1. års evaluering af funktionen uddannelsesguide i Vejen Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. års evaluering af funktionen uddannelsesguide i Vejen Kommune"

Transkript

1 1. års evaluering af funktionen uddannelsesguide i Vejen Kommune Oversigt: 1. Baggrund for stillingen 2. Uddannelsesguide i praksis 3. Placeringen dels i Jobcenter og dels i UU Vejen 4. Resultater 5. Cases 6. Konklusion 1. Baggrund for stillingen Stillingen som ungdomsuddannelsesguide/mentor er oprettet af Vejen Kommune pr , for at sikre at flere unge kommer i uddannelse og gennemfører uddannelse. Der foreligger en evaluering fra ultimo 2012, hvoraf det fremgår at en tidligere funktion som Ungeguide i en tidsbegrænset periode på to år har afdækket, at der er behov for en ekstra indsats for at få flere unge i uddannelse. Deraf udspringer stillingen som uddannelsesguide. Stillingen blev opslået i et samarbejde mellem Jobcenter Vejen og UU Vejen i juni Den fysiske placering skulle være på Basen sammen med sagsbehandlerne i Jobcenterets ungeteam og UU Vejens ungevejledere. Formålet med stillingen var gennem en opsøgende og opfølgende helhedsorienteret indsats at styrke vejledningen til uddannelse af unge årige på kontanthjælp eller ledige. I effektiviseringsforslaget/sagsfremstillingen var oplistet følgende i forhold til arbejdsopgaver: Kontanthjælpssøgende unge skal gennem fælles infomøder med Jobcenter-ungeteamet og ungdomsuddannelsesguide/-mentoren udfordres på om en ungdomsuddannelse ikke er en mulig og mere optimal vej for den unge. Ungdomsuddannelsesguide/-mentoren skal være en central medspiller i hele Ungeindsatsen. Gennem en målrettet indsats skal unge, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse aktivt opsøges og tilbydes uddannelsesvejledning. Passive unge skal opsøges på deres adresse og bringes i aktivitet. Den unge skal gennem uddannelsesvejledningen afklares om fremtidig uddannelsesretning. Der hjælpes med tilmelding til uddannelse, ansøgning om SU, specialpædagogisk støtte, transport, m.v. Nogle unge skal ved en håndholdt indsats støttes i at magte mødet med et nyt uddannelsessted. Det kan være i tiden fra tilmelding til start, samt i den første tid på uddannelsen. Gennem mentorarbejdet søges barrierer bearbejdet, så den unge kan fastholdes i uddannelsen. Når det skønnes forsvarligt overdrages fastholdelsesarbejdet til uddannelsesinstitutionen. Når unge er ved at falde fra uddannelse, kan Ungdomsuddannelsesguiden/-mentoren bistå med fastholdelsestiltag. 1

2 Ud fra et helhedssyn arbejdes med den unges hverdagsparathed, motivation og interesser. Det kan være problemer med bolig, den unges døgnrytme, manglede arbejdsidentitet, m.v. Evaluering og succeskriterier Af effektiviseringsforlaget fremgår det, at ungdomsuddannelsesguiden/-mentorens indsats vil kunne holde ca. 30 årspersoner ude af offentlig forsørgelse ved Vejen Kommune (kontanthjælp/uddannelseshjælp). For 2013 forventes det, at der kommer 7 helårs personer under 30 år væk fra kontanthjælp. For 2014 og fremefter forventes tallet som nævnt at være 30 årspersoner. 2. Uddannelsesguide i praksis For at forenkle titlen er det i august 2013 i samarbejde mellem UU og Jobcenter Vejen afklaret at stillingen benævnes uddannelsesguide. På den måde henledes opmærksomheden på, at der er tale om guidning samt at det relaterer sig til uddannelse. Der er sket løbende evaluering samt drøftelse ad hoc i forbindelse med forskellige arbejdsopgaver og situationer, for afklaring af hvorvidt en konkret opgave har ligget indenfor uddannelsesguidens arbejdsområde. På den måde er stillingen løbende blevet justeret indenfor de givne rammer. Eksempelvis er målgruppen undervejs udvidet fra at gælde også de 17 årige, da en tidlig indsats kan reducere antallet af unge der starter der voksenliv som 18 år på uddannelseshjælp. Ligeledes har den nye kontanthjælpsreform, der trådte i kraft bevirket, at målgruppen strækker sig til op til de 30 år. Uddannelsesguiden skal ses som et kvalificeret supplement til de 4 beskæftigelsessagsbehandlere i Jobcentret og de 3 vejledere i UU, der har med de 18 25/30 årige at gøre. Uddannelsesguidens målgruppe er unge mellem 17 og 30 år, som ikke har en ungdomsuddannelse, og som vurderes at kunne gå i uddannelse indenfor en kortere periode, hvis de får den rigtige støtte og guidning. Indsatsen er primært af en karakter, der ligger ud over, hvad der forventes af både beskæftigelsessagsbehandler og uddannelsesvejleder. Uddannelsesguiden kommer i kontakt med unge enten via vejledere i UU og sagsbehandlere i Jobcenter eller via henvendelse fra uddannelsesinstitutioner eller direkte fra unge eller den unges familie, der har en bekymring for den unge. I kontakten med den unge er fokus rettet mod at bringe de unge i uddannelse, som inden for en kortere periode og med en ekstra indsats, er i stand hertil. Alternativt kan den unge overgå til et tilbud i jobcenter-regi, hvis der vurderes at den unge har behov for et uddannelsesforberedende forløb, før den unge er klar til at gå i uddannelse. Unge med mere omfattende problemer og længere vej til uddannelse får oftest tilknyttet en mentor enten via aktiveringsindsatsen eller den mentor, som jobcentret råder over. Når der begynder at komme et perspektiv i forhold til uddannelse, kan der med fordel skabes kontakt til uddannelsesguiden og den unge kan afhængigt af situationen overgå fuldt ud til denne. Uddannelsesguiden tilfører - en mere sammenhængende indsats for den enkelte unge; det vil sige, at uanset om den unge går fra uddannelseshjælp og over på anden eller ingen forsørgelse, så har 2

3 uddannelsesguiden fortsat kontakt til den unge på tværs af faggrupper, således at der er kontinuitet i udviklingsarbejdet med den enkelte. - et mere intenst arbejde med den enkelte unge, da der er mulighed for en håndholdt indsats, således at den enkelte tilbydes den hjælp der skal til, for at der sker udvikling. - opsøgende kontakt til de unge, der af forskellige årsager er passive og i mindre eller højere grad ikke magter selv at opsøge kommunen/jobcentret for hjælp, således at der er mulighed for en hurtigere intervention i forhold til unges mistrivsel. - ad hoc arbejde i den forstand, at uddannelsesguiden har de tidsmæssige ressourcer til hurtigt at træde til, ved opstået risiko for frafald i uddannelsen, således at uddannelsesophør forebygges. Der kan være behov for at guide og eventuelt støtte den unge til at få gjort de ting, som ved en fælles samtale med uddannelsesinstitutionen vurderes at være nødvendig for at den unge kan fastholde sig selv i uddannelsesforløbet. - overblik over og kontakt til andre afdelinger i kommunen i samarbejde med unge, der ikke nødvendigvis er i jobcenter-regi, men som har brug for eventuelt tilbud ved Straksteamet, hjælp til ansøgning om bolig i Borgerservice, kontakt til banken for lån til deltagergebyr til for eksempel VUC, kontakt til egen læge i forbindelse med helbredsmæssige problemer med videre, kontakt til misbrugsbehandlingen med videre. Alt sammen en indsats, der understøtter, at den unges økonomiske, boligmæssige eller helbredsmæssige situation ikke forværres og at risikoen for overgang til uddannelseshjælp reduceres og i mange tilfælde undgås. - samtaleforløb med den unge med fokus på motivation og udvikling med henblik på at kunne påbegynde uddannelse indenfor kortere eller længere tid, afhængigt af den enkelte unge. - mulighed for at tage den unge med på introduktionsbesøg på uddannelsesinstitutioner for at nedbryde eventuelle fordomme eller usikkerhed, således at de unge motiveres til at påbegynde uddannelse. - kontakt til alle uddannelsesinstitutioner og den unge, der starter uddannelse med opfordring til at uddannelsesstedet skal kontakte uddannelsesguiden, såfremt der er risiko for frafald. - koordinering af unge til andre tilbud udenfor kommunen, herunder 34 ugers forløb på TAMU (Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelse), Unge i Centrum, som er et SU-berettigende forløb og 16 ugers gratis højskoleforløb på højskole i Aabenraa finansieret af højskoleloven. (pt. 14 elever). - i visse tilfælde at følge den unge over i Jobcenterregi, når det vurderes at den unges problemer er for voldsomme til at kunne fortsætte uddannelsesforløbet. Deltagelse i visitationssamtalen for at skabe sammenhæng for den unge og overbringe vigtige informationer. Listen er ikke udtømmende og der er løbende justeringer for at tilrettelægge indsatsen på en måde, der understøtter indsatsen, samarbejdspartnere og de eventuelle lovændringer der finder sted på såvel UU området som i beskæftigelseslovgivningen. 3. Placeringen dels i Jobcenter og dels i UU Vejen 3

4 Stillingen er en delt stilling mellem Jobcenter Vejen og UU Vejen og ligger således meget i tråd med det tværfaglige samarbejde, der lovgivningsmæssigt ønskes på området og som vi med ungeindsatsen generelt ønsker at styrke. Uddannelsesguiden er organisatorisk placeret i Jobcenter Vejen, men med daglig reference til lederen i UU. Uddannelseguiden har adgang til både jobcentrets og UU s IT-systemer; Workbase, KMD sag og KMD indkomst samt UVData. På den måde kan der dannes et overblik over den unges færd i uddannelsessystemet med aktuelle uddannelsesoplysninger og historik på de unge, og samtidig kan man se om der er sag i jobcentret eller evt. indtægt fra lønnet arbejde mv. Adgangen til informationerne giver et kvalitativt og effektivt løft i indsatsen. Det giver et indblik i den unges nuværende og hidtidige udfordringer, udviklingsbehov og eventuelle skånehensyn, der skal tages højde for. En indsigt, der kan bruges til at give den unge den rette vejledning om uddannelse, mentorstøtte ved overgang til uddannelse, det rette støttetilbud eller en forberedende og udviklende indsats i Jobcenter-regi. 4. Resultater 2013: 7 gået videre i uddannelse pr. januar 2014, 1 gået videre i uddannelse pr. august 2014 og 1 er fortsat i jobcenterregi grundet psykiske problemer. 2014: 23 gået videre i uddannelse pr. i 2014, 2 fraflyttet kommunen Facebook og brev til uddannelsessteder Derudover har vi i juni, juli og august tilskrevet alle de uddannelsesinstitutioner, der har modtaget de omkring 90 unge, der kommer fra uddannelseshjælp. Ligeledes har vi tilskrevet den enkelte unge. I brevet opfordres uddannelsesstederne såvel som den unge til at kontakte uddannelsesguiden, hvis der er udfordringer i forbindelse med uddannelsesforløbet. Der har i skrivende stund været god og positiv respons på brevene til uddannelsesstederne og uddannelsesguiden har afholdt fastholdelsessamtaler vedrørende 6 unge i samarbejde med uddannelsesstederne. Det forventes i den kommende periode og på længere sigt at uddannelsesstederne har øget fokus på funktionen uddannelsesguide i Vejen Kommune, så vi tidligere kan sætte ind i forhold til frafaldstruede og på den måde forebygge frafald. De unge er i brevet anmodet om at søge om optagelse i facebookgruppen Ung i uddannelse, Vejen for derved at etablere netværk med andre i uddannelse og evt. søge hjælp hos hinanden eller råd og vejledning hos uddannelsesguiden, såvel som UU generelt. 5. Cases 4

5 Uddannelsesguiden fortæller. Der gøres opmærksom på, at navnene er ændret: Torben er en mand på 27 år, uddannet tjener. Han er i oktober 2013 på uddannelseshjælp og i aktivering. Hjemmeboende hos forældre, der begge er i arbejde. Torben magter ikke arbejde og ønsker ikke at bruge sin uddannelse. Hans fysiske fremtoning er sammenfalden og nedtrykt og han holder sig meget for sig selv. Jeg bliver som uddannelsesguide tilknyttet for at motivere Torben til evt. at udnytte sin uddannelse i andet erhverv, men spotter, at Torben er blevet mobbet gennem hele sin skolegang både psykisk og fysisk, hvilket har betydet lavt selvværd og manglende tro på at han har betydning og mening for andre. Jeg tilknytter ham aktiveringstilbuddet MBU, hvor han deltager i ca. 6 mdr. og afsluttes juni Torben tør nu indtage verden og de sociale sammenhænge i langt større grad og han har glædet sig til at tage på højskole med nyt syn på sig selv og verden. Han er pr på et gratis Højskoleophold på Højskolen Østersøen. Han har lysten til at starte nyt uddannelsesforløb efter endt højskoleophold og uddannelsesguiden følger op på dette. Karsten er 24 år og har været tilknyttet Jobcentret flere gange. Han har misbrug af hash. Han starter august 2013 på Unge i Centrum og overgår til SU, men udmeldes grundet fravær. I oktober tilmeldes han igen og jeg kobles på i forbindelse med at give råd og vejledning i forhold til misbrugsbehandling og for at motivere ham til at deltage i behandling i Esbjerg. Karsten har svært ved at overskue at skulle til Esbjerg i løbet af ugen, og forsøger at møde i Unge i Centrum, men fraværet bliver så stort, at han er frafaldstruet. Jeg forhører mig om muligheden for at Karsten kan tilknyttes Ungekontaktens Motivationsindsats (MI), således at det ikke er så voldsom en udfordring. Dette gives der grønt lys for. Karsten fritages for undervisningen de 2 x 2 timer, som MI foregår. Karsten er kommet i en god udvikling og arbejder godt med sig selv i MI. Som et resultat heraf er fremmødet på Unge i Centrum bedret væsentligt og er nu tilfredsstillende. Agnes er i november 2013 på kontanthjælp og i aktivering. Hun har tidligere været i gang med læreruddannelsen, men trods personlige problemer kom hun ikke i gang med sin bachelor, så hun kunne færdiggøre sin læreruddannelse. Trods flere aftaler med sagsbehandler i Jobcentret om afklaring af mulighed for genoptagelse af uddannelse, sker dette ikke. Agnes virker ikke motiveret herfor. Jeg bliver tilknyttet som uddannelsesguide for at få skred i tingene. Jeg kontakter sammen med Agnes uddannelsesstedet og får afklaret, at hun har mulighed for både SU og vejledning under bacheloren. Planen bliver, at hun går i gang med at færdiggøre sin bachelor fra januar 2014, hvorfor hun afsluttes i Jobcentret i december 2013 for at overgå til SU og færdiggørelse af sin erhvervskompetencegivende uddannelse. Celina er i december 2013 en pige på 17 år. Hun er tilknyttet Ungekontakten, da hun er i mistrivsel. Ungekontakten kontakter mig som uddannelsesguide for drøftelse af uddannelsesrettede muligheder og tilbud. Jeg foreslår højskole, hvor hun derfor går fra primo februar Hun gennemfører og afslutter i maj. Hun kan af familiemæssige/sociale årsager ikke bo hos nogen af forældrene og hun er motiveret for uddannelse i Aabenraa. Hun fylder 18 år primo juli, og er således først berettiget til SU kvartalet efter, hvilket vil sige Celina skal støttes i sit ønske om at starte uddannelse og det skal undgås at hun starter sit voksenliv på uddannelseshjælp. Derfor kontakter jeg Ungekontakten og foranlediger, at 5

6 Ungekontakten stykker det således sammen, at hun har til forsørgelse i august og september. På den måde er hun nu startet på sin fremtid med uddannelse i Aabenraa pr. august 2014 i stedet for at starte sit voksenliv på uddannelseshjælp. Steffen er 20 år og modtager i september 2013 kontanthjælp. Han har haft en socialt belastet opvækst med dårlig skolegang og mange skift. Han fremtræder meget rastløs, urolig med manglende koncentration, let til hidsighed mv. Jeg tilknyttes som uddannelsesguide med det formål at få Steffen til at fokusere på sit uddannelsesliv. Efter flere samtaler får jeg ham motiveret til at tage med til egen læge for eventuel henvisning for udredning af ADHD. Han henvises til Lokalpsykiatrien, hvor jeg følger ham til samtale for at sikre, at han møder. Han får konstateret ADHD og påbegynder medicin, som jeg undervejs minder ham om, at han skal prioritere frem for andre udgifter. Han deltager sideløbende i en virksomhedspraktik. Efterhånden som medicinens virkning indtræder, så oplever både praktikstedet og Steffen, at han bliver langt mere effektiv; han har mere overblik og overskud, gør opgaverne færdig og har mindre temperament. Steffen ønsker at uddanne sig til gartner og han hjælpes med at få søgt ind på en gartnerskole med start januar Steffen oplever for første gang en succes med at sidde på skolebænken og er fortsat i gang med 40 ugers grundforløb og er i gang med at søge elevplads. Andreas er i august 2014 overgået fra uddannelseshjælp til grundforløbet på Mad til mennesker på Teknisk skole. Andreas har i forvejen en erhvervskompetencegivende uddannelse indenfor finansverdenen, men han har begået berigelseskriminalitet, hvorfor han ikke længere kan arbejde indenfor denne branche. Han har i den forbindelse haft en svær tid, men har nu fået modet til at uddanne sig på ny og vil gerne være tjener. En virksomhedskonsulent i jobcentret melder ud til samtlige medarbejdere, at et hotel i Vejen Kommune mangler en elev. Jeg kontakter henholdsvis hotellet og Andreas. Andreas tager kontakt til hotellet. Få dage senere oplyser Andreas mig, at han har fået elevpladsen. Andreas kan således overgå til uddannelsespraktik umiddelbart efter ophør i grundforløbet og er på den måde rigtig godt i gang med sin nye uddannelse. 6. Konklusion Målsætningen var således, at ungdomsuddannelsesguiden/-mentorens indsats vil kunne holde ca. 30 årspersoner ude af offentlig forsørgelse ved Vejen Kommune (kontanthjælp/uddannelseshjælp). Status er at der i 2013 er 8 er overgået til en uddannelse. Status er at der i 2014 er 23 er overgået til en uddannelse. Det er vanskeligt at opgøre et præcist tal for hvad uddannelsesguidens funktion har haft af effekt, da der oftest er flere aktører med i arbejdet omkring den unge. Af de personer som uddannelsesguiden har været i kontakt med, men som enten har været for langt fra uddannelse grundet forskellige problematikker eller ikke har været motiveret for uddannelse er resultatet ikke målbart. Men den unge bliver i kontakten med 6

7 uddannelsesguiden udfordret i forhold til at gøre sig tanker og overvejelser om fremtidigt uddannelselsesvalg og i forsøget på at se sig selv i et arbejdsliv. Den unge vil løbende blive konfronteret med forventning om uddannelse, og kimen til at den unge før eller siden bliver i stand til at blive en aktiv medspiller i denne proces lægges i mødet med uddannelsesguiden. 7

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse Oktober 2013 LÆRINGSKATALOG Hvordan understøttes uddannelsespålæg Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse PROJEKTRESULTATERNE - KORT FORTALT Vejen til at

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes visitation af unge under 30 år uden uddannelse - kontanthjælpsreformen Marts 2015

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes visitation af unge under 30 år uden uddannelse - kontanthjælpsreformen Marts 2015 Ankestyrelsens praksis sundersøgelse om Kommunernes visitation af unge under 30 år uden udd annelse - kontanthjælpsreformen Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning 1 2 Resumé og anbefalinger 3

Læs mere

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG Læring fra udviklingsprojekter om BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Design og layout: Wanek & Myrner December

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

Ungeindsatser. Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge.

Ungeindsatser. Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge. Ungeindsatser Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge November 2014 Jesper Pedersen, Bente Nissen, Anette Hansen og Mette Fenger Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Unge i Job. - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed

Unge i Job. - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed Unge i Job - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed Direktørområdet Borgerservice, Job og Velfærd Center for Job og Ydelse Vedtaget i byrådet

Læs mere

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Juli 2011 Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Beskæftigelsesregionerne Hovedstaden & Sjælland, Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark Hvad virker i indsatsen

Læs mere

Aldrig mere fængsel. Forprojekt Arbejdsmarkedsrelateret indsats for unge korttidsdømte. Januar 2013. Aldrig mere fængsel

Aldrig mere fængsel. Forprojekt Arbejdsmarkedsrelateret indsats for unge korttidsdømte. Januar 2013. Aldrig mere fængsel Aldrig mere fængsel Forprojekt Arbejdsmarkedsrelateret indsats for unge korttidsdømte Januar 2013 1 Indholdsfortegnelse Aldrig mere fængsel Indledning 3 Baggrunden for projektet... 3 Læsevejledning...

Læs mere

2.1 Definition af gruppen... 4. 2.2 Statistik... 5. 2.3 Fiktive cases... 8. 2. 4 Opsamling... 9. 3.1 Formål... 10

2.1 Definition af gruppen... 4. 2.2 Statistik... 5. 2.3 Fiktive cases... 8. 2. 4 Opsamling... 9. 3.1 Formål... 10 Indhold 1. Indledning... 3 2. Målgruppebeskrivelse... 4 2.1 Definition af gruppen... 4 2.2 Statistik... 5 2.3 Fiktive cases... 8 2. 4 Opsamling... 9 3. Projektets formål og interventionslogik... 10 3.1

Læs mere

Evaluering af projekt Curlingbanen

Evaluering af projekt Curlingbanen Evaluering af projekt Curlingbanen Periode 01.12.07 30.06.08 Økonomiske midler bevilget af Det Lokale Beskæftigelsesråd 1 Forord Navnet Curlingbanen er tænkt som et udtryk for, at feje forhindringerne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere

Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats. Inspirationskatalog

Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats. Inspirationskatalog Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats Inspirationskatalog Væksthuset - Februar 2013 Erfaringer og inspiration fra metodeudviklingsprojekt under Københavns kommunes metodeudviklingspulje: En integreret

Læs mere

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen 2015 Tre nye reformer samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen Indhold Sammenhængen mellem de tre reformer... side 4 Hovedelementerne i de tre reformer... side 6

Læs mere

Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed

Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed Ungeanalyse Marts 2013 Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed Hedensted Beskæftigelsesregion Midtjylland Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg

Læs mere

Hvem er de unge ledige?

Hvem er de unge ledige? Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Anne Görlich, Mette Pless, Noemi Katznelson og Pia Olsen Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Hvem

Læs mere

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

Et alternativ til at lægge sig ned og græde!

Et alternativ til at lægge sig ned og græde! Et alternativ til at lægge sig ned og græde! Evaluering af Projektet På Vej et metodeudviklingsprojekt til støtte for unge med psykisk sygdom i uddannelse og arbejde. På Vej projektet løb i 2 år (2012-14)

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Den lokale beskæftigelsespolitik i Slagelse Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Ministermål 1 3 1.1 Udfordringer ift. gruppen af unge uden en uddannelse 3 1.2 Strategi for at sikre

Læs mere

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen Forord Alt for mange borgere modtager kontanthjælp i årevis uden at få den rette indsats og hjælp til at komme videre og i arbejde eller uddannelse. For dem er kontanthjælp næsten blevet et livsvilkår.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

BilagARU_130813_pkt_04.03 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0

BilagARU_130813_pkt_04.03 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0 Socialt Udviklingscenter SUS, oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 Formålet med Mikrolån 2.0... 3 Evaluering af projektets resultater... 4 2. Baggrund

Læs mere

Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C

Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C Status for projektets 3. år marts 2010 28. februar 2011 & hele projektperioden februar 2008 februar 2011 Udarbejdet af Karen Pia Jørgensen, cand.

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Beskæftigelsesregion. Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 2013

Beskæftigelsesregion. Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 2013 Beskæftigelsesregion Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 213 Marts 212 Forord Dette debatoplæg er udarbejdet med henblik på at understøtte planlægningen og

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere