Sagsnr Dokumentnr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sagsnr. 2008-148. Dokumentnr. 2008-23668"

Transkript

1 Sagsnr Dokumentnr Teknik- og Miljøforvaltningens bemærkninger til Revisionsdirektoratets protokollat om takstfastsættelsen på Kalvebod Miljøcenter Indledning I Revisionsdirektoratets (RD) protokollat om takstfastsættelsen for forurenet jord på Kalvebod Miljøcenter (KMC), findes der 5 hovedtemaer; 1. RD mener, at Center for Miljø (CMI) kan forbedre takstfastsættelsen ved løbende ½ årlige efterkalkulationer. 2. RD mener, at huslejeindtægter fra lejemål på KMC s område skal indgå i takstberegningerne for forurenet jord. 3. RD mener således, at der i alt er opkrævet mio. kr for meget via taksterne. 4. RD mener, at det kan være i strid med intentionerne i loven at anvende de opakkumulerede midler til investering i ny deponeringskapacitet og, at CMI skal overveje at sende beløbet direkte tilbage til brugerne samt, at dette er teknisk muligt. 5. RD sætter spørgsmålstegn ved, om lejeprisen for deponeringskapacitet på Prøvestensdepotet er fastsat på markedsvilkår samt, om der har været den fornødne afstand mellem lejer og udlejer ved dannelsen af Udviklingsselskabet Prøvestenen. I overensstemmelse med den arbejds- og ansvarsdeling, der har været mellem Teknik og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen ved dannelsen af Udviklingsselskabet Prøvestenen P/S (UPS), har Teknik og Miljøforvaltningen anmodet Økonomiforvaltningen om at kommentere punkt 5. Økonomiforvaltningens bemærkninger kan findes i bilag 3. Jf. pkt. 1 vil CMI fremover inddrage et eksternt revisorfirma i de halvårlige efterkalkulationer for at kvalitetssikre takstfastsættelsen. Punkterne 2-4 vil blive behandlet nedenstående.

2 Generelle oplysninger og bemærkninger KMC er en driftsenhed under CMI i Teknik- og Miljøforvaltningen. KMC har modtaget forurenet jord siden CMI og KMC har i forbindelse med undersøgelsen fremfundet dokumentation for de ca. 10 års drift af enheden. I undersøgelsen har RD har fundet, at KMC overholder gældende regler og vejledninger for takstfastsættelse og omkostningskalkulation og i tilstrækkelig grad, kan redegøre og give et gennemsigtigt billede af takstens elementer, beregningsmetode og forudsætninger. RD vurderer også, at en del af forklaringen på væksten på udlægskontoen kan tilskrives markedssvingninger, men at CMI ikke har justeret taksterne i tide. Der er her ud over påpeges mindre fejl i forbindelse med opgørelsen af udlægskontoen. KMC forventede, at modtage ca tons forurenet jord om året og taksterne blev baseret på markedspriser, da KMC til at begynde med ikke havde det nødvendige grundlag til at udarbejde et hvile i sig selv regnskab. I perioden 1997 til 2007 steg de årlige modtagne jordmængder fra ca ton til over ton, hvilket var mange gange mere end forudsat. Taksterne for forurenet jord i Københavns Kommune er, som følge af en effektiv drift og meget store jordmængder, faldet med ca. 40 % over de sidste 10 år. CMI har valgt at nedsætte taksterne i trin på ikke over 15 %, da der ellers vil opstå uhensigtsmæssige forhold på jordmarkedet. Taksterne for forurenet jord er nu på netto ca. 80 kr pr. ton for klasse 2-3 jord, og det er nu attraktivt at transportere den forurenede jord over længere afstande til deponering på KMC. Samtidig er taksterne så lave, at det er svært at få brugerne til at frasortere ren jord fra den forurenede jord. Som følge af stadig store jordmængder, er det nødvendigt at sænke taksterne yderligere med ca. 20 %. Til sammenligning koster det ca. 65 kr. pr. ton at bortskaffe ren jord. Udgør omkostninger til håndtering af forurenet jord 1 % af byggeomkostningerne i København, udgør den evt. for meget opkrævede takst under 0,1 % af omkostningerne. Principielle uenigheder Sagens kerne bunder primært i 4 juridiske problemstillinger, hvor forvaltningen og RD ikke er enige. Det handler om; 1. Skal huslejen fra en række privatudlejede arealer på Selinevej indgå i takstberegningerne 2. Er det muligt at foretage opsparing til ny deponeringskapacitet, uden at det er konkret beskrevet i en affaldsplan, Side 2 af 11

3 3. Skal evt. for store opakkumulerede midler føres tilbage til de enkelte brugere, eller kan midlerne indgå i takstgrundlaget eller bruges til investeringer, 4. Er det muligt at opstille tilstrækkelige objektive kriterier, så kommunen også kan deltage i fremtidige selskabskonstruktioner som UPS, som model for etablering af kommende depoter. Der foreligger ikke juridiske afgørelser om takster for jord og affald, der er direkte anvendelig i sagen, men såfremt RD s snævre tolkning lægges til grund, bliver forvaltningsgrundlaget svært at håndtere, og Teknik og Miljøforvaltningen kan få svært ved at opfylde sine forpligtigelser til at sikre tilstrækkelig deponeringskapacitet. Derfor er dette spørgsmål vigtigt. Økonomiforvltningen behandler som nævnt forholdene omkring UPS i bilag 3, men forvaltningen bemærker dog, at hvis grundlaget for UPS ikke er tilstede, vil det fremover kun være muligt at indrette deponeringsanlæg på arealer, der er 100 % ejet af kommunen eller en privat grundejer, som udlejer deponeringsmulighed til kommunen. For at sikre en passende bredde i undersøgelsens indhold, har CMI indhentet supplerende udtalelser til pkt. 1-3 fra ekstern advokat. CMI har efter anmodning fra RD efterfølgende forespurgt Miljøstyrelsen om en udtalelse. Det forventes, at Miljøstyrelsen fremkommer med en mundtlig indikation inden udvalgsmødet d. 23. januar, mens en skriftlig afgørelse kommer efterfølgende. Ad. 1 om lejeindtægterne På KMC s arealer på Selinevej på Vestamager, ligger der en række private affaldsbehandlingsanlæg, der via Københavns Ejendomme, betaler husleje til KMC. Nettohuslejen er ca. 6,5 mio. kr pr. år. RD har bemærket, at der hersker forskellig opfattelse af om lejeindtægterne er en del af takstgrundlaget. Uenigheden kan findes i to notater udfærdiget til CMI af henholdsvis lektor cand. jur. Birgitte Egelund Olsen fra Århus universitet, notat fra 2004, bilag 2 A, og notat fra Advokat Mogens Moe fra Horten, udfærdiget i 2007, bilag 2 B. I forbindelse med afklaring af takstgrundlaget spurgte CMI Birgitte Egelund Olsen bl.a. om indtægter fra lejemål på KMC s område kunne indgå i takstberegningerne. Hun udtalte: Idet udlejningsaktiviteterne ud fra det foreliggende materiale formentlig må betegnes som en biproduktion integreret i anlæggets øvrige aktiviteter, bør overskuddet herfra indregnes i taksterne for modtagelsen af forurenet jord på anlægget Side 3 af 11

4 Udtalelsen, som den daværende Miljø- og Forsyningsforvaltning fulgte, er den primære årsag til, at KMC fra starten af 2005 stod med et væsentligt overskud på udlægskontoen. Rentetilvæksten på udlægskontoen har yderligere forøget overskuddet. CMI har ikke været ubetinget enige i udtalelsen, og har i forbindelse med RD s undersøgelse af takstfastsættelsen valgt at lade spørgsmålet revurdere af advokat Mogens Moe. I nævnte bilag 2 B, notat af 27.september 2007, om Birgit Egelund Olsens notat af 13. september 2004, udtaler advokat Mogens Moe, at der særligt er tre grunde til, at han ikke mener, at lejeindtægterne er en del af takstgrundlaget. At arealerne på KMC er fredet, men alligevel skal anvendes til deponering og altså skal være offentligt ejet. At det er i overensstemmelse med kommunalretlige principper at udleje arealerne til markedsleje. At det er et udslag af konkret behov, at dele af de reserverede arealer er blevet anvendt til deponi for forurenet jord, mens der midlertidigt foregår en overskudsgivende udlejning af arealerne, samt at det ikke harmonerer med forureneren betaler princippet hvis taksterne reduceres til under kostpris, som følge af overskudsgivende udlejningsaktivitet. jf. bilag 2 C, notat af 28. august 2007 om Kalvebod Miljøcenters lejeindtægter, udtaler Mogens Moe endvidere; Med den viden, man har nu, bør man derfor erkende, at man i 2004 nåede frem til et forkert resultat ved at betragte regnskabet for udlejningsaktiviteten som en del af regnskabet for deponeringsaktiviteten. Hvis det er muligt, vil det mest korrekte være at trække udlejningsaktiviteten ud af regnskaberne, før man nedsætter taksterne for deponering med henblik på at tilgodese brugerne af deponeringsaktiviteten. På basis af ovenstående skal jeg foreslå, at lejeindtægterne og udgifterne ved lejemålet henføres til et særskilt regnskab. I dette regnskab skal der tages hensyn til, at Kalvebod Miljøcenter mod passende vederlag udfører en viceværtfunktion, men i øvrigt bør lejemålet opfattes som en sag mellem det udlejende organ i skattekommunen og lejerne. I regnskabet for udlejningsaktiviteten bør indgå en passende forrentning af værdien af de udlejede arealer. Hvis det er praktisk muligt, vil det være rigtigst at gennemføre denne opfattelse fra lejemålenes start. CMI hælder mest til Advokat Mogens Moe opfattelse af sagen. Bl.a. kunne konsekvenserne i sidste ende, hvis lejeindtægterne er en del af takstgrundlaget, være, at kommunen skal udbetale penge til folk, der kommer med forurenet jord. Det er blot et spørgsmål om forholdet mellem deponeringskapacitet og den tid lejemålene betaler husleje. Side 4 af 11

5 Nedenstående er i to tabeller gengivet KMC s regnskab med og uden nettolejeindtægter og de tilhørende renter. Tabel KMC Regnskab inkl. lejeindtægter Sum Mio. kr. Omsætning 577,0 Udlejning af arealer 78,2 Driftsomkostninger -414,3 Driftsresultat 240,9 Anlæg -122,6 Renteindtægt 8,7 Akkumuleret resultat 126,9* * Heraf er ca. 56 mio. kr hensat til risiko. Tabel KMC Regnskab ekskl. lejeindtægter Sum Mio. kr. Omsætning 577,0 Udlejning af arealer 25,0 Driftsomkostninger -414,2 Driftsresultat 187,7 Anlæg -122,6 Renteudgift -3,5 Akkumuleret resultat 61,5* * Heraf er ca. 56 mio. kr hensat til risiko. Udtages nettolejeindtægterne og renter pr. 1. januar 2007 af det nuværende takstgrundlag, vil udlægskontoen blive reduceret med ca. 65 mio. kr, hvorfor der stort set bliver balance (61,5 56 mio. kr = 5,5 mio. kr) på kontoen, da der efterfølgende bør henstå ca. 56 mio. kr til dækning af fremtidig risiko og nedlukning, når depoterne er fyldt op. Ad. 2 Om opsparing RD mener, at det kan være i strid med lovbemærkningerne til miljøbeskyttelsesloven at nedbringe udlægskontoen ved at investere i et nyt deponeringsanlæg. Argumenterne er, at investeringen ikke har været konkret beskrevet i en affaldsplan, samt at investeringen ikke eksplicit har indgået i CMI s takstberegninger. Årsagen til at investeringen ikke har været nævnt i en affaldsplan er, at det jf. Københavns Kommunes affaldsplan 2008 var forventet, at kapaciteten på Prøvestenen rakte ud over planens planperiode. Som følge af væsentlig større jordmængder end forudsat, har denne Side 5 af 11

6 forudsætning ikke holdt. Dette bør dog ikke forhindre en kommune i at agere ansvarligt og sikre en fremtidig lovpligtig deponeringskapacitet. Her ud over er CMI ikke i tvivl om, at investering i nyt anlæg eksplicit har været en del af takstberegningen, idet dette er beskrevet i to takstindstillinger jf. MFU 185/2005 og BR 768/2006. Miljøstyrelsen fremkommer i Miljøprojekt Nr. 465, 1999 Råd & Vink om gebyrfastsættelse på affaldsområdet med følgende eksempel på, at det er muligt at opspare til en sikker udgift med usikker størrelse: En olie- og kemikaliemodtagestation skal flyttes på grund af problemer med planforhold eller miljøgodkendelse. Det ligger klart, at der skal opbygges en ny station, men placeringen er usikker, hvilket medfører, at også udgifterne er usikre. Her kan der henlægges efter et realistisk skøn over udgifter og opførelsestidspunkt. I KMC s tilfælde er det fuldkommen sikkert, at der vil indfinde sig en udgift, da etablering af depoter er en løbende proces, men da jordmængderne er stærkt varierende, er det naturligvis vanskeligt at planlægge, hvornår udgiften vil falde. Samtidig er det yderst vanskeligt at finde et sted at placere anlæggene. Dette ændrer dog ikke ved, at planlægning af et nyt depot har stået på i længere tid. I forbindelse med takstindstillingen MFU 185/2005 af 8. aug oplyses det: Den store tilgang af forurenet jord medfører endvidere, at depotet på Prøvestenen bliver hurtigere opfyldt end forventet. For fortsat at sikre deponeringskapacitet for forurenet jord fra København ønsker Kalvebod Miljøcenter derfor at begynde planlægning og forprojektering af et nyt depot på KMC. Udgifter til dette kan dækkes via driftsbudgettet. Primo 2006 vil Miljøkontrollen forelægge en særskilt indstilling om, at mio. kr. af de akkumulerede midler på udlægskontoen anvendes til etableringen af det nye depot. Denne investering vil nedsætte udlægskontoen betydeligt og således skabe en bedre balance mellem kommunes samlede indtægter og udgifter ved deponering af forurenet jord. I BR 768/2006 af 25. okt er politikerne også blevet orienteret om, at der vil skulle anvendes mio. kr. af akkumulerede midler til nyt depot. Der henvises i øvrigt til bilag 2 D, notat af 28. august 2007 om hvile i sig selv princippet og opsparing til anlæg af nye deponier for forurenet jord af advokat Mogens Moe. Han udtaler; Man må påregne, at det kommunale tilsyn i fremtidige sager vil ligge på linie med Københavns Statsamtsafgørelse i MAD (Miljøretlige afgørelser og domme). Denne afgørelse gør det vanskeligt - men dog ikke totalt umuligt at spare op til anlæg af et nyt deponi, før man har konkrete planer om dette Side 6 af 11

7 Ad. 3 Evt. tilbagebetaling RD beder CMI overveje at tilbageføre et beløb, svarende til netolejeindtægten, på mio. kr. direkte tilbage til de enkelte brugere. Samtidig mener RD, at det er teknisk muligt via KMC s registreringer at gennemføre tilbagebetalingen. Efter CMI s vurdering er det ikke teknisk muligt at tilbageføre midlerne direkte til brugerne. Årsagen er, at KMC ikke modtager jorden direkte fra de enkelte jordproducenter (fx grundejere, bygherrer), men overvejende får jorden fra transportfirmaer og behandlingsanlæg, der allerede har tjent på jorden, da de egentlige producenter afleverede jorden til dem. Føres der midler tilbage efter KMC s kunderegister, vil det altså primært være få store transportører og behandlingsanlæg, der vil opnå en særlig høj fortjeneste på jorden, mens midlerne ikke kommer de enkelte jordproducenter til gode. Jf. ambisagen er der i øvrigt ikke præcedens for at tilbagebetale evt. overskydende midler til brugerne. Miljøstyrelsen vil tage stilling til, om midlerne skal betales tilbage, skal anvendes i takstgrundlaget eller, om nettohuslejen på mio. kr, kan udtages fra kontoen og anvendes til øvrige formål. Bemærkninger til de enkelte afsnit i RD s protokollat. Side 2 afsnit 3 (2,3): RD oplyser, at der på intet tidspunkt har været indregnet hensættelser til fremtidige investeringer i takstfastsættelsen. Det er ikke korrekt, da der i to på hinanden følgende indstillinger i 2005 og 2006 blev oplyst at mio. kr fra kontoen ville blive anvendt til ny deponeringskapacitet. 3,1: RD mener, at de har påpeget en række fejl i opgørelsen af udlægskontoen- at den udgjorde 130 mio. kr i stedet for som bogført 126,9 mio. kr ved udgangen af Økonomifunktionen oplyser, at der ikke er tale om fejl, da der rent faktisk ikke var blevet faktureret for dec. mdr. som følge af IT omlægninger. Der er dog konstateret en tidligere fejlkorrektion. 3,3 RD konstaterer, at det ikke blev forelagt politisk, at kommunens advokat udtrykte betænkelighed ved om der var tilstrækkelig klar adskillelse mellem kommunen som ejer og lejer i forhold til Prøvestensselskabet. Der henvises til udtalelse fra Økonomiforvaltningen, bilag 3 Side 7 af 11

8 4,3 RD oplyser, at kommunens eneste partner (Københavns Havn) i Prøvestensselskabet havde sammenfaldende interesse i spørgsmålet om at få så høj en indtægt som mulig. Der henvises til udtalelse fra Økonomiforvaltningen, bilag 3 5,2 RD er af den opfattelse, at det er vanskeligt at godtgøre, at lejeaftalen er indgået på sædvanlige markedsmæssige vilkår. Forvaltningen har, ved indgåelse af lejeaftale med UPS vurderet, at lejeprisen er rimelig. Der henvises til udtalelse fra Økonomiforvaltningen, bilag 3 5,4 RD oplyser, at de ikke har haft adgang til skriftlig dokumentation for nettoindtægten for klasse 1 jord, som er et afgørende element i lejefastsættelsen. Dette er ikke korrekt! Der foreligger en række notater og udtalelser om markedsprisen for ren jord, som dokumenterer, at Prøvestensselskabet uden tvivl kunne have opnået den kalkulerede pris.. Der henvises til udtalelse fra Økonomiforvaltningen, bilag 3 5,5 RD kommer frem til høje overskudsgrader, forrentning mm. I Prøvestensselskabet. Der henvises til udtalelse fra Økonomiforvaltningen, bilag 3 10,2 RD har afgrænset sig fra at foretage en dybtgående sammenlignende analyse af omkostningsstrukturen mellem KMC og andre jorddeponeringsanlæg. RD ville ved en sammenlignende analyse konstatere, at KMC er effektiv og omkostningsbevidst. 14,1 RD citerer Miljøstyrelsens vejledning til kalkulationsprincipper for affaldstakster fra Heraf fremgår det bl.a. at det forudsættes at kommende investeringer fremgår af en vedtaget affaldsplan. I den herskende situation kunne CMI ikke indskrive investeringen i ny deponeringskapacitet i affaldsplan 2008, da det jf. planen var forventet, at deponeringskapaciteten rakte en godt stykke ud over planens periode. Denne vejledning skal ikke forhindre, at en kommune handler ansvarligt og som loven også foreskriver, sikre bortskaffelsesmulighed for den forurenede jord. 21,2 Ved de nuværende forudsætninger om at lejeindtægter indgår i takstberegningen, er det rigtigt, at der i slutningen af 2006 var et tilgodehavende i brugernes favør på udlægskontoen på ca. 70 mio. kr. Dette gælder kun i det tilfælde, at Miljøstyrelsen afgør, at lejeindtægten ikke kan udtaget af takstberegningerne. 22,3 I december 2004 fik CMI en tillægsbevilling på 36,5 mio. kr. mhp. takstnedsættelser. Det bør i denne forbindelse nævnes, at bevillingen var en tilbageførsel af låneramme ved udskillelsen af KE. Side 8 af 11

9 28,4 RD påpeger, at KMC s administrationsbidrag til CMI har været 1,5 mands lønning for højt i CMI har efterfølgende udarbejdet en ny ABC model, der tager højde for denne betragtning. 30,4 RD har konstateret, at der er foretaget en fejlkorrektion på udlægskontoen på kr. CMI korrigerer for dette. 46,2 RD refererer, at CMI fra starten af havde sat taksterne relativt højt, idet man ikke havde nogen interesse i at få fyldt depoterne op for hurtigt. Det er korrekt, at taksten i 1997 blev sat relativt højt- nemlig efter den forventede markedspris på daværende tidspunkt. Taksterne blev siden hen justeret ned, da der var opnået erfaring med jordmængderne og omkostningerne. 49,3 Modtagepriserne på KMC og Prøvestenen var ens på trods af nye marginalomkostninger. Modtagepriserne på Prøvestenen afspejlede netop det takstgrundlag, KMC havde beregnet ved overgang til PS. I øvrigt er der intet i vejen for, at have en fælles takst, selvom der skulle være forskellige omkostninger ved depoterne. 59,2 CMI havde frem til september 2004 stadig ikke taget stilling til, om lejeindtægter var en del af takstgrundlaget. CMI holdt lejeindtægterne ude fra takstgrundlaget og taksterne blev først for høje, da Birgitte Egelund Olsen i september 2004 vurderende at lejeindtægten, og dermed også renteindtægterne, skulle indregnes i takstgrundlaget. Det kan samtidig oplyses, at der var tale om renteomkostning til og med Til og med 2004 er der faktisk tale om, at de akkumulerede renter stadig er negative, og ville de have været med, ville dette have hævet taksterne. Først i 2005 er der tale om en samlet renteindtægt i stedet for en udgift. 61,2 RD anbefaler, at KMC fremover foretages halvårlige efterkalkulationer for at sikre løbende takstjusteringer. KMC vil, med bistand fra eksternt advokatfirma, fremover foretage ½ årlige efterkalkulationer. 61,4 RD mener, at det er i strid med CMI s erklærede intention om at nedbringe udlægskontoen til 56 mio. kr. i 2011, at Prøvestensdepotet bliver opfyldt inden da. CMI vil overveje denne problemstilling ved næste takstindstilling i ,5 RD konstaterer, at CMI s strategi til nedsættelse af udlægskontoen nu er at anlægge et nyt depot. Nej- CMI anlægger ikke et nyt depot for at komme af med pengene, men for at sikre bortskaffelse af forurenet jord og sikre at kommunen kan opfylde sin lovbundne forpligtigelse herfor. I to takstindstillinger i 2005 og 2006 blev dette oplyst til politikerne. Side 9 af 11

10 62,3 RD oplyser, at nedbringelsen af udlægskontoen ved investering i nyt anlæg, kan ses som værende i strid med lovbemærkningerne til miljøbeskyttelsesloven. CMI afventer udtalelse herom fra Miljøstyrelsen. 62,5 RD vurderer at CMI s gæld til brugerne ikke kan føres tilbage til brugerne over en længere periode uden at stride mod hvile i sig selv princippet. CMI afventer en udtalelse fra Miljøstyrelsen. 63,1 RD vurderer, at gælden ikke bør føres tilbage til brugerne ved drastiske takstnedsættelser, idet dette kan bringe taksten ned på et miljømæssigt uhensigtsmæssigt lavt niveau. CMI er enig i betragtningen, idet for lave takster betyder, at affaldsproducenterne ikke har nogen motivation for at udsortere ren jord fra den forurenede. Samtidig vil jorden blive transporteret over længere strækninger og dermed være en kilde til yderligere miljøbelastning. 63,2 RD vurderer, at det vil være i strid med loven at anvende de opsparede midler til investering i et nyt depot. CMI afventer udtalelse fra Miljøstyrelsen. 63,3 RD foreslår, at midlerne tilbageføres direkte til brugerne og vurderer, at det er teknisk muligt. CMI mener ikke at det er teknisk muligt og mener ikke, at en tilbageførsel vil komme de egentlige brugere (grundejerne/ affaldsproducenterne) til gode, idet KMC modtager hovedparten af jorden fra modtageanlæg og transportører. 64,3 RD anbefaler, at KMC foretager en beregning således at rimeligheden i rabatordningen kan dokumenteres. KMC vil foretage en sådan beregning. 80,2 RD konstaterer, at et bestyrelsesoplæg ændre argumentation for opretholdelse af huslejens størrelse Nu er der beregnet en basispris på 90 mio. kr. for alternativ indkomst fra kl.1 jord alene, baseret på en nettoindtægt fra kl.1 jord på 25 kr/ton. CMI mener ikke, at en nettoindtægt for ren jord på 25 kr pr. ton er urealistisk. Der henvises i øvrigt til udtalelse fra Økonomiforvaltningen, bilag 3 88,5 RD stiller spørgsmål ved, om lejeprisen er fastsat på sædvanlige markedsmæssige vilkår og kritiserer, at der ikke foreligger tydelig dokumentation af, at basisprisen er blevet fastsat på markedsmæssige vilkår (nettopris på 25 kr/t for ren jord). CMI er enig i, at aftalen er unik- idet ingen ejendomsmæglere har denne vare på hylden. CMI er af den opfattelse, at lejeaftalen resulterede i en rimelig lejepris, der blev forhandlet ved indgåelse af lejeaftalen mellem UPS og CMI. Der henvises i øvrigt til udtalelse fra Økonomiforvaltningen, bilag 3 90,2 RD problematiserer, at Prøvestensselskabet lejeudspil og KMC s lå et godt stykke fra hinanden. CMI anser netop denne forskel som et Side 10 af 11

11 tydeligt tegn på, at der ikke kun formeldt, men også reelt var den fornødne afstand mellem udlejer og lejer. 91,5 RD anbefaler, at der ved kommende lejekontrakter om deponeringskapacitet indføres en passus om efterkalkulation minimum hvert 3. år. CMI vil overveje dette, men mener som udgangspunkt ikke at en huslejekontrakt, der er indgået på markedsmæssige vilkår, skal efterkalkuleres. 104,1 RD sæter spørgsmål ved, om Prøvestensselskabets udlejning af et areal til kartering ikke skal indgå i vurderingen af selskabets forrentning mm. tilsvarende som, at KMC har argumenteret for, at lejeindtægter fra KMC skal indgå i takstberegningen. Argumentationen er sammensat forkert og KMC har også argumenteret for at lejeindtægterne ikke er en del af takstgrundlaget. KMC påpegede blot, at der er tale om forskellige organiseringsformer. Prøvestensselskabet må primært være at betragte som et privat selskab. 107,5 RD anbefaler, at ØKF og CMI tager initiativ til en egentlig efterkalkulation af lejeprisen. CMI anser ikke, at der på foreliggende grundlag er behov for dette. - o - Side 11 af 11

1. Parter... 3. 2. Udtræden... 3. 3. Varsel for udtræden... 3. 4. Vilkår for udtræden... 4. 5. Uoverensstemmelser... 7

1. Parter... 3. 2. Udtræden... 3. 3. Varsel for udtræden... 3. 4. Vilkår for udtræden... 4. 5. Uoverensstemmelser... 7 Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11456 Udtrædelsesaftale Vejle Kommunes udtræden af Østdeponi Version

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Den 29. september 2015 kl. 16.22 skrev Per Hald :

Den 29. september 2015 kl. 16.22 skrev Per Hald <ph@bl-law.dk>: Den 29. september 2015 kl. 16.22 skrev Per Hald : Kære I forlængelse af nedenstående mail har jeg modtaget Nykredits kæresvarskrift i den verserende Højesteretssag. Jeg kan konstatere, at

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Afgørelse af 00-12-04 - Dansk Supermarked A/S (1999/1425-9)

Afgørelse af 00-12-04 - Dansk Supermarked A/S (1999/1425-9) Indenrigsministeriet Dato: 28. april 2002 Kontor: 2.ø.kt. J.nr.: 1999/1425-9 Afgørelse af 00-12-04 - Dansk Supermarked A/S (1999/1425-9) Ved anvendelse af lønningsreglen er det den samlede kommunale skatteandel,

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V INDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. november 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 1550 Jour. nr.: 00.01A00, ÅKV/2004/02410

Læs mere

januar 2010 Af Jacob Brandt

januar 2010 Af Jacob Brandt januar 2010 Af Jacob Brandt A F FA L D S G E B Y R E R EFTER DEN REVIDEREDE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Med den nye affaldsbekendtgørelse er der indført en mere detaljeret regulering af de kommunale affaldsgebyrer,

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 18. juli 2007 til Næstved Kommune:

Statsforvaltningens brev af 18. juli 2007 til Næstved Kommune: Statsforvaltningens brev af 18. juli 2007 til Næstved Kommune: 18-07- 2007 TILSYNET Resume og konklusion Statsforvaltningen har modtaget henvendelser fra fire personer, der hver især har gjort gældende,

Læs mere

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 - 1 Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse af 6/11

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning. 1 København, den 19. november 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Boligkontoret Dybdahl/Riis ApS Stolbergsvej 26 2970 Hørsholm Nævnet har modtaget klagen den 8. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Økonomi og Det nye Socialtilsyn

Økonomi og Det nye Socialtilsyn Økonomi og Det nye Socialtilsyn LOS Landsmøde, 13. april 2015 John Cubbin 1 Lidt om os Trekroner Revision A/S 26 medarbejdere, heraf 20 revisorer, og 3 partnere Etableret i 1983, beliggende i Roskilde

Læs mere

Anmeldelse af Næstved Kommunes aftale med Maglemølle Erhvervspark A/S

Anmeldelse af Næstved Kommunes aftale med Maglemølle Erhvervspark A/S Anmeldelse af Næstved Kommunes aftale med Maglemølle Erhvervspark A/S Journal nr.3/1120-0304-0001/service/vis Rådsmødet den 25. september 2002 Resumé 1. Næstved Kommune har med brev af 27. december 2000

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING 1. TMU 66/2006 J.nr. 639.0029/05 Billige boliger INDSTILLING OG BESLUTNING På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 15. december 2005 om, at der over en femårig periode, bygges 5.000 boliger

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. maj 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 1553 Jour. nr.: 00.01A00, ÅKV/2004/01189

Læs mere

Kommunalretlige reglers betydning for hjemtagelse af havnen

Kommunalretlige reglers betydning for hjemtagelse af havnen Kommunalretlige reglers betydning for hjemtagelse af havnen Hørsholm Kommune har bedt mig vurdere, om kommunalretlige regler eller principper er til hinder for kommunens hjemtagelse af Rungsted Havn. Advokat

Læs mere

Må man tjene penge på (affalds)varme?

Må man tjene penge på (affalds)varme? Må man tjene penge på (affalds)varme? Advokat Klavs V. Gravesen 7. marts 2011 Regler, der hindrer overskud på varmeforsyning 1. Miljøretligt hvile-i-sig-selv-princip, jf. miljøbeskyttelseslovens 48 om

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 2860 Søborg. Statsforvaltningen har i dg skrevet således til Gladsaxens redaktion ved John Damm Sørensen:

Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 2860 Søborg. Statsforvaltningen har i dg skrevet således til Gladsaxens redaktion ved John Damm Sørensen: Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 2860 Søborg 17-12- 2013 Statsforvaltningen har i dg skrevet således til Gladsaxens redaktion ved John Damm Sørensen: Tilsynet Akademisk Boldklub A/S leje af Gladsaxe Stadion

Læs mere

Udlejning af ejerboligen

Udlejning af ejerboligen - 1 Udlejning af ejerboligen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Flere læsere har fremsendt spørgsmål om udlejning af ejerboliger, som ikke har kunnet sælges på et kriseramt boligmarked. Jeg

Læs mere

Udlejning af erhvervsejendom

Udlejning af erhvervsejendom Pkt. 49 Udlejning af erhvervsejendom Sagsnr. 79083 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til vilkår for en ny udlejningsperiode for ejendommen Baunehøjvej 5, der huser Restaurant Vigen, herunder

Læs mere

Redegørelse vedr. spørgsmål om beregning af tilskud til drift af den selvejende institution Arena Rebild

Redegørelse vedr. spørgsmål om beregning af tilskud til drift af den selvejende institution Arena Rebild 31. januar 2013 Sagsnr. 125-163113 jpe Sekr. Laila Gorits Grønhøj Tel. 7221 1640, mail LLA@70151000.dk Rebild Kommune Hobrovej 88 9530 Støvring Att.: Jurist Søren Lysholt Hansen Badehusvej 16 Postboks

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-36 Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed 20140902 TC/BD Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed - ophør eller fortsættelse af eksisterende virksomhed - krav til tilbageværende

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 20. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2013-3181 Sagsbeh.: PML Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Nu vil jeg så gennemgår den forkortede version af bestyrelsens beretning for 2013

Nu vil jeg så gennemgår den forkortede version af bestyrelsens beretning for 2013 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2013 I det omdelte regnskabsmateriale er bestyrelsens beretning gengivet i den fulde ordlyd, og den indeholder en del forklaringer til regnskaberne. Her på generalforsamlingen

Læs mere

Rungsted Havn A/S 22. november 2006 J.nr.: 521361-MRP

Rungsted Havn A/S 22. november 2006 J.nr.: 521361-MRP Hørsholm Kommune Kommunalbestyrelsen v/borgmester Uffe Thorndahl Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Lett Advokatfirma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlf. 33 77 00 00 Fax 33 77 00 01 lett@lett.dk www.lett.dk

Læs mere

NOTAT. Grundlag for aftale om fastsættelsen af markedsleje ved udleje til mobilmaster og - antenner

NOTAT. Grundlag for aftale om fastsættelsen af markedsleje ved udleje til mobilmaster og - antenner NOTAT Dato: 31. januar 2014 Grundlag for aftale om fastsættelsen af markedsleje ved udleje til mobilmaster og - antenner For at fjerne barrierer for udbygning af teledækningen i kommunen, har Byrådet i

Læs mere

Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv.

Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv. Andelsforeningen Duegården Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv. Indledning Den 19. maj 2010 blev der afgivet accept til PrivatBo A/S og advokatvirksomheden Pernille Høxbro om at yde økonomisk rådgivning

Læs mere

3 Københavns Skyttecenter - opsigelse af lejemål og overgang til brugerdrift (2011-41153)

3 Københavns Skyttecenter - opsigelse af lejemål og overgang til brugerdrift (2011-41153) Kultur- og Fritidsudvalget, ref. 5. maj 2011 3 Københavns Skyttecenter - opsigelse af lejemål og overgang til brugerdrift (2011-41153) Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til et forslag om, at

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger

Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger Aarhus 28. august 2014 Torben Brøgger Partner T +45 72 27 34 66 tb@bechbruun.com Sagsnr. 029774-0318 tb/hps/kkp Notat Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger 1. Indledning

Læs mere

2008-01-16. Hillerød Kommune. Erhvervsaffaldsgebyr.

2008-01-16. Hillerød Kommune. Erhvervsaffaldsgebyr. 2008-01-16. Hillerød Kommune. Erhvervsaffaldsgebyr. Resumé: Udtalt, at kommunen har hjemmel i miljøbeskyttelseslovens 48 til at opkræve gebyr for erhvervsaffald, at det ikke er ulovligt at opkræve samme

Læs mere

Spørgeskema: undersøgelse af salg og udleje af ejendomme i livsforsikrings- og pensionsbranchen

Spørgeskema: undersøgelse af salg og udleje af ejendomme i livsforsikrings- og pensionsbranchen Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 142 Offentligt Spørgeskema: undersøgelse af salg og udleje af ejendomme i livsforsikrings- og pensionsbranchen Virksomheder omfattet af undersøgelsen

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 9. maj 2007. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 9. maj 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 9. maj 2007 Århus Kommune Økonomi og Myndighed Sundhed og Omsorg 1. Resume Statsforvaltningen Midtjylland har anmodet Århus Byråd om en

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed?

Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed? - 1 Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Indtægter ved udlejning af sommerhuse har i flere år været i skattevæsenets søgelys. SKAT interesser sig

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd via Magistraten Den 10. september 2004 J.nr. Ref.: Tlf.nr. Hans Peder

Læs mere

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes:

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes: Notat 1. Opsamling: Forslag til ændringer i haltilskudsmodellen Notatet har gennemgået en række emner, der knytter an til haltilskudsmodellens udformning og hvordan den har virket i perioden fra 2010 til

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol Bestyrelsesmøde den 19. juni 20 Udskrift af beslutningsprotokol Dagsorden: 11- Til orientering/efterretning 12- Regnskab for 1. kvartal 20 - Reno Djurs likviditet 20-2016 14- Anlægsbudget for deponeringsanlæggets

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST ALLÉHUSENE. Fordele og ulemper ved at blive andelshaver

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST ALLÉHUSENE. Fordele og ulemper ved at blive andelshaver J.nr. 137773-fordele og ulemper HQ/CBD 11. april 2014 ALLÉHUSENE Fordele og ulemper ved at blive andelshaver På beboermødet den 23. april 2014 vil arbejdsgruppen nærmere redegøre for vort arbejde indtil

Læs mere

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold:

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: Regnskab Forlaget Andersen 8.6 Tilgodehavender Af revisor Lasse Glud Dybbøl, Beierholm lgd@beierholm.dk Indhold Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: 1. Generelt om tilgodehavender

Læs mere

Indstilling. Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Århus Kommune. Den 15.

Indstilling. Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Århus Kommune. Den 15. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 15. august 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. 1. Resume På baggrund

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

" Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by)

 Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by) Kendelse af 6. oktober 1997. J.nr. 97-24.703. Nærmere bestemt udlejningsvirksomhed i strid med forbudet om udøvelse af anden virksomhed end revisionsvirksomhed. Lov om statsautoriserede revisorer 10. Suzanne

Læs mere

Bilag 3. Den økonomiske situation i Affaldsområdet i dag

Bilag 3. Den økonomiske situation i Affaldsområdet i dag KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 3. Den økonomiske situation i Affaldsområdet i dag Baggrund Jf. bilag 1, Affaldsområdets udvikling,

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008. Kravene til specifikation af driftsudgifter i erhvervslejemål... 1 Parkeringsanlæg og dækningsafgift...

NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008. Kravene til specifikation af driftsudgifter i erhvervslejemål... 1 Parkeringsanlæg og dækningsafgift... NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008 ERHVERVSEJENDOMME Kravene til specifikation af driftsudgifter i erhvervslejemål... 1 Parkeringsanlæg og dækningsafgift... 4 Kravene til specifikation af driftsudgifter

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing

Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 08-12- 2010 TILSYNET Advokatfirmaet Johansen og Bliddal har den 7. oktober 2009 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, der

Læs mere

Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012

Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012 REGULATIV for jord Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012 1. Formål Formålet med dette regulativ er: 1.1 at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

analyse: Overdækninger

analyse: Overdækninger 58 ENERGITILSYNET analyse: Overdækninger i fjernvarmesektoren 133 varmevirksomheder har de seneste to år i træk haft en overdækning samtidig med, at overdækningen i det seneste år har oversteget 10 procent

Læs mere

AffaldVarme Århus - genforhandling af frivillig aftale af 6. september 2007 om afvikling af overdækning

AffaldVarme Århus - genforhandling af frivillig aftale af 6. september 2007 om afvikling af overdækning ENERGITILSYNET Punkt 8 Energitilsynets møde den 26. oktober 2009 26-10-2009 VARME 4/0920-0304-0070 /MLD AffaldVarme Århus - genforhandling af frivillig aftale af 6. september 2007 om afvikling af overdækning

Læs mere

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag)

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Sagsnr.: 13/79775 Sagsansvarlig: Daniella Lise Jeppesen SAGSFREMSTILLING Beskæftigelsesudvalget behandlede sagen på sit møde

Læs mere

Folkets Radio København Lokalradionævnet i København. 2400 København NV Øvrighedskontoret, Rådhuset 1599 Kbh. V. København den 2.

Folkets Radio København Lokalradionævnet i København. 2400 København NV Øvrighedskontoret, Rådhuset 1599 Kbh. V. København den 2. RADIO- OG TV-NÆVNET Folkets Radio København Lokalradionævnet i København Thoravej 25 Sekretariatet 2400 København NV Øvrighedskontoret, Rådhuset 1599 Kbh. V. København den 2. december 2002 Undersøgelse

Læs mere

Campingpladsen ejes og drives af et ægtepar først i fyrrene, som ikke har anden form for arbejde.

Campingpladsen ejes og drives af et ægtepar først i fyrrene, som ikke har anden form for arbejde. Projektopgave Campingpladsen "Morgenrøde" Budget 20x2 Pladsen, der er på 5,5 ha ligger i Jylland helt ned til Gudenåen. Det er en dejlig velindrettet campingplads med plads til 190 enheder ialt på hele

Læs mere

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser

Læs mere

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private Notat Jord & Affald J.nr. MST-7779-00105 Ref. bpc Den 12. april 2011 Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private I

Læs mere

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv).

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv). PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 HØRINGSSVAR BILAG 1 10. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 5. HØRINGSSVAR 1. Udkast til afgørelse blev sendt i høring den 20. februar 2015 med frist den 6. marts

Læs mere

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 -

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune 1. Formål Formålet med regulativet er at sikre, at håndtering og flytning af overskudsjord

Læs mere

Bestyrelsesmøder, Beboerrepræsentationen og Antenneforeningen. Referat

Bestyrelsesmøder, Beboerrepræsentationen og Antenneforeningen. Referat Beboerrepræsentationen "VIBENSHUSBEBOERNE" v/carl-erik Christiansen Buddinge Hovedgade 291 2880 Bagsværd Telefon: 44 44 00 03 (privat) Telefon: 33 21 26 33 (arbejde) Telefax: 33 21 11 18 E-Mail: carl-erik@andersen-maare.dk

Læs mere

http://kkedoc4/agendaweb/forms/print/printoverview.aspx?handlingitemguid=457...

http://kkedoc4/agendaweb/forms/print/printoverview.aspx?handlingitemguid=457... Side 1 af 5 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 8. Håndtering af ekstra samtaler i forbindelse med beskæftigelsesreformen (2015-0057842) INDSTILLING OG BESLUTNING Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Forældrekøb kan give plus på kontoen

Forældrekøb kan give plus på kontoen 5. maj 2009 Forældrekøb kan give plus på kontoen Priserne på ejerlejligheder falder, renterne har taget sig et dyk de seneste måneder og bunden synes endnu ikke at være nået for hverken boligpriser eller

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2016 2019

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2016 2019 Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3 Helsingør Tlf. 49282927 Mob. 25312927 pwb11@helsingor.dk Dato 14.8.215 Sagsbeh. pwb11 for lån, renter og balanceforskydninger

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Regulativ for jordstyring

Regulativ for jordstyring Regulativ for jordstyring Februar 2012 Regulativ for jordstyring i Nyborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4. Områder omfattet af områdeklassificeringen

Læs mere

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Dato for fremsendelse til MBA Fonden Fonden om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til at forlænge areallejeaftaler

Læs mere

Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter.

Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter. Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter. Den finansielle situation i Europa har medført, at anvendte referencerenter i visse europæiske lande er blevet negative, herunder den danske

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04 RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om satsreguleringspuljen (beretning nr. 3/02) I. Indledning 1. I mit notat i henhold

Læs mere

Indstilling. Ophør af aftaler med Århus MiljøCenter. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 16.

Indstilling. Ophør af aftaler med Århus MiljøCenter. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 16. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 16. december 2013 Ophør af aftaler med Århus MiljøCenter Ophør af aftaler mellem Århus MiljøCenter og Aarhus Kommune om pligtlejemål og

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme 3. april 2009 /jcn og lfo Sag Notat om måling (værdiansættelse) af ejendomme Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense

Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense Vandselskab as 1994 Styringsgrundlaget i 1994 og indtil nu Erfaringer

Læs mere

Vedtægter. for. Deponi.net

Vedtægter. for. Deponi.net dato 25. juni 2008 sagsnr 08060007 reference FC/LN Vedtægter for Deponi.net Godkendt på stiftende møde den 17. juni 2008 Korrigeret i forhold til bemærkninger fra Herning Kommune af 20. juni 2008 1. Selskabet

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v.

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. - 1 Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en principiel dom af 27/11 2013 truffet afgørelse om værdiansættelse

Læs mere

Budget INTERESSENTSKABET. Reno-Nord

Budget INTERESSENTSKABET. Reno-Nord Budget 2005 INTERESSENTSKABET Reno-Nord (1.000 kr.) Koncernen Regnskab 2003 Budget 2005 Budget 2004 Omsætning: Energianlæg... 76.049 85.620 68.300 Losseplads... 16.028 12.300 12.150 Køleskabsordning...

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere