De Frivilliges Grønspættebog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De Frivilliges Grønspættebog"

Transkript

1 De Frivilliges Grønspættebog en guide til det frivillige arbejde version 2

2 Indhold Formålet med hæftet....3 Frivilligt arbejde i fbm. sociale ydelser... 4 Forsikring af frivillige...6 Regler for frivilligt arbejde...8 Arbejdsskadestyrelsens definition...9 Pressekontakter...14 Hjemmesider...15 Frivilligkoordinator Birgitte Juhl Hedensted Kommune Social Omsorg Ny Skolegade 4, 8723 Løsning Mobil Hæftet er udarbejdet november

3 Frivilligt arbejde i fbm. sociale ydelse Formålet med hæftet I Hedensted Kommune er vi optaget af samarbejdet og samspillet med det frivillige område. Derfor har vi også løbende initiativer, der understøtter det frivillige arbejde fx tre frivillighuse, kommunale puljer til det frivillige arbejde, muligheder for at foreninger kan låne sportsudstyr mm. Vi er meget åbne for nye samarbejdsmuligheder, så du er velkommen til at kontakte eksempelvis kommunens frivilligkoordinator og høre om muligheden for at få hjælp og støtte til et allerede eksisterende tiltag såvel som en ny frivillig aktivitet (se kontaktoplysninger nederst på side 2). Meget af det frivillige arbejde kommer især til udtryk i de 29 lokalsamfund, som Hedensted Kommune består af. Derfor er det frivillige arbejde en vigtig del i de enkelte lokalsamfund, idet disse indsatser skaber grobund for en fortsat udvikling og fremdrift båret af lyst. Tanken bag De Frivilliges Grønspættebog er, at informationer der er relevante for frivillige er samlet her. Det er derfor mit håb, at hæftet kan gøre det lettere for dig at være frivillig, så du kan bruge tiden på det, der skaber glæde og er meningsfuldt for dig inden for det frivillige felt. God fornøjelse med hæftet! Birgitte Juhl 3

4 Frivilligt arbejde i fbm. sociale ydelse Frivilligt arbejde og førtidspension, sygedagpenge eller folkepension Som førtidspensionist er der ikke begrænsninger for, hvad du må udføre af frivilligt arbejde. Du skal dog være opmærksom på, at efter den gældende førtidspensionslov kan dit frivillige arbejde indgå i vurderingen af, om der er sket en forbedring af din erhvervsevne i forbindelse med en eventuel opfølgning af en fortsættelse af førtidspensionen. Kontanthjælp, sygedagpenge eller folkepension Er du modtager af kontanthjælp, sygedagpenge eller folkepension er der ligeledes som udgangspunkt ingen begrænsninger i din ret til at yde frivilligt arbejde. Som kontanthjælpsmodtager skal du dog være opmærksom på, at rådighedspligten til enhver tid går forud for frivillige aktiviteter. Som sygedagpengemodtager skal du være opmærksom på, at sygedagpengene kan bortfalde, hvis du ved din adfærd forhaler helbredelsen eller uden grund undlader at medvirke til kommunens opfølgning. Kilde: Center For Frivilligt Socialt Arbejde 4

5 Hvad giver det dig at være frivillig? Hvad giver det dig at være frivillig? Det giver energi, når noget går op i en højere enhed, og når samarbejde på tværs lykkes. Det giver glæde, når man kan se andre glædes over de arrangementer der er. Det giver kendskab til området, at involvere sig i det lokalsamfund man bor i. Det giver nye bekendtskaber/relationer, når man møder nye mennesker i forskellige sammenhænge. Det giver tilfredshed, at være en aktiv spiller i lokalsamfundet. Kari-Ann Broeng, Borgerforening Hvad giver det dig at være frivillig? Som frivillig inden for demensområdet føler jeg at jeg er på den rette hylde, dvs. det er et arbejde som gør mig glad, og som samtidig kan være med til at glæde og inspirere både personer med en demenssygdom og deres pårørende. Det bedste jeg ved er, når jeg kan se at lyset bliver tændt i en dement persons øjne og jeg fornemmer, at han/hun er til stede i nuet. Solveig Pedersen, Onsdagscafé 5

6 Forsikring af frivillige Forsikring af frivillige I forbindelse med at kommunen samarbejder med frivillige der yder en frivillig indsats på kommunale institutioner, øger det behovet for at afklare, hvornår der er tale om en arbejdsindsats der er omfattet af arbejdsskadeloven, og hvornår der er tale om en indsats, der ikke har karakter af arbejde i lovens forstand, og hvor en eventuel skade derfor ikke er omfattet af arbejdsskadeloven. Der anvendes i den forbindelse to begreber frivilligt arbejde, der er omfattet af loven og frivillig indsats, der ikke er omfattet af loven. Sondringen har primært betydning, hvis noget går galt i det daglige bruger vi som regel betegnelsen frivilligt arbejde som en fælles betegnelse for hele området. Betydelige dele af det vi kender som frivilligt arbejde (fx. besøgsvenner) tilhører i lovens forstand begrebet frivillig indsats og ligger hermed uden for kommunens forsikringsområde. Hvis du deltager i frivilligt arbejde, er det derfor vigtigt at være opmærksom på følgende forhold: Som frivillig er det dit ansvar at forsikre dig. Det kan du fx gøre ved at tegne en ansvars- og ulykkesforsikring. Det er en god idé altid at kontakte dit forsikringsselskab og sikre dig, at du reelt er dækket i dit frivillige arbejde. Er du frivillig i en forening eller organisation, kan du undersøge om du via foreningen/organisationen er forsikringsmæssigt dækket, når du yder en frivillig indsats. 6

7 Forsikring af frivillige Hvis en skade er sket: Det er arbejdsskadestyrelsen der vurderer, om en skade vil blive dækket af kommunens arbejdsskadeforsikring. Arbejdsskadestyrelsen laver en konkret, individuel vurdering af, hvorvidt der er tale om frivilligt arbejde eller frivillig indsats (læs definitionerne på side 9). Langt størstedelen af de frivillige aktiviteter falder ind under frivillig indsats, idet disse aktiviteter ikke har karakter af arbejde i lovens forstand. En frivillig indsats dækkes forsikringsmæssigt ikke af Hedensted Kommune. Hedensted Kommune henstiller til, at du som frivillig altid søger vejledning i den pågældende aktivitet med henblik på at undgå skader på dig selv eller borgeren. Forsikring af frivillige i forbindelse med kørsel Hvis en frivillig kører i sin egen, en borgers eller en kommunal bil er det bilens forsikring en eventuel skade skal anmeldes til. Det er lovpligtigt for ejeren af en bil at have en ansvarsforsikring for bilen. Ansvarsforsikringen dækker personskade på passagererne i bilen, men ikke føreren. Føreren er kun dækket, hvis denne selv har en ulykkesforsikring, hvis der er en førerforsikring på bilen, eller hvis der er en ansvarlig modpart fx en anden trafikant. 7

8 Regler for frivilligt arbejde Regler om frivilligt arbejde for dagpengemodtagere og efterlønnere Hvis du modtager arbejdsløshedsdagpenge eller efterløn og gerne vil udføre frivilligt arbejde, skal du være opmærksom på de regler, som er på området. Frivilligt arbejde vs. Frivillig indsats I lovgivningen skelnes der mellem to begreber frivilligt arbejde og frivillig indsats : 1. En indsats, der ikke kan eller vil kunne udbydes som almindeligt lønarbejde, medfører ikke fradrag i dine dagpenge- eller efterlønsydelse. Størstedelen af frivilligt socialt arbejde er placeret her. 2. Frivilligt ulønnet arbejde, som kan eller vil kunne udbydes som almindelig lønarbejde, medfører fradrag i dine dagpenge- eller efterlønsydelse. Hvad giver det dig at være frivillig? Jeg er med i The Green Team i Tørring fordi det er vigtigt for mig at passe på naturen. Ja, det er vist lidt en kæphest for mig. Det er meningsfuldt frivilligt arbejde, og jeg vil gerne hjælpe det offentlige med at gøre Tørring til et pænt sted. Samtidig med at vi socialt har det rigtigt godt sammen. Det giver mig en levende fritid. Jørgen Larsen, The Green Team - Tørring 8

9 Regler for frivilligt arbejde Arbejdsskadestyrelsens definition på frivilligt arbejde og frivillig indsats Definition Kriterier der bruges til at vurdere om det er frivilligt arbejde eller frivillig indsats Frivilligt arbejde Arbejde i lovens forstand forudsætter, at der består et tjeneste/-antagelsesforhold mellem arbejdstageren og arbejdsgiveren. Arbejdet skal tilvejebringe en form for nytteværdi af enten fysisk eller immateriel karakter. Er der en instruktionsbeføjelse? Er der tale om et reelt stykke arbejde, hvor der er en nytteværdi? Skulle en anden have udført arbejdet, hvis den frivillige ikke havde udført arbejdet? Er der et ansættelseslignende forhold? Er der en fast vagtplan og skal der i tilfælde af fravær findes en afløser? Ingen af kriterierne kan stå alene. Hvis du kan svare ja til de fleste ovenstående punkter, taler det for frivilligt arbejde. Frivillig indsats Frivillig indsats er alle de indsatser der bliver udført af frivillige personer, uden at der er tale om arbejde i lovens forstand. Er der ingen egentlig instruktionsbeføjelse? Dvs. kan den frivillige selv beslutte, hvad og om pågældende vil yde indsatsen? Resulterer arbejdet ikke i en egentlig nytteværdi af enten fysik eller immateriel karakter? Hvis den frivillige ikke udførte indsatsen, skulle en anden så have gjort det? Er indsatsen defineret så løst, at der ikke er tale om et ansættelseslignende forhold? Er der tale om socialt og humanitært arbejde (herunder socialt samvær)? 9

10 Regler for frivilligt arbejde Eks. på frivilligt arbejde og frivillige indsatser Grænsetilfælde Frivilligt arbejde Som udgangspunkt indsamlinger fx for velgørende organisationer Frivillige i genbrugsbutikker Forsøgsperson Lektiehjælp tilknyttet skolen. Omfattet hvis det foregår efter fast aftale og i en lektiecafé på skolen, da aktiviteten har nytteværdi for skolen. Frivillig indsats Besøgsven fx inden for en velgørende organisation eller vennekreds Forsøgspatient Lektiehjælp tilknyttet lokalt bibliotek. Ikke omfattet idet ingen egentlig aftale og ingen tilsyn/instruktion fra bibliotek. Og ingen klar nytteværdi for biblioteket. Hvad medfører fratræk? Nogle former for frivilligt arbejde medfører træk i arbejdsløshedsdagpenge og efterløn time for time. Andre opgaver må du udføre i gennemsnit fire timer pr. uge. I en lang række opgaver må du yde lige så mange timers frivillig indsats pr. uge, som du har lyst til. Du skal især være opmærksom på, at du som udgangspunkt kun må udføre frivilligt arbejde i en frivillig organisation, forening eller lignende, som er frivilligt grundlagt og hvis primære formål ikke er at skabe overskud. Det er uden betydning, om organisationen helt eller delvist er finansieret af offentlige midler. Hvis det derimod er en kommune eller offentlig institution, der står for at organisere det frivillige arbejde eller den frivillige indsats, vil det altid medføre fratræk i dagpenge eller efterløn, hvis man deltager. Det betyder ikke noget, om den frivillige indsats foregår på en kommunal institution det afgørende er, om det er en forening eller lignende, der står for aktiviteten, eller om det er den kommunale institution selv. Hvis det sidste er tilfældet, vil der altid ske fradrag fra den første time i efterlønnen eller dagpengene. 10

11 Regler for frivilligt arbejde Oplysningspligt Hvis du udfører frivilligt ulønnet arbejde, som er omfattet af reglen om max. 4 timer i gennemsnit over en udbetalingsperiode, skal du oplyse din A-kasse om arbejdets art, og hvilken organisation, forening eller lignende du udfører arbejdet for. Det gør du på dit dagpenge- eller ydelseskort. Husk også at skrive FU på dit dagpengekort og det antal timer, du har arbejdet frivilligt og ulønnet. Sker der ændringer i karakteren af dit frivillige arbejde, eller i antallet af timer du arbejder frivilligt, som har betydning for, om der skal ske fradrag i din ydelse eller eventuelt for fradragets størrelse, skal du give din A-kasse skriftligt meddelelse om det. Husk Det er din A-kasse, der træffer afgørelse i hvert enkelt tilfælde. Du skal derfor altid orientere din A-kasse om dit frivillige arbejde. I særlige tilfælde er det af betydning at få A-kassens afgørelse skriftligt. Enten fordi du ønsker at anke deres afgørelse, eller fordi du med en skriftlig afgørelse har bevis for, at A-kassen har godkendt dit frivillige arbejde, så der ikke senere kan opstå tvivl, som kan komme dig til skade. Ankemulighed Det er din A-kasse, der tager stilling til, hvilken kategori dit frivillige arbejde tilhører. A-kassen skal altid begrunde afgørelsen skriftligt. Kilde: Center For Frivilligt Socialt Arbejde 11

12 Hvad giver det dig at være frivillig? Hvad giver det dig at være frivillig? Som frivillig IT-hjælper i den ældres hjem har jeg altid følt, at besøget er meget værdsat. Det er altid rart at erfare, at den hjælp man giver har effekt. Fx når man bliver mødt med bemærkningen: Jeg har lige selv betalt en regning over nettet. Man kommer tit til at snakke om mange andre ting end IT, og det er altid interessant at lytte til folk, som har levet et langt, spændende liv. Det er dejligt med nye bekendtskaber med mennesker, som man normalt ikke har fælles berøringsflader med. Flemming Møller Jensen, IT-underviser i eget hjem Hvad giver det dig at være frivillig? Frivilligt arbejde betyder en indre glæde. Jeg føler, jeg gør en forskel. Både når jeg er sammen med børn, unge og ældre. Når jeg oplever lyset og smilet i andres øjne, går jeg glad hjem, og føler jeg har overskud, fordi jeg har gjort en forskel. Ingeborg Jørgensen, Aktivitetscenter Kirkedal 12

13 Egne notater: 13

14 Pressekontakter AVISER Horsens Folkeblad Tørring, Uldum og Hedensted området: Tlf.: Vejle Amts Folkeblad Tlf.: Hedensted Avis (pressemeddelelser) eller Tlf.: Horsens Folkeblad Juelsminde området: Tlf.: Tørring Folkeblad Tlf.: RADIO Radio Trekanten Tlf.: VLR Tlf.: LOKAL TV TV Syd Tlf.: INFOKANAL PÅ TEKST-TV Tørring Løsning Hedensted Annoncering for et arrangement på infokanalen sendes pr. til en af de tre ovenstående adresser. Herefter bliver omtalen lagt på infokanalen, som kan ses via tekst-tv. 14

15 Hjemmesider Hjemmesider om frivillighed Oversigt over lokale foreninger, kommunale puljer, kontaktpersoner mm. Center for Frivilligt Socialt Arbejde. Hjemmesiden giver svar på alt mellem himmel og jord som har med frivilligt arbejde at gøre. Der er også ansat konuslenter, som man kan kontakte på tlf Fælles hjemmeside for frivilligcentre. Hjemmeside hvor foreninger kan søge efter en frivillig til en bestemt opgave, eller privatpersoner kan søge efter frivilligt arbejde. Frivilligrådets hjemmeside med informationer om deres arbejde. Erhvervsstyrelsens hjemmeside. Opret et CVR-nr til foreningen her. Projekt Frivillig formidler kontakt mellem unge på landets kompetencegivende ungdomsuddannelser og foreninger og organisationer. Det gøres gennem en Forløbsdatabase, hvor foreninger og organisationer kan skrive om deres tilbud og aktiviteter, som unge kan respondere på. Danmarks Statistiks hjemmeside, hvor man kan finde tabeller over frivillige fordelt på alder, køn, geografi mm. 15

16 Social Omsorg Ny Skolegade Løsning

Forsikring af frivillige

Forsikring af frivillige Forsikring af frivillige - forsikring af frivillige og ansatte i frivillige sociale organisationer - Din indgang til viden, læring og udvikling af frivilligt socialt arbejde! 1 Indledning Formålet med

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage 2009 Forebyggelsesfonden har bevilget midler til projektet Best Practice den gode praksis 1 2 Rapporten Best Practice godt arbejdsmiljø som vej

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Hvad må jeg, når jeg får dagpenge, efterløn mv.?

Hvad må jeg, når jeg får dagpenge, efterløn mv.? Arbejdsdirektoratet Februar 2008 Hvad må jeg, når jeg får dagpenge, efterløn mv.? INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. ARBEJDE...3 3. FRITIDSAKTIVITETER (HOBBY)...3 4. AKTIVITETER OG FRIVILLIGT, ULØNNET ARBEJDE...3

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

Velkommen som frivillig i Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune

Velkommen som frivillig i Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune 1 Velkommen som frivillig i undhed og Omsorg Aarhus Kommune Kort og godt Om at være frivillig i undhed og Omsorg Her er en oversigt til dig, som er ny frivillig i undhed og Omsorg. Hvis du vil vide mere,

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Velkommen som fagmentor

Velkommen som fagmentor Velkommen som fagmentor Indhold Hvad er fagmentorer? Rammer for det frivillige arbejde Aftale om frivilligt arbejde som fagmentor Børneattest Hvad er det, du er i gang med at lave? Har du løst en lignende

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet.

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. 1 1 RETTIDIG UNDERRETNING HJÆLPER BØRN OG UNGE TIL ET BEDRE LIV Er

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere