Studie- og ordensregler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studie- og ordensregler"

Transkript

1 Studie- og ordensregler

2 2

3 Indholdsfortegnelse * Indhold Side 1 Generelt om studie- og ordensregelsættet Formålet med studie- og ordensregelsættet Orienteringsproceduren Om studie- og ordensregler 5 2 Studieregler for Silkeborg Gymnasium Skoledagen Den daglige undervisning Mødepligt og forsømmelser Skriftlige opgaver Snyd med skriftlige opgaver Eksamen Oprykning til næste klasse Regler for anvendelse af skolens computere Elevers betaling for visse undervisningsmidler Elevers lån af undervisningsmidler 11 3 Ordensregler for Silkeborg Gymnasium Ordensregler for Silkeborg Gymnasium Ordensregler for studierejser og ekskursioner 14 4 Klage 16 5 Lovgivning og ikrafttræden 16 Bilag 1 Cafe Skrymer Silkeborg Gymnasium 17 Bilag 2 Fester - Silkeborg Gymnasium 18 3

4 Studie- og ordensregler Silkeborg Gymnasium 1. Generelt om studie- og ordensregelsættet 1.1 Formålet med studie- og ordensregelsættet Studie- og ordensreglerne ved Silkeborg Gymnasium har som formål at støtte positive og studiefremmende aktiviteter på skolen samt at bidrage til at skabe et godt og trygt undervisnings- og læringsmiljø for eleverne. Reglerne skal understøtte skolens værdier om åbenhed, dialog, et godt samarbejde og en positiv omgangstone, og de skal dermed medvirke til at fremme skolens værdigrundlag. I dette værdigrundlag hedder det bla.: Gymnasiet er en gammel institution, og fagligheden har altid været gymnasiets adelsmærke. Det, der karakteriserer det moderne gymnasium studieretningsgymnasiet - er uddannelsens kombination af faglig bredde og dybde og samspillet mellem fagene. Som en moderne skole har vi på Silkeborg Gymnasium en balance mellem på den ene side tradition, historie og fordybelse og på den anden side nyorientering, omstillingsevne og opmærksomhed på fremtidens udfordringer. Vi har således en kombination af velprøvede og velkendte undervisningsformer og nye former, som bl.a. den moderne teknologi giver mulighed for. Såvel undervisningen som skolens dagligliv bygger på følgende værdier: o o o Fællesskab og engagement Respekt og ansvar Dialog og åbenhed Videre hedder det, at: Silkeborg Gymnasiums hovedopgave er at give unge mennesker i Silkeborgområdet en studentereksamen. Skolens målgruppe er elever, som har mod på at lade sig udfordre af faglige problemstillinger, og som har lyst til at forholde sig både perspektiverende og abstrakt til stoffet. Gymnasiet skal arbejde for at give eleverne et godt udgangspunkt for deres videre uddannelse. Det betyder, at eleverne skal tilegne sig faglige og sociale kompetencer, som sikrer, at de har mod på livslang uddannelse. De skal således oparbejde faglig indsigt og studiekompetence, så de bliver i stand til at fungere i et studiemiljø, hvor kravene til både selvstændighed og samarbejde er centrale. Gymnasiet skal støtte og fremme elevernes udvikling af personlig myndighed det vil sige, at eleverne skal lære at forholde sig reflekterende og ansvarligt til deres omverden både den nære og den globale. Desuden skal uddannelsen udvikle elevernes kreative og innovative evner og deres kritiske sans. Gymnasiet skal samtidig sikre, at eleverne tilegner sig forudsætninger for at blive aktive borgere i det demokratiske samfund, som omgiver skolen og eleverne. Det betyder, at undervisningen og dagligdagen på skolen må bygge på de samme værdier, som kendetegner samfundet: åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Eleverne skal lære, 4

5 at de ved aktiv medvirken både individuelt og kollektivt kan bidrage til samfundets forandring og udvikling. Studie- og ordensreglerne skal ses som et vigtigt element til at fremme de mål, som er skitseret ovenfor. 1.2 Orienteringsproceduren Eleverne orienteres om reglerne, baggrunden for dem og formålet med dem, og om konsekvenserne, hvis reglerne ikke overholdes. Eleverne informeres om, at det i øvrigt er deres pligt at holde sig orienteret om reglerne. 1.3 Om studie- og ordensregler Regelsættet er opdelt i hhv. studie- og ordensregler. Studiereglerne - pkt. 2 - omfatter regler og procedurer i tilknytning til elevernes fremmøde og deltagelse i den daglige undervisning, ekskursioner, studieture m.v. Studiereglerne præciserer endvidere bestemmelser for fravær og beskriver sanktioner i forbindelse med elevfravær og elevers manglende deltagelse i undervisningen. Ordensreglerne pkt. 3 - omfatter elevadfærd af mere generel karakter (fx i forhold til skolens fysiske miljø), beskriver en række procedurer i klasserummet, og de definerer de mere overordnede rammer for elevadfærd m.v. under studieture og ekskursioner. * * * * 2 Studieregler for Silkeborg Gymnasium 2.1 Skoledagen Skoledagen er normalt mellem kl og Frivillige aktiviteter samt visse øvelser og arbejde med gruppeprojekter m.v. kan ligge uden for dette tidsrum. Ved manglende aflevering af skriftlige opgaver kan eleven blive bedt om at møde til obligatorisk skrivning f.eks. om lørdagen. Skolen kan med dags varsel placere undervisningstid i tidsrummet Eleverne kan således ikke påregne at have erhvervsarbejde, fritidsaktiviteter m.v. før efter kl Eleverne kan ikke regne med at have et fast ugeskema. Der vil tværtimod løbende være ændringer i forbindelse med skoledagen. Oplysningerne herom offentliggøres i Lectio, og eleverne har pligt til dagligt at læse disse oplysninger. 2.2 Den daglige undervisning Eleverne skal være til stede, være forberedte og deltage aktivt i undervisningen; de skal deltage i prøver og andre planlagte undervisnings- og skoleaktiviteter på og uden for skolen. De skal aflevere opgavebesvarelser af acceptabel kvalitet. Endvidere skal eleverne deltage i interne prøver som fx årsprøver, gruppe- og projektarbejde, virtuel undervisning, og de skal deltage i fællestimer, formiddagssamlinger, introforløb og andre aktiviteter, som de indkaldes til af skolen. I forbindelse med selvstændigt arbejde, som ikke er skemalagt, angiver faglæreren, hvilke betingelser (fx i form af tilbagemeldinger og opgavebesvarelse) der gælder for opfyldelsen af mødepligten. For det skriftlige arbejde gælder, at opgavebesvarelser skal afleveres rettidigt. Hvis det ikke sker, kan læreren i særlige tilfælde angive en ny frist. Afleveres besvarelsen ikke på dette tidspunkt, betragtes den som ikke afleveret og indgår herefter i forsømmelsesstatistikken (jf. nedenfor). 5

6 2.3 Mødepligt og forsømmelser Alle forsømmelser, uanset årsag, registreres, herunder for sent fremmøde og opgaver, der ikke afleveres rettidigt. I hver lektion registreres fremmøde/fravær. Forsømmelsesregistreringerne er tilgængelige i Lectio, og eleverne har således mulighed for selv at kontrollere registreringerne. Uddannelsescheferne for de forskellige studieretninger sikrer, at elevernes fravær kontrolleres og sørger om nødvendigt for at iværksætte initiativer over for den enkelte elev. Hvis en elev ikke er enig i de registrerede forsømmelser, skal vedkommende kontakte den pågældende lærer. I umiddelbar forlængelse af fraværet skal eleven udfylde Årsag til fravær i Lectio. Årsagen til fraværet er relevant, når skolens ledelse konkret vurderer, om der skal iværksættes én eller flere sanktioner over for den pågældende elev. Sygdom kan dog være af et sådant omfang, at der ikke kan gives årskarakterer, og dermed indstilles eleven til prøve i alle fag. I ledelsens vurdering indgår også en bedømmelse af, om eleven har indhentet det forsømte. Skolens behandling af forsømmelser Skolen griber ind over for forsømmelser. Det beror på en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, hvornår skolen reagerer med advarsler og eventuelt yderligere sanktioner Advarsel Advarsel er skolens alvorlige påmindelse om, at eleven skal bringe forsømmelserne til ophør. Der kan, når specielle hensyn taler herfor, tages hensyn til særlige forhold som sygdom o.l. I sådanne tilfælde skal eleven kontakte sin studievejleder. I samråd med studievejlederen beslutter uddannelseschefen herefter, om fraværet skal resultere i en advarsel. En advarsel gives normalt i forbindelse med en samtale med studievejlederen for den studieretning, eleven går på, og den skal underskrives af eleven. Hvis eleven er under 18 år, vil meddelelse om advarslen blive sendt til forældrene Yderligere sanktioner I tilfælde af fortsatte forsømmelser (fremmøde/opgaver) efter en advarsel, og/eller hvis skolens ledelse i øvrigt skønner, at elevens deltagelse i undervisningen i almindelighed (jf. pkt. 4.2 ) er utilstrækkelig, indkaldes eleven til en samtale, hvor følgende sanktioner kan iværksættes: * Rektor kan beslutte, at Statens Uddannelsesstøtte bortfalder, hvis en elev ikke er studieaktiv. * Eleven henvises til at aflægge prøve i afsluttende fag på det pågældende klassetrin i det pågældende år eksamen på såkaldt særlige eksamensvilkår. I det/ de pågældende fag gives ikke årskarakter, ligesom evt. givne årskarakterer bortfalder. 6

7 For idræt på C-niveau (i 3g) gælder dog den regel, at der gives en årskarakter, såfremt dette er muligt. Dette skyldes, at der ikke aflægges prøve i idræt på C-niveau. * Eleven mister retten til at gå til eksamen i ét eller flere fag på det givne klassetrin. Det betyder, at eleven ikke rykkes op i næste klasse, eller at vedkommende går til eksamen i det/de pågældende fag et år senere. * Bortvisning (udskrivning) i særligt graverende tilfælde. * Fravær og manglende rettidig aflevering af skriftlige produkter kan indgå i vurderingen, når det afgøres, hvilke elever der skal have deres ønske om studieretning opfyldt. * Fravær og manglende rettidig aflevering af skriftlige produkter kan medføre, at eleven udelukkes fra deltagelse i visse skoleaktiviteter, f.eks. musical, teater, skolesport mv. Hvis eleven er under 18 år, vil meddelelse om sanktionen blive sendt til forældrene. Andre bestemmelser Registreret fravær overføres ikke fra det ene skoleår til det andet. Elever, som har fået en advarsel vil blive fulgt særlig tæt i det efterfølgende skoleår I specielle tilfælde kan en elev fritages for undervisning (fx i idræt). Det kan betyde, at der ikke kan gives årskarakter i faget. Der kan som dokumentation for sygdom, skade eller handicap kræves udtalelse fra læge/hospital eller en lægeerklæring. Eventuelle udgifter hertil afholdes af eleven Elever kan i særlige tilfælde (bla. ved overtrædelse af ordensreglerne) blive udelukket fra konkrete arrangementer eller aktiviteter (herunder studieture og/eller ekskursioner). Udelukkelse registreres som fravær. Regler og foranstaltninger i forbindelse med elevsygdom af flere dages varighed Hvis en elev planlægger længere tids fravær pga. behandling, sygehusophold m.v., giver eleven meddelelse herom i de relevante konferencer og giver skolen besked (fx gennem studievejlederen) Eleven har pligt til selv at skaffe sig oplysninger om indholdet af den undervisning, som vedkommende går glip af ved sygefraværet Hvis sygefraværet varer mere end 5 skoledage, kontakter eleven eller en pårørende skolen, normalt studievejlederen, for samtale om et skøn for varigheden af sygefraværet. Ved denne kontakt aftales håndtering af sygefraværet (hvorvidt der skal gøres noget ekstra, om skolen skal sende materiale m.v.) 7

8 Ved en længerevarende sygdomsperiode vil der blive foretaget flg.: * Et skøn over, hvorvidt eleven har mulighed for at genoptage sin skolegang samt udarbejdet en plan herfor. * Hvis eleven ikke kan fortsætte det pågældende skoleår, kan det aftales, at eleven tilmeldes samme klassetrin pr. næste Skriftlige opgaver Skriftlige opgaver oprettes af lærerne i Lectio. I forbindelse med oprettelsen af en skriftlig opgave anføres afleveringsfristen. Hvis en opgave ikke afleveres rettidigt, markeres dette af læreren i Lectio. For sent afleverede opgaver og ikke afleverede opgaver indgår i uddannelseschefens vurdering af elevernes forsømmelser herunder eventuelle sanktioner Skolen kan kræve, at en opgave afleveres elektronisk og i et bestemt filformat, ligesom skolen kan kræve, at en opgave afleveres udprintet på papir. 2.5 Snyd med skriftlige opgaver Det opfattes som snyd, hvis en elev helt eller delvis afskriver fra andre opgavebesvarelser, afskriver fra kilder uden at angive disse, eller hvis eleven lader andre skrive besvarelsen for sig. Det opfattes også som snyd, hvis en elev afleverer oversættelsesopgaver, der er udarbejdet med brug af oversættelsesprogrammer, som kan oversætte hele sætninger og/eller hele tekster. Hvis en elev har snydt med en skriftlig opgave, da gælder følgende: * eleven indkaldes til en samtale med uddannelseschefen for den studieretning, eleven går på, hhv. rektor. * besvarelsen registreres som ikke afleveret. * eleven får en advarsel. Gribes eleven i snyderi for anden gang, skal eleven normalt aflægge eksamen i alle fag på det pågældende klassetrin i forbindelse med skoleårets afslutning. Eleven aflægger således eksamen på særlige eksamensvilkår. Bliver der konstateret snyderi i forbindelse med dansk-historieopgaven, studieretningsopgaven, synopsisopgaver, andre interne opgaver eller årsprøver, erklæres besvarelsen ugyldig. Rektor afgør, om eleven skal gå det pågældende klassetrin om, eller om eleven får lejlighed til at besvare en ny opgave. Snyderi i forbindelse med eksamen medfører automatisk bortvisning fra den pågældende eksamensaktivitet. 2.6 Eksamen Forstyrrende adfærd under eksamen og årsprøver Under afvikling af eksamen og årsprøver påhviler det alle elever at tage et særligt hensyn til andre elever, som er til prøve det gælder både når man færdes inde i skolen, og når man færdes på skolens udeområder. 8

9 Silkeborg Gymnasiums generelle ordensregler gælder også i eksamen- og årsprøveperioden. Det påhviler alle elever at rette sig efter tilrettevisninger som gives med henvisning til ovenstående regler, uanset om de gives af skolens personale eller af vagtkorpset, som virker i forbindelse med afvikling af skriftlig eksamen og skriftlige årsprøver. Overtrædelse af ovenstående regler i eksamens- og årsprøveperioden vil kunne medføre bortvisning fra eksamen og/eller årsprøver Sygdom i forbindelse med eksamen og årsprøver Hvis en elev bliver syg før en skriftlig eller mundtlig eksamen, skal vedkommende / hjemmet hurtigst muligt give skolen besked. Hvis skolen ikke har modtaget denne meddelelse inden den pågældende prøvedags afslutning (normalt kl ), betragtes eleven som udeblevet fra eksamen uden grund. Eleven / hjemmet skal, samme dag, som eleven bliver syg, kontakte egen læge, således at lægen kan attestere (lægeattest), at eleven pga. sygdom ikke kan deltage i den pågældende eksamen. Udgift til lægeattest refunderes ikke af skolen. Såfremt eleven bliver syg før en årsprøve, skal eleven normalt ikke have lægeattest; blot skal vedkommende informere kontoret så tidligt som muligt. Skolen kan dog i særlige tilfælde kræve lægelig dokumentation for sygdom også i forbindelse med afholdelse af årsprøve. Udgift til lægeattest refunderes ikke af skolen. 2.7 Oprykning til næste klasse En elevs oprykning til næste klassetrin er betinget af, at eleven har deltaget i alle skolens interne prøver, og at eleven har fået et tilstrækkeligt udbytte af undervisningen. Ved skoleårets afslutning vurderer skolen den enkelte elevs standpunkt og udbytte af undervisningen. Rektor kan nægte en elev oprykning til næste klasse, hvis elevens opnåede gennemsnit ved skoleårets afslutning er under 2,0, og hvis det på baggrund af den løbende evaluering vurderes, at elevens udbytte af det hidtil gennemførte undervisningsforløb ikke har været tilstrækkeligt. Eleven skal have mulighed for at udtale sig, før den endelige beslutning træffes af rektor 2.8 Regler for anvendelse af computere på skolen Der er fri adgang til at bruge skolens computere og internet / intranet til faglige formål, når computerne ikke er reserverede til undervisning Når en elev anvender en computer i undervisningen, skal det være til gavn for eleven selv og ikke til ulempe for elevens og andres læring. Computerne må derfor kun anvendes til notetagning og andet fagligt arbejde i timerne med mindre læreren har givet tilladelse til andet. Andre programmer må ikke være åbne, med mindre det indgår som en del af undervisningen. 9

10 Eleven må altså ikke være logget på sociale medier såsom Facebook, You Tube og lign. eller have spilprogrammer åbne. Aktivitet på computeren, som ikke er relevant for undervisningen, er fuldstændig uacceptabelt Læreren kan bestemme, at alle eller udvalgte computere skal være slukkede/nedklappede i kortere eller længere tid Læreren har til enhver tid ret til at kontrollere, hvorvidt eleven på sin computer overtræder nogle af reglerne i regelsættet. Hvis en elev ikke overholder reglerne, kan det blive besluttet, at eleven får computerkarantæne i en periode i et eller flere fag. Hvis problemerne fortsætter, kan eleven igen få computerkarantæne. Eleven vil også kunne få inddraget sin adgangskode til skolens netværk Man skal altid bruge sit eget personlige brugernavn og sin adgangskode, når man kobler sig på skolens net, intranet, Lectio m.v. Brugernavn og adgangskode må ikke gives eller udlånes til andre Man skal altid logge af netværket, når man forlader computeren Man må ikke ændre opsætning og/eller installere programmer på skolens computere og/eller tilslutte eller fjerne ydre enheder som f. eks. eksterne harddiske, med mindre det sker som led i undervisningen eller efter aftale med den dataansvarlige Man må ikke forsøge at skaffe sig adgang til de dele af netværket, som brugerne ikke har tilladelse til at anvende Man må ikke anvende skolens computere i kommercielt øjemed Man må ikke downloade eller streame film på skolens computere eller på egen medbragt computer, med mindre det indgår i undervisningen Man må ikke anvende fildelingsprogrammer på skolens computere eller på egen medbragt computer, med mindre det indgår i undervisningen Det er ikke tilladt at oprette en delt (ad hoc) trådløs netforbindelse på egen computer eller mobiltelefon på skolens område Man må ikke anvende skolens computere til computerspil Når man deltager i en debat i eller formulerer et indlæg til en elevkonference, skal man skrive i en pæn tone Man skal respektere, at der kan være andre synspunkter, der er lige så gode som ens egne, og man må ikke anvende nedsættende udtryk om andre. Ved overtrædelse udsætter man sig for følgende: * Man kan få sin ret til at anvende computere på skolen inddraget eller begrænset. 10

11 * Man kan i særligt grove tilfælde blive bortvist fra skolen og / eller blive politianmeldt. * Man risikerer at få bøde eller i særligt grove tilfælde fængselsstraf som følge af ulovlige handlinger foretaget ved brug af computere og netværk. Erstatningsansvaret påhviler alene den enkelte bruger, der har foretaget den ulovlige handling. 2.9 Elevers betaling af visse undervisningsmidler Bestyrelsen har besluttet, at eleverne skal betale for undervisningsmidler for op til i alt kr. for hele gymnasieforløbet Elevers lån af undervisningsmidler Alle lån af undervisningsmidler registreres af skolen. Eleverne skal skrive navn og klassebetegnelse i bøgerne. Bortset fra det må der ikke skrives i bøgerne. Alle lånte bøger skal afleveres, når skolens bogadministration beder om det. Ikke afleverede bøger og ødelagte bøger skal betales af låneren til priser, som skolen fastsætter. Erstatningsprisen er normalt lig med bogens nypris ved køb i boghandel. Har en elev ikke afleveret eller betalt for lånte bøger, efter at skolen har rykket for dem, sendes sagen til inkasso. Aflevering af bøger ved skoleårets afslutning 3g-elever skal aflevere alle bøger og andet materiale, de har lånt af skolen. 1g-elever og 2g-elever kan ved skoleårets afslutning se i Lectio, hvilke bøger de skal aflevere. Såfremt en elev i 1g eller 2g ikke afleverer sine undervisningsmaterialer, som anført ovenfor, sender skolen en regning til eleven / hjemmet med et gebyr på 200 kr. * * * * 11

12 3 Ordensregler for Silkeborg Gymnasium 3.1 Ordensregler for Silkeborg Gymnasium På Silkeborg Gymnasium lægges der vægt på, at der er en god omgangstone og omgangsform. Det forventes, at alle behandler hinanden med respekt, hvad enten der er tale om elever, lærere eller øvrigt personale. Dette gælder også, når man udtrykker sig på skrift. Eksempelvis skal 3g's blå bøger og Skolebladet udformes sådan, at ingen elever, lærere eller andre ansatte føler sig hængt ud Enhver form for mobning er uacceptabel og vil ikke blive tolereret Det forventes, at alle behandler bygninger og inventar ordentligt og i det hele taget overholder skolens ordensregler. Alle ansatte er i det daglige opmærksomme på, at skolen holdes i ordentlig stand, og skrider ind, hvor dette ikke er tilfældet. Eleverne er forpligtede på at rette sig efter skolens personale, når det anviser, at reglerne skal overholdes Støjende adfærd accepteres ikke. Al adfærd skal ske under hensyntagen til, at man færdes på et undervisningssted. På gangene skal al adfærd tage hensyn til undervisningen i klasselokalerne, f.eks. skal gruppearbejde foregå i ro. I de åbne studieområder skal der ligeledes tages hensyn til arbejdsroen. Indtagelse af mad og drikke m.m. må ikke være til ulempe for andre Parkering: Biler parkeres på parkeringspladsen i de afmærkede båse. Bilister skal tage hensyn til cyklisterne på tilkørselsvejene til skolen. Knallerter og andre motoriserede køretøjer parkeres på de dertil anviste pladser Skolen har intet ansvar for bortkomne sager. Penge og andre værdigenstande bør ikke efterlades i tasker og overtøj Fundne og glemte sager afleveres til og afhentes hos pedellen Beskadigelse af inventar, bøger og andet undervisningsmateriale kan medføre erstatningsansvar. Det er fx ikke tilladt at skrive i de udleverede bøger Fællesområder: Hver enkelt rydder op efter sig (madpapir, flasker, drikkebægre og andet affald). Brugt service anbringes på de opstillede vogne. Borde og stole sættes på plads efter brug Indendørs færdsel med rulleskøjter, løbehjul el.lign. er ikke tilladt Opslagstavler: Opslag fra elever til elever skal hænges på opslagstavlen ved C-gangen og forsynes med afsender. Eleverne er selv ansvarlige for at tage opslagene ned, når de er forældede. 12

13 Klasseværelserne: Fra og med 4. lektion skal eleverne, inden de forlader lokalet, hænge stolene op under bordene. Læreren forlader normalt lokalet som den sidste og påser, at lokalet er ryddeligt og tavlen gjort ren Rygning: Rygning er forbudt på skolens område, herunder tilgrænsende skov- og markarealer inkl. stier og tilkørselsvejen fra Oslovej. Rygning er tilladt på Oslovej samt på tilkørselsvejen fra Gødvad Bygade til parkeringspladsen. Det henstilles, at rygeområdet begrænses til den del af tilkørselsvejen, der grænser op til parkeringspladsen, hvor der er opstillet affaldskummer Formiddagssamlinger planlægges og afvikles af et elevudvalg i samarbejde med en lærerrepræsentant udpeget af ledelsen. Udvalget formulerer et regelsæt (tidsramme og indhold), som alle klasser forpligter sig til at overholde. Af regelsættet fremgår det, at ingen formiddagssamlinger må virke unødigt provokerende og stødende på enkeltpersoner og/eller grupper Andre former for elevoptræden end formiddagssamlinger og/eller optræden arrangeret af elever følger reglerne i punkt Ledelsen kan dispensere fra reglen om, at en lærer skal være tilknyttet en planlægningsgruppe Det er kun tilladt at nyde alkohol på skolen eller skolens område i forbindelse med caféer eller fester. Indtagelse eller besiddelse af euforiserende stoffer af enhver art er ulovlig og medfører øjeblikkelig bortvisning Det er ikke tilladt at medbringe alkohol på skolens område. Overtrædelse af dette kan medføre bortvisning Fester: Man bliver afvist ved døren, hvis man er synligt beruset. Der vil være kontrol uden for på skolens område. Det er ikke tilladt at foretage billed- eller lydoptagelse på skolens område (ude eller inde). Forbuddet gælder også mobiltelefoner. Man bortvises fra festen hvis - man medbringer alkohol eller forsøger at indsmugle alkohol. - man ryger (ude eller inde). - man er i besiddelse af eller indtager euforiserende stoffer. - man udøver vold mod en anden festdeltager. - man medvirker til, at personer, der ikke er elever på Silkeborg Gymnasium, får adgang til festen. Hvis man bortvises fra festen, medfører dette et års karantæne fra skolens fester, herunder 3g-festen. Udøvelse af vold eller besiddelse af euforiserende stoffer kan endvidere medføre politianmeldelse og permanent bortvisning fra skolen. Hærværk medfører erstatningsansvar og kan medføre politianmeldelse og permanent bortvisning fra skolen. 13

14 Det er ikke tilladt at opholde sig i alkohol- eller stofpåvirket tilstand på skolens område i skoletiden. Overtrædelse af dette kan medføre bortvisning Planlægning og afvikling af hhv. fredagscafé (Café Skrymer) og fester varetages af hhv. Skrymer-udvalget og festudvalget i et samarbejde med en lærerkontaktperson udpeget af ledelsen. Det er udvalgenes ansvar, at caféarrangementer og fester forløber på en for både elever og skolen tilfredsstillende måde. Såfremt et eller flere medlemmer i hhv. Skrymer-udvalget og festudvalget ikke lever op til ovennævnte ansvar, kan skolens ledelse fratage dem deres medlemskab af udvalget Eleverne har pligt til at optræde anstændigt og sømmeligt både i og uden for undervisningen. Det betyder bl.a., at det ikke er tilladt at optræde hverken helt eller delvist afklædt på skolen. Overtrædelse af denne regel kan medføre bortvisning. Reglen gælder også i forbindelse med skolerelaterede arrangementer som fx. hytteture, ekskursioner og studierejser Fotografering og videooptagelser på skolens område er ikke tilladt i forbindelse med fester og cafeer. Optagelse af undervisningsaktiviteter må kun ske efter aftale med læreren Eleverne har ansvar for egne handlinger og er omfattet af de almindelige regler om erstatning. Det betyder, at eleverne har erstatningspligt, hvis de ødelægger skolens ejendom eller noget, der tilhører andre elever eller ansatte. Det samme gælder, når eleverne er på faglige ekskursioner, studieture o. lign Hvis en elev udøver tyveri på skolen, vold (i eller uden for skolen) eller anden form for kriminalitet, vil eleven normalt blive udmeldt af skolen. Rektor træffer efter samtale med eleven beslutning om, hvorvidt eleven skal udmeldes. Overtrædelse af skolens ordensregler kan i grove tilfælde medføre bortvisning og behandles i øvrigt i overensstemmelse med Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser Ordensregler for studierejser og ekskursioner Nedenstående ordensregler for studierejser og ekskursioner bliver gennemgået med eleverne af de lærere, som rejser med dem på studierejse eller på ekskursion Eleverne rejser på de betingelser, som er formuleret af rejsebureauet, og på de betingelser, som er formuleret i Silkeborg Gymnasiums ordensregler Hver enkelt elev rejser på eget ansvar. 14

15 3.2.4 Skolen forventer, at eleverne på rejsen følger almindelige normer for god opførsel på det fremmede sted, herunder at de ubetinget respekterer hotellets husorden. Det betyder bl.a., at der udvises respekt for de øvrige gæster, de ansatte m.v., ved at man undgår at støje, spille høj musik eller på anden måde virke forstyrrende, og at man i det hele taget udviser en normal og socialt acceptabel adfærd Studierejser hhv. ekskursioner er undervisning, der er forlagt til en anden lokalitet, og turens faglige indhold indgår i undervisningsbeskrivelsen for det/de pågældende fag. Der er derfor mødepligt til det planlagte program, på samme måde som der er mødepligt til den daglige undervisning i gymnasiet. Det forudsættes, at eleverne deltager fagligt aktivt på turen, på samme måde som det forudsættes, at de deltager fagligt aktivt i den daglige undervisning. Derfor er indtagelse af alkohol kun tilladt i særlige tilfælde og i beskedent omfang, fx i forbindelse med en fælles middag eller en tilsvarende begivenhed, efter de ledsagende læreres konkrete beslutning. Det er under alle omstændigheder ikke tilladt at drikke sig beruset, og lærerne kan ikke give tilladelse til indtagelse af alkohol i bus/tog/fly, på hotelværelser eller i forbindelse med de skemalagte faglige aktiviteter. Indtagelse og besiddelse af euforiserende stoffer af enhver art er forbudt Uden for det skemalagte program færdes eleverne på eget ansvar. Dette gælder også, hvis læreren er forhindret i at være sammen med eleverne, fx. ved gruppeprojekter. Det indskærpes, at man aldrig færdes alene, og at eleverne, når de færdes på egen hånd, altid er mindst tre sammen Overnatning sker altid, og for alle, på det hotel / de lokaliteter, hvor gruppen er indkvarteret Hjemmet opfordres til at sikre sig, at barnet er dækket af hjemmets ulykkes- og ansvarsforsikring Ud over de ovennævnte ordensregler kan de enkelte lærere, med udgangspunkt i forhold som knytter sig til den konkrete rejse, og de betingelser, denne rejse sætter, fastlægge yderligere regler for elevernes adfærd m.v Ordensreglerne for studierejser og lærernes regler og anvisninger i øvrigt skal til enhver tid respekteres. Eventuel overtrædelse af reglerne sanktioneres i henhold til skolens generelle ordensregler samt pkt i dette regelsæt Overtrædelse af ovennævnte ordensregler for studierejser vil kunne medføre hjemsendelse for egen regning. Ved hjemsendelse iværksættes følgende procedure: * skolens rektor underrettes, og rektor underretter elevens forældre / værge, uanset elevens alder. 15

16 * eleven udstyres for egen regning med en enkeltbillet til Silkeborg. * uanset alder foregår hjemsendelsen uden ledsager Forud for studierejsen gennemgås reglerne i fællesskab mellem de deltagende lærere og elever, således at reglerne fremstår klart for eleverne. Eleverne skriver under på, at de er bekendt med reglerne, herunder at de ved overtrædelse af reglerne kan hjemsendes for egen regning og uden ledsager. For elever der ikke er fyldt 18 år skal forældrene skrive under. * * * * 4 Klage Elever og hvis eleven er under 18 år forældrene kan klage over rektors afgørelse mht. iværksættelse af sanktioner i forbindelse med studie- og ordensreglerne eller mht. oprykning til næste klasse. Klagen indgives inden 2 uger efter afgørelsen og stiles til rektor. Rektors kommentar til klagen kan med en uges frist kommenteres af eleven eller forældrene. Kommentaren vedlægges klagen til Ministeriet for børn og undervisning. * * * * 5 Lovgivning, ikrafttræden m.v. Studie- og ordensreglerne er udarbejdet med udgangspunkt i Bekendtgørelse om studie-og ordensregler i de gymnasiale uddannelser BEK nr af 04/12/2006. * * * * Silkeborg Gymnasium, maj

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2 Indholdsfortegnelse * Indhold Side 1 Generelt om studie- og ordensregelsættet 4 1.1 Formålet med studie- og ordensregelsættet 5 1.2 Orienteringsproceduren 5 1.3 Om studie- og

Læs mere

RØDKILDE GYMNASIUM STUDIE- OG ORDENSREGLER

RØDKILDE GYMNASIUM STUDIE- OG ORDENSREGLER RØDKILDE GYMNASIUM STUDIE- OG ORDENSREGLER Indhold GENERELT OM STUDIE- OG ORDENSREGLER... 3 Formålet med studie- og ordensregelsættet... 3 Orienteringsproceduren... 3 Om studie- og ordensregler... 3 STUDIEREGLER

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2009) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

Rosborg Gymnasium og HF

Rosborg Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium og HF 1. januar 2015 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Adfærdsregler 4. Fremmøde og aflevering af opgaver 5. Tilstedeværelse 6. Skoledagen og det daglige arbejde 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i Bekendtgørelse nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24))

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) 1. Formål Studie- og ordensreglerne ved Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB School har som formål at støtte positive og studiefremmende

Læs mere

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium Studie- og ordensreglerne for Roskilde Gymnasium skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for eleverne. Eleverne

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever

Studie- og ordensregler for elever Studie- og ordensregler for elever Sankt Annæ Gymnasiums studie- og ordensregler er listet i menuen til venstre. Overordnet er reglerne søgt udformet i overensstemmelse med gymnasiets værdigrundlag og

Læs mere

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Til grund for udarbejdelsen af Studie- og ordensreglementet ligger følgende: Et godt sted at være et godt sted at lære. EUC Sjællands værdigrundlag:

Læs mere

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013 Århus Akademi Januar 2013 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens it-udstyr og it-støttet læring 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Disse regler er udarbejdet i samarbejde mellem elevråd, pædagogisk råd og rektor og er gældende for hhx-elever på Handelsgymnasiet ZBC, Næstved 29-07-2012

Læs mere

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007)

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Indledning Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens bestyrelse efter høring i elevråd og pædagogisk råd. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Erhvervsuddannelserne UCH Studie- og ordensregler UCH - et godt sted at være Vores skole skal være et godt sted at være og et godt sted at lære derudover skal det være et sted,

Læs mere

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 12.9.2012 Skolens studie- og ordensregler er efter høring af bestyrelse, elevråd og pædagogisk råd fastsat

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens værdigrundlag: Globalt, socialt og udfordrende

Læs mere

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle.

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle. Studie- og ordensregler Tradium Handelsgymnasiet Mariagerfjord Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet

Læs mere

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM Indhold: 1. Generelt 2. Ordens- og adfærdsregler 3. Undervisning 4. Ekskursioner 5. Undervisningsmidler 6. Fravær 7. Snyd 8. Oprykning 9. Varsling og sanktioner

Læs mere

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted De fysiske rammer Skolen skaber de fysiske rammer. Klasselokaler, fællesarealer, udstyr vedligeholdes og moderniseres løbende, og vi behandler tingene med respekt og omtanke. Når lokaler forlades slukker

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Som elev på Svendborg Erhvervsskole, skal du overholde nogle helt generelle ordensregler for hverdagen. Reglerne bygger på en grundtanke om, at du viser hensyn og tænker dig om,

Læs mere

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen 27. juli 2015 Ordensregler for SOSU Aarhus Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen På SOSU Aarhus tager den enkelte ansvar for sine handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af

Læs mere

Studie- og ordensregler HHX

Studie- og ordensregler HHX Studie- og ordensregler HHX Indholdsfortegnelse 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 3 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 3 1. Ansvarlighed... 3 2. Samarbejde... 3 3. Tillid... 3 4. Ordentlighed...

Læs mere

Studie- og ordensregler HTX

Studie- og ordensregler HTX Studie- og ordensregler HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for HANSENBERG GYMNASIUM... 4 Fremmøde/fravær... 4 Skriftlige opgaveafleveringer...

Læs mere

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015 Studie- og ordensregler Glamsbjerg 2014-2015 Indhold Almindelig orden og samvær... 2 Rygning... 2 Alkohol og euforiserende stoffer... 2 Fester... 2 IT-regler... 3 Lokaler... 4 Sanktioner... 4 Fravær og

Læs mere

Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015

Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015 Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015 Studie- og ordensreglerne er skolens adfærdsregler. Reglerne gælder for elever på Gefion Gymnasium i skoletiden og kan desuden bringes i anvendelse,

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. studie- og ordensregler 2013/2014. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. studie- og ordensregler 2013/2014. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING studie- og ordensregler 2013/2014 eucnord.dk Indholdsfortegnelse Et godt miljø... 1 Omgangstone... 1 Oprydning... 1 Mødepligt... 1 Fri for undervisning... 2 Skriftlige opgaver...

Læs mere

Studie- og ordensregler HG

Studie- og ordensregler HG 1 Studie- og ordensregler HG 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 4 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 4 1. Ansvarlighed... 4 2. Samarbejde... 4 3. Tillid... 4 4. Ordentlighed... 4 5. Nærvær...

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensreglerne er oprindeligt fastsat efter behandling i skolens SOL-udvalg, MIO-udvalg og bestyrelse. Endvidere har reglerne været

Læs mere

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Elevversion Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Indholdsfortegnelse Samlet overblik over fraværshåndteringen... 2 Fraværsregistrering... 2 Fraværsopgørelse... 2 Skriftlig advarsel...

Læs mere

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Følgende regler gælder, hvor intet andet er nævnt, for alle skolens elever: 1. Regler for almindelig orden og samvær Skolens arbejdsmæssige og sociale fællesskab

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 RYGNING OG RUSMIDLER... 4 2.3 RESPEKT FOR SKOLENS INVENTAR OG

Læs mere

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 4 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Opdateret september 2012 Handelsgymnasiet Opdateret september 2012 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave januar 2012

Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave januar 2012 Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave januar 2012 FORMÅL Formålet med studie- og ordensreglerne er at sikre elevernes maksimale udbytte af undervisningen. Hele

Læs mere

Nærum Skoles overordnede samværsregler

Nærum Skoles overordnede samværsregler Handleplan for elever, der overtræder skolens, forstyrrer undervisningen, udviser voldelig eller aggressiv adfærd over for andre elever eller skolens ansatte. På Nærum Skole ønsker vi, at både elever,

Læs mere

Eksamensinformation Sommer 2014

Eksamensinformation Sommer 2014 Eksamensinformation Sommer 2014 Indholdsfortegnelse Tidsplan for eksamensperioden... 2 Antal prøver... 2 Bedømmelse... 3 Hjælpemidler... 3 Klage... 4 Prøvetid... 5 Snyd... 5 Sygdom... 6 Trækning af eksamensspørgsmål...

Læs mere

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for erhvervsuddannelserne EUD og EUX...4 Uddannelsesplan...

Læs mere

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser.

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser. Å rhus Statsgymnasium Eksamensfolder 2014 I folderen her finder du nogle væsentlige oplysninger om eksamen. Læs den grundigt. Er der noget, du er i tvivl om, spørg da dine faglærere, eller kom ind på kontoret.

Læs mere

PRØVE 2014. UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18.

PRØVE 2014. UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18. 10. Aabenraa PRØVE 2014 UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18.00 PRØVE 2014 UGE 19: TORSDAG DEN 8.MAJ 2014 ENGELSK FS10 Klokken

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 25. september 2007

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 25. september 2007 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 25. september 2007 Punkt. nr. 8 Dagsordenspunkt: Orienteringspunkter Sagsfremstilling: a. Bestyrelsen har modtaget en række invitationer

Læs mere

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Eksamens- og prøvereglement tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty HF, HF e og SK uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 2013/2014 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Læs mere

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg Eksamensreglement Teknisk Gymnasium Silkeborg Maj 2015 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Adgang til prøver... 3 3. Antal prøver... 3 4. Beståelseskriterier... 4 5. Projekteksamen... 4 6. Skriftlige prøver...

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Studie-og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF

Studie-og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF Studie-og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF August 2013 FORMÅL Formålet med studie- og ordensreglerne er at sikre de bedst mulige betingelser for undervisningen og for skolens andre

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

Studie- og ordensregler ved Grindsted Gymnasium & HF

Studie- og ordensregler ved Grindsted Gymnasium & HF 0. Formål Studie- og ordensregler ved Grindsted Gymnasium & HF Studie- og ordensreglerne ved Grindsted Gymnasium & HF har som formål at være med til at gøre skolen til en god arbejdsplads for såvel elever

Læs mere

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium!

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Vi håber, at jeres børn vil få tre gode år her på skolen! Vi vil gøre alt hvad vi kan for at eleverne her hos os oplever spændende og engageret

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Nedenstående studie- og ordensregler træder i kraft den 1.4.2015 i henhold til lov om studieog ordensregler i de gymnasiale uddannelser BEK nr. 1222 af 04/12 2006. Formål Studie-

Læs mere

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever)

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever) Eksamensreglement for Københavns Tekniske Gymnasium, HTX Sukkertoppen Eksamensreglementet er udarbejdet på baggrund af Undervisningsministeriets "Bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i

Læs mere

Elevguide. Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor.

Elevguide. Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor. Elevguide Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor. Alkohol og rusmidler Indtagelse af alkohol og rusmidler er ikke tilladt i

Læs mere

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om hf-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere eller

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER

STUDIE- OG ORDENSREGLER STUDIE- OG ORDENSREGLER Forord... 3 Generelle ordensregler... 4 Forsikring... 5 Regler om mødepligt, fravær og sygdom... 5 Regler vedrørende udmeldelse... 6 Plagiat... 6 Pædagogisk reglement vedrørende

Læs mere

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Støtte og hjælpefunktioner Indsatserne for at hjælpe og støtte eleverne gennem deres uddannelse er fordelt på en række forskellige personer

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Eksamensreglement. Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX

Eksamensreglement. Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX Eksamensreglement Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX 2 Rybners Gymnasium Eksamensreglement Indholdsfortegnelse Fakta om eksamen.... 4 Offentliggørelse af prøveplaner.... 4 Skriftlige prøver.... 4 Mundtlige

Læs mere

PRØVEREGLEMENT 2015. Ringkøbing Vasevej 24 6950 Ringkøbing Tlf. 9627 5870 Skjern Skolebyen 14 6900 Skjern Tlf. 9627 5850 vucrs.dk

PRØVEREGLEMENT 2015. Ringkøbing Vasevej 24 6950 Ringkøbing Tlf. 9627 5870 Skjern Skolebyen 14 6900 Skjern Tlf. 9627 5850 vucrs.dk PRØVEREGLEMENT 2015 Indholdsfortegnelse TILMELDING OG FRAMELDING TIL PRØVEN 3 MØDETIDSPUNKTER 3 PRØVENS START 3 KONSEKVENSER AF AT KOMME FOR SENT 3 ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER VED MUNDTLIGE OG SKRIFTLIGE

Læs mere

Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015

Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015 Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015 Hvor mange prøver skal jeg op til? Skal man altid op i alle skriftlige fag? Hvad skal jeg helt sikkert op i? Behøver jeg dukke op til en terminsprøve? Hvornår skal

Læs mere

Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT

Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT Dato 12-03-2014 Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT Brug af skolens IT Skolens computere er beregnet til undervisningsformål. Computere udleveres og afleveres

Læs mere

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt.

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt. Forord I denne håndbog kan du læse nogle af de vigtige informationer, som du bør vide om eksamen. Hvis du har flere spørgsmål, kan du tale med din lærer, studievejlederen eller uddannelseschefen. Husk

Læs mere

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015 Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015 Studentereksamen Studentereksamen er en samlet eksamen som omfatter mindst 8 prøver og et studieretningsprojekt. Fagene bestemmes ved udtrækning af Undervisningsministeriet

Læs mere

VELKOMMEN TIL KLINTEBJERG EFTERSKOLE

VELKOMMEN TIL KLINTEBJERG EFTERSKOLE VELKOMMEN TIL KLINTEBJERG EFTERSKOLE Indhold: - Efterskolens værdigrundlag - Efterskolens formål - Efterskolens historie - Ansøgning om optagelse - Anmodning om skoleudtalelse - Oplysningsseddel ang. medbragt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tilmelding og framelding til eksamen... 3. Dispensation... 3

Indholdsfortegnelse. Tilmelding og framelding til eksamen... 3. Dispensation... 3 HF: Eksamen Indholdsfortegnelse Tilmelding og framelding til eksamen... 3 Dispensation... 3 Start på eksamen... 3 Påbegyndelse af prøve... 3 Mødetidspunkter... 4 For sent fremmøde... 4 Sygdom... 4 Snyd...

Læs mere

Vejledning 2015. På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag.

Vejledning 2015. På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag. Vejledning 2015 Eksamen Indhold: 1. Ved prøvens begyndelse 2. Under prøven 3. Aflevering af din besvarelse 4. Regler for eksamen generelt 5. Brug af computer 6. Brug af ordbøger 7. Udeblivelse og snyd

Læs mere

AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse

AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse De skriftlige prøver... 1 Fremmøde... 1 Hvad skal du huske at medbringe til skriftlig prøve?... 1 Det må du godt have med til prøven... 1 Det må

Læs mere

Misbrugspolitik. Af sikkerhedsmæssige grunde skal det understreges, at hverken alkohol el. euforiserende stoffer kan accepteres på skolen.

Misbrugspolitik. Af sikkerhedsmæssige grunde skal det understreges, at hverken alkohol el. euforiserende stoffer kan accepteres på skolen. EUC Sjællands misbrugspolitik August 2013 Udarbejdet af EUC Sjællands studievejledergruppe Misbrugspolitik Formål: Det er skolens formål med misbrugspolitikken at have en klar holdning til alkoholeller

Læs mere

Ordensreglement for Silkeborg Stadion

Ordensreglement for Silkeborg Stadion Ordensreglement for Silkeborg Stadion Generelle ordensregler for Silkeborg Stadion (Udstedt af Silkeborg Kommune) Formål 1 Formålet med ordensreglerne er at bevare den gode stemning på Silkeborg Stadion

Læs mere

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF SOMMER 2015 Eksamensregler 2015 Skriftlig eksamen Vær helt sikker på hvor den enkelte prøve afholdes. Skriftlig dansk, engelsk A + B, matematik A + B + C afholdes på

Læs mere

Din forberedelse. Information til

Din forberedelse. Information til Eksamensreglement / Lærerudgave Information om eksamen: Ved skoleperiodens start 1. Ved skoleperiodens start 2. Eksamensregler for Grundforløb og Hovedforløb 3. Din forberedelse 4. Regler ved mundtlig

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen I henhold til 17, stk. 4, og 18, stk. 1-3, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen,

Læs mere

Det vil være din faglærer, som fortæller nærmere om de forskellige fags eksaminer.

Det vil være din faglærer, som fortæller nærmere om de forskellige fags eksaminer. Eksamen 2015 I dette hæfte er samlet nogle væsentlige oplysninger om skriftlig og mundtlig eksamen. Her finder du eksamenskalender, praktiske regler med hensyn til eksamen, sygeeksamen, klagegang, IT m.m.

Læs mere

Sommereksamen 2014 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2014 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2014 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Studie- og ordensregler for brugere af Peqqissaanermik Ilinniarfik

Studie- og ordensregler for brugere af Peqqissaanermik Ilinniarfik Studie- og ordensregler for brugere af Peqqissaanermik Ilinniarfik Brugere af Peqqissaanermik Ilinniarfik Med brugere af huset menes elever, sygeplejestuderende, kursister, eksterne undervisere og medarbejdere

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Solrød Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Solrød Gymnasium Solrød Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 200 Der har deltaget i alt 60 elever ud af 6

Læs mere

HJØRRINGHTX HTXFREDERIKSHAVN TEKNISK GYMNASIUM. eucnord.dk. PRØVER OG EKSAMEN Information til elever på htx 2015

HJØRRINGHTX HTXFREDERIKSHAVN TEKNISK GYMNASIUM. eucnord.dk. PRØVER OG EKSAMEN Information til elever på htx 2015 HJØRRINGHTX TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN PRØVER OG EKSAMEN Information til elever på htx 2015 eucnord.dk FORORD Dette hæfte er lavet for, at afklare nogle af de spørgsmål, der naturligt melder sig

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Indholdsfortegnelse 1. Formål og fag... 2 2. Praktisk information... 3 2.1 Opgavens opbygning... 3 2.2 Bedømmelsen... 3 2.3 Litteratursøgning...

Læs mere

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15 EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15 INDHOLD Tilmelding og framelding til eksamen... 1 Mødetidspunkter... 1 Prøvens start... 1 Konsekvenser af at komme for sent... 1 Anvendelse af hjælpemidler ved mundtlige

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Tørring Gymnasium Der har deltaget i

Læs mere

Elevhåndbog EUD. Skol 201

Elevhåndbog EUD. Skol 201 Elevhåndbog for EUD 2015 2016 Elevhåndbog EUD KNORD - Frederikssund Skol leåret 201 15 2016 0 Indholdsfortegnelse Velkommen til Handelsskolen København Nord, Frederikssund... 2 Nøglepersoner i din dagligdag

Læs mere

eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole

eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole indhold Denne pjece er ment som en hjælp til alle elever på Randers Realskole, der skal

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen

Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen Fraværende: Vibeke Whitt, Annemarie, Leif Søndergård DAGSORDEN 54/1 Godkendelse af referat fra sidste

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE

RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE Som elev erklærer jeg herved, at jeg til enhver tid vil optræde som ansvarsbevidst bruger af it -udstyr på Ranum Efterskole (herefter benævnt Skolen ).

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Køreplan for SSO - 2015/16 Dato / tid Hvad Hvem 08/12 kl. 11:30 (senest) Valg af fag og område tilkendegives på Kursisterne spørgeskema i Lectio

Læs mere

Orientering om eksamen AVU 2015

Orientering om eksamen AVU 2015 AVU: Eksamen Orientering om eksamen AVU 2015 Framelding Du kan framelde dig prøverne ved din lærer i faget. Modtager du SU eller deltager du efter aftale med kommunen, forventes det, at du deltager i prøverne.

Læs mere

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen ved UC Lillebælt - Læreruddannelsen i Jelling gældende for årgang 2006 og tidligere årgange (gammel læreruddannelse) 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen

Læs mere