Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 ØST, Vestervang 8 lej. 811 (kontor) 8000 Århus C.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 ØST, Vestervang 8 lej. 811 (kontor) 8000 Århus C."

Transkript

1 Referat af ordinær generalforsamling d. 15/ Vestervang d Generalforsamlingen blev afholdt i Lokalcenter Vestervang. Der var tilmeldt 85 inkl. 4 gæster. En stemmeberettiget repræsentation inklusiv modtagne fuldmagter på 72 medlemmer og 1259 fordelingstal ud af Kl bød formand Jørgen Leth velkommen og traditionen tro blev generalforsamlingen indledt med en buffet med mad leveret af Kulinaria, der igen i år leverede en lækker menu. Kl bød formanden velkommen til den egentlige generalforsamling og tog hul på den fastlagte dagsorden. 1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent. Bestyrelsen foreslog følgende kandidater, som blev valgt: Dirigent: Carsten Henriksen, LETT Advokatfirma (ejerforeningens advokat) Stemmetællere: Poul Erik Nielsen, lej. 722 Jørn Krogh Nielsen, lej. 211 Connie Thybo, lej. 762 Willi Matthies lej. 865 Referent: Casper Meldgaard lej. 863 og Bent Grøn lej Dirigenten takkede for valget og gennemgik formalier vedr. generalforsamling. Han konstaterede, at generalforsamlingen - i henhold til vedtægten blev afholdt inden 31. maj, og var lovligt varslet med udsendelse af indkaldelse/dagsorden ved omdeling og , mindst 4 uger før afholdelsen. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Formanden indledte med at takke for godt samarbejde med ejerforeningens medlemmer specielt i forbindelse med lejlighedsrenoveringer. Han rettede også en tak til den øvrige bestyrelse for godt samarbejde, og bemærkede at vi i bestyrelsen i løbet af perioden har taget afsked med Lene Melchiorsen, som er flyttet fra Vestervang, og som er blevet afløst af Tom Pilgaard, lej Der blev også rettet en tak til samarbejdet med Vest og Afsnit 1. Der var inden generalforsamlingen udsendt en skriftlig beretning, som formand Jørgen Leth havde følgende supplerende bemærkninger til: Formanden tilkendegav at bestyrelsen er meget tilfreds med det pæne regnskabsresultat. I forbindelse med regnskabet gjorde formanden opmærksom på at vi i år har en ny revisor på regnskabet, Peter Vinstrup Henriksen, da Peder Melgaard er gået på pension. Det er dog stadig samme revisionsfirma der anvendes, nemlig AP-revision. I lighed med tidligere år deltog revisoren ved generalforsamlingen, for at gennemgå regnskabet. Formanden oplyste at der i årets løb var brugt megen tid på ansøgninger, skemaer, regnskaber med videre for at opnå tilskud til de energibesparende renoveringer vi har foretaget. Heldigvis har arbejdet båret frugt, da ejerforeningen opnåede et kontant tilskud på ca ,-kr I forlængelse af disse energiforbedringer, som ejerforeningen har foretaget igennem flere år, begynder vi at kunne se resultater i form af besparelser på energien. Det er meget positivt at man kan se, at det er indsatsen værd. Vi har i den forbindelse f.eks. også opnået et bedre energimærke. Formanden benyttede lejligheden til endnu engang at opfordre medlemmerne til at være opmærksomme på forbruget. Energiforbedringer gør det ikke alene. Vi skal alle være med til at nedsætte forbruget på vand og varme. Dette kan f.eks. gøres ved at få udskiftet gamle toiletter med nye mere vandbesparende modeller. Ligeledes kan store gamle radiatorer udskiftes til mindre, mere energivenlige og pænere modeller. Formanden er behjælpelig med koordinering af projekter og håndværkere i forbindelse med bl.a. udskiftning af radiatorer og andre renoveringsopgaver. Bestyrelsens er, i form af den fremlagte vedligeholdelsesplan, meget fokuseret på energiforbedringer af bygningernes klimaskærme frem for f.eks. flere vand/varme målere, som kun i mindre grad vil kunne reducere forbruget. For at få et bedre vurderingsgrundlag er der bestilt en termografering af bygningerne, som vil afsløre klimaskærmenes, eventuelle, utætheder og områder med dårligt isolering. Der medfølger 1

2 en rapport som vil pege på indsatsområder hvor man skal have fokus i forbindelse med fremtidige energirigtige renoveringer. Vedr. energi og ressource-forbrug. Der er igen i år en lille reduktion i vandforbruget i ejerforeningen. Det er glædeligt at det går i den rigtige retning. Besparelsen kan primært skyldes at flere ejere har skiftet gamle toiletter ud med nye mere vandbesparende modeller, samt at der er øget fokus på at bruge mindre vand. Ligeledes kan den våde sommer betyde at der ikke er blevet vandet så meget i kummerne i terrassehuset. Der er også en reduktion i forbruget på den fælles EL. Dette skyldes primært renoveringen af elevatorerne. Samtidig er mange elpærer udskiftet med energisparepærer. På varmen er der også tydelig reduktion. Dette er ikke kun fordi vinteren har været mildere end de tidligere år, for indregnes graddagetallene er der stadig en pæn reduktion i forbruget. Vi begynder at kunne se resultaterne af de energioptimerende renoveringer, herunder rude- og dørparti udskiftninger. Formanden konstaterede at der også er vedligeholdelses/forbedringsopgaver som ikke har været prioriteret i det forgangne år. Herunder overdækkede cykelstativer. Der foreligger et projekt med overdækkede cykelstativer, men det er konstateret at pladsen i cykel-områderne ikke er så dårlig endda, takket være viceværtens indsats med at stille ubrugte cykler i kælderen. Bestyrelsen har derfor prioriteret vedligeholdelsesopgaverne højere. Ligeledes ligger projektet med en gæstelejlighed stille, da det er en af de opgaver der kan tynge budgettet. Der er på nuværende tidspunkt heller ikke et klart overblik over hvordan en sådan ordning skal fungere og administreres. Der er fremtidige vedligeholdelsesopgaver som skal prioriteres de kommende år. Herunder elevatortårnene og belægningen mellem husene og på tilkørselsrampen mod øst. Disse projekter er med i vedligeholdelsesplanen. Af mindre opgaver kan nævnes rosenbedet ved opgang nr. 2, som trænger til nye planer og ny jord. Dette igangsættes snarest. Der er igen i år planlagt udskiftning af mange, ikke energiruder og punkterede termoruder samt et antal indgangsdøre og terrassedøre. I den forbindelse ansøges der i lighed med sidste år om tilskud til energiforbedringerne fra kommunen. Der er opnået tilsagn om tilskud, men der skal en del papirarbejde til at få beløbet i hus. Udskiftningerne deles i portioner hen over året. Der kommer information ud til de medlemmer der er omfattet af udskiftningerne. Det fremsendte driftsbudget lægger op til en stigning i bidraget, for at kunne udføre de planlagte forbedringer i vedligeholdelsesplanen. Energibudgettet er optimistisk, men set i lyset af de sidste års pæne besparelser samt de fortsatte energiforbedringer, mener bestyrelsen at det er realistisk. Der har i 4. kvartal 2011 været en del ejerskifter og dermed også lejlighedsrenoveringer. Det er rigtig positivt at der trods de svære tider på boligmarkedet stadig kan sælges lejligheder i Vestervang. Nogle af de gennemførte lejlighedsrenoveringer har desværre medført mange gener for naboerne. Flere af renoveringerne har været gør det selv renoveringer og/eller været dårligt planlagt. Det har medført lange perioder med støj og en del rod på de ved lejlighederne nærmest liggende fællesarealer. Det har ligeledes ved gør det selv renoveringerne forekommet renoveringsstøj i weekenderne og generelt udenfor normal arbejdstid. Dette har medført mange klager fra de berørte naboer. Bestyrelsen har derfor på opfordring fremlagt en opstramning af husorden til godkendelse på generalforsamlingen. Herunder en præcisering af at der er forskel på renoveringsstøj og kortvarigt støj fra boreværktøj i forbindelse med ophængning af billeder og hylder etc. Ligesom der præciseres på hvilke tidspunkter der må forekomme renoveringsstøj. Der pointeres også, at der naturligvis kun må anvendes autoriserede håndværkere indenfor de fag der kræver autorisation. Denne pointering er på baggrund af en forekommen fejl i forbindelse med el arbejde i en lejlighed under renovering. Det er ikke mindst i forhold til vores forsikringsselskab, som selvfølgelig ikke vil dække eventuelle følgeskader af uautoriseret arbejde. I visse tilfælde kan vi fremover blive nødsaget til at forlange at se autorisationsbeviser fra håndværkerne. Herefter gav formanden ordet videre til dirigenten, der efterlyste eventuelle spørgsmål eller kommentarer til formandens beretning fra de fremmødte medlemmer. Der var ingen spørgsmål. 2. Forelæggelse af årsregnskab m. revisorpåtegning til godkendelse. Revisor Peter Vinstrup Henriksen konstaterede først at regnskabet er underskrevet og godkendt af både bestyrelsen og af revisionsselskabet. Herefter gennemgik han årets regnskab, og gav uddybende forklaring til en del af posterne. Under resultatopgørelsen, som i øvrigt følger budgettet, 2

3 er der indført en nyt punkt, nemlig Energiforbedringstilskud. Overskuddet overføres til reservefonden/egenkapitalen. Herefter var der følgende kommentar/spørgsmål: Poul Lorentzen, lej. 753 Foreslog at energiforbedringstilskud sættes ind under de poster som tilskuddet er givet til. Herved vil der ikke forekomme de budgetoverskridelser på enkelte punkter som udlignes af tilskuddet. Rasmus Nielsen, lej. 872 Forespurgte om hvor mange operatører der er aftale med vedr. mobilantenner i forhold til den indtægt der er. Den af regnskabet oplyste indtægt er af en størrelse som man burde kunne opnå fra bare én operatør. Revisoren tilkendegav at det også var en mulighed at placere energiforbedringstilskuddet under de udgiftsposter der er givet tilskud til, men at det herved ville være mindre synligt hvor mange penge der reelt er anvendt til renoveringerne og opnået i tilskud. Formanden oplyste at der kun er én operatør med mobilantenner på taget. Vi kan hermed konstatere at indtægten nok er rimelig. Herefter var der følgende kommentar/spørgsmål: Poul Lorentzen, lej. 753 Tilkendegav at de faktiske beløb vedr. vedligeholdelse og tilskud ikke vil være skjult i regnskabet på den anden måde tallene vil kunne findes i noterne. Formanden konstaterede at når begge løsninger ifølge revisoren er korrekte, vil bestyrelsen overveje hvilken posteringsmodel der anvendes næste år. erne er taget til efterretning. Herefter blev driftsregnskabet og energiopgørelsen godkendt. 3. Forelæggelse af vedligeholdelsesplan for ejendommen til godkendelse. Formanden havde ingen yderligere kommentarer at knytte til den fremsendte plan og efterlyste eventuelle spørgsmål: Der var ingen spørgsmål fra forsamlingen. Vedligeholdelsesplanen blev godkendt. 4. Forslag. 5.1 Forslag 1, Kurt Scheel, lej. 311 Gennemførelse af skriftlig afstemning om installering af dørtelefonanlæg i opgangene. I forlængelse af fremsættelsen af forslaget ville Kurt Scheel knytte nogle kommentarer til sit forslag. Han berettede om 3 ubehagelige episoder indenfor de sidste 2 år, hvor, i det ene tilfælde, ukendte personer har forsøgt at sparke en hoveddør til deres lejlighed. I et andet tilfælde er det lykkes for personerne at komme ind i en mellemgang til en lejlighed. Det har skabt utryghed blandt beboerne i nr. 3. Beboerne i nr. 3 havde inden GF ønsket at få installeret et anlæg, og hvis der ved en afstemning ikke er flertal for installation ved alle indgange, ville ejerne af de 9 lejligheder i nr. 3 selv afholde installations og driftsomkostninger. Bestyrelsen havde, forud for GF., vedtaget at få et anlæg installeret i nr. 3. Anlægget var installeret lige før GF. Dirigenten valgte at gennemføre en afstemning om forslaget, og blev det vedtaget, skulle samme system opsættes ved de øvrige opgange. Hvis der på generalforsamlingen ikke var et flertal for forslaget, ville dette medføre en egenbetaling fra beboerne i nr. 3 for det opsatte anlæg. Anlægget blev monteret i nr. 3, og efter at systemet nu er justeret ind, er beboerne tilfredse med det. Kurt Scheel beretter at den låste dør giver en ekstra tryghed. Herefter efterlyste dirigenten eventuelle kommentarer eller spørgsmål til forslaget. 3

4 Erik Brøgger, lej. 201 Elin Kristiansen, lej. 772 Paul Ladehoff, lej. 825 Rigmor Åen, lej. 213 Poul Erik Nielsen, lej. 722 Ville gerne vide hvordan Post- og avisomdelere kommer ind i opgangene. Tilkendegav at dørtelefoner og videoovervågning ikke har den ønskede virkning. Elin henviste til kriminal programmer på tv som viser at ubudne gæster kommer ind alligevel Ønskede at vide hvordan man som beboer selv kommer ind i opgangen med det indførte system i nr. 3 Ønskede at vide hvordan indgangen til kælderen i terrassehuset skulle sikres. Hvad med de nederste lejligheder i Altangangshuset, de vil jo ikke være omfattet af ordningen? Formanden oplyste at posten og avisomdelere har modtaget nøgle til opgangen, for at kunne levere post, aviser og reklamer. Vedr. virkningen af dørtelefoner er der ingen tvivl om at hvis nogen vil ind i opgangen skal de nok komme det, så det er svært at sige hvor megen præventiv effekt det har. Beboere i opgangen skal bruge deres lejlighedsnøgle i systemet for at komme ind i opgangen. Dørene i kælderen er altid låste. Formanden oplyste dog at der på et tidspunkt har været indbrud i nogle kælderrum, men at nogen med stor sandsynlighed havde glem at låse kælderdøren på det tidspunkt der var nemlig ingen tegn på indbrud ved indgangsdørene til kælderen. Herefter var der supplerende kommentarer: Hanne Bach, lej. 846 Ønskede at vide hvordan der kunne skabes ordentlig udluftning i opgangene, hvis hoveddøren altid er lukket. Poul Lorentzen, lej. 753 Oplyste at distributionsfirmaerne ikke er glade for nøgler, men hellere ser koder eller brikker. Distributionsfirmaet er kun erstatningspligtig for selve nøglen, hvis den forsvinder. Kurt Scheel, lej. 311 Tilkendegav at han troede at Vestervang er den eneste bebyggelse inden for ringgaden uden dørtelefon. Poul Lorentzen, lej. 753 Oplyste at distributionsfirmaerne ikke bruger nøglebokse, da det tager for lang tid og det er et fagforeningsspørgsmål. Poul Lorentzen, lej. 753 Mener at udgiften til dørtelefoner under alle omstændigheder ligger hos ejerforeningen. Kleberg, lej. 743 Har stor forståelse for sikring af lejlighederne, men mener ikke dørtelefoner giver den ønskede tryghed. Poul Lorentzen, lej. 753 Tilkendegav at når udgifterne til dørtelefoner fremgår af regnskaberne, må det være ejerforeningen der skal betale. Hertil svarede Formanden, at udluftning af opgangene ikke vil være et problem. For det første er de enkelte døre til altangangene temmelig utætte, så der er altid en mængde naturlig ventilation, og for det andet vil man kunne åbne dørene ud til altangangene på alle de øvrige etager. Til spørgsmålet om hvorfor der ikke er indført et brik eller kode-system i stedet for nøgle svarede formanden at det var et spørgsmål om økonomi. Hvis der skal dørtelefon på alle indgangsdøre, må vi overveje om der skal investeres i f.eks. brik-system. Vedr. udgiften til installation af dørtelefoner tilkendegav dirigenten, advokat Carsten Henriksen, at han ikke var enig i, at det nødvendigvis er ejerforeningen der skal afholde udgiften. Hvis der ikke viser sig et flertal for indførelse af dørtelefoner i alle opgange, men en enkelte opgang ønsker at få et anlæg installeret i deres opgang, må det kunne installeres mod at de pågældende selv betaler. Når de pågældende ejere selv betaler vil det i regnskabet være en post hvor udgifter og indtægter udligner hinanden. Herefter påbegyndtes afstemningen. Da et enkelt medlem ønskede at afstemningen skulle være skriftlig, blev afstemningen udført på den måde. Resultatet blev følgende: Indførelse af dørtelefonanlæg i samtlige opgange(antal iht. fordelingstal): 275 for, 888 imod og 60 blanke. Forslaget blev dermed ikke vedtaget. 4

5 Forslaget om beboerne i de enkelte opgange må installere dørtelefonanlæg i deres opgang, hvis der er flertal for det, og mod medlemmerne egenbetaling, blev, med afstemning ved håndsoprækning, vedtaget. 5.2 Forslag 2, fremsat af bestyrelsen: Ændring af husorden. Forslaget var udsendt inden generalforsamlingen, og var yderligere uddybet i bestyrelsens skriftlige beretning. Formanden tilføjede at det var af nød at forslaget blev stillet, men vi kan ikke sidde de talrige klager fra beboerne overhørig, så derfor denne opstramning. Herefter var der følgende kommentarer til forslaget: Connie Thybo, lej. 762 Bjarne Jørgensen, lej. 874 Jan Kerstein, lej.854 Rasmus Nielsen, lej. 872 Tilkendegav at det ikke var rimeligt at der ikke må forekomme lidt støj udenfor normal arbejdstid. Så bliver det svært for f.eks. unge mennesker, der gerne selv vil renovere, at købe lejligheder i bebyggelsen. Mente at de havde fået en meget dårlig modtagelse af naboerne, som har klaget over støj fra renoveringen af deres lejlighed. Opfordrede derfor til at stemme imod forslaget. Tilkendegav at han havde oplevet megen støj fra renoveringer af tilstødende lejligheder, og opfordrede til at stemme for forslaget. Mente at hvis der ikke må istandsættes om aftenen og i weekenderne vil bebyggelsen kun blive for velhavende mennesker, og ikke unge som gerne selv vil istandsætte. Formanden tilkendegav at han havde fuld forståelse og sympati for synspunkterne, men flere af de renoveringer der har været foretaget i løbet af det sidste halve år har været både langvarige og meget støjende, derfor mener bestyrelsen at opstramningen er nødvendig. Herefter påbegyndtes afstemningen. Den foregik ved håndsoprækning, og der var et klart flertal for forslaget, som dermed blev vedtaget. 5.3 og 5.4 Forslag 3 og 4, stillet af henholdsvis lej. 874, Tove Mose og Bjarne Jørgensen, samt af lej. 872, Nina Kvindal og Rasmus Nielsen. Dirigenten foreslog at de to forslag blev behandlet samlet, idet et delforslag i forslag 3 var identisk med forslag 4. Dette blev accepteret af forslagsstillerne. Herefter blev der efterlyst eventuelle uddybende kommentarer fra forslagsstillerne om deres forslag. 874 havde ikke umiddelbart nogle kommentarer. Forslagsstiller, Nina Kvindal, lej. 872 supplerede med at det var tanken med deres forslag at det skulle være op til den enkelte lejlighedsejer om man ønskede helt eller delvist at nedtage de lodrette trælameller på altanen eller bevare dem. Rasmus Nielsen supplerede med at det efter hans mening ikke ville ændre facaden. Dirigenten konstaterede at der ved alle tre delforslag i de to fremsatte forslag er tale om en større ændring, som i henhold til ejerforeningens vedtægter kræver 2/3 flertal for at blive vedtaget. Dette er både i antal af lejligheder og fordelingstal. I forhold til fordelingstal var der på generalforsamlingen inklusiv modtagne fuldmagter repræsenteret lidt mere end 2/3, men i forhold til antal lejligheder er der ikke repræsenteret nok til eventuelt at vedtage de fremsatte forslag. En vedtagelse af et af de fremsatte forslag vil derfor ikke kunne foretages på denne generalforsamling, men vil kræve at der enten afholdes en ekstraordinær generalforsamling eller en skriftlig afstemning. Herefter blev ordet givet videre til kommentarer fra forsamlingen. Nina Kvindal, lej. 872 Ønskede at vide om trælamellerne på altanen er fællesområde, og dermed et anliggende for ejerforeningen. 5

6 Svend Bech Kristensen, lej. 742 Ingelise Funk, lej. 722 Lars Kirkegaard, lej. 222 Robert Mogensen, lej. 822 Opfordrede til at alle skulle tænke på helheden af bebyggelsens udseende, og på arkitekterne, Friis & Moltkes tanker og idéer med facaderne. Han opfordrede derfor forsamlingen til at stemme imod forslagene. Konstaterede at der er udskiftet trælameller tidligere Oplyste at bebyggelsen efter hans mening er fantastisk i både udseende og beliggenhed. Han ønskede, hvis der var flertal for forslagene, at arbejde for en fredning af byggeriet, og opfordrede derfor til at stemme imod de fremsatte forslag. Tilkendegav at han synes der overordnet er 4 ting som gør Vestervang til noget andet end et tarveligt betonbyggeri. De 4 ting er beliggenheden, som er fantastisk for Vestervang. Det er arkitekturen, som også er fantastisk og som burde fredes. Det er bestyrelsens gode vedligeholdelses planer og den gode handelsøkonomi ved salg af lejlighederne. Han opfordrede derfor til at stemme mod forslagene. Lisbeth Ladehoff, lej. 825 Oplyste at trælamellerne på altanerne tjener mange gode formål f.eks. at gemme tørresnore med tøj. Hun opfordrede derfor til at bevare dem. Nina Kvindal, lej. 872 Nina Mogensen, lej. 822 Bjarne Jørgensen, lej. 874 Tilkendegav at bebyggelsen i forvejen har f.eks. markiser i forskellige farver, derfor ville det ikke gøre nogen forskel at der ikke var trælameller ved alle altaner. Tilkendegav at der var en mening fra arkitekternes side med lamellerne i facaden. De sidder i et helt bestemt mønster, som vil være synd at bryde. Hun opfordrede derfor til at stemme imod forslagene. Ønskede at få oplyst om lejlighedsejere som har udskiftet oplukkelige lemme med oplukkelige vinduer med glas har fået lov til dette af ejerforeningen. Formanden besvarede de stillede spørgsmål og tilkendegav at trælamellerne, og i øvrigt også altanerne, ifølge vedtægterne er at betragte som fællesområde. Det er derfor også ejerforeningen der forestår vedligeholdelse og bestemmer om de evt. må nedtages. Trælamellerne har i øvrigt også flere funktioner, ud over at de er med til at skabe relief og dynamik i facadekompositionen. Trælamellerne fungerer som afskærmning til naboerne. Vedr. markiser er der retningslinier for placering og farver. Når der alligevel findes én markise i bebyggelsen der afviger i farven er det fordi de er opsat inden disse retningslinier blev udfærdiget. Formanden oplyste at det er korrekt at der gives tilladelse til at udskifte oplukkelige lemme i facaderne med oplukkelige vinduer. Der gives i disse tilfælde en skriftlig tilladelse (godkendt af bygningsdirektoratet), der indeholder en række krav til vinduernes udseende og funktion. Disse tilladelser er givet ud fra nøje overvejelser om facadens udseende og for at imødekomme mere lys i lejlighederne og bedre isolering af facaderne. Herefter var der endnu en kommentar: Nina Kvindal, lej. 872 Kommetar Tilkendegav at hun ikke kunne følge bestyrelsens snak om hensynet til facadeudtrykket, når der er planer om at udskifte de farvede indgangsdøre til lejlighederne med nye i andre farver, og når nogen også har fået indgangsdøre med glas. Hertil svarede formanden at der måtte være tale om en stor misforståelse. Der er planer om at udskifte de farvede indgangsdøre, men de nye døre får naturligvis den samme farve som de nuværende. Vedr. glasdøre, så har de toetagers lejligheder altid haft glasdøre, og dette bliver der ikke ændret på. Herefter blev der foretaget afstemning om de tre punkter. Resultatet blev som følgende (opgjort efter fordelingstal): 6

7 Delforslag 1: Udskiftning af alle lukkede felter i sydfacaden med glas: 250 for, 1038 imod, 30 blanke Delforslag 2: Mulighed for at fjerne de lodrette trælameller på altanerne: 119 for, 1065 imod, 18 blanke Delforslag 3: At udskifte nogle af de faste, lukkede partier i nordfacaden med glas: 194 for, 1026 imod, 0 blanke. Med et meget klart resultat blev ingen af de tre forslag vedtaget. 6. a. Forelæggelse af fælles driftsbidragssats og budget for 2012 til godkendelse b. Forelæggelse af fælles energibidragssats og budget for 2012 til godkendelse (energibidragssatsen er a conto sats) Formanden havde ikke yderligere kommentarer til det udsendte materiale. Drifts- og energibudget blev godkendt uden spørgsmål eller kommentarer fra de fremmødte. 7. Valg af formand. På valg er Jørgen Leth.(modtager genvalg) Der var ikke andre kandidater til posten, og Jørgen Leth blev genvalgt med akklamation 8. Valg af to bestyrelsesmedlemmer: På valg er Casper Meldgaard og Tom Pilgaard Der var ikke yderligere kandidater til posterne. Casper Meldgaard, lej. 863 blev genvalgt Tom Pilgaard, lej. 862 blev genvalgt. 9. Valg af to suppleanter: Bestyrelsen foreslog: 1. suppleant Lars Kirkegaard, lej suppleant Svend Bech Christensen, lej. 743 Begge suppleanter blev valgt. 10. Valg af revisor. Genvalg af revisionsfirmaet A P Revision. 11. Eventuelt. Der var følgende kommetarer til punktet eventuelt: Niels Bo Rasmussen, lejl 861 Lilian Lang, lej. 754 Opfordrede medlemmerne i ejerforeningen at blive medlem af den nye forening: Botanisk haves venner, som er et resultat af Århus kommunes fyring af et antal gartnere og planer om at nedlægge bl.a. rosenbedet og stenbedet i Botanisk have. Det koster 50 kr. om året, og man behøver ikke aktivt at hjælpe med at passe haverne, men man er velkommen til at deltage. Opfordrede til at benytte de muligheder og tilbud der er i lokalcenter Vestervang Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen, og takkede for god ro og orden. Formanden havde følgende afsluttende kommentarer: 7

8 Formanden takkede for genvalget. Han videregav herefter en anmodning fra viceværten, som opfordrer medlemmerne til at læse de opslag der er om affaldshåndtering. Der er desværre flere, som ikke sorterer korrekt, og det giver stort og unødvendigt ekstraarbejde til viceværten. Husk gode knuder på poserne, så de ikke går op. Også en generel opfordring til at læse opslag på tavlerne f.eks. i forbindelse med reparationerne af asfaltbelægningen på parkeringspladsen. Her var der adskillige biler som ikke var fjernet trods opslag flere dage i forvejen. Herefter læste formanden nogle få punkter op fra det materiale han havde modtaget fra det medlem, som har boet i bebyggelsen siden opførelsen. Her fremgik det bl.a. at en to-etagers lejlighed på 142m² kostede ,-kr. og en garage ,-kr. Det var meget dyrt i datidens økonomi, så ikke så underligt at lejlighederne var lidt svære at sælge. Man valgte da at der ikke skulle betales fællesudgifter i 1971, for at sætte lidt gang i salget. Formanden takkede revisoren for fremlægning af regnskabet, og dirigenten for god ledelse af slagets gang. Til sidst takkede formanden medlemmerne for en god aften. Generalforsamlingen kunne afsluttes kl Casper Meldgaard Carsten Henriksen Jørgen Leth Referent Dirigent Formand 8

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 ØST, Vestervang 8 lej. 811 (kontor) 8000 Århus C.

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 ØST, Vestervang 8 lej. 811 (kontor) 8000 Århus C. Referat af ordinær generalforsamling d. 14/03 2013. Vestervang d. 19-03-2013 Generalforsamlingen blev afholdt i Lokalcenter Vestervang. Der var tilmeldt 74 og 72 deltog plus 6 gæster. En stemmeberettiget

Læs mere

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 ØST, Vestervang 8 lej. 811 (kontor) 8000 Århus C.

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 ØST, Vestervang 8 lej. 811 (kontor) 8000 Århus C. Referat af ordinær generalforsamling d. 27/03 2014. Vestervang d. 10-04-2014 Generalforsamlingen blev afholdt i Lokalcenter Vestervang. Der var tilmeldt 76 og der deltog 74 plus 6 gæster. En stemmeberettiget

Læs mere

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 ØST

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 ØST Referat af ordinær generalforsamling d. 2. april 2009 Generalforsamlingen blev afholdt i Lokalcenter Vestervang. Der var tilmeldt 72 og 68 deltog plus gæster. En stemmeberettiget repræsentation inklusiv

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN Ejerne i E/F Bremergården REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN År 2013, den 29. april, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bremergården på Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009.

Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSNvj REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/tv REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Bestyrelsens beretning for kalender- og regnskabsåret 2011.

Bestyrelsens beretning for kalender- og regnskabsåret 2011. Bestyrelsens beretning for kalender- og regnskabsåret 2011. Vv. d. 27-02-2012 Beretningen angiver det væsentligste om aktiviteter i ejerforeningen i 2011 og om planerne for 2012. Samt bemærkninger til

Læs mere

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260).

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260). Referat År 2008, mandag den 28. april kl. 18:00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bryggervangen 12-16 m.v. i ejendommens gård med følgende Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning

Læs mere

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2009. 3. Forelæggelse af årsregnskab 2009 til

Læs mere

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø År 2004, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø. Til stede var 21 ud af 28 ejerlejlighedsejere,

Læs mere

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 i Lindevangkir- Ar 2011, torsdag den 28. april klokken 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling ken, Meninghedssalen, Hattensens

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Deltagere: 85 beboere (74 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Bjarne Jensen, Christian

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 22. oktober 2007 Skodsborg Kurhotel

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 22. oktober 2007 Skodsborg Kurhotel Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 22. oktober 2007 Skodsborg Kurhotel Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 2.527 stemmeberettigede fordelingstal

Læs mere

Ejerforeningen Dommervænget 4-14

Ejerforeningen Dommervænget 4-14 Ejerforeningen Dommervænget 4-14 År 2006, onsdag den 25. oktober, kl. 18,30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Dommervænget 4-14 hos Strandberg, Skomagergade 11 4000 Roskilde. Tilstede

Læs mere

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen:

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen: Referat fra ejerforeningen matr.nr. 27 C Nørre Tranders Sofievej 40-246, 9000 Aalborg - generalforsamling onsdag den 13. januar 2010 kl. 19.00, afholdt i gildesalen i kælderen. Repræsenterede var følgende

Læs mere

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008

V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008 EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING

Læs mere

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 År 2011, torsdag d. 13. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Postgården i lokalerne Prinsessen, Prinsesse Charlottes

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

A/B Kongelysvej 18-26

A/B Kongelysvej 18-26 År 2012, onsdag d. 14. marts, kl. 18.30, afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Kongelysvej 18-26 i mødelokalet Kongelysvej 24, kld., 2820 Gentofte. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

ORDINÆRE GENERALFORSAMLING FOR E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B.

ORDINÆRE GENERALFORSAMLING FOR E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B. EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B ADR. FORMAND ALLAN RASMUSSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 B, ST.TV., 2500 VALBY - TLF. & FAX 36 17 51 12 Valby, fredag den 28. maj 2004 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag d. 5. april kl. 19.00 hos Christian 2.th.

Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag d. 5. april kl. 19.00 hos Christian 2.th. 22. marts 2005 Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag d. 5. april kl. 19.00 hos Christian 2.th. Dagsorden 1. Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år og forelæggelse

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34.

År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34. År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34. Til stede var: Morten Kryger, Tartinisvej 30, st.tv., Katja Mynster

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

EF ungarnsgade 3541 m.fl.

EF ungarnsgade 3541 m.fl. BOLIGEXPERTEN ADMIN ISTRATION A/S VESTERBROGADE 12 1620 KøBENHAVN V cvr-nr. 21397245 rlf.33 2299 4L TLF. TID : 10.00-14.00 FAX 33 22 66 93 ADM@BOLIGEXPERTEN.DK WWW.BOLIGEXPERTEN.DK BANK: Nordea Eank reg.

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Flyverbo 19.2.2015 1 Der var 38 boliger repræsenteret på mødet. Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

Referat for E/F Rosagården 1-5

Referat for E/F Rosagården 1-5 Referat for E/F Rosagården 1-5 Der blev afholdt ordinær generalforsamling i ejerforeningen Rosagården 1 5, den 30. april 2015 kl. 19:00, på Østervangsskolen, biologilokale, Astersvej 15, 4000 Roskilde

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Kap Arkona

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Kap Arkona ATB ApS Veksøvej 89 2700 Brønshøj Telefon: 3860 7030 Telefax: 3860 7037 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Kap Arkona Web: www.atb.as Email: atb@atb.as Tirsdag den 5. april 2011 kl. 19.00 afholdtes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. E/F Victor Bendix Gade 16-24. Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00

Referat af ordinær generalforsamling i. E/F Victor Bendix Gade 16-24. Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00 Referat af ordinær generalforsamling i E/F Victor Bendix Gade 16-24 Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00 Hos Advokaterne Arup & Hvidt, Nørre Voldgade 88, 1358 København K Til stede var ejerne

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

Ejerforeningen Drejøgade 35

Ejerforeningen Drejøgade 35 Ejerforeningen Drejøgade 35 Onsdag den 23. marts 2011, kl. 18:00, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Drejøgade 35. Generalforsamlingen afholdtes i Drejøgårdens lokaler, Drejøgade 26F,

Læs mere

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 ÄST

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 ÄST Referat af ordinär generalforsamling d. 22. marts 2007 Generalforsamlingen blev afholdt i Lokalcenter Vestervangs lokaler. Der deltog 81 personer inkl. repråsentanter fra ejerforeningerne afsnit 1 og afsnit

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRÉENS GÅRDLAUG.

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRÉENS GÅRDLAUG. REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRÉENS GÅRDLAUG. Gårdlauget afholdt generalforsamling tirsdag d. 26. april 2011 kl. 18.00 i Porthusets beboerlokale, Vesterbrogade 128. Gårdlaugets formand

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. ANDE LSB OLI GFO RE NIN GE N GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Referat fra ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Willemoesgade 32-36 Onsdag den 11. maj 2005, afholdtes ordinær

Læs mere

Generalforsamling 2003

Generalforsamling 2003 Generalforsamling 2003 Formandens Beretning Allerførst vil jeg gerne byde de nye ejere velkommen i foreningen. Jeg håber, at I ligesom os andre, bliver glade for at bo her. Det har været et godt år for

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling onsdag, den 25. marts 2009

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling onsdag, den 25. marts 2009 Referat fra ordinær onsdag, den 25. marts 2009 Til stede o Der deltog repræsentanter fra 38 lejligheder. Der var endvidere afleveret 3 fuldmagter. o De tilstedeværende samt afgivne fuldmagter repræsenterede

Læs mere

Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31

Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31 Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31 Referat af ordinært afdelingsmøde i 21. oktober 2015 afdeling 17-03 Kirstinelund torsdag den 24. september 2015 kl. 18.30 i Glassalen på Baltorpskolen Til

Læs mere

I/S Odder Vandværk. Referat. Generalforsamling

I/S Odder Vandværk. Referat. Generalforsamling 109 I/S Odder Vandværk Referat Generalforsamling Dato 19. mar. 2009 Tidspunkt Kl. 19.30 Sted Odder Parkhotel Deltagere Der blev udleveret 56 stemmesedler heraf 15 ved fuldmagt Der var i alt 63 fremmødte

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

Dagsordenens punkt 2: Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år.

Dagsordenens punkt 2: Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år. 10. maj 2014 Referat af generalforsamling i Virumbo IV den 22. april 2014 Birgit Kjeldsen, Lise Bonde, Birthe Mikkelsen, Ib Højbjerg, Lise Mundt, Lars Friis, Anders, Martin Hou, Keld Greenaae, Jakob Tønnesen,

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008.

Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

GENERALFORSAMLINGS-REFERAT

GENERALFORSAMLINGS-REFERAT J.nr. 200139 GENERALFORSAMLINGS-REFERAT Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i EJERFORENINGEN BISTRUP PARK i festsalen, Bistrupskolen, Nordvanggårdsvej 17, 3460

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 22

Referat Afdelingsmøde afdeling 22 Referat Afdelingsmøde afdeling 22 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 22 Sted: Gildesalen, Hældagervej 75 Dato: Den 28. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 47 beboere + bestyrelsen

Læs mere

Dette giver et fremmøde på 6.770/ per fordelingstal svarende til 51,94%

Dette giver et fremmøde på 6.770/ per fordelingstal svarende til 51,94% År 2001, tirsdag den 30. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Dommervænget 4-14 på Restaurant Toppen, Bymarken 37, 4000 Roskilde. Tilstede på generalforsamlingen var ejerne

Læs mere

TAB Vesterby Afdeling

TAB Vesterby Afdeling TAB Vesterby Afdeling Referat af ordinært afdelingsmøde den 19. januar 2011 Der var 43 lejemål repræsenteret ved mødet, bestyrelsen, ejendomsmester M.H. og forvaltningskonsulent R.S. 1. Velkomst og valg

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

NORDDJURS GOLFKLUB Ordinær generalforsamling Dato: 27.11.2014

NORDDJURS GOLFKLUB Ordinær generalforsamling Dato: 27.11.2014 NORDDJURS GOLFKLUB Ordinær generalforsamling Dato: 27.11.2014 Tidspunkt: Kl. 19.30 Lokale: Klubhuset Ordstyrer: Peter Hjulmand Referent: Rita Kirkegaard Deltagerantal 80 Hvoraf 80 er stemmeberettigede.

Læs mere

V/ FORMAND MARTIN MEILANDT NIELSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76, ST., 2500 VALBY - TLF Valby, den 6. maj 2009

V/ FORMAND MARTIN MEILANDT NIELSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76, ST., 2500 VALBY - TLF Valby, den 6. maj 2009 EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND MARTIN MEILANDT NIELSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76, ST., 2500 VALBY - TLF. 86 18 06 87 Valby, den 6. maj 2009 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Den ekstraordinære generalforsamling afholdtes i andelsboligforeningens fælles lokale Guldbergsgade 4, mandag den 25. maj

Læs mere

Ejerforeningen Henrik Steffens Vej 3-5-7 1866 Frederiksberg C. Dagsorden til ordinær generalforsamling torsdag den 27.marts 2008 kl. 19.

Ejerforeningen Henrik Steffens Vej 3-5-7 1866 Frederiksberg C. Dagsorden til ordinær generalforsamling torsdag den 27.marts 2008 kl. 19. Frederiksberg den 20 marts 2008 Dagsorden til ordinær generalforsamling torsdag den 27.marts 2008 kl. 19.30 Generalforsamlingen afholdes på Frøbel Seminarium Henrik Steffens Vej 8. Indgang over gården

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00.

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00. Generalforsamlingen blev afholdt på Johannesskolen, Troels Lundsvej 15, 2000 Frederiksberg. Der var fremmødt repræsentanter fra 13 af 28 enheder, hvoraf disse repræsenterede 1.286 af ejendommens 2.627

Læs mere

Ejerforeningen Vestervang 1,2,3,7 & 8 (afd. 5 øst) Generalforsamlingen blev som sædvanligt afholdt i Lokalcenter Vestervangs lokaler.

Ejerforeningen Vestervang 1,2,3,7 & 8 (afd. 5 øst) Generalforsamlingen blev som sædvanligt afholdt i Lokalcenter Vestervangs lokaler. Referat af generalforsamlingen d. 13. april 2005 Ejerforeningen Vestervang 1,2,3,7 & 8 (afd. 5 øst) Generalforsamlingen blev som sædvanligt afholdt i Lokalcenter Vestervangs lokaler. Formanden Susanne

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 22. marts 2009 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 18. marts 2009 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent. Formand Poul Erik

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 6. juni 2005 Journal nr. 703 jan Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet

Læs mere

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år.

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 25. april 2014. 23 boliger og 1 fuldmagt ud af 25 var repræsenteret. Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 2.027 stemmeberettigede fordelingstal

Læs mere

Ejerforeningen Dommervænget 4-14

Ejerforeningen Dommervænget 4-14 Ejerforeningen Dommervænget 4-14 År 2005, onsdag den 26. oktober, kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Dommervænget 4-14 på Restaurant Toppen, Bymarken 37, 4000 Roskilde.. Tilstede

Læs mere

Boliqforenin g s+ en \ Loìland

Boliqforenin g s+ en \ Loìland Boliqforenin g s+ en \ Loìland 19. maj 21 Den 19. maj 21, holdt boligforeningen ordinærgeneral forsamling i Bangs Have, i Maribo. Der var mødte 82 beboere fra 63 husstande. Bestyrelsesformand Niels Kruse

Læs mere

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

Dirigenten kunne endvidere konstatere, at følgende medlemmer enten personligt eller ved fuldmagt var repræsenteret på generalforsamlingen

Dirigenten kunne endvidere konstatere, at følgende medlemmer enten personligt eller ved fuldmagt var repræsenteret på generalforsamlingen E/F Godthåbs Have GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2009 År 2009, tirsdag d. 28. april, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Godthåbs Have i Pædagogisk Center, Lollandsvej 40,

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT.

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. J.nr. 025145-0018 sli/idj REFERAT 3. juli 2006 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus År 2006, den 26. april kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke D

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Fungerende formand Lars Hansen bød velkommen og konstaterede at vi var 60 husstande til stede. Dette tal steg senere til 62. Dagsordens pkt. 1: Valg

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere