- Vejledning til brug af beregner af læseudvikling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- Vejledning til brug af beregner af læseudvikling"

Transkript

1 Beregneren - progression i de nationale læsetest Læsevejledning og praktiske spørgsmål Vejledning indeholder 3 dele: 1. En indledning, som overordnet giver baggrunden for projektet Øget pædagogisk anvendelighed af de nationale test og udarbejdelsen af den elektroniske omsætningstabel, herefter kaldet Beregneren. 2. En teknisk vejledning til hvordan man bruger beregneren, dvs. hvordan man lægger testresultater for sine elever ind, får de konverterede testresultater ud, samt hvordan man kan sammenstille sine elevoplysninger så de giver mening. 3. En kort vejledning i form af en case om hvordan man kan forstå og fortolke de oplysninger, der kommer ud af beregneren. Derudover er der to appendikser til denne vejledning: Appendiks 1: Om baggrund og teori bag valg af skala Appendiks 2: Om analyse af elevforløb Beregneren forudsætter brug af Excel2010, men kan fungere på ældre versioner. Det tilrådes at: A) Brug en maskine der har Excel2010 installeret i forvejen eller få installeret Excel2010 (PIT lægger det på ved forespørgsel). B) Hvis du ikke har en vis erfaring med at bruge både regneark og testsystemet, så alliér dig med en der har rutinen når du går i gang - spørgsmål om test, progression og måleusikkerhed er i forvejen svært stof. Bemærk at, testdata er fortrolig information, og at de konverterede data er omfattet af de samme krav til fortrolighed som de data, der kan hentes i testsystemet. Der bør udvises særlig forsigtighed hvis resultaterne gemmes. Vigtigt Der er megen information i denne vejledning. Her er et råd til hvordan man kommer i gang: Start med at se instruktionsvideoen og/eller bladre igennem afsnit 2 om teknikken (side 4-11) resten er nemmere at læse, når man har været inde over at bruge systemet på egne elever. Hvis der er problemer eller spørgsmål kan du kontakte: God arbejdslyst! Vejledning_DNT_Progression_v3.4 1

2 1. Indledning og baggrunden for projektet Test som pædagogisk værktøj Spørgsmål som Hvor stærk er den faglige udvikling hos eleven?, Er den mindre/større end forventet?, Hvad virker?, Virker det vi gør?, Er der noget vi skal ændre på? og Er der elever, der ikke udfordres optimalt? er blandt de vigtigste at besvare, for at sikre sig de nødvendige pædagogiske oplysninger. Noget kan direkte observeres (fx produktive færdigheder - kan eleven læse højt?), andet er man nødt til at bruge redskaber til at undersøge (fx receptive færdigheder forstår eleven tekstens budskab?). En præcis registrering af faglig udvikling (elevens udbytte af undervisningen) - kræver systematisk registrering gerne skriftlig. Når man som lærer skal sætte mål for eleverne i klassen, skal man bruge en måde at beskrive målet på og helst også en metode til at undersøge (evt. et redskab) om målet nås. Et meget håndgribeligt redskab til registrering af faglig udvikling (progression) er test. Principielt kan progressionen beregnes ved at trække to testscore fra hinanden. Men resultaterne skal være opgjort på den rigtige måde på den samme skala, og denne skala skal have nogle helt særlige egenskaber. Resultaterne fra de nationale test er lette at forstå, da de måler op mod en norm (i forhold til middeleleven), og på den måde ligner de karakterer som alle kender både elever skoler og forældre. Dette valg betyder samtidigt, at skalaerne hverken er designet eller egnede til måling af progression eller beregning af elevgennemsnit (fx klasseresultater), og hvor det kan give betydelige målefejl når man alligevel gør det (se Appendiks 1: Om baggrund og teori bag valg af skala). Desuden rapporteres læsetestene på fire uafhængige og usammenlignelige skalaer. Dette var baggrunden for at række københavnske skoler efterlyste et redskab og dette projekt blev iværksat i samarbejde mellem kommunen, skolerne, Epinion og NordicMetrics. Skolens kvalitet kan ikke måles på elevernes faglige niveau Danske skoler har meget forskelligt og meget blandet elevgrundlag. Dette gælder ikke mindst for skolerne i København yderpunkterne kan beskrives således: Nogle skoler ligger i boligområder, hvor flertallet af eleverne taler et andet sprog end dansk til dagligt derhjemme, og hvor der er mange forældre, der har mest fokus på at klare dagligdagen og ikke har overskud til/svage forudsætninger for at bakke op om skolen og hjælpe med lektierne fx den danske stil. Sådanne elever har ofte et lille basisordforråd på dansk når de starter i skolen og er ikke stærke i bogstaverne og deres lyde. Disse skoler er med hensyn til læseniveau belastede på grund af elevgrundlaget. Andre skoler er privilegerede ved at ligge i områder hvor forældrene naturligt følger tæt med, hjælper med lektier og hvor samtalen om middagsbordet handler om noget som udvikler/skærper elevens danske sprogforståelse og måde at ræsonnere på. Mange af disse elever kan læse når de starter i skolen. Tre forhold skal man være meget opmærksom på: 1. Sammenhæng mellem skole og elevernes faglige niveau er stærk men kun statistisk: Eleverne fra belastede skoler har som udgangspunkt meget dårligere forudsætninger for at klare sig godt i skolen. I Vejledning_DNT_Progression_v3.4 2

3 de nationale test i læsning ligger klassegennemsnittene på alle klassetrin uden undtagelse meget højere i de privilegerede end i de belastede skoler. Men der er grænser for hvad man kan bruge et gennemsnit til. At lære at læse er en individuel færdighed. Det er de enkelte elever der lærer ikke klassen. Ser man på hvad gennemsnittet består af, er der i alle skoler elever der bryder mønsteret: Positivt i de mest belastede skoler og negativt i de privilegerede skoler. Så det er ikke en ubrydelig årsagssammenhæng - sammenhængen er statistisk og undtagelserne fra reglen forekommer så vidt vides i alle klasser på alle folkeskoler i Danmark. 2. Der er en betydelig spredning mellem top og bund i alle klasser på alle klassetrin. Nogle elever afkoder automatiseret mens andre ikke kan bogstaverne ved skolestart. Opgaven som Danske skoler har, er at alle elever skal bringes så langt frem som muligt: Undervisningen skal svare til den enkelte elevs behov og forudsætninger ( 18). Spændet reduceres en smule gennem skoleforløbet de svageste elever lærer mest. Dette viser at skolernes indsats virker. Men vi kan også konstatere, at elever der starter i 0 te klasse i toppen ender i toppen ved den afsluttende prøve og tilsvarende i bunden. Det er en logisk følge af princippet om differentieret undervisning - helt i lovens ånd. 3. Skolers indsats kan kun måles på elevernes progression. Elevernes faglige niveau undervejs og ved afslutningen af skolen afhænger i langt højere grad af hvad eleverne havde med sig fra starten (faktorer, der ikke har noget med skolen at gøre som fx forældre, familie og venner, sprog og kultur, ånd og motivation, den genetiske og sociale arv) end af hvilken skole eleverne har gået på. Skolerne kan ikke holdes op på hvilket råmateriale (elevgrundlag) de har fået, kun hvad de har gjort ved det, som de har fået. De nye skalaer Som resultat af projektet Øget pædagogisk anvendelighed af de nationale test er der a) foretaget beregning af hvordan man kan omsætte skalaerne i de nationale test til en fælles skala pr. profilområde, der er forberedt på at kunne måle progression for den enkelte elev og b) lavet en regnearksapplikation (Beregneren - der fungerer som elektronisk omsætningstabel) der kan omsætte resultaterne fra testsystemet til de fælles progressionsskalaer. Der er altså beregnet tre skalaer: En for hvert af profilområderne men som gælder på tværs af de fire klassetrin: A-skalaen bruges på resultater fra Afkodning fra Læsetestene i 2., 4., 6. og 8. klassetrin, S- skalaen og T-skalaen bruges tilsvarende for henholdsvis profilområderne Sprogforståelse og Tekstforståelse for alle fire læsetest. De tre skalaer (som normalt ligger mellem 0 og 1700) over er stærkt inspireret af en af de mest anvendte og gennemprøvede amerikanske skalaer Lexile-skalaen 1. 1 T-skalaen kan betragtes som den Danske udgave af Lexile-skalaen, se i øvrigt om Lexile-skalaen i Appendiks 1: Om baggrund og teori bag valg af skala. Vejledning_DNT_Progression_v3.4 3

4 2. Hvordan man bruger beregneren, en teknisk vejledning Beregneren er et regnearksprogram (Excel2010), der som input skal bruge o oplysninger om hvilken test (læsetesten til 2., 4., 6. eller 8. klasse) der skal omsættes data fra, o elevernes percentilscorer (1-100-skalaen) for de tre profilområder, o Hvis man skal måle progression skal der bruges to testresultater for de samme elever (fx 4. klasse testen for 2010/2011 og 6. klasse testen for 2012/2013) output leveres som scorer på tre skalaer, der er fælles for alle fire test. Disse tre skaler er kaldet S- skalaen (Profilområdet sprogforståelse), A-skalaen (Profilområdet afkodning) og T-Skalaen (Profilområdet tekstforståelse). Der beregnes desuden klassegennemsnit og progression for hver elev. For at bruge beregneren skal man a) kunne benytte basale regnearksfunktioner og b) have adgang til testdata for sine elever. Beregneren er et regneark med fire faneblade: Forside, Omsætning, Resultater-Progression og Statistik. Åbn Exel2010-programmet Beregneren seneste version er fra januar Hvis du ikke har programmet eller mangler kodeordet, så tal med din skoleleder om det. Du kommer så ind på forsiden, se figur 1. Her finder du en række links, du kan få brug for. Der er blandt andet link til en overskuelig videovejledning, som på få minutter gennemgår hvordan Beregneren fungerer. Hvis du ikke har set videovejledningen, så bør du overveje at gøre det før du går videre her. Der er også link til den opdaterede version af denne vejledning. Figur 1 2 Seneste version fra Januar 2014 hedder Beregner_Progressionsskala_v3-4.xlsx Vejledning_DNT_Progression_v3.4 4

5 Klik på fanebladet Omsætning. Her ser du tre områder (Figur 2, fra venstre): Et blåt til input-data, et grønt til visning af outputdata og et hvidt, som er en kopi af det grønne, men hvorfra men kan kopiere data. Figur 2 Input kan hentes ved at copy-paste fra testsystemet det vil være langt det nemmeste i de fleste situationer. Men det er også muligt blot at indtaste testscorer med tal (1-100-skalaen) fx hvis læreren vil regne videre på sit eget bud på scoren i percentiler (jf. eksemplet i fortolkning af testresultater, hvor en elev taber koncentrationen midtvejs i testen og derfor ender med at score urealistisk lavt). Når man skal kopiere ind fra testsystemet gøres følgende: Åben en adgang til testsystemet (fx ved at klikke på Link til testsystemet eller brug anden browser); Log ind med UNI-Login; Vælg Testresultater og den test der skal arbejdes med (her er det Obligatorisk og 2010/2011 ); Vælg klassen (her 7B, der tog testen Dansk/Læsning 4. kl. i 2010/2011); Vælg Alle elever - tabel. Så fremkommer et skærmbillede som i figur 3. Nu er både regnearket og browserforbindelsen til testsystemet åben. Marker med musen elevrækkerne i tabellen i testsystemet (det markerede felt i figur 3). Kopier: Tryk Ctrl+C. Undgå at kopiere overskrifter og rækken benævnt klassegennemsnit med over dels fordi måden tabellen er opbygget på i testsystemet giver rod, hvis man markerer både elevdata og klassegennemsnit, dels fordi klassegennemsnit er beregnet på grundlag af percentiler og derfor kan være stærkt misvisende, jf. forklaring i Appendiks 1: Om baggrund og teori bag valg af skala). Vejledning_DNT_Progression_v3.4 5

6 Figur 3 Gå til Beregneren (regnearket i figur 2): placer cursoren (musen) i venstre øverste hjørne i tabellen (hvor der står Kopier fra testsystemet). Sæt ind (Tryk Crtr+V). HUSK at anføre testens klassetrin (ikke nødvendigvis det samme som elevernes!!) i det markerede felt (rød pil) øverst til venstre i figur 4. Så skulle skærmbilledet i excel-arket se ud som Figur 4: Figur 4 Vejledning_DNT_Progression_v3.4 6

7 Nu vil de konverterede scorer fremgå af det grønne område. Bemærk, at kolonnen Samlet vurdering fra testsystemet ikke optræder, fordi oplysningen er et gennemsnit af usammenlignelige størrelser som kun er beregnet til at danne sig et administrativt overblik og ikke er relevant i en pædagogisk sammenhæng. Det grønne område er beskyttet mod redigering, og der kan ikke gemmes resultater ned i dette regneark, der er beskyttet mod overskrivning. Men de samme oplysninger fremgår i det hvide område, som der umiddelbart kan kopieres fra, hvis man alene vil se på elevernes konverterede testresultater for én test. (som i det markerede felt til højre i figur 4). Hvis du vil arbejde med progression, altså at sammenligne to testresultater for hver elev, kan man springe dette led over. Figur 5 Start med at åbne det regneark på din computer hvor du vil gemme resultaterne; Markér det område i det hvide felt der er relevant (det markerede felt til højre i figur 5) og kopier (Tryk Ctrl+C). Åben dernæst dit regneark (eller word-dokument) hvori du vil se nærmere på/analysere oplysningerne og indsæt på følgende måde: Højreklik på musen, hvorefter valgmulighederne nedenfor til venstre i figur 6A fremkommer. Vælg [123] (markeret med Rødt i figur 6A). På den måde bliver det værdier (ikke formler), der bliver kopieret ind det skal se ud som til højre (figur 6B). Figur 6A Figur 6B Vejledning_DNT_Progression_v3.4 7

8 Når man, således, har omsat en klasses testresultater i 4. klasse-testen til progressions-scorer, kan man bruge dette resultat til at få et overblik over den reelle faglige spredning i klassen, man kan arbejde videre med oplysningerne: Fx regne på gennemsnit, se på forskelle mellem drenge og piger osv. Men den virkelige værdi kommer, når man ser på den faglige udvikling - Progressionen. Testresultaterne, som der er arbejdet med ovenfor var de obligatoriske læsetest i 4. klasse, som de nuværende elever i 7B tog i , da de gik i 4. klasse. De samme elever i 7B tog i læsetesten til 6. klasse. Gå ind i testsystemet, slå op under obligatoriske test i , vælg den tabel, der svarer til den, der er vist i figur 2, men som blot indeholder oplysninger om eleverne i 7B s obligatoriske læsetest i 6. klasse i 2012/2013. Markér tabellen og tryk Crtl+C. Gå dernæst ind i Beregnerens faneblad Omsætning hvor oplysningerne om 4. klasse resultater fra testsystemet blev kopieret ind under Test 1. Scroll derefter ned til omkring linje 50 hvor der står Test 2: Input - Skriv eller kopier resultater fra test-systemet. Her er et Input-område ligesom ovenfor, men beregnet på den efterfølgende test. Det ser ud som vist nedenfor i Figur 7. Figur 7 Placer musen i øverste venstre hjørne af Inputområdet og indsæt (tryk Crtl+V). Husk at rette klassetrinet (her skal det være 6 ) i det lille felt over tabellen. Herefter skal det gerne se ud som i figur 8: Vejledning_DNT_Progression_v3.4 8

9 Figur 8 Nu er 7B s elevers test i 4. klasse og 6. klasse lagt ind i regnearket og deres percentilscorer er konverteret til de nye skalaer. Klik på fanebladet Progression Resultater Her nu vist resultaterne ved siden af hinanden (figur 9) sammen med progressionen (kolonnerne til venstre), der er beregnet som differencen mellem de to testresultater. Figur 9 Vejledning_DNT_Progression_v3.4 9

10 Det skal understreges, at der kun kan beregnes en progression hvis en elev har taget begge test: Hvis eleven kun har taget den første test (her testen i 4. klasse), så vil eleven optræde i tabellen, men ikke med oplysninger om den anden test og progression. Hvis eleven kun har taget den anden test (her læsetesten i 6. klasse) vil elevens data ikke fremgå af tabellen. Det vil ofte også gælde elever, der lige er kommet ind i skolen. Man skal være opmærksom på, at hvis eleven har taget den obligatoriske test på en anden skole, så vil det gamle testresultat ligge i systemet og vil kunne fremskaffes ved henvendelse til UNI-C s support. Bemærk, at alle elevers resultater vil kunne findes i de grønne/hvide felter i fanebladet Omsætning. Den gennemsnitlige progression I figur 9 optræder en masse oplysninger, men for at kunne få mening ud af dem er det nødvendigt at have noget at holde dem op mod: Er en score på 930 et godt resultat for en elev i 4 klasse? Er en progression på 35 fra 4. til 6. klasse godt eller skidt? For at kunne svare på disse spørgsmål er det i projektet også undersøgt, og hvordan det falder ud fremgår af det tredje faneblad Gennemsnitlig Progression (figur 10). Her er præsenteret to tabeller (øverst) og tre figurer (nederst): Figur 10 Tabellen øverst til venstre, giver en oversigt over de gennemsnitlige scorer på progressionsskalaerne, vist for profilområder og hver tiende percentil. I tabellen til højre vises den gennemsnitlige progression pr. år fordelt på perioder, profilområder og percentiler. Vejledning_DNT_Progression_v3.4 10

11 De tre grafer nederst i figur 10 viser samme information grafisk, som fremgår i de to tabeller. Ser man på grafen helt til højre fremgår om niveau og udvikling i Tekstforståelse: Middeleleven (dvs. på 50-percentilen) har en tilvækst i tekstforståelse fra 670T i 2. klasse til 1270T i 8. klasse altså 600Tpå 6 år= 100T pr. år i gennemsnit. I en gennemsnitlig 2. klasse er afstanden 755T mellem 90-percentilen (de 2-3 elever, der præsterer bedst, svarende til klart over middel ) og 10-percentilen (de 2-3 svagest præsterende, svarende til Klart under middel ). Hvis en elev (ligesom den gennemsnitlige) forbedrer sine læsefærdigheder med 100T om året svarer denne forskel mellem top og bund i klassen altså til 7,5 års undervisning. Det kan også ses, at de dygtigste 10 procent af eleverne i 2. klasse (Klart over middel) læser på 1010T, hvilket svarer til de dårligst præsterende 10 procent af eleverne i 8. klasse, der læser på 995T (klart under middel). Dette har ikke før dette projekt været undersøgt i Danmark, og det kan sikkert være en overraskelse for mange, at de 2-3 dygtigste elever i en normal dansk 2. klasse læser bedre end de svageste elever i en normal dansk 8. klasse, og at de fagligt svage elever i en 2-klasse, normalt skal undervises i 6-8 år for at komme op på det samme faglige niveau, som deres dygtige klassekammerater har på 2. klassetrin. Vejledning_DNT_Progression_v3.4 11

12 3. Progressionen fra 4. til 6. klasse en Case Vi vil i denne sammenhæng se nærmere på eleverne i 7B (som er en fiktiv klasse) og deres progression (venstre i figur 11). Vi starter med at se på hele klassen og gennemgår dernæst en enkelt elevs testforløb. 7B s progression gennemgang af klassen Resultaterne fra 4. og 6. klassetesten er direkte sammenlignelige, så progressionen kan beregnes for hvert profilområde ved at trække scoren i 4. klassetesten ( ) fra scoren i 6. klassetesten ( ). Dermed får man estimatet på progressionen, som i de tre kolonner til højre i den store tabel i figur 11. Figur 11 For at have et sammenligningsgrundlag er vist oplysningerne fra de to tabeller i figur 10, som beskriver de gennemsnitlige scorer og den gennemsnitlige progression (højre i figur 11). For at kunne fortolke betydningen af resultaterne er det vigtigt at kunne holde det op mod gennemsnitlige værdier: Hvad kan vi normalt forvente mht. fagligt præstationsniveau på klassetrin? Hvilken progression vil man forvente at finde fordelt på profilområder? givet præstationsniveauet? Hvad er et godt resultat og hvornår bør man se efter muligheder for forbedring? Dette er lige præcist hvad gennemsnittene kan bruges som, hvis man ikke selv har bedre ideer (hvilket den indsigtsfulde lærer sagtens kan have, jf. også casen nedenfor). De relevante områder i de 2 tabeller (oplysninger for 4. og 6. klasse testene) er markeret med røde remmer i tabellerne. For at fokusere på principperne, så lad os nøjes at se på det umiddelbart mest centrale (indrammet med rødt i tabel 12), nemlig: a) gennemsnittet i klassen, som fremgår af den øverste række i tabellen og b) progressionen i læseforståelse (Profilområdet tekstforståelse, T-skalaen) for eleverne, kolonnen længst til højre. Vejledning_DNT_Progression_v3.4 12

13 Figur 12 Når der er anført at gennemsnittet er genberegnet er det fordi der ikke her er tale om percentilgennemsnittet (som fremgår i testsystemet) der er transformeret. Der er tale om et ægte gennemsnit af de nye scorer. Hvis man i stedet for havde regnet videre på percentilgennemsnittet, ville man få indbygget en ganske betydelig fejlkilde 3 da det giver forkerte resultater, hvis man regner med gennemsnit på en ordinalskala (se Appendiks 1: Om baggrund og teori bag valg af skala). Som det fremgår, er den gennemsnitlige score i klassen øget fra 863T i 4. klasse til 1101T i 6. klasse dvs. en gennemsnitlig progression på 238 enheder på T-skalaen (øverste linje i figur 12). Sammenligner man med Figur 11 (40-percentilen i den øverste tabel til højre) svare det til at klassegennemsnittet skal ligge mellem 40- og 50-percentilen, og der er den gennemsnitlige progression er mellem 200 og 210 (40 & 50-percentilen i den nederste tabel til højre). Gennemsnitligt ligger klassen med en progression på 238 altså lidt over gennemsnittet (kan betragtes som normen). Så det ser fornuftigt ud. Men man skal være varsom med at fortolke alene på gennemsnittet for klassen, for det er de enkelte elever, der lærer og besvarer testopgaver ikke klassen. Det der derfor er interessant, er hvordan dette gennemsnit er skabt, m.a.o. at se på hvilke elever, der ligger omkring en gennemsnitsprogression og hvilke der afviger markant fra forventningen (evt. normen). Det viser sig, at resultaterne for Brian, Micky, Morten og Christian (elev nr. 4, 5, 8, 10) må der ses nærmere på. Micky har stået næsten stille og Christian, er decideret rykket baglæns. De to elever ligger markant under det forventede niveau (markeret med røde pile i figur 12). Eleverne nr. 4 og 8 (markeret med grøn pil) er tilsyneladende gået markant frem især Morten. For disse 4 elever (og yderligere hvis der er elever, 3 Omregnes percentilgennemsnit fra testsystemet, kan det i praksis give en forskel på op til 200T. Da den gennemsnitlige progression pr år er ca. 100T, kan beregninger på grundlag af percentilscorer (som der oplyses i testsystemet) realistisk udløse fejl i beregnet klassegennemsnit, der svarer til 2 års gennemsnitlig progression. Vejledning_DNT_Progression_v3.4 13

14 hvor en progression omkring gennemsnittet er overraskende) vil det være en god ide, at gå ind i testsystemet og undersøge elevernes testforløb især skal man se på de elever der scorer lavere end forventet: Er der tale om reel tilbagegang? eller er det måske en målefejl, koncentrationsbesvær eller bare en dårlig dag? Christian (elev nr. 10) læser nu i henhold til testene dårligere, end han gjorde for 2 år siden. Det skal bemærkes, at han leverede en superpræstation i 4. klasse (1320T), så der også var meget at leve op til. Måske havde han bare en dårlig dag og til trods for det, ligger han stadigvæk pænt over landsgennemsnittet blandt 6. klasse elever. Men her bør altså holdes øje med om potentialerne udfoldes. Læreren kan overveje at tage en samtale med ham om dette. Micky (elev nr. 5) har med en tilvækst på kun 35T stået næsten stille en periode hvor læseudviklingen gerne skulle gå hurtigt. Her vil der være noget at følge op på for læreren. Først bør elevens testforløb dog løbes igennem er det noget han har misforstået? Eller har der været vrøvl med teknikken. Brian (elev nr. 4) leverede i 2011 en bundpræstation og er rykket 395T op ad skalaen. Ikke blot i tekstforståelse men også på de andre profilområder han ser ud til at være inde i en rigtig sund udvikling. Men måske skal det lige tjekkes, at præstationen i 2011 ikke var belastet af målefejl eller andre problemer. Morten (elev nr. 8) har med en progression på 700T mere end fordoblet sin score fra en bundpræstation i 4. kl. til en præstation på et rimeligt højt niveau i 6. klasse. Den svage præstation i 2011 var ikke tilsvarende på de andre profilområder, så her bør læreren undersøge om der var noget galt med hans test i tekstforståelse i Mortens to testforløb er analyseret og beskrevet i Appendiks til denne vejledning: Appendiks 2: Om analyse af elevforløb For resten af klassen og alt i alt - ser det ud som om klassen gør planmæssige fremskridt, og det vil være rimeligt at sætte det mål, at alle har øget deres individuelle læsescorer med den gennemsnitlige progression fra 6. til 8. klasse. Da klassen ligger over 40-percentilen vil det sige en progression på mindst 140T indtil testen i 8. klasse i Måske skal målene sættes lidt højere til Elev nr. 5 og 10, som ser ud som om de har underpræsteret i testen i For de elever, hvor der er tvivl om resultatet kan det være en ide at tage en frivillig test i november-december evt. både en 6. og en 8. klasse test. Denne case er et forenklet eksempel, der illustrerer metoden. Ved i højere grad at inddrage lærerens forudgående viden om klassen, undervisningen og de enkelte elever, kan analysen blive langt mere raffineret og nuanceret. Vejledning_DNT_Progression_v3.4 14

- Vejledning til brug af beregner af læseudvikling

- Vejledning til brug af beregner af læseudvikling Beregneren - progression i de nationale læsetest - Vejledning til brug af beregner af læseudvikling Læsevejledning og praktiske spørgsmål Vejledning indeholder 3 dele: 1. En indledning, som overordnet

Læs mere

Beregneren - progression i de nationale læsetest - Vejledning til brug af Beregneren af læseudvikling

Beregneren - progression i de nationale læsetest - Vejledning til brug af Beregneren af læseudvikling Beregneren - progression i de nationale læsetest - Vejledning til brug af Beregneren af læseudvikling Læsevejledning og svar på praktiske spørgsmål Vejledningen indeholder 3 dele: 1. En indledning som

Læs mere

Vejledning for anvendelse af Beregneren til Matematik. Måling af progression i de nationale til i matematik

Vejledning for anvendelse af Beregneren til Matematik. Måling af progression i de nationale til i matematik Vejledning for anvendelse af Beregneren til Matematik Læsevejledning og praktiske spørgsmål Vejledningen indeholder 3 dele: 1. En indledning, som overordnet beskriver baggrunden for projektet Øget pædagogisk

Læs mere

Beregneren Skole-Hjem-udgaven - Tillæg til vejledning til brug af Beregneren med kriteriescorer

Beregneren Skole-Hjem-udgaven - Tillæg til vejledning til brug af Beregneren med kriteriescorer Beregneren Skole-Hjem-udgaven - Tillæg til vejledning til brug af Beregneren med kriteriescorer Introduktion Denne vejledning skal ses som et tillæg til i Vejledningen til Beregneren i standardudgaven.

Læs mere

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse Skoleåret

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse  Skoleåret Læring af test Rapport for Skoleåret 2016 2017 Aarhus Analyse www.aarhus-analyse.dk Introduktion Skoleledere har adgang til masser af data på deres elever. Udfordringen er derfor ikke at skaffe adgang

Læs mere

Introduktion til kompetenceudvikling: Beregneren og Lærings- progression i DNT Aalborg, Gigantium, 4.-5.marts 2015

Introduktion til kompetenceudvikling: Beregneren og Lærings- progression i DNT Aalborg, Gigantium, 4.-5.marts 2015 Introduktion til kompetenceudvikling: Beregneren og Lærings- progression i DNT Aalborg, Gigantium, 4.-5.marts 2015 Jakob Wandall & Søren Munkedal, NordicMetrics ApS Vores baggrund Samfundsvidenskab Arbejdet

Læs mere

Introduktion til Beregneren og arbejde med progression i DNT Vejen kommune, Brørup, 24.-25.marts 2015. Jakob Wandall, NordicMetrics ApS

Introduktion til Beregneren og arbejde med progression i DNT Vejen kommune, Brørup, 24.-25.marts 2015. Jakob Wandall, NordicMetrics ApS Introduktion til Beregneren og arbejde med progression i DNT Vejen kommune, Brørup, 24.-25.marts 2015 Jakob Wandall, NordicMetrics ApS Baggrund Samfundsvidenskab (Cand. Polit) 1984-1994 Forskning, statistik

Læs mere

Forside. Nationale test. information til forældre. Januar Titel 1

Forside. Nationale test. information til forældre. Januar Titel 1 Forside Nationale test information til forældre Januar 2017 Titel 1 Nationale test information til forældre Tekst: Fokus Kommunikation og Undervisningsministeriet Produktion: Fokus Kommunikation Grafisk

Læs mere

Appendiks 3 Beregneren - progression i de nationale matematiktest - Vejledning til brug af beregner af progression i matematik

Appendiks 3 Beregneren - progression i de nationale matematiktest - Vejledning til brug af beregner af progression i matematik Appendiks 3: Analyse af en elevs testforløb i 3. og 6. klasse I de nationale test er resultaterne baseret på et forholdsvist begrænset antal opgaver. Et vigtigt hensyn ved designet af testene har været,

Læs mere

Vejledning til Elevprofilberegner 2017, ver november Kære dansklærere og læsevejledere

Vejledning til Elevprofilberegner 2017, ver november Kære dansklærere og læsevejledere Kære dansklærere og læsevejledere 15. november 2017 Dette er en trin-for-trin-vejledning til en ny version af Elevprofilberegneren 1. Elevprofilberegneren er et værktøj til håndtering af de normbaserede

Læs mere

De nationale tests måleegenskaber

De nationale tests måleegenskaber De nationale tests måleegenskaber September 2016 De nationale tests måleegenskaber BAGGRUND De nationale test blev indført i 2010 for at forbedre evalueringskulturen i folkeskolen. Hensigten var bl.a.

Læs mere

Vejledning til nye resultatvisninger i de nationale test

Vejledning til nye resultatvisninger i de nationale test Vejledning til nye resultatvisninger i de nationale test til lærere i alle fag August 2017 Forord Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har i august 2017 indført nye, forbedrede visninger af elevernes

Læs mere

www.evalueringssystem.dk

www.evalueringssystem.dk Brugervejledning Indledning... 3 Log på evalueringssystemet... 4 Afprøv en evaluering... 8 Åbn en evaluering eller en øvelse... 10 Gennemfør en evaluering og en øvelse... 13 Luk en evaluering... 15 Se

Læs mere

Appendiks 1: Om baggrund og teori bag valg af skala

Appendiks 1: Om baggrund og teori bag valg af skala Appendiks 1: Om baggrund og teori bag valg af skala De nationale test gav i 2010 for første gang danske lærere mulighed for at foretage en egentlig måling på en skala af deres elevers præstationer på grundlag

Læs mere

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10 Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til Svejsevisitering Indhold Oprettelse af kursister i testsystemet... 2 Opret Booking... 5 Kursisten tager test... 10 Læreren

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testresultater

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testresultater Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testresultater Version 1-1-1-1-1 (januar 2015) Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning

Læs mere

Bilagsnotat til: De nationale tests måleegenskaber

Bilagsnotat til: De nationale tests måleegenskaber Bilagsnotat til: De nationale tests måleegenskaber Baggrund Der er ti obligatoriske test á 45 minutters varighed i løbet af elevernes skoletid. Disse er fordelt på seks forskellige fag og seks forskellige

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Afprøvet med Internet Explorer og Google Crome, og burde også virke med Apple Safari.

Afprøvet med Internet Explorer og Google Crome, og burde også virke med Apple Safari. National test Elev. Kan anvendes til både norm- og kriteriebaserede resultater. Registreringsprogram for resultaterne af elevernes afholdelse af nationale test i dansk. Denne fulde udgave af programmet

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

National sprogscreening af EUD-elever. skolens egne logins

National sprogscreening af EUD-elever. skolens egne logins Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til National sprogscreening af EUD-elever ved anvendelse af skolens egne logins Sprogscreeningen tilgås via et link Indhold

Læs mere

De nationale test foråret National præstationsprofil

De nationale test foråret National præstationsprofil De nationale test foråret 2016 National præstationsprofil De nationale test foråret 2016 National præstationsprofil Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring, oktober 2016 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 6 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut uge... 9 Godkendte/afviste ugesedler...

Læs mere

Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc

Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc På forbedringsvejlederuddannelsen anvender vi seriediagrammer til at skelne mellem tilfældig og ikketilfældig variation. Med et seriediagram

Læs mere

For at få tegnet en graf trykkes på knappen for graftegning. Knap for graftegning

For at få tegnet en graf trykkes på knappen for graftegning. Knap for graftegning Graftegning på regneark. Ved hjælp af Excel regneark kan man nemt tegne grafer. Man åbner for regnearket ligger under Microsoft Office. Så indtaster man tallene fra tabellen i regnearkets celler i en vandret

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

DES ÅRSKONFERENCE 2014 SESSION 1C FREDAG 12. SEPTEMBER SYNLIG LÆRING - VED HJÆLP AF DE NATIONALE TEST

DES ÅRSKONFERENCE 2014 SESSION 1C FREDAG 12. SEPTEMBER SYNLIG LÆRING - VED HJÆLP AF DE NATIONALE TEST DES ÅRSKONFERENCE 2014 SESSION 1C FREDAG 12. SEPTEMBER SYNLIG LÆRING - VED HJÆLP AF DE NATIONALE TEST v/ Martin Kronika Fliess & Jakob Wandall, NordicMetrics ApS Kort om os Vi er en nyetableret virksomhed

Læs mere

Appendiks 2 Beregneren - progression i de nationale læsetest - Vejledning til brug af beregner af læseudvikling

Appendiks 2 Beregneren - progression i de nationale læsetest - Vejledning til brug af beregner af læseudvikling Appendiks 2: Analyse af en elevs testforløb i 4. og 6. klasse I de nationale test baseres resultaterne på et ret begrænset antal opgaver (normalt 15-25 items pr. profilområde 1 ). Hensynet ved design af

Læs mere

Kick-off på Måling af elevernes faglige progression. Aarhus d. 12. april 2016 v/jakob Wandall, NordicMetrics

Kick-off på Måling af elevernes faglige progression. Aarhus d. 12. april 2016 v/jakob Wandall, NordicMetrics Kick-off på Måling af elevernes faglige progression Aarhus d. 12. april 2016 v/jakob Wandall, NordicMetrics Baggrund Samfundsvidenskab Arbejde med forskning, statistik og analyse UvM og konsulentvirksomhed

Læs mere

Brugervejledning. Miljøministeriet M65. Opdateret den 27. oktober 2011

Brugervejledning. Miljøministeriet M65. Opdateret den 27. oktober 2011 Brugervejledning Miljøministeriet M65 Opdateret den 27. oktober 2011 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Opret et nyt dokument... 3 Før du starter... 4 Om at arbejde med typografier:... 5 Menu: M65 -

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Dobbeltklik på linket i mailen. Vælg det ønskede sprog på drop-down menuen og tryk OK. Vælg Næste for at starte installationen af programmet IHS Insight

Læs mere

IDAP manual Emission

IDAP manual Emission IDAP manual Emission Dato: 08-06-2005 16:32:35 Indhold INDHOLD... 1 1 EMISSION... 2 1.1 KURVER... 2 1.2 RAPPORTER... 5 1.3 DATA REDIGERING... 6 1.3.1 Masse redigering... 7 1.3.2 Enkelt redigering... 10

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot?

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot? 5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab 1 5.1 Introduktion til kanalen 1 5.2 HTML-grab kanalside 1 5.2.1 Hvad er et spot? 2 5.2.2 Opret et nyt spot 2 5.2.3 Aktivt og inaktivt spot 3 5.2.4 Rediger

Læs mere

Testmanual til DO-IT /QuickTjek

Testmanual til DO-IT /QuickTjek Testmanual til DO-IT /QuickTjek Introduktion DO-IT -kompetenceafklaringen er opbygget som en række spørgsmål i et testsystem inden for it-fagområderne styresystem, tekstbehandling og internet/e-mail. Testen

Læs mere

Excel tutorial om lineær regression

Excel tutorial om lineær regression Excel tutorial om lineær regression I denne tutorial skal du lære at foretage lineær regression i Microsoft Excel 2007. Det forudsættes, at læseren har været igennem det indledende om lineære funktioner.

Læs mere

Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008

Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008 Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008 I denne note skal vi behandle data fra CD-rommen Samfundsstatistik 2008, som indeholder en mængde data, som er relevant i samfundsfag. Vi skal specielt analysere

Læs mere

Notat. Den adaptive algoritme i De Nationale Test. Opbygning af test og testforløb. januar 2015

Notat. Den adaptive algoritme i De Nationale Test. Opbygning af test og testforløb. januar 2015 Notat Vedrørende: Den adaptive algoritme i De Nationale Test Olof Palmes Allé 38 8200 Aarhus N Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 Den adaptive algoritme i De Nationale

Læs mere

NemHandelsRegistret (NHR) - Bulk-funktionalitet

NemHandelsRegistret (NHR) - Bulk-funktionalitet NemHandelsRegistret (NHR) - Bulk-funktionalitet Hjælpeguide til administration af registreringer via NHR Bulk-funktionalitet. Juni 2015 Version 1.1 Introduktion Det forudsættes af læseren af denne vejledning

Læs mere

REDIGERING AF REGNEARK

REDIGERING AF REGNEARK REDIGERING AF REGNEARK De to første artikler af dette lille "grundkursus" i Excel, nemlig "How to do it" 8 og 9 har været forholdsvis versionsuafhængige, idet de har handlet om ting, som er helt ens i

Læs mere

Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling. Administrators rolle. Kom godt i gang

Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling. Administrators rolle. Kom godt i gang Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling Denne quickguide gennemgår de vigtigste trin, du som skoleadministrator skal igennem, når du benytter Skoleportalen til afvikling af prøver i

Læs mere

Brugervejledning for TrivselsRADAR Version 1.5 revideret 30. november 2012

Brugervejledning for TrivselsRADAR Version 1.5 revideret 30. november 2012 Brugervejledning for TrivselsRADAR Version 1.5 revideret 30. november 2012 Udarbejdet af ASPEKT R&D A/S for Uddannelsesbenchmark.dk Hvad er TrivselsRADAR TrivselsRADAR er et interaktivt web-baseret værktøj,

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Booking

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Booking Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Booking Version 1-1-1-1-1 (januar 2015) Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler

Læs mere

Undersøgelse af GVU og EUD for voksne

Undersøgelse af GVU og EUD for voksne Undersøgelse af GVU og EUD for voksne Forslag til beregning af tal til undersøgelse udsendt af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) sendt i mail til alle skoler 9. oktober 2012 09:45 EASY-P konsulenterne

Læs mere

National præstationsprofil dansk, læsning

National præstationsprofil dansk, læsning National præstationsprofil dansk, læsning sammenklip af National præstationsprofil 2012/13 fra Undervisningsministeriets hjemmeside Den nationale præstationsprofil viser, hvordan alle elever i folkeskolen

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

Vejledning til Office 365 for skoleelever i Aarhus Kommune, Børn og Unge

Vejledning til Office 365 for skoleelever i Aarhus Kommune, Børn og Unge Vejledning til Office 365 for skoleelever i Aarhus Kommune, Børn og Unge Vejledning til Kom godt i gang med Office 365, download af Office 365, OneDrive samt Word, Excel og PowerPoint Version 1.03 (13.

Læs mere

Tastemanual til Webbyggeren

Tastemanual til Webbyggeren Tastemanual til Webbyggeren Denne tastemanual er opbygget således, at eleverne skal lave deres hjemmeside i en allerede konstrueret hjemmesideskabelon, som de kan arbejde videre i, lægge tekst ind i, ændre

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

En liste, hvor der kun kan angives et svar. En dropdown menu, hvori kun et svar kan vælges

En liste, hvor der kun kan angives et svar. En dropdown menu, hvori kun et svar kan vælges Huskeseddel til uv-evaluering 1. Sådan oprettes en undersøgelse Klik på ikonet Surveys og dernæst det grønne plus Ny undersøgelse. Navngiv din undersøgelse og vælg under Basic options, om der skal være

Læs mere

Manual til Statistik. ShopStatistics. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer statistik. Consulo ApS 20-03-2009

Manual til Statistik. ShopStatistics. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer statistik. Consulo ApS 20-03-2009 2012 Manual til Statistik ShopStatistics Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer statistik Consulo ApS 20-03-2009 1 Introduktion... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Anvendelse... 3 2 Referencer... 4

Læs mere

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Evalueringskulturen skal styrkes Folketinget vedtog i 2006 en række ændringer af folkeskoleloven. Ændringerne er blandt andet gennemført

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Brugervejledning til løntermometeret

Brugervejledning til løntermometeret Brugervejledning til løntermometeret Dette er en brugervejledning til løntermometeret. Vejledningen er skrevet til de to personer, en leder og en medarbejderrepræsentant, som har ansvar for at bruge løntermometeret.

Læs mere

Den socioøkonomiske reference. for resultaterne AF de nationale test. en vejledning til skoleledere og kommuner

Den socioøkonomiske reference. for resultaterne AF de nationale test. en vejledning til skoleledere og kommuner Den socioøkonomiske reference for resultaterne AF de nationale test en vejledning til skoleledere og kommuner Den socioøkonomiske reference for resultaterne af de nationale test Alle elever i folkeskolen

Læs mere

Bilag 2: Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet. Sammenfatning

Bilag 2: Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet. Sammenfatning Bilag 2: Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet Sammenfatning I efteråret 2014 blev der i alt gennemført ca. 485.000 frivillige nationale tests. 296.000 deltog i de frivillige test, heraf deltog

Læs mere

VALIDERINGSGUIDE MEDARBEJDER VALIDERING

VALIDERINGSGUIDE MEDARBEJDER VALIDERING VALIDERINGSGUIDE MEDARBEJDER VALIDERING Indhold: (tryk på en given overskrift og du springer automatisk dertil) Find valideringsmodulet... 1 Flytning af en eller flere medarbejdere... 3 Hvis en medarbejder

Læs mere

Vejledning Rapportbanken

Vejledning Rapportbanken Vejledning Rapportbanken Version 1.2 (opdateret 18. november 2013) Support KL yder kun begrænset support på anvendelse af Rapportbanken. Brug derfor gruppen KOMHEN 2.0 på Dialogportalen (http://dialog.kl.dk)

Læs mere

NATIONAL TEST ENGELSK 7. KLASSE

NATIONAL TEST ENGELSK 7. KLASSE NATIONAL TEST ENGELSK 7. KLASSE am ou are e, she, it is INSPIRATION OG VEJLEDNING TESTEN I ENGELSK Den nationale test i engelsk er en it-baseret test, der tegner et billede af, hvad elever i 7. klasse

Læs mere

Brug testresultaterne. - inspiration til brug af de nye kriteriebaserede testresultater i matematik. Titel 1

Brug testresultaterne. - inspiration til brug af de nye kriteriebaserede testresultater i matematik. Titel 1 Brug testresultaterne - inspiration til brug af de nye kriteriebaserede testresultater i matematik Titel 1 Brug testresultaterne - inspiration til brug af de nye kriteriebaserede testresultater Matematik

Læs mere

Tillæg til LEKS-Longitudinal

Tillæg til LEKS-Longitudinal 1 Tillæg til LEKS-Longitudinal En undersøgelse af uddannelsesforløb for unge, der i 2007 gik ud af 9. klasse i de københavnske folkeskoler Vibeke Hetmar, Peter Allerup og André Torre Institut for Uddannelse

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Mark Online

Kom godt i gang med DLBR Mark Online Kom godt i gang med DLBR Mark Online DLBR Mark Online indeholder Markplan og Dyrkningsjournal. Markplan bruger du til at du oprette og redigere i bedriftens markplan, mens du bruger dyrkningsjournalen

Læs mere

Fra Blåt Medlem til Open Office regneark.

Fra Blåt Medlem til Open Office regneark. Fra Blåt Medlem til Open Office regneark. Kopi fra Blåt Medlem til Open Office regneark 1 Eksport fra Blåt Medlem til Open Office regneark 2 Hvad kan du bruge det til 4 Eksempler: Medlemsdelen: Afdelingsopdelt

Læs mere

Facebookmanual til frivillige i Mødrehjælpen

Facebookmanual til frivillige i Mødrehjælpen 14. marts 2016 Facebookmanual til frivillige i Mødrehjælpen Indhold 1. Sådan opretter du en side... 2 2. Sådan giver du rettigheder til dem, der skal administrere siden... 3 3. Sådan ændres sidens URL/brugernavn...

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

χ 2 -test i GeoGebra Jens Sveistrup, Gammel Hellerup Gymnasium

χ 2 -test i GeoGebra Jens Sveistrup, Gammel Hellerup Gymnasium χ 2 -test i GeoGebra Jens Sveistrup, Gammel Hellerup Gymnasium Man kan nemt lave χ 2 -test i GeoGebra både goodness-of-fit-test og uafhængighedstest. Den følgende vejledning bygger på GeoGebra version

Læs mere

Lav din egen forside i webtrees

Lav din egen forside i webtrees Lav din egen forside i webtrees Du behøver ikke at kunne kode eller gøre noget advanceret for at designe din helt egen forside i webtrees. Alt du skal gøre er bare at gøre brug af den indbygget editor.

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler. Brugervejledning Indledning Booking

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler. Brugervejledning Indledning Booking Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Booking Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Styrelsen for It og Læring

Læs mere

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Det er nu muligt at booke lokaler i Vallensbæk Kommune via Internettet og kommunens hjemmeside. Du får adgang til siden ved at følge nedenstående

Læs mere

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Du logger på fra forsiden. Når du har indtastet brugernavn og password, vil der i højre side fremkomme en menu med punkterne: Redigér denne

Læs mere

Fronter for elever - Første undervisning

Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning 1 Kom godt i gang 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 0) Nulstille unilogin i UMS - (Elev) 4 1) Logge på Fronter

Læs mere

Søren Christian Nissen

Søren Christian Nissen Fraværsprotokol Søren Christian Nissen www.sc-nissen.dk e-mail: sc.nissen@sc-nissen.dk Fraværsprotokol version 5.5-22-08-2010 Adobe InDesign CS4 2 Indholdsfortegnelse Makroer...3 Ændre makrosikkerhed...3

Læs mere

Outlook 2010 opsætning

Outlook 2010 opsætning Outlook 2010 opsætning Personlig Workflow Nå mere og arbejd mindre Personlig Workflow www.personligworkflow.com kontakt@personligworkflow.com Introduktion til Outlook 2010 guide Microsoft Outlook 2010

Læs mere

Kommuniker: Symbolskrivning 2 Kom godt i gang med tavler 4

Kommuniker: Symbolskrivning 2 Kom godt i gang med tavler 4 Opret en menutavle på en anden platform Denne aktivitet viser, hvordan du kan oprette et miljø med en ekstra platform med en menutavle, hvordan du kan justere tavle- og platformsudseende, og hvordan du

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler. Brugervejledning Indledning Testafvikling

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler. Brugervejledning Indledning Testafvikling Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Styrelsen for It og Læring

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

Guide til at tage. Little Bridge. i brug via LMS en. Learning Management System

Guide til at tage. Little Bridge. i brug via LMS en. Learning Management System Guide til at tage Little Bridge i brug via LMS en Learning Management System 1 Indholdsfortegnelse Din aktivitetsmail... 3 Log på LMS... 6 Gennemgang af LMS... 7 Fanebladet Schools... 7 Fanebladet School

Læs mere

Generel information. Brugere. Hjemmesidens lay-out. HIF Hjemmeside How to do

Generel information. Brugere. Hjemmesidens lay-out. HIF Hjemmeside How to do Generel information Dette dokument er en brugsanvisning for hjemmesidens back-end brugere, med information om hvordan man logger ind og hvordan man arbejder med hjemmesiden/hjemmesidens funktioner samt

Læs mere

Kom godt i gang. Sitecore Foundry maj Version 1.1

Kom godt i gang. Sitecore Foundry maj Version 1.1 Sitecore Foundry 4 Kom godt i gang 26. maj 2014 - Version 1.1 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner

Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner Indhold Om vejledningen... 4 Kort om testene... 5 Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner

Læs mere

1. Forberedelse (inden testen)... 2 1.1 Forudsætninger for at tage testen elektronisk... 2

1. Forberedelse (inden testen)... 2 1.1 Forudsætninger for at tage testen elektronisk... 2 Revideret d. 16. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forberedelse (inden testen)... 2 1.1 Forudsætninger for at tage testen elektronisk... 2 1.2 Elevernes UNILogin... 2 1.3 Rambøll Sprog... 2 1.3.1 Sikre

Læs mere

Brugervejledning. Miljøministeriet A4. Opdateret den 25. oktober 2011

Brugervejledning. Miljøministeriet A4. Opdateret den 25. oktober 2011 Brugervejledning Miljøministeriet A4 Opdateret den 25. oktober 2011 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Opret et nyt dokument... 3 Før du starter... 4 Om at arbejde med typografier:... 5 Menu: A4 - Publikation...

Læs mere

Nationale test. v. Marie Teglhus Møller. Slides er desværre uden eksempelopgaver, da disse ikke må udleveres. marie@eystein.dk

Nationale test. v. Marie Teglhus Møller. Slides er desværre uden eksempelopgaver, da disse ikke må udleveres. marie@eystein.dk Nationale test v. Marie Teglhus Møller Slides er desværre uden eksempelopgaver, da disse ikke må udleveres. marie@eystein.dk Oplæg for dagen Hvad er en pædagogisk test? Hvilke krav stilles der til opgaverne

Læs mere

Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner

Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner Redaktion: Anne Ebdrup Foto: Ulrik Jantzen/

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for kommuner

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for kommuner Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for kommuner Indledning Teststatus Testresultater Årsresultater version 1 (januar 2015) Test og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 220 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner

Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje Tabulex Læreplaner Indhold Læreplaner... 3 Om pædagogiske læreplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 4 Menupunkt Skabeloner... 5 Beskrivelse af skabeloners

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside front-end

Sådan redigerer du en hjemmeside front-end Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside front-end Indhold Introduktion... 2 Log på hjemmesiden og redigér front-end... 3 Rediger en side... 7 Opret ny side... 10

Læs mere

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel 1 1. udgave som E-bog 2007 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 135 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

FORMATERING AF REGNEARK

FORMATERING AF REGNEARK FORMATERING AF REGNEARK Indtil nu har vi set på, hvordan du kan udføre beregninger i dit regneark, og hvordan du kan redigere i regnearket, for hurtigt at få opstillet modellerne. Vi har derimod overhovedet

Læs mere