Studieguide MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieguide MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER"

Transkript

1 Studieguide MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER Master i offentlig kvalitet og ledelse 1. semester Videnskabelig teori og metode Theory and methodology of science Tidsmæssig placering af undervisning: September december 2014 Tidspunkt for prøve: Den december 2014 Opdateret den

2 Indhold De studerendes forudsætninger...3 Modulbeskrivelse...3 Læringsudbytte...3 Undervisnings- og arbejdsformer...4 Omfang...4 Lektionsplan...5 Prøveform og bedømmelse Evaluering af modulet Modultovholder Studiekoordinator Studieleder Undervisere Oversigt over anbefalet litteratur

3 De studerendes forudsætninger Opfylder optagelseskriterierne for masteruddannelserne på Det sundhedsvidenskabelige fakultet, SDU Modulbeskrivelse Formålet med Videnskabelig teori og metode er, at de studerende opnår grundlæggende akademiske og forskningsmetodiske kompetencer, så de kan vurdere videnskabelig litteratur, kan formulere afgrænsede forskningsspørgsmål samt kan tolke egne og andres resultater, alt ud fra et anvendelsesperspektiv. Undervisning i metodemodulet omfatter følgende: Introduktion til videnskabsteori herunder dens betydning for videnskabeligt arbejde og forudsætning for forskningsmetodologien introduktion til relevante grundbegreber og forskningsmetoder (både kvalitative og kvantitative) og vurderinger af metodernes anvendelighed til forskellige undersøgelses- og forskningsformål grundlæggende statistik for brugere af statistiske resultater opgaveskrivning, herunder akademisk skrivning, problemformulering, argumentations- og fremstillingsteknik kritisk litteraturlæsning. Læringsudbytte Modulet giver de studerende følgende kompetencer: De studerende har viden om og forståelse for: grundlæggende videnskabsteoretiske emner, så de kan forstå videnskabsteori som et fundament og ramme for videnskabeligt arbejde, herunder de videnskabsteoretiske forudsætninger for forskningsmetodologien grundlæggende forståelse af kvalitativ og kvantitativ metode grundlæggende statistiske metoder De studerende har færdigheder til: at læse og vurdere forskellige typer af videnskabelige artikler, herunder forholde sig kritisk til de anvendte forskningsmetoders relevans og anvendelighed, forskningsresultater og mulige fejlkilder samt overveje studiernes konsekvens for deres egen praksis (implementering). at vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger indenfor deres egen praksis og reformulere disse problemstillinger til et undersøgelses- og forskningsspørgsmål, der kan analyseres videnskabeligt, samt begrunde og vælge relevante analyse- og løsningsmodeller. at foretage en basal, kritisk vurdering af statistiske analysemetoder og deres anvendelse 3

4 Den studerende har kompetencer til: at formulere afgrænsede og præcise undersøgelses- og forskningsspørgsmål, at diskutere forskningsmetoders anvendelighed i forhold til forskningens formål at designe et kvalitativt eller et kvantitativt studie Undervisnings- og arbejdsformer Undervisningen afvikles almindeligvis med to lektioner a 3-4 konfrontationstimer per weekend fordelt over hele semesteret. Undervisningen består af forelæsninger med indlagte øvelser, evt. i form af gruppearbejde, og der undervises (overvejende) på dansk. Omfang Timemæssigt skøn over modul Aktivitet Arbejdstimer Konfrontationstimer 30 Forberedelse 77,5 Øvelser og gruppearbejde 0 Prøveforberedelse Prøve 30 I alt 137,5 4

5 Lektionsplan Lektion 1: At tænke, arbejde og skrive akademisk Tidspunkt: Fredag d. 5. september 2014 kl Underviser: Eva Draborg Formålet med lektionen er at introducere til akademisk tænkning, strukturering og skrivning. Rienecker L, Jørgensen PS. Den gode opgave. Samfundslitteratur, Frederiksberg Dette er en opslagsbog, I skal bruge gennem hele studiet, men den skal ikke læses som forberedelse til undervisningen Supplerende litteratur Lindahl M, Juhl C. Den sundhedsvidenskabelige opgave. Vejledning og værktøjskasse. FADL s forlag, København 2007 Lindsay B. Understanding research and evidence-based practice. Reflectpress.co.uk, Devon 2007 Lektion 2: Introduktion til kvantitativ metode Tidspunkt: Lørdag d. 6. september 2014 kl Underviser: Carsten Ulstrup De studerende skal her introduceres til de teoretiske forudsætninger for de forskellige kvantitative metoder, samt til de væsentligste og hyppigst anvendte kvantitative metoder indenfor social- og sundhedssektoren. De studerende skal herudover oparbejde forudsætninger for at forstå og vurdere simple statistiske udtryk herunder epidemiologiske mål og deskriptiv statistik. Det er målet at de studerende efter gennemførelsen af alle lektionerne vil blive i stand til at kunne læse og forholde sig kritisk til den anvendte statistik i de fleste videnskabelige artikler. 5

6 Juul S. Epidemiologi og evidens. Munksgaard Danmark, København Jørgensen T, Christensen E, Kampmann JP (red.). Klinisk forskningsmetode. En grundbog. Munksgaard Danmark, København, Supplerende litteratur Boolsen MW. Spørgeskemaundersøgelser. Fra konstruktion af spørgsmål til analyse af svarene. Hans Reizels Forlag, Kronborg Andersen C, Søgaard J, Hansen E, Kragh-Sørensen A, Hastrup L, Andersen J, Andersen K, Lolk A, Nielsen H, Kragh-Sørensen P. The cost of dementia in Denmark. The Odense Study. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders 1999; 10: Andersen K, Lolk A, Andersen J, Becker I, Kragh-Sørensen P. Incidence of very mild to severe dementia and Alzheimer s disease in Denmark. neurology 1999; 52: Lektion 3a: Videnskabsteori Tidspunkt: Fredag d. 10. oktober kl Underviser: Jan Toftegaard Støckel Her gives en forståelse af helt grundlæggende videnskabsteoretiske problemstillinger, et overblik over fællestræk og forskelle mellem væsentlige forskningsmetoder, og en forståelse af sammenhæng mellem forskningsspørgsmål og -metoder. Emner: Videnskabsteoretiske grundspørgsmål Forskningsmål og metoder Høyer, K. Hvad er teori, og hvordan forholder teori sig til metode? I Vallgårda & Koch (red.) Forskningsmetoder i Folkesundhedsvidenskab. Købehavn: Munksgaard; 2011: Bjerg, O. Metoder og erkendelsesteori. I Vallgårda & Koch (red.) Forskningsmetoder i Folkesundhedsvidenskab. Købehavn: Munksgaard; 2011: Supplerende litteratur Andersen, I. Den skinbarlige Virkelighed, Frederiksberg: Samfundslitteratur, 5.udgave; 2011:

7 Lektion 3b: Introduktion til kvalitativ metode Tidspunkt: Fredag d. 10. oktober 2014 kl Underviser: Jan Toftegaard Støckel Formålet med undervisningen er, at den studerende skal opnå teoretisk og praktisk erfaring med kvalitative forskningsmetoder. De studerende skal introduceres til de væsentligste og hyppigst anvendte kvalitative metoder. Undervisningen omkring kvalitative metoder skal tilskynde den studerende til selvstændigt at anvende kvalitative metoder i forhold til egen praksis. Undervisningen vil bestå af følgende hovedelementer: - Introduktion til praktisk anvendelse af kvalitative forskningsmetoder såsom: semistruktureret interview, fokusgruppe interview og deltagerobservation. - Øvelser i og diskussion af kvalitative forskningsmetoder. - Øvelser i analyse og fortolkning af kvalitativt indsamlede data. Brinkmann S, Tanggard L. Kvalitative metoder. En grundbog. København: Hans Reitzels Forlag; Del 1 kapitel 1 s , kapitel 2 s ; del 2 kapitel 9 s , kapitel 10 s ; del 3 kapitel 23 s Lektion 4: Undersøgelsesdesign Tidspunkt: Lørdag d. 11. oktober 2014 kl Underviser: Carsten Ulstrup Formålet er her at introducere de studerende til forskellige undersøgelsesdesigns, fx eksperimentel, tværsnits- og tidsseriedesign samt case-control-studier m.v. Desuden introduceres der til grundlæggende stikprøveteori. Endvidere gennemgås forskellige dataindsamlingsmetoder. Juul S. Epidemiologi og evidens. Munksgaard Danmark, København

8 Kronborg Andersen C, Søgaard J, Hansen E, Kragh-Sørensen A, Hastrup L, Andersen J, Andersen K, Lolk A, Nielsen H, Kragh-Sørensen P. The cost of dementia in Denmark. The Odense Study. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders 1999; 10: Vestergaard S, Kronborg Andersen C, Korsholm L, Puggaard L. Exercise intervention of 65+-year-old men and women: functional ability and health care costs. Aging Clinical and Experimental Research 2006; 18(3): Supplerende litteratur Boolsen MW. Spørgeskemaundersøgelser. Fra konstruktion af spørgsmål til analyse af svarene. Hans Reizels Forlag, Jørgensen T, Christensen E, Kampmann JP (red.). Klinisk forskningsmetode. En grundbog. Munksgaard Danmark, København, Vass M, Avlund K, Hendriksen C, Andersen CK, Keiding N. Preventive home visits to older people in Denmark: methodology of a randomized controlled study. Aging Clinical and Experimental Research 2002; 14(6): Vass M, Avlund K, Hendriksen C, Andersen CK, Keiding N. Structured home visits to older people: Are they only of benefit for women? A randomised controlled trial. Scandinavian Journal of Primary Health Care 2004; 22: Lektion 5: Introduktion til kvalitativ metode (fortsat) Tidspunkt: Fredag d. 31. oktober 2014 kl Underviser: Jan Toftegaard Støckel Formålet med undervisningen er, at den studerende skal opnå teoretisk og praktisk erfaring med kvalitative forskningsmetoder. De studerende skal introduceres til de væsentligste og hyppigst anvendte kvalitative metoder. Undervisningen omkring kvalitative metoder skal tilskynde den studerende til selvstændigt at anvende kvalitative metoder i forhold til egen praksis. Undervisningen vil bestå af følgende hovedelementer: - Introduktion til praktisk anvendelse af kvalitative forskningsmetoder såsom: semistruktureret interview, fokusgruppe interview og deltagerobservation. - Øvelser i og diskussion af kvalitative forskningsmetoder. - Øvelser i analyse og fortolkning af kvalitativt indsamlede data. 8

9 Brinkmann S, Tanggard L. Kvalitative metoder. En grundbog. København: Hans Reitzels Forlag; Del 1 kapitel 1 s , kapitel 2 s ; del 2 kapitel 9 s , kapitel 10 s ; del 3 kapitel 23 s Lektion 6: Spørgeskemaundersøgelser Tidspunkt: Lørdag d. 1. november 2014 kl Underviser: Carsten Ulstrup Formålet med undervisningen er at sætte den studerende i stand til at udarbejde spørgeskemaer til kvantitative undersøgelser, og at den studerende bliver i stand til at vurdere spørgeskemaundersøgelsers validitet, reliabilitet og anvendelighed. Desuden gennemgås det samlede forløb fra problemformulering over forskningsdesign og dataindsamlingsmetode til opstilling af hypoteser og statistisk analyse. Boolsen MW. Spørgeskemaundersøgelser. Fra konstruktion af spørgsmål til analyse af svarene. Hans Reizels Forlag, Juul S. Epidemiologi og evidens. Munksgaard Danmark, København Supplerende litteratur Kronborg Andersen C, Søgaard J, Hansen E, Kragh-Sørensen A, Hastrup L, Andersen J, Andersen K, Lolk A, Nielsen H, Kragh-Sørensen P. The cost of dementia in Denmark. The Odense Study. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders 1999; 10: Jørgensen T, Christensen E, Kampmann JP (red.). Klinisk forskningsmetode. En grundbog. København 2011 Lektion 7: Kritisk litteraturlæsning Tidspunkt: Fredag d. 14. november 2014 kl Underviser: Eva Draborg 9

10 Formålet med lektionen er at få redskaber til at kunne læse og kritisk vurdere forskellige former for empiriske undersøgelser Checklister til litteraturvurdering fra Sundhedsstyrelsen Guyatt G, Oxman AD, Akl EA et al. GRADE Guidelines: 1. Introduction-GRADE evidence profiles and summary of findings tables. Journal of Clinical Epidemiology 2011; 64: Jørgensen J, Hansen HP. Kapitel 4. Vurdering af litteratur. Fra Kristensen FB, Sigmund H. (reds.) Metodehåndbog for medicinsk teknologivurdering. Sundhedsstyrelsen, Enhed for Medicinsk Teknologivurdering, Købehavn 2007, pp Kuper A, Reeves S, Levinson W. Qualitative Research. An introduction to reading and appraising qualitative reserach. BMJ 2008; 337: a288. Kuper A, Lingard L, Levinson W. Qualitative Research. Critically appraising qualitative research. BMJ 2008; 337: a1035 Supplerende litteratur Greenhalgh T. How to read a paper. The basics of evidence-based medicine. Wiley- Blackwell; BMJ Books, Chichester Locke LF, Silverman SJ, Spirduso WW. Reading and Understanding Research. Sage, Los Angeles Lektion 8: Analyse af kvantitative og kvalitative data Tidspunkt: Lørdag d. 15. november 2014 kl Underviser: Carsten Ulstrup At introducere de studerende til grundlæggende statistiske analysemetoder, fx tests for uafhængighed (chi-i-anden-test), t-test for ens middelværdier og associationsmål. Det er målet, at de studerende bliver i stand til at anvende analysemetoderne på egne data. Desuden introduceres de studerende til lineær regressionsanalyse og logistisk regression. Målet er her, at de studerende bliver i stand til at fortolke analyser, som præsenteres i artikler, rapporter m.v. Juul S. Epidemiologi og evidens. Munksgaard Danmark, København

11 Kronborg Andersen C, Søgaard J, Hansen E, Kragh-Sørensen A, Hastrup L, Andersen J, Andersen K, Lolk A, Nielsen H, Kragh-Sørensen P. The cost of dementia in Denmark. The Odense Study. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders 1999; 10: Vestergaard S, Kronborg Andersen C, Korsholm L, Puggaard L. Exercise intervention of 65+-year-old men and women: functional ability and health care costs. Aging Clinical and Experimental Research 2006; 18(3): Supplerende litteratur Jørgensen T, Christensen E, Kampmann JP (red.). Klinisk forskningsmetode. En grundbog. Munksgaard Danmark, København, Boolsen MW. Spørgeskemaundersøgelser. Fra konstruktion af spørgsmål til analyse af svarene. Hans Reizels Forlag, Andersen K, Lolk A, Andersen J, Becker I, Kragh-Sørensen P. Incidence of very mild to severe dementia and Alzheimer s disease in Denmark. neurology 1999; 52: Prøveform og bedømmelse Prøveform og -betingelser Modulet udprøves ved prøveform 2C; Skriftlig opgave med bundet emne med syv dages besvarelsestid. Internt bedømt. Bestået/Ikke bestået. Opgavebesvarelsen må maksimalt fylde anslag med mellemrum; ekskl. forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag og skal i øvrigt følge "Generelle retningslinjer for skriftligt arbejde ved MPQM". Bilag må max. fylde anslag med mellemrum. Bilag er ikke en del af opgaven, som skal skulle læses uafhængigt af bilag. Ved Ikke bestået i første forsøg gennemføres omprøve ved samme prøveform og formalia. Kriterier for udtømmende målopfyldelse For at kunne opnå karakteren Bestået ; den tilstrækkelige præstation (svarende til karakteren 02), skal den studerende demonstrere minimal acceptabel grad af de i modulet beskrevne kompetencemål. Det betyder, at den studerende selvstændigt skal kunne søge og vurdere videnskabelig litteratur og herunder også kritisk forholde sig til datagenererings- og analysemetoder samt kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger indenfor egen praksis og kunne forholde sig til hhv. kvalitative og kvantitative analysemetoder. 11

12 Evaluering af modulet Modulet evalueres både mundtligt i en af de afsluttende lektioner og skriftligt via SDUs elektroniske evalueringssystem ved afslutning af semesteret. Modultovholder Eva Draborg, lektor, Institut for Sundhedstjenesteforskning, J.B. Winsløws Vej 9B, 5000 Odense C, Tlf , Studiekoordinator Elisabeth Bjørnson Marcussen, Mastersekretariatet, Campusvej 55, 5230 Odense M, tlf Studieleder Eva Draborg, lektor, Institut for Sundhedstjenesteforskning, J.B. Winsløws Vej 9B, 5000 Odense C, Tlf , Undervisere Eva Draborg, lektor Institut for Sundhedstjenesteforskning, Jan Toftegaard Støckel, lektor, Institut for idræt og biomekanik, Carsten Ulstrup, ekstern lektor, Institut for sundhedstjenesteforskning, e- 12

13 Oversigt over anbefalet litteratur Bøger: Boolsen MW. Spørgeskemaundersøgelser. Fra konstruktion af spørgsmål til analyse af svarene. Hans Reizels Forlag, Brinkmann S, Tanggard L. Kvalitative metoder. En grundbog. København: Hans Reitzels Forlag; Del 1 kapitel 1 s , kapitel 2 s ; del 2 kapitel 9 s , kapitel 10 s ; del 3 kapitel 23 s Juul S. Epidemiologi og evidens. Munksgaard Danmark, København Juul S. Epidemiologi og evidens. Munksgaard Danmark, København Jørgensen T, Christensen E, Kampmann JP (red.). Klinisk forskningsmetode. En grundbog. Munksgaard Danmark, København, Rienecker L, Jørgensen PS. Den gode opgave. Samfundslitteratur, Frederiksberg Vallgårda & Koch (red.) Forskningsmetoder i Folkesundhedsvidenskab. København, Munksgaard; 2011 Artikler: Checklister til litteraturvurdering fra Sundhedsstyrelsen Guyatt G, Oxman AD, Akl EA et al. GRADE Guidelines: 1. Introduction-GRADE evidence profiles and summary of findings tables. Journal of Clinical Epidemiology 2011; 64: Jørgensen J, Hansen HP. Kapitel 4. Vurdering af litteratur. Fra Kristensen FB, Sigmund H. (reds.) Metodehåndbog for medicinsk teknologivurdering. Sundhedsstyrelsen, Enhed for Medicinsk Teknologivurdering, Købehavn 2007, pp Kronborg Andersen C, Søgaard J, Hansen E, Kragh-Sørensen A, Hastrup L, Andersen J, Andersen K, Lolk A, Nielsen H, Kragh-Sørensen P. The cost of dementia in Denmark. The Odense Study. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders 1999; 10: Kuper A, Reeves S, Levinson W. Qualitative Research. An introduction to reading and appraising qualitative reserach. BMJ 2008; 337: a288. Kuper A, Lingard L, Levinson W. Qualitative Research. Critically appraising qualitative research. BMJ 2008; 337: a1035 Vestergaard S, Kronborg Andersen C, Korsholm L, Puggaard L. Exercise intervention of 65+-year-old men and women: functional ability and health care costs. Aging Clinical and Experimental Research 2006; 18(3): Supplerende litteratur: (hvis dette ønskes, indhentes litteraturen selv) Andersen, I. Den skinbarlige Virkelighed, Frederiksberg: Samfundslitteratur, 5.udgave; 2011:9-48. Andersen K, Lolk A, Andersen J, Becker I, Kragh-Sørensen P. Incidence of very mild to severe dementia and Alzheimer s disease in Denmark. neurology 1999; 52:

14 Greenhalgh T. How to read a paper. The basics of evidence-based medicine. Wiley- Blackwell; BMJ Books, Chichester Lindahl M, Juhl C. Den sundhedsvidenskabelige opgave. Vejledning og værktøjskasse. FADL s forlag, København 2007 Lindsay B. Understanding research and evidence-based practice. Reflectpress.co.uk, Devon 2007 Locke LF, Silverman SJ, Spirduso WW. Reading and Understanding Research. Sage, Los Angeles

Studieguide MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER

Studieguide MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER Studieguide MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER Master i offentlig kvalitet og ledelse 1. semester Videnskabelig teori og metode Theory and methodology of science Tidsmæssig placering af undervisning: September

Læs mere

Studieguide MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER

Studieguide MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER Studieguide MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER Efterårssemester 2016 Master i offentlig kvalitet og ledelse 1. semester Videnskabsteori og metode Theory and methodology of science Tidsmæssig placering af undervisning:

Læs mere

Studie-guide Masteruddannelsen i Rehabilitering

Studie-guide Masteruddannelsen i Rehabilitering Studie-guide Masteruddannelsen i Rehabilitering Modul 1 - Introduktion til videnskabsteori og videnskabelig metode (med forbehold for ændringer) Masteruddannelsen i Rehabilitering MR 13, efterårssemester

Læs mere

Studieguide. Introduktion til videnskabsteori og videnskabelig metode (med forbehold for ændringer)

Studieguide. Introduktion til videnskabsteori og videnskabelig metode (med forbehold for ændringer) Studieguide Introduktion til videnskabsteori og videnskabelig metode (med forbehold for ændringer) Masteruddannelsen i Rehabilitering (MR12) og Beskrivende Radiograf (BR12) Studieåret 2012/13 Undervisning

Læs mere

Studieguide Masteruddannelsen i rehabilitering

Studieguide Masteruddannelsen i rehabilitering Studieguide Masteruddannelsen i rehabilitering Modul 1: Introduktion til videnskabsteori og -metode (med forbehold for ændringer) MR 14, efterårssemester 2014 Undervisning i weekenderne den 5. - 6. september,

Læs mere

Studieguide FORELØBIG UDGAVE

Studieguide FORELØBIG UDGAVE Studieguide FORELØBIG UDGAVE Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse 3. semester Brugerinddragelse i praksis og forskning Tidsmæssig placering af undervisning: Oktober december 2016 Tidspunkt for prøve:

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017 Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

Studieguide for Sommeruniversitet 2014. MR13 Uge 34 2014, Mandag den 18. august kl. 10.00 til fredag den 22. august kl. 16.00

Studieguide for Sommeruniversitet 2014. MR13 Uge 34 2014, Mandag den 18. august kl. 10.00 til fredag den 22. august kl. 16.00 Studieguide for Sommeruniversitet 2014 MR13 Uge 34 2014, Mandag den 18. august kl. 10.00 til fredag den 22. august kl. 16.00 Frederik VI s Hotel Rugårdsvej 590 5210 Odense NV Tlf.: 6594 1313 1. De studerendes

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

Studieguide for Valgfag Planlægning og gennemførelse af et kvantitativt forskningsprojekt

Studieguide for Valgfag Planlægning og gennemførelse af et kvantitativt forskningsprojekt Studieguide for Valgfag Planlægning og gennemførelse af et kvantitativt forskningsprojekt Kandidatuddannelsen i Ergoterapi / Jordemodervidenskab / Klinisk Sygepleje (med forbehold for ændringer) Udarbejdet:

Læs mere

Niels Buus 07102010. Litteratur til læsning af forskningsresultater: Kvantitativ forskning:

Niels Buus 07102010. Litteratur til læsning af forskningsresultater: Kvantitativ forskning: Niels Buus 07102010 Litteratur til læsning af forskningsresultater: Kvantitativ forskning: Gå ind på følgende hjemmesider og download og tjeklisterne: Observational cohort, case control and cross sectional

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Teoretisk undervisning. Modulbeskrivelse Modul 14 - Bachelorprojekt: Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metoder Hold S12Sx+y Uge 41, 2015 uge 4, 2016 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen

Læs mere

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS)

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) København, Forår 2015 Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) Master i specialpædagogik Formål: På dette modul arbejder den studerende med teori og metoder inden for specialpædagogikken med henblik på at behandle

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed.

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. 2015 Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 21. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Læringsudbytte... 2 2.

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2016

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2016 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

Forskning i og udvikling af professionspraksis

Forskning i og udvikling af professionspraksis Forskning i og udvikling af professionspraksis Valgfagets titel: Forskning i og udvikling af professionspraksis 31/3 ECTS point Valgfaget afholdes: University College Lillebælt Blangstedgårdsvej 4 5220

Læs mere

Sundhedsuddannelserne

Sundhedsuddannelserne Sundhedsuddannelserne Modul 5: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Monofaglig undervisning i radiografuddannelsen Hold R08S 17. august 2009 Ret til ændringer forbeholdes Indhold

Læs mere

Introduktionsweekend (Course introduction)

Introduktionsweekend (Course introduction) Introduktionsweekend (Course introduction) Modultovholder: Klinisk lektor Malene Grubbe Hildebrandt Ansvarshavende institut: Klinisk Institut Modultype og undervisningstidspunkt: Obligatorisk introduktionsweekend

Læs mere

Kvalitative metoder MPH 2014

Kvalitative metoder MPH 2014 Kvalitative metoder MPH 2014 Velkommen til kurset i kvalitative metoder (fællesmodul 1b) på MPH-uddannelsen. Kurset omfatter 9 undervisningsgange og løber over 9 uger fra 4. september til 4. november 2014.

Læs mere

Valgfagets titel Forskning i og udvikling af professionspraksis

Valgfagets titel Forskning i og udvikling af professionspraksis Valgfagets titel Forskning i og udvikling af professionspraksis ECTS point 31/3 ECTS point Valgfaget afholdes University College Lillebælt Blangstedgårdsvej 4 5220 Odense NØ Valgfagsansvarlig uddannelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 9 beskrivelsen... 3 Modul 9 Sygepleje

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Epidemiologiske metoder

Epidemiologiske metoder Bacheloruddannelsen i IT og Sundhed Københavns Universitet Epidemiologiske metoder 2. semester Forårssemesteret 2014 Kursusleder Mads Kamper-Jørgensen, lektor, Afdeling for Social Medicin, Institut for

Læs mere

Modulplan - modul 14 Jordemoderuddannelsen Forår 2015

Modulplan - modul 14 Jordemoderuddannelsen Forår 2015 Modulplan - modul 14 Jordemoderuddannelsen Forår 2015 Modul 14, Jordemoderuddannelsen J12V Profession, kundskab og metode Bachelor-projekt Teoretiske ECTS i alt 20 Modul 14, Profession, kundskab og metode...

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 28.06.13 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

Studieguide. Master i offentlig kvalitet og ledelse 2. semester. Projektarbejde og projektledelse. Project work and project management

Studieguide. Master i offentlig kvalitet og ledelse 2. semester. Projektarbejde og projektledelse. Project work and project management Studieguide Master i offentlig kvalitet og ledelse 2. semester Projektarbejde og projektledelse Project work and project management Undervisningen foregår på Odense Campus. Tidsmæssig placering af undervisning:

Læs mere

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017 Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag Skolen for Statskundskab Fibigerstræde 3 9220 Aalborg Øst Telefon 99 40 80 46 E-mail: ler@dps.aau.dk www.skolenforstatskundskab.aau.dk Semesterbeskrivelse,

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS)

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) København, Forår 2015 Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) Master i socialpædagogik I masterprojektet arbejder den studerende med en selvvalgt problemstilling inden for de socialpædagogiske områder. Efter

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt: Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metoder Hold S10V Uge 12 Uge 26, 2013 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 15. marts 2012 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College ordjylland Professionshøjskolen

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden Hold Februar 2010 Forår 2013 Modul 13 rev. 10-1-2013 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Et velovervejet projekt

Et velovervejet projekt Et velovervejet projekt ECTS-point: 3 1/3 Valgfaget afholdes: University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Ø Periode for afvikling af valgfaget: (angivelse af ugenumre) Uge: 8-9/37-38

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Eksamenskatalog Teori undervisning 6. Semester 8.maj 2013 Inholdsfortegnelse Obligatoriske forhold,

Læs mere

Modul 11 Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling

Modul 11 Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling Modul 11 Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 1 Modulets tema Modulet retter sig mod hvordan fysioterapeuten gennem en analyserende og metarefleksiv tilgang til komponenter

Læs mere

Undervisningslokale Der henvises til timeplanen: http://autumnschedule.au.dk/dk/default.aspx

Undervisningslokale Der henvises til timeplanen: http://autumnschedule.au.dk/dk/default.aspx Uddannelse: Masteruddannelsen i Positiv Psykologi Modul (nr. + navn): Modul 4, Masterprojekt ECTS: 15 Semester + år: Forår 2016 Undervisningssted: København hhv. Aarhus Modulansvarlige Nina Tange Undervisere

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af et

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

Bilag 1: Kvantitativt analyseredskab til vurdering af Health Effect of Improved Meal Ambiance in a Dutch Nursing Home: A 1-year Intervention

Bilag 1: Kvantitativt analyseredskab til vurdering af Health Effect of Improved Meal Ambiance in a Dutch Nursing Home: A 1-year Intervention Bilag 1: Kvantitativt analyseredskab til vurdering af Health Effect of Improved Meal Ambiance in a Dutch Nursing Home: A 1-year Intervention Study VURDERING AF KVANTITATIV VIDENSKABELIG ARTIKEL Afsnit

Læs mere

Læseplan F12. Den Sundhedsfaglige Suppleringsuddannelse

Læseplan F12. Den Sundhedsfaglige Suppleringsuddannelse Læseplan F12 Den Sundhedsfaglige Suppleringsuddannelse Praktiske bemærkninger Forelæsningstider Efterårssemesteret : 1. september - 22. december inkl. Forårssemesteret : 1. februar - 31. maj inkl. Ferier

Læs mere

Epidemiologiske metoder

Epidemiologiske metoder Bacheloruddannelsen i IT og Sundhed Københavns Universitet Epidemiologiske metoder 2. semester Forårssemesteret 2014 Kursusleder Mads Kamper-Jørgensen, lektor, Afdeling for Social Medicin, Institut for

Læs mere

Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet

Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet Enhedens navn Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet Bente Appel Esbensen, Forskningsleder, ekstern lektor Glostrup Hospital, FORSEN Institut for Folkesundhedsvidenskab,

Læs mere

Studieguide MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER

Studieguide MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER Studieguide MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER Master i offentlig kvalitet og ledelse Masterprojekt Master thesis Tidsmæssig placering af undervisning: September 2016 juni 2017 Tidspunkt for prøve: 12. 16. juni

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Studieguide for Projektledelse SF2

Studieguide for Projektledelse SF2 Studieguide for Projektledelse SF2 Kandidatuddannelsen i Ergoterapi / Jordemodervidenskab /Klinisk Sygepleje det samfundsvidenskabelige spor (Studieguiden er med forbehold for ændringer) Udarbejdet: 13.09.2015

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS point Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk September 2015 Modulbeskrivelse 14 Gældende fra efterårssemestret 2015 Modulet starter

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 14.06.12 (pebe) Side 1 Modulets tema. Modulet retter

Læs mere

Catharina Juul Kristensen og M. Azhar Hussain (red.) Metoder i samfundsvidenskaberne

Catharina Juul Kristensen og M. Azhar Hussain (red.) Metoder i samfundsvidenskaberne Catharina Juul Kristensen og M. Azhar Hussain (red.) METODER I SAMFUNDSVIDENSKABERNE Catharina Juul Kristensen og M. Azhar Hussain (red.) Metoder i samfundsvidenskaberne Catharina Juul Kristensen og M.

Læs mere

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS)

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) København, Forår 2014 Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) Master i specialpædagogik Formål: På dette modul arbejder den studerende med teori og metoder inden for specialpædagogikken med henblik på at behandle

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgfag modul 13 Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgmodulpakke 1: 3 x 2 uger: Uge 1 og 2 Kvalitative og kvantitative

Læs mere

Tillæg til Studieordning for Folkesundhedsvidenskab

Tillæg til Studieordning for Folkesundhedsvidenskab Tillæg til Studieordning for Folkesundhedsvidenskab Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet 2015 Tillæg til studieordningen for kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab - 2013 Modulerne

Læs mere

Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan

Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan Syddansk Universitet Master of Public Management Forårssemesteret 2008 Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan Underviser: Ekstern lektor, Cand.Psych. Aut. og MPM Hanne Klinge/Chefpsykolog LifeQuality

Læs mere

Tillæg til studieordningen for bacheloruddannelsen i Sundhedsteknologi

Tillæg til studieordningen for bacheloruddannelsen i Sundhedsteknologi Tillæg til studieordningen for bacheloruddannelsen i Sundhedsteknologi Universitet 2012 1 Tillæg til studieordningen for bacheloruddannelsen i Sundhedsteknologi marts 2012. Modulerne beskrevet i tillægget,

Læs mere

Internt metodekursus. -For dig der vil øge dine kompetencer indenfor kvalitets-, udviklings- og forskningsarbejde

Internt metodekursus. -For dig der vil øge dine kompetencer indenfor kvalitets-, udviklings- og forskningsarbejde Internt metodekursus -For dig der vil øge dine kompetencer indenfor kvalitets-, udviklings- og forskningsarbejde Medicinsk Afdeling, Vejle Sygehus, 2011 Internt metodekursus Formål med kurset At du: Får

Læs mere

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9164 af 02/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning

Læs mere

Studieplan Folkesundhedsvidenskab Semester 3

Studieplan Folkesundhedsvidenskab Semester 3 OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER Studieplan Folkesundhedsvidenskab Semester 3 Bioanalytikeruddannelsen i Odense Efterår 2017 Semester 3 Indhold 1. Fagets fokus og emner... 3 2. Lektionsplan... 3 3. Litteraturliste:...

Læs mere

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler For at springe frem og tilbage i indtastningsfelterne bruges Piletasterne-tasten, op/ned (Ved rækken publikationsår/volume/nummer og side brug TAB/shift-TAB)

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Oplæg om undersøgelsesmetoder - Webinar den 10.09.2013 i projektet Bedre faglig læsning og

Oplæg om undersøgelsesmetoder - Webinar den 10.09.2013 i projektet Bedre faglig læsning og Oplæg om undersøgelsesmetoder - Webinar den 10.09.2013 i projektet Bedre faglig læsning og skrivning i EUD Per Svejvig, Ph.d., Institut for Marketing og Organisation, Aarhus Universitet, e-mail: psve@asb.dk

Læs mere

Regler for speciale. Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet

Regler for speciale. Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet Regler for speciale Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet er på 30 ECTS. Specialet er en fri skriftlig individuel eller gruppe (max. 2 personer)

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 - Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Hold S12S Februar 2014 Februar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Tema

Læs mere

Fagbeskrivelse. Valgfrit modul: Undersøgelse og rehabilitering af seneskader i relation til idræt

Fagbeskrivelse. Valgfrit modul: Undersøgelse og rehabilitering af seneskader i relation til idræt Fagbeskrivelse Valgfrit modul: Undersøgelse og rehabilitering af seneskader i relation til idræt Assessment and rehabilitation of tendon injuries - in relation to sport Valgfrit modul - Kandidatuddannelsen

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

D. 15 06 2011. J.NR.: 2011-1.10-0043 Ref.: ke/me. Bilag til høringssvar vedr. bekendtgørelse om suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige

D. 15 06 2011. J.NR.: 2011-1.10-0043 Ref.: ke/me. Bilag til høringssvar vedr. bekendtgørelse om suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige J.NR.: 2011-1.10-0043 Ref.: ke/me D. 15 06 2011 Bilag til høringssvar vedr. bekendtgørelse om suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk

Læs mere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere Titel Modulbestyrer Valgfagsansvarlige Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Psykotraumatologi Module B11: Psychotraumatology Rikke Holm Bramsen Ask Elklit Studie adm. Uddannelsessekretær Anne-Christina

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2012 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelsen modul december 2014

Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelsen modul december 2014 Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelsen modul 14 9. december 2014 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College Nordjylland Professionshøjskolen Metropol Indholdet

Læs mere

Modulbeskrivelse Modul 5

Modulbeskrivelse Modul 5 Modulbeskrivelse Modul 5 1 Indledning Modul 5 sætter fokus på tværprofessionelt samarbejde mhp. en kvalificeret, sammenhængende indsats overfor brugerne. Modulet dækker 15 ECTS. Modulbeskrivelsen er udarbejdet

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Læseplan. Økonomistyring, ledelsesinformation og regnskabssystemer

Læseplan. Økonomistyring, ledelsesinformation og regnskabssystemer SDU, Samfundsvidenskab MPM/årgang 2013 3. semester 24. juni 2014 Læseplan Økonomistyring, ledelsesinformation og regnskabssystemer Underviser: Professor Terkel Christiansen Målgruppe: Valgfag til studerende

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen. Bioanalytisk udvikling og kvalitetssikring

Bioanalytikeruddannelsen. Bioanalytisk udvikling og kvalitetssikring Læringsudbytter og fag fra studieordningen som understøttes af det det teoretiske undervisningsforløb på modul 12: Læringsudbytter Ved modulets afslutning: har den studerende viden om statistik, som sætter

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2011 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

Kvalitetsudviklingsprojekt

Kvalitetsudviklingsprojekt Kvalitetsudviklingsprojekt Specialuddannelsen i kræftsygepleje Revideret august 2012 Revideret februar 2011 Indholdsfortegnelse Overordnet mål for 3. uddannelsesafsnit... 2 Formål med kvalitetsudviklingsopgaven...

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Valgfagskatalog 4. semester bachelor, forår 2016, første kvartal, 15 ECTS. Der er mulighed til at vælge mellem to forskellige kombinationsmuligheder:

Valgfagskatalog 4. semester bachelor, forår 2016, første kvartal, 15 ECTS. Der er mulighed til at vælge mellem to forskellige kombinationsmuligheder: Valgfagskatalog 4. semester bachelor, forår 2016, første kvartal, 15 ECTS Der er mulighed til at vælge mellem to forskellige kombinationsmuligheder: 1. International sundhed (7,5 ECTS) + Miljø og sundhed

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Hold: SYPL-2013-feb, forår 2015 Revideret 15.01.2015 1 Indhold Modul 9 - Sygepleje, etik og videnbaseret

Læs mere

Fællesmodul 2: Levekår og sundhed

Fællesmodul 2: Levekår og sundhed Fællesmodul 2: Levekår og sundhed MPH-uddannelsen Efterår 2014 Kursus koordinator:, phd, Lektor Studieleder for MPH og EPH Afdeling for Social Medicin Institut for Folkesundhedsvidenskab elnyg@sund.ku.dk

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består

Læs mere

Lærerbacheloropgaven

Lærerbacheloropgaven Lærerbacheloropgaven Lotte Rienecker og Peter Stray Jørgensen Lærerbacheloropgaven DEN STUDERENDES BOG Forlaget Samfundslitteratur Lotte Rienecker og Peter Stray Jørgensen Lærerbacheloropgaven. Den studerendes

Læs mere

Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i Region Syd: Grundkursus i forskningsmetode

Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i Region Syd: Grundkursus i forskningsmetode Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i Region Syd: Grundkursus i forskningsmetode : Generel kursusbeskrivelse...2 Introduktion...2 sætning og indholdsprioritering...2 Kursusdesign blended learning...2

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12. Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12. Innovativ og iværksættende professionsudøvelse UDKAST!!! Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 Fagelementer inden for ergoterapi

Læs mere

Fra ide til problemformulering

Fra ide til problemformulering Fra ide til problemformulering INTRODUKTION TILVALGFAGET: Velkommen til modul 13. Som I kan se, er der skemalagt samtlige dage og også mange tider uden underviser. Dette er gjort med vilje og skal forstås

Læs mere

Fra ide til problemformulering

Fra ide til problemformulering Fra ide til problemformulering INTRODUKTION TILVALGFAGET: Velkommen til modul 13. Som I kan se, er der skemalagt samtlige dage og også mange tider uden underviser. Dette er gjort med vilje og skal forstås

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer

Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling, og der stilles stigende krav til sygeplejerskers

Læs mere

2. semester, bacheloruddannelsen i Politik og administration ved Aalborg Universitet

2. semester, bacheloruddannelsen i Politik og administration ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Politik og administration ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

Studieguide for Projektledelse SF2

Studieguide for Projektledelse SF2 Studieguide for Projektledelse SF2 Kandidatuddannelsen i Ergoterapi / Jordemodervidenskab /Klinisk Sygepleje det samfundsvidenskabelige spor (Studieguiden er med forbehold for ændringer) Udarbejdet: 13.09.2015

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf14 - forår 2017.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf14 - forår 2017. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf14 - forår 2017. Modul 13 rev. 23-01-2017 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Studieguide for speciale. Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab

Studieguide for speciale. Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab Studieguide for speciale (studieguiden er med forbehold for ændringer) Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab Gældende pr. 1. oktober 2015 Indhold Forudsætninger... 3 Omfang... 3 Modulets/fagets og

Læs mere

Brugerinddragelse i rehabilitering En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv

Brugerinddragelse i rehabilitering En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv Brugerinddragelse i rehabilitering En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv Ph.d.- afhandling Vejledere: Kirsten Petersen Afd. for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering Institut for Folkesundhed

Læs mere

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt.

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt. ITRODUKTIO TILVALGFAGET: Velkommen til modul 13. Som I kan se er der skemalagt samtlige dage og også mange tider uden underviser. Dette er gjort med vilje og skal forstås som en hjælp for jer til at få

Læs mere

4 fælles metodeseminarer Modul 4 - Masterprojektet. Master i Vejledning (MiV) Master i Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme (MSU)

4 fælles metodeseminarer Modul 4 - Masterprojektet. Master i Vejledning (MiV) Master i Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme (MSU) København, Forår 2015 4 fælles metodeseminarer Modul 4 - Masterprojektet Master i Vejledning (MiV) Master i Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme (MSU) Koordinatorer og undervisere: Lektor, Helle Merete

Læs mere

3. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

3. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration

Læs mere

Studieguide for Sundhedsvidenskabelige forskningstilgange 2 Modul F2 (5. kvarter, efterår 2015)

Studieguide for Sundhedsvidenskabelige forskningstilgange 2 Modul F2 (5. kvarter, efterår 2015) Studieguide for Sundhedsvidenskabelige forskningstilgange 2 Modul F2 (5. kvarter, efterår 2015) Kandidatuddannelsen i Ergoterapi / Jordemodervidenskab /Klinisk Sygepleje det forskningsmetodologiske spor*

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning 11. Modulbeskrivelse Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. februar 2013 MAGO 19. november 2012 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske

Læs mere

Anvendt videnskabsteori

Anvendt videnskabsteori Anvendt Reflekteret teoribrug i videnskabelige opgaver viden skabs teori Vanessa sonne-ragans Vanessa Sonne-Ragans Anvendt videnskabsteori reflekteret teoribrug i videnskabelige opgaver Vanessa Sonne-Ragans

Læs mere

Thomas Harboe Metode og

Thomas Harboe Metode og Thomas Harboe Metode og projektskrivning - en introduktion 2. udgave Thomas Harboe Metode og projektskrivning en introduktion 2. udgave, 2. oplag 2014 Samfundslitteratur 2010 Omslag: Imperiet Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere