Hvad må jeg, når jeg får dagpenge, efterløn mv.?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad må jeg, når jeg får dagpenge, efterløn mv.?"

Transkript

1 Arbejdsdirektoratet Februar 2008

2 Hvad må jeg, når jeg får dagpenge, efterløn mv.? INDHOLD 1. INDLEDNING ARBEJDE FRITIDSAKTIVITETER (HOBBY) AKTIVITETER OG FRIVILLIGT, ULØNNET ARBEJDE EKSEMPLER SKAL DIN A-KASSE HAVE BESKED OM AKTIVITETER OG OM FRIVILLIGT, ULØNNET ARBEJDE? NÆRMERE OPLYSNINGER I A-KASSEN

3 1. Indledning Denne pjece beskriver kort, hvad du må foretage dig, uden at det medfører fradrag i dagpengene. Indholdet af pjecen gælder også for dig, der modtager efterløn. 2. Arbejde Arbejde medfører som udgangspunkt fradrag. Det gælder både lønnet og ulønnet arbejde, også selvom arbejdet udføres uden for normal arbejdstid og på helligdage. Arbejde er i denne sammenhæng både lønnet arbejde, og arbejde der normalt vil blive lønnet. 3. Fritidsaktiviteter (Hobby) Fritidsaktiviteter medfører ikke fradrag. Fritidsaktiviteter er ulønnede aktiviteter, man deltager i af interesse, og som ikke kan udbydes som almindeligt arbejde. Eksempler på fritidsaktiviteter: Nabohjælp Kunstnerisk arbejde uden erhvervsmæssig sammenhæng Familiemæssig omsorg Deltagelse i forældreaktiviteter i børneinstitutioner, f.eks. forældreweekend Deltagelse i almindeligt foreningsarbejde, f.eks. frimærkeforeninger, bridgeklubber eller hobbyforeninger Egentlige hjemmeværnsaktiviteter, f.eks. øvelser, møder, kurser mv. Almindeligt vedligeholdelses- og reparationsarbejde i eget hjem 4. Aktiviteter og frivilligt, ulønnet arbejde Aktiviteter og frivilligt, ulønnet arbejde kan under visse betingelser udføres helt eller delvist uden fradrag. Ved aktiviteter forstås arbejde, som ikke kan udbydes som almindeligt lønarbejde, og som man udfører frivilligt og ulønnet for frivillige organisationer, foreninger eller lignende. Ved frivilligt, ulønnet arbejde forstås arbejde, som kan udbydes som almindeligt lønarbejde, og som man udfører frivilligt og ulønnet for frivillige organisationer, foreninger eller lignende. Aktiviteter og frivilligt, ulønnet arbejde udføres som nævnt i frivillige organisationer, foreninger eller lignende, uden at man er ansat på sædvanligvis. Arbejdet og aktiviteten kan også udføres som selvorganisering. Arbejdet eller aktiviteten skal 3

4 foregå i Danmark og må ikke have forbindelse med privat erhvervsvirksomhed. Modtagere af efterløn kan dog også udføre arbejdet eller aktiviteten i et andet EØSland, Grønland, Færøerne og Schweiz. Aktiviteter og frivilligt, ulønnet arbejde kan bl.a. udføres i en organisation med et socialt eller humanitært sigte og kan f. eks. gå ud at løse velfærdsproblemer af helbreds-, forsørgelses-, og omsorgsmæssig karakter. Opgaverne ligger typisk indenfor det sociale og sundhedsmæssige område. Aktiviteterne og det frivillige, ulønnede arbejde kan også udføres i forbindelse med kirkelige foreninger, sportsforeninger, ældreorganisationernes klubber, foreninger mv., beboer-, ejerlejligheds-, eller grundejerforeninger eller kollektive, kulturelle foreninger. Uden fradrag Aktiviteter kan man udføre, så meget man vil, uden fradrag i dagpenge eller efterløn. Typiske aktiviteter (uden begrænsninger): Almindelige forefaldende aktiviteter i sociale cafeer, medborgerhuse, væresteder, som f. eks. servering, lave kaffe, hjælpe til med at lave mad, snakke med gæsterne mv. Aktiviteter i beredskabsforbund Aktiviteter i hjemmeværn Aktiviteter i humanitære organisationer, herunder f. eks. tøjsortering Besøgsven Deltagelse i kollektive, kulturelle foreninger, f. eks. amatørteater Ekspedition i genbrugsbutikker under f. eks. Dansk Røde Kors 4

5 Idrætsaktiviteter, herunder træner i foreninger, hvor det ikke er sædvanligt at ansætte lønnede trænere Indsamling til f. eks. nødhjælpsorganisationer Lettere omsorgsopgaver, f. eks. aflastning af pårørende til syge i eget hjem eller hjælp med at skænke kaffe på et plejehjem Spejderleder Særlig indkøbshjælp eller ledsagelse til indkøb Rådgivning, herunder telefonrådgivning, der ikke kræver eller forudsætter særlig uddannelse Uden fradrag i op til 4 timer om ugen Frivilligt, ulønnet arbejde, kan man udføre i op til 4 timer om ugen. Frivilligt, ulønnet arbejde ud over 4 timer om ugen medfører fradrag. De 4 timer regnes som et gennemsnit over en udbetalingsperiode. Det betyder, at du f.eks. kan arbejde 16 timer i én uge og 0 i de efterfølgende tre uger, hvis dine dagpengeudbetalinger sker månedligt 5

6 Typisk frivilligt, ulønnet arbejde (i op til 4 timer om ugen): Rådgiver i et krisecenter Jurist i en retshjælp Rådgivning, herunder telefonrådgivning, der kræver eller forudsætter en særlig uddannelse Reporterarbejde herunder studievært på lokale TV- og radiostationer, medmindre det har forbindelse til privat erhvervsvirksomhed Egentlig pleje af f.eks. ældre, syge eller handicappede i hjemmet, som en offentlig myndighed ikke er forpligtet til at udføre Administrative opgaver, som f.eks. koordination og formidling af frivilligt arbejde i mindre omfang i organisationer, hvor disse opgaver i almindelighed udføres af lønnet arbejdskraft Seniorrådgivning (ledet af en frivillig organisation) om f.eks. arv, testamente, sociale forhold og rettigheder, økonomiske spørgsmål mv. 6

7 Fælles betingelser for aktiviteter og frivilligt ulønnet arbejde Aktiviteter og frivilligt, ulønnet arbejde må i større organisationer ikke vedrøre primær drift. Primær drift er arbejde med at sikre organisationens overordnede, administrative drift. Det kan f.eks. være personaleadministration, herunder ansættelse og afskedigelse, økonomi- og organisationsstyring mv. Primær drift er også arbejde eller opgaver, som en offentlig myndighed er forpligtet til at udføre. F.eks. kan man ikke frivilligt og ulønnet udføre arbejde, som en kommune i henhold til lov er forpligtet til at udføre. Man kan derfor f.eks. ikke arbejde med pasning af børn som led i en kommunes forpligtelse til at etablere det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn, uden at det medfører fradrag for samtlige arbejdstimer. Aktiviteter og frivilligt, ulønnet arbejde, der vedrører vedligeholdelse som f.eks. maling af lokaler, småreparationer, rengøring eller lignende, kan man udføre uden fradrag, hvis der ikke tidligere i den frivillige organisation mv. har været ansat lønnet arbejdskraft til at udføre arbejdet, og der er tale om ad hoc opgaver, der kan ligestilles med vedligeholdelse i eget hjem. Aktiviteten og det frivillige, ulønnede arbejde må dog ikke kræve autorisation, f. eks. arbejde med at sikre tilførsel af vand, varme eller elektricitet. Denne form for arbejde kan man ikke udføre uden, at det medfører fradrag. Hvis man arbejder som frivillig og ulønnet i større organisationer med opgaver vedrørende primær drift, der kan udbydes som almindeligt lønarbejde, skal alle arbejdstimer derfor fradrages. Tilsvarende skal alle arbejdstimer ved aktiviteter og frivilligt, ulønnet arbejde, der kræver autorisation, fradrages. 5. Eksempler Eksempel 1. Du vil arbejde frivilligt, ulønnet i en forening med at igangsætte, koordinere og støtte et projekt. Projektet går ud på, at 25 ligeledes frivillige, ulønnede personer vil besøge ældre mennesker og ledsage dem på gåture. Dine opgaver vil være at finde frivillige til projektet, give besked til de interesserede, der vil få nytte af ordningen, og at koordinere hvem der skal besøges hvornår mm. Senere skal du støtte projektet ved at sikre, at det hænger sammen, så de ældre får besøg, når det er aftalt. For at afgøre om det skal medføre fradrag, må det først afgøres, om der er tale om en aktivitet eller om frivilligt, ulønnet arbejde. Ved vurderingen af om der er tale om en aktivitet, som ikke kan udbydes som almindeligt lønarbejde, eller om frivilligt, ulønnet arbejde, som kan udbydes som almindeligt lønarbejde, ser man på, om opgaverne i den pågældende organisation eller om tilsvarende opgaver i lignende organisationer i almindelighed udføres af lønnede medarbejdere. 7

8 Denne type koordinationsopgaver vil i store veletablerede organisationer ofte blive udført af lønnede ansatte i et sekretariat. De samme opgaver er i mindre organisationer ofte ikke af så stort et omfang, at der er ansat lønnet personale til at udføre dem. Derfor vil aktiviteterne som koordinator i en lille organisation eller forening kunne udføres uden fradrag i dagpengene, da det normalt ikke er noget, man ansætter lønnet personale til. Forestiller man sig, at du i stedet vil arbejde ulønnet som koordinator i en stor organisation, hvor der er ansat lønnet personale til den samme funktion, kan du udføre arbejdet i 4 timer om ugen uden fradrag, medmindre opgaven, vedrører primær drift eller vedligeholdelse. Store koordineringsopgaver kan være en del af organisationens overordnede administrative drift, og i det tilfælde vil arbejdet blive anset for at vedrøre primær drift. Det betyder, at sådanne koordineringsopgaver ikke vil kunne udføres uden fradrag for samtlige timer. Eksempel 2. Du vil arbejde frivilligt og ulønnet for et filmselskab med at skrive drejebog, interviewe og researche. For at afgøre, om det skal medføre fradrag, må det først afgøres, om filmselskabet er en frivillig ulønnet organisation, forening eller lign. Hvis filmselskabet er et kommercielt selskab, hvor et evt. overskud går til ejere eller aktionærer og ikke anvendes til almennyttige formål, vil såvel aktiviteter som frivilligt, ulønnet arbejde, uanset omfang, medføre fradrag i dagpengene og efterlønnen. Eksempel 3. Du er uddannet psykolog og vil give psykologisk rådgivning i en forening, der har til formål at give gratis, anonym psykologisk rådgivning til mindrebemidlede. Da der er tale om en frivillig organisation, forening eller lign., skal det afklares, om der er tale om en aktivitet eller frivilligt, ulønnet arbejde. Da arbejdet som psykolog med rådgivningsopgaver mv. normalt udbydes og normalt udføres af lønnede medarbejdere på almindelig løn- og ansættelsesvilkår, og forudsætter en særlig uddannelse, er der tale om frivilligt, ulønnet arbejde. Du kan altså udføre rådgivningsarbejdet for foreningen i op til gennemsnitlig 4 timer om ugen uden fradrag i dagpengene eller efterlønnen. 8

9 Eksempel 4. Du er uddannet præst, og du vil ind imellem for at vedligeholde dit fag, mens du er ledig, hjælpe en sognepræst med at holde prædiken i kirken og med at undervise konfirmander. Dit arbejde sker ikke for en frivillig organisation, forening eller lign. Dit arbejde med at holde prædiken og undervise konfirmander medfører derfor fradrag. Dette gælder, selv om det er ulønnet. ****** Der kan henvises til Arbejdsdirektoratets hjemmeside (www.adir.dk), hvor du kan finde bekendtgørelsen med reglerne (fradragsbekendtgørelsen) og vejledningen til bekendtgørelsen under menupunktet Regler. På hjemmesiden kan du også finde eksempler på vejledende udtalelser og konkrete afgørelser med vejledende eller principiel værdi under menupunktet Regler/ARVID. 6. Skal din a-kasse have besked om aktiviteter og om frivilligt, ulønnet arbejde? A-kassen skal ikke have besked om aktiviteter. Hvis du vil udføre frivilligt, ulønnet arbejde, skal du henvende dig i a-kassen for at få at vide, hvilken betydning det har for din ret til dagpenge eller efterløn. Du skal kontakte a-kassen, enten før du begynder med det frivillige, ulønnede arbejde, eller ved at skrive det frivillige, ulønnede arbejde på dit dagpengekort eller efterlønskort, når det frivillige, ulønnede arbejde er begyndt. Her skal du oplyse om det frivillige, ulønnede arbejdes art, omfang og hvem du udfører det frivillige, ulønnede arbejdet for. Hvis a-kassen på baggrund af oplysningerne vurderer, at arbejdet skal medføre fradrag, skal du herefter løbende skrive frivilligt ulønnet arbejde og det antal timer, du har arbejdet frivilligt og ulønnet, på dit dagpengekort, efterlønskort eller ydelseskort. Sker der ændringer i arbejdets art mv., som kan have betydning for a-kassens vurdering af forholdet, skal du skriftligt give a-kassen besked. 9

10 7. Nærmere oplysninger i a-kassen I din a-kasse kan du få nærmere oplysninger om dine muligheder for at deltage i forskellige aktiviteter og forskelligt, frivilligt, ulønnet arbejde, når du modtager dagpenge eller efterløn. Pjecen er udgivet af: Arbejdsdirektoratet Stormgade 10 Postboks København K Februar

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Din guide til dagpengesystemet

Din guide til dagpengesystemet Din guide til dagpengesystemet 2 3 Indhold 04 HVAD SKER DER, NÅR DU BLIVER LEDIG? 06 KOM GODT I GANG MED DIN JOBSØGNING 08 HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE AKTIVT JOBSØGENDE? 12 HVILKE YDELSER KAN DU FÅ FRA MA?

Læs mere

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956 1 Den fleksible efterløn for dig, der er født før 1. januar 1956 2 3 Indhold 04 INTRODUKTION 05 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 08 EFTERLØNSBEVISET 10 2-ÅRS-REGLEN 11 DEN SKATTEFRI PRÆMIE 12 EFTERLØN: HVORNÅR OG

Læs mere

Kom godt i gang som selvstændig

Kom godt i gang som selvstændig 1 Kom godt i gang som selvstændig 2 3 Indhold 04 MA har svarene på dine selvstændige spørgsmål 05 Det vil vi råde dig til at undersøge på forhånd 08 Sådan kan du forsikre dig 12 Honorarog freelancearbejde

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

Velkommen som frivillig i Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune

Velkommen som frivillig i Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune 1 Velkommen som frivillig i undhed og Omsorg Aarhus Kommune Kort og godt Om at være frivillig i undhed og Omsorg Her er en oversigt til dig, som er ny frivillig i undhed og Omsorg. Hvis du vil vide mere,

Læs mere

Patientinformation. Værd at vide om sociale forhold 2010/2011

Patientinformation. Værd at vide om sociale forhold 2010/2011 Patientinformation Værd at vide om sociale forhold 2010/2011 Patientforeninger Patientforening for: hiv-smittede i Danmark KræftensBekæmpelse Skindergade 44, 2 Strandboulevarden 49 1159 København K 2100

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Barriere- og løsningskatalog. for frivilligområdet. Social- og Integrationsministeriet

Barriere- og løsningskatalog. for frivilligområdet. Social- og Integrationsministeriet Juni 2012 Barriere- og løsningskatalog Barriere- og løsningskatalog for frivilligområdet Social- og Integrationsministeriet Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 Fremgangsmåde og metoder 4 Læsevejledning

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge... 3 3. Frigørelsesattest...

Læs mere

Barsel Når studerende bliver forældre

Barsel Når studerende bliver forældre Barsel Når studerende bliver forældre Regler og rettigheder når studerende bliver forældre Studenterrådgivningen Indhold Indledning... 2 SU ekstra klip i forbindelse med barsel (fødselsklip)... 3 Supplerende

Læs mere

SAMMEN OM ET BEDRE LIV

SAMMEN OM ET BEDRE LIV SAMMEN OM ET BEDRE LIV Aarhus Kommune 2015 SAMMEN OM ET BEDRE LIV Forord... 3 Frivillighed og aktiviteter... 4-9 Sundhed... 10-11 Træning og rehabilitering... 12-15 Personlig pleje... 16-17 Praktisk hjælp...

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed Sig nej 1 Brug din ytringsfrihed Kommunernes økonomi er under lup som aldrig før, og vi har set spareplaner, som ifølge juridiske eksperter er på kant med loven, fordi der formuleres så konkrete mål for

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

Kom godt i gang som selvstændig

Kom godt i gang som selvstændig 1 Kom godt i gang som selvstændig 2 3 Indhold 04 MA har svarene på dine selvstændige spørgsmål 05 Det vil vi råde dig til at undersøge på forhånd 09 Sådan kan du forsikre dig 12 A-kasse abc for selvstændige

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere