- Vejledning til brug af beregner af læseudvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- Vejledning til brug af beregner af læseudvikling"

Transkript

1 Beregneren - progression i de nationale læsetest Læsevejledning og praktiske spørgsmål Vejledning indeholder 3 dele: 1. En indledning, som overordnet giver baggrunden for projektet Øget pædagogisk anvendelighed af de nationale test og udarbejdelsen af den elektroniske omsætningstabel, herefter kaldet Beregneren. 2. En teknisk vejledning til hvordan man bruger beregneren, dvs. hvordan man lægger testresultater for sine elever ind, får de konverterede testresultater ud, samt hvordan man kan sammenstille sine elevoplysninger så de giver mening. 3. En kort vejledning i form af en case om hvordan man kan forstå og fortolke de oplysninger, der kommer ud af beregneren. Derudover er der to appendikser til denne vejledning: Appendiks 1: Om baggrund og teori bag valg af skala Appendiks 2: Om analyse af elevforløb Beregneren forudsætter brug af Excel2010, men kan fungere på ældre versioner. Det tilrådes at: A) Brug en maskine der har Excel2010 installeret i forvejen eller få installeret Excel2010 (PIT lægger det på ved forespørgsel). B) Hvis du ikke har en vis erfaring med at bruge både regneark og testsystemet, så alliér dig med en der har rutinen når du går i gang - spørgsmål om test, progression og måleusikkerhed er i forvejen svært stof. Bemærk at, testdata er fortrolig information, og at de konverterede data er omfattet af de samme krav til fortrolighed som de data, der kan hentes i testsystemet. Der bør udvises særlig forsigtighed hvis resultaterne gemmes. Vigtigt Der er megen information i denne vejledning. Her er et råd til hvordan man kommer i gang: Start med at se instruktionsvideoen og/eller bladre igennem afsnit 2 om teknikken (side 4-11) resten er nemmere at læse, når man har været inde over at bruge systemet på egne elever. Hvis der er problemer eller spørgsmål kan du kontakte: God arbejdslyst! Vejledning_DNT_Progression_v3.4 1

2 1. Indledning og baggrunden for projektet Test som pædagogisk værktøj Spørgsmål som Hvor stærk er den faglige udvikling hos eleven?, Er den mindre/større end forventet?, Hvad virker?, Virker det vi gør?, Er der noget vi skal ændre på? og Er der elever, der ikke udfordres optimalt? er blandt de vigtigste at besvare, for at sikre sig de nødvendige pædagogiske oplysninger. Noget kan direkte observeres (fx produktive færdigheder - kan eleven læse højt?), andet er man nødt til at bruge redskaber til at undersøge (fx receptive færdigheder forstår eleven tekstens budskab?). En præcis registrering af faglig udvikling (elevens udbytte af undervisningen) - kræver systematisk registrering gerne skriftlig. Når man som lærer skal sætte mål for eleverne i klassen, skal man bruge en måde at beskrive målet på og helst også en metode til at undersøge (evt. et redskab) om målet nås. Et meget håndgribeligt redskab til registrering af faglig udvikling (progression) er test. Principielt kan progressionen beregnes ved at trække to testscore fra hinanden. Men resultaterne skal være opgjort på den rigtige måde på den samme skala, og denne skala skal have nogle helt særlige egenskaber. Resultaterne fra de nationale test er lette at forstå, da de måler op mod en norm (i forhold til middeleleven), og på den måde ligner de karakterer som alle kender både elever skoler og forældre. Dette valg betyder samtidigt, at skalaerne hverken er designet eller egnede til måling af progression eller beregning af elevgennemsnit (fx klasseresultater), og hvor det kan give betydelige målefejl når man alligevel gør det (se Appendiks 1: Om baggrund og teori bag valg af skala). Desuden rapporteres læsetestene på fire uafhængige og usammenlignelige skalaer. Dette var baggrunden for at række københavnske skoler efterlyste et redskab og dette projekt blev iværksat i samarbejde mellem kommunen, skolerne, Epinion og NordicMetrics. Skolens kvalitet kan ikke måles på elevernes faglige niveau Danske skoler har meget forskelligt og meget blandet elevgrundlag. Dette gælder ikke mindst for skolerne i København yderpunkterne kan beskrives således: Nogle skoler ligger i boligområder, hvor flertallet af eleverne taler et andet sprog end dansk til dagligt derhjemme, og hvor der er mange forældre, der har mest fokus på at klare dagligdagen og ikke har overskud til/svage forudsætninger for at bakke op om skolen og hjælpe med lektierne fx den danske stil. Sådanne elever har ofte et lille basisordforråd på dansk når de starter i skolen og er ikke stærke i bogstaverne og deres lyde. Disse skoler er med hensyn til læseniveau belastede på grund af elevgrundlaget. Andre skoler er privilegerede ved at ligge i områder hvor forældrene naturligt følger tæt med, hjælper med lektier og hvor samtalen om middagsbordet handler om noget som udvikler/skærper elevens danske sprogforståelse og måde at ræsonnere på. Mange af disse elever kan læse når de starter i skolen. Tre forhold skal man være meget opmærksom på: 1. Sammenhæng mellem skole og elevernes faglige niveau er stærk men kun statistisk: Eleverne fra belastede skoler har som udgangspunkt meget dårligere forudsætninger for at klare sig godt i skolen. I Vejledning_DNT_Progression_v3.4 2

3 de nationale test i læsning ligger klassegennemsnittene på alle klassetrin uden undtagelse meget højere i de privilegerede end i de belastede skoler. Men der er grænser for hvad man kan bruge et gennemsnit til. At lære at læse er en individuel færdighed. Det er de enkelte elever der lærer ikke klassen. Ser man på hvad gennemsnittet består af, er der i alle skoler elever der bryder mønsteret: Positivt i de mest belastede skoler og negativt i de privilegerede skoler. Så det er ikke en ubrydelig årsagssammenhæng - sammenhængen er statistisk og undtagelserne fra reglen forekommer så vidt vides i alle klasser på alle folkeskoler i Danmark. 2. Der er en betydelig spredning mellem top og bund i alle klasser på alle klassetrin. Nogle elever afkoder automatiseret mens andre ikke kan bogstaverne ved skolestart. Opgaven som Danske skoler har, er at alle elever skal bringes så langt frem som muligt: Undervisningen skal svare til den enkelte elevs behov og forudsætninger ( 18). Spændet reduceres en smule gennem skoleforløbet de svageste elever lærer mest. Dette viser at skolernes indsats virker. Men vi kan også konstatere, at elever der starter i 0 te klasse i toppen ender i toppen ved den afsluttende prøve og tilsvarende i bunden. Det er en logisk følge af princippet om differentieret undervisning - helt i lovens ånd. 3. Skolers indsats kan kun måles på elevernes progression. Elevernes faglige niveau undervejs og ved afslutningen af skolen afhænger i langt højere grad af hvad eleverne havde med sig fra starten (faktorer, der ikke har noget med skolen at gøre som fx forældre, familie og venner, sprog og kultur, ånd og motivation, den genetiske og sociale arv) end af hvilken skole eleverne har gået på. Skolerne kan ikke holdes op på hvilket råmateriale (elevgrundlag) de har fået, kun hvad de har gjort ved det, som de har fået. De nye skalaer Som resultat af projektet Øget pædagogisk anvendelighed af de nationale test er der a) foretaget beregning af hvordan man kan omsætte skalaerne i de nationale test til en fælles skala pr. profilområde, der er forberedt på at kunne måle progression for den enkelte elev og b) lavet en regnearksapplikation (Beregneren - der fungerer som elektronisk omsætningstabel) der kan omsætte resultaterne fra testsystemet til de fælles progressionsskalaer. Der er altså beregnet tre skalaer: En for hvert af profilområderne men som gælder på tværs af de fire klassetrin: A-skalaen bruges på resultater fra Afkodning fra Læsetestene i 2., 4., 6. og 8. klassetrin, S- skalaen og T-skalaen bruges tilsvarende for henholdsvis profilområderne Sprogforståelse og Tekstforståelse for alle fire læsetest. De tre skalaer (som normalt ligger mellem 0 og 1700) over er stærkt inspireret af en af de mest anvendte og gennemprøvede amerikanske skalaer Lexile-skalaen 1. 1 T-skalaen kan betragtes som den Danske udgave af Lexile-skalaen, se i øvrigt om Lexile-skalaen i Appendiks 1: Om baggrund og teori bag valg af skala. Vejledning_DNT_Progression_v3.4 3

4 2. Hvordan man bruger beregneren, en teknisk vejledning Beregneren er et regnearksprogram (Excel2010), der som input skal bruge o oplysninger om hvilken test (læsetesten til 2., 4., 6. eller 8. klasse) der skal omsættes data fra, o elevernes percentilscorer (1-100-skalaen) for de tre profilområder, o Hvis man skal måle progression skal der bruges to testresultater for de samme elever (fx 4. klasse testen for 2010/2011 og 6. klasse testen for 2012/2013) output leveres som scorer på tre skalaer, der er fælles for alle fire test. Disse tre skaler er kaldet S- skalaen (Profilområdet sprogforståelse), A-skalaen (Profilområdet afkodning) og T-Skalaen (Profilområdet tekstforståelse). Der beregnes desuden klassegennemsnit og progression for hver elev. For at bruge beregneren skal man a) kunne benytte basale regnearksfunktioner og b) have adgang til testdata for sine elever. Beregneren er et regneark med fire faneblade: Forside, Omsætning, Resultater-Progression og Statistik. Åbn Exel2010-programmet Beregneren seneste version er fra januar Hvis du ikke har programmet eller mangler kodeordet, så tal med din skoleleder om det. Du kommer så ind på forsiden, se figur 1. Her finder du en række links, du kan få brug for. Der er blandt andet link til en overskuelig videovejledning, som på få minutter gennemgår hvordan Beregneren fungerer. Hvis du ikke har set videovejledningen, så bør du overveje at gøre det før du går videre her. Der er også link til den opdaterede version af denne vejledning. Figur 1 2 Seneste version fra Januar 2014 hedder Beregner_Progressionsskala_v3-4.xlsx Vejledning_DNT_Progression_v3.4 4

5 Klik på fanebladet Omsætning. Her ser du tre områder (Figur 2, fra venstre): Et blåt til input-data, et grønt til visning af outputdata og et hvidt, som er en kopi af det grønne, men hvorfra men kan kopiere data. Figur 2 Input kan hentes ved at copy-paste fra testsystemet det vil være langt det nemmeste i de fleste situationer. Men det er også muligt blot at indtaste testscorer med tal (1-100-skalaen) fx hvis læreren vil regne videre på sit eget bud på scoren i percentiler (jf. eksemplet i fortolkning af testresultater, hvor en elev taber koncentrationen midtvejs i testen og derfor ender med at score urealistisk lavt). Når man skal kopiere ind fra testsystemet gøres følgende: Åben en adgang til testsystemet (fx ved at klikke på Link til testsystemet eller brug anden browser); Log ind med UNI-Login; Vælg Testresultater og den test der skal arbejdes med (her er det Obligatorisk og 2010/2011 ); Vælg klassen (her 7B, der tog testen Dansk/Læsning 4. kl. i 2010/2011); Vælg Alle elever - tabel. Så fremkommer et skærmbillede som i figur 3. Nu er både regnearket og browserforbindelsen til testsystemet åben. Marker med musen elevrækkerne i tabellen i testsystemet (det markerede felt i figur 3). Kopier: Tryk Ctrl+C. Undgå at kopiere overskrifter og rækken benævnt klassegennemsnit med over dels fordi måden tabellen er opbygget på i testsystemet giver rod, hvis man markerer både elevdata og klassegennemsnit, dels fordi klassegennemsnit er beregnet på grundlag af percentiler og derfor kan være stærkt misvisende, jf. forklaring i Appendiks 1: Om baggrund og teori bag valg af skala). Vejledning_DNT_Progression_v3.4 5

6 Figur 3 Gå til Beregneren (regnearket i figur 2): placer cursoren (musen) i venstre øverste hjørne i tabellen (hvor der står Kopier fra testsystemet). Sæt ind (Tryk Crtr+V). HUSK at anføre testens klassetrin (ikke nødvendigvis det samme som elevernes!!) i det markerede felt (rød pil) øverst til venstre i figur 4. Så skulle skærmbilledet i excel-arket se ud som Figur 4: Figur 4 Vejledning_DNT_Progression_v3.4 6

7 Nu vil de konverterede scorer fremgå af det grønne område. Bemærk, at kolonnen Samlet vurdering fra testsystemet ikke optræder, fordi oplysningen er et gennemsnit af usammenlignelige størrelser som kun er beregnet til at danne sig et administrativt overblik og ikke er relevant i en pædagogisk sammenhæng. Det grønne område er beskyttet mod redigering, og der kan ikke gemmes resultater ned i dette regneark, der er beskyttet mod overskrivning. Men de samme oplysninger fremgår i det hvide område, som der umiddelbart kan kopieres fra, hvis man alene vil se på elevernes konverterede testresultater for én test. (som i det markerede felt til højre i figur 4). Hvis du vil arbejde med progression, altså at sammenligne to testresultater for hver elev, kan man springe dette led over. Figur 5 Start med at åbne det regneark på din computer hvor du vil gemme resultaterne; Markér det område i det hvide felt der er relevant (det markerede felt til højre i figur 5) og kopier (Tryk Ctrl+C). Åben dernæst dit regneark (eller word-dokument) hvori du vil se nærmere på/analysere oplysningerne og indsæt på følgende måde: Højreklik på musen, hvorefter valgmulighederne nedenfor til venstre i figur 6A fremkommer. Vælg [123] (markeret med Rødt i figur 6A). På den måde bliver det værdier (ikke formler), der bliver kopieret ind det skal se ud som til højre (figur 6B). Figur 6A Figur 6B Vejledning_DNT_Progression_v3.4 7

8 Når man, således, har omsat en klasses testresultater i 4. klasse-testen til progressions-scorer, kan man bruge dette resultat til at få et overblik over den reelle faglige spredning i klassen, man kan arbejde videre med oplysningerne: Fx regne på gennemsnit, se på forskelle mellem drenge og piger osv. Men den virkelige værdi kommer, når man ser på den faglige udvikling - Progressionen. Testresultaterne, som der er arbejdet med ovenfor var de obligatoriske læsetest i 4. klasse, som de nuværende elever i 7B tog i , da de gik i 4. klasse. De samme elever i 7B tog i læsetesten til 6. klasse. Gå ind i testsystemet, slå op under obligatoriske test i , vælg den tabel, der svarer til den, der er vist i figur 2, men som blot indeholder oplysninger om eleverne i 7B s obligatoriske læsetest i 6. klasse i 2012/2013. Markér tabellen og tryk Crtl+C. Gå dernæst ind i Beregnerens faneblad Omsætning hvor oplysningerne om 4. klasse resultater fra testsystemet blev kopieret ind under Test 1. Scroll derefter ned til omkring linje 50 hvor der står Test 2: Input - Skriv eller kopier resultater fra test-systemet. Her er et Input-område ligesom ovenfor, men beregnet på den efterfølgende test. Det ser ud som vist nedenfor i Figur 7. Figur 7 Placer musen i øverste venstre hjørne af Inputområdet og indsæt (tryk Crtl+V). Husk at rette klassetrinet (her skal det være 6 ) i det lille felt over tabellen. Herefter skal det gerne se ud som i figur 8: Vejledning_DNT_Progression_v3.4 8

9 Figur 8 Nu er 7B s elevers test i 4. klasse og 6. klasse lagt ind i regnearket og deres percentilscorer er konverteret til de nye skalaer. Klik på fanebladet Progression Resultater Her nu vist resultaterne ved siden af hinanden (figur 9) sammen med progressionen (kolonnerne til venstre), der er beregnet som differencen mellem de to testresultater. Figur 9 Vejledning_DNT_Progression_v3.4 9

10 Det skal understreges, at der kun kan beregnes en progression hvis en elev har taget begge test: Hvis eleven kun har taget den første test (her testen i 4. klasse), så vil eleven optræde i tabellen, men ikke med oplysninger om den anden test og progression. Hvis eleven kun har taget den anden test (her læsetesten i 6. klasse) vil elevens data ikke fremgå af tabellen. Det vil ofte også gælde elever, der lige er kommet ind i skolen. Man skal være opmærksom på, at hvis eleven har taget den obligatoriske test på en anden skole, så vil det gamle testresultat ligge i systemet og vil kunne fremskaffes ved henvendelse til UNI-C s support. Bemærk, at alle elevers resultater vil kunne findes i de grønne/hvide felter i fanebladet Omsætning. Den gennemsnitlige progression I figur 9 optræder en masse oplysninger, men for at kunne få mening ud af dem er det nødvendigt at have noget at holde dem op mod: Er en score på 930 et godt resultat for en elev i 4 klasse? Er en progression på 35 fra 4. til 6. klasse godt eller skidt? For at kunne svare på disse spørgsmål er det i projektet også undersøgt, og hvordan det falder ud fremgår af det tredje faneblad Gennemsnitlig Progression (figur 10). Her er præsenteret to tabeller (øverst) og tre figurer (nederst): Figur 10 Tabellen øverst til venstre, giver en oversigt over de gennemsnitlige scorer på progressionsskalaerne, vist for profilområder og hver tiende percentil. I tabellen til højre vises den gennemsnitlige progression pr. år fordelt på perioder, profilområder og percentiler. Vejledning_DNT_Progression_v3.4 10

11 De tre grafer nederst i figur 10 viser samme information grafisk, som fremgår i de to tabeller. Ser man på grafen helt til højre fremgår om niveau og udvikling i Tekstforståelse: Middeleleven (dvs. på 50-percentilen) har en tilvækst i tekstforståelse fra 670T i 2. klasse til 1270T i 8. klasse altså 600Tpå 6 år= 100T pr. år i gennemsnit. I en gennemsnitlig 2. klasse er afstanden 755T mellem 90-percentilen (de 2-3 elever, der præsterer bedst, svarende til klart over middel ) og 10-percentilen (de 2-3 svagest præsterende, svarende til Klart under middel ). Hvis en elev (ligesom den gennemsnitlige) forbedrer sine læsefærdigheder med 100T om året svarer denne forskel mellem top og bund i klassen altså til 7,5 års undervisning. Det kan også ses, at de dygtigste 10 procent af eleverne i 2. klasse (Klart over middel) læser på 1010T, hvilket svarer til de dårligst præsterende 10 procent af eleverne i 8. klasse, der læser på 995T (klart under middel). Dette har ikke før dette projekt været undersøgt i Danmark, og det kan sikkert være en overraskelse for mange, at de 2-3 dygtigste elever i en normal dansk 2. klasse læser bedre end de svageste elever i en normal dansk 8. klasse, og at de fagligt svage elever i en 2-klasse, normalt skal undervises i 6-8 år for at komme op på det samme faglige niveau, som deres dygtige klassekammerater har på 2. klassetrin. Vejledning_DNT_Progression_v3.4 11

12 3. Progressionen fra 4. til 6. klasse en Case Vi vil i denne sammenhæng se nærmere på eleverne i 7B (som er en fiktiv klasse) og deres progression (venstre i figur 11). Vi starter med at se på hele klassen og gennemgår dernæst en enkelt elevs testforløb. 7B s progression gennemgang af klassen Resultaterne fra 4. og 6. klassetesten er direkte sammenlignelige, så progressionen kan beregnes for hvert profilområde ved at trække scoren i 4. klassetesten ( ) fra scoren i 6. klassetesten ( ). Dermed får man estimatet på progressionen, som i de tre kolonner til højre i den store tabel i figur 11. Figur 11 For at have et sammenligningsgrundlag er vist oplysningerne fra de to tabeller i figur 10, som beskriver de gennemsnitlige scorer og den gennemsnitlige progression (højre i figur 11). For at kunne fortolke betydningen af resultaterne er det vigtigt at kunne holde det op mod gennemsnitlige værdier: Hvad kan vi normalt forvente mht. fagligt præstationsniveau på klassetrin? Hvilken progression vil man forvente at finde fordelt på profilområder? givet præstationsniveauet? Hvad er et godt resultat og hvornår bør man se efter muligheder for forbedring? Dette er lige præcist hvad gennemsnittene kan bruges som, hvis man ikke selv har bedre ideer (hvilket den indsigtsfulde lærer sagtens kan have, jf. også casen nedenfor). De relevante områder i de 2 tabeller (oplysninger for 4. og 6. klasse testene) er markeret med røde remmer i tabellerne. For at fokusere på principperne, så lad os nøjes at se på det umiddelbart mest centrale (indrammet med rødt i tabel 12), nemlig: a) gennemsnittet i klassen, som fremgår af den øverste række i tabellen og b) progressionen i læseforståelse (Profilområdet tekstforståelse, T-skalaen) for eleverne, kolonnen længst til højre. Vejledning_DNT_Progression_v3.4 12

13 Figur 12 Når der er anført at gennemsnittet er genberegnet er det fordi der ikke her er tale om percentilgennemsnittet (som fremgår i testsystemet) der er transformeret. Der er tale om et ægte gennemsnit af de nye scorer. Hvis man i stedet for havde regnet videre på percentilgennemsnittet, ville man få indbygget en ganske betydelig fejlkilde 3 da det giver forkerte resultater, hvis man regner med gennemsnit på en ordinalskala (se Appendiks 1: Om baggrund og teori bag valg af skala). Som det fremgår, er den gennemsnitlige score i klassen øget fra 863T i 4. klasse til 1101T i 6. klasse dvs. en gennemsnitlig progression på 238 enheder på T-skalaen (øverste linje i figur 12). Sammenligner man med Figur 11 (40-percentilen i den øverste tabel til højre) svare det til at klassegennemsnittet skal ligge mellem 40- og 50-percentilen, og der er den gennemsnitlige progression er mellem 200 og 210 (40 & 50-percentilen i den nederste tabel til højre). Gennemsnitligt ligger klassen med en progression på 238 altså lidt over gennemsnittet (kan betragtes som normen). Så det ser fornuftigt ud. Men man skal være varsom med at fortolke alene på gennemsnittet for klassen, for det er de enkelte elever, der lærer og besvarer testopgaver ikke klassen. Det der derfor er interessant, er hvordan dette gennemsnit er skabt, m.a.o. at se på hvilke elever, der ligger omkring en gennemsnitsprogression og hvilke der afviger markant fra forventningen (evt. normen). Det viser sig, at resultaterne for Brian, Micky, Morten og Christian (elev nr. 4, 5, 8, 10) må der ses nærmere på. Micky har stået næsten stille og Christian, er decideret rykket baglæns. De to elever ligger markant under det forventede niveau (markeret med røde pile i figur 12). Eleverne nr. 4 og 8 (markeret med grøn pil) er tilsyneladende gået markant frem især Morten. For disse 4 elever (og yderligere hvis der er elever, 3 Omregnes percentilgennemsnit fra testsystemet, kan det i praksis give en forskel på op til 200T. Da den gennemsnitlige progression pr år er ca. 100T, kan beregninger på grundlag af percentilscorer (som der oplyses i testsystemet) realistisk udløse fejl i beregnet klassegennemsnit, der svarer til 2 års gennemsnitlig progression. Vejledning_DNT_Progression_v3.4 13

14 hvor en progression omkring gennemsnittet er overraskende) vil det være en god ide, at gå ind i testsystemet og undersøge elevernes testforløb især skal man se på de elever der scorer lavere end forventet: Er der tale om reel tilbagegang? eller er det måske en målefejl, koncentrationsbesvær eller bare en dårlig dag? Christian (elev nr. 10) læser nu i henhold til testene dårligere, end han gjorde for 2 år siden. Det skal bemærkes, at han leverede en superpræstation i 4. klasse (1320T), så der også var meget at leve op til. Måske havde han bare en dårlig dag og til trods for det, ligger han stadigvæk pænt over landsgennemsnittet blandt 6. klasse elever. Men her bør altså holdes øje med om potentialerne udfoldes. Læreren kan overveje at tage en samtale med ham om dette. Micky (elev nr. 5) har med en tilvækst på kun 35T stået næsten stille en periode hvor læseudviklingen gerne skulle gå hurtigt. Her vil der være noget at følge op på for læreren. Først bør elevens testforløb dog løbes igennem er det noget han har misforstået? Eller har der været vrøvl med teknikken. Brian (elev nr. 4) leverede i 2011 en bundpræstation og er rykket 395T op ad skalaen. Ikke blot i tekstforståelse men også på de andre profilområder han ser ud til at være inde i en rigtig sund udvikling. Men måske skal det lige tjekkes, at præstationen i 2011 ikke var belastet af målefejl eller andre problemer. Morten (elev nr. 8) har med en progression på 700T mere end fordoblet sin score fra en bundpræstation i 4. kl. til en præstation på et rimeligt højt niveau i 6. klasse. Den svage præstation i 2011 var ikke tilsvarende på de andre profilområder, så her bør læreren undersøge om der var noget galt med hans test i tekstforståelse i Mortens to testforløb er analyseret og beskrevet i Appendiks til denne vejledning: Appendiks 2: Om analyse af elevforløb For resten af klassen og alt i alt - ser det ud som om klassen gør planmæssige fremskridt, og det vil være rimeligt at sætte det mål, at alle har øget deres individuelle læsescorer med den gennemsnitlige progression fra 6. til 8. klasse. Da klassen ligger over 40-percentilen vil det sige en progression på mindst 140T indtil testen i 8. klasse i Måske skal målene sættes lidt højere til Elev nr. 5 og 10, som ser ud som om de har underpræsteret i testen i For de elever, hvor der er tvivl om resultatet kan det være en ide at tage en frivillig test i november-december evt. både en 6. og en 8. klasse test. Denne case er et forenklet eksempel, der illustrerer metoden. Ved i højere grad at inddrage lærerens forudgående viden om klassen, undervisningen og de enkelte elever, kan analysen blive langt mere raffineret og nuanceret. Vejledning_DNT_Progression_v3.4 14

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE abcdef ijklmno rstuvxy æøå Inspiration og vejledning Testen i dansk, læsning De nationale test i dansk, læsning er it-baserede test, der tegner et billede

Læs mere

Hvad du særligt skal være opmærksom på som testvejleder, inden du går i gang med at teste med Ordblindetesten

Hvad du særligt skal være opmærksom på som testvejleder, inden du går i gang med at teste med Ordblindetesten Hvad du særligt skal være opmærksom på som testvejleder, inden du går i gang med at teste med Ordblindetesten Læs hele testvejledningen før du går i gang med at teste. Husk at få underskrevet en bemyndigelseserklæring

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testresultater

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testresultater Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testresultater Version 1-1-1-1-1 (januar 2015) Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning

Læs mere

Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne

Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne kvantitativt perspektiveret Peter Allerup, Lars Klewe & André Torre AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) www.forlag1.dk Unges valg

Læs mere

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren INFA 2005 Forord Denne INFA-publikation giver en indføring i arbejdet med begreber fra sandsynlighedernes verden. Den henvender

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

BRUG TESTRESULTATERNE

BRUG TESTRESULTATERNE BRUG TESTRESULTATERNE INSPIRATION TIL PÆDAGOGISK BRUG AF RESULTATER FRA DE NATIONALE TEST INDHOLD 3 Opfølgningen gør forskellen 4 Testens indhold 6 Hvordan kan resultaterne læses 10 Fra testresultat til

Læs mere

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp.

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp. Udarbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Indhold Introduktion til materialet. s. 2 Introduktion til chi i anden test. s. 4 Et eksempel hastighed og ulykker på motorveje s. 8 Sådan udregnes

Læs mere

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Excel 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med nogen

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Rapport. Problemorienteret projektarbejde i matematikundervisningen YOUNG MOBILE A/S. Det optimale mobilabonnement. Gitte Iversen

Rapport. Problemorienteret projektarbejde i matematikundervisningen YOUNG MOBILE A/S. Det optimale mobilabonnement. Gitte Iversen Rapport Problemorienteret projektarbejde i matematikundervisningen YOUNG MOBILE A/S Det optimale mobilabonnement Gitte Iversen Jørgen Lerchedahl Petersen Jan de la Motte Olsen CPH West Htx afdelingen,

Læs mere

Viden der forandrer. Virkningsevaluering af læsevejlederen som fagligt fyrtårn DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Viden der forandrer. Virkningsevaluering af læsevejlederen som fagligt fyrtårn DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Viden der forandrer Virkningsevaluering af læsevejlederen som fagligt fyrtårn 2008 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Viden der forandrer 2008 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med

Læs mere

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj På vej mod en digital folkeskole Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj DET DIGITALE RÅD 6. RAPPORT JULI 2013 1 Forord... 1 Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 3 2. Skolernes digitale

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling Version 1-1-1-2-1 (januar 2015) Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning

Læs mere

Brugervejledningens indhold:

Brugervejledningens indhold: Matematik med regneark 25 regneark til Works 4.0 og Excel 97 Vejledning Brugervejledningens indhold: 1. Forord En kort orientering til læreren 2. Installation 3. Vejledning Et kort kursus i brugen af Works

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport Folkeskolereformen og digitalisering Rapport Det Digitale Råd April 2015 Indholdsfortegnelse Resumé 3 1 Indledning 4 1.1 Definitioner 4 2 Digitalisering for kvalitet 6 2.1 Digitalisering og folkeskolereformens

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Vejledning til kravspecifikation SL-07

Vejledning til kravspecifikation SL-07 Vejledning til kravspecifikation SL-07 Skabelon med eksempler v3 Søren Lauesen 2013 Køb vejledningen som et smart hæfte på www.amazon.de eller www.amazon.co.uk Søren Lauesen Vejledning til kravspecifikation

Læs mere

www.carolinegudme.dk/easj www.carolinegudme.dk/easj/admin http://www.youtube.com/watch?v=9aaoilhz6jq

www.carolinegudme.dk/easj www.carolinegudme.dk/easj/admin http://www.youtube.com/watch?v=9aaoilhz6jq Indholdsfortegnelse Indledning - Ditte, Signe Problemformulering Metode og valg Hvilken udviklingsmetode har vi valgt og hvorfor? - Simone Design Thinking - Ditte Work Breakdown Structure - Ditte Projektstyringsværktøj

Læs mere

Kvalitetsrapport. for Københavns Kommunes folkeskoler

Kvalitetsrapport. for Københavns Kommunes folkeskoler Kvalitetsrapport for Københavns Kommunes folkeskoler KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2007 Indledning Indhold INDLEDNING... 3 KVALITETSRAPPORT FOR KØBENHAVNS KOMMUNE... 3 HVAD ER KVALITET

Læs mere

It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag

It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag Projekt eskoler Midt Rapport til region Midtjylland Forfattere: Lars Moeslund, Thao Cao og Peter Leineweber Horsens

Læs mere

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre evaluering af grupper for unge som har mistet forældre April 2010 ledede samtalegrupper Frivilligt terapigrupper Lukkede Teenagegrupper Evaluering af grupper for unge som har mistet forældre - Frivilligt

Læs mere

Almen praksis modtagelse af forløbsydelsen for diabetespatienter

Almen praksis modtagelse af forløbsydelsen for diabetespatienter Almen praksis modtagelse af forløbsydelsen for diabetespatienter En kvalitativ evaluering efter det første år af Thorkil Thorsen Maj 2008 2 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 3 FORLØBSYDELSEN FOR DIABETESPATIENTER...

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 29 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

Indledende analyser af forsøg med modersmålsbaseret undervisning

Indledende analyser af forsøg med modersmålsbaseret undervisning US AARH Indledende analyser af forsøg med modersmålsbaseret undervisning Rapport udarbejdet for Undervisningsministeriet Marts 2014 Simon Calmar Andersen Maria Humlum Anne Brink Nandrup Institut for Statskundskab

Læs mere

Niels Egelund, Chantal Pohl Nielsen og Beatrice Schindler Rangvid. PISA Etnisk 2009. Etniske og danske unges resultater i PISA 2009

Niels Egelund, Chantal Pohl Nielsen og Beatrice Schindler Rangvid. PISA Etnisk 2009. Etniske og danske unges resultater i PISA 2009 Niels Egelund, Chantal Pohl Nielsen og Beatrice Schindler Rangvid PISA Etnisk 2009 Etniske og danske unges resultater i PISA 2009 Publikationen PISA Etnisk 2009 Etniske og danske unges resultater i PISA

Læs mere

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen Et fag med bevægelse 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen 2004 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks

Læs mere