Mentoruddannelse af Lærerstuderende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mentoruddannelse af Lærerstuderende"

Transkript

1 Reflexen, Tidsskrift for uddannelser ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet (ISSN ), vol. 8, nr. 1, Mentoruddannelse af Lærerstuderende Janne Holt, Sofie Qvortrup, Mille Sand & Anne Marie Vinther Stud.mag. i Læring og forandringsprocesser Institut for Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Nærværende artikel er baseret på et nyligt afsluttet aktionsforskningsstudie, hvor vi i samarbejde med en læreruddannelsesinstitution søger at uddanne lærerstuderende til at varetage en mentorfunktion i forhold til kommende studerende. Ved at designe, gennemføre og evaluere en mentoruddannelsesdag med brug af kreative redskaber, finder vi frem til, at en sådan undervisning netop kan være med til at klæde de lærerstuderende på, så de føler sig rustet til det mentorjob, de skal varetage. Indledning Antallet af mentorordninger er nærmest eksploderet i Danmark de seneste år. Mentorordninger skyder op i både virksomheder, skoler og institutioner (Toft og Hildebrandt 2002; Kaiser 2004; Jensen 2009). Denne voksende interesse vidner om en tro på og en forestilling om, at der i mentorskabet kan ligge en værdifuld læring (Jensen 2009). Læringsteoretisk læner mentorskab sig op af mesterlære i praksisfællesskaber, hvilket indebærer, at læring finder sted mellem mennesker, og at læring er bundet til en bestemt situation. Den nytilkomne er en perifer deltager i det praksisfællesskab, disse processer finder sted. Ved at deltage og lære af de mere erfarne udvikler den uerfarne gradvist sin viden og sine kompetencer og nærmer sig dermed en mere central position i praksisfællesskabet (Nielsen & Kvale 1999; Lave & Wenger 1991). På den læreruddannelse, hvor aktionsforskningsstudiet har fundet sted, er der i løbet af de sidste år netop blevet arbejdet med at indføre en sådan mentorordning. Fra læreruddannelsens side, opleves et behov for at hjælpe de nye studerende med at finde sig til rette på studiet og begå sig hensigtsmæssigt både socialt og fagligt, hvilket med en samlet betegnelse kaldes studiesocialiseringen. Tanken bag mentorordningen, er derfor at ansætte nogle af de lærerstuderende, der opleves som gode studerende, til i mentorpar at varetage en opdragende funktion i forhold til et stamhold af nye studerende. Mentorjobbet er lønnet og mentorerne er ansat for et studieår ad gangen. Gennem underskrivelse af en kontrakt, forpligter mentorerne sig til jobbet samt til at bakke op om institutionen og medarbejderne. Samarbejdet med læreruddannelsen Hvert forår afholdes en mentoruddannelsesdag på læreruddannelsen, og da vi finder udviklingen af uddannelsesdagen interessant, og mener at have noget at byde ind med, kontakter kontaktede vi læreruddannelsen med henblik på et samarbejde. Dette bliver positivt modtaget, og det blev herefter vores opgave at planlægge et firetimers forløb med fokus på de - i fællesskab udledte - nøglebegreber: teambuilding, kommunikation, gruppeprocesser og konfliktforebyggelse. Undervisningsforløbet skal dels tage sigte på mentorernes egen læring og dels på, at de kan bruge det lærte i forbindelse med mentorjobbet. Da vi gennem vores studie har gode erfa- 1

2 ringer med forskellige kreative redskaber og ser dem som relevante i forbindelse med denne dobbelte læreproces, er vores problemformulering som følger: Hvordan kan et mentoruddannelsesforløb på en læreruddannelse, med anvendelse af kreative redskaber, designes, gennemføres og evalueres, så mentorerne efterfølgende har en oplevelse af at være rustet til det mentorjob, de skal varetage? De kreative redskaber, vi har udvalgt, er: Den Kreative Platform, LEGO Serious Play og KUBUS, da vi mener, at de netop er anvendelige i forhold til den omtalte dobbelte læreproces. Både Den Kreative Platform, LEGO Serious Play og KUBUS tilbyder nogle redskaber, der er relevante i forhold til de nøglebegreber, vi i samarbejde med læreruddannelsen og tidligere mentorer er nåede frem til. Redskaberne vil kunne sætte fokus på mentorernes sammenhold i form af teambuilding, måden at kommunikere på, gode gruppeprocesser samt forebyggelse af eventuelle konflikter. De udvalgte redskaber vil desuden være anvendelige i forbindelse med mentorernes arbejde med de nye studerende og vil derfor kunne indfri denne del af vores målsætning. På baggrund af egen erfaring med redskaberne ser vi, at de vil kunne genere en læreproces, hvor det er de lærende, der er i centrum, dem der kommunikerer, handler og får erfaring på egen krop, og at mentorerne gennem en sådan kropslig, kommunikativ og æstetisk læreproces vil blive rustet til deres mentorfunktion. Med udtrykket rustet forstår vi, at de studerende dels føler sig mentalt klar til at varetage mentorjobbet, og at de dels har nogle konkrete og brugbare redskaber, som de har lyst til og mulighed for at anvende fremadrettet. Aktionsforskning og videnskabsteoretisk position Vores undersøgelse af mentoruddannelsesdagen er tilrettelagt som en aktionsforskningsproces, fordi vi ser ligheder mellem det, vi ønsker at undersøge, og aktionsforskningens formål, som er at skabe læring, indsigt og konkrete forandringer (Launsø, Olsen og Rieper 2011). Dette skabes ved, at vi indgår i samarbejde med praksis og derigennem med praktikerne omkring mentoruddannelsen. En del af aktionsforskningen beror på at skabe et rum, hvor vi i fællesskab definerer, hvad der skal fokuseres på og derved får skabt relevant viden om emnet, så vi kan udføre forskningen samt fortolke, hvad mentorerne har lært (Martin 2001). At vi vælger denne form for undersøgelse, relaterer videnskabsteoretisk til den forståelse, at det optimale for menneskelig læring er, når de lærende er deltagende, aktive, samarbejdende og konstruerer egen viden (Bruner 1998). Ifølge Jerome Bruner er forestillinger om den lærendes bevidsthed eller mind en forudsætning for, at man overhovedet bestræber sig på at uddanne eller danne andre (Bruner 1998). Vi forsøger derfor løbende gennem processen at danne os et billede af mentorernes bevidsthed, idet vi anvender spørgeskema før mentoruddannelsesdagen, vi observerer deres reaktioner og de forskellige medieringer under selve uddannelsesdagen, og vi afholder et fokusgruppeinterview efter mentoruddannelsesdagen. Mentoruddannelsesdagen Vi vælger at opdele vores del af uddannelsesdagen i to moduler: ét med fokus på teambuilding og kommunikation og ét med fokus på gruppeprocesser og konfliktforebyggelse, og vi anvender elementer fra de tre kreative redskaber i begge moduler. Ved at benytte Den Kreative Platform og LEGO Serious Play, ønsker vi at skabe en æstetisk læreproces, idet mentorerne gennem en mediering både lærer noget om sig selv og om de andre mentorer og samtidig omsætter implicit viden til eksplicit viden (Austring og Sørensen 2010).

3 Vi begynder vores modul med at anvende øvelser fra Den Kreative Platform. Den Kreative Platform er en metode til at skabe uhæmmet anvendelse af viden ved, at deltagerne kommer op på Den Kreative Platform, hvor de oplever et skabende nærvær, som ikke er bundet af faglige restriktioner, kultur og lignende (Hansen og Byrge 2007). De bliver her præsenteret for øvelser, hvor målet er, at de skal lære hinanden at kende, blandt andet ved at interviewe hinanden ud fra stimulikort 1 og herefter præsentere hinanden for resten af holdet. Vi vælger i forbindelse med starten på dette modul en handlingsorienteret og erfaringsbaseret tilgang inspireret af John Deweys learning by doing (Dewey 2005). Mentorerne kastes ud i øvelserne uden en grundig teoretisk introduktion til konceptet og uden nogen nævneværdig forklaring om, hvad undervisningen går ud på, og hvad vi forestiller os de kan bruge den til. Vi vælger denne tilgang, da vi mener, at det er den bedste til at få mentorerne op på platformen, hvor de ikke tænker, men bare gør (Hansen og Byrge 2007). Dette bekræftes af mentorerne i fokusgruppen, som mener, at en lang introduktion ville fjerne spontaniteten, og at de ville have brugt energi på at tænke, i stedet for at handle. Det lader til at vores mål om, at mentorerne skal lære hinanden bedre at kende, i hele mentorgruppen såvel som i mentorparret, bliver indfriet. Dette bekræftes af en af informanterne, i fokusgruppen, i følgende udsagn: Jeg tænker, at hele teambuildingsdelen gør, at mentortruppen ser hinanden mere som en gruppe end bare som mentorpar det tror jeg, kommer til at styrke gruppen helt vildt. Efter Den Kreative Platform skal mentorparrene i grupper arbejde med LEGO Serious Play men stadig med fokus på teambuilding og kommunikation. LE- GO Serious Play er en metode til at facilitere dialog og konstruktiv kommunikation inden for grupper af mennesker, som er relateret til hinanden. Det er baseret på en overbevisning om, at alle kan bidrage til diskussionen, beslutningerne og udbyttet (LEGO Serious Play 2010). Målet er her, at mentorerne sidst i modulet skal bygge deres individuelle forståelser af og idé om Den gode mentor, som skal lede frem til en fælles model af, hvad der kendetegner en god mentor. Didaktisk griber vi denne del an på en anden måde, end vi gjorde med Den Kreative Platform. Vi giver en forholdsvis grundig introduktion til LEGO Serious Play og tankerne bag at anvende det, samt hvad vi forestiller os, de kan bruge det til. Med David N. Perkins ord forsøger vi, at gøre læringen hel ved at skabe en sammenhængsforståelse hos mentorerne, så de ved, hvorfor vi skal bygge med LEGO, og hvad de kan få ud af det (Perkins 2009). Dette modtages godt, og mentorerne giver udtryk for, at de ikke ville kunne bygge en så detaljeret mentormodel uden introduktionen og de indledende øvelser. Derefter er overskrifterne gruppeprocesser og konfliktforebyggelse, hvor vi blandt andet introducer KUBUS-konceptet for dem. KUBUS er en ledelsesmodel med delt ledelse, som er udformet til ledelse af tværfagligt og selvorganiseret gruppearbejde i de tidlige faser af gruppeprocessen (Herlau 2006). I forhold til KUBUS giver vi, ligesom ved LEGO Serious Play,

4 en introduktion til konceptet, hvorefter mentorerne arbejder med udvalgte redskaber, der sigter mod forventningsafklaring. Mentorerne skal i par udforme et succes-udfaldsrum og et socialt kodeks 2, som kan danne baggrund for deres fremtidige samarbejde. Selvom mentorerne ikke bliver præsenteret for hele KUBUS-konceptet, giver de valgte redskaber god mening for dem, hvilket følgende citat illustrerer: Vi har lært hinanden lidt bedre at kende, vi har fået sat nogle mål og ved, hvad vi forventer af hinanden. Det er vores grundlæggende indtryk, at målene med mentoruddannelsesdagen er nået, hvilket vi vil argumentere teoretisk for i det følgende. Transfer og mestringsforventning Som det fremgår af vores problemformulering, er vores mål, at mentorerne efter uddannelsesdagen har en oplevelse af at være rustet til det mentorjob, de skal varetage. Den ene del af det, at føle sig rustet, handler om, at mentorerne føler, at de har nogle konkrete redskaber, de kan anvende i deres kommende mentorjob. Denne overførelse af læring og viden fra en situation til en anden omtales ofte som lærings- eller videnstransfer. Transferbegrebet indebærer, at man er i stand til at anvende det, man tidligere har lært og erfaret, i nye situationer eller kontekster (Wahlgren og Aarkrog 2012). For at dette kan lykkes, er det blandt andet vigtigt, at man kan se ligheder mellem situationen, hvor noget er lært og situationen, hvor det skal anvendes, hvilket vi er opmærksomme på i både planlægningen, gennemførelsen og evalueringen. Den anden del i vores forståelse af at være rustet refererer vi til som det at være mentalt rustet. Med dette tænker vi på, at mentorerne både individuelt og gruppemæssigt har en følelse af, at de kan varetage opgaven, hvortil Banduras begreb self efficacy kan bruges som rettesnor for, hvorledes man kan fremme mentorernes oplevelse af at være rustet (Skaalvik 2007). Self efficacy eller mestringsforventning er en dimension ved personers selvopfattelse med vægt på, hvad de tror, de er i stand til at gøre (Skaalvik 2007). Personens mestringsforventninger er i høj grad et resultat af erfaringer med at beherske tilsvarende opgaver tidligere, hvorfor deres oplevelser på mentoruddannelsesdagen bliver vigtige. Vi har nemlig en tendens til at undgå situationer og aktiviteter med forventninger, som vi ikke tror, vi kan indfri (Skaalvik 2007). Stillet over for udfordringer vil personer, som tvivler på egne kompetencer, reducere indsatsen eller opgive. Personer, som har forventninger om at mestre udfordringerne, har derimod større mod til at gå løs på opgaverne og har større udholdenhed, når de møder problemer (Skaalvik 2007). At være rustet Det er vores opfattelse, at vi lykkedes med den dobbelte målsætning i forhold til mentorernes oplevelse af at være rustet, hvilket understøttes af følgende citat fra fokusgruppen: Jeg synes, man lærte noget personligt om hinanden, men samtidig også noget, som vi kan bruge i introdagene, for der handler det jo også om, at lære hinanden at kende. Jeg synes egentlig, man godt kan bruge mange af de tilgange der i introdagene. Denne mentor giver udtryk for, at de som gruppe har lært hinanden bedre at kende, hvilket giver dem en større forventning om mestring samtidig med, at de føler, at de kan bruge flere af redskaberne i deres arbejde med de nye studerende i introdagene - de ser altså mulighed for transfer.

5 Vi kunne ganske givet have anvendt andre og mere gængse teambuildingsmetoder, som for eksempel at skulle få et team over eller igennem nogle udendørs forhindringer. Disse teambuildingsøvelser kunne eventuelt give lignende resultater i forhold til den dobbelte målsætning, men vi var optaget af at afprøve de udvalgte redskaber, da de netop er nye og anvendelige alternativer til, hvad man plejer at gøre på læreruddannelsen. Efterfølgende har vi erfaret, at mentorerne har fået en rigtig god start på deres mentorgerning. De har fået stor ros for deres engagement og måde at udfylde mentorrollen på både af studerende og undervisere. Mentorerne har anvendt flere af de redskaber, vi præsenterede dem for på uddannelsesdagen i arbejdet med de nye studerende for eksempel Socialt kodeks, Succesudfaldsrum og stimulikortene. Dette tyder altså på, mentorerne ikke bare følte sig rustet til mentorjobbet, men at de faktisk også var det. Referencer Austring D. B. & Sørensen, M. (2010). Æstetik og læring. Grundbog om æstetiske læreprocesser. Hans Reizels forlag. Bruner, J. (1998). Uddannelseskulturen. København: Munksgaards Forlag Dewey, J. (2005). Demokrati og uddannelse. Klim. Hansen, S. & Byrge, C. (2007). Den Kreative Platform. 2. udgave. Aalborg universitet Herlau, H. & Tetzschner, H. (2006). KUBUSkonceptet prejektledelse og innovation. 1. udgave, Forlaget Samfundslitteratur Jensen, U. H. (2009). Evaluering og dokumentation af højskoleophold med mentorordning. København: FFD Folkehøjskolernes Forening i Danmark. Lokaliseret den 16. maj I: Kaiser, B. (2004). Mentorkarrusellen. I: Kaiser, Birte, Korsbæk, Anni & Strager, Bente (red.). Mentor: Den fleksible vejleder. S Esbjerg: CVU Vest Press. Launsø, L., Olsen, L. & Rieper, O. (2011). Forskning om og med mennesker forskningstyper og forskningsmetoder i samfundsforskning. 6 udgave. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. Lave, J. & Wenger, E. (1991). Situeret læring og andre tekster. Hans Reitzels Forlag. LEGO Serious Play (2010) Open-source Introduction to LEGO Serious Play LEGO: Billund, DK sidst set Martin, L. A. (2001). Large-group Processes as Action Reserch. SAGE Publication. Nielsen, K. & Kvale, S. (1999) Mesterlære som aktuel læringsform. København: Hans Reitzels Forlag. Perkins, D. N. (2009) Making Learning Whole How seven principles of teaching can transform education. Jossey-Bass, A Wiley Imprint. Skaalvik, E. M. & Skaalvik, S. (2007) Skolens læringsmiljø selvopfattelse, motivation og læringsstrategier. Akademisk Forlag Toft, B. S. & Hildebrandt, S. (2002). Mentor En hjertesag: Bliv en bedre leder for dig selv og andre. København: Børsens Forlag.

6 Wahlgren, B. & Aarkrog, V. (2012) Transfer: Kompetence i en professionel sammenhæng. Aarhus universitetsforlag. Denne artikel er publiceret i Reflexen (vol. 8, nr. 1, 2013) under temaet Uddannelse og undervisning i udvalgte kontekster. 1 Et stimulikort kan f.eks. indeholde ordene: sav, livret, visitkort, drømmejob, paraply, transportmiddel. 2 I udfyldelsen af Succesudfaldsrum formulerer de deres tanker om fiasko og succes, for sig selv og for mentorparret. Det Sociale kodeks kan sammenlignes med en gruppekontrakt, hvori der formuleres konkrete aftaler for det forestående samarbejde.

Det handler jo også om at lære hinanden at kende - Om Mentoruddannelse af Lærerstuderende

Det handler jo også om at lære hinanden at kende - Om Mentoruddannelse af Lærerstuderende Det handler jo også om at lære hinanden at kende - Om Mentoruddannelse af Lærerstuderende Abstract Nærværende artikel er baseret på et nyligt afsluttet aktionsforskningsstu- die, hvor vi i samarbejde med

Læs mere

- Mentoruddannelse for Lærerstuderende

- Mentoruddannelse for Lærerstuderende - Mentoruddannelse for Lærerstuderende Aalborg Universitet Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Projektrapport 8. Semester. Valgmodul: Pædagogik og pædagogisk innovation Vejleder: Tatiana

Læs mere

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Afrapportering af to fokusgrupper med studerende der har deltaget i UDDX eksperiment 2.1.2 i sundhedsklinikken Professionshøjskolen

Læs mere

Når motivationen hos eleven er borte

Når motivationen hos eleven er borte Når motivationen hos eleven er borte om tillært hjælpeløshed Kristina Larsen Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Denne artikel omhandler

Læs mere

Et blik på STU en, en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Et blik på STU en, en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Et blik på STU en, en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - at finde sige selv og den rigtige plads i samfundet Kathrine Vognsen Cand.mag i Læring og forandringsprocesser Institut for Læring og

Læs mere

Oplevelser angående frivillig eller tvungen deltagelse

Oplevelser angående frivillig eller tvungen deltagelse Oplevelser angående frivillig eller tvungen deltagelse Tina Juel Ramvold Risager Cand.mag. i Læring og Forandringsprocesser 1 Institut for Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract En evaluering

Læs mere

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET INGENIØRHØJSKOLEN Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet Håndbog for mentorer og mentees Mentorskabet er en gensidigt inspirerende relation, hvor mentor oftest

Læs mere

Reflexen, Tidsskrift for uddannelser ved Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi, Aalborg Universitet

Reflexen, Tidsskrift for uddannelser ved Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi, Aalborg Universitet Reflexen, Tidsskrift for uddannelser ved Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi, Aalborg Universitet Læringsrum for implementering af akkrediteringsstandarder - En driftsorganisation med et kvalitetsudviklingsprojekt

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Et innovationsfremmende redesign af læringsrummet på Next Step, UCN Aalborg

Et innovationsfremmende redesign af læringsrummet på Next Step, UCN Aalborg Et innovationsfremmende redesign af læringsrummet på Next Step, UCN Aalborg Anne Natalie Westergaard Jensen & Janni Dorf Kristensen Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Uddannelse, Læring

Læs mere

Personlige læringsmål - refleksioner og egne læringsbehov

Personlige læringsmål - refleksioner og egne læringsbehov Personlige læringsmål - refleksioner og egne læringsbehov Ergoterapeutuddannelsen i Odense Studieordning september 2016 sidst revideret april 2017 Anne Karin Petersen Anvendelse af Personlige læringsmål.

Læs mere

Praktik. Generelt om din praktik

Praktik. Generelt om din praktik Praktik Praktik udgør en væsentlig del af læreruddannelsen, og for mange studerende medfører den en masse spørgsmål. For at du kan være godt rustet og blive klogere på din forestående praktik, har Lærerstuderendes

Læs mere

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitik for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitikkens rammer Dagtilbudspolitikken vedrører 0-6 års området i Hedensted Kommune og skal fungere som en fælles ramme for den

Læs mere

Dygtige pædagoger skabes på uddannelsen

Dygtige pædagoger skabes på uddannelsen Dygtige pædagoger skabes på uddannelsen Anna Spaanheden Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Denne artikel vil beskæftige

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen.

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Klinisk undervisning på ergoterapeutuddannelsen tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og

Læs mere

Diplomuddannelse er ikke en privat sag

Diplomuddannelse er ikke en privat sag Transfer fra diplomuddannelse - en pædagogisk ledelsesopgave Anne-Birgitte Rohwedder. Pædagogisk leder på Randers Social - og Sundhedsskole. Master I pædagogisk udviklingsarbejde fra DPU, Aarhus Universitet,

Læs mere

Slutrapport. Projektets formål var at undersøge, om der skete læring og i givet fald hvilken, når rammen var peer-learning.

Slutrapport. Projektets formål var at undersøge, om der skete læring og i givet fald hvilken, når rammen var peer-learning. Sundheds CVU Aalborg Projektets navn og nr.: Peer-learning i professionsuddannelserne. 4427 Projektets start og sluttidspunkt: Feb 2005 feb 2006 Projektansvarlig: Dorte Drachmann og Erna Rosenlund Meyer

Læs mere

Mentorordning for nyuddannede sygeplejersker

Mentorordning for nyuddannede sygeplejersker Mentorordning for nyuddannede sygeplejersker Få en flyvende start som ny sygeplejerske Fremtidens arbejdsplads for fremtidens sygeplejersker SYGEHUS THY-MORS Mentoring Redskab til faglig og personlig udvikling.

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Tværgående Enhed for Læring Sagsbehandler: Karsten Bjerg Düring og Marianne Hyltoft Sagsnr P Dato:

Tværgående Enhed for Læring Sagsbehandler: Karsten Bjerg Düring og Marianne Hyltoft Sagsnr P Dato: Tværgående Enhed for Læring Sagsbehandler: Karsten Bjerg Düring og Marianne Hyltoft Sagsnr. 17.00.00-P20-14-17 Dato:7.6.2017 Det 21. århundredes kompetencer og STEAM-strategi Det 21. århundredes samfund

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Undervisningslokale Der henvises til timeplanen: http://autumnschedule.au.dk/dk/default.aspx

Undervisningslokale Der henvises til timeplanen: http://autumnschedule.au.dk/dk/default.aspx Uddannelse: Masteruddannelsen i Positiv Psykologi Modul (nr. + navn): Modul 4, Masterprojekt ECTS: 15 Semester + år: Forår 2016 Undervisningssted: København hhv. Aarhus Modulansvarlige Nina Tange Undervisere

Læs mere

Videndeling - om deling af viden mellem organisationen og det nyansatte medlem

Videndeling - om deling af viden mellem organisationen og det nyansatte medlem Videndeling - om deling af viden mellem organisationen og det nyansatte medlem Sina Harbo Christensen Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract

Læs mere

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategiens tre kerneområder Læring Udvikling Trivsel Børn og unges alsidige og personlige udvikling Strategi for alle børn og unges læring,

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017 Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Modul/ semester: modul 14 hele uddannelsen, hold BosE13 Dato for evaluering: elektronisk evaluering 7/2 2017 samt mundtlig evaluering 24/1 2017

Læs mere

Plan T inviterer til overleveringsmødet og mødet afholdes på elevens skole umiddelbart efter Plan T- opholdet.

Plan T inviterer til overleveringsmødet og mødet afholdes på elevens skole umiddelbart efter Plan T- opholdet. Overleveringsmøde Vi oplever at elever, der har været på Plan T, kan have svært ved at vende hjem og bl.a. holde fast i gode læringsvaner, fortsætte arbejdet med nye læsestrategier, implementere it-redskaber

Læs mere

Hvad betyder kurser og kvalificering for de frivillige?

Hvad betyder kurser og kvalificering for de frivillige? Hvad betyder kurser og kvalificering for de frivillige? Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet 1 Formaliseringen af det frivillige arbejde 2 Professionelt

Læs mere

rationalitet Resultatorientering Forståelsesorientering Problematisering Instrumentel handling Meningsfuld handling Frigørende handling

rationalitet Resultatorientering Forståelsesorientering Problematisering Instrumentel handling Meningsfuld handling Frigørende handling Pædagogisk forandringskompetence - perspektiver på meningsfuld kompetenceudvikling i moderne daginstitutioner Louise Eltved Krogsgård Cand.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Uddannelse,

Læs mere

LÆRING I VIRKELIGHEDEN TRANSFER

LÆRING I VIRKELIGHEDEN TRANSFER LÆRING I VIRKELIGHEDEN TRANSFER 2014/15 2016 2016/17 LIV I 147 SSA/SSH Tidlig opsporing af sygdomstegn hos personer med demens AMU LIV II 148 SSA/SSH Tidlig opsporing af sygdomstegn AMU M & M 145 sygeplejersker

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: Sociale kompetencer X Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

MITrack Dokumentation og transfer af den unges læring

MITrack Dokumentation og transfer af den unges læring MITrack Dokumentation og transfer af den unges læring Et væsentligt parameter i MITrack er at kunne dokumentere den unges læring i særdeleshed overfor den unge selv for at bidrage til transfer, men ligeledes

Læs mere

Udvikling af faglærerteam

Udvikling af faglærerteam 80 KOMMENTARER Udvikling af faglærerteam Ole Goldbech, Professionshøjskolen UCC Kommentar til artiklen MaTeam-projektet om matematiklærerfagteam, matematiklærerkompetencer og didaktisk modellering i MONA,

Læs mere

Børns læring. Et fælles grundlag for børns læring

Børns læring. Et fælles grundlag for børns læring Børns læring Et fælles grundlag for børns læring Udarbejdet af Børn & Unge - 2016 Indhold Indledning... 4 Vigtige begreber... 6 Læring... 8 Læringsbaner... 9 Det fælles grundlag... 10 Balancebræt... 11

Læs mere

Kompetenceopbygning af pædagogiske ledere og medarbejdere

Kompetenceopbygning af pædagogiske ledere og medarbejdere Kompetenceopbygning af pædagogiske ledere og medarbejdere Kompetenceopbygningen er tilrettelagt og afvikles i samarbejde med LSP LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis,

Læs mere

Studieordning for Adjunktuddannelsen

Studieordning for Adjunktuddannelsen Studieordning for Adjunktuddannelsen Adjunktuddannelsen udbydes af Dansk Center for Ingeniøruddannelse 1.0 Formål 1.1 Formål Formålene med Adjunktuddannelsen er, at adjunkten bliver bevidst om sit pædagogiske

Læs mere

At bygge praksisfællesskaber i skolen

At bygge praksisfællesskaber i skolen Søgeord PracSIP Interaktiv læring Interaktiv platform Læringsplatform Praksisfællesskaber Abstract: PracSIP At bygge praksisfællesskaber i skolen En PracSIP er en webbaseret tjeneste, som understøtter

Læs mere

Ekspert i Undervisning

Ekspert i Undervisning Ekspert i Undervisning En kort sammenskrivning af konklusioner og anbefalinger fra: Rapport over det andet år i et forsknings og udviklingsprojekt vedrørende samspillet mellem teori og praksis i læreruddannelsen(2.

Læs mere

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Brårup Skole

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Brårup Skole Praktikskolens uddannelsesplan for praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Brårup Skole Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 I følge 13 jf. bekendtgørelsen om

Læs mere

Konference Hjerteforeningen Den 17. november 2011

Konference Hjerteforeningen Den 17. november 2011 Konference Hjerteforeningen Den 17. november 2011 Antropolog Inge Wittrup Læring og mestring patientuddannelse på deltagernes præmisser Oversigt Formål med evalueringen Kerneværdier i L&M De sundhedsprofessionelle

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

Elevcoaching Tænkningen bag Elevcoaching

Elevcoaching Tænkningen bag Elevcoaching Elevcoaching Elevcoaching er en indsats, der i 4 år har været afprøvet i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem Plan T og elevernes skoler. Vi oplever, at elever der har været på Plan T, kan

Læs mere

Dato Uge 34. Lokale Tidspunkt Emne Underviser Litteratur. Inge Rasmussen

Dato Uge 34. Lokale Tidspunkt Emne Underviser Litteratur. Inge Rasmussen KLINISK VEJLEDERUDDANNELSE Skema og studieplan - HOLD 567 Efteråret 2015 Undervisningen foregår på Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ, hvor intet andet er nævnt Dato Uge 34 Lokale Tidspunkt Emne Underviser

Læs mere

Før-leder-forløb 2013 modul 3. Gentofte Centralbibliotek Den 8. maj 2013

Før-leder-forløb 2013 modul 3. Gentofte Centralbibliotek Den 8. maj 2013 Før-leder-forløb 2013 modul 3 Gentofte Centralbibliotek Den 8. maj 2013 Program formiddag: 08.45-09.00: Kaffe og morgenmad 09.00-09.25: Velkomst & scenen sættes for dagens proces-laboratorium 09.25-10.00:

Læs mere

Mangfoldighedsledelse

Mangfoldighedsledelse Mangfoldighedsledelse - med fokus på forskellighed fremfor enshed som ideal Marie Louise Berg Mortensen & Pernille Marie Lind Stud.mag i Læring og Forandringsprocesser Institut for Læring og Filosofi Aalborg

Læs mere

Anvendelse af ny viden i de fem kommuner

Anvendelse af ny viden i de fem kommuner Anvendelse af ny viden i de fem kommuner Af Peter Sørensen Lektor, mag.art og ph.d.-studerende University College Lillebælt & Aalborg Universitet Der er generelt gode forudsætninger for at bringe ny viden

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Kommunal Entreprenørledelse

Kommunal Entreprenørledelse Kommunal Entreprenørledelse 28. august 2017 INTRODAG Ledelse som praktisk fag Formålet med dagen er at introducere dig for ledelse som fag - at du bliver skarp på, hvad lederrollen indebærer og, hvordan

Læs mere

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS U- konceptet CSB bevægelse og sammenhæng - en forudsætning for udvikling CSB udvikler sig gennem sine medarbejdere.

Læs mere

Gymnasielærers arbejde med innovation

Gymnasielærers arbejde med innovation Gymnasielærers arbejde med innovation Simon Lauridsen Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Nærværende artikel tager afsæt

Læs mere

Æstetisk læring i sygeplejerskeuddannelsen

Æstetisk læring i sygeplejerskeuddannelsen Æstetisk læring i sygeplejerskeuddannelsen, sygeplejerske, cand.mag. ph.d.-stipendiat,aalborg Universitet Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi 1 Oversigt Fortælling fra et konkret kursus som eksempel

Læs mere

Hvor blev vandhullet af?

Hvor blev vandhullet af? Hvor blev vandhullet af? - en undersøgelse af et pædagogisk, innovativt udviklingsprojekt på en Social og Sundhedsskole Gitte Kingo Andersen Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Læring

Læs mere

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage KLIISK VEJLEDERUDDAELSE HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage Dato Lokale Tidspunkt Emne Underviser 19.03 C1.05 9.15-11.00 11.15 12.00 12.00-12.30 Præsentation Introduktion til uddannelsens formål,

Læs mere

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau 5-årig læreruddannelse Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau Indledning Der er bred enighed om, at der er behov for at styrke lærernes kompetencer og vidensgrundlag markant. Kravene

Læs mere

Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring?

Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring? Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring? Faaborgegnens Efterskole www.faae.dk 2011 Pædagogikkens to stadier: I skolen terper man de små tabeller

Læs mere

Novelleskrivning med IBog

Novelleskrivning med IBog Novelleskrivning med IBog AD-ugen 2013 Katrine Ellen Rasmussen 30110709 Josephine Lunøe 30110726 Anne Sonne Mortensen 30110715 Indholdsfortegnelse Lærervejledning... 3 Undervisningsforløb... 4 Dannelses-

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Godmorgen og velkommen til dag 2 Årsmøde2017 Det lægelig Videreuddannelsesråd

Godmorgen og velkommen til dag 2 Årsmøde2017 Det lægelig Videreuddannelsesråd Godmorgen og velkommen til dag 2 Årsmøde2017 Det lægelig Videreuddannelsesråd Formiddagens program Hvordan kan UKYLérne hjælpe med til, at ny viden fra kurser kommer ind i afdelingen og omsættes til praksis?

Læs mere

Dogmer for Ny Nordisk Skole (0-18 år)

Dogmer for Ny Nordisk Skole (0-18 år) 10. Marts 2014 Dogmer for Ny Nordisk Skole (0-18 år) Vi kan selv, og vi skal selv: Handling frem for ord. Vi vil være ambitiøse: Vi vil sætte krævende mål og bruge dem. Alle børn og unge skal mødes med

Læs mere

Artikel (skole): Hvad skal vi samarbejde om - og hvordan?

Artikel (skole): Hvad skal vi samarbejde om - og hvordan? Artikel (skole): Hvad skal vi samarbejde om - og hvordan? Planlægning af forældremøde med udgangspunkt i det eleverne er i gang med at lære i fagene Skrevet af: Ulla Kofoed, lektor, UCC 11.05.2017 Forældresamarbejde

Læs mere

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1 Lederudvikling Træn dine ledermuskler Nanoq Akademi, side 1 Er du ny leder? Eller vil du genopfriske dine lederevner? - Træn derfor dine Ledermuskler Et skræddersyet lederudviklingsforløb i Grønland på

Læs mere

VIDEN K ARRIERE UDVIKLING. Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere

VIDEN K ARRIERE UDVIKLING. Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere K ARRIERE UDVIKLING VIDEN Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere sine egne præstationer. Det er at hjælpe mennesker til at lære, frem for at undervise dem (John Whitmore en

Læs mere

Gult kort til elevplanen

Gult kort til elevplanen Gult kort til elevplanen Af Anja Madsen Kvols, projektkoordinator, og Conny Hvidberg, pædagogisk konsulent I min elevplan har jeg evalueret alle mål fra Fælles Mål i dansk, som jeg underviser i, fordi

Læs mere

Supervisoruddannelse på DFTI

Supervisoruddannelse på DFTI af Peter Mortensen Aut. cand.psych. og familieterapeut, MPF Direktør og partner, DFTI Supervisoruddannelse på DFTI Supervision er et fagområde, som gennem mere end 100 år har vist sig nyttigt til varetagelse

Læs mere

Studie-guide Masteruddannelsen i Rehabilitering

Studie-guide Masteruddannelsen i Rehabilitering Studie-guide Masteruddannelsen i Rehabilitering Modul 1 - Introduktion til videnskabsteori og videnskabelig metode (med forbehold for ændringer) Masteruddannelsen i Rehabilitering MR 13, efterårssemester

Læs mere

M e n t o r. Diplomuddannelsen

M e n t o r. Diplomuddannelsen M e n t o r N e t v æ r k - u d d a n n e l s e Diplomuddannelsen Diplom uddannelse tonet til Mentordiplom uddannelse Målgruppen for en mentordiplomuddannelse er: Alle der har interesse i at kvalificere

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2016

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2016 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

Kompetenceudvikling EUD reform workshop

Kompetenceudvikling EUD reform workshop Kompetenceudvikling EUD reform workshop Susanne Gottlieb Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 9.2.2. Markant løft af lærernes pædagogiske kompetencer alle lærere [skal] inden 2020 have

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

Notat. Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune

Notat. Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Notat Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Når læringsmiljøerne i folkeskolen skal udvikles, og elevernes faglige niveau skal hæves, kræver det blandt andet, at kommunerne og skolerne kan omsætte viden

Læs mere

Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag

Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag BRUUNBIZ idérig kommunikation 2016 Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag sosusilkeborg.dk Billedunivers i Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag er skabt af fotograf Lisbeth Barfoed Skolens pædagogiske

Læs mere

Moduler i social- og specialpædagogik på Uddannelsescenter Marjatta

Moduler i social- og specialpædagogik på Uddannelsescenter Marjatta UDDANNELSESCENTER Marjatta-moduler Moduler i social- og specialpædagogik på Uddannelsescenter Marjatta Strandvejen 11, DK 47 3 University College Sjælland (UCSJ) og Uddannelsescenter Marjatta (UCM) har

Læs mere

Individuel studieplan

Individuel studieplan Individuel studieplan - refleksioner og personlige læringsmål Ergoterapeutuddannelsen i Odense Studieordning august 2008 december 2010 Ankp Anvendelse af Individuel studieplan I bekendtgørelse nr. 832

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

Pædagogisk kursus for instruktorer gang. Dorte Ågård

Pædagogisk kursus for instruktorer gang. Dorte Ågård Pædagogisk kursus for instruktorer 2012 1. gang Dorte Ågård Hvem er vi? Dit navn? Hvor kommer du fra? Har du undervist før? Nogen der skal i gymnasiepraktik eller på Det rullende Universitet? Sæt jer fag-

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: Sociale kompetencer X Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

Fanø Skole. Indledning. Katalog. Skolepolitiske målsætninger Læsevejledning

Fanø Skole. Indledning. Katalog. Skolepolitiske målsætninger Læsevejledning Indledning Fanø Skole Katalog. Skolepolitiske målsætninger 2016 Dette katalog henvender sig til dig, der til daglig udmønter de skolepolitiske målsætninger på Fanø Skole. Kataloget tager udgangspunkt i

Læs mere

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 9.1: Ledelse af it-udviklingsprojekter...

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

Boost!Camp! Evaluering!af!en!coachingworkshop!for!udskolingselever 1!

Boost!Camp! Evaluering!af!en!coachingworkshop!for!udskolingselever 1! BoostCamp Evalueringafencoachingworkshopforudskolingselever 1 Denne evaluering har til formål at give et billede af deltagernes oplevelse og udbytte af en Boost Camp 2 forto9.klasser, der fandt sted d.

Læs mere

Evaluering: Læring for alle Favrskov Kommune Marts 2014 Håkon Grunnet

Evaluering: Læring for alle Favrskov Kommune Marts 2014 Håkon Grunnet Evaluering: Læring for alle Favrskov Kommune 2013-15 27. Marts 2014 Håkon Grunnet Kurser. Surveys udsendelser mv. Hold nr. Datoer kursus. Udsendelse spm.-skema: udsendt 1. gang (a) Rykker Udsendelse spm.

Læs mere

SUS 8 Forberedelsesskema til 8. semester

SUS 8 Forberedelsesskema til 8. semester Februar, 2010/Lone Krogh SUS 8 Forberedelsesskema til 8. semester Spørgsmålene i skemaet har til formål at inspirere dig til at reflektere over dine ressourcer og de eventuelt større udfordringer, du ser

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Studienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Aalborg Universitet 2013 Dispensation januar 2015 Uddannelsen udbydes i Aalborg

Læs mere

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet Kreativitet løfter elevernes faglighed Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som kreative processer.

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Metodekursus for kommunikation og medier

Metodekursus for kommunikation og medier 1 Krogstrup, Hanne Kathrine; Kristiansen, Søren: "Observationsmetoden og dens former" 1 Kilde: Deltagende observation. Introduktion til en samfundsvidenskabelig metode Hans Reitzel, 2004 ISBN: 8741227085

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Evaluering af MatNatVerdensklasse projekt C Natur/teknikdelen

Evaluering af MatNatVerdensklasse projekt C Natur/teknikdelen Lektor Ole Goldbech Vestergårdsvej 7 DK - 3630 Jægerspris +45 47 52 33 36 ole.goldbech@skolekom.dk 28. maj 2004 Evaluering af MatNatVerdensklasse projekt C Natur/teknikdelen Evalueringen omfatter dels

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse 19.7 ALMEN PÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal opnå kompetencer inden for pædagogisk virksomhed i offentlige og private institutioner, hvor uddannelse, undervisning og læring

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens Et projekt der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens Indledning Har du prøvet at komme hjem fra et kursus med rygsækken fuld af ny viden og lyst til at komme

Læs mere

Projekt undervisningsassistenter

Projekt undervisningsassistenter Projekt undervisningsassistenter Kommune Børn & Unge Skole og Dagtilbud Ramsherred 5 5700 Tlf. 6223 4610 Projektbeskrivelse for pilotprojektet Udgangspunkt Denne projektbeskrivelse omfatter både pilotprojektet,

Læs mere

Demonstrationsskoler Elevernes egenproduktion og elevindragelse

Demonstrationsskoler Elevernes egenproduktion og elevindragelse Demonstrationsskoler Elevernes egenproduktion og elevindragelse Birgitte Holm Sørensen, Aalborg Universitet, CPH Rasmus Ullerup 10.kl. UngdomsCenter, Vejle AGENDA Introduktion til projektet Didaktisk rammedesign

Læs mere

Den danske Design- og Håndværksefterskole skal være et sted, hvor boglig, aktiv og kreativ undervisning af høj kvalitet indgår i et unikt samspil.

Den danske Design- og Håndværksefterskole skal være et sted, hvor boglig, aktiv og kreativ undervisning af høj kvalitet indgår i et unikt samspil. Praktikskole: Praktikniveau: Den danske Design- og Håndværksefterskole Skolebyen 11 6900 Skjern 97 35 40 44 dhe@dhe.dk 3. niveau Skolens værdigrundlag Den danske Design- og Håndværksefterskole skal være

Læs mere

Facilitering af innovative læreprocesser. FSUS den 4. november 2014

Facilitering af innovative læreprocesser. FSUS den 4. november 2014 Vi er Her indsættes videoklip, hvor er Anne Marie Hvor er Hanne Vores erfaringer Tværprofessionelle innovative forløb 2008 - : Robot, leg og læring Leg, læring og velfærdsteknologi (LLV) Innovation,

Læs mere

UMV. Professionshøjskolen UCC Læreruddannelsen Bornholm. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:_september 2016_

UMV. Professionshøjskolen UCC Læreruddannelsen Bornholm. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:_september 2016_ UMV Dato:_2. sept. 2013 _ Professionshøjskolen UCC Læreruddannelsen Bornholm Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:_september 2016_ UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør

Læs mere

Science i børnehøjde

Science i børnehøjde Indledning Esbjerg kommunes indsatsområde, Science, som startede i 2013, var en ny måde, for os pædagoger i Børnhus Syd, at tænke på. Det var en stor udfordring for os at tilpasse et forløb for 3-4 årige,

Læs mere

Læringsmå l i pråksis

Læringsmå l i pråksis Læringsmå l i pråksis Lektor, ph.d. Bodil Nielsen Danmarks Evalueringsinstitut har undersøgt læreres brug af Undervisningsministeriets faghæfter Fælles Mål. Undersøgelsen viser, at lærernes planlægning

Læs mere