Vejledning for arbejdsgivere under rekonstruktionsbehandling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning for arbejdsgivere under rekonstruktionsbehandling"

Transkript

1 Vejledning for arbejdsgivere under rekonstruktionsbehandling Denne vejledning er et opslagsværk til LG's samarbejdspartnere, der ønsker viden om LG's mulighed for at yde lån til arbejdsgivere under rekonstruktionsbehandling. Vejledningen indeholder en redegørelse for de regler - både lovgivningsmæssige og administrative - der gælder for LG's udbetaling til virksomheder under rekonstruktionsbehandling. Den fortæller også, hvordan tilbagebetaling af det af LG udbetalte beløb skal ske. På LG s hjemmeside, er der en lang række oplysninger. De er inddelt, så de retter sig specielt mod LG s forskellige grupper af samarbejdspartnere, fx lønmodtagere og deres repræsentanter, arbejdsgivere og kuratorer, samt medarbejdere hos Skat. Hjemmesiden opdateres løbende med aktuelle oplysninger. Du er altid velkommen til at ringe eller skrive til os, hvis du har yderligere spørgsmål. Lønmodtagernes Garantifond Kongens Vænge Hillerød Tlf Telefontid: Mandag-torsdag fredag via Hjemmeside: November 2011

2 Indholdsfortegnelse Forord 1. Hvad er LG 2. Baggrunden for reglerne om virksomheder under rekonstruktionsbehandling 3. Hvornår kan LG hjælpe 4. Rekonstruktørens rolle 5. Hvem er lønmodtager Tjenesteforhold Selvstændige Ledere Bestyrelsesmedlemmer Medejere og nærstående til arbejdsgiveren 6. Hvad betaler LG i hovedtræk Krav der forfalder under rekonstruktionsbehandlingsperioden Typer af krav Nettokrav 7. Hvad betaler LG de enkelte kravstyper LG kan betale Løn og tillæg Akkordforskud og overskud Pension Løn under ferie Ferietillæg Feriegodtgørelse, hvis der mangler indbetalinger i FerieKonto Søgnehelligdagsbetaling Feriefridage Erstatning for manglende løn i opsigelsesperioden Fratrædelsesgodtgørelse Godtgørelse for usaglig opsigelse Løn under sygdom og barselsorlov LG betaler ikke: Krav forfaldet før fristdagen Feriegodtgørelse af beløb LG udbetaler Feriegodtgørelse, hvor der er feriegarantiordning Kørselsgodtgørelse (kilometerpenge) Rejsegodtgørelse Diæter Repræsentationsudgifter Andre udgifter, som arbejdsgiveren skal refundere Konkurrenceklausul (engangsbeløb) 8. Maksimering af LG s udbetaling 9. Lønmodtagernes krav på sikkerhedsstillelse 10. Særligt om udenlandske virksomheder med lønmodtagere i Danmark

3 11. Gode råd ved udfyldelse af ansøgningsblanketten 12. Vejledning om dokumentation 13. Frister 14. Udbetaling fra LG 15. Vejledning om skat 16. Vejledning om afslag, klage og aktindsigt 17. Tilbagebetaling 18. Bidragsbetaling 1. Hvad er LG Lønmodtagernes Garantifond - i daglig tale LG - er en solidarisk forsikringsfond, som private arbejdsgivere betaler til. LG er oprettet som en selvstændig, selvejende institution, der har ledelse og administration fælles med ATP. Lov om Lønmodtagernes Garantifond er grundlaget for LG s administration. Loven henviser på en række områder til konkurslovens regler om behandling af krav fra lønmodtagere. Det gælder både, hvor der er tale om dækning ved en arbejdsgivers konkurs, død og ophør, samt hvor der er tale om virksomheder under rekonstruktionsbehandling. LG har siden 1972 sikret, at lønmodtagere får korrekt og hurtig udbetaling af løn og feriepenge, hvis deres arbejdsgiver går konkurs eller lukker på lignende måde. Reglerne herom beskrives i "Vejledning om udbetaling til lønmodtagere ved virksomhedsophør og konkurs" og behandles derfor ikke i denne vejledning. Fra oktober 2005 har LG også dækket i forbindelse med anmeldte betalingsstandsninger. Formålet hermed er at sikre lønmodtagerne også under en "lettere insolvens" og medvirke til at redde truede arbejdspladser. Ved bortfald af reglerne om betalingsstandsning og indførelsen af regler om rekonstruktion, er der ikke sket ændring i LG s dækningsregler. Dækningen fra LG er begrænset. En virksomhed kan under rekonstruktionsbehandling højst modtage netto kr. pr. lønmodtager fra LG (efter fradrag af beregnet A-skat mv.), og maksimalt for en samlet periode på 3 måneder. Mere herom i afsnit 8. For udbetaling til lønmodtagere ved virksomhedsophør og konkurs gælder andre udbetalingsgrænser, se Vejledning om udbetaling til lønmodtager ved virksomhedsophør og konkurs. 2. Baggrunden for reglerne om udbetaling til virksomheder under rekonstruktionsbehandling Reglerne bygger på et EU-direktiv 2002/74/EF af 23. september 2002 og er implementeret i dansk ret ved en ændring af LG-loven.

4 Med direktivet tilsigtedes en udvidelse af insolvensbegrebet, så det fremover kom til at omfatte andre former for insolvensbehandling end de situationer, hvor skyldnerens aktiver realiseres, og virksomheden dermed ophører. LG dækkede allerede ved insolvens i forbindelse med virksomhedsophør. Direktivet fik derfor alene betydning i forhold til dansk ret, som en udvidelse af LG's dækningsområde til også at omfatte de situationer, hvor der ikke samtidigt med insolvensen er tale om virksomhedsophør, nemlig betalingsstandsning og nu rekonstruktionsbehandling, og lønkrav der forfalder efter fristdagen. Da LG's dækning under rekonstruktionsbehandling, hvor der er tale om en virksomhed, der fortsat drives videre, ikke må give anledning til misbrug eller virke konkurrenceforvridende, skal de af LG udbetalte beløb tilbagebetales med renter. Direktivet og ændringen af LG-loven ændrede ikke ved den hidtidige dækning, men var alene en udvidelse af de situationer, hvor LG kan dække. Reglerne i LG-loven om dækning ved arbejdsgiverens betalingsstandsning er videreført uden ændringer, så de nu gælder under arbejdsgiverens rekonstruktionsbehandling. Ved rekontruktionsbehandling er det virksomhed og rekonstruktøren, der ansøger om udbetaling fra LG, og LG kan kun udbetale til virksomheden. Lønmodtagerne kan derfor ikke selv søge LG om udbetalinger under arbejdsgiverens rekonstruktionsbehandling. Ansøgning om udbetaling fra LG til en virksomhed under rekonstruktionsbehandling skal underskrives af både virksomhed og rekonstruktør. Der kan ansøges om nettoløn til hver lønudbetaling eller kun til nogle lønudbetalinger ligesom, der kan søges for alle de ansatte eller kun en del heraf. 3. Hvornår kan LG hjælpe LG kan udbetale til arbejdsgivere, der er taget under rekonstruktionsbehandling efter reglerne i konkurslovens kapitel 2 2e. Viser det sig, at det ikke kan lade sig gøre at fortsætte virksomheden, og driften derfor ophører definitivt, kan LG hjælpe lønmodtagerne efter reglerne om virksomheder, der er ophørte og insolvente. I disse situationer har LG også før oktober 2005 kunnet dække, og reglerne herfor er beskrevet i "Vejledning om udbetaling til lønmodtagere ved virksomhedsophør og konkurs". Hvis der sker overdragelse af væsentlige dele af virksomheden, kan LG ikke udbetale mere for de lønmodtagere, der er omfattet af overdragelsen. Rekonstruktøren og virksomhed har pligt til at orientere LG om en virksomhedsoverdragelse, så LG kan vurdere, i hvilket omfang der fremover kan udbetales. 4. Rekonstruktørens rolle Straks ved anmeldelse af rekonstruktionsbehandling vil skifteretten beskikke en eller flere rekonstruktører. Rekonstruktøren får en central rolle ved ansøgning om udbetaling fra LG, idet LG ikke vil kunne foretage udbetaling, medmindre ansøgningen er godkendt og underskrevet af rekonstruktøren. Det skyldes, at LG's udbetaling reelt er at sidestille med optagelse af et lån til virksomheden, der iht. konkurslovens 12, stk. 1 kun kan ske med rekonstruktørens samtykke. Rekonstruktøren forpligter sig endvidere til, sammen med virksomheden, at holde LG orienteret om rekonstruktionsbehandlingens forløb, herunder fx om forlængelser af rekonstruktionsbehandlingsperioden og eventuel overdragelse af dele af virksomheden. Derfor skal LG modtage meddelelser og cirkulæreskrivelser.

5 5. Hvem er lønmodtager LG-garantien omfatter kun lønmodtagere. Når det skal vurderes, hvem der er lønmodtager, er det afgørende, om der har været et tjenesteforhold, og om den ansatte har været medejer eller nærstående til arbejdsgiveren. I tvivlstilfælde kan LG spørges til råds i forbindelse med udfyldelse af ansøgningen. Her kommenteres på de mest almindelige ansættelsesformer mv. Tjenesteforhold En medarbejder skal løse arbejdsopgaverne personligt for at være ansat i et tjenesteforhold. Arbejdet skal også udføres efter arbejdsgiverens instruktioner og under arbejdsgiverens kontrol. Elever er lønmodtagere og er derfor omfattet af LG-garantien. Handelsagenter disponerer normalt så frit med hensyn til deres arbejde, at de ikke kan anses som lønmodtagere. Musikere, artister o. lign., der arbejder som solister, udfører en selvstændig kunstnerisk præstation, og er derfor ikke lønmodtagere. Hvis de optræder regelmæssigt og har en aftale af længere varighed, kan der dog være tale om et lønmodtagerforhold, hvor LG dækker løn mv. Vikarer anses for at være lønmodtagere i virksomheden, hvis de modtager løn udbetalt derfra, og virksomheden har instruktionsbeføjelsen overfor dem. Selvstændige Selvstændigt erhvervsdrivende er ikke omfattet af LG, men der kan være nogle afgrænsningsproblemer i området mellem selvstændige og lønmodtagere. I de tilfælde, hvor der udbetales løn, udarbejdes en lønseddel, trækkes og afregnes A-skat, AM-bidrag og ATP-bidrag, vil der normalt være tale om en lønmodtager, der er omfattet af dækningen. Ledere Virksomhedens øverste daglige ledelse er ikke lønmodtagere. Når LG vurderer, om en medarbejder hører med til den øverste ledelse, lægger vi vægt på medarbejderens kompetencer og beføjelser. Det er ikke afgørende, om personen har titel af direktør. Det er stillingens indhold - ikke stillingsbetegnelsen - der er afgørende. En medarbejder, der har været tilmeldt Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som direktør, er som udgangspunkt ikke lønmodtager. Bestyrelsesmedlemmer Normalt vil medlemmer af bestyrelsen være omfattet af LG's dækning, hvis de samtidigt er lønmodtagere i virksomheden, medmindre de samtidig er direktør, medejere af virksomheden eller nærstående til ejeren (se nedenfor herom). Medarbejdervalgte bestyrelsesrepræsentanter er omfattet af LG s dækning. Eventuelt bestyrelseshonorar falder dog uden for LG s dækning. Medejere og nærstående til arbejdsgiveren Arbejdsgiverens nærstående er personer, der har nære familiære, personlige eller økonomiske relationer til arbejdsgiveren. De falder i nogle tilfælde udenfor LG-garantien. Det gælder både, når virksomheden er drevet af en enkeltperson, og når den er drevet af et selskab. Personer, der ejer en væsentlig del af virksomheden, og arbejdsgiverens ægtefælle har som udgangspunkt ikke privilegium for deres krav, og kan derfor ikke få dækning fra LG. Andre nære slægtninge, som

6 har et økonomisk interessefællesskab med arbejdsgiveren, kan efter et konkret skøn også nægtes dækning. LG lægger i den forbindelse vægt på ansættelsesvilkår, samt fx om det er aftalt at udsætte betaling af lønnen, om der er kautioneret for virksomhedens gæld eller eventuel anden økonomisk interesse i virksomhedens drift. Lønmodtagere, der ejer medarbejderaktier, vil normalt kunne få dækning fra LG, da andelen af selskabskapitalen i disse tilfælde som regel er uvæsentlig. 6. Hvad betaler LG i hovedtræk Krav der forfalder i rekonstruktionsperioden LG kan dække krav, der forfalder til betaling i rekonstruktionsperioden. Fristdagen = datoen for begæring om rekonstruktionsbehandling vil derfor være afgørende for hvilke lønkrav, der er omfattet af dækningen. Kravet skal have en forfaldsdato, der ligger efter fristdagen. Eksempel: Begærer en virksomhed rekonstruktionsbehandling den 28. oktober 2011, etableres en fristdag på denne dato. De månedslønnede lønmodtagere i virksomheden har i dette tilfælde krav på at få betalt deres løn for hele oktober måned den 31. oktober 2011, hvilken dato derfor er forfaldsdatoen for deres krav. Dermed vil lønnen for hele oktober måned være indenfor den periode, hvor LG kan dække altså være omfattet. LG kan dække løn og erstatning for lønmodtagere, der er fratrådt før eller fratræder efter fristdagen, hvis kravene vel at mærke forfalder under rekonstruktionsbehandlingsperioden. Se nedenfor om hvornår de forskellige kravstyper normalt forfalder. Typer af krav Lønkrav mm. De kravstyper, som LG kan dække, kan grupperes som: Løn og andet vederlag Erstatning for løn i en opsigelsesperiode Godtgørelse i forbindelse med opsigelse Feriegodtgørelse LG dækker ikke feriegodtgørelse af de krav, der udbetales i rekonstruktionsperioden. I visse tilfælde kan LG dog betale, når en lønmodtager holder ferie i rekonstruktionsperioden: Hvis en lønmodtager har ret til løn under ferie, kan LG betale. Hvis en lønmodtager har ret til feriegodtgørelse fra FerieKonto, men arbejdsgiveren ikke har indbetalt det nødvendige beløb dertil, kan LG også betale. Hvis en lønmodtager er omfattet af en feriegarantiordning, kan LG ikke betale. Her har feriegarantiordningen pligt til at betale, hvis ikke arbejdsgiveren selv gør det. Nettokrav LG betaler kun arbejdsgiverens netto-lønudgift af de krav, der er omfattet af garantien. Nettokravet er det beløb, der skal udbetales af arbejdsgiveren til lønmodtageren selv eller en sekundær modtager, fx. pensionsinstitut, dvs. efter at der er trukket A-skat og AM-bidrag. Virksomheden skal selv indberette og indbetale A-skat og AM-bidrag til Skat. Mere om skat i afsnit Hvad betaler LG de enkelte kravstyper LG kan betale de typer af krav, der har privilegium i arbejdsgiverens konkursbo iht. konkurslovens 95, stk. 1, nr. 1-3.

7 Det vil under en rekonstruktionsbehandling normalt være følgende typer af krav: Løn og tillæg Akkordforskud og overskud Pension Løn under ferie Ferietillæg Feriegodtgørelse, hvis der mangler indbetalinger i FerieKonto Søgnehelligdagsbetaling Feriefridage Erstatning for manglende løn i opsigelsesperioden Fratrædelsesgodtgørelse Godtgørelse for usaglig opsigelse Løn under sygdom og barselsorlov LG betaler ikke: Krav forfaldet før fristdagen Feriegodtgørelse af beløb LG udbetaler Feriegodtgørelse, hvor der er feriegarantiordning Kørselsgodtgørelse (kilometerpenge) Rejsegodtgørelse Diæter Repræsentationsudgifter Andre udgifter, som arbejdsgiveren skal refundere Konkurrenceklausul (engangsbeløb) LG kan betale: Løn og tillæg LG kan betale løn og tillæg til lønnen, fx smudstillæg, skurpenge, betaling for køretid, fast kørselstilskud og telefontilskud. Overarbejde eller overtid er omfattet af LG's dækning, ligesom provision, tantieme samt regelmæssigt udbetalt gratiale. Er der aftalt et honorar for konkurrenceklausul, som udbetales løbende sammen med lønnen, kan dette sidestilles med løn, og LG kan dække dette krav. Forfaldstiden for løn fremgår normalt af ansættelsesaftale eller overenskomst. Akkordforskud og -overskud Lønmodtagere der arbejder på akkord, får mens de arbejder ofte løbende udbetalt løn efter antal arbejdstimer; det kaldes akkordforskud, og dækkes af LG som en del af den løbende løn. Når arbejdet er afsluttet, og der foreligger et akkordregnskab, opgøres det, om der yderligere skal udbetales et akkordoverskud. LG kan betale akkordoverskud, der er beregnet i et akkordregnskab, hvis det forfalder i rekonstruktionsperioden. Hvis virksomheden lukker, inden akkorden er afsluttet, har lønmodtageren krav på erstatning for brudt akkord i forhold til det tab, der er lidt. Pension LG kan normalt betale både arbejdsgiverens og lønmodtagerens andel af pensionsbidrag af den løn, der forfalder under betalingsstansningen.

8 ATP-bidrag betaler LG også, ligesom fx indbetalinger til en af lønmodtageren oprettet pensionsordning fx. kapitalpension - hvis det normalt er arbejdsgiveren, der tilbageholder et beløb hertil i lønmodtagerens løn. Pensionsbidraget forfalder sammen med den løn, det er beregnet på grundlag af. LG dækker ikke ældre pensionskrav, der er forfaldet før fristdagen, uanset om det først i rekonstruktionsperioden opdages, at arbejdsgiveren ikke har foretaget indbetaling som forventet. Disse pensionsbeløb skulle løbende have været afregnet af arbejdsgiveren i forbindelse med de enkelte lønudbetalinger, og forfaldt derfor sammen med kravet på lønudbetaling. Det gælder naturligvis stadig, selvom der i rekonstruktionsperioden indgås en aftale med arbejdsgiveren om, at der skal ske efterbetaling af de ikke indbetalte pensionsbeløb, da dette ikke ændrer ved kravets oprindelige forfaldsdato. Løn under ferie Lønmodtagere med ret til løn under ferie, og som afholder ferie i rekonstruktionsperioden, kan LG betale for. Ferietillæg Lønmodtagere med løn under ferie, får udbetalt et årligt ferietillæg på mindst 1 %. Ferietillægget kan aftales til at være højere. LG dækker ferietillægget, hvis det forfalder til udbetaling i rekonstruktionsperioden. Feriegodtgørelse fra FerieKonto Holder lønmodtageren ferie i rekonstruktionsperioden, med ret til feriegodtgørelse fra FerieKonto, kan LG betale, såfremt arbejdsgiveren ikke har foretaget indbetaling af det nødvendige beløb til Ferie Konto. Søgnehelligdagsbetaling Lønmodtagere kan have krav på søgnehelligdagsbetaling (betaling for helligdage, der falder på en hverdag), hvis overenskomst, lønaftale eller kutyme giver lønmodtageren krav herpå. Søgnehelligdagsbetaling - også kaldet SH-betaling - beregnes som en procent af den ferieberettigede løn. Procenten kan variere, og det samme kan udbetalingstidspunkterne, og måden er opspares på. LG kan betale, hvis lønmodtagere har krav på udbetaling af SH-beløb i rekonstruktionsperioden, og det er arbejdsgiveren, der skal udbetale direkte til lønmodtageren. Feriefridage LG kan dække krav på løn på feriefridage eller betaling for ikke afholdte feriefridage. Der gælder forskellige regler om hvordan størrelsen af beløbet opgøres, og hvordan det opspares og udbetales. Erstatning for manglende løn i opsigelsesperioden LG dækker erstatning for manglende løn i opsigelsesperioden. Der gælder forskellige regler om længden af opsigelsesvarslet, og hvornår disse krav forfalder, afhængig af om lønmodtageren har været ansat som funktionær, ansat på funktionærlignende vilkår eller som arbejder. Tabserstatning opgøres som det tab, lønmodtageren har lidt i opsigelsesperioden: lønkrav minus anden indtægt. Funktionærer har som noget særligt ret til at få dækket op til tre måneders erstatning for manglende løn i opsigelsesperioden (perioden afhænger af hvor længe funktionæren har været ansat) uden at andre indtægter trækkes fra (minimalerstatning). Fratrædelsesgodtgørelse Ifølge funktionærlovens 2a har funktionærer krav på fratrædelsesgodtgørelse, hvis de har været ansat uafbrudt i samme virksomhed i mindst 12 år på fratrædelsestidspunktet. Godtgørelsesbeløbet udgør en, to eller tre måneders løn efter henholdsvis 12, 15 og 18 års beskæftigelse i virksomheden. Også andre lønmodtagere kan have krav på en fratrædelsesgodtgørelse fx iht. hovedaftalen mellem DA og LO eller overenskomst.

9 Fratrædelsesgodtgørelsen forfalder normalt ved opsigelsesperiodens udløb. LG betaler godtgørelsen, hvis opsigelsesperioden udløber i rekonstruktionsperioden. Godtgørelse for urimelig eller usaglig opsigelse En funktionær over 18 år kan have ret til godtgørelse efter funktionærlovens 2 b, hvis funktionæren har været ansat uafbrudt hos arbejdsgiveren i mindst et år før opsigelsen. Betingelsen er, at opsigelsen ikke er rimeligt begrundet i lønmodtagerens eller arbejdsgiverens forhold. Det er normalt domstolene, der tager stilling til, om afskedigelsen er rimelig, og om lønmodtageren har krav på godtgørelse. Det gælder også for godtgørelse for usaglig afskedigelse, når kravet på godtgørelse støttes på fx hovedaftalen mellem DA og LO, foreningsfrihedsloven, ligebehandlingsloven eller ligelønsloven. Godtgørelsen forfalder normalt på tidspunktet for afgivelsen af opsigelsen. LG betaler godtgørelsen, hvis lønmodtagerens opsigelselsestidspunkt ligger i rekonstruktionsperioden, og det i øvrigt er afklaret, at lønmodtageren har krav på godtgørelse. LG betaler ikke: Krav forfaldet før fristdagen LG dækker ikke fx. pensionsrestancer, som er forfaldet før fristdagen, uanset om det først i rekonstruktionsperioden opdages, at arbejdsgiveren ikke har foretaget indbetaling heraf. Disse pensionsbeløb skulle løbende have været afregnet af arbejdsgiveren i ved lønudbetaling, og forfaldt derfor sammen med kravet på lønudbetaling for de respektive perioder. Det gælder naturligvis også, selvom der i rekonstruktionsperioden indgås en aftale med arbejdsgiveren om, at der skal ske efterbetaling af de ikke indbetalte pensionsbeløb, da dette ikke ændrer ved kravets oprindelige forfaldsdato. Har en lønmodtager krav mod arbejdsgiveren, som er forfaldet til betaling før fristdagen, må disse krav forsøges inddrevet overfor arbejdsgiveren eller anmeldes overfor rekonstruktøren. Feriegodtgørelse af beløb LG udbetaler LG betaler ikke feriegodtgørelse af de krav, der udbetales i rekonstruktionsperioden. Feriegodtgørelse mm., hvor der er feriegarantiordning Lønmodtagere, der har feriekort, er sikret betaling via feriegarantiordningen, og skal derfor henvende sig til arbejdsgiveren eller dennes feriegarantiordning for at få udbetalt deres feriegodtgørelse mm. Feriegarantiordninger sikrer, at lønmodtagerne får feriepenge og evt. søgnehelligdagsbetaling (i visse tilfælde også betaling for feriefridage), hvis arbejdsgiver ikke betaler. Hvor lønmodtagerne er sikret betaling fra en feriegarantiordning, kan LG derfor ikke dække betaling for ferie afholdt i rekonstruktionsperioden. Under virksomhedens rekonstruktionsbehandling refunderer LG ikke de af feriegarantiordninger udlagte beløb. Kørselsgodtgørelse (kilometerpenge) Rejsegodtgørelse Diæter Repræsentationsudgifter Andre udgifter, som arbejdsgiveren skal refundere Disse krav er som hovedregel ikke omfattet af garantien. Disse kravstyper er ikke en del af lønnen, men er en dækning af udgifter, som arbejdsgiveren normalt skulle betale, og som lønmodtageren har udlagt på arbejdsgiverens vegne.

10 LG betaler derfor heller ikke under virksomhedens rekonstruktionsbehandling disse typer af krav. Konkurrenceklausuler En lønmodtager kan i sin ansættelsesaftale have aftalt en konkurrenceklausul, hvorefter han i et nærmere fastsat tidsrum efter fratræden ikke må tage arbejde af en nærmere beskreven karakter eller tage ansættelse i en virksomhed inden for samme branche. Overtrædelse heraf medfører, at lønmodtageren skal betale en nærmere fastsat bod (konventionalbod). Da en sådan klausul er byrdefuld for lønmodtageren, yder arbejdsgiveren et honorar herfor, enten i form af et fast beløb, der udbetales under ansættelsen, eller ved løbende udbetalinger efter fratrædelsen. Er der aftalt et honorar, som udbetales løbende sammen med lønnen, kan dette sidestilles med løn, og LG kan dække dette krav. Honorar for konkurrenceklausuler, der betales som et engangsbeløb ved fratræden, er ikke et privilegeret krav og kan ikke dækkes af LG. 8. Maksimering af LG s udbetaling En virksomhed under rekonstruktionsbehandling kan maksimalt modtage netto kr. pr. lønmodtager, og maksimalt for en samlet periode på 3 måneder. De 3 måneder behøver ikke ligge i forlængelse af hinanden. Ved vurdering af hvad der kan udbetales til virksomheden, medtages udbetalinger under eventuel tidligere betalingsstandsning indenfor de seneste 18 måneder. Alle beløb udbetalt af LG i rekonstruktionsperioden medregnes ved vurderingen af det beløbsmæssige loft. Dette i modsætning til LG s maksimum ved udbetaling under konkurs og virksomhedsophør, hvor feriepenge og fritvalg ikke medregnes ved vurdering af maksimumsbeløbet. Den periodemæssige begrænsning på 3 måneder skal sikre virksomheden en rimelig tid til at afklare overlevelsesmulighederne. Det beløbsmæssige loft svarer til en faglært arbejders månedsløn efter skat i hovedstadsområdet i 3 måneder. Dette loft omfatter også løn under ferie og feriegodtgørelse for de lønmodtagere, der holder ferie under rekonstruktionsbehandlingen (i det omfang LG kan dække feriegodtgørelsen). Hvis LG tidligere har udbetalt til en virksomhed i betalingsstandsning eller under rekonstruktionsbehandling, og virksomheden overlevede betalingsstandsningsperioden/rekonstruktionsbehandlingen, så virksomheden fortsatte med at drive virksomhed, vil der i en 18 måneders referenceperiode der regnes fra fristdagen for den betalingsstandsning/rekonstruktionsbehandling, der først medførte udbetaling fra LG ikke kunne ske udbetaling udover grænserne på kr. og 3 måneder. Dette har særligt betydning, hvor der bliver tale om en betalingsstandsning/rekonstruktionsbehandling og efterfølgende gentagen rekonstruktionsbehandling for samme virksomhed indenfor referenceperioden, og gælder, uanset om det udbetalte beløb er tilbagebetalt eller ej. Men hvis der for den enkelte lønmodtager ikke er udnyttet muligheden for at få udbetalt maksimalt fra LG under den første betalingsstandsning/rekonstruktionsbehandling, kan det resterende beløb udbetales under en efterfølgende rekonstruktionsbehandling. Begæres rekonstruktionsbehandling efter udløbet af referenceperioden, vil der kunne udbetales igen uden hensyntagen til tidligere udbetalinger. Begrænsningerne berører ikke lønmodtagernes mulighed for at få betalt udækkede krav under en senere konkurs eller virksomhedsophør.

11 9. Lønmodtagernes krav om sikkerhedsstillelse LG dækker krav, som forfalder i rekonstruktionsperioden. Det betyder, at vi kan dække krav i de situationer, hvor bagudlønnede lønmodtagerne normalt kan stille krav om sikkerhed som betingelse for fortsat at arbejde, jf. konkurslovens 12 q, stk. 2. Med LG's godkendelse af at dække krav fra virksomheden under rekonstruktionsbehandling, vil der i mange tilfælde ikke være behov for en sådan sikkerhedsstillelse. Når LG godkender virksomheden som omfattet af dækningen så længe rekonstruktionsbehandlingen løber, vil LG i forbindelse med den første og alle efterfølgende udbetalinger skriftligt bekræfte dette overfor virksomheden. Virksomheden kan derfor anvende denne bekræftelse i forhold til lønmodtagerne, som kan medtage LG s dækning i deres vurdering af behovet for sikkerhedsstillelse. Derved kan kravet om sikkerhedsstillelse eventuelt begrænses til de situationer, hvor maksimum for LG's udbetaling for den enkelte lønmodtager rammes. LG orienterer den enkelte lønmodtager første gang, der modtages en ansøgning fra arbejdsgiveren for ham eller hende. Denne orientering er lovpligtig iht. persondataloven. Orienteringen er vedlagt en kort beskrivelse af reglerne for udbetaling til arbejdsgivere under rekonstruktionsbehandling - herunder reglerne om sikkerhedsstillelse - og det bemærkes, at lønmodtagernes behov for sikkerhedsstillelse efter konkurslovens 12 q, stk. 2, må antages at være mindre, når LG hjælper arbejdsgiveren med likviditet til lønudbetalingerne. Om lønmodtagerne har krævet sikkerhedsstillelse iht. 12 q, stk. 2 eller ej, har ingen betydning for LG's dækning under rekonstruktionsbehandlingen eller under en eventuel senere konkurs. 10. Særligt om udenlandske virksomheder med lønmodtagere i Danmark Efter samme regler som når en dansk arbejdsgiver tages under rekonstruktionsbehandling, kan LG også hjælpe, når virksomheder, der er hjemmehørende i andre EU- eller EØS-lande, tages under rekonstruktionsbehandling (eller en form for insolvensbehandling, der svarer til de danske regler for rekonstruktionsbehandling). Det er en betingelse, at arbejdsgiveren har haft aktiviteter i mindst to lande indenfor EU og EØS, og LG dækker kun nettoløn for de af virksomhedens lønmodtagere, der sædvanligvis har udført og udfører arbejde i Danmark. LG dækker ikke lønmodtagere, der er udstationerede i Danmark, eller lønmodtagere, der opholder sig ulovligt i landet, f.eks. på grund af manglende arbejds- eller opholdstilladelse. Den udenlandske arbejdsgiver skal udfylde LG's ansøgningsblanket og indsende dokumentation for den løn, der søges om. De lande der er medlem af EU og EØS kan ses på LG s hjemmeside. 11. Gode råd ved udfyldelse af ansøgningsblanketten LG s ansøgningsblanket indeholder vejledning om, hvordan ansøgningen udfyldes korrekt. Her følger nogle gode råd, når man vil sikre sig, at ansøgningen er udfyldt korrekt. Husk at underskrive og datere anmeldelsesblanketten Ansøgningen er kun gyldig med underskrift fra både rekonstruktøren og alle de personer, der kræves for at tegne virksomheden.

12 Er der tale om en personligt ejet virksomhed eller et interessentskab, tegnes virksomheden af ejeren eller alle interessenterne, som derfor skal underskrive. Er der tale om et selskab, skal ansøgningen underskrives af de personer, der i henhold til registreringen i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan tegne selskabet. Underskriftskravet gælder alle ansøgninger, der indsendes under rekonstruktionsbehandlingen. Ansøgningen skal vedlægges lønmodtagerlister for de lønmodtagere, der søges for, og der skal udfyldes separate lønmodtagerlister for hver lønperiode, der søges for. LG kan kun foretage udbetaling, hvis der samtidigt er vedlagt kopi af originale lønsedler for denne lønudbetaling. Blanketten og lønmodtagerlisterne kan udfyldes og udskrives fra LG s hjemmeside: 12. Vejledning om dokumentation LG kan kun betale, hvis virksomheden har indsendt den nødvendige dokumentation. Al dokumentation skal vedlægges i tydelige kopier. Når al dokumentation er vedlagt anmeldelsen fra starten, kan LG udbetale hurtigere, da det letter vores behandling af sagen. Dokumentation, der vedlægges den første ansøgning: udskrift fra skifteretten, der dokumenterer at virksomheden er taget under rekonstruktionsbehandling samt beskikkelsen af rekonstruktøren hvis virksomheden er et selskab, skal der vedlægges kopi af udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvoraf det fremgår, hvem der kan tegne selskabet kopi af oprettelsesdokument for den modregningsfri konto lønmodtagerlister og kopi af originale lønsedler for lønperioden. Ved senere ansøgninger vedlægges udskrifter fra retsbogen vedrørende møder i skifteretten og rekonstruktørens redegørelser mv. lønmodtagerlister og kopi af originale lønsedler for lønperioden. Hvis der arbejdes på en overdragelse af væsentlige dele af virksomheden, skal LG holdes orienteret herom. Når der indgås aftale om overdragelse af væsentlige dele af virksomheden, skal LG orienteres herom, og der kan derefter ikke søges om yderligere udbetaling for de lønmodtagere, der omfattes af overdragelsen. Regnskabs- og budgetmateriale skal kun indsendes, hvis LG anmoder om det. 13. Frister Der kan ikke søges om udbetaling fra LG, før skifteretten har modtaget begæring om rekonstruktionsbehandling, og der er udpeget en rekonstruktør. Der kan ikke søges om udbetaling, når rekonstruktionsbehandlingen er ophørt. Sigtet med, at LG kan hjælpe virksomheder under rekonstruktionsbehandling, er bl.a., at medvirke til at bevare arbejdspladserne. Derfor er det vigtigt, at lønnen udbetales rettidigt for derved at undgå, at lønmodtagerne hæver pga. misligholdelse og dermed bringer virksomheden i en situation, hvor arbejdskraften ikke længere står til rådighed for videre produktion. LG tilstræber derfor at foretage udbetaling inden 3 arbejdsdage efter modtagelsen af ansøgningen. Da der imidlertid vil være perioder, hvor der er mange ansøgninger, fx sidst på måneden, hvor mange måneds-

13 lønnede modtager deres løn, vil det være en fordel at indsende ansøgningen i god tid for at sikre, at LG s udbetaling kan være til rådighed på arbejdsgiverens konto på datoen for lønudbetaling. Hvis ansøgningen ikke er vedlagt den fornødne dokumentation, vil der gå tid med at indhente dokumentationen, og LG kan derfor ikke garantere, at udbetaling kan ske indenfor 3 arbejdsdage. Hvis dokumentationen ikke fremskaffes indenfor en af LG fastsat frist, kan LG afslå at behandle ansøgningen. 14. Udbetaling fra LG Når LG har modtaget ansøgning om udbetaling under rekonstruktionsbehandling, behandles den hurtigst muligt, og vi tilstræber at udbetale senest 3 arbejdsdage efter modtagelsen af ansøgningen. Derefter vil der normalt gå op til 2 bankdage, før beløbet er til rådighed på virksomhedens konto. Beløbet kan dog tidligst være til rådighed på virksomhedens konto en bankdag før lønudbetaling skal finde sted. For at sikre, at LG s udbetaling anvendes til lønudbetaling, kan vi kun foretage udbetaling til en modregningsfri konto i virksomhedens pengeinstitut. Det en betingelse, at virksomheden ikke kan råde over denne konto alene, men kun sammen med rekonstruktøren. Ved ansøgning vedlægges kopi af oprettelsesdokument for denne konto. Det beløb der udbetales pr. lønmodtager udregnes ud fra lønsedlens oplysninger og afrundes til hele kroner. Virksomheden skal foretage lønudbetaling som normalt. Dvs. virksomheden skal sørge for udbetaling til lønmodtagerne samt indbetaling til fx pensionsordning. Indberetning og indbetaling af A-skat og AMbidrag skal også ske som ved normal lønudbetaling. LG orienterer Skat ved hver udbetaling til en virksomhed under rekonstruktionsbehandling. LG kan kun udbetale så længe virksomheden er under rekonstruktionsbehandling. Er rekonstruktionsbehandlingen ophørt på udbetalingstidspunktet, kan LG derfor ikke udbetale mere. Konsekvensen af at LG foretager udbetaling til en virksomhed under rekonstruktionsbehandling er, at LG indtræder i lønmodtagernes krav mod arbejdsgiveren for et beløb svarende til det udbetalte beløb. Ved udbetaling sender LG et brev til såvel rekonstruktør som virksomhed. Brevet er vedlagt en liste over de lønmodtagere virksomheden har søgt betaling for, og for hver lønmodtager oplyses det hvilket beløb, der udbetales. Hvor der udbetales et mindre beløb, end der er søgt om, markeres begrundelsen for afvigelsen med en kode. Hvis der er lønmodtagere, der ikke kan søges mere for, fordi de har ramt udbetalingslofterne, vil det også fremgå af denne liste. Brevet, der sendes til såvel virksomheden som rekonstruktøren, indeholder også en bekræftelse på, at virksomheden er godkendt som omfattet af garantien, og at LG vil kunne fortsætte med at udbetale indenfor de maksima der gælder for den enkelte lønmodtager så længe virksomheden fortsat er under rekonstruktionsbehandling. 15. Vejledning om skat Virksomheden skal sørge for indberetning og indbetaling af A-skat og AM-bidrag. På ansøgningsblanketten skal anføres de beløb, der er beregnet til hhv. A-skat og AM-bidrag for den aktuelle lønperiode for de lønmodtagere, der søges om udbetaling fra LG for. LG orienterer Skat om hver

14 udbetaling til en virksomhed under rekonstruktionsbehandling. Det sker efter anmodning fra Skat, således at de kan være særligt opmærksomme på, at virksomheden får indberettet og indbetalt, som de skal. Kravet om, at der er udarbejdes lønsedler for den løn, hvoraf LG dækker nettolønnen, er ufravigeligt. Det stilles bl.a. for at sikre lønmodtagerne dokumentation for, at arbejdsgiveren har tilbageholdt A-skat og AMbidrag. Denne dokumentation er afgørende for skattemyndighedernes vurdering af lønmodtagerens skattepligt i tilfælde af, at arbejdsgiveren ikke skulle foretage den lovpligtige indberetning og indbetaling til Skat. Når lønmodtageren har dokumentation for at skatten er tilbageholdt, godskriver Skat normalt lønmodtageren skattebeløbet, som var det indberettet og indbetalt af arbejdsgiveren. 16. Vejledning om afslag, klage og aktindsigt Klage LG afgør ud fra de oplysninger, vi modtager med ansøgningen, hvilke beløb vi kan betale,. Hvis vi giver afslag på udbetaling, kan det skyldes, at vi mangler vigtige oplysninger. LG er derfor altid villig til at behandle en ansøgning igen, hvis der kommer nye oplysninger, som kan have betydning for vores afgørelse. Fastholder vi afslaget, kan vores afgørelse indbringes for domstolene. LG har hjemting ved Retten i Hillerød, hvortil stævning kan indleveres. LG s lovgivning hører under Beskæftigelsesministeriet, men ministeriet behandler ikke klager over LG s afgørelser, og der er heller ikke noget ankenævn. Folketingets Ombudsmand har i enkelte tilfælde behandlet klager over LG s afgørelser. Aktindsigt LG er omfattet af Lov om offentlighed i forvaltningen, og såvel arbejdsgiver som lønmodtager kan derfor få aktindsigt i sin sag hos LG. Anmodning om aktindsigt skal ske skriftligt til LG. 17. Tilbagebetaling LG s udbetalinger under rekonstruktionsbehandling er et lån til virksomheden, og skal tilbagebetales med renter. Der beregnes renter fra udbetalingstidspunktet til beløbet er tilbagebetalt. Den årlige rentesats er Nationalbankens til enhver tid gældende referencesats med et tillæg på 5,75 %. Ved ansøgning om udbetaling fra LG forpligter både rekonstruktør og virksomhed, med deres underskrifter på blanketten, sig til at sørge for, at der inden rekonstruktionsbehandlingens ophør er indgået en aftale med LG om vilkår for tilbagebetaling. Ved kontant betaling straks ved rekonstruktionsbehandlingens ophør kræves ingen skriftlig aftale, men der skal betales indenfor 14 dage. Ellers kan LG indgive en konkursbegæring mod virksomheden. LG har mulighed for at indgå en afdragsaftale på op til 36 måneder. LG s tilbud om en afdragsordning vil afhænge af en konkret vurdering af virksomheden og dens økonomi. Afdragsordningen vil dog ikke kunne være af længere varighed end en eventuel afdragsperiode, der aftales i forbindelse med en akkordering af

15 virksomhedens simple kreditorer. LG s krav omfattes ikke af en akkord, da LG er indtrådt i lønmodtagernes krav mod arbejdsgiveren. Der laves en skriftlig aftale om vilkårene for afdragsordningen. Betaling vil normalt ske som en annuitetsberegning med tillæg af renter, hvorefter virksomheden betaler et antal lige store månedlige ydelser. Nationalbanken kan revidere referencesatsen (udlånsrenten) to gange årligt hhv. den 1/1 og den 1/7. En ændring af rentesatsen på disse tidspunkter vil medføre en omberegning af ydelsesskemaet for den resterende afdragsperiode med anvendelse af den nye rentesats. Opkrævning af de månedlige ydelser sker via Pengeinstitutternes BetalingsService, PBS. Sker indbetaling af de månedlige ydelser ikke rettidigt, opkræver LG yderligere renter beregnet fra forfaldsdagen til indbetaling er modtaget, samt et gebyr på 250 kr. for udsendelse af rykker. LG har udpantningsret for ubetalte tilbagebetalingskrav med renter, gebyrer og omkostninger, og kan derfor, hvis tilbagebetaling ikke sker som aftalt, søge kravet inddrevet ved fogedrettens hjælp. Alternativt vil LG indgive en konkursbegæring mod virksomheden. I særlige tilfælde kan LG give henstand med tilbagebetaling eller eftergive krav på tilbagebetaling. Hvis rekonstruktionsbehandlingen ender med en konkurs, har LG s krav på tilbagebetaling normalt status som sekundære massekrav iht. konkurslovens Bidragsbetaling LG financieres gennem bidrag fra alle private arbejdsgivere. LG-bidraget opkræves sammen med en række andre arbejdsgiverbidrag, det samlede bidrag kaldes "Finansieringsbidrag" og opkræves af ATP. Foruden udgifterne til LG skal finansieringsbidraget også dække udgifter til ATP-indbetalinger ved arbejdsløshed, sygdom og barsel. Bidragene er slået sammen for at lette arbejdsgivernes administration. Alle private arbejdsgivere, der er registreret efter momsloven eller lov om afgift af lønsum, skal betale finansieringsbidrag. Udenlandske arbejdsgivere eller arbejdsgivere på Færøerne og i Grønland, som betaler ATP-bidrag for deres ansatte, skal også betale finansieringsbidrag. Også selvom de ikke er registreret efter momsloven eller lov om afgift af lønsum. Offentlige arbejdsgivere skal ikke betale finansieringsbidrag. Det er LG's bestyrelse, der fastsætter størrelsen af bidraget ud fra en vurdering af det forventede antal virksomhedsophør og rekonstruktionsbehandlinger i det kommende år og ud fra den aktuelle likviditet. LG's bestyrelse har for 2011 fastsat bidraget til LG på 693 kroner pr. fuldtidsansat lønmodtager svarende til 173,25 kr. pr. fuldtidsansat pr. kvartal. Bidraget for 2012 fastsættes i december Satserne for hele Finansieringsbidraget kan ses på Om beregning af bidraget og opkrævning heraf, se afsnit 17 i "Vejledning om udbetaling til lønmodtagere ved virksomhedsophør og konkurs".

Vejledning for arbejdsgivere under rekonstruktionsbehandling

Vejledning for arbejdsgivere under rekonstruktionsbehandling Vejledning for arbejdsgivere under rekonstruktionsbehandling Denne vejledning beskriver LG s mulighed for at yde lån til arbejdsgivere i forbindelse med en rekonstruktion. LG forklarer om både de lovgivningsmæssige

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 25. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om Lønmodtagernes Garantifond 1) 20. juni 2011. Nr. 686.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 25. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om Lønmodtagernes Garantifond 1) 20. juni 2011. Nr. 686. Lovtidende A 2011 Udgivet den 25. juni 2011 20. juni 2011. Nr. 686. Bekendtgørelse af lov om Lønmodtagernes Garantifond 1) Herved bekendtgøres lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Denne vejledning er et opslagsværk til LG's samarbejdspartnere, der ønsker viden om LG's dækning ved en arbejdsgivers konkurs, ophør eller død. Vejledningen

Læs mere

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Denne vejledning er et opslagsværk til LG's samarbejdspartnere, der ønsker viden om LG's dækning ved en arbejdsgivers konkurs, ophør eller død. Vejledningen

Læs mere

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Denne vejledning er et opslagsværk til LG's samarbejdspartnere, der ønsker viden om LG's dækning ved en arbejdsgivers konkurs, ophør eller død. Vejledningen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Lønmodtagernes Garantifond 1)

Bekendtgørelse af lov om Lønmodtagernes Garantifond 1) LBK nr 686 af 20/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 19. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2011-0006899 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1569

Læs mere

Vejledning om FerieKonto

Vejledning om FerieKonto Vejledning om FerieKonto I bekendtgørelse nr. 1280 af 15. december 2011 er der fastsat nærmere regler om FerieKonto. I denne vejledning er nogle af bekendtgørelsens regler uddybet med nærmere retningslinjer.

Læs mere

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Når din arbejdsgiver går konkurs sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Hvad sker der når din arbejds giver går konkurs? Kan du få din manglende løn og hvordan? Denne pjece guider dig gennem

Læs mere

Lov om Lønmodtagernes Garantifond

Lov om Lønmodtagernes Garantifond Peer Schaumburg-Müller Bo Lauritzen Snorre Andreas Kehler Lov om Lønmodtagernes Garantifond med kommentarer 3. udgave Lov om Lønmodtagernes Garantifond Kommenteret af Peer Schaumburg-Müller Bo Lauritzen

Læs mere

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a Bilag 1. Lovbestemmelser, jf. Ferielov nr. 396 af 31. maj 2000 samt lov nr. 1200 af 27. december 2003 om ændring af ferieloven og bestemmelser i bekendtgørelse om ferie, nr. 1034 af 20. november 2000 samt

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Når reduktioner og lukninger er nødvendige

Når reduktioner og lukninger er nødvendige Når reduktioner og lukninger er nødvendige Introduktion af dagens emne v/jens Paulsen Når ledelsesretten bliver ledelsespligt Afværgemanøvrer arbejdsfordelinger vilkårsændringer i øvrigt individuelle opsigelser

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Ansættelsesbevis for ikke-funktionær

Ansættelsesbevis for ikke-funktionær Ansættelsesbevis for ikke-funktionær Det bekræftes hermed at: Navn: CPR.nr.: Adresse: Postnr.: By: Telefon: E-mail: Er ansat som (stilling): Med følgende jobbeskrivelse Hos følgende: Virksomhedens navn:

Læs mere

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Hillerød Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 8. november 2016 i sag nr. BS 49-179/2016: Frie Funktionærer Overgade 24 Postboks 925 5100 Odense C og som mandatar for Berit Pedersen Brørupvej 22

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft UDKAST Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3,og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8.

Læs mere

Til notater 25 Fritvalgs Lønkonto Stk. 1 Stk. 2

Til notater 25 Fritvalgs Lønkonto Stk. 1 Stk. 2 24-25 Anm. 22-24 De lokale parter kan søge råd og bistand vedrørende lønsystemer hos organisationerne samt i "Plusløn", som er organisationernes metodevejledning i lønsystemer. 25 Fritvalgs Lønkonto Fritvalgs

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse?

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse? Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Ansøgning om supplerende børnetilskud eller særligt børnetilskud til forældre under uddannelse Dine oplysninger Navn Adresse Telefonnummer

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft BEK nr 399 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionær

Ansættelsesbevis for funktionær Ansættelsesbevis for funktionær Ansættelsesbevis for funktionær Det bekræftes hermed at: Navn: CPR.nr.: Adresse: Postnr.: By: Telefon: E-mail: Er ansat som (stilling): Med følgende jobbeskrivelse Hos følgende

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Bilag 1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked

Bilag 1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked Bilag 1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked I medfør af 2, stk. 2, 3, stk. 1-3, 4, stk. 1-3, 5, stk. 2, 6, stk. 1-2, 7, stk. 1-3, 9, 11, 12, stk. 2, og 14 i lov nr. 417 af 8.

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag BEK nr 596 af 02/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/04618

Læs mere

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige ATP Livslang Pension er for lønmodtagere og modtagere af visse overførselsindkomster. I loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension er der dog

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Få refusion ved barsel

Få refusion ved barsel Få refusion ved barsel DA-Barsel - få refusion ved barsel Hvad er DA-Barsel Alle private virksomheder i Danmark skal være tilsluttet en barselsudligningsordning. DA-Barsel er en sådan barselsudligningsordning.

Læs mere

Side 1 YNGRE LÆGER REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN

Side 1 YNGRE LÆGER REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER 33.06.4 Side 1 VEJLEDNING om vilkår under sygdom, graviditet og barsel mv. for læger, der er fratrådt en ansættelse som reservelæge, 1. reservelæge, praksisreservelæge

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Udkast. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft Udkast Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3, og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 832348

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede

Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede BEK nr 984 af 29/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2016-3316 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Lov om ændring af ferieloven

Lov om ændring af ferieloven Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) LOV nr. 1200 af 27/12/2003 (Gældende) Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

KR. HVAD ER LØN? Gode råd fra Bluegarden 2016

KR. HVAD ER LØN? Gode råd fra Bluegarden 2016 KR. HVAD ER LØN? Gode råd fra Bluegarden 2016 Bliv klogere på løn Denne guide handler om løn og henvender sig til iværksættere, mindre virksomheder og andre, der ikke tidligere har beskæftiget sig med

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

Forord Pas på med kreditkort

Forord Pas på med kreditkort På vej mod konkurs? Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte

Læs mere

ATP-vejledning. - for arbejdsgivere

ATP-vejledning. - for arbejdsgivere ATP-vejledning - for arbejdsgivere 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilmelding af arbejdsgivere... 3 3. Hvem skal du betale ATP-bidrag for?... 3 4. Din beregning af ATP-bidraget, som du tilbageholder

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

Medarbejder i fleksjob

Medarbejder i fleksjob Medarbejder i fleksjob Få råd og vejledning om udbetalinger fra kommunen, når en medarbejder er ansat i fleksjob Arbejdsmarkedsafdelingen FREDERICIAKOMMUNE 1 2 Denne brochure handler om, hvordan administrationen

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000 Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Februar 1 2000 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør

Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør This page intentionally left blank Bo Lauritzen Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Læs mere

www.dban.dk DIREKTØRKONTRAKT

www.dban.dk DIREKTØRKONTRAKT Dansk Business Angel Netværk info@dban.dk www.dban.dk DIREKTØRKONTRAKT Mellem 2............. (herefter benævnt Selskabet ) og er der dags dato indgået følgende............ (herefter benævnt Direktøren)

Læs mere

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Arbejdsgiver Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374

Læs mere

ANSÆTTELSESBEVIS FOR IKKE-FUNKTIONÆRER. krifa.dk. Ansættelsesbevis for ikke-funktionærer. Ansættelser under virksomhedsoverenskomst.

ANSÆTTELSESBEVIS FOR IKKE-FUNKTIONÆRER. krifa.dk. Ansættelsesbevis for ikke-funktionærer. Ansættelser under virksomhedsoverenskomst. Ansættelsesbevis for ikke-funktionærer krifa.dk Ansættelser under virksomhedsoverenskomst med Kristelig Fagforening Side 1 Ansættelsesbevis for ikke-funktionærer Ansættelser under virksomhedsoverenskomst

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselloven

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselloven BEK nr 1115 af 29/11/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1683

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder 1. Fremstillingens emne og sigte... 19 2. Kreditorrettigheder... 20 2.1. Krav på penge og krav på andet end penge...

Læs mere

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked I medfør af 2, stk. 2, 3, stk. 2-3, 4, stk. 1-3, 5, stk. 2, 6, stk. 1-2, 7, stk. 1-3, 9, 11, 12, stk. 2 og 14 i lov nr. 417 af 8. maj 2006

Læs mere

Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked

Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked August 2006 2 Hvad er Barsel.dk Barsel.dk er en ny udligningsordning for arbejdsgivere på det private arbejdsmarked. Den nye ordning betyder,

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

krifa.dk Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelser under virksomhedsoverenskomst med Kristelig Fagforening Side 1

krifa.dk Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelser under virksomhedsoverenskomst med Kristelig Fagforening Side 1 AN SÆ TTE L SE SB E V I S FO R FUN K TI O N Æ R E R krifa.dk Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelser under virksomhedsoverenskomst med Kristelig Fagforening Side 1 Ansættelsesbevis for funktionærer

Læs mere

Periodisering af indkomst mv.

Periodisering af indkomst mv. Periodisering af indkomst mv. Side 1 af 14 I denne emnebeskrivelse kan du se regler i lønsystemet i forbindelse med årsskiftet og periodisering af indkomst mv., og du kan se, hvordan du skal indrapportere

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE

REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Tårnby Kommune Børne- og Kulturforvaltningen REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Fra hvornår kan jeg få tilskud Tilskud kan tidligst udbetales fra det tidspunkt, hvor dit barn får tilbud om

Læs mere

5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge

5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge HR Jura Forlaget Andersen 5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge Af Advokat Sofie Høeg Madsen, MAQS Law Firm shm@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående optjening af ferie - har følgende

Læs mere

Vejledning om udbetaling for G-dage

Vejledning om udbetaling for G-dage Vejledning om udbetaling for G-dage 1. Antal G-dage, satser, betalingsfrist og skattemæssig behandling Antallet af G-dage er tre dage. Satserne for G-dage fremgår af pkt. 8.1 i mappen. Reglerne om, hvornår

Læs mere

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked I medfør af 2, stk. 2, 3, stk. 2-3, 4, stk. 1-3, 5, stk. 2, 6, stk. 1-2, 7, stk. 1-3, 9, 11, 12, stk. 2, og 14 i lov nr. 417 af 8. maj 2006

Læs mere

Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse. Garantitekst

Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse. Garantitekst Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@tbst.dk Maj 2016 Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse Garantitekst Generelt:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 23/2014 (1. afdeling) A Registrerede Revisorer A/S (selv ved advokat Klaus Henrik Lindblad, jf. rpl. 260, stk. 3, nr. 4) mod HK/Danmark som mandatar

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42 Rebild Kommune 1 Beregning af bruttoydelsen Ansøgerens indkomstforhold på ansøgningstidspunktet for tabt arbejdsfortjeneste er afgørende for beregningen

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag

Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag Nr. 1153. 7092 29. december 1999. Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag I medfør af 84, stk. 7 og 90 a, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven.

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nye regler om rekonstruktion Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Når de vedtagne ændringer træder i kraft, ophører de i dag

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Oversigt korrektionsfeltnumre

Oversigt korrektionsfeltnumre Oversigt korrektionsfeltnumre Denne oversigt viser samtlige korrektionsfelter i, og hvordan de påvirker lønmodtagernes saldi. Når en korrektion behandles i, rettes lønmodtagernes saldi. Det samlede skyldige

Læs mere

Ansættelseskontrakter

Ansættelseskontrakter Ansættelseskontrakter Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 2. januar 2014 af Byrial Bjørst Forfatter: Sofie Plesner Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan

Læs mere

Barsel Udligning Rederierhvervet

Barsel Udligning Rederierhvervet En pjece om Barselsudligningsordningen for Rederierhvervet Barsel Udligning Rederierhvervet Få refusion ved barsel (8. udgave 01.01.2014) Indhold: Hvad er barselsudligning 2 Hvem er omfattet af barselsudligning

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag I medfør af 9, stk. 11, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2011, 52 p, stk. 7, og 85 c, stk. 22, i lov om

Læs mere

Chauffører OverenskOmst

Chauffører OverenskOmst Chauffører OverenskOmst 2010 2012 gældende for kørselslederfunktioner i Arriva Skandinavien A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) Indgået mellem FOA og Arriva Skandinavien A/S 2010 2012 OVERENSKOMST mellem

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2002 for ferieåret 2003/2004) FE1 at læse vejledningen på side 3-5, før du udfylder blanketten. 1. Personoplysninger Navn CPR nr. E-mail Post nr. Land 2. Oplysninger

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere BEK nr 1186 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/14638

Læs mere

Bekendtgørelse om plejefamilier

Bekendtgørelse om plejefamilier Bekendtgørelse om plejefamilier I medfør af 66 a, stk. 7, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1093 af 5. september 2013 som ændret ved lov nr. 651 af 12. juni 2013, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Kontingentregulativ for AutoBranchens Arbejdsgiverforening (ABAF)

Kontingentregulativ for AutoBranchens Arbejdsgiverforening (ABAF) Kontingentregulativ for AutoBranchens Arbejdsgiverforening (ABAF) Regulativet har virkning fra 7. april 2016 1 Kontingent til AutoBranchens ArbejdsgiverForening udgør 0,15% af virksomhedens kontingentberettigede

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 18 I denne vejledning kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst - og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst.

Læs mere

Familieplejeres ferieretlige stilling

Familieplejeres ferieretlige stilling FAMILIEPLEJERES FERIERETLIGE STILLING Familieplejeres ferieretlige stilling Den 27. september 2005 1. Retsgrundlaget I de senere år har familieplejeres ferieretlige stilling været genstand for megen diskussion

Læs mere

Ansattes retsstilling under insolvensbehandling (Bet. 1555)

Ansattes retsstilling under insolvensbehandling (Bet. 1555) Ansattes retsstilling under insolvensbehandling (Bet. 1555) Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen Professor, dr. jur. Formand for Konkursrådet Danske Insolvensadvokater 12.11.2015 Baggrunden for Bet. 1555 Generelt

Læs mere

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER Birthe Boisen, juridisk konsulent bfb@danskfjernvarme.dk Lov om Ansættelsesbeviser Ansættelsesaftalen LOV OM ANSÆTTELSESBEVISER Hvem er omfattet af loven Alle

Læs mere

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis 1. Undertegnede læge/lægehus (navn og adresse, evt. stempel): Ansætter herved (navn og adresse): som vikar. 2. Vikaren vil være ansat som funktionær ikke-funktionær

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER VEJLEDNING om vilkår for nyuddannede læger under sygdom, graviditet og barsel m.v. 2017 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LØN UNDER SYGDOM... 3 2. LØN

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere