel Trivsel er en subjektiv oplevelse af at blive anerkendt og udfordret, opleve ansvar og at have mulighed for påvirkning af egne arbejdsvilkår samt at blive respekteret som menneske og fagperson. 4

5 Metode MIO udvalget planlægger tiltag, der fremmer et eller flere af ovenstående målområder. Politik for kompetenceudvikling Formål Kontinuerlig kompetenceudvikling er et krav for fortsat at kunne løse de uddannelses- og arbejdsopgaver, som udmøntes af vores mission og vision. Formålet med kompetenceudvikling er at alle får mulighed for at løfte de daglige arbejdsopgaver på et højt fagligt og personligt niveau. Mål I budgettet prioriteres kompetenceudvikling højt så der er afsat de nødvendige muligheder for kompetenceudvikling. Alle ansatte har et medansvar for at udnytte disse muligheder, så der sker en kontinuerlig udvikling af kompetencerne. I planlægning af kompetenceudvikling skal der være fokus på de enkelte medarbejderes ressourcer, potentialer og præferencer. Kompetencer udvikles gennem de arbejdsopgaver og det samarbejde, som den enkelte medarbejder indgår i. Derfor har det stor betydning, hvilke muligheder der er i de konkrete samarbejdsfora, da det er her kompetenceudvikling bliver mulig. Den enkelte medarbejders aktualisering af eget ansvar og engagement er afgørende for udvikling af kompetencer. Metode Medarbejderes kompetenceønske og behov afdækkes, drøftes og planlægges ved MUS samtalen og evalueres løbende og ved hver MUS samtale. Kompetencer udvikles ved deltagelse i den konkrete praksis. Der kan være tale om sidemandsoplæring, guidning, inddragelse i nye arbejdsopgaver, samarbejde med andre (fx i teams eller andre arbejdsgrupper), hvor fx nye tilgange og metoder udvikles i et fællesskab. Kompetenceudvikling kan faciliteres ved deltagelse i eksterne kurser, konferencer el.lign., ligesom der også kan blive tale om deltagelse i et efter- og videreuddannelsesforløb. Dette bidrager med såvel vertikal som horisontal læring. Politik for ansættelse Vision Skolen skal have et personale, der er sammensat sådan at forskellighed, engagement, humor og faglighed præger skolens dagligdag og giver en fælles meningsfuldhed i arbejdet. 5

6 Formål De ansatte skal varetage almen dannelse og kompetenceudvikling af de uddannelsessøgende ved at indgå i et anerkendende samspil med skolens elever, samarbejdspartnere og de ansatte på skolen. De ansatte skal kunne arbejde med en høj grad af delegering af ansvar og kompetence, der respekterer både den enkelte og helheden. Ansættelsespolitikken styrer vilkårene for personalets ansættelse på skolen. Metode Skolens ansættelsesudvalg professionaliserer ansættelsesproceduren, så udvælgelse af ansøgere bliver optimal. Ansøgere og alle ansatte må være indstillet på at bruge deres uddannelse og erfaring til gavn for elever, kolleger i skolens daglige arbejde at benytte mulighederne i samarbejde på tværs af de forskellige arbejdsfællesskaber at glæde sig over det, der går godt, påpege det, der ikke fungerer og tage medansvar for at ændre det. at bidrage til medarbejderudviklingssamtalerne, så de bliver en central del af samarbejdet mellem leder og medarbejdere og et led i kompetenceudviklingen at det er et vilkår, at der er meget forskellige arbejdsopgaver og arbejdsmængde, der fordeles i samarbejde med den ansatte Skolens medarbejdere skal værne om skolens troværdighed indadtil og udadtil. Dette sker gennem den daglige varetagelse af opgaverne. Skolen skal tage hensyn til den enkelte medarbejders alder, arbejdsevne og øvrige forudsætninger ved tilrettelæggelse og udførelse af arbejdet, så der er mulighed for at aftale forskellige arbejdsvilkår. Aftalerne skal kunne rummes inden for skolens budgetmæssige rammer. 6

7 Principper og retningslinjer Orlov Skolen har en positiv holdning til ansøgning om orlov, som kan være et redskab til opkvalificering samt personlig udvikling. Ligeledes vil skolen se velvilligt på ansøgninger om orlov, der er begrundet i fx familiemæssige årsager. I vurderingen af ansøgningen tages der hensyn til arbejdspladsens kerneydelse og de øvrige ansattes arbejdssituation. ved ansøgning om orlov vurderes konsekvenserne for arbejdspladsen skolens aktuelle situation ligger til grund for vurderingen af hver enkelt ansøgning der ses positivt på ansøgninger om orlov, der tilfører skolens medarbejdere bedre kvalifikationer og større viden orlov til jobskifte vurderes kritisk der gives orlov til pleje af nærtstående, døende samt ved eget barns alvorlige sygdom ved afskedigelse grundet arbejdsmangel skal der ses positivt på alle former for orlov. kun i ganske særlige tilfælde gives orlov på over et års varighed Deltidsbeskæftigelse Skolen ser positivt på ansøgninger om deltidsbeskæftigelse, der er begrundet i fx familiemæssige årsager. Ved vurderingen tages hensyn til arbejdspladsens kerneydelse og de øvrige ansattes arbejdssituation. hver enkelt ansøgning om deltidsbeskæftigelse vurderes grundigt ud fra skolens aktuelle situation der kan gives deltidsbeskæftigelse til forældre med små børn samt ved egen sygdom eller sygdom i nærmeste familie. Deltidsbeskæftigelse i øvrigt skal generelt vurderes meget nøje ved afskedigelse grundet arbejdsmangel skal der ses positivt på deltidsbeskæftigelse. Ansættelse på særlige vilkår Skolen tager ansvar for medarbejdere, der bliver ramt af varig nedsættelse af fysisk, psykisk og social erhvervsevne, der medfører, at vedkommende ikke kan komme tilbage til sit arbejde på sædvanlige vilkår. Ligeledes vil skolen vise et socialt medansvar ved at være åben over for at ansætte udefrakommende personer, der har svært ved at fastholde eller opnå beskæftigelse på ordinære vilkår. ved varig nedsættelse af erhvervsevne vil skolen medvirke til ansættelse på særlige vilkår på skolen 7

8 Fravær Skolen lægger vægt på, at der i forbindelse med fravær tages hensyn til medarbejderens situation, så der kommer fokus på den ansattes behov. Ledelsen har pligt til at forebygge fravær ved løbende at være opmærksom på arbejdspladsens fysiske og psykiske arbejdsmiljø og herunder sikre, at der tilbydes sunde, håndterbare og motiverende arbejdsforhold. Herunder også opmærksomhed på den enkelte medarbejders faglige og personlige forudsætninger for at kunne løse aktuelle og fremtidige opgaver. Ledelse og medarbejdere skal ved længerevarende og gentagende fravær være i jævnlig kontakt med hinanden, således, at kontakten til arbejdsstedet bevares. Ved længerevarende eller hyppige fravær skal der tilbydes en kontaktsamtale Der aftales en plan for, hvordan den fraværende medarbejders tilbagevending til arbejdspladsen kan iværksættes, herunder hvilke foranstaltninger, der kan støtte denne tilbagevenden. Uansøgt afsked Uansøgt afsked kan komme på tale ved strukturændringer og rationaliseringer, arbejdsmangel eller som følge af utilfredsstillende opgavevaretagelse eller stort fravær. utilfredsstillende opgavevaretagelse eller stort fravær forebygges med en tidlig indsats, indgriben og intervention ved arbejdsmæssige problemstillinger skal der ved kontakt mellem ledelse og medarbejder udarbejdes konklusionsreferat ved formelle kontakter opfordres medarbejderen til at tage bisidder med. Alkohol og misbrug Det er skolens holdning, at rusmidler og arbejde ikke hører sammen. På skolen må der ikke indtages rusmidler, herunder alkohol. Undtagelser afslutninger specielle lejligheder, der aftales med ledelsen Afvænning Hvis en medarbejder får et misbrugsproblem, har såvel ledelse som kolleger ansvar for at italesætte problemet, så det adresseres tidligst muligt for at undgå, at det udvikler sig og får beskæftigelsesmæssige konsekvenser. 8

9 Det skal gøres klart over for medarbejderen med et misbrugsproblem, at problemet skal afhjælpes og hvilke konsekvenser det får, hvis dette ikke sker. Medarbejderen skal have mulighed for at stoppe misbruget, før end det fører til afskedigelse. 9

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012 Personalepolitik Campus Bornholm 2012 Drøftet af HSU den xx.xx 2012 Forord 4 Om Personalepolitikken 5 Indledning 6 Identitet og fællesskab 6 Kommunikation og samarbejde 7 Kompetente og engagerede ledere

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole Oktober 2013 Personalepolitik for Roskilde Handelsskole A. Indledning... 3 B. Ansættelse... 4 C. Kompetenceudvikling og efteruddannelse... 6 D. Medarbejderudviklingssamtaler... 7 E. Opgavefordeling...

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter Marts 2013 Revideret 16. april 2013 1 Den lokale undervisningsplan refererer og henviser til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 149 bekendtgørelse

Læs mere

Forsvarets Personelpolitik. Forsvarskommandoen

Forsvarets Personelpolitik. Forsvarskommandoen Forsvarets Personelpolitik Forsvarskommandoen Indledning Forsvarets Personelpolitik udkommer nu i en revideret udgave og repræsenterer den opdaterede referenceramme for politikker og hensigter inden for

Læs mere

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING København, 17. November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE DEMOKRATISK DANNELSE 2 TRIVSEL OG SUNDHED 2 FORÆLDRESAMARBEJDE 3 BARNETS ALSIDIGE UDVIKLING FRITIDSPÆDAGOGISK UDVIKLING

Læs mere

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til?

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Århus Kommune præsenterer UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge UDGIVET: December 2008 LAYOUT: U28 FOTO: Hartmann Schmidt Fotografi TRYK: Århus Kommunes

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

Personalepolitik for CELF Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland - Falster

Personalepolitik for CELF Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland - Falster Personalepolitik for CELF Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland - Falster CELF er dannet ved en fusion mellem CEUS og EUC Lolland med virkning fra 1. januar 2008. Den foreliggende personalepolitik

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK Vordingborg Gymnasium & HF s personalepolitik vil fastholde og udvikle rammerne for en personaleudvikling, der er baseret på det værdigrundlag og de aktuelle

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

Personalepolitik på Solrød Gymnasium

Personalepolitik på Solrød Gymnasium Personalepolitikken er udarbejdet inden for rammerne af statens regler for samarbejds- og sikkerhedsudvalg og gældende overenskomster. Personalepolitikken respekterer kompetencefordelingen, som den kommer

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013)

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013) MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013) Personalepolitikken og den praktiske udmøntning af denne tager udgangspunkt i Midtfyns Gymnasiums værdier, holdninger og visioner. Værdierne faglighed,

Læs mere

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011)

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011) PERSONALEHÅNDBOGEN MIDTFYNS GYMNASIUM 2011 MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011) Personalepolitikken og den praktiske udmøntning af denne tager udgangspunkt i Midtfyns Gymnasiums værdier, holdninger

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere