Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 04. maj 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 04. maj 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø"

Transkript

1 Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 04. maj 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

2 Indholdsfortegnelse 345. Tilpasning af materielgårdsstrukturen Vesthimmerlands Flyveplads, ændring af begrænsninger i forhold til miljøgodkendelsen Regnskab Teknisk Udvalg Kloakforsyningsplan Vejbelysning, selskabsdannelse Fremrykning af anlægsarbejder Tillæg til spildevandsplan for ejendommen Spættevej 5, Hvalpsund Tillæg til spildevandsplan for udvidelse af Ø. Boulevard 5-25, Aars Lukket - Brud på taxilovens 5 stk

3 Medlemmer Uffe Bro Mads Krarup Nielsen Kaj Wisti Lassen Birgitte Tetzlaff Ib Nøhr Johansen Niels Krebs Hansen Pia Hansen Fraværende Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 3

4 345. Tilpasning af materielgårdsstrukturen Sagsnr.: 09/9535 Fraværende: Pia Hansen Bilag: Sagsfremstilling Følgende er optaget i Driftsafdelingens handlingsplan for 2009 på side 56: I 2009 vil Park og Vej arbejde videre med at tilpasse materielgårdsstrukturen således at værkstederne, materiegården og stillepladserne skaber de bedste og mest optimale rammer for at kunne løse opgaverne mest effektivt..konkret har Park og Vej et ønske om at nedlægge den nuværende materielgård i Aars og oprette en stilleplads i en del af det tidligere hjælpemiddeldepot på Hjortkjærsvej 30 i Aars. Fordelen ved dette er, at parkeringsforholdene ved Jobcentret kan blive væsentlig forbedret, og Park og Vej vil reducere sin bygningsmasse væsentligt. Samtidig vil aktiviteterne blive flyttet til et industrikvarter, hvilket på sigt vil løse de planmæssige problemer ved at være beliggende i et udviklingsområde for administration og liberale erhverv. Hjortkjærsvej 30 bliver ledig primo maj 2009, og Driftsafdelingen har et ønske om at realisere handlingsplanen når bygningen bliver ledig. Sagen afgøres i Økonomiudvalget Økonomi: Nedlæggelsen af materiegården i Aars og etableringen af en stilleplads på Hjortkjærsvej 30, vil på sigt give en besparelse på afdelingens bygningsdrift. Ligesom værdien af grunden hvorpå materielgården er beliggende vil kunne realiseres til andet formål. Administrationen indstiller: At Teknisk Udvalg anmoder Økonomiudvalget om at Hjortkjærsvej 30 overføres fra Sundhedsudvalget til Teknisk Udvalg. Beslutning i Teknisk Udvalg den Vedtaget som indstillet. Pia Hansen deltog ikke i behandlingen af punktet. 4

5 346. Vesthimmerlands Flyveplads, ændring af begrænsninger i forhold til miljøgodkendelsen Sagsnr.: 08/30118 Fraværende: Pia Hansen Bilag: 166/09 Åben Aars Flyveplads - Miljøgodkendelse af 9. august /09Åben Skrivelsen fra Teknisk Udvalg, Aars Kommune 35443/09Åben Revideret ansøgning fra Faldskærmsklubben 35205/09Åben Referat fra mødet den 4. marts 2009 Sagsfremstilling Nordjysk Faldskærmsklub ansøgte den 16. december 2008 om, at den beslutning Teknisk Udvalg, Aars kommune traf om yderligere begrænsninger af faldskærmsaktiviteten i forhold til miljøgodkendelsen bortfalder. Sagen blev behandlet på udvalgets møde den 26. januar 2009, hvor udvalget besluttede at imødekomme ansøgningen. Efterfølgende har en række beboere i området gjort opmærksom på en skrivelse fra Aars Kommune s Tekniske Udvalg fra den 17. januar 1995, hvori der afslutningsvis står: Endelig skal det bemærkes, at det er Aars Kommunes hensigt at en eventuel udvidelse af faldskærmsaktiviteten skal ske i samarbejde med berørte borgere i området. Forvaltningen trak i samråd med udvalgsformanden den trufne beslutning tilbage, og indkaldte naboerne til flyvepladsen (44 husstande) til et orienteringsmøde på Kimbrerkroen i Aars den 4. marts I mødet deltog husstande, udvalgsformanden, repræsentanter fra faldskærmsklubben og repræsentanter fra Vesthimmerlands kommunes Plan- og miljøforvaltning. På mødet blev der udvekslet synspunkter som fremgår af referatet fra mødet og der blev på mødet aftalt, at faldskærmsklubben skulle fremsende en revideret ansøgning, som forvaltningen modtog den 10. marts. Forvaltningen har med baggrund i de nuværende restriktioner, faldskærmsklubbens reviderede ansøgning, udsagnene fra beboerne på mødet og den gældende miljøgodkendelse opstillet følgende kriterier for faldskærmaktiviteterne på Vesthimmerlands Flyveplads: 5

6 Flytype Cessna 182Q, med følgende modifikation: 3 bladet propel for reducering af blad længde og dermed væsentlig reducering af støj Isættelse af ny motor, Continental 550, 300 hk, for at opnå kortere climbtid og dermed mindre airborne tid Montering af ekstra vingetips for bedre climbtid Ekstra støjdæmpende udstødningslydpotte Ud- og indflyvningsruter er nøje fastlagt med henblik på størst mulig spredning af støjpåvirkning. Ved Take off anvendes 10 % mindre kraft af motorens ydeevne for at reducere omdrejningstallet og dermed støjpåvirkningen Aktivitetsperioder og niveau: Mandag fredag 9 til 19 Flyvning på 1 valgfri hverdag tirsdag til torsdag fra fordelt på 15 uger om året ekskl. månederne juli og august. Og med max 250 operationer fordelt over året. Lørdag Søndag og helligdage 9 til 19 (Middagspause fra jf. tidligere begrænsning) 60 operationer fordelt på lørdag søndag, dog max. 40 operationer pr. dag operationer pr. år 2 årlige stævner af 4 dages varighed med faldskærmsfly, i henhold til afsnit 2.1 stk. 5 i flyvepladsens oprindelige miljøgodkendelse af 9. august Ovennævnte vil tilgodese beboerne i forhold til miljøgodkendelsen og give faldskærmsklubben kredit for de støjreducerende tiltag der er indført siden Økonomi Ingen økonomiske konsekvenser så længe der ikke ændres ved den oprindelige miljøgodkendelse. Administrationen indstiller: At begrænsningen lavet af Teknisk Udvalg, Aars kommune den 16. januar 1995 ændres til de i sagsfremstillingen opstillede kriterier, og at der efter et år afholdes et dialogmøde mellem beboerne, faldskærmsklubben og forvaltningen, hvor perioden evalueres. Beslutning i Teknisk Udvalg den En oversigt over miljøgodkendelsens krav, restriktionerne fra tidligere Aars Kommune og administrationens indstilling blev uddelt. 6

7 Udvalget vedtog at afvise ansøgningen fra Faldskærmsklubben og dermed fastholde kravene fastsat af tidligere Aars Kommune. Det blev besluttet, at administrationen om et år holder et dialogmøde. Pia Hansen deltog ikke i behandlingen af punktet. 7

8 347. Regnskab Teknisk Udvalg Sagsnr.: 09/10392 Fraværende: Pia Hansen Bilag: 38263/09Åben Regnskab 2008 Teknisk Udvalg Sagsfremstilling Udvalgets samlede regnskab bestod i 2008 af udgifter på 197,8 mio. kr. (korrigeret budget 191,6 mio. kr.) og indtægter på 98,9 mio. kr. (korr. budget 102,1 mio. kr.). I forhold til det samlede korrigerede budget på netto 98,9 mio. kr. svarer dette til et mindreforbrug på i alt netto 9,4 mio. kr. Det skattefinansierede driftsregnskab viser en budgetoverskridelse på netto 2,7 mio. kr., der i hovedtræk dækker over følgende: - El til vejbelysning. Besparelse på elafgiften blev ikke realiseret, da den forudsatte selskabsdannelse ikke er gennemført. mio. kr. - 1,2 - Vintertjeneste + 0,8 - Havne - 0,3 - Park og Vej - Her er afholdt ekstraordinære udgifter til ikke budgetsatte opgaver i forbindelse med drift- og vedligeholdelse af følgende udenomsarealer: Børnehaverne i den gl. Løgstør Kommune, skolerne i den gl. Løgstør Kommune, musikhuset, gårdhaverne ved administrationsbygningen i Farsø, Job-centret, Kvickly grunden i Aars og støttepunkterne langs Himmerlandsstien. På i alt 1.0 mio. kr. som der er taget budgetmæssig højde for i Desuden har der været ekstraudgifter i forbindelse med arbejdstilsynets screening af driftsbygninger og pladser på 0.4 mio. kr. samt et stort udgiftspres på vedligeholdelsen af færdselsarealerne på 0.6 mio. kr. - 2,0 Sum - 2,7 Det skattefinansierede anlægsregnskab viser et mindreforbrug på netto 2,0 mio. kr. da de afsatte rådighedsbeløb ikke kunne frigives og anvendes i fuldt omfang som følge af statens anlægssanktion. Til mindreforbrug h.h.v. merindtægter på netto 3,0 mio. kr. på det brugerfinansierede driftsregnskab skal bemærkes 8 - Forretning af kloakforsyningens tilgodehavende i kommunekassen. mio. kr. + 0,7

9 - Regulering af takster på dagrenovation blev ikke - 0,6 gennemført som forudsat i fremskrevet budget. Dette som følge af betydelig beholdning i renovationsfonden. - El spildevandsanlæg, mindreudgift bl.a. som følge af + 1,3 gevinst ved fastprisaftaler. - Generelt mindreforbrug på drift af spildevandsanlæg, herunder udgifter til slam, reperationer og konsulentbistand. + 1,6 Sum + 3,0 Det brugerfinansierede anlægsregnskab viser et mindreforbrug på netto 7,0 mio. kr. omtrent svarende til summen af de i 2008 afsatte og fra 2007 overførte rådighedsbeløb, der ikke blev frigivet på Byrådets møde d. 29/ Lovgrundlag: lov om kommunernes styrelse 46 og 57 Sagen afgøres i Byrådet Økonomi Med udgifter på i alt 88,6 mio. kr. og indtægter på 92,5 mio. kr. udviser de brugerfinansierede områder et overskud i 2008 på 3,9 mio. kr. I henhold til lov om midlertidig binding af kommunernes overskudslikviditet skal kommunen deponere et tilsvarende beløb. Administrationen indstiller - at udvalgets regnskab for 2008 indstilles til godkendelse. Beslutning i Teknisk Udvalg den Udvalget anbefaler Økonomiudvalget at godkende regnskabet. Pia Hansen deltog ikke i behandlingen af punktet. 9

10 348. Kloakforsyningsplan 2009 Sagsnr.: 09/4533 Fraværende: Pia Hansen Bilag: 38078/09Åben Forslag til Kloakforsyningsplan 2009 Sagsfremstilling Ingeniørfirmaet Cowi har i samarbejde med Teknisk Service udarbejdet forslag til en kloakforsyningsplan for Vesthimmerlands Kommune. Arbejdet har omfattet registrering og sammenlægning af kloakdata fra de fire gamle kommuner, en strukturundersøgelse angående renseanlæg og en gennemgang af alle kommunens kloakområder. Planen beskriver forslag til indsatser og tiltag for varetagelse af kloakforsyningen fremover. Repræsentanter for Cowi kommer til stede og deltager ved fremlæggelsen. Sagen afgøres i Teknisk Udvalg Administrationen indstiller - at forslaget godkendes som udgangspunkt for kloakforsyningens budgetlægning -at- der indledes arbejde med udførelse af en spildevandsplan for Vesthimmerlands Kommune Beslutning i Teknisk Udvalg den Udvalget godkendte planen og vedtog at sende planen videre til Økonomiudvalget til orientering. Pia Hansen deltog ikke i behandlingen af punktet. 10

11 349. Vejbelysning, selskabsdannelse Sagsnr.: 07/302 Fraværende: Pia Hansen Bilag: 38080/09Åben Brev fra Bech Bruun 21apr09 Sagsfremstilling Genbehandling Teknisk Udvalg har tidligere igangsat proces for selskabsdannelse af kommunens vejbelysning med det formål at få godtgjort statsafgiften for elforbruget. Ved udvalgsbehandlingen den 2. marts 2009 vedtog udvalget at udsætte sagen efter anbefaling fra kommunens rådgivere, advokatfirmaet Houmøller & Thorup og revisorfirmaet Ernst & Young. Begrundelsen var, at der den 1. marts 2009 blev indgået et skatteforlig i Folketinget, og at konsekvenserne heraf ikke var helt kendte på udvalgsmøde-tidspunktet, men eventuelt kunne påvirke godtgørelse af statsafgift for elforbrug. Skatteministeriet har nu fremsat lovforslaget. Heri er den hidtidige mulighed for at få godtgjort statsafgiften fjernet. Kommunens formål med selskabsdannelsen er dermed bortfaldet. Sagen afgøres i Byrådet Økonomi Såvel i 2007 som i 2008 udgjorde budgetterne 5.4 mio. kr. Budgettet for 2009 udgør kr. incl. forventet besparelse som følge af selskabsdannelse. Som nævnt i Ernst & Youngs oplæg udgør statsafgiften årligt ca kwh à 0,58 kr. = kr. I forhold til beløbet på kr. forventes en overskridelse på ca. 1.7 mio. kr. Administrationen indstiller - at den forventede overskridelse på 1.7 mio. kr. medtages i den forestående.budgetopfølgning pr

12 - at der ikke foretages selskabsdannelse af vejbelysningen Beslutning i Teknisk Udvalg den Udvalget vedtog at sende sagen videre til Økonomiudvalget med anbefaling. Pia Hansen deltog ikke i behandlingen af punktet. 12

13 350. Fremrykning af anlægsarbejder Sagsnr.: 09/7018 Fraværende: Pia Hansen Bilag: Sagsfremstilling Regeringen har vedtaget at ophæve loftet for kommunale anlægsopgaver, og Byrådet har efterfølgende søgt tilladelse til fremrykning af opgaver og finansieringsmulighed for disse. På forespørgsel fra Økonomisk Forvaltning har Teknisk Service fremsendt oversigt over anlægsopgaver, der foreslås fremrykket til udførelse i 2009: Aggersund Detailkloak. Udgiften til det samlede projekt forventes at andrage ca. 11 mio. kr. og er planlagt til udførelse over 3 år. Der er afsat og frigivet 3.5 mio. kr. på budget Licitation er afholdt den Det vurderes, at dele af arbejdet kan fremrykkes, så der i 2009 kan investeres yderligere ca. 3.0 mio. kr. Østre Boulevard, Aars, (strækningen fra Erhvervsskolerne til Hobrovej). Vejprojekt omfattende cykelstier, fartdæmpere og vejbelysning har stået på Teknisk Udvalgs budgetforslag de seneste par år, både af hensyn til trafiksikkerheden og et ønske fra Aars Fjernvarmeforsyning om udskiftning af ledningerne på strækningen. På grund af de små anlægsrammer har arbejdet ikke kunnet medtages på det endelige budget. Aars Fjernvarmeforsyning har på et møde den forevist, at strækningen er den måske mest varmetabsgivende i Aars by. Fjernvarmeforsyningen har derfor besluttet at udskifte ledningerne i Da det er en økonomisk fordel at lednings- og vejarbejdet udføres på èn gang i samarbejde mellem ledningsejerne og kommunen, foreslås vejarbejdet til 2.0 mio. kr. fremrykket til udførelse i Søndergade, Gedsted, (strækningen fra Østergade til Stadionvej) På et møde den har driftsleder Tommy Østergaard, Gedsted Fjernvarme og Vand oplyst, at fjernvarmeledningen på ovennævnte strækning har været 13

14 plaget af mange brud, og derfor skal udskiftes i Ledningen forsyner bl. a. ældrecentret og kommuneskolen i byen. Det vil være uhensigtsmæssigt, at fjernvarmeledningerne udskiftes, uden at de meget dårlige kloakker, som ligger nedenunder, udskiftes først. Tommy Østergaard er meget positiv indstillet over for et samarbejde med kommunen om løsning af opgaven. Muligvis vil både vandforsyning og elforsyning også deltage. Det foreslås, at kloakarbejdet til ca. 2.0 mio. kr. mio. kr. og vejarbejdet til ca. 1.0 mio.kr. fremrykkes til udførelse i Sagen afgøres i Byrådet Økonomi Samlet oversigt Kloak Vej Aggersund Detailkloak 3.0 mio. kr. Øster Boulevard, Aars 2.0 mio. kr. Søndergade, Gedsted 2.0 mio. kr. 1.0 mio. kr. I alt 5.0 mio. Kr. 3.0 mio. kr. Administrationen indstiller - at de nævnte arbejder fremrykkes til udførelse i at der til Aggersund Detailkloak gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 3.0 mio. kr. - at der til Østre Boulevard gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 2.0 mio. kr. - at der til Søndergade Gedsted gives anlægsbevillinger og frigives rådighedsbeløb på 2.0. mio. kr. til kloak og 1.0. mio. kr. til vej. - at der ansættes projektmedarbejder til gennemførelse af kloakprojekter, med finansiering over kloakkontoen. Beslutning i Teknisk Udvalg den Udvalget vedtog at anbefale indstillingen overfor Økonomiudvalget med den bemærkning, at der søges anlægsbevilling på 5 mill. kr på det brugerfinansierede område og 3 mill. kr på det skattefinansierede område. Tilsvarende anbefales rådighedsbeløb frigivet. Det bemærkes, at projektmedarbejderen finansieres af anlægsbevillingen på det brugerfinansierede område. Pia Hansen deltog ikke i behandlingen af punktet. 14

15 15 Vesthimmerlands Kommune, Teknisk Udvalgs møde den 04. maj 2009

16 351. Tillæg til spildevandsplan for ejendommen Spættevej 5, Hvalpsund Sagsnr.: 08/23453 Fraværende: Pia Hansen Bilag: 77461/08Åben Spættevej 5, Tillæg til spildevandsplan, Forslag Sagsfremstilling Administrationen har udarbejdet et tillæg til Spildevandsplan for den tidligere Farsø Kommune. Tillægget beskriver ejendommen Spættevej 5, Hvalpsund. Ved vedtagelse af tillægget ændres områdets status fra nedsivning af spildevand og regnvand til spildevandskloakeret med nedsivning af regnvand på eget område. Der forventes spildevand fra én ejendom, Spildevandet ledes til Stistrup Renseanlæg til rensning og efterfølgende udledning i Limfjorden. Regnvandet nedsives på eget område. Stistrup Renseanlæg har kapacitet til at modtage og rense spildevandet. Sagen afgøres i Teknisk Udvalg. Økonomi Udgiften til kloakering er budgetteret til kr excl moms. Udgiften finansieres af kloakforsyningens anlægskonto. Kloakforsyningens udgift finansieres gennem tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag jfr. Vesthimmerlands Kommunes "Betalingsvedtægt for kloakforsyningen". Administrationen indstiller - at forslaget godkendes til udsendelse i offentlig høring Beslutning i Teknisk Udvalg den Vedtaget som indstillet. 16

17 Genbehandling Teknisk Udvalgs beslutning har været annonceret og udsendt i offentlig høring i 8 uger. Der er ikke indkommet bemærkninger eller indsigelser. Sagen afgøres i Byrådet. Administrationen indstiller - at tillægget indstilles godkendt Beslutning i Teknisk Udvalg den Vedtaget som indstillet. Pia Hansen deltog ikke i behandlingen af punktet. 17

18 352. Tillæg til spildevandsplan for udvidelse af Ø. Boulevard 5-25, Aars Sagsnr.: 08/25497 Fraværende: Pia Hansen Bilag: 84442/08Åben Ø Boulevard, Tillæg til spildevandsplan, Forslag Sagsfremstilling Administrationen har udarbejdet et tillæg til Spildevandsplan for den tidligere Aars Kommune. Tillægget beskriver en udvidelse af ejendommen Ø. Boulevard 5-25, der er medtaget i spildevandsplanen som separatkloakeret. Ved vedtagelse af tillægget inddrages området i separatkloakeret område i spildevandsplanen. Spildevandet ledes til Aars Renseanlæg og regnvandet ledes til Halkær Å. Der forventes ikke en betydelig forøgelse af spildevands eller regnvandsmængderne. Sagen afgøres i Teknisk Udvalg Økonomi Udgiften til kloakering er tidligere afholdt, da området er en udvidelse af en kloakeret grund. Administrationen indstiller - at forslaget godkendes til udsendelse i offentlig høring. Beslutning i Teknisk Udvalg den Vedtaget som indstillet. Genbehandling Teknisk Udvalgs beslutning har været annonceret og udsendt i offentlig høring i 8 uger. 18

19 Der er ikke indkommet bemærkninger eller indsigelser. Sagen afgøres i Byrådet. Administrationen indstiller - at tillægget indstilles godkendt Beslutning i Teknisk Udvalg den Vedtaget som indstillet. Pia Hansen deltog ikke i behandlingen af punktet. 19

20 353. Lukket - Brud på taxilovens 5 stk. 5 Sagsnr.: 09/5071 Fraværende: Pia Hansen Bilag: Underskrifter Uffe Bro Mads Krarup Nielsen Kaj Wisti Lassen Birgitte Tetzlaff Ib Nøhr Johansen 20

21 Niels Krebs Hansen Pia Hansen 21

åbent møde for Byrådets møde den 29. januar 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 29. januar 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 29. januar 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 001. Orientering om partiskift for byrådsmedlem Bjarne Jensen 5 002. Strukturanalyse vedrørende samarbejdet

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 14:00 Miljø og Teknik

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 14:00 Miljø og Teknik Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 14:00 Miljø og Teknik Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel, Mogens Stampe, Christian Kaastrup, Birger Jensen, Jeppe Ottosen Fraværende:

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel, Jens Munk, Renée Hamilton, Christian Kaastrup, Birger Jensen, Jeppe

Læs mere

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 230. Virksomhedsplan 2011 - Teknik og Beredskabs opgaveområder 3 231. Ensretning

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Teknisk udvalg Formand: Uffe Bro Erik Nielsen, Mads Krarup, Kaj Wisti Lassen, Birgitte Tetzlaff, Niels Krebs Hansen, Ib Johansen. tirsdag den 7. november 2006 kl. 12:00 i Farsø

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus Indholdsfortegnelse Pkt. 1... 3 Meddelelser fra formand/administration. Efterretningssager

Læs mere

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail.

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail. ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Mødedato: 28. april 2015 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård,

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Mandag den 12-maj-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Referat. Møde i Kommunalbestyrelsen. den 29. juni 2004

Referat. Møde i Kommunalbestyrelsen. den 29. juni 2004 Referat Møde i Kommunalbestyrelsen Mødested: Multisalen, Skolevej 5, Hvalsø Tidspunkt: Kl. 18.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden 2. Årsregnskab 2003 Skattecenter 3. Regnskabspraksis for

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15-10-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 15-10-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 19-december-2001

Læs mere

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 225. Endelig vedtagelse af planlægning for halbyggeri m.v. ved Blære Skole 442 226. Meddelelser

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 19. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-9:30 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Hans Østergaard Mødet hævet kl.: 21.55 Pkt. Tekst Side 102 Lyngs Idrætsefterskole 1 103 Sprogcenterrådet 2 104 Reorganisering

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 1+2, 3.sal 04-12-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 11.00 16.10 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert

Læs mere

Egedal Kommune Kommunalbestyrelsen

Egedal Kommune Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune Kommunalbestyrelsen Den 29.02.2012, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsessalen Referat Willy R. Eliasen (formand) Jens Jørgen Nygaard Ib Sørensen Peter Hansen Karsten Søndergaard Vicky Holst Rasmussen

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Tonny Thomsen og Holger Eskildsen Fraværende: Bemærkninger: Holger Mikkelsen

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 09-12-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 09-12-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 09-12-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Lars Erik Hornemann, Henrik Nielsen, Jørgen Lundsgaard, Mads Fredeløkke, Finn Olsen, Bo Hansen, Hanne Klit, Bruno

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 05-december-2002

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden

KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden for Økonomiudvalgets møde den 13. marts 2007 Kl. 15.30 Byrådssalen Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Opgørelse af over- /underskud for 2006 for Kerteminde,

Læs mere