Handlingsplan til forbedring af luftkvaliteten i Københavns Lufthavn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan til forbedring af luftkvaliteten i Københavns Lufthavn"

Transkript

1 Handlingsplan til forbedring af luftkvaliteten i Københavns Lufthavn

2 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Opsummering af identificerede handlinger der kan reducere forurening med UFP... 6 Medarbejderadfærd... 7 APU regler... 8 Medarbejderopmærksomhed... 9 Åndedrætsværn Job rokering lægning af handling grej Bedre handling grej Montering af partikelfiltre Udfasning af forurenende handling grej Miljørigtige personbiler Reducering af trafik lægning af CPH installationer Opstartsmærker/procedure Traktorering til RWY Taxikørsel på én motor Emhætte/blæser Vejrafhængige procedurer Rettidighed Parkering af ankommende fly lægning og målinger af luftforureningsparametre Kohorte undersøgelse af bagageportører lægning af viden om ultrafine partikler Udfasning af fly med gamle jetmotorer Nedsætte svovlindhold i flybrændstof Internationalt samarbejde Handlingsplan-luftkvalitet-CPH.docx Side 2

3 Indledning Københavns Lufthavne A/S (CPH) har siden 2007 arbejdet sammen med SAS og Novia om at forbedre luftkvaliteten i lufthavnen. Dette har til formål at sikre medarbejderne mindst mulige miljøbelastninger under arbejdet i lufthavnen og minimere påvirkningen af det eksterne miljø. Indsatsen for at nedbringe partikelforureningen, specielt med fokus på at reducere luftens indhold af ultrafine partikler, har i forløbet siden 2007 haft 3 indsatsområder: (målinger og fakta om luftkvaliteten i lufthavnen) Teknik (materiel fly, handling grej og udstyr i lufthavnen) Adfærd (kampagner, information og undervisning) Med baggrund i en rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi (2011), anerkender Københavns Lufthavn, at der periodevist er høje niveauer af ultrafine partikler i lufthavnen. DCE s grundige undersøgelser har vist, at der på relevante luftforureningsparametre ikke ses overskridelser af grænseværdier. Der er dog høje antal af ultrafine partikler, hvortil der ikke findes grænseværdier. Forureningsreduktionen betragtes som et fælles ansvar for alle aktører i lufthavnen. CPH søger derfor en åben, tværgående proces bl.a. ved at involvere aktørerne i workshops, statusmøder og løbende at involvere medarbejdere. CPH er, så vidt vides, den første internationale lufthavn der forsøger at nedbringe forureningen med specifik fokus på ultrafine partikler (UFP). Der er i 2011 foretaget en identificering af handlinger, der kan nedbringe forureningen. Handlingerne er identificeret af styregruppen for projektet, arbejdsmiljøgrupper i lufthavnen og 3F Kastrup, der repræsenterer egne medlemmer og medlemmer under Metal og VSL, samlet i Projekt Cleanair. Handlingerne er indsat i en prioriteringsmatrix, for at afklare effekt kontra indsats, således at der fokuseres på de lavest hængende frugter først og skabes forbedringer hurtigst muligt. Handlingsplan-luftkvalitet-CPH.docx Side 3

4 Figur Prioriteringsmatrix For at tilgå udfordringen med at nedbringe mængden af ultrafine partikler i lufthavnen systematisk, er første version af handlingsplanen udarbejdet med basis i ovenstående prioritering. Der es efter en årlig revision og denne version (Handlingsplan-luftkvalitet- CPH) er suppleret med forslag, som er indsamlet ved workshops, både ved inddragelse af medarbejdere og ledere. Handlingsplanen er således fundamentet for gennemførelse luftkvalitetsforbedringer. Handlingsplanen indeholder 25 projekter, som udspringer af de tidligere identificerede handlinger. De enkelte projekter gennemgås detaljeret i det følgende og med angivelse i forhold til 3 spor: Handlinger der skal give os mere viden - om ultrafine partikler er meget sparsomt, så det har været og er fortsat vigtigt at undersøge forureningens omfang og sundhedsskadelige effekter. Handlingsplan-luftkvalitet-CPH.docx Side 4

5 Handlinger der mindsker medarbejdereksponering på kort - Handlinger som nedbringer forureningsniveauet her og nu typisk adfærdsbetinget eller uhensmæssige indretninger. Handlinger der mindsker medarbejdereksponering på længere - Fremtidsorienterede løsninger, bl.a. med fokus på indretning af fly og indførelse af ny teknologi. Der er nedsat en projektorganisation for gennemførelse af handlingsplanen. De 25 projekter er fordelt til 4 arbejdsgrupper for gennemførelse. Projektorganisationens styregruppe og arbejdsgrupper er bemandet med repræsentanter fra de væsentligste aktører i lufthavnen. Styregruppens og arbejdsgruppernes formandskab, samt projektledelsen varetages af CPH, som også indkalder til møder i grupperne. Referencegruppen udgøres af væsentlige interessenter, herunder ovennævnte aktører, konsulenter, relevante myndigheder, eksterne samarbejdsparter, samt medarbejderrepræsentation via Projekt Cleanair. Figur Projektorganisation Handlingsplan-luftkvalitet-CPH.docx Side 5

6 Målinger og analyse Standpladsteknik og operationer Handling grej Adfærd 16. juli Opsummering af identificerede handlinger der kan reducere forurening med UFP Arbejds gruppe A.1 Medarbejderadfærd 2011 & A.2 APU regler 2011 & A.3 Medarbejderopmærksomhed A.4 Åndedrætsværn A.5 Job rokering 2015 H.1 lægning af handling grej gang årligt H.2 Bedre handling grej 2015 H.3 Montering af partikelfiltre H.4 Udfasning af forurenende handling grej Løbende ved indkøb 2015 H.5 Miljørigtige personbiler & H.6 Reducering af trafik 2014 S.1 lægning af CPH installationer 2011 & 2015 S.2 Opstartsmærker/procedure 2011 & 2013 S.3 Traktorering til RWY S.4 Taxikørsel på én motor 2011 & S.5 Emhætte/blæser S.6 Vejrafhængige procedurer S.7 Rettidighed 2011 S.8 Parkering af ankommende fly M.1 lægning og målinger af luftforureningsparametre 2011, & 2013 M.2 Kohorte undersøgelse af bagageportører 2011 & 2015 M.3 lægning af viden om ultrafine partikler 2010, 2011 & -13 M.4 Udfasning af fly med gamle jetmotorer M.5 Nedsætte svovlindhold i flybrændstof M.6 Internationalt samarbejde : Ikke defineret 2011 & & 2013 Projekt M.6 Internationalt samarbejde er medtaget som nyt projekt i handlingsplanen. Handlingsplan-luftkvalitet-CPH.docx Side 6

7 Medarbejderadfærd A.1 Medarbejderadfærd 2011 & Adfærd arbejdsgruppe Ændring af medarbejderadfærd, bl.a. ved information på arbejdsmiljømøder. Det skal være en naturlig del af adfærden, at slukke for alle typer maskiner 1) Kampagne for overholdelse af tomgangsregulativ. Modernisering af tidligere uddelt materiale 2) Skiltning ved CSRA vagterne. Nyt skilt, der opfordrer til at slukke motoren 3) Medarbejderinddragelse, flyvelederes efteruddannelse, CPH efteruddannelse af arbejdsmiljørepræsentanter og chefpiloter i SAS. 4) Adfærdsundervisning i forbindelse med erhvervelse af havnekort og kørselstilladelser, specielt med fokus på tomgangsregulativ. 5) Opfølgning på adfærdskampagner, herunder kontrol af stop motoren og APU kampagne 1) ) ) 2011 & 4) ) Handlingsplan-luftkvalitet-CPH.docx Side 7

8 APU regler A.2 APU regler 2011 & Adfærd arbejdsgruppe 100 % af APU kontroller skal vise overholdelse af APU-regler. CPH har etableret en procedure for indberetning af APU overtrædelser, hvor safety inspektører gennemfører kampagner til APU kontrol. Der udfyldes kontrolskema. Årsag til APU overtrædelser indrapporteres hvor overhovedet muligt - alternativt søges det klarlagt ved efterbehandling. CPH vil bruge informationen til aktivt at håndhæve reglerne overfor de luftfartsselskaber, som ikke overholder reglerne. Hvis der opleves svigtende eller manglende tekniske installationer og de kan være årsag til APU overtrædelser, skal årsag og udbedringsmuligheder klarlægges opgaven skal varetages i arbejdsgruppen for standpladsindretning og operationer 1) Der igangsættes oplysningskampagner vedr. APU regler, hvor personale på forpladsen gøres opmærksom på reglerne og udstyres med oplysningsflyers til uddeling til piloter. 2) Vurdering af kampagne effektivitet 1) 2011 & 2) Handlingsplan-luftkvalitet-CPH.docx Side 8

9 Medarbejderopmærksomhed A.3 Medarbejderopmærksomhed Adfærd arbejdsgruppe 2011 Sammenkøres med A.1 Fortsat fokus på problemstillingen vedr. ultrafine partikler, skal øge personalets opmærksomhed i forhold til små ændringer i adfærd, der kan reducere eksponeringen af den enkelte medarbejder. Adfærdsundervisning gøres til en del af erhvervelse af havnekort og kørselstilladelser, specielt med fokus på tomgangsregulativ Handlingsplan-luftkvalitet-CPH.docx Side 9

10 Åndedrætsværn A.4 Åndedrætsværn Adfærd arbejdsgruppe Vurdering af konsekvenser ved brug af personlige værnemidler. Der er ikke påbudt brug af åndedrætsværn som personligt værnemiddel, idet alle grænseværdier for målinger på gasser og partikler er overholdt. Styregruppen og arbejdsmiljøgrupperne har anbefalet, at løsningen ikke er at anvende masker på grund af arbejdets høje fysiske intensitet. Efter ønske fra enkelte medarbejdere, har SGH i juni 2011 tilbudt medarbejdere, at de for egen regning må anvende åndedrætsværn (filtermaske) i lufthavnen og at den enkelte medarbejder selv er ansvarlig for, at masken kun anvendes i de anbefalede max-timer (3 timer dagligt). Afklare hvilke typer masker der fjerner eller reducerer UFP Handlingsplan-luftkvalitet-CPH.docx Side 10

11 Job rokering A.5 Job rokering 2015 CPH ansvar Adfærd arbejdsgruppe 2015 Fastholde kompetence Afklaring af muligheder til en fælles jobpulje for lufthavnens virksomheder. Kan der evt. oprettes en lufthavnsspecifik jobdatabase. Handlingsplan-luftkvalitet-CPH.docx Side 11

12 lægning af handling grej H.1 lægning af handling grej gang årligt Handling grej arbejdsgruppe Løbende én gang årligt Der er siden 2007 foretaget årlige audits af alt lufthavnsgrej over 3500 kg. Dette er gjort med baggrund i samarbejdsaftalen for grønt grej, der definerer hvad der kan betegnes som grønt grej. Herudover er der foretaget kortlægning af forskellige typer køretøjers udledning af ultrafine partikler i forbindelse med audit jf. Grønt Grej teknikgruppe. Det er ved denne kortlægning konstateret, at en motor efter Euro V norm ikke har lavere udledning af ultrafine partikler, end f.eks. en ældre motor (Euro III) med velfungerende partikelfilter. Det undersøges løbende om handling grej kan udskiftes med bedre teknologi, hvor emissionerne, herunder ultrafine partikler, nedbringes. Redegøre for effekten af partikelfiltre. Konklusionen er, at der på dieselkøretøjer skal monteres et virksomt partikelfilter, før luftforureningen nedbringes mærkbart. Der er typer af køretøjer, hvor partikelfilter ikke vurderes at være virksomt pga. kørselsmønster, f.eks. pushback traktorer og maskiner som kun bruges ved lave omdrejninger i længere perioder Handlingsplan-luftkvalitet-CPH.docx Side 12

13 Bedre handling grej H.2 Bedre handling grej 2015 Handling grej arbejdsgruppe 2015 Der er i styregruppen for luftkvalitet på apron vedtaget at skærpe definitionen for grønt grej og der indføres en ny kategori, kaldet ultra grønt grej (UG). Den nuværende definition fremgår herunder: Den nye kategori implementeres over 3 år, herefter vil den nuværende definition for grønt grej udgå. Ultra grønt grej defineres som: El drevet Hybridteknologi, hvor forbrændingsmotorer kun anvendes som generator til en elmotor (Plug-in hybrid) Dieseldrevet med lukket partikelfilter Ny teknologi, som kan dokumentere ren udstødning, f.eks. brændselsceller eller gas (skal godkendes af styregruppen) 1) Opgørelse over eksisterende ultra grønt grej 2) Fastlægge mål for ultra grønt grej 1) 2) Handlingsplan-luftkvalitet-CPH.docx Side 13

14 Montering af partikelfiltre H.3 Montering af partikelfiltre Løbende ved indkøb Handling grej arbejdsgruppe Løbende ved indkøb Montering af partikelfiltre hvor det er praktisk muligt. Partikelfiltre til dieseldrevne maskiner er en del af grønt grej aftalen og definitionen skærpes, således at kun lukkede filtre betragtes som grønt grej. Der skal afklares om og hvilke filtre, der kan anvendes på lufthavnens køretøjer Handlingsplan-luftkvalitet-CPH.docx Side 14

15 Udfasning af forurenende handling grej H.4 Udfasning af forurenende handling grej 2015 Handling grej arbejdsgruppe 2015 Udfasningen foretages løbende jf. grønt grej aftalen. Aftalens definition for grønt grej skærpes over de næste 3 år. Handlingsplan-luftkvalitet-CPH.docx Side 15

16 Miljørigtige personbiler H.5 Miljørigtige personbiler & Handling grej arbejdsgruppe 2020 Program for miljørigtige personbiler. Køretøjer under 3500 kg er ikke omfattet af grønt grej aftalen, men det vil på længere blive vurderet om disse skal omfattes af denne. Umiddelbart er det ikke meningen, da udskiftningen af disse køretøjer oftest foregår hurtigere end ved lufthavnens specialkøretøjer. 1) Vurdering af hvilke definitioner vognparken skal leve op til, for at blive betragtet som mere miljørigtig. 2) Arbejdsgruppen undersøger, hvilken infrastruktur der er nødvendig til miljørigtige personbiler, både landside og airside. Udfra behovet udarbejdes en plan for infrastruktur forbedringer (f.eks. lade kapacitet for elbiler og tankning af alternative brændstoffer). 1) 2) 2013 Handlingsplan-luftkvalitet-CPH.docx Side 16

17 Reducering af trafik H.6 Reducering af trafik 2014 Handling grej 2014 Reducering af trafik med handling grej på lufthavnens forplads. Det skal undersøges om trafikken kan planlægges smartere Er der mulighed for at prioritere brugen af handling grej, således at kørsel/unødig transport minimeres Kan der indføres deling af grej (fælles grej pulje) Reducering af ankomster og afgange med fly vil nedbringe forureningen. Det er dog i modstrid med formålet om at drive CPH, at reducere trafikken med fly denne udgår i de fremtidige vurderinger. Handlingsplan-luftkvalitet-CPH.docx Side 17

18 lægning af CPH installationer S.1 lægning af CPH installationer 2011 & 2015 Standpladsteknik og operationer arbejdsgruppe 1) 2) ) 4) ) 2014 Styrke funktionen af standpladserne for at reducere anvendelsen af APU. 1) PCA udbedring på finger C, fase 1 (Sommer m 3 med 5-7 grader) 2) PCA udbedring på finger C, fase 2 (Sommer 2015: m 3 med 0-3 grader) I forbindelse med broudskiftninger opgraderes de tekniske installationer, således at samtlige 400 Hz strømforsyninger vil være placeret i terræn. Udskiftningsrækkefølgen er planlagt som følger: 3) B5: Skiftet B Skiftet B16: Skiftet A15: Start 25/6-12 A1 Start 6/8-12 C2 Start 17/9-12 D4: Start 29/ ) A9, A11, A17, C28, (A04, A06, A08, kun udskiftning af bro) 5) B9 og A14 (Standpladser forsynes via kabelbom, som flyttes til brønd) 1) På kort er det ambitionen, at fjerne de ældste og mest forurenende dieseldrevne GPU er. CPH har derfor indkøbt el baserede mobile GPU er til de områder af lufthavnen, hvor der findes gamle dieseldrevne GPU er. Det forventes, at anvendelsen af diesel GPU kan nedbringes med ca. 80 %. På langt søges der løsninger der primært er baseret på faste installationer med groundpower på de standpladser hvor der er behov. Handlingsplan-luftkvalitet-CPH.docx Side 18

19 2) Der foretages en kortlægning af lufthavnens standpladsinstallationer, for at afgøre om der er noget der skal forbedres eller ændres. Der gennemføres målrettede temperaturmålinger af køle-/varmeanlægget til fly sammen med de luftfartsselskaber der mener, at CPH s anlæg ikke giver dem den fornødne komforttemperatur i flyene. Ud fra disse målinger, kan det afgøres om der er fejl, enten af teknisk eller adfærdsmæssig karakter, som kan identificeres og justeres. 1) (Mobile GPU enheder installeret og verificering af reduceret brug af Diesel GPU) 2) 2011 (lægning af PCA installationer) Handlingsplan-luftkvalitet-CPH.docx Side 19

20 Opstartsmærker/procedure S.2 Opstartsmærker/procedure 2011 & 2013 Standpladsteknik og operationer arbejdsgruppe 2013 CPH har igangsat en analyse af opstartsprocedurer og indretning af forpladsområdet, som skal give viden om der er mulighed for at flytte opstartspositioner. Der udarbejdes en model, som skal kunne vise muligheder for ændringer og hvilke kapacitetsmæssige konsekvenser det medfører. 1) Et forsøg gennemført med lukning af TWY M for opstarter. Lukning af opstartsmærker har ikke en positiv effekt på antallet af ultrafine partikler. Der er få større forsinkelser, der påvirker regulariteten, men der skabes mange små forsinkelser, som giver en væsentlig forøgelse af APU og motor brug. Analyserne for ultrafine partikler viser, at forureningen ikke mindskes lokalt af, at fly flyttes længere ud ved opstart. 2) Bugsermanualen er opdateret, således at flere standpladser på finger A har restriktioner for motoropstart. 3) Der undersøges om der er samme muligheder for standpladser i Mikegården. 1) 2011 (Forsøg med opstartsmærker) 2) (Bugser manual) 3) Handlingsplan-luftkvalitet-CPH.docx Side 20

21 Traktorering til RWY S.3 Traktorering til RWY Standpladsteknik og operationer arbejdsgruppe Fremtidige muligheder undersøges - Teknologiudviklingen følges. Fjernstyret towing truck Taxibot Elmotor til hoved eller næsehjul, f.eks. wheeltug eller Airbus forsøg, hvor elmotoren drives af en APU eller brændselscelle. Bugsering til RWY er ikke umiddelbart tilgængelig, da fuldtlastede fly, ifølge Airbus og Boeing, ikke kan/må bugseres over store afstande. Analyse af operationelle konsekvenser, herunder safety forhold og kapacitetsmæssig reduktion. Handlingsplan-luftkvalitet-CPH.docx Side 21

22 Taxikørsel på én motor S.4 Taxikørsel på én motor 2011 & Standpladsteknik og operationer arbejdsgruppe CPH anbefaler alle ankommende luftfartsselskaber, at foretage taxi kørsel med kun én motor (to motorer for maskiner med fire motorer). Anbefalingen skal fremgå af AIP. I et generelt fuel besparelsesprogram praktiserer SAS at slukke den ene motor ved taxi kørsel til gate efter landing. Dette er en intern operationel anbefaling, når det er teknisk og operationel muligt. 1) Undersøge om der er en målbar effekt for antallet af ultrafine partikler. 2) Undersøge om det giver operationelle konsekvenser (Airbus, Boeing, piloter) 1) (Målinger på single engine taxi) 2) 2011 (Operationelle konsekvenser) Handlingsplan-luftkvalitet-CPH.docx Side 22

23 Emhætte/blæser S.5 Emhætte/blæser Standpladsteknik og operationer arbejdsgruppe Forslag om konstruktion af en ventilationsløsning på lufthavnens forpladsområde, som kan rense luften eller fortynde forureningen ved kraftigt sug/ventilation. Løsningerne vil være meget energikrævende og medføre afledte arbejdsmiljø og safety udfordringer. Effekten må antages at være minimal. Kildereduktion prioriteres over afhjælpende tiltag. Handlingsplan-luftkvalitet-CPH.docx Side 23

24 Vejrafhængige procedurer S.6 Vejrafhængige procedurer Standpladsteknik og operationer arbejdsgruppe 2014 Ud fra undersøgelsesresultater, herunder modelsimulering af forureningsspredningen på forpladsen, skal det vurderes om der kan tages højde for placering af fly i forhold til gunstige og ugunstige vejrsituationer. Risikovurdering på differentieret pushback, f.eks. forskellige opstartspositioner i forhold til vindretning skal afklare om det er forsvarligt at udføre 2013 Handlingsplan-luftkvalitet-CPH.docx Side 24

25 Rettidighed S.7 Rettidighed 2011 Standpladsteknik og operationer arbejdsgruppe 2011 Der søges løsninger, hvor der undgås ventetid for både fly og handling grej i tomgang: Fokus på On time : % AF delays (over 15 min) skal nedbringes fra 500/år til 300/år Handlingsplan-luftkvalitet-CPH.docx Side 25

26 Parkering af ankommende fly S.8 Parkering af ankommende fly Standpladsteknik og operationer arbejdsgruppe 2013 CPH og Naviair undersøger om der er mulighed for at fjernparkere ankommende fly og bugsere dem på plads ved gaten i tilfælde af ventetid for ankomst - Forhindre unødig brug af jetmotor i gårdene Vurdere ekstrabehov for handling, f.eks. om der er behov for flere bugsertraktorer og de afledte omkostninger for luftfartsselskaber - Vurdering af operationelle og økonomiske konsekvenser 2013 Handlingsplan-luftkvalitet-CPH.docx Side 26

27 lægning og målinger af luftforureningsparametre M.1 lægning og målinger af luftforureningsparametre 2011, & 2013 Målinger og analyse arbejdsgruppe CPH fortsætter målingerne på den stationære målestation ved standplads B4 og på luftkvalitetsmålestation Vest. Der foretages løbende målinger med håndholdt partikelmåler. 1) Der er gennemført målinger på stationære målestationer i lufthavnen, som har vist et højt niveau af ultrafine partikler. DCE s målinger fra på B4 viser, at det gennemsnitlige niveau er 2-3 gange højere end gennemsnittet på HCAB 2) Der er gennemført supplerende målinger med håndholdt måleudstyr for at kortlægge medarbejder eksponeringen. Der er generelle gennemsnit på UFP på forpladsen ved person målinger - Målinger på HCAB har niveauer på i myldretiden Generelle konklusioner på målinger Flymotorer og APU giver høj og diffus baggrundsforurening Handling grej (diesel) giver høje lokale forureninger Vindforhold er meget afgørende for kildespredningen Indendørs, hvor der er aktiv ventilation, er der ikke målt forhøjede niveauer 3) indkøbes og opsættes nyt, fast måleudstyr på station Vest og B4 4) (evt. 2013): Emissionsmodel af spredning af UFP i Københavns Lufthavn 5) gennemføres supplerende målinger i CSRA vagterne 6) gennemføres supplerende målinger i opholdsrum 1) ) 2011 & 3) 4) (2013) 5) 6) Handlingsplan-luftkvalitet-CPH.docx Side 27

28 Kohorte undersøgelse af bagageportører M.2 Kohorte undersøgelse af bagageportører 2011 & 2015 Målinger og analyse arbejdsgruppe 2015 Undersøgelsen skal afdække, om medarbejdere der har været ansat i lufthavnen på airside, har et større sygelighed end tilsvarende medarbejdergrupper på andre arbejdspladser. 1) Før en egentlig undersøgelse (kohorte) kan igangsættes skal der frigives midler til arbejdet og ansøgningsmaterialet hertil er udarbejdet. 2) Arbejdsmiljømedicinsk klinik på Bispebjerg hospital indsamler data til forundersøgelse af helbredspåvirkninger. 1) ) Handlingsplan-luftkvalitet-CPH.docx Side 28

29 lægning af viden om ultrafine partikler M.3 lægning af viden om ultrafine partikler 2010, 2011 & -13 Målinger og analyse arbejdsgruppe CPH følger løbende debatten og udviklingen indenfor kortlægning og risikovurderinger af ultrafine partikler. 1) Det Danske Handelskammer i EU foretager har foretaget en kortlægning af viden i andre EU medlemsstater i relation til problematikken for partikelforurening i lufthavne. Der er ikke fundet specifik viden om undersøgelser af ultrafine partikler i relation til lufthavne. 2) ACI er informeret om UFP i CPH. 3) Analyse af den kemiske sammensætning af UFP i lufthavnen. 4) SEPIA SEnsing nano-particulates In Air: DTU Nanotech og NFA har søgt højteknologifonden om støtte til et projekt om udvikling af en teknologi til specifik detektion og kvantificering af nanopartikler i luft. CPH er partner og stiller både medarbejderressourcer, samt faciliteter til rådighed. 1) ) ) 4) (Afslag på ansøgning fra Højteknologifonden) Handlingsplan-luftkvalitet-CPH.docx Side 29

30 Udfasning af fly med gamle jetmotorer M.4 Udfasning af fly med gamle jetmotorer Målinger og analyse arbejdsgruppe Påvirkning af luftfartselskaber til at vælge bedre motorer ved udskiftning. Arbejdet med udskiftning af flyflåde håndteres i respektive flyselskaber. Vigtigt i bestræbelserne på at mindske udslip, men ikke en direkte aktivitet som varetages i projektorganisationen Der er ikke foretaget en decideret kortlægning af forskellige motorers, hhv. nye og ældre jetmotorers, udledning af ultrafine partikler. Effekten af udfasningen er ikke kendt. En definition af bedre motorer er nødvendig Undersøge om der findes viden specifikt for jetmotorer og UFP Handlingsplan-luftkvalitet-CPH.docx Side 30

31 Nedsætte svovlindhold i flybrændstof M.5 Nedsætte svovlindhold i flybrændstof 2011 & -13 Målinger og analyse arbejdsgruppe Der er indikationer for at ultrafine partikler har en sammenhæng med indhold af svovl i brændstof, herunder jetfuel. Test på flymotorer er nødvendig for afklaring af en evt. effekt. Det skal vurderes om der kan foretages undersøgelser af dette. 1) Test af alternativt brændstof med lavt svovlindhold til handling grej (Ecopar) testet på 2 CPH køretøjer Gennemført med utilfredsstillende resultat i forhold til udledning ultrafine partikler. 2) Ved udvikling og brug af alternative bæredygtige brændstoffer bør UFP niveauet løbende undersøges i sammenligning med konventionelt brændstof 1) ) -13 Handlingsplan-luftkvalitet-CPH.docx Side 31

32 Internationalt samarbejde M.6 Internationalt samarbejde 2011 & 2013 Målinger og analyse arbejdsgruppe 2013 At skabe kendskab til problemet, således at der kan skabes momentum for problemløsning, specielt med fokus på de tungere og langede løsninger. Dermed skabes et bredere grundlag for erfaringsudveksling og viden. Involvering internationale luftfartsinteressenter, i lufthavnssammenhæng er det ACI. Derudover bør ICAO (CAEP), ECAC, N-ALM og IATA informeres. CPH støtter Den Sociale Dialog, som har frigivet midler til at 3F kan informere deres europæiske søsterorganisationer 201 ACI og N-ALM er informeret. 201 ACI og EU-parlamentarikere fra rød/grøn liste. Handlingsplan-luftkvalitet-CPH.docx Side 32

Indsats mod ultrafine partikler i lufthavnen

Indsats mod ultrafine partikler i lufthavnen Indsats mod ultrafine partikler i lufthavnen Ingen skal blive syge af at gå på arbejde i Københavns Lufthavn. Vi gør alt, hvad vi kan, for at minimere den luftforurening, der er forbundet med at arbejde

Læs mere

CO 2 -tiltag her og nu

CO 2 -tiltag her og nu For en bæredygtig transport CO 2 -tiltag her og nu Citylogistik og grøn transport v/dorte Kubel, civilingeniør Agenda Hvad er grøn transport? Grøn Transportvision DK CO2 og luftforurening i byer Virkemidler

Læs mere

De- & Anti-icing af fly 01 OKT 14 30 APR 15.

De- & Anti-icing af fly 01 OKT 14 30 APR 15. De- & Anti-icing af fly 01 OKTT 14 30 APR 15. 6. DA/Brugervejledning de/anti-icing af fly. 1. Generelle vilkår Denne vejledning omhandler operationelle retningslinjer for de/anti-icing i Københavns Lufthavn.

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Emission og teknologi 27. maj 2015

Emission og teknologi 27. maj 2015 Emission og teknologi 27. maj 2015 Lone Otto Teknisk Rådgivning lot@fdm.dk Agenda Luftforurening partikler. Syns- og emissionstest. Euronormer. Miljø plaketter og miljøzoner i byer. Udfordring med nyere

Læs mere

Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret. Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24.

Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret. Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24. Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24. september 2012 Køretøjsteknologi og luftforurening Lette køretøjer:

Læs mere

Miljøzone i København

Miljøzone i København Miljøzone i København Af Civilingeniør Annette Kayser & Cand. Techn. Soc. Vibeke Forsting Københavns Kommune, Vej & Park Trafikdage på Aalborg Universitet 2004 1 Baggrund Partikelforureningen fra trafikken

Læs mere

Bilteknologi, nu og i fremtiden

Bilteknologi, nu og i fremtiden Bilteknologi, nu og i fremtiden 15. september 2010 René Mouritsen General Manager Kommunikation og kunder Toyota Danmark A/S Efterspørgsel efter alternative brændstoffer Udbud og efterspørgsel (olie) (millioner

Læs mere

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11-06-2014 Forfatter: Steen Solvang Jensen

Læs mere

Lovgivning om emissioner fra skibe

Lovgivning om emissioner fra skibe Lovgivning om emissioner fra skibe Dorte Kubel Civilingeniør Miljøstyrelsen Industri Ansvarsområder: Emissioner fra køretøjer og skibe Brændstoffer til køretøjer og skibe Lovgivning om emissioner fra skibe

Læs mere

Indhold. Afsnit Emne Side

Indhold. Afsnit Emne Side Indhold Afsnit Emne Side 2.1 Ordensregler... 2-2 2.2 Bygningsmæssige ændringer... 2-2 2.3 Opbevaring af farlige stoffer... 2-2 2.4 Anvendelse af vejsalt på airside... 2-2 2.5 Udtømning af vand på airside...

Læs mere

Handlingsplan for mere effektiv håndhævelse af svovludledning fra skibe

Handlingsplan for mere effektiv håndhævelse af svovludledning fra skibe Handlingsplan for mere effektiv håndhævelse af svovludledning fra skibe En effektiv og ensartet håndhævelse af internationale miljøregler for skibe er en forudsætning for, at reglerne får den ønskede effekt

Læs mere

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Region Hovedstaden CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Indledning I Region Hovedstaden ser vi elbilen som en central brik i omstillingen til et grønnere samfund, der er uafhængigt af fossile

Læs mere

Miljøstyrelsen mst@mstmst.dk. Sagsnr. 2010-16212. Att.: Christian Lange Fogh clf@mst.dk. Dokumentnr. 876604

Miljøstyrelsen mst@mstmst.dk. Sagsnr. 2010-16212. Att.: Christian Lange Fogh clf@mst.dk. Dokumentnr. 876604 Miljøstyrelsen mst@mstmst.dk Att.: Christian Lange Fogh clf@mst.dk Luftkvalitetsplan for kvælstofdioxid NO 2 i København/Frederiksberg, Århus og Aalborg Sagsnr. 2010-16212 Dokumentnr. 876604 Københavns

Læs mere

Anbefalinger. Indkøb af personog varebiler

Anbefalinger. Indkøb af personog varebiler Anbefalinger Indkøb af personog varebiler August 2012 +++ A Indhold Anbefalinger indkøb af person- og varebiler.... side 3 Trin for trin før du køber biler............................. side 4 Anbefalinger

Læs mere

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009 Risikovurdering ved projektering Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S Indledning Bekendtgørelsen om projekterende og rådgiveres pligter kræver, at man i forbindelse

Læs mere

Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden

Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden Konference om omstillinger i den dieseldrevne, professionelle transport Christiansborg, 27. maj 2008 Asger Myken, DONG Energy asgmy@dongenergy.dk 1 Disposition

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne?

Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne? N a b o i n f o r m at i o n o m O v n l i n j e 5 Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne? Derfor bygger vi en ny ovnlinje Ovn, kedel og røggasrensningsanlæg

Læs mere

Identificering og imødegåelse af farer og risici

Identificering og imødegåelse af farer og risici dato 05.11.2012 Side 1 af 5 Identificering og imødegåelse af farer og risici Formål: At sikre, at risici bliver vurderet og at der tages passende forholdsregler til at imødegå ulykker og andre arbejdsmiljøbelastninger.

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Referat af SGH. Seminaret d.8-9-10. juni. SGH Seminar.

Referat af SGH. Seminaret d.8-9-10. juni. SGH Seminar. SGH Seminar. Forord. Seminaret starter kl. 09:00 onsdag d. 08. Deltager liste er vedhæftet som bilag 1. Billede/ videomateriale forefindes som bilag 2. Bilag nr. 3: Afrunding af referat. Sted: Tune Kursus

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

Teknik og Miljø. Katalog over supplerende klimainitiativer

Teknik og Miljø. Katalog over supplerende klimainitiativer Teknik og Miljø Katalog over supplerende klimainitiativer Indledning Gentofte Kommune har udarbejdet en Klimaplan, der udstikker mål og rammer for klimaarbejdet i Gentofte Kommune fra 2010-2020, og gennem

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Inspirationsmøde om transport

Inspirationsmøde om transport Inspirationsmøde om transport Velkomst v. Borgmester Jesper Würtzen Post Danmark om transportoptimering Post Nord, transportoptimering og besparelser i brændstof og CO 2 Præsentation ved leverandører Markedsplads

Læs mere

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet Sådan bliver din transport grøn Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet TRANSPORTEN ER EN KLIMASYNDER Vognparken Transport er en af

Læs mere

Region Hovedstaden vil være førende elbilregion

Region Hovedstaden vil være førende elbilregion Region Hovedstaden vil være førende elbilregion Sekretariatschef Kåre Albrechtsen, Region Hovedstaden, Copenhagen Electric. Agenda - Baggrund - Aktiviteter - Erfaringer - Hvad gør I nu Baggrund Elpersonbiler

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Miljø og sundhed for børn i nordiske børnehaver

Miljø og sundhed for børn i nordiske børnehaver Miljø og sundhed for børn i nordiske børnehaver Udvalgte emner inden for Forurening Fysisk aktivitet og natur Kost Kemikalier 11. juli 2007 Inspiration til handling! Nuværende og kommende generationer

Læs mere

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 PostNord Reduktion af kundernes miljøbelastning - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 Vision og værdier Vores mission Med PostNord når man den rette person i rette tid sikkert og

Læs mere

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 7 Arbejdsmiljøorganisation: AMO Arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Alle udvalg bort set fra Økonomiudvalget og Beskæftigelsesudvalget har formuleret sig positivt om forslaget.

Alle udvalg bort set fra Økonomiudvalget og Beskæftigelsesudvalget har formuleret sig positivt om forslaget. Bilag 2 Høring: Forslaget om at skærpe Københavns Kommunes miljøprofil i forhold til kommunens personvogns- og taxikørsel har været i høring i Økonomiudvalget og de øvrige stående udvalg. Høringsfristen

Læs mere

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning Arbejdsmiljøcertificering som tilsynsredskab og -strategi Kåre Hendriksen Master of Environmental Management Har siden midten af 1980 erne periodisk været beskæftiget med: Arbejdsmiljøforskning Arbejdsmiljø-

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Agenda 21 Fokus miljø og klima

Agenda 21 Fokus miljø og klima Agenda 21 Fokus miljø og klima Teknik- og Miljøforvaltningen 2008 Indhold Prioritering af indsatsen...4 Projektidé - praktisk miljøledelse...5 Opstart af projektet...8 Organisering og forankring af projektet...9

Læs mere

Trafik og Miljøhandlingsplaner - resultater og erfaringer

Trafik og Miljøhandlingsplaner - resultater og erfaringer Helle Huse, civilingeniør, Anders Nyvig A/S Trafik og Miljøhandlingsplaner - resultater og erfaringer Det er nu 4 år siden, at arbejdet med de første trafik- og miljøhandlingsplaner blev igangsat. Hovedparten

Læs mere

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger Køreplan for det videre forløb Opsummering Styregruppemøde 19. december Køreplanen kort fortalt Der var bred enighed om, at der er

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Indledning Passiv rygning på grund af luftoverføring mellem lejligheder, såkaldt naborøg, er en vigtig sag for mange beboere i etageboliger.

Læs mere

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Erhverv Mål Handlinger KlimaKlar Virksomheder Dialog ved miljøtilsyn

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

VM i partikelmålinger. Indledning Baggrund Undersøgelsens målinger. Undersøgelsens målesteder

VM i partikelmålinger. Indledning Baggrund Undersøgelsens målinger. Undersøgelsens målesteder M I LJ Ø P U N K T INDRE BY CHRISTIANSHAVN Indledning Baggrund Undersøgelsens målinger Undersøgelsens målesteder Forudsætninger 30% lavere niveau H.C. Andersens Boulevard Kystbane-perronen Bremerholm En

Læs mere

Status og vejen frem for elbilen

Status og vejen frem for elbilen Status og vejen frem for elbilen Segmenteret markedstilgang er nøglen til at få igangsat en effektiv udbredelse af elbiler Branchechef, Lærke Flader El baseret på vind og sol bliver en bærende del af den

Læs mere

Håndbog for arbejdsmiljøgruppen

Håndbog for arbejdsmiljøgruppen Håndbog for arbejdsmiljøgruppen VMU Center-MED Klinik-MED Direktionen Centerledelsen TR Klinikledelsen Arbejdsmiljøgruppen Arbejdsmiljøenheden Uformelle netværk Kolleger Indhold 2 Arbejdsmiljøgruppens

Læs mere

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL BÆREDYGTIGHED PÅ DAGSORDENEN 1987 1992 Agenda 21 2000- tallet Klima og CO2 Det gode liv / sustainia

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Projekttitel Projektperiode (dato for opstart og afslutning) Navn på projektleder Titel og ansættelsessted Telefonnr. 72487825 Baggrundsoplysninger Projekt Frafald 1. januar 2010 til

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Den alternative trængselskommission. .. eller et bud på hvordan vi også kan løse trængselsproblemerne. Vibeke Forsting, COWI Economics

Den alternative trængselskommission. .. eller et bud på hvordan vi også kan løse trængselsproblemerne. Vibeke Forsting, COWI Economics Den alternative trængselskommission.. eller et bud på hvordan vi også kan løse trængselsproblemerne Vibeke Forsting, COWI Economics 1 Disposition Agenda 1. Definitioner og fakta om trængsel 2. Et tanke-eksperiment

Læs mere

Muligheder i klimaplaner. Tomas Sander Poulsen tsp@planmiljoe.dk

Muligheder i klimaplaner. Tomas Sander Poulsen tsp@planmiljoe.dk Muligheder i klimaplaner Tomas Sander Poulsen tsp@planmiljoe.dk Hvorfor er virksomhederne med i C20? Overvej virksomhedens motivation for klimaarbejdet Er virksomheden en SME, en first mover, en koncern

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Christian Ege, formand. Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008

Christian Ege, formand. Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008 Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008 Mere brændstoføkonomiske biler Hybrid- og plug-in hybrid biler Elbiler Brintbiler? Biobrændstof? Bedre biler forudsætter øget brug af økonomiske virkemidler på

Læs mere

Brændstoffer til løsning af transportens klima- og miljøudfordringer. Michael Mücke Jensen Teknik- og Miljøchef Energi- og olieforum

Brændstoffer til løsning af transportens klima- og miljøudfordringer. Michael Mücke Jensen Teknik- og Miljøchef Energi- og olieforum Brændstoffer til løsning af transportens klima- og miljøudfordringer Michael Mücke Jensen Teknik- og Miljøchef Energi- og olieforum Disposition Flytrafikken Skibstransporten Vejtransporten opsummering

Læs mere

Region Hovedstadens arbejde med fremme af elbiler. Punkter. - Baggrund. - Organisering. - Aktiviteter. - Erfaringer

Region Hovedstadens arbejde med fremme af elbiler. Punkter. - Baggrund. - Organisering. - Aktiviteter. - Erfaringer Region Hovedstadens arbejde med fremme af elbiler Sekretariatschef Kåre Albrechtsen, Region Hovedstaden, Copenhagen Electric Punkter - Baggrund - Organisering - Aktiviteter - Erfaringer Baggrund Klimastrategi

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt NOTAT Miljøteknologi J.nr. mst-5200-00056 Ref. Kaasm/CLF Den 16. januar 2015 Rammenotat til Folketingets Europaudvalg og Miljøudvalg vedr. Kommissionens

Læs mere

BFH El-Bil. Den mobile information. FM enheden. Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital. El-biler status rapport august 2014.

BFH El-Bil. Den mobile information. FM enheden. Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital. El-biler status rapport august 2014. BFH El-Bil Den mobile information FM enheden Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Region Hovedstaden statusrapport aug. 2014... 3 Bispebjerg og statusrapport august 2014... 6 El-bil drift... 6 Den mobile information...

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Landsdækkende koncept og minimumskrav til Grøn Butik

Landsdækkende koncept og minimumskrav til Grøn Butik Landsdækkende koncept og minimumskrav til Grøn Butik (Revideret maj 2010) Formål Formålet med det landsdækkende koncept Grøn Butik er at motivere butikker til et større fokus på miljø og energiforbrug

Læs mere

Udkast, revideret 28/3-2014

Udkast, revideret 28/3-2014 28-03-2014 Udkast, revideret 28/3-2014 Scenarier til køreplan for udfasning af fossile brændstoffer metode og beskrivelse Som en del af køreplanen udvikles scenarier for udfasning af fossile brændsler

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI Projektbeskrivelse 26. oktober 2011 Forebyggelse af ungdomskriminalitet Baggrund for projektet Udviklingen i ungdomskriminaliteten har gennemløbet en forandring gennem de seneste 20 år. De lovlydige er

Læs mere

Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG

Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG Indhold Tryghed ved DONG 4 Mål 7 Sådan arbejder DONG med KSM 8 Opfølgning 10 Organisation 12 3 Tryghed ved DONG DONG arbejder med olie og naturgas under høje tryk. Det

Læs mere

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 6 Arbejdsmiljøorganisation: Arbejdsmiljøleder Jan Sørensen

Læs mere

AM2014 Psykisk arbejdsmiljø, arbejdsmiljøledelsessystemer og certificering

AM2014 Psykisk arbejdsmiljø, arbejdsmiljøledelsessystemer og certificering AM2014 Psykisk arbejdsmiljø, arbejdsmiljøledelsessystemer og certificering Ph.d. og Associate Professor Pernille Hohnen, Aalborg Universitet Telefon: 60 86 52 63 Mail: hohnen@cgs.aau.dk Business Developer

Læs mere

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Borgerens Plan 2014-15 Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Region Sjælland [Skriv firmaets adresse] [Skriv telefonnummeret] [Skriv faxnummeret] Indhold Baggrund...

Læs mere

Ansøgningsskema til DDV s vedligeholdspris 2015

Ansøgningsskema til DDV s vedligeholdspris 2015 Nedenstående skema bedes udfyldt med flest mulige oplysninger, således at en bedømmelse vil kunne træffes efter de mest optimale forudsætninger for bedømmelseskomiteen. Skemaet består af 8 kriterier. Ved

Læs mere

Opgørelse af energisparetiltag inden for transport i energiselskabernes spareindsats

Opgørelse af energisparetiltag inden for transport i energiselskabernes spareindsats NOTAT 14. marts 2013 J.nr. 2598/1244-0021 Ref. jtj/pb/ Opgørelse af energisparetiltag inden for transport i energiselskabernes spareindsats Besparelser i transport indgår i aften af 13. november 2012 om

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi Energitjek Få mest muligt ud af din energi Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitetseffektivisering? Energitjek Et struktureret program for energioptimering Hvorfor energitjek? Et

Læs mere

REGISTRERING AF TRÆNGSEL

REGISTRERING AF TRÆNGSEL REGISTRERING AF TRÆNGSEL MED BLUETOOTH Finn Normann Pedersen Jens Peder Kristensen Management Konsulent, KeyResearch Direktør, KeyResearch fnp@keyresearch.dk jpk@keyresearch.dk +45 29 89 31 16 +45 22 23

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Luftkvalitetsplan for kvælstofdioxid (NO 2 ) i København/Frederiksberg, Aarhus og Aalborg. - Renere luft i byerne. Miljøstyrelsen

Luftkvalitetsplan for kvælstofdioxid (NO 2 ) i København/Frederiksberg, Aarhus og Aalborg. - Renere luft i byerne. Miljøstyrelsen Luftkvalitetsplan for kvælstofdioxid (NO 2 ) i København/Frederiksberg, Aarhus og Aalborg - Renere luft i byerne Miljøstyrelsen Februar 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Sammenfatning... 4 3.

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Transport i klimaplanen Hanne Hansen Wrisberg, Rambøll Annette Kayser, Københavns Kommune

Transport i klimaplanen Hanne Hansen Wrisberg, Rambøll Annette Kayser, Københavns Kommune Transport i klimaplanen Hanne Hansen Wrisberg, Rambøll Annette Kayser, Københavns Kommune Baggrund og formål: El, varme og transport er skyld i det største CO2-udslip i Danmark og flere og flere kommuner

Læs mere

Har I overblik over energiforbruget

Har I overblik over energiforbruget Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for energiledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Har I

Læs mere

Gas til transport. v/per Darger, Specialkonsulent Center for Biler og Grøn Transport

Gas til transport. v/per Darger, Specialkonsulent Center for Biler og Grøn Transport Gas til transport v/per Darger, Specialkonsulent Center for Biler og Grøn Transport Aktiviteter med gas i transport - Forsøgsprojekter - Måleprogram - Gaspartnerskab - TINV-gasnetværk - Flere fyldestationer

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Anbefalinger til miljøbevidste indkøb af køretøjer

Anbefalinger til miljøbevidste indkøb af køretøjer Anbefalinger til miljøbevidste indkøb af køretøjer v/ Kathrine Fjendbo Jørgensen 10.10.2012 Center for Grøn Transport Videns- og kompetencecenter Reduktion af vejtransportens CO2-udledning Synergi mellem

Læs mere

Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen

Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Vognmandsforretning Anders Bennedsen Drachmannsvej 7 6600 Vejen www.andersbennedsen.dk tlf: 40 19 31 13 cvr: 25 88 69 68 Indhold 1. Indledning...2

Læs mere

Fællesmøde om liquefied natural gas i danske havne

Fællesmøde om liquefied natural gas i danske havne Fællesmøde om liquefied natural gas i danske havne Status på arbejdet i IMO og ESSF Samarbejde mellem danske myndigheder Kosan Crisplant den 27. november 2014 Palle Kristensen Søfartsstyrelsen Indhold

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9 ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE Side 1 af 9 Forord I november 2010 gennemførte vi på SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) blandt alle institutionens medarbejdere.

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

!"#$% &'()'*+,+-./0!"#$%& '()*+*,("-*+./+) "),*#01"'+)1"#)1,0+.2',1

!#$% &'()'*+,+-./0!#$%& '()*+*,(-*+./+) ),*#01'+)1#)1,0+.2',1 !"#$% &'()'*+,+-./0!"#$%& '()*+*,("-*+./+) "),*#01"'+)1"#)1,0+.2',1 I'()'*+,+-.&'*2J. 0,)(GK/-.'+'2-,D'+%5+.&'*.=2:+%?/2= LM) I'()'*'./-.,+%?,2'2'.&,2>%/0D'*'2N.*'2.:+&'+*'2./-.>G;'2 =2:+%?/2=5*')%'2.=,).

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af biocovers på deponeringsanlæg og lossepladser

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af biocovers på deponeringsanlæg og lossepladser Bekendtgørelse om tilskud til etablering af biocovers på deponeringsanlæg og lossepladser I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2015 fastsættes: Kapitel 1 Bekendtgørelsens område

Læs mere

SEAP, Covenant of Mayors

SEAP, Covenant of Mayors SEAP, Covenant of Mayors Sustainable Energy Action Plan, Handleplan for Trekantområdet DATO: 20.07.2010 Baggrund Kommunerne i Trekantområdet besluttede i september 2009 at melde sig ind i EUinitiativet

Læs mere