Praksisplan. for Fodterapeuter i Region Midtjylland Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Strategi og Planlægning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praksisplan. for Fodterapeuter i Region Midtjylland 2012-2014. Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Strategi og Planlægning"

Transkript

1 Praksisplan for Fodterapeuter i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og Planlægning

2

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning Baggrund for praksisplanen Hvad er fodterapi? Tilskudsregler Aktivitet fordelt på specialer Aktivitet udenfor overenskomsten Kvalitet og service Kvalitetsudvikling Informations og kontrolbestemmelser Fodstatus og risikovurdering... 8 Gruppe 1: Lav risiko patient... 8 Gruppe 2: Mellem risiko patient... 8 Gruppe 3: Mellem risiko patient med særlige behov... 9 Gruppe 4: Høj risiko patient It og kommunikation Efter og videreuddannelse Handicapvenlige adgangsforhold Hjemmebehandling Ventetider og serviceoplysninger Samordning med det øvrige sundhedsvæsen Forebyggelse Forløbsprogram Kommunikation Økonomi Udvikling i udgifterne til fodterapi i Region Midtjylland Ny overenskomst og økonomiprotokollat Kapacitet Behandlingskapacitet Geografisk fordeling Kapacitet i forhold til fordelingen af diabetikere Mobile fodterapeuter Praktisere fra flere praksisadresser Flytning af praksis Tildeling af ydernummer ved nynedsættelse Ansættelse af behandlende medhjælp Inddragelse af ydernummer Fremtidig behandlingskapacitet... 17

4 7. Anbefalinger Bilag 1... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Side 4

5 1. Indledning 1.1 Baggrund for praksisplanen Denne praksisplan er udarbejdet i henhold til Overenskomst om fodterapi Maj 2011, hvoraf det af 7 fremgår, at regionen skal udarbejde en plan for tilrettelæggelsen af den fremtidige fodterapeutiske betjening i regionen. Planen danner grundlag for beslutning om de overenskomstmæssige forhold vedrørende den fodterapeutiske kapacitet. Praksisplanen udarbejdes på baggrund af en beskrivelse af den eksisterende kapacitet i alle områder af regionen. Nærværende plan indeholder overvejelser om: Fodterapi - herunder tilskudsregler og patienttyper Kvalitet og service - herunder it, efteruddannelse og ventetider Samordning med det øvrige sundhedsvæsen herunder fodterapeuternes rolle i regionens samlede behandlingstilbud til diabetikere Økonomi Herunder udgiftstal for regionen Kapacitet herunder geografiske forhold og fremtidig kapacitet Samarbejdsudvalget for fodterapi har været inddraget i udarbejdelsen af praksisplanen. Der har været nedsat en arbejdsgruppe omkring udarbejdelsen af praksisplanen bestående af fodterapeuterne fra samarbejdsudvalget og administrationen i Region Midtjylland. Udkast til praksisplan har været udsendt til høring hos LasF, Fodterapeuterne i samarbejdsudvalget, kommunerne i regionen, hospitalerne i regionen, Praksisudvalget for almen praksis, Regionsudvalget for Diabetesforeningen i Region Midtjylland samt Det Regionale Diabetesudvalg. 2. Hvad er fodterapi? Praktiserende fodterapeuters opgave er at rådgive og behandle patienter, der er henvist som følge af sundhedsfagligt behov for fodterapi, med henblik på at forebygge udvikling af fodsår og således medvirke til at minimere antallet af amputationer. Fodterapeuten tilbyder patienten fodterapi, aflastningsterapi, vejledning og relevant behandling, som omfatter beskæring omkring sår og fjernelse af hård hud, behandling af fortykkede, misdannede og inficerede negle med særligt værktøj samt individuelt fremstillede bøjler og indlæg. 1 1 Uddrag af Overenskomstens 2. For mere udførlig beskrivelse henvises til 2 i overenskomsten.

6 Fodterapeuten fastsætter rammerne for patientens behandlingsforløb ud fra patientens risikoprofil og sygdomsforløb. For diabetes patienter tages der udgangspunkt i et fodstatusskema. Ud over at tilbyde behandlingsydelser, bidrager fodterapeuten til at forebygge udvikling af fodlidelser. Fodterapeuten vejleder og motivere patienten til fornuftig egenomsorg, korrekt fodtøj m.v. i forhold til risikoprofil. 2.1 Tilskudsregler I henhold til Sundhedsloven yder Regionsrådet tilskud til behandling hos fodterapeut efter lægehenvisning. I henhold til bekendtgørelse om tilskud til fodbehandling i praksissektoren har gruppe 1-sikrede og gruppe 2-sikrede personer efter lægehenvisning ret til tilskud til behandling hos fodterapeut, hvis de ifølge lægelig diagnose har fået konstateret: 1) diabetes og et heraf afledt behov for fodbehandling 2) symptomgivende unguis incarnatus (nedgroede tånegle) 3) arvæv efter strålebehandling eller 4) svær leddegigt, hvormed forstås leddegigt, der medfører begrænset eller tabt funktion i ben og arme, hvor kun få eller ingen sædvanlige arbejdsopgaver klares og hvor den sikrede har nedsat evne til selvhjælp, og som følge heraf ikke kan varetage egen fodpleje Der ydes tilskud på 50 % til behandling af patienter med sukkersyge og svær leddegigt og på 40 % til behandling af patienter med arvæv og nedgroede negle. 2.2 Aktivitet fordelt på specialer På baggrund af afregnede ydelser for de første fire måneder af overenskomstperioden er der lavet en procentvis opgørelse over omkostningerne fordelt på de fire specialer. Speciale 54 Diabetes Speciale 55 Nedgroede tånegle Speciale 59 Arvævspatienter Speciale 60 Svær leddegigt 89 % 6 % 1 % 4 % Denne opgørelse viser, at speciale 54 diabetes udgør 89 % af de samlede sygesikringsudgifter til fodterapi. Hvis der i stedet for udgifter ses på antal ydelser viser der sig samme mønster - 84 % af ydelserne falder indenfor speciale 54 diabetes. Side 6

7 2.3 Aktivitet udenfor overenskomsten Det er kun en del af aktiviteten hos fodterapeuten, der er omfattet af overenskomsten. De fleste fodterapeuter udfører også en række yderligere behandlinger, som ikke er omfattet af overenskomsten. Ydelserne udføres til fuld egenbetaling. Omfanget af aktiviteten, som ikke er omfattet af overenskomsten er ukendt, men variere givetvis en del fodterapeuterne imellem. 3. Kvalitet og service 3.1 Kvalitetsudvikling I overenskomsten er der et styrket fokus på kvalitetsudvikling på fodterapiområdet. Heri er anført, at regionerne fremlægger en fælles regional strategi for kvalitetsudvikling på hele praksisområdet. Den samlende ramme for strategien er Den Danske Kvalitetsmodel, hvor der er fokus på, at behandlerne skal arbejde systematisk med den sundhedsfaglige, organisatoriske og patientoplevede kvalitet. Med udgangspunkt i Region Midtjyllands kvalitetsstrategi på sundhedsområdet vil regionen arbejde med sammenhængende, dataunderstøttende patientforløb i samarbejdet mellem praksisområdet, hospital og kommune. Det er regionens ønske, at der også arbejdes med dette på fodterapiområdet. Det er derfor regionens ambition, at der på denne baggrund også på fodterapiområdet vil blive sat fokus på fremadrettet at få skabt rammer for en dataunderstøttet kvalitetsudvikling i den enkelte praksis. Dette betyder bl.a., at der kan arbejdes på forsøg med diagnosekodning i de enkelte klinikker med henblik på udbredelse til alle klinikker. Der skal i den forbindelse tages stilling til, hvilken klassifikation (fx ICPC), der skal anvendes. På nationalt niveau vil der blive udarbejdet en platform for at klinikkerne kan benytte Sentinel datafangstmodul til indberetning af relevante data til en samlet tværgående database for praksisområdet. I forbindelse med ibrugtagning vil klinikkerne få datafeedback med henblik på faglig opfølgning af kvaliteten i den enkelte klinik. Det vil fremme udviklingen, hvis et antal praksis fra Region Midtjylland deltager i udviklingsarbejdet og afprøvningen. Når klinikkerne anvender Sentinel bør der i den forbindelse arbejdes på, at fodterapeuterne sammen med alment praktiserende læger inddrages i NIP audits vedrørende fodundersøgelse. Der bør tages stilling til, om det er hensigtsmæssigt at få udarbejdet et indikatorsæt på andre områder. Regionen ønsker, at arbejdet med kliniske retningslinjer fremmes. LasF har udarbejdet et sæt med 12 kliniske retningslinjer. Regionen vil følge dette arbejde samt implementeringen af disse kliniske retningslinjer. På regionalt niveau arbejdes der med udvikling af efteruddannelsesaktiviteter, hvor klinikkerne lærer at arbejde systematisk med kvalitetscirklen (Plan-Do-Study-Act) som led i faglig monitorering af behandlingsindsatsen. Disse efteruddannelsesaktiviteter bør på sigt også udbydes til fodterapeuter. Side 7

8 En del af kvalitetsudviklingen omfatter fokus på effektiv ressourceudnyttelse i samarbejdet med de øvrige parter på sundhedsområdet. Dette omfatter bl.a. fokus på tidlig opsporing med henblik på at undgå fodkomplikationer. 3.2 Informations og kontrolbestemmelser Parterne er enige om, at det er vigtigt til stadighed at sikre og udvikle kvaliteten i den fodterapeutiske behandling. Til brug for denne kvalitetssikring og udvikling skal regionen stille informationer til rådighed for den enkelte yder som fx forløbsprogram for type 2 diabetes. Regionen udarbejder hvert år på 1. januar generelle årsopgørelser over ydelser og udgifter i henhold til overenskomsten. Der udarbejdes endvidere en årsopgørelse vedrørende hver enkelt yder, som fremsendes til vedkommende. Regionen vurderer senest et halvt år efter regnskabsårets afslutning den enkelte yders gennemsnitlige udgifter pr. patient i forhold til det regionale gennemsnit. Samt foretager en vurdering af om fordeling af patienter i hver af de fire stratificeringsgrupper for diabetes hos den enkelte yder svarer til gennemsnittet i regionen. Disse vurderinger bruges både som kvalitetsovervågning og som kontrol af uregelmæssigheder. Samarbejdsudvalget kan på baggrund af en gennemgang henstille til at praksisydelsesforbruget hos en yder tilpasses gennemsnittet, både i opadgående og nedadgående retning. Hvis afvigelsen ligger over 25 % skal samarbejdsudvalget foretage en undersøgelse af årsagen. 3.3 Fodstatus og risikovurdering Med den nye overenskomst er der indført en årlig fodstatus som danner grundlag for en risikovurdering af diabetespatienter på baggrund af hvilken, der lægges en behandlingsplan. Fodstatussen skal sendes til patientens praktiserende læge. Risikovurderingen afspejler patientens risiko for at udvikle diabetiske fodsår. Diabetespatienterne opdeles i 4 risikogrupper hhv. lav, mellem, mellem med særlige behov og høj risiko for fodsår. Gruppe 1: Lav risiko patient - Ingen neuropati (vibrationssans <25), ingen behandlingskrævende fejlstillinger, ikke blodforsyningsnedsættelse Tilbud med sygesikringsstøtte til gruppe 1 - Journaloptagelse ved behandlingsopstart og årlig fodstatus Gruppe 2: Mellem risiko patient - Neuropati (vibrationssans > eller = 25) men ikke blodforsyningsnedsættelse (almindeligt kredsløb/fodpuls) - Eller mindst én af følgende risikofaktorer: o Hårdhudsdannelser afledt af fejlstillinger o Fedtvævsatrofi Side 8

9 o o Negleforandringer (fortykkede negle mv.) Væsentligt nedsat syn (senfølge af diabetes) Tilbud med sygesikringsstøtte til gruppe 2 o Journaloptagelse ved behandlingsopstart og årlig fodstatus. Der tilbydes regelmæssig forebyggende behandling max 4 behandlingsydelser årligt. Derudover kan der tilbydes en konsultation med forebyggende vejledning. Gruppe 3: Mellem risiko patient med særlige behov - Neuropati (vibrationssans >25) og Blodforsyningsnedsættelse (dårligt kredsløb/manglende puls) - Eller mindst én af følgende risikofaktorer: o Forhistorie med diabetiske fodsår o Udbrændt charots fod o Væsentligt nedsat nyrefunktion (ca %) Tilbud med sygesikringsstøtte til gruppe 3 Journaloptagelse ved behandlingsopstart og årlig fodstatus. Der tilbydes regelmæssig forebyggende fodbehandling max 9 behandlingsydelser årligt. Gruppe 4: Høj risiko patient - Diabetiske fodsår - Aktiv charots fod - Tidligere amputation på grund af diabetes - Iskæmi (moderat eller kritisk nedsat blodforsyning eventuelt målt ved distal trykmåling, oplyst i henvisning fra lægen) Tilbud med sygesikringsstøtte til gruppe 4; - Journaloptagelse ved behandlingsopstart og årlig fodstatus. Der ydes regelmæssig fodbehandling og sårbehandling efter behov. Den økonomiske ramme for overenskomsten er beregnet ud fra en forventet fordeling af diabetespatienterne mellem risikogrupperne på 40 % i gruppe 1, 35 % i gruppe 2, 20 % i gruppe 3 og 5 % i gruppe 4. Der vil blive fulgt op på om denne forventning holder stik. 3.4 It og kommunikation Alle fodterapeuter skal ifølge overenskomsten, senest pr have et elektronisk journalsystem og kunne sende elektroniske meddelelser efter gældende MedCom standarder til patientens læge, kommuner eller andre relevante samarbejdspartnere. Der er allerede udviklet en teknisk løsning, der gør dette muligt, for de fodterapeuter, der har et it-system, der understøtter dette. Fodterapeuten sender fodstatusoplysninger til den praktiserende læge. Der er i regi af Danske Regioner igangsat udarbejdelse af en model for elektronisk at trække relevant data ud af den fodstatus, fodterapeuten udarbejder som kan sendes til den praktiserende læge. Dette arbejde er en løbende proces, hvor der er fokus på, hvilke oplysninger lægen har behov for og hvordan disse oplysninger præsenteres mest hensigtsmæssigt. Side 9

10 3.5 Efter og videreuddannelse Det forventes, at den enkelte fodterapeut holder sig fagligt opdateret og deltager i efteruddannelse. For at tilgodese behovet for faglig udvikling og sætte fokus på kvalitetsudvikling og efteruddannelse foreslås det, at regionen i samarbejde med fodterapeuterne afholder en faglig temadag for fodterapeuter hver andet år med start i Handicapvenlige adgangsforhold Alle fodterapeuter skal ifølge overenskomsten tilstræbe, at deres klinikker er tilgængelige for bevægelseshæmmede og at der er handicapegnede toiletfaciliteter. Blandt de 126 fodterapeuter med fast klinik har 83 handicapvenlige adgangsforhold. Heraf har 44 handicapvenlige toiletforhold 2. Ved nynedsættelse, nybygning, flytning og væsentlig ombygning af praksis skal lokalerne være i overensstemmelse med bygningslovgivningens regler, således der er etableret niveaufri adgang, handicaptoilet osv. Regionen lægger særlig vægt på dette og vil ved opslag af nye ydernumre kræve at dette overholdes. 3.7 Hjemmebehandling Regionen har som målsætning, at alle patienter, hvis tilstand udelukker, at de kan transporteres til klinikken, skal have mulighed for at modtage behandling af fodterapeut i eget hjem. Der er pt. 90 ydere, der tilbyder hjemmebehandling. 3.8 Ventetider og serviceoplysninger Som service til patienterne og for at holde et overblik over, om kapaciteten er korrekt skal den enkelte yder løbende opdatere Sundhed.dk med hensyn til ventetider. Der ud over forventes det, at den enkelte yder holder sin praksisdekleration opdateret mht. parkeringsforhold, adgangsforhold samt toiletforhold. 4. Samordning med det øvrige sundhedsvæsen I Region Midtjylland lægges der vægt på at skabe sammenhængende patientforløb til gavn for den enkelte borger. Behandlingen hos fodterapeuten skal ses i sammenhæng med de øvrige behandlingstiltag, der er for patienten. Det anses derfor for vigtigt, at de praktiserende fodterapeuter indgår i et samarbejde med de øvrige behandlere. Det er væsentligt at fodterapi indtænkes i relevant tværfaglig strategi- og planarbejde. 2 Disse oplysninger stammer fra fodterapeuternes indberetning til yderregistret. Side 10

11 4.1 Forebyggelse Fodterapeuten spiller en væsentlig rolle i det forebyggende arbejde i forhold til diabetiske fodsår og deraf følgende amputationer. Det er derfor vigtigt, at den praktiserende læge som tovholder for diabetespatienten er opmærksom på, at patienten får foretaget en årlig fodstatus hos fodterapeuten. Udover det forebyggende arbejde og behandling inden for de fire specialer har fodterapeuterne en væsentlig opgave med generel forebyggelse af fodrelaterede problemer for en bred vifte af både raske ældre borger og patienter med andre sygdomme end de tilskudsberettigede. Det drejer sig bl.a. om fysisk og psykisk handicappede, demente, blinde og mennesker, der på grund af problemer med f.eks. ryg, hofter eller knæ ikke selv har mulighed for at pleje egne fødder. Der ud over varetager fodterapeuten fodplejen og behandlingen hos en række patienter med særlige behov for fodpleje, som f.eks. patienter med hudsygdomme, patienter med negleproblemer, sportsfolk og mennesker med skader i fødderne efter en ulykke. 4.2 Forløbsprogram Ifølge overenskomstens 2 skal fodterapeuten indgå i og følge anbefalingerne i patientforløbsprogrammer for patienter med diabetes og svær leddegigt. I Region Midtjylland er der udarbejdet et forløbsprogram for type 2 diabetes. Programmet er udarbejdet i 2007 og indeholder derfor ikke beskrivelse af årlig fodstatus og risikovurdering hos fodterapeuten. Det er en målsætning, at den nye beskrivelse af fodterapeutens rolle i den samlede behandling af diabetespatienter skal skrives ind i forløbsprogrammet for type 2 diabetes i forbindelse med næste revision af programmet. 4.3 Kommunikation Der er fokus på kommunikation og samarbejde med sårambulatorier, diabetesambulatorier, praktiserende læger og kommuner, herunder hjemmesygeplejen. Pt. kører der et projekt i Region Midtjylland omhandlende telemedicinsk specialbistand ved behandling af diabetiske fodsår i almen praksis, lokalcentre og regionshospitaler i Region Midtjylland. Projektet går i korte træk ud på, at give mulighed for at trække på specialviden fra hospitalsspecialisten i forbindelse med behandlingen af diabetiske fodsår. Projektet evalueres med udgangen af 2012 og der ligger et spændende potentiale i at inddrage fodterapeuterne i en eventuel implementering af ordningen. Det anbefales, at der ses nærmere på, hvordan kommunikationen mellem fodterapeuten og samarbejdspartnere kan udvikles. 5. Økonomi 5.1 Udvikling i udgifterne til fodterapi i Region Midtjylland Nedenstående tabel viser Region Midtjyllands udgifter til fodterapi siden Den store stigning fra 2007 til 2008 skyldes ændringer i tilskudsreglerne, så personer med svær leddegigt blev berettiget til tilskud. Desuden er der i 2011 blevet udbetalt et engangstilskud til yderne til etablering af IT på ca. 1,1 mio. kr.. Ses der bort fra disse to forhold har udgifterne ligget på et meget stabilt niveau siden Side 11

12 Udgifter til fodterapi i Region Midtjylland (i 2012-prisniveau) kr Fodterapiudgifter Ny overenskomst og økonomiprotokollat Der trådte ny overenskomst i kraft 1. juni 2011 på fodterapiområdet, der medfører øgede udgifter. Den fulde effekt heraf vil formentlig først kunne ses medio I overenskomsten indgår et økonomiprotokollatet. I protokollatet er aftalt en samlet økonomisk ramme for alle regioner på 140 mio. kr. om året 4. Hvis udgifterne på landsplan overstiger den aftalte ramme foretages modregning i honorarreguleringen. En evt. manglende regulering overføres til efterfølgende reguleringer. 6. Kapacitet 6.1 Behandlingskapacitet Behandlingskapaciteten opgøres i antal fodterapeuter med ydernummer samt godkendte behandlende medhjælpere. Der er i forbindelse med planarbejdet indhentet oplysninger fra alle fodterapeuter med ydernummer i regionen om eventuelt ansatte behandlende medhjælpere og foretaget en systematisk registrering af godkendte behandlende medhjælpere. Fodterapeutkapacitet i Region Midtjylland Ydernumre 138 Ejere 139 Behandlende medhjælpere 11 Samlet kapacitet 150 Der er 138 ydernumre, hvoraf et deles af to i en kompaniskabspraksis. Der er 11 godkendte behandlende medhjælpere i regionen. Samlet set er der en kapacitet på 150 fodterapeuter i Region Midtjylland. Ifølge overenskomsten skal kapaciteten på landsplan som minimum tilbage til det niveau, der var før konfliktperioden. Kapaciteten for det område, som Region Midtjylland dækker i dag, var Geografisk fordeling Der er i Region Midtjylland en målsætning om, at der som udgangspunkt bør sikres en ligelig geografisk fordeling af fodterapikapaciteten, således borgerne i de forskellige kommuner i regionen får lige adgang til fodterapi. Dette indbefatter også, at der kan være tale om at sikre en jævn fordeling indenfor større kommuner. 3 Opgørelsen for 2011 er foreløbig 4 P/L 2011 Side 12

13 Oversigt over antal indbyggere pr. fodterapeut på kommuneniveau pr. 1. januar Kommune Fodterapeuter Indbyggere Antal indbyggere pr. fodterapeut Lemvig Holstebro Herning Ringkøbing Skjern Ikast-Brande Viborg Skive Struer Randers Favrskov Silkeborg Skanderborg Horsens Hedensted Odder Aarhus Syddjurs Norddjurs Samsø Region Midtjylland Ud fra ovenstående oversigt over antal indbyggere pr. fodterapeut på kommuneniveau ses det, at antal indbyggere pr. fodterapeut er markant større i Ikast-Brande Kommune en gennemsnittet for regionen. Herning, Holstebro, Struer, Odder og Lemvig Kommuner har sammen med Ikast-Brande Kommune den laveste kapacitet pr. indbygger. På grund af kommunernes geografiske størrelse er det ud over at se på antal indbygger pr. fodterapeut på kommuneniveau også væsentligt at se på klinikkernes geografiske placering indenfor den enkelte kommune. Nedenstående illustration giver et overblik over placeringen af fodterapeutklinikker i region Midtjylland og dermed den geografiske spredning. 5 De mobile fodterapeuter er talt med i deres hjemkommune Hjemkommune er ikke nødvendigvis identisk med deres dækningsområde. Side 13

14 Af ovenstående ses det, at den østlige del af regionen er bedst dækket. Der er et område midt i regionen mellem Viborg, Silkeborg, Herning og Holstebro, hvor borgere kan have en væsentlig afstand til den nærmeste fodterapeut. Ligeledes er der i den sydvestlige del af regionen større spredning mellem fodterapeutklinikkerne. 6.3 Kapacitet i forhold til fordelingen af diabetikere Speciale 54 diabetes udgør 84 % af det samlede antal sygesikringsydelser hos fodterapeuterne i Region Midtjylland og 89 % af de samlede sygesikringsudgifter. I forhold til kapacitetsfordeling mellem kommunerne i regionen er det derfor væsentligt at se på fordelingen af hvor mange diabetikere, der er pr. fodterapeut i de enkelte kommuner. Oversigt over antal diabetikere pr. fodterapeut på kommuneniveau Side 14

15 Kommune Diabetikere 6 Fodterapeuter Gennemsnitligt antal diabetikere pr. fodterapeut Lemvig Holstebro Herning Ringkøbing Skjern Ikast-Brande Viborg Skive Struer Randers Favrskov Silkeborg Skanderborg Horsens Hedensted Odder Aarhus Syddjurs Norddjurs Samsø Region Midtjylland Ud fra ovenstående tabel ses det, at der i Ikast-Brande, Herning, Lemvig, Holstebro og Ringkøbing-Skjern Kommuner er flest diabetikere pr. fodterapeut. 6.4 Mobile fodterapeuter Ifølge overenskomstens 22 kan nedsættelse som fodterapeut uden fast klinikadresse finde sted, hvis dette er i overensstemmelse med praksisplanen. Der er pt. 13 mobile fodterapeuter uden fast klinikadresse med ydernummer i Region Midtjylland. Det anbefales, at der igangsættes en undersøgelse af de mobile fodterapeuters aktivitet i forhold til at komme med en anbefaling om fremtidig uddeling af mobile ydernumre. 6.5 Praktisere fra flere praksisadresser Ifølge overenskomstens 13 stk. 1 kan en fodterapeut som hovedregel kun praktisere i én region og fra én praksisadresse. Fodterapeuten kan dog praktisere på flere praksisadresser med samme ydernummer, hvis det er i overensstemmelse med praksisplanen og det sker ved anvendelse af eksisterende kapacitet i klinikken. 6 Opgørelsen af antal diabetikere er baseret på den regionale algoritme til identifikation af diabetespatienter. Opgørelsen er fra marts 2011 Side 15

16 Regionen lægger vægt på, at der kun praktiseres fra én praksisadresse. Dispensation kan dog gives, hvis dette kan medvirke til at løse væsentlige skævheder i den geografiske dækning, som ikke kan dækkes på anden vis og hvis det sker indenfor den eksisterende kapacitet. Andre særlige hensyn kan dog også indgå i vurderingen af dispensationsansøgninger. Dispensationsansøgninger behandles af regionen i samråd med Samarbejdsudvalget. 6.6 Flytning af praksis Ifølge overenskomstens 18 kan flytning af klinik ske ved anmodning via LasF til regionen. Godkendelse meddeles med mindre det er i strid med praksisplanen, jf. 7, eller vilkår for tiltrædelse til overenskomsten. For så vidt angår fodterapeuter uden fast klinikadresse (mobile fodterapeuter) gælder samme regler ved ændring af geografisk placering og dækningsområde. Regionen vil almindeligvis godkende flytning indenfor samme by. I forbindelse med ansøgning om flytning af klinik indenfor eller mellem kommuner vil tilladelsen afhænge af flytningens indflydelse af den geografiske dækning i området. 6.7 Tildeling af ydernummer ved nynedsættelse Ifølge overenskomstens 8 stk. 2 kan nynedsættelser finde sted i overensstemmelse med den regionale praksisplan. Konkret ansøgning fra en fodterapeut om nynedsættelse behandles i samarbejdsudvalget, der afgiver indstilling til regionen. 6.8 Ansættelse af behandlende medhjælp Ifølge overenskomstens 16 stk. 1 kan en fodterapeut med ydernummer via LasF ansøge samarbejdsudvalget om tilladelse til at udvide sin praksis med en behandlende medhjælp. Ansættelsen kan ske i henhold til praksisplanen og efter de bestemmelser, der gælder ved nynedsættelse. 6.9 Inddragelse af ydernummer Der er fra regional side forventning om at alle ydernumre anvendes. Ifølge overenskomsten skal ydere regelmæssigt udøve fodterapeutvirksomhed for regionen. Der er mellem parterne enighed om at fodterapeuten for at leve op til kravet om regelmæssig at udøve fodterapeutisk virksomhed, skal denne have en fast åbningstid i sin praksis eller have fast behandlingstid i sin mobile praksis. Regionens andel af den årlige omsætning skal efter 3 år som praktiserende fodterapeut være minimum kr. pr. kapacitet ( prisniveau). Såfremt fodterapeuten ikke udøver regelmæssig fodterapeutvirksomhed i regionen ophører praksis efter regionens beslutning. Der er pr. 1. januar ydere, der ikke har afregnet med regionen siden overenskomstens ikræfttræden 1. juni Regionen følger op på disse 11 s aktivitet med henblik på evt. inddragelse af ydernummer. Side 16

17 6.10 Fremtidig behandlingskapacitet På baggrund af ovenstående anbefales det, at der i Region Midtjylland opslås 5 ydernumre, således den samlede kapacitet kommer op på 155 ydere i lighed med før konflikten. På baggrund af målsætningen om jævn geografisk fordeling og antal diabetikere pr. fodterapeut anbefales det, at de 5 ydernumre skal fordeles på hhv. Ikast-Brande, Herning og Lemvig kommuner. Ved yderligere opslag af ydernumre skal også, Holstebro, Ringkøbing-Skjern, Struer Kommuner tages i betragtning samt Kjellerup og Karup. Ydernumre, der opsiges eller inddrages på grund af manglende aktivitet genopslås. Det overvejes altid, om der er behov for at flytte ydernummeret til en anden kommune af hensyn til den geografiske fordeling inden opslag. I henhold til overenskomstens 8 vurderer regionen årligt den fodterapeutiske behandlingskapacitet og træffer beslutning om nynedsættelser. Vurderingen foretages på grundlag af en indstilling fra Samarbejdsudvalget. 7. Anbefalinger På baggrund af praksisplanen opstilles der følgende anbefalinger på fodterapiområdet i Region Midtjylland: Region Midtjylland arbejder med rammerne for en dataunderstøttende kvalitetsudvikling i den enkelte praksis. Det anbefales at et antal praksis fra Region Midtjylland deltager i det nationale udviklingsarbejde og afprøvning på området. Region MIdtjylland arbejder med implementering af kliniske retningslinjer og det anbefales at fodterapeuterne på sigt inddrages i NIP audits vedrørende fodundersøgelser sammen med de praktiserende læger. Det anbefales, at regionen i samarbejde med fodterapeuterne afholder en faglig temadag for fodterapeuter hver andet år med start i Det anbefales, at der er fokus på handicapvenlige adgangs- og toiletforhold ved nynedsættelse, nybygning, flytning og væsentlige ombygninger. I Region Midtjylland lægges der vægt på at skabe sammenhængende patientforløb til gavn for borgerne. Det anbefales derfor, at fodterapi indtænkes i relevant tværfaglig strategi- og planarbejde som fx revision af forløbsprogram for type 2 diabetes. Det anbefales, at der ses nærmere på, hvordan kommunikationen mellem fodterapeuten og samarbejdspartnere kan udvikles. Det anbefales, at der igangsættes en undersøgelse af de mobile fodterapeuters aktivitet i forhold til at komme med en anbefaling om fremtidig uddeling af mobile ydernumre. Det anbefales, at der i Region Midtjylland opslås 5 ydernumre, således den samlede kapacitet kommer op på 155 ydere i lighed med før konflikten. Det Side 17

18 Side 18 anbefales, at de 5 ydernumre skal fordeles på hhv. Ikast-Brande, Herning og Lemvig kommuner.

19 BAG_afsender

1. Indledning. 2. Hvad er fodterapi

1. Indledning. 2. Hvad er fodterapi Praksisplan for Fodterapi 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er fodterapi... 3 2.1 Tilskudsregler... 3 2.2 Udgifter til fodterapi fordelt på specialer... 4 2.3 Aktivitet udenfor overenskomsten...

Læs mere

Favrskov Kommune Tak for det meget velskrevne udkast til praksisplan for fodterapi som oven i købet har et overskueligt omfang J

Favrskov Kommune Tak for det meget velskrevne udkast til praksisplan for fodterapi som oven i købet har et overskueligt omfang J Høringssvar vedr. praksisplan for fodterapi Randers Kommune Randers Kommune har modtaget udkast til praksisplan for fodterapi. Randers Kommune har ikke bemærkninger til tildelingen af yderligere 5 ydernumre

Læs mere

55.70.1 Side 1 LANDSFORENINGEN AF STATS- AUTORISEREDE FODTERAPEUTER REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTUDVALG. Aftale om fodterapi

55.70.1 Side 1 LANDSFORENINGEN AF STATS- AUTORISEREDE FODTERAPEUTER REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTUDVALG. Aftale om fodterapi Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTUDVALG LANDSFORENINGEN AF STATS- AUTORISEREDE FODTERAPEUTER Aftale om fodterapi 2013 Side 2 Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 OVERENSKOMSTENS FORMÅL... 8 1 OVERENSKOMSTENS

Læs mere

Overenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder:

Overenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder: Baggrund Af 7 stk. 3 i aftale om fodterapi fremgår det, at regionen årligt skal vurdere den fodterapeutiske behandlingskapacitet og træffe beslutning om nynedsættelser. Nærværende kapacitetsvurdering er

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Åbent referat. af mødet i Samarbejdsudvalget på psykologområdet 21. januar 2009 kl. 09:30 i Regionshuset Viborg, lokale A6

Region Midtjylland Sundhed. Åbent referat. af mødet i Samarbejdsudvalget på psykologområdet 21. januar 2009 kl. 09:30 i Regionshuset Viborg, lokale A6 Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 5. februar 2009 /METGRE Åbent referat af mødet i Samarbejdsudvalget på psykologområdet 21. januar 2009 kl. 09:30 i Regionshuset Viborg, lokale A6 Mødedeltagere: Region

Læs mere

Praksisplan for Fodterapi

Praksisplan for Fodterapi Praksisplan for Fodterapi 2016 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Fodterapi i Regional kontekst... 3 2.1 Udgifter til fodterapi fordelt på specialer... 4 2.2 Aktivitetens fordeling... 5 2.3 KORA Rapporten Hvem

Læs mere

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis.

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis. Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Resultat af lægedækningshøring 2014

Læs mere

Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2011

Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2011 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2011 Patientunderlag I 2011 var 3358 patienter visteret til specialtandpleje i 17 af regionens 18 kommuner. Dette er en stigning på 29 % i forhold til 2009.

Læs mere

RISIKOSTRATIFICERING. En vejledning i hvordan du identificerer og klassificerer patienter.

RISIKOSTRATIFICERING. En vejledning i hvordan du identificerer og klassificerer patienter. RISIKOSTRATIFICERING En vejledning i hvordan du identificerer og klassificerer patienter. Risikostratificering er udgivet af Landsforeningen af statsaut. Fodterapeuter Holsbjergvej 29 2620 Albertslund

Læs mere

Fodstatus forebygger fodsår

Fodstatus forebygger fodsår Vi er nu nået til det 7. M i diabetes. Internationale undersøgelser viser, at regelmæssig fodterapi til diabetikere reducerer risikoen for fodsår og halverer risikoen for amputationer. Desværre fik i 2011

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 004-14 Ny aftale om fodterapi Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.30-10.00 i mødelokale H4 * Der afholdes formøde for psykologerne

Læs mere

Notat. Udredning omkring bassinleje i Region Midtjylland

Notat. Udredning omkring bassinleje i Region Midtjylland Notat Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbus Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Udredning omkring bassinleje i Region Midtjylland Der har i de tidligere amter, der

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Februar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Februar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Februar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om aktiviteter og udgifter i praksissektoren (beretning

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 05-09-2014 12:00. Mødelokale H6-H7-H8. Praksisplanudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 05-09-2014 12:00. Mødelokale H6-H7-H8. Praksisplanudvalget - mødesager BESLUTNINGER Praksisplanudvalget - mødesager Praksisplanudvalget MØDETIDSPUNKT 05-09-2014 12:00 MØDESTED Mødelokale H6-H7-H8 MEDLEMMER Borgmester Jørgen Glenthøj, Frederiksberg Kommune Kommunalbestyrelsesmedlem

Læs mere

Sikrede er en betegnelse for en borger, der er tilmeldt en praktiserende læge.

Sikrede er en betegnelse for en borger, der er tilmeldt en praktiserende læge. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Årlig lægedækningshøring 2016 Der skal ifølge overenskomsten om almen praksis foretages

Læs mere

Overenskomst om fodterapi

Overenskomst om fodterapi Overenskomst om fodterapi Regionernes Lønnings- og Takstudvalg og Landsforeningen af statsautoriserede Fodterapeuter REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTUDVALG LANDSFORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE FODTERAPEUTER

Læs mere

Emne: Praksisplan for kiropraktik - høringsudkast

Emne: Praksisplan for kiropraktik - høringsudkast REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 17. juni 2008 Sag nr. 14 Emne: Praksisplan for kiropraktik - høringsudkast 5 bilag Region Hovedstaden Koncern Plan og Udvikling Høringsudkast Praksisplan

Læs mere

Kapacitetsplan for fodterapi November 2015

Kapacitetsplan for fodterapi November 2015 Kapacitetsplan for fodterapi November 2015 Primær Sundhed Side 1 Indledning I henhold til 8, stk. 3 i aftalen om fodterapi foretager regionen en gang årligt en vurdering af behandlingskapaciteten inden

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 18. november 2008. Sag nr. 5. Emne: Praksisplan for kiropraktik 2008-2011 - godkendelse efter høring.

Forretningsudvalgets møde den 18. november 2008. Sag nr. 5. Emne: Praksisplan for kiropraktik 2008-2011 - godkendelse efter høring. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. november 2008 Sag nr. 5 Emne: Praksisplan for kiropraktik 2008-2011 - godkendelse efter høring 5 bilag Region Hovedstaden Koncern Plan og Udvikling

Læs mere

Implementeringsplan for fodterapipraksis 2017

Implementeringsplan for fodterapipraksis 2017 Implementeringsplan for 2017 Center for Sundhed Region Hovedstaden Center for Sundhed Implementeringsplan for fodterapipraksis 2017 Implementeringsplan for 2017 (for Praksisplan for fodterapi 2017-2020)

Læs mere

Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune

Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. Kommunerne overtog i 2008 myndigheds- og finansieringsansvaret for den vederlagsfrie fysioterapi. Den vederlagsfrie fysioterapi gives til borgere

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Beslutningsprotokol 12-01-2016 08:30 D116 (M0022) Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

Region Midtjylland. Nedsættelse af 26 nye psykolog ydernumre. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 5. februar 2008. Punkt nr. 8

Region Midtjylland. Nedsættelse af 26 nye psykolog ydernumre. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 5. februar 2008. Punkt nr. 8 Region Midtjylland Nedsættelse af 26 nye psykolog ydernumre Bilag til Forretningsudvalgets møde 5. februar 2008 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Primær Sundhed Økonomi og Planlægning Notat om proceduren

Læs mere

15/10/15 Model for monitorering af de økonomiske konsekvenser af opgaveoverdragelse i forbindelse med det reviderede forløbsprogram for hjertesygdom.

15/10/15 Model for monitorering af de økonomiske konsekvenser af opgaveoverdragelse i forbindelse med det reviderede forløbsprogram for hjertesygdom. 15/10/15 Model for monitorering af de økonomiske konsekvenser af opgaveoverdragelse i forbindelse med det reviderede forløbsprogram for hjertesygdom. Temagruppen for økonomi og opfølgning har af Sundhedsstyregruppen

Læs mere

FMK - Ajourføringsgraden i Region Midtjylland

FMK - Ajourføringsgraden i Region Midtjylland FMK - Ajourføringsgraden i Region Midtjylland Perioden okt. 2014 september 2015 www.regionmidtjylland.dk Indledning Fælles Medicinkort (FMK) er et af de vigtigste nye initiativer ift. patientsikkerheden

Læs mere

Praksisplan. Praktiserende speciallæger. Udkast

Praksisplan. Praktiserende speciallæger. Udkast Praksisplan Praktiserende speciallæger Udkast Oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 1.1 Praksisplanens udarbejdelse...2 1.2 Praksisplanens opbygning...3 2. Lidt om speciallægepraksis...4 2.1

Læs mere

Kommunerne Dato: i den midtjyske region:

Kommunerne Dato: i den midtjyske region: Kommunerne Dato: i den midtjyske region: - fælles ansøgning til pulje vedr. styrket genoptræning og rehabilitering for personer med erhvervet hjerneskade. Nytorv 6 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Kommunerne

Læs mere

RLTN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

RLTN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN Tillægsaftale vedr. satspuljemidler Følgende aftale er indgået mellem Regionernes

Læs mere

Neuropati i benene kan være præget af smerter eller nedsat følelse. En komplikation til neuropati kan være fodsår diabetiske fodsår

Neuropati i benene kan være præget af smerter eller nedsat følelse. En komplikation til neuropati kan være fodsår diabetiske fodsår Neuropati i benene og Fodterapi Formål. At sikre tidlig opsporing og forebygge udvikling af Diabetiske fodsår på borgere med neuropati i ben og fødder Neuropati i benene kan være præget af smerter eller

Læs mere

55.70.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- TAKSTUDVALG LANDSFORENINGEN AF STATS- AUTORISEREDE FODTERAPEUTER. OVERENSKOMST om fodterapi

55.70.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- TAKSTUDVALG LANDSFORENINGEN AF STATS- AUTORISEREDE FODTERAPEUTER. OVERENSKOMST om fodterapi REGIONERNES LØNNINGS- TAKSTUDVALG OG 55.70.1 Side 1 LANDSFORENINGEN AF STATS- AUTORISEREDE FODTERAPEUTER OVERENSKOMST om fodterapi 2011 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 55.70.1 Side 3 KAPITEL 1 OVERENSKOMSTENS

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Åben dagsorden

Region Midtjylland Sundhed. Åben dagsorden Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 13. januar 2009 /METGRE Åben dagsorden til mødet i Samarbejdsudvalget på psykologområdet 21. januar 2009 kl. 09:30 i Regionshuset Viborg, lokale A6 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRLIG FODSTATUS FOR DIABETIKERE

ÅRLIG FODSTATUS FOR DIABETIKERE ÅRLIG FODSTATUS FOR DIABETIKERE Dato: Diabetestype: Type 1 Type 2 Diabetes konstateret år: Navn: CPR-nummer: Fodterapeut: Felter med farve har betydning for beregning af risikogruppe Angiver at der kun

Læs mere

Organisering af sundhedssamarbejdet i Region Midtjylland og Vestklyngen 2012

Organisering af sundhedssamarbejdet i Region Midtjylland og Vestklyngen 2012 Samarbejdsgrupper i Regionalt Regi Sundhedskoordinationsudvalget: Sundhedskoordinationsudvalget har til formål at understøtte sammenhængende behandlingsforløb på tværs af det regionale og det kommunale

Læs mere

UDKAST: Plan for implementering af praksisplan for fysioterapi Seneste statusopdatering: 21. februar 2016

UDKAST: Plan for implementering af praksisplan for fysioterapi Seneste statusopdatering: 21. februar 2016 UDKAST: Plan for implementering af praksisplan for fysioterapi 2016-18 Seneste statusopdatering: 21. februar 2016 Økonomi og kapacitet Hvad Hvornår og status Hvem (tovholder / ansvarlig) Analyse af praktiserende

Læs mere

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse 4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse Indledning I det følgende skitseres planerne for kompetenceplatformens organisering i Region Midtjylland. Kompetenceplatformen er et initiativ, som skal

Læs mere

Hvor mange indlæggelser af jeres 65+ årige er forebyggelige?

Hvor mange indlæggelser af jeres 65+ årige er forebyggelige? 76 Hvor mange indlæggelser af jeres 65+ årige er forebyggelige? De forebyggelige indlæggelser er interessante, fordi de potentielt kan forebygges. Ved alene at se på de 65+ årige, fokuseres på en befolkningsgruppe,

Læs mere

Praksisplan for fodterapi 2013-2016. Region Hovedstaden. Praksisplan for fodterapi 2013-2016

Praksisplan for fodterapi 2013-2016. Region Hovedstaden. Praksisplan for fodterapi 2013-2016 Praksisplan for fodterapi 2013-2016 Region Hovedstaden Praksisplan for fodterapi 2013-2016 Koncern Praksis Juli 2013 Praksisplan for fodterapi 2013-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ 4 INDLEDNING 5 1. Formål

Læs mere

Referat. fra mødet den 27-01-2011 kl. 13.00 i byrådssalen på rådhuset i Hanstholm.

Referat. fra mødet den 27-01-2011 kl. 13.00 i byrådssalen på rådhuset i Hanstholm. Referat fra mødet den kl. 13.00 i byrådssalen på rådhuset i Hanstholm. Medlemmer: Else Wienberg, Heinz Hvid, Jørgen Færk Jørgensen, Kim Nielsen, DH, Mikael Fenger, Peter Sørensen, Ulla Vestergaard, Aase

Læs mere

Notat. Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region Midtjylland

Notat. Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Notat Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region

Læs mere

Uddrag af serviceloven:

Uddrag af serviceloven: NOTAT Dato 13.11.2007 Uddrag af serviceloven: Kapitel 16 Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte

Læs mere

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 29.6.2015 til endelig godkendelse)

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 29.6.2015 til endelig godkendelse) Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-19 (version 29.6.2015 til endelig godkendelse) 1 Indhold Ordforklaringsliste... 4 Afgrænsninger... 6 Særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere

Praksisplan på fysioterapiområdet

Praksisplan på fysioterapiområdet Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Tine Canvin Afdeling: Praksisafdelingen E-mail: Tine.Canvin@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/17608 Telefon: 76631409 Dato: 11. august 2009 Notat Praksisplan på

Læs mere

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker OrOrientering om arbejdet med kræftpakker Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0007 www.regionmidtjylland.dk 1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

Læs mere

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske 4. januar 2008 Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Færre små og mellemstore virksomheder i region midtjylland forventer vækst og flere ansatte nu end i august måned 2007.

Læs mere

Udfordringer og erfaringer fra tværsektorielt samarbejde, når det er bedst set fra et hospitalsledelsesperspektiv.

Udfordringer og erfaringer fra tværsektorielt samarbejde, når det er bedst set fra et hospitalsledelsesperspektiv. Udfordringer og erfaringer fra tværsektorielt samarbejde, når det er bedst set fra et hospitalsledelsesperspektiv. 13.oktober 2013 Ida Götke www.regionmidtjylland.dk Hospitalsenheden VEST 2 www.vest.rm.dk

Læs mere

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 26. juni 2006 Punkt nr. 4

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 26. juni 2006 Punkt nr. 4 Region Midtjylland Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 26. juni 2006 Punkt nr. 4 Bilag 1 Budget for særlige somkostninger vedr. handicapkørsel Underudvalget vedr. forberedelse

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 019-10 OK-nyt om overenskomstresultat for forhandlingerne

Læs mere

Oversigt over kommunernes varetagelse af almindelig ambulant genoptræning

Oversigt over kommunernes varetagelse af almindelig ambulant genoptræning Oversigt over kommunernes varetagelse af almindelig ambulant genoptræning Favrskov Kommune Favrskov Kommune varetager alle ambulante almindelige Træningen foregår decentralt på kommunens træningscentre

Læs mere

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2014 Patientunderlag I 2014 var 4.043 patienter visteret til specialtandpleje i 18 af de 19 kommuner

Læs mere

Helårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59

Helårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59 Helårlige Nøgletal 2013-2014 Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer Koncernøkonomi, maj 2015 Side 1 af 59 Indhold Udvikling i KMF for hhv. ambulant og stationær behandling fra 2013-2014, i procent...3

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING AKTIVITETSSTATISTIK REGION MIDTJYLLAND MARTS 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktivitet i regionens kommuner... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktive

Læs mere

Udmøntningsplan for kræftinitiativer i "Jo før jo bedre"

Udmøntningsplan for kræftinitiativer i Jo før jo bedre Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Danske Regioner Februar 2015 Udmøntningsplan for kræftinitiativer i "Jo før jo bedre" Baggrund Med regeringens sundhedsstrategi "Jo før jo bedre", der indgår i aftalen

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne

Læs mere

Omfanget af henvisninger fra almen praktiserende læger til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud

Omfanget af henvisninger fra almen praktiserende læger til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud A NALYSE Omfanget af henvisninger fra almen praktiserende læger til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at belyse omfanget af henvisninger til

Læs mere

Praksisplan for fysioterapi, 1. februar 2010. Praksisplan for fysioterapi KKR 2011-2014 HOVEDSTADEN

Praksisplan for fysioterapi, 1. februar 2010. Praksisplan for fysioterapi KKR 2011-2014 HOVEDSTADEN Praksisplan for fysioterapi, 1. februar 2010 Praksisplan for fysioterapi KKR 2011-2014 HOVEDSTADEN UDKAST 1. februar 2011 RESUMÉ 4 Anbefalinger 6 INDLEDNING 8 KAPACITETSBESKRIVELSE 13 1. Almindelig og

Læs mere

Forhandlingsnotat/Oplæg fra RLTN: Præmisser for genoptagelse af forhandlinger om at forny Aftalen om Almen Praksis

Forhandlingsnotat/Oplæg fra RLTN: Præmisser for genoptagelse af forhandlinger om at forny Aftalen om Almen Praksis c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø 30-04-2013 Sag.nr. RLTN5510-12/40 Dokumentnr. 19996/13 UDKAST Forhandlingsnotat/Oplæg fra RLTN: Præmisser for genoptagelse af forhandlinger

Læs mere

Kortlægning af akutfunktioner og midlertidige pladstilbud i de midtjyske kommuner

Kortlægning af akutfunktioner og midlertidige pladstilbud i de midtjyske kommuner Kortlægning af akutfunktioner og midlertidige pladstilbud i de midtjyske kommuner I forbindelse med implementeringen af sundhedsaftalen 2015-18 og udarbejdelsen af praksisplan for almen praksis er der

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. juni 2011. Sag nr. 16. Emne: Praksisplan for fysioterapi 2011-2014. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. juni 2011. Sag nr. 16. Emne: Praksisplan for fysioterapi 2011-2014. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. juni 2011 Sag nr. 16 Emne: Praksisplan for fysioterapi 2011-2014 4 bilag Praksisplan for fysioterapi, 30. maj 2011 Praksisplan for Slettet: P fysioterapi

Læs mere

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0 !""# $ % $!""# & !!" # $% & #' ( ) *+,-,. 0 + 1#11% %. 2 3 1 1.4 1 1-15 16 1 17 +++89 http:www.rm.dkfilesregional%20udviklinganalyser%20og%20publikationerinnovationsanalyse_subregioner.pdf ' (% ( )(*(

Læs mere

NOTAT. Om forslag til praksisplan for fysioterapi. 1. Baggrund. 2. Fokus på den styringsmæssige dagsorden

NOTAT. Om forslag til praksisplan for fysioterapi. 1. Baggrund. 2. Fokus på den styringsmæssige dagsorden Om forslag til praksisplan for fysioterapi 1. Baggrund Regionen og kommunerne i regionen skal ifølge overenskomsterne for praktiserende fysioterapeuter udarbejde en fælles praksisplan for tilrettelæggelsen

Læs mere

Temadag om vederlagsfri fysioterapi. Velkommen! Om oplægsholderne Lidt om dagens program Praktisk

Temadag om vederlagsfri fysioterapi. Velkommen! Om oplægsholderne Lidt om dagens program Praktisk Temadag om vederlagsfri fysioterapi Velkommen! Om oplægsholderne Lidt om dagens program Praktisk Temadag om vederlagsfri fysioterapi Baggrund Vi har overtaget et stort, dyrt og svært styrbart område Vi

Læs mere

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering Bilag 1 Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering I dette bilag præsenteres ledelsesinformation, som kan understøtte

Læs mere

Forbrugsvariationsprojektet afsluttende afrapportering

Forbrugsvariationsprojektet afsluttende afrapportering Regionshuset Aarhus CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Koncern Kvalitet Forbrugsvariationsprojektet afsluttende afrapportering Olof Palmes Allé 15 DK-8200 Aarhus N Tel. +45 7841 0003 www.cfk.rm.dk

Læs mere

Grundaftale om kvalitet og opfølgning

Grundaftale om kvalitet og opfølgning Grundaftale om kvalitet og opfølgning 1. Formål Grundaftalen om kvalitet og opfølgning har til formål at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering af indsatsen i de patientforløb, som går på tværs

Læs mere

Sundhedsaftale. Om opfølgningsprogram for børn med cerebral parese. Regionshuset Viborg. Nære sundhedstilbud Strategi og planlægning

Sundhedsaftale. Om opfølgningsprogram for børn med cerebral parese. Regionshuset Viborg. Nære sundhedstilbud Strategi og planlægning Sundhedsaftale Om opfølgningsprogram for børn med cerebral parese Regionshuset Viborg Nære sundhedstilbud Strategi og planlægning Politisk sundhedsaftale om opfølgningsprogram for børn med cerebral parese

Læs mere

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk Statusrapport 2013 for Sundhedsaftalen 2011-2014 Per Adelhart Christensen, Randers Kommune Helle Vadmand Jensen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Indledning Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen

Læs mere

Ansøgning til pulje til forstærket indsats til borgere med kronisk sygdomme

Ansøgning til pulje til forstærket indsats til borgere med kronisk sygdomme Social og Sundhed Køgevej 80 4000 Roskilde Rasmus Baagland E-mail: rasmusbaa@roskilde.dk Dir. tlf. 46 31 77 28 30. september 2009 Ansøgning til pulje til forstærket indsats til borgere med kronisk sygdomme

Læs mere

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2013 Patientunderlag I 2013 var 3.712 patienter indvisteret i i 17 af de 19 kommuner. Heraf blev

Læs mere

Koncept for forløbsplaner

Koncept for forløbsplaner Dato 13-03-2015 Sagsnr. 1-1010-185/1 kiha kiha@sst.dk Koncept for forløbsplaner 1. Introduktion Der indføres fra 2015 forløbsplaner for patienter med kroniske sygdomme jf. regeringens sundhedsstrategi

Læs mere

System introduktion, e-learningskurser og kursus i sårkompetence

System introduktion, e-learningskurser og kursus i sårkompetence Beskrivelse af kurser indenfor både system introduktion, e-learningskurser og regionale kurser, samt allokering af midler i national implementering af telemedicinsk sårvurdering. System introduktion, e-learningskurser

Læs mere

Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede. - fremskrivninger for perioden 2010-2021

Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede. - fremskrivninger for perioden 2010-2021 Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede i Region Midtjylland - fremskrivninger for perioden 2010-2021 Februar 2012 Indhold Fremskrivning af udbuddet af pædagoger i Region Midtjylland...3

Læs mere

Økonomi og styring i praksissektoren

Økonomi og styring i praksissektoren Kapitel 10 102 Økonomi og styring i praksissektoren Praksissektoren omfatter alment praktiserende læger, speciallæger (blandt andet øjenlæger og ørelæger), tandlæger, fysioterapeuter, kiropraktorer, psykologer

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på akut kræft i Region Midtjylland per 1. september 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på akut kræft i Region Midtjylland per 1. september 2008 Region Midtjylland Orientering om status på akut kræft i Region Midtjylland per 1. september 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. 31 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere

Ny vækst uden nye jobs

Ny vækst uden nye jobs 19. marts 2010 Ny vækst uden nye jobs Erhvervskonjunkturer. Krisen har ikke sluppet sit tag i Midtjyllands virksomheder, men der er større optimisme at spore, idet flere virksomheder end tidligere udtrykker

Læs mere

Genoptræning og Hjerneskade området.

Genoptræning og Hjerneskade området. Genoptræning og Hjerneskade området. Genoptræning efter sundhedsloven Genoptræningsplaner Frit valg Ventetidsgennemgang Rehabilitering på specialiseret niveau Hjerneskadeområdet Hjerneskadekoordinatorer

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Statusrapport for UTH i speciallægeklinik. Årsrapport 2014

Statusrapport for UTH i speciallægeklinik. Årsrapport 2014 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Statusrapport for UTH i speciallægeklinik Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Årsrapport 2014 Denne rapport indeholder

Læs mere

Profilanalyse udvalgte hovedresultater. 3. april 2014

Profilanalyse udvalgte hovedresultater. 3. april 2014 Profilanalyse udvalgte hovedresultater 3. april 2014 Disposition Kort om metoden Profil af vejledte Før-startere Iværksættere Etablerede virksomheder Vækstlagets brug af lokal erhvervsservice 2 Kort om

Læs mere

2013-2014. Halvårlige Nøgletal. Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Steffan Vinther Hansen Miriam Mogensen Koncernøkonomi, august 2014

2013-2014. Halvårlige Nøgletal. Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Steffan Vinther Hansen Miriam Mogensen Koncernøkonomi, august 2014 Halvårlige Nøgletal 2013-2014 Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer Steffan Vinther Hansen Miriam Mogensen Koncernøkonomi, august 2014 Side 1 af 59 Indhold Udvikling i KMF for hhv. ambulant og stationær

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi. Tirsdag den 28. maj 2013

Vederlagsfri fysioterapi. Tirsdag den 28. maj 2013 Vederlagsfri fysioterapi Tirsdag den 28. maj 2013 Resume 1989: 22 mio.kr. i overskud. 1990 erne: Ordningen vokser og vokser Overflytning i 2008. KL ønskede at overtage hele opgaven. Aktion om behandlingskrævende

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 029-10 Implementering af overenskomst for kiropraktorerne

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 6 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 7 Tabel 5: fordelt på afgørelsestyper

Læs mere

Speciallægepraksisplan Region Midtjylland

Speciallægepraksisplan Region Midtjylland Speciallægepraksisplan Region Midtjylland Sundhedsstyregruppen den 4. februar 2013 www.regionmidtjylland.dk Baggrund og formål med en praksisplan Hvad siger speciallægeoverenskomsten praksisplan en gang

Læs mere

Et stramt budget 2016

Et stramt budget 2016 Budget 2016 Et stramt budget 2016 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2016. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Halvårlig status på implementering af praksisplan 2016

Halvårlig status på implementering af praksisplan 2016 Halvårlig status, 1. halvår 2016 dokumentet. Samarbejdsudvalget for fodterapi Samarbejdsudvalget for fodterapi Halvårlig status på implementering af praksisplan 2016 Halvårlig status for året 2016 af Praksisplan

Læs mere

Til orientering kan Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter give følgende oplysninger vedrørende Pulje til Landsbyfornyelse:

Til orientering kan Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter give følgende oplysninger vedrørende Pulje til Landsbyfornyelse: Til kommunalbestyrelser, jf. vedhæftede liste Dato: 28. april 2014 Kontor: Bypolitik Sagsnr.: 2014-1225 Sagsbeh.: arp Dok id: 451713 Ansøgning om andel i Pulje til Landsbyfornyelse 2015 Som led i regeringens

Læs mere

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne September 2013 Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne Seks ud af ti virksomheder i det midtjyske vil anbefale deres kommune til andre virksomheder. Det er den højeste

Læs mere

5. KOST. Hvor mange har et usundt kostmønster?

5. KOST. Hvor mange har et usundt kostmønster? SUNDHEDSPROFIL FOR REGION OG KOMMUNER BIND 2 5. KOST En uhensigtsmæssig kost med et højt fedt-, salt- og sukkerindhold samt et lavt indhold af frugt, grønt og fisk øger risikoen for hjerte-kar-sygdomme,

Læs mere

Brug af data fra kliniske kvalitetsdatabaser i Region H

Brug af data fra kliniske kvalitetsdatabaser i Region H Brug af data fra kliniske kvalitetsdatabaser i Region H E-sundhedsobservatoriet årsmøde d. 12. oktober 2010 Jan Utzon, overlæge Enhed for Udvikling og Kvalitet Disposition: * Baggrund for projektet * Rapportens

Læs mere

Horsens kommunes sundhedsprofil. Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed

Horsens kommunes sundhedsprofil. Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed Horsens kommunes sundhedsprofil Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed Hvad er sundhed? WHO s definition af sundhed - Sundhed er en tilstand af fuldkommen fysisk, psykisk og social trivsel og ikke

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Vejledning om administration af fodterapiområdet efter højesteretsdom

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Vejledning om administration af fodterapiområdet efter højesteretsdom REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 013-10 Vejledning om administration af fodterapiområdet efter

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets

Læs mere

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring.

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring. Forum for Underernærings anbefalinger til reduktion af underernæring: Underernæring 1 blandt ældre og patienter 2 er et betydeligt problem for den enkelte og koster samfundet mia. af kr. årligt. En indsats

Læs mere

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse 8. laboratorium om visitation af akut syge patienter under Sundhedsstrategisk ledelse 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Fra enstrenget system til tværsektoriel og tværfagligt samarbejde - ny model for visitation

Læs mere

Aktivitetsstatistik. Kilde: CSC Scandihealth. Kilde: CSC Scandihealth

Aktivitetsstatistik. Kilde: CSC Scandihealth. Kilde: CSC Scandihealth Aktivitetsstatistik Tabel 1: Antal patienter på regioner, 1. juni 2011-31. maj 2012 54 - Diabetes 10.474 18.561 18.738 21.760 15.235 84.634 55 - Nedgroede tånegle 1.475 4.598 3.382 4.403 3.063 16.905 59

Læs mere

Resultatrapport 2/2012

Resultatrapport 2/2012 Resultatrapport 2/2012 Resultater på ældreområdet Denne resultatrapport giver en status på udviklingen i udgifter og indsatser på området samt de effekter, der kommer ud af indsatserne og udgifterne. Rapporten

Læs mere

Notat vedr. Ny Overenskomst for Fysioterapien

Notat vedr. Ny Overenskomst for Fysioterapien Område: Overenskomst Fysioterapi Afdeling: Praksisafdelingen Journal nr.: 14/28031 Dato: 2. september 2014 Udarbejdet af: Susanne Krysiak E mail: susanne.krysiak@rsyd.dk Telefon: Notat vedr. Ny Overenskomst

Læs mere