Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Forsorgshjemmet Vibohøj Rørsangervej Viborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Forsorgshjemmet Vibohøj Rørsangervej 5 8800 Viborg"

Transkript

1 Disposition Konklusion, påbud, anbefalinger og forslag, side 1 Formalia, side 2 Indledning, side 3 Den generelle faglige indsats, side 3 Kerneydelse, Skriftlig dokumentation og IT sikkerhed, Magtanvendelse og håndtering af klager, Brugerøkonomi, Brugertilfredshed og Samarbejde eksternt. De fysiske og sundhedsmæssige rammer, side 6 Hygiejne og sikkerhed, Medicinadministration, Kost/motion og Rygning, alkohol og stofmisbrug. Organisation og medarbejderforhold, side 7 Organisation, Ledelsesstruktur, Medarbejdersammensætning, Faglig udvikling, Arbejdsmiljø og samarbejde internt. Tilbudsportalen, side 9 Opfølgning på opmærksomhedspunkter fra sidste tilsyn, side 9 Konklusion, Tilsynsenheden i Job & Velfærd, Viborg Kommune anvender fem graduerede vurderingsterminologier i den samlede bedømmelse af tilbuddene. De fem graduerede vurderingsterminologier er: Meget tilfredsstillende, Tilfredsstillende, Neutral, Mindre tilfredsstillende og Ikke tilfredsstillende. Det samlede indtryk af det uanmeldte tilsyn på Vibohøj var neutralt. Denne tilsynsrapport er en konklusion på interviewene, indtrykkene under besøget samt gennemgang af det skriftlige dokumentationsmateriale. Tilsynsrapporten giver et øjebliksbillede af tilbuddet i det tidsrum, hvor den tilsynsførende effektuerede tilsynet. Tilsynets samlede indtryk af det pædagogiske og omsorgsmæssige arbejde og den generelle faglige indsats er, at Vibohøj på langt de fleste områder er et velfungerende tilbud. Det var tilsynets indtryk, at tilbuddet efterlever de oplysninger der står om Vibohøj på Tilbudsportalen, på Viborg Kommunes hjemmeside samt i tilbuddets servicedeklarationer. Dog var enkelte oplysninger om tilbuddet på Tilbudsportalen ikke korrekte. Der var klarhed over målet med brugernes modtagelse af ydelsen og de fagligt anvendte metoder og tilgange samt værdier i indsatsen over for målgruppen. Brugernes modtagelse af ydelser på Vibohøj tilrettelægges individuelt for den enkelte bruger med udgangspunkt i den enkelte brugers ønsker og behov. Brugerne får udarbejdet en opholdsplan og brugere der har længere ophold bliver udredt. Tilbuddet havde et brugerråd bestående af interne og eksterne brugere. Det var tilsynets indtryk, at der var en høj grad af brugerinddragelse og brugerindflydelse i tilbuddet. De fysiske og sikkerhedsmæssige rammer vurderedes at være i orden. Dog tilbydes medarbejderne ikke hepatitis vaccine. Tilbuddet har omfattende sikkerhedsprocedurer. Episoder hvor medarbejdere har følt sig truet/været udsat for vold indberettes i EASY/personalesagen. Ikke alle i tilbuddet anvender sikker mail i den elektroniske kommunikation med andre myndigheder. Personfølsomme oplysninger blev opbevaret forsvarligt. Tilbuddet udarbejder samtykkeerklæringer omkring videregivelse af og indhentning af oplysninger. Tilbuddet medvirker til administration af brugernes økonomi, og der forelå relevante samtykkeerklæringer desangående. Tilbuddet administrerer brugernes medicin. Der var enkelte mangler i forhold til den skriftlige dokumentation, og dokumentationen blev ført på forkerte skemaer. Tilbuddet havde fælles medicinskab/standardsortiment med såvel receptpligtig som ikke receptpligtig medicin. Der var ikke kendskab til den lovpligtige rapportering af utilsigtede hændelser. Tilsynet vurderede, at tilbuddet ikke havde det forventede kendskab til lovgivningen omkring magtanvendelser, og en magtanvendelse fra 2012 var ikke indberettet. Tilbuddet havde ikke forholdt sig til/efterlevet flere af tilsynets anbefalinger og påbud fra sidste tilsyn. Side 1 af 9

2 Medarbejderne udtrykte stor tilfredshed med arbejdspladsen, samarbejdet med kollegerne og ledelsen samt arbejdsmiljøet. Medarbejderne havde gode muligheder for kollegial sparring og faglig vejledning, men modtog ikke ekstern supervision. Tilbuddet havde afviklet MUS i 2012/2013. Arbejdstilsynet havde været på besøg primo januar 2013, hvor tilbuddet havde fået en grøn smiley. Medarbejderne fremstod kompetente og etisk og fagligt velfunderede, og medarbejdernes uddannelsesmæssige baggrunde var i orden. Medarbejderne havde ønske om bedre muligheder for deltagelse i kurser mhp. faglig opkvalificering. Der var en behagelig og afslappet stemning i tilbuddet. Brugerne udtrykte stor tilfredshed med tilbuddet og medarbejdernes måde at være på. Brugerne fandt tilbuddets fysiske rammer slidte, og oplevede at tilbuddets økonomi var blevet dårligere. Tilsynet har følgende påbud, anbefalinger og forslag i forhold til videreudvikling af tilbuddet: Tilsynet anbefaler, at tilbuddet i opholdsplanerne skærper fokus på beboernes psykiske helbred. Tilbuddet påbydes at anvende sikker mail i den elektroniske kommunikation med andre offentlige myndigheder som f.eks. Kriminalforsorgen. Tilbuddet påbydes at indberette alle episoder, hvor der er anvendt magt jf. Servicelovens 136. Tilbuddet har ikke indberettet en magtanvendelse der fandt sted i oktober Tilsynet anbefaler, at medarbejdere og afdelingsleder undervises i lovgivningen omkring magtanvendelser herunder indberetning, da tilsynet fik indtryk af, at der i tilbuddet ikke var tilstrækkelig kendskab hertil. Tilsynet anbefaler fortsat, at medarbejderne tilbydes hepatitis vaccine af hensyn til medarbejdernes sikkerhed og sundhed. Afdelingslederen påbydes at sikre, at alle medarbejdere har kendskab til den lovpligtige rapportering af utilsigtede hændelser i DPSD. Tilbuddet påbydes at anvende de medicinskemaer, det er besluttet skal anvendes til dokumentation af administrationen af medicin i HPU. (Dog med undtagelse af afrusningen hvor de skemaer der er særligt udarbejdet hertil fortsat kan anvendes.) Tilbuddet anvendte andre skemaer, der på enkelte områder ikke opfyldte kravene til medicindokumentation. Tilbuddet registrerede ikke udleveret medicin, hvem der havde doseret medicinen samt virkningen af udleveret pn-medicin. Tilsynet påbyder, at Vibohøj retter henvendelse til Embedslægeinstitutionen og forelægger denne Vibohøjs nuværende praksis omkring det fælles medicinskab/standardsortiment med henblik på at få Embedslægens vurdering (på skrift) af, om denne praksis er lovlig. Embedslægens konklusion fremsendes skriftligt til tilsynet senest den 1. juni Tilsynet påbyder, at ledelsen sikrer, at medarbejderne har kendskab til retningslinjerne for medicinhåndteringen i HPU. Tilsynet foreslår, at tilbuddet anvender én medicinliste med fast medicin pr. bruger, og at medicinen doseres efter denne. Tilsynet foreslår dermed, at den ekstra medicinliste i form af etiketter på doseringsæskerne fjernes. Endvidere foreslås det at medicinen doseres for en uge ad gangen i stedet for et døgn ad gangen. Disse ændringer foreslås for at mindske risikoen for fejl. Tilsynet anbefaler, at medarbejderne modtager kontinuerlig ekstern supervision. Tilsynet påbyder, at tilbuddet sikrer at oplysninger om tilbuddets ansatte, juridisk grundlag og takst på Tilbudsportalen opdateres, så de stemmer overens med de faktiske forhold i tilbuddet. Formalia Deltagere i tilsynet: Ledelsen: Afdelingsleder Jørgen Kratmann. Medarbejderrepræsentanter: 3 medarbejdere (heraf 1 teamkoordinator) deltog. Brugere: 2 brugere deltog. Tilsynet er udført af: Tilsynsenheden i Job & Velfærd, Viborg Kommune ved konsulent Lonni Stadsbjerg Egtved. Program for uanmeldt tilsyn den 20. februar 2013: Kl Interview med teamkoordinator Kl Frokost i kantinen Side 2 af 9

3 Kl Kl Kl Kl Interview med afdelingsleder og rundvisning Interview med medarbejdere Interview med brugere Gennemgang af medicin Indledning Det uanmeldte tilsyn blev effektueret onsdag den 20. februar Ved tilsynsbesøget blev brugere, medarbejdere og afdelingsleder interviewet. Tilsynet besigtigede fællesarealerne, to ledige værelser og værkstederne og lavede observationer undervejs. Deltagerne i tilsynet blev informeret om formålet med tilsynet og offentliggørelsen af tilsynsrapporten. Denne tilsynsrapport er en konklusion på interviewene, indtrykkene under besøget, det skriftlige materiale der forelå inden besøget, materialer forevist tilsynet på tilsynsbesøget samt materialer udleveret af tilbuddets afdelingsleder Jørgen Kratmann. Tilsynsrapporten har været i høring i tilbuddet og eventuelle faktuelle fejl er blevet tilrettet. Tilsynsrapporten offentliggøres på Tilbudsportalen samt på Viborg Kommunes hjemmeside. Vibohøj er beliggende i den sydvestlige del af Viborg, på adressen,. Den eksterne udslusning er beliggende på Violvej 12, og har 5 pladser. Vibohøj er et forsorgshjem jf. Servicelovens 110 samt et beskyttet beskæftigelsestilbud jf. Servicelovens 103. Målgruppen i 110 tilbuddet er voksne med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp. Målgruppen i 103 tilbuddet er personer over 18 år med særlige sociale problemer, og som har risiko for at komme til at tilhøre eller tidligere har tilhørt målgruppen beskrevet i henhold til servicelovens 110. Målgruppen i 103 tilbuddet kan både være personer med ophold på eller borgere i eget hjem. Vibohøj er normeret til i alt 57 døgnpladser heraf 4 afrusningspladser, 5 interne og 5 eksterne udslusningspladser. Vibohøjs beskyttede beskæftigelsestilbud er normeret til 62 pladser, hvoraf de 10 pladser er til eksterne brugere. Brugere indskrevet i 110 tilbuddet skal som udgangspunkt frekventere 103 tilbuddet under opholdet. På tilsynstidspunktet var der få ledige pladser. Ca. ½ af de indskrevne brugere kommer fra andre kommuner end Viborg. Ca. af brugerne er førstegangs indskrevne og af alle brugerne er gengangere. Vibohøj tilbyder døgnophold, herberg, afrusning, beskæftigelse, rådgivning, efterforsorg og udslusning. Tilbuddets ledelse består af en strategisk leder og en afdelingsleder. Endvidere er der en teamkoordinator i tilbuddet. Den generelle faglige indsats Kerneydelse Afdelingslederen, teamkoordinatoren og medarbejderne oplyste, at det overordnede mål er at give brugerne tag over hovedet, en seng at sove i og skabe ro på deres situation. Dernæst at hjælpe brugerne ud af hjemløshed, uanset om brugerne er konkret eller funktionelt hjemløse. Endvidere at brugerne bliver ordentligt udredt og får den hjælp de har brug for til at komme videre. Det tilstræbes at brugerne efter endt udredning har et ophold på max. 3-4 måneder på forsorgshjemmet. Værdierne i tilbuddet er anerkendelse, at tage sig tid til den enkelte, være interesseret og imødekommende, ordentlighed og rummelighed og at brugerne skal opleve sig set og hørt. En anerkendende tilgang er den primære metode der anvendes i tilbuddet. Alle medarbejdere var for et par år siden på coachingkursus, hvor medarbejderne blev introduceret for anerkendende tilgange. Samtaler, motivationsarbejde og dokumentation er primære metoder i arbejdet. Støtten tilrettelægges individuelt, og der tages udgangspunkt i den enkelte. Der er fokus på at styrke brugernes selvtillid, selvværd og ressourcer, udvikling af egenomsorg og livskvalitet, samt at få brugerne til at tage ansvar for eget liv og ændre livsstil. Brugerne kan modtage støtte til afrusning, at sikre et forsørgelsesgrundlag, at få overblik over og styr på gæld/økonomi, søge bolig, sundhedsstatus/egenomsorg, medicinsk behandling og kontakt til handlekommune med henblik på at få lagt planer, mens brugeren er i ro. Endvidere støttes brugerne i at få overblik over deres livshistorie, og i at gøre brug af tilbuddene i samfundet. Side 3 af 9

4 Brugerne har kort efter indskrivning til døgnophold en samtale med socialrådgiver, der udarbejder opholdsplan sammen med brugeren med udgangspunkt i dennes aktuelle situation, ønsker og behov. Tilsynet fik forelagt to eksempler på opholdsplaner. Disse var fagligt velfunderede, men afsnit vedr. psykisk helbred var kun sparsomt eller ikke beskrevet. Brugere der har længere ophold bliver udredt. Socialrådgiveren varetager ikke myndighedsopgaver. Tilbuddet samarbejder med brugernes kommunale sagsbehandler der udarbejder 141 handleplan. Det er ikke alle brugeres handlekommuner der får udarbejdet 141 handleplaner. Teamkoordinatoren oplyste, at der udarbejdes aktiveringsplaner/arbejdsplaner, for de eksterne brugere der er i beskyttet beskæftigelse. Der er en fast struktur og systematik i det daglige arbejde for både brugere og medarbejdere. Medarbejderne holder morgenmøde hver morgen, hvor det forgange døgn og dagens opgaver drøftes og koordineres. Der er overlap i alle vagter. Der er en fast dagsstruktur hvori bl.a. indgår morgenvækning, arbejde og måltider på faste tidspunkter. Brugerne skal som udgangspunkt deltage i beskyttet beskæftigelse under opholdet. Hvor meget og hvor lidt afhænger af den enkeltes situation og formåen. Der stilles differentierede krav til brugerne. Det beskyttede beskæftigelsestilbud tilbyder aktiviteter som vedligehold af grønne områder og bygninger, rengøring, metalproduktion, pakkeri/montage og madproduktion/køkken. Teamkoordinatoren oplyste, at ca. ½ af de indskrevne brugere fremmøder i beskyttet beskæftigelse. Derudover har brugerne mulighed for at gøre brug af internetcaféen, hvor medarbejderne tilbyder vejledning om NemID og oprettelse af m.m. Der er korte sommerhusture og enkelte udflugter ud af huset. Medarbejderne støtter brugerne i at gøre brug af tilbud i samfundet, og ledsager brugere til f.eks. banko første gang. Teamkoordinatoren oplyste, at det forventes af brugerne, at de er selvhjulpne og selv kan holde deres værelse og forestå varetagelse af personlig hygiejne. Hvis brugerne har behov for praktisk og personlig hjælp efter Servicelovens 83, rettes henvendelse til Visitation Sundhed, der foretager visitation til ydelser der leveres af hjemmeplejen. Endvidere forventes det at brugerne ikke har en truende adfærd, og at der ikke sælges stoffer og hælervarer på Vibohøj. Teamkoordinatoren oplyste, at medarbejderne har en anerkendende, nærværende, ærlig, ligeværdig, aktivt lyttende og omsorgsfuld kommunikation med brugerne. Brugerne kan have en hård jargon, hvilket er en del af målgruppens sociokulturelle kontekst, men en grov adfærd brugerne i mellem accepteres ikke. Teamkoordinatoren oplyste, at det er forholdsvist sjældent at brugerne er i klammeri med hinanden. Medarbejderne kender brugernes jargon og ved, at den er et vilkår på arbejdspladsen. Dog accepteres trusler ikke, hvilket der er fokus på. Skriftlig dokumentation og IT sikkerhed Tilbuddets skriftlige dokumentation omfatter opholdsplaner, døgnrapporter, samtykkeerklæringer om økonomisk administration og betaling, samtykkeerklæringer om indhentelse af og videregivelse af oplysninger. I tilbuddets IT system forefandtes oplysninger som stamdata, indskrivningsstatistik, evt. skyldige beløb, social status, somatisk status og journalnotater, hvilke tilsynet fik forevist. Den skriftlige kommunikation og dokumentation var ordentlig. Det var ikke alle interviewede der havde kendskab til anvendelsen af sikker mail i den elektroniske kommunikation med andre myndigheder. Magtanvendelse og håndtering af klager Tilbuddet har i oktober 2012 anvendt magt i form af fastholdelse i en situation, hvor politiet blev tilkaldt. Teamkoordinatoren oplyste, at indberetningen var udfyldt. Afdelingslederen oplyste, at indberetningen ikke var blevet sendt til kommunen. Afdelingslederen oplyste, at lovgivningen vedr. magtanvendelser samt indberetningsskemaer forefandtes i personalehåndbogen. Under drøftelser om magtanvendelser og indberetning med afdelingsleder og medarbejdere, fik tilsynet indtryk af, at der ikke var tilstrækkelig klarhed over lovgivningen på området i tilbuddet. Teamkoordinatoren oplyste, at det er en konflikthåndteringsstrategi at medarbejderne lader opkørte brugere køle af, så Endvidere trækker medarbejderne sig, hvis det kan løse en evt. konflikt. De fleste medarbejdere har været på kursus i konflikthåndtering for ca. 2½ år siden. Side 4 af 9

5 Tilbuddet har modtaget en klage som tilsynet fik forelagt indholdet og behandlingen af. Tilsynet har ingen bemærkninger hertil. Brugerøkonomi Efter indskrivning på Vibohøj skriver brugerne under på, at de vil betale for kost og logi. På tilsynstidspunktet havde 10 brugere skrevet under på at få udbetalt deres kontanthjælp/pension eller sygedagpenge via Vibohøj. Brugerne får udbetalt deres indkomst efter de faste udgifter til opholdet på Vibohøj er blevet fratrukket. Tilbuddet støtter og vejleder gerne brugerne om økonomiske forhold, hvilket flere brugere benytter sig af. Tilsynet gennemgik en administrationsaftale, hvilken var i orden. Brugeren Afdelingslederen, teamkoordinatoren og medarbejderne oplyste, at brugerne har selvbestemmelse over eget liv. Brug Det forventes at brugerne følger de rammer der er opstillet for, hvordan man gebærder sig under ophold på Vibohøj i forhold til f.eks. omgang med stoffer, hælervarer, vold og trusler osv. Tilbuddet har udarbejdet en pjece hvori husreglerne er beskrevet. Denne udleveres til brugerne ved indskrivning. Hvis brugerne ikke kan efterleve disse, foretages der en individuel vurdering om brugerne fortsat opfylder kriterierne for ophold på Vibohøj. Medarbejderne oplyste, at hvis en bruger bortvises, er Vibohøj behjælpelig med at finde et andet tilbud. Tilsynet fik forelagt pjecen. Tilbuddet har et brugerråd. Brugerrådet består af mindst 4 brugere, og mindst 1 af de 4 skal være indskrevet i døgnopholdet på Vibohøj. På tilsynstidspunktet var der 5 brugere i brugerrådet. Der er generalforsamling og valg til brugerrådet en gang om året, hvor brugerne der ikke er i døgnophold er på valg. Brugerne i døgnophold udpeges løbende af de øvrige brugere i brugerrådet. Afdelingslederen oplyste, at brugerrådet bl.a. har truffet beslutning om, at der skal være trådløst internet frem for betalings tv-kanaler, at ture, fritidsaktiviteter og social omgangsform drøftes, og at brugerne inddrages i den forestående renovering af Vibohøj. Medarbejderne oplyste, at brugerne har stor indflydelse på og bliver inddraget i udarbejdelsen af opholdsplaner. Medarbejderne oplevede, at flere brugere har komplekse problemstillinger udover hjemløshed som misbrug, sindslidelser, grov kriminalitet samt at brugerne bliver yngre og har lavere funktionsniveau. Afdelingslederen vurderede, at de fleste brugere er tilfredse med tilbuddet. Brugerinterview (gruppeinterview) Brugerne var enige om, at Vibohøj er et rigtig godt sted. Brugerne uddybede det med, at man føler sig velkommen i tilbuddet, at man føler sig tryg, at medarbejderne er engagerede og brænder for opgaven, og at medarbejderne er gode ved brugerne, også selvom brugerne nogle gange er hårde ved medarbejderne. Den ene bruger havde ikke kendskab til, at der var et brugerråd i tilbuddet, den anden bruger oplevede, at brugerrådet ikke var ret synligt. Brugerne oplevede at have stor indflydelse på den hjælp og støtte, brugerne modtager under opholdet, og brugerne oplevede at få den hjælp og støtte, brugerne har brug for. Brugerne oplyste at have det rigtig godt med medarbejderne, at kunne tale med alle medarbejdere og at medarbejderne er lydhøre og hjælper brugerne, når brugerne henvender sig til medarbejderne. Brugerne oplevede, at medarbejderne har ægte empati og respekterer brugernes grænser. Brugerne oplevede, at værelser og inventar er slidt, og håbede at der kunne gøres noget ved dette. Brugerne havde ønske om at det igen blev indført, at man om aftenen havde mulighed for at få en portion yoghurt inden sengetid, hvis man af gode grunde ikke kunne komme til aftensmaden. Brugerne oplevede, at tilbuddets økonomi er blevet dårligere, og at det har medført forringelser f.eks. i form af færre socialrådgivere og færre udflugter/ferieture. Brugerne oplyste, at det er godt at der er regler for adfærden i tilbuddet, at det fungerer fint for brugerne at bo sammen, og at medarbejderne hjælper med at løse evt. konflikter brugerne ikke selv kan løse. En bruger havde ønske om længere ferieture f.eks. en uges kanotur. Side 5 af 9

6 Samarbejdsrelationer eksternt Tilbuddet har et samarbejde med kommunale sagsbehandlere, støtte- og kontaktpersoner og bostøtter i Viborg og i andre kommuner, Rusmiddelcentret og Kriminalforsorgen. Samarbejdet fungerer generelt godt. Afdelingslederen oplyste, at der stort set ikke er et samarbejde med pårørende. Medarbejderne oplyste, at tilbuddet indimellem laver underretning til familieafdelingen vedrørende bekymring for brugernes børns trivsel. Tilbuddet udarbejder samtykkeerklæringer om videregivelse og indhentning af oplysninger. Tilbuddet anvender standardskema i KPS. Medarbejderne oplyste, at tavshedspligten jævnligt drøftes. De fysiske og sundhedsmæssige rammer Vibohøj er beliggende i den syd-vestlige del af Viborg 5 minutters gang fra Storcentret og ca. 2 km til centrum. Tilbuddet består af to værkstedbygninger, to beboelsesbygninger, store grønne arealer samt en stor køkkenhave. I den store beboelsesbygning forefindes udover brugerværelser også personalefaciliteter, aktivitetsrum, rygerum, kantine og modtagelse. De fire afrusningsværelser er de eneste værelser der har eget bad ellers forefinderes fælles badefaciliteter. En af beboelsesgangene er primært forbeholdt kvinder Vibohøjs eksterne udslusning er beliggende på Violvej i sydbyen i en villa. Hygiejne og sikkerhed Afdelingslederen oplyste, at tilbuddets kantinekøkken er registreret ved Fødevareregion Vest og har en elite smiley. Rengøring af fællesarealerne indgår som en aktivitet i den beskyttede beskæftigelse. Der er derudover ansat 4 rengøringsassistenter på deltid. Der var rent og pænt i fællesarealerne i tilbuddet. Tilbuddet har jævnligt tilsyn fra brandmyndighederne, og tilbuddet har fulgt myndighedernes anvisninger. Medarbejderne forventes løbende at holde sig opdaterede med førstehjælpskurser og genopfriskningskurser. Sygeplejerskerne i tilbuddet sikrer særlige foranstaltninger ved smitsomme sygdomme. Medicinadministration Tilbuddet havde ikke implementeret de medicinskemaer og procedurer, det er besluttet skal anvendes i HPU tilbuddene. På ganske få brugere var enkelte skemaer dog taget i brug. En medicinansvarlig medarbejder gennemgik tilbuddets arbejdsgange og dokumentation af medicinhåndteringen med tilsynet. Tilbuddet anvendte skemaer, der på nogle områder ikke opfyldte kravene til medicindokumentation. Tilbuddet registrerede ikke udleveret medicin, hvem der havde doseret medicinen samt virkningen af den udleverede pn-medicin. Medicinen blev doseret efter små medicinlister påsat doseringsæskerne. Der var på flere doseringsæsker foretaget flere rettelser, hvormed medicinoplysningerne fremstod gnidrede, og hvor der dermed er risiko for fejl. Tilbuddet anvendte to medicinlister en i en mappe og en på doseringsæsken, hvilket også udgør en fejlrisiko i det to lister skal ajourføres. Medicinen blev doseret i doseringsæsker for et døgn ad gangen, hvilket udgør en større fejlrisiko end ved dosering for en uge eller 14 dage af gangen. Til afrusningen anvendtes andre og mere fyldestgørende dokumentations- og observationsskemaer. Få brugere fik dosispakket medicin. I forbindelse med udflytning bestilles der dosispakket medicin til brugerne. Alle medarbejdere der håndterer medicin har medicinkursus og har modtaget instruktion af medicinansvarlig. Det fremgik ikke af bemyndigelseslisten, hvilke konkrete opgaver omkring medicinhåndteringen medarbejderne var bemyndiget til. Tilbuddet havde fælles medicinskab der indeholdt vitamin (oral og injektions dispensering), mave/tarm præparater, antibiotika og penicillin, antipsykotiske og beroligende præparater, smertestillende, allergi medicin, hydrocortisoncreme og præparater til abstinens- og afrusningsbehandling. Nogle præparater var håndkøbsmedicin og andre var receptpligtige. Medarbejderen oplyste, at det fælles medicinskab (kaldet standardsortiment) havde til formål at kunne opstarte behandling umiddelbart efter lægen havde ordineret behandlingen, og indtil man havde fået købt medicinen på apoteket. Medarbejderen oplyste, at nogle håndkøbspræparater blev givet uden lægeordination. Side 6 af 9

7 Tilsynet vurderede, at medarbejderen ikke umiddelbart havde kendskab til Retningslinjerne for medicinhåndtering i HPU. Medarbejderen havde ikke kendskab til, at utilsigtede hændelser skal rapporteres i DPSD. Tilbuddet har tilknyttet en lægekonsulent, der har fremmøde i tilbuddet en dag om ugen. Kost/motion Brugerne kan komme med ønsker til menuen. Tilbuddets kok laver kantinens madplan, og der er fokus på at tilberede attraktive måltider og at der skal være mad der kan spises, selvom man ikke har nogen tænder. Det er vanskeligt at motivere brugerne til at være fysisk aktive. Der har været et samarbejde med pædagogstuderende om tilbud med fysisk aktivitet, men tilslutningen har været lille. Tilbuddets motionsrum er nedlagt pga. dårlige flugtveje i tilfælde af brand. Rygning, alkohol- og stofmisbrug Tilbuddets rygepolitik er, at brugerne må ryge på deres værelse, i rygerummet eller udendørs. Ved besigtigelse af værkstedet observerede tilsynet, at en bruger røg indendørs, hvilket ikke er i overensstemmelse med tilbuddets rygepolitik og Lov om røgfri miljøer. Afdelingslederen oplyste, at det var en engangsforeteelse. Der må ikke sælges stoffer. Hvis en bruger optræder påvirket, skal brugeren i afrusning indtil rusen er ovre. 2 stuer i afrusningen er reserveret til internt brug. Teamkoordinatoren oplyste, at politiet tilkaldes ved mistanke om opbevaring og/eller salg af stoffer med henblik på ransagning. Organisation og medarbejderforhold Organisation Teamkoordinatoren og afdelingslederen oplyste, at der er sket intern ændring i arbejdsgangene efter tilbuddets ene socialrådgiver er rejst. Teamkoordinatoren forestår i dag første samtale i forbindelse med indskrivning, og teamkoordinatoren vurderer derefter, om der er behov for at brugeren skal omkring socialrådgiver, eller om brugeren kan tilknyttes en afdeling direkte. Der ansættes en sygeplejerske mere, med henblik på at optimere afrusningsarbejdet. Det forventes at der i 2013 afruses 45 flere end i 2013 i alt 195 afrusninger. Teamkoordinatoren er begyndt at have fast morgenmøde med de faste nattevagter for at skabe større sammenhæng i tilbuddet. Tilbuddet implementerer pr. 1. september 2013 ny teamstruktur. Den nye teamstruktur skulle have været implementeret sidste år, men blev af forskellige grunde udsat. Medarbejderne er inddelt i tre teams for henholdsvis døgn, efterværn og værksted. Der bliver fremadrettet to teams et sundhedsteam og et socialteam. Vibohøj er i gang med et puljemiddel finansieret projekt Housing First, der har til formål at lave en hurtig udskrivning til egen bolig med et intensivt støtteforløb i starten. Projektet afsluttes pr. den 1. maj Ledelsesstrukturen Afdelingslederen og teamkoordinatorens opgavefordeling er, at afdelingslederen bl.a. varetager økonomi, personaleforhold og stillingtagen til indskrivning. Teamkoordinatoren laver bl.a. vagtplan, koordinerer arbejdet, holder tilbuddet ajour på lovstof, foretager vurdering ved indskrivning og har første kontakt til brugerens hjemkommune. Afdelingslederen uddelegerer konkrete opgaver vedrørende medarbejdernes faglige udvikling til teamkoordinatoren og tilbuddets kok. Medarbejderne havde et klart billede af, hvem man gik til i konkrete situationer (afdelingsleder eller teamkoordinator). Medarbejdersammensætningen I tidsrummet kl i hverdagene og i weekenderne fra fredag kl til mandag morgen er der to medarbejdere på arbejde. I dagtimerne i hverdagene er normeringen væsentligt større. Teamkoordinatoren laver vagtplan ud fra et fast 24 ugers grundrul. Tilbuddet har flere lokalaftaler om bl.a. 16 timers vagter i weekenderne. Nattevagterne arbejder kun nat. Der er 12 deltidsansatte medarbejdere på timer/ugen og 38 fuldtidsansatte medarbejdere. 2 fuldtidsansatte medarbejdere har siden midt efterår 2012 været langtidssygemeldt. Der er aftalt Side 7 af 9

8 fratrædelsesordning med den ene. Medarbejdernes uddannelsesmæssige baggrunde er 27 pædagoger og 4 social- og sundhedsassistenter, 3 sygeplejersker, 2 socialrådgivere, 3 håndværksuddannede, 2 kontorassistenter, 1 kok, 3 køkkenassistenter og 4 rengøringsassistenter. Derudover er der tilknyttet lægekonsulent. Medarbejderne har generelt lang anciennitet i tilbuddet. Tilbuddet anvender 6 faste vikarer 3 pædagoger, 1 plejer, 1 landmand og 1 pædagogstuderende. Faglig udvikling Afdelingslederen oplyste, bl.a. at have en 2 årig systemisk lederuddannelse, et diplommodul i selvstyrende tealedelse og en næsten færdig master i social integration. Teamkoordinatoren er uddannet NLP coach. Afdelingslederen afviklede MUS med medarbejderne ultimo 2012 og manglede enkelte MUS samtaler. Afdelingslederen oplyste, at medarbejderne deltager i de 2-3 årlige netværksmøder via fagforeningerne SL, DSR og DS, hvor fokus er på målgruppen og indsatsen over for målgruppen. Enkelte medarbejdere deltager i to årlige møder SBH (Sammenslutning af Bosteder og Herberger). Medarbejderne oplyste at have været på et IT kursus om Nem ID, og at der ikke havde været kurser med fagligt indhold udover netværksmøderne. Medarbejderne ville ønske, at der var bedre muligheder for deltagelse i kurser særligt fælles læring. Afdelingslederen oplyste, at der ikke er ret stor kursusaktivitet primært grundet en presset økonomi. Medarbejderne modtager ikke supervision. I enkeltsager anvendes HR til kriseintervention. Afdelingslederen og teamkoordinatoren bistår medarbejderne med faglig vejledning. En medarbejder havde ønske om at få ekstern supervision. Tilbuddet har pædagogstuderende og sygeplejestuderende i praktik. Konkrete medarbejdere varetager praktikvejlederfunktion, og der er et tæt samarbejde med klinisk vejleder (sygeplejestuderende). Arbejdsmiljø og samarbejde internt Afdelingslederen oplyste, at tilbuddet den 8. januar 2013 havde besøg af Arbejdstilsynet, og at tilbuddet fik en grøn smiley uden nogen anmærkninger. Tilbuddets arbejdsmiljøhåndbog er for nylig blevet revideret. Medarbejderne mødes hver morgen i hverdagene, og gennemgår døgnrapporten, koordinerer arbejdet og drøfter forskellige faglige udfordringer. Teamkoordinatoren har faste møder med henholdsvis socialrådgiver, sygeplejersker og Housing First medarbejderne. Mindst en gang i kvartalet og efter behov er der p-møde. Afdelingslederen oplyste, at det interne samarbejde fungerer godt, og at medarbejderne i vid udstrækning selv håndterer evt. uenigheder. Tilbuddet har for nylig lavet en mobbepolitik som et forebyggende tiltag. Medarbejderne udtrykte stor tilfredshed med det interne samarbejde og uddybede det med, at der er tillid til hinanden, at man bliver taget alvorligt og at man kan sige når man synes noget er svært, at medarbejderne er gode til at snakke sammen også om uenigheder, og at medarbejderne er gode til at bruge hinanden som sparringspartnere. Medarbejderne oplyste at have et godt samarbejde med teamkoordinator og afdelingsleder, og medarbejderne udtrykte tilfredshed med både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Medarbejderne udtrykte tilfredshed med sikkerheden. Dog er overfaldsalarmerne ikke 100% driftsikre, men der var bestilt nye alarmer til tilbuddet. Medarbejderne udtrykte generel stor tilfredshed med arbejdspladsen. Medarbejderne er ikke blevet tilbudt hepatitisvaccine betalt af arbejdspladsen. Vold og trusler indberettes i EASY eller i personalesagen via fraser afhængig af sagens karakter. Siden sidste tilsyn er tre episoder blevet registreret - to i EASY og en i personalesagen. Medarbejdere udsat for vold og trusler får psykologsamtale i HR. Medarbejderne er udstyret med overfaldsalarmer, og der er direkte alarmtryk til politiet via Securitas. Politiet kommer så hurtigt de kan, når alarmen udløses. Der er altid mindst to medarbejdere på arbejde hele døgnet. Hvis en bruger truer en medarbejder på livet, fraflytter brugeren tilbuddet i løbet af få timer til et andet forsorgshjem, som Vibohøj er behjælpelig med at foranstalte. Afhængig af forseelsens grovhed kan Vibohøj give en bruger karantæne i en periode. Afdelingslederen oplyste, at der er to langtidssygemeldte (siden midt efterår 2012), hvor fraværet bl.a. er arbejdsrelateret pga. vold/trusler. En medarbejder har været sygemeldt i tre måneder (ikke arbejdsrelateret). Derudover er sygefraværet forholdsvist lavt. Side 8 af 9

9 En medarbejder er arbejdsmiljørepræsentant i tilbuddet. 2 medarbejdere repræsenterer Vibohøj i LMU på Udsatteområdet. Tilbudsportalen Vibohøj er at finde på Tilbudsportalen. Oplysninger om ansatte, juridisk grundlag (SUL 141 mangler) og takster på Tilbudsportalen, stemmer ikke overens med de faktiske forhold i tilbuddet. Opfølgning på opmærksomhedspunkter fra sidste tilsyn d. 5. juli 2012 Tilbuddet skal anvende sikker mail i den elektroniske kommunikation med andre offentlige myndigheder som f.eks. Kriminalforsorgen. Der ligger udførlig vejledning på intranettet om brugen af sikker mail. Brugen af sikker mail var ikke fuldt implementeret i tilbuddet. Det var ikke alle tilsynet interviewede der havde kendskab til brugen af sikker mail. Tilbuddet har ikke indberettet den ene magtanvendelse der fandt sted i Tilbuddet skal indberette alle episoder, hvor der er anvendt magt jf. Servicelovens 136. Tilbuddet havde indberettet den magtanvendelse der fandt sted i Tilsynet anbefaler, at medarbejderne tilbydes hepatitis vaccine af hensyn til medarbejdernes sikkerhed og sundhed. Tilbuddet havde forholdt sig til anbefalingen. Det var ikke meldt ud til medarbejderne, at de kan få hepatitis vaccine. Tilbuddet vil på ny forholde sig til anbefalingen. Tilbuddet havde ikke kendskab til den lovpligtige rapportering af utilsigtede hændelser i DPSD. Afdelingslederen skal sikre, at alle medarbejdere har kendskab til dette, samt hvordan rapporteringssystemet anvendes. En medicinansvarlig medarbejder havde ikke kendskab til den lovpligtige rapportering af utilsigtede hændelser i DPSD. Tilbuddet anvendte ikke de medicinskemaer, det er besluttet skal anvendes til dokumentation af administrationen af medicin i HPU. Tilbuddet anvendte andre skemaer, der på enkelte områder ikke opfyldte kravene til medicindokumentation. Tilbuddet registrerede ikke udleveret medicin, hvem der havde doseret medicinen samt virkningen af udleveret pn-medicin. Afdelingslederen skal sikre implementering af de medicinskemaer det er besluttet skal anvendes i HPU. Tilbuddet havde på ganske få brugere anvendt enkelte af de skemaer, der skal anvendes til dokumentation af medicinadministrationen. Tilbuddet registrerede fortsat ikke udleveret medicin, hvem der havde doseret medicinen samt virkningen af udleveret pn-medicin. Tilbuddet skal få repareret tilbuddets brandalarmeringssystem, så systemet virker efter hensigten i tilfælde af brand. Tilbuddet havde efterlevet dette. Tillbuddet skal korrigere oplysninger om tilbuddet på Tilbudsportalen, så oplysningerne stemmer overens med de faktiske forhold i tilbuddet. Tilbuddet havde ikke efterlevet dette. Side 9 af 9

Uanmeldt tilsynsrapport 2012 Botilbuddet Tårnly Egeskovvej 4 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2012 Botilbuddet Tårnly Egeskovvej 4 8800 Viborg Disposition Konklusion, anbefalinger og påbud, side 1 Formalia, side 2 Indledning, side 2 Den generelle faglige indsats, side 3 o Kerneydelse, Skriftlig dokumentation, Magtanvendelse og håndtering af klager,

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Rusmiddelcenter Viborg Søndersøparken 7 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Rusmiddelcenter Viborg Søndersøparken 7 8800 Viborg Disposition Konklusion og påbud, side 1 Formalia, side 2 Indledning, side 2 Den generelle faglige indsats, side 2 Fysiske og sundhedsmæssige forhold, side 3 Organisation og medarbejderforhold, side 4 Tilbudsportalen,

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Aktivitetstilbud Skriversvej Skriversvej Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Aktivitetstilbud Skriversvej Skriversvej Viborg Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 Herunder Tema omkring IT sikkerhed 2. Formalia, side 3 3. Baggrundsinformation, side 3 1. Konklusion herunder vurdering, sammenfattende indtryk

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Centervej 18 20 i Auning den 20. februar 2013. Marts 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa.

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer.

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. 1. Indledning Dette er en beskrivelse af procedure for gennemførelse af uanmeldt tilsyn i kommunens botilbud efter 107 og 108. Tilsynet gennemføres i henhold til 16 i Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hørhuset, Københavns Kommune. Tirsdag den 8. december 2009 fra kl

Anmeldt tilsyn på Hørhuset, Københavns Kommune. Tirsdag den 8. december 2009 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hørhuset, Københavns Kommune Tirsdag den 8. december 2009 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hørhuset. Formålet med tilsynet

Læs mere

Kildegade og CB Nord beliggende i Horsens overgik til kommunen den 1. januar 2010.

Kildegade og CB Nord beliggende i Horsens overgik til kommunen den 1. januar 2010. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Sønderparken, tlf. 75 68 70 66 Søndergade 21, 8783 Hornsyld Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2015 Botilbuddet Gl. Finderupvej Gl. Finderupvej 7 E 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2015 Botilbuddet Gl. Finderupvej Gl. Finderupvej 7 E 8800 Viborg Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 2 - herunder beskrivelse af botilbuddet 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Stop Ung Agertoften 8 Flauenskjold 9330 Dronninglund Leder Pernille Hesthaven Og Kirsten Hesthaven. Tilsynsrapport

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2015 Beskyttet beskæftigelsestilbud Nørremarken Nørremarksvej 17 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2015 Beskyttet beskæftigelsestilbud Nørremarken Nørremarksvej 17 8800 Viborg Disposition 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Tilbudsportalen, side 2 3. Formalia, side 3 4. Baggrundsinformation, side 3 5. Resume af anbefalinger/opmærksomhedspunkter fra sidste års tilsynsbesøg

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Grundtvigsvej N.F.S. Grundtvigsvej 15 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Grundtvigsvej N.F.S. Grundtvigsvej 15 8800 Viborg Disposition Konklusion, forslag, anbefalinger og påbud, side 1 Formalia, side 2 Indledning, side 3 Den generelle faglige indsats, side 3 o Kerneydelse, Skriftlig dokumentation, Magtanvendelse og håndtering

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Nyvang i Ørsted. den 23. maj 2012.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Nyvang i Ørsted. den 23. maj 2012. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskabet Nyvang i Ørsted den 23. maj 2012. Juli 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Beskyttet beskæftigelsestilbud Nørremarken VGHF Skaldehøjvej Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Beskyttet beskæftigelsestilbud Nørremarken VGHF Skaldehøjvej Viborg Disposition Konklusion, anbefalinger og påbud, side 1 Formalia, side 1 Indledning, side 3 Den generelle faglige indsats, side 3 Medarbejderforhold, side 4 Tilbudsportalen, side 5 Opfølgning på opmærksomhedspunkter

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2015 Kontaktsted Huset St. Sct. Hansgade 6 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2015 Kontaktsted Huset St. Sct. Hansgade 6 8800 Viborg Disposition 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Tilbudsportalen, side 2 3. Formalia, side 3 4. Baggrundsinformation, side 3 5. Resume af anbefalinger/opmærksomhedspunkter fra sidste års tilsynsbesøg

Læs mere

Tilpasset anmeldt tilsyn 2012 Lilleskov

Tilpasset anmeldt tilsyn 2012 Lilleskov Område: Psykiatri og socialstaben Afdeling: Psykiatri og socialstaben Journal nr.: 10/18900 Dato: 31. oktober 2012 Udarbejdet af: Hege Margrethe Grunnet E-mail: Hege.Margrethe.Grunnet@regionsyddanmark.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Biersted Plejecenter.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ådalscentret, Rebild Kommune. Tirsdag den 8. juli 2014 fra kl og Dialogmøde onsdag den 23. juli kl.13.00

Uanmeldt tilsyn på Ådalscentret, Rebild Kommune. Tirsdag den 8. juli 2014 fra kl og Dialogmøde onsdag den 23. juli kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ådalscentret, Rebild Kommune Tirsdag den 8. juli 2014 fra kl. 10.30 og Dialogmøde onsdag den 23. juli kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Rebild Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Løven. Rapport over tilsyn 2013. Socialcentret

Løven. Rapport over tilsyn 2013. Socialcentret Løven Rapport over tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 2 Dato for tilsynet... 2 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Det socialpædagogiske kollektiv Møllehuset Nordens Allé 35 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Tilsynsrapport

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg hos

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bostedet Skovstjernen den 6. marts og 10. april 2013. Maj 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Indledning Middelfart Kommune har overdraget os opgaven med at udføre de lovpligtige kommunale tilsyn med tilbud til kommunens brugere. Konkret

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 16. august 2011, uanmeldt tilsyn på

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Fuglemosen, Silkeborg Kommune. Onsdag den 7. december 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Fuglemosen, Silkeborg Kommune. Onsdag den 7. december 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Fuglemosen, Silkeborg Kommune Onsdag den 7. december 2011 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Fuglemosen. Generelt er

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2015 Aktivitets og samværstilbuddet Skriversvej Skriversvej 8 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2015 Aktivitets og samværstilbuddet Skriversvej Skriversvej 8 8800 Viborg Disposition 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Tilbudsportalen, side 3 3. Formalia, side 3 4. Baggrundsinformation, side 3 5. Resume af anbefalinger/opmærksomhedspunkter fra sidste års tilsynsbesøg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune. Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby,

Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune. Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby, TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby, Torsdag den 12. juli 2012 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2012 Plejecenteret Blichergården N.F.S. Grundtvigsvej 13-15 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2012 Plejecenteret Blichergården N.F.S. Grundtvigsvej 13-15 8800 Viborg Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 2 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN SOCIALPSYKIATRISK CENTER ROSENGÅRDEN

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN SOCIALPSYKIATRISK CENTER ROSENGÅRDEN Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 24. oktober 2013 Sagsnummer 2013040070A ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 SOCIALPSYKIATRISK CENTER

Læs mere

Afrapporteringsskema. Egebo Vadstrupvej 25, 2880 Bagsværd Torsdag 28. juni Uanmeldt tilsyn PH Private 2012

Afrapporteringsskema. Egebo Vadstrupvej 25, 2880 Bagsværd Torsdag 28. juni Uanmeldt tilsyn PH Private 2012 GLADSAXE KOMMUNE Social og Sundhedsforvaltningen Sundheds og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn PH Private 2012 Egebo Vadstrupvej 25,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune Mandag den 9. august 2010 fra kl. 9.00. Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Aabybro Plejehjem.

Læs mere

Tilsynsenheden. Uanmeldt tilsyn D Fonden Sparta

Tilsynsenheden. Uanmeldt tilsyn D Fonden Sparta Uanmeldt tilsyn D28.11. 2012 Fonden Sparta Tilbuddets navn og adresse Sparta,afd. Tjørring, Fredbovej og administrationen Tilbuddets målgruppe Tilbuddets leder Tilsynsførende Dato for tilsyn Michael Poulsen,

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder VOKSEN OG SUNDHED Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 Telefax: 76 29 38 78 voksenogsundhed@horsens.dk www. horsens.dk Dato: 26. maj 2009 KL-emnenr.:

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao Tilsynsrapport For Opholdsstedet Tao Anmeldt tilsyn den 7. februar 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sejs Plejecenter. Generelt

Læs mere

U/Anmeldt tilsyn på Møllehuset og Guldbergshave, Københavns Kommune. Onsdag den 10. marts 2010 fra kl

U/Anmeldt tilsyn på Møllehuset og Guldbergshave, Københavns Kommune. Onsdag den 10. marts 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT U/Anmeldt tilsyn på Møllehuset og Guldbergshave, Københavns Kommune Onsdag den 10. marts 2010 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg Møllehuset

Læs mere

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden Løven Novus Rapport over tilsyn 2013 Tilsynsenheden 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 2 Dato for tilsynet... 2 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Den selvejende institution Fonden Li.Valbygaard

Den selvejende institution Fonden Li.Valbygaard Den selvejende institution Fonden Li.Valbygaard Anmeldt tilsyn Dato:09.11.2012 Udført af: Konsulent Hans-Erik Olsen Indhold 1. Generelt om tilsyn... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Tilsynets formål... 3 1.3

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. Horskær

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. Horskær 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet Oplysninger om tilbuddet Horskær Tilbudets navn: Bo-og levestedet Horskær Pottehusevej 7 6580 Vamdrup Tilbudstype: Horskær er et Socialpsykiatrisk Center oprettet

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 4. december 20 på Solgården I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne. beboer Glad for sin stue 2. beboer Glad

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Skovbærgården Dato for tilsynet: Torsdag den 24. november 2011 kl. 15:30-17:00 Opholdsstedet repræsenteret ved: Medhjælper, som

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter...

Læs mere

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Rebild Kommune Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Indledning Rebild Kommune har overdraget os opgaven med at udføre det lovpligtige kommunale tilsyn på Kommunens ældre- og plejecentre. Konkret drejer det sig

Læs mere

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg Mandag den 7. november 2011 fra kl. 13.00 Indledning

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet

Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet 1 Oplysninger om tilbuddet: Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet Tilbuddets navn: Forsorgshjemmet Overmarksgården Tilbudstype: Overmarksgården indeholder følgende 3 tilbud: 110 -Midlertidigt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Musvågevej, Københavns Kommune. Mandag den 4. juli 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Musvågevej, Københavns Kommune. Mandag den 4. juli 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Musvågevej, Københavns Kommune Mandag den 4. juli 2011 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Musvågevej. Formålet med tilsynet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Onsdag den 30. november 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Onsdag den 30. november 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune Onsdag den 30. november 2011 fra kl. 11.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kaas Plejecenter.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Uddannelsescentret Hilltop, Skive Kommune. Onsdag den 23. september 2010 fra kl.14.00

Uanmeldt tilsyn på Uddannelsescentret Hilltop, Skive Kommune. Onsdag den 23. september 2010 fra kl.14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Uddannelsescentret Hilltop, Skive Kommune Onsdag den 23. september 2010 fra kl.14.00 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Uddannelsescentret

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1. Baggrunden for tilsynet.side 3 1.2. Metode...side 3 2. Tilsynets samlede vurdering side 4 3. Opfølgning på tilsyn

Læs mere

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker Tilsynsenheden Afrapportering Uanmeldt tilsyn 14.4.2011 Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker Tilsynsførende Dorthe Noesgaard, ergoterapeut Tilsynsførende

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. anmeldt kommunalt tilsyn i. Bofællesskaberne. Åparken og Kornvænget. den 10. december 2012.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. anmeldt kommunalt tilsyn i. Bofællesskaberne. Åparken og Kornvænget. den 10. december 2012. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn i Bofællesskaberne Åparken og Kornvænget den 10. december 2012. December 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense Område: Det Sociale Område Udarbejdet af Bettina Sørensen Afdeling: Handicap og Socialpsykiatri Dato: 14. januar 2008 Journal nr.: 08/2272 Uanmeldt tilsyn 2008 Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Grøndalshusene, Faxe Kommune. Tirsdag den 26. juli 2016 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Grøndalshusene, Faxe Kommune. Tirsdag den 26. juli 2016 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Grøndalshusene, Faxe Kommune Tirsdag den 26. juli 2016 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Faxe Kommune aflagt tilsynsbesøg på Grøndalshusene. Generelt er formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune. Lørdag den 26. april 2014 fra kl Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00

Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune. Lørdag den 26. april 2014 fra kl Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune Lørdag den 26. april 2014 fra kl. 10.30 Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00 Indledning Vi har på vegne af Rebild Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Rymarksvænget, Ungdomspension og Hybler Københavns Kommune. Tirsdag den 12. juni 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Rymarksvænget, Ungdomspension og Hybler Københavns Kommune. Tirsdag den 12. juni 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Indledning Uanmeldt tilsyn på Rymarksvænget, Ungdomspension og Hybler Københavns Kommune Tirsdag den 12. juni 2012 fra kl. 11.00 Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Generelt tilsyn 26.1. 2010

Generelt tilsyn 26.1. 2010 Social og Sundhed, Voksenservice Generelt tilsyn 26.1. 2010 Roskilde Lænkeambulatorium SUL 141,stk 2 Side2/11 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende konsulent Hanne Nielsen, Voksenservice og chefkonsulent

Læs mere

MYNDIGHEDSAFDELINGEN. Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet

MYNDIGHEDSAFDELINGEN. Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet MYNDIGHEDSAFDELINGEN Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet Årsredegørelse for 2012 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for redegørelsen 2. Det overordnede formål med det kommunale tilsyn 3. Gennemførelse

Læs mere

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Drosthuset Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse...

Læs mere

Afrapporteringsskema. Center for Døve Døves Vaskeri Generatorvej 2 S, 2730 Herlev. Uanmeldt tilsyn PH 2012

Afrapporteringsskema. Center for Døve Døves Vaskeri Generatorvej 2 S, 2730 Herlev. Uanmeldt tilsyn PH 2012 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn PH 2012 Center for Døve Døves Vaskeri

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. marts 2015 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. marts 2015 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune Tirsdag den 24. marts 2015 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Bøgebakken. Generelt er formålet

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Møllebo Markedsgade 120 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Afd.leder Britta Magnussen Tilsynsrapport af

Læs mere

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret PH Pleje Tilsynsrapport 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Stokrosevej 2 Stokrosevej 2 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Stokrosevej 2 Stokrosevej 2 8800 Viborg Botilbuddet Disposition Konklusion, anbefalinger og påbud, side 1 Formalia, side 2 Indledning, side 2 Den generelle faglige indsats, side 3 o Kerneydelse, Skriftlig dokumentation, Magtanvendelse og håndtering

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kollegiet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune Torsdag den 23. februar 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Malmhøj. Generelt er formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Viborg Krisecenter Kærsangervej 252 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Viborg Krisecenter Kærsangervej 252 8800 Viborg Disposition Konklusion, anbefalinger og påbud, side 1 Formalia, side 2 Indledning, side 2 Den generelle faglige indsats, side 2 o Kerneydelse, Skriftlig dokumentation, Magtanvendelse og håndtering af klager,

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30 Center for Psykiatri og Handicap Dato: 16. marts, 2011 Acadre nr.: 11/6207 TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30 Tilbuddets navn Bofællesskabet Hesteskoen Karetmagervej

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 3. november 2011 på Klitrosen

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 3. november 2011 på Klitrosen Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 3. november 20 på Klitrosen I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne Dejlig velindrettede boliger. God plads.

Læs mere

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsenheden Foreløbig Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d. 2011 Heksekedlen Tussevej 2 1313 Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsførende Tilsynsførende Heksekedlen er et bofællesskab med 14 visiterede

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Ib Rønn Konsulentvirksomhed for Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 17. september 2013 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype

Læs mere

SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version. Kommunalt tilsyn Plejegruppen Bygaden 15. juni 2015

SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version. Kommunalt tilsyn Plejegruppen Bygaden 15. juni 2015 NOTAT SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version Bilag til politisk sag ÆSU maj 2016 Kommunalt tilsyn 2015 Plejegruppen Bygaden 15. juni 2015 Rapportens opbygning Rapporten indeholder resultaterne

Læs mere

STUBBEN. Tilsynsrapport 2013. Tilsynsenheden

STUBBEN. Tilsynsrapport 2013. Tilsynsenheden STUBBEN Tilsynsrapport 2013 Tilsynsenheden 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150 Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150 SL 103 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende risikomanager Mette

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 18. april 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 18. april 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 18. april 2012 Centerleder Gitte Larsen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

NOTAT. Uanmeldt kommunalt tilsyn. Din Fleksible Service 1. december 2014. Tilsynsrapport Endelig version. Sag nr. 13/25329 Dok.nr.

NOTAT. Uanmeldt kommunalt tilsyn. Din Fleksible Service 1. december 2014. Tilsynsrapport Endelig version. Sag nr. 13/25329 Dok.nr. NOTAT SUOC - Team Udvikling 17. marts 2015 Uanmeldt kommunalt tilsyn Din Fleksible Service 1. december 2014 Tilsynsrapport Endelig version Indledning Kommunerne har efter Lov om Social Service (SEL) 151

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune. Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune. Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Østre Gasværk. Formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2011. Kellersvej 10 Kellersvej 10, 2860 Søborg onsdag 4. januar 2012

Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2011. Kellersvej 10 Kellersvej 10, 2860 Søborg onsdag 4. januar 2012 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2011 Kellersvej

Læs mere

CVR-nr BO & AKTIV Seniorcenter Egebo Uanmeldt tilsyn Den 30. januar 2012

CVR-nr BO & AKTIV Seniorcenter Egebo Uanmeldt tilsyn Den 30. januar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 BO & AKTIV Seniorcenter Egebo Uanmeldt tilsyn Den 30. januar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboer/brugerrepræsentanter...3

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Åglimt Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2012...

Læs mere

Ophold på forsorgshjem mv.

Ophold på forsorgshjem mv. Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 110 Ophold på forsorgshjem mv. Godkendt af socialudvalget 2. december 2014 Indhold 1 Forudsætninger... 3

Læs mere

Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune

Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune Hvad kan vi tilbyde dig? Vi er et kommunalt 108 tilbud i Viborg kommune. Vi er en bred sammensat personalegruppe bestående af både pædagogisk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Hem Ældrecenter, Skive Kommune. Mandag den 15. september 2014 fra kl. 17.30

Uanmeldt tilsyn på Hem Ældrecenter, Skive Kommune. Mandag den 15. september 2014 fra kl. 17.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Hem Ældrecenter, Skive Kommune Mandag den 15. september 2014 fra kl. 17.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hem Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Jens Warmings Vej, Københavns Kommune. Torsdag den 24. februar 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Jens Warmings Vej, Københavns Kommune. Torsdag den 24. februar 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Jens Warmings Vej, Københavns Kommune Torsdag den 24. februar 2011 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Jens Warmings

Læs mere

Uanmeldt tilsyn tirsdag d. 2. december 2008 Trindvold

Uanmeldt tilsyn tirsdag d. 2. december 2008 Trindvold Det sociale område Afdelingen for social- og specialundervisning Kontaktperson: Martin Rasmussen Martin.Rasmussen@regionsyddanmark.dk social@regionsyddanmark.dk Direkte tlf. 76631282 16. januar 2009 08/10199

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Friplejehjemmet Nordstjernen Borrisvej 2, Sparkær 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Friplejehjemmet Nordstjernen Borrisvej 2, Sparkær 8800 Viborg Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 2 - herunder beskrivelse af friplejehjemmet 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 4. juni 2013. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Forsorgstilbuddet Nordbyen, Center for Akut- og Opsøgende

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. februar 2009 fra kl. 7.30

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. februar 2009 fra kl. 7.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune Tirsdag den 24. februar 2009 fra kl. 7.30 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Nord Dato og tidspunkt for tilsyn:

Læs mere

FORTROLIG. Uanmeldt tilsyn på Voksenbøgen, Aalborg Kommune. Torsdag den 16. maj 2013 fra kl. 14.00

FORTROLIG. Uanmeldt tilsyn på Voksenbøgen, Aalborg Kommune. Torsdag den 16. maj 2013 fra kl. 14.00 FORTROLIG TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Voksenbøgen, Aalborg Kommune Torsdag den 16. maj 2013 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Aalborg Kommune aflagt tilsynsbesøg Voksenbøgen. Formålet med

Læs mere