RØDKILDE GYMNASIUM STUDIE- OG ORDENSREGLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RØDKILDE GYMNASIUM STUDIE- OG ORDENSREGLER"

Transkript

1 RØDKILDE GYMNASIUM STUDIE- OG ORDENSREGLER

2 Indhold GENERELT OM STUDIE- OG ORDENSREGLER... 3 Formålet med studie- og ordensregelsættet... 3 Orienteringsproceduren... 3 Om studie- og ordensregler... 3 STUDIEREGLER FOR RØDKILDE GYMNASIUM... 4 Skoledagen... 4 Den daglige undervisning... 4 Lektier... 4 Mødepligt og forsømmelser... 4 Skriftlige opgaver... 7 Snyd med skriftlige opgaver... 7 Eksamen, terminsprøver og årsprøver... 8 Oprykning til næste klasse... 8 Regler for anvendelse af computere på skolen... 9 Elevers betaling af visse undervisningsmidler Elevers lån af undervisningsmidler ORDENSREGLER FOR RØDKILDE GYMNASIUM Ordensregler for Rødkilde Gymnasium Ordensregler for studierejser og ekskursioner KLAGE LOVGIVNING, IKRAFTTRÆDEN M.V BILAG 1 FREDAGSCAFÉ PÅ RØDKILDE GYMNASIUM BILAG 2 MIMERFESTER

3 Generelt om studie- og ordensregler Formålet med studie- og ordensregelsættet Studie- og ordensreglerne ved Rødkilde Gymnasium har som formål at støtte positive og studiefremmende aktiviteter på skolen samt at bidrage til at skabe et godt og trygt undervisnings- og læringsmiljø for eleverne. Reglerne skal understøtte skolens værdier om åbenhed, dialog, et godt samarbejde og en positiv omgangstone, og de skal dermed medvirke til at fremme skolens værdigrundlag. I dette værdigrundlag fremhæves nedenstående værdier: Ansvar, som betyder, at vi respekterer fælles beslutninger og skolens regler, og at vi påvirker skolens udvikling gennem deltagelse i f.eks. råd, udvalg og arbejdsgrupper. Tolerance, som betyder, at vi kan rumme både forskellighed, fællesskab og individuel udvikling, og at vi er hjælpsomme og hver især bidrager til en behagelig og tillidsfuld omgangstone. Det betyder også, at vi tager os tid til at lære kolleger og elever at kende og til at dyrke fællesskabet. Fornyelse, som betyder, at vi sætter ambitiøse mål både særfagligt, fællesfagligt og pædagogisk. Det betyder også, at vi giver mulighed for faglig og personlig udvikling for alle, at vi hilser nye ideer og initiativer velkommen og bidrager med konstruktiv sparring og støtte til implementering. At vi ønsker at orientere vores uddannelse mod omverdenens krav - både arbejdsmarkedet og andre uddannelsesinstitutioner. Åbenhed, som betyder, at vi arbejder med en åben og gennemskuelig kommunikation både horisontalt og vertikalt i organisationen, at vi opdyrker og vedligeholder kontakter ud af huset regionalt, nationalt og internationalt. Også at vi prioriterer samarbejdet med folkeskoler og de videregående uddannelser. Trivsel, som betyder, at vi alle bidrager aktivt til et kollegialt klima, hvor arbejdsglæde og motivation fremmes, og at vi støtter og udvikler et attraktivt elevmiljø i tilknytning til og udenfor undervisningstiden. Orienteringsproceduren Eleverne orienteres om reglerne, baggrunden for dem og formålet med dem, og om konsekvenserne, hvis reglerne ikke overholdes. Dette sker som led i introduktionsforløbet, og herudover skriftligt på skolens hjemmeside. Eleverne informeres om, at det i øvrigt er deres pligt at holde sig orienteret om reglerne. Om studie- og ordensregler Regelsættet er opdelt i hhv. studie- og ordensregler. Studiereglerne - pkt. 2 - omfatter regler og procedurer i tilknytning til elevernes fremmøde og deltagelse i den daglige undervisning, ekskursioner, studieture m.v. Studiereglerne præciserer endvidere bestemmelser for fravær og beskriver sanktioner i forbindelse med elevfravær og elevers manglende deltagelse i undervisningen. Ordensreglerne - pkt. 3 - omfatter elevadfærd af mere generel karakter (fx i forhold til skolens fysiske miljø), beskriver en række procedurer i klasserummet, og de definerer de mere overordnede rammer for elevadfærd m.v. under studieture og ekskursioner. 3

4 Studieregler for Rødkilde Gymnasium Skoledagen Skoledagen er normalt mellem kl og Frivillige aktiviteter samt visse øvelser og arbejde med gruppeprojekter m.v. kan ligge uden for dette tidsrum. Ved manglende aflevering af skriftlige opgaver kan eleven blive bedt om at møde til obligatorisk skrivning f.eks. om lørdagen eller efter kl Skolen kan med dags varsel placere undervisningstid i tidsrummet Eleverne kan således ikke påregne at have erhvervsarbejde, fritidsaktiviteter m.v. før efter kl Eleverne kan ikke regne med at have et fast ugeskema. Der vil tværtimod løbende være ændringer i forbindelse med skoledagen. Oplysningerne herom offentliggøres i "Lectio", og eleverne har pligt til dagligt at læse disse oplysninger. Den daglige undervisning Eleverne skal være til stede, være forberedte og deltage aktivt i undervisningen; de skal deltage i prøver og andre planlagte undervisnings- og skoleaktiviteter på og uden for skolen. Eleverne skal aflevere opgavebesvarelser af acceptabel kvalitet. Endvidere skal eleverne deltage i interne prøver som fx årsprøver, gruppe- og projektarbejde, virtuel undervisning, og de skal deltage i fællestimer, fællesmøder, introforløb, ekskursioner og andre aktiviteter, som de indkaldes til af skolen. I forbindelse med selvstændigt arbejde, som ikke er skemalagt, angiver faglæreren, hvilke betingelser (fx i form af tilbagemeldinger og opgavebesvarelse) der gælder for opfyldelsen af mødepligten. For det skriftlige arbejde gælder, at opgavebesvarelser skal afleveres rettidigt. Hvis det ikke sker, kan læreren i særlige tilfælde angive en ny frist. Afleveres besvarelsen ikke på dette tidspunkt, betragtes den som ikke afleveret. Lektier Lektier meddeles i Lectio under de enkelte lektioner. Af hensyn til elever, som ikke har netadgang fra hjemmet, og for at sikre eleverne rimelige arbejdsforhold, skal lektier og evt. tilhørende elektroniske dokumenter være gjort tilgængelige i Lectio senest ved afslutningen af den forudgående skoledag (kl ). Det vil eksempelvis for lektier til en mandag sige senest fredag kl Mødepligt og forsømmelser Alle forsømmelser, uanset årsag, registreres, herunder for sent fremmøde og opgaver, der ikke afleveres rettidigt. I hver lektion registreres fremmøde/fravær. 4

5 Forsømmelsesregistreringerne er tilgængelige i "Lectio", og eleverne har således mulighed for selv at kontrollere registreringerne. Studievejlederne har i samarbejde med teamkoordinatorerne og ledelsen ansvaret for at elevernes fravær kontrolleres og sørger for om nødvendigt for at iværksætte initiativer over for den enkelte elev. Dette samarbejde sker i henhold til en særlig fastlagt procedure. Hvis en elev ikke er enig i de registrerede forsømmelser, skal vedkommende kontakte den pågældende lærer. I umiddelbar forlængelse af fraværet skal eleven udfylde "Årsag til fravær" i "Lectio". Årsagen til fraværet er relevant, når skolens ledelse konkret vurderer, om der skal iværksættes én eller flere sanktioner over for den pågældende elev. Sygdom kan dog være af et sådant omfang, at der ikke kan gives årskarakterer, og dermed indstilles eleven til prøve i alle fag. I ledelsens vurdering indgår også en bedømmelse af, om eleven har indhentet det forsømte. Skolens behandling af forsømmelser Skolen griber ind over for forsømmelser. Det beror på en konkret vurdering, hvornår skolen reagerer med advarsler / sanktioner. Advarsel mundtlig og skriftlig Mundtlig advarsel Så snart studievejlederen bliver bekendt med et forsømmelsesproblem enten på baggrund af en henvendelse fra teamet eller på baggrund af de løbende fraværsregistreringer, skal han/hun indkalde eleven til en samtale. Studievejlederen orienterer eleven om omfanget af forsømmelserne og eleven får samtidig en påmindelse om at få bragt forsømmelserne ned. Da det er første gang studievejlederen taler med eleven om forsømmelser orienteres eleven endvidere om konsekvenserne af fortsatte forsømmelser. Eleven får udleveret en kopi af studie- og ordensreglerne. Eleven kvitterer ved sin underskrift. Studievejlederen udsteder den mundtlige advarsel og foretager registrering i Lectio. Skriftlig advarsel Fortsætter en elev med at forsømme efter den mundtlige advarsel tildeles eleven en skriftlig advarsel af Rektor, på baggrund af en indstilling fra studievejlederen. Advarslen er en meget alvorlig påmindelse om at eleven skal bringe forsømmelserne ned. Advarslen gives på baggrund faktuelle oplysninger den objektive registrering af fravær fra undervisning og manglende afleveringer. I særlige tilfælde kan der blive taget hensyn til forhold som sygdom o.lign. Især når det skønnes at eleven har indhentet det forsømte ved ekstraundervisning eller på anden vis. Advarslen skal underskrives af eleven og af forældremyndigheden, hvis eleven er under 18 år. 5

6 Yderligere sanktioner I tilfælde af fortsatte forsømmelser (fremmøde/opgaver) efter en advarsel, og/eller hvis skolens rektor i øvrigt skønner, at elevens deltagelse i undervisningen i almindelighed er utilstrækkelig, indkaldes eleven til en samtale med rektor, som kan beslutte iværksættelse følgende sanktioner: at fratage eleven Statens Uddannelsesstøtte, hvis en elev efter at være blevet indstillet til prøve i alle fag fortsat ikke er studieaktiv, i særligt graverende tilfælde bortvisning (udmeldelse), at lade fravær og manglende rettidig aflevering af skriftlige produkter indgå i vurderingen, når det afgøres, hvilke elever der skal have deres ønske om studieretning opfyldt, at lade fravær og manglende rettidig aflevering af skriftlige produkter medføre, at eleven udelukkes fra deltagelse i visse skoleaktiviteter, f.eks. musical, teater, skolesport mv. Hvis eleven er under 18 år, vil meddelelse om sanktionen blive sendt til forældrene. Andre bestemmelser Overførsel Registrerede fravær overføres ikke fra det ene skoleår til det andet. Elever, som har fået en advarsel vil blive fulgt særlig tæt i det efterfølgende advarsel uden en forudgående samatale skoleår og kan få en skriftlig Fravær i faget idræt: For elever med fuldstændig fritagelse, dvs. elever, som slet ikke har deltaget i idrætsundervisningen gælder: at der ikke gives standpunkts eller årskarakterer i idræt C, at eleven i stedet for idræt C have et eller flere valgfag. For elever med delvis fritagelse for idræt (med en skåne-erklæring) gælder: at eleven efter lægens anbefaling i en veldefineret periode delvis fritages for deltagelse (man kan f.eks. godt bevæge sig til musik eller styrketræne med en forstuvet finger). Eleven møder til alle lektioner omklædt og deltager helt eller delvist i et nærmere aftalt omfang i den praktiske del af undervisningen. For elever med fritagelseserklæring for deltagelse i idræt gælder: at fritagelsen typisk vil omfatte fritagelse i praktisk idrætsundervisning i et antal uger eller måneder, at skolen foretager en konkret vurdering af om og i givet fald i hvor høj grad, eleven skal være til stede i timerne for at opfylde læreplanens teoretiske mål. Standpunkts- og afsluttende standpunktskarakter gives til elever med skåneerklæring eller fritagelseserklæring, såfremt eleven efter skolens konkrete vurdering har opfyldt fagets mål gennem deltagelse i tilstrækkeligt omfang i undervisningen. Kan der ikke gives en karakter, markeres dette ved to streger og en bemærkning om fritagelse med lægelig dokumentation. Udelukkelse Elever kan i særlige tilfælde (blandt andet ved overtrædelse af ordensreglerne) blive udelukket fra konkrete arrangementer eller aktiviteter (herunder studieture og/eller ekskursioner). Udelukkelse registreres som fravær. 6

7 Regler og foranstaltninger i forbindelse med elevsygdom af flere dages varighed Hvis en elev planlægger længere tids fravær pga. behandling, sygehus ophold m.v., giver eleven meddelelse herom i Lectio og giver skolen besked gennem studievejlederen. Eleven har pligt til selv at skaffe sig oplysninger om indholdet af den undervisning, som vedkommende går glip af ved sygefraværet. Hvis sygefraværet varer mere end 5 skoledage, kontakter eleven eller en pårørende skolen, normalt studievejlederen, for samtale om et skøn for varigheden af sygefraværet. Ved denne kontakt aftales håndtering af sygefraværet (hvorvidt der skal gøres noget ekstra, om skolen skal sende materiale m.v.) Ved en længerevarende sygdomsperiode vil der blive foretaget flg.: Et skøn over, hvorvidt eleven har mulighed for at genoptage sin skolegang - samt udarbejdet en plan herfor. Hvis eleven ikke kan fortsætte det pågældende skoleår, kan det aftales, at eleven tilmeldes samme klassetrin pr. næste 1.8 Skriftlige opgaver Skriftlige opgaver oprettes af lærerne i "Lectio". I forbindelse med oprettelsen af en skriftlig opgave anføres afleveringsfristen. Hvis en opgave ikke afleveres rettidigt, markeres dette af læreren i "Lectio". For sent afleverede opgaver og ikke afleverede opgaver indgår i rektors vurdering af elevernes forsømmelser - herunder eventuelle sanktioner. Skolen kan kræve, at en opgave afleveres elektronisk og i et bestemt filformat, ligesom skolen kan kræve, at en opgave afleveres ud printet på papir. Forud for hvert standpunkt følger studievejlederen op på manglende opgaver og eventuelle sanktioner iværksættes. Snyd med skriftlige opgaver Det opfattes som snyd, hvis en elev helt eller delvis afskriver fra andre opgave besvarelser, afskriver fra kilder uden at angive disse, eller hvis eleven lader andre skrive besvarelsen for sig. Det opfattes også som snyd, hvis en elev afleverer oversættelsesopgaver, der er udarbejdet med brug af oversættelsesprogrammer, som kan oversætte hele sætninger og/eller hele tekster. Hvis en elev har snydt med en skriftlig opgave, da gælder følgende: at eleven indkaldes til en samtale med rektor, at eleven får en advarsel, at besvarelsen registreres som ikke afleveret, at eleven skal udarbejde og aflevere en ny opgave. 7

8 Gribes eleven i snyderi for anden gang, skal eleven normalt aflægge eksamen i alle fag på det pågældende klassetrin i forbindelse med skoleårets afslutning. Eleven aflægger således eksamen på særlige eksamensvilkår. Bliver der konstateret snyderi i forbindelse med dansk-historieopgaven, studieret- ningsopgaven, synopsis opgaver, andre interne opgaver eller årsprøver, erklæres besvarelsen ugyldig. Rektor afgør, om eleven skal gå det pågældende klassetrin om, eller om eleven får lejlighed til at besvare en ny opgave. Snyderi i forbindelse med eksamen medfører automatisk bortvisning fra den pågældende eksamensaktivitet. Eksamen, terminsprøver og årsprøver Overordnede regler Eleven har pligt til at sætte sig ind i såvel de ministerielle regler, som Rødkildes lokale regler for eksamen. Der orienteres om reglerne ved en eksamensorientering forud for eksamens-periodens begyndelse. Eleven har pligt til at deltage i eksamensorienteringen. Eleven har pligt til at holde skolen orienteret om særlig adresse og telefonnummer i eksamens-tiden. Elevens personlige eksamensplan med datoer og tidspunkter er fra tidspunktet for eksamens-planens offentliggørelse tilgængelig på skolens elektroniske skemaplatform (Lectio), og eleven er selv ansvarlig for at holde sig orienteret om eksamensfag, - datoer og -tidspunkter. Eleven har ved skriftlige eksamener mødepligt 15 minutter før prøvens start. Dette omfatter, at computer og andre hjælpemidler skal være installeret og testet. Eleven skal til mundtlige eksamener møde mindst en eksaminationstid før det planlagte tidspunkt for egen eksamination. Skolen kan med 1 dags varsel ændre på tiderne, hvilket kan indebære, at man kommer op før eller senere end det tidspunkt, der står i planen. I sådanne tilfælde kontakter skolen eleven personligt. Sygdom i forbindelse med eksamen og årsprøver Ved sygdom skal skolen omgående kontaktes pr. telefon. Eleven skal desuden samme dag eller hurtigst muligt fremskaffe en lægeerklæring. Lægeerklæringen afleveres på skolens kontor. Lægeerklæringen betales af eleven. Hvis der foreligger en lægeerklæring, tilbydes eleven sygeeksamen, der så vidt muligt lægges i samme eksamenstermin i tilknytning til den ordinære eksamen - ellers i sygeeksamensterminen. Når skolen har modtaget en lægeerklæring, tilmeldes eleven automatisk til sygeeksamen. Oprykning til næste klasse En elevs oprykning til næste klassetrin er betinget af, at eleven har deltaget i alle skolens interne prøver, og at eleven har fået et tilstrækkeligt udbytte af undervisningen. 8

9 Ved skoleårets afslutning vurderer skolen den enkelte elevs standpunkt og udbytte af undervisningen. Rektor kan nægte en elev oprykning til næste klasse, hvis elevens opnåede gennemsnit ved skoleårets afslutning er under 2,0, og hvis det på baggrund af den løbende evaluering vurderes, at elevens udbytte af det hidtil gennemførte undervisningsforløb ikke har været tilstrækkeligt. Eleven skal have mulighed for at udtale sig, før den endelige beslutning træffes af rektor Regler for anvendelse af computere på skolen Personlige adgangskoder, der giver adgang til Rødkilde Gymnasiums netværk, servere eller andre IT ydelser, er netop personlige og må ikke deles med andre. Brug af skolens netværk og andre it-ydelser skal ske inden for lovens rammer. Fildeling af materiale, som er beskyttet af regler og love om ophavsret eller copyright må ikke forekomme. Der må ikke bruges fildelingsprogrammer såsom eksempelvis Bittorrent, edonkey, Kazaa, Bearshare, Limewire og lign. på skoles net. Man må ikke tvinge sig adgang til andre personers eller organisationers netværk eller computere (hacking). Hvor det ikke eksplicit er tilladt, er det ikke tilladt at skjule sin identitet på nettet, som f.eks. bruge en anden brugers brugernavn eller adgangskode. Det er ikke tilladt at gemme eller installere software eller materiale, der ikke er relevant for undervisningen eller er ulovligt, på skolens computere. Det er ikke tilladt at give andre adgang til den software skolen har indkøbt til elever og lærer. F.eks. er det ikke tilladt at give softwaren videre til familie, venner eller bekendte, uploade softwaren på en filserver eller gemme softwaren på et flytbart medie såsom en USB pen eller en ekstern harddisk. Det er ikke tilladt at ændre på opsætningen på skolens computere eller udøve hærværk på skolens IT-udstyr. Man skal have et fungerende antivirus program på sin pc, når man anvender skolens netværk. Mobning over elektroniske medier tolereres ikke. Konsekvenser ved overtrædelse af skolens regler for anvendelse af computere, netværk og andet elektronisk udstyr Overtrædelse af reglerne vil medføre sanktioner fra skolens side og i grovere tilfælde til politianmeldelse. Sanktioner kan ske i form af en skriftlig eller mundtlig advarsel eller ved bortvisning fra skolen. Ved overtrædelse udsætter man sig for følgende: Retten til at anvende computere på skolen kan inddrages eller begrænses. Ulovlige handlinger foretaget ved brug af computere og netværk kan efter politianmeldelse udløse bøde eller i særligt grove tilfælde fængselsstraf. 9

10 Et evt. erstatningsansvaret knyttet til ulovlige handlinger påhviler alene den enkelte bruger, der har foretaget den pågældende handling. Elevers betaling af visse undervisningsmidler Eleverne kan betale for undervisningsmidler for op til i alt kr. for hele gymnasieforløbet. Elevers lån af undervisningsmidler Bøger og undervisningsmidler udlånes på følgende vilkår: alle lån af undervisningsmidler registreres på navn, der må ikke skrives i lånte bøger, alle lånte bøger og materialer skal afleveres på forlangende i løbet af skoleåret eller ved et skoleårs afslutning, ikke afleverede bøger og ødelagte bøger skal erstattes til priser, som skolen fastsætter på grundlag af skolens omkostning til genanskaffelse, afleveres/erstattes de lånte bøger ikke efter hjemkaldelse og rykkerprocedure, overdrages inddrivelsen til Skat. Ordensregler for Rødkilde Gymnasium Ordensregler for Rødkilde Gymnasium På Rødkilde Gymnasium lægges der vægt på, at der er en god omgangstone og omgangsform. Det forventes, at alle behandler hinanden med respekt, hvad enten der er tale om elever, lærere eller øvrigt personale. Dette gælder også, når man udtrykker sig på skrift. Eksempelvis skal 3g's blå bøger og skolebladet VIM udformes sådan, at ingen elever, lærere eller andre ansatte føler sig hængt ud. Enhver form for mobning er uacceptabel og vil ikke blive tolereret. Det forventes, at alle behandler bygninger og inventar ordentligt og i det hele taget overholder skolens ordensregler. Alle ansatte er i det daglige opmærksomme på, at skolen holdes i ordentlig stand, og skrider ind, hvor dette ikke er tilfældet. Eleverne er forpligtede på at rette sig efter skolens personale, når det anviser, at reglerne skal overholdes. Støjende adfærd accepteres ikke. Al adfærd skal ske under hensyntagen til, at man færdes på et undervisningssted. På gangene skal al adfærd tage hensyn til undervisningen i klasselokalerne, f.eks. skal gruppearbejde foregå i ro. I de åbne studieområder skal der ligeledes tages hensyn til arbejdsroen. 10

11 Parkering: Biler parkeres på parkeringspladsen i de afmærkede båse og følger i øvrigt gældende anvisninger og regler for parkering på Rødkilde Gymnasiums område. Klasseværelserne: Efter hver lektion skal eleverne inden de forlader lokalet rydde op efter sig. Læreren forlader normalt lokalet som den sidste og påser, at lokalet er ryddeligt og tavlen gjort ren. Rygning: Rygning er forbudt på skolens område, herunder tilgrænsende beplantede arealer inkl. stier og tilkørselsvejen fra Rødkildevej. Rygning er ikke tilladt langs Rødkildevej og Ved Bølgen. Rygning er tilladt på stien bag skolens materialgård syd for skolen. Det henstilles, at rygeområdet begrænses til den del af stien, der grænser op til parkeringspladsen, hvor der er opstillet affaldskummer. Fællesmøderne planlægges og afvikles af et udvalg i samarbejde med ledelsen, en lærerrepræsentant udpeget af ledelsen og elevrådet eller elever udpeget af elevrådet. Udvalget formulerer et regelsæt (tidsramme og indhold), som alle klasser og elever forpligter sig til at overholde. Af regelsættet fremgår det, at intet fællesmøde må virke unødigt provokerende og stødende på enkeltpersoner og/eller grupper. Alkohol og euforiserende stoffer: Det er kun tilladt at nyde alkohol på skolen eller skolens område i forbindelse med caféer eller fester. Indtagelse eller besiddelse af euforiserende stoffer af enhver art er ulovlig og medfører øjeblikkelig bortvisning. Andre bestemmelser Eleverne har pligt til at optræde anstændigt og sømmeligt både i og uden for undervisningen. Reglen gælder i forbindelse med alle skolerelaterede arrangementer som fx. hytteture, ekskursioner og studierejser. Overtrædelse af denne regel kan medføre bortvisning. Det er ikke tilladt at foretage billed- eller lydoptagelse på skolen, med mindre det indgår som et led i undervisningen eller i forbindelse med øvrige skolearrangementer. Skolens ledelse kan efter en konkret vurdering dispensere fra denne regel. Eleverne har ansvar for egne handlinger og er omfattet af de almindelige regler om erstatning. Det betyder, at eleverne har erstatningspligt, hvis de ødelægger skolens ejendom - eller noget, der tilhører andre elever eller ansatte. Det samme gælder, når eleverne er på faglige ekskursioner, studieture o. lign. Hvis en elev udøver tyveri på skolen, vold (i eller uden for skolen) eller anden form for kriminalitet, vil eleven normalt blive udmeldt af skolen. Rektor træffer efter samtale med eleven beslutning om, hvorvidt eleven skal udmeldes. Overtrædelse af skolens ordensregler kan i grove tilfælde medføre bortvisning og behandles i øvrigt i overensstemmelse med "Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser 7". 11

12 Betalingsfrister og indkrævning Udmeldte frister for indbetalinger til skolen skal overholdes. Sker dette ikke, kan skolen efter at have fremsendt en rykker foretage inddrivelse af det skyldige beløb via Skat. Ordensregler for studierejser og ekskursioner Eleverne rejser på de betingelser, som er formuleret af rejsebureauet, og på de betingelser, som er formuleret i Rødkilde Gymnasiums ordensregler. Hver enkelt elev rejser på eget ansvar. Skolen forventer, at eleverne på rejsen følger almindelige normer for god opførsel på det fremmede sted, herunder at de ubetinget respekterer hotellets husorden. Det betyder bl.a., at der udvises respekt for de øvrige gæster, de ansatte m.v., ved at man undgår at støje, spille høj musik eller på anden måde virke forstyrrende, og at man i det hele taget udviser en normal og socialt acceptabel adfærd. Studierejser hhv. ekskursioner er undervisning, der er forlagt til en anden lokalitet, og turens faglige indhold indgår i undervisningsbeskrivelsen for det/de pågældende fag. Der er derfor mødepligt til det planlagte program, på samme måde som der er mødepligt til den daglige undervisning i gymnasiet. Det forudsættes, at eleverne deltager fagligt aktivt på turen, på samme måde som det forudsættes, at de deltager fagligt aktivt i den daglige undervisning. Derfor er indtagelse af alkohol kun tilladt i særlige tilfælde og i beskedent omfang (maksimalt 2-3 genstande), fx i forbindelse med en fælles middag eller en tilsvarende begivenhed og i alle tilfælde efter de ledsagende læreres konkrete beslutning. Det er under alle omstændigheder ikke tilladt at drikke sig beruset, og lærerne kan ikke give tilladelse til indtagelse af alkohol i bus/tog/fly, på hotelværelser eller i forbindelse med de skemalagte faglige aktiviteter. Indtagelse og besiddelse af euforiserende stoffer af enhver art er forbudt. Uden for det skemalagte program færdes eleverne på eget ansvar. Dette gælder også, hvis læreren er forhindret i at være sammen med eleverne, fx. ved gruppeprojekter. Det indskærpes, at man aldrig færdes alene, og at eleverne, når de færdes på egen hånd, altid er mindst tre sammen. Overnatning sker altid, og for alle, på det hotel / de lokaliteter, hvor gruppen er indkvarteret. Hjemmet opfordres til at sikre sig, at eleven er dækket af hjemmets ulykkes-, rejsegods, ansvars- og evt. sygeforsikring. Dækningsomfanget for de gule og blå sygesikringskort kan findes på Ud over de ovennævnte ordensregler kan de enkelte lærere, med udgangspunkt i forhold som knytter sig til den konkrete rejse, og de betingelser, denne rejse sætter, fastlægge yderligere regler for elevernes adfærd m.v. 12

13 Ordensreglerne for studierejser og lærernes regler og anvisninger i øvrigt skal til enhver tid respekteres. Eventuel overtrædelse af reglerne sanktioneres i henhold til skolens generelle ordensregler i dette regelsæt. Overtrædelse af ovennævnte ordensregler for studierejser vil kunne medføre hjemsendelse for egen regning. Ved hjemsendelse iværksættes følgende procedure: skolens rektor underrettes, og rektor underretter elevens forældre/værge, uanset elevens alder, eleven udstyres for egen regning med en billet til Vejle, uanset alder foregår hjemsendelsen uden ledsager. Forud for studierejsen gennemgås reglerne i fællesskab mellem de deltagende lærere og elever, således at reglerne står klart for eleverne. Eleverne bekræfter med deres underskrift på Rødkildes Studieturserklæring, at de er bekendt med reglerne, herunder at de ved overtrædelse af reglerne kan hjemsendes for egen regning og uden ledsager. For elever, der ikke er fyldt 18 år, skal forældrene skrive under. Klage Elever - og hvis eleven er under 18 år forældrene - kan klage til Ministeriet for Børn og Undervisning over rektors afgørelse mht. iværksættelse af sanktioner i forbindelse med studie- og ordensreglerne eller mht. oprykning til næste klasse. Klagen indgives inden 2 uger efter afgørelsen og stiles til rektor. Rektors kommentar til klagen kan med en uges frist kommenteres af eleven eller forældrene. Kommentaren vedlægges klagen til Ministeriet for børn og undervisning. Lovgivning, ikrafttræden m.v. Studie- og ordensreglerne er udarbejdet med udgangspunkt i "Bekendtgørelse om studie-og ordensregler i de gymnasiale uddannelser" BEK nr af 04/12/2006.* * * * Rødkilde Gymnasium, juli

14 Bilag 1 Fredagscafé på Rødkilde Gymnasium Formelle og praktiske rammer Der afholdes som udgangspunkt 4 årlige café-arrangementer, hvor skolen stiller lokaler m.v. til rådighed. I fredagscaféen kan eleverne sidde og hygge sig i kantineområdet i perioden på udvalgte fredage. Det er tilladt eleverne at drikke en eller to genstande under arrangementet. Der sælges ikke spiritus ved fredagscaféerne. Det betyder, at fredagscafeen ikke er en fest, og at fredagscafeen heller ikke skal lægge op til fest, og det betyder, at det ikke et tilladt at drikke sig beruset til freddagscafeen. Fredagscaféen afvikles normalt i kantinen. Ansvar m.v. Fredagscaféudvalget har ansvaret for planlægning og afvikling af café-arrangementerne. Skolens ledelse eller en af skolen udpeget lærer og skolens tekniske leder samarbejder med fredagscaféudvalget vedr. planlægning, afvikling og evaluering af arrangementerne. Skolen kan, efter behov, udpege yderligere et antal lærere til at være behjælpelige med, at fredagscaféen forløber godt. I udgangspunktet har fredagscaféudvalget det praktiske ansvar for caféarrangementerne på skolen. Dette betyder, at man som medlem af fredagscaféudvalget påtager sig ansvaret for, at arrangementerne forløber i overensstemmelse med skolens ordensregler, og at de i det hele taget afvikles på en sådan måde, at alle deltagere har en god eftermiddag. Konkret betyder dette ansvar, at man som udvalgsmedlemmer er "på arbejde", når der afholdes fredagscafé. Skolens ledelse udarbejder i samarbejde med fredagscaféudvalget en ansvars- og opgavefordeling for caféerne. Medlemmerne af udvalget har følgende overordnede forpligtelser og ansvar: ansvaret for, hvad der sker under arrangementet, medvirker til, at arrangementet forløber på en acceptabel måde, og skal gribe ind, hvis dette ikke er tilfældet, ansvar for, at der ikke serveres øl for personer, som udviser beruset adfærd. Såfremt et eller flere medlemmer af Fredagscaféudvalget ikke lever op til ovennævnte ansvar, kan skolens ledelse fratage dem deres medlemskab af udvalget. 14

15 Bilag 2 Mimerfester Formelle og praktiske rammer Der afholdes 4 årlige fester, hvor skolen stiller lokaler m.v. til rådighed for eleverne til afholdelse af mimer fest for skolens elever. Blandt eleverne vælges et Mimerudvalg, som over for skolen har ansvaret for planlægning og afvikling af festerne. Festudvalget vælger 2 a 3 personer, som repræsenterer udvalget udadtil - fx i forhold til skolens ledelse, teknisk leder m.v. Ansvar mv. De elever, som lader sig vælge til Mimerudvalget, forpligter sig til at påtage sig det praktiske ansvar for mimerfesterne på skolen. Dette betyder, at man som medlem af skolens festudvalg påtager sig ansvaret for, at festerne forløber i overensstemmelse med skolens ordensregler, og at de i det hele taget afvikles på en sådan måde, at alle deltagere har en god aften. Konkret betyder dette ansvar, at man som festudvalgsmedlem er "på arbejde" og dermed naturligvis ædru, når der afholdes fest. Det tekniske personale, administration, lærere og forældrerepræsentanter er behjælpelige med praktiske spørgsmål og konkrete arbejdsopgaver efter aftale med Mimerudvalget. Skolens ledelse udarbejder i samarbejde med Mimerudvalget en ansvars- og opgavefordeling for festerne. Medlemmerne af Mimer har følgende overordnede forpligtelser og ansvar: ansvaret for, hvad der sker under festen, medvirker til, at festen forløber på en acceptabel måde, og skal gribe ind, hvis dette ikke er tilfældet, ansvar for, at der ikke serveres øl for personer, som udviser beruset adfærd. Såfremt et eller flere medlemmer af Mimerudvalget ikke lever op til ovennævnte ansvar, kan skolens ledelse fratage dem deres medlemskab af udvalget. 15

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste.

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Den. 30. oktober 2012 Studie- og ordensregler på Studieregler På har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Du møder til tiden til alle dine timer Du har altid de nødvendige bøger

Læs mere

Rosborg Gymnasium og HF

Rosborg Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium og HF 1. januar 2015 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Adfærdsregler 4. Fremmøde og aflevering af opgaver 5. Tilstedeværelse 6. Skoledagen og det daglige arbejde 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2 Indholdsfortegnelse * Indhold Side 1 Generelt om studie- og ordensregelsættet 4 1.1 Formålet med studie- og ordensregelsættet 5 1.2 Orienteringsproceduren 5 1.3 Om studie- og

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2 Indholdsfortegnelse * Indhold Side 1 Generelt om studie- og ordensregelsættet 4 1.1 Formålet med studie- og ordensregelsættet 5 1.2 Orienteringsproceduren 5 1.3 Om studie- og

Læs mere

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie og ordensregler på handelsgymnasiet... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 4 Mistanke om misbrug... 5 Misbrug... 5 Forebyggelse... 5 Konsekvenser

Læs mere

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium 24.06.2008 Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, elevråd og pædagogiske råd. Reglerne er offentliggjort på

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24))

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) 1. Formål Studie- og ordensreglerne ved Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB School har som formål at støtte positive og studiefremmende

Læs mere

EUD & EUX Studie- og ordensregler

EUD & EUX Studie- og ordensregler EUD & EUX 2016-2017 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv deltagelse

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i Bekendtgørelse nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2009) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for hg-uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2011) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018

Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018 Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018 Grundlaget for Gammel Hellerup Gymnasiums studie- og ordensregler er skolens værdier om faglighed, fællesskab og mangfoldighed. Dette værdigrundlag

Læs mere

Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. At man bidrager til et fælles godt miljø blandt eleverne

Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. At man bidrager til et fælles godt miljø blandt eleverne Disse regler gælder fra 1. januar 2007. Skolens værdigrundlag Rungsted har tre overordnede værdier: Demokrati og ligeværd Høj faglig standard og forberedelse til videre uddannelse Social, faglig og personlig

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Vi er glade for, at du har valgt HTX-uddannelsen på Teknisk Gymnasium i Silkeborg. Du kan se frem til 3 år, hvor vi har fokus på din faglige og personlige udvikling, mens du samtidig

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013 Århus Akademi Januar 2013 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens it-udstyr og it-støttet læring 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt:

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglementet tager udgangspunkt i/understøtter skolens værdier om: et godt sted at være et godt

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

Studie- og ordensregler ved. Århus Akademi

Studie- og ordensregler ved. Århus Akademi ved Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens IT-udstyr og IT-støttet læring 7. Undervisningsmidler 8.

Læs mere

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 13. august 2012

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 13. august 2012 Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 13. august 2012 Indledning Studie- og ordensreglerne gælder for skolens elever på alle tre uddannelser, STX, HF, pre-ib og IB. Kolding Gymnasium

Læs mere

Studie- og ordensregler i kort form

Studie- og ordensregler i kort form Bilag 7.d Studie- og ordensregler i kort form Elever og ansatte på Viby Gymnasium er hensynsfulde og ansvarlige mennesker, der er led i et fællesskab, som alle har medindflydelse på og ansvar for. Vi behandler

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet Kolding

IBC Handelsgymnasiet Kolding IBC Handelsgymnasiet Kolding Studie- og ordensregler på IBC Handelsgymnasiet Kolding... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 5 Mistanke om problematisk forbrug af rusmidler... 6 Konsekvenser

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever

Studie- og ordensregler for elever Studie- og ordensregler for elever Sankt Annæ Gymnasiums studie- og ordensregler er listet i menuen til venstre. Overordnet er reglerne søgt udformet i overensstemmelse med gymnasiets værdigrundlag og

Læs mere

Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011

Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011 Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011 Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, SU, elevråd og på et medarbejdermøde. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Den 21. august 2015 Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Studieregler På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. - Du møder til tiden til

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i BEK nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler

Campus Bornholms studie- og ordensregler Campus Bornholms studie- og ordensregler Indhold Formålet med regelsættet... 1 Almindelige ordensregler... 1 Regler for deltagelse i undervisningen... 2 Fravær og forsømmelser... 2 Skriftligt arbejde...

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland.

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglementet tager udgangspunkt i/understøtter skolens værdier om: et godt sted at være et godt

Læs mere

Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus

Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen til denne.

Læs mere

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium Studie- og ordensreglerne for Roskilde Gymnasium skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for eleverne. Eleverne

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Revideret juni 2017. Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 INDHOLD Indledning... 2 Studieaktivitet... 3 Ordensregler... 4 Deltagelse i ekskursioner... 5 IT regler... 5 Klageprocedure... 6 Vald. Poulsens Vej 8 7500 Holstebro T 9627

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet Kolding

IBC Handelsgymnasiet Kolding IBC Handelsgymnasiet Kolding Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 5 Mistanke om problematisk forbrug af rusmidler... 5 Konsekvenser af overtrædelse

Læs mere

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007)

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Indledning Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens bestyrelse efter høring i elevråd og pædagogisk råd. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015

Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015 Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015 Indhold Regelgrundlag:... 2 Kultur og omgangsformer... 3 Mødepligt... 3 Studieaktivitet... 3 Fravær... 3 Rygning... 4 Misbrug... 4 Anvendelse af

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER

STUDIE- OG ORDENSREGLER STUDIE- OG ORDENSREGLER 1. Generelt om studie- og ordensregelsættet 1.1 Formålet med studie- og ordensregelsættet Studie- og ordensreglerne ved Silkeborg Gymnasium har som formål at støtte positive og

Læs mere

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 9. august 2017

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 9. august 2017 Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 9. august 2017 Indledning Studie- og ordensreglerne gælder for skolens elever på alle tre uddannelser, STX, HF, pre- IB og IB. Kolding Gymnasium

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Med henvisning til bekendtgørelse nr. 1222 af 4.12.2006 og senere. INDLEDNING 2 OM STUDIE- OG ORDENSREGLERNE 2 1. AKTIV DELTAGELSE I UNDERVISNINGEN 3 2. PROCEDURE VED SNYD I FORBINDELSE

Læs mere

Ordensregler, Pædagogisk Assistentuddannelse, VIA

Ordensregler, Pædagogisk Assistentuddannelse, VIA VIA University College Dato: 27. august 2015 Ordensregler, Pædagogisk Assistentuddannelse, VIA 1/ Regelgrundlag: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser 1010 af 22/09/2014 47. Skolen skal fastsætte ordensregler

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens værdigrundlag: Globalt, socialt og udfordrende

Læs mere

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Til grund for udarbejdelsen af Studie- og ordensreglementet ligger følgende: Et godt sted at være et godt sted at lære. EUC Sjællands værdigrundlag:

Læs mere

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (juni 2012)

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (juni 2012) Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (juni 2012) Indledning Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens bestyrelse efter høring i elevråd og pædagogisk råd. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 12.9.2012 Skolens studie- og ordensregler er efter høring af bestyrelse, elevråd og pædagogisk råd fastsat

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF

Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF 1 Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet er, at Svendborg Gymnasium er et uddannelses- og arbejdssted for mange mennesker. Den enkeltes

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse... 1 Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige

Læs mere

Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen til denne.

Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen til denne. Studie - og ordensregler for Gentofte Studenterkursus Generelle regler: Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen

Læs mere

SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER

SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER Gymnasieelever skal være aktive Undervisningsministeriet har fastlagt, at alle elever har pligt til

Læs mere

hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler

hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler Indholdsfortegnelse Studie- og ordensregler for hhx-uddannelsen... 3 Almindelig orden og samvær... 3 1. Ordensregler... 3 2. IT-regler... 3 3. Sanktioner...

Læs mere

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Elevversion Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Indholdsfortegnelse Samlet overblik over fraværshåndteringen... 2 Fraværsregistrering... 2 Fraværsopgørelse... 2 Skriftlig advarsel...

Læs mere

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted De fysiske rammer Skolen skaber de fysiske rammer. Klasselokaler, fællesarealer, udstyr vedligeholdes og moderniseres løbende, og vi behandler tingene med respekt og omtanke. Når lokaler forlades slukker

Læs mere

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Disse regler er udarbejdet i samarbejde mellem elevråd, pædagogisk råd og rektor og er gældende for hhx-elever på Handelsgymnasiet ZBC, Næstved 29-07-2012

Læs mere

Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole

Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole På KTS har vi vedtaget nogle generelle ordensregler for at skabe et godt arbejds- og studiemiljø, hvor alle kan trives, og samvær og arbejde foregår

Læs mere

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM Indhold: 1. Generelt 2. Ordens- og adfærdsregler 3. Undervisning 4. Ekskursioner 5. Undervisningsmidler 6. Fravær 7. Snyd 8. Oprykning 9. Varsling og sanktioner

Læs mere

5. Studie- og ordensregler i Handelsgymnasiet 5.1 Du skal være studieaktiv 5.1.1 Du har mødepligt 5.1.2 Registrering af årsager til dit fravær

5. Studie- og ordensregler i Handelsgymnasiet 5.1 Du skal være studieaktiv 5.1.1 Du har mødepligt 5.1.2 Registrering af årsager til dit fravær 5. Studie- og ordensregler i Handelsgymnasiet Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet set handler det

Læs mere

Studie- og ordensregler UCH

Studie- og ordensregler UCH Studie- og ordensregler UCH UCH s studie- og ordensregler er gældende for alle elever på UCH. De enkelte afdelinger har suppleret dette regelsæt med nogle afdelingsspecifikke regler, og du må derfor også

Læs mere

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle.

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle. Studie- og ordensregler Tradium Handelsgymnasiet Mariagerfjord Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet

Læs mere

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 15.12.2015 Skolens studie- og ordensregler er efter høring af bestyrelse, elevråd og pædagogisk råd fastsat

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensreglerne er oprindeligt fastsat efter behandling i skolens SOL-udvalg, MIO-udvalg og bestyrelse. Endvidere har reglerne været

Læs mere

Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole

Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at gå på Grunduddannelsen på Skive Handelsskole. Generelt: Du opfører

Læs mere

Studie-og ordensregler

Studie-og ordensregler Studie-og ordensregler På VUC Roskilde tager vi i studie- og ordensregler udgangspunkt i gældende lovgivning samt de 4 værdier, som er udgangspunkt for VUC Roskildes værdigrundlag. Mangfoldighed: Fordi

Læs mere

Teknisk Gymnasium og Handelsgymnasiet ZBC, Ringsted STUDIE- OG ORDENSREGLER

Teknisk Gymnasium og Handelsgymnasiet ZBC, Ringsted STUDIE- OG ORDENSREGLER Teknisk Gymnasium og Handelsgymnasiet ZBC, Ringsted STUDIE- OG ORDENSREGLER 1 Studieregler Skolen orienterer eleverne om studie- og ordensreglerne samt om konsekvenser, hvis de ikke overholdes. Dette sker

Læs mere

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen 27. juli 2015 Ordensregler for SOSU Aarhus Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen På SOSU Aarhus tager den enkelte ansvar for sine handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af

Læs mere

Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 2, og 72, stk. 2, i lov nr. 1716 af 27. december 2016 om de gymnasiale uddannelser fastsættes:

Læs mere

Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole

Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole [IH1] Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business

Læs mere

Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business hos os.

Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business hos os. Elevpolitik for EUX / EUD Business på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business hos os. Generelt Du opfører

Læs mere

Ordensregler for Marie Kruses Skoles GYMNASIUM

Ordensregler for Marie Kruses Skoles GYMNASIUM Ordensregler for Marie Kruses Skoles GYMNASIUM Ordensreglerne gælder med virkning fra 1. maj 2005. De har deres baggrund i gældende love og bekendtgørelser for gymnasiet, herunder 3 i Bekendtgørelse om

Læs mere

Haderslev Katedralskole

Haderslev Katedralskole Haderslev Katedralskole Information om skriftlig og mundtlig eksamen ved Haderslev Katedralskole Sommer 2013 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Fem gode råd til eksamen!... 4 Særlige forhold ved den skriftlige

Læs mere

5. Studie- og ordensregler i Handelsgymnasiet i Randers 5.1 Du skal være studieaktiv Du har mødepligt

5. Studie- og ordensregler i Handelsgymnasiet i Randers 5.1 Du skal være studieaktiv Du har mødepligt 5. Studie- og ordensregler i Handelsgymnasiet i Randers Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet set

Læs mere

Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Skive. 11. maj 2015

Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Skive. 11. maj 2015 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Skive 11. maj 2015 1. Indledning Du skal have maksimalt udbytte af at gå på Handelsgymnasiet Skive. Det mål nås kun ved, at din tid på skolen ses som et samspil

Læs mere

Seriøsitet og sammenhold er grundlaget for Ikast Brande Gymnasium.

Seriøsitet og sammenhold er grundlaget for Ikast Brande Gymnasium. Skolens værdigrundlag Ikast Brande Gymnasium tilbyder tre uddannelser, nemlig Almen Studentereksamen (stx), Højere Forberedelseseksamen (hf), IB Diploma Programme (IB) samt Pre-IB. Herved gives eleverne

Læs mere

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Opdateret oktober 2015 Opdateret oktober 2015 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Studie- og ordensreglerne

Læs mere

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015 Studie- og ordensregler Glamsbjerg 2014-2015 Indhold Almindelig orden og samvær... 2 Rygning... 2 Alkohol og euforiserende stoffer... 2 Fester... 2 IT-regler... 3 Lokaler... 4 Sanktioner... 4 Fravær og

Læs mere

VID Gymnasier N.P. Jossiasensvej 44b Tlf EKSAMEN 2014 VID GYMNASIER

VID Gymnasier N.P. Jossiasensvej 44b Tlf EKSAMEN 2014 VID GYMNASIER VID Gymnasier N.P. Jossiasensvej 44b Tlf. 8758 0400 EKSAMEN 2014 VID GYMNASIER INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Indstilling til eksamen 1 Eksamensperiode og prøvetidspunkter 2 Skriftlige eksamener

Læs mere

Almindelig orden og samvær 4. Fravær og aktiv deltagelse i undervisningen 9. Skriftligt arbejde 13. Oprykning til næste klassetrin på hhx 15

Almindelig orden og samvær 4. Fravær og aktiv deltagelse i undervisningen 9. Skriftligt arbejde 13. Oprykning til næste klassetrin på hhx 15 Almindelig orden og samvær 4 Rygning... 4 Alkohol og euforiserende stoffer... 4 Fester... 4 IT-regler... 6 Lokaler... 7 Almen orden og samvær - Sanktioner... 8 Fravær og aktiv deltagelse i undervisningen

Læs mere

Studie- og ordensregler for Ikast Brande Gymnasium

Studie- og ordensregler for Ikast Brande Gymnasium Skolens værdigrundlag Ikast-Brande Gymnasium tilbyder to gymnasiale uddannelser, som giver eleverne de mest optimale muligheder for at studere videre og som samtidig er et frugtbart vækstmiljø for personlig

Læs mere

Studieregler. Ordensregler. Studie- Ordensregler SAG 15/16. Sanktioner: Sanktioner:

Studieregler. Ordensregler. Studie- Ordensregler SAG 15/16. Sanktioner: Sanktioner: Studie- Ordensregler SAG 15/16 Studieregler Det forventes at alle lærere og elever i gymnasiet bidrager til, at der sikres et frugtbart undervisningsmiljø, hvor alle får det størst mulige udbytte. For

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Erhvervsuddannelserne UCH Studie- og ordensregler UCH - et godt sted at være Vores skole skal være et godt sted at være og et godt sted at lære derudover skal det være et sted,

Læs mere

Teknisk Gymnasium Silkeborg. Studiehåndbog. Generel information

Teknisk Gymnasium Silkeborg. Studiehåndbog. Generel information Teknisk Gymnasium Silkeborg Studiehåndbog HTX fra A Å side 2 Generel information side 6 HTX fra A - Å Adgang til skolen Normal åbningstid er 7.00 til 16.00. Uden for disse tider må I gerne benytte HTXs

Læs mere

Studie- og ordensregler HHX

Studie- og ordensregler HHX Studie- og ordensregler HHX Indholdsfortegnelse 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 3 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 3 1. Ansvarlighed... 3 2. Samarbejde... 3 3. Tillid... 3 4. Ordentlighed...

Læs mere

Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015

Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015 Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015 Studie- og ordensreglerne er skolens adfærdsregler. Reglerne gælder for elever på Gefion Gymnasium i skoletiden og kan desuden bringes i anvendelse,

Læs mere

VID Gymnasier N.P. Jossiasensvej 44b Tlf EKSAMEN 2014 VID GYMNASIER

VID Gymnasier N.P. Jossiasensvej 44b Tlf EKSAMEN 2014 VID GYMNASIER VID Gymnasier N.P. Jossiasensvej 44b Tlf. 8758 0400 EKSAMEN 2014 VID GYMNASIER INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Indstilling til eksamen 1 Eksamensperiode og prøvetidspunkter 2 Skriftelige eksamener

Læs mere

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC I denne folder får du info om: Forventninger Muligheder for støtte og vejledning It på skolen Studie- og ordensregler VUC fra A-Å . Forventninger Jens Otto Madsen,

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år 2010 Indholdsfortegnelse: Forord Diverse praktiske oplysninger Eksamensreglement Øvrige regler ved mundtlig eksamen Vilkår for anvendelse

Læs mere

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2015

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2015 Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2015 Følgende regler gælder, hvor intet andet er nævnt, for alle skolens elever: 1. Regler for almindelig orden og samvær Skolens arbejdsmæssige og sociale fællesskab

Læs mere

Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium 1 Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. studie- og ordensregler 2013/2014. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. studie- og ordensregler 2013/2014. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING studie- og ordensregler 2013/2014 eucnord.dk Indholdsfortegnelse Et godt miljø... 1 Omgangstone... 1 Oprydning... 1 Mødepligt... 1 Fri for undervisning... 2 Skriftlige opgaver...

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H1. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H1. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde H1. år 2012 Indholdsfortegnelse: Forord side 2 Diverse praktiske oplysninger side 3 Eksamensreglement side 4 Øvrige regler ved mundtlig

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere