Praktiske oplysninger for censorer ved. Læreruddannelsen UCC

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktiske oplysninger for censorer ved. Læreruddannelsen UCC"

Transkript

1 Praktiske oplysninger for censorer ved Læreruddannelsen UCC Vi byder dig velkommen til Læreruddannelsen, Professionshøjskolen UCC. Læreruddannelsen Zahle Linnésgade 2, 1361 København K Læreruddannelsen Blaagaard/KDAS Mørkhøj Parkallé 5, 2860 Søborg Side 1 af 8

2 Eksamens gennemførelse: WISEflow UCC anvender WISEflow, et digitalt eksamenshåndteringssystem, til bedømmelse af de studerendes opgaver. For dig som censor betyder det, at eksamensopgaverne modtages og bedømmes i WISEflow. De øvrige rammer og betingelser er de samme som altid. Som censor logger du ind i WISEflow (www.ucc.wiseflow.dk) med dit NemID. Her får du mulighed for at kommentere på en opgave, dele noter med underviseren og endeligt at afgive en bedømmelse, som videreføres til den studerende efter endt eksamen. For at benytte dig af WISEflow kræves det blot, at du har adgang til internettet. Du skal ikke købe licens for at bruge systemet. WISEflow understøtter alle nyere browsere, som udgangspunkt de to nyeste versioner. Vi anbefaler dog, at du anvender Firefox eller Chrome, da WISEflow vises bedst her. Du kan finde svar og vejledning til systemet på denne side: Andre praktiske oplysninger vedr. eksamens gennemførelse: Ved mundtlig eksamen vil første eksamination normalt begynde kl. 8.00, med mindre andet bliver aftalt mellem eksaminator og censor. Godkendelse af eventuelle eksamensspørgsmål forhandles direkte mellem censor og eksaminator. Der er mulighed for at købe frokost i kantinen for egen regning. Frokostpausen holdes normalt i tiden fra kl Dog kan særlige forhold ved enkelte fag bevirke en mindre forskydning af pausen. Der er kaffe og te tilgængeligt på Lærerværelset. Karaktergivning og karakterlister Når et eksamensforløb er gennemført, skal der gives karakter. Et eksamensforløb er gennemført, når den studerende har været til stede under hele forløbet. Det vil sige, indtil censor eller eksaminator erklærer prøven for afsluttet. Karaktergivningen gennemføres efter retningslinjerne i uddannelsesbekendtgørelsen. Karakteren gives i WISEflow når hele eksamensforløbet er afsluttet. Studerende, der melder sig syge på selve dagen får ingen karakter. Når studiekontoret har modtaget en lægeerklæring fra den studerende, ændres karakteren til SYG. Eventuel indberetning til uddannelseslederen Finder censor, at der ved en eksamen er forekommet forhold, som må forelægges uddannelseslederes til nærmere undersøgelse, fremsender censor en skriftlig indberetning herom. Indberetningen skal afleveres/indsendes til uddannelseslederes umiddelbart efter eksamens afslutning. Uddannelses- Side 2 af 8

3 lederen undersøger herefter forholdet og træffer en afgørelse, som meddeles censor og øvrige implicerede. Censorrapport Censorrapporten udfyldes elektronisk på censorformandskabets sekretariat på: For at kunne udfylde censorrapporten skal man bruge det prøvenummer, som censorformandskabets sekretariat har oplyst i forbindelse med allokeringen. Papirskemaer findes ikke længere. Afregning af censorvederlag. Afregningsblanketten kan hentes på https://ucc.dk//censorinformation. Hent blanketten Afregning censorvederlag for afregning. Det er censors eget ansvar at udfylde blanketten som skal fremsendes via mail til snarest muligt efter afslutningen af eksamen. Blanketten skal være modtaget senest 3 måneder efter endt eksamensforløb. Det er censors eget ansvar at blanketten udfyldes korrekt med alle nødvendige informationer samt vedhæfte relevante bilag. For udfyldelse af censor, gælder følgende retningslinjer: CPR-nummer: Navn: Mail: Studerende: Fag: Lønkonto: Udfyldes med censors CPR-nummer. Der skrives ét efternavn (dobbeltnavn, hvis der er bindestreg), derefter skrives fornavn(e). Skal udfyldes! Der udfyldes antallet af studerende pr. dag. Hvis der har været grupper anføres antallet af grupper samt gruppens størrelse; eks. 5 á 1 studerende, 2 gr. á 3 studerende osv. Enten holdbetegnelse eller fag skal være oplyst. Vederlaget indbetales på censors NemKonto Censor og eksaminator mødes ½ time før første eksamination på første eksaminationsdag for at aftale de praktiske forhold omkring prøven. Oversigt over de minuttal, som gælder for de enkelte fags eksamen, er vedlagt. Beregning af censorvederlag foregår på grundlag af oversigten for minuttal for de enkelte eksamener, (sidst i dette dokument). Der afregnes alene for antal gennemførte eksaminationer (hertil regnes også en planlagt eksamen, hvor den studerende er udeblevet eller en evt. afbrudt eksamen). Forberedelse af eksamensstoffet (herunder læsning af op til 5. siders oplæg/opgave), forudgående eller efterfølgende censormøder mv. samt pauser er inkluderet i satserne. Side 3 af 8

4 Afregningsmetoder Censorvederlag udbetales i henhold til Finansministeriets cirkulære om censorvederlag af 17. januar Metode 1: Gælder for censorer, der betales personligt for alle udgifter i forbindelse med censuropgaven. Metode 2: Gælder for censorer, der købes af ansættelsesstedet og skal have det indregnet i deres arbejdstid. Censorstedet udregner samlede udgifter for opgaven og betaler ansættelsesstedet. Ansættelsesstedet bestemmer, hvordan opgaven indregnes i tjenestetiden for censor. Ansættelsesstedet refunderer censor udgifterne i forbindelse med opgaven (overnatning, kørsel, time- og dagpenge mv.) Censorer, som er ansat på en professionshøjskole, skal aftale med nærmeste leder, om de kan påtage sig censur, og om metode 1 eller metode 2 skal være gældende. Metode 1 (Censor betales direkte): Censorvederlag udbetales i henhold til Finansministeriets cirkulære om censorvederlag af 17. januar Sats B benyttes (347,34 kr. pr ). Beregning af antallet af censortimer (1 time = 60 min.) foregår på grundlag af antal eksaminander og oversigt over minuttal for den enkelte eksamination og bedømmelse af skriftlige arbejder (se nedenfor). Censor afregnes således: 1 time til at sætte sig ind i grundlaget for prøven (bekendtgørelse, studieordning m.v.). Denne time ydes kun til censorer, der ikke har ansættelse i læreruddannelsen (eksterne censorer). ½ time til med eksaminator at afklare de praktiske forhold omkring prøven. Denne ½ time gives en gang pr. censuropgave og placeres umiddelbart før den første prøve på den første prøvedag. Et antal timer beregnet ud fra antallet af gennemførte bedømmelser og eksaminationer (hertil regnes også en planlagt eksamen, hvor den studerende er udeblevet, har afbrudt eller meldt fra senere end dagen før eksamen). Antallet af timer beregnes ud fra a) og b) i nedenstående oversigt. Rejseudgifter refunderes efter statens rejsecirkulære. Med mindre andet aftales, skal censor benytte billigste rejseform. Der betales ikke for rejsetid. (Se afsnittet om Godtgørelse af rejseudgifter) Time- og dagpenge og refusion af udgifter til overnatning ydes efter statens regler. Feriepenge (12,5 %) udbetales automatisk næste kalenderår. Der afregnes som minimum for 3 censurtimer. Der udbetales ikke vederlag/løn hvis censor udebliver (fx pga. sygdom). Inkluderet i afregningen er alle udgifter i forbindelse med prøven. Der kan således ikke fremsendes særskilt regning for fx forudgående eller efterfølgende censormøder, telefonsamtaler, rejsetid, pauser mv. Side 4 af 8

5 Vederlag indsættes på censors NemKonto, og lønseddel tilgår censor via E-boks. Trækprocent tages fra bikort som rekvireres elektronisk. Metode 2 (Censor købes af censors ansættelsessted) Bemærk: Det er censors ansættelsessted, der både bestemmer hvordan censuropgaven indregnes i censors tjenestetid og refunderer censors udgifter til rejse, overnatning mv. Det er derfor uden betydning for censurstedet hvilket transportmiddel censor benytter eller hvor censor overnatter, dette er alene et aftaleforhold mellem censor og censors ansættelsessted. Metode 2 er derfor en standardiseret beregningsmetode for afregningen mellem censorsted og censors ansættelsessted. Metode 2 er tilrettelagt så administrationen på censurstedet kan beregne afregningen uden at involvere censor. Ansættelsesstedet afregnes således : antallet af bedømmelsestimer (se skema nedenfor) til skriftlige opgaver gange sats B benyttes (347,34 kr. pr ). Antallet af eksaminationstimer (se skema nedenfor) gange sats B tillagt 50 % i administrationsbidrag. Ved aflysning gælder samme regler som i metode 1. Tid til transport efter i timer mellem censursted og ansættelsessted gange sats B. Udgifter til transport efter i km mellem censursted og ansættelsessted gange statens høje takst for kørsel i egen bil. Tillagt eventuelle bro- og færgeudgifter for almindelig personbil. Udgifter til overnatning på 3 gange sats B pr. nat. Det er censurstedet, der på baggrund af transporttid og eksaminationstid afgør hvor mange overnatninger censuropgaven udløser. Udgifter til dækning af time- og dagpenge på sats B gange antallet af påbegyndte censurdøgn. Der afregnes som minimum for 3 timer. Det samlede beløb beregnet efter ovenstående overføres til censors ansættelsessted. Godtgørelse af rejseudgifter Censor anvender blanketten: "Afregning af rejseudgifter", som skal fremsendes via mail til sammen med blanketten Afregning af censorvederlag. Blanketten skal være udfyldt og vedlægges relevante bilag o. lign. til dokumentation for afholdte udgifter. Blanketten findes på https://ucc.dk//censorinformation. Når der udbetales vederlag efter censorcirkulæret betales ikke for rejsetiden, men alene for rejseomkostningerne. Side 5 af 8

6 Transportudgifter Censor skal som udgangspunkt anvende offentlige transportmidler. Ved rejse med tog betales for billetudgiften på standard. Kørsel i egen bil betales efter nedenstående takst, hvortil kommer refusion af udgifter til færgebillet eller broafgift. Bemærk dog venligst, at der maksimalt kun refunderes den faktisk afholdte transportudgift svarende til en togrejse på standard. Overstiger prisen på km samt broafgift/færgeudgifter dette beløb refunderes der kun beløbet en tilsvarende rejse på standard ville have kostet dags dato via dsb.dk. Bor censor uden for DSBs zoner vil det være antallet af km fra bopæl til nærmeste DSB station der gør sig gældende. Se vedhæftede liste over standardpriser med DSB fra udvalgte danske stationer pr. 1/ Andre forhold skal aftales direkte med uddannelseslederne Jon Gade på Blaagaard/KDAS eller Dan Eriksen på Zahle. En evt. aftale skal vedhæftes som bilag til blanketten. Vi skal gøre opmærksom på, at Læreruddannelsen Zahle desværre ikke har mulighed for at stille parkeringsplads til rådighed. Såfremt det ikke er muligt at benytte tog, bus eller metro til Nørreport Station, er der mulighed for mod betaling at parkere i parkeringskælderen på Israels Plads. Under hensyn til Zahles beliggenhed tæt ved Nørreport Station refunderer Zahle ikke merudgifter til parkering, hvis censor kører i egen bil. Udgifter til taxikørsel godtgøres kun, når det skønnes, at ganske særlige forhold har gjort det nødvendigt at benytte taxi eller efter aftale med uddannelseslederne. Det skal fremgå af den medsendte kvittering, hvorfra og hvortil der er kørt, samt hvorfor taxi er benyttet. Der er gratis parkering til rådighed på Læreruddannelsen Blaagaard/KDAS. Følgende satser er gældende pr. 1. januar 2013: Kørsel m. egen bil, pr. km... 2,10 kr. Dagpenge pr. fuldt døgn ,00 kr. Timepenge... 16,25 kr. Nattillæg pr. overnatning: Hoteldispositionsbeløb, hovedstadsområdet ,00 kr. - evt. fradrag for obligatorisk morgenmad... 58,50 kr. Godtgørelse uden dokumentation ,00 kr. Time- og dagpenge Time- og dagpenge betales kun i forbindelse med censorrejser, der er forbundet med overnatning uden for hjemmet og varer mere end 24 timer. Time- og dagpenge skal dække merudgifter til måltider, til lokal transport (bus, S-tog, taxi mm.) o. lign. Dagpengene udbetales for hver fulde 24 timer, tjenesterejsen varer. Derudover udbetales timepenge pr. påbegyndt time. Timepengene udgør 1/24 af dagpengebeløbet. Side 6 af 8

7 Der refunderes ikke for måltider. Der kan dog ved censorrejser, der ikke er forbundet med overnatning, efter aftale og mod dokumentation betales for rimelige merudgifter til måltider o. lign., forudsat at rejsen ikke er på under 8 km, varer mindre end 5 timer, eller foregår inden for Københavns og Frederiksberg kommune. Hoteldispositionsbeløbet Hvis censor er fra provinsen og benytter hotelovernatning, skal vedkommende selv sørge for reservation med videre i henhold til vedlagte hotelliste over hoteller i København, som har indgået særlig prisaftale med staten, eller på Ibsens hotel (der er det nærmeste) på Vendersgade 23, 1363 København K. Tlf og E-booking via Dokumenterede udgifter til overnatning betales inden for den ramme, som hoteldispositionsbeløbet udgør. Oplys evt. EAN numre eller vedlæg dine udlæg som bilag til afregningsblanketten. Zahles EAN nummer er: Blaagaard/KDAS EAN nummer er: Ovennævnte regler er i hovedsagen et uddrag af statens regler vedrørende tjenesterejser. Læreruddannelsen UCC henholder sig i øvrigt til disse regler i tilfælde, som ikke er beskrevet ovenfor. Afregning for rejseudgifter m.v. sker gennem Statens Centrale Lønanvisning. Såfremt du måtte have yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Uddannelsesledere Zahle: Blaagaard/KDAS: Eksamenskontoret: Zahle: Blaagaard/KDAS: Censorafregning: Dan B. Eriksen, tlf , mail: Jon Gade, tlf , mail: Katja Zarp, tlf , mail: Lars Hofmann Jensen, tlf , mail: Lissy Ann Rattan, tlf , Tilde B. Rørvig, tlf Side 7 af 8

8 Tidsforbrug ved eksamen 2014 LU07 For censorer ansat ved lærerseminarium, der ønsker eksaminationstiden indregnet i arbejdstimetallet, beregnes forberedelsestid (faktor: 2,15) samt rejsetid For andre censorer udbetales til bank eksaminationstid x fast timehonorar (kr. 342,87 jan 2010.) Norm pr. studerende: Fag Centralt stillet skriftlig prøve Antal minutter ved eksamen Tid til læsning/vurdering af skr. opgaver. 1 stud. 2 stud. 3 stud. 4 stud. 1 stud. 2 stud. 3 stud. 4 stud. Sameksamen AD/PÆD Pædagogik Almen Didaktik Psykologi KLM Billedkunst 45 Biologi Dansk 60 min Dansk som 2. sprog 60 min Engelsk 60 min Fransk Fysik/Kemi Geografi Historie Hjemkundskab Idræt 45 Kristendom/Religion Matematik 60 min Musik 45 Natur/Teknik Samfundsfag Specialpædagogik Tysk 60 min Bachelor eksamen Skriftlige produkter som baggrund for mundtlig eksamen: 1 studerende: 5 normalsider 2 studerende: 8 normalsider 3 studerende: 10 normalsider 4 studerende: 12 normalsider. Hvis det skriftlige produkt tæller med i bedømmelsen, så skal det være tydeligt anført, hvilke afsnit den enkelte studerende er ansvarlig for. Bedømmelsen er altid individuel også ved gruppeeksamen. Side 8 af 8

9

10 Standardpriser med DSB pr. 1/ "Enkeltbillet" Fra Til Beløb Aalborg København H kr. 461,00 Aarhus København H kr. 412,00 Herning København H kr. 412,00 Vejle København H kr. 384,00 Fredericia København H kr. 366,00 Rødekro København H kr. 401,00 Odense København H kr. 306,00 Nyborg København H kr. 260,00 Korsør København H kr. 168,00 Nykøbing F København H kr. 171,00 Rødby Færge København H kr. 207,00 Nakskov København H kr. 243,00 Kalundborg København H kr. 138,00 Slagelse København H kr. 151,00 Holbæk København H kr. 99,00 Ringsted København H kr. 88,00

IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser

IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser Indholdsfortegnelse 1.0 Definition og bevilling af en tjenesterejse... 2 1.1 Beregning af rejsens varighed og længde.... 3 1.2 Ansøgning om og bestilling

Læs mere

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser.

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Økonomiforvaltningen Novemer 1999 J.nr. 2.02.006.pa.001/99 Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Aftalen træder i kraft pr. 5. oktober

Læs mere

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra Redaktionen er afsluttet den 27. januar 2012. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

Komiteen sender en (elektronisk) ansøgning vedr. foredraget/kurset til sekretariatet på Skærum Mølle (ansøgningen findes på www.fuko.

Komiteen sender en (elektronisk) ansøgning vedr. foredraget/kurset til sekretariatet på Skærum Mølle (ansøgningen findes på www.fuko. Folkeuniversitetets Komitestyrelse Skærum Møllevej 4 DK-7570 Vemb T: 97490595 E: kontor@fuko.dk w: www.fuko.dk Hvad er Folkeuniversitet? Folkeuniversitetet tilbyder forelæsninger, kurser, ekskursioner

Læs mere

Forretningsgang. Omkostningsdisponering. (anvisning, attestation, rejser, repræsentation og indkøb mv. for ansatte i Region Hovedstaden)

Forretningsgang. Omkostningsdisponering. (anvisning, attestation, rejser, repræsentation og indkøb mv. for ansatte i Region Hovedstaden) Forretningsgang Omkostningsdisponering (anvisning, attestation, rejser, repræsentation og indkøb mv. for ansatte i Region Hovedstaden) Forretningsgang nr. X.1. Oprettet dato 26-09-2014 Revideret dato 02-10-2014

Læs mere

anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed

anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed Aftaler om løn- og arbejdsforhold for anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed 2007-2008 Anlægsgartner Elev Indholdsfortegnelse Hvem bestemmer?... 3 På grundforløb... 4 Om kontrakten... 6 I skolepraktik...

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

DI s guide til AMU 2015

DI s guide til AMU 2015 DI s guide til AMU 2015 I denne guide finder I svar på en række af de spørgsmål, som medlemsvirksomhederne i DI stiller. Reglerne for AMU ændres løbende, så det er ikke muligt at holde denne guide 100

Læs mere

FADLs skattevejledning 2015. Dine fradragsmuligheder som FADL-vagt eller lægevikar for skatteåret 2014

FADLs skattevejledning 2015. Dine fradragsmuligheder som FADL-vagt eller lægevikar for skatteåret 2014 FADLs skattevejledning 2015 Dine fradragsmuligheder som FADL-vagt eller lægevikar for skatteåret 2014 Layout og indhold: Torben Conrad & Klaus Pedersen København, April 2015 3 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Vejledning om Supplerende dagpenge

Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om Supplerende dagpenge 2 Vejledning om supplerende dagpenge 5 Indviklede regler 6 Supplerende dagpenge 6 Fradrag i dagpenge 7 Kontrollabelt og ukontrollabelt arbejde 9 Løndokumentation 10 Ophavsrettigheder,

Læs mere

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold Fredericia Maskinmesterskole Center for Drift og Vedligehold På Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold erhverver den studerende de nødvendige værktøjer og kompetencer

Læs mere

Bilag 1: Kravspecifikation

Bilag 1: Kravspecifikation Bilag 1 Kravspecifikation Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af ordregivende myndigheder... 4 3. Beskrivelse af den hidtidige opgavevaretagelse... 4 4. Opgavevaretagelsen... 4

Læs mere

Tilskud til privat børnepasning

Tilskud til privat børnepasning Tilskud til privat børnepasning Hvad er Frit valg-ordningen? Kommunalbestyrelsen skal give forældre mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning i stedet for at benytte en plads i et kommunalt

Læs mere

Skat 2014. Rejseudgifter.

Skat 2014. Rejseudgifter. Skat 2014 Rejseudgifter. 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl.

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Dette informationshæfte er blevet til i samarbejde mellem SKAT og idrættens organisationer. Hæftet

Læs mere

Årsberetning 2005. De Pædagogiske Diplomuddannelser

Årsberetning 2005. De Pædagogiske Diplomuddannelser Årsberetning 2005 De Pædagogiske Diplomuddannelser Udarbejdet af Censorformandsskabet gældende for perioden 1. august 2004 31.december 2005 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Side 3 2. Censorformandskabet

Læs mere

HÅNDBOG til Borgerstyret. Personlig Assistance efter Servicelovens 95. Social og Handicap Varde Kommune 03-07-2014

HÅNDBOG til Borgerstyret. Personlig Assistance efter Servicelovens 95. Social og Handicap Varde Kommune 03-07-2014 HÅNDBOG til Borgerstyret 2014 Personlig Assistance efter Servicelovens 95 Social og Handicap Varde Kommune 03-07-2014 Håndbog til Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 95 Indholdsfortegnelse

Læs mere

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3 OK 2013 2015 Løn- og overenskomstkatalog 3 Løntabellerne for det kommunale- og regionale område gælder for perioden fra den 1. januar 2014 og frem til den 1. oktober 2014. Lønningerne på det statslige

Læs mere

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere der ikke er medlem af en a-kasse Er du medlem af en a-kasse skal du udfylde et andet skema. Husk at læse vejledningen til dette skema. Du

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Møde i formandskabet for FUHA

Møde i formandskabet for FUHA Dorte Jeppesen, Danske Regioner, Simon Heidemann, TL, næstformand, Lotte Meilstrup, FOA, 2. næstformand cc. John Steffensen, sekretariatet Møde i formandskabet for FUHA Dato: 9. marts 2011 Sagsbehandler:

Læs mere

Eksamenshåndbog EUD. Tekniske uddannelser på Mercantec

Eksamenshåndbog EUD. Tekniske uddannelser på Mercantec Eksamenshåndbog EUD Tekniske uddannelser på Mercantec Revideret september 2014 Formål Eksamensreglementet skal sikre, at prøver i de tekniske erhvervsuddannelser på Mercantec gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Årsberetning 2012/2013. Censorformandskabet. ved. Sygeplejerskeuddannelsen

Årsberetning 2012/2013. Censorformandskabet. ved. Sygeplejerskeuddannelsen Årsberetning 2012/2013 Censorformandskabet ved Sygeplejerskeuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse Resume.3 1. Indledning.4 1.1 Kort beskrivelse af censorkorpsets sammensætning.6 2. Årets arbejde i Censorformandskabet..7

Læs mere

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende i løbet af prøven.

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende i løbet af prøven. EKSAMENSREGLEMENT (Gælder også INTERNE PRØVER, med mindre andet er meddelt) Eksamensansvarlige: Janne Mikkonen og Maiken Huniche Skriftlig og mundtlig eksamen Mødetid Ved brug af IT (egen bærbar pc eller

Læs mere

VUC Roskilde Fra A til Z

VUC Roskilde Fra A til Z VUC Roskilde Fra A til Z En guide til vigtig information 2013-2014 Side 1 af 35 rev: 2014-02-07 Hvornår har vi ferie? VELKOMMEN TIL VUC Kære kursist Velkommen til kursusåret 2013/2014. Denne håndbog giver

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Timelønnet undervisning. Censorvederlag

FINANSMINISTERIET. Timelønnet undervisning. Censorvederlag FINANSMINISTERIET Cirkulære om Timelønnet undervisning samt cirkulære om Censorvederlag 2001 INDHOLD Side Cirkulære om timelønnet undervisning Indledende bemærkninger... 1 Område... 1 Løn mv.... 2 Forberedelse,

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

avisen LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere e Bistandsværger i Danmark juli 2012 Nr. 88 KORT NYT... Referat fra Landsmøde Kursus

avisen LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere e Bistandsværger i Danmark juli 2012 Nr. 88 KORT NYT... Referat fra Landsmøde Kursus juli 2012 Nr. 88 avisen ISSN 1396-2620 FAGLIGT TALT... Brevet til Astrid Krag Kommisoriet Møde Folketingets Sundhedsudvalg Problematikken for de grønlandske bistandsværger Møde med Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Midlertidige ansættelser

Midlertidige ansættelser Midlertidige ansættelser Dansk Magisterforening Magistrenes Hus Lyngbyvej 32 F 2100 København Ø Telefon: 39 15 30 45 Telefax: 39 15 30 55 dm@magister.dk www.magister.dk Redaktion: Arkæolog Hanne Dahlerup

Læs mere