Vejledning til censorformandskaberne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til censorformandskaberne"

Transkript

1 Censorsekretariatet Vejledning til censorformandskaberne Censorsekretariatet, Porthusgade 1, 9000 Aalborg,

2 Indhold Censorformandskabets arbejdsopgaver... 2 Censorsekretariatets arbejdsopgaver... 2 Principper for honorering af censorformandskaberne... 4 Honorering af censorformandsskabet... 4 Vejledning til udfyldelse af blanketter... 5 Blanket til honorering af ankenævnsdeltagelse og rejseudgifter... 5 Blanket til årlig honorering... 6 Brug af hjemmesiden... 7 Log-in... 7 Din Censorformandskabsprofil... 7 Min profil... 8 Beskikkelser... 8 Censorformandskabsdelen... 9 Rapporter og statistik... 9 Beskikkelsesansøgninger Censorer Behandlede ansøgninger Ændring i behandlede ansøgninger Ikke-allokerede prøver Censordelen Tilbudte prøver Censorallokeringer Opret ny censorrapport Passivperioder Eksaminatordelen Prøver Eksaminatorrapport Allokeringsprincippet

3 Censorformandskabets arbejdsopgaver Censorformandskabet er etableret med det formål at højne kvaliteten på KVU, VVU og PBA-uddannelserne. Censorformand og en eller flere næstformænd vælges for en 4-årig periode af censorerne i censorkorpset. Censorkorpsets formand og næstformand danner censorformandskabet. Mindst en af censorerne i formandskabet skal være aftagercensor. Arbejdsopgaverne omfatter: Repræsentere censorerne i censorkorpset over for Uddannelses- og Forskningsministeriet og institutionerne Fungere som koordinerende bindeled mellem censorer, institutioner og Uddannelses- og Forskningsministeriet Følge gældende lovgivning for området som Eksamensbekendtgørelse nr af 16/12/2013 om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser, studieordninger, karakterbekendtgørelsen mf. Rådgive institutioner og Uddannelses- og Forskningsministeriet på grundlag af censorrapporterne om uddannelsernes kvalitet og hensigtsmæssighed i forhold til arbejdsmarkedet, og i forhold til videre uddannelsesforløb Afgive årlig beretning til institutionerne og Uddannelses- og Forskningsministeriet. Beretningen afgives på baggrund af censorrapporterne Besvare høringer om væsentlige ændringer i uddannelsernes bekendtgørelser og studieordninger Rådgive Uddannelses- og Forskningsministeriet ved beskikkelse af censorer som led i kvalitetssikringsarbejdet Stå til rådighed for hverv med tilknytning til censorvirksomheden, som censorformandskabet får tillagt i kraft af andre regler Censorformandskabet medvirker til en løbende dialog om udviklingen i uddannelsen/fag ved mindst hvert andet år at afholde kontaktmøder/censormøder med institutioner og censorerne. Siden opstart af formandskaberne har det fungeret ved, at der afholdes formandskabsmøder to gange om året. Samt deltagelse i f.eks. netværksmøder Censorsekretariatets arbejdsopgaver Censorsekretariatet er et administrativt organ, hvis primære opgave er at allokere censorer til eksamener på de kortere og videregående uddannelser inden for: Merkantile erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser IT KVU uddannelser og IT professionsbacheloruddannelser Akademiuddannelser, AU De tekniske KVU uddannelser og professionsbacheloruddannelser Den merkantile diplomuddannelse 2

4 Censorsekretariatet er det koordinerende bindeled mellem censorer og uddannelsesinstitutioner, og står bl.a. for alt det praktiske arbejde med allokering af censorer. Vi udarbejder eksamensstatistikker, holder os ajourført med viden omkring nye bekendtgørelser, studieordninger m.m., og er behjælpelige ved nedsættelse af ankenævn, hvis en studerende anker en klage over afgørelsen vedrørende prøver og prøveforløb. Derudover står vi for indstilling af censorer til ministeriel beskikkelse. Vi fungerer som sekretariatet for de landsdækkende Censorformandskaber, som hører under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Vi servicerer Censorformandskaberne i deres arbejde for kvalitet og lighed på tværs af uddannelserne, for på den måde at sikre de studerende en ensartet og fair eksamen. Censorsekretariatet besvarer ikke mindst spørgsmål fra uddannelsesledere, administrative medarbejdere, censorer og Uddannelses- og Forskningsministeriet, og er en vigtig medspiller i arbejdet omkring at skabe kvalitet og ensartethed på de uddannelser som vi allokerer censorer for. 3

5 Principper for honorering af censorformandskaberne Antal personer i et censorformandsskab Et formandskab bestående af en formand og en næstformand dækker de uddannelser, der hører under formandskabet. Såfremt det er valgt, at der skal vælges mere end en næstformand deles honoraret ligeligt mellem næstformændene. Honorering af censorformandsskabet Formandsskabets årlige honorar dækker mødedeltagelse og løsning af formandsskabets opgaver. Med mindre der er indgået særlig aftale med bestyrelsen for censorsekretariatet om særlige opgaver i de enkelte formandsskaber, kan der maximalt afregnes følgende pr. år: Censorformand kr. Censornæstformænd kr. Dertil kommer læsning af censor- og eksaminatorrapporter samt opfølgning på disse. Der gives 2,0 kr. pr. rapport, såfremt at disse fremkommer med kommentarer, ellers ydes der ikke honorar. Eksempelvis vil et formandskab med et samlet antal rapporter på 600 stk. se sådan ud: Censorformand kr. Rapporter 600 x 2,0 = kr kr. Censornæstformand kr. Rapporter 600 x 2,0 = kr kr. Såfremt at der eksempelvis er to næstformænd i et formandskab vil honoreringen blive følgende: 1. Censornæstformand kr. Rapporter 600 x 2,0 = kr kr. 2. Censornæstformand kr. Rapporter 600 x 2,0 = kr kr. I alt for to censornæstformænd: = kr. Afregningen foretages altid i henhold til det foregående års rapporter. Ved flere næstformænd afregnes jf. ovenstående retningslinjer. Rejseafregning afregnes særskilt efter nedenstående retningslinjer. 4

6 Rejseafregning De nødvendige rejseomkostninger for deltagelse i møder afregnes iht. Cirkulære om tjenesterejseaftalen af 30. juni 2000 med efterfølgende satsregulering. Det skal altid sikres, at rejsen er planlagt så der tages rimelige økonomiske hensyn. Som udgangspunkt skal der altid benyttes offentlige transportmidler, men hvis det i den konkrete situation kan dokumenteres, at det er mest hensigtsmæssigt at anvende egen bil, vil der kunne udbetales kørselsgodtgørelse efter statens høje kørselstakst. Det vil være muligt at anvende flyrejse, hvis det ud fra en samlet økonomisk helhedsvurdering kan godtgøres, at det er den mest fordelagtige rejseform. Indberetning af honorering Afregning af honorering og eventuelle rejseudgifter skal sendes til censorsekretariatet som er ansvarlig for afregningen. Både censorformand og censornæstformand skal udfylde honoreringsblanket. Vær opmærksom på at der skal medsendes bilag. Censorformanden for det enkelte formandskab skal altid attestere en ansøgning for den årlige honorering fra en næstformand inden den sendes til censorsekretariatet. Det vil sige, at censornæstformænd altid skal sende en ansøgning direkte til censorformanden, som derefter videresender den underskrevet til censorsekretariatet. Når Censorsekretariatet modtager korrekt udfyldt blanket, sendes denne til lønkontoret til videre behandling. Vejledning til udfyldelse af blanketter Blanket til honorering af ankenævnsdeltagelse og rejseudgifter Du finder blanketten på under menupunktet Organisering. Du skal udfylde: Alle informationer under Personlige data Markere om du ønsker timerne/honoraret udbetalt som A- eller B-indkomst Markere om indberetningen vedrører ankenævnsdeltagelse, censormøde eller andet, og i tilfælde af andet oplyse hvad der skal honoreres for, under Årsag til timeseddelfremsendelsen OBS ved censormøder, censorformandskabsmøder og andre møder, hvor der deltages i rollen som censorformand honoreres udelukkende for rejseomkostningerne og kørselstid. Mødedeltagelsen og forberedelse hertil indgår i det årlige honorar Afhængig af aktivitetstypen udfyldes enten feltet for Timer vedr. ankenævnsdeltagelse eller Timer vedr. censormøde/andet Eventuelt antal kørte kilometer udbetales til høj sats Når du har underskrevet blanketten sender du denne til Censorsekretariatet, sammen med eventuelle bilag for transport, ved rejse med offentlig transport eller f.eks. bropenge 5

7 Blanket til årlig honorering Blanketten til den årlige honorering finder du på under menupunktet Organisering. Når det er tid til at indsende blanketten til lønkontoret modtager du en fra Censorsekretariatet. Dette sker som udgangspunkt i september måned med tilbagevirkende kraft. Inden blanketten sendes til Censorsekretariatet skal den for censornæstformændene først sendes forbi censorformanden. Du skal udfylde: Først bedes du udfylde de personlige oplysninger i dokumentet Dokumentet er inddelt i henholdsvis Opgaver Censorformand og Opgaver Censornæstformand. Vælg det felt som er aktuelt for dig, og udfyld her timer, á kr. og kr. i alt ud for de forskellige og for dig aktuelle opgaver Udfyld feltet Aflønning Underskriv feltet dato og underskrift (fremsender) 6

8 Brug af hjemmesiden Log-in For at tilgå din profil skal du logge ind på hjemmesiden For at logge på hjemmesiden skal bruge dit femcifrede brugernummer, som du har fået tilsendt sammen med din adgangskode. Har du glemt dine brugeroplysninger, kan du få dem gensendt ved at trykke på glemt adgangskode. Din Censorformandskabsprofil Når du er logget ind, vil en menu fremgå i højre side med en række funktioner og muligheder, disse gennemgås nedenfor. 7

9 Min profil Her kan du se og rette i dine stamoplysninger, samt ændre din adgangskode. Det er ligeledes her du opdaterer og tilføjer ansættelsesforhold, og markerer, hvis du kan censurere på engelsk. Det er vigtigt, disse oplysninger er opdateret, og det er dit ansvar at dette sker. Oplysningerne skal sikre korrekt allokering og sørge for du kan modtage vigtige informationer. Beskikkelser Her kan du se, hvilke beskikkelser du har som censor på det pågældende tidspunkt. 8

10 Censorformandskabsdelen Rapporter og statistik Her finder du censor- og eksaminatorrapporter fra de enkelte prøver. Disse har du mulighed for at søge frem fra en given periode. Du kan ligeledes søge en specifik rapport frem, ved at søge på enten censornummer eller prøvenummer. Censor- og eksaminatorrapporter til samme prøve vil altid ligge efter hinanden i systemet, såfremt begge er udfyldt. Hvert år er der fra Ministeriets eller formandskabernes side besluttet et Årets tema til rapporterne, som Censorsekretariatet sørger for bliver integreret i rapportens spørgsmål. Censorsekretariatet sørger desuden for, at formandskaberne modtager besvarelserne. Du kan ligeledes se statistik på de uddannelser du er formand/næstformand på. Du har mulighed for at se følgende statistikker og data: Allokeringsstatistik Afstand Alder Interne/aftager Antal allokeringer pr censor Antal studerende pr. censor Allokeringer på uddannelsen Beskikkelsesstatistik Opdelt på fag Karakterstatistik Fordelt på kategorier/kvalifikationer Rapporter Censor og eksaminatorrapport Opsummering af censorrapporter Statistik for censorrapporter Oversigt over eksaminator-/censorrapportspørgsmål Diverse Excel-udtræk til årsberetning Ad hoc allokeringer 9

11 Beskikkelsesansøgninger Her finder du censorernes ansøgninger, som afventer vurdering fra Formandskabet og Ministeriet. Ønsker du at finde en specifik ansøgning har du mulighed for at søge på censornummer eller navn. Du kan desuden hente statistik for de indstillede censorer bl.a. omkring antal beskikkede censorer på uddannelsen, fordeling mellem intern/aftager, geografi mv. Her kan du sende til censor. F.eks. hvis du ønsker at de uddyber deres ansøgning eller du savner dokumentation for kvalifikationer, førend ansøgningen kan endeligt vurderes. Når du har vurderet ansøgningen vælger du enten indstil eller indstil ikke den pågældende censor til beskikkelse ved Uddannelses- og Forskningsministeriet. Her kan du skrive noter til eget brug. Når du har godkendt en censors ansøgning udfører Censorsekretariatet det administrative arbejde, forbundet med at få censor godkendt ved Uddannelses- og Forskningsministeriet. Når en censors ansøgning er endeligt godkendt modager denne besked via , om at de har modtaget den ønskede beskikkelse. 10

12 Vælger du indstil ikke vil censor ligeledes modtage en herom, dog først næste gang ansøgninger indsendes til Ministeriet, da systemet så laver en kørsel på de tilbageværende ansøgninger. Har censor spørgsmål til afvisningen af dennes ansøgning, er det Formandskabet, som skal besvare spørgsmål herom. Censorer Her får du et overblik over, hvilke censorer du har på dine uddannelser og/eller specifikke fag. Du har også mulighed for at søge en specifik censor frem ud fra navn, telefonnummer eller . Du finder i oversigten censorernes censornummer, navn og kontaktoplysninger. Trykker du på et censornummer, vil du kunne se denne censors ansøgning/cv. Nederst på denne side vil du desuden, for hver prøve, kunne se de rapporter censor har udfyldt. Behandlede ansøgninger Her kan du se de beskikkelsesansøgninger, som er behandlet. Er der sket en fejl eller af anden årsag en beskikkelse, som skal revurderes eller ændres, har du her mulighed for foretage ændringer. Du kan søge information frem for en given uddannelse og/eller fag, men du kan også søge en specifik censor frem ud fra dennes censornummer eller navn. 11

13 Ændring i behandlede ansøgninger Ønsker du at foretage ændringer i vurderingen af en allerede behandlet ansøgning, kan du gøre det her. Du foretager ændringer således: - Søg censor og dennes ansøgning frem ved at indtaste censornummer eller navn i søgefeltet og tryk søg - Tryk på den blå blyant til højre, for at redigere - Blyanten ser nu således ud: Tryk på grøn for at godkende, og orange for at afvise ansøgningen. Ikke-allokerede prøver Her kan du få et overblik over, hvor mange og hvilke prøver, vi lige nu er i gang med at finde censorer til på fine uddannelser. 12

14 Censordelen Denne del vedrører din rolle som censor, og nedenfor finder du en præsentation af de forskellige funktioner, inden for hvert menupunkt. Tilbudte prøver Her kan du se, hvilke prøver du har fået tilbudt. Du kan fx lave et tjek her, hvis du i en periode ikke synes du er blevet tilbudt censorater, og se om det reelt er tilfældet eller om forespørgslerne måske havner i uønsket post i din mailboks. Censorallokeringer Her kan du se de prøver du er og har været allokeret til. Er det en afsluttet prøve, hvor du har udfyldt din censorrapport, kan du ligeledes se denne. Opret ny censorrapport Når en eksamen er afsluttet skal du udfylde din censorrapport. Vælg først opret ny censorrapport i menuen. Du vil nu se en oversigt over de prøver, du mangler at udfylde censorrapport på. Tryk på opret rapport, og du vil se et skema med spørgsmål som du bedes udfylde. Dette er afgørende data for Formandskabet, som bruger disse i deres kvalitetssikringsarbejde samt til årsberetningen til Uddannelses- og Forskningsministeriet. Derfor er din rapport og indholdet heraf også af betydning, uanset om det er positiv eller negativ kritik. Når du er færdig med din rapport trykker du indsend. Trykker du ikke indsend, vil rapporten fortsat stå som ikke værende udfyldt. Passivperioder Under passivperioder kan og bedes du angive, hvis der er tidsperioder, hvor du ikke ønsker eller ikke har mulighed for at tage censur. Dette gælder både kortere og længere periode, hvis du f.eks. har orlov, ferie, 13

15 kurser eller afholder eksamen. I en passivperiode vil du ikke modtage forespørgsler ej heller opringninger, hvis Censorsekretariatet eksempelvis har problemer med at afsætte et hastecensur. Alt du skal gøre er, at trykke på opret passivperiode, og udfylde start- og slutdato for den periode du ikke har mulighed for at tage censur. 14

16 Eksaminatordelen Prøver Her kan du se de prøver du er og skal være eksaminator på. Eksaminatorrapport Når en eksamen for et af dine hold er afsluttet, skal du udfylde din eksaminatorrapport. Vælg først opret ny eksaminatorrapport i menuen. Du vil nu se en oversigt over de prøver, du mangler at udfylde eksaminatorrapport på. Tryk på opret rapport, og du vil se et skema med spørgsmål som du bedes udfylde. Dette er vigtig data i kvalitetssikringsarbejdet. Når du er færdig med din rapport trykker du indsend. Trykker du ikke indsend, vil rapporten fortsat stå som ikke værende udfyldt. Allokeringsprincippet Allokeringsprincippet omhandler måden systemet udvælger de censorer, der har de relevante beskikkelser, opfylder habilitetskravene etc. Yderligere sorteres denne bruttoliste af censorer ud fra de kriterier, som er fremsat af den eksamensafholdende skole på bestillingen. Hvis der f.eks. ønskes en censor fra nærområdet, tages der i bruttolisten højde for afstand fra censors bopæl til det postnummer, som prøven afholdes i. Ligeledes hvis der er behov for en censor som kan tage prøven på engelsk mv. 15

På sekretariatets Censor IT-side: censor-it.censorerne.dk tastes alle bestillinger.

På sekretariatets Censor IT-side: censor-it.censorerne.dk tastes alle bestillinger. Opdateret 13.3.2015 Censor IT vejledning til eksamensadministration... 1 Vejledning til menupunkterne... 1 Log ind... 1 Min profil... 2 Censorbestillinger... 2 Opret ny bestilling... 2 Eksaminatorer...

Læs mere

Årsberetning 2012/2013. Censorformandskabet. ved. Sygeplejerskeuddannelsen

Årsberetning 2012/2013. Censorformandskabet. ved. Sygeplejerskeuddannelsen Årsberetning 2012/2013 Censorformandskabet ved Sygeplejerskeuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse Resume.3 1. Indledning.4 1.1 Kort beskrivelse af censorkorpsets sammensætning.6 2. Årets arbejde i Censorformandskabet..7

Læs mere

Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE.

Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE. S C I E N C E U D D A N N E L S E K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Bilag 3: Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE. S A G S N O T A T 15. JULI 2014 Vedr.:

Læs mere

Årsberetning 2005. De Pædagogiske Diplomuddannelser

Årsberetning 2005. De Pædagogiske Diplomuddannelser Årsberetning 2005 De Pædagogiske Diplomuddannelser Udarbejdet af Censorformandsskabet gældende for perioden 1. august 2004 31.december 2005 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Side 3 2. Censorformandskabet

Læs mere

Censorberetning Ingeniører og Diplomuddannelser i IT og Teknik 2013

Censorberetning Ingeniører og Diplomuddannelser i IT og Teknik 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Beretning fra censorformandskabet for Ingeniøruddannelserne samt Diplomuddannelserne i IT og Teknik 2013... 2 Første del... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau...

Læs mere

Censorformandsrapport 20112012 Maskiningeniørcensorkorpset. Censorformandsrapport - Maskiningeniørcensorkorpset Perioden 1/9 2011 31/8 2012

Censorformandsrapport 20112012 Maskiningeniørcensorkorpset. Censorformandsrapport - Maskiningeniørcensorkorpset Perioden 1/9 2011 31/8 2012 Censorformandsrapport 20112012 Maskiningeniørcensorkorpset Censorformandsrapport - Maskiningeniørcensorkorpset Perioden 1/9 2011 31/8 2012 Indledning Den samlede censorformandsrapport for Maskincensorområdet

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Praktiske oplysninger for censorer ved. Læreruddannelsen UCC

Praktiske oplysninger for censorer ved. Læreruddannelsen UCC Praktiske oplysninger for censorer ved Læreruddannelsen UCC Vi byder dig velkommen til Læreruddannelsen, Professionshøjskolen UCC. Læreruddannelsen Zahle Linnésgade 2, 1361 København K Læreruddannelsen

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem (for boligorganisationer og selvejende institutioner) 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. I 1 NDLEDNING...

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Tværgående censorårsberetning 2013

Tværgående censorårsberetning 2013 Tværgående censorårsberetning 2013 Konklusioner på baggrund af beretningerne fra censorformandskaberne for de erhvervsrettede videregående uddannelser (erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser,

Læs mere

Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne 11

Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne 11 Beretning fra censorformandskabet for HD-censorkorpset 2013 3 Første del 3 Resumé 3 1. Indledning 4 1.1 Formandskabet for HD-censorkorpset 4 1.2 Censorkorpsets sammensætning 5 2. Årets arbejde i censorformandskabet

Læs mere

Møde i formandskabet for FUHA

Møde i formandskabet for FUHA Dorte Jeppesen, Danske Regioner, Simon Heidemann, TL, næstformand, Lotte Meilstrup, FOA, 2. næstformand cc. John Steffensen, sekretariatet Møde i formandskabet for FUHA Dato: 9. marts 2011 Sagsbehandler:

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem For revisorer 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESDIAGRAM FOR REVISOR... 4 3. ADGANG

Læs mere

Conventus manual til foreninger i Ikast-Brande Kommune

Conventus manual til foreninger i Ikast-Brande Kommune Conventus manual til foreninger i Ikast-Brande Kommune Indholdsfortegnelse Hvad er Conventus?... 3 Andre funktioner i Conventus... 3 Opret din forening i Conventus... 4 Kultur og Fritid forventer... 5

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk Samlet guide til Portalen Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN PÅ PORTALEN... 3 Lær at bruge Portalen...

Læs mere

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen Februar 2008 Indholdsfortegnelse FORORD 1. INTRODUKTION... 3 2. RESUMÉ...

Læs mere

Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95

Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95 Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95 Marts 2011 INDHOLD INDLEDNING... 4 1. BPA ORDNING GENERELT... 4 1.1. DET SIGER LOVEN... 4 1.1.1. RETNINGSLINJER I AALBORG KOMMUNE... 5 1.1.2. ADMINISTRATION

Læs mere

HånDBOG. Håndbog om BPA-ordningen. i henhold til Servicelovens 96

HånDBOG. Håndbog om BPA-ordningen. i henhold til Servicelovens 96 HånDBOG Håndbog om BPA-ordningen i henhold til Servicelovens 96 Titel: Håndbog om BPA-ordningen i henhold til Servicelovens 96 Udarbejdelse: Social & Handicap, Gentofte Kommune, 2010 Layout: Operate A/S

Læs mere

Brugervejledning for virksomheder

Brugervejledning for virksomheder Brugervejledning for virksomheder Indholdsfortegnelse 1 Hvad kan virksomheden bruge Praktikpladsen.dk til?... 2 2 Virksomhedens forside... 2 3 Rediger virksomhedsprofil... 3 3.1 Stamdata... 3 3.2 Øvrige

Læs mere

Guide til medlemskartoteket

Guide til medlemskartoteket Guide til medlemskartoteket Bliv klogere på Í Redigerer af foreningens medlemmer Í Oprettelse af nye medlemmer Í Udtræk af medlemslister Í Registrering af ansvarsområder Í Indberetning Í Kontingentsatser

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Conventus manual til foreninger i Ikast-Brande Kommune

Conventus manual til foreninger i Ikast-Brande Kommune Conventus manual til foreninger i Ikast-Brande Kommune Indholdsfortegnelse Hvad er Conventus?... 3 Andre funktioner i Conventus... 3 Opret din forening i Conventus... 4 Kultur og Fritid forventer... 5

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

Vejledning om Supplerende dagpenge

Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om Supplerende dagpenge 2 Vejledning om supplerende dagpenge 5 Indviklede regler 6 Supplerende dagpenge 6 Fradrag i dagpenge 7 Kontrollabelt og ukontrollabelt arbejde 9 Løndokumentation 10 Ophavsrettigheder,

Læs mere