Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning"

Transkript

1 Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet, samarbejde og ansvarlighed. Korsvejens Skoles Værdigrundlag: Vi sætter SAMHØRIGHED højt. FAGLIGHED og FORDYBELSE, TRIVSEL og GLÆDE, SELVVÆRD og ANSVARLIGHED medtænkes i alle årsplaner og fremgår tydeligt i hele skolens virke. Vores forventninger er, at såvel voksne som børn forholder sig til skolens værdigrundlag. I skoleåret vil vi: 1. Fokusere på skoleudvikling 2. Fokusere på faglighed 3. Fokusere på trivsel Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning 1. På Korsvejens Skole er mange gode tiltag sat i værk. Der opleves et stort engagement når tiltagene sættes i gang, men det kan være svært at fastholde ideerne, og især at få implementeret 1 At de gode tiltag bliver implementeret i hverdagen Skoleudviklingsprojektet starter med pædagogiske dage 13. og 14. august 12, hvor fokus er på rammesætningen for skoleudviklingen. Rammen er det gode møde. Der laves en fælles skabelon til mødeindkaldelse og referat, samt gives redskaber til andre måder at afholde møder på. De pædagogiske dage har højt engagementsniveau og får gode tilbagemeldinger i evalueringerne De pædagogiske dage evalueres på PR og i faserne.

2 tiltagene som en del af det vi gør. Der er behov for at stoppe op og få sat tingene i system. Hvordan holder vi møder? Går vi hjem med mere end vi kom med? At alle interne møder på skolen opleves som relevante og udbytterige af de ansatte Det forventes, at alle mødeindkaldere benytter skabelonerne, at alle referater skrives i skabelonen, at mødereferater lægges i lærerintra og at møderne så vidt muligt evalueres hver gang. Ved alle interne, datofastlagte møder benyttes skabelonerne til såvel mødeindkaldelse, referatskrivning og evt. evalueringsskabelon. Mødereferater lægges på intraen. På fasemøder afklares i november og i april, om de ansatte oplever, at skabelonerne har effektiviseret mødevirksomheden At få justeret skabelonerne efter brugernes ønsker Der laves et forum for ideudveksling på Lærerintra i forhold til skabelonen, som løbende justeres. Rammerne er hermed skabt, og der er derpå givet mulighed for at videreudvikle på effektiviteten af møderne. Brugerne har benyttet lejligheden til at få indflydelse på skabelonernes udformning, ved at give sin mening til kende på bloggen på lærerintra. På PR møde i november/december gøres status og evt. justerede skabeloner tages i brug og benyttes resten af skoleåret. Skabelonerne evalueres på sidste PR møde i skoleåret. 2

3 Fagteammøder er noget diffuse for mange. Hvordan sikrer vi, at fagteammøder virkeligt er udviklende for fagsamarbejdet og at forventningerne til deltagelse faktisk foregår? At der er tydelighed i forhold til, hvem der er medlemmer af fagteamene og hvilke opgaver, fagteamene har. At fagteammøderne er fagligt relevante for deltagerne At vi holder de nødvendige møder og afskaffer unødvendige. På PR møde i september tages hul på problematikken. PU følger op på de indkomne forslag til ny struktur og indhold. På efterfølgende PR møder drøftes forslag til opgavebeskrivelse og struktur. Opgavebeskrivelserne for skoleåret har tydeligere beskrivelser af fagteamenes og tovholdernes opgaver. TR og skoleleder arbejder med forventninger og vejen dertil. Skoleledelsen får tilsendt medlemsliste fra tovholdere. Af referaterne fremgår, hvad har været behandlet, hvilke problemstillinger fagteamet har arbejdet med, hvordan fagteamet kan byde ind i læsebåndet Beskrivelserne forelægges på PR på sidste PR møde i og indgår som en del af TR og skoleledelsens aftaler for kommende skoleår. Brugen af Lærerintra er rodet og uigennemskuelig. Der er behov for at se på den skriftlige kommunikation, så alle ved, hvor man kan søge oplysninger. At få lavet en strategi, som passer til virkeligheden. At få ryddet op i gamle dokumenter, at få skabt en entydig struktur i lærerintra, og at få lavet retningslinjer for brugen af intra. Der nedsættes et udvalg med IT-ansvarlig, viceskoleleder og administrativ afdelingsleder, som laver strategi for intraen. Retningslinjerne stadfæstes i SU. Dokumenter, som ikke længere er aktuelle, er heller ikke tilgængelige på intraen. Der er en tydelig struktur og måde, hvorpå diverse dokumenter offentliggøres i intraen. Udvalgets arbejde fremlægges for PU i december og efter justeringer i PU tages på dagsordenen i PR og i SU med henblik på at lave retningslinjer i SU. 3

4 Hvor skal vi hen? Hvad er vores elevatortale? Alle ved, i hvad retning vi går, hvad vi vil som skole. Hvad er vores pædagogiske profil? På PR i faserne i oktober 12 tages fat på snakken om vores profil/brand/elevatortale. På den pædagogiske dag 5. november 2012 har Kresten Schultz-Jørgensen et oplæg om emnet, som et boost inden vi tager ordentligt fat. Der opleves en engageret snak med efterfølgende gode skriftlige ideer til, hvad vi vil kendes på, som PU kan forholde sig til. Det boost, som KSJ holder oplæg om giver anledning til refleksion i såvel PU som i PR PU evaluerer løbende og sætter ind i forhold til ønsker/gode ideer. Ved afslutning af KSJs oplæg, skriver alle deltagere tre ting på post-it, som de har taget med sig fra oplægget. Alle post-it sedlerne ophænges. PU følger op og får sat punkter på dagsordenen på PR i faser og på PR møder Passer vores værdier til det vi gør? At det vi vil kendes på også er det vi gør. Når profilen/brandet/elevatortalen er klar, ses på værdierne i forhold tilretningen. På PU, i PR og i løbet af næste skoleår arbejdes med værdierne. Der laves i skoleåret en plan for arbejdet med værdierne i skoleåret Der samles op på førstkommende fasemøde i forhold til KSJ s oplæg. Opsamlingen behandles i PU på første møde derefter. Senest når mål- og handleplan for besluttes i PR 4

5 At de værdier, vi bygger vores skole på, kan måles i den daglige praksis Refleksion over daglige tiltag som fx frikvarterer, pausetilsyn, samhørighedstiltag og andet diskuteres og analyseres. Arbejdes med i næste skoleår og evalueres der. 2) Faglighed. Læsebåndet er en succes og er under fortsat udvikling. For at fastholde den gode udvikling kræves såvel prioritering ved opgaveoversigten og i skemalægning som tydelighed i fagteamenes opgavebeskrivelse. At skolens læseresultater i kommunale- og nationale tests mindst er status quo. At flest mulige klasser har daglige læsebånd, fortrinsvis de 20 minutter fra hver morgen. I skemalægningen prioriteres tidlig mødetid for flest mulige klasser. Al resttid i opgaveoversigterne tillægges som tid til læsebånd for fase 2 og fase 3. Fase 1 har altid tiden tillagt. Alle fase 2 og fase 3 klasser har mindst 3 læsebåndslektioner pr. uge. Fase 2 og fase 3 har fået tillagt tid til mindst 3 læsebåndslektioner pr. uge Når skemalægningen er overstået laver skolelederen en oversigt over opnåede resultater i forhold til målet. Behandles i PU og efterfølgende i SU. Når fag og opgavefordelingen er færdig laver skolelederen en oversigt over opnåede resultater i forhold til målet. Behandles i PU og efterfølgende i SU. 5

6 At alle fagteam byder ind med en eller flere uger, som hele skolen arbejder med. Som en del af arbejdsbeskrivelsen for fagteamene i skoleårene 13-14, og 15-16, fremgår det, at alle fagteam byder ind med forløb, som hele skolen arbejder med i en eller flere uger i løbet af et skoleår. Alle klasser arbejder i perioder med samme fagområdes faglige læsning. Evalueres i PU og ved sidste PR møde i skoleårene 12-13, og Det påhviler fagteamene at komme med deres oplæg inden planlægning af kommende skemaperiode, men må meget gerne foregå inden årsplanlægningen foregår. Når skoleåret planlægges indgår de enkelte fagteams oplæg som en del af årsplanlægning. Evalueres løbende i PU. Faglig læsning og fokus på den sproglige dimension i alle fag er fortsat et område, vi skal fokusere på. Læse- og matematikvejledere deltager på fasemøder, og efter aftale med faseteam og klasseteam om eksemplariske forløb, til støtte for den enkelte lærers planlægning og gennemførelse af forløb. Skolens ressourcepersoner efterspørges af kolleger. Ved VUS samtaler får skolelederen en evaluering af brugen af ressourcepersonernes ekspertise. At der fortsat er fokus på den sproglige dimension i alle fag til gavn for skolens to-sprogede elever og til alle andre elever. DSA vejlederne har fast punkt på dagsordenen på 3-4 fasemøder årligt, hvor der vises eksemplariske undervisningsforløb, og hvor Skolens to-sprogede elever klarer sig fortsat godt ved kommunale og nationale tests. De enkelte faglærere efterspørger dsa-vejledernes 6

7 der tilbydes faglig hjælp og aktionslæringsforløb til de enkelte lærere i diverse fag. hjælp til planlægning og gennemførelse af undervisningsforløb. 3, Trivsel Trivsel er en forudsætning for læring. Vi oplever klasser, hvor trivslen er lavere end vi ønsker det, og der er behov for at se på de tiltag, vi selv kan gøre noget ved, og at se på de tiltag der skal til udefra, for at få en høj grad af trivsel for den enkelte, klassen og skolen som helhed. Folkeskolen er en skole for alle. Her skal være plads til forskellighed, men der er også grænser for forskellighed. Det må aldrig være til skade for andre, at grænserne er flydende. Der forekommer kun få og meget afgrænsede former for mobning, som vi kan gøre noget ved. Frikvartererne er gode og der tilbydes alderssvarende muligheder. Skolens mobbepolitik justeres. Faserne har fokus på netop deres målgruppes ønsker til et godt frikvarter. Gårdvagtstilsynet tages op til revision. På PR og i Skolebestyrelsen drøftes mobbepolitikken med henblik på justering. I løbet af vinteren har fasen fokus på pauserne og tager drøftelser med elevgruppen om deres ønsker. Drøftelserne tages op i såvel elevråd som i skolebestyrelse. Særlige ønsker til nye tiltag bringes videre, specielt, hvis tiltagene har økonomiske konsekvenser. Inden skemalægning laves nye retningslinjer for gårdvagtstilsyn i SU på baggrund af drøftelser i faserne. Skal være gennemført senest februar 13. Skolebestyrelsen justerer ordensreglerne efter input fra faserne og elevrådet. Skal ske med udgangen af skoleåret til start pr. 1. august 13. Retningslinjer skal være godkendt i SU senest pr 1. august 13. 7

8 Skolebestyrelsens ønske om trivselsgrupper fungerer Ved alle forældremøder fokuseres på lege- og spisegrupper Klasselæreren laver grupper ud fra kendskabet til klassen Ved problemstillinger indkaldes skolebestyresesmedlemmer for at fortælle om baggrunden for beslutningen om legemadgrupper. Trivselsgrupperne evalueres 2 gange årligt ved en spørgeskemaundersøgelse til klasselærerne fra Skolebestyrelsen (januar og maj). Holddelings faktoren benyttes til delehold i diverse fag I forbindelse med fag- og opgavefordelingen medtænkes og differentieres deleholdsfaktoren som del af det trivselsfremmende tiltag. Der differentieres på antal af holdtimer til klasserne i forhold til oplevet behov for trivselsfremmende tiltag. I samarbejde med funktionslæreren laves en nøglefordeling af trivsels- og læringsfremmende holddelinger, så klasser med lavere trivsel får højere tildeling af holdtimer. Evalueres i efteråret 13 på PR efter møde mellem funktionslærer og skoleleder. Der benyttes CL strukturer i undervisningen for at give mulighed for alle elever til at kunne deltage aktivt på niveau I planlægning af undervisningen tages højde for forskellighed. Den enkelte lærers planlægning skal indeholde elementer af CL strukturer, som muliggør differnetieret undervisning i forhold til den enkelte elevs niveau. Hjælp kan hentes hos læsevejleder m.fl. fx konsulenter på PUC ved aktionsæringsforløb. Ved teamsamtaler efter årsplanlægningen. Der indlægges skemafastlagte AKT timer i klasserne fra årets start. Disse kan dog ændres i Ved skemalægningen tillægges et antal AKT timer pr klasse ud fra et ønske fra Der opleves en fleksibel AKT tildeling, hvor fordeling sker efter behov, men hvor der til Ved AKT teammøde med skoleledelsen senest feb. 13 8

9 løbet af året efter behov. skoleåret inden. Disse timer er ikke stationære, og de kan, via AKT tovholderen, ændres fra dag til dag således, at de kan tillægges fleksibelt efter pludseligt opståede behov. stadighed er AKT i alle klasser til at klare dagligdags behov. 9

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS. Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet

LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS. Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet Inklusion i praksis Forventningsafklaring af samarbejdet om inklusion Debatten omkring inklusion omhandlede i begyndelsen

Læs mere

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Holmegårdsskolen

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Holmegårdsskolen 1. september 2013 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Indholdsfortegnelse 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 Resultatmål 4.2 Evaluering af visioner 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6. 6.1 6.2 6.3

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Ny praksis i folkeskolen. Inspirationsmateriale til skoleledelser og forvaltninger

Ny praksis i folkeskolen. Inspirationsmateriale til skoleledelser og forvaltninger Inspirationsmateriale til skoleledelser og forvaltninger Inspirationsmateriale til skoleledelser og forvaltninger Børne- og Kulturchefforeningen, Skolelederforeningen og KL, 2015 Foto: Jakob Carlsen Sats:

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. januar 2015 Mødetidspunkt: 17:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO UDVIKLINGSPLAN 2014 GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO 1 INDLEDNING Gjøl skole er en samdrevet institution Gjøl skoles udviklingsplan 2014 tager både afsæt i kommunale indsats-områder såvel som lokale indsats

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2008 Indhold 1. Præsentation og grundlag 2. Status, opgaver, mål Ledelse Personale Organisation Drift Læring og udvikling Rummelighed Trivsel og sundhed Forældreinddragelse

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008.

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008. 16 Der henvises til rapport Integrationsindsatsen i Høje-Taastrup Kommune siden 1999 hvordan kommer vi videre?. Handleplanen for 2007-2011 vil blive evalueret 1 gang årligt, såvel skriftligt som mundtligt

Læs mere

Trongårdsskolens rdsskolens udviklingsplan 2012

Trongårdsskolens rdsskolens udviklingsplan 2012 Trongårdsskolens rdsskolens udviklingsplan 2012 Skolens udviklingsplan indledning Hvad er en udviklingsplan: Skolens udviklingsplan er et værktøj, der skal understøtte alle skolens interessenter i at kunne

Læs mere

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan Lokal Udviklingsplan Viby Skole 2012-14 Viby Skole er en moderne og veldrevet folkeskole i Aarhus Kommune, der med sine ca. 80 medarbejdere, 25 klasser og ca. 500 elever mår at være en attraktiv skole,

Læs mere

Skoleudviklingsplan 2012

Skoleudviklingsplan 2012 Fjerritslev Skole Skoleudviklingsplan 2012 Februar 2012 Elo Nielsen Skoleleder 1 Indholdsfortegnelse: Fjerritslev skole - faktuelt s.3 Indledning - Det formelle grundlag for arbejdet. s. 4 Baggrund for

Læs mere

Lokal udviklingsplan 2011/12

Lokal udviklingsplan 2011/12 Lokal udviklingsplan 2011/12 1 Indhold: Præsentation og grundlag s. 3 Magnetskole Hverdagsetik Værdigrundlag Status, opgaver og mål s. 7 Særlige indsatsområder på Skjoldhøjskolen i 2011/12 Børn og unges

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2009 PRÆSENTATION AF LYSTRUP SKOLE... 2 LEDELSE... 3 PERSONALE... 4 ORGANISATION... 5 DRIFT... 7 LÆRING OG UDVIKLING... 8 RUMMELIGHED... 11 INTEGRATIONSPOLITIKKEN... 12 TRIVSEL

Læs mere

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Skoleafsnit Børn og Unge Indhold 1 Forord... 3 2 Stokkebækskolen... 4 3 Rantzausminde Skole... 13 4 Tved Skole... 24 5 Nymarkskolen... 32 6 Vestre Skole... 46 7

Læs mere

Skoleplan 2012 for Klarup Skole

Skoleplan 2012 for Klarup Skole Skoleplan 2012 for Klarup Skole Skole- og Kulturforvaltningen KLARUP SKOLE Hellasvej 17 Tlf. 9636 5500 E-mailadresse: Hjemmeside: 9270 Klarup Fax 9831 9477 klarupskole@aalborg.dk www.klarupskole.dk 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Indhold 2 Forord 3 Hvem er vi 5 Evaluering af indsatsområder for 2010/11 12 Indsatsområder SFO 17 Indsatsområder for 2011/12 18 Fastholdelse og videreudvikling af

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Procespapir: Skoleudviklingsplan 2014-2015

Procespapir: Skoleudviklingsplan 2014-2015 Procespapir: Skoleudviklingsplan 2014-2015 Skolecenter Jetsmark Indhold Indledning... 3 Fokus på udvalgte kommunale indsatsområder... 4 Inklusion og læring... 4 Teamsamarbejde... 8 Reformens temaer i fokus

Læs mere

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE Vejledningens indhold Denne vejledning er en samlende ramme for faglig fordybelse og lektiehjælp på fritidshjem

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen Et fag med bevægelse 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen 2004 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks

Læs mere

Indhold. Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning...

Indhold. Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning... Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19 Indhold Læsevejledning... 3 Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21 Beskrivelse af skolen... 4 Skolebestyrelsens årsberetning...

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere