Arbejdsmarkedsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmarkedsudvalget"

Transkript

1 REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:55 Afbud: Fraværende: Morten Finnemann forlod mødet kl efter behandling af pkt. 222 Bemærkninger: Socialfaglig konsulent Jens Poulsen deltog i behandlingen af pkt. 216 og konsulent Mads Helmer-Hansen af pkt. 222

2 Arbejdsmarkedsudvalget, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 216. Udvikling af regres-modul til Workbase Jobcenter Godkendelse af sagsbehandlingsfrister Fordeling af flygtninge i regionen i Decisionsskrivelser på integrationsområdet Resultatrevision for Bemærkninger til revisionsberetningen for ydelser indenfor Beskæftigelsesministeriets område Budgetkontrol Orientering og spørgsmål fra medlemmerne Orientering fra forvaltningen Eventuelt Afgørelse fra Statsforvaltningen Syddanmark

3 Arbejdsmarkedsudvalget, Side Udvikling af regres-modul til Workbase Jobcenter DIJEPO / 07/26594 Sagsfremstilling Der er behov for at synliggøre, systematisere og standardisere vores arbejde med regres med henblik på at sikre en fortsat høj driftsikkerhed i arbejdet. Derudover vil vi gerne have en endnu større opmærksomhed på regressager i vores arbejde med sygedagpengesagerne og arbejde med det systematisk, så vi sikrer, at vi finder de sager, hvor vi har mulighed for at indhente regres. Der har derfor været nogle indledende drøftelse med Medialogic om udviklingen af et regres-modul til Workbase Jobcenter. Udviklingen af modulet vil består af 5 hovedområder: Sagsoverblikket, Kommunikationen, Opfølgningsopgaven, Stop af sagen og Rapportdelen. Dertil kommer skrivning af en socialfaglig vejledning. Sagsoverblikket er udvikling af de data sagen skal generes med, f.eks. startdato, slutdato, status, afsendt, skadedato, skadestype osv. Det er de oplysninger som skal give overblik over sagen. Kommunikation er udvikling af hvordan der skal gives besked om regres. F.eks. hvornår skal der tages stilling til regres, hvordan kan der gives besked. Opfølgningsopgaven er udviklingen af hvordan der skal følges op, udsendelse af krav, modtagelse af krav og vurdering af regres. Stop af sagen er udviklingen af afslutningsårsager f.eks. Regres ikke mulig, Ikke mere regres og skadelidte vil ikke medvirke osv. Rapportdelen er udvikling af de data vi ønsker at hente efterfølgende. Eksempelvis vil der i regres-modulet indgå, at man i alle sygedagpengesager der oprettes i Workbase skal tages stilling til mulighederne for regres ved første opfølgning. På den måde sikrer vi en høj opmærksomhed på regressagerne, samt får sagerne gennemgået systematisk. Det vurderes at vi med et regresmodul i Workbase kan finde ca. 60 sager mere om året, hvilket vil give en merindtægt mellem ,- kr ,- kr. om året. Økonomiske forhold Regres-modulet er et tilkøb til Workbase Jobcenter. Vi har fra Medialogic fået et tilbud om at få udviklet og købe regresmodulet for et engangsbeløb på ,- kr., samt en løbende driftsomkostning på 75 øre pr. borger pr. år, svarende til ,- kr. i årlig drift.

4 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 286 Dertil kommer en aftale om at vi vil modtage 25 % af salgsbeløbet, hvis det lykkes Medialogic at sælge regres-modulet videre til andre kommuner. De 25 % af salgsbeløbet kan ikke udbetales men bruges til videre udvikling af f.eks. guide til enkeltydelser. Den endelige kontrakt foreligger ikke endnu. Midlerne til udviklingen og driften af regres-modulet tages kr. fra IT-budgettet på konto 6.51 samt kr. finansieres ved merindtægter på regres. Personalemæssige forhold Det vurderes, at Haderslev Kommune skal bruge ca. 100 timer medarbejdertimer på at indgå i udviklingsarbejdet og teste modulet. Derudover vil der være en introduktion af regres-modulet til medarbejderne, hvilket vurderes til ca. 25 timer. Juridiske aspekter Inden en kontrakt med Medialogic indgås skal den gennemgås at den juridiske konsulent. Procedure Proceduren er, at sagsfremstillingen behandles i chefgruppen. Derefter afholdes det sidste faglig med Medialogic, for at afklare og fastlægge regresmodulets endelig indhold. Kontrakten gennemgås juridisk og sagen sendes til behandling i Arbejdsmarkedsudvalget. Modulet programmeres, testes og tilpasses. Regresmodulet godkendes og tages i brug. Modulet forventes, at kunne tages i brug i starten af 4. kvartal. Tovholder/informationsansvarlig Jens Poulsen er tovholder. Orla Haastrup er sparringspartner og sikre brugervenligheden og det faglige. Indstilling Arbejdsmarkedsservice indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget godkender udviklingen af et regresmodul til Workbase Jobcenter til en pris af kr. og en årlig drift på kr. der foretages en budgetmæssig omplacering fra regres kontoen til IT konto på kr i indeværende år.

5 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 287 Godkendt 217. Godkendelse af sagsbehandlingsfrister DIPELE / 08/25462 Sagsfremstilling Sammenlægningsudvalget for Ny Haderslev Kommune godkendte i december 2006 de nuværende sagsbehandlingsfrister indenfor det sociale område, jf. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 3, stk. 2. Sammenlægningsudvalget besluttede samtidig at de fastsatte frister skulle revurderes i første halvår af Der er ingen lovbestemte rammer for, hvorledes fristerne skal fastlægges, men det fremgår af vejledningen til retssikkerhedsloven, at fristen skal afspejle den tid, som % af sagerne behandles indenfor. Herudover er der i særlovgivningen enkelte lovbestemte frister, f.eks. ansøgning om førtidspension, hvor der skal være truffet en afgørelse senest 3 måneder efter at sagen er rejst. Arbejdsmarkedsservice har på den baggrund revurderet de frister, der er fastsat indenfor Arbejdsmarkedsservice, og har ikke fundet grund til at ændre de gældende frister, da de i høj grad afspejler den reelle sagsbehandlingstid, dog med en mindre margin, således at det i spidsbelastede perioder stadig er muligt at overholde sagsbehandlingsfristerne. Arbejdsmarkedsservice finder, at det vil være hensigtsmæssigt, at de fastsatte frister revurderes i løbet af første halvår af På dette tidspunkt har der været afholdt kommunal valg og det vil være naturligt at det kommende arbejdsmarkedsudvalg tager stilling til, hvilke frister, der fremover skal være gældende. Økonomiske forhold Indstillingen medfører ingen økonomiske konsekvenser. Personalemæssige forhold Indstillingen medfører ingen personalemæssige forhold. Juridiske aspekter Med godkendelse af sagsbehandlingsfrister sikrer vi fortsat overholdelse af Retssikkerhedslovens 3, stk. 2. Procedure Det følger af Retssikkerhedsloven, at de fastsatte frister skal

6 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 288 offentliggøres. Efter behandling i Arbejdsmarkedsudvalget vil fristerne blive offentliggjort på kommunens hjemmeside. Bilag Sagsbehandlingsfrister for Arbejdsmarkedsfrister (505510) Indstilling Arbejdsmarkedsservice indstiller overfor Arbejdsmarkedsudvalget, at de foreslåede sagsbehandlingsfrister godkendes, der foretages revurdering i første halvår af Godkendt 218. Fordeling af flygtninge i regionen i 2009 DIKINO / 08/25819 Sagsfremstilling Kommunerne i Region Syd skal i september indgå en aftale om fordeling af flygtninge i regionen i Hvis kommunerne ikke indgår en sådan aftale, vil Udlændingeservice den 10. september 2008 fastsætte fordelingen i regionen. Det fremsendte fordelingsforslag fra Kommunekontaktrådet er baseret på de deltagende kommuners nuværende andel af flygtninge/indvandrere. Fordelingsmodellen svarer til den, som Udlændingeservice vil bringe i anvendelse, hvis der ikke opnås enighed regionalt. Region Syd skal i alt modtage 281 flygtninge. I forslaget til fordeling skal Haderslev Kommune i 2009 modtage 18 flygtninge, børn som voksne. Det er to færre end i Tallet vil kunne ændres i både nedad og opadgående retning (dog maksimalt med et udsving på 50%), hvis landstallet ændres. Bilag Aftale om fordeling af flygtninge 2009 (506071) Fordeling af flygtninge 2009 (506067)

7 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 289 Indstilling Arbejdsmarkedsservice indstiller, at aftalen godkendes og videresendes til godkendelse i Byrådet samt til orientering i Integrationsrådet. Godkendt 219. Decisionsskrivelser på integrationsområdet 2006 DIPELE / 08/26130 Sagsfremstilling Arbejdsmarkedsservice har modtaget decisionsskrivelser på integrationsområdet for hhv. Gram, Vojens, Haderslev, Nr. Rangstrup og Christiansfeld kommuner for regnskabsåret Der er i Christiansfeld Kommune konstateret en enkeltstående væsentlig fejl omkring manglende rettidig opfølgning. Fejlen er dog ikke systematisk og er berigtiget, ligesom kommunalbestyrelsen har sikret, at den type fejl ikke opstår fremover. Ministeriet har herudover ingen bemærkninger til kommunernes revisionsberetninger, og de godkendes uden yderligere bemærkninger. Økonomiske forhold Indstillingen medfører ingen økonomiske konsekvenser. Personalemæssige forhold Indstillingen medfører ingen personalemæssige konsekvenser. Juridiske aspekter Indstillingen medfører ingen juridiske konsekvenser. Bilag Decisionsskrivelse Vojens (506203) Decisionsskrivelse Nørre-Rangstrup (506202) Decisionsskrivelse Haderslev (506201) Decisionsskrivelse Gram (506200) decisionsskrivelser vedr. revisionsberetningerne for Christiansfeld (506199)

8 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 290 Indstilling Arbejdsmarkedsservice indstiller over for Arbejdsmarkedsudvalget, at orienteringen tages til efterretning. Godkendt 220. Resultatrevision for 2007 DIJEST / Sagsfremstilling De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en resultatrevision. Resultatrevisionen viser resultater og effekter af den samlede beskæftigelsesindsats i jobcentret og indsatsen fordelt på stat og kommune. Resultatrevisionen skal første gang udarbejdes i 2008 for indsatsåret De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret har udarbejdet resultatrevision for LBR skal afgive høringssvar inden den 22. maj Hvorefter resultatrevisionen sendes til godkendelse i Arbejdsmarkedsudvalget den 2. juni Bilag Resultatrevision 2007 (503418) Indstilling Der indstilles, at LBR tager udkast til resultatrevisionen for 2007 til efterretning og afgiver skriftligt høringssvar senest den 22. maj Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den Godkendt. Sagsfremstilling Resultatrevision 2007 har været til høring i LBR og de har ikke haft anledning til at afgive bemærkninger til resultatrevisionen. Byrådet, herunder Arbejdsmarkedsudvalget skal nu endelig godkende resultatrevisionen for 2007.

9 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 291 Indstilling Der indstilles, at Resultatrevision 2007 godkendes. Godkendt 221. Bemærkninger til revisionsberetningen for ydelser indenfor Beskæftigelsesministeriets område DICAAX / 07/8379 Sagsfremstilling Arbejdsmarkedsudvalget behandlede d. 17. september 2007 revisionsbemærkningerne for regnskabsåret De blev efter godkendelse i udvalget videresendt til Økonomiudvalg og Byrådet og blev fremsendt til Beskæftigelsesministeriet d. 26. oktober Arbejdsmarkedsservice kom i den forbindelse med følgende bemærkning for så vidt angår gl. Haderslev Kommune: "Der er i forbindelse med den afsluttende revision af socialregnskabet konstateret manglende afstemning af udbetalingssystemet KMD-Aktivs udvisende med bogføringen for Den manglende afstemning skyldes primært, at sidste kørsel ultimo 2006 i KMD-Aktiv, fejlagtigt blev bogført i det nye regnskabsår i den nye kommune. Dette har besværliggjort afstemningsopgaven idet alle poster fra de tre gamle kommuner efterfølgende manuelt skulle omkonteres. KMD har ikke fundet det muligt, at afhjælpe problemet. Der er i forbindelse med den afsluttende drøftelse med revisionen oplyst, at opgaven er iværksat. Arbejdsmarkedsservice har til både revisionen og Arbejdsmarkedsudvalget oplyst, at opgaven stort set er løst på nær et par differencer der afventer afklaring. Det skal dog noteres, at samme forhold har gjort sig gældende i både Gram og Vojens uden, at dette har givet anledning til revisionsbemærkninger." Haderslev Kommune har d. 16. maj 2008 modtaget skrivelser fra Arbejdsdirektoratet, hvor det kritiseres, at afstemningen endnu ikke er afsluttet, og beder på den baggrund om en erklæring for at dette er sket. Fristen er d. 16. juni Arbejdsmarkedsservice kan oplyse, at der er sket afstemning for Haderslev Kommune for regnskabsåret 2006, men grundet forskellige

10 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 292 forhold, er der en difference. Dette kan bl.a. skyldes, at der grundet en fejl i fremsendelsen af data fra KMD, hvor alle posteringer for de tidligere kommuner var opgjort samlet, efterfølgende manuelt skulle omposteres, hvilket kan have betydet, at der er sket nogle fejlposteringer. Da der imidlertid ikke er sket en afstemning for Vojens Kommune for samme år, kan det ikke på nuværende tidspunkt vurderes, om differencen for Haderslev Kommune skyldes en tilsvarende difference i Vojens Kommune. Herudover bemærker Arbejdsdirektoratet i forhold til Gram Kommune, at der er konstateret nogle fejl og mangler indenfor rettidigheden. Direktoratet ønsker en redegørelse for hvilke initiativer, der er iværksat for at reducere væsentlige fejl fremadrettet. Det er Arbejdsmarkedsservice s vurdering, at der allerede er iværksat forskellige initiativer, der skal sikre dette, bl.a. brugen af WorkBase, den generelle fokusering på rettidigheden, der kan været i chefgruppen samt den generelle undervisning, der har været iværksat i Arbejdsmarkedsservice. Økonomiske forhold Det skønnes, at den afvigende difference er i størrelsesordenen kr. Manglende korrekt kontering kan betyde, at der ikke kan udbetales statsrefusion. Arbejdsdirektoratet har ikke oplyst hvorvidt dette kan blive en konsekvens af ovenstående. Det vil i givet fald ikke dreje sig om det fulde beløb, men alene refusionen heraf. Personalemæssige forhold Det vurderes, at det vil tage 2 fuldtidsnormeringer i en uge at foretage afstemning af årsregnskabet for Vojens Kommune for regnskabsåret 2006, i alt ca. 74 timer. Juridiske aspekter Med de tiltag, der er skitseret i sagsfremstillingen vurderes det, at Haderslev Kommune opfylder de lovmæssige bestemmelser på området. Tovholder/informationsansvarlig Pernille Svindt Lentfer Bilag bemærkninger til revisionsberetning - Vojens Kommune (506632) bemærkninger til revisionsberetning - Gram Kommune (506625) bemærkninger til revisionsberetning - Haderslev Kommune (506622) Besvarelse til Beskæftigelsesministeriet vedr. revisionsbemærkninger (506233) besvarelse til Beskæftigelsesministeriets bemærkninger omkring Gram Kommune (506207)

11 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 293 Indstilling Arbejdsmarkedsservice indstiller overfor Arbejdsmarkedsudvalget, at vedlagte svarskrivelser godkendes til afsendelse til Beskæftigelsesministeriet beretningerne i øvrigt tages til efterretning for fremtidig iagttagelse. Godkendt 222. Budgetkontrol 2008 DIMAHH / 08/25312 Sagsfremstilling Der er i forbindelse med budget 2008 foretaget en gennemgribende budgetopfølgning for at se hvorvidt ressourcerne bruges efter budgettet eller om der skal ske ændringer af fordelingen og forbruget af ressourcer. Dette skal udover budgetændringer, være grundlag for at se på den fremadrettede økonomi i Arbejdsmarkedsservice. Der har indenfor arbejdsmarkedsområdet været meget gunstige konjunkturer, hvilket kan ses på udgiften til overførsler til borgere i form af kontanthjælp, sygedagpenge og lignende. Dermed har der været en overbudgettering der giver mulighed for en mindreudgift på 37 millioner. Denne udvikling kan forventes at aftage gennem resten af 2008 og fremad. Der er i Arbejdsmarkedsservice brug for at den enkelte leder får større økonomisk ansvarlighed. Dette gør at der er brug for at foretage væsentlige budgettilpasninger. Dette skal på sigt være medvirkende til en bedre omkostningsstyring af midlerne indenfor servicerammen. Det kan konstateres at der er et forventet overforbrug i forhold til det budgetterede på 36,979 millioner kroner. Dette forbrug er nødvendigt i 2008 for at sikre en stabil drift i resten af året. Dette skyldes primært store uregelmæssigheder på: Lønforbruget Ufinansierede projekter Parkerede økonomiske udfordringer der ikke er forholdt sig til Enkelt bevillinger uden styring Overførsel af sidste års driftsresultat Der er eksempelvis en institution, hvor der for tidligere år er et overforbrug på 2 millioner kroner, samtidig med at der tidligere har været et stort underskud. Der findes andre steder hvor der ikke er sammenhæng mellem den godkendte normering/lønsum og det faktiske forbrug af lønkroner. Projektet fokus på fravær og Kvinde projektet er begge steder hvor der ikke har været finansiering bag igangsættelse af projekter. Der findes et eksempel, hvor man har parkeret en lønudgift på 6,2 mil. uden at tage stilling til hvor beløbet skulle finansieres fra. Der er konstateret et betydeligt overført underskud, der nu skal finansieres for at skabe en fremadrettet fornuftig styring af driften.

12 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 294 Dette betyder, at nogle af de afdelinger, der over tid har optjent et overskud fratages dette samtidig med at nogle tilskrives et underskud. Økonomiske forhold Mindreudgift / Merudgift/ Bilag Sted nr. Sted: merindtægt mindreindtægt Arbejdsmarkedsservice Jobcenter fællesadministration Stab og administration Dokumentation og analyse Jobcenter Fastholdelse og Virksomhedskont Jobcenter Sygedagpenge/soc. Jobteam Jobcenter Integration og Jobteam Zonen Stedet Kvindeprojektet Oasen Sprogcentret Integration fællesudgifter Verdande Det grønne sjak Ydelseskontoret Fokus på Fravær Jobcenter Fleksjobpuljen Hospice Sønderjylland Projekt Skov & Natur xxx Statsrefusion af driftsudgifter i f.m. aktivering Tingvejen 1, Vojens Tingvejen 2, Vojens Jobværkstedet i Gram Servicegruppen Reva EGU EGU - Plus xxx Haderslev Produktionsskole xxx Fællesområdet Provotiv Arbejdsmarkedsskolen Fællesområdet Statsrefusion Integrationsområdet Udligning af overførselsbeløb fra 2007 til I alt Overførselsindkomsterne Mindreudgift

13 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 295 Personalemæssige forhold Da der er tale om store økonomiske ændringer vil det ikke kunne udelukkes at der skal ske reduktioner i personaleomkostningerne fremadrettet. Procedure Det må på nuværende tidspunkt ses som bydende nødvendigt at der foretage en grundig budget kontrol givet den nuværende økonomiske situation i arbejdsmarkeds service. Tovholder/informationsansvarlig Helge Gellert Bilag Verdande - årsagsforklaring (505450) Fastholdelse og virksomhedskontakt (505503) Sygedagpenge og det sociale Jobteam (505495) Sprogcentret - årsagsforklaring (505449) Oasen - Årsagsforklaring (505452) Det Grønne Sjak - årsagsforklaring (505451) Statsrefusion på Integrationsområdet - Årsagsforklaring (505453) NYT NYT arbejdsmarked fælles (506494) Hospice Sønderjylland BK 2008 (506672) integration (505504) Fleksjobpuljen BK 2008 (506549) Jobcenter BK 2008 (505723) Fokus på fravær BK 2008 (505624) Stedet - Årsagsforklaringer. (505437) Zonen - Årsagsforklaringer (505439) Overførs. fra 2007 til 2008 AM-Udvalget (507030) NYT Nyt Jobcenter fælles (506517) NYT NYT Ydelseskontoret (506193) Integration fælles området - årsagsforklaring (505448) NYT MYT Stab og adm (506532) NYT NYT Dokumentation og analyse (506195) Haderslev Arbejdsmarkedsskole - endelig (516308) Fællesområde endelig (507022) Tingvej nr. 1 - endelig (506665) Projekt Skov & Natur - endelig (515940) Statsrefusuion driftsudgifter - endelig (506771) Projekt PROVOTIV - endelig (506711) Tingvej 2 - endelig (506645) EGU-PLUS - endelig (506518)

14 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 296 Servicegruppen - endelig (506716) Jobværksted Gram - endelig (506594) REVA - endelig (506513) EGU - endelig (506486) Haderslev Produktionsskole - endelig (506472) dokument om overførselsindkomster (515626) Indstilling Arbejdsmarkedsservice indstiller, at budgetopfølgningen godkendes, hvilket blandt andet indebærer af en del af netto mindreforbruget fra overførselsindkomsterne bruges til finansiering af store dele af merforbruget henhørende til servicerammen samt det overførte underskud den netto kommunale mindreudgift på kr. tilføres kassebeholdningen Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling vil foreligge til Økonomiudvalgets møde. Godkendt med bemærkning om, at Udvalget anbefaler et ansættelsesstop, administreret af direktøren 223. Orientering og spørgsmål fra medlemmerne DILONO / 08/915 Fraværende: Morten Finnemann Orientering fra forvaltningen DILONO / 08/915

15 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 297 Fraværende: Morten Finnemann Orientering vedr. retssag Orientering om udvidelsen af arbejdsgiverperioden på sygedagpengeområdet 225. Eventuelt DILONO / 08/915 Fraværende: Morten Finnemann Ekstraordinært udvalgsmøde den kl Afbud fra Rita Juhl og Tonny Thomsen. LUKKET DAGSORDEN 226. Afgørelse fra Statsforvaltningen Syddanmark

16 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 298 Underskriftsside Finn Lykkeskov Rita Juhl Morten Finnemann Allan Emiliussen Tonny Thomsen Jan Christensen Irene Høgh Helge Gellert

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 04-05-2009 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Morten Finnemann

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 21-09-2009 Mødested: Mødelokale 3-Æ-14, Østergade 48 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Helge Gellert Fraværende: Allan Emiliussen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 07-05-2007 Mødested: Nørregade 41,1 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget, 07-05-2007

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 01-10-2007 Mødested: Kløvervænget 26, mødelokale 1 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:45 Afbud: Rita Juhl Fraværende: Tonny Thomsen deltog

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 16-03-2009 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Ingen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 17-09-2007 Mødested: REVA Haderslev Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Afbud: Tonny Thomsen, Jan Christensen, Irene Høgh Fraværende:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 15-01-2007 Mødested: Kløvervænget 26, Kantinen Starttidspunkt: Kl. 16:15 Sluttidspunkt: Kl. 18:45 Afbud: Tonny Thomsen Bemærkninger: Rita Juhl og Morten

Læs mere

Integrationsrådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den

Integrationsrådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den REFERAT Integrationsrådet Mødedato: Onsdag den 24-06-2009 Mødested: Meldes ud senere Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Allan Emiliussen Fraværende: Princess May Gildhoff og Sahat

Læs mere

REFERAT A r b e j d s m a r k e d s u d v a l g e t

REFERAT A r b e j d s m a r k e d s u d v a l g e t REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 02-02-2009 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:20 Afbud: Fraværende: Tonny Thomsen mødte kl. 16.05

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 04-02-2008 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 28. maj 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Brian Franklin, Allan Andersen, Arne Hansen,

Læs mere

REFERAT. Mødedato: Torsdag den 18-09-2008 Mødested: 219 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:35 Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Mødedato: Torsdag den 18-09-2008 Mødested: 219 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:35 Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Torsdag den 18-09-2008 Mødested: 219 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:35 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Tirsdag den 21-10-2008 Mødested: Kløvervænget 26, kantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Ejner Skytte Ankersen, Poul Larsen Fraværende:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 02-11-2009 Mødested: Mødelokale 3-Æ-18 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:15 Afbud: Allan Emiliussen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 20-04-2009 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:35 Afbud: Finn Lykkeskov, Tonny Thomsen, Allan Emiliussen

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011 Referat mandag den 7. november 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Tema, Beskæftigelsesindsatser

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 02. december 2010 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Kystagerparken, Multihuset Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen, Susanne Brixum, Annette

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget 2014

Arbejdsmarkedsudvalget 2014 Referat Dato: Tirsdag den 04. februar 2014 Mødetidspunkt: 17:15 Møde afsluttet: 19:03 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Ivan Fogtmann, Benthe Viola Holm, Ømer Kuscu, Mikail Erman, Mogens Leo Hansen Bemærkninger:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 08. september 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 18:36 Mødelokale: Medlemmer: Det røde mødelokale Carsten Jelund, Annette Møller Sjøbeck, Niels Ulsing Fravær med afbud:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 09. juni 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:01 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Poppelgården Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen,

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 19-06-2008 Kl. 9:00 Palnatoke

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 19-06-2008 Kl. 9:00 Palnatoke Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 19-06-2008 Kl. 9:00 Palnatoke Deltagere: Knud Albertsen, Mogens Johansen, Jens Munk, Jesper Kiel, Hanne Klit Afbud: Niels Høite Hansen, Medhat Khattab Indholdsfortegnelse

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 23-04-2013 Tirsdag 23.04.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Nyttejob 3 Seniorjob i Hørsholm Kommune

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 28. august 2014 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:07 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Ivan Fogtmann, Benthe Viola Holm, Ømer Kuscu, Mikail Erman, Mogens Leo Hansen Bemærkninger:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol Arbejdsmarkedsudvalget sprotokol 01-09-2014 13:00 Ungeguiden - Kejlstrupvej 85 Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 [Offentlig]

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomiopfølgning ultimo maj 2008 63 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 16-02-2009 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:10 Afbud: Irene Høgh Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Møde mandag den 18. maj 2009 kl. 13:00 i Jobcentret

Møde mandag den 18. maj 2009 kl. 13:00 i Jobcentret Beskæftigelsesudvalg Referat Møde mandag den 18. maj 2009 kl. 13:00 i Jobcentret Afbud: Jesper Nielsen. Karin Schøn. Indkaldt: Irene Kristensen kl. 13.00 Pkt. Tekst Side 19 Orientering 22 20 Meddelelser

Læs mere

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 12. marts 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 214, Mødelokale Medlemmer: Brian Franklin, Allan Andersen, Arne Hansen, Carsten

Læs mere

Baggrundsnotat for besparelser på beskæftigelses- og Integrationsområdet

Baggrundsnotat for besparelser på beskæftigelses- og Integrationsområdet Bilag 1 Baggrundsnotat for besparelser på beskæftigelses- og Integrationsområdet 10. juni 2010 Budgettet på Beskæftigelses- og Integrationsområdet er gennemgået, med henblik på at finde mulige besparelser

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 20-08-2007 Mødested: Kløvervænget 26, mødelokale 1 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Onsdag den 07-02-2007 Mødested: Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Bemærkninger: Udvalget for Teknik og Miljø, 07-02-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat. Byrådet. Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00. Mødelokale. Deltagere. Afbud. Stedfortrædere. Mødet hævet 09:30. Byrådssalen, Slagelse Rådhus

Referat. Byrådet. Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00. Mødelokale. Deltagere. Afbud. Stedfortrædere. Mødet hævet 09:30. Byrådssalen, Slagelse Rådhus Referat Byrådet Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00 Mødelokale Deltagere Afbud Byrådssalen, Slagelse Rådhus Stén Knuth (V), Knud Vincents (V), Ole Drost (V), Anders Koefoed (V), Jens Jørgensen (V), Helle

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Beskæftigelse. Referat. Mødelokale 5 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Beskæftigelse. Referat. Mødelokale 5 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 5 Hedensted Rådhus Deltagere:, Per Heller, Erling Juul, Erik Kvist, Steen Christensen, Fraværende: Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 17.45 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 26-11-2008

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 26-11-2008 REFERAT Handicaprådet Mødedato: Onsdag den 26-11-2008 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Arbejdsmarkedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 17.12.2013 kl. 08:00 Hjerting Badehotel Strandpromenaden 1 6710 Esbjerg V SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Revision af resultatmål i Beskæftigelsesplan

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 29-06-2009 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:05 Afbud: Allan Emiliussen Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 05-03-2007 Mødested: Vivo Tingvejen 1, Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:15 Sluttidspunkt: Kl. 19:10 Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget, 05-03-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Tillægsreferat Dato 02. december 2015 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 16:00 Sluttidspunkt 18:15 Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus John Pawlik, Kurt Johansen,

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt Referat af Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt Tilstedeværende: Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte

Læs mere

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016 Økonomisk Afdeling 2. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 6 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Onsdag den 28-02-2007 Mødested: Forsyning Fjordargervej 32 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 12:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Jan Christensen Fraværende:

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 7 Mødedato: 14. august 2012 Fraværende: Mødetid: 16.30 Ingerlise Thaysen (Afbud) Mødested: Mødelokale 3 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Pædagogisk assistent

Læs mere

Referat fra økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 12. juni 2006 kl. 8.30 på Aars Rådhus PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

Referat fra økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 12. juni 2006 kl. 8.30 på Aars Rådhus PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Referat fra økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 12. juni 2006 kl. 8.30 på Aars Rådhus Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 66. Budgetopfølgning pr. 30. april 2006 for de 4 kommuner

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 4 (side 65-77) Delberetning vedrørende regnskabsår 2011,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Beskæftigelse. Mødedato: 2. marts 2015. Mødetidspunkt: Kl. 16:00. Mødelokale 5 Hedensted Rådhus.

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Beskæftigelse. Mødedato: 2. marts 2015. Mødetidspunkt: Kl. 16:00. Mødelokale 5 Hedensted Rådhus. Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 5 Hedensted Rådhus Deltagere:, Per Heller, Erling Juul, Erik Kvist, Steen Christensen Fraværende: Steen Christensen Bemærkninger: Mødet sluttede kl.

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat. Dato: Onsdag, den 22. september 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat. Dato: Onsdag, den 22. september 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18. Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Onsdag, den 22. september 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.10 Mødested: Udsendelsesdato: 17.09.2004 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 15-06-2009 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:15 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 01. februar 2010. Mødet startede kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat fra møde i Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 01. februar 2010. Mødet startede kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat fra møde i mandag den 01. februar 2010 Mødet startede kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...3 2. JA - Tema: Beskæftigelsesplan 2010 og Udvalgets

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. for. Arbejdsmarkedsudvalgets ekstraordinære møde den 10. august 2009, Kl. 09.00 på Rådhuset i Sollentuna II.

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. for. Arbejdsmarkedsudvalgets ekstraordinære møde den 10. august 2009, Kl. 09.00 på Rådhuset i Sollentuna II. HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden for Arbejdsmarkedsudvalgets ekstraordinære møde den 10. august 2009, Kl. 09.00 på Rådhuset i Sollentuna II. INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 1... 1 Meddelelser... 1 Pkt.nr. 2... 1

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 12-01-2009 Mødested: Gæstekantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:58 Afbud: Ella Skjellerup og Holger Mikkelsen Fraværende:

Læs mere

DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD ÅBEN DAGSORDEN. Økonomisk status for LBR s bevilling til særlige initiativer (bilag vedlægges)

DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD ÅBEN DAGSORDEN. Økonomisk status for LBR s bevilling til særlige initiativer (bilag vedlægges) DET LOKALE afholder møde torsdag den kl. 14.00 i Jobcenter Vejens mødelokale Rådhuspassagen 8, 2. sal i Vejen Fraværende med anmeldt forfald: Marianne Pedersen Henry Johannsen deltog som suppleant Hans

Læs mere

Tønder Kommune Arbejdsmarkedsudvalget. Referat. Mødedato: 1. februar 2012. Vestergade 9, Tønder. Starttidspunkt for møde: 16:00.

Tønder Kommune Arbejdsmarkedsudvalget. Referat. Mødedato: 1. februar 2012. Vestergade 9, Tønder. Starttidspunkt for møde: 16:00. Mødedato: 1. februar 2012 Mødelokale: Digegrevens Hus, Vestergade 9, Tønder Starttidspunkt for møde: 16:00 Fraværende: 1. februar 2012 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenpunkter 1 Sager

Læs mere

5. Forslag til optimering af den beskæftigelsesrettede indsats på integrationsområdet

5. Forslag til optimering af den beskæftigelsesrettede indsats på integrationsområdet Ringkøbing-Skjern Kommune Beskæftigelsesudvalget 18. maj 2015 5. Forslag til optimering af den beskæftigelsesrettede indsats på integrationsområdet 15-006528 Sagsfremstilling Administrationen fremlægger

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

1. Lokalt Beskæftigelsesudvalg 3 2. Tema drøftelse beskæftigelsesområdet. 6 3. Mødekalender for 2006 7 4. Produktionsskolen Kongshøjgaard 8

1. Lokalt Beskæftigelsesudvalg 3 2. Tema drøftelse beskæftigelsesområdet. 6 3. Mødekalender for 2006 7 4. Produktionsskolen Kongshøjgaard 8 Referat fra Beskæftigelsesudvalgets møde den 23. februar 2006 Indholdsfortegnelse 1. Lokalt Beskæftigelsesudvalg 3 2. Tema drøftelse beskæftigelsesområdet. 6 3. Mødekalender for 2006 7 4. Produktionsskolen

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Mandag den 20-09-2010 Mødested: - Hansborg, Østergade 48, 6100 Haderslev, mødelokale 1-1 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 14:00 Afbud: Helle B.

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jesper Ullemose, Lærke Jensen Afbud: Jeppe

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2013

Budgetopfølgning 2/2013 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat 1. Indledning Budgetopfølgning 2 for følger retningslinjerne for styring i Greve Kommune, hvor det overordnede mål er, at det fastlagte og servicerammen

Læs mere

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Pkt.nr. 11 Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at punkterne 12.112.11, pkt. 12,17,

Læs mere

Møde 20. september 2011 kl. 19:00 i Byrådssalen

Møde 20. september 2011 kl. 19:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 20. september 2011 kl. 19:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 20.00 Pkt. Tekst Side 125 Mødekalender 2012 1 126 Revisionsberetning nr. 34 vedrørende sociale

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Indhold Indsatsområde 1: Flere unge skal have uddannelse... 2 Indsatsområde 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse

Læs mere

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 03. november 2015 Kl. 13:00 Lær Dansk Lokale 1.1, 1. sal Hovedgaden 61, 8410 Rønde

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 03. november 2015 Kl. 13:00 Lær Dansk Lokale 1.1, 1. sal Hovedgaden 61, 8410 Rønde 1 of 14 Referat Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 03. november 2015 Kl. 13:00 Lær Dansk Lokale 1.1, 1. sal Hovedgaden 61, 8410 Rønde Medlemmer Gunnar Sørensen (V) Anette Quist Busk

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT - TILLÆGSDAGSORDEN

Sundhedsudvalg REFERAT - TILLÆGSDAGSORDEN REFERAT - TILLÆGSDAGSORDEN Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 18-06-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 08:00 Sluttidspunkt: Kl. 09:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Sundhedsudvalg, 18-06-2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 12. august 2015 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Bemærkning Referat med temadrøftelserne er publiceret Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 ONSDAG DEN 24. OKTOBER 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 24. oktober 2007 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. januar for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. budget Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger Korr. Budget Afvigelse* Forventet regnskab Drift 514.052

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 15.11.2011 i Borgmesterens mødelokale Afbud Bente Bendix Jensen (V) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Godkendelse af Kvalitetskontrakt, der offentliggøres

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 17-08-2009 Mødested: Jobcenter, Østergade 48, 3. sal Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Irene Høgh, Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Integrationsrådet REFERAT

Integrationsrådet REFERAT REFERAT Integrationsrådet Mødedato: Mandag den 21. marts 2011 Mødested: Hansborg 3-2 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Princess May Gildhoff Fraværende: Mohammad Hadid, Wyssam Nouf

Læs mere

Integrationsrådet REFERAT

Integrationsrådet REFERAT REFERAT Integrationsrådet Mødedato: Mandag den 24. januar 2011 Mødested: Hansborg 3-2 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Jesper Andreasen, Sahat Safari Fraværende: Wyssam Nouf, Mohammad

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. april 2008 Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/166 Orientering

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 11. april -020973-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget I 2. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune Københavns Kommune Borgerrepræsentationen Rådhuset 1599 København V Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-12-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Alle mødt. Bemærkninger: Bent K. Andersen deltog til og med pkt.

Læs mere

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193 Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødested: KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193 Mødetidspunkt:

Læs mere

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring:

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Notat Status på befordringsområdet Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Der skal frem mod budgetlægningen for 2015 arbejdes videre med at klarlægge, om KL og Regeringen har ret i, at der

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 19-03-2007 Mødested: Zonen, Gasværksvej 1, Haderslev Starttidspunkt: Kl. 16:15 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Irene Høgh, Tonny Thomsen Fraværende:

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 05. marts 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 20:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus John Pawlik, Kurt Johansen, Kim Petersen,

Læs mere

Virksomhedsbesøg hos AMBU, Pederstrup Erhvervspark

Virksomhedsbesøg hos AMBU, Pederstrup Erhvervspark Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget DAGSORDEN med beslutninger (1-9) Virksomhedsbesøg hos AMBU, Pederstrup Erhvervspark 2002000902 Udvalget har besluttet besøge lokale virksomheder, og AMBU besøges

Læs mere

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Mio. kr., netto Oprindeligt * Tillægsbevillinger * Omplaceringer Korrigeret Regnskab Afvigelse til korr. Budget * Jobcenter området 505,2-38,5 0,0 466,7 466,5-0,2

Læs mere

Næstformand Henrik Hansen overtog mødeledelsen. Punkt 6 blev behandlet efter punkt 2. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Næstformand Henrik Hansen overtog mødeledelsen. Punkt 6 blev behandlet efter punkt 2. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 30. september 2015 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Bemærkning Udvalgsformand Betina Signe Stick var fraværende fra punkt 5. Næstformand Henrik Hansen overtog

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 27. november 2014 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:00 Mødelokale: Medlemmer: Vestegnens Sprog- og kompetencecenter Vestegnens Sprog- og kompetencecenter, Skolevej 6, 2600

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 12 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 8.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

Faxe Kommune 2015. Ledelsesnotat for Jobcenteret og Ydelsescenteret

Faxe Kommune 2015. Ledelsesnotat for Jobcenteret og Ydelsescenteret Faxe Kommune 2015 Ledelsesnotat for Jobcenteret og Ydelsescenteret PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Revision af områder med refusion eller tilskud fra

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET. den 15.05.2012 i Borgmesterens mødelokale

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET. den 15.05.2012 i Borgmesterens mødelokale REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 15.05.2012 i Borgmesterens mødelokale Afbud Charlotte Bøgelund Thomsen (F) Jesper Frost Rasmussen (V) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budget 2013-16 -

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 24-11-2009 Mødested: Povlsbjerg Børnehave Østergade 46, Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Ingen Fraværende: Ingen

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 17. juni 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget 05.11.2008 kl. 16:00 Brovst Rådhus, lokale 1 Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 05.11.2008 Punkter på åbent møde: 58. Budget 2009 - Forslag til udmøntning af rammebesparelse

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013 Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg REBILD KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 11-20) udført til og med 2. maj 2013 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere