ORGANISATIONSBESTYRELSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORGANISATIONSBESTYRELSEN"

Transkript

1 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. maj 2011 SH/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. maj 2011 kl i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. sal Til stede: Ryno Scheil, Mogens Rysgaard, Flemming Larsen, Palle Nielsen, Majbrit H. Jørming, Lars Ulrik Hansen, Finn Sørensen, Erik Andersen, Ole Juel Larsen, Jesper Langkilde, Erling Schrøder, John Monberg Administrationen: Lone Larsen, Henning Juul Hovmand, Jesper Loose Smith, Sv.Aa. Hansen Afbud: Karin Petersen, Steen Pedersen, Anne Schiøler Åben del Sag 7694 Godkendelse af referat Sag 7695 Revisionsprotokol Sag 7696 De før mødet udsendte skrivelser Sag 7697 Udlejningsforhold Sag 7698 Afdelingsrapporter og driftsspørgsmål Sag 7699 Skoleparken 1 Sag 7700 Høje Gladsaxe, Punkthuset Sag 7701 Støtte til visse boligafdelinger Sag 7702 Afdeling 19 Buddingevej Sag 7703 Styringsdialog 2010/11 Høje Gladsaxe Sag 7704 Hjemfaldsforpligtelser selskabets ejendomme Sag 7705 Kongshvileparken Sag 7706 Boligsocial helhedsplan for Høje Gladsaxe Sag 7707 Tilslutning til fjernvarme Sag 7708 Køkkenudskiftninger i forbindelse med fraflytninger Sag 7709 Prokuraforhold i forbindelse med direktørskift Sag 7710 Kredsudvalget Sag 7711 Fritidsudvalget Sag 7712 BL-cirkulærer Sag 7713 Eventuelt Sag 7714 Næste møde Sag 7715 Øvrige datoer Lukket del Sag 7716 Eventuelle sager til behandling

2 Åben del 7694 Godkendelse af referat B-sag Referat fra ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2011 er udsendt den 5. maj Godkendt Revisionsprotokol E-sag Revisionsprotokollatet af 9. december 2010 vedrørende regnskabet for 2009/10, siderne er godkendt på bestyrelsesmødet den 10. februar Endvidere foreligger til mødet revisionsprotokollat for byggeregnskab Pileparken 6/8 siderne til underskrift De før mødet udsendte skrivelser E-sag Udleveret til bestyrelsesmødet den 24. marts 2011 * Kopi af brev dateret den 28. april 2011 til afdelingsbestyrelserne vedrørende dagsorden for afdelingsmøder modtagelse af indkomne forslag * Invitation til Sv.Aa. Hansens afskedsreception Udsendt den 5. maj 2011 * HK-klubbestyrelsens sammensætning, valg mv. * Orientering om Almene Boligdage

3 7697 Udlejningsforhold E-sag a. Udlejningsoversigt Udlejningsoversigt for april 2011 er udsendt den 5. maj b. Udlejningsbekendtgørelsen ændrede bestemmelser E-sag Gladsaxe Kommunes behandling af aftaleforslag til udlejningsbekendtgørelsens 4 og 8, stk. 2 afventes fortsat. Udviklingen afventes. Udgår af dagsordenen og genoptages når kommunens svar foreligger Afdelingsrapporter og driftsspørgsmål a. Pileparken 1 badeværelsesrenovering E-sag Der arbejdes fortsat videre med sagen i 2 afsnit. Eventuel orientering til mødet. 3

4 7699 Skoleparken 1 a. Skoleparken 1 - helhedsplan E-sag Fredag den 8. april 2011 afholdtes der møde i Landsbyggefonden for at klarlægge strukturen for en kommende renovering i Skoleparken samt økonomien ved udarbejdelse af en helhedsplan for Skoleparken. Følgende blev afklaret ved mødet. * Indledningsvis skal problemer ved boligerne og sandsynlige årsager synliggøres, og der udarbejdes ifølge Landsbyggefondens udmelding og forudsætninger et undersøgelsesprogram, der forelægges fonden til godkendelse * Efterfølgende dokumenteres årsagerne i samråd med Landsbyggefonden * Slutteligt afklares løsninger med økonomi og finansiering i samråd med Landsbyggefonden. * Selskabet skal selv forestå alle udgifter (udlæg) i forbindelse med udarbejdelse af en helhedsplan. * Vedrørende Triumfvej 47 har selskabet i oktober 2010 fået et særskilt støttetilsagn fra Landsbyggefonden. Indenfor 9 mdr. fra tilsagnsdato skal der foreligge et skema B, og ønsker man at anvende dette tilsagn, bør Triumfvej 47 derfor ikke blive underlagt den samlede renovering for Skoleparken 1, jf. nærværende dagsordenssag b Samtidig blev det klart meldt ud, at den konsulent som man ønskede til gennemførelse af helhedsplanen skulle være bekendt med gennemførelse af sager i Landsbyggefonden i almindelighed og gennemførelse af helhedsplaner i særdeleshed, idet en korrekt udført helhedsplan giver den smidigste behandling gennem Landsbyggefonden og dermed et optimalt resultat. Selskabet har derfor anmodet den nuværende konsulent Grontmij (tidligere Carl Bro) om referencer. Modtager vi ikke tilfredsstillende referencer, må vi gøre status på sagen og lade en ny konsulent fortsætte sagen fra nuværende stade. b. Triumfvej 47, renovering af beboerhotel E-sag Som følge af Landsbyggefondens udmelding om, at Triumfvej 47 skal gennemføres som en selvstændig støttesag jf. støttetilsagnet afgivet oktober 2010 skal der udarbejdes et skema B til juli Denne frist er forlænget til oktober Oktober 2011 er en kort reaktionstid, og gennemførelse af sagen til skema B med DK- Byg i totalentreprise med et i forvejen stramt budget virker ikke sandsynligt. Vi har derfor på ny rettet henvendelse til Virumgaard Arkitekter om rammerne for at forny samarbejdet på sagen. Virumgaard Arkitekter foreslår at gennemføre sagen i partnering. 4

5 Partnering er en samarbejdsform, hvor bygherre, rådgiver og entreprenør med egen rådgiver som ligeværdige parter finder projekt og økonomi på sagen (åben kalkulation). Når projekt og økonomi er aftalt endeligt lukkes kalkulationen, og der udarbejdes en totalentreprisekontrakt mellem bygherre og entreprenør. Rådgiver tilknyttes efterfølgende som bygherrerådgiver. Der arbejdes herefter videre med sagen ud fra partneringmodellen. Til efterretning med accept af at der søges yderligere fristforlængelse jf. udkast til tidsplan fra Virumgaard Arkitekter Høje Gladsaxe, Punkthuset E-sag sal Gladsaxe Kommune, Center for Service, har meddelt, at man forventer sagen afsluttet administrativt ganske hurtigt, idet der ikke anses at være problemer i sagen. Bekræftelse på godkendelse afventes herefter, hvorefter resterer endelig regulering af finansieringen samt i forlængelse heraf huslejemæssig regulering Støtte til visse boligafdelinger E-sag a. Vadgårdsparken, byggeskaderenovering Gladsaxe Kommunes tilbagemelding vedrørende godkendelse af forbrug af afsatte midler i byggeregnskabet samt anvendelse af restbeløb (mindreforbrug) afventes fortsat. 5

6 b. Pileparken facaderenovering B-sag Revisionens gennemgang er afsluttet, og byggeregnskaber skema C er fremsendt til kommunen med anmodning om godkendelse. Revisionsprotokollat siderne udsendtes til bestyrelsen med dagsordenen og foreligger til bestyrelsens underskrift til mødet. Til efterretning med orientering om, at Gladsaxe Kommune ved brev af 24. maj 2011 havde meddelt sin godkendelse af byggeregnskaberne for sagen. Revisionsprotokollat af 11. maj 2011 blev taget til efterretning og underskrevet Afdeling 19 Buddingevej B-sag Bestyrelsen tiltrådte på sit møde den 25. november 2010 sag 7553 oplæg til en samlet finansieringsplan for ombygningsprojektet, der indebar tilskud i form af en løbende ydelsesstøtte med kr. (149 kr. pr. m²) og lokal medfinansiering af huslejesikring (1/3 af 84 kr. pr. m²) på 28 kr. pr. m² svarende til kr. eller i alt kr. samt tilskudsbehov fra Dispositionsfonden: 1/5 af driftsstøtten på kr kr. Egenandel af Landsdispositionsfonden 1/3 af kr kr kr. Landsbyggefonden har ved brev af 17. januar 2011 meddelt tilsagn om støtte (godkendelse af skema A) samt ved brev af 28. januar 2011 vurdering af udgifter, behov for kapitaltilførsel og huslejeniveau. Boligorganisationens egetbidrag udgør herefter: Andel af kapitaltilførsel 1/5 del af kr kr. Lokal medfinansiering af huslejestøtte (1/4 del af 112 kr. pr. m² kr.) pr. år kr. Ombygning af 24 enkeltværelser til 15 familieboliger: 3 stk. 1 rums boliger 6 stk. 2 rums boliger 6 stk. 4 rums boliger Ombygningsudgiften: Støttede arbejder (opretning, ombygning, tilgængelighed og miljø) Ustøttede arbejder (forbedrings- og opretningsarbejder) Samlet anskaffelsessum kr kr kr. 6

7 Virkning af investering, huslejestøtte og kapitaltilførsel: Leje, beregningsgrundlag Støttede arbejder, realkreditlån Ustøttede arbejder, realkreditlån Besparelser, henlæggelser Besparelser, variable udgifter Huslejestøtte (heraf andel lokal medfinansiering 28 kr. pr. m²) Supplerende driftslån / huslejestøtte Kapitaltilførsel, løbende udbetaling ca kr. pr. år Opnået faktisk leje efter lettelse kr./m²/år kr. 371 kr. 314 kr. 40 kr. 10 kr. 112 kr. 523 kr. 177 kr. 843 kr. Der er udarbejdet udlejningsbudget, hvor ovennævnte er indarbejdet, og hvor det er muligt at holde huslejen på 843 kr. pr. m² pr. år. For støttetilsagnet gælder følgende særlige vilkår: * Tilsagnet betinges i henhold til regulativets 7, stk. 2, af tiltræden for det involverede realkreditinstitut, kommunen og boligorganisationen til nødvendig kapitaltilførsel, jf. lov om almene boliger m.v. 92, stk.1., 96 og 97 eller anden nødvendig driftsstøtte. Gladsaxe Byråd har på sit møde den 6. april 2011, vedtaget at yde sin andel af kapitaltilførsel. Boligorganisationen har på sit møde den 25. november 2010, vedtaget sin andel af kapitaltilførsel på kr., som efterfølgende er reguleret til at udgøre kr. Realkreditinstituts accept af 1/5 dels ordningen afventer herefter. * Tilsagnet betinges af, at afdelingen på et beboermøde godkender de foreslåede foranstaltninger og de huslejemæssige konsekvenser derved. Repræsentantskabet har på sit møde 21. februar 2011, under henvisning til Almenboliglovens 37, stk. 4, 5 og 6 godkendt, at renovering og ombygning gennemføres, uanset et afdelingsmødes tilslutning hertil eller ej. * Tilsagnet betinges af kommunalbestyrelsens og fondens særskilte accept af det endnu ikke oplyste konkrete garantikrav for belåning fra realkreditinstituttet. Denne accept afventer den videre sagsbehandling (skema B). Det indstilles, at selskabets del herefter udgør: Andel af kapitaltilførsel 1/5 af kr., svarende til kr., som samlet kommer til løbende udbetaling med ca kr. pr. år, svarende til 177 kr. pr. m² pr. år. Lokal medfinansiering af huslejestøtte (1/4 del af 112 kr. pr. m² kr.), svarende til kr. pr. år. 7

8 Der arbejdes herefter videre med sagen med henblik på udarbejdelse af skema B (priser efter licitation). Indstilling om godkendelse af den ændrede finansiering fulgtes Styringsdialog 2010/11 Høje Gladsaxe E-sag I mødet deltog Flemming Larsen, Jesper Loose Smith og Sv. Aa. Hansen. Kopi af den udsendte mødedagsorden udsendtes til bestyrelsen med dagsordenen Referat fra mødet afventes. Til foreløbig efterretning Hjemfaldsforpligtelser selskabets ejendomme E-sag Landsbyggefonden er ved brev af 15. april 2011 tilskrevet vedrørende hjemfaldsforpligtelse for selskabets ejendomme. Der henvises i den forbindelse til referat fra bestyrelsens møde 28. april 2011 sag 7680 med specifikation af forpligtelsesforholdene. Endvidere er Landsbyggefonden tillige tilskrevet den 12. maj 2011 vedrørende hjemfaldsforholdene for Høje Gladsaxe, i hvilken forbindelse selskabets afdeling 30 Høje Gladsaxe indgår. Landsbyggefonden arbejder videre med sagen. 8

9 7705 Kongshvileparken E-sag a. Ophør af forsøgsordning Afdelingens beboere har på det ordinære obligatoriske afdelingsmøde den 17. maj 2011 vedtaget at tage Socialministeriets beslutning om at bringe forsøgsordningen med Kongshvileparkens 2 boligafsnit (det oprindelige boligafsnit og ældreboligafsnittet) kunne have selvstændige regnskaber og budgetter, til ophør. Afdelingsmødet har i den anledning godkendt forslag til fælles budget for tiden 1. oktober 2011 til 30. september 2012 samt at lejeudligningen de 2 boligafsnit imellem sker over en 10-årig periode. B-sag b. Ansøgning til Dispositionsfonden om støtte til etablering af trappelift til mødelokale Kongshvileparkens møde- og selskabslokale er beliggende på 1. sal over forretningslejemålene i afdelingen. I forbindelse med sammenlægning af de 2 boligafsnit, således at afdelingen fremover udgør en samlet afdeling med en afdelingsbestyrelse og et samlet afdelingsmøde, bortfalder den mulighed for mødeafholdelse som hidtil har været praktiseret med afholdelse af separat møde for ældreboligafdelingen vedrørende behandling af ældreboligafsnittets budget, idet der som følge heraf fremover kun skal behandles et fælles budget for afdelingen. Afdelingens ældre boligtagere ikke mindst beboere i ældreboligafsnittet vil fremover få vanskeligheder med at kunne deltage i afdelingsmøderne mv. som følge af møde-/selskabslokalets placering, på hvilken baggrund, der fra afdelingsbestyrelsens side, har været arbejdet med tanken om etablering af en trappelift i opgangen til selskabslokalet til sikring af samtlige boligtageres mulighed for deltagelse i afdelingsmøder mv. I henhold til indhentede prisoplysninger udgør udgiften til etablering af trappelift ca kr., og fra afdelingsbestyrelsen foreligger ansøgning om et tilskud på kr. til etablering af trappelift til selskabslokalet. Økonomien omkring finansieringsmuligheden vedrørende trappelift har efterfølgende været drøftet med afdelingsbestyrelsen og inspektørfunktionen, der anviser mulighed for finansiering med kr. via afdelingens trækningsret og kr. af afdelingens egne midler. 9

10 Der resterer herefter finansiering af kr., der indstilles dækket som tilskud fra selskabets Dispositionsfond. Indstillingen fulgtes, idet der opfordredes til primært at søge tilskud fra andre fonde. Bestyrelsen tilsluttede sig støtte med 1/3 af et eventuelt restbeløb Boligsocial helhedsplan for Høje Gladsaxe E-sag Der arbejdes videre med sagen Tilslutning til fjernvarme E-sag Der henvises til orientering om sagens stade på bestyrelsens møde 28. april 2011 sag I det omfang der er nyt i sagen orienteres til mødet. Til efterretning med bemærkning om at der ikke var sket nyt i udviklingen. 10

11 7708 Køkkenudskiftninger i forbindelse med fraflytninger E-sag Jf. aftale på bestyrelsens møde 28. april 2011 har oplæg vedrørende køkkenudskiftninger i forbindelse med fraflytninger samt afledte forhold i relation til kollektiv råderet være drøftet i Flytteudvalget på møde den 5. maj 2011, hvor det vedtoges, at undersøge enkelte forhold nøjere forinden forlæggelse for bestyrelsen. Der arbejdes således videre med sagen. Til efterretning med tilslutning af at Kredsudvalget forelægges oplæg til orientering og eventuel kommentering forinden bestyrelsens behandling på kommende møde Prokuraforhold i forbindelse med direktørskift I forbindelse med direktørskiftet pr. 1. juni 2011 udtræder Sv.Aa. Hansen af følgende bemyndigelses- og prokuraforhold: 1. Bemyndigelse til kvittering af udlæg B-sag I forbindelse med direktørskiftet bemyndiges Jesper Loose Smith til kvittering af udlæg til sletning af tingbogen i forbindelse med indfriede udlæg til sikring af generelle fordringer. Samtidig tilbagekaldes bemyndigelse til Sv.Aa. Hansen vedrørende samme. (Refererende til sag 2100 på bestyrelsens møde den 23. juni 1994). Bemyndigelse til Jesper Loose Smith til kvittering af udlæg til sletning af tingbogen i forbindelse med indfriede udlæg til sikring af generelle fordringer meddeltes. Sv.Aa. Hansens bemyndigelse til samme tilbagekaldes samtidig. 11

12 2. Prokura til foretagelse af almindelige driftsmæssige bankforretninger B-sag I forbindelse med direktørskiftet indstilles, at der meddeles prokura (to i forening) til foretagelse af almindelige driftsmæssige bankforretninger til Jesper Loose Smith, Henning Juul Hovmand, Lone Larsen samt Poul Erik Larsen. Samtidig udtræder Sv.Aa. Hansen af prokuraforholdet for Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, idet prokuraforholdet for Fællesdriften af Høje Gladsaxe fortsat opretholdes. Jesper Loose Smith, Henning Juul Hovmand, Lone Larsen samt Poul Erik Larsen (to i forening) meddeltes prokura til foretagelse af almindelig driftsmæssige bankforretninger. Sv.Aa. Hansen udtræder samtidig af prokuraforholdet for Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe. Prokura for Sv.Aa. Hansen til foretagelse af almindelige driftsmæssige bankforretninger for Fællesdriften af Høje Gladsaxe opretholdes, således at prokura hertil meddeles Jesper Loose Smith, Henning Juul Hovmand, Lone Larsen, Poul Erik Larsen og Sv.Aa. Hansen (to i forening). B-sag 3. Bemyndigelse til underskrift af ansøgninger til Landsbyggeforeningen trækningsret I forbindelse med direktørskiftet indtræder Jesper Loose Smith i prokuraforhold til på selskabet vegne, at underskrive ansøgninger til Landsbyggefonden vedrørende trækningsretssager. Samtidig udtræder Sv.Aa. Hansen af samme prokuraforhold. (Refererende til sag 4351 på bestyrelsens møde den 23. marts 2000). Jesper Loose Smith meddeltes prokura til på selskabets vegne at underskrive ansøgninger til Landsbyggefonden vedrørende trækningsretssager. Prokura til Sv.Aa. Hansen vedrørende samme forhold tilbagekaldes samtidig. 12

13 B-sag 4. Fuldmagt til underskrift på låneopsigelser, kurssikringsaftaler og eventuel garantistillelser i forbindelse med konverteringer I forbindelse med direktørskiftet meddeles Jesper Loose Smith fuldmagt til underskrift på låneopsigelser, kurssikringsaftaler og eventuel garantistillelser i forbindelse med konverteringer. Samtidig udtræder Sv.Aa. Hansen af samme fuldmagtsforhold. (Refererende til sag 4165 på bestyrelsens møde den 22. april 1999). Jesper Loose Smith meddeltes fuldmagt til underskrift på låneopsigelser, kurssikringsaftaler og eventuel garantistillelser i forbindelse med konverteringer. Fuldmagt til Sv.Aa. Hansen vedrørende samme forhold tilbagekaldes samtidig. 5. Tegningsret vedrørende lejekontrakter bemyndigelse B-sag I forbindelse med direktørskiftet meddeles Jesper Loose Smith bemyndigelse til at tegne selskabet i forbindelse med lejekontrakt og tinglysning af disse, idet Sv.Aa. Hansen samtidig udtræder af samme bemyndigelse. (Refererende til sag 6804 på bestyrelsens møde den 28. juni 2007). Jesper Loose Smith meddeltes bemyndigelse til at tegne selskabet i forbindelse med lejekontrakter og tinglysning af disse. Sv.Aa. Hansens bemyndigelse vedrørende samme forhold tilbagekaldes samtidig. 13

14 7710 Kredsudvalget E-sag a. Møder Seneste møde i udvalget har været afholdt den 22. marts Referat herfra er udleveret til bestyrelsen på mødet den 24. marts Næste møde i udvalget afholdes den 14. juni 2011 i Kildeparkens selskabslokale Fritidsudvalget a. Møder og referater E-sag Seneste møde i udvalget har været afholdt den 18. april Referat herfra er udsendt den 20. april Næste møde i udvalget afholdes den 23. maj BL- cirkulærer E-sag Ikke udsendt * BL informerer nr. 27 af den 26. april 2011 vedrørende Status på overenskomstforhandlingerne 2011 * BL informerer nr. 28 af den 2. maj 2011 vedrørende Nu er der åbnet for tilmelding til Almene Boligdage 2011 via BL s hjemmeside 14

15 7713 Eventuelt Ingen sager Næste møde O-sag Næste ordinære møde afholdes den 23. juni Øvrige datoer O-sag * Dato for offentliggørelse af dagsorden (udsendelsesdato) Dagsorden for bestyrelsesmøde den 26. maj 2011 er udsendt den 19. maj * Eventuelle bemærkninger til referatet Referat fra bestyrelsesmøde den 26. maj 2011 udsendes den 1. juni 2011 og eventuelle bemærkninger skal være administrationen i hænde senest den 9. juni * Offentliggørelse af referat Referatet offentliggøres den 10. juni

16 Lukket del 7716 Eventuelle sager til behandling B-sag 16

17 Igangværende sager status Best. Adm. Afd-best. Repr. GK. Udvalg Afsluttet Pileparken 2 trappetårn x x x Renovering, Pileparken 6/8 x x x x Udamortiserede prioriteter x x x Punkthuset 4. og 5. etage x x x Skoleparken 12 familieboliger x x Helhedsplan x x x x Buddingevej 203/205 x x x Boligsocial Helhedsplan x x x Udlejningsbekendtgørelse ændrede bestemmelser x x 17

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. april 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. april 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 27. januar 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 27. januar 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. februar 2011 SH/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. januar 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. juli 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT af ordinært møde torsdag den 26. juni 2014 kl. 17.30 på Regatta Pavillionen, Skovalleen 42, 2880 Bagsværd

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 22. december 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 18. december 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 8. september 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 28. august 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 1. december 2011 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. november 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 28. maj 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 22. maj 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. juni 2011 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. juni 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 27. maj 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 27. maj 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. juni 2010 SH/ip ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. maj 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Søborg, den 3. marts 2011 SH/gj fra ordinært møde torsdag den 24. februar 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 22. april 2010 kl i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 22. april 2010 kl i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 29. april 2010 SH/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 22. april 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 4. december 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. november 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 5. december 2013 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 28. november 2013 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 31. august 2017 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. august 2017 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 24. juni 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 24. juni 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 1. juli 2010 SH/ip ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. juni 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 29. oktober 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 22. oktober 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. maj 2013 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. maj 2013 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 23. september 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 23. september 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. september 2010 SH/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. september 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 22. december 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 15. december 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Søborg, den 31. marts 2011 SH/gj fra ordinært møde torsdag den 24. marts 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 5. maj 2011 SH/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 28. april 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 29. september 2011 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 22. september 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 27. februar 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 20. februar 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. august 2012 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. august 2012 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 31. maj 2012 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. oktober 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. oktober 2014 kl. 16.30 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 2. juli 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 25. juni 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. juni 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. juni 2016 kl. 16.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 4. juli 2013 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT til ordinært møde torsdag den 27. juni 2013 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 2. juni 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. maj 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 2. februar 2012 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. januar 2012 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ORGANISATIONSBESTYRELSEN Søborg, den 14. marts 2013 JLS/gj REFERAT fra ekstraordinært møde tirsdag den 12. marts 2013 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 5. marts 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. februar 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 28. oktober 2010 kl i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 28. oktober 2010 kl i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 4. november 2010 SH/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 28. oktober 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. marts 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 25. februar 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 29. november 2012 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 22. november 2012 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 29. juni 2012 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 28. juni 2012 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 1. november 2012 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT til ordinært møde torsdag den 25. oktober 2012 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 18. februar 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 25. februar 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. december 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. november 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 22. juni 2017 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 15. juni 2017 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 18. december 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 17. december 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. april 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 26. august 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 26. august 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 2. september 2010 SH/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. august 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ORGANISATIONSBESTYRELSEN Søborg, den 18. marts 2016 JLS/gj REFERAT fra ekstraordinært møde mandag den 14. marts 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 27. marts 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. marts 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 28. februar 2013 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 21. februar 2013 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 17. november 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 24. november 2016 kl. 16.30 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Søborg, den 31. januar 2013 JLS/gj fra ordinært møde torsdag den 24. januar 2013 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 10. december 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 17. december 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. januar 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. januar 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Søborg, den 21. december 2012 JLS/gj fra ordinært møde torsdag den 20. december 2012 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. november 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. oktober 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 1. december 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. november 2016 kl. 16.30 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 17. september 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 24. september 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 11. november 2011 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 3. november 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 25. november 2010 kl i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 25. november 2010 kl i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 2. december 2010 SH/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 25. november 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 4. oktober 2012 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. september 2012 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 24. april 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. april 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

Ydelse, støttede realkreditlån, 1. fulde år udgør ca. 3,6 % af t.kr. svarende til 79 t.kr. eller ca. 11 kr. pr. m² boligareal (7.333 m²).

Ydelse, støttede realkreditlån, 1. fulde år udgør ca. 3,6 % af t.kr. svarende til 79 t.kr. eller ca. 11 kr. pr. m² boligareal (7.333 m²). Randersegnens Boligforening u.k. (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej 1 8960 Randers SØ Randersegnens Boligforening u.k (v/dab), afdeling 89, Assentoft 6 I henhold til aftale har fonden foretaget en foreløbig

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. september 2017 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. september 2017 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Randersegnens Boligforening u.k. (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej Randers SØ. Randersegnens Boligforening (v/dab), afdeling 51, Purhus 3

Randersegnens Boligforening u.k. (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej Randers SØ. Randersegnens Boligforening (v/dab), afdeling 51, Purhus 3 Randersegnens Boligforening u.k. (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej 1 8960 Randers SØ Randersegnens Boligforening (v/dab), afdeling 51, Purhus 3 I henhold til aftale har fonden foretaget en foreløbig vurdering

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Referat fra Repræsentantskabsmøde 12. marts 2013 (beslutningsreferat) Søborg, den 21. marts 2013 JLS/gj Dagsorden for ordinært Repræsentantskabsmøde 12. marts 2013 på

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 29. august 2013 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 22. august 2013 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61.

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. august 2012, kl. 18.30 Fraværende: Ulla Dinesen (afbud) 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde.

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. februar 2013, kl. 18.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 2. maj 2013 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 25. april 2013 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Finansieringsmuligheder. Mandag den 11. juni 2012

Finansieringsmuligheder. Mandag den 11. juni 2012 Finansieringsmuligheder Mandag den 11. juni 2012 Hvilke finansieringsmuligheder er der i en renoveringssag? Overblik over finansieringsmuligheder Boligorganisationen Dispositionsfond bl.a. løbende ydelsesstøtte

Læs mere

Bestyrelse og ledelse fremlagde ledelsespåtegning af 19. marts 2014 for Arbejdernes Byggeforening og afdelinger.

Bestyrelse og ledelse fremlagde ledelsespåtegning af 19. marts 2014 for Arbejdernes Byggeforening og afdelinger. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 19. marts 2014, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 19.

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 2. februar 2015, kl KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V

Organisationsbestyrelsesmøde den 2. februar 2015, kl KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V den 2. februar 2015, kl. 16.00 KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V Til stede: Afbud: Fra KAB: Gerd Karlsen, Anette Ågård Nielsen, Michael Quist, Erik Moesby Nordstrøm, Thomas Jensen,

Læs mere

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) Punkt 5. Vivabolig - Afd. 15 - Store Tingbakke - 217 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) 2012-52587 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Finansieringsmuligheder. Tirsdag den 26. august 2008

Finansieringsmuligheder. Tirsdag den 26. august 2008 Finansieringsmuligheder Tirsdag den 26. august 2008 Overblik over finansieringsmuligheder Boligorganisationen Dispositionsfond Arbejdskapital Afdelingen Henlagte midler Besparelse på henlæggelser Bortfald

Læs mere

Workshop 3 Handler om økonomi

Workshop 3 Handler om økonomi Workshop 3 Handler om økonomi Hvad skal vi igennem Regelsæt og kompetencefordeling for den økonomiske styring af boligorganisationen og dens afdelinger Samspillet for at sikre økonomien til den daglige

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. august 2015, kl. 16,30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. august 2015, kl. 16,30. Side 1/6 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. august 2015, kl. 16,30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen Nils Vinther Henny Rasmussen Aase Andersen Arne Olesen Allan Kirch Pedersen

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Medarbejderdag/studietur fredag den 11. september 2015, fra kl til Fra AB`side deltager ledelsen og formanden for boligorganisationen.

Medarbejderdag/studietur fredag den 11. september 2015, fra kl til Fra AB`side deltager ledelsen og formanden for boligorganisationen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 19. august 2015, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde fredag den 17. juni 2016, kl Afbud: Ulla Dinesen. 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt.

Referat af bestyrelsesmøde fredag den 17. juni 2016, kl Afbud: Ulla Dinesen. 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. Referat af bestyrelsesmøde fredag den 17. juni, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 18. maj

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Referat af bestyrelsesmøde afholdt tirsdag den 9.12.2014 kl. 19.00. Til stede var: Afbud fra: Leif Eide Nielsen, Preben Crillesen, Susan Christiansen, Kurt Simonsen, Dagny

Læs mere

Finansieringsmuligheder. Tirsdag den 23. februar 2010

Finansieringsmuligheder. Tirsdag den 23. februar 2010 Finansieringsmuligheder Tirsdag den 23. februar 2010 Hvilke finansieringsmuligheder er der i en renoveringssag? Overblik over finansieringsmuligheder Boligorganisationen Dispositionsfond bl.a. løbende

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Allis M. Jensen, formand Anne Christiansen, næstformand Birthe Lohmann Pedersen

Deltagere fra bestyrelsen: Allis M. Jensen, formand Anne Christiansen, næstformand Birthe Lohmann Pedersen Tønder Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 13. september 2012 kl. 19.00 På Hostrups Hotel, Tønder, Søndergade 30, 6270 Tønder. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. juni 2014 Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Bevilling af kommunal kapitaltilførsel til Østjysk

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, og at

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, og at Punkt 8. Godkendelse af ansøgning om helhedsplan og renovering af 138 almene familieboliger skema A. Boligforeningen Fjordblink, afdeling 10, Peter Freuchens Vej 1-39 2015-053889 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

BORGER VIRKSOMHED BY OG KULTUR POLITIK OG DEMOKRATI. Udvalg Politikker og strategier Få indflydelse

BORGER VIRKSOMHED BY OG KULTUR POLITIK OG DEMOKRATI. Udvalg Politikker og strategier Få indflydelse Side 1 af 5 BORGER VIRKSOMHED BY OG KULTUR POLITIK OG DEMOKRATI OM KOMMUNEN Dagsordener og referater Åbenhed Udvalg Politikker og strategier Få indflydelse Budget Råd og nævn Valg Om dagsordener og referater

Læs mere

Torsdag den 15. juni 2017 kl

Torsdag den 15. juni 2017 kl 22. juni 2017 Referat fra bestyrelsesmøde nr. 17.08: Torsdag den 15. juni 2017 kl. 14.30 Tilstede: June Larsen, Lindy Nymark Christensen, Martin E.H. Jacobsen, Jytte G. Hansen, Inez Bach, Annica Dahlgren,

Læs mere

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer.

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer. Albertslund Boligselskab 19. september 2012 Referat fra ekstraordinært selskabsbestyrelsesmøde den 5. september 2012 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Hans Holm, John Christiansen, Dorte Nejrup, Lars

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30. Side 209/7 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen Nils Vinther Michael Jørgensen Henny Rasmussen Gunnar Sørensen Hans Jørgen

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening Dato: 2. februar 2012 *) Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Bestyrelsesformand

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde af 18. januar 2017 blev godkendt og underskrevet.

Referat af bestyrelsesmøde af 18. januar 2017 blev godkendt og underskrevet. Referat af bestyrelsesmøde mandag den 6. februar, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 18. januar blev godkendt

Læs mere

Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød

Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl. 12.00 i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

Ydelse, støttede realkreditlån, 1. fulde år udgør ca. 3,6 % af 2.271 t.kr. svarende til 82 t.kr. eller ca. 6 kr. pr. m² boligareal (12.965 m²).

Ydelse, støttede realkreditlån, 1. fulde år udgør ca. 3,6 % af 2.271 t.kr. svarende til 82 t.kr. eller ca. 6 kr. pr. m² boligareal (12.965 m²). Randersegnens Boligforening u.k (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej 1 8960 Randers SØ Randersegnens Boligforening u.k (v/dab), afdeling 37, Nørhald 1 I henhold til aftale har fonden foretaget en foreløbig

Læs mere

Bygherre: Vivabolig, afdeling 4 (tidligere Boligselskabet Østparken, afdeling 6)

Bygherre: Vivabolig, afdeling 4 (tidligere Boligselskabet Østparken, afdeling 6) Punkt 7. Vivabolig - Rughaven og Hørhaven m.fl. - 380 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A). 2013-9584. By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær.

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær. Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca. 19.30 i selskabslokalet beliggende Højkær. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere