Frivilligt ulønnet arbejde Side 0. Frivilligt ulønnet arbejde - når du er på dagpenge eller efterløn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frivilligt ulønnet arbejde Side 0. Frivilligt ulønnet arbejde - når du er på dagpenge eller efterløn"

Transkript

1 Frivilligt ulønnet arbejde Side 0 Frivilligt ulønnet arbejde - når du er på dagpenge eller efterløn

2 Frivilligt ulønnet arbejde Side 1 Indhold 1. Indledning Fritidsaktiviteter (hobby) Aktiviteter og frivilligt, ulønnet arbejde... 2 Ulønnede aktiviteter uden fradrag... 3 Frivilligt ulønnet arbejde højst 4 timer om ugen... 4 Opgaver inden for primær drift... 4 Vedligeholdelsesarbejde Hvis du bor i en frikommune A-kassen skal have besked om frivilligt, ulønnet arbejde Fortsat stå til rådighed Andre relevante pjecer... 6

3 Frivilligt ulønnet arbejde Side 2 1. Indledning Alle har ret til at udføre frivilligt, ulønnet arbejde, men hvis du er ledig og modtager dagpenge, eller hvis du er på efterløn, er der nogle regler, som du skal være opmærksom på. Det kan du læse mere om i denne pjece, som kort beskriver, hvad du må foretage dig, uden at det medfører fradrag i dagpenge eller efterløn. Som udgangspunkt skal alt arbejde, du udfører, trækkes fra i dine ydelser. Det gælder både lønnet og ulønnet arbejde, også selvom arbejdet udføres uden for normal arbejdstid og på helligdage. Der er dog nogle muligheder for, at du kan have frivilligt, ulønnet arbejde, uden at du får fradrag i dine dagpenge eller efterløn. Det kræver, at det frivillige, ulønnede arbejde: udføres i Danmark, ikke har forbindelse med privat erhvervsvirksomhed, ikke er underlagt ansættelsesretlige forpligtelser og udføres for en frivillig organisation/forening, hvis formål ikke er at skabe overskud. Husk du altid skal kontakte a-kassen for at få godkendt det frivillige arbejde. 2. Fritidsaktiviteter (hobby) Fritidsaktiviteter der udelukkende er interessebestemt og ikke kan udbydes som arbejde, har ingen betydning for dine ydelser. Det drejer sig bl.a. om: Nabohjælp Indsamlinger for nødhjælpsorganisationer Spejderleder Sportstræner i mindre foreninger Forældrearbejde i børneinstitutioner Kunstnerisk arbejde uden erhvervsmæssig sammenhæng Familiemæssig omsorg Almindeligt foreningsarbejde, fx. frimærkeforeninger, bridgeklubber eller hobbyforeninger Egentlige hjemmeværnsaktiviteter, fx. øvelser, møder, kurser mv. Almindeligt vedligeholdelses- og reparationsarbejde i eget hjem. Derimod kan andre aktiviteter og frivilligt ulønnet arbejde have betydning for dagpenge eller efterløn. Det beskrives i det følgende. 4. Aktiviteter og frivilligt, ulønnet arbejde Ved aktiviteter forstås arbejde, som ikke kan udbydes som almindeligt lønarbejde, og som man udfører frivilligt og ulønnet for frivillige organisationer, foreninger eller lignende. Ved frivilligt, ulønnet arbejde forstås arbejde, som kan udbydes som almindeligt lønarbejde, og som man udfører frivilligt og ulønnet for frivillige organisationer, foreninger eller lignende, uden man er ansat på sædvanlig vis. Arbejdet eller aktiviteten skal foregå i Danmark og må ikke have forbindelse med privat erhvervsvirksomhed. Er du på efterløn, kan arbejdet eller aktiviteten dog udføres i et andet EØS-land, Grønland, Færøerne og Schweiz. Aktiviteter og frivilligt, ulønnet arbejde kan bl.a. udføres i en organisation med et socialt eller humanitært sigte og kan fx gå ud på at løse velfærdsproblemer af helbreds-, forsørgelses-, og omsorgsmæssig karakter. Opgaverne ligger typisk indenfor det sociale og sundhedsmæssige område.

4 Frivilligt ulønnet arbejde Side 3 Aktiviteterne og det frivillige, ulønnede arbejde kan også udføres i forbindelse med kirkelige foreninger, sportsforeninger, ældreorganisationernes klubber, foreninger m.v., beboer-, ejerlejligheds-, eller grundejerforeninger eller kollektive, kulturelle foreninger. Om du må udføre en aktivitet uden fradrag og i hvor mange timer afhænger bl.a. af, hvilke opgaver du har, og hvem du udfører arbejdet for. A-kassereglerne deler det frivillige arbejde op i tre kategorier: 1. Aktiviteter uden fradrag dvs. arbejde, der ikke kan eller vil kunne udbydes som almindeligt lønarbejde. Det kan du udføre i ubegrænset omfang uden fradrag i efterløn og dagpenge. Der er to slags aktiviteter fritidsaktiviteter, som du ikke skal oplyse a-kassen om, og andre ulønnede aktiviteter, som du altid skal oplyse a-kassen om, så det afgøres, om og i hvilket omfang du kan udføre det ulønnede arbejde uden fradrag i din ydelse. 2. Frivilligt, ulønnet arbejde som kan eller vil kunne udbydes som almindeligt lønarbejde, kan kun udføres i op til 4 timer om ugen uden, at det skal trækkes fra. 3. Som hovedregel skal alle timer med opgaver, der vedrører primær drift og vedligeholdelse trækkes fra. Der er dog flere undtagelser. Reglerne er ikke helt enkle og de er indført bl.a. for at sikre, at frivilligt, ulønnet arbejde ikke tager arbejde fra personer, der kan eller vil kunne påtage sig arbejdet på almindelige løn- og arbejdsvilkår. Ulønnede aktiviteter uden fradrag Typiske ulønnede aktiviteter, som du kan udføre, uden at timerne skal fradrages i dagpenge eller efterløn, er bl.a.: Almindelige forefaldende aktiviteter i sociale cafeer, medborgerhuse, væresteder, som fx servering, lave kaffe, hjælpe til med at lave mad, snakke med gæsterne mv. Aktiviteter i beredskabsforbund og hjemmeværn Aktiviteter i humanitære organisationer, herunder fx tøjsortering, oprydning eller ekspedition i genbrugsbutikker under fx Dansk Røde Kors Besøgsven Deltagelse i kollektive, kulturelle foreninger, fx amatørteater, arbejde i lokalarkiv m.v. Idrætsaktiviteter, herunder træner i foreninger, hvor det ikke er sædvanligt at ansætte lønnede trænere Indsamling til fx nødhjælpsorganisationer Lettere omsorgsopgaver, fx aflastning af pårørende til syge i eget hjem eller hjælp med at skænke kaffe på et plejehjem eller sygehus Spejderleder Særlig indkøbshjælp eller ledsagelse til indkøb Rådgivning, herunder telefonrådgivning, der ikke kræver eller forudsætter særlig uddannelse. Håndsrækning til ældre, fx højtlæsning, følgeskab på ture eller det at arrangere aktiviteter Vejledning af ligesindede, fx vejledning af andre ældre i datastuer Mindre forefaldende kontor- og administrationsopgaver i forbindelse med det frivillige arbejde, og som ikke forudsætter en særlig uddannelse Udarbejdelse af pjecer, hjemmesider og lignende til den frivillige gruppes eget brug, hvis det ikke forudsætter en særlig uddannelse. Dog er der visse former for frivilligt, ulønnet arbejde, som du kun må udføre i op til 4 timer om ugen:

5 Frivilligt ulønnet arbejde Side 4 Frivilligt ulønnet arbejde højst 4 timer om ugen Der er visse former for frivilligt, ulønnet arbejde, du maksimalt må udføre i 4 timer om ugen. De 4 timer regnes som et gennemsnit over en udbetalingsperiode. Det betyder, at du på en 4- ugers udbetalingsperiode fx. kan arbejde 16 timer i én uge og 0 i de efterfølgende tre uger. Frivilligt, ulønnet arbejde ud over 4 timer om ugen medfører fradrag i dagpenge eller efterløn. Eksempler på frivilligt, ulønnet arbejde (i op til 4 timer om ugen): Rådgiver i et krisecenter Rådgivning, herunder telefonrådgivning, der kræver eller forudsætter en særlig uddannelse Reporter arbejde herunder studievært på lokale TV- og radiostationer, medmindre det har forbindelse til privat erhvervsvirksomhed Jurist i en retshjælp Egentlig pleje af fx ældre, syge eller handicappede i hjemmet, som en offentlig myndighed ikke er forpligtet til at udføre Administrative opgaver, som fx koordination og formidling af frivilligt arbejde i mindre omfang i organisationer, hvor disse opgaver i almindelighed udføres af lønnet arbejdskraft Seniorrådgivning (ledet af en frivillig organisation) om fx arv, testamente, sociale forhold og rettigheder, økonomiske spørgsmål m.v. Opgaverne må som udgangspunkt ikke vedrøre primær drift eller vedligeholdelse. Der er dog visse opgaver inden for primær drift og vedligeholdelse, som du må udføre ubegrænset. Opgaver inden for primær drift Aktiviteter og frivilligt, ulønnet arbejde må i større organisationer ikke vedrøre primær drift. Primær drift er arbejde, der er med til fx at sikre en organisations overordnede, administrative drift. Det kan fx være personaleadministration, herunder ansættelse og afskedigelse, økonomiog organisationsstyring mv. Det er også arbejde, som en offentlig myndighed er forpligtet til at udføre. Man kan derfor fx ikke arbejde med pasning af børn som led i en kommunes forpligtelse til at etablere det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn, eller være med til udbringning af mad til ældre hjemmeboende, uden at det medfører fradrag for samtlige arbejdstimer. Når du udfører ulønnet arbejde, som er primær drift, vil det normalt altid medføre fradrag i dine arbejdsløshedsdagpenge eller i din efterløn. Der er dog undtagelser. Disse opgaver medfører ikke fradrag: Opgaver, som altid har været udført af ulønnet arbejdskraft, og arbejdet i lignende organisationer mv. udføres af ulønnet arbejdskraft. Fx arbejde som bogholder, revisor og lignende i mindre organisationer, klubber mv. Mindre administrative opgaver som arkivarbejde, arbejde i omstilling eller reception Mindre koordineringsopgaver, fx i forbindelse med indsamling, koordination og formidling af frivilligt arbejde i mindre omfang eller i forbindelse med sammensætning af vagtplaner mv. Vedligeholdelsesarbejde Vedligeholdelse er arbejde, der sikrer, at de fysiske rammer er i orden. Det er fx arbejde med varme, vand og elektricitet, som forudsætter autorisation, men ved vedligeholdelse forstås også daglig rengøring, malerarbejde, småreparationer og lignende. Som udgangspunkt medfører det et fradrag i dine ydelser, hvis du laver vedligeholdelsesarbejde. Der er dog visse former for vedligeholdelsesarbejde, som du må udføre ubegrænset.

6 Frivilligt ulønnet arbejde Side 5 Du må udføre vedligeholdelsesarbejde i ubegrænset omfang, når arbejdsopgaven: Kan sidestilles med almindelig vedligeholdelse og reparation i eget hjem Kun udføres lejlighedsvist Altid har været udført af ulønnet arbejdskraft i organisationen m.v. Udføres af ulønnet arbejdskraft i lignende organisationer m.v. og kan udføres, uden at der kræves autorisation. Når det ikke er sædvanligt at ansætte lønnet arbejdskraft til opgaven, og arbejdet ikke tidligere har været udført af lønnet arbejdskraft, må du i mindre frivillige organisationer m.v. eksempelvis godt lave følgende opgaver: Lejlighedsvis rengøring eller årlig hovedrengøring Maling af klubhus eller spejderhytte Installationsarbejde, som ikke kræver autorisation Opkridtning af boldbaner Vinterklargøring af søspejdernes både VVS-arbejde og elektrikerarbejde, som ikke kræver autorisation. Hvis du som frivillig og ulønnet udfører arbejde i større organisationer med opgaver, der kræver autorisation, skal alle arbejdstimer dog fradrages. 5. Hvis du bor i en frikommune Hvis du bor i en af de 9 frikommuner (Fredensborg, Fredericia, Gentofte, Gladsaxe, Odense, Odsherred, Vejle, Vesthimmerland eller Viborg Kommune) beder vi dig kontakte os, da der her gælder nogle særlige lempelige regler for dig, der ønsker at arbejde frivilligt og ulønnet. De lempelige regler betyder, at du i videre udstrækning har mulighed for at udføre frivilligt ulønnet arbejde, uden at blive ramt af 4-timers begrænsningen, som er beskrevet ovenfor. Og du kan også udføre frivilligt ulønnet arbejde for en offentlig kommunal virksomhed, hvis det ikke normalt udbydes som lønnet arbejde i andre kommuner eller foreninger. 6. A-kassen skal have besked om frivilligt, ulønnet arbejde A-kassen skal ikke have besked om aktiviteter. Hvis du vil udføre frivilligt, ulønnet arbejde, skal du kontakte a-kassen. Du skal oplyse os om hvilken forening eller organisation, arbejdet udføres for, samt redegøre for hvilken type arbejde, du skal udføre, og arbejdets omfang. Vi har en særlig blanket, hvor du kan afgive de nødvendige oplysninger, som skal indgå i a-kassens vurdering af, om og i hvilket omfang du kan udføre det frivillige ulønnede arbejde uden fradrag i dagpenge eller efterløn. 7. Fortsat stå til rådighed Er du ledig, skal du fortsat være til rådighed for arbejdsmarkedet, når du arbejder frivilligt. Det betyder, at du skal følge rådighedsreglerne, og: Tjekke hver dag, om du har fået post fra a-kasse eller jobcenter Komme til de møder, du bliver indkaldt til de to steder, hvilket betyder, at du ikke må være bundet til at blive på stedet og arbejde Søge arbejde, som du plejer

7 Frivilligt ulønnet arbejde Side 6 8. Andre relevante pjecer I a-kassen kan du få nærmere oplysninger om dine muligheder for at deltage i forskellige aktiviteter og forskelligt, frivilligt, ulønnet arbejde, når du modtager dagpenge eller efterløn. Hvis der er noget, du er i tvivl om, bør du ikke tøve med at kontakte a-kassen. Du kan læse mere i de generelle regler i følgende pjecer: Det skal du vide som ledig Fleksibel efterløn for dig der er født før 1956 Du finder pjecer på a-kassens faneblad på

8 Frie Funktionærers a-kasse Frie Funktionærer Hovedkontor og a-kasse Paghs Gård Overstræde 2B Postboks Odense C Tlf.: Fax: Her møder du os: På f-f.dk/kontakt finder du de byer, du kan møde os i. 08/14

Hvad må jeg, når jeg får dagpenge, efterløn mv.?

Hvad må jeg, når jeg får dagpenge, efterløn mv.? Arbejdsdirektoratet Februar 2008 Hvad må jeg, når jeg får dagpenge, efterløn mv.? INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. ARBEJDE...3 3. FRITIDSAKTIVITETER (HOBBY)...3 4. AKTIVITETER OG FRIVILLIGT, ULØNNET ARBEJDE...3

Læs mere

KAN JEG ARBEJDE UDEN FRADRAG I EFTERLØNNEN?

KAN JEG ARBEJDE UDEN FRADRAG I EFTERLØNNEN? KAN JEG ARBEJDE UDEN FRADRAG I EFTERLØNNEN? NÅR DU ARBEJDER, SKAL DET SOM REGEL GIVE FRADRAG I DIN EFTERLØN. DET GÆLDER UANSET, HVORNÅR DU UDFØRER ARBEJDET, OG DET GÆLDER BÅDE LØNNET OG ULØNNET ARBEJDE.

Læs mere

Center for frivilligt socialt arbejde

Center for frivilligt socialt arbejde Center for frivilligt socialt arbejde Formål: Center for frivilligt socialt arbejde skal fremme og støtte det frivillige sociale arbejde i Danmark Centret arbejder for en mangfoldig og selvstændig frivillig

Læs mere

HUSK ALTID AT TALE MED DIN A-KASSE OM DIT FRIVILLIGE ARBEJDE!!

HUSK ALTID AT TALE MED DIN A-KASSE OM DIT FRIVILLIGE ARBEJDE!! HUSK ALTID AT TALE MED DIN A-KASSE OM DIT FRIVILLIGE ARBEJDE!! Regler for dit frivillige arbejde, når du modtager arbejdsløshedsdagpenge eller efterløn Indledning Hvis du modtager arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 101 Folketinget 2014-15 Fremsat den 17. december 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg vedrørende

Læs mere

Orientering om arbejdsløshedsforsikring

Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Vi prøver i pjecen at besvare en række af de spørgsmål, der nok melder sig hos dig som ledig. Vi har samtidig udgivet pjecen

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde)

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 101 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) I lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Forhandlingsfællesskabet har følgende bemærkninger, idet Forhandlingsfællesskabet generelt skal henvise til høringssvar fra LO, FTF og Akademikerne.

Forhandlingsfællesskabet har følgende bemærkninger, idet Forhandlingsfællesskabet generelt skal henvise til høringssvar fra LO, FTF og Akademikerne. Til sfn@star.dk, flf@star.dk, star@star.dk Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Att. Sofia Franzén og Flemming Frandsen Njalsgade 72A 2300 København S Sagsnr.: 3849.4 AMH Direkte tlf.nr.: 3347 0624

Læs mere

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0 DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 1 et August 2006 Indhold

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelance, konsulenter m.fl. Side 0 ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere,

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Uddannelse Diverse forhold Arbejde på nedsat tid - når du skal på dagpenge Ikke ledig mere Kontakt til Jobcentret og ASE Værd at vide Ret til Dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

Resume af og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring

Resume af og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 101 Bilag 2 Offentligt N O T A T Resume af og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 24. november 2014

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Ikke ledig mere Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Kontakt til Jobcentret og ASE Arbejde på nedsat tid Uddannelse Diverse forhold Ret til Dagpenge Værd at vide - når du skal på dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Satserne i denne pjece gælder for 2010.

Satserne i denne pjece gælder for 2010. Efterløn Denne pjece klarlægger en række detaljer om efterlønsordningen, du med fordel kan være opmærksom på hvis du overvejer at tilmelde dig ordningen - eller er på vej på efterløn. Vi fortæller her

Læs mere

Frivillighåndbog Kom godt i gang med lokalforening

Frivillighåndbog Kom godt i gang med lokalforening Frivillighåndbog Kom godt i gang med lokalforening Indhold Velkommen til Fonden Mødrehjælpen... 2 Opstart af lokalforening... 2 Vedtægter... 2 Aktiviteter og genbrugsbutik... 2 Startkapital... 2 CVR. nr....

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Værd at vide. - om efterløn

Værd at vide. - om efterløn Værd at vide - om efterløn I denne brochure har vi samlet hovedreglerne om den fleksible efterløn. Det er kun hovedreglerne, vi kan få med her. Du kan læse mere om de områder, vi ikke behandler her i brochuren,

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle PROSAs A-kasse. Selvstændig virksomhed og dagpenge

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle PROSAs A-kasse. Selvstændig virksomhed og dagpenge A-kasseinformation Forbundet af It-professionelle PROSAs A-kasse Selvstændig virksomhed og dagpenge Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk

Læs mere

Selvstændig... bibeskæftigelse

Selvstændig... bibeskæftigelse Selvstændig... bibeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Kontakt din afdeling i god tid... Hvad er selvstændig virksomhed... Om hobby/fritidsaktiviteter... Hoved- eller bibeskæftigelse... Bibeskæftigelse

Læs mere

De Frivilliges Grønspættebog

De Frivilliges Grønspættebog De Frivilliges Grønspættebog en guide til det frivillige arbejde version 2 Indhold Formålet med hæftet....3 Frivilligt arbejde i fbm. sociale ydelser... 4 Forsikring af frivillige...6 Regler for frivilligt

Læs mere

FTF-politik vedr. frivilligt socialt arbejde

FTF-politik vedr. frivilligt socialt arbejde FU - 26.9.2011 - Dagsordenspunkt: 3 01-0650 - JEHØ - Bilag: 2 FTF-politik vedr. frivilligt socialt arbejde Det indstilles, at forretningsudvalget tilslutter sig forslag til FTF-politik vedr. frivilligt

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge...

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge... 3 3. Frigørelsesattest...

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

Selvstændig og a-kasse

Selvstændig og a-kasse Selvstændig og a-kasse Selvstændig og a-kasse Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Medlemskab... 2 3. Hvornår er man selvstændig?... 2 3.1. Definition på selvstændig... 2 3.2. Du er som udgangspunkt ikke

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Guide. til dagpengesystemet

Guide. til dagpengesystemet Guide til dagpengesystemet Forord Denne pjece handler om, hvad der sker, når du bliver ledig. Hvilke krav der stilles til dig, hvilke rettigheder du har, og hvad vi kan hjælpe dig med. Du får samtidig

Læs mere