2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV"

Transkript

1 GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser 6 6. Saglige/usaglige opsigelser 6 7. Godtgørelse 7 8. Yderligere information 7 2

3 Gode råd om opsigelse 1. Indledning Denne pjece er udarbejdet for at give et overblik over de vigtigste forhold, du som arbejdsgiver bør være opmærksom på, hvis du overvejer at opsige en medarbejder. Det anbefales altid at søge rådgivning, hvis du overvejer at opsige en medarbejder, da opsigelsessager ofte er så konkrete, at helt generelle anvisninger ikke kan gives. Pjecen handler ikke om opsigelser af særligt beskyttede medarbejdergrupper, f.eks. medarbejderrepræsentanter eller medarbejdere beskyttet af særlige beskyttelsesregler i ligebehandlingsloven, deltidsloven, forskelsbehandlingsloven osv. Pjecen omhandler heller ikke bortvisning pga. grov misligholdelse. Overvejer man at bortvise en medarbejder, anbefales det altid først at søge rådgivning. 2. Selve opsigelsen Det er ikke en gyldighedsbetingelse, at en opsigelse er skriftlig. En opsigelse bør dog af bevismæssige grunde være skriftlig. En funktionær, der opsiges, har krav på en begrundelse, hvis han/hun beder om det. Ikke-funktionærer ansat under DA/LO-området har krav på en begrundelse på begæring, hvis de på opsigelsestidspunktet har 9 mdr. s anciennitet. Ved udarbejdelsen af en opsigelse bør man altid tage stilling til: fratrædelsestidspunkt ferieafvikling/varsling af ferie, herunder feriefridage afspadsering af evt. overarbejde om medarbejderen skal arbejde på vanlig vis eller suspenderes eller fritstilles? evt. begrundelse attestation for modtagelse af opsigelsen om evt. klausuler skal opsiges eller fastholdes evt. henvisning til markedsføringsloven vedr. erhvervshemmeligheder evt. fratrædelsesgodtgørelse eller anden godtgørelse evt. aflevering af virksomhedens effekter mv. evt. andre særlige forhold i det konkrete ansættelsesforhold 3

4 3. Opsigelsesvarsler Når arbejdsgiveren opsiger en medarbejder, skal det konkrete opsigelsesvarsel iagttages. Er medarbejderen ikke funktionær, afhænger opsigelses varslet af, hvad der er aftalt mellem arbejdsgiveren og medarbejderen, og om ansættelssesforholdet er omfattet af en overenskomst. Er medarbejderen funktionær, har medarbejderen krav på de opsigelsesvarsler, der gælder i henhold til funktionærloven. Opsigelsesvarslerne er følgende: Arbejdsgivers opsigelse efter funktionærloven: Varsel på: Inden udløbet af: 14 dage 2 1 /2 måned (hvis prøvetid er aftalt) 1 måned 5 måneder 3 måneder 2 år og 9 måneder 4 måneder 5 år og 8 måneder 5 måneder 8 år og 7 måneder 6 måneder Herefter Ifølge funktionærloven kan medarbejderen opsige ansættelsesforholdet med en måneds varsel. Vær opmærksom på, at opsigelsesvarslerne i henhold til funktionærloven er til udgangen af en måned, jf. dog undtagelser nedenfor. Prøvetid Hvis der er aftalt prøvetid, er opsigelsesvarslet fra funktionærens side mellem 1 og 14 dage afhængig af, hvad der konkret er aftalt, mens opsigelsesvarslet fra arbejdsgivers side er 14 dage. I prøvetiden kan opsigelsen ske til en hvilken som helst dag. Tidsbegrænset ansættelse og midlertidig ansættelse af funktionærer Er der truffet aftale om en tidsbegrænset ansættelse, ophører ansættelsesforholdet automatisk ved indtræden af det aftalte objektive kriterium, fx en dato, fuldførelsen af en bestemt opgave eller indtræden af en bestemt begivenhed. Er der truffet aftale med en funktionær om, at arbejdet er af rent midlertidig karakter, og ansættelsesforholdet ikke varer over en mdr., kan opsigelse ske med dags varsel. Det anbefales at søge rådgivning om udfærdigelsen af sådanne aftaler. 120-dages-reglen Hvis det mellem funktionæren og arbejdsgiveren er skriftligt aftalt, at 120-sygedages reglen finder anvendelse, kan funktionæren opsiges med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, 4

5 hvis følgende betingelser alle er opfyldt: funktionæren har været fraværende på grund af sygdom i 120 dage inden for de sidste 12 måne der opsigelsen sker, mens funktionæren stadig er syg opsigelsen sker umiddelbart efter udløbet af de 120 dage Der regnes med kalenderdage. Også søn- og helligdage og fridage tæller med, såfremt funktio næren er syg på begge sider af disse. Delvis sygdom medregnes kun med de faktiske fraværstimer. 4. Forhold i opsigelsesperioden Som arbejdsgiver er der en række forhold man skal tage stilling til i opsigelsesperioden, f.eks. om medarbejderen skal arbejde på sædvanlig vis i opsigelsesperioden, eller om vedkommende skal suspenderes eller fritstilles. Udgangspunktet er, at medarbejderen arbejder på sædvanlig vis. Suspension En suspension betyder, at en medarbejder hjemsendes, men skal holde sig til disposition og møde på arbejde, hvis arbejdsgiveren anmoder om det. Dette kan f.eks. være tilfældet, hvor medarbejderen har nogle særlige kompetencer, der eventuelt vil være brug for i opsigelsesperioden, eller hvor man først ønsker at kortlægge et hændelsesforløb, før man drager en konklusion. Fritstilling En fritstilling har følgende konsekvenser: medarbejderens arbejds-/rådighedsforpligtelse ophører arbejdsgiver kan ikke kalde medarbejderen tilbage på arbejde medarbejderen har både ret og pligt til hurtigst muligt at påtage sig et nyt arbejde (tabsbegrænsningspligt) funktionærer har et ubetinget krav på løn i 3 måneder (medmindre opsigelsesvarslet er kortere), selvom medarbejderen får andet (ikke-konkurrerende) arbejde. Her udover har arbejdsgiver mulighed for modregning i anden lønindtægt ferie iht. ferieloven anses for afholdt i videst mulige omfang, mens feriefridage skal varsles Fritstilling vælges ofte, hvis arbejdsgiver vurderer, at samarbejdet ikke kan fungere frem adrettet. Særligt vedrørende ferie i opsigelsesperioden Arbejdsgiveren kan pålægge medarbejderen at afvikle mest mulig ferie i opsigelsesperioden, blot varslingsreglerne er opfyldt (hovedferie: 3 mdr., restferie: 1 mdr.). Hovedferie kan dog kun lægges i en opsigelsesperiode, hvis opsigelsesvarslet er mindst 3 måneder og 3 uger (også selvom hovedferien allerede er fastlagt). Derfor kan det være en fordel at 5

6 afgive en opsigelse i starten af en måned, så der er plads til varslingsperioden og hovedferien i opsigelsesperioden. Ferie kan dog altid placeres i opsigelsesperioden, hvis parterne er enige herom. Retten til at søge nyt arbejde En funktionær har ret til at søge anden beskæftigelse i arbejdstiden uden at blive trukket i løn. Det gælder, uanset om det er funktionæren selv eller arbejdsgiver, der har opsagt ansættelsesforholdet. Jobsamtaler skal dog i videst mulig omfang lægges, hvor det er til mindst gene for driften. 5. Fratrædelsesgodtgørelse Hvis en funktionær bliver opsagt og på fratrædelsestidspunktet har 12, 15 eller 18 års anciennitet, er funktionæren berettiget til henholdsvis 1, 2 eller 3 måneders løn i fratrædelsesgodt gørelse. Dette gælder dog ikke, hvis funktionæren ved fratræden er berettiget til at få udbetalt folkepension eller aldersbetinget pension fra arbejdsgiveren, hvor funktionæren er indtrådt i den pågældende pensionsordning før det fyldte 50. år. Det er uden betydning, om medarbejderen rent faktisk vælger at få udbetalt folkepension eller den aldersbetingede pension. Fratrædelsesgodtgørelsen beregnes af samtlige faste lønandele og behandles skattemæssigt gunstigt, jf. ligningslovens 7U. Der afregnes ikke feriepenge af godtgørelsen. 6. Saglige/usaglige opsigelser Opsiges en funktionær, der på opsigelsestidspunktet har en anciennitet på mindst 1 år, er der krav om, at opsigelsen skal være sagligt begrundet i enten medarbejderens eller virksomhedens forhold, ellers kan det udløse en godtgørelse. Er ansættelsesforholdet omfattet af Hovedaftalen mellem DA og LO, er anciennitetskravet kun 9 mdr., uanset om der er tale om en funktionær eller ej. Opsigelse begrundet i medarbejderens forhold. Ved opsigelser begrundet i medarbejderens forhold bliver der oftest lagt vægt på, om der er givet en advarsel forud for afskedigelsen, når det vurderes, om opsigelsen er saglig. En advarsel skal indeholde en klar (af bevismæssige årsager skriftlig) tilkendegivelse om, at et forhold udgør en misligholdelse af ansættelsesforholdet, og at gentagelse kan medføre ansættelsesforholdets afslutning. Hvis medarbejderen har modtaget en tidligere advarsel, og den påtalte adfærd gentager sig, vil en opsigelse herefter som udgangspunkt være saglig, forudsat at forholdet er tilstrækkeligt graverende. Herudover kan følgende kriterier hver for sig eller i fællesskab indgå i bedømmelsen: hvor gammel er advarslen? er der tale om almindelige og dagligdags fejl, eller er fejlen af mere alvorlig karakter? 6

7 har virksomheden tidligere accepteret lignende fejl? hvilken stilling har medarbejderen? hvilken anciennitet har medarbejderen? fordækt forhold har medarbejderen forsøgt at skjule fejlen? har virksomheden en klart formuleret firmapolitik eller almen handlestandard? (er forholdet eksempelvis omtalt i en personalehåndbog) hvor lang tid er det siden, at fejlen blev begået? er der andre mindre indgribende sanktionsmuligheder? Opsigelse begrundet i virksomhedens forhold Ved opsigelser begrundet i virksomhedens forhold er det af afgørende betydning, at arbejdsgiveren kan dokumentere begrundelsen for opsigelsen. Kan virksomheden dokumentere et behov for nedskæring, omstrukturering eller lønbesparelser, er det som altovervejende hovedregel overladt til virksomhedens frie skøn, hvilke medarbejdere, der bedst kan undværes. Dette gælder dog ikke særligt beskyttede medarbejdere, f.eks. medarbejdere med over 25 års anciennitet, medarbejderrepræsentanter og andre særligt beskyttede medarbejdere, f.eks. i henhold til ligebehandlingsloven. Det er vigtigt, at begrundelsen er reel. Derfor kan det være problematisk at opsige en medarbejder begrundet i nedskæringer og efterfølgende ansætte nye medarbejdere, herunder indkalde vikarer eller lade deltidsmedarbejdere stige i timer/udføre overarbejde i videre omfang. Der kan efter omstændighederne være en omplaceringspligt. Dvs. at arbejdsgiveren skal overveje, om den medarbejder, som påtænkes opsagt, kan bestride en anden ledig stilling efter en kortere oplæring. Desuden skal man ved besparelser overveje, om der er et rimeligt forhold mellem de disposi tioner, man foretager, og den besparelse man rent faktisk opnår. 7. Godtgørelse I henhold til funktionærlovens 2b kan godtgørelsen som udgangspunkt udgøre et beløb svarende til halvdelen af funktionærens løn i opsigelsesperioden. Er funktionæren fyldt 30 år, kan godtgørelsen udgøre indtil 3 måneders løn. Såfremt funktionæren har været uafbrudt beskæftiget i 10 eller 15 år, kan godtgørelsen dog udgøre indtil henholdsvis 4 eller 6 måneders løn. I praksis udmøntes oftest 1/2-2/3 af maksimum beløbet, når en opsigelse findes usaglig. Rejses sagen efter Hovedaftalens regler, kan godtgørelsen udgøre op til 52 ugers løn, men i praksis svarer niveauet typisk til niveauet i henhold til funktionærloven. 8. Yderligere information Medlemmer af Dansk Erhverv kan få yderligere information og konkret rådgivning ved hen vendelse til Hotline på

8 Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon Fax FRR Foreningen Registrerede Revisorer Åmarksvej Hvidovre Telefon Fax

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

Håndbog om afskedigelse

Håndbog om afskedigelse Håndbog om afskedigelse December 2011 Håndbog om afskedigelse December 2011 Håndbog om afskedigelse Udgivet december 2011 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen Publikationen er udelukkende udsendt elektronisk.

Læs mere

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Denne vejledning er et opslagsværk til LG's samarbejdspartnere, der ønsker viden om LG's dækning ved en arbejdsgivers konkurs, ophør eller død. Vejledningen

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner. 05.12 O.11 27/2012 Side 1

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner. 05.12 O.11 27/2012 Side 1 Aftale om ferie for personale ansat i kommuner KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.12 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.12 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 4 1. Aftalens område...

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Forbundet af It-professionelle 1 Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk

Læs mere

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL)

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) 1. juli 2010 1. juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Dækningsområde 2 Ansættelsesbrev

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014 mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Bilfærgernes Rederiforening. HK/Privat (DIS)

LANDSOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Bilfærgernes Rederiforening. HK/Privat (DIS) LANDSOVERENSKOMST 2014-2017 mellem Bilfærgernes Rederiforening og HK/Privat (DIS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - Overenskomstens område... 1 2 - Ansættelse... 1 3 - Opsigelsesregler... 1 4 - Arbejdstid og fridage...

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

Ferieloven 2. maj 2002

Ferieloven 2. maj 2002 Ferieloven 2. maj 2002 Forord Ferieloven er kompliceret og kan være svær at forstå. Ledernes Hovedorganisation oplever stigende efterspørgsel på information om feriereglerne. Efterspørgslen på information

Læs mere

SYGEPLEJE OVERENSKOMST

SYGEPLEJE OVERENSKOMST SYGEPLEJE OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010 2012 Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Basisoverenskomst Indgået mellem DI Overenskomst

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Indledende bemærkninger Efter drøftelse med KTO udsender de kommunale og amtslige arbejdsgiverparter hermed nedenstående administrationsgrundlag til rammeaftalen

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Fjord Line Danmark A/S og 3F Privat Service Hotel og Restauration (tjenere)

OVERENSKOMST mellem Fjord Line Danmark A/S og 3F Privat Service Hotel og Restauration (tjenere) OVERENSKOMST mellem Fjord Line Danmark A/S og 3F Privat Service Hotel og Restauration (tjenere) Herværende overenskomst er gældende for tjeneste i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

Overenskomst for medarbejdere i Danica Pension 1. april 2014 31. marts 2017. Overenskomst for Danica Pension 1. april 2014 31.

Overenskomst for medarbejdere i Danica Pension 1. april 2014 31. marts 2017. Overenskomst for Danica Pension 1. april 2014 31. Overenskomst for Danica Pension 1. april 2014 31. marts 2017 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Kapitel 1 Gyldighedsområde 5 1... 5 Kapitel 2 Regler for alle medarbejdere 6 2 Almene vilkår i ansættelsesforholdet...

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Aftale Håndbog OK 2013 2015 for det pædagogiske personale

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) 2013 Cirkulære af 4. september 2013 Modst.nr. 042-13 J.nr.

Læs mere

Privatansattes arbejdstid

Privatansattes arbejdstid Privatansattes arbejdstid Dansk Magisterforening Nimbusparken Peter Bangs Vej 32 2000 Frederiksberg Telefon: 38 15 66 00 Telefax: 38 15 66 66 dm@magister.dk www.magister.dk Redaktion: Faglig konsulent

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

SERVICEOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. DI Overenskomst II (SBA) 3F Privat Service, Hotel og Restauration

SERVICEOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. DI Overenskomst II (SBA) 3F Privat Service, Hotel og Restauration SERVICEOVERENSKOMST 2014-2017 mellem DI Overenskomst II (SBA) og 3F Privat Service, Hotel og Restauration og Landssammenslutningen for Rengøring og Service under Serviceforbundet Løn- og tillægssatser

Læs mere

HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET. - som privatansat

HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET. - som privatansat HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET - som privatansat SÅDAN BEHANDLER DM EN AFSKEDIGELSESSAG NÅR DU HENVENDER DIG TIL DM I FORBINDELSE MED EN AFSKEDIGELSE, ARBEJDER DM S KONSULENTER MED EN FAST PROCEDURE FOR, HVORDAN

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere

Gode råd om... ansættelse af Elever

Gode råd om... ansættelse af Elever Gode råd om... ansættelse af Elever INDHOLD 1. Indledning 3 2. Godkendelse af virksomheden som praktiksted 3 3. Uddannelsesaftalen og uddannelsens længde 3 4. Prøvetid 4 5. Uddannelsesplan, uddannelsesansvarlig

Læs mere