Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Forsorgshjemmet Vibohøj Rørsangervej Viborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Forsorgshjemmet Vibohøj Rørsangervej 5 8800 Viborg"

Transkript

1 Disposition Konklusion, påbud, anbefalinger og forslag, side 1 Formalia, side 2 Indledning, side 3 Den generelle faglige indsats, side 3 Kerneydelse, Skriftlig dokumentation og IT sikkerhed, Magtanvendelse og håndtering af klager, Brugerøkonomi, Brugertilfredshed og Samarbejde eksternt. De fysiske og sundhedsmæssige rammer, side 6 Hygiejne og sikkerhed, Medicinadministration, Kost/motion og Rygning, alkohol og stofmisbrug. Organisation og medarbejderforhold, side 7 Organisation, Ledelsesstruktur, Medarbejdersammensætning, Faglig udvikling, Arbejdsmiljø og samarbejde internt. Tilbudsportalen, side 9 Opfølgning på opmærksomhedspunkter fra sidste tilsyn, side 9 Konklusion, Tilsynsenheden i Job & Velfærd, Viborg Kommune anvender fem graduerede vurderingsterminologier i den samlede bedømmelse af tilbuddene. De fem graduerede vurderingsterminologier er: Meget tilfredsstillende, Tilfredsstillende, Neutral, Mindre tilfredsstillende og Ikke tilfredsstillende. Det samlede indtryk af det uanmeldte tilsyn på Vibohøj var neutralt. Denne tilsynsrapport er en konklusion på interviewene, indtrykkene under besøget samt gennemgang af det skriftlige dokumentationsmateriale. Tilsynsrapporten giver et øjebliksbillede af tilbuddet i det tidsrum, hvor den tilsynsførende effektuerede tilsynet. Tilsynets samlede indtryk af det pædagogiske og omsorgsmæssige arbejde og den generelle faglige indsats er, at Vibohøj på langt de fleste områder er et velfungerende tilbud. Det var tilsynets indtryk, at tilbuddet efterlever de oplysninger der står om Vibohøj på Tilbudsportalen, på Viborg Kommunes hjemmeside samt i tilbuddets servicedeklarationer. Dog var enkelte oplysninger om tilbuddet på Tilbudsportalen ikke korrekte. Der var klarhed over målet med brugernes modtagelse af ydelsen og de fagligt anvendte metoder og tilgange samt værdier i indsatsen over for målgruppen. Brugernes modtagelse af ydelser på Vibohøj tilrettelægges individuelt for den enkelte bruger med udgangspunkt i den enkelte brugers ønsker og behov. Brugerne får udarbejdet en opholdsplan og brugere der har længere ophold bliver udredt. Tilbuddet havde et brugerråd bestående af interne og eksterne brugere. Det var tilsynets indtryk, at der var en høj grad af brugerinddragelse og brugerindflydelse i tilbuddet. De fysiske og sikkerhedsmæssige rammer vurderedes at være i orden. Dog tilbydes medarbejderne ikke hepatitis vaccine. Tilbuddet har omfattende sikkerhedsprocedurer. Episoder hvor medarbejdere har følt sig truet/været udsat for vold indberettes i EASY/personalesagen. Ikke alle i tilbuddet anvender sikker mail i den elektroniske kommunikation med andre myndigheder. Personfølsomme oplysninger blev opbevaret forsvarligt. Tilbuddet udarbejder samtykkeerklæringer omkring videregivelse af og indhentning af oplysninger. Tilbuddet medvirker til administration af brugernes økonomi, og der forelå relevante samtykkeerklæringer desangående. Tilbuddet administrerer brugernes medicin. Der var enkelte mangler i forhold til den skriftlige dokumentation, og dokumentationen blev ført på forkerte skemaer. Tilbuddet havde fælles medicinskab/standardsortiment med såvel receptpligtig som ikke receptpligtig medicin. Der var ikke kendskab til den lovpligtige rapportering af utilsigtede hændelser. Tilsynet vurderede, at tilbuddet ikke havde det forventede kendskab til lovgivningen omkring magtanvendelser, og en magtanvendelse fra 2012 var ikke indberettet. Tilbuddet havde ikke forholdt sig til/efterlevet flere af tilsynets anbefalinger og påbud fra sidste tilsyn. Side 1 af 9

2 Medarbejderne udtrykte stor tilfredshed med arbejdspladsen, samarbejdet med kollegerne og ledelsen samt arbejdsmiljøet. Medarbejderne havde gode muligheder for kollegial sparring og faglig vejledning, men modtog ikke ekstern supervision. Tilbuddet havde afviklet MUS i 2012/2013. Arbejdstilsynet havde været på besøg primo januar 2013, hvor tilbuddet havde fået en grøn smiley. Medarbejderne fremstod kompetente og etisk og fagligt velfunderede, og medarbejdernes uddannelsesmæssige baggrunde var i orden. Medarbejderne havde ønske om bedre muligheder for deltagelse i kurser mhp. faglig opkvalificering. Der var en behagelig og afslappet stemning i tilbuddet. Brugerne udtrykte stor tilfredshed med tilbuddet og medarbejdernes måde at være på. Brugerne fandt tilbuddets fysiske rammer slidte, og oplevede at tilbuddets økonomi var blevet dårligere. Tilsynet har følgende påbud, anbefalinger og forslag i forhold til videreudvikling af tilbuddet: Tilsynet anbefaler, at tilbuddet i opholdsplanerne skærper fokus på beboernes psykiske helbred. Tilbuddet påbydes at anvende sikker mail i den elektroniske kommunikation med andre offentlige myndigheder som f.eks. Kriminalforsorgen. Tilbuddet påbydes at indberette alle episoder, hvor der er anvendt magt jf. Servicelovens 136. Tilbuddet har ikke indberettet en magtanvendelse der fandt sted i oktober Tilsynet anbefaler, at medarbejdere og afdelingsleder undervises i lovgivningen omkring magtanvendelser herunder indberetning, da tilsynet fik indtryk af, at der i tilbuddet ikke var tilstrækkelig kendskab hertil. Tilsynet anbefaler fortsat, at medarbejderne tilbydes hepatitis vaccine af hensyn til medarbejdernes sikkerhed og sundhed. Afdelingslederen påbydes at sikre, at alle medarbejdere har kendskab til den lovpligtige rapportering af utilsigtede hændelser i DPSD. Tilbuddet påbydes at anvende de medicinskemaer, det er besluttet skal anvendes til dokumentation af administrationen af medicin i HPU. (Dog med undtagelse af afrusningen hvor de skemaer der er særligt udarbejdet hertil fortsat kan anvendes.) Tilbuddet anvendte andre skemaer, der på enkelte områder ikke opfyldte kravene til medicindokumentation. Tilbuddet registrerede ikke udleveret medicin, hvem der havde doseret medicinen samt virkningen af udleveret pn-medicin. Tilsynet påbyder, at Vibohøj retter henvendelse til Embedslægeinstitutionen og forelægger denne Vibohøjs nuværende praksis omkring det fælles medicinskab/standardsortiment med henblik på at få Embedslægens vurdering (på skrift) af, om denne praksis er lovlig. Embedslægens konklusion fremsendes skriftligt til tilsynet senest den 1. juni Tilsynet påbyder, at ledelsen sikrer, at medarbejderne har kendskab til retningslinjerne for medicinhåndteringen i HPU. Tilsynet foreslår, at tilbuddet anvender én medicinliste med fast medicin pr. bruger, og at medicinen doseres efter denne. Tilsynet foreslår dermed, at den ekstra medicinliste i form af etiketter på doseringsæskerne fjernes. Endvidere foreslås det at medicinen doseres for en uge ad gangen i stedet for et døgn ad gangen. Disse ændringer foreslås for at mindske risikoen for fejl. Tilsynet anbefaler, at medarbejderne modtager kontinuerlig ekstern supervision. Tilsynet påbyder, at tilbuddet sikrer at oplysninger om tilbuddets ansatte, juridisk grundlag og takst på Tilbudsportalen opdateres, så de stemmer overens med de faktiske forhold i tilbuddet. Formalia Deltagere i tilsynet: Ledelsen: Afdelingsleder Jørgen Kratmann. Medarbejderrepræsentanter: 3 medarbejdere (heraf 1 teamkoordinator) deltog. Brugere: 2 brugere deltog. Tilsynet er udført af: Tilsynsenheden i Job & Velfærd, Viborg Kommune ved konsulent Lonni Stadsbjerg Egtved. Program for uanmeldt tilsyn den 20. februar 2013: Kl Interview med teamkoordinator Kl Frokost i kantinen Side 2 af 9

3 Kl Kl Kl Kl Interview med afdelingsleder og rundvisning Interview med medarbejdere Interview med brugere Gennemgang af medicin Indledning Det uanmeldte tilsyn blev effektueret onsdag den 20. februar Ved tilsynsbesøget blev brugere, medarbejdere og afdelingsleder interviewet. Tilsynet besigtigede fællesarealerne, to ledige værelser og værkstederne og lavede observationer undervejs. Deltagerne i tilsynet blev informeret om formålet med tilsynet og offentliggørelsen af tilsynsrapporten. Denne tilsynsrapport er en konklusion på interviewene, indtrykkene under besøget, det skriftlige materiale der forelå inden besøget, materialer forevist tilsynet på tilsynsbesøget samt materialer udleveret af tilbuddets afdelingsleder Jørgen Kratmann. Tilsynsrapporten har været i høring i tilbuddet og eventuelle faktuelle fejl er blevet tilrettet. Tilsynsrapporten offentliggøres på Tilbudsportalen samt på Viborg Kommunes hjemmeside. Vibohøj er beliggende i den sydvestlige del af Viborg, på adressen,. Den eksterne udslusning er beliggende på Violvej 12, og har 5 pladser. Vibohøj er et forsorgshjem jf. Servicelovens 110 samt et beskyttet beskæftigelsestilbud jf. Servicelovens 103. Målgruppen i 110 tilbuddet er voksne med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp. Målgruppen i 103 tilbuddet er personer over 18 år med særlige sociale problemer, og som har risiko for at komme til at tilhøre eller tidligere har tilhørt målgruppen beskrevet i henhold til servicelovens 110. Målgruppen i 103 tilbuddet kan både være personer med ophold på eller borgere i eget hjem. Vibohøj er normeret til i alt 57 døgnpladser heraf 4 afrusningspladser, 5 interne og 5 eksterne udslusningspladser. Vibohøjs beskyttede beskæftigelsestilbud er normeret til 62 pladser, hvoraf de 10 pladser er til eksterne brugere. Brugere indskrevet i 110 tilbuddet skal som udgangspunkt frekventere 103 tilbuddet under opholdet. På tilsynstidspunktet var der få ledige pladser. Ca. ½ af de indskrevne brugere kommer fra andre kommuner end Viborg. Ca. af brugerne er førstegangs indskrevne og af alle brugerne er gengangere. Vibohøj tilbyder døgnophold, herberg, afrusning, beskæftigelse, rådgivning, efterforsorg og udslusning. Tilbuddets ledelse består af en strategisk leder og en afdelingsleder. Endvidere er der en teamkoordinator i tilbuddet. Den generelle faglige indsats Kerneydelse Afdelingslederen, teamkoordinatoren og medarbejderne oplyste, at det overordnede mål er at give brugerne tag over hovedet, en seng at sove i og skabe ro på deres situation. Dernæst at hjælpe brugerne ud af hjemløshed, uanset om brugerne er konkret eller funktionelt hjemløse. Endvidere at brugerne bliver ordentligt udredt og får den hjælp de har brug for til at komme videre. Det tilstræbes at brugerne efter endt udredning har et ophold på max. 3-4 måneder på forsorgshjemmet. Værdierne i tilbuddet er anerkendelse, at tage sig tid til den enkelte, være interesseret og imødekommende, ordentlighed og rummelighed og at brugerne skal opleve sig set og hørt. En anerkendende tilgang er den primære metode der anvendes i tilbuddet. Alle medarbejdere var for et par år siden på coachingkursus, hvor medarbejderne blev introduceret for anerkendende tilgange. Samtaler, motivationsarbejde og dokumentation er primære metoder i arbejdet. Støtten tilrettelægges individuelt, og der tages udgangspunkt i den enkelte. Der er fokus på at styrke brugernes selvtillid, selvværd og ressourcer, udvikling af egenomsorg og livskvalitet, samt at få brugerne til at tage ansvar for eget liv og ændre livsstil. Brugerne kan modtage støtte til afrusning, at sikre et forsørgelsesgrundlag, at få overblik over og styr på gæld/økonomi, søge bolig, sundhedsstatus/egenomsorg, medicinsk behandling og kontakt til handlekommune med henblik på at få lagt planer, mens brugeren er i ro. Endvidere støttes brugerne i at få overblik over deres livshistorie, og i at gøre brug af tilbuddene i samfundet. Side 3 af 9

4 Brugerne har kort efter indskrivning til døgnophold en samtale med socialrådgiver, der udarbejder opholdsplan sammen med brugeren med udgangspunkt i dennes aktuelle situation, ønsker og behov. Tilsynet fik forelagt to eksempler på opholdsplaner. Disse var fagligt velfunderede, men afsnit vedr. psykisk helbred var kun sparsomt eller ikke beskrevet. Brugere der har længere ophold bliver udredt. Socialrådgiveren varetager ikke myndighedsopgaver. Tilbuddet samarbejder med brugernes kommunale sagsbehandler der udarbejder 141 handleplan. Det er ikke alle brugeres handlekommuner der får udarbejdet 141 handleplaner. Teamkoordinatoren oplyste, at der udarbejdes aktiveringsplaner/arbejdsplaner, for de eksterne brugere der er i beskyttet beskæftigelse. Der er en fast struktur og systematik i det daglige arbejde for både brugere og medarbejdere. Medarbejderne holder morgenmøde hver morgen, hvor det forgange døgn og dagens opgaver drøftes og koordineres. Der er overlap i alle vagter. Der er en fast dagsstruktur hvori bl.a. indgår morgenvækning, arbejde og måltider på faste tidspunkter. Brugerne skal som udgangspunkt deltage i beskyttet beskæftigelse under opholdet. Hvor meget og hvor lidt afhænger af den enkeltes situation og formåen. Der stilles differentierede krav til brugerne. Det beskyttede beskæftigelsestilbud tilbyder aktiviteter som vedligehold af grønne områder og bygninger, rengøring, metalproduktion, pakkeri/montage og madproduktion/køkken. Teamkoordinatoren oplyste, at ca. ½ af de indskrevne brugere fremmøder i beskyttet beskæftigelse. Derudover har brugerne mulighed for at gøre brug af internetcaféen, hvor medarbejderne tilbyder vejledning om NemID og oprettelse af m.m. Der er korte sommerhusture og enkelte udflugter ud af huset. Medarbejderne støtter brugerne i at gøre brug af tilbud i samfundet, og ledsager brugere til f.eks. banko første gang. Teamkoordinatoren oplyste, at det forventes af brugerne, at de er selvhjulpne og selv kan holde deres værelse og forestå varetagelse af personlig hygiejne. Hvis brugerne har behov for praktisk og personlig hjælp efter Servicelovens 83, rettes henvendelse til Visitation Sundhed, der foretager visitation til ydelser der leveres af hjemmeplejen. Endvidere forventes det at brugerne ikke har en truende adfærd, og at der ikke sælges stoffer og hælervarer på Vibohøj. Teamkoordinatoren oplyste, at medarbejderne har en anerkendende, nærværende, ærlig, ligeværdig, aktivt lyttende og omsorgsfuld kommunikation med brugerne. Brugerne kan have en hård jargon, hvilket er en del af målgruppens sociokulturelle kontekst, men en grov adfærd brugerne i mellem accepteres ikke. Teamkoordinatoren oplyste, at det er forholdsvist sjældent at brugerne er i klammeri med hinanden. Medarbejderne kender brugernes jargon og ved, at den er et vilkår på arbejdspladsen. Dog accepteres trusler ikke, hvilket der er fokus på. Skriftlig dokumentation og IT sikkerhed Tilbuddets skriftlige dokumentation omfatter opholdsplaner, døgnrapporter, samtykkeerklæringer om økonomisk administration og betaling, samtykkeerklæringer om indhentelse af og videregivelse af oplysninger. I tilbuddets IT system forefandtes oplysninger som stamdata, indskrivningsstatistik, evt. skyldige beløb, social status, somatisk status og journalnotater, hvilke tilsynet fik forevist. Den skriftlige kommunikation og dokumentation var ordentlig. Det var ikke alle interviewede der havde kendskab til anvendelsen af sikker mail i den elektroniske kommunikation med andre myndigheder. Magtanvendelse og håndtering af klager Tilbuddet har i oktober 2012 anvendt magt i form af fastholdelse i en situation, hvor politiet blev tilkaldt. Teamkoordinatoren oplyste, at indberetningen var udfyldt. Afdelingslederen oplyste, at indberetningen ikke var blevet sendt til kommunen. Afdelingslederen oplyste, at lovgivningen vedr. magtanvendelser samt indberetningsskemaer forefandtes i personalehåndbogen. Under drøftelser om magtanvendelser og indberetning med afdelingsleder og medarbejdere, fik tilsynet indtryk af, at der ikke var tilstrækkelig klarhed over lovgivningen på området i tilbuddet. Teamkoordinatoren oplyste, at det er en konflikthåndteringsstrategi at medarbejderne lader opkørte brugere køle af, så Endvidere trækker medarbejderne sig, hvis det kan løse en evt. konflikt. De fleste medarbejdere har været på kursus i konflikthåndtering for ca. 2½ år siden. Side 4 af 9

5 Tilbuddet har modtaget en klage som tilsynet fik forelagt indholdet og behandlingen af. Tilsynet har ingen bemærkninger hertil. Brugerøkonomi Efter indskrivning på Vibohøj skriver brugerne under på, at de vil betale for kost og logi. På tilsynstidspunktet havde 10 brugere skrevet under på at få udbetalt deres kontanthjælp/pension eller sygedagpenge via Vibohøj. Brugerne får udbetalt deres indkomst efter de faste udgifter til opholdet på Vibohøj er blevet fratrukket. Tilbuddet støtter og vejleder gerne brugerne om økonomiske forhold, hvilket flere brugere benytter sig af. Tilsynet gennemgik en administrationsaftale, hvilken var i orden. Brugeren Afdelingslederen, teamkoordinatoren og medarbejderne oplyste, at brugerne har selvbestemmelse over eget liv. Brug Det forventes at brugerne følger de rammer der er opstillet for, hvordan man gebærder sig under ophold på Vibohøj i forhold til f.eks. omgang med stoffer, hælervarer, vold og trusler osv. Tilbuddet har udarbejdet en pjece hvori husreglerne er beskrevet. Denne udleveres til brugerne ved indskrivning. Hvis brugerne ikke kan efterleve disse, foretages der en individuel vurdering om brugerne fortsat opfylder kriterierne for ophold på Vibohøj. Medarbejderne oplyste, at hvis en bruger bortvises, er Vibohøj behjælpelig med at finde et andet tilbud. Tilsynet fik forelagt pjecen. Tilbuddet har et brugerråd. Brugerrådet består af mindst 4 brugere, og mindst 1 af de 4 skal være indskrevet i døgnopholdet på Vibohøj. På tilsynstidspunktet var der 5 brugere i brugerrådet. Der er generalforsamling og valg til brugerrådet en gang om året, hvor brugerne der ikke er i døgnophold er på valg. Brugerne i døgnophold udpeges løbende af de øvrige brugere i brugerrådet. Afdelingslederen oplyste, at brugerrådet bl.a. har truffet beslutning om, at der skal være trådløst internet frem for betalings tv-kanaler, at ture, fritidsaktiviteter og social omgangsform drøftes, og at brugerne inddrages i den forestående renovering af Vibohøj. Medarbejderne oplyste, at brugerne har stor indflydelse på og bliver inddraget i udarbejdelsen af opholdsplaner. Medarbejderne oplevede, at flere brugere har komplekse problemstillinger udover hjemløshed som misbrug, sindslidelser, grov kriminalitet samt at brugerne bliver yngre og har lavere funktionsniveau. Afdelingslederen vurderede, at de fleste brugere er tilfredse med tilbuddet. Brugerinterview (gruppeinterview) Brugerne var enige om, at Vibohøj er et rigtig godt sted. Brugerne uddybede det med, at man føler sig velkommen i tilbuddet, at man føler sig tryg, at medarbejderne er engagerede og brænder for opgaven, og at medarbejderne er gode ved brugerne, også selvom brugerne nogle gange er hårde ved medarbejderne. Den ene bruger havde ikke kendskab til, at der var et brugerråd i tilbuddet, den anden bruger oplevede, at brugerrådet ikke var ret synligt. Brugerne oplevede at have stor indflydelse på den hjælp og støtte, brugerne modtager under opholdet, og brugerne oplevede at få den hjælp og støtte, brugerne har brug for. Brugerne oplyste at have det rigtig godt med medarbejderne, at kunne tale med alle medarbejdere og at medarbejderne er lydhøre og hjælper brugerne, når brugerne henvender sig til medarbejderne. Brugerne oplevede, at medarbejderne har ægte empati og respekterer brugernes grænser. Brugerne oplevede, at værelser og inventar er slidt, og håbede at der kunne gøres noget ved dette. Brugerne havde ønske om at det igen blev indført, at man om aftenen havde mulighed for at få en portion yoghurt inden sengetid, hvis man af gode grunde ikke kunne komme til aftensmaden. Brugerne oplevede, at tilbuddets økonomi er blevet dårligere, og at det har medført forringelser f.eks. i form af færre socialrådgivere og færre udflugter/ferieture. Brugerne oplyste, at det er godt at der er regler for adfærden i tilbuddet, at det fungerer fint for brugerne at bo sammen, og at medarbejderne hjælper med at løse evt. konflikter brugerne ikke selv kan løse. En bruger havde ønske om længere ferieture f.eks. en uges kanotur. Side 5 af 9

6 Samarbejdsrelationer eksternt Tilbuddet har et samarbejde med kommunale sagsbehandlere, støtte- og kontaktpersoner og bostøtter i Viborg og i andre kommuner, Rusmiddelcentret og Kriminalforsorgen. Samarbejdet fungerer generelt godt. Afdelingslederen oplyste, at der stort set ikke er et samarbejde med pårørende. Medarbejderne oplyste, at tilbuddet indimellem laver underretning til familieafdelingen vedrørende bekymring for brugernes børns trivsel. Tilbuddet udarbejder samtykkeerklæringer om videregivelse og indhentning af oplysninger. Tilbuddet anvender standardskema i KPS. Medarbejderne oplyste, at tavshedspligten jævnligt drøftes. De fysiske og sundhedsmæssige rammer Vibohøj er beliggende i den syd-vestlige del af Viborg 5 minutters gang fra Storcentret og ca. 2 km til centrum. Tilbuddet består af to værkstedbygninger, to beboelsesbygninger, store grønne arealer samt en stor køkkenhave. I den store beboelsesbygning forefindes udover brugerværelser også personalefaciliteter, aktivitetsrum, rygerum, kantine og modtagelse. De fire afrusningsværelser er de eneste værelser der har eget bad ellers forefinderes fælles badefaciliteter. En af beboelsesgangene er primært forbeholdt kvinder Vibohøjs eksterne udslusning er beliggende på Violvej i sydbyen i en villa. Hygiejne og sikkerhed Afdelingslederen oplyste, at tilbuddets kantinekøkken er registreret ved Fødevareregion Vest og har en elite smiley. Rengøring af fællesarealerne indgår som en aktivitet i den beskyttede beskæftigelse. Der er derudover ansat 4 rengøringsassistenter på deltid. Der var rent og pænt i fællesarealerne i tilbuddet. Tilbuddet har jævnligt tilsyn fra brandmyndighederne, og tilbuddet har fulgt myndighedernes anvisninger. Medarbejderne forventes løbende at holde sig opdaterede med førstehjælpskurser og genopfriskningskurser. Sygeplejerskerne i tilbuddet sikrer særlige foranstaltninger ved smitsomme sygdomme. Medicinadministration Tilbuddet havde ikke implementeret de medicinskemaer og procedurer, det er besluttet skal anvendes i HPU tilbuddene. På ganske få brugere var enkelte skemaer dog taget i brug. En medicinansvarlig medarbejder gennemgik tilbuddets arbejdsgange og dokumentation af medicinhåndteringen med tilsynet. Tilbuddet anvendte skemaer, der på nogle områder ikke opfyldte kravene til medicindokumentation. Tilbuddet registrerede ikke udleveret medicin, hvem der havde doseret medicinen samt virkningen af den udleverede pn-medicin. Medicinen blev doseret efter små medicinlister påsat doseringsæskerne. Der var på flere doseringsæsker foretaget flere rettelser, hvormed medicinoplysningerne fremstod gnidrede, og hvor der dermed er risiko for fejl. Tilbuddet anvendte to medicinlister en i en mappe og en på doseringsæsken, hvilket også udgør en fejlrisiko i det to lister skal ajourføres. Medicinen blev doseret i doseringsæsker for et døgn ad gangen, hvilket udgør en større fejlrisiko end ved dosering for en uge eller 14 dage af gangen. Til afrusningen anvendtes andre og mere fyldestgørende dokumentations- og observationsskemaer. Få brugere fik dosispakket medicin. I forbindelse med udflytning bestilles der dosispakket medicin til brugerne. Alle medarbejdere der håndterer medicin har medicinkursus og har modtaget instruktion af medicinansvarlig. Det fremgik ikke af bemyndigelseslisten, hvilke konkrete opgaver omkring medicinhåndteringen medarbejderne var bemyndiget til. Tilbuddet havde fælles medicinskab der indeholdt vitamin (oral og injektions dispensering), mave/tarm præparater, antibiotika og penicillin, antipsykotiske og beroligende præparater, smertestillende, allergi medicin, hydrocortisoncreme og præparater til abstinens- og afrusningsbehandling. Nogle præparater var håndkøbsmedicin og andre var receptpligtige. Medarbejderen oplyste, at det fælles medicinskab (kaldet standardsortiment) havde til formål at kunne opstarte behandling umiddelbart efter lægen havde ordineret behandlingen, og indtil man havde fået købt medicinen på apoteket. Medarbejderen oplyste, at nogle håndkøbspræparater blev givet uden lægeordination. Side 6 af 9

7 Tilsynet vurderede, at medarbejderen ikke umiddelbart havde kendskab til Retningslinjerne for medicinhåndtering i HPU. Medarbejderen havde ikke kendskab til, at utilsigtede hændelser skal rapporteres i DPSD. Tilbuddet har tilknyttet en lægekonsulent, der har fremmøde i tilbuddet en dag om ugen. Kost/motion Brugerne kan komme med ønsker til menuen. Tilbuddets kok laver kantinens madplan, og der er fokus på at tilberede attraktive måltider og at der skal være mad der kan spises, selvom man ikke har nogen tænder. Det er vanskeligt at motivere brugerne til at være fysisk aktive. Der har været et samarbejde med pædagogstuderende om tilbud med fysisk aktivitet, men tilslutningen har været lille. Tilbuddets motionsrum er nedlagt pga. dårlige flugtveje i tilfælde af brand. Rygning, alkohol- og stofmisbrug Tilbuddets rygepolitik er, at brugerne må ryge på deres værelse, i rygerummet eller udendørs. Ved besigtigelse af værkstedet observerede tilsynet, at en bruger røg indendørs, hvilket ikke er i overensstemmelse med tilbuddets rygepolitik og Lov om røgfri miljøer. Afdelingslederen oplyste, at det var en engangsforeteelse. Der må ikke sælges stoffer. Hvis en bruger optræder påvirket, skal brugeren i afrusning indtil rusen er ovre. 2 stuer i afrusningen er reserveret til internt brug. Teamkoordinatoren oplyste, at politiet tilkaldes ved mistanke om opbevaring og/eller salg af stoffer med henblik på ransagning. Organisation og medarbejderforhold Organisation Teamkoordinatoren og afdelingslederen oplyste, at der er sket intern ændring i arbejdsgangene efter tilbuddets ene socialrådgiver er rejst. Teamkoordinatoren forestår i dag første samtale i forbindelse med indskrivning, og teamkoordinatoren vurderer derefter, om der er behov for at brugeren skal omkring socialrådgiver, eller om brugeren kan tilknyttes en afdeling direkte. Der ansættes en sygeplejerske mere, med henblik på at optimere afrusningsarbejdet. Det forventes at der i 2013 afruses 45 flere end i 2013 i alt 195 afrusninger. Teamkoordinatoren er begyndt at have fast morgenmøde med de faste nattevagter for at skabe større sammenhæng i tilbuddet. Tilbuddet implementerer pr. 1. september 2013 ny teamstruktur. Den nye teamstruktur skulle have været implementeret sidste år, men blev af forskellige grunde udsat. Medarbejderne er inddelt i tre teams for henholdsvis døgn, efterværn og værksted. Der bliver fremadrettet to teams et sundhedsteam og et socialteam. Vibohøj er i gang med et puljemiddel finansieret projekt Housing First, der har til formål at lave en hurtig udskrivning til egen bolig med et intensivt støtteforløb i starten. Projektet afsluttes pr. den 1. maj Ledelsesstrukturen Afdelingslederen og teamkoordinatorens opgavefordeling er, at afdelingslederen bl.a. varetager økonomi, personaleforhold og stillingtagen til indskrivning. Teamkoordinatoren laver bl.a. vagtplan, koordinerer arbejdet, holder tilbuddet ajour på lovstof, foretager vurdering ved indskrivning og har første kontakt til brugerens hjemkommune. Afdelingslederen uddelegerer konkrete opgaver vedrørende medarbejdernes faglige udvikling til teamkoordinatoren og tilbuddets kok. Medarbejderne havde et klart billede af, hvem man gik til i konkrete situationer (afdelingsleder eller teamkoordinator). Medarbejdersammensætningen I tidsrummet kl i hverdagene og i weekenderne fra fredag kl til mandag morgen er der to medarbejdere på arbejde. I dagtimerne i hverdagene er normeringen væsentligt større. Teamkoordinatoren laver vagtplan ud fra et fast 24 ugers grundrul. Tilbuddet har flere lokalaftaler om bl.a. 16 timers vagter i weekenderne. Nattevagterne arbejder kun nat. Der er 12 deltidsansatte medarbejdere på timer/ugen og 38 fuldtidsansatte medarbejdere. 2 fuldtidsansatte medarbejdere har siden midt efterår 2012 været langtidssygemeldt. Der er aftalt Side 7 af 9

8 fratrædelsesordning med den ene. Medarbejdernes uddannelsesmæssige baggrunde er 27 pædagoger og 4 social- og sundhedsassistenter, 3 sygeplejersker, 2 socialrådgivere, 3 håndværksuddannede, 2 kontorassistenter, 1 kok, 3 køkkenassistenter og 4 rengøringsassistenter. Derudover er der tilknyttet lægekonsulent. Medarbejderne har generelt lang anciennitet i tilbuddet. Tilbuddet anvender 6 faste vikarer 3 pædagoger, 1 plejer, 1 landmand og 1 pædagogstuderende. Faglig udvikling Afdelingslederen oplyste, bl.a. at have en 2 årig systemisk lederuddannelse, et diplommodul i selvstyrende tealedelse og en næsten færdig master i social integration. Teamkoordinatoren er uddannet NLP coach. Afdelingslederen afviklede MUS med medarbejderne ultimo 2012 og manglede enkelte MUS samtaler. Afdelingslederen oplyste, at medarbejderne deltager i de 2-3 årlige netværksmøder via fagforeningerne SL, DSR og DS, hvor fokus er på målgruppen og indsatsen over for målgruppen. Enkelte medarbejdere deltager i to årlige møder SBH (Sammenslutning af Bosteder og Herberger). Medarbejderne oplyste at have været på et IT kursus om Nem ID, og at der ikke havde været kurser med fagligt indhold udover netværksmøderne. Medarbejderne ville ønske, at der var bedre muligheder for deltagelse i kurser særligt fælles læring. Afdelingslederen oplyste, at der ikke er ret stor kursusaktivitet primært grundet en presset økonomi. Medarbejderne modtager ikke supervision. I enkeltsager anvendes HR til kriseintervention. Afdelingslederen og teamkoordinatoren bistår medarbejderne med faglig vejledning. En medarbejder havde ønske om at få ekstern supervision. Tilbuddet har pædagogstuderende og sygeplejestuderende i praktik. Konkrete medarbejdere varetager praktikvejlederfunktion, og der er et tæt samarbejde med klinisk vejleder (sygeplejestuderende). Arbejdsmiljø og samarbejde internt Afdelingslederen oplyste, at tilbuddet den 8. januar 2013 havde besøg af Arbejdstilsynet, og at tilbuddet fik en grøn smiley uden nogen anmærkninger. Tilbuddets arbejdsmiljøhåndbog er for nylig blevet revideret. Medarbejderne mødes hver morgen i hverdagene, og gennemgår døgnrapporten, koordinerer arbejdet og drøfter forskellige faglige udfordringer. Teamkoordinatoren har faste møder med henholdsvis socialrådgiver, sygeplejersker og Housing First medarbejderne. Mindst en gang i kvartalet og efter behov er der p-møde. Afdelingslederen oplyste, at det interne samarbejde fungerer godt, og at medarbejderne i vid udstrækning selv håndterer evt. uenigheder. Tilbuddet har for nylig lavet en mobbepolitik som et forebyggende tiltag. Medarbejderne udtrykte stor tilfredshed med det interne samarbejde og uddybede det med, at der er tillid til hinanden, at man bliver taget alvorligt og at man kan sige når man synes noget er svært, at medarbejderne er gode til at snakke sammen også om uenigheder, og at medarbejderne er gode til at bruge hinanden som sparringspartnere. Medarbejderne oplyste at have et godt samarbejde med teamkoordinator og afdelingsleder, og medarbejderne udtrykte tilfredshed med både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Medarbejderne udtrykte tilfredshed med sikkerheden. Dog er overfaldsalarmerne ikke 100% driftsikre, men der var bestilt nye alarmer til tilbuddet. Medarbejderne udtrykte generel stor tilfredshed med arbejdspladsen. Medarbejderne er ikke blevet tilbudt hepatitisvaccine betalt af arbejdspladsen. Vold og trusler indberettes i EASY eller i personalesagen via fraser afhængig af sagens karakter. Siden sidste tilsyn er tre episoder blevet registreret - to i EASY og en i personalesagen. Medarbejdere udsat for vold og trusler får psykologsamtale i HR. Medarbejderne er udstyret med overfaldsalarmer, og der er direkte alarmtryk til politiet via Securitas. Politiet kommer så hurtigt de kan, når alarmen udløses. Der er altid mindst to medarbejdere på arbejde hele døgnet. Hvis en bruger truer en medarbejder på livet, fraflytter brugeren tilbuddet i løbet af få timer til et andet forsorgshjem, som Vibohøj er behjælpelig med at foranstalte. Afhængig af forseelsens grovhed kan Vibohøj give en bruger karantæne i en periode. Afdelingslederen oplyste, at der er to langtidssygemeldte (siden midt efterår 2012), hvor fraværet bl.a. er arbejdsrelateret pga. vold/trusler. En medarbejder har været sygemeldt i tre måneder (ikke arbejdsrelateret). Derudover er sygefraværet forholdsvist lavt. Side 8 af 9

9 En medarbejder er arbejdsmiljørepræsentant i tilbuddet. 2 medarbejdere repræsenterer Vibohøj i LMU på Udsatteområdet. Tilbudsportalen Vibohøj er at finde på Tilbudsportalen. Oplysninger om ansatte, juridisk grundlag (SUL 141 mangler) og takster på Tilbudsportalen, stemmer ikke overens med de faktiske forhold i tilbuddet. Opfølgning på opmærksomhedspunkter fra sidste tilsyn d. 5. juli 2012 Tilbuddet skal anvende sikker mail i den elektroniske kommunikation med andre offentlige myndigheder som f.eks. Kriminalforsorgen. Der ligger udførlig vejledning på intranettet om brugen af sikker mail. Brugen af sikker mail var ikke fuldt implementeret i tilbuddet. Det var ikke alle tilsynet interviewede der havde kendskab til brugen af sikker mail. Tilbuddet har ikke indberettet den ene magtanvendelse der fandt sted i Tilbuddet skal indberette alle episoder, hvor der er anvendt magt jf. Servicelovens 136. Tilbuddet havde indberettet den magtanvendelse der fandt sted i Tilsynet anbefaler, at medarbejderne tilbydes hepatitis vaccine af hensyn til medarbejdernes sikkerhed og sundhed. Tilbuddet havde forholdt sig til anbefalingen. Det var ikke meldt ud til medarbejderne, at de kan få hepatitis vaccine. Tilbuddet vil på ny forholde sig til anbefalingen. Tilbuddet havde ikke kendskab til den lovpligtige rapportering af utilsigtede hændelser i DPSD. Afdelingslederen skal sikre, at alle medarbejdere har kendskab til dette, samt hvordan rapporteringssystemet anvendes. En medicinansvarlig medarbejder havde ikke kendskab til den lovpligtige rapportering af utilsigtede hændelser i DPSD. Tilbuddet anvendte ikke de medicinskemaer, det er besluttet skal anvendes til dokumentation af administrationen af medicin i HPU. Tilbuddet anvendte andre skemaer, der på enkelte områder ikke opfyldte kravene til medicindokumentation. Tilbuddet registrerede ikke udleveret medicin, hvem der havde doseret medicinen samt virkningen af udleveret pn-medicin. Afdelingslederen skal sikre implementering af de medicinskemaer det er besluttet skal anvendes i HPU. Tilbuddet havde på ganske få brugere anvendt enkelte af de skemaer, der skal anvendes til dokumentation af medicinadministrationen. Tilbuddet registrerede fortsat ikke udleveret medicin, hvem der havde doseret medicinen samt virkningen af udleveret pn-medicin. Tilbuddet skal få repareret tilbuddets brandalarmeringssystem, så systemet virker efter hensigten i tilfælde af brand. Tilbuddet havde efterlevet dette. Tillbuddet skal korrigere oplysninger om tilbuddet på Tilbudsportalen, så oplysningerne stemmer overens med de faktiske forhold i tilbuddet. Tilbuddet havde ikke efterlevet dette. Side 9 af 9

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Rusmiddelcenter Viborg Søndersøparken 7 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Rusmiddelcenter Viborg Søndersøparken 7 8800 Viborg Disposition Konklusion og påbud, side 1 Formalia, side 2 Indledning, side 2 Den generelle faglige indsats, side 2 Fysiske og sundhedsmæssige forhold, side 3 Organisation og medarbejderforhold, side 4 Tilbudsportalen,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa.

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Stokrosevej 2 Stokrosevej 2 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Stokrosevej 2 Stokrosevej 2 8800 Viborg Botilbuddet Disposition Konklusion, anbefalinger og påbud, side 1 Formalia, side 2 Indledning, side 2 Den generelle faglige indsats, side 3 o Kerneydelse, Skriftlig dokumentation, Magtanvendelse og håndtering

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter...

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Ib Rønn Konsulentvirksomhed for Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 17. september 2013 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus.

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Dato November 2013 Dok.nr. 167853-13 Sagsnr. 13-3437 Ref. Kirstin Gaasedal Tilsynsrapport 2013 for Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Faktuelle forhold: Det blå Hus Tørvevej 13 6852 Billum

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 16. september 2013 Sagsnummer 2013010217EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER VEST Center

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bostedet Skovstjernen den 6. marts og 10. april 2013. Maj 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro.

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskaberne Ålunden og Mellemgården den 30. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 27. januar 2010 Formalia Dette uanmeldte tilsyn på Palleshave Bo- og Aktivitetscenter, Hedebovej 48, 5750

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Brugerrepræsentanter...

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Damkjærgård Dato 24.11.2011 Journalnummer 16.03.26-K09-68-07 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT for Tilsynsførende: Tilsynet udført d. 8. juni 2007 Forrige tilsyn udført d. - Tilsynet var anmeldt / uanmeldt - Tilsynsbesøgets struktur / Deltagere

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Stokrosevej 9-11 Stokrosevej 9-11 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Stokrosevej 9-11 Stokrosevej 9-11 8800 Viborg Botilbuddet Disposition Konklusion, anbefalinger og påbud, side 1 Formalia, side 2 Indledning, side 2 Den generelle faglige indsats, side 3 o Kerneydelse, Skriftlig dokumentation, Magtanvendelse og håndtering

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 30. april 2013 Sagsnummer 2013040005EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 Å-CENTER SYD Å-Center Syd:

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Katrinehaven Syd & Aktivitetscenter Katrinehaven 1 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Katrinehaven Syd & Aktivitetscenter Katrinehaven 1 8800 Viborg Disposition Konklusion, anbefalinger og påbud, side 1 Formalia, side 2 Indledning, side 3 Den generelle faglige indsats, side 3 o Kerneydelse, Skriftlig dokumentation, IT sikkerhed, Magtanvendelse og håndtering

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 10. september 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud, der

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Herberget Alberta Anmeldt tilsyn Den 14. december 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Herberget Alberta Anmeldt tilsyn Den 14. december 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Herberget Alberta Anmeldt tilsyn Den 14. december 2012 Indholdsfortegnelse Formalia...3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009

Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009 Den 14. oktober 2011 Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009 OPFØLGNING J.nr. 2009-3790-062/CBR 1/12 Indholdsfortegnelse 4. Beboerne... 2 4.2.1. Medicininstruks mv....

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Røbo 3. september 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne og vedligeholdelse

Læs mere

Uanmeldt tilsyn den 26. juni 2013

Uanmeldt tilsyn den 26. juni 2013 Område: Det sociale område Afdeling: Driftsafdelingen Journal nr.: Dato: 26. juni 2013 Udarbejdet af: Else Pedersen E-mail: else.pedersen @regionsyddanmark.dk Telefon: 7663 1072/2920 1072 Uanmeldt tilsyn

Læs mere

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Den Sociale Virksomhed ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 31.

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Alssundværkstedet Anmeldt tilsyn Den 27. februar 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Alssundværkstedet Anmeldt tilsyn Den 27. februar 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Alssundværkstedet Anmeldt tilsyn Den 27. februar 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Uanmeldt Tilsyn. Værkstedet Kilen (Kommunal leverandør, Beskyttet beskæftigelse, SEL 103) Centerleder Betina Christensen

Uanmeldt Tilsyn. Værkstedet Kilen (Kommunal leverandør, Beskyttet beskæftigelse, SEL 103) Centerleder Betina Christensen Sundhed & Omsorg Uanmeldt Tilsyn Værkstedet Kilen (Kommunal leverandør, Beskyttet beskæftigelse, SEL 103) Vurdering Godkendt med anmærkning Tilsyns dato 12. august kl. 10.30 14.30 Tilsynskonsulent Charlotte

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 Distrikt 4 består af tre store plejecentre i Skive by, i alt 158 plejeboliger. Møllestien ligger midt i byen med udsigt over ådalen, der er 34 almene boliger. Boligerne

Læs mere

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk NOTAT Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012 Tilsynsrapport 2012 vedr. Opholdsstedet Vadsbyhøj Navn og adresse Ledelse Fysiske rammer, antal boliger og beliggenhed Målgruppe Normering Dato for tilsynet

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Klejtrup Friplejehjem Sandstræde 36 C 9500 Klejtrup

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Klejtrup Friplejehjem Sandstræde 36 C 9500 Klejtrup Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 2 - herunder beskrivelse af friplejehjemmet 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn,

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 15. maj 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Soloprojekt.dk Tilbudstype og form Opholdsted henhold

Læs mere

TILSYN JONSTRUPVANG 2013

TILSYN JONSTRUPVANG 2013 Den Sociale Virksomhed TILSYN JONSTRUPVANG 2013 Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 27. juni

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12.

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12. Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Dato 07.12.2012 Udarbejdet af Hanne Andreasen Dato for Tilsynsbesøg 03.12.2012 Mødested Huset Trappebæksvej

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Teamleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Digterparken Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg Fredensborg den 16. januar 2012 ÅRSRAPPORT 2011. Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2011 gennemført 4 tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014

Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014 Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014 Sundhedsfremme, forebyggelse og skadesreduktion Det er læringskonsulenternes vurdering, at der er et stort fokus på sundhedsfremme, forebyggelse og

Læs mere

Inden samtalen gik i gang, fik tilsynet forevist hvor og hvordan medicin bliver opbevaret på tilbuddet.

Inden samtalen gik i gang, fik tilsynet forevist hvor og hvordan medicin bliver opbevaret på tilbuddet. Region Hovedstaden - Handicap UANMELDT TILSYN 2009 Regionsgården Blok E-stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 48205000 Direkte 48 20 53 66 Fax 48205527 Mail handicap@regh.dk Web www.handicap-regionh.dk

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Uanmeldt tilsyn den 17. januar 2014 Tilsynet blev udført af tilsynsførende konsulenter; Jeanette de Mailly Kirsten Ølshøj Socialtilsyn Hovedstaden 1 Indledning

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Idavang, Skive Kommune. Tirsdag den 17. maj 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Idavang, Skive Kommune. Tirsdag den 17. maj 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Idavang, Skive Kommune Tirsdag den 17. maj 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Idavang. Formålet med tilsynet generelt

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 18. september 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 18. september 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 18. september 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 personalerepræsentanter og de 2 gruppeledere, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og

Læs mere

Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011

Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011 Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011 17-01-2011 Tilstede fra opholdsstedet: Forstander Malene Ploug Tilsynsførende: Torben Jørgensen Tilsynet foregik i dialog med forstander Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Dato Anbringelsesstedets navn: Tilstede: NB Tilsynsrapporten

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Afdelingsleder Marianne Eskesen Frank Nielsen Allan Borresen Søren Thøstesen

Afdelingsleder Marianne Eskesen Frank Nielsen Allan Borresen Søren Thøstesen Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Granbakken Egegården, Nedergårdsvej 10, 8960 Randers SØ Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Ulriksdal, tlf. 78 47 81 50, Hamarvej 1, 8800 Viborg. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 1.

Uanmeldt tilsyn ved Ulriksdal, tlf. 78 47 81 50, Hamarvej 1, 8800 Viborg. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 1. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Ulriksdal, tlf. 78 47 81 50, Hamarvej 1, 8800 Viborg. Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn Storskoven Dato 27.11.2012 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Mødested Storskoven, Storskovvej

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune. Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune. Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ringsted Krisecenter.

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen skal

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning Sundhed & Omsorg Anmeldt Tilsyn Sønderjysk Pleje (privat leverandør af personlig og praktisk hjælp, SEL 83) Vurdering Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tandsbjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 28. november 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tandsbjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 28. november 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tandsbjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 28. november 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Jelling have - uanmeldt tilsyn den 30. maj 2013

Jelling have - uanmeldt tilsyn den 30. maj 2013 Jelling have - uanmeldt tilsyn den 30. maj 2013 Tilsynsføren de: Tilsyn gennemført på adresser: Tilsynet har talt med: Socialpædagogiske konsulenter Lotte Mikkelsen og Sofie Lodahl Bai. Bethaniavej 5,

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Familiekollektivet Nøddebo Anmeldt tilsyn Den 20. november 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Familiekollektivet Nøddebo Anmeldt tilsyn Den 20. november 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Familiekollektivet Nøddebo Anmeldt tilsyn Den 20. november 2012 Indholdsfortegnelse Formalia...3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Anmeldt tilsyn ved Bo- og Aktivitetstilbuddet Møgelkærvej Møgelkærvej 6, 8800 Viborg.

Anmeldt tilsyn ved Bo- og Aktivitetstilbuddet Møgelkærvej Møgelkærvej 6, 8800 Viborg. Regionshuset Viborg Anmeldt tilsyn ved Bo- og Aktivitetstilbuddet Møgelkærvej Møgelkærvej 6, 8800 Viborg. Psykiatri- og Socialstaben Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103.

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Udarbejdet af: Konsulent i Myndighedsafdelingen Judith Poulsen og konsulent Handicap

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Engbo Anmeldt tilsyn Den 20. marts 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Engbo Anmeldt tilsyn Den 20. marts 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Engbo Anmeldt tilsyn Den 20. marts 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930

Læs mere

Guide til indhentning af dokumenter/skriftlig dokumentation ved driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud

Guide til indhentning af dokumenter/skriftlig dokumentation ved driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud Guide til indhentning af dokumenter/skriftlig dokumentation ved driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud I forbindelse med det driftsorienterede tilsyn med sociale tilbud kan en stor del af den relevante

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Opholdsstedets navn Dato Journalnummer Udarbejdet af Dato for Tilsynsbesøg Mødested Mødedeltagere Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre

Opholdsstedets navn Dato Journalnummer Udarbejdet af Dato for Tilsynsbesøg Mødested Mødedeltagere Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Storskoven Dato 27-02-2012 Journalnummer 16.03.26-K09-61-07 Udarbejdet af Birgit Hindse og Kirsten Nørgaard Dato for

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret Bo & Støtte Rapport over tilsyn 2012 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden

Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden Tilsynsenheden Tilbuddets navn og adresse Familiecentret Nordlys Nørrevænget

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

TILSYN 2013 NØDEBOGÅRD BEHANDLINGSHJEM

TILSYN 2013 NØDEBOGÅRD BEHANDLINGSHJEM Den Sociale Virksomhed TILSYN 2013 NØDEBOGÅRD BEHANDLINGSHJEM Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Anmeldte tilsyn... 3 Uanmeldte tilsyn... 4 Generelt... 4 Overordnet skabelon til tilsynsrapport...

Læs mere