Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 04. maj 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 04. maj 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø"

Transkript

1 Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 04. maj 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

2 Indholdsfortegnelse 345. Tilpasning af materielgårdsstrukturen Vesthimmerlands Flyveplads, ændring af begrænsninger i forhold til miljøgodkendelsen Regnskab Teknisk Udvalg Kloakforsyningsplan Vejbelysning, selskabsdannelse Fremrykning af anlægsarbejder Tillæg til spildevandsplan for ejendommen Spættevej 5, Hvalpsund Tillæg til spildevandsplan for udvidelse af Ø. Boulevard 5-25, Aars Lukket - Brud på taxilovens 5 stk

3 Medlemmer Uffe Bro Mads Krarup Nielsen Kaj Wisti Lassen Birgitte Tetzlaff Ib Nøhr Johansen Niels Krebs Hansen Pia Hansen Fraværende Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 3

4 345. Tilpasning af materielgårdsstrukturen Sagsnr.: 09/9535 Fraværende: Pia Hansen Bilag: Sagsfremstilling Følgende er optaget i Driftsafdelingens handlingsplan for 2009 på side 56: I 2009 vil Park og Vej arbejde videre med at tilpasse materielgårdsstrukturen således at værkstederne, materiegården og stillepladserne skaber de bedste og mest optimale rammer for at kunne løse opgaverne mest effektivt..konkret har Park og Vej et ønske om at nedlægge den nuværende materielgård i Aars og oprette en stilleplads i en del af det tidligere hjælpemiddeldepot på Hjortkjærsvej 30 i Aars. Fordelen ved dette er, at parkeringsforholdene ved Jobcentret kan blive væsentlig forbedret, og Park og Vej vil reducere sin bygningsmasse væsentligt. Samtidig vil aktiviteterne blive flyttet til et industrikvarter, hvilket på sigt vil løse de planmæssige problemer ved at være beliggende i et udviklingsområde for administration og liberale erhverv. Hjortkjærsvej 30 bliver ledig primo maj 2009, og Driftsafdelingen har et ønske om at realisere handlingsplanen når bygningen bliver ledig. Sagen afgøres i Økonomiudvalget Økonomi: Nedlæggelsen af materiegården i Aars og etableringen af en stilleplads på Hjortkjærsvej 30, vil på sigt give en besparelse på afdelingens bygningsdrift. Ligesom værdien af grunden hvorpå materielgården er beliggende vil kunne realiseres til andet formål. Administrationen indstiller: At Teknisk Udvalg anmoder Økonomiudvalget om at Hjortkjærsvej 30 overføres fra Sundhedsudvalget til Teknisk Udvalg. Beslutning i Teknisk Udvalg den Vedtaget som indstillet. Pia Hansen deltog ikke i behandlingen af punktet. 4

5 346. Vesthimmerlands Flyveplads, ændring af begrænsninger i forhold til miljøgodkendelsen Sagsnr.: 08/30118 Fraværende: Pia Hansen Bilag: 166/09 Åben Aars Flyveplads - Miljøgodkendelse af 9. august /09Åben Skrivelsen fra Teknisk Udvalg, Aars Kommune 35443/09Åben Revideret ansøgning fra Faldskærmsklubben 35205/09Åben Referat fra mødet den 4. marts 2009 Sagsfremstilling Nordjysk Faldskærmsklub ansøgte den 16. december 2008 om, at den beslutning Teknisk Udvalg, Aars kommune traf om yderligere begrænsninger af faldskærmsaktiviteten i forhold til miljøgodkendelsen bortfalder. Sagen blev behandlet på udvalgets møde den 26. januar 2009, hvor udvalget besluttede at imødekomme ansøgningen. Efterfølgende har en række beboere i området gjort opmærksom på en skrivelse fra Aars Kommune s Tekniske Udvalg fra den 17. januar 1995, hvori der afslutningsvis står: Endelig skal det bemærkes, at det er Aars Kommunes hensigt at en eventuel udvidelse af faldskærmsaktiviteten skal ske i samarbejde med berørte borgere i området. Forvaltningen trak i samråd med udvalgsformanden den trufne beslutning tilbage, og indkaldte naboerne til flyvepladsen (44 husstande) til et orienteringsmøde på Kimbrerkroen i Aars den 4. marts I mødet deltog husstande, udvalgsformanden, repræsentanter fra faldskærmsklubben og repræsentanter fra Vesthimmerlands kommunes Plan- og miljøforvaltning. På mødet blev der udvekslet synspunkter som fremgår af referatet fra mødet og der blev på mødet aftalt, at faldskærmsklubben skulle fremsende en revideret ansøgning, som forvaltningen modtog den 10. marts. Forvaltningen har med baggrund i de nuværende restriktioner, faldskærmsklubbens reviderede ansøgning, udsagnene fra beboerne på mødet og den gældende miljøgodkendelse opstillet følgende kriterier for faldskærmaktiviteterne på Vesthimmerlands Flyveplads: 5

6 Flytype Cessna 182Q, med følgende modifikation: 3 bladet propel for reducering af blad længde og dermed væsentlig reducering af støj Isættelse af ny motor, Continental 550, 300 hk, for at opnå kortere climbtid og dermed mindre airborne tid Montering af ekstra vingetips for bedre climbtid Ekstra støjdæmpende udstødningslydpotte Ud- og indflyvningsruter er nøje fastlagt med henblik på størst mulig spredning af støjpåvirkning. Ved Take off anvendes 10 % mindre kraft af motorens ydeevne for at reducere omdrejningstallet og dermed støjpåvirkningen Aktivitetsperioder og niveau: Mandag fredag 9 til 19 Flyvning på 1 valgfri hverdag tirsdag til torsdag fra fordelt på 15 uger om året ekskl. månederne juli og august. Og med max 250 operationer fordelt over året. Lørdag Søndag og helligdage 9 til 19 (Middagspause fra jf. tidligere begrænsning) 60 operationer fordelt på lørdag søndag, dog max. 40 operationer pr. dag operationer pr. år 2 årlige stævner af 4 dages varighed med faldskærmsfly, i henhold til afsnit 2.1 stk. 5 i flyvepladsens oprindelige miljøgodkendelse af 9. august Ovennævnte vil tilgodese beboerne i forhold til miljøgodkendelsen og give faldskærmsklubben kredit for de støjreducerende tiltag der er indført siden Økonomi Ingen økonomiske konsekvenser så længe der ikke ændres ved den oprindelige miljøgodkendelse. Administrationen indstiller: At begrænsningen lavet af Teknisk Udvalg, Aars kommune den 16. januar 1995 ændres til de i sagsfremstillingen opstillede kriterier, og at der efter et år afholdes et dialogmøde mellem beboerne, faldskærmsklubben og forvaltningen, hvor perioden evalueres. Beslutning i Teknisk Udvalg den En oversigt over miljøgodkendelsens krav, restriktionerne fra tidligere Aars Kommune og administrationens indstilling blev uddelt. 6

7 Udvalget vedtog at afvise ansøgningen fra Faldskærmsklubben og dermed fastholde kravene fastsat af tidligere Aars Kommune. Det blev besluttet, at administrationen om et år holder et dialogmøde. Pia Hansen deltog ikke i behandlingen af punktet. 7

8 347. Regnskab Teknisk Udvalg Sagsnr.: 09/10392 Fraværende: Pia Hansen Bilag: 38263/09Åben Regnskab 2008 Teknisk Udvalg Sagsfremstilling Udvalgets samlede regnskab bestod i 2008 af udgifter på 197,8 mio. kr. (korrigeret budget 191,6 mio. kr.) og indtægter på 98,9 mio. kr. (korr. budget 102,1 mio. kr.). I forhold til det samlede korrigerede budget på netto 98,9 mio. kr. svarer dette til et mindreforbrug på i alt netto 9,4 mio. kr. Det skattefinansierede driftsregnskab viser en budgetoverskridelse på netto 2,7 mio. kr., der i hovedtræk dækker over følgende: - El til vejbelysning. Besparelse på elafgiften blev ikke realiseret, da den forudsatte selskabsdannelse ikke er gennemført. mio. kr. - 1,2 - Vintertjeneste + 0,8 - Havne - 0,3 - Park og Vej - Her er afholdt ekstraordinære udgifter til ikke budgetsatte opgaver i forbindelse med drift- og vedligeholdelse af følgende udenomsarealer: Børnehaverne i den gl. Løgstør Kommune, skolerne i den gl. Løgstør Kommune, musikhuset, gårdhaverne ved administrationsbygningen i Farsø, Job-centret, Kvickly grunden i Aars og støttepunkterne langs Himmerlandsstien. På i alt 1.0 mio. kr. som der er taget budgetmæssig højde for i Desuden har der været ekstraudgifter i forbindelse med arbejdstilsynets screening af driftsbygninger og pladser på 0.4 mio. kr. samt et stort udgiftspres på vedligeholdelsen af færdselsarealerne på 0.6 mio. kr. - 2,0 Sum - 2,7 Det skattefinansierede anlægsregnskab viser et mindreforbrug på netto 2,0 mio. kr. da de afsatte rådighedsbeløb ikke kunne frigives og anvendes i fuldt omfang som følge af statens anlægssanktion. Til mindreforbrug h.h.v. merindtægter på netto 3,0 mio. kr. på det brugerfinansierede driftsregnskab skal bemærkes 8 - Forretning af kloakforsyningens tilgodehavende i kommunekassen. mio. kr. + 0,7

9 - Regulering af takster på dagrenovation blev ikke - 0,6 gennemført som forudsat i fremskrevet budget. Dette som følge af betydelig beholdning i renovationsfonden. - El spildevandsanlæg, mindreudgift bl.a. som følge af + 1,3 gevinst ved fastprisaftaler. - Generelt mindreforbrug på drift af spildevandsanlæg, herunder udgifter til slam, reperationer og konsulentbistand. + 1,6 Sum + 3,0 Det brugerfinansierede anlægsregnskab viser et mindreforbrug på netto 7,0 mio. kr. omtrent svarende til summen af de i 2008 afsatte og fra 2007 overførte rådighedsbeløb, der ikke blev frigivet på Byrådets møde d. 29/ Lovgrundlag: lov om kommunernes styrelse 46 og 57 Sagen afgøres i Byrådet Økonomi Med udgifter på i alt 88,6 mio. kr. og indtægter på 92,5 mio. kr. udviser de brugerfinansierede områder et overskud i 2008 på 3,9 mio. kr. I henhold til lov om midlertidig binding af kommunernes overskudslikviditet skal kommunen deponere et tilsvarende beløb. Administrationen indstiller - at udvalgets regnskab for 2008 indstilles til godkendelse. Beslutning i Teknisk Udvalg den Udvalget anbefaler Økonomiudvalget at godkende regnskabet. Pia Hansen deltog ikke i behandlingen af punktet. 9

10 348. Kloakforsyningsplan 2009 Sagsnr.: 09/4533 Fraværende: Pia Hansen Bilag: 38078/09Åben Forslag til Kloakforsyningsplan 2009 Sagsfremstilling Ingeniørfirmaet Cowi har i samarbejde med Teknisk Service udarbejdet forslag til en kloakforsyningsplan for Vesthimmerlands Kommune. Arbejdet har omfattet registrering og sammenlægning af kloakdata fra de fire gamle kommuner, en strukturundersøgelse angående renseanlæg og en gennemgang af alle kommunens kloakområder. Planen beskriver forslag til indsatser og tiltag for varetagelse af kloakforsyningen fremover. Repræsentanter for Cowi kommer til stede og deltager ved fremlæggelsen. Sagen afgøres i Teknisk Udvalg Administrationen indstiller - at forslaget godkendes som udgangspunkt for kloakforsyningens budgetlægning -at- der indledes arbejde med udførelse af en spildevandsplan for Vesthimmerlands Kommune Beslutning i Teknisk Udvalg den Udvalget godkendte planen og vedtog at sende planen videre til Økonomiudvalget til orientering. Pia Hansen deltog ikke i behandlingen af punktet. 10

11 349. Vejbelysning, selskabsdannelse Sagsnr.: 07/302 Fraværende: Pia Hansen Bilag: 38080/09Åben Brev fra Bech Bruun 21apr09 Sagsfremstilling Genbehandling Teknisk Udvalg har tidligere igangsat proces for selskabsdannelse af kommunens vejbelysning med det formål at få godtgjort statsafgiften for elforbruget. Ved udvalgsbehandlingen den 2. marts 2009 vedtog udvalget at udsætte sagen efter anbefaling fra kommunens rådgivere, advokatfirmaet Houmøller & Thorup og revisorfirmaet Ernst & Young. Begrundelsen var, at der den 1. marts 2009 blev indgået et skatteforlig i Folketinget, og at konsekvenserne heraf ikke var helt kendte på udvalgsmøde-tidspunktet, men eventuelt kunne påvirke godtgørelse af statsafgift for elforbrug. Skatteministeriet har nu fremsat lovforslaget. Heri er den hidtidige mulighed for at få godtgjort statsafgiften fjernet. Kommunens formål med selskabsdannelsen er dermed bortfaldet. Sagen afgøres i Byrådet Økonomi Såvel i 2007 som i 2008 udgjorde budgetterne 5.4 mio. kr. Budgettet for 2009 udgør kr. incl. forventet besparelse som følge af selskabsdannelse. Som nævnt i Ernst & Youngs oplæg udgør statsafgiften årligt ca kwh à 0,58 kr. = kr. I forhold til beløbet på kr. forventes en overskridelse på ca. 1.7 mio. kr. Administrationen indstiller - at den forventede overskridelse på 1.7 mio. kr. medtages i den forestående.budgetopfølgning pr

12 - at der ikke foretages selskabsdannelse af vejbelysningen Beslutning i Teknisk Udvalg den Udvalget vedtog at sende sagen videre til Økonomiudvalget med anbefaling. Pia Hansen deltog ikke i behandlingen af punktet. 12

13 350. Fremrykning af anlægsarbejder Sagsnr.: 09/7018 Fraværende: Pia Hansen Bilag: Sagsfremstilling Regeringen har vedtaget at ophæve loftet for kommunale anlægsopgaver, og Byrådet har efterfølgende søgt tilladelse til fremrykning af opgaver og finansieringsmulighed for disse. På forespørgsel fra Økonomisk Forvaltning har Teknisk Service fremsendt oversigt over anlægsopgaver, der foreslås fremrykket til udførelse i 2009: Aggersund Detailkloak. Udgiften til det samlede projekt forventes at andrage ca. 11 mio. kr. og er planlagt til udførelse over 3 år. Der er afsat og frigivet 3.5 mio. kr. på budget Licitation er afholdt den Det vurderes, at dele af arbejdet kan fremrykkes, så der i 2009 kan investeres yderligere ca. 3.0 mio. kr. Østre Boulevard, Aars, (strækningen fra Erhvervsskolerne til Hobrovej). Vejprojekt omfattende cykelstier, fartdæmpere og vejbelysning har stået på Teknisk Udvalgs budgetforslag de seneste par år, både af hensyn til trafiksikkerheden og et ønske fra Aars Fjernvarmeforsyning om udskiftning af ledningerne på strækningen. På grund af de små anlægsrammer har arbejdet ikke kunnet medtages på det endelige budget. Aars Fjernvarmeforsyning har på et møde den forevist, at strækningen er den måske mest varmetabsgivende i Aars by. Fjernvarmeforsyningen har derfor besluttet at udskifte ledningerne i Da det er en økonomisk fordel at lednings- og vejarbejdet udføres på èn gang i samarbejde mellem ledningsejerne og kommunen, foreslås vejarbejdet til 2.0 mio. kr. fremrykket til udførelse i Søndergade, Gedsted, (strækningen fra Østergade til Stadionvej) På et møde den har driftsleder Tommy Østergaard, Gedsted Fjernvarme og Vand oplyst, at fjernvarmeledningen på ovennævnte strækning har været 13

14 plaget af mange brud, og derfor skal udskiftes i Ledningen forsyner bl. a. ældrecentret og kommuneskolen i byen. Det vil være uhensigtsmæssigt, at fjernvarmeledningerne udskiftes, uden at de meget dårlige kloakker, som ligger nedenunder, udskiftes først. Tommy Østergaard er meget positiv indstillet over for et samarbejde med kommunen om løsning af opgaven. Muligvis vil både vandforsyning og elforsyning også deltage. Det foreslås, at kloakarbejdet til ca. 2.0 mio. kr. mio. kr. og vejarbejdet til ca. 1.0 mio.kr. fremrykkes til udførelse i Sagen afgøres i Byrådet Økonomi Samlet oversigt Kloak Vej Aggersund Detailkloak 3.0 mio. kr. Øster Boulevard, Aars 2.0 mio. kr. Søndergade, Gedsted 2.0 mio. kr. 1.0 mio. kr. I alt 5.0 mio. Kr. 3.0 mio. kr. Administrationen indstiller - at de nævnte arbejder fremrykkes til udførelse i at der til Aggersund Detailkloak gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 3.0 mio. kr. - at der til Østre Boulevard gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 2.0 mio. kr. - at der til Søndergade Gedsted gives anlægsbevillinger og frigives rådighedsbeløb på 2.0. mio. kr. til kloak og 1.0. mio. kr. til vej. - at der ansættes projektmedarbejder til gennemførelse af kloakprojekter, med finansiering over kloakkontoen. Beslutning i Teknisk Udvalg den Udvalget vedtog at anbefale indstillingen overfor Økonomiudvalget med den bemærkning, at der søges anlægsbevilling på 5 mill. kr på det brugerfinansierede område og 3 mill. kr på det skattefinansierede område. Tilsvarende anbefales rådighedsbeløb frigivet. Det bemærkes, at projektmedarbejderen finansieres af anlægsbevillingen på det brugerfinansierede område. Pia Hansen deltog ikke i behandlingen af punktet. 14

15 15 Vesthimmerlands Kommune, Teknisk Udvalgs møde den 04. maj 2009

16 351. Tillæg til spildevandsplan for ejendommen Spættevej 5, Hvalpsund Sagsnr.: 08/23453 Fraværende: Pia Hansen Bilag: 77461/08Åben Spættevej 5, Tillæg til spildevandsplan, Forslag Sagsfremstilling Administrationen har udarbejdet et tillæg til Spildevandsplan for den tidligere Farsø Kommune. Tillægget beskriver ejendommen Spættevej 5, Hvalpsund. Ved vedtagelse af tillægget ændres områdets status fra nedsivning af spildevand og regnvand til spildevandskloakeret med nedsivning af regnvand på eget område. Der forventes spildevand fra én ejendom, Spildevandet ledes til Stistrup Renseanlæg til rensning og efterfølgende udledning i Limfjorden. Regnvandet nedsives på eget område. Stistrup Renseanlæg har kapacitet til at modtage og rense spildevandet. Sagen afgøres i Teknisk Udvalg. Økonomi Udgiften til kloakering er budgetteret til kr excl moms. Udgiften finansieres af kloakforsyningens anlægskonto. Kloakforsyningens udgift finansieres gennem tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag jfr. Vesthimmerlands Kommunes "Betalingsvedtægt for kloakforsyningen". Administrationen indstiller - at forslaget godkendes til udsendelse i offentlig høring Beslutning i Teknisk Udvalg den Vedtaget som indstillet. 16

17 Genbehandling Teknisk Udvalgs beslutning har været annonceret og udsendt i offentlig høring i 8 uger. Der er ikke indkommet bemærkninger eller indsigelser. Sagen afgøres i Byrådet. Administrationen indstiller - at tillægget indstilles godkendt Beslutning i Teknisk Udvalg den Vedtaget som indstillet. Pia Hansen deltog ikke i behandlingen af punktet. 17

18 352. Tillæg til spildevandsplan for udvidelse af Ø. Boulevard 5-25, Aars Sagsnr.: 08/25497 Fraværende: Pia Hansen Bilag: 84442/08Åben Ø Boulevard, Tillæg til spildevandsplan, Forslag Sagsfremstilling Administrationen har udarbejdet et tillæg til Spildevandsplan for den tidligere Aars Kommune. Tillægget beskriver en udvidelse af ejendommen Ø. Boulevard 5-25, der er medtaget i spildevandsplanen som separatkloakeret. Ved vedtagelse af tillægget inddrages området i separatkloakeret område i spildevandsplanen. Spildevandet ledes til Aars Renseanlæg og regnvandet ledes til Halkær Å. Der forventes ikke en betydelig forøgelse af spildevands eller regnvandsmængderne. Sagen afgøres i Teknisk Udvalg Økonomi Udgiften til kloakering er tidligere afholdt, da området er en udvidelse af en kloakeret grund. Administrationen indstiller - at forslaget godkendes til udsendelse i offentlig høring. Beslutning i Teknisk Udvalg den Vedtaget som indstillet. Genbehandling Teknisk Udvalgs beslutning har været annonceret og udsendt i offentlig høring i 8 uger. 18

19 Der er ikke indkommet bemærkninger eller indsigelser. Sagen afgøres i Byrådet. Administrationen indstiller - at tillægget indstilles godkendt Beslutning i Teknisk Udvalg den Vedtaget som indstillet. Pia Hansen deltog ikke i behandlingen af punktet. 19

20 353. Lukket - Brud på taxilovens 5 stk. 5 Sagsnr.: 09/5071 Fraværende: Pia Hansen Bilag: Underskrifter Uffe Bro Mads Krarup Nielsen Kaj Wisti Lassen Birgitte Tetzlaff Ib Nøhr Johansen 20

21 Niels Krebs Hansen Pia Hansen 21

REFERAT FOR TEKNISK UDVALGS MÅNEDSMØDE MARTS MANDAG DEN 05. MARTS 2007 15:00

REFERAT FOR TEKNISK UDVALGS MÅNEDSMØDE MARTS MANDAG DEN 05. MARTS 2007 15:00 REFERAT FOR TEKNISK UDVALGS MÅNEDSMØDE MARTS MANDAG DEN 05. MARTS 2007 15:00 1 Indholdsfortegnelse 48 Åben - Anlægsprojektet: Handicapboliger Frederik den 7.`s Alle - Projektstyring 49 Åben - Tillæg til

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 11. februar 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 11. februar 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 11. februar 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 193. Orientering 3 194. Trafikplan for Aars 4 195. Omfartsveje, Aars by 6 196. Jyllandsgade

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 08. december 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 08. december 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 08. december 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 298. Orientering 3 299. Takster 2009 for kloakforsyningen 4 300. Vand- og kloakforsyning,

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Teknisk udvalg Formand: Uffe Bro Erik Nielsen, Mads Krarup, Kaj Wisti Lassen, Birgitte Tetzlaff, Niels Krebs Hansen, Ib Johansen. tirsdag den 7. november 2006 kl. 12:00 i Farsø

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 09. juni 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 09. juni 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 09. juni 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 240. Orientering 3 241. Budgetopfølgning pr. 30. april 2008 4 242. Nedlæggelse af privat

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

åbent møde for Færgebestyrelsens møde den 05. august 2009 kl. 17:00 i Hvalpsund Færgekro

åbent møde for Færgebestyrelsens møde den 05. august 2009 kl. 17:00 i Hvalpsund Færgekro åbent møde for Færgebestyrelsens møde den 05. august 2009 kl. 17:00 i Hvalpsund Færgekro Indholdsfortegnelse 001. Regnskab 2008 3 002. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2009 5 003. Budget 2010 6 004. Takster

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 01. september 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 01. september 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 01. september 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 262. Orientering 3 263. Budget 2009, Hvalpsund-Sundsøre Færgeri I/S 4 264. Budget

Læs mere

Referat for Beredskabskommissions møde den 09. marts 2011 kl. 10:00 i Administrationsbygningen i Farsø

Referat for Beredskabskommissions møde den 09. marts 2011 kl. 10:00 i Administrationsbygningen i Farsø Referat for Beredskabskommissions møde den 09. marts 2011 kl. 10:00 i Administrationsbygningen i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Beredskabsplanen for Vesthimmerlands Kommune Generelle del. 3 002. Finansiel

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 02. marts 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 02. marts 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 02. marts 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 320. Orientering 3 321. Vejbelysning, selskabsdannelse 4 322. Driftsafdelingens Handlingsplan

Læs mere

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 03. maj 2010 kl. 13:00 i Administrationsbygningen, Farsø

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 03. maj 2010 kl. 13:00 i Administrationsbygningen, Farsø åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 03. maj 2010 kl. 13:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 074. Møde med Danmarks Naturfredningsforening 3 075. Budgetorientering - marts

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand

Læs mere

Mødested: Mødelokalet 1. sal. Mødetidspunkt: 7. marts 2006, kl. 14:00

Mødested: Mødelokalet 1. sal. Mødetidspunkt: 7. marts 2006, kl. 14:00 , tirsdag den 7. marts 2006 kl. 14:00 Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Mødetidspunkt: 7. marts 2006, kl. 14:00 Åben sag: 385. 10 boliger ved Jegindø Havn - Kloakering

Læs mere

Referat for Sundhedsudvalgets møde den 25. juni 2007 kl. 08:00 i Aars, lokale 1

Referat for Sundhedsudvalgets møde den 25. juni 2007 kl. 08:00 i Aars, lokale 1 Referat for Sundhedsudvalgets møde den 25. juni 2007 kl. 08:00 i Aars, lokale 1 Indholdsfortegnelse 46. Rygcentret... 87 85 Medlemmer Martin Glerup Bent Sloth Ole B. Sørensen Mads Krarup Nielsen Søren

Læs mere

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i Indholdsfortegnelse 001. Orientering om status på biblioteksområdet 108 002. Takster 2009 - Biblioteksområdet 109 003. Politisk

Læs mere

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Indholdsfortegnelse 001. Ansøgninger om tilskud til voksenundervisning for 2009 3 002. Mødekalender

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Dato: 28. februar 2014 Sags nr. 820-2013-25330 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Teknisk udvalg Formand: Uffe Bro Erik Nielsen, Mads Krarup, Kaj Wisti Lassen, Birgitte Tetzlaff, Niels Krebs Hansen, Ib Johansen. torsdag den 21. september 2006 kl. 12:00 i Aars

Læs mere

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Brandslukningsoverenskomsten efter 2009 3 002. Godkendelse af milepælsplan for revidering

Læs mere

Åben. Beslutningsdokument. Miljø- og Energiudvalget. Mødet den

Åben. Beslutningsdokument. Miljø- og Energiudvalget. Mødet den Beslutningsdokument Miljø- og Energiudvalget Mødet den 21.06.2017 Åben Punkt 7. Godkendelse af ændring af spildevandsplanen for at tilvejebringe ekspropriationsgrundlag for separatkloakering af en del

Læs mere

Orientering om kloakering dele af Rågeleje-Udsholt

Orientering om kloakering dele af Rågeleje-Udsholt Bilag 3 Orientering om kloakering dele af Rågeleje-Udsholt 29. Januar 2015 SIDE 1 Hvorfor skal Rågeleje-Udsholt kloakeres? Kloakeringen sker iht. tillæg 4 og 5 til Gribskov Kommunes spildevandsplan 2013-2017

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. februar 2012 kl. 17:00 i Løgstør 214

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. februar 2012 kl. 17:00 i Løgstør 214 åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. februar 2012 kl. 17:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Orientering - Orienteringer fra administrationen 3 002. Folkeoplysningspolitik - udkast

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Dato: 3-8-2015 Sags nr. 820-2015-39261 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Indholdsfortegnelse 51. Drøftelse af visioner, strategi og udvikling i børne- og skoleudvalget 52. Dialogstruktur 53. Juniorklub

Læs mere

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 11. oktober 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 11. oktober 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214 åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 11. oktober 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Aalestrup Skytteforening - beregning af medlemstilskud. 3 002. Hvalpsund Boldklub - udvidelse

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54482 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2. Lov-

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 09. oktober 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, mødelokale 111

Åbent møde for Ældreråds møde den 09. oktober 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, mødelokale 111 Åbent møde for Ældreråds møde den 09. oktober 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, mødelokale 111 Indholdsfortegnelse 055. Orientering fra Ældrerådets formand 89 056. Orientering fra Sundhedsforvaltningen

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. januar 2008 kl. 17:00 i Løgstør, Kantinen

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. januar 2008 kl. 17:00 i Løgstør, Kantinen Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. januar 2008 kl. 17:00 i Løgstør, Kantinen Indholdsfortegnelse 1. Ansøgning om tilskud til voksenundervisning for 2008 3 2. Fortolkning af regler for

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm Page 1 of 10 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 12. september 2006 Tidspunkter 11:00-12:00 Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Tommy Thomsen med afbud Page

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 16. februar 2012 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 16. februar 2012 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 16. februar 2012 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 013. Frigivelse af anlægbevilling til bygade renovering - Nørregade i Farsø 29 014. Frigivelse af anlægsbevilling

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 381. Løgstør Boligforening - optagelse af lån i afd. 9 - Opland 781 382. Lukket - Evt. salg

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingens punkter 1.-4. og byrådet for så vidt 5.- 6.

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingens punkter 1.-4. og byrådet for så vidt 5.- 6. Pkt. 162 Salg af parcelhusgrunde Sagsnr. 187540 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal træffes beslutning om minimumspriser på parcelhusgrundene i Jernaldergården m.v. og meddeles bevilling til tilslutningsbidrag

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Velkommen. til Borgermøde. om kloakering af sommerhuse ved Øster Hurup

Velkommen. til Borgermøde. om kloakering af sommerhuse ved Øster Hurup Velkommen til Borgermøde om kloakering af sommerhuse ved Øster Hurup 1 Dagsorden Velkomst ved Udvalgsformand Preben Christensen Kommunens plan for kloakering ved Jens Kalør Planens godkendelse ideer/indsigelse

Læs mere

REFERAT TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 20. AUGUST 2007 KL PÅ KNABERGÅRDEN I AALESTRUP

REFERAT TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 20. AUGUST 2007 KL PÅ KNABERGÅRDEN I AALESTRUP REFERAT TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 20. AUGUST 2007 KL. 17.00 PÅ KNABERGÅRDEN I AALESTRUP Indholdsfortegnelse 1. Aars Gymnastikforening Ansøgning om fritagelse for betaling af halgebyr. 2. Aftale

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Referat for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 18. januar 2012 kl. 09:00 i Lokale K1, Administrationsbygningen, Farsø

Referat for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 18. januar 2012 kl. 09:00 i Lokale K1, Administrationsbygningen, Farsø Referat for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 18. januar 2012 kl. 09:00 i Lokale K1, Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 451. Afslutning af fordebat ved planlægning for område ved Himmerlandsgade,

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

Referat for Beredskabskommissions møde den 15. juni 2011 kl. 10:00 i Falckstationen i Aars

Referat for Beredskabskommissions møde den 15. juni 2011 kl. 10:00 i Falckstationen i Aars Referat for Beredskabskommissions møde den 15. juni 2011 kl. 10:00 i Falckstationen i Aars Indholdsfortegnelse 007. Skorstensfejermester Helge Christiansen opsiger sit erhverv 3 008. Øvelsen Tordenskjold

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 45 REVA institution 46 Rådighedsbeløb

Læs mere

Der blev desuden orienteret om arbejdet med de kommunale planer omhandlende

Der blev desuden orienteret om arbejdet med de kommunale planer omhandlende Vedr. Generalforsamling 2010 referat Bendt Bjergaard havde et powerpoint indlæg under formandens beretning og her er teksten: Der blev desuden orienteret om arbejdet med de kommunale planer omhandlende

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 6. juni 2006 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Lene Christiansen Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2006.

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 9 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 13. oktober 2004 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Renovering af

Læs mere

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 14:00 i Løgstør 214

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 14:00 i Løgstør 214 Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Budgetopfølgning pr.30. april 2008 3 002. Anlægsbevilling til tilskud til Maritimt Oplevelsescenter

Læs mere

Vesthimmerlands Vand - Spildevands- og drikkevandsforsyning

Vesthimmerlands Vand - Spildevands- og drikkevandsforsyning Vesthimmerlands Vand - Spildevands- og drikkevandsforsyning Referat fra bestyrelsesmøde i Vesthimmerlands Vand A/S. Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 hos Vesthimmerlands Vand A/S, Th. Eriksens Vej 28,

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Indstilling. Vejplan Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. juli Århus Kommune

Indstilling. Vejplan Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. juli Århus Kommune ndstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 2. juli 2007 1. Resume ndstillingen indeholder forslag til alene med anlægsprogram for vejsektoren i 2007. Århus Kommune Trafik og Veje Teknik

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor

Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor Indholdsfortegnelse 001. Udbud af skorstensfejning 3 002. Nedlæggelse af Redningshundetjenesten. 5 003. Stormflod

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars

Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars BESLUTNINGSPROTOKOL FOR EKSTRAORDINÆRT ÅBENT MØDE SUNDHEDSUDVALG TIRSDAG DEN 12. SEPTEMBER 2006 KL. 15.00 I ÆLDREAFDELINGENS MØDELOKA- LE, LØGSTØR RÅDHUS,

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 27. september 2010 kl. 13:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 27. september 2010 kl. 13:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 27. september 2010 kl. 13:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 107. Budgetopfølgning pr. 31. august 2010 241 2 Medlemmer Kirsten Moesgaard

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Referat for Teknisk Udvalgs møde den 08. oktober 2007 kl. 15:00 i Farsø

Referat for Teknisk Udvalgs møde den 08. oktober 2007 kl. 15:00 i Farsø Referat for Teknisk Udvalgs møde den 08. oktober 2007 kl. 15:00 i Farsø Indholdsfortegnelse 127. Orientering 3 128. Navngivning af plads i Aars bymidte til "Per Pallesens Plads" 4 129. Sjørup Søvej 37-41

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015

Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. januar 2015 Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015 Bestyrelsen for Aarhus Vand A/S har vedtaget en ny betalingsvedtægt

Læs mere

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 11. januar 2010 kl. 14:00 i Administrationsbygningen, Farsø

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 11. januar 2010 kl. 14:00 i Administrationsbygningen, Farsø åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 11. januar 2010 kl. 14:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 001. Valg af formand og næstformand 3 002. Mødekalender 2010 4 003. Udpegning

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Centralisering af spildevandsrensning og kloakering af det åbne land Askø-Dannemare

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Dato: 18. juni 2015 Sags nr. 820-2014-58070 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 21. januar 2010 kl. 17:00 i Løgstør Kantine

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 21. januar 2010 kl. 17:00 i Løgstør Kantine åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 21. januar 2010 kl. 17:00 i Løgstør Kantine Indholdsfortegnelse 001. Idrætsforeningen KVIK - ansøgning om lokaletilskud til trænningsophold 3 002. Vældgård

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 23. februar 2005 17:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Johan Berg Jensen Indholdsfortegnelse 1. Skolerenovering 2005 Åben

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2004.04.20.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2004.04.20.htm Page 1 of 5 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ekstraordinært møde Mødedato tirsdag den 20. april 2004 Tidspunkter 17:30-18.15 Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Hans Krarup Olesen med afbud

Læs mere

Referat fra Havnebestyrelsen

Referat fra Havnebestyrelsen Referat fra Havnebestyrelsen Mødedato 02. december 2013 Tid 11.00 Sted Havnekontoret, Vestre Kaj 16 Medlemmer Karsten Nonbo (V) Michael Rex (A) Niels D. Kelberg (O) Otto V. Poulsen (V) Per Sørensen (A)

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2005 pr. ultimo juli Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2005 pr. ultimo juli Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juli 1. Resume Kommunerne

Læs mere

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 05. maj 2011 kl. 17:00 i Gæstekantinen, adm. bygningen i Løgstør

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 05. maj 2011 kl. 17:00 i Gæstekantinen, adm. bygningen i Løgstør åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 05. maj 2011 kl. 17:00 i Gæstekantinen, adm. bygningen i Løgstør Indholdsfortegnelse 018. Landsbyudvalget - Kvalitetsfondsmidler 2011 26 019. Himmerlands Kulturklub

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives

Læs mere

Udvalget for Miljø og Teknik

Udvalget for Miljø og Teknik Økonomisk oversigt Resultatopgørelse Regnskab Vedtaget Korrigeret Forventet Afvigelse Overførbudget budget regnskab selskrav Mio. kr 2007 2008 2008 *) 2008 Drift Svendborg Affald -3,7-0,4-0,4-0,4 0,0 0,0

Læs mere

Åbent punkt - Samarbejdsaftale med Banedanmark i forbindelse med elektrificering af jernbanestrækningen gennem Vejen Kommune (C) - Sag nr.

Åbent punkt - Samarbejdsaftale med Banedanmark i forbindelse med elektrificering af jernbanestrækningen gennem Vejen Kommune (C) - Sag nr. Vejen Kommune Side 1 Åbent punkt - Samarbejdsaftale med Banedanmark i forbindelse med elektrificering af jernbanestrækningen gennem Vejen Kommune (C) - Sag nr. 12/23574 Administrativ indstilling: Chef

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars

Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars BESLUTNINGSPROTOKOL FOR ÅBENT MØDE HANDICAPRÅD ONSDAG DEN 11. MAJ 2006 KL. 15.00 PÅ AARS RÅDHUS, HIMMERLANDSGADE 27, AARS UDVALGSVÆRELSE 3 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen mandag den 13. februar 2017, kl. 17.00, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 8 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)

Læs mere