Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 ØST, Vestervang 8 lej. 811 (kontor) 8000 Århus C.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 ØST, Vestervang 8 lej. 811 (kontor) 8000 Århus C."

Transkript

1 Referat af ordinær generalforsamling d. 15/ Vestervang d Generalforsamlingen blev afholdt i Lokalcenter Vestervang. Der var tilmeldt 85 inkl. 4 gæster. En stemmeberettiget repræsentation inklusiv modtagne fuldmagter på 72 medlemmer og 1259 fordelingstal ud af Kl bød formand Jørgen Leth velkommen og traditionen tro blev generalforsamlingen indledt med en buffet med mad leveret af Kulinaria, der igen i år leverede en lækker menu. Kl bød formanden velkommen til den egentlige generalforsamling og tog hul på den fastlagte dagsorden. 1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent. Bestyrelsen foreslog følgende kandidater, som blev valgt: Dirigent: Carsten Henriksen, LETT Advokatfirma (ejerforeningens advokat) Stemmetællere: Poul Erik Nielsen, lej. 722 Jørn Krogh Nielsen, lej. 211 Connie Thybo, lej. 762 Willi Matthies lej. 865 Referent: Casper Meldgaard lej. 863 og Bent Grøn lej Dirigenten takkede for valget og gennemgik formalier vedr. generalforsamling. Han konstaterede, at generalforsamlingen - i henhold til vedtægten blev afholdt inden 31. maj, og var lovligt varslet med udsendelse af indkaldelse/dagsorden ved omdeling og , mindst 4 uger før afholdelsen. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Formanden indledte med at takke for godt samarbejde med ejerforeningens medlemmer specielt i forbindelse med lejlighedsrenoveringer. Han rettede også en tak til den øvrige bestyrelse for godt samarbejde, og bemærkede at vi i bestyrelsen i løbet af perioden har taget afsked med Lene Melchiorsen, som er flyttet fra Vestervang, og som er blevet afløst af Tom Pilgaard, lej Der blev også rettet en tak til samarbejdet med Vest og Afsnit 1. Der var inden generalforsamlingen udsendt en skriftlig beretning, som formand Jørgen Leth havde følgende supplerende bemærkninger til: Formanden tilkendegav at bestyrelsen er meget tilfreds med det pæne regnskabsresultat. I forbindelse med regnskabet gjorde formanden opmærksom på at vi i år har en ny revisor på regnskabet, Peter Vinstrup Henriksen, da Peder Melgaard er gået på pension. Det er dog stadig samme revisionsfirma der anvendes, nemlig AP-revision. I lighed med tidligere år deltog revisoren ved generalforsamlingen, for at gennemgå regnskabet. Formanden oplyste at der i årets løb var brugt megen tid på ansøgninger, skemaer, regnskaber med videre for at opnå tilskud til de energibesparende renoveringer vi har foretaget. Heldigvis har arbejdet båret frugt, da ejerforeningen opnåede et kontant tilskud på ca ,-kr I forlængelse af disse energiforbedringer, som ejerforeningen har foretaget igennem flere år, begynder vi at kunne se resultater i form af besparelser på energien. Det er meget positivt at man kan se, at det er indsatsen værd. Vi har i den forbindelse f.eks. også opnået et bedre energimærke. Formanden benyttede lejligheden til endnu engang at opfordre medlemmerne til at være opmærksomme på forbruget. Energiforbedringer gør det ikke alene. Vi skal alle være med til at nedsætte forbruget på vand og varme. Dette kan f.eks. gøres ved at få udskiftet gamle toiletter med nye mere vandbesparende modeller. Ligeledes kan store gamle radiatorer udskiftes til mindre, mere energivenlige og pænere modeller. Formanden er behjælpelig med koordinering af projekter og håndværkere i forbindelse med bl.a. udskiftning af radiatorer og andre renoveringsopgaver. Bestyrelsens er, i form af den fremlagte vedligeholdelsesplan, meget fokuseret på energiforbedringer af bygningernes klimaskærme frem for f.eks. flere vand/varme målere, som kun i mindre grad vil kunne reducere forbruget. For at få et bedre vurderingsgrundlag er der bestilt en termografering af bygningerne, som vil afsløre klimaskærmenes, eventuelle, utætheder og områder med dårligt isolering. Der medfølger 1

2 en rapport som vil pege på indsatsområder hvor man skal have fokus i forbindelse med fremtidige energirigtige renoveringer. Vedr. energi og ressource-forbrug. Der er igen i år en lille reduktion i vandforbruget i ejerforeningen. Det er glædeligt at det går i den rigtige retning. Besparelsen kan primært skyldes at flere ejere har skiftet gamle toiletter ud med nye mere vandbesparende modeller, samt at der er øget fokus på at bruge mindre vand. Ligeledes kan den våde sommer betyde at der ikke er blevet vandet så meget i kummerne i terrassehuset. Der er også en reduktion i forbruget på den fælles EL. Dette skyldes primært renoveringen af elevatorerne. Samtidig er mange elpærer udskiftet med energisparepærer. På varmen er der også tydelig reduktion. Dette er ikke kun fordi vinteren har været mildere end de tidligere år, for indregnes graddagetallene er der stadig en pæn reduktion i forbruget. Vi begynder at kunne se resultaterne af de energioptimerende renoveringer, herunder rude- og dørparti udskiftninger. Formanden konstaterede at der også er vedligeholdelses/forbedringsopgaver som ikke har været prioriteret i det forgangne år. Herunder overdækkede cykelstativer. Der foreligger et projekt med overdækkede cykelstativer, men det er konstateret at pladsen i cykel-områderne ikke er så dårlig endda, takket være viceværtens indsats med at stille ubrugte cykler i kælderen. Bestyrelsen har derfor prioriteret vedligeholdelsesopgaverne højere. Ligeledes ligger projektet med en gæstelejlighed stille, da det er en af de opgaver der kan tynge budgettet. Der er på nuværende tidspunkt heller ikke et klart overblik over hvordan en sådan ordning skal fungere og administreres. Der er fremtidige vedligeholdelsesopgaver som skal prioriteres de kommende år. Herunder elevatortårnene og belægningen mellem husene og på tilkørselsrampen mod øst. Disse projekter er med i vedligeholdelsesplanen. Af mindre opgaver kan nævnes rosenbedet ved opgang nr. 2, som trænger til nye planer og ny jord. Dette igangsættes snarest. Der er igen i år planlagt udskiftning af mange, ikke energiruder og punkterede termoruder samt et antal indgangsdøre og terrassedøre. I den forbindelse ansøges der i lighed med sidste år om tilskud til energiforbedringerne fra kommunen. Der er opnået tilsagn om tilskud, men der skal en del papirarbejde til at få beløbet i hus. Udskiftningerne deles i portioner hen over året. Der kommer information ud til de medlemmer der er omfattet af udskiftningerne. Det fremsendte driftsbudget lægger op til en stigning i bidraget, for at kunne udføre de planlagte forbedringer i vedligeholdelsesplanen. Energibudgettet er optimistisk, men set i lyset af de sidste års pæne besparelser samt de fortsatte energiforbedringer, mener bestyrelsen at det er realistisk. Der har i 4. kvartal 2011 været en del ejerskifter og dermed også lejlighedsrenoveringer. Det er rigtig positivt at der trods de svære tider på boligmarkedet stadig kan sælges lejligheder i Vestervang. Nogle af de gennemførte lejlighedsrenoveringer har desværre medført mange gener for naboerne. Flere af renoveringerne har været gør det selv renoveringer og/eller været dårligt planlagt. Det har medført lange perioder med støj og en del rod på de ved lejlighederne nærmest liggende fællesarealer. Det har ligeledes ved gør det selv renoveringerne forekommet renoveringsstøj i weekenderne og generelt udenfor normal arbejdstid. Dette har medført mange klager fra de berørte naboer. Bestyrelsen har derfor på opfordring fremlagt en opstramning af husorden til godkendelse på generalforsamlingen. Herunder en præcisering af at der er forskel på renoveringsstøj og kortvarigt støj fra boreværktøj i forbindelse med ophængning af billeder og hylder etc. Ligesom der præciseres på hvilke tidspunkter der må forekomme renoveringsstøj. Der pointeres også, at der naturligvis kun må anvendes autoriserede håndværkere indenfor de fag der kræver autorisation. Denne pointering er på baggrund af en forekommen fejl i forbindelse med el arbejde i en lejlighed under renovering. Det er ikke mindst i forhold til vores forsikringsselskab, som selvfølgelig ikke vil dække eventuelle følgeskader af uautoriseret arbejde. I visse tilfælde kan vi fremover blive nødsaget til at forlange at se autorisationsbeviser fra håndværkerne. Herefter gav formanden ordet videre til dirigenten, der efterlyste eventuelle spørgsmål eller kommentarer til formandens beretning fra de fremmødte medlemmer. Der var ingen spørgsmål. 2. Forelæggelse af årsregnskab m. revisorpåtegning til godkendelse. Revisor Peter Vinstrup Henriksen konstaterede først at regnskabet er underskrevet og godkendt af både bestyrelsen og af revisionsselskabet. Herefter gennemgik han årets regnskab, og gav uddybende forklaring til en del af posterne. Under resultatopgørelsen, som i øvrigt følger budgettet, 2

3 er der indført en nyt punkt, nemlig Energiforbedringstilskud. Overskuddet overføres til reservefonden/egenkapitalen. Herefter var der følgende kommentar/spørgsmål: Poul Lorentzen, lej. 753 Foreslog at energiforbedringstilskud sættes ind under de poster som tilskuddet er givet til. Herved vil der ikke forekomme de budgetoverskridelser på enkelte punkter som udlignes af tilskuddet. Rasmus Nielsen, lej. 872 Forespurgte om hvor mange operatører der er aftale med vedr. mobilantenner i forhold til den indtægt der er. Den af regnskabet oplyste indtægt er af en størrelse som man burde kunne opnå fra bare én operatør. Revisoren tilkendegav at det også var en mulighed at placere energiforbedringstilskuddet under de udgiftsposter der er givet tilskud til, men at det herved ville være mindre synligt hvor mange penge der reelt er anvendt til renoveringerne og opnået i tilskud. Formanden oplyste at der kun er én operatør med mobilantenner på taget. Vi kan hermed konstatere at indtægten nok er rimelig. Herefter var der følgende kommentar/spørgsmål: Poul Lorentzen, lej. 753 Tilkendegav at de faktiske beløb vedr. vedligeholdelse og tilskud ikke vil være skjult i regnskabet på den anden måde tallene vil kunne findes i noterne. Formanden konstaterede at når begge løsninger ifølge revisoren er korrekte, vil bestyrelsen overveje hvilken posteringsmodel der anvendes næste år. erne er taget til efterretning. Herefter blev driftsregnskabet og energiopgørelsen godkendt. 3. Forelæggelse af vedligeholdelsesplan for ejendommen til godkendelse. Formanden havde ingen yderligere kommentarer at knytte til den fremsendte plan og efterlyste eventuelle spørgsmål: Der var ingen spørgsmål fra forsamlingen. Vedligeholdelsesplanen blev godkendt. 4. Forslag. 5.1 Forslag 1, Kurt Scheel, lej. 311 Gennemførelse af skriftlig afstemning om installering af dørtelefonanlæg i opgangene. I forlængelse af fremsættelsen af forslaget ville Kurt Scheel knytte nogle kommentarer til sit forslag. Han berettede om 3 ubehagelige episoder indenfor de sidste 2 år, hvor, i det ene tilfælde, ukendte personer har forsøgt at sparke en hoveddør til deres lejlighed. I et andet tilfælde er det lykkes for personerne at komme ind i en mellemgang til en lejlighed. Det har skabt utryghed blandt beboerne i nr. 3. Beboerne i nr. 3 havde inden GF ønsket at få installeret et anlæg, og hvis der ved en afstemning ikke er flertal for installation ved alle indgange, ville ejerne af de 9 lejligheder i nr. 3 selv afholde installations og driftsomkostninger. Bestyrelsen havde, forud for GF., vedtaget at få et anlæg installeret i nr. 3. Anlægget var installeret lige før GF. Dirigenten valgte at gennemføre en afstemning om forslaget, og blev det vedtaget, skulle samme system opsættes ved de øvrige opgange. Hvis der på generalforsamlingen ikke var et flertal for forslaget, ville dette medføre en egenbetaling fra beboerne i nr. 3 for det opsatte anlæg. Anlægget blev monteret i nr. 3, og efter at systemet nu er justeret ind, er beboerne tilfredse med det. Kurt Scheel beretter at den låste dør giver en ekstra tryghed. Herefter efterlyste dirigenten eventuelle kommentarer eller spørgsmål til forslaget. 3

4 Erik Brøgger, lej. 201 Elin Kristiansen, lej. 772 Paul Ladehoff, lej. 825 Rigmor Åen, lej. 213 Poul Erik Nielsen, lej. 722 Ville gerne vide hvordan Post- og avisomdelere kommer ind i opgangene. Tilkendegav at dørtelefoner og videoovervågning ikke har den ønskede virkning. Elin henviste til kriminal programmer på tv som viser at ubudne gæster kommer ind alligevel Ønskede at vide hvordan man som beboer selv kommer ind i opgangen med det indførte system i nr. 3 Ønskede at vide hvordan indgangen til kælderen i terrassehuset skulle sikres. Hvad med de nederste lejligheder i Altangangshuset, de vil jo ikke være omfattet af ordningen? Formanden oplyste at posten og avisomdelere har modtaget nøgle til opgangen, for at kunne levere post, aviser og reklamer. Vedr. virkningen af dørtelefoner er der ingen tvivl om at hvis nogen vil ind i opgangen skal de nok komme det, så det er svært at sige hvor megen præventiv effekt det har. Beboere i opgangen skal bruge deres lejlighedsnøgle i systemet for at komme ind i opgangen. Dørene i kælderen er altid låste. Formanden oplyste dog at der på et tidspunkt har været indbrud i nogle kælderrum, men at nogen med stor sandsynlighed havde glem at låse kælderdøren på det tidspunkt der var nemlig ingen tegn på indbrud ved indgangsdørene til kælderen. Herefter var der supplerende kommentarer: Hanne Bach, lej. 846 Ønskede at vide hvordan der kunne skabes ordentlig udluftning i opgangene, hvis hoveddøren altid er lukket. Poul Lorentzen, lej. 753 Oplyste at distributionsfirmaerne ikke er glade for nøgler, men hellere ser koder eller brikker. Distributionsfirmaet er kun erstatningspligtig for selve nøglen, hvis den forsvinder. Kurt Scheel, lej. 311 Tilkendegav at han troede at Vestervang er den eneste bebyggelse inden for ringgaden uden dørtelefon. Poul Lorentzen, lej. 753 Oplyste at distributionsfirmaerne ikke bruger nøglebokse, da det tager for lang tid og det er et fagforeningsspørgsmål. Poul Lorentzen, lej. 753 Mener at udgiften til dørtelefoner under alle omstændigheder ligger hos ejerforeningen. Kleberg, lej. 743 Har stor forståelse for sikring af lejlighederne, men mener ikke dørtelefoner giver den ønskede tryghed. Poul Lorentzen, lej. 753 Tilkendegav at når udgifterne til dørtelefoner fremgår af regnskaberne, må det være ejerforeningen der skal betale. Hertil svarede Formanden, at udluftning af opgangene ikke vil være et problem. For det første er de enkelte døre til altangangene temmelig utætte, så der er altid en mængde naturlig ventilation, og for det andet vil man kunne åbne dørene ud til altangangene på alle de øvrige etager. Til spørgsmålet om hvorfor der ikke er indført et brik eller kode-system i stedet for nøgle svarede formanden at det var et spørgsmål om økonomi. Hvis der skal dørtelefon på alle indgangsdøre, må vi overveje om der skal investeres i f.eks. brik-system. Vedr. udgiften til installation af dørtelefoner tilkendegav dirigenten, advokat Carsten Henriksen, at han ikke var enig i, at det nødvendigvis er ejerforeningen der skal afholde udgiften. Hvis der ikke viser sig et flertal for indførelse af dørtelefoner i alle opgange, men en enkelte opgang ønsker at få et anlæg installeret i deres opgang, må det kunne installeres mod at de pågældende selv betaler. Når de pågældende ejere selv betaler vil det i regnskabet være en post hvor udgifter og indtægter udligner hinanden. Herefter påbegyndtes afstemningen. Da et enkelt medlem ønskede at afstemningen skulle være skriftlig, blev afstemningen udført på den måde. Resultatet blev følgende: Indførelse af dørtelefonanlæg i samtlige opgange(antal iht. fordelingstal): 275 for, 888 imod og 60 blanke. Forslaget blev dermed ikke vedtaget. 4

5 Forslaget om beboerne i de enkelte opgange må installere dørtelefonanlæg i deres opgang, hvis der er flertal for det, og mod medlemmerne egenbetaling, blev, med afstemning ved håndsoprækning, vedtaget. 5.2 Forslag 2, fremsat af bestyrelsen: Ændring af husorden. Forslaget var udsendt inden generalforsamlingen, og var yderligere uddybet i bestyrelsens skriftlige beretning. Formanden tilføjede at det var af nød at forslaget blev stillet, men vi kan ikke sidde de talrige klager fra beboerne overhørig, så derfor denne opstramning. Herefter var der følgende kommentarer til forslaget: Connie Thybo, lej. 762 Bjarne Jørgensen, lej. 874 Jan Kerstein, lej.854 Rasmus Nielsen, lej. 872 Tilkendegav at det ikke var rimeligt at der ikke må forekomme lidt støj udenfor normal arbejdstid. Så bliver det svært for f.eks. unge mennesker, der gerne selv vil renovere, at købe lejligheder i bebyggelsen. Mente at de havde fået en meget dårlig modtagelse af naboerne, som har klaget over støj fra renoveringen af deres lejlighed. Opfordrede derfor til at stemme imod forslaget. Tilkendegav at han havde oplevet megen støj fra renoveringer af tilstødende lejligheder, og opfordrede til at stemme for forslaget. Mente at hvis der ikke må istandsættes om aftenen og i weekenderne vil bebyggelsen kun blive for velhavende mennesker, og ikke unge som gerne selv vil istandsætte. Formanden tilkendegav at han havde fuld forståelse og sympati for synspunkterne, men flere af de renoveringer der har været foretaget i løbet af det sidste halve år har været både langvarige og meget støjende, derfor mener bestyrelsen at opstramningen er nødvendig. Herefter påbegyndtes afstemningen. Den foregik ved håndsoprækning, og der var et klart flertal for forslaget, som dermed blev vedtaget. 5.3 og 5.4 Forslag 3 og 4, stillet af henholdsvis lej. 874, Tove Mose og Bjarne Jørgensen, samt af lej. 872, Nina Kvindal og Rasmus Nielsen. Dirigenten foreslog at de to forslag blev behandlet samlet, idet et delforslag i forslag 3 var identisk med forslag 4. Dette blev accepteret af forslagsstillerne. Herefter blev der efterlyst eventuelle uddybende kommentarer fra forslagsstillerne om deres forslag. 874 havde ikke umiddelbart nogle kommentarer. Forslagsstiller, Nina Kvindal, lej. 872 supplerede med at det var tanken med deres forslag at det skulle være op til den enkelte lejlighedsejer om man ønskede helt eller delvist at nedtage de lodrette trælameller på altanen eller bevare dem. Rasmus Nielsen supplerede med at det efter hans mening ikke ville ændre facaden. Dirigenten konstaterede at der ved alle tre delforslag i de to fremsatte forslag er tale om en større ændring, som i henhold til ejerforeningens vedtægter kræver 2/3 flertal for at blive vedtaget. Dette er både i antal af lejligheder og fordelingstal. I forhold til fordelingstal var der på generalforsamlingen inklusiv modtagne fuldmagter repræsenteret lidt mere end 2/3, men i forhold til antal lejligheder er der ikke repræsenteret nok til eventuelt at vedtage de fremsatte forslag. En vedtagelse af et af de fremsatte forslag vil derfor ikke kunne foretages på denne generalforsamling, men vil kræve at der enten afholdes en ekstraordinær generalforsamling eller en skriftlig afstemning. Herefter blev ordet givet videre til kommentarer fra forsamlingen. Nina Kvindal, lej. 872 Ønskede at vide om trælamellerne på altanen er fællesområde, og dermed et anliggende for ejerforeningen. 5

6 Svend Bech Kristensen, lej. 742 Ingelise Funk, lej. 722 Lars Kirkegaard, lej. 222 Robert Mogensen, lej. 822 Opfordrede til at alle skulle tænke på helheden af bebyggelsens udseende, og på arkitekterne, Friis & Moltkes tanker og idéer med facaderne. Han opfordrede derfor forsamlingen til at stemme imod forslagene. Konstaterede at der er udskiftet trælameller tidligere Oplyste at bebyggelsen efter hans mening er fantastisk i både udseende og beliggenhed. Han ønskede, hvis der var flertal for forslagene, at arbejde for en fredning af byggeriet, og opfordrede derfor til at stemme imod de fremsatte forslag. Tilkendegav at han synes der overordnet er 4 ting som gør Vestervang til noget andet end et tarveligt betonbyggeri. De 4 ting er beliggenheden, som er fantastisk for Vestervang. Det er arkitekturen, som også er fantastisk og som burde fredes. Det er bestyrelsens gode vedligeholdelses planer og den gode handelsøkonomi ved salg af lejlighederne. Han opfordrede derfor til at stemme mod forslagene. Lisbeth Ladehoff, lej. 825 Oplyste at trælamellerne på altanerne tjener mange gode formål f.eks. at gemme tørresnore med tøj. Hun opfordrede derfor til at bevare dem. Nina Kvindal, lej. 872 Nina Mogensen, lej. 822 Bjarne Jørgensen, lej. 874 Tilkendegav at bebyggelsen i forvejen har f.eks. markiser i forskellige farver, derfor ville det ikke gøre nogen forskel at der ikke var trælameller ved alle altaner. Tilkendegav at der var en mening fra arkitekternes side med lamellerne i facaden. De sidder i et helt bestemt mønster, som vil være synd at bryde. Hun opfordrede derfor til at stemme imod forslagene. Ønskede at få oplyst om lejlighedsejere som har udskiftet oplukkelige lemme med oplukkelige vinduer med glas har fået lov til dette af ejerforeningen. Formanden besvarede de stillede spørgsmål og tilkendegav at trælamellerne, og i øvrigt også altanerne, ifølge vedtægterne er at betragte som fællesområde. Det er derfor også ejerforeningen der forestår vedligeholdelse og bestemmer om de evt. må nedtages. Trælamellerne har i øvrigt også flere funktioner, ud over at de er med til at skabe relief og dynamik i facadekompositionen. Trælamellerne fungerer som afskærmning til naboerne. Vedr. markiser er der retningslinier for placering og farver. Når der alligevel findes én markise i bebyggelsen der afviger i farven er det fordi de er opsat inden disse retningslinier blev udfærdiget. Formanden oplyste at det er korrekt at der gives tilladelse til at udskifte oplukkelige lemme i facaderne med oplukkelige vinduer. Der gives i disse tilfælde en skriftlig tilladelse (godkendt af bygningsdirektoratet), der indeholder en række krav til vinduernes udseende og funktion. Disse tilladelser er givet ud fra nøje overvejelser om facadens udseende og for at imødekomme mere lys i lejlighederne og bedre isolering af facaderne. Herefter var der endnu en kommentar: Nina Kvindal, lej. 872 Kommetar Tilkendegav at hun ikke kunne følge bestyrelsens snak om hensynet til facadeudtrykket, når der er planer om at udskifte de farvede indgangsdøre til lejlighederne med nye i andre farver, og når nogen også har fået indgangsdøre med glas. Hertil svarede formanden at der måtte være tale om en stor misforståelse. Der er planer om at udskifte de farvede indgangsdøre, men de nye døre får naturligvis den samme farve som de nuværende. Vedr. glasdøre, så har de toetagers lejligheder altid haft glasdøre, og dette bliver der ikke ændret på. Herefter blev der foretaget afstemning om de tre punkter. Resultatet blev som følgende (opgjort efter fordelingstal): 6

7 Delforslag 1: Udskiftning af alle lukkede felter i sydfacaden med glas: 250 for, 1038 imod, 30 blanke Delforslag 2: Mulighed for at fjerne de lodrette trælameller på altanerne: 119 for, 1065 imod, 18 blanke Delforslag 3: At udskifte nogle af de faste, lukkede partier i nordfacaden med glas: 194 for, 1026 imod, 0 blanke. Med et meget klart resultat blev ingen af de tre forslag vedtaget. 6. a. Forelæggelse af fælles driftsbidragssats og budget for 2012 til godkendelse b. Forelæggelse af fælles energibidragssats og budget for 2012 til godkendelse (energibidragssatsen er a conto sats) Formanden havde ikke yderligere kommentarer til det udsendte materiale. Drifts- og energibudget blev godkendt uden spørgsmål eller kommentarer fra de fremmødte. 7. Valg af formand. På valg er Jørgen Leth.(modtager genvalg) Der var ikke andre kandidater til posten, og Jørgen Leth blev genvalgt med akklamation 8. Valg af to bestyrelsesmedlemmer: På valg er Casper Meldgaard og Tom Pilgaard Der var ikke yderligere kandidater til posterne. Casper Meldgaard, lej. 863 blev genvalgt Tom Pilgaard, lej. 862 blev genvalgt. 9. Valg af to suppleanter: Bestyrelsen foreslog: 1. suppleant Lars Kirkegaard, lej suppleant Svend Bech Christensen, lej. 743 Begge suppleanter blev valgt. 10. Valg af revisor. Genvalg af revisionsfirmaet A P Revision. 11. Eventuelt. Der var følgende kommetarer til punktet eventuelt: Niels Bo Rasmussen, lejl 861 Lilian Lang, lej. 754 Opfordrede medlemmerne i ejerforeningen at blive medlem af den nye forening: Botanisk haves venner, som er et resultat af Århus kommunes fyring af et antal gartnere og planer om at nedlægge bl.a. rosenbedet og stenbedet i Botanisk have. Det koster 50 kr. om året, og man behøver ikke aktivt at hjælpe med at passe haverne, men man er velkommen til at deltage. Opfordrede til at benytte de muligheder og tilbud der er i lokalcenter Vestervang Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen, og takkede for god ro og orden. Formanden havde følgende afsluttende kommentarer: 7

8 Formanden takkede for genvalget. Han videregav herefter en anmodning fra viceværten, som opfordrer medlemmerne til at læse de opslag der er om affaldshåndtering. Der er desværre flere, som ikke sorterer korrekt, og det giver stort og unødvendigt ekstraarbejde til viceværten. Husk gode knuder på poserne, så de ikke går op. Også en generel opfordring til at læse opslag på tavlerne f.eks. i forbindelse med reparationerne af asfaltbelægningen på parkeringspladsen. Her var der adskillige biler som ikke var fjernet trods opslag flere dage i forvejen. Herefter læste formanden nogle få punkter op fra det materiale han havde modtaget fra det medlem, som har boet i bebyggelsen siden opførelsen. Her fremgik det bl.a. at en to-etagers lejlighed på 142m² kostede ,-kr. og en garage ,-kr. Det var meget dyrt i datidens økonomi, så ikke så underligt at lejlighederne var lidt svære at sælge. Man valgte da at der ikke skulle betales fællesudgifter i 1971, for at sætte lidt gang i salget. Formanden takkede revisoren for fremlægning af regnskabet, og dirigenten for god ledelse af slagets gang. Til sidst takkede formanden medlemmerne for en god aften. Generalforsamlingen kunne afsluttes kl Casper Meldgaard Carsten Henriksen Jørgen Leth Referent Dirigent Formand 8

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Aarhus maj 2014 REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag d. 10. april 2014, kl.18:30 i Café Hacks lokaler. 34 tilmeldte

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården.

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. År 2011 tirsdag den 28. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling for A/B Garvergården i ejendommens gård. Mødt var 19 andelshavere heraf

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at beretningen var taget til efterretning af forsamlingen.

Dirigenten konstaterede, at beretningen var taget til efterretning af forsamlingen. PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År 2015 den 22. april, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Herefter gav Birthe Qasem en præsentation af afdelingsbestyrelsen, de tilstedeværende ejendomsfunktionærer og repræsentanter fra fsb.

Herefter gav Birthe Qasem en præsentation af afdelingsbestyrelsen, de tilstedeværende ejendomsfunktionærer og repræsentanter fra fsb. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-60 Rymarksvænget Dato 22. maj 2014 Sted RyAC s sal, Rymarksvej 13, 2900 Hellerup Deltagere Fra afdelingen 28 lejemål var repræsenteret Fra fsb: Birthe Qasem,

Læs mere

A/B Bergthora. Rasmus Strange Petersen aflagde bestyrelsens beretning. Denne vedlægges nærværende referat som bilag 5.

A/B Bergthora. Rasmus Strange Petersen aflagde bestyrelsens beretning. Denne vedlægges nærværende referat som bilag 5. A/B Bergthora År 2015, mandag den 27. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bergthora i Islands Brygges Kulturhus, Islands Brygge 18, 2300 København S. Tilstede på

Læs mere

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund.

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund. 1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 1-838 /mkr Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. År 2014, tirsdag den 18. november,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen: Onsdag den 8. april 2015 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Toftevang. Generalforsamlingen blev afholdt i Hotel Scandic Eremitage, Klampenborgvej 230, Kgs. Lyngby. Dagsorden for generalforsamlingen:

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 15

Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 15 Sted: Festsalen, Treschowsgade 2 Dato: Den 27. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 47 beboere samt bestyrelsen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen ved at takke de fremmødte for den udviste interesse.

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2011 og budgettet for 2012. 5. Valg af et bestyrelsesmedlem: Pia Lindinger er på valg modtager genvalg

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2011 og budgettet for 2012. 5. Valg af et bestyrelsesmedlem: Pia Lindinger er på valg modtager genvalg Grundejerforeningen Schoutgården Referat af ordinær generalforsamling 29. marts 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Hollænderhallens mødelokaler Referent: Bodil Tersbøl 11. april 2012 Dagsorden: 1.

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T

M Ø D E R E F E R A T Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 Valbyparken M Ø D E R E F E R A T År 2011, den 27. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen VALBYPARKEN

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Side 1 af 12 Generalforsamlingsreferat År 2013, onsdag den 22. maj kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Vigerslev Engpark. Til stede på generalforsamlingen var repræsentanter

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: 30 1. Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 Dato og tid: Onsdag den 14. april 2004 kl. 18 30-21 00 Sted: Navernes lokale Ingerslevsgade 108, kld. tv 1705 København

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere