J.nr Høring over udkast til bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "J.nr. 2013-3184 Høring over udkast til bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger"

Transkript

1 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt København K Sendt til og J.nr Høring over udkast til bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger Finansrådet, Realkreditrådet og Realkreditforeningen (organisationerne) har den 14. november 2013 modtaget udkast til bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger inklusive diverse bilag (nøgletalsskemaet). Organisationerne skal på den baggrund anføre følgende i relation til den foreslåede udmøntning af den oplysningspligt, som de finansielle institutter er pålagt, jf. lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. 2. december 2013 Nedenfor redegøres for organisationernes bemærkninger til det eksplicitte indhold af det fremsendte udkast til bekendtgørelse og bilag. Da der stadig pågår en dialog mellem ministeriet, organisationerne og institutterne om de nødvendige bagvedliggende definitioner, forudsætninger og beregningsteknik, antager organisationerne, at disse forhold afklares som led i denne dialog. Bemærkninger herom er derfor ikke anført i høringssvaret. Som tidligere nævnt over for ministeriet deler vi opfattelsen af, at større gennemsigtighed på andelsboligområdet er meget vigtig, og vi kan derfor støtte, at der tages initiativer på området. Det skal være lettere for den enkelte andelsboligkøber at gennemskue konsekvenserne ved at købe en andelsbolig. Det er ligeledes positivt, at man i loven har lagt vægt på dialog med interessenterne, og at udgangspunkt i loven er, at der ikke skal være væsentlige omkostninger forbundet med etablering af denne gennemsigtighed. Fra den finansielle sektors side er vi gået aktivt ind i processen, netop fordi vi er enige i at forsøge at skabe større gennemsigtighed. Når det er sagt, er det vores opfattelse, at nøgletalsskemaet, i den foreliggende form, ikke er egnet til at varetage netop det at skabe større gennemsigtighed. Nøgletalsskemaet bliver lagt oven i alle de andre dokumenter, en potentiel andelsboligkøber skal sætte sig ind i og tage stilling til. Det giver ikke større gennemsigtighed tværtimod! Derudover finder vi ikke, at det er alle relevante informationer vedrørende en andelsboligforening, der medtages i nøgletalsskemaerne. Vi anser det f.eks. for en væsentlig mangel, at der kun i ringe omfang redegøres for driftsstrategien, investerings-/opsparingsstrategien og finansieringsstrategi-

2 en hver for sig og i relation til hinanden. Ved at udelade disse oplysninger kan andelsboligforeningen risikere at fremstå mere risikobetonet, end det rent faktisk er tilfældet, eller omvendt. Manglen på oplysninger om andelsboligforeningens drifts-, opsparings-/ investerings- og finansieringsstrategi står i skarp kontrast til opgørelsen af andelsboligforeningens faktiske finansiering, der er en konsekvens af finansieringsstrategien. Visse sammenhænge mellem den faktiske finansiering og renteniveauet over tid, belyses på et endda meget teknisk niveau. Side 2 Som et yderligere eksempel på oplysninger, der efter organisationernes opfattelse mangler, er oplysning om størrelsen af andelsboligforeningens opsparing samt omfanget af opsparingen fordelt pr. m 2. Når skemaet udelukkende fokuserer på størrelsen af friværdien i ejendommen, udelader man et andet vigtigt element, nemlig andelsboligforeningens soliditet/egenkapital. Samlet set, kan disse manglende oplysninger få en sund andelsforening til at fremstå usund og omvendt. Vi frygter, at disse væsentlige mangler let kan blive overskygget af nøgletalsskemaets væsentlige kvantitative omfang. Det er i øvrigt en generel bekymring hos organisationerne, at nøgletalsskemaet kan give et forkert billede af andelsboligforeningens økonomiske tilstand. Derfor er det organisationernes frygt, at introduktionen af nøgletalsskemaet kan føre til flere tvister mellem sælgere, købere, andelsboligforeninger og ministeriet som ansvarlig for nøgletalssystemet. Under drøftelserne med ministeriet er det blevet afklaret, at institutterne udelukkende skal indberette data til et system, som ministeriet etablerer, og som selv genererer de fleste af de nøgletal, der indgår i nøgletalsskemaet. Det er således ministeriet, der er ansvarlig for indsamling af data og beregning af nøgletalsværdier til brug for felterne P, Q, R, S, T og U, ligesom ministeriet er ansvarlig for fremstilling af graferne til belysning af felterne S, T og U. Organisationerne skal på den baggrund opfordre til, at denne opgavedeling klart fremgår af bekendtgørelsesteksten. I den forbindelse bør bekendtgørelsen indeholde en ansvarsbeskrivelse, således at det klart fremgår, at institutterne udelukkende skal foretage indberetning af data (jf. et særskilt dataleverancenotat, som er under udarbejdelse i ministeriet) til ministeriets eget system, at ministeriet er ansvarlig for den bearbejdning/sammensætning af oplysninger, der sker i ministeriets eget system, og således også for de endelige nøgletalsoplysninger samt den videre formidling af disse oplysninger f.eks. andelsboligforeningens udtræk af oplysninger og videresendelse af disse til en potentiel andelsboligkøber. Det bør endvidere fremgå af bekendtgørelsen, at ministeriet én gang om året forud for institutternes indberetningsprocedure ved kalenderårets ultimo leverer en liste over de andelsboligforeninger, hvis lån institutterne

3 skal indberette. Ved at ministeriet sender en sådan liste én gang om året, vil institutterne kunne verificere egne data og dermed minimere risikoen for fejl. Det bør samtidig fremgå, hvem der er ansvarlig, hvis ministeriets liste over foreninger er mangelfuld osv., således at institutterne mangler at indberette lån. Det skal endvidere sikres, at der er den fornødne hjemmel til, at institutterne kan indberette de pågældende oplysninger, uden at der skal indhentes individuelle tilladelser fra andelsboligforeningerne. Side 3 Ad bekendtgørelsens 4, stk. 2 Det foreslås, at institutterne i forbindelse med indberetning af lån blandt andet skal indberette risikoklassificeringen på det enkelte lån. Organisationerne forstår bestemmelsen således, at der er tale om den oprindelige (historiske) risikokategori, der blev oplyst i forbindelse med låneaftalens indgåelse, og som gælder for lån optaget efter den 1. juli Det foreslås samtidigt, at indberetning skal ske én gang årligt i forbindelse med instituttets årsopgørelse til andelsboligforeningen ved kalenderårets ultimo. Dette vil indebære, at institutterne skal gemme oplysninger om risikoklassificeringen med henblik på indberetning hvert år. En sådan lagringsforpligtelse går videre end den forpligtelse, der følger af bekendtgørelse nr af 18. december 2012 om oplysninger om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Organisationerne skal på den baggrund foreslå, at nøgleoplysning O enten udgår eller tilvejebringes på anden vis end via institutternes indberetning f.eks. ved indtastning foretaget af andelsboligforeningen selv. Ad bekendtgørelsens 5, stk. 2 Det foreslås, at institutterne skal foretage indberetning mindst én gang årligt samtidig med udsendelse af årsopgørelsen for det pågældende lån eller den finansielle aftale. Organisationerne skal foreslå, at det i bekendtgørelsen præciseres, at der er tale om udsendelse af den årsopgørelse, der opgøres pr. kalenderårets ultimo, således som det allerede fremgår af ministeriets notat Andelsboligforeningsnøgleoplysningsskema it-projekt kreditinstitutternes dataleverance. Hvis en potentiel andelsboligkøber skal bruge nøgletalsskemaet til at sammenligne forskellige andelsboliger i forskellige andelsboligforeninger, er det meget væsentligt, at opgørelserne er samtidige. Specielt i perioder med markante skift i renten vil en sammenligning af f.eks. ydelsesrækker og kursværdier af restgæld være stærkt misvisende, hvis der kan være op til 11 måneder mellem opgørelsestidspunkterne. Derfor bør alle oplysninger vedrørende foreningernes lån indberettes på samme tid for alle foreninger uanset regnskabsår.

4 Desuden risikerer den nuværende formulering at skabe en forventning om, at institutterne foretager indberetning flere gange om året, idet nogle institutter til nogle foreninger sender mere end én årsopgørelse om året, f.eks. til de foreninger, der har forskudt regnskabsår. Det er en afgørende forudsætning for organisationernes øvrige bemærkninger i nærværende høringssvar, at institutterne kan opfylde deres indberetningspligt for de relevante andelsboligforeninger ved at foretage indberetning ved kalenderårets ultimo, således at der bliver tale om én årlig indberetningsprocedure. Hvis institutterne skulle blive pålagt at kunne foretage indberetninger på flere forskellige tidspunkter i løbet af året, f.eks. afhængigt af foreningernes regnskabsår, vil det betyde en væsentlig forøgelse af de årlige omkostninger for institutterne. En sådan forøgelse vil skulle sættes i forhold til, at nøgletalsskemaet ud over den nævnte manglende sammenlignelighed ikke bliver mere retvisende af, at oplysningerne gives for samme periode som foreningens regnskabsår i stedet for kalenderåret. Det afgørende for, om nøgletalsskemaet er retvisende i denne sammenhæng er, hvornår salget sker i forhold til, hvornår oplysningerne er givet. Dette tages der netop højde for, ved at foreningens bestyrelse giver oplysninger om væsentlige ændringer i nøgleoplysningerne. Side 4 Organisationerne skal desuden anføre, at ordet mindst vil kunne skabe en uhensigtsmæssig forventning om, at institutterne vil (kunne) levere de pågældende oplysninger flere gange om året. Dette vil ikke være tilfældet, og organisationerne skal på den baggrund foreslå, at ordet mindst i 5, stk. 2, udgår. Ad bekendtgørelsens 10, stk. 3 og 4 Det foreslås, at institutterne skal indberette de finansielle nøgleoplysninger første gang i marts Dog skal de finansielle nøgleoplysninger, der ligger til grund for udarbejdelse af de i bilag 1, pkt. 4, nævnte oplysninger S, T og U, indberettes første gang pr. 31. august 2014, dog senest pr. 31. december Organisationerne skal først og fremmest anføre, at formuleringen i stk. 4 skal indberettes første gang pr. 31. august 2014, dog senest pr. 31. december 2014 er særdeles uklar og blandt andet kan læses som, at denne indberetning blot skal ske senest pr. 31. december Hvilket formål har det så at nævne datoen 31. august 2014 i denne sammenhæng? I samme stykke fremgår det heller ikke klart, hvorvidt det er de aktuelle oplysninger på indberetningstidspunktet eller oplysninger pr. 31. december 2013, der skal indberettes. Organisationerne skal på den baggrund foreslå, at det i bekendtgørelsen præciseres, at det er oplysninger pr. 31. december 2013, der skal indberettes, og at der sker en præcisering af stk. 4 generelt, så der er klarhed over, hvornår indberetning skal ske. For så vidt angår tidspunktet for institutternes første indberetninger skal organisationerne gøre opmærksom på, at der har været tale om en meget lang proces mellem ministeriet, institutterne og organisationerne, og pro-

5 cessen er ikke afsluttet endnu. Netop det tidsmæssige aspekt har været og er stadig en meget stor udfordring for de pågældende institutter, der skal levere de nye oplysninger. Hverken nøgletalsskemaets udformning/tekster eller beskrivelsen af institutternes dataleverancer foreligger p.t. i endelig form. Det er organisationernes vurdering, at et meningsfuldt skøn over en forventet igangsættelse af den foreslåede indberetning vil kræve, at de væsentligste beregningsmæssige forudsætninger og nøjagtige beskrivelser af kravspecifikationerne til institutternes dataleverancer m.v. foreligger i endelig form. Side 5 Der foregår som nævnt stadig et arbejde mellem ministeriet, institutterne og organisationerne med at afklare fundamentale beregningsmæssige antagelser for dele af de nye informationer, som foreslås pålagt institutterne at indberette til ministeriets kommende system. Nøgletalsskemaets udformning/tekster eller beskrivelsen af institutternes dataleverancer foreligger heller ikke p.t. i endelig form. Organisationerne noterer sig derfor med tilfredshed, at de i 10 foreslåede leverancetidspunkter giver mulighed for en trinvis implementering af institutternes foreslåede indberetninger, men vi finder ikke, at grundlaget er til stede for en vurdering af, om tidsrammen er realistisk. Endvidere tolker vi 10, stk. 4, som et udtryk for, at ministeriet vurderer, at udviklingen og implementeringen af en indberetningsløsning for de informationer, som de finansielle institutter ikke leverer til andelsboligforeningerne i dag, er væsentligt mere tidskrævende end opgaven med at implementere indberetning til ministeriet af de data, som de finansielle institutter allerede leverer til andelsboligforeningerne. Vi er enige i denne betragtning. I forbindelse med den igangværende dialog imellem ministeriet, institutterne og organisationerne er der i sektoren i 2. halvdel af november 2013 udarbejdet et estimat for, hvornår institutterne vil kunne påbegynde indberetningen til ministeriets system. Det viser sig, at de fleste institutter vil kunne levere de data, som de fremsender til andelsboligforeningerne i dag, til ministeriet i slutningen af marts 2014; for flere institutters vedkommende vil denne leverance dog være manuel, såfremt der ønskes leverance i marts Enkelte institutter vil kunne levere de øvrige oplysninger, som institutterne ikke allerede fremsender til andelsboligforeningerne i dag, omkring midten af Resten af institutterne vil ikke kunne igangsætte denne rapportering før udgangen af 2014 eller i starten af Enkelte institutter vurderer, at det ikke er muligt at lave et tidsskøn over den nye indberetning, da den endnu ikke er færdigspecificeret. Tidsestimatet er blevet udarbejdet under den ukorrekte men nødvendige forudsætning, at der foreligger en fuldt specificeret løsningsbeskrivelse. Derudover er tilbagemeldingerne fra visse institutter behæftet med særlig

6 stor usikkerhed, da estimaterne ofte er afgivet uden en egentlig afklaring i relation til den interne ressourcestyring i instituttet. Udviklingsarbejdet med institutternes dataleverancer har også stærke afhængigheder til udviklingsplanen for ministeriets internetbaserede nøgletalsoplysningssystem for andelsboliger, da både udvikling og test heraf kan give forskydninger i udvikling og test af institutternes dataleverance. Derfor er det overvejende sandsynligt, at nogle af institutternes tidsestimater vil ændres væsentligt, når udviklingsplanen for ministeriets systemløsning foreligger. Side 6 Ad nøgletalsskemaets pkt. 2.J I dette punkt skal foreningen angive de seneste 3 års overskud. Organisationerne vurderer ikke umiddelbart, at oplysningen giver værdi for en potentiel køber, snarere tværtimod, da en sådan tidsserie er meget vanskelig at fortolke. Store løbende overskud kan f.eks. være et resultat af, at et nødvendigt vedligeholdelsesarbejde ikke udføres, ligesom store underskud reelt kan dække over investeringer, som har stor værdi, i ejendommen. Er tidsserien 73, 81, 78 f.eks. bedre end serien 17, -104, 99 eller serien - 110, -350, -40? En potentiel andelsboligkøber kan foranlediges til at tro, at den første tidsserie er den bedste. Den første tidsserie dækker bare ikke nødvendigvis over den mest sunde forening. Det kan være, at foreningen har overskud, fordi det er en passiv forening, der hverken vedligeholder sin ejendom eller afvikler sin gæld. Organisationerne skal på den baggrund anbefale, at denne oplysning udgår af skemaet. Ad nøgletalsskemaets pkt. 3.M Det fremgår af skemaudkastet, at der skal sondres mellem løbende vedligeholdelse og større vedligeholdelsesarbejder. Dette vil i praksis være en meget svær sondring. Hvis man renoverer én trappeopgang om året, vil der nok være tale om løbende vedligeholdelse, men hvad hvis man renoverer to, eller tre eller alle trappeopgange på samme år? Ad nøgletalsskemaets pkt. 4 Det vil fremme nøgletalsskemaets værdi, hvis oplysningerne om finansielle forhold suppleres med oplysninger om, hvornår eventuel afdragsfrihed udløber, og hvornår eventuel rentetilpasning finder sted. Ad nøgletalsskemaets pkt. 4.1 I skemaudkastets afsnit 4.1 fokuseres på afdrag. Dette fokus kan have en uhensigtsmæssig normativ effekt i relation til afdrag, idet skemaet dermed kan komme til at signalere, at det altid er godt, at foreningen afdrager på alle lån, hvilket ikke nødvendigvis er tilfældet. Det kan f.eks. være hensigtsmæssigt for en forening at benytte det økonomiske overskud fra afdragsfrihed på ét lån til at afdrage hurtigere på et andet og dyrere lån. Afsnittet kan i sin nuværende form dels tilskynde foreningerne til at træffe beslutninger, der ikke er optimale for foreningernes drift (for at se bedre ud i skemaet) og dels give et misvisende billede af foreningernes økonomiske sundhed.

7 Derfor er det meget vigtigt, at afsnittet suppleres med en beskrivelse af foreningens finansieringsstrategi. En beskrivelse af finansieringsstrategien vil give en potentiel køber et bedre grundlag at træffe sin beslutning på, da finansieringsstrategien blandt andet kan påvirke den fremtidige boligafgift. Finansieringsstrategien kan eventuelt beskrives i nøgletalsskemaets punkt 5, hvor foreningen kan anføre sine bemærkninger. Dog vil det være hensigtsmæssigt, hvis foreningen får lidt hjælp til, hvad der kan være relevant at skrive i dette bemærkningsfelt. Det kan f.eks. ske ved hjælp af fortrykte stikord eller hjælpespørgsmål i bemærkningsfeltet. Side 7 Desuden fremgår det af skemaudkastet, at der også skal indgå oplysning om afdrag de to forrige år. Organisationerne skal gøre opmærksom på, at institutterne ikke har mulighed for at levere bemærkninger til dette nøgletal fra tidligere år men udelukkende fra det nuværende regnskabsår. Dette indebærer, at ministeriets eget system skal kunne lagre disse oplysninger år for år og selv sammenstille data. For så vidt angår tal fra tidligere år går vi ud fra, at andelsboligforeningen selv leverer disse, såfremt de skal med i skemaet. Ad nøgletalsskemaets pkt. 4.2 og 4.3 Det fremgår af skemaudkastet, at der skal indgå en række komplekse følsomhedsberegninger i nøgletalsskemaet. Organisationerne skal fraråde dette, da de på grund af kompleksiteten efter vores vurdering ikke vil gavne forbrugeren. Kompleksiteten højnes af, at disse følsomhedsberegninger ikke eksisterer på ejerboligområdet. Der er altså tale om et helt nyt begreb for forbrugeren. Følsomhedsberegningerne vil kræve en omfattende individuel rådgivning for de involverede parter. At udvikle disse beregninger er desuden særdeles omkostningstungt for institutterne (se nedenfor) og vil være særlig byrdefuldt for mindre institutter. Som eksempel er de nødvendige beregninger af fremtidige kursværdier for lån med optionselementer (f.eks. konverterbare lån og lån med rentelofter), meget ressourcekrævende, og ikke alle institutter har adgang til modeller, der kan beregne optionsjusterede kursværdier. Derudover vil denne beregning være forbundet med stor usikkerhed. Det skyldes dels, at beregningen af kursværdier bliver mere usikker, jo længere frem i tiden den estimeres dels at sandsynligheden for, at andelsboligforeningen omlægger lånet, stiger. Værdien af informationen vurderes derfor som tvivlsom. Hvis ministeriet ønsker at bibeholde en illustration af rentefølsomheden, foreslår organisationerne, at kravet om fremtidige kursværdier fjernes, eller at kraves begrænses til at vise kursværdier af restgælden udelukkende for opgørelsestidspunktet. Eventuelt kan lånerestgældens fremtidige udvikling opgøres analogt til figur 4.1. Organisationerne uddyber gerne vores synspunkter herom i detaljen. Såfremt ministeriet fastholder den foreslåede løsning for følsomshedsberegningerne, skal organisationerne anbefale, at institutterne kan kræve, at deres data vises sammen med en tydelig ansvarsfraskrivelse og en direkte

8 opfordring til, at den potentielle andelsboligkøber søger individuel rådgivning ved f.eks. advokat eller revisor. Resultatet bliver særligt uoverskueligt, da flere institutters lån ofte vil blive lagt sammen. Ad nøgletalsskemaets pkt. 5 Se bemærkninger til nøgletalsskemaets pkt Øvrige bemærkninger Noget af det, der adskiller en andelsbolig fra en ejerbolig, er kombinationen af og sammenhængen mellem andelsboligforeningens finansiering, vedligeholdelsesomkostninger samt andelshaverens boligafgift og indskud. Det kunne øge skemaets oplysningsværdi for en potentiel køber, hvis der et passende sted i skemaet blev indsat en kort, generel fortrykt tekst om denne sammenhæng. Side 8 Organisationerne lægger i øvrigt til grund, at institutterne ikke skal indberette oplysninger vedrørende tabslån i forbindelse med byfornyelse, da debitor hverken betaler noget af ydelsen eller skal tilbagebetale lånet. Forpligtelsen hviler alene på det offentlige. Organisationerne imødeser ministeriets bekræftelse heraf. Den omkostningsmæssige udfordring Et andet forhold, som organisationerne gerne igen vil gøre opmærksom på, er problemstillingen vedrørende omkostninger. Således som nøgletalsskemaet foreligger nu i den reviderede udgave, vil institutterne blive pålagt en årlig økonomisk byrde på et tocifret millionbeløb i forbindelse med administration af dataleverancerne. Hertil kommer et trecifret millionbeløb i opstarts- og udviklingsomkostninger. Det er især leverancer af følsomhedsoplysninger, som kræver store udviklings- og driftsomkostninger hos institutterne. I sidste ende vil den økonomiske byrde, som institutterne bliver pålagt, nødvendigvis blive betalt af andelsboligforeningerne og dermed andelshaverne. De øgede omkostninger stemmer i øvrigt ikke overens med det oprindelige lovforslags almindelige bemærkninger, hvori det anføres, at de foreslåede ændringer ikke vil have nævneværdige erhvervsøkonomiske konsekvenser for erhvervslivet. Spørgsmålet er således, om Folketinget har taget stilling til lovforslaget på et korrekt grundlag. For så vidt angår den nøjagtige beskrivelse af kravspecifikationerne til institutternes dataleverancer m.v. forbeholder organisationerne sig som nævnt muligheden for at komme med yderligere bemærkninger i forbindelse med de fortsatte drøftelser med ministeriet herom. Organisationerne står naturligvis til rådighed, såfremt der måtte være behov for en uddybning af ovennævnte bemærkninger til det fremsendte bekendtgørelsesudkast.

9 Med venlig hilsen Side 9 Karsten Beltoft Susanne Dolberg Jan Knøsgaard Realkreditforeningen Finansrådet Realkreditrådet

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 20. december 2013. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger. 16. december 2013. Nr. 1539.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 20. december 2013. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger. 16. december 2013. Nr. 1539. Lovtidende A 2013 Udgivet den 20. december 2013 16. december 2013. Nr. 1539. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger I medfør af 6, stk. 2 og 4, i lov om andelsboligforeninger og andre

Læs mere

UDKAST. til. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger

UDKAST. til. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger UDKAST til Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger I medfør af 6, stk. 2 og 4, i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 1716 af 16. december

Læs mere

Page 1 of 6 BEK nr 1539 af 16/12/2013 Gældende Offentliggørelsesdato: 20-12-2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Udlevering

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v.

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. BEK nr 2 af 06/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. august 2015 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2014-3305 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v.

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. I medfør af 6, stk. 2 og 4, i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 1716 af 16. december 2010,

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 20. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2013-3181 Sagsbeh.: PML Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGER U D K A S T

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGER U D K A S T 2. september 2013 NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGER U D K A S T Oplysningerne i skemaet er opgjort pr. x. xxxx 201x Forbehold: Der kan være nyere vigtige oplysninger. Oplysninger i dette skema

Læs mere

En beskrivelse af, hvad de to skemaer skal indeholde, følger af bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen.

En beskrivelse af, hvad de to skemaer skal indeholde, følger af bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen. Nye regler for oplysninger om andelsboligforeningen Kære bestyrelse Som nævnt i vores nyhedsbrev fra december, bebudede ministeren for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen, at der ved fremtidige

Læs mere

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A 7. november 2013 NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A U D K A S T Skemaet skal bruges af mulige købere i deres overvejelser om køb af andelsbolig. Derfor er det

Læs mere

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ANDELSBOLIGFORENINGEN BANGSBO

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ANDELSBOLIGFORENINGEN BANGSBO NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ANDELSBOLIGFORENINGEN BANGSBO Skemaet skal bruges af mulige købere i deres overvejelser om køb af andelsbolig. Derfor er det vigtigt, at skemaet udleveres

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (Udvidelse af sælgerens oplysningsforpligtelse, oplysningspligt for finansielle virksomheder, karensperiode

Læs mere

Realkreditforeningens høringssvar angående bekendtgørelse

Realkreditforeningens høringssvar angående bekendtgørelse Finanstilsynet Aarhusgade 110 2100 København Ø Att. Henrik Bruun Johannessen Realkreditforeningens høringssvar angående bekendtgørelse samt vejledning om god skik Under henvisning til Tilsynets mail af

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 1 i 2014. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan man henvende sig hos sin sædvanlige kontaktperson

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (Skærpede krav til stiftelse af andelsboligforeninger m.v.) 1 I lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber,

Læs mere

Rekordvækst i realkreditudlån i euro

Rekordvækst i realkreditudlån i euro NR. 2 OKTOBER 2009 Rekordvækst i realkreditudlån i euro Realkreditsektoren udlåner flere og flere penge i euro sammenlignet med i danske kroner. Især landbruget har fordel af den internationale valuta.

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ANDELSBOLIGFORENINGEN BRYNHILDE

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ANDELSBOLIGFORENINGEN BRYNHILDE NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ANDELSBOLIGFORENINGEN BRYNHILDE Skemaet skal bruges af mulige købere i deres overvejelser om køb af andelsbolig. Derfor er det vigtigt, at skemaet udleveres

Læs mere

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN. Andelsboligforeningen Tingstedet

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN. Andelsboligforeningen Tingstedet NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Tingstedet Skemaet skal bruges af mulige købere i deres overvejelser om køb af andelsbolig. Derfor er det vigtigt, at skemaet udleveres

Læs mere

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN. Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN. Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem Skemaet skal bruges af mulige købere i deres overvejelser om køb af andelsbolig. Derfor er det vigtigt, at skemaet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Læs mere

Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen

Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen Finanstilsynet Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen 8. november 2006 Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget udkast til bekendtgørelse om puljepension

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån (Forøgelse

Læs mere

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG I dette faktaark kan du læse meget mere om, hvad en andelsbolig er for noget. Hvis du mangler svar på spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Hvad er en andelsbolig?

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 4 i 2014. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan man som altid henvende sig hos sin sædvanlige

Læs mere

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) Beskæftigelsesministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Den 13. august 2003 SER/kj Sagsnr. 199900095-247 AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer

Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer Finanstilsynet Mikkel Chislett Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer Vi har modtaget Finanstilsynet udkast til bekendtgørelser om henholdsvis investorbeskyttelse

Læs mere

Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv.

Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv. Andelsforeningen Duegården Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv. Indledning Den 19. maj 2010 blev der afgivet accept til PrivatBo A/S og advokatvirksomheden Pernille Høxbro om at yde økonomisk rådgivning

Læs mere

Skatteministeriet har d. 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har d. 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskadm@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger:

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger: Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk Deres j.nr. 12-0181424 og 12-0173537 Høringssvar Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven

Læs mere

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN. ABF Lundbis, A/B Lundbyesgade 7-7A Bissesgade 18

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN. ABF Lundbis, A/B Lundbyesgade 7-7A Bissesgade 18 NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ABF Lundbis, A/B Lundbyesgade 7-7A Bissesgade 18 Skemaet skal bruges af mulige købere i deres overvejelser om køb af andelsbolig. Derfor er det vigtigt, at

Læs mere

Renteswapaftaler i andelsboligforeninger

Renteswapaftaler i andelsboligforeninger 12. februar 2010 Sag 09/04071 /EBST Renteswapaftaler i andelsboligforeninger Beskrivelse af den generelle problemstilling Mange andelsboligforeninger har de senere år indgået renteswapaftaler med en kreditforening

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

Andelsboligens kendetegn

Andelsboligens kendetegn Andelsboligens kendetegn I Danmark er der fire 'store' boligformer: Andelsbolig Ejerbolig Almen bolig Privat udlejning Andelsboligen udgør godt 7 % af det samlede boligmarked og findes i hele landet, men

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Til lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Til lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af By- og Boligudvalget den 29. maj 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Læs mere

Høring over bekendtgørelse om rullende vedligeholdelsesplaner for private udlejningsejendomme

Høring over bekendtgørelse om rullende vedligeholdelsesplaner for private udlejningsejendomme Til Ministeriet for By-. Bolig og Landdistrikter 8. maj 2015 Ref: TOC/PHU Administrende direktør Torben Christensen Telefon +45 33 12 03 30 phu@ejendomsforeningen.dk Høring over bekendtgørelse om rullende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg 19. februar 2013 Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg Vi har set nærmere på realkreditfinansieringen af andelsboligforeningerne herhjemme og udviklingen i denne over de senere år. Det

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 2 i 2014. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan man som altid henvende sig hos sin sædvanlige

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse for alment byggeri nu også bygherrenøgletal

Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse for alment byggeri nu også bygherrenøgletal Til samtlige kommuner og almene boligorganisationer Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail ism@ism.dk www.ism.dk Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Poppelvænget. Årsrapport for 2007 19. regnskabsår

Andelsboligforeningen Poppelvænget. Årsrapport for 2007 19. regnskabsår Andelsboligforeningen Poppelvænget Årsrapport for 2007 19. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse...

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 17. marts 2015 Henvendelse vedr. virksomhedsordningen Der er fortsat en del usikkerheder

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Høringssvar til lovforslag om ændring af aktieavancebeskatningsloven

Høringssvar til lovforslag om ændring af aktieavancebeskatningsloven Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 18 1402 København K SkatErhverv: pskerh@skm.dk Høringssvar til lovforslag om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove (Ændring af sondring mellem

Læs mere

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Tony.Nielsen@skat.dk Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeren har den 13. april 2010

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 1. udkast. Betænkning. over

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 1. udkast. Betænkning. over Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Andelsboligforeningen II

Andelsboligforeningen II Andelsboligforeningen II Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016

Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016 Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016 27. februar 2015 Indhold Kapitel 1 Introduktion... 3 1.1 Formålet med instruksen... 3 1.2 Prisloftbekendtgørelsens krav til investeringsregnskabet

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

Figur 1: Fordeling af tab på ejerboliger (i perioden 2009-2013) Milliardtab i land- og yderkommuner 35% 43% 23%

Figur 1: Fordeling af tab på ejerboliger (i perioden 2009-2013) Milliardtab i land- og yderkommuner 35% 43% 23% NR. 10 DECEMBER 2014 Milliardtab i land- og yderkommuner Selv om land- og yderkommuner står for 32 pct. af udlånsporteføljen, stammer hele 43 pct. af sektorens tab fra disse kommuner. Realkreditinstitutternes

Læs mere

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN. Andelsboligforeningen Borup Søpark

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN. Andelsboligforeningen Borup Søpark NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Borup Søpark Skemaet skal bruges af mulige købere i deres overvejelser om køb af andelsbolig. Derfor er det vigtigt, at skemaet udleveres

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: Transportudvalget 2011-12 L 39 Bilag 1 Offentligt Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Høringsnotat Vedrørende forslag til lov om

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt H Ø RI NGSNO T AT 1 18. september 2015 Høringsnotat vedrørende udkast til ændret bekendtgørelse om pristillæg

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt 21. november 2014 J.nr. 14-2328147 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering

Læs mere

Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr. 2007-511-0002

Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr. 2007-511-0002 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K pskerh@skm.dk København, den 31. august 2007 Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr.

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Høring omkring en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter og forslag om mere robust ejendomsfinansiering

Høring omkring en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter og forslag om mere robust ejendomsfinansiering Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Att. kontorchef Anders Balling e-mail: akb@ftnet.dk Høring omkring en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter og forslag om mere robust ejendomsfinansiering

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 3 i 2013. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan man henvende sig til ens sædvanlige kontaktperson

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST MULIG STIFTELSE AF A/B SOFIEGÅRDEN Ove Bech Holdensen har den 6. oktober 2014 runddelt et brev til alle beboere i ejendommen Sofiegården. Ove Bech Holdensen repræsenterer ikke beboerrepræsentationens synspunkter

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. januar 2014 (J.nr. 2013-0035503) Afgift som følge af

Læs mere

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget.

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget. Boligudvalget (2. samling) L 173 - Svar på Spørgsmål 45 Offentligt TALEPUNKTER Lukket samråd om Århusmodellen Bilag 1 Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 137 Bilag 6 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 137 Bilag 6 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 137 Bilag 6 Offentligt Ændringsforslag med bemærkninger Til 35 1) I stk. 2, 1. pkt., ændres»købsaftalen«til:»salgsopstillingen«. [Fremrykkelse af tidspunktet

Læs mere

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift.

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift. Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. typosquatting Dansk Internet Forum (herefter DIFO) og DK Hostmaster sendte den 13. april 2010 et forslag til ændring af Generelle vilkår for tildeling,

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en høj andel af fast finansiering og varighed.

Læs mere

Indehaver Bernt Ranfelt

Indehaver Bernt Ranfelt RS REVI-SOFT Informationsteknologiske løsninger for revisorer Revisoft Gunnar Clausens Vej 24 A DK 8260 Viby J Danmark Indehaver Bernt Ranfelt Telefon (+45) 86 28 88 28 E-mail: info@revisoft.dk Internet:

Læs mere

Forretningsgang for rådgivning

Forretningsgang for rådgivning FinansSparring er uvildig økonomisk rådgivning til private - til dig der har brug for et godt råd til at få råd. FinansSparring ApS Kragelundvænget 135 7080 Børkop Din vej til større overblik og mere overskud

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget og som følge heraf skal betale erstatning til klagerne.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget og som følge heraf skal betale erstatning til klagerne. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Jan Rasmussen Skomagergade 21 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4.

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4. Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl. Retsudvalget (L 175 - bilag 9) (Offentligt) Besvarelse af spørgsmål nr. 3-11 af 13. og 16. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende

Læs mere

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Bilag 3 Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Kravspecifikation for revisorbistand til Miljøstyrelsens administration og kontrol efter pantbekendtgørelsen 1. Baggrund Det danske

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

SDO-lovgivningen og dens betydning

SDO-lovgivningen og dens betydning SDO-lovgivningen og dens betydning Fra 1. juli af, blev de nye SDO- og SDRO-lån en realitet, og vi har allerede set de første produkter på markedet. Med indførelsen af de nye lån er der dermed blevet ændret

Læs mere

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde 14.03.2012 Skatteministeriet har sendt et lovforslagsudkast i høring

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt 6. oktober 2014 J.nr. 14-4139512 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 787 af 9. september 2014

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder

Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder 6. september 2011 Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Revisor Robert Krogsgaard

Revisor Robert Krogsgaard Revisor Robert Krogsgaard ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN I. ÅRSRAPPORT 2014. (21. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2015 OG LIKVIDITETSBUDGET 2015 H P Hansensvej 19 * 4500 Nykøbing Sjælland * Tlf.:

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 8. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2014-1615 Sagsbeh.: PML/NIH Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring

Læs mere