I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 21. juni 2017, foretages følgende ændringer:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 21. juni 2017, foretages følgende ændringer:"

Transkript

1 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om fleksydelse (Nye regler om fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde for dagpengemodtagere m.v.) I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 21. juni 2017, foretages følgende ændringer: 1. I 58, stk. 1, nr. 3, indsættes efter»arbejde«:», herunder frivilligt, ulønnet arbejde,« I 58, stk. 1, nr. 3, litra a, udgår»jf. dog 100 e,«. 3. I 74 i, stk. 1, indsættes efter»arbejde«:», herunder frivilligt, ulønnet arbejde,« e ophæves. I lov om fleksydelse, jf. lovbekendtgørelse nr af 17. september 2015, som ændret ved 7 i lov nr. 624 af 8. juni 2016 og 7 i lov nr. 674 af 8. juni 2017, foretages følgende ændring: 1. I 21, stk. 1, ændres»hvilken betydning arbejde og indtægter, herunder selvstændig virksomhed,«til:»hvilken betydning arbejde, herunder frivilligt, ulønnet arbejde og selvstændig virksomhed, samt indtægter«. 2 3 Loven træder i kraft den 1. januar Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. 1

2 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lovforslagets indhold 2.1. Fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde for modtagere af dagpenge og efterløn Gældende ret Frivillig organisation, forening eller lignende Sondring mellem aktiviteter og frivilligt, ulønnet arbejde, herunder opgaver vedrørende primær drift og vedligeholdelse Timebegrænsning 2.2. Andre ydelser Fleksydelse Ledighedsydelse Kompensation i seniorjobordning 2.3. Ministeriets overvejelser som følge af den indgåede aftale og den foreslåede ordning Dagpenge og efterløn Frivillig organisation, forening eller lignende Sondring mellem aktiviteter og frivilligt, ulønnet arbejde, herunder opgaver vedrørende primær drift og vedligeholdelse Timebegrænsning Andre ydelser Fleksydelse Ledighedsydelse Kompensation i seniorjobordning 2.4. Forholdet til lov om frikommuner 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 5. Administrative konsekvenser for borgerne 6. Miljømæssige konsekvenser 7. Forholdet til EU-retten 8. Hørte myndigheder og organisationer 9. Sammenfattende skema 2

3 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) samt Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har den 26. august 2017 indgået Aftale om nye regler om fradrag i forbindelse med frivilligt arbejde, der skal sikre, at regler om fradrag på dagpenge- og efterlønsområdet ikke skal være til hinder for, at ledige og personer, der har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet, har mulighed for at bidrage positivt til samfundet. Partierne er enige om, at reglerne skal afspejle en balance i forhold til arbejdsmarkedspolitiske hensyn og samtidigt give brede muligheder for, at det frivillige Danmark bidrager til fælleskabet. Indeværende lovforslag udmønter denne aftale. På den baggrund foreslås det at foretage følgende ændringer på dagpenge- og efterlønsområdet: Dagpengemodtagere kan udføre frivilligt, ulønnet arbejde i en frivillig organisation 10 timer om ugen uden fradrag i ydelsen, mens efterlønsmodtagere må udføre arbejdet 15 timer om ugen uden fradrag i ydelsen. Modtagere af kompensation efter seniorjob, som vedrører personer, der fortsat står til rådighed for arbejde, skal fortsat følge reglerne på dagpengeområdet og således være omfattet af de nye lempeligere regler. I forhold til det nye månedsbaserede dagpengesystem svarer det til, at timetallet ved udførelse af frivilligt, ulønnet arbejde i en hel måned for dagpengemodtagere og modtagere af kompensation efter seniorjob udgør oprundet 44 timer og for efterlønsmodtagere oprundet 65 timer pr. måned. Udføres det frivillige, ulønnede arbejde i mindre end en hel måned opgøres timetallet forholdsmæssigt. Personer, der modtager fleksydelse, kan udføre frivilligt arbejde uden begrænsning i en frivillig organisation. Modtagere af ledighedsydelse kan ubegrænset udføre frivilligt, ulønnet arbejde i en frivillig organisation uden fradrag i ledighedsydelse under forudsætning af, at ledighedsydelsesmodtageren opfylder sin pligt til at stå til rådighed for fleksjob, tilbud mv. Der skal fortsat være fradrag fra første time for frivilligt, ulønnet arbejde, der udføres i private eller kommunale virksomheder. Den gældende definition af frivillig organisation, forening eller lignende ændres, så den flugter med definitionen på det sociale område, så en frivillig organisation eller forening skal have følgende kendetegn: 3

4 o Den er frivilligt grundlagt, dvs. at den ikke må være fastlagt i lovgivningen, og organisationen skal kunne beslutte at nedlægge sig selv. o Dens primære formål er ikke at skabe overskud (organisationen skal være»nonprofit«), og et eventuelt overskud må ikke udloddes til»ejerne«, f.eks. foreningens medlemmer, men skal investeres i opfyldelse af organisationens mål. Det forhold, at en frivillig organisation får støtte fra en privat erhvervsvirksomhed til at udøve organisationens aktiviteter, ændrer ikke på, at der er tale om en frivillig organisation, så længe formålet med den udbudte aktivitet ikke er at opnå overskud, og et eventuelt overskud bruges i overensstemmelse med organisationens formål. o Den frivillige indsats er en betydningsfuld del af organisationens grundlag. Mindstekravet er, at bestyrelsen yder en ulønnet, frivillig indsats. o Der er frivilligt medlemskab. Forskellen mellem aktiviteter og frivilligt, ulønnet arbejde fastholdes, således at frivillige aktiviteter fortsat kan udføres uden fradrag i ydelsen. Sondringen mellem frivilligt, ulønnet arbejde, der må betegnes som primær drift og vedligeholdelse på den ene side og øvrige opgaver på den anden side fastholdes. Det skal være muligt at udføre mindre opgaver med karakter af primær drift og vedligeholdelse uden fradrag i ydelsen, så længe der er tale om mindre frivillige foreninger, hvor det ikke er sædvanligt at ansætte lønnet arbejdskraft til denne form for arbejde i foreningen, og hvor arbejdet ikke tidligere har været udført af lønnet arbejdskraft. Der udarbejdes en vejledning om de nye regler for fradrag for frivilligt ulønnet arbejde, som der tillige skal være enighed om mellem aftaleparterne. De nye regler skal evalueres efter to år på baggrund af en monitorering af omfanget af frivilligt, ulønnet arbejde på dagpenge og efterløn, som iværksættes med aftalen. Der etableres en særskilt registrering af frivilligt, ulønnet arbejde, således at frivilligt, ulønnet arbejde kan monitoreres og evalueres. Evalueringen skal belyse omfanget af eventuel fortrængning af ordinær, lønnet arbejdskraft og eventuel forlængelse af ledighedsperioden. Aftaleparterne mødes igen for at drøfte evalueringen, herunder behovet for eventuelle justeringer af reglerne. Aftaleparterne forpligter sig på at finde en politisk løsning, såfremt evalueringen mod forventning viser en uhensigtsmæssig udvikling efter reglernes ikrafttræden. Merudgifterne som følge af de ændrede regler vedrørende frivilligt, ulønnet arbejde skønnes at udgøre ca. 10 mio. kr. årligt. Aftalen finansieres ved en reduktion af den særlige jobrotationspulje. De nye regler træder i kraft den 1. januar Med lovforslaget præciseres det, at ministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvilken betydning frivilligt, ulønnet arbejde har for størrelsen af dagpenge, mens aftalen i øvrigt fastsættes i nærmere relevante bekendtgørelser og vejledninger. 4

5 2. Lovforslagets indhold 2.1. Fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde for modtagere af dagpenge og efterløn Gældende ret Det er udgangspunktet efter de gældende regler om fradrag i arbejdsløshedsdagpenge, at arbejde og indtægter skal fradrages i ydelsen, jf. 59 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Efter de gældende regler i 58, stk. 1, nr. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., kan beskæftigelsesministeren efter forhandling med Beskæftigelsesrådet fastsætte regler om, hvilken betydning arbejde og indtægt skal have for størrelsen af dagpenge, der udbetales til et medlem, som er under 25 år efter lovens 52 a, eller et medlem, der har opnået ret til dagpenge efter lovens 55. Med hjemmel i bemyndigelsen er der fastsat nærmere regler om fradrag for arbejde og indtægt i bekendtgørelse nr. 405 af 26. april 2017 om udbetaling af dagpenge med senere ændringer, herunder fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde, jf. bekendtgørelsens 13 samt den tilhørende vejledning. Efter de gældende regler i 74 e i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. er udgangspunktet, at en efterlønsmodtager kan udføre lønarbejde uden begrænsning mod fradrag i efterlønnen. Efter de gældende regler i 74 i i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., kan beskæftigelsesministeren fastsætte nærmere regler om, hvilken betydning blandt andet arbejde skal have for efterlønnens størrelse. På grundlag heraf er det fastsat i 14 i bekendtgørelse nr. 403 af 26. april 2017 om fradrag i efterløn, at frivilligt, ulønnet arbejde medfører fradrag i efterlønnen efter reglerne i bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge. Det betyder således, at modtagere af efterløn følger de samme regler om fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde, som gælder for dagpengemodtagere. Nedenfor redegøres for hovedaspekter vedrørende regler om fradrag i forbindelse med frivilligt, ulønnet arbejde for modtagere af dagpenge og efterløn Frivillig organisation, forening eller lignende Efter den gældende vejledning om udbetaling af dagpenge, der er udtryk for praksis på området, forstås en frivillig organisation, forening eller lignende som en frivillig grundlagt organisation mv., hvis primære formål ikke er at skabe overskud. Et eventuelt overskud må ikke udbetales til medlemmerne, men skal bruges til almennyttige formål. Derudover skal de frivillige aktiviteter og det frivillige ulønnede arbejde være en betydelig del af organisationens grundlag, og man skal frivilligt vælge at gå ind i organisationens virke. Der kan f.eks. være tale om organisationer med et socialt eller humanitært sigte inden for det sociale og sundhedsmæssige område, hvor aktiviteten eller det frivillige, ulønnede arbejde tager sigte på at give enkeltindivider eller grupper en øget velfærd og omsorg eller tager sigte på at løse velfærdsproblemer. Øget velfærd kan være af helbreds-, forsørgelses- eller omsorgsmæssig karakter, der tilvejebringes gennem vejledning, medmenneskelig kontakt eller ved at viderebringe egne oplevelser og erfaringer. 5

6 Aktiviteter og frivilligt, ulønnet arbejde kan også udføres inden for kirkelige foreninger, kollektive eller kulturelle foreninger, sportsforeninger, beboerforeninger eller i forbindelse med kommunalt ældrearbejde. Det er uden betydning, om organisationen, foreningen mv. helt eller delvist er finansieret af offentlige midler, eller om aktiviteten eller arbejdet udføres uden for en organisation. Aktiviteter eller frivilligt, ulønnet arbejde i dette regi kan f.eks. udføres af tidligere misbrugere, pårørende mv. Aktiviteten eller det frivillige, ulønnede arbejde må dog ikke have forbindelse med privat erhvervsvirksomhed Sondring mellem aktiviteter og frivilligt, ulønnet arbejde, herunder opgaver vedrørende primær drift og vedligeholdelse Efter de gældende regler i bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge medfører arbejde, der udføres af et medlem i en måned, hvor medlemmet modtager dagpenge, som udgangspunkt fradrag i ydelsen. Ved arbejde forstås aktiviteter, som enten medfører indtægt eller efter sin art normalt medfører indtægt. Det indebærer, at aktiviteter, som enten ikke medfører indtægt eller efter sin art normalt ikke medfører indtægt, ikke vil medføre fradrag. Det gælder uanset hvor disse aktiviteter udøves. I forhold til frivilligt, ulønnet arbejde i frivillige organisationer mv. følger det ligeledes af de gældende regler, at aktiviteter ikke medfører fradrag i dagpengene. Ved aktiviteter forstås aktiviteter, som et medlem udfører frivilligt og ulønnet for frivillige organisationer, foreninger eller lignende, og som ikke kan udbydes som almindeligt lønarbejde. Eksempler på sådanne aktiviteter er besøgsven, indsamling til nødhjælpsorganisationer, ekspedition i genbrugsbutikker under f.eks. Dansk Røde Kors eller idrætsaktiviteter, herunder træner i foreninger, hvor det ikke er sædvanligt at ansætte lønnede trænere. Efter de gældende regler kan frivilligt, ulønnet arbejde som udgangspunkt udføres uden fradrag i dagpenge og efterløn inden for en timebegrænsning, jf. afsnit Frivilligt, ulønnet arbejde er arbejde, som et medlem udfører for en frivillig organisation, forening eller lignende, og som kan udbydes som almindeligt lønarbejde. Eksempler på frivilligt, ulønnet arbejde er jurist i retshjælpen, socialrådgiver på et krisecenter og rådgivning, herunder telefonrådgivning, der kræver eller forudsætter en særlig uddannelse. Vedrører arbejdet primær drift eller vedligeholdelse medfører arbejdet dog som udgangspunkt fradrag fra første time. Primær drift omfatter centrale organisatoriske og ledelsesmæssige funktioner som f.eks. personaleadministration, herunder ansættelse og afskedigelse, økonomi- og organisationsstyring m.v.. Vedligeholdelse omfatter funktioner, der er med til at sikre, at de fysiske rammer er i orden som f.eks. daglig rengøring, elektrikerarbejde og VVS-arbejde. Frivilligt, ulønnet arbejde, der vedrører den frivillige forenings primære drift, medfører dog ikke fradrag i tilfælde af, at arbejdet altid har været udført af ulønnet arbejdskraft i den konkrete forening og i andre lignende foreninger. 6

7 Frivilligt, ulønnet arbejde, der vedrører den frivillige forenings vedligeholdelse af lokaler m.v., medfører ikke fradrag, hvis nogle nærmere betingelser er opfyldt, herunder at arbejdet altid har været udført af ulønnet arbejdskraft og arbejdet udføres lejlighedsvis og uden særlig autorisation. Det er en forudsætning, at det frivillige, ulønnede arbejde udføres i Danmark, og uden at medlemmet er underlagt sædvanlige ansættelsesretlige pligter Timebegrænsning Frem til 23. marts 2015 var udgangspunktet, at et medlem kunne udføre frivilligt, ulønnet arbejde, i op til 4 timer om ugen uden fradrag i dagpengene eller efterløn. Som en del af et forsøg, der var en del af et udspil fra den daværende regering (Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre) "Lettere at være frivillig" fra den 8. oktober 2014, blev det ved lov nr. 225 af 3. marts 2015 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. muligt for et medlem i perioden fra den 23. marts 2015 til den 20. marts 2017 at udføre frivilligt, ulønnet arbejde, som ikke vedrørte primær drift og vedligeholdelse, i op til 15 timer om ugen, uden at det medførte fradrag i arbejdsløshedsdagpengene. Det samme var gældende for efterløn. Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) igangsatte i foråret 2017 en gennemgang af reglerne om fradrag i forbindelse med frivilligt, ulønnet arbejde med henblik på at fastsætte nye regler på området. I den forbindelse blev muligheden for, at modtagere af arbejdsløshedsdagpenge og efterløn kan udføre frivilligt, ulønnet arbejde, som ikke vedrørte primær drift og vedligeholdelse, i op til 15 timer om ugen uden fradrag genoprettet frem til den 31. december 2017, jf. 100 e i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lov nr. 641 af 03. juni 2017 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring (Midlertidig forhøjelse af timebegrænsning for frivilligt, ulønnet arbejde). Efter de gældende regler i bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge omregnes de 15 timer om ugen til 65 timer for én måned. Omregningen sker ved, at timebegrænsningen pr. uge omregnes med faktor 4,33, som normalt anvendes inden for dagpengesystemet for at omregne fra uger til måneder og omvendt. Medlemmet skal skriftligt oplyse arbejdsløshedskassen om arbejdets art og varighed, samt hvilken organisation, forening eller lignende, arbejdet er udført for. I praksis oplyser medlemmet om frivilligt arbejde på ydelseskortet (dagpengekortet) Andre ydelser Fleksydelse Efter gældende regler i 20 i lov om fleksydelse er det udgangspunktet, at en fleksydelsesmodtager kan have lønarbejde uden begrænsning mod fradrag i fleksydelsen. Efter de gældende regler i 21 i lov om fleksydelse kan beskæftigelsesministeren fastsætte regler om, hvilken betydning arbejde og indtægter, herunder selvstændig virksomhed, i og umiddelbart forud for fleksydelsesperioden skal have for fleksydelsens størrelse. 7

8 Med hjemmel i 21 i lov om fleksydelse er der fastsat nærmere regler i 35 i bekendtgørelse nr. 559 af 29. april 2015 om fleksydelse om, at fleksydelsesmodtagere har ret til at udføre aktiviteter og frivilligt, ulønnet arbejde efter principperne i reglerne i bekendtgørelse om udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge mv. Det betyder, at der gælder de samme regler for fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde i fleksydelsen, som der gælder for fradrag i arbejdsløshedsdagpengene. Dog kan aktiviteter og frivilligt, ulønnet arbejde udføres i et andet EØS-land eller Schweiz Ledighedsydelse Efter de gældende regler i 74 d, stk. 5, i lov om aktiv socialpolitik kan beskæftigelsesministeren fastsætte nærmere regler om, hvilken indkomst der indgår i lønindtægten, og om beregning af og fradrag i ledighedsydelse, herunder regler om, at kommunen skal anvende oplysninger om løn m.v., som fremgår af indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister, ved beregning af og fradrag i ledighedsydelsen. Med hjemmel i denne bestemmelse er der fastsat nærmere regler i 9 i bekendtgørelse nr. 892 af 26. juni 2017 om beregning af og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse, om at modtagere af ledighedsydelse kan udføre frivilligt, ulønnet arbejde. Bestemmelsen svarer til de regler, der gælder på dagpengeområdet Kompensation i seniorjobordning Efter de gældende regler i 9, stk. 7, i lov om seniorjob kan beskæftigelsesministeren fastsætte nærmere regler om beregning af kompensationen, herunder regler om fradrag i kompensationen. Af lovbemærkningerne til denne bestemmelse fremgår, at bemyndigelsen vil blive udnyttet til at fastsætte regler, der svarer til fradraget i ledighedsydelse. Reglerne om fradrag i ledighedsydelse er ændret i forbindelse med reform af førtidspension og fleksjob, hvor reglerne om fradrag i kompensation i seniorjobordningen ikke er blevet ændret tilsvarende. Med hjemmel i denne bestemmelse er der fastsat nærmere regler i 4 i bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om seniorjob om hvilken betydning aktiviteter og frivilligt, ulønnet arbejde har for udbetaling af kompensation. Bestemmelsen svarer til de regler, der gælder på dagpengeområdet. Den midlertidige forsøgsordning efter 100 e, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., der gælder frem til den 31. december 2017 for dagpenge- og efterlønsmodtagere, og som gør det muligt at udføre frivilligt, ulønnet arbejde, som ikke vedrører primær drift og vedligeholdelse i op til 15 timer om ugen uden fradrag, omfatter ikke personer i seniorjobordningen Ministeriets overvejelser som følge af den indgåede aftale og den foreslåede ordning Regeringen og de øvrige aftalepartier er enige om, at regler om fradrag på dagpenge- og efterlønsområdet samt reglerne om fleksydelse, ledighedsydelse og kompensation i seniorjobordningen ikke skal være til hinder for, at ledige og personer, der har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet, har mulighed for at bidrage positivt til samfundet. Partierne er også enige om, at reglerne skal afspejle en balance i forhold til arbejdsmarkedspolitiske hensyn og samtidigt give brede muligheder for, at det frivillige Danmark bidrager til fælleskabet. Med lovforslaget præciseres det, at ministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvilken betydning frivilligt, ulønnet arbejde har for størrelsen af dagpenge, mens aftalen i øvrigt fastsættes i nærmere relevante bekendtgørelser og vejledninger. 8

9 Dagpenge og efterløn Den gældende bemyndigelsesbestemmelse i 58, stk. 1, nr. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., hvorefter beskæftigelsesministeren efter forhandling med Beskæftigelsesrådet kan fastsætte regler om, hvilken betydning arbejde og indtægt skal have for størrelsen af dagpenge, vurderes ikke at give hjemmel til at fastsætte nærmere regler om, at frivilligt, ulønnet arbejde ikke skal medføre fradrag i dagpengene, når arbejdsindsatsen overstiger en vis bagatelgrænse. Dette skyldes, at udgangspunktet i loven er, at arbejde og indtægt skal medføre fradrag i dagpenge. På samme måde vurderes den gældende bemyndigelsesbestemmelse i 74 i i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., hvorefter beskæftigelsesministeren efter forhandling med Beskæftigelsesrådet kan fastsætte regler om, hvilken betydning arbejde og indtægter i efterlønsperioden eller indtægter, som kommer til udbetaling i forbindelse med overgang til efterløn, skal have for størrelsen af efterløn, ikke at give hjemmel til at fastsætte nærmere regler om frivilligt, ulønnet arbejde ikke skal medføre fradrag i efterlønnen, når arbejdsindsatsen overstiger en vis bagatelgrænse. Som følge af aftalen om at udvide mulighederne for at udføre frivilligt, ulønnet arbejde uden fradrag i dagpenge og efterløn både i forhold til timebegrænsning, og i forhold til definitionen om hvad der forstås som frivillige organisationer, foreninger eller lignende-, foreslås det at præcisere i bemyndigelsesbestemmelserne, at disse også omfatter muligheden for at fastsætte regler om at kunne udføre frivilligt, ulønnet arbejde uden fradrag i dagpengene eller efterløn, uanset at udgangspunktet er, at alt arbejde medfører fradrag i dagpengene eller efterløn. Det vil således blive fastsat nærmere regler om timebegrænsningen i bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge og i bekendtgørelse om fradrag i efterløn, dvs. hvor mange timer, et medlem kan udføre frivilligt, ulønnet arbejde uden fradrag i dagpengene. Ligesom i dag vil bemyndigelsen også blive anvendt til at fastsætte nærmere regler om, hvad der forstås ved en frivillig organisation, forening eller lignende, samt sondringen mellem aktiviteter og frivilligt, ulønnet arbejde Frivillig organisation, forening eller lignende Med inspiration fra den gældende definition af en frivillig forening fra Børne- og Socialministeriets vejledning til serviceloven under foreslås det, at definitionen ændres administrativt. Dette vil medvirke til, at der både på socialområdet og på dagpenge- og efterlønsområdet anvendes samme definition. Det vil således blive fastsat, at en frivillig organisation, forening eller lignende skal have følgende kendetegn: Den er frivilligt grundlagt, dvs. at den ikke må være fastlagt i lovgivningen, og organisationen skal kunne beslutte at nedlægge sig selv. 9

10 Dens primære formål er ikke at skabe overskud (organisationen skal være»nonprofit«), og et eventuelt overskud må ikke udloddes til»ejerne«, f.eks. foreningens medlemmer, men skal investeres i opfyldelse af organisationens mål. Det forhold, at en frivillig organisation får støtte fra en privat erhvervsvirksomhed til at udøve organisationens aktiviteter, ændrer ikke på, at der er tale om en frivillig organisation, så længe formålet med den udbudte aktivitet ikke er at opnå overskud, og et eventuelt overskud bruges i overensstemmelse med organisationens formål. Den frivillige indsats er en betydningsfuld del af organisationens grundlag. Mindstekravet er, at bestyrelsen yder en ulønnet, frivillig indsats. Der er frivilligt medlemskab. Definitionen indebærer bl.a., at det gældende krav om, at det frivillige, ulønnede arbejde ikke må have forbindelse med privat erhvervsvirksomhed, ophæves, og at der ikke længere er et krav om, at et eventuelt overskud hos den frivillige organisation, forening eller lignende skal gå til et almennyttigt formål, men den frivillige organisation, forening eller lignende skal være non-profit. Dette vil medvirke til, at flere organisationer, foreninger eller lignende, herunder samarbejdsprojekter mellem frivillige organisationer og private erhvervsvirksomheder, kan være omfattet af den nye definition. Det forhold, at en frivillig organisation, forening eller lignende får støtte fra en privat erhvervsvirksomhed til at udøve organisationens/foreningens aktiviteter, ændrer således ikke på, at der er tale om, at det frivillige, ulønnede arbejde udføres for en frivillig organisation, forening eller lignende for så vidt, at formålet med den udbudte aktivitet ikke er at opnå overskud, og at et eventuelt overskud bruges i overensstemmelse med den frivillige organisations eller forenings formål. Det forhold, at en privat erhvervsvirksomhed yder støtte til en frivillig organisation, forening eller lignende, herunder støtte i form af f.eks. kontant donation, naturalydelser og andre effekter til brug for den frivillige organisations virke, hjælp til administration (herunder markedsføring, sædvanlig administration m.v.) mv., ændrer ikke på, at den frivillige organisation, forening eller lignende ikke er en privat erhvervsvirksomhed. Der skal fortsat være fradrag fra første time for frivilligt, ulønnet arbejde, der udføres i private eller kommunale virksomheder Sondring mellem aktiviteter og frivilligt, ulønnet arbejde, herunder opgaver vedr. primær drift og vedligeholdelse Det vil endvidere komme til at fremgå af de administrativt fastsatte regler, at der fastholdes en forskel mellem aktiviteter og frivilligt, ulønnet arbejde, hvorefter aktiviteter forstås som opgaver, der ikke kan udbydes som almindeligt lønarbejde, og frivilligt, ulønnet arbejde fortsat defineres som opgaver, som kan udbydes som almindeligt lønarbejde. Der vil forstsat være en sondring i forhold til frivilligt, ulønnet arbejde mellem opgaver, der vedrører primær drift og vedligeholdelse, og øvrige opgaver, hvor udgangspunktet er at opgaver, der vedrører primær drift og vedligeholdelse, medfører fradrag fra første time. Som det gælder i dag, skal det være muligt at udføre mindre opgaver med karakter af primær drift og vedligeholdelse uden fradrag, så længe arbejdet udføres i mindre frivillige organisationer, 10

11 foreninger eller lignende, hvor det ikke er sædvanligt at ansætte lønnet arbejdskraft til denne form for arbejde i foreningen, og hvor arbejdet ikke tidligere har været udført af lønnet arbejdskraft Timebegrænsning Det vil endvidere i de administrativt fastsatte regler blive fastsat, at et medlem vil kunne udføre frivilligt, ulønnet arbejde uden fradrag i dagpenge eller efterløn - også når arbejdsindsatsen er indenfor en vis timegrænse. Helt konkret som følge af denne aftale vil det blive fastsat, at et medlem kan udføre frivilligt, ulønnet arbejde i op til 44 timer for én måned uden fradrag i dagpengene (timebegrænsning) og i op til 65 timer uden fradrag i efterlønnen. Der vil fortsat ikke være en timebegrænsning for aktiviteter, dvs. opgaver, der ikke kan udbydes som almindeligt lønarbejde, og dermed kan et medlem udføre disse uden fradrag uanset timetal Andre ydelser Fleksydelse Regeringen og de øvrige aftalepartier er enige om, at der for modtagere af fleksydelse ikke længere skal være en begrænsning for omfanget af frivilligt, ulønnet arbejde i fleksydelsesperioden. Definitionen af frivilligt, ulønnet arbejde skal fortsat følge de regler, der gælder for modtagere af dagpenge og efterløn. Det findes derfor hensigtsmæssigt at præcisere i bemyndigelsesbestemmelsen, at bemyndigelsen også omfatter muligheden for at fastsætte regler om fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde. Det vil med hjemmel i bestemmelsen blive fastsat, at modtagere af fleksydelse kan udføre frivilligt, ulønnet arbejde uden fradrag og uden nogle begrænsninger. Dette vil blive udmøntet administrativt i bekendtgørelse om fleksydelse Ledighedsydelse Regeringen og de øvrige aftalepartier er ligeledes enige om, at modtagere af ledighedsydelse ikke længere skal følge de regler om fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde, der gælder for modtagere af dagpenge og efterløn. Med hjemmel i den eksisterende bemyndigelse i 74 d, stk. 5, i lov om aktiv socialpolitik vil der blive fastsat regler om, at frivilligt, ulønnet arbejde ikke længere skal medføre fradrag i ledighedsydelsen. Denne ændring vil blive udmøntet administrativt i bekendtgørelse om beregning af og fradrag i ledighedsydelse samt varsling af ferie med ledighedsydelse Kompensation i seniorjobordning Regeringen og de øvrige aftalepartier er enige om, at modtagere af kompensation i seniorjobordningen i forhold til omfanget af frivilligt ulønnet arbejde, der kan udføres i en frivillig organisation uden fradrag skal følge de regler om fradrag i forbindelse med frivilligt, ulønnet arbejde, som efter forslaget skal gælde for dagpengemodtagere. Definitionen af frivilligt, ulønnet arbejde, herunder definitionen af frivillig organisation, forening eller lignende vil følge de regler, der efter forslaget skal gælde for dagpenge- og efterlønsmodtagere. Dette vil med hjemmel i den eksisterende bemyndigelsesbestemmelse i 9, stk. 7 i lov i seniorjob blive udmøntet administrativt i bekendtgørelse om seniorjob. 11

12 2.4. Forholdet til lov om frikommuner Som led i forsøgsordningen for frikommuner er der i 7 c i lov om frikommuner fastsat rammer for forsøg med reglerne om frivilligt, ulønnet arbejde for modtagere af dagpenge og efterløn. Forsøget indebærer, at medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som har bopæl i en frikommune, som udgangspunkt kan udføre frivilligt, ulønnet arbejde for offentlige, kommunale virksomheder og for frivillige foreninger, organisationer og lign. uden fradrag i deres arbejdsløshedsdagpenge og efterløn, medmindre der f.eks. er tale om frivilligt, ulønnet arbejde, der kan udbydes som almindeligt lønarbejde og sædvanligvis udbydes som lønnet arbejde i den offentlige, kommunale virksomhed eller i foreningen, organisationen eller lignende. Det samme gælder, hvis arbejdet normalt udbydes som lønnet arbejde i den offentlige, kommunale virksomhed eller i foreninger, organisationer el.lign. af tilsvarende art og størrelse. Den foreslåede ændring påvirker ikke det igangværende frikommuneforsøg. 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Forslaget medfører, at dagpengemodtagere kan udføre frivilligt, ulønnet arbejde i en frivillig organisation op til 44 timer for én måned. Vurderingen af de økonomiske konsekvenser baserer sig på, at Deloitte i november 2016 har evalueret, at det forsøgsvist i perioden fra den 23. marts 2015 til den 20. marts 2017, har været muligt for modtagere af dagpenge, efterløn og fleksydelse at udføre frivilligt, ulønnet arbejde, som ikke vedrørte primær drift og vedligeholdelse, i op til 15 timer om ugen, uden at det medførte fradrag. Den gennemførte evaluering af forsøgsordningen peger på, at dagpengemodtagere, der udfører frivilligt, ulønnet arbejde vil være ledige i længere tid end dagpengemodtagere, der ikke udfører frivilligt arbejde. Resultaterne af evalueringen er usikre. Det vurderes dog, at muligheden for frivilligt arbejde kan indebære, at en del af den tid, der kunne anvendes til jobsøgning, i stedet anvendes på frivilligt arbejde. Det er derfor muligt, at frivilligt arbejde kan have negative fastholdelseseffekter. På denne baggrund skønnes forslaget med betydelig usikkerhed at medføre merudgifter for det offentlige på ca. 10,0 mio. kr. efter skat og tilbageløb i 2018 og frem, herunder i form af mindre indtægter fra skat og tilbageløb som følge af mindre beskæftigelse. Merudgifterne til arbejdsløshedsdagpenge skønnes at udgøre ca. 7,8 mio. kr. før skat og tilbageløb. De statslige merudgifter skønnes at udgøre ca. 2,8 mio. kr. og de kommunale merudgifter ca. 5,0 mio. kr. De kommunale merudgifter er omfattet af beskæftigelsestilskuddet. De økonomiske konsekvenser som følge af, at modtagere af efterløn, modtagere af kompensation efter seniorjob, samt modtagere af fleksydelse og ledighedsydelse udfører frivilligt ulønnet arbejde efter de nye regler vurderes at være ubetydelige. Det foreslås, at merudgifterne finansieres ved en reduktion på 10,0 mio. kr. af den særlige jobrotationspulje til særlige grupper med videregående uddannelse. Den samlede bevilling til særlig jobrotation udgør p.t. knap 215 mio. kr. Afløbet fra puljen er faldet markant i umiddelbar forlængelse af den målretning, der blev gennemført med beskæftigelsesreformen, hvorfor det 12

13 vurderes, at den fremadrettede efterspørgsel på puljen fortsat vil kunne imødekommes selv om bevillingen reduceres med 10,0 mio. kr. årligt i 2018 og frem. Tabel 1. Nye regler om fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde for dagpengemodtagere Mio. kr pl Stat 2,8 2,8 2,8 2,8 Arbejdsløshedsdagpenge 2,8 2,8 2,8 2,8 Kommune 5,0 5,0 5,0 5,0 Heraf beskæftigelsestilskud (dagpenge) 5,0 5,0 5,0 5,0 Heraf budgetgaranti 0,0 0,0 0,0 0,0 Heraf DUT (øvrige indkomstoverførsler) 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt 7,8 7,8 7,8 7,8 De økonomiske konsekvenser for kommunerne af lovforslaget skal forhandles med de kommunale parter. Forslaget medfører i øvrigt ikke økonomiske konsekvenser for regionerne. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Forslaget vurderes ikke at have økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. 5. Administrative konsekvenser for borgerne Forslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne. 6. Miljømæssige konsekvenser Forslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 7. Forholdet til EU-retten Forholdet indeholder ikke EU-retlige aspekter. 8. Hørte myndigheder og organisationer Et udkast til lovforslag har i perioden fra den 4. september 2017 til den 2. oktober 2017 været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: 13

14 Ankestyrelsen, ATP, ASE, Beskæftigelsesrådet, Business Danmark, Center for Frivilligt Socialt Arbejde, Danmarks Frie Fagforening, Dansk Socialrådgiverforening, Danske Advokater, Danske A- kasser, Danske Regioner, Datatilsynet, Det Centrale Handicapråd, DGI, Danmarks Idrætsforbund, Det faglige hus, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Foreningen af kommunale social-, sundhedsog arbejdsmarkedschefer i Danmark, Fredensborg Kommune, Fredericia Kommune, Frie Funktionærer, FriSe, Frivilligrådet, Frivilligt Forum, Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere, Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte, Kooperationen, Kristelig Arbejdsgiverforening, Kristelig Fagbevægelse, Landsforeningen af Fleks- og skånejobbere, Odense Kommune, Odsherred Kommune, Rigsrevisionen, Røde Kors, Udbetaling Danmark, Vejle Kommune, Vesthimmerland Kommune og Viborg Kommune. 9. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Positive konsekvenser / mindreudgifter Ingen Negative konsekvenser / merudgifter Stat; 2018: 2,8 mio. kr. 2019: 2,8 mio. kr. 2020: 2,8 mio. kr. 2021: 2,8 mio. kr. Kommuner; 2018: 5,0 mio. kr. 2019: 5,0 mio. kr. 2020: 5,0 mio. kr. 2021: 5,0 mio. kr. Regioner: Ingen Administrative konsekvenser for Ingen Ingen stat, kommuner og regioner Økonomiske konsekvenser for Ingen Ingen erhvervslivet Administrative konsekvenser for Ingen Ingen erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Administrative konsekvenser for borgerne Ingen Ingen Forholdet til EU-retten Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter Overimplementering af EU-retlige minimumsforpligtelser (sæt X) JA NEJ X 14

15 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Efter de gældende regler i 58, stk. 1, nr. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. kan beskæftigelsesministeren, efter forhandling med Beskæftigelsesrådet, fastsætte nærmere regler om, hvilken betydning arbejde og indtægt skal have for størrelsen af dagpenge. Med hjemmel i denne bestemmelse er der i bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge blevet fastsat regler om fradrag i dagpengene i forbindelse med frivilligt, ulønnet arbejde. Efter de gældende regler i 100 e kan et medlem frem til den 31. december 2017 udføre frivilligt, ulønnet arbejde, som ikke vedrører primær drift og vedligeholdelse, i op til 15 timer om ugen uden fradrag i dagpengene. Frem til marts 2015 var udgangspunktet, at et medlem kunne udføre frivilligt, ulønnet arbejde, i op til 4 timer om ugen uden fradrag i dagpengene. Dette blev ændret som en del af et forsøg, hvorefter var muligt, at et medlem kunne udføre frivilligt, ulønnet arbejde i op til 15 timer om ugen. Efter de gældende regler i bekendtgørelsen er disse timer omregnet til et månedsbaseret system, hvorefter et medlem som udgangspunkt kan udføre frivilligt, ulønnet arbejde i op til 65 timer for én måned uden fradrag. Aftalepartierne er blevet enige om, at regler om fradrag på dagpenge- og efterlønsområdet ikke skal være til hinder for at ledige og personer, der har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet, har mulighed for at bidrage positivt til samfundet. For at udmønte de dele af aftalen om regler om fradrag i forbindelse med frivilligt, ulønnet arbejde for dagpengemodtagere, foreslås det, at den gældende bemyndigelsesbestemmelse i 58, stk. 1, nr. 3, præciseres, således at beskæftigelsesministeren også efter forhandling med Beskæftigelsesrådet kan fastsætte nærmere regler om, hvilken betydning frivilligt, ulønnet arbejde skal have for størrelsen af dagpenge, der udbetales efter 52 a eller 55. Det foreslås således, at der administrativt i bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge fastsættes regler om, at et medlem kan udføre frivilligt, ulønnet arbejde uden fradrag i dagpengene også når det frivillige ulønnede arbejde ikke svarer til en bagatelgrænse. Med denne hjemmel vil det som følge af aftalen fastsættes, at et medlem som udgangspunkt kan udføre frivilligt, ulønnet arbejde i op til 44 timer for én måned samt nærmere regler om, hvad der forstås ved en frivillig organisation, forening eller lignende, samt sondringen mellem aktiviteter og frivilligt, ulønnet arbejde. Der henvises til de almindelige bemærkninger pkt

16 Til nr. 2 Det er tale om en konsekvensændring, som følge af forslaget til nr. 4, hvor 100 e i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. foreslås ophævet. Det foreslås, at henvisningen i 58, stk. 1, nr. 3, litra a til 100 e ophæves. Der er tale om en konsekvensrettelse. Til nr. 3 Efter de gældende regler i 74, i, stk. 1, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. kan beskæftigelsesministeren, efter forhandling med Beskæftigelsesrådet, fastsætte nærmere regler om, hvilken betydning arbejde og indtægter i efterlønsperioden eller indtægter, som kommer til udbetaling i forbindelse med overgang til efterløn, skal have for efterlønnens størrelse. Med hjemmel i denne bestemmelse er det i 14 i bekendtgørelse om fradrag i efterløn bl.a. blevet fastsat, at reglerne i bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge om frivilligt, ulønnet arbejde finder tilsvarende anvendelse. Det indebærer, at et medlem frem til den 31. december 2017 kan udføre frivilligt, ulønnet arbejde, som ikke vedrører primær drift og vedligeholdelse, i op til 15 timer om ugen uden fradrag i efterlønnen - omregnet til 65 timer for én måned. Aftalepartierne er blevet enige om, at regler om fradrag på dagpenge- og efterlønsområdet ikke skal være til hinder for at ledige og personer, der har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet, har mulighed for at bidrage positivt til samfundet. For at udmønte de dele af aftalen om regler om fradrag i forbindelse med frivilligt, ulønnet arbejde for modtagere af efterløn, foreslås det den gældende bemyndigelsesbestemmelse i 74 i, stk. 1, præciseres, således at beskæftigelsesministeren også efter forhandling med Beskæftigelsesrådet kan fastsætte nærmere regler om, hvilken betydning frivilligt, ulønnet arbejde skal have for størrelsen af efterløn også når det frivillige ulønnede arbejde ikke svarer til en bagatelgrænse. Med denne hjemmel vil det som følge af aftalen fastsættes, at en modtager af efterløn kan udføre frivilligt, ulønnet arbejde efter de samme regler som efter forslaget vil gælde for dagpengemodtagere, bortset fra timebegrænsning. Som følge af aftalen vil der blive fastsat en timebegrænsning på op til 65 timer for én måned for efterlønsmodtagere, mens den fremover vil være på op til 44 timer for én måned for dagpengemodtagere. Der henvises til de almindelige bemærkninger pkt Til nr. 4 Efter de gældende regler i 100 e i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. kan et medlem i perioden fra den 5. juni 2017 til den 31. december 2017 udføre frivilligt, ulønnet arbejde, som ikke vedrører primær drift og vedligeholdelse, i op til 15 timer om ugen uden fradrag i dagpengene. Som følge af det månedsbaserede dagpengesystem er de 15 timer om ugen omregnet til 65 timer for en måned, jf. bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge. Som følge af forslaget til nr. 1 om, at beskæftigelsesministeren efter forhandling med Beskæftigelsesrådet også kan fastsætte nærmere regler, om hvilken betydning frivilligt, ulønnet 16

17 arbejde skal have for størrelsen af dagpenge, vil der administrativt blive fastsat regler om hvor mange timer, et medlem kan udføre frivilligt, ulønnet arbejde uden fradrag i dagpengene også når det frivillige ulønnede arbejde ikke svarer til en bagatelgrænse. Derudover er den gældende 100 e tidsbegrænset til den 31. december Det foreslås derfor at ophæve bestemmelsen 100 e i loven. Til 2 Efter de gældende regler i 21 i lov om fleksydelse kan beskæftigelsesministeren fastsætte regler om, hvilken betydning arbejde og indtægter, herunder selvstændig virksomhed, i og umiddelbart forud for fleksydelsesperioden skal have for fleksydelsens størrelse. Med hjemmel i denne bestemmelse er der fastsat nærmere regler i 35 i bekendtgørelse nr. 559 af 29. april 2015 om fleksydelse om, at fleksydelsesmodtagere har ret til at udføre aktiviteter og frivilligt, ulønnet arbejde efter principperne i reglerne i bekendtgørelse om udbetaling i arbejdsløshedsdagpenge mv. Det betyder, at der gælder de samme regler for fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde i fleksydelsen, som der gælder for fradrag i arbejdsløshedsdagpengene. Dog kan aktiviteter og frivilligt, ulønnet arbejde udføres i et andet EØS-land eller Schweiz. Regeringen og de øvrige aftalepartier er enige om, at der for modtagere af fleksydelse ikke længere skal være en begrænsning for omfanget af frivilligt, ulønnet arbejde i fleksydelsesperioden. Definitionen af frivilligt, ulønnet arbejde skal fortsat følge de regler, der gælder for modtagere af dagpenge og efterløn. Det foreslås derfor, at det fastsættes i bemyndigelsesbestemmelsen, at beskæftigelsesministeren også kan fastsætte nærmere regler om, hvilken betydning, frivilligt, ulønnet arbejde skal have for størrelsen af efterløn. Det vil med hjemmel i bestemmelsen blive fastsat, at modtagere af fleksydelse kan udføre frivilligt, ulønnet arbejde uden fradrag og uden nogle begrænsninger. Dette vil blive udmøntet administrativt i bekendtgørelse om fleksydelse. Det foreslås, at loven træder i kraft 1. januar Til 3 Til 4 Det foreslås, at loven ikke gælder for Færøerne og Grønland, idet det bemærkes, at lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. i øvrigt ikke finder anvendelse for disse landsdele, jf. 105 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v 17

18 Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 21. juni 2017, foretages følgende ændringer: 58. Efter forhandling med Beskæftigelsesrådet kan beskæftigelsesministeren fastsætte regler om 1) udbetaling af dagpenge for søgnehelligdage, 2) retten til dagpenge for et medlem, a) som under ledighed har bibeskæftigelse ved selvstændig virksomhed, eller b) som er beskæftiget i en virksomhed, hvor arbejdstiden er nedsat efter aftale mellem arbejdsgiver og lønmodtagere, 3) hvilken betydning arbejde og indtægt skal have for størrelsen af a) dagpenge, der udbetales efter 52 a eller 55, jf. dog 100 e, samt b) ydelser, der udbetales i henhold til lov om børnepasningsorlov. 74 i. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med Beskæftigelsesrådet nærmere regler om, hvilken betydning arbejde og indtægter i efterlønsperioden eller indtægter, som kommer til udbetaling i forbindelse med overgangen til efterløn, skal have for efterlønnens størrelse. 1. I 58, stk. 1, nr. 3, indsættes efter arbejde :, frivilligt, ulønnet arbejde. 2. I 58, stk. 1, nr. 3, litra a, udgår jf. dog 100 e,. 3. I 74 i, stk. 1, indsættes efter arbejde :, herunder frivilligt, ulønnet arbejde,. 100 e. Et medlem kan i perioden fra den 23. marts 2015 til den 20. marts 2017 udføre frivilligt, ulønnet arbejde i op til 15 timer om ugen uden fradrag i dagpengene. De 15 timer regnes som et gennemsnit over en udbetalingsperiode, jf. 46, stk. 1. Stk. 2. Ved frivilligt, ulønnet arbejde efter stk. 1 forstås arbejde, som et medlem udfører for frivillige organisationer, foreninger el.lign., som kan udbydes som almindeligt lønarbejde, og som ikke vedrører primær drift og vedligeholdelse e ophæves. 18

19 2 I lov om fleksydelse, jf. lovbekendtgørelse nr af 17. september 2015, som ændret ved 7 i lov nr. 624 af 8. juni 2016 og 7 i lov nr. 674 af 8. juni 2017, foretages følgende ændring: 21. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om, hvilken betydning arbejde og indtægter, herunder selvstændig virksomhed, i og umiddelbart forud for fleksydelsesperioden skal have for fleksydelsens størrelse. 1. I 21, stk. 1, ændres hvilken betydning arbejde og indtægter, herunder selvstændig virksomhed, til: hvilken betydning arbejde, herunder frivilligt, ulønnet arbejde og selvstændig virksomhed, samt indtægter. 3 Loven træder i kraft den 1. januar Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. 19

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om fleksydelse

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om fleksydelse Lovforslag nr. L 77 Folketinget 2017-18 Fremsat den 8. november 2017 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om fleksydelse

Læs mere

Til høringsparter, jf. høringslisten

Til høringsparter, jf. høringslisten Til høringsparter, jf. høringslisten Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S T +45 72 21 74 00 E star@star.dk www.star.dk CVR 55568510 Høring af forslag til lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Midlertidig forhøjelse af timebegrænsning for frivilligt, ulønnet arbejde)

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Midlertidig forhøjelse af timebegrænsning for frivilligt, ulønnet arbejde) Forslag Til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Midlertidig forhøjelse af timebegrænsning for frivilligt, ulønnet arbejde) I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 205 Folketinget 2016-17 Fremsat den 26. april 2017 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Midlertidig forhøjelse

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde)

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 101 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) I lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 101 Folketinget 2014-15 Fremsat den 17. december 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg vedrørende

Læs mere

Forhandlingsfællesskabet har følgende bemærkninger, idet Forhandlingsfællesskabet generelt skal henvise til høringssvar fra LO, FTF og Akademikerne.

Forhandlingsfællesskabet har følgende bemærkninger, idet Forhandlingsfællesskabet generelt skal henvise til høringssvar fra LO, FTF og Akademikerne. Til sfn@star.dk, flf@star.dk, star@star.dk Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Att. Sofia Franzén og Flemming Frandsen Njalsgade 72A 2300 København S Sagsnr.: 3849.4 AMH Direkte tlf.nr.: 3347 0624

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

UDKAST. Uddrag af ændringer af vejledning om udbetaling af dagpenge vedr. frivilligt, ulønnet arbejde (Til 11 og 13)

UDKAST. Uddrag af ændringer af vejledning om udbetaling af dagpenge vedr. frivilligt, ulønnet arbejde (Til 11 og 13) UDKAST Uddrag af ændringer af vejledning om udbetaling af dagpenge vedr. frivilligt, ulønnet arbejde (Til 11 og 13) Til 11 Arbejde Ved arbejde forstås aktiviteter, som medfører indtægt eller efter sin

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Fremsat den xx. xx 2017 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ordningen med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom gøres permanent)

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse)

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse) Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 69 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse) 1 I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Resume af og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring

Resume af og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 101 Bilag 2 Offentligt N O T A T Resume af og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 24. november 2014

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2011/1 LSF 46 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0015593 Fremsat den 30. november 2011

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2013-14 Fremsat den 21. januar 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af timefradraget ved

Læs mere

UDKAST. til. Forslag. til

UDKAST. til. Forslag. til UDKAST til Forslag til Lov om ændring af barselsloven, lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked, lov om sygedagpenge og lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt

Læs mere

Frivilligt ulønnet arbejde Side 0. Frivilligt ulønnet arbejde - når du er på dagpenge eller efterløn

Frivilligt ulønnet arbejde Side 0. Frivilligt ulønnet arbejde - når du er på dagpenge eller efterløn Frivilligt ulønnet arbejde Side 0 Frivilligt ulønnet arbejde - når du er på dagpenge eller efterløn Frivilligt ulønnet arbejde Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Fritidsaktiviteter (hobby)... 2 4. Aktiviteter

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2011-12 Fremsat den 22. februar 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Ændring af prisloftet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2012/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1435 Fremsat den

Læs mere

Hvad må jeg, når jeg får dagpenge, efterløn mv.?

Hvad må jeg, når jeg får dagpenge, efterløn mv.? Arbejdsdirektoratet Februar 2008 Hvad må jeg, når jeg får dagpenge, efterløn mv.? INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. ARBEJDE...3 3. FRITIDSAKTIVITETER (HOBBY)...3 4. AKTIVITETER OG FRIVILLIGT, ULØNNET ARBEJDE...3

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri

Læs mere

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til UDKAST 14. oktober 2013 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ophævelse af refusionsbestemmelse ved manglende opfølgning)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 44 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0007801 Fremsat den 26. oktober af

Læs mere

Frivilligt ulønnet arbejde gør en forskel. FOAs A-kasse Staunings Plads København V Tlf.:

Frivilligt ulønnet arbejde gør en forskel. FOAs A-kasse Staunings Plads København V Tlf.: Frivilligt ulønnet arbejde gør en forskel FOAs A-kasse Staunings Plads 1-3 1790 København V Tlf.: 46972626 www.foa.dk/akassen Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Ulla Nielsen og Mette Wiederholt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

HUSK ALTID AT TALE MED DIN A-KASSE OM DIT FRIVILLIGE ARBEJDE!!

HUSK ALTID AT TALE MED DIN A-KASSE OM DIT FRIVILLIGE ARBEJDE!! HUSK ALTID AT TALE MED DIN A-KASSE OM DIT FRIVILLIGE ARBEJDE!! Regler for dit frivillige arbejde, når du modtager arbejdsløshedsdagpenge eller efterløn Indledning Hvis du modtager arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Udkast Forslag. til. lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse)

Udkast Forslag. til. lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) Udkast 07.10 09 Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1460 af 12. december

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til Lovforslag nr. L 45 Folketinget 2011-12 Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 185 Offentligt HØRING af Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af den øvre grænse for hjælp (loftet) til modtagere af kontanthjælp,

Læs mere

GUIDE. Regler for frivillige på dagpenge og

GUIDE. Regler for frivillige på dagpenge og GUIDE Regler for frivillige på dagpenge og efterløn Udskrevet: 2017 Indhold Regler for frivillige på dagpenge og efterløn.......................................... 3 2 Guide Regler for frivillige på dagpenge

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge 2012/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0015880 Fremsat den 16. november 2012

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 75 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Midlertidig forhøjelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige GUIDE Regler for frivillige på offentlige ydelser Udskrevet: 2017 Indhold Regler for frivillige på offentlige ydelser.............................................. 3 Regler for frivillige på dagpenge og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

GUIDE. Regler for frivillige på dagpenge og

GUIDE. Regler for frivillige på dagpenge og GUIDE Regler for frivillige på dagpenge og efterløn Udskrevet: 2017 Indhold Regler for frivillige på dagpenge og efterløn.......................................... 3 2 Guide Regler for frivillige på dagpenge

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2012/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2012-0018250 Fremsat den 16. november 2012 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

KAN JEG ARBEJDE UDEN FRADRAG I EFTERLØNNEN?

KAN JEG ARBEJDE UDEN FRADRAG I EFTERLØNNEN? KAN JEG ARBEJDE UDEN FRADRAG I EFTERLØNNEN? NÅR DU ARBEJDER, SKAL DET SOM REGEL GIVE FRADRAG I DIN EFTERLØN. DET GÆLDER UANSET, HVORNÅR DU UDFØRER ARBEJDET, OG DET GÆLDER BÅDE LØNNET OG ULØNNET ARBEJDE.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2007/2 LSF 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0007 Fremsat den 28. marts 2008 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 43 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik samt lov om ansvaret for og styringen

Læs mere

2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar Fremsat den 28. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar Fremsat den 28. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, j. nr. 2008-4311-1 Fremsat den

Læs mere

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg)

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 150 af 16. februar 2015, som senest ændret ved lov

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Fremsat den XX af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag

Fremsat den XX af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0022858 Lovforslag nr. L XX Udkast af 2. april 2014 Fremsat den XX af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 69 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2010/1 LSF 69 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0017997 Fremsat den 17. november 2010

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3.

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 139 Offentligt Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 68 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Læs mere

Ændringsforslag. til

Ændringsforslag. til Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53 Bilag 54 Offentligt Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget Lovforslag nr. L 127 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Fremsat den xx. 2018 af børne- og socialministeren (Mai Mercado) Forslag til Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Fastsættelse af, at sagsbehandlingsfrister omfatter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den xx. april 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 140 Offentligt Den 14. marts 2008 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af formue- og fradragsregler

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet)

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet) Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 86 Offentligt Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Sagsnr. 2016-9047 Doknr. 432063 Dato 08-12-2016 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2017-18 Fremsat den 8. november 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse (Afskaffelse af

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag

UDKAST. Forslag. til. Lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag UDKAST Forslag til Lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag Kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag 1. En person, som har indbetalt efterlønsbidrag, der

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2014/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0024339 Fremsat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2014/1 LSF 169 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 2013/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j. nr. 001.80R.391 Fremsat den 10. oktober 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Center for frivilligt socialt arbejde

Center for frivilligt socialt arbejde Center for frivilligt socialt arbejde Formål: Center for frivilligt socialt arbejde skal fremme og støtte det frivillige sociale arbejde i Danmark Centret arbejder for en mangfoldig og selvstændig frivillig

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til samråd den 24. juni 2010 om frivilligt, ulønnet arbejde (samrådsspørgsmål

Beskæftigelsesministerens tale til samråd den 24. juni 2010 om frivilligt, ulønnet arbejde (samrådsspørgsmål Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 459 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til samråd den 24. juni 2010 om frivilligt, ulønnet arbejde (samrådsspørgsmål BI og BJ)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 14 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Færre betingelser for optjening af sygeferiegodtgørelse

Læs mere

2010/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Fremsat den 27. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag.

2010/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Fremsat den 27. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. 2010/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 27. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2016-17 Fremsat den 18. november 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU

Læs mere

Forslag. til. 2. I 34, stk. 2, nr. 6 og 38, stk. 2, nr. 6, ændres Ledernes Hovedorganisation til: Lederne.

Forslag. til. 2. I 34, stk. 2, nr. 6 og 38, stk. 2, nr. 6, ændres Ledernes Hovedorganisation til: Lederne. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats (Sanktion for manglende deltagelse i læse- og skrivetest til personer over

Læs mere

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til 2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-9047 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 14. december 2010. Nr. 1421. Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn I medfør af 74 f, stk. 9, og 74 g, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension 2014/1 LSF 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler

Udkast. Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler Udkast Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler (Ændret regulering af forskellige satsregulerede indkomstoverførsler med virkning for finansårene 2016-2023)

Læs mere

Loven medfører kommunale merudgifter til administration i forbindelse med behandling af ansøgninger om førtidspension.

Loven medfører kommunale merudgifter til administration i forbindelse med behandling af ansøgninger om førtidspension. for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Erhvervsog Beskæftigelsesudvalgets område. Beskæftigelse har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der indgår i aftalen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. december 2013 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017

BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-08556 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Fremsat den xx. december 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Lov nr. 596 af 12. juni 2013

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn BEK nr 1421 af 14/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 2009-0021934 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 4. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 4. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2016-17 Fremsat den 4. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om beregning og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse

Udkast. Bekendtgørelse om beregning og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse Udkast Bekendtgørelse om beregning og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse I medfør af 74 d stk. 5 og 74 e, stk. 7 i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn I medfør af 74 i, stk. 2, 74 l, stk. 19, 74 n, stk. 2, 11 og 12, og 74 o, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil 2016/1 LSF 84 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0741503 Fremsat den 16. november 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen)

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesminister Inger Støjberg Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Forhøjelse

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011

Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011 Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 260 Offentligt Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.)

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.) Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.) 1 I lov nr. 442 af 7. juni 2001 om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder, som ændret ved lov nr.

Læs mere