Studie- og ordensregler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studie- og ordensregler"

Transkript

1 Studie- og ordensregler

2 2

3 Indholdsfortegnelse * Indhold Side 1 Generelt om studie- og ordensregelsættet Formålet med studie- og ordensregelsættet Orienteringsproceduren Om studie- og ordensregler 5 2 Studieregler for Silkeborg Gymnasium Skoledagen Den daglige undervisning Mødepligt og forsømmelser Skriftlige opgaver Snyd med skriftlige opgaver Eksamen Oprykning til næste klasse Regler for anvendelse af skolens computere Elevers betaling for visse undervisningsmidler Elevers lån af undervisningsmidler 11 3 Ordensregler for Silkeborg Gymnasium Ordensregler for Silkeborg Gymnasium Ordensregler for studierejser og ekskursioner 14 4 Klage 16 5 Lovgivning og ikrafttræden 16 Bilag 1 Cafe Skrymer Silkeborg Gymnasium 17 Bilag 2 Fester - Silkeborg Gymnasium 18 3

4 Studie- og ordensregler Silkeborg Gymnasium 1. Generelt om studie- og ordensregelsættet 1.1 Formålet med studie- og ordensregelsættet Studie- og ordensreglerne ved Silkeborg Gymnasium har som formål at støtte positive og studiefremmende aktiviteter på skolen samt at bidrage til at skabe et godt og trygt undervisnings- og læringsmiljø for eleverne. Reglerne skal understøtte skolens værdier om åbenhed, dialog, et godt samarbejde og en positiv omgangstone, og de skal dermed medvirke til at fremme skolens værdigrundlag. I dette værdigrundlag hedder det bla.: Gymnasiet er en gammel institution, og fagligheden har altid været gymnasiets adelsmærke. Det, der karakteriserer det moderne gymnasium studieretningsgymnasiet - er uddannelsens kombination af faglig bredde og dybde og samspillet mellem fagene. Som en moderne skole har vi på Silkeborg Gymnasium en balance mellem på den ene side tradition, historie og fordybelse og på den anden side nyorientering, omstillingsevne og opmærksomhed på fremtidens udfordringer. Vi har således en kombination af velprøvede og velkendte undervisningsformer og nye former, som bl.a. den moderne teknologi giver mulighed for. Såvel undervisningen som skolens dagligliv bygger på følgende værdier: o o o Fællesskab og engagement Respekt og ansvar Dialog og åbenhed Videre hedder det, at: Silkeborg Gymnasiums hovedopgave er at give unge mennesker i Silkeborgområdet en studentereksamen. Skolens målgruppe er elever, som har mod på at lade sig udfordre af faglige problemstillinger, og som har lyst til at forholde sig både perspektiverende og abstrakt til stoffet. Gymnasiet skal arbejde for at give eleverne et godt udgangspunkt for deres videre uddannelse. Det betyder, at eleverne skal tilegne sig faglige og sociale kompetencer, som sikrer, at de har mod på livslang uddannelse. De skal således oparbejde faglig indsigt og studiekompetence, så de bliver i stand til at fungere i et studiemiljø, hvor kravene til både selvstændighed og samarbejde er centrale. Gymnasiet skal støtte og fremme elevernes udvikling af personlig myndighed det vil sige, at eleverne skal lære at forholde sig reflekterende og ansvarligt til deres omverden både den nære og den globale. Desuden skal uddannelsen udvikle elevernes kreative og innovative evner og deres kritiske sans. Gymnasiet skal samtidig sikre, at eleverne tilegner sig forudsætninger for at blive aktive borgere i det demokratiske samfund, som omgiver skolen og eleverne. Det betyder, at undervisningen og dagligdagen på skolen må bygge på de samme værdier, som kendetegner samfundet: åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Eleverne skal lære, 4

5 at de ved aktiv medvirken både individuelt og kollektivt kan bidrage til samfundets forandring og udvikling. Studie- og ordensreglerne skal ses som et vigtigt element til at fremme de mål, som er skitseret ovenfor. 1.2 Orienteringsproceduren Eleverne orienteres om reglerne, baggrunden for dem og formålet med dem, og om konsekvenserne, hvis reglerne ikke overholdes. Eleverne informeres om, at det i øvrigt er deres pligt at holde sig orienteret om reglerne. 1.3 Om studie- og ordensregler Regelsættet er opdelt i hhv. studie- og ordensregler. Studiereglerne - pkt. 2 - omfatter regler og procedurer i tilknytning til elevernes fremmøde og deltagelse i den daglige undervisning, ekskursioner, studieture m.v. Studiereglerne præciserer endvidere bestemmelser for fravær og beskriver sanktioner i forbindelse med elevfravær og elevers manglende deltagelse i undervisningen. Ordensreglerne pkt. 3 - omfatter elevadfærd af mere generel karakter (fx i forhold til skolens fysiske miljø), beskriver en række procedurer i klasserummet, og de definerer de mere overordnede rammer for elevadfærd m.v. under studieture og ekskursioner. * * * * 2 Studieregler for Silkeborg Gymnasium 2.1 Skoledagen Skoledagen er normalt mellem kl og Frivillige aktiviteter samt visse øvelser og arbejde med gruppeprojekter m.v. kan ligge uden for dette tidsrum. Ved manglende aflevering af skriftlige opgaver kan eleven blive bedt om at møde til obligatorisk skrivning f.eks. om lørdagen. Skolen kan med dags varsel placere undervisningstid i tidsrummet Eleverne kan således ikke påregne at have erhvervsarbejde, fritidsaktiviteter m.v. før efter kl Eleverne kan ikke regne med at have et fast ugeskema. Der vil tværtimod løbende være ændringer i forbindelse med skoledagen. Oplysningerne herom offentliggøres i Lectio, og eleverne har pligt til dagligt at læse disse oplysninger. 2.2 Den daglige undervisning Eleverne skal være til stede, være forberedte og deltage aktivt i undervisningen; de skal deltage i prøver og andre planlagte undervisnings- og skoleaktiviteter på og uden for skolen. De skal aflevere opgavebesvarelser af acceptabel kvalitet. Endvidere skal eleverne deltage i interne prøver som fx årsprøver, gruppe- og projektarbejde, virtuel undervisning, og de skal deltage i fællestimer, formiddagssamlinger, introforløb og andre aktiviteter, som de indkaldes til af skolen. I forbindelse med selvstændigt arbejde, som ikke er skemalagt, angiver faglæreren, hvilke betingelser (fx i form af tilbagemeldinger og opgavebesvarelse) der gælder for opfyldelsen af mødepligten. For det skriftlige arbejde gælder, at opgavebesvarelser skal afleveres rettidigt. Hvis det ikke sker, kan læreren i særlige tilfælde angive en ny frist. Afleveres besvarelsen ikke på dette tidspunkt, betragtes den som ikke afleveret og indgår herefter i forsømmelsesstatistikken (jf. nedenfor). 5

6 2.3 Mødepligt og forsømmelser Alle forsømmelser, uanset årsag, registreres, herunder for sent fremmøde og opgaver, der ikke afleveres rettidigt. I hver lektion registreres fremmøde/fravær. Forsømmelsesregistreringerne er tilgængelige i Lectio, og eleverne har således mulighed for selv at kontrollere registreringerne. Uddannelsescheferne for de forskellige studieretninger sikrer, at elevernes fravær kontrolleres og sørger om nødvendigt for at iværksætte initiativer over for den enkelte elev. Hvis en elev ikke er enig i de registrerede forsømmelser, skal vedkommende kontakte den pågældende lærer. I umiddelbar forlængelse af fraværet skal eleven udfylde Årsag til fravær i Lectio. Årsagen til fraværet er relevant, når skolens ledelse konkret vurderer, om der skal iværksættes én eller flere sanktioner over for den pågældende elev. Sygdom kan dog være af et sådant omfang, at der ikke kan gives årskarakterer, og dermed indstilles eleven til prøve i alle fag. I ledelsens vurdering indgår også en bedømmelse af, om eleven har indhentet det forsømte. Skolens behandling af forsømmelser Skolen griber ind over for forsømmelser. Det beror på en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, hvornår skolen reagerer med advarsler og eventuelt yderligere sanktioner Advarsel Advarsel er skolens alvorlige påmindelse om, at eleven skal bringe forsømmelserne til ophør. Der kan, når specielle hensyn taler herfor, tages hensyn til særlige forhold som sygdom o.l. I sådanne tilfælde skal eleven kontakte sin studievejleder. I samråd med studievejlederen beslutter uddannelseschefen herefter, om fraværet skal resultere i en advarsel. En advarsel gives normalt i forbindelse med en samtale med studievejlederen for den studieretning, eleven går på, og den skal underskrives af eleven. Hvis eleven er under 18 år, vil meddelelse om advarslen blive sendt til forældrene Yderligere sanktioner I tilfælde af fortsatte forsømmelser (fremmøde/opgaver) efter en advarsel, og/eller hvis skolens ledelse i øvrigt skønner, at elevens deltagelse i undervisningen i almindelighed (jf. pkt. 4.2 ) er utilstrækkelig, indkaldes eleven til en samtale, hvor følgende sanktioner kan iværksættes: * Rektor kan beslutte, at Statens Uddannelsesstøtte bortfalder, hvis en elev ikke er studieaktiv. * Eleven henvises til at aflægge prøve i afsluttende fag på det pågældende klassetrin i det pågældende år eksamen på såkaldt særlige eksamensvilkår. I det/ de pågældende fag gives ikke årskarakter, ligesom evt. givne årskarakterer bortfalder. 6

7 For idræt på C-niveau (i 3g) gælder dog den regel, at der gives en årskarakter, såfremt dette er muligt. Dette skyldes, at der ikke aflægges prøve i idræt på C-niveau. * Eleven mister retten til at gå til eksamen i ét eller flere fag på det givne klassetrin. Det betyder, at eleven ikke rykkes op i næste klasse, eller at vedkommende går til eksamen i det/de pågældende fag et år senere. * Bortvisning (udskrivning) i særligt graverende tilfælde. * Fravær og manglende rettidig aflevering af skriftlige produkter kan indgå i vurderingen, når det afgøres, hvilke elever der skal have deres ønske om studieretning opfyldt. * Fravær og manglende rettidig aflevering af skriftlige produkter kan medføre, at eleven udelukkes fra deltagelse i visse skoleaktiviteter, f.eks. musical, teater, skolesport mv. Hvis eleven er under 18 år, vil meddelelse om sanktionen blive sendt til forældrene. Andre bestemmelser Registreret fravær overføres ikke fra det ene skoleår til det andet. Elever, som har fået en advarsel vil blive fulgt særlig tæt i det efterfølgende skoleår I specielle tilfælde kan en elev fritages for undervisning (fx i idræt). Det kan betyde, at der ikke kan gives årskarakter i faget. Der kan som dokumentation for sygdom, skade eller handicap kræves udtalelse fra læge/hospital eller en lægeerklæring. Eventuelle udgifter hertil afholdes af eleven Elever kan i særlige tilfælde (bla. ved overtrædelse af ordensreglerne) blive udelukket fra konkrete arrangementer eller aktiviteter (herunder studieture og/eller ekskursioner). Udelukkelse registreres som fravær. Regler og foranstaltninger i forbindelse med elevsygdom af flere dages varighed Hvis en elev planlægger længere tids fravær pga. behandling, sygehusophold m.v., giver eleven meddelelse herom i de relevante konferencer og giver skolen besked (fx gennem studievejlederen) Eleven har pligt til selv at skaffe sig oplysninger om indholdet af den undervisning, som vedkommende går glip af ved sygefraværet Hvis sygefraværet varer mere end 5 skoledage, kontakter eleven eller en pårørende skolen, normalt studievejlederen, for samtale om et skøn for varigheden af sygefraværet. Ved denne kontakt aftales håndtering af sygefraværet (hvorvidt der skal gøres noget ekstra, om skolen skal sende materiale m.v.) 7

8 Ved en længerevarende sygdomsperiode vil der blive foretaget flg.: * Et skøn over, hvorvidt eleven har mulighed for at genoptage sin skolegang samt udarbejdet en plan herfor. * Hvis eleven ikke kan fortsætte det pågældende skoleår, kan det aftales, at eleven tilmeldes samme klassetrin pr. næste Skriftlige opgaver Skriftlige opgaver oprettes af lærerne i Lectio. I forbindelse med oprettelsen af en skriftlig opgave anføres afleveringsfristen. Hvis en opgave ikke afleveres rettidigt, markeres dette af læreren i Lectio. For sent afleverede opgaver og ikke afleverede opgaver indgår i uddannelseschefens vurdering af elevernes forsømmelser herunder eventuelle sanktioner Skolen kan kræve, at en opgave afleveres elektronisk og i et bestemt filformat, ligesom skolen kan kræve, at en opgave afleveres udprintet på papir. 2.5 Snyd med skriftlige opgaver Det opfattes som snyd, hvis en elev helt eller delvis afskriver fra andre opgavebesvarelser, afskriver fra kilder uden at angive disse, eller hvis eleven lader andre skrive besvarelsen for sig. Det opfattes også som snyd, hvis en elev afleverer oversættelsesopgaver, der er udarbejdet med brug af oversættelsesprogrammer, som kan oversætte hele sætninger og/eller hele tekster. Hvis en elev har snydt med en skriftlig opgave, da gælder følgende: * eleven indkaldes til en samtale med uddannelseschefen for den studieretning, eleven går på, hhv. rektor. * besvarelsen registreres som ikke afleveret. * eleven får en advarsel. Gribes eleven i snyderi for anden gang, skal eleven normalt aflægge eksamen i alle fag på det pågældende klassetrin i forbindelse med skoleårets afslutning. Eleven aflægger således eksamen på særlige eksamensvilkår. Bliver der konstateret snyderi i forbindelse med dansk-historieopgaven, studieretningsopgaven, synopsisopgaver, andre interne opgaver eller årsprøver, erklæres besvarelsen ugyldig. Rektor afgør, om eleven skal gå det pågældende klassetrin om, eller om eleven får lejlighed til at besvare en ny opgave. Snyderi i forbindelse med eksamen medfører automatisk bortvisning fra den pågældende eksamensaktivitet. 2.6 Eksamen Forstyrrende adfærd under eksamen og årsprøver Under afvikling af eksamen og årsprøver påhviler det alle elever at tage et særligt hensyn til andre elever, som er til prøve det gælder både når man færdes inde i skolen, og når man færdes på skolens udeområder. 8

9 Silkeborg Gymnasiums generelle ordensregler gælder også i eksamen- og årsprøveperioden. Det påhviler alle elever at rette sig efter tilrettevisninger som gives med henvisning til ovenstående regler, uanset om de gives af skolens personale eller af vagtkorpset, som virker i forbindelse med afvikling af skriftlig eksamen og skriftlige årsprøver. Overtrædelse af ovenstående regler i eksamens- og årsprøveperioden vil kunne medføre bortvisning fra eksamen og/eller årsprøver Sygdom i forbindelse med eksamen og årsprøver Hvis en elev bliver syg før en skriftlig eller mundtlig eksamen, skal vedkommende / hjemmet hurtigst muligt give skolen besked. Hvis skolen ikke har modtaget denne meddelelse inden den pågældende prøvedags afslutning (normalt kl ), betragtes eleven som udeblevet fra eksamen uden grund. Eleven / hjemmet skal, samme dag, som eleven bliver syg, kontakte egen læge, således at lægen kan attestere (lægeattest), at eleven pga. sygdom ikke kan deltage i den pågældende eksamen. Udgift til lægeattest refunderes ikke af skolen. Såfremt eleven bliver syg før en årsprøve, skal eleven normalt ikke have lægeattest; blot skal vedkommende informere kontoret så tidligt som muligt. Skolen kan dog i særlige tilfælde kræve lægelig dokumentation for sygdom også i forbindelse med afholdelse af årsprøve. Udgift til lægeattest refunderes ikke af skolen. 2.7 Oprykning til næste klasse En elevs oprykning til næste klassetrin er betinget af, at eleven har deltaget i alle skolens interne prøver, og at eleven har fået et tilstrækkeligt udbytte af undervisningen. Ved skoleårets afslutning vurderer skolen den enkelte elevs standpunkt og udbytte af undervisningen. Rektor kan nægte en elev oprykning til næste klasse, hvis elevens opnåede gennemsnit ved skoleårets afslutning er under 2,0, og hvis det på baggrund af den løbende evaluering vurderes, at elevens udbytte af det hidtil gennemførte undervisningsforløb ikke har været tilstrækkeligt. Eleven skal have mulighed for at udtale sig, før den endelige beslutning træffes af rektor 2.8 Regler for anvendelse af computere på skolen Der er fri adgang til at bruge skolens computere og internet / intranet til faglige formål, når computerne ikke er reserverede til undervisning Når en elev anvender en computer i undervisningen, skal det være til gavn for eleven selv og ikke til ulempe for elevens og andres læring. Computerne må derfor kun anvendes til notetagning og andet fagligt arbejde i timerne med mindre læreren har givet tilladelse til andet. Andre programmer må ikke være åbne, med mindre det indgår som en del af undervisningen. 9

10 Eleven må altså ikke være logget på sociale medier såsom Facebook, You Tube og lign. eller have spilprogrammer åbne. Aktivitet på computeren, som ikke er relevant for undervisningen, er fuldstændig uacceptabelt Læreren kan bestemme, at alle eller udvalgte computere skal være slukkede/nedklappede i kortere eller længere tid Læreren har til enhver tid ret til at kontrollere, hvorvidt eleven på sin computer overtræder nogle af reglerne i regelsættet. Hvis en elev ikke overholder reglerne, kan det blive besluttet, at eleven får computerkarantæne i en periode i et eller flere fag. Hvis problemerne fortsætter, kan eleven igen få computerkarantæne. Eleven vil også kunne få inddraget sin adgangskode til skolens netværk Man skal altid bruge sit eget personlige brugernavn og sin adgangskode, når man kobler sig på skolens net, intranet, Lectio m.v. Brugernavn og adgangskode må ikke gives eller udlånes til andre Man skal altid logge af netværket, når man forlader computeren Man må ikke ændre opsætning og/eller installere programmer på skolens computere og/eller tilslutte eller fjerne ydre enheder som f. eks. eksterne harddiske, med mindre det sker som led i undervisningen eller efter aftale med den dataansvarlige Man må ikke forsøge at skaffe sig adgang til de dele af netværket, som brugerne ikke har tilladelse til at anvende Man må ikke anvende skolens computere i kommercielt øjemed Man må ikke downloade eller streame film på skolens computere eller på egen medbragt computer, med mindre det indgår i undervisningen Man må ikke anvende fildelingsprogrammer på skolens computere eller på egen medbragt computer, med mindre det indgår i undervisningen Det er ikke tilladt at oprette en delt (ad hoc) trådløs netforbindelse på egen computer eller mobiltelefon på skolens område Man må ikke anvende skolens computere til computerspil Når man deltager i en debat i eller formulerer et indlæg til en elevkonference, skal man skrive i en pæn tone Man skal respektere, at der kan være andre synspunkter, der er lige så gode som ens egne, og man må ikke anvende nedsættende udtryk om andre. Ved overtrædelse udsætter man sig for følgende: * Man kan få sin ret til at anvende computere på skolen inddraget eller begrænset. 10

11 * Man kan i særligt grove tilfælde blive bortvist fra skolen og / eller blive politianmeldt. * Man risikerer at få bøde eller i særligt grove tilfælde fængselsstraf som følge af ulovlige handlinger foretaget ved brug af computere og netværk. Erstatningsansvaret påhviler alene den enkelte bruger, der har foretaget den ulovlige handling. 2.9 Elevers betaling af visse undervisningsmidler Bestyrelsen har besluttet, at eleverne skal betale for undervisningsmidler for op til i alt kr. for hele gymnasieforløbet Elevers lån af undervisningsmidler Alle lån af undervisningsmidler registreres af skolen. Eleverne skal skrive navn og klassebetegnelse i bøgerne. Bortset fra det må der ikke skrives i bøgerne. Alle lånte bøger skal afleveres, når skolens bogadministration beder om det. Ikke afleverede bøger og ødelagte bøger skal betales af låneren til priser, som skolen fastsætter. Erstatningsprisen er normalt lig med bogens nypris ved køb i boghandel. Har en elev ikke afleveret eller betalt for lånte bøger, efter at skolen har rykket for dem, sendes sagen til inkasso. Aflevering af bøger ved skoleårets afslutning 3g-elever skal aflevere alle bøger og andet materiale, de har lånt af skolen. 1g-elever og 2g-elever kan ved skoleårets afslutning se i Lectio, hvilke bøger de skal aflevere. Såfremt en elev i 1g eller 2g ikke afleverer sine undervisningsmaterialer, som anført ovenfor, sender skolen en regning til eleven / hjemmet med et gebyr på 200 kr. * * * * 11

12 3 Ordensregler for Silkeborg Gymnasium 3.1 Ordensregler for Silkeborg Gymnasium På Silkeborg Gymnasium lægges der vægt på, at der er en god omgangstone og omgangsform. Det forventes, at alle behandler hinanden med respekt, hvad enten der er tale om elever, lærere eller øvrigt personale. Dette gælder også, når man udtrykker sig på skrift. Eksempelvis skal 3g's blå bøger og Skolebladet udformes sådan, at ingen elever, lærere eller andre ansatte føler sig hængt ud Enhver form for mobning er uacceptabel og vil ikke blive tolereret Det forventes, at alle behandler bygninger og inventar ordentligt og i det hele taget overholder skolens ordensregler. Alle ansatte er i det daglige opmærksomme på, at skolen holdes i ordentlig stand, og skrider ind, hvor dette ikke er tilfældet. Eleverne er forpligtede på at rette sig efter skolens personale, når det anviser, at reglerne skal overholdes Støjende adfærd accepteres ikke. Al adfærd skal ske under hensyntagen til, at man færdes på et undervisningssted. På gangene skal al adfærd tage hensyn til undervisningen i klasselokalerne, f.eks. skal gruppearbejde foregå i ro. I de åbne studieområder skal der ligeledes tages hensyn til arbejdsroen. Indtagelse af mad og drikke m.m. må ikke være til ulempe for andre Parkering: Biler parkeres på parkeringspladsen i de afmærkede båse. Bilister skal tage hensyn til cyklisterne på tilkørselsvejene til skolen. Knallerter og andre motoriserede køretøjer parkeres på de dertil anviste pladser Skolen har intet ansvar for bortkomne sager. Penge og andre værdigenstande bør ikke efterlades i tasker og overtøj Fundne og glemte sager afleveres til og afhentes hos pedellen Beskadigelse af inventar, bøger og andet undervisningsmateriale kan medføre erstatningsansvar. Det er fx ikke tilladt at skrive i de udleverede bøger Fællesområder: Hver enkelt rydder op efter sig (madpapir, flasker, drikkebægre og andet affald). Brugt service anbringes på de opstillede vogne. Borde og stole sættes på plads efter brug Indendørs færdsel med rulleskøjter, løbehjul el.lign. er ikke tilladt Opslagstavler: Opslag fra elever til elever skal hænges på opslagstavlen ved C-gangen og forsynes med afsender. Eleverne er selv ansvarlige for at tage opslagene ned, når de er forældede. 12

13 Klasseværelserne: Fra og med 4. lektion skal eleverne, inden de forlader lokalet, hænge stolene op under bordene. Læreren forlader normalt lokalet som den sidste og påser, at lokalet er ryddeligt og tavlen gjort ren Rygning: Rygning er forbudt på skolens område, herunder tilgrænsende skov- og markarealer inkl. stier og tilkørselsvejen fra Oslovej. Rygning er tilladt på Oslovej samt på tilkørselsvejen fra Gødvad Bygade til parkeringspladsen. Det henstilles, at rygeområdet begrænses til den del af tilkørselsvejen, der grænser op til parkeringspladsen, hvor der er opstillet affaldskummer Formiddagssamlinger planlægges og afvikles af et elevudvalg i samarbejde med en lærerrepræsentant udpeget af ledelsen. Udvalget formulerer et regelsæt (tidsramme og indhold), som alle klasser forpligter sig til at overholde. Af regelsættet fremgår det, at ingen formiddagssamlinger må virke unødigt provokerende og stødende på enkeltpersoner og/eller grupper Andre former for elevoptræden end formiddagssamlinger og/eller optræden arrangeret af elever følger reglerne i punkt Ledelsen kan dispensere fra reglen om, at en lærer skal være tilknyttet en planlægningsgruppe Det er kun tilladt at nyde alkohol på skolen eller skolens område i forbindelse med caféer eller fester. Indtagelse eller besiddelse af euforiserende stoffer af enhver art er ulovlig og medfører øjeblikkelig bortvisning Det er ikke tilladt at medbringe alkohol på skolens område. Overtrædelse af dette kan medføre bortvisning Fester: Man bliver afvist ved døren, hvis man er synligt beruset. Der vil være kontrol uden for på skolens område. Det er ikke tilladt at foretage billed- eller lydoptagelse på skolens område (ude eller inde). Forbuddet gælder også mobiltelefoner. Man bortvises fra festen hvis - man medbringer alkohol eller forsøger at indsmugle alkohol. - man ryger (ude eller inde). - man er i besiddelse af eller indtager euforiserende stoffer. - man udøver vold mod en anden festdeltager. - man medvirker til, at personer, der ikke er elever på Silkeborg Gymnasium, får adgang til festen. Hvis man bortvises fra festen, medfører dette et års karantæne fra skolens fester, herunder 3g-festen. Udøvelse af vold eller besiddelse af euforiserende stoffer kan endvidere medføre politianmeldelse og permanent bortvisning fra skolen. Hærværk medfører erstatningsansvar og kan medføre politianmeldelse og permanent bortvisning fra skolen. 13

14 Det er ikke tilladt at opholde sig i alkohol- eller stofpåvirket tilstand på skolens område i skoletiden. Overtrædelse af dette kan medføre bortvisning Planlægning og afvikling af hhv. fredagscafé (Café Skrymer) og fester varetages af hhv. Skrymer-udvalget og festudvalget i et samarbejde med en lærerkontaktperson udpeget af ledelsen. Det er udvalgenes ansvar, at caféarrangementer og fester forløber på en for både elever og skolen tilfredsstillende måde. Såfremt et eller flere medlemmer i hhv. Skrymer-udvalget og festudvalget ikke lever op til ovennævnte ansvar, kan skolens ledelse fratage dem deres medlemskab af udvalget Eleverne har pligt til at optræde anstændigt og sømmeligt både i og uden for undervisningen. Det betyder bl.a., at det ikke er tilladt at optræde hverken helt eller delvist afklædt på skolen. Overtrædelse af denne regel kan medføre bortvisning. Reglen gælder også i forbindelse med skolerelaterede arrangementer som fx. hytteture, ekskursioner og studierejser Fotografering og videooptagelser på skolens område er ikke tilladt i forbindelse med fester og cafeer. Optagelse af undervisningsaktiviteter må kun ske efter aftale med læreren Eleverne har ansvar for egne handlinger og er omfattet af de almindelige regler om erstatning. Det betyder, at eleverne har erstatningspligt, hvis de ødelægger skolens ejendom eller noget, der tilhører andre elever eller ansatte. Det samme gælder, når eleverne er på faglige ekskursioner, studieture o. lign Hvis en elev udøver tyveri på skolen, vold (i eller uden for skolen) eller anden form for kriminalitet, vil eleven normalt blive udmeldt af skolen. Rektor træffer efter samtale med eleven beslutning om, hvorvidt eleven skal udmeldes. Overtrædelse af skolens ordensregler kan i grove tilfælde medføre bortvisning og behandles i øvrigt i overensstemmelse med Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser Ordensregler for studierejser og ekskursioner Nedenstående ordensregler for studierejser og ekskursioner bliver gennemgået med eleverne af de lærere, som rejser med dem på studierejse eller på ekskursion Eleverne rejser på de betingelser, som er formuleret af rejsebureauet, og på de betingelser, som er formuleret i Silkeborg Gymnasiums ordensregler Hver enkelt elev rejser på eget ansvar. 14

15 3.2.4 Skolen forventer, at eleverne på rejsen følger almindelige normer for god opførsel på det fremmede sted, herunder at de ubetinget respekterer hotellets husorden. Det betyder bl.a., at der udvises respekt for de øvrige gæster, de ansatte m.v., ved at man undgår at støje, spille høj musik eller på anden måde virke forstyrrende, og at man i det hele taget udviser en normal og socialt acceptabel adfærd Studierejser hhv. ekskursioner er undervisning, der er forlagt til en anden lokalitet, og turens faglige indhold indgår i undervisningsbeskrivelsen for det/de pågældende fag. Der er derfor mødepligt til det planlagte program, på samme måde som der er mødepligt til den daglige undervisning i gymnasiet. Det forudsættes, at eleverne deltager fagligt aktivt på turen, på samme måde som det forudsættes, at de deltager fagligt aktivt i den daglige undervisning. Derfor er indtagelse af alkohol kun tilladt i særlige tilfælde og i beskedent omfang, fx i forbindelse med en fælles middag eller en tilsvarende begivenhed, efter de ledsagende læreres konkrete beslutning. Det er under alle omstændigheder ikke tilladt at drikke sig beruset, og lærerne kan ikke give tilladelse til indtagelse af alkohol i bus/tog/fly, på hotelværelser eller i forbindelse med de skemalagte faglige aktiviteter. Indtagelse og besiddelse af euforiserende stoffer af enhver art er forbudt Uden for det skemalagte program færdes eleverne på eget ansvar. Dette gælder også, hvis læreren er forhindret i at være sammen med eleverne, fx. ved gruppeprojekter. Det indskærpes, at man aldrig færdes alene, og at eleverne, når de færdes på egen hånd, altid er mindst tre sammen Overnatning sker altid, og for alle, på det hotel / de lokaliteter, hvor gruppen er indkvarteret Hjemmet opfordres til at sikre sig, at barnet er dækket af hjemmets ulykkes- og ansvarsforsikring Ud over de ovennævnte ordensregler kan de enkelte lærere, med udgangspunkt i forhold som knytter sig til den konkrete rejse, og de betingelser, denne rejse sætter, fastlægge yderligere regler for elevernes adfærd m.v Ordensreglerne for studierejser og lærernes regler og anvisninger i øvrigt skal til enhver tid respekteres. Eventuel overtrædelse af reglerne sanktioneres i henhold til skolens generelle ordensregler samt pkt i dette regelsæt Overtrædelse af ovennævnte ordensregler for studierejser vil kunne medføre hjemsendelse for egen regning. Ved hjemsendelse iværksættes følgende procedure: * skolens rektor underrettes, og rektor underretter elevens forældre / værge, uanset elevens alder. 15

16 * eleven udstyres for egen regning med en enkeltbillet til Silkeborg. * uanset alder foregår hjemsendelsen uden ledsager Forud for studierejsen gennemgås reglerne i fællesskab mellem de deltagende lærere og elever, således at reglerne fremstår klart for eleverne. Eleverne skriver under på, at de er bekendt med reglerne, herunder at de ved overtrædelse af reglerne kan hjemsendes for egen regning og uden ledsager. For elever der ikke er fyldt 18 år skal forældrene skrive under. * * * * 4 Klage Elever og hvis eleven er under 18 år forældrene kan klage over rektors afgørelse mht. iværksættelse af sanktioner i forbindelse med studie- og ordensreglerne eller mht. oprykning til næste klasse. Klagen indgives inden 2 uger efter afgørelsen og stiles til rektor. Rektors kommentar til klagen kan med en uges frist kommenteres af eleven eller forældrene. Kommentaren vedlægges klagen til Ministeriet for børn og undervisning. * * * * 5 Lovgivning, ikrafttræden m.v. Studie- og ordensreglerne er udarbejdet med udgangspunkt i Bekendtgørelse om studie-og ordensregler i de gymnasiale uddannelser BEK nr af 04/12/2006. * * * * Silkeborg Gymnasium, maj

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2 Indholdsfortegnelse * Indhold Side 1 Generelt om studie- og ordensregelsættet 4 1.1 Formålet med studie- og ordensregelsættet 5 1.2 Orienteringsproceduren 5 1.3 Om studie- og

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER

STUDIE- OG ORDENSREGLER STUDIE- OG ORDENSREGLER 1. Generelt om studie- og ordensregelsættet 1.1 Formålet med studie- og ordensregelsættet Studie- og ordensreglerne ved Silkeborg Gymnasium har som formål at støtte positive og

Læs mere

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste.

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Den. 30. oktober 2012 Studie- og ordensregler på Studieregler På har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Du møder til tiden til alle dine timer Du har altid de nødvendige bøger

Læs mere

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie og ordensregler på handelsgymnasiet... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 4 Mistanke om misbrug... 5 Misbrug... 5 Forebyggelse... 5 Konsekvenser

Læs mere

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium 24.06.2008 Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, elevråd og pædagogiske råd. Reglerne er offentliggjort på

Læs mere

RØDKILDE GYMNASIUM STUDIE- OG ORDENSREGLER

RØDKILDE GYMNASIUM STUDIE- OG ORDENSREGLER RØDKILDE GYMNASIUM STUDIE- OG ORDENSREGLER Indhold GENERELT OM STUDIE- OG ORDENSREGLER... 3 Formålet med studie- og ordensregelsættet... 3 Orienteringsproceduren... 3 Om studie- og ordensregler... 3 STUDIEREGLER

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Vi er glade for, at du har valgt HTX-uddannelsen på Teknisk Gymnasium i Silkeborg. Du kan se frem til 3 år, hvor vi har fokus på din faglige og personlige udvikling, mens du samtidig

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2009) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

Rosborg Gymnasium og HF

Rosborg Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium og HF 1. januar 2015 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Adfærdsregler 4. Fremmøde og aflevering af opgaver 5. Tilstedeværelse 6. Skoledagen og det daglige arbejde 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2011) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Med henvisning til bekendtgørelse nr. 1222 af 4.12.2006 og senere. INDLEDNING 2 OM STUDIE- OG ORDENSREGLERNE 2 1. AKTIV DELTAGELSE I UNDERVISNINGEN 3 2. PROCEDURE VED SNYD I FORBINDELSE

Læs mere

Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. At man bidrager til et fælles godt miljø blandt eleverne

Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. At man bidrager til et fælles godt miljø blandt eleverne Disse regler gælder fra 1. januar 2007. Skolens værdigrundlag Rungsted har tre overordnede værdier: Demokrati og ligeværd Høj faglig standard og forberedelse til videre uddannelse Social, faglig og personlig

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i Bekendtgørelse nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler

Læs mere

Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011

Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011 Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011 Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, SU, elevråd og på et medarbejdermøde. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt:

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglementet tager udgangspunkt i/understøtter skolens værdier om: et godt sted at være et godt

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Revideret juni 2017. Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de

Læs mere

Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018

Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018 Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018 Grundlaget for Gammel Hellerup Gymnasiums studie- og ordensregler er skolens værdier om faglighed, fællesskab og mangfoldighed. Dette værdigrundlag

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland.

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglementet tager udgangspunkt i/understøtter skolens værdier om: et godt sted at være et godt

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler

Campus Bornholms studie- og ordensregler Campus Bornholms studie- og ordensregler Indhold Formålet med regelsættet... 1 Almindelige ordensregler... 1 Regler for deltagelse i undervisningen... 2 Fravær og forsømmelser... 2 Skriftligt arbejde...

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet Kolding

IBC Handelsgymnasiet Kolding IBC Handelsgymnasiet Kolding Studie- og ordensregler på IBC Handelsgymnasiet Kolding... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 5 Mistanke om problematisk forbrug af rusmidler... 6 Konsekvenser

Læs mere

Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus

Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen til denne.

Læs mere

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Den 21. august 2015 Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Studieregler På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. - Du møder til tiden til

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 INDHOLD Indledning... 2 Studieaktivitet... 3 Ordensregler... 4 Deltagelse i ekskursioner... 5 IT regler... 5 Klageprocedure... 6 Vald. Poulsens Vej 8 7500 Holstebro T 9627

Læs mere

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium Studie- og ordensreglerne for Roskilde Gymnasium skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for eleverne. Eleverne

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

Studie- og ordensregler ved. Århus Akademi

Studie- og ordensregler ved. Århus Akademi ved Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens IT-udstyr og IT-støttet læring 7. Undervisningsmidler 8.

Læs mere

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24))

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) 1. Formål Studie- og ordensreglerne ved Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB School har som formål at støtte positive og studiefremmende

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse... 1 Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i BEK nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet Kolding

IBC Handelsgymnasiet Kolding IBC Handelsgymnasiet Kolding Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 5 Mistanke om problematisk forbrug af rusmidler... 5 Konsekvenser af overtrædelse

Læs mere

Studie- og ordensregler i kort form

Studie- og ordensregler i kort form Bilag 7.d Studie- og ordensregler i kort form Elever og ansatte på Viby Gymnasium er hensynsfulde og ansvarlige mennesker, der er led i et fællesskab, som alle har medindflydelse på og ansvar for. Vi behandler

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for hg-uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever

Studie- og ordensregler for elever Studie- og ordensregler for elever Sankt Annæ Gymnasiums studie- og ordensregler er listet i menuen til venstre. Overordnet er reglerne søgt udformet i overensstemmelse med gymnasiets værdigrundlag og

Læs mere

EUD & EUX Studie- og ordensregler

EUD & EUX Studie- og ordensregler EUD & EUX 2016-2017 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv deltagelse

Læs mere

Studie- og ordensregler UCH

Studie- og ordensregler UCH Studie- og ordensregler UCH UCH s studie- og ordensregler er gældende for alle elever på UCH. De enkelte afdelinger har suppleret dette regelsæt med nogle afdelingsspecifikke regler, og du må derfor også

Læs mere

Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen til denne.

Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen til denne. Studie - og ordensregler for Gentofte Studenterkursus Generelle regler: Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen

Læs mere

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013 Århus Akademi Januar 2013 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens it-udstyr og it-støttet læring 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 13. august 2012

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 13. august 2012 Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 13. august 2012 Indledning Studie- og ordensreglerne gælder for skolens elever på alle tre uddannelser, STX, HF, pre-ib og IB. Kolding Gymnasium

Læs mere

Teknisk Gymnasium og Handelsgymnasiet ZBC, Ringsted STUDIE- OG ORDENSREGLER

Teknisk Gymnasium og Handelsgymnasiet ZBC, Ringsted STUDIE- OG ORDENSREGLER Teknisk Gymnasium og Handelsgymnasiet ZBC, Ringsted STUDIE- OG ORDENSREGLER 1 Studieregler Skolen orienterer eleverne om studie- og ordensreglerne samt om konsekvenser, hvis de ikke overholdes. Dette sker

Læs mere

Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole

Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at gå på Grunduddannelsen på Skive Handelsskole. Generelt: Du opfører

Læs mere

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Til grund for udarbejdelsen af Studie- og ordensreglementet ligger følgende: Et godt sted at være et godt sted at lære. EUC Sjællands værdigrundlag:

Læs mere

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Disse regler er udarbejdet i samarbejde mellem elevråd, pædagogisk råd og rektor og er gældende for hhx-elever på Handelsgymnasiet ZBC, Næstved 29-07-2012

Læs mere

Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF

Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF 1 Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet er, at Svendborg Gymnasium er et uddannelses- og arbejdssted for mange mennesker. Den enkeltes

Læs mere

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen 27. juli 2015 Ordensregler for SOSU Aarhus Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen På SOSU Aarhus tager den enkelte ansvar for sine handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af

Læs mere

Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Skive. 11. maj 2015

Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Skive. 11. maj 2015 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Skive 11. maj 2015 1. Indledning Du skal have maksimalt udbytte af at gå på Handelsgymnasiet Skive. Det mål nås kun ved, at din tid på skolen ses som et samspil

Læs mere

Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015

Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015 Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015 Indhold Regelgrundlag:... 2 Kultur og omgangsformer... 3 Mødepligt... 3 Studieaktivitet... 3 Fravær... 3 Rygning... 4 Misbrug... 4 Anvendelse af

Læs mere

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007)

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Indledning Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens bestyrelse efter høring i elevråd og pædagogisk råd. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER

SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER Gymnasieelever skal være aktive Undervisningsministeriet har fastlagt, at alle elever har pligt til

Læs mere

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 9. august 2017

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 9. august 2017 Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 9. august 2017 Indledning Studie- og ordensreglerne gælder for skolens elever på alle tre uddannelser, STX, HF, pre- IB og IB. Kolding Gymnasium

Læs mere

Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole

Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole På KTS har vi vedtaget nogle generelle ordensregler for at skabe et godt arbejds- og studiemiljø, hvor alle kan trives, og samvær og arbejde foregår

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Erhvervsuddannelserne UCH Studie- og ordensregler UCH - et godt sted at være Vores skole skal være et godt sted at være og et godt sted at lære derudover skal det være et sted,

Læs mere

Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole

Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole [IH1] Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business

Læs mere

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 12.9.2012 Skolens studie- og ordensregler er efter høring af bestyrelse, elevråd og pædagogisk råd fastsat

Læs mere

hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler

hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler Indholdsfortegnelse Studie- og ordensregler for hhx-uddannelsen... 3 Almindelig orden og samvær... 3 1. Ordensregler... 3 2. IT-regler... 3 3. Sanktioner...

Læs mere

Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business hos os.

Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business hos os. Elevpolitik for EUX / EUD Business på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business hos os. Generelt Du opfører

Læs mere

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted De fysiske rammer Skolen skaber de fysiske rammer. Klasselokaler, fællesarealer, udstyr vedligeholdes og moderniseres løbende, og vi behandler tingene med respekt og omtanke. Når lokaler forlades slukker

Læs mere

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM Indhold: 1. Generelt 2. Ordens- og adfærdsregler 3. Undervisning 4. Ekskursioner 5. Undervisningsmidler 6. Fravær 7. Snyd 8. Oprykning 9. Varsling og sanktioner

Læs mere

Ordensregler, Pædagogisk Assistentuddannelse, VIA

Ordensregler, Pædagogisk Assistentuddannelse, VIA VIA University College Dato: 27. august 2015 Ordensregler, Pædagogisk Assistentuddannelse, VIA 1/ Regelgrundlag: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser 1010 af 22/09/2014 47. Skolen skal fastsætte ordensregler

Læs mere

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (juni 2012)

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (juni 2012) Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (juni 2012) Indledning Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens bestyrelse efter høring i elevråd og pædagogisk råd. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens værdigrundlag: Globalt, socialt og udfordrende

Læs mere

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle.

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle. Studie- og ordensregler Tradium Handelsgymnasiet Mariagerfjord Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet

Læs mere

Ordensregler for Marie Kruses Skoles GYMNASIUM

Ordensregler for Marie Kruses Skoles GYMNASIUM Ordensregler for Marie Kruses Skoles GYMNASIUM Ordensreglerne gælder med virkning fra 1. maj 2005. De har deres baggrund i gældende love og bekendtgørelser for gymnasiet, herunder 3 i Bekendtgørelse om

Læs mere

5. Studie- og ordensregler i Handelsgymnasiet 5.1 Du skal være studieaktiv 5.1.1 Du har mødepligt 5.1.2 Registrering af årsager til dit fravær

5. Studie- og ordensregler i Handelsgymnasiet 5.1 Du skal være studieaktiv 5.1.1 Du har mødepligt 5.1.2 Registrering af årsager til dit fravær 5. Studie- og ordensregler i Handelsgymnasiet Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet set handler det

Læs mere

Studie-og ordensregler

Studie-og ordensregler Studie-og ordensregler På VUC Roskilde tager vi i studie- og ordensregler udgangspunkt i gældende lovgivning samt de 4 værdier, som er udgangspunkt for VUC Roskildes værdigrundlag. Mangfoldighed: Fordi

Læs mere

Studie- og ordensreglerne Handelsgymnasiet Skive Handelsskole. 1. december 2014

Studie- og ordensreglerne Handelsgymnasiet Skive Handelsskole. 1. december 2014 Studie- og ordensreglerne Handelsgymnasiet Skive Handelsskole 1. december 2014 1. Indledning Du skal have maksimalt udbytte af at gå på Handelsgymnasiet. Det mål nås kun ved, at din tid på skolen ses som

Læs mere

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC I denne folder får du info om: Forventninger Muligheder for støtte og vejledning It på skolen Studie- og ordensregler VUC fra A-Å . Forventninger Jens Otto Madsen,

Læs mere

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Elevversion Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Indholdsfortegnelse Samlet overblik over fraværshåndteringen... 2 Fraværsregistrering... 2 Fraværsopgørelse... 2 Skriftlig advarsel...

Læs mere

Almindelig orden og samvær 4. Fravær og aktiv deltagelse i undervisningen 9. Skriftligt arbejde 13. Oprykning til næste klassetrin på hhx 15

Almindelig orden og samvær 4. Fravær og aktiv deltagelse i undervisningen 9. Skriftligt arbejde 13. Oprykning til næste klassetrin på hhx 15 Almindelig orden og samvær 4 Rygning... 4 Alkohol og euforiserende stoffer... 4 Fester... 4 IT-regler... 6 Lokaler... 7 Almen orden og samvær - Sanktioner... 8 Fravær og aktiv deltagelse i undervisningen

Læs mere

Studie- og ordensregler for Ikast Brande Gymnasium

Studie- og ordensregler for Ikast Brande Gymnasium Skolens værdigrundlag Ikast-Brande Gymnasium tilbyder to gymnasiale uddannelser, som giver eleverne de mest optimale muligheder for at studere videre og som samtidig er et frugtbart vækstmiljø for personlig

Læs mere

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Opdateret oktober 2015 Opdateret oktober 2015 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Studie- og ordensreglerne

Læs mere

Studieregler. Ordensregler. Studie- Ordensregler SAG 15/16. Sanktioner: Sanktioner:

Studieregler. Ordensregler. Studie- Ordensregler SAG 15/16. Sanktioner: Sanktioner: Studie- Ordensregler SAG 15/16 Studieregler Det forventes at alle lærere og elever i gymnasiet bidrager til, at der sikres et frugtbart undervisningsmiljø, hvor alle får det størst mulige udbytte. For

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Som elev på Svendborg Erhvervsskole, skal du overholde nogle helt generelle ordensregler for hverdagen. Reglerne bygger på en grundtanke om, at du viser hensyn og tænker dig om,

Læs mere

Seriøsitet og sammenhold er grundlaget for Ikast Brande Gymnasium.

Seriøsitet og sammenhold er grundlaget for Ikast Brande Gymnasium. Skolens værdigrundlag Ikast Brande Gymnasium tilbyder tre uddannelser, nemlig Almen Studentereksamen (stx), Højere Forberedelseseksamen (hf), IB Diploma Programme (IB) samt Pre-IB. Herved gives eleverne

Læs mere

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 15.12.2015 Skolens studie- og ordensregler er efter høring af bestyrelse, elevråd og pædagogisk råd fastsat

Læs mere

Studie- og ordensregler HHX

Studie- og ordensregler HHX Studie- og ordensregler HHX Indholdsfortegnelse 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 3 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 3 1. Ansvarlighed... 3 2. Samarbejde... 3 3. Tillid... 3 4. Ordentlighed...

Læs mere

5. Studie- og ordensregler i Handelsgymnasiet i Randers 5.1 Du skal være studieaktiv Du har mødepligt

5. Studie- og ordensregler i Handelsgymnasiet i Randers 5.1 Du skal være studieaktiv Du har mødepligt 5. Studie- og ordensregler i Handelsgymnasiet i Randers Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet set

Læs mere

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015 Studie- og ordensregler Glamsbjerg 2014-2015 Indhold Almindelig orden og samvær... 2 Rygning... 2 Alkohol og euforiserende stoffer... 2 Fester... 2 IT-regler... 3 Lokaler... 4 Sanktioner... 4 Fravær og

Læs mere

Studie- og ordensregler HTX

Studie- og ordensregler HTX Studie- og ordensregler HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for HANSENBERG GYMNASIUM... 4 Fremmøde/fravær... 4 Skriftlige opgaveafleveringer...

Læs mere

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2015

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2015 Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2015 Følgende regler gælder, hvor intet andet er nævnt, for alle skolens elever: 1. Regler for almindelig orden og samvær Skolens arbejdsmæssige og sociale fællesskab

Læs mere

VIGTIG VIDEN STUDIE- OG ORDENSREGLER. Chr. Richardtsvej 43. Tlf

VIGTIG VIDEN STUDIE- OG ORDENSREGLER. Chr. Richardtsvej 43. Tlf VIGTIG VIDEN STUDIE- OG ORDENSREGLER Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg 1 zbc.dk Tlf. 55788888 Studie- og ordensreglerne bygger på uddannelsernes formål, ZBC s værdier og på Bekendtgørelse om studie-

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER FOR MIDTFYNS GYMNASIUM

STUDIE- OG ORDENSREGLER FOR MIDTFYNS GYMNASIUM STUDIE- OG ORDENSREGLER FOR MIDTFYNS GYMNASIUM Indledning Retsgrundlaget I "Lov nr. 95 af 18. februar 2004 om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasie-loven)" er det bestemt, at rektor efter høring

Læs mere

Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015

Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015 Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015 Studie- og ordensreglerne er skolens adfærdsregler. Reglerne gælder for elever på Gefion Gymnasium i skoletiden og kan desuden bringes i anvendelse,

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. studie- og ordensregler 2013/2014. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. studie- og ordensregler 2013/2014. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING studie- og ordensregler 2013/2014 eucnord.dk Indholdsfortegnelse Et godt miljø... 1 Omgangstone... 1 Oprydning... 1 Mødepligt... 1 Fri for undervisning... 2 Skriftlige opgaver...

Læs mere

Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 2, og 72, stk. 2, i lov nr. 1716 af 27. december 2016 om de gymnasiale uddannelser fastsættes:

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2016-2017 Indhold Almindelig orden og samvær 4 Rygning, snus, skrå m.m.... 4 Alkohol og euforiserende stoffer... 4 Fester... 4 IT-regler... 6 Lokaler... 7 Almen orden og samvær

Læs mere

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Telefon: 66 10 26 42 - Fax: 66 10 26 32 - E-mail: mail@mulerne-gym.dk - www.mulerne-gym.dk Studie- og ordensregler gældende fra 15.8.2012: Ud over lovgivningens

Læs mere

Nærum Skoles overordnede samværsregler

Nærum Skoles overordnede samværsregler Handleplan for elever, der overtræder skolens, forstyrrer undervisningen, udviser voldelig eller aggressiv adfærd over for andre elever eller skolens ansatte. På Nærum Skole ønsker vi, at både elever,

Læs mere

Studie- og ordensregler HG

Studie- og ordensregler HG 1 Studie- og ordensregler HG 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 4 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 4 1. Ansvarlighed... 4 2. Samarbejde... 4 3. Tillid... 4 4. Ordentlighed... 4 5. Nærvær...

Læs mere