Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen. Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler. Få et godt udbytte!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen. Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler. Få et godt udbytte!"

Transkript

1 Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Få et godt udbytte!

2 Indholdsfortegnelse Retningslinier for medarbejderudviklingssamtaler på Socialog Sundhedsskolen side 3 Hvorfor MedarbejderUdvikingsSamtale (MUS) og GRuppeUdviklingsSamtale (GRUS) side 4 Vejledning til MedarbejderUdviklingsSamtale (MUS) Og GruppeUdviklingsSamtale (GRUS) side 5 Samtaleskema til din Medarbejder UdviklingsSamtale (MUS) side 7 Konklusion af din MedarbejderUdviklingsSamtale (MUS) side 10 Aftaleskema for din MedarbejderUdviklingsSamtale (MUS) side 13 Samtaleskema til din GRuppeUdviklingsSamtale (GRUS) side 14 2

3 Retningslinier for medarbejderudviklingssamtaler på Socialog Sundhedsskolen Det er Social- og Sundhedsskolens mål at inspirere til motivation, trivsel og vækst for skolens medarbejdere. Skolens vigtigste ressource er medarbejderne deres viden, faglighed og sociale engagement er af afgørende betydning for, at skolen til stadighed kan opfylde sin mission. Social- og Sundhedsskolen uddanner velkvalificerede medarbejdere til social og sundhedssektorerne, hvor kravene fra omgivelserne til stadighed er voksende og medarbejderne befinder sig i et spændingsfelt bl.a. mellem borgernes forventninger til ydelserne og knappe ressourcer. Social- og Sundhedsskolen skal derfor til enhver tid søge at levere den bedste kvalitet og faglighed, ligesom Social- og Sundhedsskolen skal arbejde for at fremme et pædagogisk innovativt miljø og dermed sikre optimal læring for den enkelte elev. Skolens personale skal derfor have de nødvendige og opdaterede kompetencer, så de kan matche udviklingen og de krav der følger med. Social- og Sundhedsskolen skal i samarbejde med den enkelte medarbejder sikre sig at fremme medarbejderens faglige og personlige kompetenceudvikling. Der skal være fokus på kvalitet til gavn for både medarbejder og skole. For at sikre denne udvikling skal der afholdes en årligt tilbagevendende Medarbejder Udviklings Samtale (MUS) mellem den enkelte medarbejder og dennes nærmeste leder. Ved samtalen skal der være fokus på medarbejderens kompetencer, trivsel og udvikling, såvel som på medarbejderens og lederens gensidige forventninger til hinanden. For at opnå synlighed, et optimalt teamsamarbejde, trivsel og udvikling, afholdes der umiddelbart efter de individuelle medarbejder udviklingssamtaler en Gruppe Udviklings Samtale (GRUS) i de enkelte teams eller grupper. Medarbejderen udvælger og fremfører her de punkter fra den individuelle udviklingssamtale, som medarbejderen mener, er relevante for gruppen/teamet og dets udvikling. MedarbejderUdviklingsSamtalen og GruppeUdviklingsSamtalen er en del af skolens samlede personalepolitik. MED-udvalget Social- og Sundhedsskolen Januar

4 Hvorfor MedarbejderUdviklingssamtale (MUS) og Gruppeudviklingssamtale (GRUS)? Formålet med Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er at skabe bedre udviklingsmuligheder for dig som medarbejder og herigennem bidrage til, at skolen til stadighed kan sikre sin mission. MUS er en årlig tilbagevendende samtale mellem dig og din nærmeste leder. Din MUS er en ligeværdig dialog med henblik på gensidig information, udvikling og planlægning. Det er i denne forbindelse vigtigt at understrege, at MUS som udgangspunkt er underlagt reglerne om tavshedspligt. Under din MUS evalueres din udvikling Vær åben og trivsel i forhold til din faglige, Vær velforberedt pædagogiske og sociale arbejdssituation nu og i fremtiden. Du har mulighed for at fremføre dine behov og ønsker for din Vær medspiller du har et medansvar faglige og personlige kompetenceudvikling sammenholdt med skolens interesser og behov. Tilsvarende vil din leder fremkomme med vurderinger og ønsker til din arbejdsindsats. Samtalens styrke er, at her også kan drøftes andre forhold end de faglige, hvis du vurderer, at det har relevans for din jobvaretagelse nu eller i fremtiden. Du har afgørende indflydelse på samtalens indhold og forløb. Husk den handler om dig og din hverdag på arbejdspladsen MedarbejderUdviklingsSamtale en del af SOSU-skolens hverdag MUS er en naturlig del af de enkelte medarbejderes arbejdsforhold på SOSUskolen. Det er derfor vigtigt, at de enkelte medarbejdere gennem den årligt tilbagevendende MUS kan mærke, at samtalen har direkte indflydelse på deres trivsel og udvikling på skolen. Til en MUS kan en medarbejder eksempelvis ytre ønske om at komme i en ny afdeling, få nye arbejdsopgaver, komme på kursus eller efteruddannelse mv., hvorefter disse ønsker kan føres ud i livet, såfremt det er muligt og i skolens interesse. For at en medarbejder og leder oplever, at MUS er en struktureret og vigtig del af et arbejdsforhold, skal samtalerne munde ud i konkrete skriftlige aftaler. 4

5 Vejledning til MUS og GRUS Samtaleskema for MUS Alle samtaler skal afholdes ud fra et ens materiale nemlig skolens retningslinier for MUS/GRUS. For at opnå en optimal og konstruktiv samtale forbereder du og din leder samtalen ud fra vedhæftede samtaleskema til MUS (se s. 7-9). Konklusionsreferat og aftaleskema for MUS I forbindelse med samtalen skriver du en konklusion og udfylder aftaleskemaet s i henhold til de udstukne rammer. Dette giver dig bedre mulighed for at reflektere over samtalen og fastholde de områder, som du mener, er de væsentligste set i forhold til din fortsatte udvikling på Social- og Sundhedsskolen. Konklusionen opbevares hos dig og i din personalemappe i afdelingen, så du og din leder til næste samtale kan genkalde jer sidste års samtale og fortsætte en dialog derfra, således at struktur og kontinuitet i MUS-systemet sikres. I aftaleskemaet noteres hvilke aftaler, der er indgået, hvem der følger op på aftalen og hvornår. Om det er dig eller din leder, der er ansvarlig for at få aftalen effektiviseret, afhænger i høj grad af karakteren af udviklingen og ønsket. At undersøge hvilke kurser, der er relevante og mulige, er således ikke udelukkende din leders ansvar, men i høj grad også dit. Du og din leder finder i fællesskab ud af, hvem der skal og kan indhente informationer, såfremt det eksempelvis drejer sig om et kursus. Ønsker du at skifte afdeling, vil det oftest være lederens opgave at undersøge mulighederne herfor. Som MUS samtalen, der er en ligeværdig dialog, hvor begge deltagere har et medansvar for en god samtale, bygger aftaleskemaet også på ligeværdighed og medansvar. Konklusionen og aftaleskemaet afleveres til gennemlæsning hos din leder, hvor det umiddelbart godkendes og underskrives af begge parter. 5

6 GRuppeUdviklingsSamtale (GRUS) implementering i SOSU-skolens hverdag. Når alle medarbejdere i gruppen eller teamet har været til MUS, afholdes en GRUS. Arbejder medarbejderen hverken i team eller gruppe, afholdes GRUS blandt kolleger, der normalt samarbejder om den daglige opgavevaretagelse. Her udvælges de emner fra MUS, som den enkelte medarbejder mener, er relevante for gruppen, teamet eller de daglige samarbejdspartnere. Lederen skriver konklusionsreferat af GRUS og sender det efterfølgende til deltagerne. Til GRUS skal lederen opridse generelle træk, gennemgående emner og udviklingsområder for teamet. De enkelte medarbejdere udvælger og videregiver desuden punkter for deres egen MUS, som de mener, er relevante for teamet. Målet med en GRUS er synliggørelse af teamets kompetencer, trivsel og sociale liv og en anledning til en åben dialog om teamets ambitioner og ønsker. Samtaleskema for GRUS Inden GRUS skal I som medarbejdere og jeres leder forberede samtalen ud fra samtaleskemaet, for at få størst udbytte af samtalen. Referat for GRUS Efter afholdt GRUS skriver jeres leder et konklusionsreferat af samtalen og sender det til jer. 6

7 Samtaleskema til din MedarbejderUdviklingsSamtale (MUS) Til din forberedelse Du bedes inden din MUS overveje nedenstående punkter. Skriv gerne stikord ned til de enkelte områder, men betragt det ikke som en udfyldningsopgave. Nedenstående punkter vil blive brugt som udgangspunkt for samtalen. Andre emner tages op efter behov. Skemaet bruges i alle afdelinger på SOSU-skolen, derfor kan der være spørgsmål, som ikke er relevante for dig. 1. Siden sidste samtale med udgangspunkt i referat fra sidste MUS Hvilke aftaler blev indgået ved sidste samtale? Hvordan er disse aftaler blevet fulgt op? Hvilke ændringer eller aktiviteter har aftalerne medført? 2. Arbejdsområder Hvordan vurderer du din egen arbejdsindsats som helhed det sidste år? Er du tilfreds med dine opgaver? Hvilke opgaver har du løst godt? Hvilke betragter du som en begrænset succes? Har du forslag til ændringer i tilrettelæggelsen af arbejdet eller opgavesammensætningen? Passer dine kvalifikationer, uddannelse og erfaringer til dine arbejdsopgaver? 3. Arbejdspræstation Hvordan vurderer du kvaliteten af din undervisning/opgaveløsning? Hvad fungerer godt i din undervisning/opgaveløsning? Er der noget du skal blive bedre til i din undervisning/opgaveløsning? Hvis ja, hvad? 4. Trivsel og tilfredshed på SOSU-skolen og i teamet/afdelingen Hvordan trives du på skolen? Hvordan trives du i teamet/afdelingen? Hvor tilfreds er du med at arbejde på SOSU-skolen? Hvad er vigtigt for dig i forhold til trivsel og tilfredshed? 7

8 5. Samarbejde og arbejdsfordeling i teamet/afdelingen Hvilken rolle har du i teamet/afdelingen? Hvilken rolle vil du gerne have i teamet/afdelingen? Hvilke kompetencer og ressourcer bidrager du med i teamet/afdelingen? Hvordan vil du karakterisere teamets/afdelingens evne til at samarbejde? Hvordan vil du karakterisere teamets/afdelingens evne til at fordele arbejdsopgaver? 6. Samarbejde med din leder Hvordan fungerer dit forhold til dine nærmeste ledere? Hvad er godt? Hvad kunne blive bedre? 7. Udvikling og fremtid Har du udviklingsønsker for fremtiden? I så fald, hvilke? Har du ønsker i forhold til kurser og uddannelse? Hvad kan du bidrage med i fremtiden? Hvilke mål har du for dig selv på længere sigt? 8. Forventninger Hvilke forventninger oplever du, at ledelsen har til dig? Hvilke forventninger har du til ledelsen? 9. Skolens værdier Hvordan lever du op til skolens værdier? Hvordan synes du at skolen lever op til værdierne? 10. Andet Her kan du notere, hvis der er andre end de nævnte områder, som du gerne vil ind på under din MUS. 8

9 Konklusionsskema til din MedarbejderUdviklingsSamtale (MUS) Navn: Dato: Møde mellem: Referent: Status i forhold til uddannelse og kompetencer: 1. Siden sidste samtale med udgangspunkt i referat fra sidste MUS: 2. Arbejdsområder: 3. Arbejdspræstation: 4. Trivsel og tilfredshed på Sosu-skolen og i teamet/afdelingen: 9

10 5. Samarbejde og arbejdsfordeling i teamet/afdelingen: 6. Samarbejde med din leder: 7. Udvikling og fremtid: 8. Forventninger: 9. Skolens værdier: 10. Andet 10

11 Aftaleskema til din MedarbejderUdviklingSamtale (MUS) Navn: Dato: Afdeling: Hvilke(t) udviklingsmål er aftalt mellem medarbejder og leder? Hvad gør medarbejderen og hvornår? Hvad gør lederen og hvornår? Dato: Underskrift medarbejder: Dato: Underskrift leder: 11

12 Samtaleskema til din GRuppeUdviklingsSamtale (GRUS) Til jeres forberedelse I bedes inden jeres GRUS overveje nedenstående punkter. Skriv gerne stikord ned til de enkelte områder, men betragt det ikke som en udfyldningsopgave. I udvælger hver især, de punkter fra jeres MUS, som I ønsker at frembringe under GRUS. GRUS-samtalen er en dialog om væsentlige punkter i teamets eller gruppens udvikling og trivsel såvel som lederens syn på og kommentarer hertil. Skemaet kan bruges i alle afdelinger på SOSU-skolen, derfor kan der være spørgsmål, som ikke er relevante for jer. 1. Siden sidste samtale med udgangspunkt i referat fra sidste GRUS Hvilke aftaler blev indgået ved sidste samtale? Hvordan er disse aftaler blevet fulgt op? Hvilke ændringer eller aktiviteter har aftalerne medført? 2. Dit indlæg til GRUS Hvilke punkter fra din MUS er relevante for dit team? Hvilke aftaler er der indgået omkring din udvikling? 3. Arbejdspræstation Hvordan bliver dine kompetencer brugt i teamet? Er du tilfreds med dine opgaver? 4. Trivsel og tilfredshed på Sosu-skolen og i teamet/afdelingen Hvordan trives du i teamet? 12

13 5. Lederens kommentarer og opsamling på udviklingen i teamet Lederen samler op på udviklingen af medlemmerne i teamet. Lederen kommenterer væsentlige ting i teamet, som er kommet frem i de flestes MUS. Hvilke generelle udfordringer har teamet? Hvad har lederen særligt bemærket? 6. Udvikling og fremtid i teamet Hvad har teamet af udviklingsønsker for fremtiden? Har teamet ønsker i forhold til kurser og uddannelse? Hvad kan teamet bidrage med i fremtiden? 7. Forventninger Hvilke forventninger har lederen til teamet? Hvilke forventninger har I til ledelsen? 8. Andet Her kan du notere, hvis der er andre end de nævnte områder, som du gerne vil ind på under jeres GRUS. 13

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Opdateret Lederskab. Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse

Opdateret Lederskab. Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901- Nr. 9 2008 Tema: MUS kom dybere i samtalen Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS Vi har tidligere peget på Medarbejder- Udviklings-Samtaler (MUS) som et dynamisk og kreativt redskab

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Østerled. Ny Løn 2006-2008.

Østerled. Ny Løn 2006-2008. Østerled. Ny Løn 2006-2008. Vi opfatter formålet internt med decentral løndannelse (tidligere Ny Løn) at give nye redskaber til at rekruttere og fastholde medarbejdere, samt at fremme omplacering og omstilling

Læs mere

En guide til Kom godt i gang med frivillige

En guide til Kom godt i gang med frivillige En guide til Kom godt i gang med frivillige Til publicering på intranettet Indledning En frivillig er en person, som yder en ulønnet indsats til gavn for andre. De frivilliges bidrag er et supplement til

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

KONSULENT OG VEJLEDER

KONSULENT OG VEJLEDER LÆREREN SOM Social- og Sundhedssskolen, Århus KONSULENT OG VEJLEDER I DET PRAKSISNÆRE AMU VÆRKTØJSKASSE TUP-PROJEKT 4-20/106718 1 LÆREREN SOM KONSULENT OG VEJ- LEDER I DET PRAKSISNÆRE AMU Social- og Sundhedsskolen,

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

1 = Helt uenig 2 = Uenig 3 = Delvis enig 4 = Enig 5 = Helt enig. Team/AtS Tjek på teamet Side 1. Tema 1. Målstyring og budget

1 = Helt uenig 2 = Uenig 3 = Delvis enig 4 = Enig 5 = Helt enig. Team/AtS Tjek på teamet Side 1. Tema 1. Målstyring og budget Team/AtS Tjek på teamet Side 1 Tjek på teamet er et teamudviklingsværktøj lavet med det formål at hjælpe team til at blive mere velfungerende og effektive. Med Tjek på teamet kan team og teamleder afklare

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Mentorens værktøjskasse

Mentorens værktøjskasse Mentorens værktøjskasse Den vigtigste forudsætning for at kunne fungere som en god mentor i DJ mentor, er et oprigtigt ønske om at stille sin erfaring og opmærksomhed til rådighed for et mindre erfarent

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

At skabe læreprocesser i praksis

At skabe læreprocesser i praksis At skabe læreprocesser i praksis Projektrapport Del 1 og Del 2 Tværgående Udviklings Pulje under Undervisningsministeriet. Projekt 109443 Projektperiode August 2005 oktober 2006-09-21 Projektansvarlig

Læs mere

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012 Personalepolitik Campus Bornholm 2012 Drøftet af HSU den xx.xx 2012 Forord 4 Om Personalepolitikken 5 Indledning 6 Identitet og fællesskab 6 Kommunikation og samarbejde 7 Kompetente og engagerede ledere

Læs mere

KORT UDGAVE AF RAPPORTEN FRA PROJEKTET OM KOMPETENCEUDVIKLING FOR SEKRETÆR- OG JOURNALMEDARBEJDERNE I DEPARTEMENTET

KORT UDGAVE AF RAPPORTEN FRA PROJEKTET OM KOMPETENCEUDVIKLING FOR SEKRETÆR- OG JOURNALMEDARBEJDERNE I DEPARTEMENTET KORT UDGAVE AF RAPPORTEN FRA PROJEKTET OM KOMPETENCEUDVIKLING FOR SEKRETÆR- OG JOURNALMEDARBEJDERNE I DEPARTEMENTET 0 1. Indledning 1.1. Baggrund for projektet Den medarbejdertilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Individuel. kompetenceudvikling - EN VEJLEDNING

Individuel. kompetenceudvikling - EN VEJLEDNING Individuel kompetenceudvikling - EN VEJLEDNING 2 3 Indhold 4 5 5 7 7 7 11 12 12 13 13 15 15 15 16 16 17 19 19 20 21 22 25 FORORD INDLEDNING Hvad er kompetenceudvikling? INDIVIDUEL UDVIKLINGSPLAN OG OPFØLGNING

Læs mere