Sagsnr Dokumentnr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sagsnr. 2008-148. Dokumentnr. 2008-23668"

Transkript

1 Sagsnr Dokumentnr Teknik- og Miljøforvaltningens bemærkninger til Revisionsdirektoratets protokollat om takstfastsættelsen på Kalvebod Miljøcenter Indledning I Revisionsdirektoratets (RD) protokollat om takstfastsættelsen for forurenet jord på Kalvebod Miljøcenter (KMC), findes der 5 hovedtemaer; 1. RD mener, at Center for Miljø (CMI) kan forbedre takstfastsættelsen ved løbende ½ årlige efterkalkulationer. 2. RD mener, at huslejeindtægter fra lejemål på KMC s område skal indgå i takstberegningerne for forurenet jord. 3. RD mener således, at der i alt er opkrævet mio. kr for meget via taksterne. 4. RD mener, at det kan være i strid med intentionerne i loven at anvende de opakkumulerede midler til investering i ny deponeringskapacitet og, at CMI skal overveje at sende beløbet direkte tilbage til brugerne samt, at dette er teknisk muligt. 5. RD sætter spørgsmålstegn ved, om lejeprisen for deponeringskapacitet på Prøvestensdepotet er fastsat på markedsvilkår samt, om der har været den fornødne afstand mellem lejer og udlejer ved dannelsen af Udviklingsselskabet Prøvestenen. I overensstemmelse med den arbejds- og ansvarsdeling, der har været mellem Teknik og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen ved dannelsen af Udviklingsselskabet Prøvestenen P/S (UPS), har Teknik og Miljøforvaltningen anmodet Økonomiforvaltningen om at kommentere punkt 5. Økonomiforvaltningens bemærkninger kan findes i bilag 3. Jf. pkt. 1 vil CMI fremover inddrage et eksternt revisorfirma i de halvårlige efterkalkulationer for at kvalitetssikre takstfastsættelsen. Punkterne 2-4 vil blive behandlet nedenstående.

2 Generelle oplysninger og bemærkninger KMC er en driftsenhed under CMI i Teknik- og Miljøforvaltningen. KMC har modtaget forurenet jord siden CMI og KMC har i forbindelse med undersøgelsen fremfundet dokumentation for de ca. 10 års drift af enheden. I undersøgelsen har RD har fundet, at KMC overholder gældende regler og vejledninger for takstfastsættelse og omkostningskalkulation og i tilstrækkelig grad, kan redegøre og give et gennemsigtigt billede af takstens elementer, beregningsmetode og forudsætninger. RD vurderer også, at en del af forklaringen på væksten på udlægskontoen kan tilskrives markedssvingninger, men at CMI ikke har justeret taksterne i tide. Der er her ud over påpeges mindre fejl i forbindelse med opgørelsen af udlægskontoen. KMC forventede, at modtage ca tons forurenet jord om året og taksterne blev baseret på markedspriser, da KMC til at begynde med ikke havde det nødvendige grundlag til at udarbejde et hvile i sig selv regnskab. I perioden 1997 til 2007 steg de årlige modtagne jordmængder fra ca ton til over ton, hvilket var mange gange mere end forudsat. Taksterne for forurenet jord i Københavns Kommune er, som følge af en effektiv drift og meget store jordmængder, faldet med ca. 40 % over de sidste 10 år. CMI har valgt at nedsætte taksterne i trin på ikke over 15 %, da der ellers vil opstå uhensigtsmæssige forhold på jordmarkedet. Taksterne for forurenet jord er nu på netto ca. 80 kr pr. ton for klasse 2-3 jord, og det er nu attraktivt at transportere den forurenede jord over længere afstande til deponering på KMC. Samtidig er taksterne så lave, at det er svært at få brugerne til at frasortere ren jord fra den forurenede jord. Som følge af stadig store jordmængder, er det nødvendigt at sænke taksterne yderligere med ca. 20 %. Til sammenligning koster det ca. 65 kr. pr. ton at bortskaffe ren jord. Udgør omkostninger til håndtering af forurenet jord 1 % af byggeomkostningerne i København, udgør den evt. for meget opkrævede takst under 0,1 % af omkostningerne. Principielle uenigheder Sagens kerne bunder primært i 4 juridiske problemstillinger, hvor forvaltningen og RD ikke er enige. Det handler om; 1. Skal huslejen fra en række privatudlejede arealer på Selinevej indgå i takstberegningerne 2. Er det muligt at foretage opsparing til ny deponeringskapacitet, uden at det er konkret beskrevet i en affaldsplan, Side 2 af 11

3 3. Skal evt. for store opakkumulerede midler føres tilbage til de enkelte brugere, eller kan midlerne indgå i takstgrundlaget eller bruges til investeringer, 4. Er det muligt at opstille tilstrækkelige objektive kriterier, så kommunen også kan deltage i fremtidige selskabskonstruktioner som UPS, som model for etablering af kommende depoter. Der foreligger ikke juridiske afgørelser om takster for jord og affald, der er direkte anvendelig i sagen, men såfremt RD s snævre tolkning lægges til grund, bliver forvaltningsgrundlaget svært at håndtere, og Teknik og Miljøforvaltningen kan få svært ved at opfylde sine forpligtigelser til at sikre tilstrækkelig deponeringskapacitet. Derfor er dette spørgsmål vigtigt. Økonomiforvltningen behandler som nævnt forholdene omkring UPS i bilag 3, men forvaltningen bemærker dog, at hvis grundlaget for UPS ikke er tilstede, vil det fremover kun være muligt at indrette deponeringsanlæg på arealer, der er 100 % ejet af kommunen eller en privat grundejer, som udlejer deponeringsmulighed til kommunen. For at sikre en passende bredde i undersøgelsens indhold, har CMI indhentet supplerende udtalelser til pkt. 1-3 fra ekstern advokat. CMI har efter anmodning fra RD efterfølgende forespurgt Miljøstyrelsen om en udtalelse. Det forventes, at Miljøstyrelsen fremkommer med en mundtlig indikation inden udvalgsmødet d. 23. januar, mens en skriftlig afgørelse kommer efterfølgende. Ad. 1 om lejeindtægterne På KMC s arealer på Selinevej på Vestamager, ligger der en række private affaldsbehandlingsanlæg, der via Københavns Ejendomme, betaler husleje til KMC. Nettohuslejen er ca. 6,5 mio. kr pr. år. RD har bemærket, at der hersker forskellig opfattelse af om lejeindtægterne er en del af takstgrundlaget. Uenigheden kan findes i to notater udfærdiget til CMI af henholdsvis lektor cand. jur. Birgitte Egelund Olsen fra Århus universitet, notat fra 2004, bilag 2 A, og notat fra Advokat Mogens Moe fra Horten, udfærdiget i 2007, bilag 2 B. I forbindelse med afklaring af takstgrundlaget spurgte CMI Birgitte Egelund Olsen bl.a. om indtægter fra lejemål på KMC s område kunne indgå i takstberegningerne. Hun udtalte: Idet udlejningsaktiviteterne ud fra det foreliggende materiale formentlig må betegnes som en biproduktion integreret i anlæggets øvrige aktiviteter, bør overskuddet herfra indregnes i taksterne for modtagelsen af forurenet jord på anlægget Side 3 af 11

4 Udtalelsen, som den daværende Miljø- og Forsyningsforvaltning fulgte, er den primære årsag til, at KMC fra starten af 2005 stod med et væsentligt overskud på udlægskontoen. Rentetilvæksten på udlægskontoen har yderligere forøget overskuddet. CMI har ikke været ubetinget enige i udtalelsen, og har i forbindelse med RD s undersøgelse af takstfastsættelsen valgt at lade spørgsmålet revurdere af advokat Mogens Moe. I nævnte bilag 2 B, notat af 27.september 2007, om Birgit Egelund Olsens notat af 13. september 2004, udtaler advokat Mogens Moe, at der særligt er tre grunde til, at han ikke mener, at lejeindtægterne er en del af takstgrundlaget. At arealerne på KMC er fredet, men alligevel skal anvendes til deponering og altså skal være offentligt ejet. At det er i overensstemmelse med kommunalretlige principper at udleje arealerne til markedsleje. At det er et udslag af konkret behov, at dele af de reserverede arealer er blevet anvendt til deponi for forurenet jord, mens der midlertidigt foregår en overskudsgivende udlejning af arealerne, samt at det ikke harmonerer med forureneren betaler princippet hvis taksterne reduceres til under kostpris, som følge af overskudsgivende udlejningsaktivitet. jf. bilag 2 C, notat af 28. august 2007 om Kalvebod Miljøcenters lejeindtægter, udtaler Mogens Moe endvidere; Med den viden, man har nu, bør man derfor erkende, at man i 2004 nåede frem til et forkert resultat ved at betragte regnskabet for udlejningsaktiviteten som en del af regnskabet for deponeringsaktiviteten. Hvis det er muligt, vil det mest korrekte være at trække udlejningsaktiviteten ud af regnskaberne, før man nedsætter taksterne for deponering med henblik på at tilgodese brugerne af deponeringsaktiviteten. På basis af ovenstående skal jeg foreslå, at lejeindtægterne og udgifterne ved lejemålet henføres til et særskilt regnskab. I dette regnskab skal der tages hensyn til, at Kalvebod Miljøcenter mod passende vederlag udfører en viceværtfunktion, men i øvrigt bør lejemålet opfattes som en sag mellem det udlejende organ i skattekommunen og lejerne. I regnskabet for udlejningsaktiviteten bør indgå en passende forrentning af værdien af de udlejede arealer. Hvis det er praktisk muligt, vil det være rigtigst at gennemføre denne opfattelse fra lejemålenes start. CMI hælder mest til Advokat Mogens Moe opfattelse af sagen. Bl.a. kunne konsekvenserne i sidste ende, hvis lejeindtægterne er en del af takstgrundlaget, være, at kommunen skal udbetale penge til folk, der kommer med forurenet jord. Det er blot et spørgsmål om forholdet mellem deponeringskapacitet og den tid lejemålene betaler husleje. Side 4 af 11

5 Nedenstående er i to tabeller gengivet KMC s regnskab med og uden nettolejeindtægter og de tilhørende renter. Tabel KMC Regnskab inkl. lejeindtægter Sum Mio. kr. Omsætning 577,0 Udlejning af arealer 78,2 Driftsomkostninger -414,3 Driftsresultat 240,9 Anlæg -122,6 Renteindtægt 8,7 Akkumuleret resultat 126,9* * Heraf er ca. 56 mio. kr hensat til risiko. Tabel KMC Regnskab ekskl. lejeindtægter Sum Mio. kr. Omsætning 577,0 Udlejning af arealer 25,0 Driftsomkostninger -414,2 Driftsresultat 187,7 Anlæg -122,6 Renteudgift -3,5 Akkumuleret resultat 61,5* * Heraf er ca. 56 mio. kr hensat til risiko. Udtages nettolejeindtægterne og renter pr. 1. januar 2007 af det nuværende takstgrundlag, vil udlægskontoen blive reduceret med ca. 65 mio. kr, hvorfor der stort set bliver balance (61,5 56 mio. kr = 5,5 mio. kr) på kontoen, da der efterfølgende bør henstå ca. 56 mio. kr til dækning af fremtidig risiko og nedlukning, når depoterne er fyldt op. Ad. 2 Om opsparing RD mener, at det kan være i strid med lovbemærkningerne til miljøbeskyttelsesloven at nedbringe udlægskontoen ved at investere i et nyt deponeringsanlæg. Argumenterne er, at investeringen ikke har været konkret beskrevet i en affaldsplan, samt at investeringen ikke eksplicit har indgået i CMI s takstberegninger. Årsagen til at investeringen ikke har været nævnt i en affaldsplan er, at det jf. Københavns Kommunes affaldsplan 2008 var forventet, at kapaciteten på Prøvestenen rakte ud over planens planperiode. Som følge af væsentlig større jordmængder end forudsat, har denne Side 5 af 11

6 forudsætning ikke holdt. Dette bør dog ikke forhindre en kommune i at agere ansvarligt og sikre en fremtidig lovpligtig deponeringskapacitet. Her ud over er CMI ikke i tvivl om, at investering i nyt anlæg eksplicit har været en del af takstberegningen, idet dette er beskrevet i to takstindstillinger jf. MFU 185/2005 og BR 768/2006. Miljøstyrelsen fremkommer i Miljøprojekt Nr. 465, 1999 Råd & Vink om gebyrfastsættelse på affaldsområdet med følgende eksempel på, at det er muligt at opspare til en sikker udgift med usikker størrelse: En olie- og kemikaliemodtagestation skal flyttes på grund af problemer med planforhold eller miljøgodkendelse. Det ligger klart, at der skal opbygges en ny station, men placeringen er usikker, hvilket medfører, at også udgifterne er usikre. Her kan der henlægges efter et realistisk skøn over udgifter og opførelsestidspunkt. I KMC s tilfælde er det fuldkommen sikkert, at der vil indfinde sig en udgift, da etablering af depoter er en løbende proces, men da jordmængderne er stærkt varierende, er det naturligvis vanskeligt at planlægge, hvornår udgiften vil falde. Samtidig er det yderst vanskeligt at finde et sted at placere anlæggene. Dette ændrer dog ikke ved, at planlægning af et nyt depot har stået på i længere tid. I forbindelse med takstindstillingen MFU 185/2005 af 8. aug oplyses det: Den store tilgang af forurenet jord medfører endvidere, at depotet på Prøvestenen bliver hurtigere opfyldt end forventet. For fortsat at sikre deponeringskapacitet for forurenet jord fra København ønsker Kalvebod Miljøcenter derfor at begynde planlægning og forprojektering af et nyt depot på KMC. Udgifter til dette kan dækkes via driftsbudgettet. Primo 2006 vil Miljøkontrollen forelægge en særskilt indstilling om, at mio. kr. af de akkumulerede midler på udlægskontoen anvendes til etableringen af det nye depot. Denne investering vil nedsætte udlægskontoen betydeligt og således skabe en bedre balance mellem kommunes samlede indtægter og udgifter ved deponering af forurenet jord. I BR 768/2006 af 25. okt er politikerne også blevet orienteret om, at der vil skulle anvendes mio. kr. af akkumulerede midler til nyt depot. Der henvises i øvrigt til bilag 2 D, notat af 28. august 2007 om hvile i sig selv princippet og opsparing til anlæg af nye deponier for forurenet jord af advokat Mogens Moe. Han udtaler; Man må påregne, at det kommunale tilsyn i fremtidige sager vil ligge på linie med Københavns Statsamtsafgørelse i MAD (Miljøretlige afgørelser og domme). Denne afgørelse gør det vanskeligt - men dog ikke totalt umuligt at spare op til anlæg af et nyt deponi, før man har konkrete planer om dette Side 6 af 11

7 Ad. 3 Evt. tilbagebetaling RD beder CMI overveje at tilbageføre et beløb, svarende til netolejeindtægten, på mio. kr. direkte tilbage til de enkelte brugere. Samtidig mener RD, at det er teknisk muligt via KMC s registreringer at gennemføre tilbagebetalingen. Efter CMI s vurdering er det ikke teknisk muligt at tilbageføre midlerne direkte til brugerne. Årsagen er, at KMC ikke modtager jorden direkte fra de enkelte jordproducenter (fx grundejere, bygherrer), men overvejende får jorden fra transportfirmaer og behandlingsanlæg, der allerede har tjent på jorden, da de egentlige producenter afleverede jorden til dem. Føres der midler tilbage efter KMC s kunderegister, vil det altså primært være få store transportører og behandlingsanlæg, der vil opnå en særlig høj fortjeneste på jorden, mens midlerne ikke kommer de enkelte jordproducenter til gode. Jf. ambisagen er der i øvrigt ikke præcedens for at tilbagebetale evt. overskydende midler til brugerne. Miljøstyrelsen vil tage stilling til, om midlerne skal betales tilbage, skal anvendes i takstgrundlaget eller, om nettohuslejen på mio. kr, kan udtages fra kontoen og anvendes til øvrige formål. Bemærkninger til de enkelte afsnit i RD s protokollat. Side 2 afsnit 3 (2,3): RD oplyser, at der på intet tidspunkt har været indregnet hensættelser til fremtidige investeringer i takstfastsættelsen. Det er ikke korrekt, da der i to på hinanden følgende indstillinger i 2005 og 2006 blev oplyst at mio. kr fra kontoen ville blive anvendt til ny deponeringskapacitet. 3,1: RD mener, at de har påpeget en række fejl i opgørelsen af udlægskontoen- at den udgjorde 130 mio. kr i stedet for som bogført 126,9 mio. kr ved udgangen af Økonomifunktionen oplyser, at der ikke er tale om fejl, da der rent faktisk ikke var blevet faktureret for dec. mdr. som følge af IT omlægninger. Der er dog konstateret en tidligere fejlkorrektion. 3,3 RD konstaterer, at det ikke blev forelagt politisk, at kommunens advokat udtrykte betænkelighed ved om der var tilstrækkelig klar adskillelse mellem kommunen som ejer og lejer i forhold til Prøvestensselskabet. Der henvises til udtalelse fra Økonomiforvaltningen, bilag 3 Side 7 af 11

8 4,3 RD oplyser, at kommunens eneste partner (Københavns Havn) i Prøvestensselskabet havde sammenfaldende interesse i spørgsmålet om at få så høj en indtægt som mulig. Der henvises til udtalelse fra Økonomiforvaltningen, bilag 3 5,2 RD er af den opfattelse, at det er vanskeligt at godtgøre, at lejeaftalen er indgået på sædvanlige markedsmæssige vilkår. Forvaltningen har, ved indgåelse af lejeaftale med UPS vurderet, at lejeprisen er rimelig. Der henvises til udtalelse fra Økonomiforvaltningen, bilag 3 5,4 RD oplyser, at de ikke har haft adgang til skriftlig dokumentation for nettoindtægten for klasse 1 jord, som er et afgørende element i lejefastsættelsen. Dette er ikke korrekt! Der foreligger en række notater og udtalelser om markedsprisen for ren jord, som dokumenterer, at Prøvestensselskabet uden tvivl kunne have opnået den kalkulerede pris.. Der henvises til udtalelse fra Økonomiforvaltningen, bilag 3 5,5 RD kommer frem til høje overskudsgrader, forrentning mm. I Prøvestensselskabet. Der henvises til udtalelse fra Økonomiforvaltningen, bilag 3 10,2 RD har afgrænset sig fra at foretage en dybtgående sammenlignende analyse af omkostningsstrukturen mellem KMC og andre jorddeponeringsanlæg. RD ville ved en sammenlignende analyse konstatere, at KMC er effektiv og omkostningsbevidst. 14,1 RD citerer Miljøstyrelsens vejledning til kalkulationsprincipper for affaldstakster fra Heraf fremgår det bl.a. at det forudsættes at kommende investeringer fremgår af en vedtaget affaldsplan. I den herskende situation kunne CMI ikke indskrive investeringen i ny deponeringskapacitet i affaldsplan 2008, da det jf. planen var forventet, at deponeringskapaciteten rakte en godt stykke ud over planens periode. Denne vejledning skal ikke forhindre, at en kommune handler ansvarligt og som loven også foreskriver, sikre bortskaffelsesmulighed for den forurenede jord. 21,2 Ved de nuværende forudsætninger om at lejeindtægter indgår i takstberegningen, er det rigtigt, at der i slutningen af 2006 var et tilgodehavende i brugernes favør på udlægskontoen på ca. 70 mio. kr. Dette gælder kun i det tilfælde, at Miljøstyrelsen afgør, at lejeindtægten ikke kan udtaget af takstberegningerne. 22,3 I december 2004 fik CMI en tillægsbevilling på 36,5 mio. kr. mhp. takstnedsættelser. Det bør i denne forbindelse nævnes, at bevillingen var en tilbageførsel af låneramme ved udskillelsen af KE. Side 8 af 11

9 28,4 RD påpeger, at KMC s administrationsbidrag til CMI har været 1,5 mands lønning for højt i CMI har efterfølgende udarbejdet en ny ABC model, der tager højde for denne betragtning. 30,4 RD har konstateret, at der er foretaget en fejlkorrektion på udlægskontoen på kr. CMI korrigerer for dette. 46,2 RD refererer, at CMI fra starten af havde sat taksterne relativt højt, idet man ikke havde nogen interesse i at få fyldt depoterne op for hurtigt. Det er korrekt, at taksten i 1997 blev sat relativt højt- nemlig efter den forventede markedspris på daværende tidspunkt. Taksterne blev siden hen justeret ned, da der var opnået erfaring med jordmængderne og omkostningerne. 49,3 Modtagepriserne på KMC og Prøvestenen var ens på trods af nye marginalomkostninger. Modtagepriserne på Prøvestenen afspejlede netop det takstgrundlag, KMC havde beregnet ved overgang til PS. I øvrigt er der intet i vejen for, at have en fælles takst, selvom der skulle være forskellige omkostninger ved depoterne. 59,2 CMI havde frem til september 2004 stadig ikke taget stilling til, om lejeindtægter var en del af takstgrundlaget. CMI holdt lejeindtægterne ude fra takstgrundlaget og taksterne blev først for høje, da Birgitte Egelund Olsen i september 2004 vurderende at lejeindtægten, og dermed også renteindtægterne, skulle indregnes i takstgrundlaget. Det kan samtidig oplyses, at der var tale om renteomkostning til og med Til og med 2004 er der faktisk tale om, at de akkumulerede renter stadig er negative, og ville de have været med, ville dette have hævet taksterne. Først i 2005 er der tale om en samlet renteindtægt i stedet for en udgift. 61,2 RD anbefaler, at KMC fremover foretages halvårlige efterkalkulationer for at sikre løbende takstjusteringer. KMC vil, med bistand fra eksternt advokatfirma, fremover foretage ½ årlige efterkalkulationer. 61,4 RD mener, at det er i strid med CMI s erklærede intention om at nedbringe udlægskontoen til 56 mio. kr. i 2011, at Prøvestensdepotet bliver opfyldt inden da. CMI vil overveje denne problemstilling ved næste takstindstilling i ,5 RD konstaterer, at CMI s strategi til nedsættelse af udlægskontoen nu er at anlægge et nyt depot. Nej- CMI anlægger ikke et nyt depot for at komme af med pengene, men for at sikre bortskaffelse af forurenet jord og sikre at kommunen kan opfylde sin lovbundne forpligtigelse herfor. I to takstindstillinger i 2005 og 2006 blev dette oplyst til politikerne. Side 9 af 11

10 62,3 RD oplyser, at nedbringelsen af udlægskontoen ved investering i nyt anlæg, kan ses som værende i strid med lovbemærkningerne til miljøbeskyttelsesloven. CMI afventer udtalelse herom fra Miljøstyrelsen. 62,5 RD vurderer at CMI s gæld til brugerne ikke kan føres tilbage til brugerne over en længere periode uden at stride mod hvile i sig selv princippet. CMI afventer en udtalelse fra Miljøstyrelsen. 63,1 RD vurderer, at gælden ikke bør føres tilbage til brugerne ved drastiske takstnedsættelser, idet dette kan bringe taksten ned på et miljømæssigt uhensigtsmæssigt lavt niveau. CMI er enig i betragtningen, idet for lave takster betyder, at affaldsproducenterne ikke har nogen motivation for at udsortere ren jord fra den forurenede. Samtidig vil jorden blive transporteret over længere strækninger og dermed være en kilde til yderligere miljøbelastning. 63,2 RD vurderer, at det vil være i strid med loven at anvende de opsparede midler til investering i et nyt depot. CMI afventer udtalelse fra Miljøstyrelsen. 63,3 RD foreslår, at midlerne tilbageføres direkte til brugerne og vurderer, at det er teknisk muligt. CMI mener ikke at det er teknisk muligt og mener ikke, at en tilbageførsel vil komme de egentlige brugere (grundejerne/ affaldsproducenterne) til gode, idet KMC modtager hovedparten af jorden fra modtageanlæg og transportører. 64,3 RD anbefaler, at KMC foretager en beregning således at rimeligheden i rabatordningen kan dokumenteres. KMC vil foretage en sådan beregning. 80,2 RD konstaterer, at et bestyrelsesoplæg ændre argumentation for opretholdelse af huslejens størrelse Nu er der beregnet en basispris på 90 mio. kr. for alternativ indkomst fra kl.1 jord alene, baseret på en nettoindtægt fra kl.1 jord på 25 kr/ton. CMI mener ikke, at en nettoindtægt for ren jord på 25 kr pr. ton er urealistisk. Der henvises i øvrigt til udtalelse fra Økonomiforvaltningen, bilag 3 88,5 RD stiller spørgsmål ved, om lejeprisen er fastsat på sædvanlige markedsmæssige vilkår og kritiserer, at der ikke foreligger tydelig dokumentation af, at basisprisen er blevet fastsat på markedsmæssige vilkår (nettopris på 25 kr/t for ren jord). CMI er enig i, at aftalen er unik- idet ingen ejendomsmæglere har denne vare på hylden. CMI er af den opfattelse, at lejeaftalen resulterede i en rimelig lejepris, der blev forhandlet ved indgåelse af lejeaftalen mellem UPS og CMI. Der henvises i øvrigt til udtalelse fra Økonomiforvaltningen, bilag 3 90,2 RD problematiserer, at Prøvestensselskabet lejeudspil og KMC s lå et godt stykke fra hinanden. CMI anser netop denne forskel som et Side 10 af 11

11 tydeligt tegn på, at der ikke kun formeldt, men også reelt var den fornødne afstand mellem udlejer og lejer. 91,5 RD anbefaler, at der ved kommende lejekontrakter om deponeringskapacitet indføres en passus om efterkalkulation minimum hvert 3. år. CMI vil overveje dette, men mener som udgangspunkt ikke at en huslejekontrakt, der er indgået på markedsmæssige vilkår, skal efterkalkuleres. 104,1 RD sæter spørgsmål ved, om Prøvestensselskabets udlejning af et areal til kartering ikke skal indgå i vurderingen af selskabets forrentning mm. tilsvarende som, at KMC har argumenteret for, at lejeindtægter fra KMC skal indgå i takstberegningen. Argumentationen er sammensat forkert og KMC har også argumenteret for at lejeindtægterne ikke er en del af takstgrundlaget. KMC påpegede blot, at der er tale om forskellige organiseringsformer. Prøvestensselskabet må primært være at betragte som et privat selskab. 107,5 RD anbefaler, at ØKF og CMI tager initiativ til en egentlig efterkalkulation af lejeprisen. CMI anser ikke, at der på foreliggende grundlag er behov for dette. - o - Side 11 af 11

I forbindelse med driften af de 2 anlæg ønskes følgende problemstillinger afklaret:

I forbindelse med driften af de 2 anlæg ønskes følgende problemstillinger afklaret: Århus, den 13. september 2004 Kære Mogens Birch Det overordnede spørgsmål, der ønskes besvaret er, hvorvidt anlæggene på Kalvebod Miljøcenter (KMC) og Prøvestenen drives i overensstemmelse med hvile i

Læs mere

Nærværende notat forholder sig til status på takstområdet med udgangen af september 2012 og det forventede regnskab.

Nærværende notat forholder sig til status på takstområdet med udgangen af september 2012 og det forventede regnskab. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Bilag 9 - Takstfinansieret drift Baggrund Bevillingen Takstfinansieret drift ligger i 2012 under bevillingstypen Efterspørgselsstyrede

Læs mere

REVISIONSRAPPORT. Økonomiforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen. Selinevejens arealer og momsrefusion. 4. september 2017 INTERN REVISION

REVISIONSRAPPORT. Økonomiforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen. Selinevejens arealer og momsrefusion. 4. september 2017 INTERN REVISION INTERN REVISION 4. september 2017 REVISIONSRAPPORT Økonomiforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen Selinevejens arealer og momsrefusion 2017 INTERN REVISION Jesper Andersen Allan Bojer MODTAGER Adm.

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/6 2013 i sag nr. 2010-0023320 Andelsselskabet Vejgaard Vandværk mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Andelsselskabet Vejgaard Vandværk har ved

Læs mere

Det er materialesamlingens (BR 619/05) udgangspunkt, at der indføres en huslejemodel for de ejendomme, hvor ejerskabet overføres.

Det er materialesamlingens (BR 619/05) udgangspunkt, at der indføres en huslejemodel for de ejendomme, hvor ejerskabet overføres. KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Ejendomme NOTAT 08-10-2013 Bilag 3 Økonomiforklaring Indledning Det er materialesamlingens (BR 619/05) udgangspunkt, at der indføres en huslejemodel for de ejendomme, hvor

Læs mere

NOTAT III. Så er det tid til en ny generel orientering og opdatering af sagen vedrørende skat af lægeboliger.

NOTAT III. Så er det tid til en ny generel orientering og opdatering af sagen vedrørende skat af lægeboliger. NOTAT III Til: Tekst til orientering af yngre læger skat af lægeboliger Dato: 30. august 2016 Udarbejdet af: Advokat Jacob Goldschmidt Til yngre læger omfattet af sagen vedrørende skat af tjenesteboliger

Læs mere

Afgørelse af 00-12-04 - Dansk Supermarked A/S (1999/1425-9)

Afgørelse af 00-12-04 - Dansk Supermarked A/S (1999/1425-9) Indenrigsministeriet Dato: 28. april 2002 Kontor: 2.ø.kt. J.nr.: 1999/1425-9 Afgørelse af 00-12-04 - Dansk Supermarked A/S (1999/1425-9) Ved anvendelse af lønningsreglen er det den samlede kommunale skatteandel,

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Indstilling. Nedsættelse af affaldsgebyrer for erhvervsvirksomheder i 2009. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Nedsættelse af affaldsgebyrer for erhvervsvirksomheder i 2009. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 19. marts Nedsættelse af affaldsgebyrer for erhvervsvirksomheder i Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Det anbefales,

Læs mere

Bilag H: Beregning af sikkerhedsstillelse

Bilag H: Beregning af sikkerhedsstillelse Bilag H: Beregning af sikkerhedsstillelse Kopi af Beregning af sikkerhedsstillelse_deponiet_vejlbyvej 40_COWI_26112009.xls Grundlag og forudsætninger 07-12-2009 Til beregning af sikkerhedsstillelse og

Læs mere

1. Parter... 3. 2. Udtræden... 3. 3. Varsel for udtræden... 3. 4. Vilkår for udtræden... 4. 5. Uoverensstemmelser... 7

1. Parter... 3. 2. Udtræden... 3. 3. Varsel for udtræden... 3. 4. Vilkår for udtræden... 4. 5. Uoverensstemmelser... 7 Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11456 Udtrædelsesaftale Vejle Kommunes udtræden af Østdeponi Version

Læs mere

3. november 2004: Åbning af genbrugsstationerne for erhvervslivet og ny finansieringsmodel for affaldsordninger for erhvervslivet i Århus.

3. november 2004: Åbning af genbrugsstationerne for erhvervslivet og ny finansieringsmodel for affaldsordninger for erhvervslivet i Århus. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 9. november 2006 Fastsættelse af affaldsgebyrer for erhvervsvirksomheder i 2007 1. Resume Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø anbefaler, at affaldsgebyrerne

Læs mere

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6)

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6) Budget 2013-1 Side 1 af 5 1. INDLEDNING J.nr. ØK-0130-0019 2. november 2012 SH/JMP Det er tidligere besluttet at udsætte godkendelse af budget 2013-1 til november måned, da det var forventningen, at Forsyningssekretariatet

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb:

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb: Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Notat Tilbagebetaling af overdækning - moms

Læs mere

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05)

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\533876\dokumenter\akt084.fm 01-02-05 10:57:13 k02 TN 1 Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) 84 Trafikministeriet. København,

Læs mere

Redegørelse for værditilvækst Odense Renovationsselskab A/S

Redegørelse for værditilvækst Odense Renovationsselskab A/S Redegørelse for værditilvækst Odense Renovationsselskab A/S 31.03.2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Selskabets redegørelse for prioritering af værditilvækst... 1 1.1 Definition af værditilvækst... 1 1.2 Selskabets

Læs mere

Sagsnr Til Teknik- og Miljøudvalget. Dokumentnr Sagsbehandlere Susanne Lindeneg

Sagsnr Til Teknik- og Miljøudvalget. Dokumentnr Sagsbehandlere Susanne Lindeneg KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydækkende Strategier NOTAT 09-08-2016 Til Teknik- og Miljøudvalget Sagsnr. 2016-0066147 Dokumentnr. 2016-0066147-7 Sagsbehandlere Susanne Lindeneg

Læs mere

Direktionen godkendt af selskabets bestyrelse

Direktionen godkendt af selskabets bestyrelse NOTAT Til: Fra: Ejerne Direktionen godkendt af selskabets bestyrelse Emne: Forventet udvikling i gæld og egenkapital frem til 2019 1. Økonomiske nøgletal By & Havn blev stiftet med regnskabsmæssig virkning

Læs mere

Bilag 4 - Det takstfinansierede område. Sagsnr Indledning. Dokumentnr

Bilag 4 - Det takstfinansierede område. Sagsnr Indledning. Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Affald og Genbrug NOTAT Bilag 4 - Det takstfinansierede område Indledning Notatet indledes med en afrapportering omkring status på genopretningsplanen

Læs mere

Supplerende undersøgelse. Pensionsmægleres og pensionsselskabers anvendelse af klientkonti

Supplerende undersøgelse. Pensionsmægleres og pensionsselskabers anvendelse af klientkonti Supplerende undersøgelse Pensionsmægleres og pensionsselskabers anvendelse af klientkonti Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og konklusion... side 3 2. Baggrunden for etablering af klientkonti... side 5 3.

Læs mere

KENDELSE. mod. Forsyningssekretariatet har nedlagt påstand om, at afgørelsen af 15. oktober 2010 vedrørende Støvring Vandværk skal stadfæstes.

KENDELSE. mod. Forsyningssekretariatet har nedlagt påstand om, at afgørelsen af 15. oktober 2010 vedrørende Støvring Vandværk skal stadfæstes. KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10/7 2013 i sag nr. 2010-0023454 Støvring Vandværk a.m.b.a. mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den 15. oktober 2010

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for konsekvenser af momsdommen

Bilag 1: Redegørelse for konsekvenser af momsdommen NOTAT Til ØU Bilag 1: Redegørelse for konsekvenser af momsdommen Indledning 10. maj 2006 fastslog Landsskatteretten ved kendelse, at betalingsparkering på offentlig vej ikke er en momspligtig ydelse. For

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Tillæg for 1:1 omkostninger udgør kr. 16.000 som følge af betaling til Forsyningssekretariatet og kr. 944.292 som spildevandsafgift.

Tillæg for 1:1 omkostninger udgør kr. 16.000 som følge af betaling til Forsyningssekretariatet og kr. 944.292 som spildevandsafgift. Hørsholm Vand ApS Prisloft 2011 Der foreligger på nuværende tidspunkt afgørelse af prisloft for vand for 2011 og udkast til afgørelse om prisloft for spildevand for 2011. Udkastene har resulteret i kommentarer

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING 1. TMU 66/2006 J.nr. 639.0029/05 Billige boliger INDSTILLING OG BESLUTNING På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 15. december 2005 om, at der over en femårig periode, bygges 5.000 boliger

Læs mere

PROTOKOL. til bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN. Tirsdag d. 17. marts 2015 kl. 8.30. Administrationsbygningen, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde

PROTOKOL. til bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN. Tirsdag d. 17. marts 2015 kl. 8.30. Administrationsbygningen, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde PROTOKOL til bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN Tirsdag d. 17. marts 2015 kl. 8.30 Administrationsbygningen, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde 1. Formanden orienterer 2. Formandskabet orienterer 3. Administrationen

Læs mere

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. marts 2015

Økonomioverblik pr. 1. marts 2015 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-15 Dato: 5-3-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. marts 2015 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 28. februar 2015 for året 2015.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. maj 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 1553 Jour. nr.: 00.01A00, ÅKV/2004/01189

Læs mere

Byrådsmedlem Erik Lund fremsatte den 8. maj 2017 følgende forslag i Kultur- og Idrætsudvalget:

Byrådsmedlem Erik Lund fremsatte den 8. maj 2017 følgende forslag i Kultur- og Idrætsudvalget: NOTAT Allerød Kommune Sekretariatet Bjarkesvej 2 Allerød http://www.alleroed.dk Dato: 24. maj 2017 Hjemmelsgrundlag for støtte til privatskoler halvering af taksterne for privatskolers leje af idrætsfaciliteter.

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om universiteternes stigende egenkapital (beretning nr.

Læs mere

januar 2010 Af Jacob Brandt

januar 2010 Af Jacob Brandt januar 2010 Af Jacob Brandt A F FA L D S G E B Y R E R EFTER DEN REVIDEREDE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Med den nye affaldsbekendtgørelse er der indført en mere detaljeret regulering af de kommunale affaldsgebyrer,

Læs mere

Økonomi og Det nye Socialtilsyn

Økonomi og Det nye Socialtilsyn Økonomi og Det nye Socialtilsyn LOS Landsmøde, 13. april 2015 John Cubbin 1 Lidt om os Trekroner Revision A/S 26 medarbejdere, heraf 20 revisorer, og 3 partnere Etableret i 1983, beliggende i Roskilde

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Svar til RD august 2007 Status januar/februar 2008

Svar til RD august 2007 Status januar/februar 2008 Bilag 3: Status Særundersøgelser Enhed Revisionsbemærkning beklageligt: Revisionsdirektoratet finder det beklageligt, at s administration af kommunens registreringer har været mangelfuld, herunder særligt

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

Nu vil jeg så gennemgår den forkortede version af bestyrelsens beretning for 2013

Nu vil jeg så gennemgår den forkortede version af bestyrelsens beretning for 2013 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2013 I det omdelte regnskabsmateriale er bestyrelsens beretning gengivet i den fulde ordlyd, og den indeholder en del forklaringer til regnskaberne. Her på generalforsamlingen

Læs mere

Lynettefællesskabet I/S

Lynettefællesskabet I/S Bilag til pkt. 5 Lynettefællesskabet I/S 18. september 2009 Vandsektorlovens konsekvenser for Lynettefællesskabet 1. Baggrund Et bredt politisk flertal i Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Lov om vandsektorens

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026. Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026. Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod l KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod Konkurrencerådet (Specialkonsulent Majken Bang Ditlevsen) Biintervenient

Læs mere

analyse: Overdækninger

analyse: Overdækninger 58 ENERGITILSYNET analyse: Overdækninger i fjernvarmesektoren 133 varmevirksomheder har de seneste to år i træk haft en overdækning samtidig med, at overdækningen i det seneste år har oversteget 10 procent

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 9. maj 2007. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 9. maj 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 9. maj 2007 Århus Kommune Økonomi og Myndighed Sundhed og Omsorg 1. Resume Statsforvaltningen Midtjylland har anmodet Århus Byråd om en

Læs mere

3 Københavns Skyttecenter - opsigelse af lejemål og overgang til brugerdrift (2011-41153)

3 Københavns Skyttecenter - opsigelse af lejemål og overgang til brugerdrift (2011-41153) Kultur- og Fritidsudvalget, ref. 5. maj 2011 3 Københavns Skyttecenter - opsigelse af lejemål og overgang til brugerdrift (2011-41153) Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til et forslag om, at

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNISK OG MILJØ Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune Januar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Gyldighed og anvendelsesområde... 3 3 Lovgrundlag og definitioner... 3 4 Områdeklassificering...

Læs mere

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...

Læs mere

NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets opgaver

NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets opgaver Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 252743 Brevid. 1981093 Ref. MAWA Dir. tlf. 46 31 30 67 Mariewaar@roskilde.dk NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets

Læs mere

Økonomiforvaltningen har derfor revurderet satserne for HOFOR s distributionsselskaber og vil meddele HOFOR følgende fremtidige satser:

Økonomiforvaltningen har derfor revurderet satserne for HOFOR s distributionsselskaber og vil meddele HOFOR følgende fremtidige satser: KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Nye garantiprovisionssatser for HOFOR Borgerrepræsentationen vedtog den 25. august 2011 (BR 2011-60665) indførslen af betaling af garantiprovision

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

Takstberegning RAMMEAFTALE MSB Aarhus Kommune

Takstberegning RAMMEAFTALE MSB Aarhus Kommune Takstberegning RAMMEAFTALE 2014 Sammenhæng 2010 2011 2012 2013 Takst Takst Resultat Takst Resultat Takst Resultat Resultat Hvad siger loven? Bek. 683, 2. Taksten skal fastsættes for det enkelte tilbud

Læs mere

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Rådmandshaven 20 4700 Næstved DONG Gas Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 01 www.dongenergy-distribution.dk

Læs mere

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

2008-05-08. Københavns Kommune. Betaling for vask på plejehjem.

2008-05-08. Københavns Kommune. Betaling for vask på plejehjem. 2008-05-08. Københavns Kommune. Betaling for vask på plejehjem. Resumé: Udtalt at statsforvaltningen ikke foretager yderligere, idet Københavns Kommune har besluttet at ændre fastsættelsen af betalingen

Læs mere

Når virksomhedsejeren går på pension

Når virksomhedsejeren går på pension - 1 Når virksomhedsejeren går på pension Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Selvstændige erhvervsdrivende har ofte søgt at sikre deres pensionisttilværelse ved opsparing i virksomhedsskatteordningen,

Læs mere

Bilag 1 - drøftelsesindstilling om principper for byggesagsgebyrer. Brugerfinansiering af byggesagsbehandlingen fra 2009 til 2011

Bilag 1 - drøftelsesindstilling om principper for byggesagsgebyrer. Brugerfinansiering af byggesagsbehandlingen fra 2009 til 2011 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byggeri NOTAT 08-03-2012 Bilag 1 - drøftelsesindstilling om principper for byggesagsgebyrer Brugerfinansiering af byggesagsbehandlingen fra 2009

Læs mere

Udlejning af erhvervsejendom

Udlejning af erhvervsejendom Pkt. 49 Udlejning af erhvervsejendom Sagsnr. 79083 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til vilkår for en ny udlejningsperiode for ejendommen Baunehøjvej 5, der huser Restaurant Vigen, herunder

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales,

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales, Pkt.nr. 7 Økonomiske konsekvenser af lovændring for fripladser, dagpasning 460267 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V INDSTILLING Til Århus Byråd Den 9. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 1550 Jour. nr.: 00.01A00, ÅKV/2004/01878

Læs mere

Ankestyrelsens brev til Aarhus Kommune om borgeres betaling for private ture i botilbud

Ankestyrelsens brev til Aarhus Kommune om borgeres betaling for private ture i botilbud Ankestyrelsens brev til Aarhus Kommune om borgeres betaling for private ture i botilbud Dato: 03-07-2017 Henvendelser vedrørende kommuners og regioners opkrævning af betaling fra borgere i botilbud for

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer på postområdet. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer på postområdet. 1. Indledning Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 cabi@tbst.dk www.tbst.dk Notat Høringsnotat Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer på postområdet 1. Indledning Trafik- og Byggestyrelsen

Læs mere

SOF og BUF ønsker begge at fraflytte lejemålet, der ikke kan opsiges delvist.

SOF og BUF ønsker begge at fraflytte lejemålet, der ikke kan opsiges delvist. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT 07-08-2014 Opsigelse af lejemål på Tycho Brahes Allé - bilag til august-indstillingen Formål Casen understøtter udfasning af

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 31716/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Den 29. september 2015 kl. 16.22 skrev Per Hald :

Den 29. september 2015 kl. 16.22 skrev Per Hald <ph@bl-law.dk>: Den 29. september 2015 kl. 16.22 skrev Per Hald : Kære I forlængelse af nedenstående mail har jeg modtaget Nykredits kæresvarskrift i den verserende Højesteretssag. Jeg kan konstatere, at

Læs mere

Det forventede regnskab

Det forventede regnskab SKABELON 1 Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. 31. marts (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget budget Korrigeret budget regnskab afvigelse * Forventede korrektioner

Læs mere

INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER

INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER RETNINGSLINJER, MARTS 2015 INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER ENERGITILSYNET INDBERETNING AF AFVIKLINGSPLANER FOR DIFFERENCER Side 1/1 INDHOLD INDLEDNING... 1 LOVGRUNDLAG... 2 OPSTÅEN

Læs mere

Vejledning til imødegåelse af fejl og mangler identificeret i forbindelse med selvevalueringen

Vejledning til imødegåelse af fejl og mangler identificeret i forbindelse med selvevalueringen 1. april 2014 Vejledning til imødegåelse af fejl og mangler identificeret i forbindelse med selvevalueringen Sekretariatet har i 2013 gennemgået virksomhedernes selvevalueringer. Gennemgangen har omfattet

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 8 2013 Dato: 4. september 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1269 Dok.nr: 2013-152514 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Den 9. maj 2008 Natur og Miljø svarer, at der er ingen problemer i fht. lokalplanen. (Natur og Miljø udtaler sig på grundlag af første ansøgning).

Den 9. maj 2008 Natur og Miljø svarer, at der er ingen problemer i fht. lokalplanen. (Natur og Miljø udtaler sig på grundlag af første ansøgning). Notat om BG Stone Den 14. april 2008 modtager Faxe Kommune (FK) en ansøgning fra BG Stones (BG) om tilladelse til etablering af et produktionsanlæg til vask og sortering af indskibede sømaterialer, herunder

Læs mere

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2016 dok. nr. 25134/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2016 dok. nr. 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der en

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S NOTAT 29. april Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Kvartalsrapport for 1. kvartal 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning... 3 Resultatopgørelse... 8 Balance... 9 Pengestrømsopgørelse...

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning. 1 København, den 19. november 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Boligkontoret Dybdahl/Riis ApS Stolbergsvej 26 2970 Hørsholm Nævnet har modtaget klagen den 8. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

St. Merløse Varme A/S under stiftelse. Vurderingsberetning. i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet åbningsbalance pr. 1.

St. Merløse Varme A/S under stiftelse. Vurderingsberetning. i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet åbningsbalance pr. 1. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet

Læs mere

I virksomhedsskatteordningen med en garage

I virksomhedsskatteordningen med en garage - 1 I virksomhedsskatteordningen med en garage Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Personer, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed, kan anvende virksomhedsskatteordningen ved beskatning

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD 1. Formål Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejer og virksomheder i Tønder Kommune. Regulativet

Læs mere

Skal forældrekøb (og lighedsprincippet) afskaffes?

Skal forældrekøb (og lighedsprincippet) afskaffes? - 1 Skal forældrekøb (og lighedsprincippet) afskaffes? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Medierne har i den forløbne uge beskæftiget sig med forældrekøb. Det er herunder særligt anført, at

Læs mere

Finansudvalget Aktstk. 40 Offentligt

Finansudvalget Aktstk. 40 Offentligt Finansudvalget 2017-18 Aktstk. 40 Offentligt Aktstykke nr. 40 Folketinget 2017-18 40 Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 29. november 2017. a. Sundheds- og Ældreministeriet anmoder hermed om

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Til Randers Kommune Dokumenttype Bilag 1 Dato 04. juli 2014 BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Status på skadesudbetalingen fra TRYG i forlængelse af skybruddet i sommeren 2011

Status på skadesudbetalingen fra TRYG i forlængelse af skybruddet i sommeren 2011 KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariat NOTAT Til ØU skadesudbetalingen fra TRYG i forlængelse af skybruddet i sommeren 2011 ØU besluttede i juni, at KS skulle udarbejde en status på fremdriften

Læs mere

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE Dato: 28. april 2013 NOTAT Sagsbehandler: Niels F.K. Madsen Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 Indledning Økonomi- og Erhvervsudvalget skal

Læs mere

VILH. KIERS KOLLEGIUM

VILH. KIERS KOLLEGIUM Kollegiekontoret i Aarhus 11. november 2015 jb@kollegiekontoret.dk Udskrift af forhandlingsprotokollen for VILH. KIERS KOLLEGIUM Møde nr. 36 fredag den 6. november 2015 Referat af møde nr. 36 i Vilh. Kiers

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Dato for fremsendelse til MBA Fonden Fonden om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til at forlænge areallejeaftaler

Læs mere

Fællesnotat fra Bygge- og Teknikforvaltningen, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Fællesnotat fra Bygge- og Teknikforvaltningen, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Økonomiforvaltningen Fællesnotat fra Bygge- og Teknikforvaltningen, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Økonomiforvaltningen Selskabernes opgaver. Opgaverne i forhold til selskaberne har på nogle punkter forskellig karakter,

Læs mere

Ja Nej kr kr. kr kr kr kwh

Ja Nej kr kr. kr kr kr kwh MES Net A/S CVR-nr.: 25525825 Reguleringsregnskab 2016 Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom: http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening-netselskaber/reguleringsregnskaber/ Kun hvide felter

Læs mere

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold.

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Resumé Statsforvaltningens udtalelse af 2. oktober 2014 vedrørte en konkret sag om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling

Læs mere