Uddannelsesprogram for. Region Øst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesprogram for. Region Øst"

Transkript

1 Uddannelsesprogram for I ntroduktionsstilling til alm en m edicin Region Øst

2 Uddannelsesprogrammerne for den almenmedicinske speciallægeuddannelse i Region Øst er udarbejdet af læger som er under uddannelse til almen praksis, praktiserende læger som er tutorlæger eller almenmedicinske uddannelseskoordinatorer samt af de læger som er formænd/medlemmer af videreuddannelsesrådet i region Øst for gynækologi, kirurgi, psykiatri, intern medicin og pædiatri. En stor tak for hjælpen til Anne Grethe Mølbak Anne-Mette Norgreen Ben Geissler Bente Nielsen Bente K. Arnika Skydsgaard Berit Lavik Birgitte Alling Møller Birgitte Meyer Bjørn Hylsebeck Ebdrup Dimon Pedersen Erik Mortensen Frederik Mogens Zeuthen Henrik Ancher Sørensen Henrik Laugesen Henrik Sångren Jeanett Østerby Bauer Jette Led Sørensen Klaus Børch Kristine Skytte Hansen Lene Thormann Lisbeth Errebo-Knudsen Lone Blindbæk Schou Lone Mouritzen Marianne Hansen Mette Buhl Michael Sørensen Pia Müller Sif Kielgast Tue Flindt Müller Fotografier af A. Hibble, E. B. Jacobsen, C. Tulinius, J. Tørning, N. K. Kjær. Arbejdet er ledet og redigeret af Det Faglige Sekretariat for Det Almenmedicinske Uddannelsesråd i Region Øst: Charlotte Tulinius, læge, ph.d., MHPE, Forskningsenheden for Almen Praksis i København; Eva Bonde Jacobsen, læge, FYAM og Jens Tørning, praktiserende læge, Studielektor, Afdeling for Almen Medicin, Københavns Universitet. København

3 Den praktiserende læges 7 roller Begrebskortet viser, at lægen som person rummer både en professionel del og en privat del. Men disse to dele er i evig udveksling og aldrig i et statisk forhold. Refleksion og selvudvikling bestemmer, hvor stor en del af hele personen, der udgøres af det private, og hvor stor en del det professionelle fylder. Det professionelle rummer elementer af alle rollerne rollen som samarbejder, kommunikator, leder/administrator, akademiker, sundhedsfremmer og medicinsk ekspert. Det optimale er en sund balance mellem det professionelle og det private. Hvis det professionelle udgør for stor en del af personen, risikeres udbrændthed hvis det udgør for lille en del risikeres faglig inkompetence. Dette uddannelsesprogram beskriver forhold for ansættelse i introduktionsstilling til almen praksis. Uddannelsesprogrammerne for den almenmedicinske videreuddannelse omfatter også - det generelle uddannelsesprogram for hele din blokstilling - uddannelsesprogram for din ansættelse i pædiatri - uddannelsesprogram for din ansættelse i intern medicin - uddannelsesprogram for din ansættelse i kirurgi - uddannelsesprogram for din ansættelse i gynækologi og obstetrik og - uddannelsesprogram for din ansættelse i psykiatri - uddannelsesprogram for din ansættelse i almen praksis, fase 1, 2 & 3 Du kan finde alle almenmedicinske uddannelsesprogrammer på Et uddannelsesprogram er en oversættelse af målbeskrivelsen. Uddannelsesprogrammet giver dig et overblik over hvad og hvordan skal du træne og lære under de forskellige ansættelser som indgår i din videreuddannelse. Ansættelsen i en almenmedicinsk introduktionsstilling er 6 måneder i en almen praksis 1

4 Indholdsfortegnelse 1. En opdagelsesrejse i lavlandet. - velkommen til almen praksis 2. Alm enm edicin vil væ re noget for dig, hvis - hvad er det, der gør almen praksis så utrolig spændende 3. Rejsedrømme i forberedelsen - specialet med de mange muligheder 4. Drømmerejsen for dig - hvordan bliver din introduktionsstilling den bedste oplevelse 5. Paskontrollen - hvad kræver det at få stemplet på at almen praksis er specialet for dig 6. Grænseposterne - mål der skal evalueres og godkendes med gode staldtips 7. Praksis- siden hvordan ser din praksis ud, og hvem er de? 2

5 1. En opdagelsesrejse i lavlandet. - velkommen til almen praksis I den professionelles praksis afvekslende topografi findes der højt beliggende og stabile områder, hvor de praktiserende kan gøre effektivt brug af deres forskningsbaserede teori og teknik, ligesom der findes sumpede lavlandsområder, hvor situationerne er forvirrende m udderpøle uden tekniske løsningsm uligheder Den ultimative generalist vandrer rundt i det sumpede moseområde og skal træffe kliniske beslutninger i et landskab, hvor der ikke er rigtige eller forkerte løsninger, men gode og mindre gode beslutninger Donald Schön, Den reflekterende praktiker, Klim, 2001; s 45ff Almen praksis er i primærsektoren. Lægerolle og lægearbejde i almen praksis adskiller sig på mange måder fra forholdene i sekundærsektoren. Man bruger ofte udtrykket: Ude i praksis. At være læge i almen praksis medfører automatisk at man også er læge i et lokalsamfund og har lokalkendskab til familier, arbejdsliv, økonomi, børneinstitutioner, 3

6 hjemmepleje og mange andre ting i lokalsamfundet. I almen praksis gør den enkelte læge en forskel for den enkelte patient og for lokalsamfundet. Bruger vi Schöns definition af praktikeren, er ude i praksis det samme som at arbejde i et felt hvor man ikke kan anvende udtrykket: Alt andet lige. Patienterne er alle forskellige og løsninger skal tilpasses individuelt til den enkelte patient. Ude i praksis er derfor også ude i livet. I din introduktionsstilling kan du finde ud af om almen medicin er det rigtige valg for dig. Introduktionsstillingen er på mange måder forskellig fra praksisreservelægestillingen. Som praksisreservelæge opnår du en fornemmelse af hvad arbejdet i almen praksis består i, mens du som læge i introduktionsstilling i højere grad får arbejdsformen i almen praksis ind under huden. Du får mulighed for at identificere dig med rollen som alment praktiserende læge. Hvor praksisreservelægetiden først og fremmest cementerer lægeidentiteten, fremmer introduktionslægetiden identiteten i rollen som kommende alment praktiserende læge. Når du starter som introduktionslæge vil du på baggrund af opnået klinisk erfaring i turnustiden kunne stille langt mere uddybende spørgsmål om arbejdet i almen praksis end du kunne som praksisreservelæge. Du vil i højere grad blive opfattet som en ligestillet kollega og fremtidig samarbejdspartner, så du skal absolut udnytte muligheden for at diskutere identitet som alment praktiserende læge og faglige problemstillinger med din tutorlæge mens du er ansat i introduktionsstilling. 2. Alm enm edicin vil væ re noget for dig, hvis - hvad er det, der gør almen praksis så utrolig spændende Kernefunktionerne i almen praksis og de centrale værdier for arbejdet i almen praksis er efter en lang åben debat (Kerneydelsen i almen praksis, PLO 2002) blevet beskrevet som: Tillid i læge-patient-forholdet En vigtig lægerolle En specifik faglighed og Tilrettelæggelsen af praksis 4

7 Tillid i læge-patient-forholdet er baseret på lægens specialviden og kompetence; på lægeløftet, tavshedspligten, og etikken; samt på det kontinuerte forhold mellem to personer. Kontinuitet over tid giver læge-patientforholdet et forløb, og læge-patientforholdet er oftest i et familieperspektiv; med lægen som den samlende person. Som praktiserende læge vil du snart opleve værdien og forunderligheden af, at cpr-numre kan transformere sig til livshistorier. Tilgængelighed betyder, at patienten selv skal kunne definere hvornår han eller hun vil konsultere lægen; at der er lige adgang for alle, og at konsultationerne er vederlagsfrie. Det frie lægevalg underbygger tillidsforholdet og tilgængeligheden for alle patienter. Disse værdier har vigtig indflydelse på lægerollen, fagligheden og tilrettelæggelsen af almen praksis. For lægerollen betyder det at du som praktiserende læge skal kunne være patientens rådgiver samtidig med at du er problempåpegende, visitator og ansvarlig for patienten. Som praktiserende læge er det en meget vigtig del af lægerollen, at kunne arbejde selvstændigt, at kunne lede og at kunne administrere. Ser vi på fagligheden er det vigtigt at du skal kunne skelne de syge fra de raske når det gælder de biomedicinske lidelser. I relation til de mere alvorlige biomedicinske 5

8 sygdomme, befinder almen praksis sig i et lavprævalensområde. Dette stiller særlige krav både til at kunne diagnosticere alvorlige lidelser, men også til ikke at iværksætte unødige og overflødige parakliniske undersøgelser, som opskræmmer patienterne. På den ene side skal de raske ikke sygeliggøres på den anden side skal de syge findes. Som en vigtig del af rollen som professionel skal du ikke blot bevare, men snarere styrke kontinuiteten i forholdet til den kroniske patient. Fagligheden i almen praksis er karakteriseret ved ønsket om høj kvalitet og forskning, uddannelse og samarbejde med det øvrige sundhedsvæsen. Samtidig er der forståelse blandt praktiserende læger at der - på trods af en fælles viden - er mange forskellige måder man kan være læge på. En del af den alment praktiserende læges viden er tavs. Det betyder også, at hun ikke er i stand til at formulere den eksplicit. Dette hænger blandt andet sammen med at den klinisk arbejdende læge indlærer store dele af sine færdigheder på et ikke sprogligt plan. Den enkelte læge får sin egen vidensprofil - afhængig af bl.a. praksisområde, alder og 6

9 køn. Dertil kommer, at hyppige lidelser og komplikationer som vi ser i almen praksis, desværre sjældent er beskrevet i Medicinsk Kompendium eller andre lærebøger, men kun kan læres eet sted: I almen praksis. Det kan give en fornemmelse af usikkerhed når du kun sjældent præsenteres for symptomerne sådan som de er beskrevet i bøgerne. Det kan også give usikkerhed at du som praktiserende læge bliver præsenteret for mange mærkværdige, men også selvlimiterende tilstande. Og det kan give usikkerhed at du som alment praktiserende læge får mange mærkelige henvendelser, hvoraf en del slet ikke har noget med almen praksis at gøre. Der er mange problemer i et menneskeliv, du vil komme til at fungere som problemknuser, men du vil også opleve, at nogle problemer i almen praksis ikke kan knuses fordi de er uløselige for andre end patienten selv.. Almen medicin vil være specialet for dig, hvis: Du trives med mange patientkontakter dagligt. Du vil gerne være selvstændig erhvervsdrivende. Du kan lide at tage beslutninger Du trives med lederrollen Du kan trives med den usikkerhed lavprævalensområdet medfører. Du kan vokse ved at have relationer til andre mennesker. Du er indstillet på at arbejde med dig selv frem mod professionel selvudvikling Du ser en udfordring i at se patienter og sygdomme, som andre specialer aldrig ser eller behandler eller som er opgivet af sekundærsystemet. Du er problemknuser 7

10 3. Rejsedrømme i forberedelsen - specialet med de mange muligheder Inden din rejse ind i dette nye land, skal du forberede dig godt. Almen praksis er et stort og udfordrende speciale med rigtig mange muligheder. Du har sikkert gjort dig mange tanker og forestillinger om, hvad det vil sige at være praktiserende læge. Dit valg af speciale er en stor beslutning, og skal træffes på det rigtige grundlag. I din turnus har du været i almen praksis og oplevet hvordan det kan være. Forhåbentlig har du haft et godt ophold, og måske er det dét ophold, der har gjort, at du vælger almen praksis. I de kommende 6 måneder skal du arbejde i en ny praksis, hvor tingene måske gøres på en anden måde. 8

11 Brug tiden til grundigt at overveje, hvorfor du egentlig vil være praktiserende læge. At vælge speciale på det forkerte grundlag, vil kun medføre frustration og risiko for at brænde ud. Lav en liste over fordele og ulemper ved at blive praktiserende læge. Det er en hurtig og nem metode, som giver dig et overblik over hvilke tanker du gør dig om specialevalget. Tal med din tutor både fra praksisreservelæge tiden og din nuværende tutor i din introduktions tid. De kender dette speciale og kan vejlede dig i dit valg. De kender også dine svage og stærke sider. Tal også med din partner, vil jeres fælles liv kunne fungere, hvis du træffer dette valg? Du kan blandt andet overveje betydningen for dig af at: Der er gode arbejdsvilkår, intet natarbejde, og fri i weekenderne. Til gengæld deltager de fleste praktiserende læger i lægevagtsarbejdet. Det er arbejde på små meget små arbejdspladser. Det giver mulighed for hyggelig omgangsform og nære kollegaer, ligesom det giver et ansvar for driften af en lille virksomhed. Der er stor grad af selvbestemmelse og indflydelse på tilrettelæggelse af dit arbejdsliv, faktisk kan du bestemme næsten det hele selv. Du har også mulighed for at vælge at arbejde sammen med andre kolleger i et lægehus, hvilket kræver at du har samarbejdsevner og fleksibilitet. Du behøver ikke at forske og at lave en doktorgrad for at få din slutstilling. Men du skal kunne meget om alle de andre specialer, for at du kan fungere som en god praktiserende læge. Der udover skal du kunne alt det, som er specielt for specialet. Det stiller krav til din personlighed, din vilje til at arbejde med dig selv og til at udvikle dig. Brænder du for at høre dine patienters historier, og er glad for mange kontakter hver dag, år ind og år ud, er du rigtig god til at kommunikere, er du faglig dygtig og god til at træffe mange beslutninger, kan du lide at blive ved med at holde dig faglig ajour og få lært mere og mere, er du god til at passe på dig selv og kender du dine egne grænser? Ja, så er det almen praksis, der er dit speciale! 9

12 Du er hjertelig velkommen og vi glæder os til at få dig som kollega!! Brug også dine 6 måneder til at sammenligne de 2 almen praksis du nu har arbejdet i. Hvad er ens, hvad er forskelligt? Arbejder de på samme måde, hvilke ting laver de i de forskellige praksiser? Henvises meget eller måske meget lidt? Hvad har du lært i turnus, og hvad skal du have lært i dette halve år? Hvis du vil lære noget, må du lægge en uddannelsesplan sammen med din tutor. Har du ikke så meget rutine i fx. diabetes kontrol, så sig det til sygeplejersken/sekretæren - så de sætter den slags patienter til hos dig. Opdager du eller din tutor at du afslutter svære patienter hurtigt og sender dem over til tutorlægen, må du ændre adfærd. Sæt patienten til hos dig selv igen, og få i mellemtiden læst op på det. Spørg din tutor, hvad hun plejer at gøre. Sæt dig ind i så meget af det daglige arbejde som muligt. Opfat din introduktions-stilling som en enestående chance til at få suget så mange oplysninger og fif ud af din tutor som muligt. 10

13 Skab dig et indtryk af hvordan din tutor klarer at være praktiserende læge. Hvis det ikke er åbenlyst, så spørg. Få de gode fif til hvordan, man overlever i et krævende job med mange bolde i luften. Hør hvordan tutor får familieliv og arbejde til at hænge sammen. De oplysninger kan hjælpe dig i dit valg. Læs endelig også uddannelsesprogrammerne for almen medicin, så du ved hvad du går ind til, når dit endelige valg skal træffes. Held og lykke med din fortsatte rejse som læge, hvad enten du rejser videre ind i landet befolket af almenmedicinere, eller du vælger andre rejseruter. Vælger du at fortsætte mod almen praksis, så gør det på baggrund af dine overvejelser. Kun således er du sikker i dit valg. 11

14 4. Drømmerejsen for dig - hvordan bliver din introduktionsstilling den bedste oplevelse Ligesom ved alle mulige andre rejser, har du i din ansættelse som introduktionslæge stor indflydelse på hvorledes din rejse vil forløbe. Du er nu nået til en periode i din uddannelse, hvor du skal afklare om du vil uddanne dig til almen mediciner og samtidig skal du så småt i gang med denne uddannelse. For virkelig at afprøve specialet er det vigtigt at du så vidt muligt kommer til at arbejde under vilkår som tilstræber at ligne en almindelig praktiserende læges vilkår. Du skal i løbet af din ansættelse prøve efterhånden at opnå at se næsten lige så mange patienter pr dag som din tutorlæge. Du skal også se et bredt udsnit af patienterne. Du vil uden tvivl opleve både udfordringer og frustrationer 12

15 For at få et godt udbytte af det næste halve år er det vigtigt, at du går aktivt ind i arbejdet i den praksis du bliver ansat i. Det er vigtigt, at du føler dig som ligeværdig kollega i praksis og vigtigt at du påtager dig rollen som praktiserende læge. Det betyder at du må gå aktivt ind i de mange forskellige problemstillinger du møder undervejs og tilstræbe samme involvering i patientarbejdet som de andre læger i praksis. Du må aktivt søge et godt samarbejde med alle personale-grupper i praksis og sætte dig ind i de lokale procedurer og ritualer. For at føle sig hjemme i praksis kan det være en god ide at du indretter dig rart i det eller de lokaler hvor du skal arbejde. Det kan du f.eks. gøre ved at medbringe personlige genstande, billeder af dine egne børn, sørge for blomster ol. For at præcisere hvad du skal fokusere på under din ansættelse skal du sammen med din tutor sørge for at afholde de forskellige evalueringssamtaler undervejs i dit forløb og ved disse samtaler få tilrettet din uddannelsesplan løbende. Du skal kunne lide at arbejde med dig selv og patienterne Det er vigtigt, at du er bevidst om at arbejdet indebærer at du skal arbejde med dig selv. Du er nødt til at være åben overfor dine egne stærke og svage sider, og det er vigtigt at 13

16 du når at få erfaring med, hvorledes du med dine egne signaler kan opnå forskelligartet kontakt til patienterne. Afhængigt af hvilke signaler du udsender, vil du således kunne opleve Kleenex-dage, hvor alle patienterne sidder og græder, men også dage hvor du stort set kun møder patienter med fokus på somatiske problemstillinger. Det er vigtigt at du lærer hvordan du kan ændre arbejdsform i forhold til arbejdsbelastningen. Det er ikke nok, at kunne være åben overfor patienterne, du skal også kunne sætte grænser og blive færdig med konsultationerne. De fleste læger opfatter det som langt sværere at lukke af end at være åben og rummelig. At få en god kontakt til patienterne kræver opmærksomhed på både den sproglige kommunikation, kropssproget og på patientens og din egen kultur. 14

17 Patienterne i en praksis vil ofte søge deres egen læge, men kan også specifikt ønske at se dig som uddannelseslæge. Det kan der være mange grunde til: Nogle patienter ønsker en afklaring på somatisk problemstilling. Her oplever de det måske som underordnet, hvilken læge de ser Nogle patienter ser dig som uddannelseslæge som en mulighed for ny vurdering af et gammelt problem Nogle patienter har en særlig relation til tutorlægen og de har måske ikke indviet hende i alle de helbredsovervejelser som de gerne vil have hjælp til. For sådanne patienter vil det føles meget nemmere at lufte følelser for dig som uddannelseslæge Nogle patienter ønsker konsultation hos en læge af samme køn Undertiden kan bestemte relationer eller bestemte typer af problemer veje tungt i patientens beslutning om at vælge uddannelseslægen eller tutorlægen. Det kan være interessant for dig at reflektere over hvilke årsager patienterne har til at søge dig og samtidig give dig mulighed for at udarbejde strategi for dig selv i relation til patienterne. Indlæring faciliteres af positivt feedback og klinisk relevans Husk at fokusere på dine sejre og gevinster. (Jo flere pt du tager i timen, jo flere muligheder for at blive glad!). Supervisionsprocessen fra din tutor kan ikke foregå meningsfyldt uden et positivt udgangspunkt så husk også at tale om alle dine gode oplevelser. I nogen amter eksisterer præ-plo grupper, hvor man blandt andet beskæftiger sig med supervision. Undersøg muligheden for at deltage i sådanne grupper i dit eget amt. 15

18 5. Paskontrollen - hvordan du kommer igennem Gennem det halve år, hvor du er i din uddannelsespraksis, lærer du en masse. I målbeskrivelsen for almen medicin kan du se, at der er 7 kompetencer, som du skal beherske for at dit uddannelsesophold kan godkendes af din tutorlæge. De 7 kompetencer er helt basale for arbejdet i almen praksis, og kan give dig og din tutorlæge en god pejling på om almen praksis er det rette specialevalg for dig. Evalueringsmetoder i almen praksis Ligesom i alle andre specialer vil du løbende blive evalueret som almenmedicinsk uddannelseslæge i introduktionsstilling. Lærings- og evalueringsstrategier er beskrevet dybdegående i Den generelle del af uddannelsesprogrammerne for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst (s 23-27), som du kan finde på 16

19 Evalueringen af dig og dit arbejde er afgørende for dit specialevalg, det er derfor vigtigt at du sætter dig ind i målene, evalueringsstrategierne og medvirker til at evalueringssamtalerne bliver afholdt: Evaluerings-samtalerne Det vil være en god ide at fastlægge en startsamtale første gang, hvor du har kontakt til praksis. Tiden i praksis løber hurtigt, så en god start beror på, at der fastlægges en uddannelsesplan for dig, som er tilpasset dine behov. Ved startsamtalen skal du sammen med tutor fastlægge datoen for en justeringssamtale, og her vil det være hensigtsmæssigt at lægge denne allerede efter 2 måneder. Et halvt år er kort tid, og måske skal du 2 måneder inde i dit ophold beslutte, om du vil forsøge at ansøge om en efterfølgende blokstilling. I den forbindelse har du brug for en foreløbig udtalelse fra tutor om din egnethed for specialet. I den almenmedicinske videreuddannelse anvendes en elektronisk portefølje og logbog. Hvis du hver dag bruger 10 minutter til at skrive hvad der var den vigtigste patient eller det vigtigste du lærte i dag. Når du skriver i porteføljen kan du lægge dit notat ved det mål i målbeskrivelse, som er mest relevant for dagens patient. Når du og din tutorlæge så skal tale om kliniske problemstillinger kan du tage udgangspunkt i dine egne patienter. Porteføljen er gratis det eneste det kræver er en internetadgang og at du tilmelder dig som bruger og godkender/bliver godkendt af din tutorlæge. Klik ind på - allerede i dag! Den elektroniske logbog og porteføljes forside 17

20 Den løbende læringsproces understøttes af den elektroniske almenmedicinske portefølje. Det er i din portefølje, at din tutorlæge skal godkende opnåede kompetencer. Dette bør ske løbende, så du gennem hele forløbet har overblik over, hvad du mangler for at få godkendt din introduktionsstilling. Dagens patient bliver vigtig når du skal have godkendt dine mål: Brug 10 minutter hver dag til at skrive i din portefølje, hvad der var den vigtigste patient eller det vigtigste du lærte i dag. Det eneste det kræver er en internetadgang Det er vigtigt at huske, at hvis dit ophold ikke godkendes på grund af manglende kompetencer kan du ikke blive praktiserende læge. Du har kun mulighed for at få én introduktionsstilling i almen medicin, og gennemfører du det halve år uden at få alle kompetencer underskrevet som godkendt, mister du muligheden for at få en blokstilling i almen medicin i Danmark. Der er en lille skare af læger, der bliver tilbageholdt i tolden, fordi der mangler stempler i passet. Hvis der ved justeringssamtalen efter 2 måneder stilles spørgsmålstegn ved din egnethed for specialet, kan det være en god ide at kontakte din AMU (almenmedicinske uddannelseskoordinator), som kan være bisidder ved en fornyet samtale f.eks. når der er 3 måneder tilbage af dit forløb. Det er altid ubehageligt, hvis tutor og uddannelseslæge ikke er enige, men skullet det ulykkelige ske, at tutorlæge og AMU fastholder, at du ikke kan godkendes i forløbet, så glæd dig over, at du ikke kommer til at bruge 4½ år på en blokansættelse, som erfarne kolleger fraråder dig. Sker det modsatte, at du rent faktisk kommer igennem uddannelsen men fortryder, så er der også brug for almenmedicinere i andre fora. Vil du læse mere om almen medicin vil vi især anbefale: Lærebog i almen medicin, Danmark: Almen medicin, Østergaard I, Andersen JS, Christensen B, Damsbo N, Lauritzen T, Witt K (reds), Munksgaard Danmark 2003 Lærebog i almen medicin, Norge: Allmennmedisin, Hunskår S (red) Gyldendal 2003 Uddannelsesprogrammerne for de øvrige uddannelsesstillinger i almen praksis,

21 6. Grænseposterne - mål der skal evalueres og godkendes med gode staldtips til at komme videre # 1 individualisering # 2 tillid # 9 grundlæggende kommunikation # 16 samarbejde internt i praksis # 26 børnevaccinationer # 34 perspektiver på individniveau # 45 akutte tilstande 19

22 # 1 Individualisering Konkretisering af mål Læringsstrategier Evaluering Kunne rådgive og vejlede på individniveau Skal kunne individualisere vejledning og rådgivning og angive forskellen på de to begreber. Varetagelse af praktisk arbejde i almen praksis Struktureret kollegial bedømmelse Skal kunne individualisere efter den patientcentrede metode Staldtips: Læs beskivelsen af begrebskortet Sundhedsfremmer i målbeskrivelsen vedrørende vejledning og rådgivning Genlæs afsnittet om den patientcentrede metode i din almenmedicinske lærebog Overvej hvordan forhold som travlhed og mange patientkontakter påvirker dine muligheder for at anvende den patientcentrede metode Noter i din portefølje i en periode for en række fortløbende patienter hvorvidt du har udført vejledning eller rådgivning eller begge dele Overvej dine egne styrker og svagheder når du anvender den patientcentrede metode 0

23 # 2 Tillid Konkretisering af mål Læringsstrategier Evalueringsstrategier Kunne skabe tillid Kunne skabe et gensidigt tillidsforhold med patienten i behandlingssituationen Redegøre for betydningen af kontinuitet i patientbehandlingen Varetagelse af praktisk arbejde i almen praksis Struktureret kollegial bedømmelse og vejledersamtale Staldtips: Definer hvad tillid betyder for dig selv i forholdet til andre mennesker Overvej om manglende tillid kan være baggrunden for vanskelige kommunikationssituationer Vær klar over at patienten der tidligere har oplevet mistillid til sundhedsvæsenet, ubevidst kan betragte dig med mistillid Ved vanskelige læge-patient forhold kan du have indtryk af at patienten ikke har tillid til dig. Vid at det kan være en god ide at forholde patienten dette og at etablering af et tillidsforhold er afgørende for en fortsat læge-patient kontakt i almen praksis. 0

24 # 9 Grundlæggende kommunikation Konkretisering af mål Læringsstrategier Evalueringsstrategier Kunne skabe (sammen med patienten) en fælles ramme for håndteringen af patientens problem I mødet med patienten skal lægen kunne: Vise lydhørhed Vise åbenhed Vise respekt Mestre fleksibilitet i anvendelsen af forskellige kommunikations-former (inkl. verbale og nonverbale) Mestre fleksibilitet i anvendelsen af forskellige kommunikations-teknikker (inkl. forskellige former for spørgeteknikker) Varetagelse af praktisk arbejde i almen praksis Refleksion over egen arbejdspraksis og Struktureret kollegial bedømmelse Staldtips: Optag dine konsultationer på video og se dem med fokus på ovenstående begreber Læs litteratur om kommunikation 1

25 # 16 Samarbejde internt i praksis Konkretisering af mål Læringsstrategier Evalueringsstrategier Kunne indgå i samarbejdet internt i praksis Kunne etablere og udvikle samarbejdsrelationer med udgangspunkt i gensidig respekt i forhold til patienter, klinikpersonale og kolleger Varetagelse af praktisk arbejde i almen praksis Struktureret kollegial bedømmelse Kunne medvirke til at udnytte klinikkens menneskelige ressourcer i patientbehandlingen og klinikdriften Staldtips: Overvej forhold der for dig at se medfører velfungerende samarbejde på en arbejdsplads Noter eksempler hvor du oplever at du har draget fordel af et godt samarbejde Godt samarbejde kræver samvær og interesse. Hold dig ikke tilbage for interesse dig for alle arbejdsstedets ansatte Tal med din tutor og hendes kolleger om deres erfaringer med samarbejde og konflikter mellem medarbejdere 2

26 # 26 Børnevaccinationer Konkretisering af mål Læringsstrategier Evalueringsstrategier Kunne udføre børnevaccinationer Kunne redegøre for det profylaktiske børnevaccinationsprogram Varetagelse af praktisk arbejde i almen praksis og Samlet vurdering Kunne rådgive og vejlede om det profylaktiske børnevaccinationsprogram til forældre selvstudium Kunne udføre det profylaktiske børnevaccinationsprogram praktisk Staldtips: Læs Sundhedsstyrelsen vejledning om børnevaccinationer Aftal at du i en given periode varetager alle børnevaccinationer også selv om det er opgaver sygeplejersken plejer at tage sig af Læs om bivirkninger til vaccinationerne på så du kan svare godt på de hyppigst forekommende spørgsmål Undersøg hvordan din praksis håndterer vaccinationsprogrammet. Indkaldes der efter udsendte lister til 12 års vaccination? Kan du se bedre måder at håndtere det på? 3

27 #34 Perspektiver på individniveau Kunne anskue patientens situation ud fra flere perspektiver Konkretisering af mål Læringsstrategier Evalueringsstrategier Kunne forklare begreberne: Varetagelse af praktisk arbejde i Vejledersamtaler Sygdomsoplevelse almen praksis og Sygdomsadfærd og Mestring Selvstudium og Netværk Refleksion over egen Ressourcemobilisering Logbog og arbejdspraksis Motivering Compliance Læringsdagbog og Kunne analysere patientens situation ud fra forskellige referencerammer Vurdering af logbogsoptegnelser Staldtips: Genlæs afsnittet i lærebog for almen medicin for at finde for dig brugbare definitioner på begreberne Læs afsnittet om klinisk social medicin i Medicinsk Kompendium Udvælg samtaler og forløb, og analyser hvordan de forskellige begreber indgår Meget vanskelige og meget lette forløb vil ofte vise forskellige betydninger af begreberne 4

28 # 45 Akutte tilstande Konkretisering af mål Læringsstrategier Evalueringsstrategier Kunne skelne mellem akutte og ikke-akutte behandlingskrævende tilstande Kunne diagnosticere akutte behandlingskrævende tilstande ved Svær kredsløbsinsufficiens AMI Respirationsinsufficiens Kramper Anafylaksi Forgiftning Sepsis/meningitis Påvirket bevidsthedsniveau Apopleksi Akut metabolisk tilstand Varetagelse af praktisk arbejde i almen praksis. og Selvstudium og Logbog og Læringsdagbog Samlet vurdering Staldtips: Overvej for de forskellige tilstande måder du vil håndtere det på i praksis Forestil at have patienten i forskellige situationer; At I er i konsultationen; at patienten bliver dårlig i venteværelset; at du er på sygebesøg eller at du taler i telefon med patienten Tal med din tutor og han kolleger om erfaringer med akutte forløb og gennemlæs disse patienters journaler 5

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst. Almen praksis fase 1, 2 & 3

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst. Almen praksis fase 1, 2 & 3 Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst fase 1, 2 & 3 1 Uddannelsesprogrammerne for den almenmedicinske speciallægeuddannelse i Region Øst er udarbejdet af læger som er under

Læs mere

Ledelse og udvikling i almen praksis

Ledelse og udvikling i almen praksis Ledelse og udvikling i almen praksis Et pilotstudie om de ledelsesmæssige udfordringer i et lægehus i udvikling Sidsel Vinge Dansk Sundhedsinstitut Januar 2010 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Læge-patient-forholdet REFLEKTIONER OG VISIONER ANTOLOGI

Læge-patient-forholdet REFLEKTIONER OG VISIONER ANTOLOGI Læge-patient-forholdet REFLEKTIONER OG VISIONER ANTOLOGI DET ETISKE RÅD 2003 Læge-patient-forholdet Reflektioner og visioner ANTOLOGI Det Etiske Råd 2003 Læge-patient-forholdet Refleksioner og visioner

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Trivsel i folkekirken

Trivsel i folkekirken Trivsel i folkekirken Fokus på psykisk arbejdsmiljø og trivsel I disse år er der stor fokus på det psykiske arbejdsmiljø og trivsel. I Regeringens 2010 handlingsplan er et af fokusområderne et bedre psykisk

Læs mere

Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere

Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere 40 virksomheders erfaringer Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere 40 virksomheders erfaringer Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere Af Simon

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen Ny lærer Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen Indhold Forord side 3 Baggrund og introduktion til hæftet side 4 Opgaver

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 7 gode grunde 5 1 Der er faktisk mange, der ikke trives på deres arbejdsplads 6

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

Den unge med kræft. Et praksisforskningsprojekt i Onkologisk Afdeling D. Bibi Hølge-Hazelton (red.)

Den unge med kræft. Et praksisforskningsprojekt i Onkologisk Afdeling D. Bibi Hølge-Hazelton (red.) Den unge med kræft Et praksisforskningsprojekt i Onkologisk Afdeling D Bibi Hølge-Hazelton (red.) 1 2 Den unge med kræft Et praksisforskningsprojekt på Onkologisk Afdeling D 1 Bibi Hølge-Hazelton (red.)

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere