Sygeplejerskers anvendelse af kompetenceopretholdende e-læringskurser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sygeplejerskers anvendelse af kompetenceopretholdende e-læringskurser"

Transkript

1 Sygeplejerskers anvendelse af kompetenceopretholdende e-læringskurser En mixed method undersøgelse omhandlende anvendelse af e-læringskurset Transfusion af blodkomponenter på Skejby og Vejle sygehus Kandidatspeciale 2010 Syddansk Universitet Udarbejdet af: stud.scient.san Anja Dalsgaard Jørgensen Vejleder: Marie Kruse Post doc., Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning, SDU Typeenheder:

2 Forord Under udarbejdelsen af dette studie har jeg fået hjælp fra en række personer, som jeg gerne vil takke: Annette Heegaard, Kvalitetskoordinator samt Dorte Bøgeskov Sygeplejerskekoordinator på Klinisk Immunologisk Afdeling, Århus Universitetshospital Skejby og Hanne Nielsen, Bioanalytikerunderviser, Klinisk Immunologisk Afdeling & Blodbank, Vejle sygehus, for deres store behjælpelighed med information og løsning af diverse praktiske opgaver. I den forbindelse skal der også lyde en stor tak til Jørgen Nielsen Projektkoordinator for e-læring, Informationsafdelingen, Århus Universitetshospital Skejby, for lade mig nyde godt af hans store viden om- og erfaring med e-læringskurser. Yderligere vil jeg gerne takke Marie Kruse Post doc., Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning, SDU, for god og konstruktiv vejledning igennem hele mit specialeforløb. I forbindelse med at gøre undersøgelserne praktisk mulige vil jeg gerne takke afdelingssygeplejerskerne og tovholderne fra de tolv deltagende sengeafsnit, fordi I tog godt imod mit studie, lod mig udføre mine undersøgelser hos jer og generelt for jeres hjælp i forbindelse med undersøgelserne. I forbindelse med selve undersøgelserne skylder jeg stor tak til de otte sygeplejersker, der valgte at deltage i mine interviews. Det er jer, der for alvor gjorde min undersøgelse nærværende. Yderligere en stor tak til alle de sygeplejersker, der deltog i min spørgeskemaundersøgelse. Tak fordi I tog jer tid I jeres travle hverdag. Til sidst skylder jeg en stor tak til familie og venner, der har bakket op og båret over med mig når jeg var både fysisk og mentalt fraværende. Og tusind tak til de af jer, der har givet mig husly når jeg i perioder har været i Århus og Vejle, samt til jer, der har brugt tid og energi på at hjælpe med korrektur og generelle rettelser, I har været uundværlige. Den Stud. Scient. San. Anja D. Jørgensen Eksamens nr.:

3 Resume Baggrund: Der bliver i stigende grad indført kompetenceopretholdende e-læringskurser på danske sygehuse, men der ses flere steder problemer i forhold til deltagelsesprocenten i disse kurser, blandt andet på Århus Universitetshospital Skejby. Formål: At undersøge arbejds- og kursusrelaterede faktorer, som påvirker anvendelse af e- læringskurser, for at finde frem til de mest effektive tiltag til forøgelse af deltagelsesprocenten i e-læringskurset Transfusion af blodkomponenter blandt sygeplejersker på Skejby. Materialer og metoder: Rammen for dette studie er udvalgte sengeafsnit på Skejby og Vejle sygehus. Begge sygehuse anvender e-læringskurset Transfusion af blodkomponenter men med forskellig deltagelsesprocent (34 % på Skejby og 71 % på Vejle sygehus). I studiet blev anvendt en kombination af en kvalitativ- og en kvantitativ metode, dvs. mixed method. Der blev udformet et kontekstspecifikt spørgeskema til denne undersøgelse på baggrund af teorien; the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT). Udformningen af spørgeskemaet skete gennem en modificering af det kvantitative spørgeskema, der er knyttet til UTAUT. Modificeringen af skemaet blev fortaget på baggrund af forskningslitteratur og kvalitative fokusgruppeinterviews. Gennemførslen af de kvalitative interviews blev udført blandt otte sygeplejersker på udvalgte sengeafsnit på hhv. Skejby og Vejle sygehus. Interviewene omhandlede hvilke temaer og faktorer, sygeplejersker finder vigtige for deres deltagelse i kompetenceopretholdende e- læringskurser. Herigennem fremstod fem vigtige temaer; Arbejdspræstation : Anvendelse af kurset ; Social indflydelse ; Fremmende faktorer ; og Indre motivation, med i alt 21 tilhørende faktorer, som blev medtaget i spørgeskemaet. Det modificerede spørgeskema blev anvendt til en undersøgelse på de ovennævnte lokalisationer. Herigennem blev det undersøgt, om der var forskel på graden hvormed sygeplejersker på hhv. Skejby og Vejle sygehus oplevede de i spørgeskemaet medtagne arbejds- og kursusrelaterede faktorer repræsenteret i deres arbejdsdag. Forskellen blev ligeledes undersøgt mellem sygeplejersker på de to sygehuse, der ikke havde gennemført kurset og de, der havde. Resultater: Resultaterne af den statistiske bearbejdning af spørgeskemamaterialet viste, at de medtagne parametre alle syntes at have betydning for sygeplejerskers deltagelse i e- læringskurset Transfusion af blodkomponenter. Der blev hovedsageligt fundet signifikante resultater ved faktorerne under temaet Social indflydelse. Der fremkom forholdsvis mange insignifikante resultater, men resultaterne viste, at der er en klar tendens til, at sygeplejerskerne på Skejby oplever de arbejds- og kursusrelaterede faktorer i lavere grad i deres arbejdsdag end sygeplejerskerne på Vejle sygehus. Det samme gjorde sig gældende i forholdet mellem de sygeplejersker, der ikke havde gennemført kurset og de, der havde på de to sygehuse. Konklusion: Ud fra dette studie fremgår det, at det er de sociale faktorer, der vil have den største effekt på sygeplejerskernes deltagelse i e-læringskurset Transfusion af blodkomponenter på Skejby. Især er det de sociale faktorer omhandlende; personlig påmindelse af sygeplejerskerne om at deltage i e-læringskurset; samt sygeplejerskernes oplevelse af at deres deltagelse i kurset er vigtigt for deres afdelingssygeplejerske / tovholder, der har betydning. Herudover viser resultaterne, at det er faktorer omhandlende tid til at gennemføre kurset, som er vigtige for, at sygeplejerskerne deltager i e-læringskurset.

4 Abstrakt Title: Participation in skill maintaining e-learning courses among nurses A mixed method study about use of the e-learning course Transfusion of Blood Components at Skejby- and Vejle hospital. Background: There is an increasing amount of skill maintaining e-learning courses are implemented at Danish hospitals, but participation in these courses isn t always sufficiently high which is the case at Skejby hospital. Objective: Finding the most effective way of increasing the use of the e-learning course Transfusion of blood components among nurses at Skejby hospital, by studying the workand course related factors, which affect the use of e-learning courses. Material and Method: The setting of this study is wards selected at Skejby- and Vejle hospital. Both hospitals employ the e-learning course Transfusion of Blood Components, but with different participation rate (34 % at Skejby hospital and 71 % at Vejle hospital). This study was composed by a combination of a qualitative and a quantitative method, and is thereby mixed method. For this study there was designed a context specific questionnaire, that was based upon the Unified Theory of Acceptance and Use Technology (UTAUT). The questionnaire was designed through modification of the quantitative questionnaire attached to UTAUT. The modification was executed through the use of research literature and qualitative focus group interviews. The qualitative interviews were performed among eight nurses at the selected wards at Skejby- and Vejle hospital. The interviews were concerned with themes and factors affecting nurse s use of skill maintaining e-learning courses. Five themes; Performance expectancy ; Effort expectancy ; Social influence ; Facilitating conditions ; and Inner motivation with 21 appertaining factors were included in the questionnaire. The modified questionnaire was used to conduct a survey on the two hospitals. The survey examined the differences between nurses at Skejby- and Vejle hospital in correlation with the degree to which they experienced the work- and course related factors represented in their daily work. The experience of the factors was also compared between nurses who had participated in the course, and those who hadn t, at the two hospitals. Results: The statistical results from the questionnaire material showed that the included themes and factors all seemed to influence nurse s participation in the e-learning course Transfusion of Blood Components. Most of the significant results were found with the factors appertain the theme Social influence. There were quite a few insignificant results, but all together the results showed a clear tendency; the nurses at Skejby hospital experienced the work- and course related factors represented in their work day to a lesser degree than the nurses at Vejle hospital. The same tendency was found when comparing the group of nurses who had used the course, and those who hadn t. Conclusion: From this study it s evident that social factors have the greatest impact on nurse s participation in the e-learning course Transfusion of Blood Components at Skejby hospital. Two particularly important social factors were to individually remind the nurses to participate in the course and that the nurses experience their participation as important to the charge nurse. In addition the results showed that factors concerning time to participate in the course were important.

5 Indholdsfortegnelse Vigtige forkortelser... 3 Ordforklaring... 3 Figurfortegnelse... 3 Tabelfortegnelse... 4 Tabel over spørgsmålsformuleringer og forkortelser Baggrund Problemfelt Formål Forskningsspørgsmål Forskningshypoteser Afgrænsning Teori The Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) Materialer og metoder Litteratursøgning Anvendelse af teori Valg af metode og design Udvælgelse af arbejds- og kursusrelaterede faktorer Arbejds- og kursusrelaterede faktorer fundet gennem litteratur og teori Indsamling og anvendelse af interviewdata Rekruttering af interview-informanter Gennemførsel af interviewene Analyse af interviewdata Syntese af resultaterne fra den kvalitative undersøgelse Udformning af spørgeskema Test af spørgeskemaet Gennemførelse af spørgeskemaundersøgelsen Databehandling Kodning og indtastning af data Observationer ved indtastning af spørgeskemaerne Analyser og analyseplan

6 Logistisk regression Proportional odds model Analyseplan Etiske overvejelser Anvendt software Resultater Deskriptiv statistik Prædiktiv statistik Diskussion Diskussion af resultaterne Deskriptive resultater Prædiktive resultater Diskussion af materialer og metoder Den kvalitative undersøgelse Rekruttering af informanter Sammensætningen af interview-informanter Gennemførsel af fokusgruppeinterviews Udformning af spørgeskemaet og den kvantitative undersøgelse: Selektionsbias Informationsbias Socialrelateret responsbias Nedlukningen af e-læringskurset på Skejby Rangordningsspørgsmålene Statistisk analyse af spørgeskemamaterialet Anvendelse af mine resultater Konklusion Perspektivering Litteraturliste Bilagsfortegnelse

7 Vigtige forkortelser LMS står for Learning Management System. Det er en database, der anvendes til at administrere de e-læringskurser, der udbydes fra Skejby. Her er de enkelte brugere registreret som tilmeldt kurset, og her kan der bl.a. hentes statistik over, hvorvidt de har gennemført kurset eller ej (1). KIA står for Klinisk Immunologisk Afdeling. UTAUT står for the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology. Det er denne teori, der danner det teoretiske grundlag for min opgave. Ordforklaring Temaer: De overordnede elementer, der anvendes i min undersøgelse og som er fremdraget gennem UTAUT og min analyse af interviewmaterialet. Faktorer: Faktorerne er delelementer under de overordnede temaer, der er fundet gennem UTAUT, forskningslitteratur og interviewmateriale, og som anvendes generelt om elementer, der ikke er gjort kvantificerbare. Variable: Er de konkrete spørgsmål, der stilles i spørgeskemaet og anvendes generelt for faktorer, der blevet gjort kvantificerbare i min opgave. Sygehus/hospital: Jeg anvender betegnelserne sygehus og hospital i flæng, da der ikke er en definitionsmæssig forskel på disse to betegnelser (2). Brugeren: Denne betegnelse anvendes i forhold til personer, der forventes at anvende itbaserede redskaber. Figurfortegnelse Figur 3.1: Researchmodellen for UTAUT med de overordnede temaer og modifikatorer. Side 15 Figur 4.1: Overordnede forskningshypoteser. Side 22 Figur 4.2: Instrument development modellen. Side 24 Figur 4.3: Forskningshypoteser med underhypoteser. Side 44 Figur 4.4: Analyseplan for udførslen af den prædiktive statistik. Side 61 Figur 5.1: Flowdiagram for spørgeskemaundersøgelsen på Vejle sygehus. Side 63 Figur 5.2: Flowdiagram for spørgeskemaundersøgelsen på Skejby. Side 64 3

8 Tabelfortegnelse Tabel 3.1: Variablene tilhørende UTAUT-spørgeskemaet (original formulering + dansk oversættelse af temaerne). Side 14 Tabel 4.1: Arbejds- og kursusrelaterede faktorer fra litteraturen samlet under temaerne og faktorerne fra UTAUT. Side 27 Tabel 4.2: Deltagelsesprocent for Transfusion af blodkomponenter fordelt på de sengeafsnit, der deltog i min undersøgelse. Side 31 Tabel 4.3: Deltagerne ved fokusgruppeinterviewet på Vejle sygehus. Side 32 Tabel 4.4: Deltagerne ved interviews på Skejby. Side 33 Tabel 4.5: Sammenstilling af faktorer fra teori og litteratur omhandlende temaet Arbejdspræstation med citater fra interviewmaterialet. Side 37 Tabel 4.6: Sammenstilling af faktorer fra teori og litteratur omhandlende temaet Anvendelse af kurset med citater fra interviewmaterialet. Side 38 Tabel 4.7: Sammenstilling af faktorer fra teori og litteratur omhandlende temaet Social indflydelse med citater fra interviewmaterialet. Side 39 Tabel 4.8: Sammenstilling af faktorer fra teori og litteratur omhandlende temaet Fremmende faktorer med citater fra interviewmaterialet. Side 40 Tabel 4.9: Sammenstilling af faktorer litteratur omhandlende temaet Indre motivation med citater fra interviewmaterialet. Side 41 Tabel 4.10: Fravalgte faktorer. Side 42 Tabel 4.11: Antal e-læringskurser de enkelte sengeafsnit er tilmeldt på Skejby. Side 48 Tabel 4.12: Fordeling af besvarelserne af variablene Tid i arbejdsplanen og Betydning for kompetence. Side 55 Tabel 5.1: Fordeling af baggrundsvariable for deltagerne i forhold til associationsmålene Sygehus og Registrering. Side 64 Tabel 5.2: Gennemsnitsværdier for alder og anciennitet i stikprøvepopulationen. Side 66 Tabel 5.3: Gennemsnitsværdier for alder og anciennitet for sygeplejersker ansat i under ni måneder på deres nuværende afsnit. Side 66 Tabel 5.4: Deskriptiv statistik for variablene under Arbejdspræstation fordelt på de to hoved-associationsmål. Side 68 4

9 Tabel 5.5: Deskriptiv statistik for variablene under Anvendelse af kurset fordelt på de to hoved-associationsmål. Side 68 Tabel 5.6a: Deskriptiv statistik for variablene under Social indflydelse fordelt på de to hoved-associationsmål. Side 69 Tabel 5.6b: Deskriptiv statistik for variablene under Social indflydelse fordelt på de to hoved-associationsmål. Side 69 Tabel 5.7: Deskriptiv statistik for variablene under Fremmende faktorer fordelt på de to hoved-associationsmål. Side 69 Tabel 5.8: Deskriptiv statistik for variablene under Indre motivation fordelt på de to hovedassociationsmål. Side 70 Tabel 5.9: Deskriptiv statistik for variablene tid i arbejdsplanen og betydning for kompetence fordelt på de to hoved-associationsmål. Side 70 Tabel 5.10: Deskriptiv statistik for variablene ved rangordning af de overordnede temaer fordelt på de to hoved-associationsmål. Side 70 Tabel 5.11: Trin 1 og 2 for Arbejdspræstation. Side 71 Tabel 5.12: Trin 1 og 2 for Anvendelse af kurset. Side 72 Tabel 5.13: Trin 1 og 2 for Social indflydelse. Side 73 Tabel 5.14: Trin 1 og 2 for Fremmende faktorer. Side 74 Tabel 5.15: Trin 1 og 2 for Indre motivation. Side 74 Tabel 5.16: Trin 1 og 2 for variablene Tid i arbejdsplanen og Betydning for kompetence. Side 75 Tabel 5.17: Logistisk regression for analysemodeller med signifikante interaktionsled. Side 76 Tabel 5.18: Proportional odds model for analysemodeller med signifikante interaktionsled. Side 77 Tabel 5.19: Proportional odds model for analysemodeller uden signifikante interaktionsled. Side 77 Tabel 6.1: Forskningsstudier, der har anvendt UTAUT i en sundhedsfaglig kontekst. Side 83 5

10 I den nedenstående tabel angives spørgsmålsformuleringer og i dette studiet anvendte forkortelser fra det spørgeskema, der er blevet udformet og afprøvet gennem studiet. Nummer og formulering af spørgsmål fra det anvendte spørgeskema: Der stilles ikke et spørgsmål om hvilket sygehus, deltageren er ansat på, men det udledes af det afsnit, vedkommende er ansat på. Der stilles ikke et spørgsmål om hvilket afsnit deltageren er ansat på. Det er angivet på de Afdeling enkelte spørgeskemaer. 3. Din alder Alder 4. Hvilket år blev du uddannet sygeplejerske? Anciennitetsår 5a. Har du på et tidspunkt gennemført e-læringskurset Transfusion af blodkomponenter? Gennemførsel 5b. I hvilket år gennemførte du sidst e-læringskurset? Gennemførselsår 5c. Er du på et tidspunkt blevet elektronisk registreret som bestået? Registreret 6. Hvor mange timer om ugen bruger du ved en computer i din fritid? Computertid 7. Hvordan oplever du mængden af e-læringskurser du er tilmeldt? Kursusbelastning Anvendte forkortelser*: Sygehus 8. Hvordan vil du beskrive e-læring i forhold til klasseundervisning i forbindelse med Læringsform undervisning i transfusion af blodkomponenter? 9. Bliver der afsat tid i arbejdsplanen på dit afsnit til deltagelse i e-læringskurset? Tid i arbejdsplanen 10. Har det betydning for din deltagelse i opsætning af blodkomponenter på dit afsnit, om Betydning for kompetence du har deltaget i e-læringskurset eller ej? 11. I hvor høj grad mener du, at viden om transfusion af blodkomponenter er relevant i Relevans forbindelse med dit daglige arbejde? 12. I hvor høj grad mener du, at e-læringskurset kan give dig den viden, du har brug for i Brugbar viden forbindelse med transfusion af blodkomponenter? 13. I hvor høj grad mener du, at e-læringskurset er med til at forøge patientsikkerheden? Forøgelse af patientsikkerheden 15. I hvor høj grad mener du, at det er nemt at åbne op for e-læringskurset? Nemt at åbne 16. I hvor høj grad mener du, at det teknisk er nemt at gennemføre e-læringskurset? Nemt at gennemføre 17. I hvor høj grad mener du, at det er nemt at afslutte kurset korrekt, så det bliver Nemt at afslutte registreret at du har gennemført e-læringskurset? 18. I hvor høj grad opfatter du det faglige indhold af kurset som værende nemt at gå til? Kursets indhold 20. I hvor høj grad føler du dig forpligtet overfor dine kolleger og/eller ledere til at Forpligtigelser over for gennemføre e-læringskurset? kolleger og ledere 21. I hvor høj grad føler du, at du er blevet gjort opmærksom på e-læringskursets Opmærksom på kursets eksistens? eksistens 22. I hvor høj grad oplever du, at der på dit afsnit generelt bliver gjort opmærksom på, at I Generel påmindelse skal huske at deltage i e-læringskurset? 23. I hvor høj grad oplever du, at din afdelingssygeplejerske/tovholder for e-læringskurset Personlig påmindelse personligt gør opmærksom på, at kurset bør tages? 24. I hvor høj grad føler du, at det er vigtigt for din afdelingssygeplejerske/tovholder for e- Vigtighed for afd. læringskurset, at du gennemfører e-læringskurset? Sygeplejerske / tovholder 25. I hvor høj grad oplever du, at dine kolleger prioriterer deltagelse i e-læringskurset højt? Kollegers prioritering 27. I hvor høj grad oplever du, at der er tid til at udføre e-læringskurset i løbet af din Tid i arbejdsdagen arbejdsdag? 28. I hvor høj grad mener du, at du har mulighed for at udføre e-læringskurset et sted med Fred og ro fred og ro? 29. I hvor høj grad oplever du, at det er nemt at logge ud og senere logge ind det samme Nemt at komme tilbage efter sted, hvis du bliver afbrudt, mens du er i gang med e-læringskurset? afbrydelse 30. I hvor høj grad føler du, at du har adgang til den tekniske og/eller faglige hjælp til at Adgang til teknisk og faglig udføre e-læringskurset som du har behov for? hjælp 32. I hvor høj grad føler du dig som sygeplejerske forpligtet til at gennemføre e- Forpligtigelse som læringskurset? sygeplejerske 33. I hvor høj grad mener du, at deltagelse i e-læringskurset vil medføre, at du føler dig Følelse af sikkerhed mere sikker i forhold til opsætning af blodkomponenter til transfusion? 34. I hvor høj grad finder du emnet Transfusion af blodkomponenter interessant? Interesse for emnet 35. I hvor høj grad mener du, at selve e-læringsprogrammet er spændende at anvende? Spændende at anvende kurset * Forkortelserne vil i teksten blive markeret med citationstegn for at øge læsevenligheden. 6

11 1. Baggrund E-læring er på globalt plan et mere og mere udbredt værktøj til undervisning og kurser, både i forbindelse med videregående uddannelser og til opretholdelse- og udvikling af kompetencer for personer på arbejdsmarkedet. At e-læring er en stor industri illustreres bl.a. i en amerikansk undersøgelse fra 2008, hvor e-læringsindustrien på globalt plan blev opgjort til en værdi på otteogtyve milliarder euro (3). Idet store dele af verdens befolkning i dag er vant til at anvende IT, kan fordelene ved e-læring nu udnyttes effektivt (4). Den helt store gevinst ved e-læring som undervisningsværktøj ligger i den indbyggede fleksibilitet både i forhold til tid og sted for modtagelse af undervisning, og i forhold til de mangeartede muligheder for sammensætning af undervisningsmetoder (3;5). Herudover kan e-læring være med til at sænke udgifterne til undervisning, idet ét e- læringsmodul kan anvendes af alle relevante personer (5-7). Dette gør undervisningsformen yderst anvendelig til grupper, som er svære at samle på samme tid og sted, som fx personalegrupper med skiftende arbejdstider. I Danmark er e-læring også i fremmarch. I 2007 fremkom videnskabsministeriet med en national strategi for e-læring 1 for hele den danske arbejdsstyrke (8). Den nationale strategi kan formodes at have haft indflydelse på, at korte e-læringskurser af omkring en times varighed efterhånden er meget udbredt på danske sygehuse. Blandt andet har Århus universitetshospital Skejby (herefter forkortet Skejby) etableret egne e-læringsenhed og fem af hospitalerne i Region Hovedstaden 2 er gået sammen om en e-læringsenhed. I Region Syddanmark er de desuden ved at få udviklet e-læringskurser til eget behov (9-11). E-læringskurserne på de danske sygehuse er både almene som indenfor brandsikkerhed og håndhygiejne, og mere specialiserede og rettet mod specifikke personalegrupper. De mere specialiserede kurser omhandler bl.a. tolkning af CTG-kurver 3, håndtering af patienter med alvorlige luftvejskomplikationer og transfusion af blodkomponenter (3;10), og handler overordnet om kompetencer, der har betydning for patientsikkerheden. De mere specialiserede e- 1 E-læring defineres af ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling som; En standardbetegnelse for kompetenceudvikling, hvor indholdet, eller dele heraf, formidles via informations- og kommunikationsteknologi (IKT). ((8) kapitel 1 side 2). 2 De fem hospitaler er; Hillerød Hospital, Herlev Hospital, Hvidovre Hospital, Bispebjerg Hospital og Rigshospitalet. 3 CTG beskrives på følgende måde af Sundhedsstyrelsen: Cardiotocografi (CTG) er en elektronisk overvågning af fostrets hjertefrekvens og den fødendes veaktivitet. Undersøgelsen anvendes i forbindelse med fødsler, når der er risiko for eller mistanke om iltmangel hos fostret. (Sundhedsstyrelsen, Anbefalinger om Cardiotocografi, 24. september 2007). 7

12 læringskurser har overordnet til hensigt at virke kompetenceopretholdende. Det vil sige, at de ikke skal stå alene som undervisningsværktøj, men anvendes til at vedligeholde viden og opdatere personalet på fagområder, hvor de har en grundlæggende viden fra sygeplejestudiet eller anden undervisning. I august 2009 påbegyndtes implementeringen af den danske kvalitetsmodel (DDKM) på de danske sygehuse (12). DDKM er udviklet af Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsnet (IKAS), som er bestyret af staten, regionerne, kommunerne og Dansk Erhverv. Modellen har til formål at sikre en høj og ensartet kvalitet, der lever op til internationale standarter 4. Et af de tiltag, der skal være med til at sikre opnåelse af det ønskede mål, er øget dokumentation (12). Derfor kan det forventes, at e-læringskurser, administreret af en database, vil blive endnu mere udbredt, idet man herved let og sikkert kan dokumentere personalets gennemførsel af relevant undervisning (13). Ud fra litteraturen tyder det på at deltagelsesprocenten på de frivillige e-læringskurser er lav (5;14;15), og problemet foreligger også ved de obligatoriske kurser. På Skejby, der er et af landets førende hospitaler i forhold til udvikling af e-læringskurser (3), er der problemer med at opnå en deltagelse på 70 %, som er den ønskede minimumsdeltagelse 5 (1). Problemet med den lave deltagelsesprocent er gældende for alle e-læringskurser på Skejby 6, og problemet gør sig også gældende på bl.a. Kolding 7 og Fredericia 8 sygehus (17). Det overordnede problem i forhold til, at e-læringskurserne ikke bliver anvendt så meget som forventet, handler om cost-effectiveness. Det er en forholdsvis bekostelig affære at udvikle e- læringskurser. Derfor er det vigtigt at graden af deltagelse er så høj som mulig, så man opnår det fulde udbytte af kurset og dermed udnytter ressourcerne optimalt. Ellers er der både tale om et tab for patienterne, der ikke opnår den optimale patientsikkerhed samt et økonomisk tab for sundhedssektoren, der ikke får udnyttet de økonomiske ressourcer optimalt (18;19). At det sundhedsfaglige personale deltager i e-læringskurser er ikke i sig selv ensbetydende med, at patientsikkerheden fremmes. Forøgelse af patientsikkerheden kræver bl.a., at kurset 4 De akkrediterings standarter, der hører til DDKM, bliver vurderet af International Society for Quality in Healthcare (ISQua). Den del af DDKM der omhandler sygehusene er blevet godkendt af ISQua. 5 Optimalt set bør deltagelsen være 100 % på de obligatoriske kurser, men da der er løbende udskiftning af personalet, og da der også er tale om kurser, der skal gentages, er 70 % blevet vedtaget som et realistisk mål (16). 6 Deltagelsesprocenten ligger på % for de e-læringskurser, der har klinisk relevans (udtræk fra LMS på Skejby den ) 7 Deltagelsesprocent for e-læringskurset Transfusion af blodkomponenter var på ca. 35 % ved status opgørelsen den (17) 8 Deltagelsesprocent for e-læringskurset Transfusion af blodkomponenter var på ca. 40 % ved status opgørelsen den (17). 8

13 formår at formidle den ønskede viden, samt at personalet tilegner sig den nye viden (13). Men hvis personalet ikke deltager, er der ingen chance for at opnå den potentielle effekt af kurserne. På baggrund af de problemer, der findes med deltagelsesprocenterne i e-læringskurser på danske sygehuse og forventningen om stigning i antallet af nye kurser grundet DDKM, er deltagelse i sundhedsrelaterede e-læringskurser et relevant område at udforske. 1.1 Problemfelt Min undersøgelse har sit udgangspunkt i et samarbejde med Klinisk Immunologisk Afdeling (herefter forkortet KIA) på Skejby, der i samarbejde med den lokale e-læringsenhed står bag e- læringskurset Transfusion af blodkomponenter. KIA havde et ønske om at få undersøgt baggrunden for den lave deltagelse i e-læringskurset Transfusion af blodkomponenter på Skejby. Begrundelsen for, at der på Skejby blev udviklet et e-læringskursus omhandlende transfusion af blodprodukter var, at der i Danmark årligt rapporteres 2,3 alvorlige utilsigtede hændelser pr blodprodukts-transfusioner 9 til databasen Dansk Registrering af Transfusionsrisici (DART). Af disse utilsigtede hændelser skyldes knap 60 % menneskelige fejl, hvor et produkt gives til den forkerte patient, eller en patient får et forkert produkt. Endvidere anbefaler Dansk Selskab for Klinisk Immunologi, der står bag DART, anvendelse af e-læringskurser som et tiltag for at sænke antallet af fejltransfusioner (20). I november 2006 blev e-læringskurset Transfusion af blodkomponenter implementeret på Skejby. Året efter købte Vejle sygehus sig adgang til kurset på baggrund af to utilsigtede hændelser ved opsætning af blodprodukter. Transfusion af blodkomponenter er bygget op omkring de gældende retningslinjer for blodtransfusion (21). Kurset er tilegnet alt blodtransfunderende personale, hvor sygeplejersker udgør den største personalegruppe, idet sygeplejersker er langt den største personalegruppe på de offentlige danske sygehuse (22). Kurset havde i slutningen af 2009 en deltagelse på 34 % 10 på Skejby, mens det på Vejle sygehus havde en deltagelsesprocent på 71% 11. Kurset har i sin fulde længde en varighed på ca. en time, men det er muligt at gå direkte til kursets slut-test, hvormed kurset, for personale med stort kendskab til den teoretiske baggrund, 9 Der transfunderes årligt ca blodprodukter i Danmark. 10 Udtræk fra LMS på Skejby den , da kurset blev lukket ned i efteråret Udtræk fra LMS på Vejle sygehus den

14 kan gennemføres på under et kvarter. Kurset skal efter planen gennemføres hvert andet år, gælder for både Skejby og Vejle sygehus (23;24). Transfusion af blodkomponenter er et obligatorisk kursus, men der er ikke noget overordnet krav på hverken Skejby eller Vejle sygehus, om at gennemførsel af kurset skal være en forudsætning for at udføre opsætning af blodkomponenter. Denne beslutning træffes på de enkelte sygehusafsnit (16). Grundet den store forskel i deltagelsesprocent ved Transfusion af blodkomponenter anvendt på henholdsvis Skejby og Vejle sygehus, er disse to lokalisationer relevante at anvende i en undersøgelse af arbejds- og kursusrelaterede faktorer, der har betydning for deltagelse i e- læringskurser. Disse to lokalisationer giver en god ramme til at undersøge de førnævnte faktorer, idet der er tale om sammenlignelige arbejdsplader, der anvender det samme kursus med forskellig deltagelsesprocent. 2. Formål Formålet med denne opgave er at undersøge arbejds- og kursusrelaterede faktorer, der påvirker anvendelse af e-læringskurser, for at finde frem til de mest effektive tiltag til forøgelse af deltagelsesprocenten i e-læringskurset Transfusion af blodkomponenter blandt sygeplejersker på Skejby. Arbejds- og kursusrelaterede faktorer; forstås i denne opgave som faktorer, der grunder i forhold på arbejdspladsen (organisationen), samt forhold, der relaterer sig til det at anvende e-læringskurset. 2.1 Forskningsspørgsmål Hvilke arbejds- og kursusrelaterede faktorer på offentlige danske sygehuse har betydning for kliniske sygeplejerskers gennemførsel af kompetenceopretholdende e-læringskurser, særligt med henblik på e-læringskurset Transfusion af blodkomponenter? 10

af Sarah Midtgård Grau

af Sarah Midtgård Grau Kandidatspeciale En kvalitativ undersøgelse om sygeplejerskers brug af kliniske retningslinjer og fremmende faktorer for anvendelsen af forskningsbaseret viden i praksis af Sarah Midtgård Grau Publikation

Læs mere

Dansk abstrakt. Udarbejdet af: Cathrine Thim Pedersen og Andreas Bjerregaard. Vejleder: Nicolas Kjerulf, Adjunkt, Fysioterapeut, M.Sc.

Dansk abstrakt. Udarbejdet af: Cathrine Thim Pedersen og Andreas Bjerregaard. Vejleder: Nicolas Kjerulf, Adjunkt, Fysioterapeut, M.Sc. Dansk abstrakt Udarbejdet af: Cathrine Thim Pedersen og Andreas Bjerregaard Vejleder: Nicolas Kjerulf, Adjunkt, Fysioterapeut, M.Sc. Sted: Fysioterapeutuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol, juni

Læs mere

Bacheloropgave. Kvalitets udvikling af skriftligt informationsmateriale fra sygehus x

Bacheloropgave. Kvalitets udvikling af skriftligt informationsmateriale fra sygehus x Bacheloropgave Kvalitets udvikling af skriftligt informationsmateriale fra sygehus x Opgave udarbejdet af: Radiografuddannelsen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland Hold: R10V, Modul:

Læs mere

AKTIV OG DELTAGENDE I EGET LIV, HVER DAG?

AKTIV OG DELTAGENDE I EGET LIV, HVER DAG? University College Nordjylland AKTIV OG DELTAGENDE I EGET LIV, HVER DAG? Tværsnitsundersøgelse af hverdagsrehabilitering i Thisted Kommune Anja Thirup Møller Pia Brix Østergaard Jessica Estella Øfjord

Læs mere

MUS- et muligt redskab til kompetenceudvikling i et sygeplejefagligt praksisfællesskab.

MUS- et muligt redskab til kompetenceudvikling i et sygeplejefagligt praksisfællesskab. Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Aarhus University. Masterprojekt. Skriftlig opgave efterfulgt af mundtlig eksamination. Liselotte Kaae Studienummer LK1373551 Anslag med mellemrum: 143.958 Forårseksamen

Læs mere

Fødende kvinders oplevelser med sundhedsvæsenet - en kvalitativ undersøgelse

Fødende kvinders oplevelser med sundhedsvæsenet - en kvalitativ undersøgelse Fødende kvinders oplevelser med sundhedsvæsenet - en kvalitativ undersøgelse Specialets omfang: 215.598 anslag med mellemrum Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...0 1 Abstract...3 2 Indledning...4

Læs mere

Bachelorprojekt! Samspillet!mellem! radiografen!og!patienten! med!multiple! funktionsnedsættelser! Udarbejdet!af:! Uddannelsessted:! Vejleder:!

Bachelorprojekt! Samspillet!mellem! radiografen!og!patienten! med!multiple! funktionsnedsættelser! Udarbejdet!af:! Uddannelsessted:! Vejleder:! Bachelorprojekt 2.juni2015 Udarbejdetaf: RikkeWedelChristensen Studienr.:66080523 Hold72 Samspilletmellem radiografenogpatienten medmultiple funktionsnedsættelser ETPROJEKTOMKOMMUNIKATIONENOG RELATIONENTILENBILLEDDIAGNOSTISK

Læs mere

Specialet er udarbejdet af: Anne Helene Christensen (studienr.: 2005 1254) Kristian Nørgaard Laursen (studienr.: 2005 1529)

Specialet er udarbejdet af: Anne Helene Christensen (studienr.: 2005 1254) Kristian Nørgaard Laursen (studienr.: 2005 1529) Specialet er udarbejdet af: Anne Helene Christensen (studienr.: 2005 1254) Kristian Nørgaard Laursen (studienr.: 2005 1529) Specialet er udarbejdet under vejledning af: Ph.d.-stipendiat Anne Mette Hansen

Læs mere

Faglig feedback. E t potentiale for at højne den faglige kvalitet ved knogleundersøgelser.

Faglig feedback. E t potentiale for at højne den faglige kvalitet ved knogleundersøgelser. Professionshøjskolen Metropol Radiografuddannelsen Faglig feedback. E t potentiale for at højne den faglige kvalitet ved. Navn: Dennis Larsen Hold: 67 Vejleder: Lene Gerberg Aflevering: d. 3. januar 2013

Læs mere

Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark

Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark Forfatter: Mia Dam Samuelsen Vejleder: Per Svejvig Afleveringsdato: 2. Marts 2015 Cand.Merc.IT - Aarhus Universitet, Business and Social

Læs mere

Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag

Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag Et casestudium på Videncenter for Landbrug, Dansk Landbrugs Rådgivning Anne Holm Christensen Cand.merc.HumanResourceManagement Helle Vinther Pindstrup

Læs mere

Karin Reinhold Laugesen

Karin Reinhold Laugesen Kandidatspeciale Kliniske sygeplejerskers oplevelse af hvad der motiverer dem til at udøve sygepleje - En kvalitativ interviewundersøgelse af Karin Reinhold Laugesen Sektion for Sygepleje, Institut for

Læs mere

Omsorg for arbejdstiden? Digital arbejdstidsplanlægning i sygehusvæsenet - Et kvalitativt studie.

Omsorg for arbejdstiden? Digital arbejdstidsplanlægning i sygehusvæsenet - Et kvalitativt studie. D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Masterafhandling, Master of Public Health Karin Hammer-Jakobsen Omsorg for arbejdstiden? Digital

Læs mere

Forbrugeradfærd på internettet

Forbrugeradfærd på internettet Institut for Marketing og Statistik HA Almen - Bachelorafhandling Forfattere: Nanna Juul Thomsen Peter Ravn Vejleder: Maria Kümpel Nørgaard Forbrugeradfærd på internettet Case: EDGE Boardshop Handelshøjskolen

Læs mere

Mai-Britt Hägi-Pedersen

Mai-Britt Hägi-Pedersen Kandidatspeciale Vi lever jo med at de (alarmerne) er der - en kvalitativ undersøgelse af hvorledes sygeplejersken oplever støj og hvordan støj påvirker sygeplejerskens arbejde på en flersengsstue på intensiv?

Læs mere

Usability test af MOBI:DO

Usability test af MOBI:DO en mobil applikation University College Nordjylland Ergoterapeutuddannelsen Hold E10V, Modul 14, 7 semester Vejleder: Tine Bieber Lunn Fagligvejleder: Tina Helle Afleveret: 04. juni 2013 Opgavens omfang

Læs mere

INFORMATIONSKULTUR. En kvantitativ og kvalitativ analyse af kommunale organisationer

INFORMATIONSKULTUR. En kvantitativ og kvalitativ analyse af kommunale organisationer INFORMATIONSKULTUR En kvantitativ og kvalitativ analyse af kommunale organisationer Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Specialet August 2012 Udarbejdet af: Pia Vang Hansen Vejleder: Niels Ole

Læs mere

Ergoterapeutens arbejde på en Fælles Akut Modtagelse. En kvalitativ undersøgelse om ergoterapeuter på Fælles Akut Modtagelse

Ergoterapeutens arbejde på en Fælles Akut Modtagelse. En kvalitativ undersøgelse om ergoterapeuter på Fælles Akut Modtagelse Ergoterapeutens arbejde på en Fælles Akut Modtagelse. En kvalitativ undersøgelse om ergoterapeuter på Fælles Akut Modtagelse Billedgengivelse med tilladelse fra Regionshospitalet Randers Bachelor udarbejdet

Læs mere

- et projekt om adfærdsændring og motivation. - A project about behavioral change and motivation. Titelblad

- et projekt om adfærdsændring og motivation. - A project about behavioral change and motivation. Titelblad Titelblad Titel Kost- og træningsvejledning på Radiometer - et projekt om adfærdsændring og motivation Engelsk titel Dietary and Exercise advice at Radiometer - A project about behavioral change and motivation

Læs mere

Feedback i psykosocial rehabilitering

Feedback i psykosocial rehabilitering Feedback i psykosocial rehabilitering Casestudier om anvendelsen af feedback i psykosocial rehabilitering Helle Obbekær obbeloekke@hotmail.com Masterprojekt Master i Rehabilitering 2010 Flyvende grise

Læs mere

et kvalitativt studie om patienter med type 2 diabetes oplevelse af fysisk aktivitet

et kvalitativt studie om patienter med type 2 diabetes oplevelse af fysisk aktivitet Gør vi det rigtige et kvalitativt studie om patienter med type 2 diabetes oplevelse af fysisk aktivitet Undertegnede bekræfter, at besvarelsen er foretaget uden uretmæssig hjælp. Kristine Omann Thomsen

Læs mere

Management systemet til forbedring af kvaliteten i folkeskolen

Management systemet til forbedring af kvaliteten i folkeskolen Cand.merc. Management Accounting & Control Department of Business Studies Kandidatafhandling Forfatter: Katrine Sand Enevoldsen Vejleder: Hanne Nørreklit Management systemet til forbedring af kvaliteten

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag!

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag! PAYWALLS En receptionsanalyse af holdninger til paywalls Roskilde Universitet Forår 2014 Gruppe 13 56.451 anslag Mathilde Reimer Larsen, Pauline Ida Schweitz, Senem Aydinoglu, Caroline Sophie Hvolbøl Sønnichsen

Læs mere

Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi

Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi En kvalitativ undersøgelse af det ergoterapeutiske bidrag i rehabiliteringen af unge med en spiseforstyrrelse Via University College Ergoterapeutuddannelsen

Læs mere

Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der?

Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der? Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der? Et kvalitativt casestudie om fysioterapeuter i diagnostiske funktioner på ortopædkirurgiske afdelinger Fysioterapeuter stiller

Læs mere

Mit liv er på sin vis vendt rundt på gulvet

Mit liv er på sin vis vendt rundt på gulvet Mit liv er på sin vis vendt rundt på gulvet En kvalitativ undersøgelse af hvordan unge med erhvervet hjerneskade oplever uddannelse i forhold til øvrige aktiviteter Illustration: Helge Lieblein Januar

Læs mere

Borger uden EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF HJEMLØSES HVERDAGSERFARINGER BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI

Borger uden EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF HJEMLØSES HVERDAGSERFARINGER BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI Borger uden bolig EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF HJEMLØSES HVERDAGSERFARINGER UDARBEJDET AF JETTE KAAE ROSENDAHL OG RACHEL MØLLER STUDIENUMMER ET29101 og et32118 STUDERENDE

Læs mere

SIKKERT ARBEJDE FOR UNGE

SIKKERT ARBEJDE FOR UNGE SIKKERT ARBEJDE FOR UNGE AFSLUTNINGSRAPPORT TIL ARBEJDSMILJØFORSKNINGSFONDEN, PROJEKT NR. 12-2010-09 Mette Lykke Nielsen, Johnny Dyreborg, Pete Kines, Martha Nina Ozmec, Kent Jacob Nielsen og Kurt Rasmussen

Læs mere

Implementering af kliniske retningslinjer blandt erfarne sygeplejersker.

Implementering af kliniske retningslinjer blandt erfarne sygeplejersker. Lisbeth Raffnsøe Brinch Hold 325 forår Sundhedsfaglig diplomuddannelse Afgangsprojekt Juni 2013 Anslag: 60.000 Annemarie Ginnerup Toubøl University College Lillebælt Søgeord: Implementering, kliniske retningslinjer,

Læs mere