- Vejledning til brug af beregner af læseudvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- Vejledning til brug af beregner af læseudvikling"

Transkript

1 Beregneren - progression i de nationale læsetest Læsevejledning og praktiske spørgsmål Vejledning indeholder 3 dele: 1. En indledning, som overordnet giver baggrunden for projektet Øget pædagogisk anvendelighed af de nationale test og udarbejdelsen af den elektroniske omsætningstabel, herefter kaldet Beregneren. 2. En teknisk vejledning til hvordan man bruger beregneren, dvs. hvordan man lægger testresultater for sine elever ind, får de konverterede testresultater ud, samt hvordan man kan sammenstille sine elevoplysninger så de giver mening. 3. En kort vejledning i form af en case om hvordan man kan forstå og fortolke de oplysninger, der kommer ud af beregneren. Derudover er der to appendikser til denne vejledning: Appendiks 1: Om baggrund og teori bag valg af skala Appendiks 2: Om analyse af elevforløb Beregneren forudsætter brug af Excel2010, men kan fungere på ældre versioner. Det tilrådes at: A) Brug en maskine der har Excel2010 installeret i forvejen eller få installeret Excel2010 (PIT lægger det på ved forespørgsel). B) Hvis du ikke har en vis erfaring med at bruge både regneark og testsystemet, så alliér dig med en der har rutinen når du går i gang - spørgsmål om test, progression og måleusikkerhed er i forvejen svært stof. Bemærk at, testdata er fortrolig information, og at de konverterede data er omfattet af de samme krav til fortrolighed som de data, der kan hentes i testsystemet. Der bør udvises særlig forsigtighed hvis resultaterne gemmes. Vigtigt Der er megen information i denne vejledning. Her er et råd til hvordan man kommer i gang: Start med at se instruktionsvideoen og/eller bladre igennem afsnit 2 om teknikken (side 4-11) resten er nemmere at læse, når man har været inde over at bruge systemet på egne elever. Hvis der er problemer eller spørgsmål kan du kontakte: God arbejdslyst! Vejledning_DNT_Progression_v3.4 1

2 1. Indledning og baggrunden for projektet Test som pædagogisk værktøj Spørgsmål som Hvor stærk er den faglige udvikling hos eleven?, Er den mindre/større end forventet?, Hvad virker?, Virker det vi gør?, Er der noget vi skal ændre på? og Er der elever, der ikke udfordres optimalt? er blandt de vigtigste at besvare, for at sikre sig de nødvendige pædagogiske oplysninger. Noget kan direkte observeres (fx produktive færdigheder - kan eleven læse højt?), andet er man nødt til at bruge redskaber til at undersøge (fx receptive færdigheder forstår eleven tekstens budskab?). En præcis registrering af faglig udvikling (elevens udbytte af undervisningen) - kræver systematisk registrering gerne skriftlig. Når man som lærer skal sætte mål for eleverne i klassen, skal man bruge en måde at beskrive målet på og helst også en metode til at undersøge (evt. et redskab) om målet nås. Et meget håndgribeligt redskab til registrering af faglig udvikling (progression) er test. Principielt kan progressionen beregnes ved at trække to testscore fra hinanden. Men resultaterne skal være opgjort på den rigtige måde på den samme skala, og denne skala skal have nogle helt særlige egenskaber. Resultaterne fra de nationale test er lette at forstå, da de måler op mod en norm (i forhold til middeleleven), og på den måde ligner de karakterer som alle kender både elever skoler og forældre. Dette valg betyder samtidigt, at skalaerne hverken er designet eller egnede til måling af progression eller beregning af elevgennemsnit (fx klasseresultater), og hvor det kan give betydelige målefejl når man alligevel gør det (se Appendiks 1: Om baggrund og teori bag valg af skala). Desuden rapporteres læsetestene på fire uafhængige og usammenlignelige skalaer. Dette var baggrunden for at række københavnske skoler efterlyste et redskab og dette projekt blev iværksat i samarbejde mellem kommunen, skolerne, Epinion og NordicMetrics. Skolens kvalitet kan ikke måles på elevernes faglige niveau Danske skoler har meget forskelligt og meget blandet elevgrundlag. Dette gælder ikke mindst for skolerne i København yderpunkterne kan beskrives således: Nogle skoler ligger i boligområder, hvor flertallet af eleverne taler et andet sprog end dansk til dagligt derhjemme, og hvor der er mange forældre, der har mest fokus på at klare dagligdagen og ikke har overskud til/svage forudsætninger for at bakke op om skolen og hjælpe med lektierne fx den danske stil. Sådanne elever har ofte et lille basisordforråd på dansk når de starter i skolen og er ikke stærke i bogstaverne og deres lyde. Disse skoler er med hensyn til læseniveau belastede på grund af elevgrundlaget. Andre skoler er privilegerede ved at ligge i områder hvor forældrene naturligt følger tæt med, hjælper med lektier og hvor samtalen om middagsbordet handler om noget som udvikler/skærper elevens danske sprogforståelse og måde at ræsonnere på. Mange af disse elever kan læse når de starter i skolen. Tre forhold skal man være meget opmærksom på: 1. Sammenhæng mellem skole og elevernes faglige niveau er stærk men kun statistisk: Eleverne fra belastede skoler har som udgangspunkt meget dårligere forudsætninger for at klare sig godt i skolen. I Vejledning_DNT_Progression_v3.4 2

3 de nationale test i læsning ligger klassegennemsnittene på alle klassetrin uden undtagelse meget højere i de privilegerede end i de belastede skoler. Men der er grænser for hvad man kan bruge et gennemsnit til. At lære at læse er en individuel færdighed. Det er de enkelte elever der lærer ikke klassen. Ser man på hvad gennemsnittet består af, er der i alle skoler elever der bryder mønsteret: Positivt i de mest belastede skoler og negativt i de privilegerede skoler. Så det er ikke en ubrydelig årsagssammenhæng - sammenhængen er statistisk og undtagelserne fra reglen forekommer så vidt vides i alle klasser på alle folkeskoler i Danmark. 2. Der er en betydelig spredning mellem top og bund i alle klasser på alle klassetrin. Nogle elever afkoder automatiseret mens andre ikke kan bogstaverne ved skolestart. Opgaven som Danske skoler har, er at alle elever skal bringes så langt frem som muligt: Undervisningen skal svare til den enkelte elevs behov og forudsætninger ( 18). Spændet reduceres en smule gennem skoleforløbet de svageste elever lærer mest. Dette viser at skolernes indsats virker. Men vi kan også konstatere, at elever der starter i 0 te klasse i toppen ender i toppen ved den afsluttende prøve og tilsvarende i bunden. Det er en logisk følge af princippet om differentieret undervisning - helt i lovens ånd. 3. Skolers indsats kan kun måles på elevernes progression. Elevernes faglige niveau undervejs og ved afslutningen af skolen afhænger i langt højere grad af hvad eleverne havde med sig fra starten (faktorer, der ikke har noget med skolen at gøre som fx forældre, familie og venner, sprog og kultur, ånd og motivation, den genetiske og sociale arv) end af hvilken skole eleverne har gået på. Skolerne kan ikke holdes op på hvilket råmateriale (elevgrundlag) de har fået, kun hvad de har gjort ved det, som de har fået. De nye skalaer Som resultat af projektet Øget pædagogisk anvendelighed af de nationale test er der a) foretaget beregning af hvordan man kan omsætte skalaerne i de nationale test til en fælles skala pr. profilområde, der er forberedt på at kunne måle progression for den enkelte elev og b) lavet en regnearksapplikation (Beregneren - der fungerer som elektronisk omsætningstabel) der kan omsætte resultaterne fra testsystemet til de fælles progressionsskalaer. Der er altså beregnet tre skalaer: En for hvert af profilområderne men som gælder på tværs af de fire klassetrin: A-skalaen bruges på resultater fra Afkodning fra Læsetestene i 2., 4., 6. og 8. klassetrin, S- skalaen og T-skalaen bruges tilsvarende for henholdsvis profilområderne Sprogforståelse og Tekstforståelse for alle fire læsetest. De tre skalaer (som normalt ligger mellem 0 og 1700) over er stærkt inspireret af en af de mest anvendte og gennemprøvede amerikanske skalaer Lexile-skalaen 1. 1 T-skalaen kan betragtes som den Danske udgave af Lexile-skalaen, se i øvrigt om Lexile-skalaen i Appendiks 1: Om baggrund og teori bag valg af skala. Vejledning_DNT_Progression_v3.4 3

4 2. Hvordan man bruger beregneren, en teknisk vejledning Beregneren er et regnearksprogram (Excel2010), der som input skal bruge o oplysninger om hvilken test (læsetesten til 2., 4., 6. eller 8. klasse) der skal omsættes data fra, o elevernes percentilscorer (1-100-skalaen) for de tre profilområder, o Hvis man skal måle progression skal der bruges to testresultater for de samme elever (fx 4. klasse testen for 2010/2011 og 6. klasse testen for 2012/2013) output leveres som scorer på tre skalaer, der er fælles for alle fire test. Disse tre skaler er kaldet S- skalaen (Profilområdet sprogforståelse), A-skalaen (Profilområdet afkodning) og T-Skalaen (Profilområdet tekstforståelse). Der beregnes desuden klassegennemsnit og progression for hver elev. For at bruge beregneren skal man a) kunne benytte basale regnearksfunktioner og b) have adgang til testdata for sine elever. Beregneren er et regneark med fire faneblade: Forside, Omsætning, Resultater-Progression og Statistik. Åbn Exel2010-programmet Beregneren seneste version er fra januar Hvis du ikke har programmet eller mangler kodeordet, så tal med din skoleleder om det. Du kommer så ind på forsiden, se figur 1. Her finder du en række links, du kan få brug for. Der er blandt andet link til en overskuelig videovejledning, som på få minutter gennemgår hvordan Beregneren fungerer. Hvis du ikke har set videovejledningen, så bør du overveje at gøre det før du går videre her. Der er også link til den opdaterede version af denne vejledning. Figur 1 2 Seneste version fra Januar 2014 hedder Beregner_Progressionsskala_v3-4.xlsx Vejledning_DNT_Progression_v3.4 4

5 Klik på fanebladet Omsætning. Her ser du tre områder (Figur 2, fra venstre): Et blåt til input-data, et grønt til visning af outputdata og et hvidt, som er en kopi af det grønne, men hvorfra men kan kopiere data. Figur 2 Input kan hentes ved at copy-paste fra testsystemet det vil være langt det nemmeste i de fleste situationer. Men det er også muligt blot at indtaste testscorer med tal (1-100-skalaen) fx hvis læreren vil regne videre på sit eget bud på scoren i percentiler (jf. eksemplet i fortolkning af testresultater, hvor en elev taber koncentrationen midtvejs i testen og derfor ender med at score urealistisk lavt). Når man skal kopiere ind fra testsystemet gøres følgende: Åben en adgang til testsystemet (fx ved at klikke på Link til testsystemet eller brug anden browser); Log ind med UNI-Login; Vælg Testresultater og den test der skal arbejdes med (her er det Obligatorisk og 2010/2011 ); Vælg klassen (her 7B, der tog testen Dansk/Læsning 4. kl. i 2010/2011); Vælg Alle elever - tabel. Så fremkommer et skærmbillede som i figur 3. Nu er både regnearket og browserforbindelsen til testsystemet åben. Marker med musen elevrækkerne i tabellen i testsystemet (det markerede felt i figur 3). Kopier: Tryk Ctrl+C. Undgå at kopiere overskrifter og rækken benævnt klassegennemsnit med over dels fordi måden tabellen er opbygget på i testsystemet giver rod, hvis man markerer både elevdata og klassegennemsnit, dels fordi klassegennemsnit er beregnet på grundlag af percentiler og derfor kan være stærkt misvisende, jf. forklaring i Appendiks 1: Om baggrund og teori bag valg af skala). Vejledning_DNT_Progression_v3.4 5

6 Figur 3 Gå til Beregneren (regnearket i figur 2): placer cursoren (musen) i venstre øverste hjørne i tabellen (hvor der står Kopier fra testsystemet). Sæt ind (Tryk Crtr+V). HUSK at anføre testens klassetrin (ikke nødvendigvis det samme som elevernes!!) i det markerede felt (rød pil) øverst til venstre i figur 4. Så skulle skærmbilledet i excel-arket se ud som Figur 4: Figur 4 Vejledning_DNT_Progression_v3.4 6

7 Nu vil de konverterede scorer fremgå af det grønne område. Bemærk, at kolonnen Samlet vurdering fra testsystemet ikke optræder, fordi oplysningen er et gennemsnit af usammenlignelige størrelser som kun er beregnet til at danne sig et administrativt overblik og ikke er relevant i en pædagogisk sammenhæng. Det grønne område er beskyttet mod redigering, og der kan ikke gemmes resultater ned i dette regneark, der er beskyttet mod overskrivning. Men de samme oplysninger fremgår i det hvide område, som der umiddelbart kan kopieres fra, hvis man alene vil se på elevernes konverterede testresultater for én test. (som i det markerede felt til højre i figur 4). Hvis du vil arbejde med progression, altså at sammenligne to testresultater for hver elev, kan man springe dette led over. Figur 5 Start med at åbne det regneark på din computer hvor du vil gemme resultaterne; Markér det område i det hvide felt der er relevant (det markerede felt til højre i figur 5) og kopier (Tryk Ctrl+C). Åben dernæst dit regneark (eller word-dokument) hvori du vil se nærmere på/analysere oplysningerne og indsæt på følgende måde: Højreklik på musen, hvorefter valgmulighederne nedenfor til venstre i figur 6A fremkommer. Vælg [123] (markeret med Rødt i figur 6A). På den måde bliver det værdier (ikke formler), der bliver kopieret ind det skal se ud som til højre (figur 6B). Figur 6A Figur 6B Vejledning_DNT_Progression_v3.4 7

8 Når man, således, har omsat en klasses testresultater i 4. klasse-testen til progressions-scorer, kan man bruge dette resultat til at få et overblik over den reelle faglige spredning i klassen, man kan arbejde videre med oplysningerne: Fx regne på gennemsnit, se på forskelle mellem drenge og piger osv. Men den virkelige værdi kommer, når man ser på den faglige udvikling - Progressionen. Testresultaterne, som der er arbejdet med ovenfor var de obligatoriske læsetest i 4. klasse, som de nuværende elever i 7B tog i , da de gik i 4. klasse. De samme elever i 7B tog i læsetesten til 6. klasse. Gå ind i testsystemet, slå op under obligatoriske test i , vælg den tabel, der svarer til den, der er vist i figur 2, men som blot indeholder oplysninger om eleverne i 7B s obligatoriske læsetest i 6. klasse i 2012/2013. Markér tabellen og tryk Crtl+C. Gå dernæst ind i Beregnerens faneblad Omsætning hvor oplysningerne om 4. klasse resultater fra testsystemet blev kopieret ind under Test 1. Scroll derefter ned til omkring linje 50 hvor der står Test 2: Input - Skriv eller kopier resultater fra test-systemet. Her er et Input-område ligesom ovenfor, men beregnet på den efterfølgende test. Det ser ud som vist nedenfor i Figur 7. Figur 7 Placer musen i øverste venstre hjørne af Inputområdet og indsæt (tryk Crtl+V). Husk at rette klassetrinet (her skal det være 6 ) i det lille felt over tabellen. Herefter skal det gerne se ud som i figur 8: Vejledning_DNT_Progression_v3.4 8

9 Figur 8 Nu er 7B s elevers test i 4. klasse og 6. klasse lagt ind i regnearket og deres percentilscorer er konverteret til de nye skalaer. Klik på fanebladet Progression Resultater Her nu vist resultaterne ved siden af hinanden (figur 9) sammen med progressionen (kolonnerne til venstre), der er beregnet som differencen mellem de to testresultater. Figur 9 Vejledning_DNT_Progression_v3.4 9

10 Det skal understreges, at der kun kan beregnes en progression hvis en elev har taget begge test: Hvis eleven kun har taget den første test (her testen i 4. klasse), så vil eleven optræde i tabellen, men ikke med oplysninger om den anden test og progression. Hvis eleven kun har taget den anden test (her læsetesten i 6. klasse) vil elevens data ikke fremgå af tabellen. Det vil ofte også gælde elever, der lige er kommet ind i skolen. Man skal være opmærksom på, at hvis eleven har taget den obligatoriske test på en anden skole, så vil det gamle testresultat ligge i systemet og vil kunne fremskaffes ved henvendelse til UNI-C s support. Bemærk, at alle elevers resultater vil kunne findes i de grønne/hvide felter i fanebladet Omsætning. Den gennemsnitlige progression I figur 9 optræder en masse oplysninger, men for at kunne få mening ud af dem er det nødvendigt at have noget at holde dem op mod: Er en score på 930 et godt resultat for en elev i 4 klasse? Er en progression på 35 fra 4. til 6. klasse godt eller skidt? For at kunne svare på disse spørgsmål er det i projektet også undersøgt, og hvordan det falder ud fremgår af det tredje faneblad Gennemsnitlig Progression (figur 10). Her er præsenteret to tabeller (øverst) og tre figurer (nederst): Figur 10 Tabellen øverst til venstre, giver en oversigt over de gennemsnitlige scorer på progressionsskalaerne, vist for profilområder og hver tiende percentil. I tabellen til højre vises den gennemsnitlige progression pr. år fordelt på perioder, profilområder og percentiler. Vejledning_DNT_Progression_v3.4 10

11 De tre grafer nederst i figur 10 viser samme information grafisk, som fremgår i de to tabeller. Ser man på grafen helt til højre fremgår om niveau og udvikling i Tekstforståelse: Middeleleven (dvs. på 50-percentilen) har en tilvækst i tekstforståelse fra 670T i 2. klasse til 1270T i 8. klasse altså 600Tpå 6 år= 100T pr. år i gennemsnit. I en gennemsnitlig 2. klasse er afstanden 755T mellem 90-percentilen (de 2-3 elever, der præsterer bedst, svarende til klart over middel ) og 10-percentilen (de 2-3 svagest præsterende, svarende til Klart under middel ). Hvis en elev (ligesom den gennemsnitlige) forbedrer sine læsefærdigheder med 100T om året svarer denne forskel mellem top og bund i klassen altså til 7,5 års undervisning. Det kan også ses, at de dygtigste 10 procent af eleverne i 2. klasse (Klart over middel) læser på 1010T, hvilket svarer til de dårligst præsterende 10 procent af eleverne i 8. klasse, der læser på 995T (klart under middel). Dette har ikke før dette projekt været undersøgt i Danmark, og det kan sikkert være en overraskelse for mange, at de 2-3 dygtigste elever i en normal dansk 2. klasse læser bedre end de svageste elever i en normal dansk 8. klasse, og at de fagligt svage elever i en 2-klasse, normalt skal undervises i 6-8 år for at komme op på det samme faglige niveau, som deres dygtige klassekammerater har på 2. klassetrin. Vejledning_DNT_Progression_v3.4 11

12 3. Progressionen fra 4. til 6. klasse en Case Vi vil i denne sammenhæng se nærmere på eleverne i 7B (som er en fiktiv klasse) og deres progression (venstre i figur 11). Vi starter med at se på hele klassen og gennemgår dernæst en enkelt elevs testforløb. 7B s progression gennemgang af klassen Resultaterne fra 4. og 6. klassetesten er direkte sammenlignelige, så progressionen kan beregnes for hvert profilområde ved at trække scoren i 4. klassetesten ( ) fra scoren i 6. klassetesten ( ). Dermed får man estimatet på progressionen, som i de tre kolonner til højre i den store tabel i figur 11. Figur 11 For at have et sammenligningsgrundlag er vist oplysningerne fra de to tabeller i figur 10, som beskriver de gennemsnitlige scorer og den gennemsnitlige progression (højre i figur 11). For at kunne fortolke betydningen af resultaterne er det vigtigt at kunne holde det op mod gennemsnitlige værdier: Hvad kan vi normalt forvente mht. fagligt præstationsniveau på klassetrin? Hvilken progression vil man forvente at finde fordelt på profilområder? givet præstationsniveauet? Hvad er et godt resultat og hvornår bør man se efter muligheder for forbedring? Dette er lige præcist hvad gennemsnittene kan bruges som, hvis man ikke selv har bedre ideer (hvilket den indsigtsfulde lærer sagtens kan have, jf. også casen nedenfor). De relevante områder i de 2 tabeller (oplysninger for 4. og 6. klasse testene) er markeret med røde remmer i tabellerne. For at fokusere på principperne, så lad os nøjes at se på det umiddelbart mest centrale (indrammet med rødt i tabel 12), nemlig: a) gennemsnittet i klassen, som fremgår af den øverste række i tabellen og b) progressionen i læseforståelse (Profilområdet tekstforståelse, T-skalaen) for eleverne, kolonnen længst til højre. Vejledning_DNT_Progression_v3.4 12

13 Figur 12 Når der er anført at gennemsnittet er genberegnet er det fordi der ikke her er tale om percentilgennemsnittet (som fremgår i testsystemet) der er transformeret. Der er tale om et ægte gennemsnit af de nye scorer. Hvis man i stedet for havde regnet videre på percentilgennemsnittet, ville man få indbygget en ganske betydelig fejlkilde 3 da det giver forkerte resultater, hvis man regner med gennemsnit på en ordinalskala (se Appendiks 1: Om baggrund og teori bag valg af skala). Som det fremgår, er den gennemsnitlige score i klassen øget fra 863T i 4. klasse til 1101T i 6. klasse dvs. en gennemsnitlig progression på 238 enheder på T-skalaen (øverste linje i figur 12). Sammenligner man med Figur 11 (40-percentilen i den øverste tabel til højre) svare det til at klassegennemsnittet skal ligge mellem 40- og 50-percentilen, og der er den gennemsnitlige progression er mellem 200 og 210 (40 & 50-percentilen i den nederste tabel til højre). Gennemsnitligt ligger klassen med en progression på 238 altså lidt over gennemsnittet (kan betragtes som normen). Så det ser fornuftigt ud. Men man skal være varsom med at fortolke alene på gennemsnittet for klassen, for det er de enkelte elever, der lærer og besvarer testopgaver ikke klassen. Det der derfor er interessant, er hvordan dette gennemsnit er skabt, m.a.o. at se på hvilke elever, der ligger omkring en gennemsnitsprogression og hvilke der afviger markant fra forventningen (evt. normen). Det viser sig, at resultaterne for Brian, Micky, Morten og Christian (elev nr. 4, 5, 8, 10) må der ses nærmere på. Micky har stået næsten stille og Christian, er decideret rykket baglæns. De to elever ligger markant under det forventede niveau (markeret med røde pile i figur 12). Eleverne nr. 4 og 8 (markeret med grøn pil) er tilsyneladende gået markant frem især Morten. For disse 4 elever (og yderligere hvis der er elever, 3 Omregnes percentilgennemsnit fra testsystemet, kan det i praksis give en forskel på op til 200T. Da den gennemsnitlige progression pr år er ca. 100T, kan beregninger på grundlag af percentilscorer (som der oplyses i testsystemet) realistisk udløse fejl i beregnet klassegennemsnit, der svarer til 2 års gennemsnitlig progression. Vejledning_DNT_Progression_v3.4 13

14 hvor en progression omkring gennemsnittet er overraskende) vil det være en god ide, at gå ind i testsystemet og undersøge elevernes testforløb især skal man se på de elever der scorer lavere end forventet: Er der tale om reel tilbagegang? eller er det måske en målefejl, koncentrationsbesvær eller bare en dårlig dag? Christian (elev nr. 10) læser nu i henhold til testene dårligere, end han gjorde for 2 år siden. Det skal bemærkes, at han leverede en superpræstation i 4. klasse (1320T), så der også var meget at leve op til. Måske havde han bare en dårlig dag og til trods for det, ligger han stadigvæk pænt over landsgennemsnittet blandt 6. klasse elever. Men her bør altså holdes øje med om potentialerne udfoldes. Læreren kan overveje at tage en samtale med ham om dette. Micky (elev nr. 5) har med en tilvækst på kun 35T stået næsten stille en periode hvor læseudviklingen gerne skulle gå hurtigt. Her vil der være noget at følge op på for læreren. Først bør elevens testforløb dog løbes igennem er det noget han har misforstået? Eller har der været vrøvl med teknikken. Brian (elev nr. 4) leverede i 2011 en bundpræstation og er rykket 395T op ad skalaen. Ikke blot i tekstforståelse men også på de andre profilområder han ser ud til at være inde i en rigtig sund udvikling. Men måske skal det lige tjekkes, at præstationen i 2011 ikke var belastet af målefejl eller andre problemer. Morten (elev nr. 8) har med en progression på 700T mere end fordoblet sin score fra en bundpræstation i 4. kl. til en præstation på et rimeligt højt niveau i 6. klasse. Den svage præstation i 2011 var ikke tilsvarende på de andre profilområder, så her bør læreren undersøge om der var noget galt med hans test i tekstforståelse i Mortens to testforløb er analyseret og beskrevet i Appendiks til denne vejledning: Appendiks 2: Om analyse af elevforløb For resten af klassen og alt i alt - ser det ud som om klassen gør planmæssige fremskridt, og det vil være rimeligt at sætte det mål, at alle har øget deres individuelle læsescorer med den gennemsnitlige progression fra 6. til 8. klasse. Da klassen ligger over 40-percentilen vil det sige en progression på mindst 140T indtil testen i 8. klasse i Måske skal målene sættes lidt højere til Elev nr. 5 og 10, som ser ud som om de har underpræsteret i testen i For de elever, hvor der er tvivl om resultatet kan det være en ide at tage en frivillig test i november-december evt. både en 6. og en 8. klasse test. Denne case er et forenklet eksempel, der illustrerer metoden. Ved i højere grad at inddrage lærerens forudgående viden om klassen, undervisningen og de enkelte elever, kan analysen blive langt mere raffineret og nuanceret. Vejledning_DNT_Progression_v3.4 14

Beregneren Skole-Hjem-udgaven - Tillæg til vejledning til brug af Beregneren med kriteriescorer

Beregneren Skole-Hjem-udgaven - Tillæg til vejledning til brug af Beregneren med kriteriescorer Beregneren Skole-Hjem-udgaven - Tillæg til vejledning til brug af Beregneren med kriteriescorer Introduktion Denne vejledning skal ses som et tillæg til i Vejledningen til Beregneren i standardudgaven.

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testresultater

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testresultater Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testresultater Version 1-1-1-1-1 (januar 2015) Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 6 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut uge... 9 Godkendte/afviste ugesedler...

Læs mere

www.evalueringssystem.dk

www.evalueringssystem.dk Brugervejledning Indledning... 3 Log på evalueringssystemet... 4 Afprøv en evaluering... 8 Åbn en evaluering eller en øvelse... 10 Gennemfør en evaluering og en øvelse... 13 Luk en evaluering... 15 Se

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling Version 1-1-1-2-1 (januar 2015) Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

For at få tegnet en graf trykkes på knappen for graftegning. Knap for graftegning

For at få tegnet en graf trykkes på knappen for graftegning. Knap for graftegning Graftegning på regneark. Ved hjælp af Excel regneark kan man nemt tegne grafer. Man åbner for regnearket ligger under Microsoft Office. Så indtaster man tallene fra tabellen i regnearkets celler i en vandret

Læs mere

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Dobbeltklik på linket i mailen. Vælg det ønskede sprog på drop-down menuen og tryk OK. Vælg Næste for at starte installationen af programmet IHS Insight

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Fra Blåt Medlem til Open Office regneark.

Fra Blåt Medlem til Open Office regneark. Fra Blåt Medlem til Open Office regneark. Kopi fra Blåt Medlem til Open Office regneark 1 Eksport fra Blåt Medlem til Open Office regneark 2 Hvad kan du bruge det til 4 Eksempler: Medlemsdelen: Afdelingsopdelt

Læs mere

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE abcdef ijklmno rstuvxy æøå Inspiration og vejledning Testen i dansk, læsning De nationale test i dansk, læsning er it-baserede test, der tegner et billede

Læs mere

Excel tutorial om lineær regression

Excel tutorial om lineær regression Excel tutorial om lineær regression I denne tutorial skal du lære at foretage lineær regression i Microsoft Excel 2007. Det forudsættes, at læseren har været igennem det indledende om lineære funktioner.

Læs mere

REDIGERING AF REGNEARK

REDIGERING AF REGNEARK REDIGERING AF REGNEARK De to første artikler af dette lille "grundkursus" i Excel, nemlig "How to do it" 8 og 9 har været forholdsvis versionsuafhængige, idet de har handlet om ting, som er helt ens i

Læs mere

Undersøgelse af GVU og EUD for voksne

Undersøgelse af GVU og EUD for voksne Undersøgelse af GVU og EUD for voksne Forslag til beregning af tal til undersøgelse udsendt af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) sendt i mail til alle skoler 9. oktober 2012 09:45 EASY-P konsulenterne

Læs mere

Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008

Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008 Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008 I denne note skal vi behandle data fra CD-rommen Samfundsstatistik 2008, som indeholder en mængde data, som er relevant i samfundsfag. Vi skal specielt analysere

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

Outlook 2010 opsætning

Outlook 2010 opsætning Outlook 2010 opsætning Personlig Workflow Nå mere og arbejd mindre Personlig Workflow www.personligworkflow.com kontakt@personligworkflow.com Introduktion til Outlook 2010 guide Microsoft Outlook 2010

Læs mere

NATIONAL TEST ENGELSK 7. KLASSE

NATIONAL TEST ENGELSK 7. KLASSE NATIONAL TEST ENGELSK 7. KLASSE am ou are e, she, it is Inspiration og vejledning Testen i engelsk Den nationale test i engelsk er en it-baseret test, der tegner et billede af, hvad elever i 7. klasse

Læs mere

Tastemanual til Webbyggeren

Tastemanual til Webbyggeren Tastemanual til Webbyggeren Denne tastemanual er opbygget således, at eleverne skal lave deres hjemmeside i en allerede konstrueret hjemmesideskabelon, som de kan arbejde videre i, lægge tekst ind i, ændre

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

Brugervejledning for TrivselsRADAR Version 1.5 revideret 30. november 2012

Brugervejledning for TrivselsRADAR Version 1.5 revideret 30. november 2012 Brugervejledning for TrivselsRADAR Version 1.5 revideret 30. november 2012 Udarbejdet af ASPEKT R&D A/S for Uddannelsesbenchmark.dk Hvad er TrivselsRADAR TrivselsRADAR er et interaktivt web-baseret værktøj,

Læs mere

Fra Blåt Medlem til Excel.

Fra Blåt Medlem til Excel. Fra Blåt Medlem til Excel. Kopi fra Blåt Medlem til Excel 1 Eksport fra Blåt Medlem til Excel 2 Hvad kan du bruge det til 5 Eksempler: Medlemsdelen: Afdelingsopdelt liste med spejderne 5 Fødselsdage og

Læs mere

Fronter for elever - Første undervisning

Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning 1 Kom godt i gang 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 0) Nulstille unilogin i UMS - (Elev) 4 1) Logge på Fronter

Læs mere

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple.

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1af23 Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1. Forord. Denne brugervejledning er fremstillet for at hjælpe personer ved Lokalhistorisk Arkiver i ny Sønderborg kommune, som kun har ringe kendskab

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Mark Online

Kom godt i gang med DLBR Mark Online Kom godt i gang med DLBR Mark Online DLBR Mark Online indeholder Markplan og Dyrkningsjournal. Markplan bruger du til at du oprette og redigere i bedriftens markplan, mens du bruger dyrkningsjournalen

Læs mere

Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling. Administrators rolle. Kom godt i gang

Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling. Administrators rolle. Kom godt i gang Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling Denne quickguide gennemgår de vigtigste trin, du som skoleadministrator skal igennem, når du benytter Skoleportalen til afvikling af prøver i

Læs mere

Sammenknytning af listedata fra MUD til tabel i MapInfo (SVM-eksempel)

Sammenknytning af listedata fra MUD til tabel i MapInfo (SVM-eksempel) Sammenknytning af listedata fra MUD til tabel i MapInfo (SVM-eksempel) Indhold Introduktion...1 Eksport og tilpasning af tabeldata MUD...1 Direkte til Excel...1 Via Rapport i Word-format til Excel...1

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk SKAT.dk side 1 af8 1) Gå ind på www.skat.dk I adresselinjen Tast borger og CTRL + ENTER (Internet Explorer) Eller tast www.skat.dk Du ser nu dette skærmbillede: 2) Klik på ordet Borger Her er en masse

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

Søren Christian Nissen

Søren Christian Nissen Fraværsprotokol Søren Christian Nissen www.sc-nissen.dk e-mail: sc.nissen@sc-nissen.dk Fraværsprotokol version 5.5-22-08-2010 Adobe InDesign CS4 2 Indholdsfortegnelse Makroer...3 Ændre makrosikkerhed...3

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Excel - begynderkursus

Excel - begynderkursus Excel - begynderkursus 1. Skriv dit navn som undertekst på et Excel-ark Det er vigtigt når man arbejder med PC er på skolen at man kan få skrevet sit navn på hver eneste side som undertekst.gå ind under

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

FORMATERING AF REGNEARK

FORMATERING AF REGNEARK FORMATERING AF REGNEARK Indtil nu har vi set på, hvordan du kan udføre beregninger i dit regneark, og hvordan du kan redigere i regnearket, for hurtigt at få opstillet modellerne. Vi har derimod overhovedet

Læs mere

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel 1 1. udgave som E-bog 2007 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Det er nu muligt at booke lokaler i Vallensbæk Kommune via Internettet og kommunens hjemmeside. Du får adgang til siden ved at følge nedenstående

Læs mere

Brugervejledning. Miljøministeriet A4. Opdateret den 25. oktober 2011

Brugervejledning. Miljøministeriet A4. Opdateret den 25. oktober 2011 Brugervejledning Miljøministeriet A4 Opdateret den 25. oktober 2011 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Opret et nyt dokument... 3 Før du starter... 4 Om at arbejde med typografier:... 5 Menu: A4 - Publikation...

Læs mere

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Indhold 1. Kast med to terninger 2. Et pindediagram 3. Sumtabel 4. Median og kvartiler 5. Et trappediagram 6. Gennemsnit 7. En statistik 8. Anvendelse af edb 9.

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

var Send_til='bk@ef.dk'; EUD-tests Testpakken er gratis tilgængelig som en del af abonnementet på Undervisningsbanken. Om de enkelte tests

var Send_til='bk@ef.dk'; EUD-tests Testpakken er gratis tilgængelig som en del af abonnementet på Undervisningsbanken. Om de enkelte tests 1 EUD-tests EUD-tests Testpakken er gratis tilgængelig som en del af abonnementet på Undervisningsbanken. Pakken kan hentes fra adressen http://kurser.ef.dk/eud_test/eud_test.zip, og indeholder 5 forskellige

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for nye måder at arbejde med Diagrammer på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

vejledning sådan ARBejdeR du i ebg s RAppoRTvæRKTøj

vejledning sådan ARBejdeR du i ebg s RAppoRTvæRKTøj vejledning sådan arbejder du i ebg s rapportværktøj Vejledning for 2013/2014 Sådan arbejder du i EBG's rapportværktøj www.business-games.dk Indholdsfortegnelse: Forord... 2 Login... 2 Rapportværktøjet...

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Du logger på fra forsiden. Når du har indtastet brugernavn og password, vil der i højre side fremkomme en menu med punkterne: Redigér denne

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

http://www.tinglysningsretten.dk/tinglysning/nyvejledninger/documents/generelle/upload%20og%20vedh%c3%a6ft% 20bilag.pdf

http://www.tinglysningsretten.dk/tinglysning/nyvejledninger/documents/generelle/upload%20og%20vedh%c3%a6ft% 20bilag.pdf Start på Tinglysningens hjemmeside tinglysning.dk. Tinglysningen er en noget lang proces, som forløber over 10 trin med diverse udflugter undervejs. Samtidig bliver man automatisk logget af systemet, hvis

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Lectio. SMS-service vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. SMS-service vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio SMS-service vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Vejledning

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

NATIONAL TEST MATEMATIK 3. OG 6. KLASSE

NATIONAL TEST MATEMATIK 3. OG 6. KLASSE NATIONAL TEST MATEMATIK 3. OG 6. KLASSE 10 10 331,25 22,75 1 1 08,50 Inspiration og vejledning Testen i matematik De nationale test i matematik er it-baserede test, der tegner et billede af, hvad elever

Læs mere

Opgaver. Notater. Opgave 1: Find kursus hjemmeside og bladre lidt rundt på siderne.

Opgaver. Notater. Opgave 1: Find kursus hjemmeside og bladre lidt rundt på siderne. Opgaver Opgaverne er stillet i henhold til medleverede brugervejledning, og som er en facitliste for opgaverne. Brug den undervejs til at løse opgaverne med, og kom med de punkter som den måtte mangle,

Læs mere

En nem vej til viden - www.statistikbanken.dk

En nem vej til viden - www.statistikbanken.dk En nem vej til viden - www.statistikbanken.dk Kom i gang med Statistikbanken Statistikbanken er Danmarks Statistiks offentlige database, hvor alle kan få adgang til relevant statistik, der beskriver det

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Graph brugermanual til matematik C

Graph brugermanual til matematik C Graph brugermanual til matematik C Forord Efterfølgende er en guide til programmet GRAPH. Programmet kan downloades gratis fra nettet og gemmes på computeren/et usb-stik. Det betyder, det også kan anvendes

Læs mere

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje.

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje. Maple Dette kapitel giver en kort introduktion til hvordan Maple 12 kan benyttes til at løse mange af de opgaver, som man bliver mødt med i matematiktimerne på HHX. Skærmbilledet Vi starter med at se lidt

Læs mere

Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas.

Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas. Indledning Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas. Målgruppen for denne manual er ScanPas-brugere uden for HR-afdelingen

Læs mere

MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP)

MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP) MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP) Dansk Tennis Forbund August 2012 side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Visning af programmet...

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

SIDEN PÅ WORDPRESS.COM

SIDEN PÅ WORDPRESS.COM WordPress WordPress er et fantastisk program til blog og til hjemmesider, hvor du gerne vil kunne rette via din browser. WordPress er meget udbredt og det er derfor nemt at finde fora, templates og hjælp

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Indhold Sådan opretter du et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan redigerer og ser du oplysninger

Læs mere

Om at finde bedste rette linie med Excel

Om at finde bedste rette linie med Excel Om at finde bedste rette linie med Excel Det er en vigtig og interessant opgave at beskrive fænomener i naturen eller i samfundet matematisk. Dels for at få en forståelse af sammenhængende indenfor det

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Bilag til Statistik i løb : Statistik og Microsoft Excel tastevejledning / af Lars Bo Kristensen

Bilag til Statistik i løb : Statistik og Microsoft Excel tastevejledning / af Lars Bo Kristensen Bilag til Statistik i løb : Statistik og Microsoft Excel tastevejledning / af Lars Bo Kristensen Microsoft Excel har en del standard anvendelsesmuligheder i forhold til den beskrivende statistik og statistisk

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

How to do it on screen - 5

How to do it on screen - 5 TEGNINGER OG CLIPART Illustrationer kan bruges til at skabe grafisk brud i en tekst, men det er sjældent nødvendigt ved præsentationer, da tekstmængden på det enkelte dias børe være lille. Desuden kan

Læs mere

Statistik i GeoGebra

Statistik i GeoGebra Statistik i GeoGebra Peter Harremoës 13. maj 2015 Jeg vil her beskrive hvordan man kan lave forskellige statistiske analyser ved hjælp af GeoGebra 4.2.60.0. De statistiske analyser svarer til pensum Matematik

Læs mere

1. Forberedelse (inden testen)... 2 1.1 Forudsætninger for at tage testen elektronisk... 2

1. Forberedelse (inden testen)... 2 1.1 Forudsætninger for at tage testen elektronisk... 2 Revideret d. 16. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forberedelse (inden testen)... 2 1.1 Forudsætninger for at tage testen elektronisk... 2 1.2 Elevernes UNILogin... 2 1.3 Rambøll Sprog... 2 1.3.1 Sikre

Læs mere

Quick Guide til RKKP-dokumentation.dk. - Find rundt i databasernes dokumentation i online systemet på RKKP-Dokumentation.dk

Quick Guide til RKKP-dokumentation.dk. - Find rundt i databasernes dokumentation i online systemet på RKKP-Dokumentation.dk Quick Guide til RKKP-dokumentation.dk - Find rundt i databasernes dokumentation i online systemet på RKKP-Dokumentation.dk Kontakt: Ann Qvist Rasmussen E-mail: anncrs@rm.dk Version 1.0 Senest redigeret:

Læs mere

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Evalueringsvejledning En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Indhold 1 - Respondentgruppe hentes... 2 2 Undersøgelsen oprettes i SX... 4 3.

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

Simulering af stokastiske fænomener med Excel

Simulering af stokastiske fænomener med Excel Simulering af stokastiske fænomener med Excel John Andersen, Læreruddannelsen i Aarhus, VIA Det kan være en ret krævende læreproces at udvikle fornemmelse for mange begreber fra sandsynlighedsregningen

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips

Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips HUSK AT: Man kan godt skrive flere linjer under hinanden i den samme celle. Marker den pågældende celle (evt. flere celler) og vælg "Ombryd tekst" på fanebladet

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Indhold Sådan tilmelder du dig et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan ser du oplysninger

Læs mere

Vejledning til referencehåndteringssystemet. Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby

Vejledning til referencehåndteringssystemet. Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby Vejledning til referencehåndteringssystemet Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby Jeg håber, at du vil få glæde af denne vejledning til referencehåndteringssystemet Zotero. Hvis du får problemer undervejs

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Brugervejledning til Højkvalitetsdokumentationen og Dialogforummet på Danmarks Statistiks hjemmeside

Brugervejledning til Højkvalitetsdokumentationen og Dialogforummet på Danmarks Statistiks hjemmeside Brugervejledning til Højkvalitetsdokumentationen og Dialogforummet på Danmarks Statistiks hjemmeside Forord Denne vejledning beskriver baggrunden for begreber og sammenhænge i Danmarks Statistiks dokumentationssystem

Læs mere

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Notat Ansvarlig HJB Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Sådan bruger du SharePoint til Maskindatabasen Maskindatabasen er oprettet i et program der hedder SharePoint

Læs mere