J.nr Høring over udkast til bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "J.nr. 2013-3184 Høring over udkast til bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger"

Transkript

1 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt København K Sendt til og J.nr Høring over udkast til bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger Finansrådet, Realkreditrådet og Realkreditforeningen (organisationerne) har den 14. november 2013 modtaget udkast til bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger inklusive diverse bilag (nøgletalsskemaet). Organisationerne skal på den baggrund anføre følgende i relation til den foreslåede udmøntning af den oplysningspligt, som de finansielle institutter er pålagt, jf. lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. 2. december 2013 Nedenfor redegøres for organisationernes bemærkninger til det eksplicitte indhold af det fremsendte udkast til bekendtgørelse og bilag. Da der stadig pågår en dialog mellem ministeriet, organisationerne og institutterne om de nødvendige bagvedliggende definitioner, forudsætninger og beregningsteknik, antager organisationerne, at disse forhold afklares som led i denne dialog. Bemærkninger herom er derfor ikke anført i høringssvaret. Som tidligere nævnt over for ministeriet deler vi opfattelsen af, at større gennemsigtighed på andelsboligområdet er meget vigtig, og vi kan derfor støtte, at der tages initiativer på området. Det skal være lettere for den enkelte andelsboligkøber at gennemskue konsekvenserne ved at købe en andelsbolig. Det er ligeledes positivt, at man i loven har lagt vægt på dialog med interessenterne, og at udgangspunkt i loven er, at der ikke skal være væsentlige omkostninger forbundet med etablering af denne gennemsigtighed. Fra den finansielle sektors side er vi gået aktivt ind i processen, netop fordi vi er enige i at forsøge at skabe større gennemsigtighed. Når det er sagt, er det vores opfattelse, at nøgletalsskemaet, i den foreliggende form, ikke er egnet til at varetage netop det at skabe større gennemsigtighed. Nøgletalsskemaet bliver lagt oven i alle de andre dokumenter, en potentiel andelsboligkøber skal sætte sig ind i og tage stilling til. Det giver ikke større gennemsigtighed tværtimod! Derudover finder vi ikke, at det er alle relevante informationer vedrørende en andelsboligforening, der medtages i nøgletalsskemaerne. Vi anser det f.eks. for en væsentlig mangel, at der kun i ringe omfang redegøres for driftsstrategien, investerings-/opsparingsstrategien og finansieringsstrategi-

2 en hver for sig og i relation til hinanden. Ved at udelade disse oplysninger kan andelsboligforeningen risikere at fremstå mere risikobetonet, end det rent faktisk er tilfældet, eller omvendt. Manglen på oplysninger om andelsboligforeningens drifts-, opsparings-/ investerings- og finansieringsstrategi står i skarp kontrast til opgørelsen af andelsboligforeningens faktiske finansiering, der er en konsekvens af finansieringsstrategien. Visse sammenhænge mellem den faktiske finansiering og renteniveauet over tid, belyses på et endda meget teknisk niveau. Side 2 Som et yderligere eksempel på oplysninger, der efter organisationernes opfattelse mangler, er oplysning om størrelsen af andelsboligforeningens opsparing samt omfanget af opsparingen fordelt pr. m 2. Når skemaet udelukkende fokuserer på størrelsen af friværdien i ejendommen, udelader man et andet vigtigt element, nemlig andelsboligforeningens soliditet/egenkapital. Samlet set, kan disse manglende oplysninger få en sund andelsforening til at fremstå usund og omvendt. Vi frygter, at disse væsentlige mangler let kan blive overskygget af nøgletalsskemaets væsentlige kvantitative omfang. Det er i øvrigt en generel bekymring hos organisationerne, at nøgletalsskemaet kan give et forkert billede af andelsboligforeningens økonomiske tilstand. Derfor er det organisationernes frygt, at introduktionen af nøgletalsskemaet kan føre til flere tvister mellem sælgere, købere, andelsboligforeninger og ministeriet som ansvarlig for nøgletalssystemet. Under drøftelserne med ministeriet er det blevet afklaret, at institutterne udelukkende skal indberette data til et system, som ministeriet etablerer, og som selv genererer de fleste af de nøgletal, der indgår i nøgletalsskemaet. Det er således ministeriet, der er ansvarlig for indsamling af data og beregning af nøgletalsværdier til brug for felterne P, Q, R, S, T og U, ligesom ministeriet er ansvarlig for fremstilling af graferne til belysning af felterne S, T og U. Organisationerne skal på den baggrund opfordre til, at denne opgavedeling klart fremgår af bekendtgørelsesteksten. I den forbindelse bør bekendtgørelsen indeholde en ansvarsbeskrivelse, således at det klart fremgår, at institutterne udelukkende skal foretage indberetning af data (jf. et særskilt dataleverancenotat, som er under udarbejdelse i ministeriet) til ministeriets eget system, at ministeriet er ansvarlig for den bearbejdning/sammensætning af oplysninger, der sker i ministeriets eget system, og således også for de endelige nøgletalsoplysninger samt den videre formidling af disse oplysninger f.eks. andelsboligforeningens udtræk af oplysninger og videresendelse af disse til en potentiel andelsboligkøber. Det bør endvidere fremgå af bekendtgørelsen, at ministeriet én gang om året forud for institutternes indberetningsprocedure ved kalenderårets ultimo leverer en liste over de andelsboligforeninger, hvis lån institutterne

3 skal indberette. Ved at ministeriet sender en sådan liste én gang om året, vil institutterne kunne verificere egne data og dermed minimere risikoen for fejl. Det bør samtidig fremgå, hvem der er ansvarlig, hvis ministeriets liste over foreninger er mangelfuld osv., således at institutterne mangler at indberette lån. Det skal endvidere sikres, at der er den fornødne hjemmel til, at institutterne kan indberette de pågældende oplysninger, uden at der skal indhentes individuelle tilladelser fra andelsboligforeningerne. Side 3 Ad bekendtgørelsens 4, stk. 2 Det foreslås, at institutterne i forbindelse med indberetning af lån blandt andet skal indberette risikoklassificeringen på det enkelte lån. Organisationerne forstår bestemmelsen således, at der er tale om den oprindelige (historiske) risikokategori, der blev oplyst i forbindelse med låneaftalens indgåelse, og som gælder for lån optaget efter den 1. juli Det foreslås samtidigt, at indberetning skal ske én gang årligt i forbindelse med instituttets årsopgørelse til andelsboligforeningen ved kalenderårets ultimo. Dette vil indebære, at institutterne skal gemme oplysninger om risikoklassificeringen med henblik på indberetning hvert år. En sådan lagringsforpligtelse går videre end den forpligtelse, der følger af bekendtgørelse nr af 18. december 2012 om oplysninger om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Organisationerne skal på den baggrund foreslå, at nøgleoplysning O enten udgår eller tilvejebringes på anden vis end via institutternes indberetning f.eks. ved indtastning foretaget af andelsboligforeningen selv. Ad bekendtgørelsens 5, stk. 2 Det foreslås, at institutterne skal foretage indberetning mindst én gang årligt samtidig med udsendelse af årsopgørelsen for det pågældende lån eller den finansielle aftale. Organisationerne skal foreslå, at det i bekendtgørelsen præciseres, at der er tale om udsendelse af den årsopgørelse, der opgøres pr. kalenderårets ultimo, således som det allerede fremgår af ministeriets notat Andelsboligforeningsnøgleoplysningsskema it-projekt kreditinstitutternes dataleverance. Hvis en potentiel andelsboligkøber skal bruge nøgletalsskemaet til at sammenligne forskellige andelsboliger i forskellige andelsboligforeninger, er det meget væsentligt, at opgørelserne er samtidige. Specielt i perioder med markante skift i renten vil en sammenligning af f.eks. ydelsesrækker og kursværdier af restgæld være stærkt misvisende, hvis der kan være op til 11 måneder mellem opgørelsestidspunkterne. Derfor bør alle oplysninger vedrørende foreningernes lån indberettes på samme tid for alle foreninger uanset regnskabsår.

4 Desuden risikerer den nuværende formulering at skabe en forventning om, at institutterne foretager indberetning flere gange om året, idet nogle institutter til nogle foreninger sender mere end én årsopgørelse om året, f.eks. til de foreninger, der har forskudt regnskabsår. Det er en afgørende forudsætning for organisationernes øvrige bemærkninger i nærværende høringssvar, at institutterne kan opfylde deres indberetningspligt for de relevante andelsboligforeninger ved at foretage indberetning ved kalenderårets ultimo, således at der bliver tale om én årlig indberetningsprocedure. Hvis institutterne skulle blive pålagt at kunne foretage indberetninger på flere forskellige tidspunkter i løbet af året, f.eks. afhængigt af foreningernes regnskabsår, vil det betyde en væsentlig forøgelse af de årlige omkostninger for institutterne. En sådan forøgelse vil skulle sættes i forhold til, at nøgletalsskemaet ud over den nævnte manglende sammenlignelighed ikke bliver mere retvisende af, at oplysningerne gives for samme periode som foreningens regnskabsår i stedet for kalenderåret. Det afgørende for, om nøgletalsskemaet er retvisende i denne sammenhæng er, hvornår salget sker i forhold til, hvornår oplysningerne er givet. Dette tages der netop højde for, ved at foreningens bestyrelse giver oplysninger om væsentlige ændringer i nøgleoplysningerne. Side 4 Organisationerne skal desuden anføre, at ordet mindst vil kunne skabe en uhensigtsmæssig forventning om, at institutterne vil (kunne) levere de pågældende oplysninger flere gange om året. Dette vil ikke være tilfældet, og organisationerne skal på den baggrund foreslå, at ordet mindst i 5, stk. 2, udgår. Ad bekendtgørelsens 10, stk. 3 og 4 Det foreslås, at institutterne skal indberette de finansielle nøgleoplysninger første gang i marts Dog skal de finansielle nøgleoplysninger, der ligger til grund for udarbejdelse af de i bilag 1, pkt. 4, nævnte oplysninger S, T og U, indberettes første gang pr. 31. august 2014, dog senest pr. 31. december Organisationerne skal først og fremmest anføre, at formuleringen i stk. 4 skal indberettes første gang pr. 31. august 2014, dog senest pr. 31. december 2014 er særdeles uklar og blandt andet kan læses som, at denne indberetning blot skal ske senest pr. 31. december Hvilket formål har det så at nævne datoen 31. august 2014 i denne sammenhæng? I samme stykke fremgår det heller ikke klart, hvorvidt det er de aktuelle oplysninger på indberetningstidspunktet eller oplysninger pr. 31. december 2013, der skal indberettes. Organisationerne skal på den baggrund foreslå, at det i bekendtgørelsen præciseres, at det er oplysninger pr. 31. december 2013, der skal indberettes, og at der sker en præcisering af stk. 4 generelt, så der er klarhed over, hvornår indberetning skal ske. For så vidt angår tidspunktet for institutternes første indberetninger skal organisationerne gøre opmærksom på, at der har været tale om en meget lang proces mellem ministeriet, institutterne og organisationerne, og pro-

5 cessen er ikke afsluttet endnu. Netop det tidsmæssige aspekt har været og er stadig en meget stor udfordring for de pågældende institutter, der skal levere de nye oplysninger. Hverken nøgletalsskemaets udformning/tekster eller beskrivelsen af institutternes dataleverancer foreligger p.t. i endelig form. Det er organisationernes vurdering, at et meningsfuldt skøn over en forventet igangsættelse af den foreslåede indberetning vil kræve, at de væsentligste beregningsmæssige forudsætninger og nøjagtige beskrivelser af kravspecifikationerne til institutternes dataleverancer m.v. foreligger i endelig form. Side 5 Der foregår som nævnt stadig et arbejde mellem ministeriet, institutterne og organisationerne med at afklare fundamentale beregningsmæssige antagelser for dele af de nye informationer, som foreslås pålagt institutterne at indberette til ministeriets kommende system. Nøgletalsskemaets udformning/tekster eller beskrivelsen af institutternes dataleverancer foreligger heller ikke p.t. i endelig form. Organisationerne noterer sig derfor med tilfredshed, at de i 10 foreslåede leverancetidspunkter giver mulighed for en trinvis implementering af institutternes foreslåede indberetninger, men vi finder ikke, at grundlaget er til stede for en vurdering af, om tidsrammen er realistisk. Endvidere tolker vi 10, stk. 4, som et udtryk for, at ministeriet vurderer, at udviklingen og implementeringen af en indberetningsløsning for de informationer, som de finansielle institutter ikke leverer til andelsboligforeningerne i dag, er væsentligt mere tidskrævende end opgaven med at implementere indberetning til ministeriet af de data, som de finansielle institutter allerede leverer til andelsboligforeningerne. Vi er enige i denne betragtning. I forbindelse med den igangværende dialog imellem ministeriet, institutterne og organisationerne er der i sektoren i 2. halvdel af november 2013 udarbejdet et estimat for, hvornår institutterne vil kunne påbegynde indberetningen til ministeriets system. Det viser sig, at de fleste institutter vil kunne levere de data, som de fremsender til andelsboligforeningerne i dag, til ministeriet i slutningen af marts 2014; for flere institutters vedkommende vil denne leverance dog være manuel, såfremt der ønskes leverance i marts Enkelte institutter vil kunne levere de øvrige oplysninger, som institutterne ikke allerede fremsender til andelsboligforeningerne i dag, omkring midten af Resten af institutterne vil ikke kunne igangsætte denne rapportering før udgangen af 2014 eller i starten af Enkelte institutter vurderer, at det ikke er muligt at lave et tidsskøn over den nye indberetning, da den endnu ikke er færdigspecificeret. Tidsestimatet er blevet udarbejdet under den ukorrekte men nødvendige forudsætning, at der foreligger en fuldt specificeret løsningsbeskrivelse. Derudover er tilbagemeldingerne fra visse institutter behæftet med særlig

6 stor usikkerhed, da estimaterne ofte er afgivet uden en egentlig afklaring i relation til den interne ressourcestyring i instituttet. Udviklingsarbejdet med institutternes dataleverancer har også stærke afhængigheder til udviklingsplanen for ministeriets internetbaserede nøgletalsoplysningssystem for andelsboliger, da både udvikling og test heraf kan give forskydninger i udvikling og test af institutternes dataleverance. Derfor er det overvejende sandsynligt, at nogle af institutternes tidsestimater vil ændres væsentligt, når udviklingsplanen for ministeriets systemløsning foreligger. Side 6 Ad nøgletalsskemaets pkt. 2.J I dette punkt skal foreningen angive de seneste 3 års overskud. Organisationerne vurderer ikke umiddelbart, at oplysningen giver værdi for en potentiel køber, snarere tværtimod, da en sådan tidsserie er meget vanskelig at fortolke. Store løbende overskud kan f.eks. være et resultat af, at et nødvendigt vedligeholdelsesarbejde ikke udføres, ligesom store underskud reelt kan dække over investeringer, som har stor værdi, i ejendommen. Er tidsserien 73, 81, 78 f.eks. bedre end serien 17, -104, 99 eller serien - 110, -350, -40? En potentiel andelsboligkøber kan foranlediges til at tro, at den første tidsserie er den bedste. Den første tidsserie dækker bare ikke nødvendigvis over den mest sunde forening. Det kan være, at foreningen har overskud, fordi det er en passiv forening, der hverken vedligeholder sin ejendom eller afvikler sin gæld. Organisationerne skal på den baggrund anbefale, at denne oplysning udgår af skemaet. Ad nøgletalsskemaets pkt. 3.M Det fremgår af skemaudkastet, at der skal sondres mellem løbende vedligeholdelse og større vedligeholdelsesarbejder. Dette vil i praksis være en meget svær sondring. Hvis man renoverer én trappeopgang om året, vil der nok være tale om løbende vedligeholdelse, men hvad hvis man renoverer to, eller tre eller alle trappeopgange på samme år? Ad nøgletalsskemaets pkt. 4 Det vil fremme nøgletalsskemaets værdi, hvis oplysningerne om finansielle forhold suppleres med oplysninger om, hvornår eventuel afdragsfrihed udløber, og hvornår eventuel rentetilpasning finder sted. Ad nøgletalsskemaets pkt. 4.1 I skemaudkastets afsnit 4.1 fokuseres på afdrag. Dette fokus kan have en uhensigtsmæssig normativ effekt i relation til afdrag, idet skemaet dermed kan komme til at signalere, at det altid er godt, at foreningen afdrager på alle lån, hvilket ikke nødvendigvis er tilfældet. Det kan f.eks. være hensigtsmæssigt for en forening at benytte det økonomiske overskud fra afdragsfrihed på ét lån til at afdrage hurtigere på et andet og dyrere lån. Afsnittet kan i sin nuværende form dels tilskynde foreningerne til at træffe beslutninger, der ikke er optimale for foreningernes drift (for at se bedre ud i skemaet) og dels give et misvisende billede af foreningernes økonomiske sundhed.

7 Derfor er det meget vigtigt, at afsnittet suppleres med en beskrivelse af foreningens finansieringsstrategi. En beskrivelse af finansieringsstrategien vil give en potentiel køber et bedre grundlag at træffe sin beslutning på, da finansieringsstrategien blandt andet kan påvirke den fremtidige boligafgift. Finansieringsstrategien kan eventuelt beskrives i nøgletalsskemaets punkt 5, hvor foreningen kan anføre sine bemærkninger. Dog vil det være hensigtsmæssigt, hvis foreningen får lidt hjælp til, hvad der kan være relevant at skrive i dette bemærkningsfelt. Det kan f.eks. ske ved hjælp af fortrykte stikord eller hjælpespørgsmål i bemærkningsfeltet. Side 7 Desuden fremgår det af skemaudkastet, at der også skal indgå oplysning om afdrag de to forrige år. Organisationerne skal gøre opmærksom på, at institutterne ikke har mulighed for at levere bemærkninger til dette nøgletal fra tidligere år men udelukkende fra det nuværende regnskabsår. Dette indebærer, at ministeriets eget system skal kunne lagre disse oplysninger år for år og selv sammenstille data. For så vidt angår tal fra tidligere år går vi ud fra, at andelsboligforeningen selv leverer disse, såfremt de skal med i skemaet. Ad nøgletalsskemaets pkt. 4.2 og 4.3 Det fremgår af skemaudkastet, at der skal indgå en række komplekse følsomhedsberegninger i nøgletalsskemaet. Organisationerne skal fraråde dette, da de på grund af kompleksiteten efter vores vurdering ikke vil gavne forbrugeren. Kompleksiteten højnes af, at disse følsomhedsberegninger ikke eksisterer på ejerboligområdet. Der er altså tale om et helt nyt begreb for forbrugeren. Følsomhedsberegningerne vil kræve en omfattende individuel rådgivning for de involverede parter. At udvikle disse beregninger er desuden særdeles omkostningstungt for institutterne (se nedenfor) og vil være særlig byrdefuldt for mindre institutter. Som eksempel er de nødvendige beregninger af fremtidige kursværdier for lån med optionselementer (f.eks. konverterbare lån og lån med rentelofter), meget ressourcekrævende, og ikke alle institutter har adgang til modeller, der kan beregne optionsjusterede kursværdier. Derudover vil denne beregning være forbundet med stor usikkerhed. Det skyldes dels, at beregningen af kursværdier bliver mere usikker, jo længere frem i tiden den estimeres dels at sandsynligheden for, at andelsboligforeningen omlægger lånet, stiger. Værdien af informationen vurderes derfor som tvivlsom. Hvis ministeriet ønsker at bibeholde en illustration af rentefølsomheden, foreslår organisationerne, at kravet om fremtidige kursværdier fjernes, eller at kraves begrænses til at vise kursværdier af restgælden udelukkende for opgørelsestidspunktet. Eventuelt kan lånerestgældens fremtidige udvikling opgøres analogt til figur 4.1. Organisationerne uddyber gerne vores synspunkter herom i detaljen. Såfremt ministeriet fastholder den foreslåede løsning for følsomshedsberegningerne, skal organisationerne anbefale, at institutterne kan kræve, at deres data vises sammen med en tydelig ansvarsfraskrivelse og en direkte

8 opfordring til, at den potentielle andelsboligkøber søger individuel rådgivning ved f.eks. advokat eller revisor. Resultatet bliver særligt uoverskueligt, da flere institutters lån ofte vil blive lagt sammen. Ad nøgletalsskemaets pkt. 5 Se bemærkninger til nøgletalsskemaets pkt Øvrige bemærkninger Noget af det, der adskiller en andelsbolig fra en ejerbolig, er kombinationen af og sammenhængen mellem andelsboligforeningens finansiering, vedligeholdelsesomkostninger samt andelshaverens boligafgift og indskud. Det kunne øge skemaets oplysningsværdi for en potentiel køber, hvis der et passende sted i skemaet blev indsat en kort, generel fortrykt tekst om denne sammenhæng. Side 8 Organisationerne lægger i øvrigt til grund, at institutterne ikke skal indberette oplysninger vedrørende tabslån i forbindelse med byfornyelse, da debitor hverken betaler noget af ydelsen eller skal tilbagebetale lånet. Forpligtelsen hviler alene på det offentlige. Organisationerne imødeser ministeriets bekræftelse heraf. Den omkostningsmæssige udfordring Et andet forhold, som organisationerne gerne igen vil gøre opmærksom på, er problemstillingen vedrørende omkostninger. Således som nøgletalsskemaet foreligger nu i den reviderede udgave, vil institutterne blive pålagt en årlig økonomisk byrde på et tocifret millionbeløb i forbindelse med administration af dataleverancerne. Hertil kommer et trecifret millionbeløb i opstarts- og udviklingsomkostninger. Det er især leverancer af følsomhedsoplysninger, som kræver store udviklings- og driftsomkostninger hos institutterne. I sidste ende vil den økonomiske byrde, som institutterne bliver pålagt, nødvendigvis blive betalt af andelsboligforeningerne og dermed andelshaverne. De øgede omkostninger stemmer i øvrigt ikke overens med det oprindelige lovforslags almindelige bemærkninger, hvori det anføres, at de foreslåede ændringer ikke vil have nævneværdige erhvervsøkonomiske konsekvenser for erhvervslivet. Spørgsmålet er således, om Folketinget har taget stilling til lovforslaget på et korrekt grundlag. For så vidt angår den nøjagtige beskrivelse af kravspecifikationerne til institutternes dataleverancer m.v. forbeholder organisationerne sig som nævnt muligheden for at komme med yderligere bemærkninger i forbindelse med de fortsatte drøftelser med ministeriet herom. Organisationerne står naturligvis til rådighed, såfremt der måtte være behov for en uddybning af ovennævnte bemærkninger til det fremsendte bekendtgørelsesudkast.

9 Med venlig hilsen Side 9 Karsten Beltoft Susanne Dolberg Jan Knøsgaard Realkreditforeningen Finansrådet Realkreditrådet

J.nr Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Boliglov Gammel Mønt København K

J.nr Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Boliglov Gammel Mønt København K Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Boliglov Gammel Mønt 4 1117 København K Sendt til boliglov@mbbl.dk c.c. pml@mbbl.dk og jf@mbbl.dk J.nr. 2012-2973 Realkreditrådet, Finansrådet og Realkreditforeningen

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 20. december 2013. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger. 16. december 2013. Nr. 1539.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 20. december 2013. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger. 16. december 2013. Nr. 1539. Lovtidende A 2013 Udgivet den 20. december 2013 16. december 2013. Nr. 1539. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger I medfør af 6, stk. 2 og 4, i lov om andelsboligforeninger og andre

Læs mere

UDKAST. til. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger

UDKAST. til. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger UDKAST til Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger I medfør af 6, stk. 2 og 4, i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 1716 af 16. december

Læs mere

Page 1 of 6 BEK nr 1539 af 16/12/2013 Gældende Offentliggørelsesdato: 20-12-2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Udlevering

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 8. januar 2015. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. 6. januar 2015. Nr. 2.

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 8. januar 2015. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. 6. januar 2015. Nr. 2. Lovtidende A 2015 Udgivet den 8. januar 2015 6. januar 2015. Nr. 2. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. I medfør af 6, stk. 2 og 4, i lov om andelsboligforeninger og andre

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v.

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. BEK nr 2 af 06/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. august 2015 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2014-3305 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v.

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. I medfør af 6, stk. 2 og 4, i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 1716 af 16. december 2010,

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v.

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. I medfør af 6, stk. 2 og 4, i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 1716 af 16. december 2010,

Læs mere

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGER U D K A S T

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGER U D K A S T 2. september 2013 NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGER U D K A S T Oplysningerne i skemaet er opgjort pr. x. xxxx 201x Forbehold: Der kan være nyere vigtige oplysninger. Oplysninger i dette skema

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 20. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2013-3181 Sagsbeh.: PML Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om god skik for boligkredit

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om god skik for boligkredit Finanstilsynet Aarhusgade 110 2100 København Ø Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om god skik for boligkredit Vi henviser til udkast til bekendtgørelse om god skik for boligkredit, udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 189 Folketinget 2014-15 Fremsat den 22. april 2015 af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld

Læs mere

En beskrivelse af, hvad de to skemaer skal indeholde, følger af bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen.

En beskrivelse af, hvad de to skemaer skal indeholde, følger af bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen. Nye regler for oplysninger om andelsboligforeningen Kære bestyrelse Som nævnt i vores nyhedsbrev fra december, bebudede ministeren for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen, at der ved fremtidige

Læs mere

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A 7. november 2013 NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A U D K A S T Skemaet skal bruges af mulige købere i deres overvejelser om køb af andelsbolig. Derfor er det

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk svi@ftnet.dk Dato: 23. september 2016 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G

G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I dette faktaark kan du få gode råd til, hvordan du skal forholde dig, hvis du overvejer at købe en

Læs mere

Aftale om mere robuste andelsboligforeninger

Aftale om mere robuste andelsboligforeninger Aftale om mere robuste andelsboligforeninger Andelsboliger bidrager som boligform til et varieret udbud af boliger i Danmark. Det er vigtigt at sikre gode vilkår for en robust andelsboligsektor, så både

Læs mere

Finanstilsynet Att.: Marianne Majbrink Rosenbeck E-mail: mmr@ftnet.dk. Høringssvar til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl.

Finanstilsynet Att.: Marianne Majbrink Rosenbeck E-mail: mmr@ftnet.dk. Høringssvar til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. Finanstilsynet Att.: Marianne Majbrink Rosenbeck E-mail: mmr@ftnet.dk Høringssvar til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. Overordnede bemærkninger takker for muligheden for igen

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere

A d v o k a t r å d e t

A d v o k a t r å d e t Erhvervs- og Vækstministeriet Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø erhreg@erst.dk + nipaka@erst.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97

Læs mere

Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt

Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld for ejendomme ramt af kystnedbrydning) 1 I lov om kommunal

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat 2015/1 LSF 17 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2263705 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag

Læs mere

Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen

Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen Finanstilsynet Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen 8. november 2006 Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget udkast til bekendtgørelse om puljepension

Læs mere

Realkreditforeningens høringssvar angående bekendtgørelse

Realkreditforeningens høringssvar angående bekendtgørelse Finanstilsynet Aarhusgade 110 2100 København Ø Att. Henrik Bruun Johannessen Realkreditforeningens høringssvar angående bekendtgørelse samt vejledning om god skik Under henvisning til Tilsynets mail af

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 12. september 2014 J.nr. 14-2611052 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven

Læs mere

1. Overordnede bemærkninger

1. Overordnede bemærkninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 21. januar 2014 Høringskommentarer vedrørende engangsregistrering af selskabers m.v. underskud, oplysningspligt om erhvervelse af visse aktier

Læs mere

Fælles høringssvar fra LO, FTF og Akademikerne vedr. udkast til lovforslag om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikringen

Fælles høringssvar fra LO, FTF og Akademikerne vedr. udkast til lovforslag om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikringen Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Att.: Henrik Loop, hen@star.dk, og Jan Strøbæk, jas@star.dk c/c star@star.dk LO-sagsnr. 17-2589 FTF-sagsnr. AC-sagsnr. Vores ref. MBS Deres ref. 17/07275 Den

Læs mere

Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser

Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet Kampmannsgade 1 1604 København V. 26. januar 2015 Ref. ubp J.nr. 6072-0722 Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser foretaget af Københavns Andelskasse

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 27 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 27 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 27 Offentligt 3. november 2015 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2015 1) Kommissionens handlingsplan for en kapitalmarkedsunion - Rådskonklusioner

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven

Læs mere

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg 19. februar 2013 Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg Vi har set nærmere på realkreditfinansieringen af andelsboligforeningerne herhjemme og udviklingen i denne over de senere år. Det

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån (Forøgelse

Læs mere

Rekordvækst i realkreditudlån i euro

Rekordvækst i realkreditudlån i euro NR. 2 OKTOBER 2009 Rekordvækst i realkreditudlån i euro Realkreditsektoren udlåner flere og flere penge i euro sammenlignet med i danske kroner. Især landbruget har fordel af den internationale valuta.

Læs mere

Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Finanstilsynet Johanne Daugaard Thomsen Århusgade 110 2100 København Ø Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Finanstilsynet har den 26. oktober 2010 fremsendt udkast til bekendtgørelse

Læs mere

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ANDELSBOLIGFORENINGEN BANGSBO

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ANDELSBOLIGFORENINGEN BANGSBO NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ANDELSBOLIGFORENINGEN BANGSBO Skemaet skal bruges af mulige købere i deres overvejelser om køb af andelsbolig. Derfor er det vigtigt, at skemaet udleveres

Læs mere

Finanssektorens høringssvar vedrørende ændring af Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser

Finanssektorens høringssvar vedrørende ændring af Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser H Ø R I N G Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Att. Helle Seidelin Finanssektorens høringssvar vedrørende ændring af Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Indledning Finanstilsynet

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 L 14 Bilag 1 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kontoret for Integrationspolitik J.nr. 2012-5048 dwp 23. august 2013 Notat de

Læs mere

Inkonverterbare lån til andelsboligforeninger

Inkonverterbare lån til andelsboligforeninger 135 Inkonverterbare lån til andelsboligforeninger Ib Hansen og Hans Henrik Knudsen, Handelsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Den danske realkreditmodel bygger på fleksibilitet og gennemsigtighed.

Læs mere

MERE ROBUSTE ANDELSBOLIGFORENINGER

MERE ROBUSTE ANDELSBOLIGFORENINGER Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om MERE ROBUSTE ANDELSBOLIGFORENINGER af 27. november 2017

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (Udvidelse af sælgerens oplysningsforpligtelse, oplysningspligt for finansielle virksomheder, karensperiode

Læs mere

Høringssvar vedrørende vejledning om forsigtighed i kreditvurderingen ved belåning af boliger i vækstområder

Høringssvar vedrørende vejledning om forsigtighed i kreditvurderingen ved belåning af boliger i vækstområder H Ø R I N G Finanstilsynet Att.: Helle Seidelin Århusgade 110 2100 København Ø Sendt via e-mail til hel@ftnet.dk Høringssvar vedrørende vejledning om forsigtighed i kreditvurderingen ved belåning af boliger

Læs mere

Høringssvar over vejledning til bekendtgørelse om god skik for boligkredit

Høringssvar over vejledning til bekendtgørelse om god skik for boligkredit Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Høringssvar over vejledning til bekendtgørelse om god skik for boligkredit Realkreditforeningen henviser til høring modtaget pr. mail af 12. april 2016 og

Læs mere

Høringssvar vedrørende høring over vejledning til bekendtgørelse

Høringssvar vedrørende høring over vejledning til bekendtgørelse H Ø R I N G Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Sendt pr. e-mail til: sba@ftnet.dk Høringssvar vedrørende høring over vejledning til bekendtgørelse om god skik for boligkredit Finansrådet har

Læs mere

Udkast til bekendtgørelsesændring blev sendt i ekstern høring den 20. december 2013. Høringsfristen udløb den 10. januar 2014.

Udkast til bekendtgørelsesændring blev sendt i ekstern høring den 20. december 2013. Høringsfristen udløb den 10. januar 2014. NOTAT Jord & Affald J.nr. MST-7012-00030 Ref. ahl Høringsnotat vedrørende ændring af bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning

Læs mere

Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016

Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016 Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016 27. februar 2015 Indhold Kapitel 1 Introduktion... 3 1.1 Formålet med instruksen... 3 1.2 Prisloftbekendtgørelsens krav til investeringsregnskabet

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Svar på spørgsmål AT, AU, AV og AW INSPIRATIONSPUNKTER

Svar på spørgsmål AT, AU, AV og AW INSPIRATIONSPUNKTER Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Bilag 71 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. juni 2010 Talepapir til åbent samråd i Boligudvalget, alm. del, den 4. juni 2010 samrådsspørgsmål AT, AU, AV og AW af 27. april

Læs mere

Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser

Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser Den Jyske Sparekasse Att.: Direktionen Borgergade 3 7200 Grindsted 18. september 2013 Ref. csr J.nr. 6072-0255 Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser Påbud Finanstilsynet påbyder Den Jyske Sparekasse

Læs mere

Den 14. december 2011 til den 11. januar 2012 sendte Energistyrelsen et udkast til en revideret

Den 14. december 2011 til den 11. januar 2012 sendte Energistyrelsen et udkast til en revideret HØR ING SN OT AT EK ST ERNE HØR INGSPART ER 25. Juni 2012 J.nr. 2110/1181-0208 Ref. spo Skriftlig høring om udkast til bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling, opstilling,

Læs mere

Andelsboligforeningen Poppelvænget. Årsrapport for 2006 18. regnskabsår

Andelsboligforeningen Poppelvænget. Årsrapport for 2006 18. regnskabsår Andelsboligforeningen Poppelvænget Årsrapport for 2006 18. regnskabsår Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6

Læs mere

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger:

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger: Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk Deres j.nr. 12-0181424 og 12-0173537 Høringssvar Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven

Læs mere

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG I dette faktaark kan du læse meget mere om, hvad en andelsbolig er for noget. Hvis du mangler svar på spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Hvad er en andelsbolig?

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 19 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 19 Offentligt Skatteudvalget L 201 - Bilag 19 Offentligt J.nr. 2009-711-0030 Dato: 19. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 201 forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven,

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk belhvl@ftnet.dk Dato: 24. august 2016 Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk amkh@sum.dk Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker for muligheden for at

Læs mere

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget.

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget. Boligudvalget (2. samling) L 173 - Svar på Spørgsmål 45 Offentligt TALEPUNKTER Lukket samråd om Århusmodellen Bilag 1 Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 9. marts 2015 Lovudkast om udskydelse af selvangivelsesfristen for selskaber m.v. og lempelse af sanktionen ved manglende registrering af underskud

Læs mere

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN. Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN. Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem Skemaet skal bruges af mulige købere i deres overvejelser om køb af andelsbolig. Derfor er det vigtigt, at skemaet

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsboligforeningen Poppelvænget. Årsrapport for 2007 19. regnskabsår

Andelsboligforeningen Poppelvænget. Årsrapport for 2007 19. regnskabsår Andelsboligforeningen Poppelvænget Årsrapport for 2007 19. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse...

Læs mere

Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse

Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse Dato 1. november 2016 Side 1/5 Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om parkeringsskiver Høringen Et udkast til bekendtgørelse om parkeringsskiver har i perioden fra den 26. juli til 23. august

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST MULIG STIFTELSE AF A/B SOFIEGÅRDEN Ove Bech Holdensen har den 6. oktober 2014 runddelt et brev til alle beboere i ejendommen Sofiegården. Ove Bech Holdensen repræsenterer ikke beboerrepræsentationens synspunkter

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt 6. oktober 2014 J.nr. 14-4139512 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 787 af 9. september 2014

Læs mere

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskper@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

Figur 1: Fordeling af tab på ejerboliger (i perioden 2009-2013) Milliardtab i land- og yderkommuner 35% 43% 23%

Figur 1: Fordeling af tab på ejerboliger (i perioden 2009-2013) Milliardtab i land- og yderkommuner 35% 43% 23% NR. 10 DECEMBER 2014 Milliardtab i land- og yderkommuner Selv om land- og yderkommuner står for 32 pct. af udlånsporteføljen, stammer hele 43 pct. af sektorens tab fra disse kommuner. Realkreditinstitutternes

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03

RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03 RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Undervisningsministeriets økonomiske og faglige styring på erhvervsskoleområdet (beretning

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl.

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl. H Ø R I N G Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Fremsendt pr. mail til: reelejer@erst.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl. (Gennemførelse af skattelyaftale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

Vejledning om forsigtighed i kreditvurderingen ved belåning af boliger i vækstområder mv.

Vejledning om forsigtighed i kreditvurderingen ved belåning af boliger i vækstområder mv. Finanstilsynet 3. november 2015 BANK1 J.nr. 123-0014 /aia Vejledning om forsigtighed i kreditvurderingen ved belåning af boliger i vækstområder mv. Denne vejledning anviser, hvordan penge- og realkreditinstitutter

Læs mere

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ANDELSBOLIGFORENINGEN BRYNHILDE

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ANDELSBOLIGFORENINGEN BRYNHILDE NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ANDELSBOLIGFORENINGEN BRYNHILDE Skemaet skal bruges af mulige købere i deres overvejelser om køb af andelsbolig. Derfor er det vigtigt, at skemaet udleveres

Læs mere

Vedr.: KTO's høringssvar på udkast til lovgivning om udmøntning af strukturreformen på skatteområdet

Vedr.: KTO's høringssvar på udkast til lovgivning om udmøntning af strukturreformen på skatteområdet Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. J.nr.: 9.02.02.1 9. november 2004 Vedr.: KTO's høringssvar på udkast til lovgivning om udmøntning af strukturreformen på skatteområdet Indledning

Læs mere

BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSEROG HANDLEPLANER

BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSEROG HANDLEPLANER BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSEROG HANDLEPLANER ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER BØRNEFAFLIGE UNDERSØGELSER OG HANDLEPLANER ENDELIG RAPPORT KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KL høringssvar til ændring af lov om planlægning vedr. produktionserhverv

KL høringssvar til ændring af lov om planlægning vedr. produktionserhverv Høringssvar KL høringssvar til ændring af lov om planlægning vedr. produktionserhverv KL takker for muligheden for at komme med bemærkninger til ændringsforslagene vedr. produktionserhverv til forslag

Læs mere

Renteswapaftaler i andelsboligforeninger

Renteswapaftaler i andelsboligforeninger 12. februar 2010 Sag 09/04071 /EBST Renteswapaftaler i andelsboligforeninger Beskrivelse af den generelle problemstilling Mange andelsboligforeninger har de senere år indgået renteswapaftaler med en kreditforening

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 75 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-719-0011 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne

Læs mere

Bekendtgørelse om de organisatoriske. krav til værdipapirhandlere. Resumé. Høringssvar

Bekendtgørelse om de organisatoriske. krav til værdipapirhandlere. Resumé. Høringssvar Finanstilsynet Att.: Susanne Møller Svenssen Århusgade 110 2100 København Ø Bekendtgørelse om de organisatoriske krav til værdipapirhandlere Resumé B Ø R S M Æ G L E R - F O R E N I N G E N Direktivnær

Læs mere

Generelt om nøgleoplysningsskema

Generelt om nøgleoplysningsskema Boligexperten Administration A/S og Ejendomsforeningen Danmark Generelt om nøgleoplysningsskema Preben Løth, adm. direktør i Boligexperten Administration A/S 5. maj 2014 www.ejendomsforeningen.dk 1. Lovgrundlag

Læs mere

2.0 A/SO COPYRIGHT DE

2.0 A/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Din Boligmægler v/lisa Carlsson Bredgade 5 4653 Karise Tlf. 20 84 84 35 Email: lisa@dinboligmaegler.dk www.dinboligmaegler.dk Adresse: Rhitras Vej 20, 4653 Karise Sagsnr.: 151111 Dato:

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse tsp@sum.dk sum@sum.dk Høringssvar vedr. udkast til vejledning om frit sygehusvalg mv. 12.08.2013 takker for muligheden for at afgive kommentarer til udkast til vejledning

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget og som følge heraf skal betale erstatning til klagerne.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget og som følge heraf skal betale erstatning til klagerne. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Jan Rasmussen Skomagergade 21 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN 29. oktober 2013 NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Tilrettet skema udarbejdet af ED som input til ministeriet. Baseret på v 036 af 29. oktober 2013. Elementer der er taget ud er samlet til

Læs mere

Styresignal vedrørende enhedsprincippet som følge af afgørelserne SKM LSR og SKM LSR, H064-15

Styresignal vedrørende enhedsprincippet som følge af afgørelserne SKM LSR og SKM LSR, H064-15 SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø 10. april 2015 Styresignal vedrørende enhedsprincippet som følge af afgørelserne SKM 2006.75 LSR og SKM 2011.588 LSR, H064-15 SKAT har d. 13. marts 2015 fremsendt

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L L O V O M Æ N D R I N G A F L O V O M F O R S V A R E T S E F T E R R E T N I N G S T J E N E S T E

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L L O V O M Æ N D R I N G A F L O V O M F O R S V A R E T S E F T E R R E T N I N G S T J E N E S T E Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 L O M J @ H U M A N R I G H T S. D K M E N N E S K E R E T. D K J. N R. 5 4 0. 1 0 / 3 1 801/

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN. Andelsboligforeningen Tingstedet

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN. Andelsboligforeningen Tingstedet NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Tingstedet Skemaet skal bruges af mulige købere i deres overvejelser om køb af andelsbolig. Derfor er det vigtigt, at skemaet udleveres

Læs mere

Høringen er også sendt til EtniskUng, som imidlertid en del af LOKK, hvorfor der ikke vil blive fremsendt særskilt høringssvar fra EtniskUng.

Høringen er også sendt til EtniskUng, som imidlertid en del af LOKK, hvorfor der ikke vil blive fremsendt særskilt høringssvar fra EtniskUng. Økonomi og Indenrigsministeriet IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Att: Grete Kongstad e-mail: gk@cpr.dk, cc: cpr@cpr.dk 15. januar 2015 Svar på høring over forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Att.: Chefkonsulent Pia Ziegler

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Att.: Chefkonsulent Pia Ziegler Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern 6. marts 2009 /pkj Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning Den nuværende finansielle krise påvirker det danske og internationale

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Læs mere

Forudsætningerne for Offentlighedskommissionens mindretals støtte til ministerbetjeningsreglen

Forudsætningerne for Offentlighedskommissionens mindretals støtte til ministerbetjeningsreglen Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K 1. marts 2011 Forudsætningerne for Offentlighedskommissionens mindretals støtte til ministerbetjeningsreglen er bristet Mindretallet i Offentlighedskommissionen

Læs mere

Høringssvar fra KL om elektronikskrotbekendtgørelsen

Høringssvar fra KL om elektronikskrotbekendtgørelsen Miljøstyrelsen joaff@mst.dk Høringssvar fra KL om elektronikskrotbekendtgørelsen KL har modtaget ovennævnte forslag i høring, og vi skal på den baggrund udtale følgende med forbehold for, at vi kan komme

Læs mere