INTERN MEDDELELSE. Vandplanerne kan ifølge Miljømålsloven ikke påklages, kun kommunernes handleplaner kan påklages.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INTERN MEDDELELSE. Vandplanerne kan ifølge Miljømålsloven ikke påklages, kun kommunernes handleplaner kan påklages."

Transkript

1 SOLRØD KOMMUNE TEKNISK ADMINISTRATION INTERN MEDDELELSE Emne: Høringssvar Vandplan 6. april 2011 Til: Dato: 1. marts Sagsbeh.: RJe Sagsnr.: Administrative overordnede kommentarer: Det er problematisk, at der i løbet af høringsperioden fremkommer nye informationer, der ligger til grund for planerne (bl.a. tekniske baggrundsnotater). Ligeledes foregår der udredninger i de af Miljøministeriet nedsatte arbejdsgrupper igennem høringsperioden. Solrød Kommune mener, at udredningerne er gode og nødvendige. At materialet først er færdigt langt henne i høringsperioden, gør det svært og i nogle tilfælde umuligt at forholde sig relevant til de berørte dele af planen. Vandplanerne kan ifølge Miljømålsloven ikke påklages, kun kommunernes handleplaner kan påklages. Vandplanerne er ikke nemt overskuelige. Mange nødvendige informationer står ikke i planen, men skal findes i baggrundsmateriale. Teksten bør være selvforklarende. Herudover ønsker Solrød Kommune, at det bliver muligt på en enkel måde at lave kommuneopslag, samt at informationen til kortene bliver mere overskuelig. Der bør ske en øget overvågning i de områder, hvor vand- og naturplanerne påpeger, at der er manglende viden. Overvågningen er generelt sparsom. Spildevand: Baseline: Vi har i flere omgange i forbindelse med forhøringen gennemgået, opdateret og rettet de indtastede oplysninger i WinSpv, Winriis BBR og i BBR. De foretagne rettelser er efterfølgende kontrolleret stikprøvevis ved opslag i de pågældende databaser. Umiddelbart ser det ud til, at de foretagne opdateringer er indarbejdet i baggrundsmaterialet for vandplanen, selvom kortmaterialet stadig kan være misvisende (Korporalskroens renseanlæg er eksempelvis noteret som nedlagt i 2008, men findes stadig på kortbilaget). Der foreslås som udgangspunkt etableret bassiner ved alle nye separatudløb samt reduktion af udløbsmængden til 1-2 l/s * ha - evt. kombineret med ekstra rensning for vejvand i henhold til Miljøstyrelsens spildevandsforskning nr. 49/1992. Udløbene af overfladevand til recipienterne i Solrød Kommune er domineret af mindre udløb. Det vil være svært at lave yderligere rensning, bassiner mv. på alle disse udløb, ligesom en evt. hydraulisk belastning af vandløbet vil være meget lokalt baseret. Der er i Sol- C:\Temp\eDagsorden.OfficeToPdfService\7e0f7a1c bed-8814-e6cedbac3013.docx

2 rød Kommune derfor ingen umiddelbare intentioner om at udbygge rensningen på de separate udledninger i kommunen. Indsatser: I kortbilaget omhandlende forbedret rensning i vandløbsoplandene er der for Solrød Kommunes vedkommende angivet forbedret rensning for kvælstof og iltforbrugende stoffer i områder i det åbne land svarende til ca. 65 ejendomme. I perioden har Solrød Kommune kloakeret ejendommene i de såkaldte 1. prioritetsoplande svarende til ca. 85 ejendomme. Det vil derfor alt andet lige være naturligt at fortsætte kloakeringen de resterende 65 ejendomme med tryksatte pumpesystemer. Overslagsmæssigt vurderes prisen for dette at ligge på 5 6 millioner kr. De foreslåede virkemidler forekommer meget traditionelle: bassiner, rensning og nedsivning af regnvand. Der savnes generelt en gennemgang af mere visionære tiltag. Man kan eksempelvis kombinere klimatilpasning i form af udbyggede bassin- eller forsinkelsestiltag med lejlighedsvis oversvømmelse af lavtliggende vådområder. Dette vil give en tilbageholdelse og omsætning af næringsstoffer og organisk materiale inden udledning til recipient. Sådanne områder kan have en betydelig naturmæssig værdi, da de erfaringsmæssigt er habitat for padder, svømmefugle m.fl. Herudover kan borgerne i kommunen sikres en rekreativ tilgang til områderne ved f.eks. anlæggelse af stier, opstilling af borde og bænke samt ved anlæggelse af shelters, bålpladser mv. Forhold til spildevandsplanlægning: Mange kommuner - heriblandt Solrød Kommune arbejder med klimatilpasning. I henhold til Miljømålsloven skal Vandplanen ligeledes behandle klima-temaer. I Solrød Kommune vil klimatilpasningsarbejdet blive indarbejdet i spildevandsplanen, og der vil blive udarbejdet en plan for at undgå oversvømmelser af byområderne. I forhold til klimaindsatsen kan der ligeledes gennem Vandplanen ske en identificering og udpegning af områder der kunne bruges til vådområder/ naturlige forsinkelsesbassiner. Dette vil være til gavn for naturen, grundvandsdannelsen og oversvømmelsesrisikoen i byområderne. Industri: Retningslinje 14 i redegørelsen beskriver at temperaturpåvirkninger i områder uden for en opblandingszone, hvor der sker udledning af kølevand, må ikke nå niveauer, der ligger uden for grænser, som sikrer at værdierne for de typespecifikke biologiske kvalitetselementer kan overholdes. Det er uklart, hvordan kommunen bestemmer eller vurderer temperaturen uden for opblandingszonen. Ligeledes er det uklart, hvor kommunen kan se værdierne for de typespecifikke biologiske kvalitetselementer, der skal overholdes, samt hvordan kommunen kan vurdere, at værdierne er overholdt. Indsatser: I retningslinje 49 er anført indsatser i forhold til vandløb og miljøfarlige stoffer. Laver man et opslag på det tilhørende kort ses vandløb, som enten har behov for stofbestemt indsats eller som er vandløb under observation. Farvekoderne ligger tæt på hinanden, og er derfor svære at skelne (se nedenfor). Der ønskes mere sigende kort. 2

3 Vandløb: Forudsætninger: Under redegørelsen for kunstige og stærkt modificerede vandløb (side 17) nævnes vandløbene ved Skensved Å. Der er ikke tale om strækninger, hvor det er af samfundsmæssige eller kulturhistoriske hensyn ikke er muligt at genetablere den oprindelige fysiske tilstand. Ej heller rørlagte strækninger under byer/gennem bebyggede områder. Vandløbene ved Skensved Å bør således ikke anvendes som eksempler på strækninger, der pga. byområder ikke kan genåbnes. Det er i redegørelsen for den nuværende økologiske tilstand for vandløbene samt i beskrivelsen af usikkerheder på opgørelsen af indsatsbehovet beskrevet, at DFI er beregnet for 210 vandløbsstationer. Med henblik på at kunne effektovervåge vandplanerne bør der foretages en bedre overvågning af vandløbene i oplandet. Det er ikke tilfredsstillende at DFI er beregnet for 210 af i alt 226 vandløbsstationer. Flere overvågningsstationer vil også sikre en bedre beskrivelse af drikkevandsindvindingens påvirkning af vandløb og grundvandspåvirkede naturtyper. Den overvågningsstation på vandløb som er placeret opstrøms regnvandsbassinet i Havdrup (Operationel Devano-station ved Havdrup C) altså i en åben regnvandsledning bør flyttes til overvågning i et af de vandløb, hvor der mangler viden. Kravet til medianminimums vandføring i Solrød Bæk forekommer at være sat meget lavt (2 l/s). Der mangler en overskuelig forklaring på spærringstyper, virkemidler og stationeringer i vandløbene i GIS-temaerne, så det ikke er nødvendigt at stykke oplysningerne sammen fra diverse baggrundsnotater mv. Baseline: Skelbækken: Det antages, at den spærring der er vist i skelbækken, er der hvor rørlægningen stopper og den åbne del begynder i så fald er den placeret forkert. Kommunen er ikke vidende om en spærring det pågældende sted i skelbækken. I øvrigt ville det være rart med en beskrivelse af spærringen og dennes placering i GIS-temaets info, da det er 3

4 svært at forholde sig til den info der pt. gives, f.eks. i dette tilfælde spærringstype 7 (GIS-tema: VPF10, spærringer, baseline). Ejrebæk/Solrød Bæk: Spærringen ved Ejrebækkens udløb i Solrød Bæk er placeret vest for Tåstrupvej. Det antages, at det er den spærring, der vises midt på Tåstrupvej (GIS-tema: VPF10, spærringer, baseline). Retningslinje 9, 10 og 11: Under forudsætning af, at vandets kvalitet er i orden, er det vigtigt, at vandet ledes til vandløbene - dels for at bidrage til en minimumsvandføring i disse og dels for ikke at ændre mere end højst nødvendigt på de naturlige oplande. Indsatser: Ejrebæk: Der er indsatser på genåbning af, at rørlagte strækninger og fjernelse af spærringer på de 2 rørlagte strækninger af Ejrebæk vest for motorvejen. Den 3. strækning bør tages med (st. 723 til st. 909 på regulativets vandløbskort), der er en målsat strækning opstrøms så vil hele strækningen vest for motorvejen være åben. I øvrigt er den østligste strækning (strækningen lige før motorvejen) tegnet lidt for lang. Rørlægningen går kun øst/vest fra skellet ved højens østside st på regulativets vandløbskort. Der savnes et virkemiddel, hvor bassiner af hensyn til vandløbshydraulikken går hånd i hånd med mindre vådområder, som både vil mindske den hydrauliske belastning og næringsbelastningen af vandløbene og dermed også gavne Køge Bugt i forhold til belastning med næringsstoffer. Selvom der savnes viden om Køge Bugt, er der vel ikke tvivl om, at den er for belastet med næringsstoffer. Søer: Forudsætninger: Karlstrup Kalkgrav er målsat med høj tilstand, da søen opfylder miljømålene vedr. klorofyl. Det forekommer bemærkelsesværdigt, at Karlstrup Kalkgrav ikke betegnes som kunstig eller stærkt modificeret, idet der er tale om en råstofgrav, hvorfra der dagligt bortpumpes vand for at fastholde en kunstig lav vandstand. Fastholdes målsætningen bliver det sandsynligvis nødvendigt, at fortsætte pumpningen for at fastholde den gode miljøtilstand. Solrød Kommune mener, at søens målsætning bør være kunstig, idet det er den kunstige høje gennemstrømning, der betinger den gode tilstand. Pumpningen er herudover ikke i overensstemmelse med retningslinje 32, der siger, at afvanding af søer så vidt muligt skal undgås. I redegørelsen for den økologiske tilstand i søer beskrives (side 144), at den opstrøms liggende sø fra Gl. Havdrup Mose er Svogerslev Sø. Dette er ikke korrekt, idet det er Snoldelev Mose der ligger opstrøms Gl. Havdrup Mose. Retningslinje 32 beskriver, at afvanding af søer skal undgås). Dette stemmer ikke overens med, at Karlstrup Kalkgrav er udpeget til god tilstand, hvilket nødvendiggør afvanding af søen. Ligeledes er der en mulig konflikt med retningslinje 32 ved fornyelse af oppumpningstilladelse. Grundvand: Generelt: Solrød Kommune mener, at Vandplanen i dens nuværende udformning ikke giver kommunen nogen reel handlefrihed til at opnå miljømålene. Flytning af kildepladser er ikke en re- 4

5 el mulighed i Storkøbenhavns-området, idet der ikke inden for realistiske afstande er tilstrækkelig overskud af grundvandsressourcen. Kompensationsudpumpning er symptombehandlende og vil kun øge det reelle problem, idet indvindingen vil blive forøget. Ligeledes kan udledning af renset spildevand ikke løse problemet, da store dele af kommunen er kloakeret, og spildevandet dermed er afskåret fra vandløbene. For Solrød Kommune har pligten til at forsyne kommunens borgere med vand første prioritet, det er derfor udgangspunktet, at det stadig skal være muligt at forsyne kommunens borgere med vand inden for økonomisk og naturmæssige rimelige rammer. Solrød Kommune forventer derfor, at staten forholder sig til kravværdierne og målsætningen i forhold til mulighederne i Vandrammedirektivet, og at der bliver mulighed for at opretholde den nuværende indvinding. Forudsætninger: Udpegning af nitratfølsomme indvindingsområder: Der er udpeget et nitratfølsomt område tæt på grænsen til Køge Kommune (bl.a. langs den østlige del af Åmarken). Solrød Kommune mener, at området bør revideres. Der er i 2009 udtaget prøver i drikkevandsboringer på Åmarken 2 og 4 med nitratværdier på hhv. 50, 55 og 64 mg/l. En udvidelse af området vil bidrage til beskyttelse af drikkevandet i området. Området er beliggende i oplandet til Skensved Å systemet, der i henhold til Natura 2000 planen for Ølsemagle revle og Staunings Ø er nitratbelastet. En udvidelse af det nitratfølsomme indvindingsområde vil således være i overensstemmelse med det tegnede trusselsbillede. Status for indsatsplanlægningen er opgjort i tabel 2.1.7, hvor det er angivet, at indsatsplanen for Skensved er afsluttet. Dette er ikke korrekt. Indsatsplanarbejdet er igangværende. På oversigtskortet over indsatsbehov på Sjælland, hvor den modellerede reduktion af indvinding på vandløbsoplandsbasis er vist, er den del af det opland, der dækker området omkring Jersie By udpeget som et område, hvor der ikke er krav til reduktion af indvindingen. Solrød Kommune er enig i dette. Området omkring Jersie By har generelt høj vandstand, og prøvepumpninger fra boringer i området har vist meget små sænkninger, og derfor meget små vandløbspåvirkninger. Det forventes, at dele af den sårbare bynære og nikkelbelastede indvinding i Solrød Strand byområdet på sigt flyttes mod Jersie. Den udnyttelige grundvandsressource er opgjort til 35 % af grundvandsdannelsen. I denne planperiode er det angivet, at der ikke udføres indsatser i forhold til dette. Størrelsen af grundvandsdannelsen ønskes specificeret, når der skal foretages indsatser i forhold til denne. Grundvandsmodelleringen er baseret på en videreudvikling af DK-modellen kaldet sommermodellen. Cellestørrelsen i DK-modellen er stor, og den er ikke udviklet til specifikt at kunne simulere vandføringer i vandløbene specielt ikke de små vandløb. DK-modellen overestimerede generelt sommervandføringer i vandløb, hvorfor der i sommermodellen bl.a. er kalibreret på vandløbslækagen (lækagekoefficienterne er generelt reducerede). Ved at reducere lækagekoefficienterne reduceres også vandudvekslingen mellem magasin og vandløb. Dette bevirker, at sommervandføringerne i modellen bliver mindre, og at de dermed rammer de observerede vandføringer bedre. Det kan dog være problematisk hvis tallene er urealistisk små, idet dynamikken i kredsløbet ikke simuleres troværdigt. Ud over at reducere den beregnede sommervandføring i vandløbene, har lave vandløbskoefficienter den bivirkning, at effekten på vandløbsafstrømningen af at neddrosle vandindvindinger i nærheden ligeledes underestimeres. Kravværdierne til vandløbsafstrømningen er beregnet af modellen. Hvis påvirkningen af grundvandsindvindinger på vandløbsafstrømningen underestimeres vil kravværdien ligeledes underestimeres. Det er af Alectia vurderet, at ovenstående problematikker medfører en underestimering af den nødvendige reduktion af indvindingen på ca. 30% som gen- 5

6 nemsnit. På vandløbssystemer, hvor der er vandløbsmålinger fra før de store regionale indvindinger, kan usikkerheden kvantificeres. I Solrød Kommune findes ikke vandløb med gamle målinger, hvorfor usikkerheden ikke er direkte kvantificerbar her. Ved så store indgreb som Vandplanen beskriver, er det Solrød kommunes overbevisning, at data- og beregningsgrundlaget skal være i orden. Alternativt bør der være flere virkemidler, der ikke bare er symptombehandlende, som f.eks. kan lede til øget grundvandsdannelse eller udligning af intensiteten af tilstrømningen til vandløb. Retningslinje 40 beskriver, at byudvikling så vidt muligt skal foregå uden for indvindingsoplande og OSD-områder. Bortset fra en stribe langs kysten er hele Solrød Kommune OSD-område, hvorfor det bliver svært, at følge ovenstående retningslinje. Det er Solrød Kommunes holdning, at der generelt er for få virkemidler for vandindvindingen. Særligt grundvandsdannende tiltag som kapning af markdræn, etablering af vådområder, skovrejsning m.fl. ville kunne bidrage positivt til udviklingen af vandmiljøet. I forbindelse med virkemidlet flytning af kildepladser er det Solrød Kommunes overbevisning, at Staten som ressourcemyndighed burde kunne udpege områder egnet til nye kildepladser. Det vanskeliggør processen omkring flytning af kildepladser, at den enkelte Kommune ikke har det fulde overblik over ressourcen i andre kommuner samt at de kort, der på nuværende tidspunkt er til rådighed over grundvandsressourcen på Sjælland, ikke viser den kvalitative tilstand af magasinerne. Kystvande: Solrød Kommune har i 2010 gennemført en undersøgelse af mængder og sammensætning af opskyllet tang i Køge Bugt. Undersøgelsen har haft som formål, at undersøge grundlaget for produktion af biogas med brug af dette materiale sammen med andre materialer. Undersøgelsen viser, at der ved indsamling af al opskyllet tang fra strandene i Køge Bugt vil fjernes ca tons materiale årligt, indeholdende ca. 120 ton kvælstof (N) og 17 ton fosfor (P). I Vandplan - Hovedvandopland Køge Bugt opgøres den samlede tilstrømning af næringsstoffer samt atmosfærisk N-deposition at være ca ton N og 67 ton P. En fjernelse af opskyllet tang vil derfor fjerne næringsstoffer fra Køge Bugt svarende til op mod 10 % af tilstrømningen. Den årlige udgift til indsamling, forbehandling og borttransportering af tang skønnes at være 6 mio. kr. Forbehandling er i denne sammenhæng sigtning af indsamlet materiale, hvilket er nødvendigt ved anvendelse i et biogasanlæg. Enhedsomkostningen er altså ca. 50 kr./kg N, hvor der dog ikke er medregnet udgifter forbundet med bortskaffelse af indsamlet tang eller evt. indtægter forbundet med energiproduktion. Medtages indtægter ved biogasproduktion, skønnes enhedsprisen at være ca. 29 kr./kg N. Undersøgelsen peger altså mod indsamling af opskyllet tang, som et omkostningseffektivt virkemiddel til at fjerne væsentlige mængder næringsstoffer fra havmiljøet. Vandplanens sammenhæng med Naturplanerne: N2000-område 150 Gammel Havdrup Mose: Indsatsen overfor næringsstofbelastningen af søerne i Snoldelev Mose og Gl. Havdrup Mose skal sikres gennem tiltag i vandplanen. I første vandplanperiode er indsatsen begræn- 6

7 set til tiltag fastlagt af kommunernes spildevandsplaner mv. (baseline), og de generelle virkemidler overfor landbrugsdrift ved nye krav om udlæg af bræmmer. På grund af den store interne belastning i søerne og på grund af manglende viden er yderligere indsats udskudt til næste planperiode. Herudover kan grundvandsindvindingen have indflydelse på vandstanden i området, og indsatsen overfor eventuel påvirkning herfra skal også varetages af vandplanen. På grund af manglende viden er indsatsen også her udskudt til næste planperiode. Solrød Kommune påpeger at ovenstående forbehold i vandplanen skal indarbejdes grundigere i Natura 2000-planen, idet både den overordnede målsætning for området og de konkrete målsætninger for arterne i høj grad afhænger af en forbedret vandkvalitet i søerne og en sikring af områdets naturlige hydrologi. Indsatsprogrammet for Natura2000- området bør således afspejle disse forhold. I basisanalysen og forslag til Natura 2000-plan for området omtales, at Snoldelev Mose årligt tilføres ca m3 overfladevand fra den nærliggende landevej mellem Roskilde og Køge, og dette forhold er ikke omtalt i Forslag til Vandplanen eller i det tekniske baggrundsnotat. Med henblik på at fremme målopfyldelse for Natura 2000-området bør vandplanens krav til indsats overfor næringsstofbelastningen af søerne skærpes eller accelereres. N2000-område 147 Ølsemagle Strand og Staunings Ø: Det fremgår af udkast til i Natura 2000-planen at bevaringsstatus for naturtyperne 1150* Kystlaguner og strandsøer (særligt prioriteret naturtype) og 1160 Større lavvandede bugter og vige er hhv. vurderet ugunstig og ugunstig. Det fremgår af Natura 2000-planen s bilag 2, at den væsentligste trussel er næringsstofbelastning, og at indsatsen er en reduktion af næringstilførslen, som skal ske gennem tiltag i vandplanen. Det fremgår af udkast til i Natura 2000-planen, at Skensved Å (med tilløb) er den største bidrager til næringsstofbelastningen, og der herfra udledes i gennemsnit ca. 55 tons kvælstof og 1 ton fosfor pr. år. I første vandplanperiode er indsatsen begrænset til baseline, de generelle virkemidler mht. bræmmer, samt krav til renseklasse SO for enkeltejendomme i den øvre del af vandløbssystemet. På grund af manglende viden om en stor del af vandløbsstrækningerne i systemet, er yderligere indsats for disse områder udskudt til næste planperiode. Solrød Kommune påpeger at ovenstående forbehold i vandplanen skal indarbejdes grundigere i Natura 2000-planen, idet både den overordnede målsætning for området og de konkrete målsætninger for de våde naturtyper i høj grad afhænger af lagunens næringsstofbelastning. Indsatsprogrammet for Natura2000-området bør således afspejle disse forhold. Med henblik på at fremme målopfyldelse for Natura 2000-området bør vandplanens krav til indsats overfor næringsstofbelastningen af Skensved Å (med tilløb) skærpes eller accelereres. 7

Høringssvar til Udkast til Vandplan 2010-15 Hovedvandopland 2.4 Køge Bugt

Høringssvar til Udkast til Vandplan 2010-15 Hovedvandopland 2.4 Køge Bugt Miljøcenter Roskilde Ny Østergade 7-11 4000 Roskilde Sagsbehandler: Nicolai R. Christensen Telefon: 43 57 77 55 Email: nrc@ishoj.dk Journal eller CPR-nummer: 201000464 Dato: 11. marts 2010 Høringssvar

Læs mere

Præsentation af en vandplan

Præsentation af en vandplan Præsentation af en vandplan med udgangspunkt i vandplanen for Randers Fjord Peter Kaarup Specialkonsulent, Miljøcenter Århus 23 udkast til vandplaner Hovedoplande I, 1 I, 4 I, 8 M iljø cen terg ræ nser.sh

Læs mere

Vandindvinding i fremtiden

Vandindvinding i fremtiden Vandindvinding i fremtiden Hvordan vil KE agere forhold til vandplanerne Udpumpning af grundvand til Sølvbækken ved Gummersmarke kildeplads Vandindvinding i fremtiden Hvad jeg kommer omkring de næste 15

Læs mere

Notat om konkrete mål, tilstand og indsatser for vandløb, søer, kystvande, grundvand og spildevand i Hørsholm kommune

Notat om konkrete mål, tilstand og indsatser for vandløb, søer, kystvande, grundvand og spildevand i Hørsholm kommune Notat om konkrete mål, tilstand og indsatser for vandløb, søer, kystvande, grundvand og spildevand i Hørsholm kommune Vandløb I vandplanperiode 2 er følgende vandløb i Hørsholm Kommune målsat: Usserød

Læs mere

Handleplan for vandområderne i København 2012-2020. Sammendrag

Handleplan for vandområderne i København 2012-2020. Sammendrag Handleplan for vandområderne i København 2012-2020 Sammendrag 1 Indledning EU's vandrammedirektiv kræver, at alle EU-lande skal sikre, at de har et godt vandmiljø. Derfor har den danske stat lavet vandplaner

Læs mere

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand By, Erhverv og Natur Teknisk Bilag Håndtering af regnvand VELKOMMEN Dette bilag er udarbejdet som et teknisk supplement til Strategi for håndtering af regnvand. Udover en generel introduktion til afledning

Læs mere

1.3 Indsatsprogram og prioriteringer

1.3 Indsatsprogram og prioriteringer 1.3 Indsatsprogram og prioriteringer Med udgangspunkt i de i vandplanen fastlagte miljømål (jf. afsnit 1.2) og opgørelse af indsatsbehovet for de enkelte vandområder er kravene til reduktion af påvirkningerne

Læs mere

Spildevandsplan 2009-2018 Forslag til tillæg nr. 14

Spildevandsplan 2009-2018 Forslag til tillæg nr. 14 Spildevandsplan 2009-2018 Forslag til tillæg nr. 14 Tillægget omfatter: Spildevandsrensning i det åbne land ved Alken, Boes, Illerup og syd for Låsby Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf.

Læs mere

Vandhandleplan 2010-2015

Vandhandleplan 2010-2015 Vandhandleplan 2010-2015 Indholdsfortegnelse 1. Planens indhold 2 2. Resumé af den statslige vandplan 4 3. Prioritering og tidsplan for indsatser 5 4. Forord 6 5. Baggrund 9 6. Vandløb 14 7. Søer 20 8.

Læs mere

Vandplaner og vandindvinding

Vandplaner og vandindvinding Vandplaner og vandindvinding 26. Januar 2011 Jens Rasmussen Københavns Energi, Vand og Afløb Vandplaner hvad er det? Vandplanerne udspringer af Vandrammedirektivet (EU), som er implementeret i dansk lov

Læs mere

Frederikssund Kommunes vandhandleplan for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord, 1. generation vandplaner

Frederikssund Kommunes vandhandleplan for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord, 1. generation vandplaner Frederikssund Kommunes vandhandleplan for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord, 1. generation vandplaner Januar 2015 Indholdsfortegnelse Planens indhold...3 Resumé af de statslige vandplaner...4

Læs mere

Bilag til: Vandhandleplan, 2014-2016 Frederiksberg Kommune

Bilag til: Vandhandleplan, 2014-2016 Frederiksberg Kommune Bilag til: Vandhandleplan, 2014-2016 Frederiksberg Kommune BILAG TIL VANDHANDLEPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE 2014-2016 Dato 2014-11-14 Udarbejdet April-maj 2012 og november 2014 Udarbejdet af Frederiksberg

Læs mere

Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015

Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015 Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015 Kolofon Udarbejdet af: Fredensborg Kommune Plan og Miljø Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. 72 56 50 00 E-mail: fredensborg@fredensborg.dk Web: www.fredensborg.dk Rapportens

Læs mere

Det Økologiske Råds høringssvar til udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner.

Det Økologiske Råds høringssvar til udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner. København den 16. oktober 2015 Det Økologiske Råds høringssvar til udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner. Resumé: Det Økologiske Råd er enige i Regeringens hensigt om at fokusere

Læs mere

Bidrag til Statens Vandplan

Bidrag til Statens Vandplan Bidrag til Statens Vandplan November 2007 Frederiksberg Kommune Bidrag til Statens Vandplan November 2007 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 1 1.1 Eksisterende planer for området 1 1.1.1 Bæredygtighedsstrategi

Læs mere

Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gl. Stevns

Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gl. Stevns Teknik og Miljø Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gl. Stevns Tillæg 5 til Spildevandsplan 2012 2020 Vedtaget af Kommunal Bestyrrelsen d. XX. xxxx XXXX 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Det åbne land Overløbsbygværker Renseanlæg

Det åbne land Overløbsbygværker Renseanlæg Det åbne land Overløbsbygværker Renseanlæg Det åbne land Tidsplan for påbud i det åbne land K ø g e R i n g s t e d 2012-2015 Terslev Haslev Dalby Karise S t e v n s Mindst 700 ejendomme i det åbne land

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit.

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit. Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit. Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 om

Læs mere

Krav til planlægning og administration Håndtering af samspillet mellem grundvand, overfladevand og natur i vandplanarbejdet.

Krav til planlægning og administration Håndtering af samspillet mellem grundvand, overfladevand og natur i vandplanarbejdet. Krav til planlægning og administration Håndtering af samspillet mellem grundvand, overfladevand og natur i vandplanarbejdet. Birgitte Palle, Krav til planlægning og administration Samspillet mellem grundvand,

Læs mere

Notat. Ivan Hrubenja. Skema over modtagne høringssvar til forslag til Greve Kommunes vandhandleplan 2010-2015

Notat. Ivan Hrubenja. Skema over modtagne høringssvar til forslag til Greve Kommunes vandhandleplan 2010-2015 Notat Emne Forslag til besvarelse af modtagne høringssvar til forslag til Greve Kommunes vandhandleplan 2010-2015 Sagsnr 2012-21791 Dokumentnr 2012-97949 Dato 01-11-2012 Administrativ enhed Center for

Læs mere

Vandhandleplan for Ærø Kommune - 2015

Vandhandleplan for Ærø Kommune - 2015 Vandhandleplan for Ærø Kommune - 2015 1 Vandhandleplan for Ærø Kommune - 2015 Vandplan 2010-2015 Lillebælt/Fyn Hovedvandopland 1.12 Det Sydfynske Øhav Hovedvandopland 1.15 Vanddistrikt Jylland og Fyn 2

Læs mere

Bilag 2: Randers Kommunes høringssvar til vandplanerne

Bilag 2: Randers Kommunes høringssvar til vandplanerne Bilag 2: Randers Kommunes høringssvar til vandplanerne 1. Indledende bemærkninger Dette er Randers kommunes generelle og overordnede bemærkninger til vandplanerne. Forvaltningen vil desuden indberette

Læs mere

TELEFON 87 92 22 00 TELEFAX 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN

TELEFON 87 92 22 00 TELEFAX 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN SAMSØ KOMMUNE Teknisk Afdeling SØTOFTE 10, TRANEBJERG 8305 SAMSØ TELEFON 87 92 22 00 TELEFA 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN SCREENING FOR

Læs mere

Værebro Å. Kortudsnit/billede af område. Afstrømningsområde Værebro å, opland 157 km 2.

Værebro Å. Kortudsnit/billede af område. Afstrømningsområde Værebro å, opland 157 km 2. rebro : Målsætningen: For de analyserede vandområder er det hensigten at komme med indspil til idéfasen, om hvilke landbrugsrelevante tiltag som alt andet lige kunne bringes i anvendelse i de enkelte områder

Læs mere

Miljøcenter Roskilde opdeler Isefjord og Roskilde Fjord i to områder. Udover de to fjorde opdeles følgende mindre oplande ved:

Miljøcenter Roskilde opdeler Isefjord og Roskilde Fjord i to områder. Udover de to fjorde opdeles følgende mindre oplande ved: Isefjord. Miljøcenter Roskilde opdeler Isefjord og Roskilde Fjord i to områder. Udover de to fjorde opdeles følgende mindre oplande ved: Sidinge Fjord Lammefjord Elverdamså Kornerup Å/Langvad Å Oplande

Læs mere

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af NOTAT Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af drikkevandsressourcer mv. Hermed fremsender KL s sekretariat høringssvar. Der tages forbehold for en politisk behandling

Læs mere

Bindende mål for vand- og naturkvalitet Bindende krav om foranstaltninger til miljø- og naturforbedringer Natur og vand kender ikke kommunegrænser

Bindende mål for vand- og naturkvalitet Bindende krav om foranstaltninger til miljø- og naturforbedringer Natur og vand kender ikke kommunegrænser Vand og naturplaner Bindende mål for vand- og naturkvalitet Bindende krav om foranstaltninger til miljø- og naturforbedringer Natur og vand kender ikke kommunegrænser samarbejde bliver nødvendigt Tæt sammenhæng

Læs mere

Resume. Spildevandsplan 2014-2017

Resume. Spildevandsplan 2014-2017 Resume Spildevandsplan 2014-2017 1. Indledning Spildevandsplanlægning handler om hygiejne, håndtering og behandling af spildevand, vandmiljø i vores vandløb, søer, fjorden og havet herunder badevand. Denne

Læs mere

Den 18. september 2013 blev fremtidens forvaltning af grundvandet drøftet på et møde i Aarhus, arrangeret af ATV Jord og Grundvand.

Den 18. september 2013 blev fremtidens forvaltning af grundvandet drøftet på et møde i Aarhus, arrangeret af ATV Jord og Grundvand. FORORD Den 18. september 2013 blev fremtidens forvaltning af grundvandet drøftet på et møde i Aarhus, arrangeret af ATV Jord og Grundvand. Forskere, kortlæggere, myndigheder og vandselskaber deltog. Mødet

Læs mere

NATUR OG MILJØ Aarhus Kommune. Forslag til. Vandhandleplan 2013 2015

NATUR OG MILJØ Aarhus Kommune. Forslag til. Vandhandleplan 2013 2015 NATUR OG MILJØ Aarhus Kommune Forslag til Vandhandleplan 2013 2015 Maj 2012 2 2 Indholdsfortegnelse 1. Planens indhold... 3 2. Forord... 4 2.1 Offentlighedsfase og aktiviteter... 6 3. Baggrund... 7 3.1

Læs mere

Implementering af vandrammedirektivet og nitratdirektivet i Nederlandene, Slesvig-Holsten og Danmark

Implementering af vandrammedirektivet og nitratdirektivet i Nederlandene, Slesvig-Holsten og Danmark Den 7. februar 2011 Implementering af vandrammedirektivet og nitratdirektivet i Nederlandene, Slesvig-Holsten og Danmark Konklusion Nederlandene og Danmark har for alle kystvande og Slesvig-Holsten for

Læs mere

Tillæg 3 til Spildevandsplan 2012 2020:

Tillæg 3 til Spildevandsplan 2012 2020: Tillæg 3 til Spildevandsplan 2012 2020: Separatkloakering af Bjælkerup (Bjælkerup B1) etapeinddeling og bassinplacering Vedtaget af Stevns Kommunes Kommunal Bestyrelse d. 27. februar 2014. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kort: Hedensted Kommune. Forsidefoto: Rohden Å s udløb i Vejle Fjord. Jan Nielsen, Vejle Amt.

Indholdsfortegnelse. Kort: Hedensted Kommune. Forsidefoto: Rohden Å s udløb i Vejle Fjord. Jan Nielsen, Vejle Amt. Hedensted Kommune Forslag til Vandhandleplan 2009-2015 2. udgave 2015 1 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...4 2. Handleplanens mål...6 3. Det samlede indsatsprogram for Hedensted Kommune...7

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021

Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021 Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 15. april 2016 Sagsid 16/4286 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021 Omhandlende: - Hermelintoften - et kommende boligområde på matrikel 7af og 90f V. Vedsted By, V.

Læs mere

Sådan administrerer vi: Transportkorridoren Vi vil sikre, at der kun under særlige omstændigheder tillades

Sådan administrerer vi: Transportkorridoren Vi vil sikre, at der kun under særlige omstændigheder tillades Mål Tekniske anlæg skal medvirke til at udvikle vores moderne samfund med en hurtig, sikker og stabil forsyning af grundlæggende velfærdsgoder som f.eks. drikkevand, energi, transport og kommunikation.

Læs mere

Samarbejde mellem kommunerne og forsyningen om at forebygge oversvømmelser Fra planlægning til projekter

Samarbejde mellem kommunerne og forsyningen om at forebygge oversvømmelser Fra planlægning til projekter Samarbejde mellem kommunerne og forsyningen om at forebygge oversvømmelser Fra planlægning til projekter Indhold Udfordringen Baggrund: Klimatilpasningsplanerne ind i kommuneplanen Klimatilpas/afhjælp:

Læs mere

3. Nordsjællands Landboforening 4. Grundejerforeningen Jellerødgård

3. Nordsjællands Landboforening 4. Grundejerforeningen Jellerødgård NOTAT Karen Tommerup 22. juni 2014 Resume af høringssvar til Forslag til Klimatilpasningsplan 2014-17 og Kommuneplantillæg 3 Klimatilpasning Forslag til Klimatilpasningsplan 2014-2017 og det tilhørende

Læs mere

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 7. Boliger på Benløse Fælled

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 7. Boliger på Benløse Fælled Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 7 Boliger på Benløse Fælled Februar 2008 1. Indledning...2 2. Eksisterende forhold....2 2.1 Lednings- og renseanlæg.... 2 2.2 Recipienter... 2 2.3 Gældende spildevandsplan...

Læs mere

Kortudsnit/billede af område. Afstrømningsområde Ll. Vejle å, opland 26 km 2.

Kortudsnit/billede af område. Afstrømningsområde Ll. Vejle å, opland 26 km 2. Ll. Vejle Å: Målsætningen: For de analyserede vandområder er det hensigten at komme med indspil til idéfasen, om hvilke landbrugsrelevante tiltag som alt andet lige kunne bringes i anvendelse i de enkelte

Læs mere

VANDHANDLEPLAN 2010-2015

VANDHANDLEPLAN 2010-2015 VANDHANDLEPLAN 2010-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Vandhandleplanens indhold... 3 2. Resumé af den statslige vandplan for hovedvandopland nr. 2.3 Øresund.... 4 3. Forord... 5 4. Baggrund... 8 5. Spildevand...

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Opland Strøby Egede - Udledning til Tryggevælde Å - Udledningstilladelse

AFGØRELSE i sag om Opland Strøby Egede - Udledning til Tryggevælde Å - Udledningstilladelse Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 03. april 2013 J.nr.: NMK-10-00106 (tidl. MKN-100-00391) Ref.: LITEL, XPSAL AFGØRELSE i sag om Opland Strøby Egede - Udledning

Læs mere

Fosforafsnittet i tillæg til miljøgodkendelse af Gl. Bane 10

Fosforafsnittet i tillæg til miljøgodkendelse af Gl. Bane 10 Fosforafsnittet i tillæg til miljøgodkendelse af Gl. Bane 10 1.1 Fosfor til overfladevand - vandløb, søer og kystvande Hovedparten af fosfortab fra landbrugsarealer sker fra kuperede marker i omdrift langs

Læs mere

3 - Overfladevand og grundvand

3 - Overfladevand og grundvand 3 - Overfladevand og grundvand Byrådet ønsker, at overflade- og grundvand skal beskyttes mod påvirkning af menneskelig aktivitet. Dette gælder både mængde og kvalitet. Byrådet ønsker, at vandkvaliteten

Læs mere

Implementering af EU s vandrammedirektiv i Danmark

Implementering af EU s vandrammedirektiv i Danmark Implementering af EU s vandrammedirektiv i Danmark Henrik Skovgaard Miljøcenter Århus Miljøministeriet Side 1 Lov om Miljømål Lov om Miljømål m.v. for vandområder og internationale naturbeskyttelsesområder

Læs mere

UDGAVE til behandling i Klima og Miljøudvalg & Byrådet. April 2015 FORSLAG

UDGAVE til behandling i Klima og Miljøudvalg & Byrådet. April 2015 FORSLAG UDGAVE til behandling i Klima og Miljøudvalg & Byrådet April 2015 FORSLAG Roskilde Kommune, VANDHANDLEPLAN planperiode 2009 2015 Indhold Forord... Side 3 1. Statsligt indsatsprogram for Roskilde Kommune...

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan for Aalborg Kommune. Omfattende Vandplanerne 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerak samt 1.2 Limfjorden

Forslag til Vandhandleplan for Aalborg Kommune. Omfattende Vandplanerne 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerak samt 1.2 Limfjorden Forslag til Vandhandleplan for Aalborg Kommune Omfattende Vandplanerne 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerak samt 1.2 Limfjorden Den 27. marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Vandplanernes indhold... 3 2 Forord...

Læs mere

Nærværende screening omhandler således alene en forlængelse af den nuværende vandindvinding.

Nærværende screening omhandler således alene en forlængelse af den nuværende vandindvinding. Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Projektet omfatter ansøgning om forlængelse af en samlet indvindingsmængde på

Læs mere

Byrådet Roskilde Kommune Køgevej 80 Postboks 100 4000 Roskilde. Munck Asfalt a/s Att.: Peter Miklos Slipshavnsvej 12 5800 Nyborg

Byrådet Roskilde Kommune Køgevej 80 Postboks 100 4000 Roskilde. Munck Asfalt a/s Att.: Peter Miklos Slipshavnsvej 12 5800 Nyborg Munck Asfalt a/s Att.: Peter Miklos Slipshavnsvej 12 5800 Nyborg Byrådet Roskilde Kommune Køgevej 80 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk

Læs mere

Natur. Administration Lovgivningen, hvor kommunerne har ansvar for administration og tilsyn, omfatter:

Natur. Administration Lovgivningen, hvor kommunerne har ansvar for administration og tilsyn, omfatter: Natur Kommunerne har en forpligtigelse og væsentlig rolle i at sikre og udvikle den danske natur og ligeledes sikre og forbedre mulighederne for friluftslivet. Det sker gennem administration af en bred

Læs mere

Tillæg 5 til Spildevandsplan

Tillæg 5 til Spildevandsplan Tillæg 5 til Spildevandsplan 2008-2015 Kloakering af nyt boligområde ved Ølsted 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Areal og ejerforhold... 4 5. Regn - og spildevandsafledning...

Læs mere

Fra Mariagerfjord Kommune deltog afdelingsleder i Natur og Miljø, Bjarke Jensen samt miljøtekniker, Jens Kalør. Kommunen er myndighed på området.

Fra Mariagerfjord Kommune deltog afdelingsleder i Natur og Miljø, Bjarke Jensen samt miljøtekniker, Jens Kalør. Kommunen er myndighed på området. Opsummering fra mødet den 29. januar 2013 med grundejerforeninger i sommerhusområderne Øster Hurup Multihus (Byens Aula), Langerimsvej 7 9, Øster Hurup Velkomst og introduktion Bjarke Jensen fra Mariagerfjord

Læs mere

Rent vand i Mølleåsystemet Resumé

Rent vand i Mølleåsystemet Resumé Rent vand i Mølleåsystemet Resumé Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen. Driftsregion Øst - Landsdelcenteret Nordsjælland Resume rapport Rent vand i Mølleåsystemet Resumé. Agern Allé 5 2970 Hørsholm

Læs mere

Dato: 5. februar Redegørelse og retningslinjer i kapitlet om vand er fastsat i medfør af planlovens 11e, stk. 1 nr. 4 og 5.

Dato: 5. februar Redegørelse og retningslinjer i kapitlet om vand er fastsat i medfør af planlovens 11e, stk. 1 nr. 4 og 5. Dato: 5. februar 2017 qweqwe 7.2.6) Al ny og forøget spildevandsudledning til stillestående vandområder skal så vidt muligt undgås. 7.2.7) Vandplanen identificerer et antal overløb af opspædet spildevand

Læs mere

Der er fredninger inden for projektområdet. Der tages højde for, at det alternative projekt ikke kommer i konflikt med fredningerne.

Der er fredninger inden for projektområdet. Der tages højde for, at det alternative projekt ikke kommer i konflikt med fredningerne. 1. BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE ALTERNATIV LØSNING 1.1. Baggrund for projektet Klimatilpasningsprojekt skal indgå i Ringsted Kommunes byfornyelsesprojekt Det Samlende Torv. Torvefornyelsen er en oplagt mulighed

Læs mere

STEVNS SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 MILJØVURDERING

STEVNS SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 MILJØVURDERING Til Stevns Kommune Dokumenttype Miljøvurdering Dato September 2012 STEVNS SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 MILJØVURDERING STEVNS SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 MILJØVURDERING Revision 7 Dato 2012-09-19 Udarbejdet

Læs mere

Teknik og Miljø Natur. Miljøstyrelsen Dato: 5. juni 2014

Teknik og Miljø Natur. Miljøstyrelsen Dato: 5. juni 2014 Miljøstyrelsen mst@mst.dk Teknik og Miljø Natur Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Telefax: 76292010 horsens.kommune@horsens.dk www.horsenskommune.dk Sagsnr.: 09.02.15-K02-1-14 MST-1270-00615

Læs mere

Forurenet jord og grundvand - et idékatalog

Forurenet jord og grundvand - et idékatalog Klimaændringer Stege, Møn. Foto: Colourbox Forurenet jord og grundvand - et idékatalog Region Sjælland har ansvaret for at kortlægge, undersøge og oprense forurenet jord for at sikre rent grundvand og

Læs mere

Rensning af spildevand i det åbne land

Rensning af spildevand i det åbne land Rensning af spildevand i det åbne land Information Oktober 2010 Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Randers Kommune 1 Hvorfor denne pjece? Folketinget har besluttet, at rensningen af spildevand

Læs mere

Planer i Aarhus hvad siger de omkring vand og klimatilpasning

Planer i Aarhus hvad siger de omkring vand og klimatilpasning Temadag om Vandhandleplaner Samtænkning af klimatilpasning og vandplan 2 - en ønskeseddel v/inge Halkjær Jensen Aarhus Vand A/S Tekstslide SPLASH - 1 layout Skift layout: Højreklik på slidet / layout og

Læs mere

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen ATV-møde den 29. januar 2013 1 Krav til bæredygtighed Krav om begrænset påvirkning af vandindvindingen på omgivelser:

Læs mere

Forslag til Vandplan Hovedvandopland 3.1 Bornholm. Høring, oktober 2010

Forslag til Vandplan Hovedvandopland 3.1 Bornholm. Høring, oktober 2010 Forslag til Vandplan Hovedvandopland 3.1 Bornholm Høring, oktober 2010 Kolofon Titel: Forslag til vandplan. Hovedvandopland 3.1 Bornholm Emneord: Vandrammedirektivet, miljømålsloven, miljømål, virkemidler,

Læs mere

Udvidet vejledning i at undersøge vandplanernes kortmateriale.

Udvidet vejledning i at undersøge vandplanernes kortmateriale. Udvidet vejledning i at undersøge vandplanernes kortmateriale. Denne vejledning viser med kortksempler hvorledes man undersøger konkrete elementer i vandplanforslagene (f.eks. forslag til restaurering

Læs mere

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra Dømmestrupvej.

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra Dømmestrupvej. Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra Dømmestrupvej. Resumé Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler tilladelse til udledning af overfladevand fra ny offentlig regnvandskloak til Kohaverenden,

Læs mere

Kolofon. Titel: Forslag til Vandhandleplan for Haderslev Kommune.

Kolofon. Titel: Forslag til Vandhandleplan for Haderslev Kommune. Forslag til Vandhandleplan for Haderslev Kommune Juni 2012 Kolofon Titel: Forslag til Vandhandleplan for Haderslev Kommune. Udgiver: Udarbejdet af Haderslev Kommune, Erhvervs- og Borgerservice. Offentliggjort

Læs mere

Tilladelse til drikkevandsindvinding og etablering af boring.

Tilladelse til drikkevandsindvinding og etablering af boring. Dato: 6. marts 2015 Tilladelse til drikkevandsindvinding og etablering af boring. Du har den 15. januar 2015, indsendt ansøgning om tilladelse til etablering af boring og indvinding af grundvand til drikkevandsboring

Læs mere

Miljørapport for Risikostyringsplan for Odense Fjord 2015-2021

Miljørapport for Risikostyringsplan for Odense Fjord 2015-2021 Miljørapport for Risikostyringsplan for Odense Fjord 2015-2021 Resumé Denne miljørapport er en overordnet vurdering af miljøkonsekvenserne for gennemførelsen af risikostyringsplanen. Det vurderes at flere

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 8 til kommuneplan 2013-25 for Odsherred Kommune

Forslag til Tillæg nr. 8 til kommuneplan 2013-25 for Odsherred Kommune PLAN, BYG OG ERHVERV Forslag til Tillæg nr. 8 til kommuneplan 2013-25 for Odsherred Kommune - omhandlende den ny Højby hal BAGGRUND FOR TILLÆGGET Arealet vest for plejecenteret Solvognen, matr. nr. 24b

Læs mere

Svar Jeg vil besvare spørgsmålene samlet.

Svar Jeg vil besvare spørgsmålene samlet. Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 490 Offentligt Miljøministerens besvarelse af samrådsspørgsmålene BK og BL, stillet af Torben Hansen (S) Spørgsmål BK: Er det ministerens opfattelse,

Læs mere

Spildevandsindsatsen i vandplanerne. Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen. Disposition

Spildevandsindsatsen i vandplanerne. Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen. Disposition Spildevandsindsatsen i vandplanerne Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen Disposition 1. Grundlag for fastlæggelse af spildevandsindsatsen 2. Vandplanernes krav til spildevandsrensning 3. Nye udpegninger 4.

Læs mere

Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 34 Offentligt

Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 34 Offentligt Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 34 Offentligt NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4600-00052 Ref. sahhe Den 4. oktober 2013 Høringsnotat vedrørende bekendtgørelse om udpegning

Læs mere

Ådale og lavbundsjorde

Ådale og lavbundsjorde Ådale og lavbundsjorde Godtfredsenudvalgets arbejde i og resultaterne derfra har udmøntet sig i det såkaldte virkemiddelkatalog, som desværre kun beskæftiger sig med virkemidler i forhold til arealanvendelsen.

Læs mere

Hermed gøres indsigelse vedr. udkast til vandplan for vandopland Vadehavet Bredeåsystemet omfattende i alt ca. 45.000 ha. (se kortbilag).

Hermed gøres indsigelse vedr. udkast til vandplan for vandopland Vadehavet Bredeåsystemet omfattende i alt ca. 45.000 ha. (se kortbilag). Til Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Vandplaner høringssvar konsekvenser. Hermed gøres indsigelse vedr. udkast til vandplan for vandopland Vadehavet Bredeåsystemet omfattende i alt ca. 45.000

Læs mere

Badevandsprofil Assens Næs Strand

Badevandsprofil Assens Næs Strand Badevandsprofil Assens Næs Strand Formål Badevandsprofilerne har til formål at informere brugere af strande om de forskellige badeområder. Badevandsprofilerne indeholder en beskrivelse af de fysiske, geografiske

Læs mere

Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard

Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard Vandplaner for 23 hovedoplande Omfang: målsatte områder - 17 kyststrækninger - 74 fjorde

Læs mere

Tillæg nr. 1 til spildevand 2014-18 for Odsherred Kommune

Tillæg nr. 1 til spildevand 2014-18 for Odsherred Kommune Forslag til Tillæg nr. 1 til spildevand 2014-18 for Odsherred Kommune Kloakering af Ll. Egebjerg, samt mulighed for ekspropriation i forbindelse med kloakering af Uglekilde Erhvervsområde Juni 2016 Offentliggørelse

Læs mere

Offentlig høring af Vand- og Naturplaner Gentofte Kommune

Offentlig høring af Vand- og Naturplaner Gentofte Kommune Offentlig høring af Vand- og Naturplaner Gentofte Kommune Indledning Miljøministeriet udsendte den 4. oktober 2010 forslag til Vand- og Naturplaner i offentlig høring frem til den 6. april 2011. Gentofte

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021

Tillæg nr. 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 05.11.2012 udkast Tillæg nr. 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Foreløbig version Natur- og Miljøafdelingen februar 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Forhold

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land

Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. september 2015 Journal nr. 15/3845 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land - Ejendomme udpeget til indsats om forbedret rensning i

Læs mere

Høringssvar til Vandområdeplanerne 2015-2021

Høringssvar til Vandområdeplanerne 2015-2021 Høringssvar til Vandområdeplanerne 2015-2021 Hovedvandopland 1.7 - Aarhus Bugt Vandområderne Knebel Vig, Kalø Vig, Begtrup Vig og Århus Bugt Naturstyrelsen har sendt vandområdeplaner i høring frem til

Læs mere

VANDKREDSLØBET. Vandbalance

VANDKREDSLØBET. Vandbalance VANDKREDSLØBET Vandkredsløbet i Københavns Kommune er generelt meget præget af bymæssig bebyggelse og anden menneskeskabt påvirkning. Infiltration af nedbør til grundvandsmagasinerne er således i høj grad

Læs mere

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-883-1. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Karsten Dahl, DCE. Må citeres med kildeangivelse

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-883-1. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Karsten Dahl, DCE. Må citeres med kildeangivelse Forslag til natura 2000 plan 2016-21 Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for Kims Top og Den Kinesiske Mur Natura 2000-område nr. 190 Habitatområde H165 Emneord: Habitatdirektivet, Miljømålsloven,

Læs mere

Tillæg 3 til Spildevandsplan 2013-2017 Krav til spildevandsrensning i det åbne land indenfor områder udpeget i vandplanen

Tillæg 3 til Spildevandsplan 2013-2017 Krav til spildevandsrensning i det åbne land indenfor områder udpeget i vandplanen Tønder Kommune Udkast til: Tillæg 3 til Spildevandsplan 2013-2017 Krav til spildevandsrensning i det åbne land indenfor områder udpeget i vandplanen August 2014 Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej

Læs mere

Spildevandsplan 2012-2019. Tillæg nr. 8. Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land

Spildevandsplan 2012-2019. Tillæg nr. 8. Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 8 By- og Udviklingsforvaltningen Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land Sagsnr. 14/2022 April 2016 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dato: 13.10.2011 Sagsnr.: 2011-20611 Dok. nr.: 2011-299466 Direkte telefon: Initialer: LBJ/me. Referat fra Grundvandsrådsmøde den 19.

Dato: 13.10.2011 Sagsnr.: 2011-20611 Dok. nr.: 2011-299466 Direkte telefon: Initialer: LBJ/me. Referat fra Grundvandsrådsmøde den 19. Referat Dato: 13.10.2011 Sagsnr.: 2011-20611 Dok. nr.: 2011-299466 Direkte telefon: Initialer: LBJ/me Aalborg Forsyning Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Referat

Læs mere

Behandling af de væsentlige emner fra høringsperioden

Behandling af de væsentlige emner fra høringsperioden Plan og Udvikling Sagsnr. 270571 Brevid. 2142760 Ref. HABR Dir. tlf. hannebb@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger til indledende høring af VVM for anlæg til sikring mod oversvømmelser i Jyllinge

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 6 Regnbetingede udløb Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Generelt 4 2 Regnvandsudløb fra separatkloakerede oplande 4 2.1 Regnvandsudledning

Læs mere

Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller

Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller Hvordan planlægger vi med størst hensyntagen til omgivelserne? Offentlig høring 2. december 2015 til 13. januar 2016 Målsætning Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Frederikshavn Vand A/S. Januar 2012 KONSEKVENSANALYSE AF REDUCERET INDVINDING PÅ SKAGEN VANDVÆRK

Frederikshavn Vand A/S. Januar 2012 KONSEKVENSANALYSE AF REDUCERET INDVINDING PÅ SKAGEN VANDVÆRK Frederikshavn Vand A/S Januar 2012 KONSEKVENSANALYSE AF REDUCERET INDVINDING PÅ SKAGEN VANDVÆRK PROJEKT Konsekvensanalyse af reduktion af indvinding på Skagen Kildeplads Frederikshavn Vand A/S Projekt

Læs mere

Klikvejledning vandplaner April 2015

Klikvejledning vandplaner April 2015 Klikvejledning vandplaner April 2015 Når du skal undersøge konkrete stedsspecifikke elementer i vandplanforslagene (fx en indsats eller forkert miljømål i et specifikt vandløb), skal du gå ind på Miljøministeriets

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 1 til Lejre Kommuneplan 2013 for et parkeringsareal ved Hvalsøhallen

Kommuneplantillæg nr. 1 til Lejre Kommuneplan 2013 for et parkeringsareal ved Hvalsøhallen Kommuneplantillæg nr. 1 til Lejre Kommuneplan 2013 for et parkeringsareal ved Hvalsøhallen Kommuneplantillæg nr. 1 omfatter følgende matrikelnumre: Del af 7y og 6h, begge Kirke Hvalsø By, Kirke Hvalsø.

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-03-2011 Dato: 17-02-2011 Sag nr.: KB 36 Sagsbehandler: Lars Kyhnau Hansen Kompetence: Fagudvalg [ ] Økonomiudvalget

Læs mere

Tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2009-2016 Østerholm og omegn. Udarbejdet for Sønderborg Kommune

Tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2009-2016 Østerholm og omegn. Udarbejdet for Sønderborg Kommune Tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2009-2016 Østerholm og omegn Udarbejdet for Sønderborg Kommune Indhold 1. Indledning og baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Delspildevandsplanens forhold til lovgivning og

Læs mere

Forklaring til. Oplandsskemaer. Udløbsskemaer. Renseanlægsskema

Forklaring til. Oplandsskemaer. Udløbsskemaer. Renseanlægsskema Forklaring til Oplandsskemaer Udløbsskemaer Renseanlægsskema 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

Henning Weismann Susanne Weismann Vejlevej 102 7330 Brande. 1. november 2012

Henning Weismann Susanne Weismann Vejlevej 102 7330 Brande. 1. november 2012 Henning Weismann Susanne Weismann Vejlevej 102 7330 Brande 1. november 2012 Tilladelse til nedsivning af overfladevand fra oplags- og behandlingsplads Brande Metalkøb, Vejlevej 102, Brande Preben Poulsen

Læs mere

Holbæk Kommunes Vandhandleplan

Holbæk Kommunes Vandhandleplan Holbæk Kommunes Vandhandleplan 2012 2015 (PDF print af Holbæk Kommunes Vandhandleplan 2012 2015 ) Teknik og Miljø, Holbæk Kommune, oktober 2012 Forord Offentlighedsfase De statslige vandplaner Statens

Læs mere

FORSLAG Faxe Kommune

FORSLAG Faxe Kommune FORSLAG TILLÆG TIL SPILDEVANDSPLAN 2012-2015 (HØRINGSFORSLAG) Kloakering i det åbne land: Køgevej/Sanderhusvej, Teestrup Nedenvej og enkeltejendomme tæt på eksisterende kloakledning. April 2014. INDHOLD

Læs mere

Tillæg 1 til Spildevandsplan 2013-24 Svendborg Kommune For skoleområdet ved Skovsbovej / A P Møllers Vej.

Tillæg 1 til Spildevandsplan 2013-24 Svendborg Kommune For skoleområdet ved Skovsbovej / A P Møllers Vej. Miljø og Teknik Januar 2014 13-23864 Tillæg 1 til Spildevandsplan 2013-24 Svendborg Kommune For skoleområdet ved Skovsbovej / A P Møllers Vej. 1 Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 B. Lovgrundlag...

Læs mere

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, personækvivalentbelastning (p.e.),

Læs mere

Forslag - Tillæg nr. 11 til Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 Agervænget i Bording ændring af kloakeringsprincip

Forslag - Tillæg nr. 11 til Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 Agervænget i Bording ændring af kloakeringsprincip Forslag - Tillæg nr. 11 til Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 Agervænget i Bording ændring af kloakeringsprincip Kort over kloakopland 1A34 (rød streg) og området hvor regnvandsbassinet placeres

Læs mere

Præsentation af Natura 2000-planerne John Frikke, Naturstyrelsen Ribe

Præsentation af Natura 2000-planerne John Frikke, Naturstyrelsen Ribe Præsentation af Natura 2000-planerne John Frikke, Naturstyrelsen Ribe Møde i Det Rådgivende Udvalg for Vadehavet 4. februar 2011 246 Natura 2000-planforslag EF-habitat- og EF-fuglebeskyttelsesområder ca.

Læs mere