Bilag til: Vandhandleplan, Frederiksberg Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag til: Vandhandleplan, 2014-2016 Frederiksberg Kommune"

Transkript

1 Bilag til: Vandhandleplan, Frederiksberg Kommune

2 BILAG TIL VANDHANDLEPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE Dato Udarbejdet April-maj 2012 og november 2014 Udarbejdet af Frederiksberg Kommune Beskrivelse Bilag til Vandhandleplan for Frederiksberg Kommune. Vandhandleplanen implementerer Statens Vandplan for Hovedopland Øresund inden for Frederiksberg Kommune Baggrunds Kortmaterialet er hentet fra MiljøGIS på Naturstyrelsens materiale hjemmeside og fra Frederiksberg Kommunes Bygge-, Planog Miljøafdeling.

3 INDHOLD 1. Indledning 1 2. Baggrund for statens vandplaner Miljømålsloven Kommunale vandhandleplaner Vandløb Søer Kystvande Grundvand Vandplanens indsatskrav Undtagelser i relation til grundvand 6 3. Resume af vandplanen for Hovedopland Øresund Miljømål for grundvandsforekomster Grundvandsforekomsterne nuværende tilstand Undtagelser i forhold til grundvand Frederiksberg Kommunes påvirkning af vandområder i nabokommunerne Opsummering af indsatskrav til Frederiksberg Kommune i 1. planperiode Link til vandplanen for Hovedopland Øresund Forhold til anden relevant planlægning Kommuneplanen Grundvandsplan Spildevandsplanen Handleplan for klimatilpasning Anden planlovgivning 16

4 INDLEDNING Vandhandleplanen for Frederiksberg Kommune er delt i 2 dele en hoveddel og et bilag. Hoveddelen beskriver, hvordan Frederiksberg Kommune har implementeret Statens Vandplan samt Frederiksberg Kommunes mål, strategi og retningslinjer for grundvandsbeskyttelse. I dette bilag til Frederiksberg Kommunes Vandhandleplan gives baggrunden for statens vandplaner, samt et resume af vandplanen for Hovedopland 2.3 Øresund, herunder vandplanens miljømål, indsatsprogram samt undtagelser. Desuden omfatter dette bilag også en beskrivelse af vandhandleplanens relation til anden planlægning. På Figur 1 ses Frederiksberg Kommunes placering i forhold til Hovedopland 2.3 Øresund og det tilgrænsende Hovedopland 2.4 Køge Bugt. Frederiksberg Kommune skal, i lighed med landets øvrige 97 kommuner, udfærdige en vandhandleplan på baggrund af statens vandplaner. Danmark er inddelt i 23 Hovedoplande, og staten har udarbejdet en vandplan for hver af dem. Vandplanerne er en helt ny plantype med en seksårig planperiode ( , og ). De statslige vandplaner erstatter regionplanernes retningslinjer på vandområdet. Denne første vandhandleplan for Frederiksberg Kommune vil være gældende frem til næste planperiode, der efter miljømålsloven skal indledes senest den 22. december Vandhandleplanen er udarbejdet med hjemmel i bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner 1, som er udarbejdet i medfør af 31 a stk. 3 i miljømålsloven 2. Ifølge bekendtgørelsen om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner, skal vandhandleplanen indeholde: 1. Oplysning om kommunens indsats i vandplanperioden, herunder realiseringsrækkefølge og tidspunkt samt prioritering af den forventede indsats (Bekendtgørelsens 4 og 5) 2. Redegørelse for forholdet til anden relevant planlægning (Bekendtgørelsens 3) 3. Kortbilag med de foranstaltninger kommunalbestyrelsen igangsætter (Bekendtgørelsens 4. stk. 2) Vandhandleplanen må ikke stride imod vandplanen. 1 Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 15. december 2011 "Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsen vandhandleplaner". 2 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 932 af 24. september 2009 "Lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder" (Miljømålsloven).

5 1-2

6 1-3 Forslaget til den kommunale vandhandleplan skal senest 6 måneder efter vandplanens offentliggørelse sendes i offentlig høring med en høringsperiode på mindst 8 uger. Frederiksberg Kommune tager derefter stilling til de indkomne høringssvar og vurderer, om vandhandleplanen skal ændres, inden den vedtages senest et år efter vandplanernes vedtagelse, jf. figur 2. Vandplanen vedtaget 30. oktober 2014 Forslag til vandhandleplan Vandhandleplanen Vedtages senest 30. oktober 2015 Maksimalt ½ år Maksimalt ½ år Høring 8 uger Figur 2: Tidslinje fra de statslige vandplaners vedtagelse til den kommunale vandhandleplans vedtagelse. De statslige vandplaner blev vedtaget 30. oktober I forbindelse med udarbejdelsen af samtlige statslige vandplaner har staten foretaget en strategisk miljøvurdering. Da vandhandleplanen for Frederiksberg Kommune alene gengiver den statslige vandplans foranstaltninger for Hovedopland Øresund, skal vandhandleplanen ikke miljøvurderes i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer 3. Faktaboks Kommunernes forslag til vandhandleplaner skal være udarbejdet senest 6 måneder efter, at vandplanerne er offentliggjort og senest 1 år efter, skal de vedtages. Vandhandleplanerne ligger over kommuneplanen i det danske plan- og reguleringshierarki. Vand- og naturplanerne har en planperiode på 6 år, mens kommuneplanen har en 4- årig planperiode. Første vandplanperiode udløber 22. december Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013, Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

7 BAGGRUND FOR STATENS VANDPLANER Den 22. december 2000 trådte EU s vandrammedirektiv i kraft, og direktivet har som sit overordnede mål, at alle vandforekomster (søer, vandløb, grundvandsforekomster og kystvande) skal have god tilstand i Derfor skal alle EU-landene gennemføre en målrettet vandplanlægning (vandplaner) for grundvand, vandløb, søer og den kystnære del af havet. Tanken bag vandrammedirektivet er, at alt vand skal forvaltes med en sammenhængende indsats. 2.1 Miljømålsloven Implementeringen af vandrammedirektivet i dansk lov er sket i december 2003 med miljømålsloven. Før kommunalreformen i 2007 var mål for vandforekomster fastlagt som retningslinjer i de daværende amters regionplaner (regionplanens vandressourceplanlægning og recipientkvalitetsplanlægning). I forbindelse med kommunalreformen fik disse målsætninger retsvirkning som et landsplandirektiv, der var gældende indtil den 30. oktober 2014, hvor der blev vedtaget nye miljømål med vandplanerne efter miljømålsloven. Til forskel fra regionplanernes retningslinjer indeholder vandplanerne bindende tidsfrister for gennemførelse af vandplanens indsatsprogram. Miljømålsloven udstikker bindende rammer for myndighedsudøvelsen af øvrig lovgivning: Statslige myndigheder, regionsråd og kommunalbestyrelser er ved udøvelse af beføjelser i medfør af lovgivningen bundet af vandplanen og den kommunale vandhandleplan og skal herunder sikre gennemførelsen af indsatsprogrammet og den kommunale vandhandleplan, jf. 3, stk. 2. For at formålet med vandrammedirektivet opnås, skal staten udarbejde vandplaner for alle vandområder i Danmark. Fra vandplanernes vedtagelse fungerer de som det overordnede administrative grundlag for dansk vandforvaltning. Alle vandplaner er bygget op over samme disposition og fastsætter konkrete mål for de enkelte forekomster af overfladevand samt grundvand, og der stilles krav til indsatsen. De 23 statslige vandplaner og deres tilhørende indsatsprogrammer beskriver de indsatser, der skal gennemføres for at nå de fastsatte miljømål i vandplanerne. Forud for vandplanerne udarbejdede amterne basisanalyser, som viste kvaliteten af vandområderne og vandressourcerne samt påvirkninger som resultat af menneskelige aktiviteter. Naturstyrelsen har vurderet, hvilket miljømål det enkelte vandområde skal have, og har opsat et indsatsprogram for at opnå målet, hvis ikke det allerede er opfyldt. 2.2 Kommunale vandhandleplaner Vandplanerne skal følges op af kommunale vandhandleplaner, og disse skal beskrive, hvordan den enkelte kommune vil gennemføre de indsatser, som fremgår af de statslige vandplaner. Efter miljømålslovens kapitel 11 skal kommunerne udarbejde vandhandleplaner, hvori der nærmere redegøres for, hvorledes den statslige vandplan og dens indsatsprogram vil blive realiseret inden for kommunernes geografiske områder. Kommunernes vandhandleplaner skal forklare, hvordan målsætningerne i vandplanerne opfyldes. Det overordnede mål med den nye vandplanlægning i Danmark er, at alt vand - grundvand, vandløb, søer og den kystnære del af havet - skal have mindst god økologisk tilstand eller godt økologisk potentiale i år Den afvigelse, der må være for vandområdet i forhold til en uforstyrret tilstand, må jf. Tabel 1 således højst være en svag afvigelse.

8 1-5 Tabel 1: Vandplanens målsætning for vandområderne, udarbejdet på baggrund af det europæiske økologiske kvalitetsindeks (Ecological Quality Ratio, EQR) Afvigelser i forhold til uforstyrret tilstand. Naturlige vandområder Økologisk kvalitetsklasse Kunstige eller stærkt modificerede vandområder Ingen eller kun ubetydelig afvigelse Høj økologisk tilstand Højt økologisk potentiale Svag afvigelse God økologisk tilstand Godt økologisk potentiale Mindre afvigelse Moderat økologisk tilstand Moderat økologisk potentiale Større afvigelse Ringe økologisk tilstand Ringe økologisk potentiale Alvorlig afvigelse Dårlig økologisk tilstand Dårligt økologisk potentiale På baggrund af en række tekniske og naturlige årsager har staten været nødt til at indføre en række undtagelser i relation til at nå miljømålene for alle vandområder inden for 1. planperiode (2015). Det betyder blandt andet, at der i statens vandplaner ikke er fastsat nogen indsatser i Frederiksberg Kommune i 1. planperiode. Faktaboks Ansvar: I implementeringen af Vandrammedirektivet, har staten overfor EU-kommissionen det overordnede ansvar for, at direktivet overholdes. Kommunerne har ansvaret for, at de for kommunerne relevante dele af vandplanerne implementeres via udarbejdelsen af vandhandleplaner. Faktaboks Ansvar: I implementeringen af Vandrammedirektivet, har staten overfor EUkommissionen det overordnede ansvar for, at direktivet overholdes. Kommunerne har ansvaret for, at de for kommunerne relevante dele af vandplanerne implementeres via udarbejdelsen af vandhandleplaner. 2.3 Vandløb Kommunernes indsatser skal som minimum bringe vandløb til at opnå god økologisk tilstand eller godt økologisk potentiale, svarende til nedenstående faunaklasser (Dansk Vandløbs Fauna Indeks) jf. Tabel 2. Tabel 2: Inddeling i økologiske kvalitetsklasser på baggrund af DVFI (Dansk Vandløbs Fauna Indeks), hvor 7 er den bedste tilstand og 1 den dårligste tilstand. Vandløb Normale Miljømål Mål for Økologisk faunaklasse tilstand Høj tilstand 7 God tilstand Blødbund God tilstand 4 Stærkt modificerede Godt potentiale 5 Kunstige Godt potentiale

9 1-6 Der findes ingen målsatte vandløb i Frederiksberg Kommune. 2.4 Søer Søernes indhold af klorofyl A (mål for algemængde i søvand) skal være på et niveau, der sikrer målopfyldelse for den pågældende søtype. Der findes ingen målsatte søer i Frederiksberg Kommune. 2.5 Kystvande For kystvandene skal ålegræssets dybdeudbredelse opfylde det mål, der er sat for det pågældende vandområde. Der findes ingen kystvande inden for Frederiksberg Kommune. 2.6 Grundvand En god tilstand i forhold til grundvand sikres ved, at grundvandet overholder de miljømål, som er fastsat i vandrammedirektivet og udbygget i grundvandsdirektivet. Med hensyn til grundvandets kvantitative tilstand betyder dette bl.a., at menneskeskabte ændringer i grundvandsstanden ikke må medføre, at tilknyttede vand- og naturområder ikke kan opnå god tilstand. Vandplanerne indeholder retningslinjer til brug for vurderingen af grundvandsforekomsternes kvantitative tilstand, f.eks. mht. indikatorer for bæredygtig vandindvinding. Vandplanerne indeholder også mål og kriterier for vurdering af grundvandets kvalitative tilstand, dvs. forureningsmæssige tilstand, herunder naturlige forekommende problemstoffer. Miljømålet for grundvandsforekomsterne er, at de skal have god tilstand kvalitativt og kvantitativt eller under et: God økologisk tilstand i 2015, jf. Tabel 3. Tabel 3: Vandplanens målsætninger for grundvandsforekomster er samlet god økologisk tilstand, jf. Tabel 1. Grundvandsforekomster Vandmængder Kemi Samlet tilstand God kvantitativ tilstand God kvalitativ tilstand God økologisk tilstand Inden for Frederiksberg Kommune findes der 2 grundvandsforekomster, men i første planperiode indeholder statens vandplan ingen indsatser i forhold til grundvandets kvantitative og kvalitative tilstand. 2.7 Vandplanens indsatskrav Ud fra de opstillede mål er der i vandplanerne bestemt et indsatskrav og angivet statens virkemiddel 4 efter virkemiddelkataloget 5. Virkemiddelkataloget består af statsligt anbefalede virkemidler, hvor der er udarbejdet cost-benefit-analyser for hvert enkelt virkemiddel. For hvert enkelt virkemiddel gennemgår kataloget en beskrivelse af virkemidlet, forudsætninger, effekt, økonomi samt gennemførelse. Der er ikke nogle indsatskrav i Statens Vandplan i forhold til Frederiksberg Kommune i første planperiode. 2.8 Undtagelser i relation til grundvand På baggrund af en række tekniske og naturlige årsager har staten været nødt til at indføre en række undtagelser i relation til grundvand, set i forhold til at nå miljømålet inden for 1. planperiode (2015). 4 Et virkemiddel er en indsats, som kan anvendes for at opnå det fastsatte mål. 5 Virkemiddelkatalog. Til brug for vandplanindsatsprogrammer. Endelig version af 21. december By- og Landskabsstyrelsen - Miljøministeriet.

10 1-7 Kvantitativ tilstand Der anvendes en undtagelsesbestemmelse for vandbalancen, da der, jf. vandplanen, i de overudnyttede grundvandsforekomster som i Hovedstadsområdet mangler tilstrækkelig viden omkring effekt på overfladevandsforekomster. Ligeledes er flytning af vandindvindinger en større faglig og økonomisk udfordring. Statens vandplan omfatter også en undtagelse for områder med tæt bymæssige bebyggelse og urbaniserede naturforhold i forhold til vandindvindingsforholdene. Dette område dækker både Købehavn og Frederiksberg kommuner, jf. figur 3. Hovedstadsområdet indeholder så mange komplekse forhold, at de aktuelle modelberegninger Staten har anvendt i forbindelse med udarbejdelsen af vandplanerne, ikke vurderes at give tilstrækkeligt grundlag til at beskrive dette komplekse samspil mellem grundvand og overfladevand. I de angivne tætte bymæssige områder har Naturstyrelsen vurderet, at der derfor ikke er tilstrækkelig saglig baggrund for at kræve reduceret vandindvinding anvendt som virkemiddel for at opnå vandområdernes miljømål (målopfyldelse for vand- og naturområder). For grundvandets kvantitative påvirkning af søer, kystvande og terrestriske naturtyper anvendes undtagelsesbestemmelser, på grund af utilstrækkelig kendskab til den hydrauliske kontakt mellem grundvand og overfladevand samt manglende beregningsmetoder til præcist at kunne redegøre for påvirkningerne. I alle ovennævnte tilfælde er der tale om en udskydelse af tidsfristen for målopfyldelse. Kemisk tilstand Der iværksættes ingen indsats i denne planperiode i relation til grundvandets eventuelle kemiske påvirkning af vandløb, søer, kystvande eller terrestriske naturtyper. Der foreligger ikke et tilstrækkeligt vidensgrundlag til at kunne vurdere eller beskrive kontakten mellem grundvand og overfladevand, - ligesom der ikke findes beregningsmetoder, der med tilstrækkelig sikkerhed kan redegøre for en eventuel påvirkning. Med henvisning til miljømålslovens 19 udsættes således tidsfristen for målopfyldelsen. I Hovedvandopland Øresund er grundvandet år gammelt, typisk ca. 50 år. Enkelte steder er dog beregnet en alder på op til 500 år. På grund af det lange tidsrum fra grundvandet dannes til det når ned i grundvandsforekomsterne, vil der være en tidsforsinkelse fra en gennemført indsats, til virkningen kan observeres i grundvandet. Resultater af eventuelle tiltag til forbedring af den kemiske tilstand i grundvandet er derfor først målbare efter en årrække.

11 1-8

12 RESUME AF VANDPLANEN FOR HOVEDOPLAND ØRESUND For at sikre den bedst mulige sammenhæng og forståelse mellem den statslige vandplan og kommunens vandhandleplan er der her indarbejdet et resume af den statslige vandplan for Hovedopland 2.3 Øresund med vægt på en beskrivelse af vandområderne i Frederiksberg Kommune og de krav og indsatser, der skal til, for at vandområderne kan opfylde deres miljømål. Faktaboks Statens vandplaner indeholder en redegørelse for de enkelte vandområder, og de tekniske baggrundsnotater samt statens MiljøGIS beskriver de krævede handlinger. Inden for Frederiksberg Kommune findes der følgende vandområder (Grundvandsforekomster), der indgår i statens vandplan: Terrænnær grundvandsforekomst (DK Øresund-topsand) bestående af smeltevandssand. Den terrænnære grundvandsforekomst har fuld kontakt til overfladevand (bl.a. søer og vandløb). Regional grundvandsforekomst i kalken (DK København Kalk). Det regionale kalkmagasin formodes at have nogen hydraulisk kontakt til overfladevand (bl.a. søer og vandløb). Som det fremgår af figur 3 dækker begge grundvandsforekomster hele Frederiksberg Kommune, og strækker sig ind i nabokommunerne. Frederiksberg Vand A/S indvinder grundvand til drikkevandsformål fra den regionale grundvandsforekomst i kalken. 3.1 Miljømål for grundvandsforekomster Miljømålet for grundvandsforekomsterne i Frederiksberg Kommune er, at de skal have god tilstand kvalitativt og kvantitativt eller under et: God økologisk tilstand, jf. Vandrammedirektivet. 3.2 Grundvandsforekomsternes nuværende tilstand Grundvandsforekomsterne på Frederiksberg har generelt ringe tilstand både kvantitativt og kvalitativt. Kvantitativ tilstand Den kvantitative tilstand beskrives ved vandbalance og påvirkning af overfladevand, samt om der er tegn på saltvandindtrængning i grundvandsressourcen. Den nuværende kvantitative vurdering for de 2 grundvandsforekomster på Frederiksberg fremgår af Tabel 4. Tabel 4: Den nuværende kvantitative tilstand for grundvandforekomsterne, der dækker Frederiksberg Kommune. Der er tale om en samlet vurdering for hele forekomsten, hvilket vil sige et område langt større end Frederiksberg Kommune. Forekomst Vandbalance Tilstand ift. påvirkning af overfladevand Saltvandsindt rængning Samlet kvantitativ tilstand DK Øresund-topsand Ringe God God Ringe DK København kalk* Ringe God God Ringe * Frederiksberg Vandforsyning A/S indvinder fra denne forekomst Kriterier for acceptabel indvinding i statens vandplan tager udgangspunkt i, at indvindingen skal være bæredygtig. I grundvandsforekomster må den gennemsnitlige årlige indvinding over en lang periode som udgangspunkt ikke overstige den langsigtede grundvandsdannelse. Overudnyttelse af grundvandsressourcen til vandindvinding kan, hvor der er hydraulisk forbindelse mellem grundvand og overfladevand, føre til mangel på vand eller udtørring i vand-

13 1-10 og vådområder med påvirkning af plante- og dyrelivet til følge. En overudnyttelse af grundvandsressourcen kan også medføre en forringelse af grundvandets kvalitet (f.eks. øget kloridindhold grundet saltvandsindtrængning). Kvalitativ tilstand Den kvalitative tilstand af grundvandsforekomsterne er vurderet på baggrund af fund af pesticider, klorede opløsningsmidler, phenoler og BTEX m.m., nitrat, naturlige indvindingsrelaterede stoffer (bly, klorid, fluorid, kviksølv, natrium, nikkel og sulfat) samt naturlige baggrundsstoffer (NVOC, arsen og kalium). For pesticider og nitrat anvendes grundvandskvalitetskriterierne, mens der for de øvrige stoffer anvendes drikkevandskriterier. Den nuværende kvalitative vurdering af de 2 grundvandsforekomster på Frederiksberg fremgår af Tabel 5. Tabel 5: Den nuværende kvalitative tilstand for grundvandsforekomsterne, der dækker Frederiksberg Kommune. Der er tale om en samlet vurdering for hele forekomsten, hvilket vil sige et område langt større end Frederiksberg Kommune. Forekoms t Pesticide r Klorede opløsningsmidle r Phenoler, BTEX mm. Nitra t Naturlige indvindingsrelatered e stoffer* Naturlige baggrund stoffer** DK Øresundtopsand Ringe Ringe God Ringe God God DK København God Ringe God God God God kalk *** *Bly, klorid, fluorid, kviksølv, natrium, nikkel og sulfat **NVOC, arsen og kalium *** Frederiksberg Vandforsyning A/S indvinder fra denne forekomst I begge grundvandsforekomster er der fundet miljøfremmede stoffer især klorede opløsningsmidler og pesticider, hvilket medfører, at forekomsterne har en ringe kvalitativ tilstand. Samlet nuværende tilstand På baggrund af vurderingerne af grundvandsforekomsternes kvantitative og kvalitative (kemiske) tilstand, kan den nuværende samlede tilstandsvurdering opgøres, som det fremgår af Tabel 6. Tabel 6: Den samlede nuværende og fremtidige (2015) tilstandsvurdering for de 2 grundvandsforekomster, der dækker Frederiksberg Kommune. Der er tale om en samlet vurdering for hele forekomsten, hvilket vil sige et område langt større end Frederiksberg Kommune. Forekomst DK Øresundtopsand DK København kalk* Nuværende tilstand = forventet tilstand i 2015 Kvantitativ tilstand Kemisk tilstand Samlet tilstand Ringe Ringe Ringe Ringe Ringe Ringe * Frederiksberg Vandforsyning A/S indvinder fra denne forekomst I Tabel 5 fremgår det, at der i kalkmagasinet i Københavnsområdet ikke forekommer problemer med naturlige indvindingsrelaterede stoffer som f.eks. klorid og nikkel. Det skal dog bemærkes, at i oplandet til Frederiksberg Vands indvindingsboringer, der dækker hele Frederiksberg Kommune og strækker sig ind i Københavns Kommune, jf. figur 4, ses forhøjede indhold af nikkel og klorid i grundvandet. Grundvandsressourcen inden for oplandet til Frederiksberg Vand A/S vurderes ifølge vandplanen at være fuldt udnyttet af den grundvandsindvinding, der foregår i dag. Grundvandsindvindingen består både af drikkevandsforsyning samt et antal afværgeanlæg. En forøgelse af den nuværende indvinding vil påvirke naboområderne negativt og/eller forringe vandkvaliteten yderligere. Grundvandskvaliteten er temmelig varierende inden for oplandet til Frederiksberg Vand A/S. I dele af området er grundvandskvaliteten påvirket af et større antal forureninger, og derfor kræves avanceret vandbehandling på Frederiksberg Vandværk før det anvendes til drikkevand. Ud over forureningerne udgør saltvandsindtrængning (fra dybere lag, fra havet eller vejsaltning) s

14 1-11 samt iltning af de øvre kalklag (med høje nikkelindhold til følge) betydende trusler mod vandkvaliteten.

15 Undtagelser i forhold til grundvand På baggrund af en række tekniske og naturlige årsager har staten været nødt til at indføre en række undtagelser i relation til grundvand, set i forhold til at nå miljømålet inden for 1. planperiode (2015). De anvendte undtagelsesbestemmelser for grundvandsforekomsterne i statens vandplan ses i afsnit 2.8. I denne 1. vandplanperiode er der ikke stillet krav om gennemførelse af nogen indsatser for at mindske vandindvindingens påvirkning af vandområder, set i forhold til at opnå god økologisk tilstand (kvantitativ tilstand). Tilsvarende omfatter statens vandplan heller ingen indsatser i forhold til grundvandsforekomsternes kvalitative tilstand. Krav til indsatser er i første omgang udskudt til næste vandplan med begrundelsen, at der skal indsamles mere viden. Tæt bebyggede byområder I statens vandplan er der udpeget et område i og omkring Hovedstadsområdet, hvor der er redegjort for de unikke forhold, der gør sig gældende for områder med tæt bymæssige bebyggelse og urbaniserede naturforhold, der kan have særlig betydning i vandindvindingssammenhæng. Frederiksberg er placeret i dette område, jf. figur 3. På grund af de mange komplekse forhold i dette område, er de aktuelle modelberegninger, Staten har anvendt i forbindelse med udarbejdelsen af vandplanerne, ikke vurderet at give tilstrækkeligt grundlag til at beskrive dette komplekse samspil mellem grundvand og overfladevand, og derfor er der ikke angivet nogen indsatser i forhold til grundvand i første planperiode. Figur 5: Søfronten et af kommunens grønne åndehuller i et ellers tæt bebygget område.

16 Frederiksberg Kommunes påvirkning af vandområder i nabokommunerne Set i forhold til den placering Frederiksberg Kommune har i Hovedstadsområdet, samt Frederiksberg Vand A/S grundvandsindvinding, påvirker Frederiksberg Kommune en række vandområder både inden for kommunen og i nabokommunerne, jf. nedenstående Tabel 7. Frederiksberg Kommune er fælleskloakeret og afleder alt spildevand til nabokommunen København, som er delt med den østlige del af kommunen i Hovedopland 2.3 Øresund og den vestlige del af kommunen i Hovedopland 2.4 Køge Bugt. Det betyder, at Frederiksberg Kommune påvirker vandområderne i begge hovedoplande via spildevandsafledninger, bl.a. via regnbetingede udledninger til vandløbssystemer i spidsbelastningsperioder. Tabel 7: Vandområder Frederiksberg Kommune påvirker via indvinding af drikkevand og afledning af spildevand i nabokommunerne. Vandløb* Søer* Kystvande** Harrestrup Å Damhussøen Øresund (Svanemøllebugten og Sydhavnen) Fæstningskanalen Utterslev Mose Køge Bugt (Kalvebod Strand) Søborghus Rende Emdrup Sø * Påvirkning via spildevandsudledning og indvinding af drikkevand i Frederiksberg Kommune ** Påvirkning via spildevandsudledning i Frederiksberg Kommune De indsatser, som vandplanerne har fastlagt for disse vandområder, indarbejdes i Københavns Kommunes vandhandleplan. Gennem udbygning af de fælleskommunale spildevandssystemer via BIOFOS A/S vil Frederiksberg Forsyning A/S bidrage til at gennemføre indsatserne for disse vandområder. 3.5 Opsummering af indsatskrav til Frederiksberg Kommune i 1. planperiode I 1. planperiode er der ingen indsatskrav i vandplanen for Hovedopland 2.3 Øresund til Frederiksberg Kommune. I Tabel 8 er miljømålene i Hovedopland 2.3 Øresund med relation til Frederiksberg Kommune angivet. Tabel 8: Opsummering af vandplanens miljømål, nuværende tilstand samt indsatsbehov for vandområderne i Frederiksberg Kommune. Vandområde Miljømål Nuværende tilstand Indsatsbehov 2015 Indsatsbehov 2021 Grundvandsfore komster God økologisk tilstand (god kvalitativ tilstand og god kvantitativ tilstand) Ringe økologisk tilstand (ringe kvalitativ tilstand og ringe kvantitativ tilstand) - Opfyldelse af miljømål udsat til 2021 pga. manglende viden samt uforholdsmæssige store omkostninger Frederiksberg Kommune påvirker indirekte en række vandområder beliggende uden for kommunen. Det sker gennem udledning af regnvandsfortyndet spildevand til vandområder samt påvirkninger fra kommunens vandindvinding på vandområderne. Statens vandplans indsatskrav til Frederiksberg Kommune i 1. planperiode er følgende: Spildevand: Frederiksberg Kommune afleder spildevand til nabokommunerne, og skal derfor bidrage til gennemførelsen af de indsatser, statens vandplaner har fastlagt for de berørte vandområder. Det sker gennem nabokommunernes vandhandleplaner og udbygning af de fælleskommunale anlæg under Lynettefællesskabet. Vandindvinding: opfyldelse af miljømålene for grundvandsforekomster er udsat til 2021 på grund af manglende viden samt uforholdsmæssige store omkostninger. Samtidig er reduktion af vandindvinding udtaget som virkemiddel i 1. planperiode i det tæt bebygget Hovedstadsområde. Den generelle grundvandsbeskyttelse skal fortsætte gennem indsatsplaner. 3.6 Link til vandplanen for Hovedopland Øresund Via nedenstående links på Naturstyrelsen hjemmeside, er det muligt at se vandplanen for Øresund.

17 / 4. FORHOLD TIL ANDEN RELEVANT PLANLÆGNING I det følgende beskrives vandhandleplanens forhold til andre planer udarbejdet af Staten, Region Hovedstaden eller Frederiksberg Kommune. Efter planlovens 11, stk. 4, nr. 4 og 6, er følgende sektorplaner bindende for kommuneplanen: Vandplanen, Natura 2000-planer og handleplaner herfor, jf. figur 6. STAT LANDSPLANLÆGNING Regeringens politik Landsplanredegørelser Oversigt over statslige interesser Landsplandirektivet, Fingerplan 2007 SEKTORPLANER Vandplan Natura 2000-planer Trafikplan REGIONALE UDVIKLINGSPLANER Regionens visioner Sektorplaner: Råstofplan REGION HOVEDSTADEN Regionale vækstfora: Erhvervsudviklingsstrategi KOMMUNAL VANDHANDLEPLAN KOMMUNE KOMMUNEPLANER Kommuneplan Planstrategi Arealregulering for by og land LOKALPLANER SEKTORPLANER Spildevandsplan Klimatilpasningsplan Indsatsplan for grundvandsbeskyttel se Figur 6: Plansystemet efter strukturreformen anno 2007 (kilde Planloven i Praksis). 4.1 Kommuneplanen Frederiksberg Kommune har udarbejdet en kommuneplan (2013), som er en revision af Kommuneplan Planen er revideret i overensstemmelse med Frederiksbergstrategien og tager udgangspunkt i strategiens mål om, at Frederiksberg skal være klimabyen for fremtiden, en dynamisk vidensby, en attraktiv destination i hovedstaden og understøtte borgernes livskvalitet i hverdagen. Kommuneplanen beskriver den fysiske planlægning og består b.la. af retningslinjer for arealanvendelsen samt rammer for lokalplanlægningen. Kommuneplan 2013 er udarbejdet i overensstemmelse med Høringsudgaven til Statens Vandplan og forslag til Frederiksberg Kommunes vandhandleplan Kommuneplanen skal være med til at sikre, at vand- og naturindsatsen kommer til at ske i samspil med andre interesser inden for Frederiksberg Kommune. Mens kommuneplanen alene er bindende for kommunen, er lokalplanerne bindende for borgernes/grundejernes fremtidige arealanvendelse inden for planernes områder. Der kan foretages ændringer i kommuneplantemaerne og/eller i rammer for lokalplanlægning, som fremmer målene i vandplanerne.

18 1-15 Frederiksberg Kommunes nuværende kommuneplan står ikke umiddelbart i vejen for at gennemføre indsatsprogrammet for vandplanen for Hovedopland Øresund (1. planperiode), og derfor giver vandhandleplanen for Frederiksberg Kommune ingen anledning til ændringer i den gældende kommuneplan. Dog vil den planlagte nye udpegning af boringsnære beskyttelsesområder i 2015 som erstatning for den nuværende 300 m zone skulle implementeres i plantemaerne i den nuværende kommuneplan. Frederiksbergstrategien 2012: Forud for den nye kommuneplan har Frederiksberg Kommune udarbejdet Frederiksbergstrategien 2012, der er en samlet kommuneplan- og bæredygtighedsstrategi. Frederiksbergstrategien er bygget op om 4 temaer, som udstikker retningen for udvikling af Frederiksberg Kommune i de kommende år. Strategien har dannet grundlag for udarbejdelsen af kommuneplan I dag findes en revision af Frederiksberg strategien I Kommuneplan 2013, er der bl.a. fokus på: Den fremtidssikrede klimaby, der prioriterer energi- og klimaløsninger, som er velegnede i Frederiksbergs tætte byområde. Det levende byområde, der understøtter borgernes livskvalitet og sundhed i hverdagen Det betyder, at Frederiksberg Kommune har fokus på at bevare og beskytte grundvandsressourcen via grundvandsbeskyttelse, arbejder målrettet med klimahåndtering, så kommunen kan håndtere de kommende klimaudfordringer, samt tilbyder kommunens borgere en lang række grønne åndehuller i byens smukke parker. 4.2 Forslag til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse (Grundvandsplan) Frederiksberg Kommune har i 2014 udarbejdet et forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, som foruden indsatser for grundvandsbeskyttelse i Frederiksberg Kommune også indeholder retningslinjer for kommunens forvaltning af grundvandsressourcen. Disse retningslinjer er i overensstemmelse med den kommunale vandhandleplan. Indsatsplaner til beskyttelse af drikkevandsressourcen er en grundlæggende foranstaltning. Det betyder, at vandplanernes indsatsprogram ikke berører kommunernes opgaver i medfør af vandforsyningsloven med hensyn til udarbejdelse af indsatsplaner til sikring af drikkevandsinteresser. Planen er udarbejdet for forsat at sikre og forbedre grundvandsressourcens kvalitet og dermed arbejde for at nå vandplanens miljømål om god økologisk tilstand. Den dækker indvindingsoplandet til Frederiksberg Vand A/S, jf. figur 4. Indsatsplanen indeholder endvidere flere af de forhold som en vandforsyningsplan skal indeholde, da Frederiksberg Kommune endnu ikke har udarbejdet en vandforsyningsplan. Frederiksberg Kommune udarbejder en vandforsyningsplan i løbet af Spildevandsplanen Frederiksberg Kommune skal i spildevandsplanen tilrettelægge Kommunens spildvandshåndtering. Spildevandshåndteringen i Frederiksberg Kommune sker i samarbejde med BIOFOS A/S og sammen med Københavns Kommune. Alt spildevand fra Frederiksberg Kommune ledes til renseanlæg beliggende i Københavns Kommune. Frederiksberg Kommune skal derfor via Frederiksberg Forsyning A/S bidrage til at gennemføre de indsatser, som statens vandplaner har fastlagt for de fælleskommunale systemer. 4.4 Handleplan for klimatilpasning Frederiksberg Kommune har i 2012 vedtaget en klimatilpasningsplan, ( som skal bidrage til, at byens udvikling løbende tilpasses de globale og lokale ændringer i klimaet. Klimatilpasningsplanen kommer bl.a. til at indeholde initiativer til at håndtere de øgede og kraftigere regnmængder, der forventes i fremtiden. Initiativerne kan derfor være med til at reducere påvirkningerne fra regnbetingede overløb fra spildevandssystemet til

19 1-16 vandområderne uden for Frederiksberg. Et at de mulige initiativer i klimatilpasningsplanen er sammen med Københavns Kommune at undersøge, om de rørlagte vandløb Grøndalsåen og Ladegårds Å kan åbnes. Dette vil give større muligheder for at transportere regnvand væk fra byområderne samtidig med, at områdets natur og rekreative værdier bliver forøget. 4.5 Anden planlovgivning Inden for Frederiksberg Kommune er der ikke udpeget NATURA 2000 områder eller råstofområder, og derfor er disse planer ikke behandlet yderligere i forhold til Frederiksberg Kommune.

Frederikssund Kommunes vandhandleplan for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord, 1. generation vandplaner

Frederikssund Kommunes vandhandleplan for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord, 1. generation vandplaner Frederikssund Kommunes vandhandleplan for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord, 1. generation vandplaner Januar 2015 Indholdsfortegnelse Planens indhold...3 Resumé af de statslige vandplaner...4

Læs mere

Holbæk Kommunes Vandhandleplan

Holbæk Kommunes Vandhandleplan Holbæk Kommunes Vandhandleplan 2012 2015 (PDF print af Holbæk Kommunes Vandhandleplan 2012 2015 ) Teknik og Miljø, Holbæk Kommune, oktober 2012 Forord Offentlighedsfase De statslige vandplaner Statens

Læs mere

Vandhandleplan for Ærø Kommune - 2015

Vandhandleplan for Ærø Kommune - 2015 Vandhandleplan for Ærø Kommune - 2015 1 Vandhandleplan for Ærø Kommune - 2015 Vandplan 2010-2015 Lillebælt/Fyn Hovedvandopland 1.12 Det Sydfynske Øhav Hovedvandopland 1.15 Vanddistrikt Jylland og Fyn 2

Læs mere

Vandhandleplan for perioden 2012-2016 Høringsudkast

Vandhandleplan for perioden 2012-2016 Høringsudkast Vandhandleplan for perioden 2012-2016 Høringsudkast Juni I 2012 VANDHANDLEPLAN FREDERIKSBERG KOMMUNE Dato 2012-06-19 Udarbejdet April til maj 2012 Udarbejdet af Frederiksberg Kommune Beskrivelse Vandhandleplan

Læs mere

Vandhandleplan 2010-2015

Vandhandleplan 2010-2015 Vandhandleplan 2010-2015 Indholdsfortegnelse 1. Planens indhold 2 2. Resumé af den statslige vandplan 4 3. Prioritering og tidsplan for indsatser 5 4. Forord 6 5. Baggrund 9 6. Vandløb 14 7. Søer 20 8.

Læs mere

VANDHANDLEPLAN 2010-2015

VANDHANDLEPLAN 2010-2015 VANDHANDLEPLAN 2010-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Vandhandleplanens indhold... 3 2. Resumé af den statslige vandplan for hovedvandopland nr. 2.3 Øresund.... 4 3. Forord... 5 4. Baggrund... 8 5. Spildevand...

Læs mere

Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015

Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015 Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015 Kolofon Udarbejdet af: Fredensborg Kommune Plan og Miljø Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. 72 56 50 00 E-mail: fredensborg@fredensborg.dk Web: www.fredensborg.dk Rapportens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kort: Hedensted Kommune. Forsidefoto: Rohden Å s udløb i Vejle Fjord. Jan Nielsen, Vejle Amt.

Indholdsfortegnelse. Kort: Hedensted Kommune. Forsidefoto: Rohden Å s udløb i Vejle Fjord. Jan Nielsen, Vejle Amt. Hedensted Kommune Forslag til Vandhandleplan 2009-2015 2. udgave 2015 1 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...4 2. Handleplanens mål...6 3. Det samlede indsatsprogram for Hedensted Kommune...7

Læs mere

Vandhandleplan 2015 for. Glostrup Kommune

Vandhandleplan 2015 for. Glostrup Kommune Vandhandleplan 2015 for Glostrup Kommune Glostrup Kommune, 9.september 2015 Udarbejdet af Center af Miljø og Teknik Kortmaterialet er hentet fra MiljøGIS på Naturstyrelsens hjemmeside. Forsidefoto: Sammenløb

Læs mere

Bidrag til Statens Vandplan

Bidrag til Statens Vandplan Bidrag til Statens Vandplan November 2007 Frederiksberg Kommune Bidrag til Statens Vandplan November 2007 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 1 1.1 Eksisterende planer for området 1 1.1.1 Bæredygtighedsstrategi

Læs mere

Kolofon. Titel: Forslag til Vandhandleplan for Haderslev Kommune.

Kolofon. Titel: Forslag til Vandhandleplan for Haderslev Kommune. Forslag til Vandhandleplan for Haderslev Kommune Juni 2012 Kolofon Titel: Forslag til Vandhandleplan for Haderslev Kommune. Udgiver: Udarbejdet af Haderslev Kommune, Erhvervs- og Borgerservice. Offentliggjort

Læs mere

NATUR OG MILJØ Aarhus Kommune. Forslag til. Vandhandleplan 2013 2015

NATUR OG MILJØ Aarhus Kommune. Forslag til. Vandhandleplan 2013 2015 NATUR OG MILJØ Aarhus Kommune Forslag til Vandhandleplan 2013 2015 Maj 2012 2 2 Indholdsfortegnelse 1. Planens indhold... 3 2. Forord... 4 2.1 Offentlighedsfase og aktiviteter... 6 3. Baggrund... 7 3.1

Læs mere

BilagØU_121210_pkt.16_01 VANDHANDLEPLAN 2012-2016 HVIDOVRE KOMMUNE

BilagØU_121210_pkt.16_01 VANDHANDLEPLAN 2012-2016 HVIDOVRE KOMMUNE VANDHANDLEPLAN 2012-2016 HVIDOVRE KOMMUNE VANDHANDLEPLAN 2012-2016 HVIDOVRE KOMMUNE Dato 2012-11-05 Udarbejdet Maj til juni 2012 Udarbejdet af Hvidovre Kommune Beskrivelse Vandhandleplan for Hvidovre Kommune.

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan for Aalborg Kommune. Omfattende Vandplanerne 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerak samt 1.2 Limfjorden

Forslag til Vandhandleplan for Aalborg Kommune. Omfattende Vandplanerne 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerak samt 1.2 Limfjorden Forslag til Vandhandleplan for Aalborg Kommune Omfattende Vandplanerne 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerak samt 1.2 Limfjorden Den 27. marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Vandplanernes indhold... 3 2 Forord...

Læs mere

FØRSTE GENERATIONS VANDPLANER HVIDOVRE KOMMUNES VANDHANDLEPLAN

FØRSTE GENERATIONS VANDPLANER HVIDOVRE KOMMUNES VANDHANDLEPLAN FØRSTE GENERATIONS VANDPLANER 2009-2015 HVIDOVRE KOMMUNES VANDHANDLEPLAN HVIDOVRE KOMMUNES VANDHANDLEPLAN Dato 2015-20-03 Udarbejdet Maj til juni 2012 og revideret i januar 2015 Udarbejdet af Hvidovre

Læs mere

Krav til planlægning og administration Håndtering af samspillet mellem grundvand, overfladevand og natur i vandplanarbejdet.

Krav til planlægning og administration Håndtering af samspillet mellem grundvand, overfladevand og natur i vandplanarbejdet. Krav til planlægning og administration Håndtering af samspillet mellem grundvand, overfladevand og natur i vandplanarbejdet. Birgitte Palle, Krav til planlægning og administration Samspillet mellem grundvand,

Læs mere

Handleplan for vandområderne i København 2012-2020. Sammendrag

Handleplan for vandområderne i København 2012-2020. Sammendrag Handleplan for vandområderne i København 2012-2020 Sammendrag 1 Indledning EU's vandrammedirektiv kræver, at alle EU-lande skal sikre, at de har et godt vandmiljø. Derfor har den danske stat lavet vandplaner

Læs mere

Høringssvar til Udkast til Vandplan 2010-15 Hovedvandopland 2.4 Køge Bugt

Høringssvar til Udkast til Vandplan 2010-15 Hovedvandopland 2.4 Køge Bugt Miljøcenter Roskilde Ny Østergade 7-11 4000 Roskilde Sagsbehandler: Nicolai R. Christensen Telefon: 43 57 77 55 Email: nrc@ishoj.dk Journal eller CPR-nummer: 201000464 Dato: 11. marts 2010 Høringssvar

Læs mere

Forslag til Vandplan Hovedvandopland 3.1 Bornholm. Høring, oktober 2010

Forslag til Vandplan Hovedvandopland 3.1 Bornholm. Høring, oktober 2010 Forslag til Vandplan Hovedvandopland 3.1 Bornholm Høring, oktober 2010 Kolofon Titel: Forslag til vandplan. Hovedvandopland 3.1 Bornholm Emneord: Vandrammedirektivet, miljømålsloven, miljømål, virkemidler,

Læs mere

Præsentation af en vandplan

Præsentation af en vandplan Præsentation af en vandplan med udgangspunkt i vandplanen for Randers Fjord Peter Kaarup Specialkonsulent, Miljøcenter Århus 23 udkast til vandplaner Hovedoplande I, 1 I, 4 I, 8 M iljø cen terg ræ nser.sh

Læs mere

1.3 Indsatsprogram og prioriteringer

1.3 Indsatsprogram og prioriteringer 1.3 Indsatsprogram og prioriteringer Med udgangspunkt i de i vandplanen fastlagte miljømål (jf. afsnit 1.2) og opgørelse af indsatsbehovet for de enkelte vandområder er kravene til reduktion af påvirkningerne

Læs mere

Kommunal vandhandleplan

Kommunal vandhandleplan Kommunal vandhandleplan 2015-2016 August 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Resumé af vandplanen for Øresund hovedopland 2.3 vanddistrikt Sjælland... 4 3. Baggrund... 4 4.

Læs mere

Holstebro Kommunes Vandhandleplan 2015. Limfjorden, Hovedvandopland 1.2 Nissum Fjord, Hovedvandopland 1.4 Ringkøbing Fjord, Hovedvandopland 1.

Holstebro Kommunes Vandhandleplan 2015. Limfjorden, Hovedvandopland 1.2 Nissum Fjord, Hovedvandopland 1.4 Ringkøbing Fjord, Hovedvandopland 1. Holstebro Kommunes Vandhandleplan 2015 Limfjorden, Hovedvandopland 1.2 Nissum Fjord, Hovedvandopland 1.4 Ringkøbing Fjord, Hovedvandopland 1.8 Kolofon Titel: Holstebro Kommunes Vandhandleplan 2015 Limfjorden,

Læs mere

Notat om konkrete mål, tilstand og indsatser for vandløb, søer, kystvande, grundvand og spildevand i Hørsholm kommune

Notat om konkrete mål, tilstand og indsatser for vandløb, søer, kystvande, grundvand og spildevand i Hørsholm kommune Notat om konkrete mål, tilstand og indsatser for vandløb, søer, kystvande, grundvand og spildevand i Hørsholm kommune Vandløb I vandplanperiode 2 er følgende vandløb i Hørsholm Kommune målsat: Usserød

Læs mere

Forslag til vandhandleplan Lyngby-Taarbæk Kommune. Forslag til: Kommunal vandhandleplan Juni Lyngby Taarbæk Kommune

Forslag til vandhandleplan Lyngby-Taarbæk Kommune. Forslag til: Kommunal vandhandleplan Juni Lyngby Taarbæk Kommune Forslag til vandhandleplan Lyngby-Taarbæk Kommune Forslag til: Kommunal vandhandleplan 2010-2015 Juni 2012 Lyngby Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Resumé af vandplanen for Øresund

Læs mere

Vandhandleplan. Syddjurs Kommune

Vandhandleplan. Syddjurs Kommune Vandhandleplan Syddjurs Kommune Januar 2015 Vandhandleplan 2015 for Syddjurs Kommune Grundlag, Vandplan 2009-2015 for: Randers Fjord - Hovedvandopland 1.5 Djursland Hovedopland 1.6 Aarhus Bugt Hovedvandopland

Læs mere

Notat. Ivan Hrubenja. Skema over modtagne høringssvar til forslag til Greve Kommunes vandhandleplan 2010-2015

Notat. Ivan Hrubenja. Skema over modtagne høringssvar til forslag til Greve Kommunes vandhandleplan 2010-2015 Notat Emne Forslag til besvarelse af modtagne høringssvar til forslag til Greve Kommunes vandhandleplan 2010-2015 Sagsnr 2012-21791 Dokumentnr 2012-97949 Dato 01-11-2012 Administrativ enhed Center for

Læs mere

Grundvand og statslige vandområdeplaner

Grundvand og statslige vandområdeplaner Grundvand og statslige vandområdeplaner Kolding / Natur- og Miljø 2017 Dirk-Ingmar Müller-Wohlfeil Disposition Den juridiske ramme Andre dokumenter Målsætning og (kvantitativ) tilstandsvurdering EU samarbejde

Læs mere

Forslag til Kommunal Vandhandleplan

Forslag til Kommunal Vandhandleplan Forslag til Kommunal Vandhandleplan Vandhandleplan 2 Offentlighedsfase og aktiviteter Forslag til Gentofte Kommunes vandhandleplan er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 29. maj 2012. Forslaget fremlægges

Læs mere

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen ATV-møde den 29. januar 2013 1 Krav til bæredygtighed Krav om begrænset påvirkning af vandindvindingen på omgivelser:

Læs mere

Forslag til Vandplan Hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn. Høring, oktober 2010

Forslag til Vandplan Hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn. Høring, oktober 2010 Forslag til Vandplan Hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn Høring, oktober 2010 Kolofon Titel: Forslag til vandplan. Hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn Emneord: Vandrammedirektivet, miljømålsloven, miljømål,

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNE SAMMENFATNING AF VANDPLANERNES KON- SEKVENSER

FREDERIKSBERG KOMMUNE SAMMENFATNING AF VANDPLANERNES KON- SEKVENSER FREDERIKSBERG KOMMUNE SAMMENFATNING AF VANDPLANERNES KON- SEKVENSER FREDERIKSBERG KOMMUNE SAMMENFATNING AF VANDPLANERNES KONSEKVENSER Revision 1 Dato 2011-02-28 Udarbejdet af LSC Kontrolleret af MBMJ Godkendt

Læs mere

VANDKREDSLØBET. Vandbalance

VANDKREDSLØBET. Vandbalance VANDKREDSLØBET Vandkredsløbet i Københavns Kommune er generelt meget præget af bymæssig bebyggelse og anden menneskeskabt påvirkning. Infiltration af nedbør til grundvandsmagasinerne er således i høj grad

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-03-2011 Dato: 17-02-2011 Sag nr.: KB 36 Sagsbehandler: Lars Kyhnau Hansen Kompetence: Fagudvalg [ ] Økonomiudvalget

Læs mere

Miljøvurdering af kommunale handleplaner

Miljøvurdering af kommunale handleplaner Miljøvurdering af kommunale handleplaner -hvad kan vi lære af vandplanerne? Henrik Skovgaard, COWI A/S 1 Vandplanlægning efter Miljømålsloven (nr. 932 af 24/09 2009) Der fastlægges ensartede operationelle

Læs mere

Forslag til Vandplan Hovedvandopland 2.1 Kalundborg. Høring, oktober 2010

Forslag til Vandplan Hovedvandopland 2.1 Kalundborg. Høring, oktober 2010 Forslag til Vandplan Hovedvandopland 2.1 Kalundborg Høring, oktober 2010 Kolofon Titel: Forslag til vandplan. Hovedvandopland 2.1 Kalundborg Emneord: Vandrammedirektivet, miljømålsloven, miljømål, virkemidler,

Læs mere

3 - Overfladevand og grundvand

3 - Overfladevand og grundvand 3 - Overfladevand og grundvand Byrådet ønsker, at overflade- og grundvand skal beskyttes mod påvirkning af menneskelig aktivitet. Dette gælder både mængde og kvalitet. Byrådet ønsker, at vandkvaliteten

Læs mere

Udkast til Vandplan 2010-15 Hovedvandopland 2.1 Kalundborg. Forhøring, januar 2010

Udkast til Vandplan 2010-15 Hovedvandopland 2.1 Kalundborg. Forhøring, januar 2010 Udkast til Vandplan 2010-15 Hovedvandopland 2.1 Kalundborg Forhøring, januar 2010 Kolofon Titel: Vandplan. Hovedvandopland 2.1 Kalundborg Emneord: Vandrammedirektivet, miljømålsloven, miljømål, virkemidler,

Læs mere

Bindende mål for vand- og naturkvalitet Bindende krav om foranstaltninger til miljø- og naturforbedringer Natur og vand kender ikke kommunegrænser

Bindende mål for vand- og naturkvalitet Bindende krav om foranstaltninger til miljø- og naturforbedringer Natur og vand kender ikke kommunegrænser Vand og naturplaner Bindende mål for vand- og naturkvalitet Bindende krav om foranstaltninger til miljø- og naturforbedringer Natur og vand kender ikke kommunegrænser samarbejde bliver nødvendigt Tæt sammenhæng

Læs mere

Sådan administrerer vi: Transportkorridoren Vi vil sikre, at der kun under særlige omstændigheder tillades

Sådan administrerer vi: Transportkorridoren Vi vil sikre, at der kun under særlige omstændigheder tillades Mål Tekniske anlæg skal medvirke til at udvikle vores moderne samfund med en hurtig, sikker og stabil forsyning af grundlæggende velfærdsgoder som f.eks. drikkevand, energi, transport og kommunikation.

Læs mere

Hvordan læses en vandplan?

Hvordan læses en vandplan? Hvordan læses en vandplan? Den overordnede enhed for vandplanlægningen er de 23 hovedvandoplande. Der findes en vandplan for hvert hovedvandopland. I det følgende beskrives hvordan de 23 vandplaner skal

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan 2010-2015

Forslag til Vandhandleplan 2010-2015 Forslag til Vandhandleplan 2010-2015 Indholdsfortegnelse 1. Planens indhold 2 2. Resumé af den statslige vandplan 4 3. Prioritering og tidsplan for indsatser 5 4. Forord 6 5. Baggrund 9 6. Vandløb 13 7.

Læs mere

UDGAVE til behandling i Klima og Miljøudvalg & Byrådet. April 2015 FORSLAG

UDGAVE til behandling i Klima og Miljøudvalg & Byrådet. April 2015 FORSLAG UDGAVE til behandling i Klima og Miljøudvalg & Byrådet April 2015 FORSLAG Roskilde Kommune, VANDHANDLEPLAN planperiode 2009 2015 Indhold Forord... Side 3 1. Statsligt indsatsprogram for Roskilde Kommune...

Læs mere

HVORFOR BASISANALYSE? - INDHOLD OG FORMÅL MED BASISANALYSEN

HVORFOR BASISANALYSE? - INDHOLD OG FORMÅL MED BASISANALYSEN HVORFOR BASISANALYSE? - INDHOLD OG FORMÅL MED BASISANALYSEN Cand.scient. Martin Skriver Miljøstyrelsen ATV MØDE BASISANALYSEN: Kan GOD TILSTAND I VANDMILJØET OPNÅS I 2015? SCHÆFFERGÅRDEN 21. november 2006

Læs mere

Vandplaner og vandindvinding

Vandplaner og vandindvinding Vandplaner og vandindvinding 26. Januar 2011 Jens Rasmussen Københavns Energi, Vand og Afløb Vandplaner hvad er det? Vandplanerne udspringer af Vandrammedirektivet (EU), som er implementeret i dansk lov

Læs mere

INTERN MEDDELELSE. Vandplanerne kan ifølge Miljømålsloven ikke påklages, kun kommunernes handleplaner kan påklages.

INTERN MEDDELELSE. Vandplanerne kan ifølge Miljømålsloven ikke påklages, kun kommunernes handleplaner kan påklages. SOLRØD KOMMUNE TEKNISK ADMINISTRATION INTERN MEDDELELSE Emne: Høringssvar Vandplan 6. april 2011 Til: Dato: 1. marts Sagsbeh.: RJe Sagsnr.: Administrative overordnede kommentarer: Det er problematisk,

Læs mere

Indhold Forord Baggrund Vandplanernes indsatsprogram Indsatser i Ringsted Kommune Forholdet til anden relevant planlægning.

Indhold Forord Baggrund Vandplanernes indsatsprogram Indsatser i Ringsted Kommune Forholdet til anden relevant planlægning. 0 Indhold 1. Forord... 3 Offentlighedsfase og aktiviteter... 5 Kolofon... 5 2. Baggrund... 7 3. Vandplanernes indsatsprogram... 10 4. Indsatser i Ringsted Kommune... 12 Vandløb... 12 Søer... 15 Fosforvådområder...

Læs mere

Forslag til vandplan Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak. Høring, oktober 2010

Forslag til vandplan Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak. Høring, oktober 2010 Forslag til vandplan Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Høring, oktober 2010 Kolofon Titel: Forslag til vandplan. Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak. Emneord: Vandrammedirektivet,

Læs mere

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand By, Erhverv og Natur Teknisk Bilag Håndtering af regnvand VELKOMMEN Dette bilag er udarbejdet som et teknisk supplement til Strategi for håndtering af regnvand. Udover en generel introduktion til afledning

Læs mere

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-883-1. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Karsten Dahl, DCE. Må citeres med kildeangivelse

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-883-1. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Karsten Dahl, DCE. Må citeres med kildeangivelse Forslag til natura 2000 plan 2016-21 Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for Kims Top og Den Kinesiske Mur Natura 2000-område nr. 190 Habitatområde H165 Emneord: Habitatdirektivet, Miljømålsloven,

Læs mere

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af NOTAT Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af drikkevandsressourcer mv. Hermed fremsender KL s sekretariat høringssvar. Der tages forbehold for en politisk behandling

Læs mere

Vandplaner, vandrammedirektiv og punktkilder

Vandplaner, vandrammedirektiv og punktkilder Vandplaner, vandrammedirektiv og punktkilder Overblik og udfordringer Thomas Hansen Geolog,, ATV-møde 20. november 2008 Forurenede grunde over overfladevand: Udfordringer og samarbejder? Oplæg - Vandrammedirektivet

Læs mere

Vandindvinding i fremtiden

Vandindvinding i fremtiden Vandindvinding i fremtiden Hvordan vil KE agere forhold til vandplanerne Udpumpning af grundvand til Sølvbækken ved Gummersmarke kildeplads Vandindvinding i fremtiden Hvad jeg kommer omkring de næste 15

Læs mere

Om planen Indhold Høring Miljøvurdering Screening af vandhandleplanen Baggrund Vandplaner udspringer af Vandrammedirektiv Tidligere vandforvaltning i

Om planen Indhold Høring Miljøvurdering Screening af vandhandleplanen Baggrund Vandplaner udspringer af Vandrammedirektiv Tidligere vandforvaltning i Om planen Indhold Høring Miljøvurdering Screening af vandhandleplanen Baggrund Vandplaner udspringer af Vandrammedirektiv Tidligere vandforvaltning i regionplaner Kommunerne har ansvar for vandhandleplaner

Læs mere

Første generation vandplaner

Første generation vandplaner Første generation vandplaner Endelig vedtaget og offentliggjort den 30. oktober 2014 Gælder for perioden 2010-2015 Kommunerne har 6 måneder til at lave nyt (revideret) forslag til handleplan. Der er 8

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit.

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit. Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit. Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 om

Læs mere

Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand 1)

Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand 1) (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-4200-00028 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om fastlæggelse

Læs mere

Tilladelse til drikkevandsindvinding og etablering af boring.

Tilladelse til drikkevandsindvinding og etablering af boring. Dato: 6. marts 2015 Tilladelse til drikkevandsindvinding og etablering af boring. Du har den 15. januar 2015, indsendt ansøgning om tilladelse til etablering af boring og indvinding af grundvand til drikkevandsboring

Læs mere

Miljømål, jura og nedsivning af tagog overfladevand

Miljømål, jura og nedsivning af tagog overfladevand Miljømål, jura og nedsivning af tagog overfladevand Lasse Baaner lb@ifro.ku.dk Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi KU / Science Den EU-retlige regulering Vandrammedirektivet Grundvandsdirektivet

Læs mere

Vandplaner i Danmark. Grundvandets rolle. Lærke Thorling

Vandplaner i Danmark. Grundvandets rolle. Lærke Thorling Vandplaner i Danmark. Grundvandets rolle., GEUS Vandrammedirektivet og Bæredygtig vandforvaltning Integrering af vandforvaltningsmæssige opgaver Miljømålsintegrering Integrering af alle vandressourcer

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Tommy Koefoed, civilingeniør, Koordinator for miljø ATV 28. november 2017 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 1 til Lejre Kommuneplan 2013 for et parkeringsareal ved Hvalsøhallen

Kommuneplantillæg nr. 1 til Lejre Kommuneplan 2013 for et parkeringsareal ved Hvalsøhallen Kommuneplantillæg nr. 1 til Lejre Kommuneplan 2013 for et parkeringsareal ved Hvalsøhallen Kommuneplantillæg nr. 1 omfatter følgende matrikelnumre: Del af 7y og 6h, begge Kirke Hvalsø By, Kirke Hvalsø.

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune REDEGØRELSE OM BYUDVIKLING I OSD OG NFI Rekvirent Høje-Taastrup Kommune Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Projektnummer 1311400022 Projektleder Udarbejdet af Anette

Læs mere

Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven i Kalundborg Kommune

Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven i Kalundborg Kommune Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven i Kalundborg Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 27. april 2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 KOMMUNENS OPGAVER INDENFOR

Læs mere

Ny vandplanlægning i Danmark

Ny vandplanlægning i Danmark Amterne i Danmark Ny vandplanlægning i Danmark Arbejdsprogram, tidsplan og høringsproces 2 Ny vandplanlægning i Danmark Udgivet af Miljøministeriet og Amterne i Danmark ISBN 87-7279-756-8 Hæftet findes

Læs mere

Implementering af EU s vandrammedirektiv i Danmark

Implementering af EU s vandrammedirektiv i Danmark Implementering af EU s vandrammedirektiv i Danmark Henrik Skovgaard Miljøcenter Århus Miljøministeriet Side 1 Lov om Miljømål Lov om Miljømål m.v. for vandområder og internationale naturbeskyttelsesområder

Læs mere

Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer

Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer I medfør af 3, stk. 7, og 7 i lov nr. 571 af 24. juni 2005 om lov om ændring af lov om planlægning, som ændret ved lov nr. 571 af 9. juni 2006 samt

Læs mere

Vandhandleplan, 2014-2016 Frederiksberg Kommune

Vandhandleplan, 2014-2016 Frederiksberg Kommune Vandhandleplan, 2014-2016 Frederiksberg Kommune Dato 2014-11-14 Udarbejdet April-maj 2012 og november 2014 Udarbejdet af Frederiksberg Kommune Beskrivelse Vandhandleplan for Frederiksberg Kommune. Vandhandleplanen

Læs mere

Forslag til Vandplan Hovedvandopland 1.5 Randers Fjord. Høring, oktober 2010

Forslag til Vandplan Hovedvandopland 1.5 Randers Fjord. Høring, oktober 2010 Forslag til Vandplan Hovedvandopland 1.5 Randers Fjord Høring, oktober 2010 Kolofon Titel: Forslag til Vandplan. Hovedvandopland 1.5 Randers Fjord Emneord: Vandrammedirektivet, Miljømåls-loven, miljømål,

Læs mere

Vandhandleplan Solrød Kommune

Vandhandleplan Solrød Kommune Vandhandleplan Solrød Kommune 2015 1 1. Planens indhold Dette dokument indeholder en beskrivelse af Solrød Kommunes planer for realiseringen af den statslige vandplans indsatsprogram. Målet for statens

Læs mere

Tilladelse til indvinding af grundvand

Tilladelse til indvinding af grundvand Miljø og Natur Jens Laurids Sørensen Ullerupvej 91 6780 Skærbæk Direkte tlf.: +4574929202 Mail: lbk1@toender.dk Sags id.: 13.02.01-P19-103-15 Ks: NOB 09-11-2015 Tilladelse til indvinding af grundvand Husholdning,

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. januar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 1800 Jour. nr.: 00.01A00, ÅKV/2004/02514

Læs mere

Næste generation af vand og naturplaner

Næste generation af vand og naturplaner Næste generation af vand og naturplaner H.C. Østerby Borgmester, Holstebro Kommune Medlem af KL udvalg for Teknik og Miljø 1 Hvor er vi lige nu? Vandplaner Ugyldige pga. manglende høring (8 dage). Vi venter

Læs mere

Tilladelse til indvinding af grundvand

Tilladelse til indvinding af grundvand Holger Toft Nielsens Planteskole Tevringvej 22 6780 Skærbæk Miljø og Natur Direkte tlf.: +4574929203 Mail: nib@toender.dk Sags id.: 13.02.01-P19-48-14 Ks: LBK 08-07-2015 Tilladelse til indvinding af grundvand

Læs mere

Offentlig høring af Vand- og Naturplaner Gentofte Kommune

Offentlig høring af Vand- og Naturplaner Gentofte Kommune Offentlig høring af Vand- og Naturplaner Gentofte Kommune Indledning Miljøministeriet udsendte den 4. oktober 2010 forslag til Vand- og Naturplaner i offentlig høring frem til den 6. april 2011. Gentofte

Læs mere

Den 18. september 2013 blev fremtidens forvaltning af grundvandet drøftet på et møde i Aarhus, arrangeret af ATV Jord og Grundvand.

Den 18. september 2013 blev fremtidens forvaltning af grundvandet drøftet på et møde i Aarhus, arrangeret af ATV Jord og Grundvand. FORORD Den 18. september 2013 blev fremtidens forvaltning af grundvandet drøftet på et møde i Aarhus, arrangeret af ATV Jord og Grundvand. Forskere, kortlæggere, myndigheder og vandselskaber deltog. Mødet

Læs mere

Grundvandet på Agersø og Omø

Grundvandet på Agersø og Omø Grundvandet på Agersø og Omø Drikkevand også i fremtiden? Grundvandet skal beskyttes Drikkevandet på Agersø og Omø kommer fra grundvandet, som er en næsten uerstattelig ressource. Det er nødvendigt at

Læs mere

Høringssvar til Vandområdeplanerne 2015-2021

Høringssvar til Vandområdeplanerne 2015-2021 Høringssvar til Vandområdeplanerne 2015-2021 Hovedvandopland 1.7 - Aarhus Bugt Vandområderne Knebel Vig, Kalø Vig, Begtrup Vig og Århus Bugt Naturstyrelsen har sendt vandområdeplaner i høring frem til

Læs mere

Vedtaget. Tillæg 3. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret)

Vedtaget. Tillæg 3. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret) Vedtaget Tillæg 3 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret) Vedtaget af Silkeborg Byråd den 26. maj 2014 Silkeborg Kommune

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land

Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. september 2015 Journal nr. 15/3845 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land - Ejendomme udpeget til indsats om forbedret rensning i

Læs mere

Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 34 Offentligt

Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 34 Offentligt Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 34 Offentligt NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4600-00052 Ref. sahhe Den 4. oktober 2013 Høringsnotat vedrørende bekendtgørelse om udpegning

Læs mere

Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger på baggrund af miljøvurdering og den offentlige høring

Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger på baggrund af miljøvurdering og den offentlige høring Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger på baggrund af miljøvurdering og den offentlige høring Sammenfattende redegørelse Kommuneplan 2013 består for kommunerne

Læs mere

Vandhandleplan for Bornholms Regionskommune

Vandhandleplan for Bornholms Regionskommune Vandhandleplan for Bornholms Regionskommune Planperiode 2009-2015 Indholdsfortegnelse 1 Planens indhold... 3 2 Resumé af den statslige vandplan 2009-2015 for Bornholm... 4 3 Forord... 7 4 Baggrund... 9

Læs mere

VP1 skal imidlertid udarbejdes efter den oprindelige procedure, på trods af at indsatsen er væsentligt begrænset og tidsfristen er meget kort.

VP1 skal imidlertid udarbejdes efter den oprindelige procedure, på trods af at indsatsen er væsentligt begrænset og tidsfristen er meget kort. Udkast Vandhandleplan Brøndby Kommune 2010 2015 1. Planens indhold Brøndby Kommunes vandhandleplan beskriver den kommunale udmøntning af Statens første generations vandplaner (VP1). Brøndby Kommune er

Læs mere

Vandhandleplan Hovedopland 2.3 Øresund

Vandhandleplan Hovedopland 2.3 Øresund Vandhandleplan 2009-2015 Hovedopland 2.3 Øresund 1 Kolofon Titel: Vandhandleplan 2009-2015 for Fredensborg Kommune. Hovedvandopland 2.3 Vanddistrikt Sjælland. Udarbejdet af: Fredensborg Kommune Egevangen

Læs mere

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Bilag 1 Klima og Miljøudvalget NOTAT: Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Spørgsmål om forurening af grundvand og drikkevand varetages

Læs mere

Velkommen til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst & præsentationsrunde Indsatsplanområder i Hvorfor skal der laves indsatsplaner? Hvad indeholder en grundvandskortlægning? Hvad indeholder en indsatsplan?

Læs mere

Middelfart Kommunes strategi for klimatilpasning 2012-2016

Middelfart Kommunes strategi for klimatilpasning 2012-2016 Middelfart Kommunes strategi for klimatilpasning 2012-2016 November 2012 Indhold Indledning... 3 Strategi... 5 Fokusområder... 6 Processen... 8 Planlægningshierarki... 9 Vidensdeling... 10 Afslutning...

Læs mere

Indvindingstilladelse

Indvindingstilladelse Per Nielsen Søndervej 63 5672 Broby Teknik - Miljøafdelingen Mellemgade 15, 5600 Faaborg Tlf. 72 53 21 40 Fax 72 530 531 teknik@faaborgmidtfyn.dk www.faaborgmidtfyn.dk Indvindingstilladelse Indvinding

Læs mere

Planer for vand og natur. Hans Chr. Karsten, Skov- og Naturstyrelsen

Planer for vand og natur. Hans Chr. Karsten, Skov- og Naturstyrelsen Planer for vand og natur Hans Chr. Karsten, Skov- og Naturstyrelsen Planlovens 14 stk. 4 Kommuneplanen må ikke stride mod En vandplan, en Natura 2000-plan, handleplaner for realiseringen af disse planer,

Læs mere

Notat om indsats og målsætninger i høringsudgaven af de statslige vandplaner. Rudersdal Kommune

Notat om indsats og målsætninger i høringsudgaven af de statslige vandplaner. Rudersdal Kommune Notat om indsats og målsætninger i høringsudgaven af de statslige vandplaner Rudersdal Kommune 2011 2015 Udarbejdet af Natur og Miljø, februar 2011 Indholdsfortegnelse 1.0 INDLEDNING...3 2.0 SØER...3 2.1

Læs mere

Natur. Administration Lovgivningen, hvor kommunerne har ansvar for administration og tilsyn, omfatter:

Natur. Administration Lovgivningen, hvor kommunerne har ansvar for administration og tilsyn, omfatter: Natur Kommunerne har en forpligtigelse og væsentlig rolle i at sikre og udvikle den danske natur og ligeledes sikre og forbedre mulighederne for friluftslivet. Det sker gennem administration af en bred

Læs mere

307. Forslag til Klimatilpasningsplan

307. Forslag til Klimatilpasningsplan 307. Forslag til Klimatilpasningsplan Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen. Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller, 1. at forslag til Klimatilpasningsplan, med tilhørende ændringsforslag

Læs mere

Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015

Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015 Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015 Punkt 4: Vandhandleplan 2015 Punkt 5: Vandområdeplaner 2015-2021 Af: Terkel Broe Christensen, Svendborg Kommune Vandhandleplan 2015 Ærø Kommune Møde

Læs mere

Resume. Spildevandsplan 2014-2017

Resume. Spildevandsplan 2014-2017 Resume Spildevandsplan 2014-2017 1. Indledning Spildevandsplanlægning handler om hygiejne, håndtering og behandling af spildevand, vandmiljø i vores vandløb, søer, fjorden og havet herunder badevand. Denne

Læs mere

Vandplan 2010-2015. Randers Fjord. Hovedvandopland 1.5 Vanddistrikt Jylland og Fyn

Vandplan 2010-2015. Randers Fjord. Hovedvandopland 1.5 Vanddistrikt Jylland og Fyn Vandplan 2010-2015 Randers Fjord Hovedvandopland 1.5 Vanddistrikt Jylland og Fyn Kolofon Titel: Vandplan 2010-2015. Randers Fjord. Hovedvandopland 1.5 Vanddistrikt: Jylland og Fyn Emneord: Vandrammedirektivet,

Læs mere

Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Resume af teknisk version

Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Resume af teknisk version Gentofte og Lyngby-Taarbæk Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Resume af teknisk version 1. FORORD I store dele af Lyngby-Taarbæk og Gentofte Kommuner indvinder vi drikkevand af høj kvalitet. Vandindvinding

Læs mere

Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015

Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015 Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015 1 1. Planens indhold Denne vandhandleplan indeholder en beskrivelse af Høje-Taastrup Kommunes planer for realiseringen af de statslige vandplaners indsatsprogrammer.

Læs mere

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a.

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a. Indsatsplan for Vandcenter Djurs a.m.b.a. Dolmer Kildeplads Indledning: Ifølge vandforsyningslovens 13 skal kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan i områder, som i vandplanen er udpeget som indsatsplanområder

Læs mere

Bilag 2: Randers Kommunes høringssvar til vandplanerne

Bilag 2: Randers Kommunes høringssvar til vandplanerne Bilag 2: Randers Kommunes høringssvar til vandplanerne 1. Indledende bemærkninger Dette er Randers kommunes generelle og overordnede bemærkninger til vandplanerne. Forvaltningen vil desuden indberette

Læs mere