KØBMAND OG LOKALSAMFUND Aktivt medborgerskab på markedsvilkår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØBMAND OG LOKALSAMFUND Aktivt medborgerskab på markedsvilkår"

Transkript

1 KØBMAND OG LOKALSAMFUND Aktivt medborgerskab på markedsvilkår LandLabDK

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 2 Indholdsfortegnelse 3 Forord DEL 1 BAGGRUND til de videbegærlige 4 Fremtidens Detailhandel i Landdistrikterne 6 Detailhandelsanalyse 8 Myter 10 Retail in Rural Regions 11 MERKUR- programmet i Norge DEL 2 KOM I GANG til de utålmodige 12 Kort resumé: Købmand og Lokalsamfund 14 Kickstart 15 Borgermøde 16 Pilotprojekter - generelt 18 Pilotprojekter - inspiration 20 Pilotprojekt 1 - Handl lokalt i en måned 21 Pilotprojekt 2 - Familiekonto 22 Hvem kan gøre hvad? - Roller og loyalitetskontrakt DEL 3 26 Eksempel 1 - AADUM 28 Eksempel 2 - FASTER- ASTRUP 30 Eksempel 3 - ALKEN 32 Eksempel 4 - MØLTRUP 34 Eksempel 5 - HJORTDAL 36 Eksempel 6 - HYLKE 38 Eksempel 7 - LIME 40 Eksempel 8 - PRÆSTØ EKSEMPLER til de nysgerrige 42 Eksempel 9 - FJALTRING 44 Eksempel 10 - VEJRUP 46 Kontaktoplysninger og link LÆSEVEJLEDNING DEL 1 er til de videbegærlige DEL 2 er til de utålmodige DEL 3 er til de nysgerrige Gennem hele publikationen anvendes den generelle term købmand som en fællesbetegnelse for købmænd, forpagtere, uddelere mv. Begrebet anvendes for at benytte en term, der ikke bare er en simpel butiks- eller personalebetegnelse, men omfatter hele institutionen; den fysiske butik, personalet samt den bestyrelse eller arbejdsgruppe, der står bag den lokale dagligvarehandel. 2

3 FORORD Købmand og Lokalsamfund I 2010 tog bestyrelsen for LAG Ringkøbing- Skjern initiativ til projektet Fremtidens Detailhandel i Landdistrikterne. I samarbejde med en håndfuld lokalsamfund og deres dagligvarebutikker gennemførte LAG en en række undersøgelser og pilotprojekter i Ringkøbing- Skjern Kommune med det formål at styrke grundlaget for den lokale dagligvarehandel i de vestjyske landsbyer. Den lokale opbakning til projektet og resultaterne var en stor succes, og LAG en søgte derfor efterfølgende Landdistriktspuljens Forsøgsmidler til Købmand og Lokalsamfund, som en videndelingsindsats der skal formidle og dele de mange gode erfaringer. LAG Ringkøbing- Skjern ønsker med denne værktøjskasse, som er en af mange aktiviteter under Købmand og Lokalsamfund, at bringe vores erfaringer samt ny inspiration ud til de borgere, der arbejder på at bevare deres eksisterende butik eller starte en ny lokal dagligvarehandel i de danske landdistrikter. Vi håber, at I får glæde af værkstøjskassen og ønsker jer alle god arbejdslyst samt held og lykke med jeres indsats. Anette Gaasdal, formand Jørgen S. Madsen, næstformand LAG- Ringkøbing- Skjern

4 FREMTIDENS DETAILHANDEL Detailhandel i landdistrikterne Den lokale købmand eller dagligvarehandel er ikke en forudsætning for et lokalsamfund. Mange landsbyer og lokalsamfund eksisterer i bedste velgående uden købmand og uden skole eller andre servicefaciliteter. Men der er også rigtig mange landsbyer og lokalsamfund, der har et stort ønske om at bevare muligheden for dagligvareindkøb i nærmiljøet. Dette ønske kan have forskellige begrundelser. For nogle er det ganske simpelt de praktiske aspekter og tilgængeligheden til lokale indkøbsmuligheder. Det kan være ældre eller mennesker uden bil, der ellers ville have svært ved at foretage de daglige indkøb på egen hånd. For andre er det bevidstheden om, at de lokale ejendomspriser er afhængige af udbuddet af serviceydelser. Men det kan også være ønsket om at bevare købmanden som et lokalt samlingspunkt; som stedet for tilfældige møder og fortællingen af dén fælles historie, der altid forløber i et lokalsamfund og som er med til at binde fællesskabet sammen. I 2014 foretog Dansk Ejendomsmæglerforening en rundspørge for De Samvirkende Købmænd. I rundspørgen deltog 200 ejendomsmæglere, der alle har deres virke i mindre byer eller landdistrikter med under 3000 indbyggere. Når servicefunktioner som skole og købmand forsvinder, er de kolde fakta, at huspriserne falder. 90 % af de adspurgte ejendomsmæglere tilkendegav, at priserne falder omgående, når den sidste butik lukker. 49 % angav, at priserne falder med mere end 10 %, og kun 2 % af de adspurgte ejendomsmæglere svarede, at butikslukninger ikke har nogen effekt på prisniveauet. Hele 94 % af de adspurgte ejendomsmæglere mente, at det tager længere tid at sælge et hus i en landsby uden butikker. 60 % vurderede endda, at der er ejendomme, som er usælgelige grundet manglede butikker i området. Indsatsen for at bevare den lokale købmand er dermed ikke bare begrundet i et praktisk ønske om let adgang til lokal dagligvarehandel, eller i en romantisk forestilling om uformelt at kunne runde landsbyens vandhul og blive opdateret på de sidste lokale nyheder. Indsatsen for at bevare den lokale dagligvarehandel er i særdeleshed en indsats, der sikrer den enkelte borgers ejendomsinvesteringer og dermed bosætningsgrundlaget i det enkelte lokalsamfund. Ikke desto mindre ser det ud som om, at det i høj grad er ønsket om at bevare købmanden som platform for fællesskab og lokal sammenhængskraft, der er den primære drivkraft hos de mange ildsjæle, der rundt omkring i de danske landdistrikter arbejder for at bevare eller genetablere den lokale dagligvarehandel. LAG Ringkøbing- Skjern gennemførte i det lokale projekt Fremtidens Detailhandel i Landdistrikterne. Projektets aktiviteter blev udviklet og realiseret i et bredt bottom- up samarbejde med udgangspunkt i en arbejdsgruppe bestående af købmænd og bestyrelsesmedlemmer samt ildsjæle fra en række lokalsamfund. 4

5 Indsatsen blev finansieret af Ringkøbing- Skjern Kommune, Landdistriktspuljens Forsøgsmidler, De Samvirkende Købmænd, Bascon samt midler fra det danske landdistriktsprogram gennem den lokale aktionsgruppe. I forbindelse med projektet skal der særligt fremhæves fire bærende projektindsatser, der var afgørende for projektets succes og resultater. 1. Aktivt medborgerskab gennem mobilisering og etablering af en lokal arbejdsgruppe med støtte af facilitator og sparring fra professionelle aktører 2. Udarbejdelse af en detailhandelsanalyse med specifikt fokus på dagligvarehandlens forudsætninger i landdistrikterne 3. Arbejdsgruppens studietur og deltagelse i afslutnings-konferencen for det europæiske projekt Retail in Rural Regions 4. Udvikling, gennemførelse og evaluering af en række konkrete lokale pilotprojekter Fremtidens Detailhandel i Landdistrikterne blev afsluttet i 2012 ved en national konference på herregården Lønborggaard. De 4 bærende projektindsatser introduceres i det følgende, men du kan finde rapporter samt oplæg og videoer fra afslutningskonferencen på LAG Ringkøbing- Skjerns hjemmeside her. Værktøjskassen tager udgangspunkt i lige præcis den drivkraft og ressource, som kendetegner hovedparten af de danske landsby- og lokalsamfund; nemlig det aktive medborgerskab. Med dette lokale engagement følger dén indre sammenhængskraft, der skal bære realiseringen af en lokal dagligvarehandel, hvor dette måtte ønskes. I LANDDISTRIKTERNE Med udgangspunkt i erfaringer og resultater fra projektet Fremtidens Detailhandel i Landdistrikterne perspektiverer værktøjskassen såvel lokalsamfundets som købmandens handlemuligheder. Fokus er på etableringen af den centrale loyalitetskontrakt mellem købmand og lokalsamfund, som en kontrakt der er den altafgørende forudsætning for en overlevelsesdygtig dagligvarebutik i landdistrikterne. Som ildsjæl, købmand eller lokalsamfund får du viden og inspiration, der kan anvendes som platform og udgangspunkt for den lokale mobilisering og borgerinddragelse, og i en kort eksempelsamling kan du blive inspireret af, hvorledes 10 forskellige danske lokalsamfund har arbejdet med købmandsproblematikken i deres respektive lokalsamfund. 5

6 DETAILHANDELSANALYSE Detailhandelsanalysens resultater De kommunalt udarbejdede detailhandelsanalyser har deres naturlige fokus på kommunens hoved- og centerbyer og begrænser sig normalt til en kort og generel intention om, i det mindste, ikke at ville lægge hindringer i vejen for detailhandelsudviklingen i de mindre lokalsamfund. I Fremtidens Detailhandel i Landdistrikterne blev der derfor udarbejdet en detailhandelsanalyse udelukkende med fokus på dagligvarehandlens vilkår i de mindre lokalsamfund. Generelt lider landdistrikterne under en affolkningsbølge og netop på grund af de generelle tendenser i den demografiske udfordring, bliver det i særdeleshed en lokal opgave at imødekomme udfordringen, når kundegrundlaget svinder. Aha-oplevelser Men detailhandelsanalysen åbenbarede også to helt centrale konklusioner, der understøtter relevansen og det realistiske i at arbejde med en indsats på området: 1. Der realiseres kun en mindre del af det lokale forbrugspotentiale i den lokale dagligvarebutik 2. Der fordres kun en mindre stigning i den lokale handel, for at få en fornuftig omsætning i den lokale dagligvarebutik Mange borgere og kunder er af den opfattelse, at det er nødvendigt at lægge hovedparten af deres dagligvarehandel lokalt for at bevare den lokale købmand. Det er ikke tilfældet. Tværtimod viste detailhandelsanalysen, at indsatsen er både overkommelig og realistisk. Ganske generelt kan det konkluderes, at hvis de eksisterende kunder øger deres lokale handel en lille smule og omtrentligt forøger deres daglige indkøb med mellem 5 og 20 kroner, har man et potentielt godt udgangspunkt for at vende økonomien i en ellers lukningstruet dagligvarebutik. Den store udfordring og det gode spørgsmål er så, hvad skal der til for at mobiliserer borgernes interesse og aktive deltagelse i denne indsats, og hvem skal tage initiativet? Den centrale udfordring er at øge butikkernes omsætning. De fleste dagligvarebutikker har allerede gennemgået driftsmæssige besparelser. En mulig øget omsætning er derfor primært at hente, i det mulige forbrugspotentiale detailhandelsanalysen har påvist. 6

7 Udfordringer og indsatsområder Detailhandelsanalysen afdækker en række oplagte udfordringer og indsatsområder, der både enkeltvis og i samspil kan være med til at sikre den lokale dagligvarehandels overlevelse: 1. Befolkningssammensætningen. Tilflytningen er vigende og andelen af de ældre borgere i landdistrikterne stiger 2. De fleste børnefamilier pendler, og med den større mobilitet placeres dagligvarehandlen ofte udenbys 3. Nethandel er med til at skabe nye indkøbsvaner og en markant ny kundeadfærd 4. På såvel købmands- som på kundeside eksisterer der mange myter om den lokale dagligvarehandel Det lokale initiativ Detailhandelsrapporten konkluderer, at såvel de mange udfordringer, som de mulige løsninger, i højere grad skal findes hos borgerne og de butiksdrivende. Løsningen skal dermed findes i alliancen mellem købmand og lokalsamfund fremfor i de bagvedliggende generelle rammevilkår på området. I et strategisk perspektiv tyder alt på, at de mindre butikker i landdistrikterne bør tage hinanden i hånden og samarbejde på tværs af gamle sognegrænser og lokale løsningsmodeller. Desuden er der noget, der tyder på, at det ikke kun er i en optimering af den almindelige disponering af varer, vi finder løsningen. Derimod skal fremtidens købmænd i landdistrikterne i højere grad fokusere på aspekter som samarbejde, netværksdannelse, uddannelse og koordinering. Det fordrer større fokus på innovation og udvikling gennem borgerinvolverende processer, der kan inddrage og skabe ejerskab blandt borgerne. Ligeledes giver et fælles fokus på kommunikation og formidling en større kritisk masse i mediebilledet. På alle områder kan et bredere samarbejde styrke butikkernes lokale synlighed og profil og dermed gavne den lokale forløsning af forbrugspotentialet. For at forløse dette potentiale er det vigtigt at erkende, at fremtidens købmand i landdistrikterne ikke længere kan afgrænses til den enkelte købmand, disponent eller forpagter. Fremtidens købmand i landdistrikterne er et samarbejde, der skal etableres og vedligeholdes i en gensidig loyalitetskontrakt mellem købmænd og lokalsamfund. DETAILHANDELSANALYSE 7

8 MYTER Myter Myter opstår aldrig ud af det blå, og i forbindelse med Fremtidens Detailhandel i Landdistrikterne blev der afdækket fire centrale og fremherskende myter; tre på forbrugersiden og en enkelt, men gennemgående forestilling, på butikssiden. Arbejdsgruppen satte sig for at undersøge dels, om der nu også var så meget hold i myterne, at man kunne stole på dem og lade dem styre forbrugeradfærden og dels, om de var så sejlivede, at de ikke lod sig ændre. Sammen med de mange deltagende lokalsamfund blev der iværksat en række forsøgsprojekter, der i praksis skulle undersøge de opstillede myter. Pilotprojekterne samt en række før og efter interviews viste, at myterne i store træk ER myter, samt at det ER muligt at ændre de forudfattede holdninger. Nøglen er formidling og aktiv dialog. KØBMANDENS MYTE: 1. Loyalitet man kan ikke ændre på loyalitet KUNDERNES MYTER: 1. Pris 2. Sortiment 3. Tidsforbrug Myterne er særligt sejlivede blandt børnefamilierne og den unge generation. Men det er også i forhold til denne gruppe, det kan have den største omsætningsmæssige effekt at sætte ind. En børnefamilie forbruger årligt dagligvarer for næsten kroner For en dagligvarebutik med en omsætning på 5-6 mio. kroner kan en tilgang på 10 nye familier derfor betyde en årlig omsætningsstigning på %. 8

9 Myte 1 - Pris Myten om højere priser har kun delvist noget på sig Det har været rigtig fint for mig at få fokus på det reelle prisleje ( ) ofte fandt jeg ud af, at prisforskellen ikke er så stor som først antaget. Jeg foretager færre impulskøb. De usunde varer (slik og chips) er en smule dyrere hos den lokale købmand, så dem har vi skåret ned på, dvs. både sparet penge og helbred. Myte 2 - Udvalg Der er i et vist omfang tale om en myte Vi synes, at der er et rimeligt udvalg på de fleste varer ofte både en billig og en dyr variant. Det, der har været besværligt er, at man nogen gange alligevel skal til byen for at få ting, men det er rimeligt begrænset, så det behøves ikke nødvendigvis at være hver uge. Vi har skullet finde nogle alternative varemærker det er også lykkedes men det kræver en omstilling. Der skal være et større udvalg af kød samt frugt og grønt. Det er en stor del af vores indkøb, og derfor er det vigtigt for os med noget variation. MYTER Myte 3 - Tidsforbrug Ganske få nævner et øget tidsforbrug som et problem Det har været godt at opleve de positive sider af det at handle lokalt; nemlig at spare tid og kørsel. Det er nemt og hurtigt at handle. Der er sjældent lange køer. Jeg vil dog fortsat handle andre steder, hvis jeg skal afsted alligevel, men ellers vil jeg bruge vores lokale købmand, da han har de fleste varer, jeg skal bruge. 9

10 RETAIL IN RURAL REGIONS Retail in Rural Regions (RRR) Arbejdsgruppen i Fremtidens Detailhandel i Landdistrikterne deltog i efteråret 2011 i afslutningskonferencen for det større europæiske projekt Retail in Rural Regions (RRR, ), der var et samarbejde mellem en række nordatlantiske lande. I de involverede landdistrikter, hvor afstandene til de lokale service- og indkøbsmuligheder langt overstiger de danske vilkår, var projektets primære sigte i fællesskab at konceptudvikle vilkår og rammer for den multifunktionelle butik på de tre områder services, produkter og know- how. Trods de store forskelle i geografi og befolkningstæthed viste deltagelsen i konferencen, at netop på de tre områder kan vi med danske briller genkende udfordringerne. Under mottoet keep the cash flowing in rural shops arbejdede RRR både lokalt i de deltagende lande og i fælleskab med fire temaer: 1. Købmandens mange forskellige roller og kompetenceniveau 2. Lokalsamfundets forpligtende engagement 3. Rammevilkår 4. Distribution Netop perspektivet med den multifunktionelle butik er også relevant i de danske landdistrikter, hvor den lokale dagligvarebutik allerede i dag løser en række servicefunktioner foruden at levere dagligvarer. Mange steder er apotek, posthus, pakkelevering og nøgleudlevering til sommerhuse allerede integreret i den daglige service. Spørgsmålet er, om man i Danmark kan finde andre naturlige serviceområder, der kan udbygges til den enkelte landsbys specifikke behov. Du kan læse mere om Retail in Rural Regions og finde materiale, oplæg mm. her. 10

11 MERKUR-programmet i Norge Merkurprogrammet blev introduceret til de danske deltagere på afslutningskonferencen for Retail in Rural Regions. MERKUR er en forkortelse for merkantilt kompetanse program for utkantsbutikkane i regionane. Programmet, der blev oprettet i 1995 gennem en ændring af de norske støtteordninger til dagligvarehandelen i udkantsområder, fokuserer særligt på kompetenceudvikling for at gøre udkantsbutikkerne mere attraktive og konkurrencedygtige. Merkurprogrammet fik efterfølgende en central referencepost i Detailhandelforums betænkning fra Merkur-programmet er statens program for at udvikle og styrke butikker i Norges yderste landdistrikter 2. Målet er sikre befolkningen i landdistrikterne adgang til en nærliggende dagligvarebutik og boghandel af god kvalitet 3. Merkur arbejder for, at butikkerne får tillægstjenester, der øger omsætningen og giver borgerne bedre serviceydelser 4. Merkur giver økonomisk støtte til vigtige investeringer knyttet til dagligvarebutikker og tank-anlæg 5. Den totale budgetramme for 2013 lå på 41,7 millioner norske kroner En evaluering viser, at de butikker der deltager i Merkur- programmet opnår en bedre omsætningsudvikling end andre og større distriktsbutikker. I 2012 fik 110 butikker støtte til forbedringer, og i 2013 voksede antallet til 214. Du kan finde Detailhandelsforums betænkning fra 2012 her. Du kan se mere om det norske program her. MERKUR- PROGRAMMET 11

12 RESUME Det ka betål sæ Aktivt medborgerskab på markedsvilkår I 2010 tog bestyrelsen for LAG Ringkøbing- Skjern initiativ til projektet Fremtidens Detailhandel i Landdistrikterne. I samarbejde med en håndfuld lokalsamfund og deres dagligvarebutikker gennemførte LAG Ringkøbing- Skjern efterfølgende en række undersøgelser og pilotprojekter i Ringkøbing- Skjern Kommune med det formål at styrke grundlaget for den lokale dagligvarehandel i de vestjyske landsbyer. Se det samlede materiale fra projektet her. Den lokale opbakning til projektet og resultaterne var en stor succes, og LAG en søgte derfor efterfølgende Landdistriktspuljens forsøgsmidler til videndelingsprojektet Købmand og Lokalsamfund, som en indsats, der skulle formidle og dele de mange gode erfaringer. De tildelte midler danner afsæt for projektet Købmand og Lokalsamfund. Gennem videndeling og erfaringsformidling skal initiativet understøtte lokale ønsker og initiativer i 10 danske landsbyer. De 10 deltagende lokalsamfund blev udvalgt i efteråret 2013 på baggrund af en national annonceringsrunde, samt en række kriterier for deltagelse. Videndelingsforløbet består af tre lokale dialog- og borgermøder med rådgivningsbistand. I forbindelse med projektet publiceres også denne værktøjskasse med videndeling og inspiration. De ti eksempler i værktøjskassen er udvalgt, så de repræsenterer et bredt udvalg af historier og forretningsmodeller, og de er ikke identiske med de 10 lokalsamfund, der er udvalgte som medvirkende i videndelingprojektet Købmand og Lokalsamfund: 1. Skåstrup - Fyn 2. Bårdesø - Fyn 3. Skelhøje - Midtjylland 4. Harrevig- egnen Salling 5. Gundersted - Himmerland 6. Thorsminde - Nordvestjylland 7. Østerild Thy 8. Ballum Sydvestjylland 9. Errindlev Lolland 10. Ræhr Lukkede desværre inden projektopstart Analyser viser, at kundegrundlaget faktisk er til stede i landdistrikterne. I dag realiseres lokalt kun ca. 38 ud af 100 kroner, og der skal faktisk kun en mindre stigning til for, at de eksisterende lokale dagligvarebutikker kan øge deres omsætning til et tilfredsstillende niveau. Alt efter kundegrundlag er det måske en merhandel på mellem 5 og 20 kroner pr. kunde pr. indkøb, det handler om. Som mange ellers tror, er det derfor ikke nødvendigt at erlægge alle indkøb lokalt for at bevare den lokale butik. 12

13 Men det er et lokalt valg, om man ønsker at bevare den lokale købmand. Mange mindre lokalsamfund eksisterer fint uden en lokal indkøbsmulighed. Ikke desto mindre ser det ud som om, at det i høj grad er ønsket om at bevare købmanden som platform for fællesskab og lokal sammenhængskraft, der er den primære drivkraft hos de mange ildsjæle, der arbejder aktivt for at bevare eller genetablere den lokale dagligvarehandel rundt omkring i de danske landdistrikter. Projektet Købmand og Lokalsamfund har særligt fokus på at mythbuste de tre centrale myter omkring den lokale dagligvarehandel i landdistrikterne: Varerne er for dyre, udvalget er for lille og jeg sparer tid ved at handle i byen. Gennem kundernes personlige erfaring med at indgå i et lokalt forsøgsprojekt som Handl lokalt i en måned opleves myterne pludselig anderledes. Også de butiksdrivendes generelle og sejlivede myte om, at det er umuligt at ændre på kundeloyaliteten, kan der rokkes ved. Projektet fokuserer her særligt på loyalitetskontrakten mellem lokalsamfund/kunde og købmand, som en relation, der, som alle andre relationer mellem mennesker, skal udbygges, vedligeholdes og løbende fornys i praksis og i dagligdagen. Projektet guides af 3 centrale anbefalinger: RESUME 1. Etablering af lokal bevidsthed om vigtigheden af en lokal butik, og hvad dette kræver. En engageret og proaktiv sogneeller borgerforening er central i dette arbejde 2. Kendskab til hvad der er vigtigt for de forskellige målgrupper - f.eks. i forhold til sortiment, åbningstider og supplerende services 3. Nedbrydning af myter om den lokale dagligvareforretning og formidling af de gode historier Det ER altså i bund og grund en overkommelig udfordring at bevare den lokale dagligvarebutik, men det er et valg, man skal tage og gennemføre i fællesskab. Det handler om lokal kultur, gensidig tillid samt dialog, og indsatsen fordrer mobilisering af et aktivt medborgerskab, der pludselig skal til at agere på markedsvilkår. 13

14 KICKSTART Kickstart Lokalsamfund er forskellige, og det er de involverede mennesker og problemstillinger også. Trods de mange variationer og dagligvarebutikkernes mange forskellige forretningsmodeller er der alligevel nogle simple retningslinjer, man kan følge for at sikre succes og bredt ejerskab til en lokal udviklingsproces. Initiativgruppe Der er nogen, der skal tage initiativet, og indsatsen skal forberedes grundigt. Der skal altså være en lille og engageret initiativgruppe, bestående af de rigtige mennesker, der går forrest. Nogle steder tages det første skridt af købmanden, og andre steder er det en lokal borgerorganisation, der går forrest. Analyse En grundig analyse af den aktuelle problemstilling, og de rigtige aktører og kompetencer, er første skridt. Butikkernes udfordringer er forskellige; for nogle er det ejerforhold eller driftsomkostninger, der er udfordringen; for andre er det en vigende omsætning, der igen kan have flere forskellige årsager. Ofte er der fokus på de eksisterende kunder, men måske er det helt nye kundegrupper, der skal i spil. Endelig giver butikkens fysiske placering i landsbyen forskellige muligheder for at øge samspillet med udeaktiviteter, byrum og eventuel byfornyelse. Strategi og presse Når man har kortlagt og er enige om udfordringen, kan man lægge strategien for det videre forløb og mobiliseringen af de nødvendige aktører og kompetencer. Der skal tænkes i formidling og kommunikation, og det kan være en god ide at lægge en pressestrategi. Arbejdsgruppe Hvad enten en arbejdsgruppe skal dække en hel kommune, eller blot et enkelt lokalsamfund, er der nogle afgørende aspekter, som skal være på plads for, at gruppen kan fungere optimalt: Der skal være en klar ledelse og en klar opgavebeskrivelse for gruppens arbejde Den forventede arbejdsopgave og det forventede arbejdsomfang samt kalender for indsatsen skal være klart og tydeligt beskrevet Gruppens samlede kompetencer skal modsvare opgavens indhold og mål De frivilliges tid skal respekteres og anvendes med omtanke Det er lysten, der skal styre værket og unge mennesker kan være lettere at engagere i en tidsbegrænset indsats Arbejdsgruppens medlemmer skal føle, at deres deltagelse har konkret betydning for projektet, og at de er med til at kvalificere indsatsen Sidst men ikke mindst, skal arbejdsgruppen rystes sammen, så medlemmerne lærer hinanden godt at kende. En frivillig indsats skal også være en fælles glæde og fornøjelse 14

15 Borgermøde Et borgermøde er ofte den bedste optakt til et forløb, hvor Købmand og Lokalsamfund skal indgå i et konstruktivt samarbejde. Men man skal vide, hvad man vil samle borgerne omkring og hvorfor. Er det udelukkende for at informere, eller er det med henblik på at få nogle konkrete resultater på bordet? Borgermødet skal annonceres i god tid, og man skal huske ikke blot at annoncere i butikken. De potentielle kunder kommer jo netop ikke i butikken, og deres opmærksomhed skal fanges ad andre veje; gennem borgerorganisationer eller via opslag i skoler og daginstitutioner. Hvis det er et spørgsmål om at etablere likviditet gennem anparter, er det ofte de i forvejen faste kunder og støtter, der skal involveres. Men hvis mødet har fokus på at udvide kundekredsen og dermed skal have en bredere appeal, skal emnet i indbydelsen være tilsvarende bredt og relevant for såvel kunder som ikke- kunder. Her kan eksempelvis en kobling til lokalsamfundets fælles interesse i at sikre ejendomspriserne være en konstruktiv indfaldsvinkel, eller man kan relatere indsatsen til et ønske om byforskønnelse omkring købmanden. Dog skal man holde fokus og passe på med at have for mange emner på bordet på én gang. Forslag til en basis dagsorden Velkomst ved købmand eller borgerorganisation Konkurrence hvor salen skal gætte prisforskellen på to indkøbskurve med identiske varer fra henh. den lokale købmand og en butik i den større by. Husk fortrykte sedler, der afleveres i pausen, så resultatet kan offentliggøres ved mødets afslutning Oplæg med skarpt fokus på den valgte problemstilling. Enten med inviteret oplægsholder, eller man kan anvende eksempler og oplæg fra værktøjskassen. Husk dokumentation for drift og økonomi til at besvare eventuelle spørgsmål En runde med gruppearbejde, hvor deltagerne frit kan reflektere og komme med deres almene anbefalinger her er det vigtigt, at købmanden blot er lydhør og ikke prøver at retfærdiggøre eller forsvare sig i alt ca. 30 min. En runde hvor gruppearbejdet har fokus på den valgte problemstilling: anparter, familiekonto, handl lokalt i en måned mm. Her skal runden munde ud i et konkret resultat, således at der melder sig et antal familier, eller man få et antal tilkendegivelser på familiekonti eller køb af anparter mv. BORGERMØDE Nedsættelse af en arbejdsgruppe, der sammen med købmand og lokalorganisation skal tovholde og videreudvikle lokale løsningsmodeller. Hold en kort samling umiddelbart efter mødet, udveksl kontaktinformationer og aftal dato for gruppens næste møde 15

16 PILOTPROJEKTER Generelt Pilotprojekter Mindre og målrettede pilotprojekter er en god og synlig metode til at mobilisere og at skabe bevidsthed samt lokal dialog omkring den lokale dagligvarebutiks vilkår. Det kan gøres på mange forskellige måder, men fælles for alle indsatser er, at de skal være fokuserede og velplanlagte, og desuden have rod i en grundig analyse af den lokale situation: Hvilken udfordring vil vi løse? Hvem skal vi samarbejde med? Hvordan kan vi sammen løse udfordringen? Hvordan opnår vi størst mulig effekt? I projektet Fremtidens Detailhandel i Landdistrikterne blev der gennemført en lang række forsøgsprojekter. Du kan få et overblik over et udvalg af de gennemførte projekter i den efterfølgende inspirationsliste. Resultatet fra pilotprojekterne viste med al tydelighed, at det er muligt at påvirke de lokale potentielle kunder, men det blev også slået fast, at det er en opgave, der kræver en markant indsats. Pilotprojekterne understregede blandt andet vigtigheden af at sætte større fokus på de basale og de friske dagligvarer. Et større udvalg er forudsætningen for en større varegennemstrømning; der igen er forudsætningen for dét større udvalg, der er afgørende for de eftertragtede kundegrupper som børnefamilierne. Købmandskabet er den primære forudsætning og nøglen til denne udvikling. Det er en selvforstærkende cirkel, hvor det er købmanden, der skal tage det første skridt til en aktiv og målrettet kundedialog. 16

17 Spørgeskemaundersøgelserne gav et godt indblik i hvilke faktorer, der er essentielle for kunderne, når de skal prioritere den lokale dagligvarebutik. Her er det særligt ønsket om variation samt et godt udvalg af basale og friske dagligvarer, der er i centrum. Besvarelserne indikerede, at den mindre lokale dagligvarebutik tilsyneladende prismæssigt kan matche de større butikker på basale dagligvarer som mejeriprodukter, frugt og grønt samt brød, medens man ikke er tilsvarende konkurrencedygtig i pris og udvalg på kød og pålæg. En aktiv inddragelse og dialog med såvel eksisterende som potentielle kunder kan skabe en øget bevidsthed hos både borgerene og hos købmanden. Kombineret med et lydhørt fokus på kundernes behov og efterspørgsel er det muligt at kickstarte den positive cirkel, så omsætningen på friske varer øges og dermed igen danner grundlag for et øget udvalg. Udfordringen er at fasholde bevidstheden og den ændrede kundeadfærd. Resultaterne fra de gennemførte forsøgsprojekter viste med tydelighed, at det er muligt at påvirke de lokale kunder. Men det viste også, at forsøgsprojekter generelt er meget ressourcekrævende, og at de kræver et særdeles tæt samarbejde mellem købmanden og lokale ildsjæle, der skal være mere end villige til at påtage sig en stor del af ansvaret for projekternes planlægning og gennemførelse. To forsøgsprojekter skilte sig markant ud ved deres generelle og anvendelige karakter på tværs af forskellige typer lokalsamfund. Det ene var det obligatoriske forsøgsprojekt for alle deltagerne i Fremtidens Detailhandel i Landdistrikterne: Handl lokalt i en måned og det andet var lokale initiativer med oprettelse af en Familiekonto. Du kan læse mere om de to projekter på de følgende sider. Generelt PILOTPROJEKTER 17

18 PILOTPROJEKTER Inspiration De gode historier De gode historier skal fortælles. Tag evt. fat i den lokale presse og lav en spændende historie sammen med dem. Fast punkt på dagsordenen Lad temaet Købmand og Lokalsamfund være et fast punkt på dagsordenen i den lokale borgerorganisation og husk at koble det med initiativer i jeres lokale tilflytterservice. Kundeundersøgelser Spørg borgerene og bliv klogere på deres forventninger til en lokal dagligvarehandel. Det online- baserede Monkey Survey er et gratis og let anvendeligt elektronisk spørgeskema- værktøj. Prissammenligning Lav en konkurrence om at gætte prisen på indholdet af to identiske indkøbskurve; den ene med varer fra den lokale købmand og den anden fra den nærmeste større konkurrent. Grill-aften Kombiner gode tilbud med en fest og grillaften foran købmanden. Få evt. fat på en god lokal kok, der kan trække folk til. Interessefællesskaber Er der oplandet interesse for en vinklub, eller et andet fællesskab, der kan have udgangspunkt i butikkens varesortiment? SMS-kæde Brug mobilen til en SMS- kæde med information og gode tilbud. Lav det eventuelt som en fordelsordning, til de kunder der vælger at deltage i kæden. Events Overrask kunderne med små og meningsfulde events. Det kan f.eks. være et højtlæsningshjørne med frivillige, der læser juleeventyr for børnene i december. Husk at annoncere det i de sammenhænge, hvor børnefamilierne færdes. Det kan også være Den omvendte Betalingsring, hvor gennemkørende bilister får udleveret en bon, der efterfølgende kan byttes til en flaske vin eller anden bonus i butikken. Lokale partnerskaber og samarbejder Der kan fokuseres på aktiviteter med lokale partnerskaber; erhvervsmesse med den lokale erhvervsforening eller madmarked med lokale fødevareproducenter. Elektronisk bestilling Et forsøgsprojekt med elektronisk bestilling kan måske åbne for nye kundegrupper. Alternative services Brug eventuelt spørgeskemaet, til at afklare om der er basis for forsøg med alternative services, der passer lige netop til dit lokalsamfund. 18

19 Lokale fødevarer I 2014 kan man ikke beskæftige sig med dagligvarehandel uden at berøre emnet lokale fødevarer. Emnet er ikke ikke bare aktuelt i Danmark, hvor alle større aktører på dagligvareområdet har lokale fødevarer på dagsordenen. Hver dag italesætter og iscenesætter Rema 1000, COOP, Dansk Supermarked, De Samvirkende Købmænd, Dagrofa samt flere mindre aktører markedsføring og salg af lokale produkter på det danske marked. Men også i hele den øvrige vestlige verden har lokale fødevarer fået særstatus i den konventionelle detailhandelsbranche. Der pågår løbende en diskussion, om hvorvidt tendensen er et midlertidigt modefænomen eller en vedvarende madkulturel ændring, men ikke desto mindre er der i løbet af de sidste par år sket et markant skift i detailhandelsbranchen, hvor ambitionen, blandt de fleste aktører, er at gøre de lokale fødevarer til en fast del af sortimentet inden for en overskuelig fremtid. For de mindre dagligvarebutikker i landdistrikterne er et sortiment med lokale produkter et oplagt og autentisk indsatsområde, da de jo har producenterne i lokalområdet. Og der er ingen tvivl om, at et lokalt fokus og forbrug af de lokale produkter kan være afgørende i forhold til at stimulere vækstlaget blandt de mindre og mellemstore producenter. Dermed kan en positiv bieffekt af et større forbrug af lokale fødevarer også bidrage til lokale arbejdspladser i nærområdet. Ud over at føre et udvalg af lokale varer på hylderne, kan den lokale dagligvarebutik og de lokale borgerorgansationer i samarbejde arrangere eksempelvis markedsdage, hvor de, i fællesskab og som del af et socialt arrangement, promoverer lokale fødevarer i samspil med købmandens øvrige udvalg. Hvis købmanden ligger i nærheden af større sommerhusområder og har mulighed for at øge sit kundegrundlag derigennem, kan et andet interessant forsøgsprojekt også være afholdelse af markedsdage sommeren igennem på købmandens parkerings- eller forarealer. Blandt offentlige og kommunale myndigheder har man også fået øjnene op for potentialet i lokale fødevarer. Det kræver ændringer i udbuds- og indkøbspolitikker og netop disse ændringer, med et større fokus på blandt andet offentlige funktionsudbud, kan muligvis få positive konsekvenser for dagligvarebutikkerne i landdistrikterne, med realistiske muligheder for igen at blive leverandører til eksempelvis skoler og daginstitutioner. Inspiration PILOTPROJEKTER 19

20 PILOTPROJEKT 1 Handl lokalt i en måned Pilotprojekt 1 - Handl lokalt i en måned I pilotprojektet Handl Lokalt i en måned engageres en række familier til at erlægge hovedparten af deres dagligvareindkøb i den lokale butik i en måned. Det kan evt. overvejes om, de deltagende familier indgår i en rabatordning i den aftalte periode. I forbindelse med Fremtidens Detailhandel i Landdistrikterne fokuserede undersøgelsen på de tre myter om henholdsvis pris, udvalg og tidsforbrug. Inden forsøget placerede de deltagende hussstande ca. 30 % af deres dagligvareindkøb i den lokale butik. I forsøgsperioden steg denne andel til knap 80 %. Projektet tovholdes af den nedsatte arbejdsgruppe, der forinden har afklaret forsøgets primære formål. Projektet forberedes med to spørgeskemaer, der tager afsæt i det valgte formål. Det første skema skal ved projektets start klarlægge deltagernes nuværende holdninger samt deres forventninger til forsøgsprojektet. Det sidste skema skal, ved forsøgets afslutning, samle op på deltagernes erfaringer og anbefalinger til den lokale dagligvarebutik. Pilotprojektet Handl Lokalt i en måned egner sig specielt godt til at etablere ny viden og stimulere til dialog: Kundens gevinst Som kunde får man mulighed for at indgå i en formaliseret dialog, hvor man kan være med til at kvalitetsforbedre og behovsdesigne sin lokale dagligvarehandel til egen fordel. Derudover får man i praksis afprøvet, om de forestillinger, man på forhånd måtte have, nu også har rod i virkeligheden. Købmandens gevinst Som købmand får man en målrettet og handlingsorienteret undersøgelse, af hvad kunderne efterspørger og hvilke opmærksomhedspunkter, der skal i fokus i forhold til de forskellige kundesegmenter. Man får også en konstruktiv og direkte dialog med kunderne, - det første skridt i den centrale loyalitetskontrakt. 20

KØBMAND OG LOKALSAMFUND Aktivt medborgerskab på markedsvilkår

KØBMAND OG LOKALSAMFUND Aktivt medborgerskab på markedsvilkår KØBMAND OG LOKALSAMFUND Aktivt medborgerskab på markedsvilkår LandLabDK INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 2 Indholdsfortegnelse 3 Forord DEL 1 4 Fremtidens Detailhandel i Landdistrikterne 6 Detailhandelsanalyse

Læs mere

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag Nummer 130 Udvidelse af landdistriktspujen Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Område Hele kommunen Landdistriktspuljen er idag på 309.000 kr om året. Puljens formål er at støtte lokale udviklingsprojekter

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

1 of 7 NYT LYS I MØRKE

1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 2 of 7 BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET Langs det grønne bånd, der snor sig langs med jernbanen ind i det indre af Syddjurs Kommune, finder man fire jernbanebyer bundet sammen af Grenaabanen

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Vores nuværende struktur stammer tilbage fra 2009. I forbindelse med strategiprocessen i 2015 blev det tydeligt, at vi i Ungdommens Røde Kors havde svært ved at byde

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Ministerens tale til brug ved samråd den 11. april 2007

Ministerens tale til brug ved samråd den 11. april 2007 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Svar på Spørgsmål 236 Offentligt Ministerens tale til brug ved samråd den 11. april 2007 Jeg blev i januar bedt om at kommentere en artikel i

Læs mere

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi værdsætter højt, og som vi gerne vil værne om. Vi

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Høringsudgave Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Frivillighedspolitik. Bo42

Frivillighedspolitik. Bo42 Frivillighedspolitik Bo42 Vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt den 4. juni 2013 Forord En af Bo42 s bestyrelses fornemste opgaver er at være med til at skabe og udvikle gode rammer og muligheder for

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011

Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011 Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011 Ansøgning om netværksdeltagelse i 2011 & tilmelding til HELE dagen Som et led i kompetenceudviklingsindsatsen udbyder Herning Bibliotekerne endnu engang en række netværk.

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Formand, Majbrit Berlau

Formand, Majbrit Berlau Formand, Majbrit Berlau Fokus på klubberne Stærke klubfællesskaber Nyt? Nej men vigtigt Kl. 11.00 11.35 Hvorfor skal vi styrke vores fællesskaber? Kl. 11.00 11.35 Fagbevægelsen er udfordret på styrken

Læs mere

FÅ FLERE BORGERE UDEN FOR ARBEJDSFÆLLESKABET MED I FRIVILLIGHED

FÅ FLERE BORGERE UDEN FOR ARBEJDSFÆLLESKABET MED I FRIVILLIGHED Dokumenttype b Inspirationskatalog udarbejdet af Rambøll Management Consulting Dato September 2017 FÅ FLERE BORGERE UDEN FOR ARBEJDSFÆLLESKABET MED I FRIVILLIGHED INDLEDNING VI SKAL HAVE FLERE BORGERE

Læs mere

Virksomhedscase slagter

Virksomhedscase slagter Udfordringerne i slagterbranchen Detailslagtere tilhører den gruppe af specialbutikker, som er kommet under øget pres fra fra nye forretningsmetoder, ændret forbrugeradfærd og naturligvis også kundernes

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016 Landsbyklynger Pilotprojektet 2015-2016 Baggrund I en situation hvor ændrede erhvervsmæssige og demografiske strukturer i yderområderne øger presset på tilpasning af den kommunale servicestruktur, er det

Læs mere

Forslag Borgerinddragelsespolitik

Forslag Borgerinddragelsespolitik Forslag Borgerinddragelsespolitik Vision: Faxe Kommune - vi gør afstanden kort Mission: Vi vil løse de kommunale opgaver i samarbejde med kommunens borgere, medarbejdere, og interessenter i overensstemmelse

Læs mere

BO-VESTs Frivillighedspolitik

BO-VESTs Frivillighedspolitik BO-VESTs Frivillighedspolitik Indhold BO-VESTs frivillighedspolitik................................................................... 3 Formålet med det frivillige arbejde i BO-VEST.............................................

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Undersøgelse: de danske fødevarevirksomheder sover tornerosesøvn

Undersøgelse: de danske fødevarevirksomheder sover tornerosesøvn Undersøgelse: de danske fødevarevirksomheder sover tornerosesøvn Februar 2008 2 1. Baggrund Operate A/S har via en webbaseret spørgeskemaundersøgelse samt telefoniske opfølgning undersøgt, hvordan de små

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Skabelon for udvikling af borgerplaner

Skabelon for udvikling af borgerplaner Skabelon for udvikling af borgerplaner Alle lokalsamfund er forskellige, både hvad angår størrelse, ressourcer og behov. Derfor er der ikke én bestemt måde at lave en borgerplan på. Det vigtigste er, at

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Forum For Bæredygtige Indkøb Forum for Bæredygtige Indkøb præsenterer her fem forslag til, hvordan

Læs mere

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST De Frivillige Hænder - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST 1 Indhold Forord... 3 Værdier for frivilligindsatsen... 4 Det etiske ansvar... 5 Frihed til

Læs mere

MARKEDSANALYSE AF POTENTIALE FOR NATIONALPARKFØDEVARER

MARKEDSANALYSE AF POTENTIALE FOR NATIONALPARKFØDEVARER MARKEDSANALYSE AF POTENTIALE FOR NATIONALPARKFØDEVARER NATIONALPARK VADEHAVET LOKALOMRÅDET SEPTEMBER 2017 FORMÅL OG METODE Formål Danmarks Nationalparker overvejer at udvikle lokale nationalparkfødevarer

Læs mere

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land.

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. Landdistriktspolitik Vision I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. I Byrådets vision for en landdistriktspolitik indebærer dette, at Ringsted Kommune

Læs mere

Vi skaber overskud... - fagligt, økonomisk og personligt

Vi skaber overskud... - fagligt, økonomisk og personligt Vi skaber overskud... - fagligt, økonomisk og personligt Når ildsjæle mødes... Idéen til TANDLÆGENET blev som alle andre rigtigt gode idéer skabt, fordi to visionære mennesker pludselig fandt ud af, at

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1 Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at

Læs mere

Spisevenner og madborgerskab

Spisevenner og madborgerskab Spisevenner og madborgerskab - Fællesskaber gennem måltider Inspirationskatalog Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune 2015 Indhold Forord ved Anne Hjernøe tv-vært, madskribent og styregruppemedlem 3 Hvad er

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme 1 Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde Faxe Kommune vil fokusere meget mere på frivillighed. Frivillighed skal forstås bogstaveligt:

Læs mere

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune På vej mod 2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune 25.01.2007 På vej mod 2017 Haderslev Kommune 25.01.2007 Side 2

Læs mere

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe)

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) Samarbejde med kommunen - samskabelse Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) 71 Frivilligcentre fordelt på 64 kommuner Et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle har mulighed for

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

NU LÆGGER VI SPORENE TIL FREMTIDEN SAMMEN EN STÆRK, DRIFTIG OG DRISTIG KOMMUNE PRÆGET AF ENTREPRENØRÅND, STÆRK KULTUR OG MEDBORGERSKAB

NU LÆGGER VI SPORENE TIL FREMTIDEN SAMMEN EN STÆRK, DRIFTIG OG DRISTIG KOMMUNE PRÆGET AF ENTREPRENØRÅND, STÆRK KULTUR OG MEDBORGERSKAB NU LÆGGER VI SPORENE TIL FREMTIDEN SAMMEN EN STÆRK, DRIFTIG OG DRISTIG KOMMUNE PRÆGET AF ENTREPRENØRÅND, STÆRK KULTUR OG MEDBORGERSKAB 1 Hvordan skaber vi sammen det gode liv i Struer Kommune? Ved afstemningen

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune Side 1 af 11 Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune 1 Side 2 af 11 Indhold 1. Baggrund og gennemførelse 2. Virksomhedernes vurdering af erhvervsklimaet

Læs mere

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed FRIVILLIGHEDSRÅDET September 2013 / Coh 3. UDKAST Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed Forord Kommunalbestyrelsen har nu vedtaget sin strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed. Strategien

Læs mere

Landsbypedel. Landdistrikternes Fællesråd. Landdistrikterne.dk

Landsbypedel. Landdistrikternes Fællesråd. Landdistrikterne.dk Idé Landsbyerne har i disse år store udfordringer i forhold til at fastholde serviceniveauet på en række centrale områder. En udfordring der er basal og af stor vigtighed for lokalsamfundets funktion og

Læs mere

Sådan finder du bolig i de store studiebyer. de 10 gode råd

Sådan finder du bolig i de store studiebyer. de 10 gode råd Sådan finder du bolig i de store studiebyer de 10 gode råd Vi ved, at boligsøgning i de store studiebyer kan være svært. Men både livet og boligmarkedet er fyldt med muligheder og vi vil rigtig gerne hjælpe

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Først og fremmest tak for et godt og inspirerende møde lørdag 19. september 2015!

Først og fremmest tak for et godt og inspirerende møde lørdag 19. september 2015! Kære beboere på Lyø! Først og fremmest tak for et godt og inspirerende møde lørdag 19. september 2015! Teknik - Klimasekretariatet Mellemgade 15, 5600 Faaborg Tlf. 72 53 21 40 Fax 72 530 531 teknik@fmk.dk

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Ansøgningsvejledning

Ansøgningsvejledning September 2016 Ansøgningsvejledning Landdistrikter landet over står midt i den største omstilling i nyere tid. Befolkningstilvæksten til de større byer er accelereret, og det har efterladt især de mindre

Læs mere

Koordinatordage Hotel Hesselet 14/15 november. Sund By Netværkets strategi for Side 1

Koordinatordage Hotel Hesselet 14/15 november. Sund By Netværkets strategi for Side 1 Koordinatordage Hotel Hesselet 14/15 november Sund By Netværkets strategi for 2017-2020 Side 1 Disponering Sådan er strategien blevet til Mission, vision og strategiske indsatsområder Eksempler på det

Læs mere

Kommunen? Det er mig!

Kommunen? Det er mig! Kommunen? Det er mig! Kommunikationsstrategi for Personalepolitik og Ledelsesgrundlag Hovedudvalget har nedsat en arbejdsgruppe, der skal udvikle en kommunikationsstrategi for udbredelse af personalepolitikken

Læs mere

Kære Jacob. Tak for din henvendelse.

Kære Jacob. Tak for din henvendelse. Kære Jacob Tak for din henvendelse. Hvordan forklarer I, at de ældre og handicappede, som er nødsaget til at benytte den kommunale dagligvarelevering, skal betale overpriser ift. almindelige kunder? Det

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Nye former for bymidtesamarbejde. Konference om vækst og udvikling i de mindre byer og i provinsbyerne gennem byfornyelse Randers, 28SEP16

Nye former for bymidtesamarbejde. Konference om vækst og udvikling i de mindre byer og i provinsbyerne gennem byfornyelse Randers, 28SEP16 Nye former for bymidtesamarbejde Konference om vækst og udvikling i de mindre byer og i provinsbyerne gennem byfornyelse Randers, 28SEP16 Julie Holck Cand.mag., Ph.D.: Butikkerne og de levende byer Indehaver

Læs mere

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Forord B rønderslev Bibliotek en del af livet gennem hele livet. Vi arbejder med at se og udvikle Biblioteket som en livstråd, hvor den enkelte borger gennem hele

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

MADMARKED. fremtidens lokale fødevarehandel

MADMARKED. fremtidens lokale fødevarehandel MADMARKED fremtidens lokale fødevarehandel fremtidens lokale fødevarehandel Hvad er MadMarked? lokale fødevarer til lokale borgere Vi sælger lokalt producerede fødevarer til lokale borgere Vi sælger både

Læs mere

MEDBORGERSKABSPOLITIK

MEDBORGERSKABSPOLITIK MEDBORGERSKABSPOLITIK INTRODUKTION Et fælles samfund kræver en fælles indsats For at fastholde og udvikle et socialt, økonomisk og bæredygtigt velfærdssamfund kræver det, at politikere, borgere, virksomheder,

Læs mere

Fakta om Spejdernes Lejr 2012

Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Vidste du at: Lejrens afvikling blev en stor succes målt på samtlige parametre. 7.300 spejdere deltog på Spejdernes Lejr, hvor af de 26.400 spejdere

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sociale medier som platform for borgerinvolvering 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk

Læs mere

Er du frivillig i Thisted Kommune?

Er du frivillig i Thisted Kommune? Er du frivillig i Thisted Kommune? Produceret af Thisted Kommune April 2015 Forord Der skal lyde en tak for din indsats som frivillig i Thisted Kommune. Et stærkt frivilligmiljø med aktive og engagerede

Læs mere

Landsplanafdelingen, Miljøministeriet

Landsplanafdelingen, Miljøministeriet Landsplanafdelingen, Miljøministeriet Synergieffekter mellem bymidter og eksterne centre December 2005 1. Interviewanalyser For at belyse i hvor stort et omfang, der er synergieffekter imellem større

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune

Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune Konklusioner, vurderinger og anbefalinger fra ICP, Institut for Center-Planlægning, februar 2016 Dramatisk fald i antallet af handelsbyer i Danmark I de kommende

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Strategi for den frivillige sociale indsats på ældreområdet

Strategi for den frivillige sociale indsats på ældreområdet GRIB MULIGHEDEN Strategi for den frivillige sociale indsats på ældreområdet INDHOLD Forord... 3 Formål... 4 Vision... 5 Mental Frikommune... 6 Indsatsområder 1 Samarbejde... 8 Aktive borgere skaber det

Læs mere

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål:

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: 10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: Hvordan skaber vi et endnu bedre ungeliv i Egedal? Inddragelse af unge Strategimålet Ung i Egedal har fokus på de 13-25 årige i 2014-2017. Som

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

Resume af Seminar Bestyrelsen, Støvring Gymnasium. 12. September 2012 Pernille Storgaard Bøge, U-facilitator (www.u-facilitator.

Resume af Seminar Bestyrelsen, Støvring Gymnasium. 12. September 2012 Pernille Storgaard Bøge, U-facilitator (www.u-facilitator. Resume af Seminar Bestyrelsen, Støvring Gymnasium 12. September 2012 Pernille Storgaard Bøge, U-facilitator (www.u-facilitator.dk) Formål og program Formål med dagen Program for dagen At gøre kort status

Læs mere

Folkeoplysning & foreningernes rolle

Folkeoplysning & foreningernes rolle Anbefalinger fra Kultur Danmark arbejdsgruppen om 01.10.2013 Folkeoplysning & foreningernes rolle Resume: Arbejdsgruppen finder, at der er et stort potentiale i at styrke samarbejdet mellem de folkeoplysende

Læs mere

Principper for kommunikation i Odense Kommune

Principper for kommunikation i Odense Kommune Principper for kommunikation i Odense Kommune Odense Kommune skal have en god kommunikation og tæt dialog mellem borgere, brugere, kommunens ansatte, virksomheder og andre samarbejdspartnere. Det skal

Læs mere

1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK. Krig, fred og kærlighed. Drømmen om

1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK. Krig, fred og kærlighed. Drømmen om 1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK Krig, fred og kærlighed Vi er Skanderborg Kommune ligger i et geografisk og historisk smørhul. Her kan du bo 15 minutter fra Aarhus, midt i naturen og være en del af de

Læs mere

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 GODT SPROG - EVALUERING EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG Denne rapport indeholder en evalueing af projektet Godt Sprog, der blev iværksat for at forbedre den skriftlige

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Dialogbaseret borgerkommunikation

Dialogbaseret borgerkommunikation Dialogbaseret borgerkommunikation SmartCityDK Projektprogram 2 Energirigtig byggeri Frederikshavn Kommune Landsbymodellen 1:1 SmartCityDK Projektprogram 2 Energirigtig byggeri vil via samarbejde, viden

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

Udviklingsplan. for. Specialområde Autisme

Udviklingsplan. for. Specialområde Autisme Udviklingsplan for Specialområde Autisme 2016 1 Baggrund og fakta om Specialområde Autisme Specialområde Autisme er opstået som en fusion mellem de regionale autismetilbud, Hinnerup Kollegiet, Bækketoften

Læs mere

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune Bland dig i byen Kom med, borger Mangfoldighed er Ishøjs styrke Ishøjs medborgerpolitik Inkluder din nabo Ishøj Kommune 1 Forord et medborgerskab i Ishøj Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj...3

Læs mere