Areal pr. person m 2 /person m 2 /person

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Areal pr. person 20-25 m 2 /person 10-20 m 2 /person"

Transkript

1 Tabel 17. Vurdering af risiko for vækst af skimmelsvampe, udtrykt ved direkte og indirekte mål. Risiko for vækst 0 1 Ingen risiko Svag risiko Fugt-historie vedr. vandskader Ingen eller Varighed < 1 uge af eller opfugtning. mere end 10 år siden. nuværende vandskade. Hurtigt udtørret tidligere vandskade. Aktuel fugtudbredelse i m 2 rum/lokaler. Fugt i træ, træbaseret, materiale, < 16 % % tapet (vægt %). (Vinter < 10 %) (Vinter %) Beton, vandaktivitet. < 0,95 ren overflade > 0,95 ren overflade < 0,85 med tapet, støv 0,85-0,95 med tapet, støv Gipsplader, vandaktivitet. < 0,85 0,85-0,90 Bygningskonstruktioners risiko Rum fjernt fra vådrum, Tunge omgivende for fugtskader: skjulte vandinstallationer, konstruktioner med Grund, tag, ydervæg, kælder, tagrum, kælder eller uorganiske materialer. vådrum, fugtisolering, kuldebroer. grundkonstruktion. Ingen kuldebroer. Tør grund og gode drænforhold. Vedligehold og bygningssvigt. Godt vedligehold God udvendig vedligehold Ingen bygningssvigt Enkelte bygningssvigt Materialers følsomhed for vækst. Uorganiske, glatte Uorganiske, limede, porøse Målt luftfugtighed i rummet i < 40 % vinter % vinter længere perioder (RF %). < 60 % sommer % sommer Areal pr. person m 2 /person m 2 /person eller ventilation. 8 l/s person 6 l/s person Brugervaner Daglig udluftning og ingen Nogen tøjtørring, men med tøjtørring. God rengøring. daglig udluftning. God rengøring. Samlet vurdering 96

2 2 3 Bemærkninger Middel risiko Stor risiko Varighed 1 uge Langvarig opfugtning Ved lave temperaturer (< 10 C) op til 6 mdr. > 3-6 mdr. rykker eksponeringsskalaen Tidligere vandskade Hyppige kortvarige eller 1 trin til venstre. Ved høj med efterladt støv. længerevarende fugt- temperatur > 30 C flyttes skader eller opfugtninger. skalaen 1 skalatrin til højre. 1-3 m 2 > 3 m 2 Større areal kan betyde langsommere udtørring og dermed større risiko for vækst % > 20 %, langvarig opfugtning. Måles højere fugtindhold end (Vinter %) (Vinter > 17 %). forventet i materialer, er der > 0,95 med tapet, støv Kun ved lang tids opfugtning. en unormal opfugtning med > 0,95 med tapet, støv risiko for skimmelvækst senere. 0,90-0,95 > 0,95 Derfor skal målingen i en tør periode (vinter) vurderes efter en lavere grænse, som vist for træ. For øvrige materialer vedr. vinterforhold se tabel 7 i kapitlet: Vurdering af fugtens betydning for væksten af skimmelsvampe. Nybyggeri, fugtig grund, Baderum og køkken med let Tilliggende rum til det bedømte lette ydervægge, skjulte væg- eller gulvkonstruktion rum har betydning, hvis der er vandinstallationer. Tillig- og skjulte vandrør. lufttransport fx via huller gende tagrum m. parallel- Kuldebroer i forbindelse til rørføringer. tag eller built up-tag. med organisk overflade- Vedligehold af især tag, Tilliggende kælder/grund- materiale fx tapet. ydermure og grundens dræning konstruktion m. orga- Utæt tag eller fugtig grund bør inddrages i vurderingen. niske materialer. Flere bygningssvigt. Mange bygningssvigt. De angivne bygningssvigt skal have fugtmæssig betydning. Organiske glatte Organiske, ru overflader. Gælder under forudsætning af overflader. opfugtning. Medtag evt.materialernes øvrige tilstand jf. tabel % vinter > 70 % vinter Den relative fugtighed ved % sommer > 80 % sommer overfladen af kuldebroer er normalt højere end rumluftens. Se figur m 2 /person < 5 m 2 /person i tætte, ikke Tallene for m 2 gælder boliger og udluftede boliger. Små, er baseret på luftskifte på ca. tætbeboede soverum. 0,5 pr. time. L/s. Forudsætter ophold mindst ½ døgn, og at 4 l/s person < 2 l/s person der er kuldebroer. Ingen udluftning og Megen tøjtørring, madlav- Risikoen afhænger af megen tøjtørrring. ning, mange planter, ingen bygningens infiltration, Middel rengøring udluftning el. mekanisk basisventilationen og ventilation. Dårlig rengøring. isoleringsstandarden. 97

3 Tabel 18. Vurdering af risiko for eksponering af skimmelsvampe, udtrykt ved indirekte og direkte mål. Arealangivelse er pr. rum, lokale eller bolig. Risiko for eksponering 0 1 Ingen risiko Svag risiko Lugt af mug Ingen Ringe Synlig vækst i rummet, Ingen vækst < 0,25 m 2 inklusiv området over nedhængt loft. Skjult vækst i væg, gulv og < 0,5 m 2 < 1-3 m 2 loftkonstruktion, bag tapet, under Pvc-belægning. Vækst i tilstødende rum, tag, < 3 m m 2 kælder uden eller med Uden lufttilgang Uden lufttilgang direkte lufttilgang. Vækst i ventilationsanlægs Ingen < 0,25 m 2 indblæsningsdel. Støvede omgivelser i rum Rent Let tilstøvet med skimmelsvampevækst. < 0,1 g/m 2 gulv 0,1-0,2 g/m 2 gulv Samlet vurdering 98

4 2 3 Bemærkninger Middel risiko Stor risiko Nogen Kraftig Lugten kan stamme fra bakterier, som ikke anses for sundhedsskadelige. 0,25-3 m 2 > 3 m 2 Vurdering på baggrund af skimmelsvampenes slægt og art fremgår af tabel m 2 > 10 m 2 Er der luftadgang, som kan give skimmelsvampe i rummet/lokalet? Tallet forudsætter minimal luftadgang. > 10 m 2 eller mindre, hvis > 10 m 2 og der er Der er ofte undertryk i beboelder er utætheder til op- utætheder til sesrum i forhold til kældre, og holdsrummet, fx utætte opholdsrummet. undertryk i loftsrum i forhold til skakte og rørføringer. opholdsrum. Velventilerede loftsrum anses for mindre risikofyldte end uventilerede loftsrum. 0,25-3 m 2 > 3 m 2 Hvis anlægget forsyner flere rum, sker der en vis fortynding, som nedsætter eksponeringen i det enkelte rum. Støvet Meget støvet 0,2-0,5 g/m 2 gulv > 0,5 g/m 2 gulv 99

5 Tabel 19. Vurdering af eksponeringskildens specifikke styrke, dvs. risikoen for sundhedsmæssig effekt af skimmelsvampe, udtrykt ved indirekte og direkte mål. Foretag kun måling og vurdering af nødvendige/ relevante mål for styrken. Eksponeringens 0 1 styrke Ingen Svag Biomasse (MycoMeter TM Test) < Klasse A Klasse B Vækst på aftryksplader < 10 cfu pr. aftryksplade 1) cfu pr. aftryksplade 1) (5 cm i diameter). Skimmelsvampe i materialeprøver Ingen < 100 cfu pr. gram Særlig biologisk aktive Ingen SBAS eller andre Skimmelsvampe (ikke SBAS) svampe (SBAS) og andre svampe i vækst. tilstede i forhøjet omfang skimmelsvampe i bygningerne. (i vækst). Skimmelsvampe i gulvstøv < 1000 cfu/g støv cfu/g støv < cfu/g støv cfu/g støv Skimmelsvampe i indblæsnings < 200 cfu/g støv cfu/g støv ventilations kanaler - afskrabet Luftbårne skimmelsvampe < 100 cfu/m 3 1) cfu/m 3 Inklusive indblæsningsluft fra ventilationsanlæg Samlet vurdering 1) Colony forming units (cfu) ~ levedygtige skimmelsvampe målt ved den nævnte metode. 100

6 2 3 Bemærkninger Middel Stor > 450 >> 450 Tallet er en indikator for Klasse C (op til mange tusinde) biomasse, analyseret som Visning Over nævnt under beskrivelsen af metoden. >50 cfu pr. aftryksplade 1) >> 50 cfu pr. aftryksplade 1) Aftryksplade på V8 eller (omkring 100) DG18 agar. Støv på prøvestedet kan vise høje værdier uden vækst på stedet cfu pr. gram >> cfu pr. gram Findelt, opslemmet materiale dyrket på V8 eller DG18 agar. Skimmelsvampe (SBAS) SBAS skimmelsvampe og SBAS skimmelsvampe: Visse tilstede i større omfang øvrige skimmelsvampe i arter af Stachybotrys, Trichoder- (dominerende) dvs. som omfang jf. kolonnen ma, Aspergillus, Penicillium, nævnt i værdierne i middel eller mere. Chaetomium m.fl. Se kapitlet kolonnen svag. For allergikere: De Vurdering af skimmelsvampe- For allergikere: Forhøjet fleste skimmelsvampe i vækst og dens betydning for koncentration af skimmel- bygninger jf værdierne i sundheden. svampe jf. værdierne i kolonne middel eller mere. Sporer fra trænedbrydende kolonne svag. svampe og gærsvampe kan kun i meget stort omfang give anledning til allergiske reaktioner cfu/g støv >> 7000 cfu/g støv Dyrket som 30 mg direkte ud cfu/g støv >> cfu/g støv (kan sæd på V8 agar. være op mod 10 6 ) Dyrket efter fortyndingsrække på DG 18 agar cfu/g støv >> 2500 cfu/g støv Dyrket som 30 mg direkte udsæd på V8 agar cfu/m 3 >> 500 cfu/m 3 BIAP-slitsampler dyrket på V8 agar. Indblæsningsluftens risikoklasse 0 bør højst være som udendørs niveau (varierer over året og døgnet). Øvrig vurdering forudsætter typiske udendørs skimmelsvampe. Bemærk hvilke slægter, der findes. Læg vægt på støvets skimmelsvampe. 101

7 Tabel 20. Sandsynlighed for at skimmelsvampe sammen med andre indeklimaforhold kan medvirke til sygdom og symptomer *). Samlet vurdering af de under- 0 1 søgte forholds sundheds- Ingen Svag mæssige betydning sandsynlighed sandsynlighed Summeret risiko for fugt og skimmelsvampe fra tabel 17 og 18. Alternativt: Summeret fra tabel , 18 og 19. Eksponeringstid/opholdstid i rum Ingen Korterevarende ophold eller lokaler med skimmelsvampevækst. Resultater fra interview og 0 1 undersøgelser af andre indeklimafaktorer samt faktorer af psykosocial art. Samlet vurdering ** ) * ) Symptomer fra skimmelsvampe kan være: Astma, høfeber, allergisk lungebetændelser samt åndedrætsbesvær, nedsat lungefunktion, træthed, hukommelses- og koncentrationsbesvær, irritation i øjne, næse eller svælg samt udslet. ** ) Den samlede vurdering foreslås udarbejdet i samråd med lægelig ekspertise. 102

8 2 3 Bemærkninger Middel Stor sandsynlighed sandsynlighed Læg vægt på tabel 18 og 19 vedr. støvoplysninger. Dagligt ophold fx Boliger For personer med dagligt arbejde eller i skole. arbejde med undersøgelse eller renovering af bygninger med skimmelsvampe afhænger vurderingen af brugen af beskyttelsesmidler. 2 3 Se fx (Valbjørn & Stajner, 1997) vedrørende andre indeklimafaktorer samt Arbejdstilsynets vejledninger og checklister og Branchearbejdsmilørådenes vejledninger om psykosocialt miljø. 103

9 Tabel 21. Et udfyldt vurderingsskema (skema 12, se bilag A) som eksempel på en samlet vurdering af fugt, skimmelsvampe, eksponering og sundhedsmæssig betydning for en skolebygning. Vurderingen er baseret på tabellerne og på en risikovurdering i risikogrupperne 0 til 3. Risiko for vækst af skimmelsvampe Vurdering i skala 0-3 Elementer i en undersøgelse Fugthistorie 2 Aktuel fugtudbredelse 2 Fugt i materialer 1-2 Bygningskonstruktioners risiko for fugtskader inkl. vedligehold 2 Materialers følsomhed for vækst 2 Målt luftfugtighed i rummet i længere perioder (RF %) 0 Areal pr. person eller ventilation 1 Brugervaner 2 Samlet vurdering af risiko for vækst 2 Risiko for eksponering Vurdering i skala 0-3 Lugt af mug 0 Synlig vækst i rum, inklusive rum over nedhængt loft 0 Skjult vækst i væg-, gulv- og loftkonstruktion, bag tapet, 2 under Pvc-belægning. Vækst i tilstødende rum, tag, kælder uden direkte lufttilgang 2 Vækst i ventilationsanlægs indblæsningsdel 0 Støvede omgivelser i rum med skimmelsvampevækst 2 Samlet vurdering af risiko for eksponering 1 Eksponeringens specifikke styrke Vurdering i skala 0-3 Biomasse (MycoMeter TM Test) 2 Vækst på aftryksplader. 3 Skimmelsvampe i materialeprøver Særlig biologisk aktive skimmelsvampe 3 Skimmelsvampe i gulvstøv opsuget med støvsuger 1 Skimmelsvampe i indblæsnings- eller ventilationskanaler, samt 0 afskrab herfra. Luftbårne skimmelsvampe inklusive indblæsningsluft fra ventilationsanlæg. Samlet vurdering af eksponeringens specifikke styrke 2 Samlet vurdering af de undersøgte forholds sundheds- Vurdering i skala 0-3 mæssige betydning Summeret risiko for fugt og skimmelsvampe fra de foregående 2 tabeller 17 og 18 eller tabellerne 17, 18 og 19 Eksponeringstid/opholdstid i rum eller lokaler med 2 skimmelsvampevækst. Resultater fra interview og evt. tidligere indeklima- 0 undersøgelser eller faktorer af psykosocial art. Samlet vurdering diskuteret med lægelig ekspertise 104

10 De fugtmæssige belastninger, der kan fremme vækst af skimmelsvampe Utæthed i tag observeret for to måneder siden. Ikke repareret Der er set 1-2 m 2 i 3 klasseværelser af de 5 klasseværelser i loftbrædder Målt 16 % fugt i loftbrædder op mod built-up taget. Efter nedtagning findes højere niveauer (august måned) Built-up tag 15 år gammelt, tidligere lappet Glatte fyrrebrædder i loftet 60 % (august måned) Mekanisk ventilation ca. efter Bygningsreglementet Rengøringen er middel, men der vaskes gulv en gang pr. uge Der er middel risiko for, at vækst kan være sket pga. det varme tag. Der bør tages prøver af fugt og skimmel i konstruktionen Tegn på skimmelsvampevækst og forhold, der kan fremme personernes eksponering for skimmelsvampe Ingen lugt Intet umiddelbart Undersøgelse over nedtagne loftsbrædder viser mere udbredt fugt end pletterne viser Scanning af fugt i taget viser ca. 10 m 2 opfugtet tag Netop renset, ingen fugttilgang til luftindtag Der er støvet og sandsynlighed for skimmelsvampe udefra og måske fra utætheder i loftet Der er en svag risiko for eksponering, men målinger bør vise, om det holder stik eller er værre Målte værdier for skimmelsvampene mht. biomasse, kolonidannende enheder (cfu) i prøver MycoMetertal cfu på aftryksplader (3 stk) i hvert klasserum over loftbrædder Ikke målt Chaetomium, (tegn på høj fugtighed, der fremmer særlige aktive stoffer) Penicillium, (forekommer ofte i støv) Målt i støv fra alle tre klasselokaler: 2000 cfu/g støv. Metode direkte udsæd 30 mg på V8 agar. I alt var der 0,2 g støv pr. m 2 Vurderet visuelt. Netop renset Måles ikke. Vurderet uaktuelt på den aktuelle årstid Det vurderes, at der er en middel specifik påvirkning fra skimmelsvampene, men i gulvstøvet var påvirkningen ikke så kraftig. Stor vækst på aftryksplader fra ikke støvede steder er tegn på, at der er vækst under udvikling Overordnet begrundelse for vurderingen baseret på tabellerne 17-20, vurderinger og tidligere eller nuværende undersøgelse af indeklimapåvirkninger og psykosociale forhold Summen af vurderingerne fra tabellerne er 2, hvilket betyder, at der er en sandsynlighed for, at vækst kan udvikle sig, hvis intet gøres, og at denne vækst kan blive af betydning for symptomforekomsten. En udtørring vil kunne stoppe væksten, og flere grundige rengøringer vil reducere eventuelle gener i udtørringsperioden Der er registreret klager over indeklimaet, men det var før, fugtskaderne blev erkendt Det er ikke sandsynligt, at den korte periode har kunnet influere på sundhedsforholdene. Der er ikke registreret særlige generelle negative psykologiske forhold 105

Skema 1: Bygningsbeskrivelse

Skema 1: Bygningsbeskrivelse Skema 1: Bygningsbeskrivelse Bygningens adresse Kontaktperson: Telefon/ E -mail Bygningen Specifikation Risiko for fugt og skimmel/ Resultat/skitse m.m. Bygningens betegnelser Bygnings nr.: Orientering

Læs mere

SKIMMELSVAMPE. i boligen

SKIMMELSVAMPE. i boligen SKIMMELSVAMPE i boligen FORORD Denne pjece handler om skimmelsvampe. Du kan læse om, hvor de lever, hvordan du fjerner dem, og hvordan du undgår skimmelsvampevækst i boligen. Pjecen henvender sig både

Læs mere

HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger

HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger 2006 HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik

Læs mere

NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel gennemgang i 4 lejemål i Allehelgensgade 11, Roskilde

NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel gennemgang i 4 lejemål i Allehelgensgade 11, Roskilde NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel gennemgang i 4 lejemål i Allehelgensgade 11, Roskilde Sag nr. 371-20 Notatet er udarbejdet den 20. august 2013 af Lotte Pia Uttrup. Sag 371_20 Rekvirent Roskilde Kommune,

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde Roskilde Kommune Att.: Kim B. Petersen Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde 25. april 2012 475711_LED12_011 Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde Efter aftale med Kim

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse onsdag d. 26. marts 2014. Albert Naurs Vej 3, 7000 Fredericia. Matr. nr. 24c, Fredericia Kobbeljorder

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse onsdag d. 26. marts 2014. Albert Naurs Vej 3, 7000 Fredericia. Matr. nr. 24c, Fredericia Kobbeljorder Besigtigelsesrapport Besigtigelse onsdag d. 26. marts 2014 Albert Naurs Vej 3, 7000 Fredericia Matr. nr. 24c, Fredericia Kobbeljorder Udført for Fredericia Kommune 30. april 2014 A. Indledning - formål

Læs mere

By og Byg Resultater 020 Skimmelsvampe i bygninger. Formidling af forskningsprogrammets resultater

By og Byg Resultater 020 Skimmelsvampe i bygninger. Formidling af forskningsprogrammets resultater By og Byg Resultater 020 Skimmelsvampe i bygninger Formidling af forskningsprogrammets resultater Skimmelsvampe i bygninger Formidling af forskningsprogrammets resultater Suzanne Gravesen Peter A. Nielsen

Læs mere

Skimmelsvampe findes overalt i naturen I naturen giver de normalt ikke problemer - bortset fra høfeber I boliger kan de derimod medføre problemer

Skimmelsvampe findes overalt i naturen I naturen giver de normalt ikke problemer - bortset fra høfeber I boliger kan de derimod medføre problemer Skimmelsvampe findes overalt i naturen I naturen giver de normalt ikke problemer - bortset fra høfeber I boliger kan de derimod medføre problemer Generende både når de vokser og når de tørrer ud Svamperesterne

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag den 5. februar 2015. Karisevej 8, 5690 Haslev, matrikelnr. 5aq, Dalby-Borup by, Sdr.

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag den 5. februar 2015. Karisevej 8, 5690 Haslev, matrikelnr. 5aq, Dalby-Borup by, Sdr. Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag den 5. februar 2015 Karisevej 8, 5690 Haslev, matrikelnr. 5aq, Dalby-Borup by, Sdr. Dalby Udført for Faxe Kommune 19. februar 2015 Indledning - formål med besigtigelsen

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse (udvidet), Østermarksskolen, Østre Boulevard 41, 9600 Aars

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse (udvidet), Østermarksskolen, Østre Boulevard 41, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars 16. august 2011 437198_FFM11_021 Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse (udvidet), Østermarksskolen, Østre

Læs mere

INDEKLIMA. Videhøjvej 6 8883 Gjern. OBH Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ. Rekvirent: Silkeborg Kommune

INDEKLIMA. Videhøjvej 6 8883 Gjern. OBH Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ. Rekvirent: Silkeborg Kommune INDEKLIMA OBH Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ CVR: DK 7016 9916 KONTAKT Lene Mølholm Mobil 2726 4934 lmo@obh-gruppen.dk Videhøjvej 6 8883 Gjern Rekvirent: Silkeborg Kommune Rapport udført

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars 4. juli 2011 FFM/ihm 437198_FFM11_011 Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Østermarksskolen, Østre

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Hersegade 32 (kælderen), 4000 Roskilde

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Hersegade 32 (kælderen), 4000 Roskilde Roskilde Kommune Att.: Kim Berg Petersen Plan og Byggesag Køgevej 80, Postbox 100 4000 Roskilde 21. juni 2010 \\dmwclus\dmw_docs\1387227\1311826_366017_led10_011.doc Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse,

Læs mere

HVAD ER SKIMMELSVAMP? AFGANGSPECIALE TÜNDE BORBÉLY GUDE JENSEN BYGNINGSKONSTRUKTØR. Vejleder: Jørgen Søgaard VIA University College Campus Horsens

HVAD ER SKIMMELSVAMP? AFGANGSPECIALE TÜNDE BORBÉLY GUDE JENSEN BYGNINGSKONSTRUKTØR. Vejleder: Jørgen Søgaard VIA University College Campus Horsens HVAD ER SKIMMELSVAMP? AFGANGSPECIALE TÜNDE BORBÉLY GUDE JENSEN BYGNINGSKONSTRUKTØR Vejleder: Jørgen Søgaard VIA University College Campus Horsens 24/10/2014 TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TITELBLAD RAPPORT

Læs mere

FUGT OG SKIMMELSVAMPE I

FUGT OG SKIMMELSVAMPE I FUGT OG SKIMMELSVAMPE I GRØNLANDSKE BYGNINGER Afleveret d. 3. december 2012 Udarbejdet af Line Sommermark Tejnø, s083026 Vejledere: Birgitte Andersen, Institut for Systembiologi, DTU Carsten Rode, Institut

Læs mere

Vejledning om forebyggelse af og fremgangsmåde ved mistanke om eller konstatering af skimmelsvamp i tjenesteboliger

Vejledning om forebyggelse af og fremgangsmåde ved mistanke om eller konstatering af skimmelsvamp i tjenesteboliger Vejledning om forebyggelse af og fremgangsmåde ved mistanke om eller konstatering af skimmelsvamp i tjenesteboliger 27. maj 2014 Stifterne, Præsteforeningen, Provsteforeningen og Landsforeningen af Menighedsråd

Læs mere

Foredragsholdere. Emner 17-04-2013. Middelfart 13. maj 2013

Foredragsholdere. Emner 17-04-2013. Middelfart 13. maj 2013 17-04-2013 Middelfart 13. maj 2013 Foredragsholdere Marie-Louise Pind, advokat, eget advokatfirma Erik Brandt, seniorforsker,civiling., SBI og Brandt Byg Tommy Bunch-Nielsen, civiling., BUNCH BYGningsfysik

Læs mere

HUSSVAMP LABORATORIET ApS

HUSSVAMP LABORATORIET ApS HUSSVAMP LABORATORIET ApS Rådgivning vedr. svamp, skimmel & insekter i bygninger Rådgivende Mikrobiologer & Ingeniører Medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I. Bygstubben 7 DK-2950 Vedbæk Telefon

Læs mere

Til stede ved undersøgelsen var Louise Jørgensen, Julius Graakjær Grantzau og sporadisk husets øvrige beboere.

Til stede ved undersøgelsen var Louise Jørgensen, Julius Graakjær Grantzau og sporadisk husets øvrige beboere. Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri, Støttet Byggeri Att.: Claus Michael Krogh Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C 10. april 2013 516762_FFM13_011 Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse Badevej 9, 8240 Risskov

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Skolegades Skole, Brønderslev

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Skolegades Skole, Brønderslev Brønderslev Kommune Att.: Steen Thomassen Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev 24. januar 2008 FFM/ihm Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Skolegades Skole, Brønderslev Efter aftale med Steen Thomassen,

Læs mere

19. december 2004. Henrik Dalsager. Morten Hemmingsen. Robin Lyksholm. Michael Niss. Jens Henrik Rauff. Rasmus Skjøtt.

19. december 2004. Henrik Dalsager. Morten Hemmingsen. Robin Lyksholm. Michael Niss. Jens Henrik Rauff. Rasmus Skjøtt. 19. december 2004 Henrik Dalsager Morten Hemmingsen Robin Lyksholm Michael Niss Jens Henrik Rauff Rasmus Skjøtt Morten Tychsen Side 2 af 79 Gruppe: B216 19. december 2004 Titel: Luftfugtighedsmåler til

Læs mere

Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp

Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp Anbefalinger for sundhedsfaglig rådgivning Anbefalinger for sundhedsfaglig rådgivning fugt og skimmelsvamp Personers ophold i bygninger med fugt og

Læs mere

Det gode INDEKLIMA. hos dig der er overfølsom

Det gode INDEKLIMA. hos dig der er overfølsom Det gode INDEKLIMA hos dig der er overfølsom 2 Enkel indretning med glatte overflader gør hjemmet rengøringsvenligt. FORORD Et sundt indeklima har stor betydning for dit helbred og velbefindende. Denne

Læs mere

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003 Speciale Dampspærre i Byggeriet INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 DAMPSPÆRRENS HISTORIE...3 GENERELLE LOVKRAV...4 DAMPSPÆRRENS EGENSKABER, FUNKTION OG PÅVIRKNINGER...5 FUGTLÆRE...5

Læs mere

sundt miljø i boligen

sundt miljø i boligen sundt miljø i boligen Indholdsfortegnelse Et godt indeklima er vigtigt... 4 Luft ud... 4 Sørg for ventilation... 5 Sæt varme på... 6 Gode råd... 7 Begræns fugtkilderne... 8 Hold boligen ren... 11 Skimmelsvamp

Læs mere

Skimmelsvampens vækstbetingelser

Skimmelsvampens vækstbetingelser TEMA TRÆSEKTIONEN 1 Skimmelsvamp Februar 2009 Skimmelsvamp på godt og ondt Skimmelsvamp er vores tids asbest, og de familier vi må fortælle, at der er skimmel er deres bolig, bliver ofte meget urolige

Læs mere

Vi er blevet anmodet om en byggeteknisk gennemgang af Navnløs 7 af ejeren Tonny Kærgaard, og har i den forbindelse besigtiget bygningen d. 30.09.2013.

Vi er blevet anmodet om en byggeteknisk gennemgang af Navnløs 7 af ejeren Tonny Kærgaard, og har i den forbindelse besigtiget bygningen d. 30.09.2013. Tonny Kærgaard Nørresøvej 56 8800 Viborg Dato 30.09.2013 Vor sag 13018-90 Vor ref. KL/kaa Mobil nr. 4071 7361 E-mail kl@vibing.dk Byggeteknisk gennemgang, Navnløs 7 i Viborg Vi er blevet anmodet om en

Læs mere

HVIS DU VIL VIDE MERE

HVIS DU VIL VIDE MERE HVIS DU VIL VIDE MERE Advice a/s SKIMMELSVAMPE www.skimmel.dk Information, gode råd og mere materiale om skimmelsvampe Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 3. oktober 2013. Gamtoftevej 17, 5610 Assens Matrikelnr. 12b, Voldbro by, Gamtofte

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 3. oktober 2013. Gamtoftevej 17, 5610 Assens Matrikelnr. 12b, Voldbro by, Gamtofte Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag d. 3. oktober 2013 1 Gamtoftevej 17, 5610 Assens Matrikelnr. 12b, Voldbro by, Gamtofte Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen A.1.

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse onsdag d. 30. april 2014. Gudumbro 12, 7620 Lemvig Matr. nr. 21l, Den sydlige Del, Gudum. Udført for Lemvig Kommune

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse onsdag d. 30. april 2014. Gudumbro 12, 7620 Lemvig Matr. nr. 21l, Den sydlige Del, Gudum. Udført for Lemvig Kommune Besigtigelsesrapport Besigtigelse onsdag d. 30. april 2014 Gudumbro 12, 7620 Lemvig Matr. nr. 21l, Den sydlige Del, Gudum Udført for Lemvig Kommune 21. maj 2014 A. Indledning - formål med besigtigelsen

Læs mere