Handlingsplan til forbedring af luftkvaliteten i Københavns Lufthavn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan til forbedring af luftkvaliteten i Københavns Lufthavn"

Transkript

1 Handlingsplan til forbedring af luftkvaliteten i Københavns Lufthavn

2 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Opsummering af identificerede handlinger der kan reducere forurening med UFP... 6 Medarbejderadfærd... 7 APU regler... 8 Medarbejderopmærksomhed... 9 Åndedrætsværn Job rokering lægning af handling grej Bedre handling grej Montering af partikelfiltre Udfasning af forurenende handling grej Miljørigtige personbiler Reducering af trafik lægning af CPH installationer Opstartsmærker/procedure Traktorering til RWY Taxikørsel på én motor Emhætte/blæser Vejrafhængige procedurer Rettidighed Parkering af ankommende fly lægning og målinger af luftforureningsparametre Kohorte undersøgelse af bagageportører lægning af viden om ultrafine partikler Udfasning af fly med gamle jetmotorer Nedsætte svovlindhold i flybrændstof Internationalt samarbejde Handlingsplan-luftkvalitet-CPH.docx Side 2

3 Indledning Københavns Lufthavne A/S (CPH) har siden 2007 arbejdet sammen med SAS og Novia om at forbedre luftkvaliteten i lufthavnen. Dette har til formål at sikre medarbejderne mindst mulige miljøbelastninger under arbejdet i lufthavnen og minimere påvirkningen af det eksterne miljø. Indsatsen for at nedbringe partikelforureningen, specielt med fokus på at reducere luftens indhold af ultrafine partikler, har i forløbet siden 2007 haft 3 indsatsområder: (målinger og fakta om luftkvaliteten i lufthavnen) Teknik (materiel fly, handling grej og udstyr i lufthavnen) Adfærd (kampagner, information og undervisning) Med baggrund i en rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi (2011), anerkender Københavns Lufthavn, at der periodevist er høje niveauer af ultrafine partikler i lufthavnen. DCE s grundige undersøgelser har vist, at der på relevante luftforureningsparametre ikke ses overskridelser af grænseværdier. Der er dog høje antal af ultrafine partikler, hvortil der ikke findes grænseværdier. Forureningsreduktionen betragtes som et fælles ansvar for alle aktører i lufthavnen. CPH søger derfor en åben, tværgående proces bl.a. ved at involvere aktørerne i workshops, statusmøder og løbende at involvere medarbejdere. CPH er, så vidt vides, den første internationale lufthavn der forsøger at nedbringe forureningen med specifik fokus på ultrafine partikler (UFP). Der er i 2011 foretaget en identificering af handlinger, der kan nedbringe forureningen. Handlingerne er identificeret af styregruppen for projektet, arbejdsmiljøgrupper i lufthavnen og 3F Kastrup, der repræsenterer egne medlemmer og medlemmer under Metal og VSL, samlet i Projekt Cleanair. Handlingerne er indsat i en prioriteringsmatrix, for at afklare effekt kontra indsats, således at der fokuseres på de lavest hængende frugter først og skabes forbedringer hurtigst muligt. Handlingsplan-luftkvalitet-CPH.docx Side 3

4 Figur Prioriteringsmatrix For at tilgå udfordringen med at nedbringe mængden af ultrafine partikler i lufthavnen systematisk, er første version af handlingsplanen udarbejdet med basis i ovenstående prioritering. Der es efter en årlig revision og denne version (Handlingsplan-luftkvalitet- CPH) er suppleret med forslag, som er indsamlet ved workshops, både ved inddragelse af medarbejdere og ledere. Handlingsplanen er således fundamentet for gennemførelse luftkvalitetsforbedringer. Handlingsplanen indeholder 25 projekter, som udspringer af de tidligere identificerede handlinger. De enkelte projekter gennemgås detaljeret i det følgende og med angivelse i forhold til 3 spor: Handlinger der skal give os mere viden - om ultrafine partikler er meget sparsomt, så det har været og er fortsat vigtigt at undersøge forureningens omfang og sundhedsskadelige effekter. Handlingsplan-luftkvalitet-CPH.docx Side 4

5 Handlinger der mindsker medarbejdereksponering på kort - Handlinger som nedbringer forureningsniveauet her og nu typisk adfærdsbetinget eller uhensmæssige indretninger. Handlinger der mindsker medarbejdereksponering på længere - Fremtidsorienterede løsninger, bl.a. med fokus på indretning af fly og indførelse af ny teknologi. Der er nedsat en projektorganisation for gennemførelse af handlingsplanen. De 25 projekter er fordelt til 4 arbejdsgrupper for gennemførelse. Projektorganisationens styregruppe og arbejdsgrupper er bemandet med repræsentanter fra de væsentligste aktører i lufthavnen. Styregruppens og arbejdsgruppernes formandskab, samt projektledelsen varetages af CPH, som også indkalder til møder i grupperne. Referencegruppen udgøres af væsentlige interessenter, herunder ovennævnte aktører, konsulenter, relevante myndigheder, eksterne samarbejdsparter, samt medarbejderrepræsentation via Projekt Cleanair. Figur Projektorganisation Handlingsplan-luftkvalitet-CPH.docx Side 5

6 Målinger og analyse Standpladsteknik og operationer Handling grej Adfærd 16. juli Opsummering af identificerede handlinger der kan reducere forurening med UFP Arbejds gruppe A.1 Medarbejderadfærd 2011 & A.2 APU regler 2011 & A.3 Medarbejderopmærksomhed A.4 Åndedrætsværn A.5 Job rokering 2015 H.1 lægning af handling grej gang årligt H.2 Bedre handling grej 2015 H.3 Montering af partikelfiltre H.4 Udfasning af forurenende handling grej Løbende ved indkøb 2015 H.5 Miljørigtige personbiler & H.6 Reducering af trafik 2014 S.1 lægning af CPH installationer 2011 & 2015 S.2 Opstartsmærker/procedure 2011 & 2013 S.3 Traktorering til RWY S.4 Taxikørsel på én motor 2011 & S.5 Emhætte/blæser S.6 Vejrafhængige procedurer S.7 Rettidighed 2011 S.8 Parkering af ankommende fly M.1 lægning og målinger af luftforureningsparametre 2011, & 2013 M.2 Kohorte undersøgelse af bagageportører 2011 & 2015 M.3 lægning af viden om ultrafine partikler 2010, 2011 & -13 M.4 Udfasning af fly med gamle jetmotorer M.5 Nedsætte svovlindhold i flybrændstof M.6 Internationalt samarbejde : Ikke defineret 2011 & & 2013 Projekt M.6 Internationalt samarbejde er medtaget som nyt projekt i handlingsplanen. Handlingsplan-luftkvalitet-CPH.docx Side 6

7 Medarbejderadfærd A.1 Medarbejderadfærd 2011 & Adfærd arbejdsgruppe Ændring af medarbejderadfærd, bl.a. ved information på arbejdsmiljømøder. Det skal være en naturlig del af adfærden, at slukke for alle typer maskiner 1) Kampagne for overholdelse af tomgangsregulativ. Modernisering af tidligere uddelt materiale 2) Skiltning ved CSRA vagterne. Nyt skilt, der opfordrer til at slukke motoren 3) Medarbejderinddragelse, flyvelederes efteruddannelse, CPH efteruddannelse af arbejdsmiljørepræsentanter og chefpiloter i SAS. 4) Adfærdsundervisning i forbindelse med erhvervelse af havnekort og kørselstilladelser, specielt med fokus på tomgangsregulativ. 5) Opfølgning på adfærdskampagner, herunder kontrol af stop motoren og APU kampagne 1) ) ) 2011 & 4) ) Handlingsplan-luftkvalitet-CPH.docx Side 7

8 APU regler A.2 APU regler 2011 & Adfærd arbejdsgruppe 100 % af APU kontroller skal vise overholdelse af APU-regler. CPH har etableret en procedure for indberetning af APU overtrædelser, hvor safety inspektører gennemfører kampagner til APU kontrol. Der udfyldes kontrolskema. Årsag til APU overtrædelser indrapporteres hvor overhovedet muligt - alternativt søges det klarlagt ved efterbehandling. CPH vil bruge informationen til aktivt at håndhæve reglerne overfor de luftfartsselskaber, som ikke overholder reglerne. Hvis der opleves svigtende eller manglende tekniske installationer og de kan være årsag til APU overtrædelser, skal årsag og udbedringsmuligheder klarlægges opgaven skal varetages i arbejdsgruppen for standpladsindretning og operationer 1) Der igangsættes oplysningskampagner vedr. APU regler, hvor personale på forpladsen gøres opmærksom på reglerne og udstyres med oplysningsflyers til uddeling til piloter. 2) Vurdering af kampagne effektivitet 1) 2011 & 2) Handlingsplan-luftkvalitet-CPH.docx Side 8

9 Medarbejderopmærksomhed A.3 Medarbejderopmærksomhed Adfærd arbejdsgruppe 2011 Sammenkøres med A.1 Fortsat fokus på problemstillingen vedr. ultrafine partikler, skal øge personalets opmærksomhed i forhold til små ændringer i adfærd, der kan reducere eksponeringen af den enkelte medarbejder. Adfærdsundervisning gøres til en del af erhvervelse af havnekort og kørselstilladelser, specielt med fokus på tomgangsregulativ Handlingsplan-luftkvalitet-CPH.docx Side 9

10 Åndedrætsværn A.4 Åndedrætsværn Adfærd arbejdsgruppe Vurdering af konsekvenser ved brug af personlige værnemidler. Der er ikke påbudt brug af åndedrætsværn som personligt værnemiddel, idet alle grænseværdier for målinger på gasser og partikler er overholdt. Styregruppen og arbejdsmiljøgrupperne har anbefalet, at løsningen ikke er at anvende masker på grund af arbejdets høje fysiske intensitet. Efter ønske fra enkelte medarbejdere, har SGH i juni 2011 tilbudt medarbejdere, at de for egen regning må anvende åndedrætsværn (filtermaske) i lufthavnen og at den enkelte medarbejder selv er ansvarlig for, at masken kun anvendes i de anbefalede max-timer (3 timer dagligt). Afklare hvilke typer masker der fjerner eller reducerer UFP Handlingsplan-luftkvalitet-CPH.docx Side 10

11 Job rokering A.5 Job rokering 2015 CPH ansvar Adfærd arbejdsgruppe 2015 Fastholde kompetence Afklaring af muligheder til en fælles jobpulje for lufthavnens virksomheder. Kan der evt. oprettes en lufthavnsspecifik jobdatabase. Handlingsplan-luftkvalitet-CPH.docx Side 11

12 lægning af handling grej H.1 lægning af handling grej gang årligt Handling grej arbejdsgruppe Løbende én gang årligt Der er siden 2007 foretaget årlige audits af alt lufthavnsgrej over 3500 kg. Dette er gjort med baggrund i samarbejdsaftalen for grønt grej, der definerer hvad der kan betegnes som grønt grej. Herudover er der foretaget kortlægning af forskellige typer køretøjers udledning af ultrafine partikler i forbindelse med audit jf. Grønt Grej teknikgruppe. Det er ved denne kortlægning konstateret, at en motor efter Euro V norm ikke har lavere udledning af ultrafine partikler, end f.eks. en ældre motor (Euro III) med velfungerende partikelfilter. Det undersøges løbende om handling grej kan udskiftes med bedre teknologi, hvor emissionerne, herunder ultrafine partikler, nedbringes. Redegøre for effekten af partikelfiltre. Konklusionen er, at der på dieselkøretøjer skal monteres et virksomt partikelfilter, før luftforureningen nedbringes mærkbart. Der er typer af køretøjer, hvor partikelfilter ikke vurderes at være virksomt pga. kørselsmønster, f.eks. pushback traktorer og maskiner som kun bruges ved lave omdrejninger i længere perioder Handlingsplan-luftkvalitet-CPH.docx Side 12

13 Bedre handling grej H.2 Bedre handling grej 2015 Handling grej arbejdsgruppe 2015 Der er i styregruppen for luftkvalitet på apron vedtaget at skærpe definitionen for grønt grej og der indføres en ny kategori, kaldet ultra grønt grej (UG). Den nuværende definition fremgår herunder: Den nye kategori implementeres over 3 år, herefter vil den nuværende definition for grønt grej udgå. Ultra grønt grej defineres som: El drevet Hybridteknologi, hvor forbrændingsmotorer kun anvendes som generator til en elmotor (Plug-in hybrid) Dieseldrevet med lukket partikelfilter Ny teknologi, som kan dokumentere ren udstødning, f.eks. brændselsceller eller gas (skal godkendes af styregruppen) 1) Opgørelse over eksisterende ultra grønt grej 2) Fastlægge mål for ultra grønt grej 1) 2) Handlingsplan-luftkvalitet-CPH.docx Side 13

14 Montering af partikelfiltre H.3 Montering af partikelfiltre Løbende ved indkøb Handling grej arbejdsgruppe Løbende ved indkøb Montering af partikelfiltre hvor det er praktisk muligt. Partikelfiltre til dieseldrevne maskiner er en del af grønt grej aftalen og definitionen skærpes, således at kun lukkede filtre betragtes som grønt grej. Der skal afklares om og hvilke filtre, der kan anvendes på lufthavnens køretøjer Handlingsplan-luftkvalitet-CPH.docx Side 14

15 Udfasning af forurenende handling grej H.4 Udfasning af forurenende handling grej 2015 Handling grej arbejdsgruppe 2015 Udfasningen foretages løbende jf. grønt grej aftalen. Aftalens definition for grønt grej skærpes over de næste 3 år. Handlingsplan-luftkvalitet-CPH.docx Side 15

16 Miljørigtige personbiler H.5 Miljørigtige personbiler & Handling grej arbejdsgruppe 2020 Program for miljørigtige personbiler. Køretøjer under 3500 kg er ikke omfattet af grønt grej aftalen, men det vil på længere blive vurderet om disse skal omfattes af denne. Umiddelbart er det ikke meningen, da udskiftningen af disse køretøjer oftest foregår hurtigere end ved lufthavnens specialkøretøjer. 1) Vurdering af hvilke definitioner vognparken skal leve op til, for at blive betragtet som mere miljørigtig. 2) Arbejdsgruppen undersøger, hvilken infrastruktur der er nødvendig til miljørigtige personbiler, både landside og airside. Udfra behovet udarbejdes en plan for infrastruktur forbedringer (f.eks. lade kapacitet for elbiler og tankning af alternative brændstoffer). 1) 2) 2013 Handlingsplan-luftkvalitet-CPH.docx Side 16

17 Reducering af trafik H.6 Reducering af trafik 2014 Handling grej 2014 Reducering af trafik med handling grej på lufthavnens forplads. Det skal undersøges om trafikken kan planlægges smartere Er der mulighed for at prioritere brugen af handling grej, således at kørsel/unødig transport minimeres Kan der indføres deling af grej (fælles grej pulje) Reducering af ankomster og afgange med fly vil nedbringe forureningen. Det er dog i modstrid med formålet om at drive CPH, at reducere trafikken med fly denne udgår i de fremtidige vurderinger. Handlingsplan-luftkvalitet-CPH.docx Side 17

18 lægning af CPH installationer S.1 lægning af CPH installationer 2011 & 2015 Standpladsteknik og operationer arbejdsgruppe 1) 2) ) 4) ) 2014 Styrke funktionen af standpladserne for at reducere anvendelsen af APU. 1) PCA udbedring på finger C, fase 1 (Sommer m 3 med 5-7 grader) 2) PCA udbedring på finger C, fase 2 (Sommer 2015: m 3 med 0-3 grader) I forbindelse med broudskiftninger opgraderes de tekniske installationer, således at samtlige 400 Hz strømforsyninger vil være placeret i terræn. Udskiftningsrækkefølgen er planlagt som følger: 3) B5: Skiftet B Skiftet B16: Skiftet A15: Start 25/6-12 A1 Start 6/8-12 C2 Start 17/9-12 D4: Start 29/ ) A9, A11, A17, C28, (A04, A06, A08, kun udskiftning af bro) 5) B9 og A14 (Standpladser forsynes via kabelbom, som flyttes til brønd) 1) På kort er det ambitionen, at fjerne de ældste og mest forurenende dieseldrevne GPU er. CPH har derfor indkøbt el baserede mobile GPU er til de områder af lufthavnen, hvor der findes gamle dieseldrevne GPU er. Det forventes, at anvendelsen af diesel GPU kan nedbringes med ca. 80 %. På langt søges der løsninger der primært er baseret på faste installationer med groundpower på de standpladser hvor der er behov. Handlingsplan-luftkvalitet-CPH.docx Side 18

19 2) Der foretages en kortlægning af lufthavnens standpladsinstallationer, for at afgøre om der er noget der skal forbedres eller ændres. Der gennemføres målrettede temperaturmålinger af køle-/varmeanlægget til fly sammen med de luftfartsselskaber der mener, at CPH s anlæg ikke giver dem den fornødne komforttemperatur i flyene. Ud fra disse målinger, kan det afgøres om der er fejl, enten af teknisk eller adfærdsmæssig karakter, som kan identificeres og justeres. 1) (Mobile GPU enheder installeret og verificering af reduceret brug af Diesel GPU) 2) 2011 (lægning af PCA installationer) Handlingsplan-luftkvalitet-CPH.docx Side 19

20 Opstartsmærker/procedure S.2 Opstartsmærker/procedure 2011 & 2013 Standpladsteknik og operationer arbejdsgruppe 2013 CPH har igangsat en analyse af opstartsprocedurer og indretning af forpladsområdet, som skal give viden om der er mulighed for at flytte opstartspositioner. Der udarbejdes en model, som skal kunne vise muligheder for ændringer og hvilke kapacitetsmæssige konsekvenser det medfører. 1) Et forsøg gennemført med lukning af TWY M for opstarter. Lukning af opstartsmærker har ikke en positiv effekt på antallet af ultrafine partikler. Der er få større forsinkelser, der påvirker regulariteten, men der skabes mange små forsinkelser, som giver en væsentlig forøgelse af APU og motor brug. Analyserne for ultrafine partikler viser, at forureningen ikke mindskes lokalt af, at fly flyttes længere ud ved opstart. 2) Bugsermanualen er opdateret, således at flere standpladser på finger A har restriktioner for motoropstart. 3) Der undersøges om der er samme muligheder for standpladser i Mikegården. 1) 2011 (Forsøg med opstartsmærker) 2) (Bugser manual) 3) Handlingsplan-luftkvalitet-CPH.docx Side 20

21 Traktorering til RWY S.3 Traktorering til RWY Standpladsteknik og operationer arbejdsgruppe Fremtidige muligheder undersøges - Teknologiudviklingen følges. Fjernstyret towing truck Taxibot Elmotor til hoved eller næsehjul, f.eks. wheeltug eller Airbus forsøg, hvor elmotoren drives af en APU eller brændselscelle. Bugsering til RWY er ikke umiddelbart tilgængelig, da fuldtlastede fly, ifølge Airbus og Boeing, ikke kan/må bugseres over store afstande. Analyse af operationelle konsekvenser, herunder safety forhold og kapacitetsmæssig reduktion. Handlingsplan-luftkvalitet-CPH.docx Side 21

22 Taxikørsel på én motor S.4 Taxikørsel på én motor 2011 & Standpladsteknik og operationer arbejdsgruppe CPH anbefaler alle ankommende luftfartsselskaber, at foretage taxi kørsel med kun én motor (to motorer for maskiner med fire motorer). Anbefalingen skal fremgå af AIP. I et generelt fuel besparelsesprogram praktiserer SAS at slukke den ene motor ved taxi kørsel til gate efter landing. Dette er en intern operationel anbefaling, når det er teknisk og operationel muligt. 1) Undersøge om der er en målbar effekt for antallet af ultrafine partikler. 2) Undersøge om det giver operationelle konsekvenser (Airbus, Boeing, piloter) 1) (Målinger på single engine taxi) 2) 2011 (Operationelle konsekvenser) Handlingsplan-luftkvalitet-CPH.docx Side 22

23 Emhætte/blæser S.5 Emhætte/blæser Standpladsteknik og operationer arbejdsgruppe Forslag om konstruktion af en ventilationsløsning på lufthavnens forpladsområde, som kan rense luften eller fortynde forureningen ved kraftigt sug/ventilation. Løsningerne vil være meget energikrævende og medføre afledte arbejdsmiljø og safety udfordringer. Effekten må antages at være minimal. Kildereduktion prioriteres over afhjælpende tiltag. Handlingsplan-luftkvalitet-CPH.docx Side 23

24 Vejrafhængige procedurer S.6 Vejrafhængige procedurer Standpladsteknik og operationer arbejdsgruppe 2014 Ud fra undersøgelsesresultater, herunder modelsimulering af forureningsspredningen på forpladsen, skal det vurderes om der kan tages højde for placering af fly i forhold til gunstige og ugunstige vejrsituationer. Risikovurdering på differentieret pushback, f.eks. forskellige opstartspositioner i forhold til vindretning skal afklare om det er forsvarligt at udføre 2013 Handlingsplan-luftkvalitet-CPH.docx Side 24

25 Rettidighed S.7 Rettidighed 2011 Standpladsteknik og operationer arbejdsgruppe 2011 Der søges løsninger, hvor der undgås ventetid for både fly og handling grej i tomgang: Fokus på On time : % AF delays (over 15 min) skal nedbringes fra 500/år til 300/år Handlingsplan-luftkvalitet-CPH.docx Side 25

26 Parkering af ankommende fly S.8 Parkering af ankommende fly Standpladsteknik og operationer arbejdsgruppe 2013 CPH og Naviair undersøger om der er mulighed for at fjernparkere ankommende fly og bugsere dem på plads ved gaten i tilfælde af ventetid for ankomst - Forhindre unødig brug af jetmotor i gårdene Vurdere ekstrabehov for handling, f.eks. om der er behov for flere bugsertraktorer og de afledte omkostninger for luftfartsselskaber - Vurdering af operationelle og økonomiske konsekvenser 2013 Handlingsplan-luftkvalitet-CPH.docx Side 26

27 lægning og målinger af luftforureningsparametre M.1 lægning og målinger af luftforureningsparametre 2011, & 2013 Målinger og analyse arbejdsgruppe CPH fortsætter målingerne på den stationære målestation ved standplads B4 og på luftkvalitetsmålestation Vest. Der foretages løbende målinger med håndholdt partikelmåler. 1) Der er gennemført målinger på stationære målestationer i lufthavnen, som har vist et højt niveau af ultrafine partikler. DCE s målinger fra på B4 viser, at det gennemsnitlige niveau er 2-3 gange højere end gennemsnittet på HCAB 2) Der er gennemført supplerende målinger med håndholdt måleudstyr for at kortlægge medarbejder eksponeringen. Der er generelle gennemsnit på UFP på forpladsen ved person målinger - Målinger på HCAB har niveauer på i myldretiden Generelle konklusioner på målinger Flymotorer og APU giver høj og diffus baggrundsforurening Handling grej (diesel) giver høje lokale forureninger Vindforhold er meget afgørende for kildespredningen Indendørs, hvor der er aktiv ventilation, er der ikke målt forhøjede niveauer 3) indkøbes og opsættes nyt, fast måleudstyr på station Vest og B4 4) (evt. 2013): Emissionsmodel af spredning af UFP i Københavns Lufthavn 5) gennemføres supplerende målinger i CSRA vagterne 6) gennemføres supplerende målinger i opholdsrum 1) ) 2011 & 3) 4) (2013) 5) 6) Handlingsplan-luftkvalitet-CPH.docx Side 27

28 Kohorte undersøgelse af bagageportører M.2 Kohorte undersøgelse af bagageportører 2011 & 2015 Målinger og analyse arbejdsgruppe 2015 Undersøgelsen skal afdække, om medarbejdere der har været ansat i lufthavnen på airside, har et større sygelighed end tilsvarende medarbejdergrupper på andre arbejdspladser. 1) Før en egentlig undersøgelse (kohorte) kan igangsættes skal der frigives midler til arbejdet og ansøgningsmaterialet hertil er udarbejdet. 2) Arbejdsmiljømedicinsk klinik på Bispebjerg hospital indsamler data til forundersøgelse af helbredspåvirkninger. 1) ) Handlingsplan-luftkvalitet-CPH.docx Side 28

29 lægning af viden om ultrafine partikler M.3 lægning af viden om ultrafine partikler 2010, 2011 & -13 Målinger og analyse arbejdsgruppe CPH følger løbende debatten og udviklingen indenfor kortlægning og risikovurderinger af ultrafine partikler. 1) Det Danske Handelskammer i EU foretager har foretaget en kortlægning af viden i andre EU medlemsstater i relation til problematikken for partikelforurening i lufthavne. Der er ikke fundet specifik viden om undersøgelser af ultrafine partikler i relation til lufthavne. 2) ACI er informeret om UFP i CPH. 3) Analyse af den kemiske sammensætning af UFP i lufthavnen. 4) SEPIA SEnsing nano-particulates In Air: DTU Nanotech og NFA har søgt højteknologifonden om støtte til et projekt om udvikling af en teknologi til specifik detektion og kvantificering af nanopartikler i luft. CPH er partner og stiller både medarbejderressourcer, samt faciliteter til rådighed. 1) ) ) 4) (Afslag på ansøgning fra Højteknologifonden) Handlingsplan-luftkvalitet-CPH.docx Side 29

30 Udfasning af fly med gamle jetmotorer M.4 Udfasning af fly med gamle jetmotorer Målinger og analyse arbejdsgruppe Påvirkning af luftfartselskaber til at vælge bedre motorer ved udskiftning. Arbejdet med udskiftning af flyflåde håndteres i respektive flyselskaber. Vigtigt i bestræbelserne på at mindske udslip, men ikke en direkte aktivitet som varetages i projektorganisationen Der er ikke foretaget en decideret kortlægning af forskellige motorers, hhv. nye og ældre jetmotorers, udledning af ultrafine partikler. Effekten af udfasningen er ikke kendt. En definition af bedre motorer er nødvendig Undersøge om der findes viden specifikt for jetmotorer og UFP Handlingsplan-luftkvalitet-CPH.docx Side 30

31 Nedsætte svovlindhold i flybrændstof M.5 Nedsætte svovlindhold i flybrændstof 2011 & -13 Målinger og analyse arbejdsgruppe Der er indikationer for at ultrafine partikler har en sammenhæng med indhold af svovl i brændstof, herunder jetfuel. Test på flymotorer er nødvendig for afklaring af en evt. effekt. Det skal vurderes om der kan foretages undersøgelser af dette. 1) Test af alternativt brændstof med lavt svovlindhold til handling grej (Ecopar) testet på 2 CPH køretøjer Gennemført med utilfredsstillende resultat i forhold til udledning ultrafine partikler. 2) Ved udvikling og brug af alternative bæredygtige brændstoffer bør UFP niveauet løbende undersøges i sammenligning med konventionelt brændstof 1) ) -13 Handlingsplan-luftkvalitet-CPH.docx Side 31

32 Internationalt samarbejde M.6 Internationalt samarbejde 2011 & 2013 Målinger og analyse arbejdsgruppe 2013 At skabe kendskab til problemet, således at der kan skabes momentum for problemløsning, specielt med fokus på de tungere og langede løsninger. Dermed skabes et bredere grundlag for erfaringsudveksling og viden. Involvering internationale luftfartsinteressenter, i lufthavnssammenhæng er det ACI. Derudover bør ICAO (CAEP), ECAC, N-ALM og IATA informeres. CPH støtter Den Sociale Dialog, som har frigivet midler til at 3F kan informere deres europæiske søsterorganisationer 201 ACI og N-ALM er informeret. 201 ACI og EU-parlamentarikere fra rød/grøn liste. Handlingsplan-luftkvalitet-CPH.docx Side 32

Handlingsplan til forbedring af luftkvaliteten i Københavns Lufthavn

Handlingsplan til forbedring af luftkvaliteten i Københavns Lufthavn Handlingsplan til forbedring af luftkvaliteten i Københavns Lufthavn Indledning Københavns Lufthavne A/S (CPH) har siden 2007 arbejdet med at reducere sundhedsskadelige udstødningsgasser. Dette har til

Læs mere

Handlingsplan til forbedring af luftkvaliteten i Københavns Lufthavn

Handlingsplan til forbedring af luftkvaliteten i Københavns Lufthavn Handlingsplan til forbedring af luftkvaliteten i Københavns Lufthavn Jesper Jacobsen Miljøafdelingen Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770 Kastrup Tel: +45 32 31 32 31 Email: maf@cph.dk

Læs mere

Indsats mod ultrafine partikler i lufthavnen

Indsats mod ultrafine partikler i lufthavnen Indsats mod ultrafine partikler i lufthavnen Ingen skal blive syge af at gå på arbejde i Københavns Lufthavn. Vi gør alt, hvad vi kan, for at minimere den luftforurening, der er forbundet med at arbejde

Læs mere

Samrådsspørgsmål B, stillet den 17. september 2015 efter ønske fra Christian Juhl (EL).

Samrådsspørgsmål B, stillet den 17. september 2015 efter ønske fra Christian Juhl (EL). Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 27 Offentligt T A L E Samråd om arbejdsmiljø og partikelforurening i Københavns Lufthavn i Beskæftigelsesudvalget den 20. oktober 2015

Læs mere

Partikelforurening i lufthavne - Sundhedsrisici og forebyggelse

Partikelforurening i lufthavne - Sundhedsrisici og forebyggelse Partikelforurening i lufthavne - Sundhedsrisici og forebyggelse Kåre Press-Kristensen Seniorrådgiver, luftkvalitet Det Økologiske Råd (+45) 22 81 10 27 Karp@env.dtu.dk Luftforurening og arbejdsmiljø 8-10

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Luft(-forurening) Færre partikler fra trafikken Kvælstofdioxid Baggrund for data om luftforurening November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen www.kk.dk/miljoeregnskab

Læs mere

Case study 1 Partikler fra flymotorer i Københavns Lufthavn

Case study 1 Partikler fra flymotorer i Københavns Lufthavn Case study 1 Partikler fra flymotorer i Københavns Lufthavn Karsten Fuglsang, FORCE Technology, TINV Målekampagner udført for Københavns Lufthavne A/S i 2013-2014 af: Thomas Rosenørn, FORCE Technology

Læs mere

CO 2 -tiltag her og nu

CO 2 -tiltag her og nu For en bæredygtig transport CO 2 -tiltag her og nu Citylogistik og grøn transport v/dorte Kubel, civilingeniør Agenda Hvad er grøn transport? Grøn Transportvision DK CO2 og luftforurening i byer Virkemidler

Læs mere

Samrådsspørgsmål K, L og M om bagagehåndteringen i Københavns Lufthavn, Kastrup. Samrådsspørgsmål

Samrådsspørgsmål K, L og M om bagagehåndteringen i Københavns Lufthavn, Kastrup. Samrådsspørgsmål Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del endeligt svar på samrådsspørgsmål 77 Offentligt Samrådsspørgsmål K, L og M om bagagehåndteringen i Københavns Lufthavn, Kastrup Samrådsspørgsmål K,L og M Samrådsspørgsmål

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

De- & Anti-icing af fly 01 OKT 14 30 APR 15.

De- & Anti-icing af fly 01 OKT 14 30 APR 15. De- & Anti-icing af fly 01 OKTT 14 30 APR 15. 6. DA/Brugervejledning de/anti-icing af fly. 1. Generelle vilkår Denne vejledning omhandler operationelle retningslinjer for de/anti-icing i Københavns Lufthavn.

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00647 Ref. clben/hecla Dato: 4. januar 2016

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00647 Ref. clben/hecla Dato: 4. januar 2016 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00647 Ref. clben/hecla Dato: 4. januar 2016 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 14707204 Virksomhedstype Københavns

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Helbredsskader og partikelforurening i Københavns Lufthavn, Kastrup.

Helbredsskader og partikelforurening i Københavns Lufthavn, Kastrup. Populærvidenskabelig artikel, projekt nr. 22-2011-09 Helbredsskader og partikelforurening i Københavns Lufthavn, Kastrup. Charlotte Brauer 1, Karina Lauenborg Møller 2, Lau Caspar Thygesen 2, Sigurd Mikkelsen

Læs mere

Midttrafiks miljøkortlægning

Midttrafiks miljøkortlægning Midttrafiks miljøkortlægning Køreplanår 29/21 Januar 211 Indledning Forbedring af miljøet er et af Midttrafiks vigtige indsatsområder. Derfor har Midttrafik i efteråret 21 vedtaget en miljøstrategi, der

Læs mere

Partikelfiltre til dieselkøretøjer

Partikelfiltre til dieselkøretøjer Partikelfiltre til dieselkøretøjer Baggrund Partikler fra køretøjer, specielt dieselkøretøjer, udgør det største trafikskabte miljøproblem i byerne. En af de mest lovende tekniske løsninger til reduktion

Læs mere

Afgrænsning af definitionen "større entreprenørmaskiner"

Afgrænsning af definitionen større entreprenørmaskiner Afgrænsning af definitionen "større entreprenørmaskiner" Baggrund Københavns Borgerrepræsentation har vedtaget, at busser og lastbiler over 3½ tons samt større entreprenørmaskiner skal være udstyret med

Læs mere

Emission og teknologi 27. maj 2015

Emission og teknologi 27. maj 2015 Emission og teknologi 27. maj 2015 Lone Otto Teknisk Rådgivning lot@fdm.dk Agenda Luftforurening partikler. Syns- og emissionstest. Euronormer. Miljø plaketter og miljøzoner i byer. Udfordring med nyere

Læs mere

At-VEJLEDNING. D Maj Opdateret april Erstatter At-meddelelse nr af april Arbejdshygiejniske målinger

At-VEJLEDNING. D Maj Opdateret april Erstatter At-meddelelse nr af april Arbejdshygiejniske målinger At-VEJLEDNING D.7.1-2 Maj 2001 - Opdateret april 2015 Erstatter At-meddelelse nr. 4.30.1 af april 1993 Arbejdshygiejniske målinger Vejledning om målingstyper, brug af målinger samt vurdering af måleresultater

Læs mere

Køretøjsteknologier - Fremtidsscenarier for erhvervstransport. Henrik Tarp Sektionsleder, Motor- og Køretøjsteknik Teknologisk Institut

Køretøjsteknologier - Fremtidsscenarier for erhvervstransport. Henrik Tarp Sektionsleder, Motor- og Køretøjsteknik Teknologisk Institut Køretøjsteknologier - Fremtidsscenarier for erhvervstransport Henrik Tarp Sektionsleder, Motor- og Køretøjsteknik Teknologisk Institut Hvilke nye teknologier er på vej Videreudviklede konventionelle køretøjer

Læs mere

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi)

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

Manual for Standpladsklarering

Manual for Standpladsklarering Manual for Standpladsklarering Side 2 Indholdsfortegnelse: 1. Standpladsklarering generelt..side 3 2. Standpladsklarererens ansvar Side 4 3. Standpladskategorier...Side 5 4. Udførelse af standpladsklarering...side

Læs mere

Indhold. Afsnit Emne Side

Indhold. Afsnit Emne Side Indhold Afsnit Emne Side 7.1 Alarmering ved uheld/hændelser på airside... 7-2 Vigtige telefonnumre 7.2 Indberetningspligt... 7-2 7.3 Flyvesikkerheden i Københavns Lufthavn... 7-3 7.4 Håndtering af diverse

Læs mere

Forslaget har endnu ikke været behandlet i Rådet eller i Europa Parlamentet.

Forslaget har endnu ikke været behandlet i Rådet eller i Europa Parlamentet. Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 243 Offentligt Miljøteknologi J.nr. MST-502-00062 Ref. kaasm Den 8. december 2010 RED: VIBEJ 14.12.10 REVIDERET GRUND- og NÆRHEDSNOTAT til FMPU

Læs mere

partikelfiltre til lastbiler Erfaringer med

partikelfiltre til lastbiler Erfaringer med Miljø- og Planlægningsudvalget L 39 - Bilag 12 Offentligt Erfaringer med partikelfiltre til lastbiler Ove Holm, cheføkonom Ja til miljøzoner som i Sverige og som foreslået i Aalborg Afvejning af Miljø

Læs mere

Ikrafttrædelse for de forskellige Euro-normer samt planlagte revisioner fremgår af nedenstående tabel.

Ikrafttrædelse for de forskellige Euro-normer samt planlagte revisioner fremgår af nedenstående tabel. Europæiske udstødningsnormer for motorkøretøjer Civilingeniør Dorte Kubel, Miljøstyrelsen 1 Status for Euro-normer Euro-normer betegner de totalharmoniserede udstødningsnormer for motorer, der gælder i

Læs mere

Europæiske udstødningsnormer for motorkøretøjer

Europæiske udstødningsnormer for motorkøretøjer Europæiske udstødningsnormer for motorkøretøjer Indledning Status for Euro normer EU s temastrategi for luftforurening Nye normer for person- og varebiler (Euro 5/6) Kommende Euro normer Europæiske udstødningsnormer

Læs mere

Kravspecifikation. Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen

Kravspecifikation. Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen Region Hovedstaden udbud af mobilitetsplaner i hovedstadsregionen kravspecifikation version 1 - juli

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 28.2.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 1484/2008 af Catherine Le Comte, fransk statsborger, om virkningen af støj- og luftforurening

Læs mere

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009 Bilag 3. Første udkast til handlingsplaner Handlingsplan 1.1 ESCO Indsatsområde 1 Energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme Handlingsplan 1.1 ESCO I fastsættes en målsætning om, at Greve Kommune

Læs mere

Luftkvalitetsvurdering af SCRT på bybusser i København

Luftkvalitetsvurdering af SCRT på bybusser i København Trafikdage på Aalborg Universitet 22-23. august 20163 Luftkvalitetsvurdering af SCRT på bybusser i København Steen Solvang Jensen, Matthias Ketzel, Thomas Ellermann, Morten Winther, Aarhus Universitet,

Læs mere

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11-06-2014 Forfatter: Steen Solvang Jensen

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedens samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a, er en del af ledelsesberetningen i årsregnskabet for

Læs mere

Risikoen for en helbredsskade er en kombination af, hvor alvorlig helbredsskade der er fare for, og sandsynligheden for at den indtræffer.

Risikoen for en helbredsskade er en kombination af, hvor alvorlig helbredsskade der er fare for, og sandsynligheden for at den indtræffer. 13-12-2010 14:11 Arbejdspladsvurdering Procedure Definitioner Arbejdspladsvurdering (APV) er en systematisk vurdering af arbejdsmiljøet med henblik på at identificere og fjerne, reducere eller informere

Læs mere

November 2011 VEJEN TIL EN GRØNNERE OLLEKTIV TRAFIK. Gode råd til busselskaber som vil være grønnere

November 2011 VEJEN TIL EN GRØNNERE OLLEKTIV TRAFIK. Gode råd til busselskaber som vil være grønnere November 2011 VEJEN TIL EN GRØNNERE OLLEKTIV TRAFIK Gode råd til busselskaber som vil være grønnere 1 vejen til en grønnere kollektiv trafik 2 Indhold Spar på diesel og CO 2 -udslip 5 De rigtige dæk 6

Læs mere

CPH's FOD vision: Alle har ansvar for at holde lufthavnen ren og fjerne løse objekter på Airside, i eller omkring flytrafikerede områder.

CPH's FOD vision: Alle har ansvar for at holde lufthavnen ren og fjerne løse objekter på Airside, i eller omkring flytrafikerede områder. CPH's FOD vision: Alle har ansvar for at holde lufthavnen ren og fjerne løse objekter på Airside, i eller omkring flytrafikerede områder. Procedure til forebyggelse af FOD på Airside Side 2 CPH s FOD vision:

Læs mere

Low Visibility Procedure. Lokale Bestemmelser for Københavns Lufthavn Copenhagen Airport Local Regulations

Low Visibility Procedure. Lokale Bestemmelser for Københavns Lufthavn Copenhagen Airport Local Regulations Low Visibility Procedure Lokale Bestemmelser for Københavns Lufthavn Copenhagen Airport Local Regulations Februar 2012 Side 2 Indhold Bilag... 2 1. Indledning... 3 2. Definition... 3 3. Ansvarsfordeling...

Læs mere

Assens Kommunes. bilpolitik

Assens Kommunes. bilpolitik Assens Kommunes bilpolitik Assens Kommunes bilpolitik 1. Indledning og grundlag for bilpolitikken Assens Kommune benytter en større mængde køretøjer i forbindelse med levering af service og indsatser til

Læs mere

Miljøeffekt af ren-luftzoner i København

Miljøeffekt af ren-luftzoner i København Hvordan skal luftkvaliteten forbedres? 9. oktober20133 Miljøeffekt af ren-luftzoner i København Steen Solvang Jensen, Matthias Ketzel, Jørgen Brandt, Louise Martinsen, Thomas Becker, Morten Winther, Thomas

Læs mere

I lovforslaget er det nævnt, at miljøministeren fastsætter nærmere regler

I lovforslaget er det nævnt, at miljøministeren fastsætter nærmere regler Bilag 1 Teknik- og Miljøforvaltningen Miljøkontrollen NOTAT 14. juli 2006 Høringssvar om lovforslag om miljøzoner Journalnr. 001264-462209 Birte Busch Thomsen Miljøstyrelsen har den 28. juni 2006 fremsendt

Læs mere

Bilteknologi, nu og i fremtiden

Bilteknologi, nu og i fremtiden Bilteknologi, nu og i fremtiden 15. september 2010 René Mouritsen General Manager Kommunikation og kunder Toyota Danmark A/S Efterspørgsel efter alternative brændstoffer Udbud og efterspørgsel (olie) (millioner

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret. Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24.

Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret. Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24. Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24. september 2012 Køretøjsteknologi og luftforurening Lette køretøjer:

Læs mere

Trafikbestillerkonference, 13. juni 2014 Miljøarbejdet i Movia. Jakob Villien, Projektleder - Miljø

Trafikbestillerkonference, 13. juni 2014 Miljøarbejdet i Movia. Jakob Villien, Projektleder - Miljø Trafikbestillerkonference, 13. juni 2014 Miljøarbejdet i Movia Jakob Villien, Projektleder - Miljø jsv@moviatrafik.dk 1 Dagsorden Miljø og Trafikplan 2013 Arbejdet med miljø i Movia Teknologier/virkemidler

Læs mere

Trafikdage på Ålborg Universitet August Linie Køretøjsteknologi

Trafikdage på Ålborg Universitet August Linie Køretøjsteknologi Trafikdage på Ålborg Universitet. 25.-26. August 2003 8. Linie Køretøjsteknologi Overvejelser fra regeringens arbejdsgruppe om partikelforurening af Torkil Eriksen, Trafikministeriet 1 Indledning På baggrund

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0362 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0362 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0362 Bilag 2 Offentligt Notits Miljøteknologi J.nr. MST-501-00341 Ref. kaasm Den 27. september 2010 REVIDERET NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens

Læs mere

Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet. - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren

Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet. - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren Maj 2015 Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet Virksomheders

Læs mere

Elbiler: Miljø- og klimagevinster. Kåre Press-Kristensen Seniorrådgiver, luftkvalitet Det Økologiske Råd (+45)

Elbiler: Miljø- og klimagevinster. Kåre Press-Kristensen Seniorrådgiver, luftkvalitet Det Økologiske Råd (+45) Elbiler: Miljø- og klimagevinster Kåre Press-Kristensen Seniorrådgiver, luftkvalitet Det Økologiske Råd (+45) 22 81 10 27 karp@env.dtu.dk LUFTFORURENING 1) Gassen kvælstofdioxid (NO 2 ). - Primært fra

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0001 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0001 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0001 Bilag 1 Offentligt Miljøteknologi J.nr. 001-03680 Ref. kaasm, fleba Den 6. februar 2011 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Tilbagemelding - personbårne partikel- og GPS målinger Foretaget i Københavns Lufthavn i oktober 2012

Tilbagemelding - personbårne partikel- og GPS målinger Foretaget i Københavns Lufthavn i oktober 2012 Tilbagemelding - personbårne partikel- og GPS målinger Foretaget i Københavns Lufthavn i oktober 2012 Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg

Læs mere

Lovgivning om emissioner fra skibe

Lovgivning om emissioner fra skibe Lovgivning om emissioner fra skibe Dorte Kubel Civilingeniør Miljøstyrelsen Industri Ansvarsområder: Emissioner fra køretøjer og skibe Brændstoffer til køretøjer og skibe Lovgivning om emissioner fra skibe

Læs mere

Dansk Taxi Råds holdninger til omlægningen af registreringsafgiften for taxier

Dansk Taxi Råds holdninger til omlægningen af registreringsafgiften for taxier Skatteudvalget L 205 - Bilag 5 Offentligt Dansk Taxi Råd Dansk Taxi Råds holdninger til omlægningen af registreringsafgiften for taxier I skatteaftalen Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat foreslås

Læs mere

Målinger af ultrafine-partikler på udvalgte lokaliteter i Indre By og på Christianshavn

Målinger af ultrafine-partikler på udvalgte lokaliteter i Indre By og på Christianshavn Målinger af ultrafine-partikler på udvalgte lokaliteter i Indre By og på Christianshavn Miljøpunkt Indre By Christianshavn 216 Indhold Resumé... 3 Luftforureningens effekt på menneskers helbred... 3 Lovgivning

Læs mere

Agenda 21 Fokus miljø og klima

Agenda 21 Fokus miljø og klima Agenda 21 Fokus miljø og klima Teknik- og Miljøforvaltningen 2008 Indhold Prioritering af indsatsen...4 Projektidé - praktisk miljøledelse...5 Opstart af projektet...8 Organisering og forankring af projektet...9

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 212 Fredericia Kommune Som virksomhed Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Elforbrug... 4 Varmeforbrug... 6 Transport... 7 Klima... 8 Vandforbrug... 1 Forbrug af sprøjtemidler... 11 Indledning

Læs mere

Miljøbeskyttelse på Lufthavnen Hamborg

Miljøbeskyttelse på Lufthavnen Hamborg Miljøbeskyttelse på Lufthavnen Hamborg Energi, vand, luftkvalitet, drivhusgasser, tekniske løsninger Udo Bradersen // Hamborg // April 2017 Lufthavnen Hamborg i et overblik 16.5 m passagerer årligt (2016)

Læs mere

Sammen om bæredygtig transport i Danmark. På vej til renere luft og mindre forurening

Sammen om bæredygtig transport i Danmark. På vej til renere luft og mindre forurening Sammen om bæredygtig transport i Danmark På vej til renere luft og mindre forurening Sammen skaber vi en bæredygtig fremtid Vi kan gøre meget, men vi kan ikke gøre det alene. Staten og kommunerne har en

Læs mere

Etablering af miljøzoner i Danmark

Etablering af miljøzoner i Danmark Etablering af miljøzoner i Danmark (UOLQJ+YLG&2:, %DJJUXQG Miljøbelastningen fra transporten er i fokus, og der er er gennem de senere år iværksat en lang række tiltag, der sigter på at mindske transportens

Læs mere

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Mod en fossilfri fremtid Hvor er vi, hvor skal vi hen og hvordan når vi målet? Marie-Louise Lemgart, Klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Indhold. Afsnit Emne Side

Indhold. Afsnit Emne Side Indhold Afsnit Emne Side 2.1 Ordensregler... 2-2 2.2 Bygningsmæssige ændringer... 2-2 2.3 Opbevaring af farlige stoffer... 2-2 2.4 Anvendelse af vejsalt på airside... 2-2 2.5 Udtømning af vand på airside...

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 1 Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 Hvad fortæller tallene 4 Forbruget måles 6 Elforbrug 6 Varmeforbrug 8 Vandforbrug 10 Brændstofforbrug

Læs mere

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant TJEKLISTE Arbejdssted Adresse Arbejdsleder/kontaktperson Evt. arbejdsmiljørepræsentant Øvrige deltagere/ansatte Dato Sammenfatning af gennemgangen (beskriv selv hovedtrækkene) Årshjul Har I udarbejdet

Læs mere

Audit beskrivelser for PL

Audit beskrivelser for PL 3-4-1 V01 3-4-1 V02 3-4-1 V03 3-4-1 V04 3-4-1 V05 Er der etableret et system til regelmæssig kontrol af processerne? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig regelmæssig måling for processen med acceptgrænser.

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Spørgsmål og svar-guide om pcb, CO2 og efterklangstider

Spørgsmål og svar-guide om pcb, CO2 og efterklangstider Spørgsmål og svar-guide om pcb, CO2 og efterklangstider Hvad er pcb? Pcb er en gruppe af svært nedbrydelige organiske stoffer. I alt findes pcb i 209 forskellige varianter. Pcb kan i et vist omfang afdampe

Læs mere

Luftforurening fra biltrafikken i Hovedstadsområdet

Luftforurening fra biltrafikken i Hovedstadsområdet Trængselskommissionen Luftforurening fra biltrafikken i Hovedstadsområdet Steen Solvang Jensen, Matthias Ketzel, Thomas Ellermann, Jørgen Brandt Præsentation Hvad er effekterne af luftforurening? Hvordan

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87 Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS 18001 og bek. 87 Punkt Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal etablere og vedligeholde et arbejdsmiljøledelses-system

Læs mere

Luft- og støjforurening i Søgaderne

Luft- og støjforurening i Søgaderne Luft- og støjforurening i Søgaderne Kåre Press-Kristensen Det Økologiske Råd Tlf. 22 81 10 27 kpk@env.dtu.dk Den næste times tid - Partikelforurening i Søgaderne - Støjforurening i Søgaderne - Forurening

Læs mere

Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere

Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariatet: Vester Søgade 12

Læs mere

En ny energiaftale og transportsektoren. Kontorchef Henrik Andersen

En ny energiaftale og transportsektoren. Kontorchef Henrik Andersen En ny energiaftale og transportsektoren Kontorchef Henrik Andersen Energipolitiske milepæle frem mod 2050 2020: Halvdelen af det traditionelle elforbrug er dækket af vind VE-andel i transport øges til

Læs mere

Ren luft til danskerne Miljøopgradering med effektiv emissionsteknologi

Ren luft til danskerne Miljøopgradering med effektiv emissionsteknologi Ren luft til danskerne Miljøopgradering med effektiv emissionsteknologi Agata Bialy Amminex Emissions Technology A/S Om Amminex 6500 m 2 Production & refilling site Dansk CleanTech-firma; stiftet i 2005

Læs mere

Bæredygtigt byggeri. Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09. Pernille Hedehus

Bæredygtigt byggeri. Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09. Pernille Hedehus Bæredygtigt byggeri Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09 Pernille Hedehus Dagens tekst Hvad taler vi om, når vi taler bæredygtighed? Hvorfor skal vi beskæftige os med det? Hvordan ser det ud for byggeprojekter?

Læs mere

Arbejdsmiljø og sygefravær

Arbejdsmiljø og sygefravær Tema om sygefravær Alle på en arbejdsplads bliver berørt af sygefravær. Enten direkte ved egen sygdom eller indirekte, når kolleger er syge. For at minimere sygefraværet skal der ses nærmere på årsagerne

Læs mere

Miljøstyrelsen mst@mstmst.dk. Sagsnr. 2010-16212. Att.: Christian Lange Fogh clf@mst.dk. Dokumentnr. 876604

Miljøstyrelsen mst@mstmst.dk. Sagsnr. 2010-16212. Att.: Christian Lange Fogh clf@mst.dk. Dokumentnr. 876604 Miljøstyrelsen mst@mstmst.dk Att.: Christian Lange Fogh clf@mst.dk Luftkvalitetsplan for kvælstofdioxid NO 2 i København/Frederiksberg, Århus og Aalborg Sagsnr. 2010-16212 Dokumentnr. 876604 Københavns

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen for vurdering af fremtidig anvendelse af bane 12/30 i Københavns Lufthavn, Kastrup

Rapport fra arbejdsgruppen for vurdering af fremtidig anvendelse af bane 12/30 i Københavns Lufthavn, Kastrup Rapport fra arbejdsgruppen for vurdering af fremtidig anvendelse af bane 12/30 i Københavns Lufthavn, Kastrup Maj 2003 Side Indholdsfortegnelse 2 1. Indledning, vurderinger og konklusioner 3 2. Arbejdsgruppens

Læs mere

Krav til kombinationssystemer Opfølgning på klimaaftalen Kort overblik gas over til transport

Krav til kombinationssystemer Opfølgning på klimaaftalen Kort overblik gas over til transport Krav til kombinationssystemer Opfølgning på klimaaftalen Kort overblik gas over til transport Niels-Anders Nielsen, Chefkonsulent Center for Biler og Grøn Transport Temadag: Emissionssystemer til tunge

Læs mere

Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011

Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011 Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011 1 CO 2 -udledning i Gentofte Kommune Gentofte Kommune indgik i maj 2009 aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive Klimakommune. Herved

Læs mere

Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne?

Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne? N a b o i n f o r m at i o n o m O v n l i n j e 5 Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne? Derfor bygger vi en ny ovnlinje Ovn, kedel og røggasrensningsanlæg

Læs mere

Luft- og støjforureningen på Gasværksvejens skole

Luft- og støjforureningen på Gasværksvejens skole Luft- og støjforureningen på Gasværksvejens skole Projektleder: Kåre Press-Kristensen, Civilingeniør, Ph.D., HD(A) Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N Indledning Nærværende afrapportering

Læs mere

Miljøzone i København

Miljøzone i København Miljøzone i København Af Civilingeniør Annette Kayser & Cand. Techn. Soc. Vibeke Forsting Københavns Kommune, Vej & Park Trafikdage på Aalborg Universitet 2004 1 Baggrund Partikelforureningen fra trafikken

Læs mere

Identificering og imødegåelse af farer og risici

Identificering og imødegåelse af farer og risici dato 05.11.2012 Side 1 af 5 Identificering og imødegåelse af farer og risici Formål: At sikre, at risici bliver vurderet og at der tages passende forholdsregler til at imødegå ulykker og andre arbejdsmiljøbelastninger.

Læs mere

Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden

Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden Konference om omstillinger i den dieseldrevne, professionelle transport Christiansborg, 27. maj 2008 Asger Myken, DONG Energy asgmy@dongenergy.dk 1 Disposition

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Transport- og Turismeudvalget 28.1.2011 2010/0301(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Transport- og Turismeudvalget til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed om forslag

Læs mere

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet Sådan bliver din transport grøn Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet TRANSPORTEN ER EN KLIMASYNDER Vognparken Transport er en af

Læs mere

Indhold. Afsnit Emne Side

Indhold. Afsnit Emne Side Indhold Afsnit Emne Side 5.1 Flyhandling under ekstreme vejrforhold... 5-2 5.2 Standpladsklarering... 5-2 5.3 Anvendelse af broer på standpladser... 5-2 5.4 Krav til brooperatøren... 5-2 5.5 Flyankomst...

Læs mere

LUFTKVALITET BUTIKSCENTER PÅ HER- LEV HOVEDGADE 17

LUFTKVALITET BUTIKSCENTER PÅ HER- LEV HOVEDGADE 17 Til NVP Nordic Property Vision Dokumenttype Notat Dato November 2012 LUFTKVALITET BUTIKSCENTER PÅ HER- LEV HOVEDGADE 17 LUFTKVALITET BUTIKSCENTER PÅ HERLEV HOVEDGADE 17 Revision V1 Dato 09-11-2012 Udarbejdet

Læs mere

Elever som ambassadører for tryg cykeltrafik

Elever som ambassadører for tryg cykeltrafik Elever som ambassadører for tryg cykeltrafik Baggrund En typisk problemstilling i forbindelse med et skolevejsprojekt er, at både skoler og forældre forventer, at den tekniske forvaltning løser situationen

Læs mere

Grøn Transport & Grønne Politikker

Grøn Transport & Grønne Politikker Grøn Transport & Grønne Politikker Transportoptimeringsprojekt -Vi kunne spare 21 biler uden at forringe brugernes services -Vi kunne spare 2 millioner kr. år ved at centralisere vognparken -Vi kunne reducere

Læs mere

Partnerskab for Renere Skibsfart Handlingsplan 2010-2011

Partnerskab for Renere Skibsfart Handlingsplan 2010-2011 Partnerskab for Renere Skibsfart Handlingsplan 2010-2011 Indholdsfortegnelse Partnerskab for Renere Skibsfart Indledning Miljøstyrelsen og Danmarks Rederiforening Baggrund for partnerskabet Nye IMO regler

Læs mere

Kriterierne til certificeringsordningen beskrevet i dette notat gælder kun for kommuner.

Kriterierne til certificeringsordningen beskrevet i dette notat gælder kun for kommuner. Kriterier til certificeringsordning for Grøn Transportkommune Mindre CO 2 i transporten Baggrund Som led i regeringens og forligspartiernes aftale om En grøn transportpolitik fra januar 2009 er parterne

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Gasbilens karakteristika Gas-konference 16. april 2015

Gasbilens karakteristika Gas-konference 16. april 2015 Gasbilens karakteristika Gas-konference 16. april 2015 Christian Hedegaard Gravesen Projektleder for Måleprogram for tunge CNG-køretøjer Teknologisk Institut Gasbilens karakteristika Ikke offentliggjorte

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX D040155/01 [ ](2015) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX om ændring af forordning (EF) nr. 692/2008 med hensyn til emissioner fra lette personbiler

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Transportplan for Miljø- og Forsyningsforvaltningen i København

Transportplan for Miljø- og Forsyningsforvaltningen i København Transportplan for Miljø- og Forsyningsforvaltningen i København Baggrund Miljø- og Forsyningsforvaltningen er med ca.. ansatte en af de større virksomheder i København. Forvaltningen har i forbindelse

Læs mere