GLESBORG BY OG TRAFIKPLAN VISIONER FOR FREMTIDENS GLESBORG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GLESBORG BY OG TRAFIKPLAN VISIONER FOR FREMTIDENS GLESBORG"

Transkript

1 GLESBORG BY OG TRAFIKPLAN VISIONER FOR FREMTIDENS GLESBORG

2 INDHOLD INTRO 2 Indhold / Intro 3 Vision: Trygge rammer for handel og hverdagsliv 4 Eksisterende forhold 5 Udfordringer i Glesborg 6 Hovedgreb: Trygge rammer 7 Hovedgreb: Torvet, Handelsgaden, Aktivitetspladsen 8 Oversigtskort: krydsombygninger 9 Fra børneskole til ældrecenter 1O Et moderne gadekær Dette hæfte skitserer og beskriver en by og trafikplan for Glesborg med udgangspunkt i to forskellige vejmuligheder. Udover at være en trafikal løsning, undersøges hvilke konsekvenser de to muligheder vil have for byens erhverv, byliv og sammenhæng. Hvilke muligheder giver de to alternativer for en videre bymæssig opgradering og udvikling af Glesborg, hvor gode handelsmuligheder og et trygt hverdagsliv er i fokus? 11 To alternativ: Bygaden / Ny vejføring 12 Alternativ 1: Opgradering af bygaden 13 Bygaden: planskitse 14 Bygaden: Illustrationer 15 Alternativ 2: Ny vejføring 16 Ny vejføring: planskitse 17 Ny vejføring: illustration 18 Anlægsoverslag 2

3 VISION: TRYGGE RAMMER FOR HANDEL OG HVERDAGSLIV Glesborg har en begrænset udbygning af bolig og erhverv. Denne by og trafikplan koncenterer derfor sig i lige høj grad om at bedre det eksisterende, som at skitsere noget nyt. Formålet med planen er at skabe et grundlag for nye projekter og muligheder i sammenhæng med de eksisterende funktioner og anvendelser i byen. Det giver trygge rammer for byens erhverv. Trygge rammer for byens borgere betyder en sikker hverdag, og et miljø, som bliver mere indbydende at færdes i. 3

4 Glesborg Kærvej Glesborg Skole Glesborg torv Glesborg Idrætshal Forsamlingshuset Laenvej Glesborg bygade Hemmedvej Glesborg Kirke Gammel Rimsøvej Lægehuset EKSISTERENDE FORHOLD Ældrecenter Glesborg har ca. 500 indbyggere, og er handelscentrum i Norddjursland. Byen er centralt beliggende på vej til sommerhusområderne ved Fjellerup og Bønnerup Strand. Flot bindingsværkshus på Glesborg Bygade Et forsamlingshus og to daligvarebutikker, er de primære aktører i den centrale del af byen, mens ældrecenter, kommunekontor, lægehus, tandlægeklinik, kirke, skole, børnehave og idrætshal strækker byens funktioner ud over 1,4 km langs den gamle landevej, Glesborg Bygade. Byen har således en meget langstrakt karakter, med en del ældre boligbebyggelse. Vejsystemet i Glesborg er karakteriseret ved den gennemgående Glesborg Bygade med forgreningerne Gammel Rimsøvej og Glesborg Kærvej. Der er fortov og sti langs dele af Glesborg Bygade. På Gammel Rimsøvej, som bl.a. giver adgang til lægehus, tandlæge og ældrecenter, er der ingen faciliteter for lette trafikanter. De uensartede forhold for lette trafikanter gør det utrygt at færdes på dele af det overordnede vejnet i Glesborg, selv om hastighedsniveauet generelt er lavt. Kryds ved Glesborg Kirke og Gammel Rimsøvej 4

5 Glesborg Bygade ÅDT: Hastighed 63 km/t Glesborg Kærvej ÅDT: 200 Hastighed 66 km/t Hemmedvej ÅDT: Hastighed: 69 km/t GLESBORG BY OG TRAFIKPLAN, UDKAST JULI 2012 Glesborg Bygade ÅDT: Hastighed 43 km/t Laenvej ÅDT: Hastighed: 57 km/t Gammel Rimsøvej ÅDT: 790 Hastighed: 52 km/t UDFORDRINGER I GLESBORG Bymæssig sammenhæng Glesborg har med etableringen af butikstorvet (Brugsen, Fakta, Bageriet mv.) flyttet sit naturlige mødested. Handelen foregår ikke længere langs med Glesborg bygade, idet både bilerne og gående drejer ind mod torvet. Udfordringen er derfor at sammenbinde Glesborg torv og bygade, så byen beholder sin identitet og i fremtiden ikke fremstår som parkeringspladsen på vej til sommerhuset. Glesborg Bygade ÅDT: Hastighed: 60 km/t Glesborg bygade Hemmedvej Trafiktællinger foretaget i slutningen af juni (årsdøgntrafik, antal køretøj og hastighed som 85 % fraktil.) Trafik Gammel Rimsøvej og Glesborg Kærvej er tilsluttet Glesborg Bygade i to skæve vigepligtsregulerede Y-kryds. Udformningen giver dårlige oversigtsforhold, mulighed for sving ved høj hastighed og utryghed for lette trafikanter. Glesborg Bygade fungerer som skolevej forbi de to Y-kryds. Laenvej og Hemmedvej giver adgang mod henholdsvis syd og nord. Hemmedvej er den overordnede vejadgang til sommerhusområdet ved Bønnerup Strand. Oversigten fra Hemmedvej til Glesborg Bygade er problematisk pga. bygning og beplantning på krydsets hjørner. På trods af dette, er der ikke registreret ulykker, hvilket kan skyldes, at de utrygge forhold øger trafikanternes opmærksomhed. Trafikulykker I perioden er der registreret 3 trafikulykker i Glesborg. Ulykkerne er af forskellig karakter og er sket forskellige steder i byen. Laenvej Byen har gennem historien udviklet sig langs den gamle landevej, Glesborg Bygade. En del af det nuværende erhverv og bebyggelse orienterer sig mod vejen. Laenvej Glesborg bygade Hemmedvej Med etableringen af nyere erhverv mod nord, er byens naturlige mødested ved at blive forflyttet. På Glesborg Bygade er det nogle problematiske kryds med dårlige oversigtsforhold, eks t-krydset ved Hemmedvej. Glesborg Torv er dimensioneret til at klare store lastbiler, noget der skaber lange afstande på torvet, og et øde miljø. 5

6 SKOLEN TORVET BYGADEN HANDLEGADEN AKTIVITETSPLADSEN ÆLDRECENTERET BYGADEN HOVEDGREB: TRYGGE RAMMER Reference: Bygaden i Jyllinge i Roskilde Kommune har en 2-1 vejprofil, hvor hastigheden sættes ned og opmærksomheden op. Reference: Rijksstraatweg i Haren, Holland fungerer som adgangsvej til butikker og andre funktioner. Her passerer ca biler og cyklister pr. døgn. Kørespor er markeret ved trærækker, lygtestandere og andet inventar. Fra skolealder til ældrecenteret, for lette og tunge trafikanter - tryg færdsel er vigtig for alle. En opgradering af Glesborg bygade har derfor første prioritet. Omgivelser der inviterer til at mødes, gøre et ophold eller udfolde sig, er rammerne for et godt hverdagsliv i Glesborg. En etablering af to centrale mødesteder; Torvet og Aktivitetspladsen, viser at man i Glesborg har plads til både aktiviteter og oplevelser, samt til biler. 6

7 TORVET: ET MODERNE GADEKÆR LEVENDE KANT: HANDLEGADEN Reference: Nørre Snede i Ikast-Brande Kommune har nyligt åbnet byens nye torv, som en del af første etape i områdefornyelsen Nørre Snede. Byens gamle trafikerede kryds viger nu pladsen til fordel for et rekreativt torv, med status som gågadezone. På torvet er der etableret klatrebjerg, parcour element, græshave, springvand og et mylder af cirkler i forskellige størrelser og farver. Reference: Parkeringspladsen til University Mall i Seattle har fået en bymæssig opgradering med inddeling i gang- og opholdszoner, samt en levende kant af beplantning, servering og opholdssteder mellem butikfacade og parkeringsplads. AKTIVITETSPLADSEN Reference: Ringe er en travl handelsby med stort behov for p-pladser. Istedet for at smide bilerne ud af byen, indretter Ringe p- pladserne, så der samtidig kan være plads til mennesker og aktiviteter. Projektet var en del af Realdanias Fremtidens Bedre Byrum, og den første multifunktionelle parkeringsplads i Danmark. Torvet er en del af parkeringspladsen, men er i det nordvestlige hjørne friholdt for biler. Om sommeren er der udeservering og man kan sidde ned og tage en sludder på bænkene. Torvet er med til at give Glesborg en identitet, byen er mere end bare en parkeringsplads på vej til sommerhuset. Handlegaden sammenbinder Torvet og den gamle Glesborg Bygade, som en levende kant langs med parkeringspladsen. Her står købmandens gode tilbud sammen med grøn beplantning og hyggelig belysning. Aktivitetspladsen overfor Forsamlingshuset på Bygaden, markerer Glesborg for de forbikørende, og indgangen til Handlegaden og Torvet på Bygaden. Efter behov fungerer pladsen som parkering, mens Glesborg`s børn og unge om eftermiddagen og aftenen kan mødes her til leg og aktiviteter. 7

8 Gl es Glesborg Skole bo rg Glesborg torv Kæ rv ej Gles borg byga de Laenv ej Glesborg Idrætshal Hem med vej GLESBORG BY OG TRAFIKPLAN, UDKAST JULI 2012 Cykel & gående 2-1 vej Glesborg Kirke Gam mel Rims øvej Lægehuset Ældrecenter Kommunecenter Glesborg Kærvej - Glesborg Bygade: Indsnævring af krydset. 2-1 vej på Bygaden. 8 Hemmedvej - Glesborg Bygade: Oversigtsforholdene forbedres ved at trække fortov og vigelinien frem. 2-1 vej på Bygaden. Gammel Rimsøvej - Glesborg Bygade: Indsnævring af krydset. 2-1 vej på Bygaden og Gl. Rimsøvej.

9 FRA BØRNESKOLE TIL ÆLDRECENTER Krydsombygninger Oversigtsforholdene i Hemmedvejs tilslutning til Glesborg Bygade er problematisk. Forholdene forbedres ved at trækkes fortov og vigelinjen på Hemmedsvej frem i krydset. Glesborg Bygade er i dag meget bred omkring krydset, og ændringen kan derfor ske, uden at der skal ændres på den sydlige side af Glesborg Bygade. Gammel Rimsøvej og Glesborg Kærvejs tilslutning til Glesborg Bygade i skæve Y-kryds giver også dårlige oversigtsforhold, mulighed for sving ved høj hastighed og utryghed for lette trafikanter. Især muligheden for at svinge med høj hastighed gør det utrygt for de lette trafikanter. Krydsene indsnævres, så ind- og udkørsel skal ske med lavere hastighed. Dermed bliver det også lettere at aflæse medtrafikanternes hensigt, når man nærmer sig krydsene. Ændringerne af Glesborg Kærvejs tilslutning vil desuden tydeligere adskille krydset fra det nærliggende kryds ved Laenvej. 2-1 veje For at sænke hastighedsniveauet og give bedre forhold for de lette trafikanter etableres 2-1 (to minus en) veje i Glesborg. På 2-1 veje ændres afmærkningen på eksisterende tosporede veje, så de visuelt kun fremstår med ét spor i midten af vejen. Sporet benyttes til færdsel i begge retninger. Når to trafikanter mødes, kan de passere hinanden ved at køre ud over den brede kantlinje. De lette trafikanter færdes på asfaltarealet udenfor det afmærkede kørespor. Når bilisterne krydser kantlinjen skal de derfor indpasse sig efter de lette trafikanter. Der etableres 2-1 veje på Glesborg Bygade mellem skolen og Doktorvej, og på Gammel Rimsøvej mellem Glesborg Bygade og ældrecenteret. 2-1 veje i Glesborg vil give byen et ensartet vejprofil, påvirke trafikanternes adfærd og hastighedsniveau samt gøre det mere trygt at færdes langs vejen. Evaluering af lignende projekter har vist, at 2-1 veje har givet større tryghed og bedre oversigtsforhold ved udkørsel fra sideveje. 9

10 ET MODERNE GADEKÆR Glesborg torv har plads til bilerne, men også aktiviteter og oplevelser! Det gamle kort fra Glesborg illustrerer byens vandhul, beliggende på det sted der nu er en del af del af byens torv. Vandmotivet kan tages op igen som et visuelt og aktiverende element på torvet. Det kan være et sted, hvor børnene leger. mens der bliver handlet, og derved bidrage til at Glesborg forbliver det fortrukne sted at handle ind på vej til sommerhuset. Et grønt vandelement på torvet kan også have en fremtidig funktion som regnvandsopsamling fra parkeringspladsen, og være både et visuelt og miljømæssigt element. Det moderne gadekær, Torvet, er en grøn niche i det nordvestlige hjørne af parkeringspladsen, med plads til udeservering, leg og markedsdage. Udeservering på torvet i dag Kort

11 TO ALTERNATIVER Begge alternativ: - er baseret på en gennemgående 2-1 vej fra skolen til ældrecenteret og tre krydsombygninger. - etablerer en forbindelse fra Bygaden til Torvet, for at skabe en sammenhæng i byen. - inddeler den eksisterende parkeringsplads i flere zoner, og en levende kant for lette trafikanter. - etablerer Aktivitetspladsen og et moderne gadekær, som nye mødesteder i Glesborg. BYGADEN - koncenterer byens center - varetager Glesborg Bygades identitet - muliggør grønne kiler ind til torvet - fører trafiken gennem byen - gør byudvikling på landbrugsejendommen egnet til erhverv - gør byudvikling i nord-vest egnet til bolig - samler byens aktiviteter NY VEJFØRING - udvider byens center - tilfører Glesborg noget nyt - adskiller by og land - fører trafiken udenom byens center - Bygaden forventes aflastet med køretøjer i døgnet - åbner for nye erhvervsmæssige muligheder nord/vest for torvet - gør Bygaden til en mindre trafikeret miljøgade - gør byudvikling på landbrugsejendommen og langs med bygaden mere egnet til bolig 11

12 Laenvej Hemmedvej Glesborg bygade Laenvej Hemmedvej Glesborg bygade ALTERNATIV 1: OPGRADERING AF BYGADEN Foruden de generelle tiltag på Glesborg Bygade foreslås yderlige opgradering af gaden hvor tre strategiske kryds fremhæves. Dette vil forberede oversigsforholdene og markere Glesborg som et sted for trafikanterne på vej til sommerhuset. En markant forbindelse ind til bytorvet, både for kørende og gående sammenbinder bygaden med torvet, og sikrer en sammenhæng mellem byens primære handels- og mødesteder. For at varetage Glesborgs historiske karakter. opgraderes Bygaden som byens gennemfartsåre og primære mødested. Dette sikrer en koncenteret erhvervsudvikling i byens centrum, samt at grønne områder og det åbne land kan integreres i byen med grønne kiler. Ved stadig tung trafik gennem byen, vil en 2-1 vej og en markering af tre strategiske kryds på bygaden give bedre oversigt og vilkår for lette trafikanter. Det er også behov for at sikre en sammenhæng til torvet, ved at etablere en markant forbindelse Handlegaden. 12

13 SAMMENHÆNG MELLEM TORV OG BYGADE En opgradering af den eksisterende bygade koncentrerer byens erhverv og aktiviteter, hvor den nuværende landbrugsejendom i krydset Bygaden/Hemmedvej bliver centralt beliggende. Dens areal kan fx. indgå til fremtidige ældreboliger med detajlhandel eller offentlige funktioner i stueniveau. Indkørsel til byens torv sker via Handlegaden, hvor en levende kant markerer forbindelsen mellem Bygaden og Torvet. En stor eksisterende blogbøg danner afslutningen af Handlegaden mod syd. Den får mod vest på Bygaden selskab af markante kirsebærtrær; elementer der alle er med til at give Glesborg karakter. Trærne sammenbinder Handlegaden med Aktivitetspladsen og Forsamlingshuset ved Laenvej. Aktivitetspladsen er indrættet så den kan bruges til parkeringsplads ved behov. Varetilkørsel på bagsiden af Superbrugsen giver mulighed til at inddele parkeringspladsen i zoner for gående, ophold og parkering. Grøn beplantning bidrager til at skabe et mere intimt miljø og skala på pladsen. Grønne kiler trækker naturen og det åbne land ind til Glesborg torv, hvor en fremtidig byudvikling mod nord består af parcelhusgrunde for at definere byens center.

14 Indkørselen til Torvet fra Glesborg Bygade er i dag smal, med meget lidt plads til både lette trafikanter, varer og parkering. Illustration til højre: Handelsgaden giver plads til en levende kant hvor dagens tilbud står ude og der er rum til at mødes, afskærmet af grøn beplantning. Ny bebyggelse understreger den intime stemning. Ved krydset Hemmedvej og Glesborg bygade, er fortovet i dag smalt og med svære oversigtsforhold for alle trafikanter. Illustration til højre: Et bredere fortov giver bedre oversigt, og plads til miljøskabende elementer, som fx. bylysning i menneskelig skala. 14

15 ALTERNATIV 2: NY VEJFØRING Flytningen af børnehaven, tidligere beliggende vest for torvet, giver muligheder for en udvidelse af Superbrugen mod nord-vest. Ønsket om bedre eksponeringsmuligheder og vareindkøresel, giver grundlag for at vurdere en ny vejføring gennem byen. Hemmedvej Hemmedvej En ny vejføring nord-vest om Torvet vil åbne Glesborg op mod eksisterende landbrugsarealer mod nord, hvor der er plads til fremtidig erhverv/boligbebyggelse. Udfordringen bliver således at definere bygaden - og inkludere den i en sådan udvikling. Laenvej Laenvej Glesborg bygade Glesborg bygade Laenvej? Hemmedvej Glesborg bygade Ved en ny vejføring og udvikling mod nord-vest, opstår spørgsmålet om, hvor Glesborg og byens identitet befinder sig. En ny vejføring nord-vest for Glesborg torv, vil lede tunge køretøj og sommerhustrafikanter udenom Bygaden og Torvet. Det er derfor vigtig at sikre en forbindelse ind til torvet. En ny vejføring giver mulighed for en opgradering af Bygaden til en miljøgade, hvor lette trafikanter har første prioritet. En tydelig forbindelse herfra til Torvet, Handlegaden vil sikre en sammenhæng i byen, og en sammenbinding af dens historiske karakter og nye handelsområde. 15

16 SAMMENHÆNG MELLEM NY VEJFØRING OG BYGADEN Ved en ny vejføring nord-vest om torvet, kan bygaden opgraderes til en miljøgade - stadig med gennemkørsel men hvor lette trafikanter har første prioritet. Det er indkørsel til torvet både fra vest, fra Bygaden og fra Hemmedvej. Dagens bageri kan udnytte den nye indkørsel eksempelvis med etablering af et drive in bageri. Parkeringspladsen er inddelt i flere zoner, hvor Handlegaden sammenbindes med cykelstien ud til kysten. Aktivitetspladsen bliver centralt beliggende ved afkørselen til den nye vej, og bidrager til at markere Glesborg som sted. I en by på Glesborgs størrelse, er trafiken med til at bidrage til byens liv og handel. Ved en ny vejføring udenom torvet, risikerer erhvervet og butikkerne at vende torvet ryggen. Det er derfor vigtigt med en enighed og koncentration om, hvad og hvor byens aktiviteter forgår, og at bygningenes indgange stadig orienterer sig mod Torvet og Bygaden. 16

17 Ved mindre trafik på Bygaden, kan gaden opgraderes til miljøgade, med plads til beplantning og belysning der markerer Glesborg. 17

18 ANLÆGSOVERSLAG Opstribning af 1,6 km 2-1 vej fra skolen til ældrecenteret, samt 200 m. på Glesborg Bygade mod syd: (nyt slidlag, opretning og striber: 1, 9 mio.) Tre krysombygninger (Glesborg Kærvej - Glesborg Bygade, Gammel Rimsøvej - Glesborg Bygade, Hemmedvej - Glesborg Bygade): Handlegaden (belægning, lys, beplantning): Aktivitetspladsen 400 m2 (stødabsorberende underlag, inventar) Torvet 225 m2 (belægning, lys, beplantning, vandelement, inventar) BYGADEN Markering af tre strategiske kryds på Bygaden: NY VEJFØRING Etablering af ca.280 m. ny vej, samt indkørsel til Torvet: 3,6 mio. Opgradering af Bygaden til miljøgade: Der bør vurderes på mulighederne for at søge puljemidler, eksempelvis fra Region Midt`s Grøn vækst i landdistrikter - Attraktive levevilkår mv., ligsom der bør indgås dialog med områdets aktører om medfinasiering. 18

19 19

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

Borgerplan for Klejtrup

Borgerplan for Klejtrup Revideret november 2008 1 Foreningerne i Klejtrup afholdt et borgermøde den 3. november 2008 om udviklingen i lokalområdet jf.: Klejtrup borgerplan - Helhedsplan for Klejtrup by juni 2005, som opfølgning

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Dispositionsplan til Lunden ved Kystvejen - Strøby Ladeplads UDKAST

VALLØ KOMMUNE. Dispositionsplan til Lunden ved Kystvejen - Strøby Ladeplads UDKAST VALLØ KOMMUNE Dispositionsplan til Lunden ved Kystvejen - Strøby Ladeplads UDKAST Juli 2001 Indhold: 1. Indledning... 1 2. Trafikale forhold... 1 3. Uheld... 1 4. Tværprofiler eksisterende... 1 5. Tværprofil

Læs mere

K L O S T E R V E J I R Y

K L O S T E R V E J I R Y K L O S T E R V E J I R Y DATO: 18.08.2008 NORD Vision Den gennemgående vision i forslaget er en konkretisering af de retningslinier, der beskrives i»helhedsplan for Ry«. Banebåndets omdannelse fra barriere

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN

PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN PROJEKTFORSLAG FOR ISHØJUTEN Supercykelsti og grøn indfaldsvej til København GENERELT Formålet med projektet Ishøjruten er at etablere den del af supercykelstien, som ligger i

Læs mere

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

Trafikstrategi for Nr. Herlev

Trafikstrategi for Nr. Herlev Trafikstrategi for Nr. Herlev Beskrivelse af problemer Forslag til ændringer/forbedringer Ophævelsen af 40 km/t zonen ved indkørslen til Strædet er et eksempel på uheldig skilteplacering Udarbejdet i marts

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK porten til Rømø 08-10-2014 www.toender.dk 1 Aftenens forløb VELKOMMEN til alle v/ Tønder Kommune Trafikplan 2014 v/ Fagchef Lars-Erik Skydsbjerg Forslag til PROGRAM v/ Christel

Læs mere

Roskilde Byråd besluttede den 31. august 2011 en vision for udvikling af Ny Østergade-arealet (Røde Portområdet).

Roskilde Byråd besluttede den 31. august 2011 en vision for udvikling af Ny Østergade-arealet (Røde Portområdet). Bilag 8 Økonomiudvalgets møde den 20. september 2012 Plan og Udvikling Sagsnr. 73182 Brevid. 1338739 Ref. MOKP Dir. tlf. 46 31 35 46 dorteo@roskilde.dk NOTAT: Bilag 1 Forslag til rammer og krav for udviklingen

Læs mere

Foreningen LøjtLand FællesRåd INFRASTRUKTUR. Infrastruktur

Foreningen LøjtLand FællesRåd INFRASTRUKTUR. Infrastruktur Infrastruktur på Løjt Land * En arbejdsgruppe oprettet efter arbejdet med Vision 2020, som blev fremlagt på Borgermøde i Løjt Kirkeby d. 10. marts 2008. * Gruppens medlemmer er: Ejgild Lund Anita Lindenborg

Læs mere

BILAG 7 FORSLAG TIL OPSÆTNING AF GADEINVENTAR OG BELYSNING UNDER FORSØGETS 2. ETAPE

BILAG 7 FORSLAG TIL OPSÆTNING AF GADEINVENTAR OG BELYSNING UNDER FORSØGETS 2. ETAPE BILAG 7 FORSLAG TIL OPSÆTNING AF GADEINVENTAR OG BELYSNING UNDER FORSØGETS 2. ETAPE Center for Bydesign Arkitektur og Byrum marts 2009 gadehjørner fortov busgade Nørrebrogade projektets fase 1 lagde sit

Læs mere

Vi repræsenterer Tarup skole og Tarup skoles forældregruppe. Samt beboerne i hele det område, der udgør Tarup Skoles distrikt.

Vi repræsenterer Tarup skole og Tarup skoles forældregruppe. Samt beboerne i hele det område, der udgør Tarup Skoles distrikt. Hvem er vi? Vi repræsenterer Tarup skole og Tarup skoles forældregruppe. Samt beboerne i hele det område, der udgør Tarup Skoles distrikt. Mange - ikke kun forældre til skoleelever - synes at trafiksituationen

Læs mere

ESTER. Skitseforslag 02.09.2010

ESTER. Skitseforslag 02.09.2010 ESTER Skitseforslag 02.09.2010 BY Udarbejdet af og NORD arkitekter TRAFIKSANERING AF SVENDBORGVEJ I VESTER AABY Skitseforslag Udarbejdet af Vejdirektoratet og NORD Arkitekter 02.09.2010 Yderligere oplysninger:

Læs mere

OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN PROJEKTKATALOG

OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN PROJEKTKATALOG OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN PROJEKTKATALOG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSFOR BEDRINGER PÅ. Hvidovre Kommune. Beskrivelse af skitseprojekt. Oktober 2014 AVEDØRE TVÆRVEJ

TRAFIKSIKKERHEDSFOR BEDRINGER PÅ. Hvidovre Kommune. Beskrivelse af skitseprojekt. Oktober 2014 AVEDØRE TVÆRVEJ Til Hvidovre Kommune Dokumenttype TRAFIKSIKKERHEDSFOR Beskrivelse af skitseprojekt Dato BEDRINGER PÅ Oktober 2014 AVEDØRE TVÆRVEJ Forbedring af cykelforhold på Avedøre Tværvej Revision A Dato 2014-10-01

Læs mere

OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag

OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag DINES JØRGENSEN & CO. A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag Baggrund og forudsætninger. Baggrunden

Læs mere

HUSKESEDDEL. Vinderslev og Omegns Lokalråd. Til Silkeborg Kommune. Vinderslev og Omegns Lokalråd Formand Jane Vibjerg, jane@vibjerg.

HUSKESEDDEL. Vinderslev og Omegns Lokalråd. Til Silkeborg Kommune. Vinderslev og Omegns Lokalråd Formand Jane Vibjerg, jane@vibjerg. Vinderslev og Omegns Lokalråd Dato : 31.05.2012 Til Silkeborg Kommune HUSKESEDDEL Vinderslev og Omegns Lokalråd Formand Jane Vibjerg, jane@vibjerg.com 1 Vinderslev og Omegns Lokalråd ønsker følgende emner

Læs mere

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byfortætning og byomdannelse Mål Silkeborg Kommune vil: Skabe mulighed for yderligere byggeri i bymidten gennem fortætning og byomdannelse.

Læs mere

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2 RINGKØBING SKJERN KOMMUNE VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FORSLAG TIL ÆNDRINGER INDHOLD 1 Indledning, baggrund

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk Indholdsfortegnelse 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole...1 1.1 Beskrivelse af undersøgelsen...1 1.2 Besvarelsesprocenter...2 1.3 Transportmiddelvalg...3 1.4 Elevernes rutevalg...5 1.4.1 Ruter

Læs mere

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge Butikker på Vestergade mod gadekæret. Gaden udgør den nordlige grænse af projektområdet. Materialet er bygget op i to dele: 1 Helsinge

Læs mere

Nr. Afsender Datofor modtagelse

Nr. Afsender Datofor modtagelse Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 431 for en erhvervsvirksomhed ved Hovedgaden i Løgstrup samt forslag til tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune

Læs mere

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP Veje og Grønne områder Trekronerskolen 1 Skolerunde 2013 - Trekronerskole kolen Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. VGO: Veje og Grønne områder CP: Cyklistplan 2012 TSP:

Læs mere

AALBORG ØST. Trafik & Miljø

AALBORG ØST. Trafik & Miljø AALBORG ØST Trafik & Miljø AALBORG KOMMUNE April 2002 Udgivet af: Aalborg Kommune Trafik & Veje Rådgiver: Nordlandsvej 60, 8240 Risskov, Telefon 8210 5100 - Fa 8210 5155 Forord I et moderne samfund er

Læs mere

Hvide Sande Trafikplan for midtbyen Projekt Vækst i Turisterhvervet: Erhvervsmæssig vækst i forhold til kyst- og havnebyer

Hvide Sande Trafikplan for midtbyen Projekt Vækst i Turisterhvervet: Erhvervsmæssig vækst i forhold til kyst- og havnebyer Hvide Sande Trafikplan for midtbyen Projekt Vækst i Turisterhvervet: Erhvervsmæssig vækst i forhold til kyst- og havnebyer Hvide Sande Trafikplan 1 Indhold Indledning 2 Trafikale udfordringer i Hvide Sande

Læs mere

CARL NIELSENS ALLÉ SKITSEFORSLAG 1. JUNI 2010

CARL NIELSENS ALLÉ SKITSEFORSLAG 1. JUNI 2010 CARL NIELSENS ALLÉ SKITSEFORSLAG 1. JUNI 2010 BAGGRUND Østerbro lokaludvalg har i vinteren 2009-2010 igangsat en proces for at udvikle en ny lommepark omkring pladsen på Carls Nielsens Allé ud mod Østerbrogade

Læs mere

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg Indledning Esbjerg Kommune ønsker at tilbyde ældre medborgere pleje i velfungerende plejefaciliteter, der yder respekt

Læs mere

Forslag til Kommuneplan 2016. Redegørelse

Forslag til Kommuneplan 2016. Redegørelse Forslag til Kommuneplan 2016 Redegørelse for nye rammeudlæg vedrørende Kystnærhedszonen, landskabelige interesseområder, beskyttede dyre- og plantearter samt beskyttet natur Nærværende hæfte er udarbejdet

Læs mere

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020 UDVIK- LINGS- PLAN Lydum 2020 Naturen er vores styrke og kilde til store oplevelser. Gå selv på opdagelse i naturen, pas på den og del den med andre. Sammen fortæller vi verden om vores natur - #viinaturen

Læs mere

Teknisk notat. Roskilde Kommune Evaluering af helleanlæg i Herringløse. Version 2 1 BAGGRUND OG FORMÅL

Teknisk notat. Roskilde Kommune Evaluering af helleanlæg i Herringløse. Version 2 1 BAGGRUND OG FORMÅL Teknisk notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Roskilde Kommune Evaluering af helleanlæg i Herringløse 23. marts 2015 Vores reference:

Læs mere

Tårs. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Tårs. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Tårs Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Skriv en overskrift til indledningen Skriv en indledning Tårs Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01

Læs mere

side 1 af 8 STØVRING BYTORV

side 1 af 8 STØVRING BYTORV 042015 side 1 af 8 STØVRING BYTORV Pladsen idé vision Velkommen til Støvring Bytorv. Visionen med nærværende projektforslag har været at skabe et nyt bytorv med en klar rumlig og funktionel identitet,

Læs mere

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 30 Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 Gennemsnit af borgernes prioritering på hjemmesiden. Tema Point Uheld

Læs mere

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA UDKAST MT Højgaard A/S Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning 17. januar 2014 SB/PSA 1 Indledning I forbindelse med planerne for området omkring Sorgenfri Torv har Via Trafik analyseret de fremtidige

Læs mere

Vurderingen baserer sig på følgende grundlag: - Bebyggelsesplan, dateret 19/12 2014. - Trafiktællinger, Hillerød Kommune

Vurderingen baserer sig på følgende grundlag: - Bebyggelsesplan, dateret 19/12 2014. - Trafiktællinger, Hillerød Kommune Notat Hillerød Kommune ULLERØDBYEN Trafikal vurdering 17. december 2014 Projekt nr. 218546 Dokument nr. 1214349121 Version 1 Udarbejdet af ACH Kontrolleret af PFK Godkendt af PFK 1 BAGGRUND I forbindelse

Læs mere

AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning

AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning De nye byrum ved Svendborg Havn -konkretisering og afprøvning af bogen Aktiverende arkitektur og byplanlægning Svendborg Havn Havnen i Svendborg er et attraktivt

Læs mere

C y k e l p a r k e r i n g

C y k e l p a r k e r i n g C y k e l p a r k e r i n g B a n e g å r d s o m r å d e t, J a n u a r 2 0 0 4 BILAG 9 S T A D S A R K I T E K T E N S K O N T O R P R O J E K T A F D E L I N G E N M A G I S T R A T E N S 2. A F D E

Læs mere

Vurdering af cyklisters forhold på Gl. Hareskovvej og trafik på Rolighedsvej ifm ny dagligvarebutik i Hareskovby

Vurdering af cyklisters forhold på Gl. Hareskovvej og trafik på Rolighedsvej ifm ny dagligvarebutik i Hareskovby Reitan Ejendomsudvikling Vurdering af cyklisters forhold på Gl Hareskovvej og trafik på Rolighedsvej ifm ny dagligvarebutik i Hareskovby COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36

Læs mere

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk

Læs mere

STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO

STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO BYENS PLACERING - situations diagram KYSTVEJEN - en unik strækning VEJEN TIL STRØBY EGEDE - Storyboard Tryggevælde Å Strand hotellet Kystvejen 1 Kystvejen 2 Entré til byen

Læs mere

Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015

Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015 1 Torrild lokalråds bestyrelse, Torrild den 8. december 2015. Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015 Dagsorden: 1. Velkomst ved formand Henrik Iversen 2. Oplæg ved Kommunaldirektør

Læs mere

Hvad vil vi med provinsbyerne? COWI 6. marts 2012

Hvad vil vi med provinsbyerne? COWI 6. marts 2012 Hvad vil vi med provinsbyerne? COWI 6. marts 2012 Befolkningsudviklingens geografi under finanskrisen Befolkningsudvikling pr. år 2008 til 2012 Kilde: Danmarks Statistik De unges flyttemønster under finanskrisen

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5.13

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5.13 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5.13 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 5.13 1 Lokalplanens formål... 2 Lokalplanens område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Vej- og stiforhold... 5 Parkeringsforhold...

Læs mere

BORGERNES VISION FOR FREMTIDENS HAVN I KERTEMINDE

BORGERNES VISION FOR FREMTIDENS HAVN I KERTEMINDE BORGERNES VISION FOR FREMTIDENS HAVN I KERTEMINDE Indhold Forord Processen - Borgernes VISION Havnens udvikling Borgernes vision for havneområdet Borgernes VISION 3 4 7 9 Konceptuel plan for Kerteminde

Læs mere

Trafikplan for Brinken Kystvejen. Workshop 27. oktober 2015. Henrik Grell og Lárus Ágústsson 11-11-2015 TRAFIKPLAN KYSTVEJEN - BRINKEN - WORKSHOP

Trafikplan for Brinken Kystvejen. Workshop 27. oktober 2015. Henrik Grell og Lárus Ágústsson 11-11-2015 TRAFIKPLAN KYSTVEJEN - BRINKEN - WORKSHOP Trafikplan for Brinken Kystvejen Workshop 27. oktober 2015 Henrik Grell og Lárus Ágústsson 1 Dagsorden Tid Indhold 18:30 18:45 Velkomst ved Stevns Kommune og introduktion til workshop ved COWI 18:45 19:10

Læs mere

Evaluering af borgerdialog og trafiksanering af H.C. Ørsteds Vej

Evaluering af borgerdialog og trafiksanering af H.C. Ørsteds Vej Evaluering af borgerdialog og trafiksanering af H.C. Ørsteds Vej v/ Lene Hansen, MOE TetraplanA/S og Peter Raaschou, Frederiksberg Kommune VEJFORUM 2015 SIDE 1 Baggrund Cykelstier på trafikveje Mangler

Læs mere

Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler

Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler Til: Fra: Vedr.: Teknik- og Miljøudvalget Niels Tørsløv Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler 18. september 2007 Baggrund CTR er

Læs mere

DAGSORDEN. Dialog om udviklingsplan for Hjallerup 12. Februar 2013. Velkomst. Præsentation (ca.30 min) Delområde A centerområdet (20min) Pause

DAGSORDEN. Dialog om udviklingsplan for Hjallerup 12. Februar 2013. Velkomst. Præsentation (ca.30 min) Delområde A centerområdet (20min) Pause DAGSORDEN Velkomst Præsentation (ca. min) Dialog om udviklingsplan for Hjallerup. Februar Delområde A centerområdet (min) Pause Delområde B Søndergade mv. ( min) Delområde C Østergade ( min) Opsamling

Læs mere

Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej

Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej Skagen Kommune Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk 1 Baggrund Kommuneplanen

Læs mere

Notat. Syddjurs Kommune Trafiksikkerhed på Hovedgaden i Rønde. : Lars Bonde, Syddjurs Kommune. : Thomas Rud Dalby, Grontmij A/S. Vedlagt : Kopi til :

Notat. Syddjurs Kommune Trafiksikkerhed på Hovedgaden i Rønde. : Lars Bonde, Syddjurs Kommune. : Thomas Rud Dalby, Grontmij A/S. Vedlagt : Kopi til : Notat Syddjurs Kommune Trafiksikkerhed på Hovedgaden i Rønde Sofiendalsvej 94 9200 Aalborg SV Danmark T +45 9879 9800 F +45 9879 9857 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 17. maj 2011 Projekt: 21.2776.53 Til

Læs mere

SE TRAFIK NOTAT NØRBYVEJ 2-1 VEJ I ÅBENT LAND. ETABLERING AF 2-1 VEJ.

SE TRAFIK NOTAT NØRBYVEJ 2-1 VEJ I ÅBENT LAND. ETABLERING AF 2-1 VEJ. SE TRAFIK NOTAT NØRBYVEJ 2-1 VEJ I ÅBENT LAND. ETABLERING AF 2-1 VEJ. SE Trafik 28. september 2015 Vangelystvej 10, 5250 Odense SV Tlf. 6160 7260 Mail: steen@setrafik.dk CVR-nr. 3492 6093 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej 1 Værløse Kommune Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej Hovedrapport August 1999 Dokument nr. 44438-001 Revision nr. 1 Udgivelsesdato August 1999 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt MSD 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261 Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning Notatet redegør for trafikale forhold ved den planlagte sammenlægning af 4 skoler på Amager. Analysen er udarbejdet ift. de tre opstillede modeller:

Læs mere

HELHEDSPLAN HILLERØD SYD - PROGRAMMERINGS ANALYSE OMRÅDE : STATION-BYKERNE-HOSPITAL

HELHEDSPLAN HILLERØD SYD - PROGRAMMERINGS ANALYSE OMRÅDE : STATION-BYKERNE-HOSPITAL HELHEDSPLAN HILLERØD SYD - PROGRAMMERINGS ANALYSE OMRÅDE : STATION-BYKERNE-HOSPITAL Introduktion INDLEDNING mulig og at der i udformningen indtænkes tryghed, olevelser og komfort i så stor grad som overhovedet

Læs mere

IRMABYEN: REDEGØRELSE VEJPROJEKT INTERNE VEJE. Projektnummer 3631400077. Vejprojekt Interne veje. Rødovre Kommune.

IRMABYEN: REDEGØRELSE VEJPROJEKT INTERNE VEJE. Projektnummer 3631400077. Vejprojekt Interne veje. Rødovre Kommune. IRMABYEN: REDEGØRELSE VEJPROJEKT INTERNE VEJE Projekt IrmaByen Projektnummer 3631400077 Emne Til Fra Vejprojekt Interne veje Rødovre Kommune Rikke Høy Eskedal Udgivet 06-01-2016 Revideret 09-02-2016 I

Læs mere

Oversigtskort: 2 af 14

Oversigtskort: 2 af 14 er beliggende i den sydlige del af Hobro. Skolen har ca. 520 elever fordelt på 0.-6. klassetrin. SFO er beliggende ved skolen. Der er udpeget 12 fokuslokaliteter i skoledistriktet. Kort 1 af 14 Skole:

Læs mere

Borgermøde om Hinnerup midtby og letbanen. 10. maj 2016, Rønbæk Idrætscenter

Borgermøde om Hinnerup midtby og letbanen. 10. maj 2016, Rønbæk Idrætscenter Borgermøde om Hinnerup midtby og letbanen 10. maj 2016, Rønbæk Idrætscenter Program Kl. 18.30 Kl. 19.00 Kl. 19.10 Kl. 19.30 Åben café med fagfolk Velkomst og introduktion v. Nils Borring, borgmester Oplæg

Læs mere

EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9

EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9 FREMTIDENS VOLLSMOSE EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9 ORGANISERING ORGANISERING Odense Kommune 3 Direktører/chefer Civica 2 Direktører/chefer Fyns almennyttige Boligselskab

Læs mere

Tema 5: Trafik og sikkerhed

Tema 5: Trafik og sikkerhed Tema 5: Trafik og sikkerhed Under udviklingstemaet Trafik & Sikkerhed ønsker vi at arbejde med projektet indenfor forbedring af trafiksikkerhed, offentlig transport og forbedrede skoleveje. en for temaet

Læs mere

Jellebakkeskolen, revision 2013:

Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen er beliggende i Risskov nord for Aarhus. Skolen har 0.-9. klassetrin og modtager pr. august 2013 samtlige elever fra Vejlby Skole. SFO er beliggende nær

Læs mere

Sankt Jørgens Vej, Svendborg

Sankt Jørgens Vej, Svendborg Sankt Jørgens Vej, Svendborg Prioritering af trafiksikkerhedsprojekter Granskning af løsningsmuligheder Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 11.07.2014 Version: 02 Projekt nr.: 7108-001 MOE A/S Åboulevarden

Læs mere

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Psykiatrisk Hospital, Risskov - omdannelse til boliger Baggrund for høringen Denne høring udsendes som en orientering og et oplæg til

Læs mere

Rammer og handlinger for udvikling af Ballerup Bymidte

Rammer og handlinger for udvikling af Ballerup Bymidte Rammer og handlinger for udvikling af Ballerup Bymidte Forslag 30. august 2011 1 Kommunalbestyrelsen har besluttet at skabe muligheder for udvikling og omdannelse af Ballerup Bymidte til en attraktiv by

Læs mere

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Vinderup Sevel Thorsminde Holstebro Mejrup Vemb Nr. Felding Tvis Staby Ulfborg HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Holstebro Kommune Hastighedsplan Godkendt d. 18. august 2009 Udarbejdet af Holstebro Kommune

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

Herlev Bytorv. Butikker, erhverv & boliger i hjertet af Herlev

Herlev Bytorv. Butikker, erhverv & boliger i hjertet af Herlev Herlev Bytorv Butikker, erhverv & boliger i hjertet af Herlev Skitseforslag 14.01.2016 INTRODUKTION I disse år oplever hele hovedstadsregionen en enorm udvikling. I Herlev kommer dette blandt til udtryk

Læs mere

Information om kørsel til skole. Skoleåret 2015/16

Information om kørsel til skole. Skoleåret 2015/16 Information om kørsel til skole Skoleåret 2015/16 Side 2 Kære forældre Velkommen til skoleåret 2015/2016. I denne folder kan I finde generel information om regler mm. vedrørende kørsel til og fra skole

Læs mere

Møde mellem Ribe Midt, Ribe Nord og Ribe Syd og Teknik & Byggeudvalget

Møde mellem Ribe Midt, Ribe Nord og Ribe Syd og Teknik & Byggeudvalget Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 1. juni 2016 Journal nr. 15/22296 Login cow Sagsbehandler Connie Weiss Fallesen Telefon direkte 76 16 13 30 E-mail cow@esbjergkommune.dk Møde mellem Ribe Midt, Ribe Nord

Læs mere

GÅGADEN - REGLER FOR INDRETNING, ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE

GÅGADEN - REGLER FOR INDRETNING, ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE GÅGADEN - REGLER FOR INDRETNING, ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE Velkommen til gågaden i Hørsholm. Her skal være plads til et levende handels- og byliv, sikker og tryg færdsel for alle og gode aktiviteter

Læs mere

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 TobaksBYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 Tobaksbyen//23. April 2015//skala arkitekter 2 Identitet, Tæthed & Variation Fremtidens Tobaksbyen er placeret i et dynamisk felt mellem villakvarterer, industri/erhverv

Læs mere

HVALSØ BYTORV 26.10.2012. Mangor & Nagel

HVALSØ BYTORV 26.10.2012. Mangor & Nagel HVALSØ BYTORV 26.10.2012 Mangor & Nagel A R K I T E K T F I R M A Baggrund - intentioner Handelslivet i Hvalsø er i dag begrænset til tre dagligvareforretninger samt få butikker langs hovedgaden. Dette

Læs mere

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

stationsforpladsen hedehusene

stationsforpladsen hedehusene stationsforpladsen hedehusene Borgermøde 19.10.2015 Arkitekter: Juul Frost Arkitekter Ingeniør: Atkins ingeniører DISPOSITION 1. VISION - Fra spredt til samlet byliv - Bedre forhold for bløde trafikanter

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Forslag til fysiske forbedringer

Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Forslag til fysiske forbedringer Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Forslag til fysiske forbedringer Dette katalog indeholder en række projekter fra bruttolisten til trafiksikkerhedsprojekter i Hedensted Kommune. Der er en kort beskrivelse

Læs mere

VEJ- OG STIKATALOG. Boligvænge. Boligvej. Boligvej. Boligvænge. Boligvej med plads mål 1:300

VEJ- OG STIKATALOG. Boligvænge. Boligvej. Boligvej. Boligvænge. Boligvej med plads mål 1:300 S Ø N D E R G Å R D VEJ- OG STIKATALOG Boligvej Boligvænge Boligvænge Boligvej Boligvej med plads mål 1:300 1 HAVEBOLIGOMRÅDET mellem Søndergårds Allé og søen SØNDERGÅRDS ALLE (fordelingsvej) Sydvest for

Læs mere

RÅDHUSPLADSEN. ØSTERGADE - SILKEBORG volumenstudie 25.05.2011

RÅDHUSPLADSEN. ØSTERGADE - SILKEBORG volumenstudie 25.05.2011 RÅDHUSPLADSEN ØSTERGADE - SILKEBORG volumenstudie facader mm. bearbejdes følgende / i visualiseringerne er faldende terræn angivet som flader med 50 cm spring 25.05.2011 RÅDHUSPLADSEN EKSISTERENDE FORHOLD

Læs mere

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Slagelse Kommune Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Trafiksikkerhedsrevision Juni 2009 COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Slagelse

Læs mere

Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel

Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel Tekst til ansøgningsskema: Projektet: Projektets titel: Projektets hovedformål: Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel Hovedstadsregionen skal være verdens bedste cykelregion med et højklasset

Læs mere

UDKAST. Frederiksborg Amt. Mikkelborg Strandpark Vurdering af mulig udvidelse. NOTAT 31. juli 2006 jvl/psa

UDKAST. Frederiksborg Amt. Mikkelborg Strandpark Vurdering af mulig udvidelse. NOTAT 31. juli 2006 jvl/psa UDKAST Frederiksborg Amt Mikkelborg Strandpark NOTAT 31. juli 2006 jvl/psa Indholdsfortegnelse...1 1 Sammenfatning og konklusion...3 2 Indledning...4 2.1 Baggrund...4 2.2 Projektbeskrivelse...4 2.3 Analyser

Læs mere

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand Letbaner.DK Østergade 16 8660 Skanderborg Tlf.: 30 34 20 36 e-mail: hb@letbaner.dk Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand 1. høringsrunde Marts 2016 Figur 1: Oversigt over høringsbidragets hovedindhold

Læs mere

P L E J E C E N T E R B A N E B O

P L E J E C E N T E R B A N E B O PROJEKT OG STED BAGGRUND Boligselskabet Skt. Jørgen og Viborg Kommune har taget initiativ til at opføre Plejecenter Banebo, som en del af Viborgs nye bydel Banebyen. Viborg Baneby er et ældre bynært erhvervsområde,

Læs mere

Udvalgte færdselstavler

Udvalgte færdselstavler Udvalgte færdselstavler 59 6 Udvalgte færdselstavler Advarselstavler Advarselstavler er trekantede med rød kant. Spidsen vender opad. Tavlerne bruges til at advare trafikanterne om farer, som man ikke

Læs mere

VISION ØSTERSTRAND VISION INDLEDNING ØSTERSTRAND

VISION ØSTERSTRAND VISION INDLEDNING ØSTERSTRAND FREDERICIA Fredericias bynære strande, Østerstrand og Hyby Lund Strand, giver byens borgere og gæster helt unikke udfoldelses- og oplevelsesmuligheder. Strandene har derfor rigtig mange besøgende året

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

Ny institution i Hareskovby

Ny institution i Hareskovby Kunde Sag: Furesø Kommune 30. november 2016 JKD, MLJ Rev. 20. december 2016 Ønske om en ny institution Furesø Kommune ønsker at bygge en ny institution i Hareskovby til at afløse det nuværende Hareskov

Læs mere

Sikre rundkørsler 26 TRAFIK & VEJE 2013 JUNI/JULI

Sikre rundkørsler 26 TRAFIK & VEJE 2013 JUNI/JULI UDFORMNING AF KRYDS Sikre rundkørsler Projektet Cyklisters sikkerhed i rundkørsler har gennem flere studier sat fokus på rundkørsler og trafiksikkerhed. Artiklen beskriver sikre design for både cyklister

Læs mere

Bind Roskilde sammen. Notat om Ny Østergade-arealet

Bind Roskilde sammen. Notat om Ny Østergade-arealet Bind Roskilde sammen Notat om Ny Østergade-arealet Vi skal binde Roskilde sammen. Vi skal bygge by bygge levende bygge bæredygtigt. Roskilde Kommune afholder en plankonkurrence om Ny Østergadearealet i

Læs mere

VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE

VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE REMA EJENDOM A/S VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1

Læs mere

Hasselager Skole, revision 2012.

Hasselager Skole, revision 2012. Hasselager Skole, revision 2012. Hasselager Skole er beliggende i Hasselager vest for Aarhus. Skolen har ca. 700 elever fordelt på 0.-9. klassetrin. Ved skoleforliget i 2012 er Hasselager Skole fusioneret

Læs mere

Campus Odense. I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden

Campus Odense. I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden Campus Odense Campus Odense I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden CAMPUS ODENSE Campus Odense er Danmarks mest ambitiøse udviklingsområde for forskning, uddannelse og erhverv. Over de næste 10 år

Læs mere

Trafikafvikling i området Søndre Fasanvej - Smallegade

Trafikafvikling i området Søndre Fasanvej - Smallegade Trafikafvikling i området Søndre Fasanvej - Smallegade Analyse af scenarier November 2013 Frederiksberg Kommune Udarbejdet af: Elena Pérez-Rebollo Kontrolleret af: Lene Hansen Godkendt af: Elena Pérez-Rebollo

Læs mere

Godsbanearealerne et nyt byområde

Godsbanearealerne et nyt byområde Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 4. april 2016 Godsbanearealerne et nyt byområde Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune er i gang med, at planlægge det nye byområde ved

Læs mere

OFFENTLIG HØRING OM SKITSE TIL HELHEDSPLAN FOR TANGKROGOMRÅDET MARTS 2015

OFFENTLIG HØRING OM SKITSE TIL HELHEDSPLAN FOR TANGKROGOMRÅDET MARTS 2015 OFFENTLIG HØRING OM SKITSE TIL HELHEDSPLAN FOR TANGKROGOMRÅDET MARTS 2015 1 Sumatravej ØSTHAVNSVEJ Marselisborg Havnevej TANGKROGEN STRANDVEJEN Tangkrogen ligger centralt i Aarhus, syd for midtbyen og

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Favrskov Kommune Trafik og Veje 2014 Forord Favrskov Kommune udarbejdede i 2008 en trafiksikkerhedsplan med det ambitiøse mål at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

BYUDVIKLING TOMMERUP VEST. November 2016

BYUDVIKLING TOMMERUP VEST. November 2016 BYUDVIKLING TOMMERUP VEST November 2016 BYSTRUKTUR Skovstrupvej - Livet på landet i byen Skolevej - LandsBYmidten Vestervangen - Parcelhusområdet Tommerup Vest inddeles i tre bebyggede områder, som knytter

Læs mere