Møde tirsdag den 16. juni 2009 kl. 14:00 i Lokale 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde tirsdag den 16. juni 2009 kl. 14:00 i Lokale 3"

Transkript

1 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde tirsdag den 16. juni 2009 kl. 14:00 i Lokale 3 Indkaldte: Gitte Schilkowski pkt. 1 kl Britta Rasmussen pkt. 1 kl (ca.) Torben Holm pkt. 1 kl (ca.) Jens Østergaard pkt. 1 kl (ca.) Søren Sørensen kl til alle pkt. Pkt. Tekst Side 1 Orientering 1 2 Udvalgsbehandling af forslag til Kommuneplan Kultur- og Fritidudvalgets budget Idéoplæg for Fritidscenter Struer - koncept og proces 4 5 Procedure ved udbetaling af tilskud 6 6 Indledende drøftelse af tiden efter kulturaftalen og efter overgangsordningen 7 7 Evt. 8

2 A Orientering Gitte Schilkowski vil give status på forberedelserne til åbningen af Kulturfestivalen Mørket den 3. oktober 2009 Orientering om status vedr. etableringen af Kulturcenter Struer - primært en status på økonomien Britta Rasmussen vil give en orientering om økonomien på Struer Museum Torben Holm vil give en orientering om den besparelsesplan, der er iværksat på Struer Museum Regnskabsanalyse af Midtpunktet Thyholm Administrationen indstiller, til orientering. Status på planlægning af åbningsarrangementet præsenteret. Rie Nyborg inviteres til udvalgsmødet i august for at gøre status på driften af Folkets Hus. Budgetterne på Struer Museum er endnu ikke tilpasset. Torben Holm oplyser, at der ud over f.eks. den opsagte aftale med Remisen, vil ske justeringer i antallet af ansatte, så budgettet overholdes. Bilag vedr. regnskabsanalyse af Midpunktet omdelt i mødet. Formand for bestyrelsen og leder af Midtpunktet inviteres til udvalgsmødet i august. De anmodes om at medbringe den halvårlige budgetopfølgning P Udvalgsbehandling af forslag til Kommuneplan Resumé Byrådet har valgt, at kommuneplan endeligt vedtages med udgangen af Den nærmer sig nu status som forslag og den lovpligtige offentlighedsfase. Byrådet blev præsenteret for den nye kommuneplan ved deres budgetkonference d. 13. maj og den videre proces er nu, at de enkelte fagudvalg forelægges det eller de temaer som hører under udvalgets ansvarsområde. Byrådet har valgt, at kommuneplan endeligt vedtages med udgangen af Den nærmer sig nu status som forslag og den lovpligtige offentlighedsfase. Kultur- og Fritidsudvalg, 16. juni 2009 Side 1

3 Kommuneplan består overordnet af en sammenskrivning af de to eksisterende kommuneplaner for Struer og Thyholm Kommuner og Regionplanen for Ringkjøbing Amt. Udover de lovbundne emner på plan- og miljøområdet har Byrådet samtidig bestemt, at kommunens øvrige politikområder også skal indgå i kommuneplanen. Formålet er, at Kommuneplan bliver den samlede, oversigtlige og strategiske helhedsplan der i forlængelse af det overordnede grundlag beskriver, hvad der kan og skal udfoldes i Struer Kommune de næste 12 år - i overensstemmelse med budgettet og til gavn for sektorplanlægningen. Byrådet blev præsenteret for den nye kommuneplan ved deres budgetkonference d. 13. maj og den videre proces er nu, at de enkelte fagudvalg forelægges det eller de temaer som hører under deres ansvarsområde. Derved gives der mulighed for en politisk tilbagemelding til administrationen inden de enkelte afsnit til kommuneplanen skrives endeligt færdige og kommuneplanen som samlet forslag behandles af Byrådet. Kultur- og Fritidsudvalget bedes behandle temaet Kultur & Fritid. Det bør bemærkes, at vedlagte bidrag er et print af de pågældende temaer. Den ny kommuneplan for Struer Kommune er en digital kommuneplan og temaerne fremstår derfor også her i et layout der er tilpasset dette medie. Bilagsliste Kultur & Fritid Planafdelingen indstiller, - at udvalget godkender temaet Kultur & Fritid i Kommuneplan at udvalget indstiller forslag til Kommuneplan til videre behandling i Byrådet Godkendt S Kultur- og Fritidudvalgets budget På dette møde behandles følgende elementer af budgettet: 1. Lovbestemte områder m.v. Budget defineret som "Udgiftsområder bestemt ved lov, overenskomster m.v." tilpasses forventet niveau efter udvalgets behandling Kultur- og Fritidsudvalg, 16. juni 2009 Side 2

4 2. Byrådsbestemt service Budgetrammen for dette område er som udgangspunkt det i 2009-budgettet opført til 2010 budget - fremskrevet til 2010 prisniveau. 3. Selvforvaltning - omplacering Skal gå i nul. 4. Forslag til udvidelser og reduktioner Udvalget beslutter, hvilke af de fremsendte forslag der ønskes sendt videre til prioritering i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet. 5. Strukturelle ændringer Kultur- og Fritidsudvalget skal finde strukturelle ændringer på kr. i 2010 og kr. i 2011 og årene fremover. I forbindelse med samling af Borgerservice, Bibliotek og Turistkontoret i Smedegade er der indarbejdet en besparelse på Struer Bibliotek på kr. fra Denne besparelse vedr. samling af bibliotek og turistservice. Hvor meget der reelt vedr. Biblioteket og dermed Kultur- og Fritidudvalgets område vides endnu ikke på nuværende tidspunkt. 6. Øvrigt Det endelige tilskud til Kulturcenter Struer er ikke færdigbehandlet. Budget omkring Fritidscenter Struer er ikke medtaget. Bilagsliste Bilag 2 - Byrådsbestemt service K og F Bilag 3 - Selvforvaltning omplaceringer K og F Bilag 4 - Forslag til udvidelser K og F Økonomiafdelingen anmoder Kultur- og Fritidsudvalget om stillingtagen til det fremsendte. I forbindelse med udløb af leasingaftale i Midtpunktet anmodes forvaltningen om at udarbejde principper for generelle tilskudsordninger. Følgende fremsendes til budget 2010 behandling: Server til drift af bibliotekssystem Struer Museum - tilskud til befugtningsanlæg Desuden gør direktøren opmærksom på, at der skal udarbejdes forslag til såvel anlægs- som driftsudgifter på langtidsbudgetterne i 2012 og 2013 til Fritidscenter Struer der søges indarbejdet en beløbsramme til en årlig Kulturfestival (alternativt hvert andet år) Kultur- og Fritidsudvalg, 16. juni 2009 Side 3

5 P Idéoplæg for Fritidscenter Struer - koncept og proces I den procesplan, som Kultur- og Fritidsudvalget har godkendt for Fritidscenter Struer (FCS), indgår en række opgaver, der skal arbejdes med i foråret Disse er: Bruger- og borgerundersøgelse Visionen for FCS Scenariebeskrivelse for FCS Masterplan for FCS Økonomi for realisering af FCS Etablering af organisationen FCS Forankringsproces Kommunikation Udarbejdelse af beslutningsgrundlaget for FCS foregår nu i regi af den overordnede projektgruppe, der består af embedsmænd i Struer Kommune, formændene for hhv. Struer- Hallerne og Struer Svømmehal samt med ekspertbistand fra DGI-huse & Haller. Der foreligger nu en borgerundersøgelse for Fritidscenter Struer, ligesom der foreligger et organisationsoplæg, der nu skal sættes i værk. Med hensyn til "scenariebeskrivelsen", "Masterplanen" og "Visionen" er disse valgt inkorporeret i "Idéoplæg for Fritidscenter Struer - koncept og proces". Med hensyn til økonomien vil Kultur- og Fritidsudvalget i forhold til budget 2010 og budgetoverslagsårene blive forelagt forslag om indarbejdelse af et beløb hhv. anlæg, hhv. til drift af FCS. Med hensyn til forankringsprocessen har der været afholdt en seminaraften med deltagelse af brugere/potentielle brugere af det kommende FCS. Struer Kommunes Kultur- og Fritidskonsulent Søren Sørensen og projektkoordinatoren for FCS Gitte Schilkowski har nu fået den dedikerede opgave at forestå forankringsprocessen, - naturligvis med løbende inddragelse af andre kommunale aktører. Det foreliggende "Idéoplæg for Fritidscenter Struer, - koncept og proces" fremlægges nu til politisk behandling. Idéoplægget indeholder: Visionen for FCS Hovedkonklusionerne fra borgerundersøgelsen Beskrivelse af indhold og de fysiske rammer for FCS: Forslag til udvidelse af FCS Indgang, fællestorv og adgang Beskrivelse af "hotspots" Beskrivelse af sund café Beskrivelse af "klubzonen Fleksibilitet via fælles faciliteter Synergimuligheder Beskrivelse af uderum Idéoplægget fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget til en første behandling og er tænkt som den overordnede rammesætning for det fritidscenter (FCS), som skal bygges. Det er således i idégrundlaget, at der bl.a. sættes rammer for, hvilke funktioner, der skal indgå i FCS. Det er ligeledes her, der gives en beskrivelse af, hvordan anvendelsen/livet i og omkring FCS tænkes at skulle blive. Kultur- og Fritidsudvalg, 16. juni 2009 Side 4

6 Hele rammesætningen for FCS indeholder en række nye perspektiver og muligheder, som der er behov for politisk stillingtagen til. Men idéoplægget indeholder også en række nye initiativer og samspilsformer, som vil virke udfordrende for nuværende brugere. Idéoplægget tager sit udgangspunkt i brugerundersøgelsen samt i forskning og anden viden indenfor fritids- og idrætsområdet. Desuden tager den sit afsæt i de to seminarer, som har været gennemført med brugere af Struer Hallerne hhv. i maj 2008 og i april Endvidere tager idéoplægget udgangspunkt i byrådets Fritids- og Idrætspolitik, som er blevet godkendt i april Hertil kommer, at idéoplægget inddrager viden fra de to nuværende selvejende institutioner, - hhv. Struer Hallerne og Struer Svømmehal. Idéoplægget er både rammesætningen for udbygningen af FCS "indendørs" og "udendørs". Idéoplægget er bevidst ikke udarbejdet med større stramhed og konkretiseringsgrad, end det er. Det skyldes hensynet til, at arkitektfirmaer/totalentreprenører og totalrådgivere på baggrund af idéoplægget- og sammen med et egentligt byggeprogram - skal kunne udfolde den nødvendige grad af kreativitet og idérigdom, og for at få et spændende kommende FCS. Omvendt er idéoplægget så stramt og rammesættende, at det er klart indenfor hvilke rammer og begrænsninger, at arkitekter/totalrådgivere kan udarbejde deres projektforslag. Idéoplægget vil - når det er politisk godkendt - blive rammen for det videre arbejde med FCS. I næste fase (fase 2) - der starter, så snart idéoplægget er politisk godkendt - skal idéoplægget således være grundlaget for følgende: Udarbejdelse af lokalplan for FCS-området (og evt. for tillæg til kommuneplan, hvis det skønnes nødvendigt) Oplæg til et rumprogram og byggeprogram Udarbejdelse af et mere præcist anlægsbudget Udarbejdelse af et mere præcist driftsbudget Endvidere vil fase 2 indeholde: Igangsætning af organisationsmodel for FCS Forberedelse af ansættelse af leder FCS Afklaring af udbudsformer og udarbejdelse af risikoanalyse Arbejde videre med finansiering af FCS Arbejde med forankring af idéoplæggets indhold og perspektiv i forhold til nuværende og kommende brugere af idrætstilbuddene ved/i Struer Svømmehal og Struer Hallerne Kommunikation om fremdriften i arbejdet med FCS Processen omkring godkendelse af idéoplægget er afstemt med brugerne på seminaret den 14. april Det betyder, at idéoplægget først sendes til politisk behandling i Kultur- og Fritidsudvalget (faglige indhold/funktionerne) og til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget (planforhold, organisation og økonomi) i juni Derefter sendes det politisk vedtagne idéoplæg til høring hos foreningerne i juni - august 2009 (foreningerne er varskoet af hensyn til sommerferien). Når høringsforslagene foreligger, fremsendes idéoplægget og høringssvarene atter til politisk behandling i Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget samt til endelig godkendelse i Byrådet i september Derefter kan fase 2 iværksættes. Fase 2 forventes derefter at skulle kunne nås inden udgangen af 2009 således, at der kan arbejdes med udbud, evt. projektkonkurrence samt igangsætning af byggeriet i løbet af Kultur- og Fritidsudvalg, 16. juni 2009 Side 5

7 Bilagsliste Idéoplæg Fritidscenter Struer Direktøren på området indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget behandler idéoplæg med henblik på afklaring af indholdet og med henblik på efterfølgende fremsendelse til høring til foreninger, der er brugere/potentielle brugere af Fritidscenter Struer. Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget med henblik på idéoplæggets elementer omkring planforhold og organisation, inden sagen sendes ud i høring. Ideoplæggets indholdsdel godkendes som høringsgrundlag. Marianne Bredal Nielsen tager forbehold for elementerne vedr. klubzone og catering. Kultur- og Fritidsudvalget sender ultimo juni indholdsdel til høring indtil 21. august S Procedure ved udbetaling af tilskud Næstformand i Kultur- og Fritidsudvalget Hans Østergaard ønsker en drøftelse af, hvordan der kan fastsættes procedure for udbetaling af tilskud. Det skyldes, at der er nogle foreninger, der modtager deres tilskud inde i foråret For at sikre ensartede og klare procedurer for udbetaling af tilskud, ønsker Hans Østergaard dette spørgsmål taget op i Kultur- og Fritidsudvalget. Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget afklarer rammerne for de procedurer, der skal være for udbetaling af tilskud, og at forvaltningen derefter anmodes om til næstkommende Kulturog Fritidsudvalgsmøde at fremlægge et egentligt forslag til procedurer. Godkendt som indstillet. Kultur- og Fritidsudvalg, 16. juni 2009 Side 6

8 A Indledende drøftelse af tiden efter kulturaftalen og efter overgangsordningen Struer Kommune har siden 2006 været del af en kulturaftale mellem Kulturministeriet og kommunerne i Ringkøbing Amt samt en række kulturinstitutioner. Efter kommunalreformen er kommunerne nu sammensat af Struer, Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande, Herning, Holstebro og Lemvig kommuner samt 51 kulturinstitutioner i Midt- og Vestjylland. I forbindelse med kommunalreformen har regeringen og Dansk Folkeparti lavet en aftale for at sikre, at de forskellige kulturelle formål, som amterne fast har ydet tilskud til, kan fortsætte med at få tilskud indtil kommunerne overtager opgaven fra Overgangsordningen omfatter udelukkende tilskud og ikke eventuelle driftsopgaver, som amterne har varetaget inden for kommunalfuldmagten. Visionen for den indgåede kulturaftale er, at Midt- og Vestjylland skal fastholde og styrke sin positive udvikling på kulturområdet. Midt- og Vestjylland skal indtage en markant position blandt kulturregioner med hensyn til kulturudbud, kulturforbrug og værditilvækst baseret på kultur. Formålet med kulturaftalen er at sikre en fortsat dialog og koordinering mellem det nationale og det lokale niveau om den strategiske udvikling af kulturområdet på udvalgte områder. Udvalgte områder i aftalen er: Kulturarv og børnekultur Talentudvikling Musik Scenekunst Aftalen omfatter som hidtil eneste kulturaftale to nationale opdrag, nemlig: "Videncenter for Unge stemmer" ved Den Jyske Sangskole i Herning og "Fortiden set fra Himlen. Luftfoto-arkæolog på Holstebro Museum". Når overgangsordningen udløber i 2011, er der på nuværende tidspunkt ikke skabt klarhed over, hvorledes økonomien omkring kulturaftalerne vil blive. KL støtter på nuværende tidspunkt, at den kulturstøtte der indgår i kulturaftalerne fra 2011, skal sendes til kommunerne via bloktilskuddet. Dette vil imidlertid give meget store økonomiske tab for det samlede kultursamarbejde i Midt- og Vestjylland. Alternativer til denne løsning drøftes løbende. Der vil på mødet blive givet en uddybning af problemstillingerne vedr. tiden efter overgangsordningen, ligesom der ønskes en indledende drøftelse af, hvorledes Struer Kommune skal stille sig til tiden efter kulturaftalen og efter overgangsordningen. Torben Holm indbydes til at give oplæg om overgangsordningen og kulturaftalen. Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager en indledende drøftelse. Kultur- og Fritidsudvalg, 16. juni 2009 Side 7

9 Kulturministeriet meddeler d.d., at Kulturaftalerne fortsætter for så vidt angår alle beløb over Evt A Kultur- og Fritidsudvalg, 16. juni 2009 Side 8

10 Underskrifter Niels Viggo Lynghøj Christensen Karin Brandorff Schøn Eigil Christensen Hans Østergaard Kultur- og Fritidsudvalg, 16. juni 2009 Side 9

11 Bent Agerbo Henriksen Marianne Bredal Nielsen Jens Jacob Ahrengot Kultur- og Fritidsudvalg, 16. juni 2009 Side 10

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

Møde 19. februar 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 19. februar 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 19. februar 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Grethe Hestbech Mødet hævet kl. 11.20 Pkt. Tekst Side 19 Likviditet og resultater pr. 31. januar 2013 1 20 Maabjerg

Læs mere

Møde 4. august 2009 kl. 10:00 i Byrådssalen - ekstraordinært møde

Møde 4. august 2009 kl. 10:00 i Byrådssalen - ekstraordinært møde Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 4. august 2009 kl. 10:00 i Byrådssalen - ekstraordinært møde Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.30 Pkt. Tekst Side 146 Program for budgetseminar 20. - 21.

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 04. marts 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 3. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/7403 1. status mål

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Bent Steenberg Olsen og Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Byrådet, 27-08-2009

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 2 Kaare Jørgensen deltog ikke i punkt 214-222 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden novem Forside Dagsorden Fredag den 16. januar 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Justus Hansen (D) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 7. april 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. oktober 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. august 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. oktober 2014

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. oktober 2014 Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. oktober 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Vestre Skole Vestergade 7, Grenaa Dato: Onsdag den 27. august 2014 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere