Sygeplejerskers anvendelse af kompetenceopretholdende e-læringskurser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sygeplejerskers anvendelse af kompetenceopretholdende e-læringskurser"

Transkript

1 Sygeplejerskers anvendelse af kompetenceopretholdende e-læringskurser En mixed method undersøgelse omhandlende anvendelse af e-læringskurset Transfusion af blodkomponenter på Skejby og Vejle sygehus Kandidatspeciale 2010 Syddansk Universitet Udarbejdet af: stud.scient.san Anja Dalsgaard Jørgensen Vejleder: Marie Kruse Post doc., Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning, SDU Typeenheder:

2 Forord Under udarbejdelsen af dette studie har jeg fået hjælp fra en række personer, som jeg gerne vil takke: Annette Heegaard, Kvalitetskoordinator samt Dorte Bøgeskov Sygeplejerskekoordinator på Klinisk Immunologisk Afdeling, Århus Universitetshospital Skejby og Hanne Nielsen, Bioanalytikerunderviser, Klinisk Immunologisk Afdeling & Blodbank, Vejle sygehus, for deres store behjælpelighed med information og løsning af diverse praktiske opgaver. I den forbindelse skal der også lyde en stor tak til Jørgen Nielsen Projektkoordinator for e-læring, Informationsafdelingen, Århus Universitetshospital Skejby, for lade mig nyde godt af hans store viden om- og erfaring med e-læringskurser. Yderligere vil jeg gerne takke Marie Kruse Post doc., Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning, SDU, for god og konstruktiv vejledning igennem hele mit specialeforløb. I forbindelse med at gøre undersøgelserne praktisk mulige vil jeg gerne takke afdelingssygeplejerskerne og tovholderne fra de tolv deltagende sengeafsnit, fordi I tog godt imod mit studie, lod mig udføre mine undersøgelser hos jer og generelt for jeres hjælp i forbindelse med undersøgelserne. I forbindelse med selve undersøgelserne skylder jeg stor tak til de otte sygeplejersker, der valgte at deltage i mine interviews. Det er jer, der for alvor gjorde min undersøgelse nærværende. Yderligere en stor tak til alle de sygeplejersker, der deltog i min spørgeskemaundersøgelse. Tak fordi I tog jer tid I jeres travle hverdag. Til sidst skylder jeg en stor tak til familie og venner, der har bakket op og båret over med mig når jeg var både fysisk og mentalt fraværende. Og tusind tak til de af jer, der har givet mig husly når jeg i perioder har været i Århus og Vejle, samt til jer, der har brugt tid og energi på at hjælpe med korrektur og generelle rettelser, I har været uundværlige. Den Stud. Scient. San. Anja D. Jørgensen Eksamens nr.:

3 Resume Baggrund: Der bliver i stigende grad indført kompetenceopretholdende e-læringskurser på danske sygehuse, men der ses flere steder problemer i forhold til deltagelsesprocenten i disse kurser, blandt andet på Århus Universitetshospital Skejby. Formål: At undersøge arbejds- og kursusrelaterede faktorer, som påvirker anvendelse af e- læringskurser, for at finde frem til de mest effektive tiltag til forøgelse af deltagelsesprocenten i e-læringskurset Transfusion af blodkomponenter blandt sygeplejersker på Skejby. Materialer og metoder: Rammen for dette studie er udvalgte sengeafsnit på Skejby og Vejle sygehus. Begge sygehuse anvender e-læringskurset Transfusion af blodkomponenter men med forskellig deltagelsesprocent (34 % på Skejby og 71 % på Vejle sygehus). I studiet blev anvendt en kombination af en kvalitativ- og en kvantitativ metode, dvs. mixed method. Der blev udformet et kontekstspecifikt spørgeskema til denne undersøgelse på baggrund af teorien; the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT). Udformningen af spørgeskemaet skete gennem en modificering af det kvantitative spørgeskema, der er knyttet til UTAUT. Modificeringen af skemaet blev fortaget på baggrund af forskningslitteratur og kvalitative fokusgruppeinterviews. Gennemførslen af de kvalitative interviews blev udført blandt otte sygeplejersker på udvalgte sengeafsnit på hhv. Skejby og Vejle sygehus. Interviewene omhandlede hvilke temaer og faktorer, sygeplejersker finder vigtige for deres deltagelse i kompetenceopretholdende e- læringskurser. Herigennem fremstod fem vigtige temaer; Arbejdspræstation : Anvendelse af kurset ; Social indflydelse ; Fremmende faktorer ; og Indre motivation, med i alt 21 tilhørende faktorer, som blev medtaget i spørgeskemaet. Det modificerede spørgeskema blev anvendt til en undersøgelse på de ovennævnte lokalisationer. Herigennem blev det undersøgt, om der var forskel på graden hvormed sygeplejersker på hhv. Skejby og Vejle sygehus oplevede de i spørgeskemaet medtagne arbejds- og kursusrelaterede faktorer repræsenteret i deres arbejdsdag. Forskellen blev ligeledes undersøgt mellem sygeplejersker på de to sygehuse, der ikke havde gennemført kurset og de, der havde. Resultater: Resultaterne af den statistiske bearbejdning af spørgeskemamaterialet viste, at de medtagne parametre alle syntes at have betydning for sygeplejerskers deltagelse i e- læringskurset Transfusion af blodkomponenter. Der blev hovedsageligt fundet signifikante resultater ved faktorerne under temaet Social indflydelse. Der fremkom forholdsvis mange insignifikante resultater, men resultaterne viste, at der er en klar tendens til, at sygeplejerskerne på Skejby oplever de arbejds- og kursusrelaterede faktorer i lavere grad i deres arbejdsdag end sygeplejerskerne på Vejle sygehus. Det samme gjorde sig gældende i forholdet mellem de sygeplejersker, der ikke havde gennemført kurset og de, der havde på de to sygehuse. Konklusion: Ud fra dette studie fremgår det, at det er de sociale faktorer, der vil have den største effekt på sygeplejerskernes deltagelse i e-læringskurset Transfusion af blodkomponenter på Skejby. Især er det de sociale faktorer omhandlende; personlig påmindelse af sygeplejerskerne om at deltage i e-læringskurset; samt sygeplejerskernes oplevelse af at deres deltagelse i kurset er vigtigt for deres afdelingssygeplejerske / tovholder, der har betydning. Herudover viser resultaterne, at det er faktorer omhandlende tid til at gennemføre kurset, som er vigtige for, at sygeplejerskerne deltager i e-læringskurset.

4 Abstrakt Title: Participation in skill maintaining e-learning courses among nurses A mixed method study about use of the e-learning course Transfusion of Blood Components at Skejby- and Vejle hospital. Background: There is an increasing amount of skill maintaining e-learning courses are implemented at Danish hospitals, but participation in these courses isn t always sufficiently high which is the case at Skejby hospital. Objective: Finding the most effective way of increasing the use of the e-learning course Transfusion of blood components among nurses at Skejby hospital, by studying the workand course related factors, which affect the use of e-learning courses. Material and Method: The setting of this study is wards selected at Skejby- and Vejle hospital. Both hospitals employ the e-learning course Transfusion of Blood Components, but with different participation rate (34 % at Skejby hospital and 71 % at Vejle hospital). This study was composed by a combination of a qualitative and a quantitative method, and is thereby mixed method. For this study there was designed a context specific questionnaire, that was based upon the Unified Theory of Acceptance and Use Technology (UTAUT). The questionnaire was designed through modification of the quantitative questionnaire attached to UTAUT. The modification was executed through the use of research literature and qualitative focus group interviews. The qualitative interviews were performed among eight nurses at the selected wards at Skejby- and Vejle hospital. The interviews were concerned with themes and factors affecting nurse s use of skill maintaining e-learning courses. Five themes; Performance expectancy ; Effort expectancy ; Social influence ; Facilitating conditions ; and Inner motivation with 21 appertaining factors were included in the questionnaire. The modified questionnaire was used to conduct a survey on the two hospitals. The survey examined the differences between nurses at Skejby- and Vejle hospital in correlation with the degree to which they experienced the work- and course related factors represented in their daily work. The experience of the factors was also compared between nurses who had participated in the course, and those who hadn t, at the two hospitals. Results: The statistical results from the questionnaire material showed that the included themes and factors all seemed to influence nurse s participation in the e-learning course Transfusion of Blood Components. Most of the significant results were found with the factors appertain the theme Social influence. There were quite a few insignificant results, but all together the results showed a clear tendency; the nurses at Skejby hospital experienced the work- and course related factors represented in their work day to a lesser degree than the nurses at Vejle hospital. The same tendency was found when comparing the group of nurses who had used the course, and those who hadn t. Conclusion: From this study it s evident that social factors have the greatest impact on nurse s participation in the e-learning course Transfusion of Blood Components at Skejby hospital. Two particularly important social factors were to individually remind the nurses to participate in the course and that the nurses experience their participation as important to the charge nurse. In addition the results showed that factors concerning time to participate in the course were important.

5 Indholdsfortegnelse Vigtige forkortelser... 3 Ordforklaring... 3 Figurfortegnelse... 3 Tabelfortegnelse... 4 Tabel over spørgsmålsformuleringer og forkortelser Baggrund Problemfelt Formål Forskningsspørgsmål Forskningshypoteser Afgrænsning Teori The Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) Materialer og metoder Litteratursøgning Anvendelse af teori Valg af metode og design Udvælgelse af arbejds- og kursusrelaterede faktorer Arbejds- og kursusrelaterede faktorer fundet gennem litteratur og teori Indsamling og anvendelse af interviewdata Rekruttering af interview-informanter Gennemførsel af interviewene Analyse af interviewdata Syntese af resultaterne fra den kvalitative undersøgelse Udformning af spørgeskema Test af spørgeskemaet Gennemførelse af spørgeskemaundersøgelsen Databehandling Kodning og indtastning af data Observationer ved indtastning af spørgeskemaerne Analyser og analyseplan

6 Logistisk regression Proportional odds model Analyseplan Etiske overvejelser Anvendt software Resultater Deskriptiv statistik Prædiktiv statistik Diskussion Diskussion af resultaterne Deskriptive resultater Prædiktive resultater Diskussion af materialer og metoder Den kvalitative undersøgelse Rekruttering af informanter Sammensætningen af interview-informanter Gennemførsel af fokusgruppeinterviews Udformning af spørgeskemaet og den kvantitative undersøgelse: Selektionsbias Informationsbias Socialrelateret responsbias Nedlukningen af e-læringskurset på Skejby Rangordningsspørgsmålene Statistisk analyse af spørgeskemamaterialet Anvendelse af mine resultater Konklusion Perspektivering Litteraturliste Bilagsfortegnelse

7 Vigtige forkortelser LMS står for Learning Management System. Det er en database, der anvendes til at administrere de e-læringskurser, der udbydes fra Skejby. Her er de enkelte brugere registreret som tilmeldt kurset, og her kan der bl.a. hentes statistik over, hvorvidt de har gennemført kurset eller ej (1). KIA står for Klinisk Immunologisk Afdeling. UTAUT står for the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology. Det er denne teori, der danner det teoretiske grundlag for min opgave. Ordforklaring Temaer: De overordnede elementer, der anvendes i min undersøgelse og som er fremdraget gennem UTAUT og min analyse af interviewmaterialet. Faktorer: Faktorerne er delelementer under de overordnede temaer, der er fundet gennem UTAUT, forskningslitteratur og interviewmateriale, og som anvendes generelt om elementer, der ikke er gjort kvantificerbare. Variable: Er de konkrete spørgsmål, der stilles i spørgeskemaet og anvendes generelt for faktorer, der blevet gjort kvantificerbare i min opgave. Sygehus/hospital: Jeg anvender betegnelserne sygehus og hospital i flæng, da der ikke er en definitionsmæssig forskel på disse to betegnelser (2). Brugeren: Denne betegnelse anvendes i forhold til personer, der forventes at anvende itbaserede redskaber. Figurfortegnelse Figur 3.1: Researchmodellen for UTAUT med de overordnede temaer og modifikatorer. Side 15 Figur 4.1: Overordnede forskningshypoteser. Side 22 Figur 4.2: Instrument development modellen. Side 24 Figur 4.3: Forskningshypoteser med underhypoteser. Side 44 Figur 4.4: Analyseplan for udførslen af den prædiktive statistik. Side 61 Figur 5.1: Flowdiagram for spørgeskemaundersøgelsen på Vejle sygehus. Side 63 Figur 5.2: Flowdiagram for spørgeskemaundersøgelsen på Skejby. Side 64 3

8 Tabelfortegnelse Tabel 3.1: Variablene tilhørende UTAUT-spørgeskemaet (original formulering + dansk oversættelse af temaerne). Side 14 Tabel 4.1: Arbejds- og kursusrelaterede faktorer fra litteraturen samlet under temaerne og faktorerne fra UTAUT. Side 27 Tabel 4.2: Deltagelsesprocent for Transfusion af blodkomponenter fordelt på de sengeafsnit, der deltog i min undersøgelse. Side 31 Tabel 4.3: Deltagerne ved fokusgruppeinterviewet på Vejle sygehus. Side 32 Tabel 4.4: Deltagerne ved interviews på Skejby. Side 33 Tabel 4.5: Sammenstilling af faktorer fra teori og litteratur omhandlende temaet Arbejdspræstation med citater fra interviewmaterialet. Side 37 Tabel 4.6: Sammenstilling af faktorer fra teori og litteratur omhandlende temaet Anvendelse af kurset med citater fra interviewmaterialet. Side 38 Tabel 4.7: Sammenstilling af faktorer fra teori og litteratur omhandlende temaet Social indflydelse med citater fra interviewmaterialet. Side 39 Tabel 4.8: Sammenstilling af faktorer fra teori og litteratur omhandlende temaet Fremmende faktorer med citater fra interviewmaterialet. Side 40 Tabel 4.9: Sammenstilling af faktorer litteratur omhandlende temaet Indre motivation med citater fra interviewmaterialet. Side 41 Tabel 4.10: Fravalgte faktorer. Side 42 Tabel 4.11: Antal e-læringskurser de enkelte sengeafsnit er tilmeldt på Skejby. Side 48 Tabel 4.12: Fordeling af besvarelserne af variablene Tid i arbejdsplanen og Betydning for kompetence. Side 55 Tabel 5.1: Fordeling af baggrundsvariable for deltagerne i forhold til associationsmålene Sygehus og Registrering. Side 64 Tabel 5.2: Gennemsnitsværdier for alder og anciennitet i stikprøvepopulationen. Side 66 Tabel 5.3: Gennemsnitsværdier for alder og anciennitet for sygeplejersker ansat i under ni måneder på deres nuværende afsnit. Side 66 Tabel 5.4: Deskriptiv statistik for variablene under Arbejdspræstation fordelt på de to hoved-associationsmål. Side 68 4

9 Tabel 5.5: Deskriptiv statistik for variablene under Anvendelse af kurset fordelt på de to hoved-associationsmål. Side 68 Tabel 5.6a: Deskriptiv statistik for variablene under Social indflydelse fordelt på de to hoved-associationsmål. Side 69 Tabel 5.6b: Deskriptiv statistik for variablene under Social indflydelse fordelt på de to hoved-associationsmål. Side 69 Tabel 5.7: Deskriptiv statistik for variablene under Fremmende faktorer fordelt på de to hoved-associationsmål. Side 69 Tabel 5.8: Deskriptiv statistik for variablene under Indre motivation fordelt på de to hovedassociationsmål. Side 70 Tabel 5.9: Deskriptiv statistik for variablene tid i arbejdsplanen og betydning for kompetence fordelt på de to hoved-associationsmål. Side 70 Tabel 5.10: Deskriptiv statistik for variablene ved rangordning af de overordnede temaer fordelt på de to hoved-associationsmål. Side 70 Tabel 5.11: Trin 1 og 2 for Arbejdspræstation. Side 71 Tabel 5.12: Trin 1 og 2 for Anvendelse af kurset. Side 72 Tabel 5.13: Trin 1 og 2 for Social indflydelse. Side 73 Tabel 5.14: Trin 1 og 2 for Fremmende faktorer. Side 74 Tabel 5.15: Trin 1 og 2 for Indre motivation. Side 74 Tabel 5.16: Trin 1 og 2 for variablene Tid i arbejdsplanen og Betydning for kompetence. Side 75 Tabel 5.17: Logistisk regression for analysemodeller med signifikante interaktionsled. Side 76 Tabel 5.18: Proportional odds model for analysemodeller med signifikante interaktionsled. Side 77 Tabel 5.19: Proportional odds model for analysemodeller uden signifikante interaktionsled. Side 77 Tabel 6.1: Forskningsstudier, der har anvendt UTAUT i en sundhedsfaglig kontekst. Side 83 5

10 I den nedenstående tabel angives spørgsmålsformuleringer og i dette studiet anvendte forkortelser fra det spørgeskema, der er blevet udformet og afprøvet gennem studiet. Nummer og formulering af spørgsmål fra det anvendte spørgeskema: Der stilles ikke et spørgsmål om hvilket sygehus, deltageren er ansat på, men det udledes af det afsnit, vedkommende er ansat på. Der stilles ikke et spørgsmål om hvilket afsnit deltageren er ansat på. Det er angivet på de Afdeling enkelte spørgeskemaer. 3. Din alder Alder 4. Hvilket år blev du uddannet sygeplejerske? Anciennitetsår 5a. Har du på et tidspunkt gennemført e-læringskurset Transfusion af blodkomponenter? Gennemførsel 5b. I hvilket år gennemførte du sidst e-læringskurset? Gennemførselsår 5c. Er du på et tidspunkt blevet elektronisk registreret som bestået? Registreret 6. Hvor mange timer om ugen bruger du ved en computer i din fritid? Computertid 7. Hvordan oplever du mængden af e-læringskurser du er tilmeldt? Kursusbelastning Anvendte forkortelser*: Sygehus 8. Hvordan vil du beskrive e-læring i forhold til klasseundervisning i forbindelse med Læringsform undervisning i transfusion af blodkomponenter? 9. Bliver der afsat tid i arbejdsplanen på dit afsnit til deltagelse i e-læringskurset? Tid i arbejdsplanen 10. Har det betydning for din deltagelse i opsætning af blodkomponenter på dit afsnit, om Betydning for kompetence du har deltaget i e-læringskurset eller ej? 11. I hvor høj grad mener du, at viden om transfusion af blodkomponenter er relevant i Relevans forbindelse med dit daglige arbejde? 12. I hvor høj grad mener du, at e-læringskurset kan give dig den viden, du har brug for i Brugbar viden forbindelse med transfusion af blodkomponenter? 13. I hvor høj grad mener du, at e-læringskurset er med til at forøge patientsikkerheden? Forøgelse af patientsikkerheden 15. I hvor høj grad mener du, at det er nemt at åbne op for e-læringskurset? Nemt at åbne 16. I hvor høj grad mener du, at det teknisk er nemt at gennemføre e-læringskurset? Nemt at gennemføre 17. I hvor høj grad mener du, at det er nemt at afslutte kurset korrekt, så det bliver Nemt at afslutte registreret at du har gennemført e-læringskurset? 18. I hvor høj grad opfatter du det faglige indhold af kurset som værende nemt at gå til? Kursets indhold 20. I hvor høj grad føler du dig forpligtet overfor dine kolleger og/eller ledere til at Forpligtigelser over for gennemføre e-læringskurset? kolleger og ledere 21. I hvor høj grad føler du, at du er blevet gjort opmærksom på e-læringskursets Opmærksom på kursets eksistens? eksistens 22. I hvor høj grad oplever du, at der på dit afsnit generelt bliver gjort opmærksom på, at I Generel påmindelse skal huske at deltage i e-læringskurset? 23. I hvor høj grad oplever du, at din afdelingssygeplejerske/tovholder for e-læringskurset Personlig påmindelse personligt gør opmærksom på, at kurset bør tages? 24. I hvor høj grad føler du, at det er vigtigt for din afdelingssygeplejerske/tovholder for e- Vigtighed for afd. læringskurset, at du gennemfører e-læringskurset? Sygeplejerske / tovholder 25. I hvor høj grad oplever du, at dine kolleger prioriterer deltagelse i e-læringskurset højt? Kollegers prioritering 27. I hvor høj grad oplever du, at der er tid til at udføre e-læringskurset i løbet af din Tid i arbejdsdagen arbejdsdag? 28. I hvor høj grad mener du, at du har mulighed for at udføre e-læringskurset et sted med Fred og ro fred og ro? 29. I hvor høj grad oplever du, at det er nemt at logge ud og senere logge ind det samme Nemt at komme tilbage efter sted, hvis du bliver afbrudt, mens du er i gang med e-læringskurset? afbrydelse 30. I hvor høj grad føler du, at du har adgang til den tekniske og/eller faglige hjælp til at Adgang til teknisk og faglig udføre e-læringskurset som du har behov for? hjælp 32. I hvor høj grad føler du dig som sygeplejerske forpligtet til at gennemføre e- Forpligtigelse som læringskurset? sygeplejerske 33. I hvor høj grad mener du, at deltagelse i e-læringskurset vil medføre, at du føler dig Følelse af sikkerhed mere sikker i forhold til opsætning af blodkomponenter til transfusion? 34. I hvor høj grad finder du emnet Transfusion af blodkomponenter interessant? Interesse for emnet 35. I hvor høj grad mener du, at selve e-læringsprogrammet er spændende at anvende? Spændende at anvende kurset * Forkortelserne vil i teksten blive markeret med citationstegn for at øge læsevenligheden. 6

11 1. Baggrund E-læring er på globalt plan et mere og mere udbredt værktøj til undervisning og kurser, både i forbindelse med videregående uddannelser og til opretholdelse- og udvikling af kompetencer for personer på arbejdsmarkedet. At e-læring er en stor industri illustreres bl.a. i en amerikansk undersøgelse fra 2008, hvor e-læringsindustrien på globalt plan blev opgjort til en værdi på otteogtyve milliarder euro (3). Idet store dele af verdens befolkning i dag er vant til at anvende IT, kan fordelene ved e-læring nu udnyttes effektivt (4). Den helt store gevinst ved e-læring som undervisningsværktøj ligger i den indbyggede fleksibilitet både i forhold til tid og sted for modtagelse af undervisning, og i forhold til de mangeartede muligheder for sammensætning af undervisningsmetoder (3;5). Herudover kan e-læring være med til at sænke udgifterne til undervisning, idet ét e- læringsmodul kan anvendes af alle relevante personer (5-7). Dette gør undervisningsformen yderst anvendelig til grupper, som er svære at samle på samme tid og sted, som fx personalegrupper med skiftende arbejdstider. I Danmark er e-læring også i fremmarch. I 2007 fremkom videnskabsministeriet med en national strategi for e-læring 1 for hele den danske arbejdsstyrke (8). Den nationale strategi kan formodes at have haft indflydelse på, at korte e-læringskurser af omkring en times varighed efterhånden er meget udbredt på danske sygehuse. Blandt andet har Århus universitetshospital Skejby (herefter forkortet Skejby) etableret egne e-læringsenhed og fem af hospitalerne i Region Hovedstaden 2 er gået sammen om en e-læringsenhed. I Region Syddanmark er de desuden ved at få udviklet e-læringskurser til eget behov (9-11). E-læringskurserne på de danske sygehuse er både almene som indenfor brandsikkerhed og håndhygiejne, og mere specialiserede og rettet mod specifikke personalegrupper. De mere specialiserede kurser omhandler bl.a. tolkning af CTG-kurver 3, håndtering af patienter med alvorlige luftvejskomplikationer og transfusion af blodkomponenter (3;10), og handler overordnet om kompetencer, der har betydning for patientsikkerheden. De mere specialiserede e- 1 E-læring defineres af ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling som; En standardbetegnelse for kompetenceudvikling, hvor indholdet, eller dele heraf, formidles via informations- og kommunikationsteknologi (IKT). ((8) kapitel 1 side 2). 2 De fem hospitaler er; Hillerød Hospital, Herlev Hospital, Hvidovre Hospital, Bispebjerg Hospital og Rigshospitalet. 3 CTG beskrives på følgende måde af Sundhedsstyrelsen: Cardiotocografi (CTG) er en elektronisk overvågning af fostrets hjertefrekvens og den fødendes veaktivitet. Undersøgelsen anvendes i forbindelse med fødsler, når der er risiko for eller mistanke om iltmangel hos fostret. (Sundhedsstyrelsen, Anbefalinger om Cardiotocografi, 24. september 2007). 7

12 læringskurser har overordnet til hensigt at virke kompetenceopretholdende. Det vil sige, at de ikke skal stå alene som undervisningsværktøj, men anvendes til at vedligeholde viden og opdatere personalet på fagområder, hvor de har en grundlæggende viden fra sygeplejestudiet eller anden undervisning. I august 2009 påbegyndtes implementeringen af den danske kvalitetsmodel (DDKM) på de danske sygehuse (12). DDKM er udviklet af Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsnet (IKAS), som er bestyret af staten, regionerne, kommunerne og Dansk Erhverv. Modellen har til formål at sikre en høj og ensartet kvalitet, der lever op til internationale standarter 4. Et af de tiltag, der skal være med til at sikre opnåelse af det ønskede mål, er øget dokumentation (12). Derfor kan det forventes, at e-læringskurser, administreret af en database, vil blive endnu mere udbredt, idet man herved let og sikkert kan dokumentere personalets gennemførsel af relevant undervisning (13). Ud fra litteraturen tyder det på at deltagelsesprocenten på de frivillige e-læringskurser er lav (5;14;15), og problemet foreligger også ved de obligatoriske kurser. På Skejby, der er et af landets førende hospitaler i forhold til udvikling af e-læringskurser (3), er der problemer med at opnå en deltagelse på 70 %, som er den ønskede minimumsdeltagelse 5 (1). Problemet med den lave deltagelsesprocent er gældende for alle e-læringskurser på Skejby 6, og problemet gør sig også gældende på bl.a. Kolding 7 og Fredericia 8 sygehus (17). Det overordnede problem i forhold til, at e-læringskurserne ikke bliver anvendt så meget som forventet, handler om cost-effectiveness. Det er en forholdsvis bekostelig affære at udvikle e- læringskurser. Derfor er det vigtigt at graden af deltagelse er så høj som mulig, så man opnår det fulde udbytte af kurset og dermed udnytter ressourcerne optimalt. Ellers er der både tale om et tab for patienterne, der ikke opnår den optimale patientsikkerhed samt et økonomisk tab for sundhedssektoren, der ikke får udnyttet de økonomiske ressourcer optimalt (18;19). At det sundhedsfaglige personale deltager i e-læringskurser er ikke i sig selv ensbetydende med, at patientsikkerheden fremmes. Forøgelse af patientsikkerheden kræver bl.a., at kurset 4 De akkrediterings standarter, der hører til DDKM, bliver vurderet af International Society for Quality in Healthcare (ISQua). Den del af DDKM der omhandler sygehusene er blevet godkendt af ISQua. 5 Optimalt set bør deltagelsen være 100 % på de obligatoriske kurser, men da der er løbende udskiftning af personalet, og da der også er tale om kurser, der skal gentages, er 70 % blevet vedtaget som et realistisk mål (16). 6 Deltagelsesprocenten ligger på % for de e-læringskurser, der har klinisk relevans (udtræk fra LMS på Skejby den ) 7 Deltagelsesprocent for e-læringskurset Transfusion af blodkomponenter var på ca. 35 % ved status opgørelsen den (17) 8 Deltagelsesprocent for e-læringskurset Transfusion af blodkomponenter var på ca. 40 % ved status opgørelsen den (17). 8

13 formår at formidle den ønskede viden, samt at personalet tilegner sig den nye viden (13). Men hvis personalet ikke deltager, er der ingen chance for at opnå den potentielle effekt af kurserne. På baggrund af de problemer, der findes med deltagelsesprocenterne i e-læringskurser på danske sygehuse og forventningen om stigning i antallet af nye kurser grundet DDKM, er deltagelse i sundhedsrelaterede e-læringskurser et relevant område at udforske. 1.1 Problemfelt Min undersøgelse har sit udgangspunkt i et samarbejde med Klinisk Immunologisk Afdeling (herefter forkortet KIA) på Skejby, der i samarbejde med den lokale e-læringsenhed står bag e- læringskurset Transfusion af blodkomponenter. KIA havde et ønske om at få undersøgt baggrunden for den lave deltagelse i e-læringskurset Transfusion af blodkomponenter på Skejby. Begrundelsen for, at der på Skejby blev udviklet et e-læringskursus omhandlende transfusion af blodprodukter var, at der i Danmark årligt rapporteres 2,3 alvorlige utilsigtede hændelser pr blodprodukts-transfusioner 9 til databasen Dansk Registrering af Transfusionsrisici (DART). Af disse utilsigtede hændelser skyldes knap 60 % menneskelige fejl, hvor et produkt gives til den forkerte patient, eller en patient får et forkert produkt. Endvidere anbefaler Dansk Selskab for Klinisk Immunologi, der står bag DART, anvendelse af e-læringskurser som et tiltag for at sænke antallet af fejltransfusioner (20). I november 2006 blev e-læringskurset Transfusion af blodkomponenter implementeret på Skejby. Året efter købte Vejle sygehus sig adgang til kurset på baggrund af to utilsigtede hændelser ved opsætning af blodprodukter. Transfusion af blodkomponenter er bygget op omkring de gældende retningslinjer for blodtransfusion (21). Kurset er tilegnet alt blodtransfunderende personale, hvor sygeplejersker udgør den største personalegruppe, idet sygeplejersker er langt den største personalegruppe på de offentlige danske sygehuse (22). Kurset havde i slutningen af 2009 en deltagelse på 34 % 10 på Skejby, mens det på Vejle sygehus havde en deltagelsesprocent på 71% 11. Kurset har i sin fulde længde en varighed på ca. en time, men det er muligt at gå direkte til kursets slut-test, hvormed kurset, for personale med stort kendskab til den teoretiske baggrund, 9 Der transfunderes årligt ca blodprodukter i Danmark. 10 Udtræk fra LMS på Skejby den , da kurset blev lukket ned i efteråret Udtræk fra LMS på Vejle sygehus den

14 kan gennemføres på under et kvarter. Kurset skal efter planen gennemføres hvert andet år, gælder for både Skejby og Vejle sygehus (23;24). Transfusion af blodkomponenter er et obligatorisk kursus, men der er ikke noget overordnet krav på hverken Skejby eller Vejle sygehus, om at gennemførsel af kurset skal være en forudsætning for at udføre opsætning af blodkomponenter. Denne beslutning træffes på de enkelte sygehusafsnit (16). Grundet den store forskel i deltagelsesprocent ved Transfusion af blodkomponenter anvendt på henholdsvis Skejby og Vejle sygehus, er disse to lokalisationer relevante at anvende i en undersøgelse af arbejds- og kursusrelaterede faktorer, der har betydning for deltagelse i e- læringskurser. Disse to lokalisationer giver en god ramme til at undersøge de førnævnte faktorer, idet der er tale om sammenlignelige arbejdsplader, der anvender det samme kursus med forskellig deltagelsesprocent. 2. Formål Formålet med denne opgave er at undersøge arbejds- og kursusrelaterede faktorer, der påvirker anvendelse af e-læringskurser, for at finde frem til de mest effektive tiltag til forøgelse af deltagelsesprocenten i e-læringskurset Transfusion af blodkomponenter blandt sygeplejersker på Skejby. Arbejds- og kursusrelaterede faktorer; forstås i denne opgave som faktorer, der grunder i forhold på arbejdspladsen (organisationen), samt forhold, der relaterer sig til det at anvende e-læringskurset. 2.1 Forskningsspørgsmål Hvilke arbejds- og kursusrelaterede faktorer på offentlige danske sygehuse har betydning for kliniske sygeplejerskers gennemførsel af kompetenceopretholdende e-læringskurser, særligt med henblik på e-læringskurset Transfusion af blodkomponenter? 10

Danish University Colleges

Danish University Colleges Danish University Colleges Sygeplejerskers anvendelse af kompetenceopretholdende e-læringskurser - En mixed method undersøgelse omhandlende anvendelse af e-læringskurset Transfusion af blodkomponenter

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Aalborg Universitet 1. Semester projekt Gruppe nummer: 755 Vejleder: Henrik Bøggild

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13 Formulering af forskningsspørgsmål + Læringsmål Formulere det gode forskningsspørgsmål Forstå hvordan det hænger sammen med problemformulering og formålserklæring/motivation

Læs mere

Essential Skills for New Managers

Essential Skills for New Managers Essential Skills for New Managers Poynter Institute 7.-12. december 2014 1 Overskrifterne for kurset var: How to establish your credibility as a leader, even if you are new in your role. How to provide

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

SUCCESS CASE EVALUERING Strategi og Metode

SUCCESS CASE EVALUERING Strategi og Metode SUCCESS CASE EVALUERING Strategi og Metode PKL-PUF ÅRSMØDE 6. maj 2014 2 THE SUCCESS CASE METHOD (SCM) BAGGRUND En forskningsbaseret metode til at evaluere effekt af uddannelse i den kontekst, hvor den

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Tea Party - skabelsen af en magtfaktor

Tea Party - skabelsen af en magtfaktor Tea Party - skabelsen af en magtfaktor Skrevet af: Camilla Louise Grandt, Caroline Elmquist-Clausen, Johannes S. Schultz-Lorentzen og Lars Asbjørn Holst Projekttitel: Tea Party skabelsen af en politisk

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Anvendelse af ny viden i de fem kommuner

Anvendelse af ny viden i de fem kommuner Anvendelse af ny viden i de fem kommuner Af Peter Sørensen Lektor, mag.art og ph.d.-studerende University College Lillebælt & Aalborg Universitet Der er generelt gode forudsætninger for at bringe ny viden

Læs mere

Kommunikation med patienter og kolleger

Kommunikation med patienter og kolleger Kommunikation med patienter og kolleger FSOS Landskursus 20.-21. marts 2012 Birgitte Nørgaard, cand.cur., ph.d. Ortopædkirurgisk Afdeling, Kolding Sygehus, Enhed for Sundhedstjenesteforskning, Sygehus

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Sygeplejefaglige projekter

Sygeplejefaglige projekter Hæmatologisk afdeling X Sygeplejefaglige projekter - En vejledning Hæmatologisk afdeling X Sygeplejefaglige projekter Hæmatologisk afd. X Det er afdelingens ønske at skabe rammer for, at sygeplejersker

Læs mere

Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering

Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Mette Bøg Horup, Mette Birk-Olsen, Lise Kvistgaard Jensen og Kristian Kidholm I samarbejde med Knud Yderstræde, Benjamin Schnack

Læs mere

Seminaropgave: Præsentation af idé

Seminaropgave: Præsentation af idé Seminaropgave: Præsentation af idé Erik Gahner Larsen Kausalanalyse i offentlig politik Dagsorden Opsamling på kausalmodeller Seminaropgaven: Praktisk info Præsentation Seminaropgaven: Ideer og råd Kausalmodeller

Læs mere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI, KLINISK KVALITETS- UDVIKLING M.M. Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse

VELFÆRDS- TEKNOLOGI, KLINISK KVALITETS- UDVIKLING M.M. Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse VELFÆRDS- TEKNOLOGI, KLINISK KVALITETS- UDVIKLING M.M. Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Februar 2014 University

Læs mere

Hvad var barriererne for at deltage i tarmkræftscreeningen?

Hvad var barriererne for at deltage i tarmkræftscreeningen? Hvad var barriererne for at deltage i tarmkræftscreeningen? Indledning Deltagerprocenten er en af de vigtigste faktorer for et screeningsprograms effekt. Det er derfor vigtigt at undersøge, hvilke barrierer

Læs mere

Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark.

Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark. Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark. Mogens Hørder Patienten som partner i dansk Sundhedsforskning Et Nationalt vidensdelingprojekt 2016-2018 SDU-ViBIS -INVOLVE Udviklingstendenser

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems På masteruddannelsen i Leadership and Innovation in Complex Systems blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning i følgende to moduler:

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

Dimittendundersøgelsen (2015)

Dimittendundersøgelsen (2015) Dimittendundersøgelsen (2015) Innovation and Business 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation Implementing SNOMED CT in a Danish region Making sharable and comparable nursing documentation INTRODUCTION Co-operation pilot project between: The Region of Zealand Their EHR vendor - CSC Scandihealth

Læs mere

Interviewereffekter på spørgsmål om sort arbejde. Rockwool Fondens Forskningsenhed Oktober 2008

Interviewereffekter på spørgsmål om sort arbejde. Rockwool Fondens Forskningsenhed Oktober 2008 Interviewereffekter på spørgsmål om sort arbejde Rockwool Fondens Forskningsenhed Oktober 2008 Tak til Rockwool Fondens Forskningsenhed Danmarks Statistiks Interviewservice, specielt til Isak Isaksen,

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Aalborg Universitet Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Publication date: 2011 Document Version Accepteret manuscript, peer-review version Link to publication

Læs mere

Brugerinddragelse i forskning

Brugerinddragelse i forskning Brugerinddragelse i forskning Anne Lee Sygeplejerske, cand. scient. san. Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering (CAST) Syddansk Universitet Hvad er en bruger? Hvad er brugerinddragelse?

Læs mere

Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie

Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie Trine A. Horsbøl, cand. cur. Preben Ulrich Pedersen, lektor, phd. Center for Kliniske Retningslinjer Baggrund

Læs mere

Diffusion of Innovations

Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations er en netværksteori skabt af Everett M. Rogers. Den beskriver en måde, hvorpå man kan sprede et budskab, eller som Rogers betegner det, en innovation,

Læs mere

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag?

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Mogens Hørder Syddansk Universitet Kongelige Danske Videnskabernes Selskab Forskningspolitisk årsmøde 22 marts 2011 På

Læs mere

Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse

Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse Vidensproduktion Problem Teori Analyse Tolkning Empiri Konklusion Metode Hvad vil I gøre? Hvorfor

Læs mere

Det psykologiske. Betina Rangstrup, Cand.psych., Human Factors Specialist bra@force.dk

Det psykologiske. Betina Rangstrup, Cand.psych., Human Factors Specialist bra@force.dk Det psykologiske Patientsikkerhed og brugervenlighed med Human Factors Betina Rangstrup, Cand.psych., Human Factors Specialist bra@force.dk Helle Boelsmand Bak R.N., Master of Education & HRD, Human Factors

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Logistisk regression

Logistisk regression Logistisk regression http://biostat.ku.dk/ kach/css2 Thomas A Gerds & Karl B Christensen 1 / 18 Logistisk regression I dag 1 Binær outcome variable død : i live syg : rask gravid : ikke gravid etc 1 prædiktor

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Hvor bevæger HR sig hen?

Hvor bevæger HR sig hen? Rapport Hvor bevæger HR sig hen? HR træfpunkt 2005 Oktober 2005 Undersøgelsen er gennemført af Butterflies PR and more På vegne af PID Personalechefer i Danmark HR bevæger sig fra bløde værdier mod mere

Læs mere

Ole Abildgaard Hansen

Ole Abildgaard Hansen Kandidatspeciale Betydningen af den kliniske sygeplejespecialists roller og interventioner for klinisk praksis - gør hun en forskel? af Ole Abildgaard Hansen Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for

Læs mere

Udkast til studieordning. for 3. og 4. semester på. Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab og teknologi ved Aalborg Universitet

Udkast til studieordning. for 3. og 4. semester på. Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab og teknologi ved Aalborg Universitet Udkast til studieordning for 3. og 4. semester på Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab og teknologi ved Aalborg Universitet 3. semester kandidat klinisk videnskab og teknologi Projektenhed Afprøvning

Læs mere

Forskning i Kvalitet og Patientsikkerhed i Sundhedsvæsnet. Hvorledes bringes samfundsmæssige udfordringer på den danske forskningsdagsorden?

Forskning i Kvalitet og Patientsikkerhed i Sundhedsvæsnet. Hvorledes bringes samfundsmæssige udfordringer på den danske forskningsdagsorden? Forskning i Kvalitet og Patientsikkerhed i Sundhedsvæsnet Hvorledes bringes samfundsmæssige udfordringer på den danske forskningsdagsorden? Har Kvalitet og Patientsikkerhed særlige muligheder? Mogens Hørder

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Introduktion til "Systematic Review" Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College

Introduktion til Systematic Review Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College Introduktion til "Systematic Review" Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College 1 Program 11.30-12.00 Præsentation af SR hvad er det og hvad kan det bruges til? 12.00-12.10 Summe:

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

VPN VEJLEDNING TIL MAC

VPN VEJLEDNING TIL MAC VPN VEJLEDNING TIL MAC MAC OS X 1 VPN VEJLEDNING TIL MAC Formålet med en VPN forbindelse er, at du kan tilgå nogle af Aarhus Universitets services hjemmefra, som ellers kun er tilgængelige, når du er på

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Velkommen til. Kliniske Retningslinjer og Professionsuddannelserne.

Velkommen til. Kliniske Retningslinjer og Professionsuddannelserne. Velkommen til Kliniske Retningslinjer og Professionsuddannelserne. Betydning af kliniske retningslinjer for kvaliteten af sundhedsydelser et litteraturstudie Preben Ulrich Pedersen, lektor, phd Trine Allerslev

Læs mere

AUDIT. - en metode til kvalitetsudvikling af klinisk praksis. Jan Mainz, Syddansk Universitet

AUDIT. - en metode til kvalitetsudvikling af klinisk praksis. Jan Mainz, Syddansk Universitet AUDIT - en metode til kvalitetsudvikling af klinisk praksis Workshop 4 Hvordan skal vi gennemføre audit i det danske sundhedsvæsen? Program Introduktion: Hvad er audit og har det effekt på kvaliteten af

Læs mere

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler For at springe frem og tilbage i indtastningsfelterne bruges Piletasterne-tasten, op/ned (Ved rækken publikationsår/volume/nummer og side brug TAB/shift-TAB)

Læs mere

Det Nationale Forskningscenter. for Arbejdsmiljø, NFA

Det Nationale Forskningscenter. for Arbejdsmiljø, NFA Hvad virker i ulykkesforebyggelsen Det Nationale Forskningscenter - Review af den internationale videnskabelige litteratur for Arbejdsmiljø, NFA AMFF Årskonference januar 2014, Seniorforsker, PhD. Forebyggelse

Læs mere

Cand. Scient. San. Projektfysioterapeut Ph.d stud Morten Quist UCSF

Cand. Scient. San. Projektfysioterapeut Ph.d stud Morten Quist UCSF Cand. Scient. San. Projektfysioterapeut Ph.d stud Morten Quist UCSF LUFT November 2011 UCSF Forskerkursus Afsluttende skriftlig rapport Rapporten Kursisternes individuelle arbejde med selvvalgt klinisk

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgfag modul 13 Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgmodulpakke 1: 3 x 2 uger: Uge 1 og 2 Kvalitative og kvantitative

Læs mere

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje......... O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Kvantitative metoder, teori og praksis

Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder Målet med de kvantitative metoder Forskellige typer kvantitative metoder Styrker og svagheder Repræsentativitet og udtræksperioder Det gode spørgeskema

Læs mere

Evaluering af Tidlig Indsats Livslang Effekt. Uddybende beskrivelse af evalueringen af KEEP

Evaluering af Tidlig Indsats Livslang Effekt. Uddybende beskrivelse af evalueringen af KEEP Evaluering af Tidlig Indsats Livslang Effekt Uddybende beskrivelse af evalueringen af KEEP Indholdsfortegnelse Evaluering af KEEP... 3 Implementering... 3 Effekt... 3 Økonomi... 4 Februar 2015 Socialstyrelsen

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

CONTINUOUS PROFESSIONAL DEVELOPMENT (CPD) OF RADIOGRAPHERS

CONTINUOUS PROFESSIONAL DEVELOPMENT (CPD) OF RADIOGRAPHERS CONTINUOUS PROFESSIONAL DEVELOPMENT (CPD) OF RADIOGRAPHERS IN THE CAPITOL REGION OF DENMARK KONTINUERLIG PROFESSIONAL UDVIKLING (KPU) AF RADIOGRAFER I REGIONH R H Master of Science in Diagnostic Radiography,

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Navn: DM515, F12, Introduktion til lineær og heltalsprogrammering

Navn: DM515, F12, Introduktion til lineær og heltalsprogrammering Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på det kursus, spørgeskemaet drejer sig om? Under 10 timer 9 45,0% 11-15 timer 7 35,0% 16-20 timer 3 15,0% 21-25 timer 1 5,0% Over 25 timer 0 0,0% I

Læs mere

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10:

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10: Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012 Program for Workshop nr. 10: I. 9.30-10.45 : Fra Handling til viden Kvalitetsudviklingsprojekter og forskning 9.30-9.50 Introduktion.

Læs mere

esundhedskompetence Kamila Beata Adellund Holt Lektor, ph.d. Institut for Sygepleje

esundhedskompetence Kamila Beata Adellund Holt Lektor, ph.d. Institut for Sygepleje esundhedskompetence blandt ambulante medicinske patienter med kroniske sygdomme Gustav From, Edith Nielsen, og Michael E. Røder fra Gentofte Hospital Lars Kayser og Astrid K. Knudsen fra Københavns Universitet

Læs mere

NOTAT Stress og relationen til en række arbejdsmiljødimensioner

NOTAT Stress og relationen til en række arbejdsmiljødimensioner Louise Kryspin Sørensen Oktober 2016 NOTAT Stress og relationen til en række arbejdsmiljødimensioner DSR har i foråret 2015 indhentet data om sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø og helbred. I undersøgelsen

Læs mere

CATE BANG FLØE ANNIE FEDDERSEN EMIL MØLLER PEDERSEN

CATE BANG FLØE ANNIE FEDDERSEN EMIL MØLLER PEDERSEN CATE BANG FLØE ANNIE FEDDERSEN EMIL MØLLER PEDERSEN HVAD: What we talk about when we talk about context HVEM: Paul Dourish, Antropolog og professor i Informatik og Computer Science HVOR: Pers Ubiquit

Læs mere

VURDERING AF FORANDRINGSPARATHED I ORGANISATIONER I SUNDHEDSVÆSENET

VURDERING AF FORANDRINGSPARATHED I ORGANISATIONER I SUNDHEDSVÆSENET Bilag 1: Spørgeskema VURDERING AF FORANDRINGSPARATHED I ORGANISATIONER I SUNDHEDSVÆSENET I FORBINDELSE MED INDFØRELSE OG UDVIKLING AF EPJ SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE PÅ X AFDELING Y HOSPITAL EPJ-Observatoriet:

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

d e t o e g d k e spør e? m s a g

d e t o e g d k e spør e? m s a g d e t o E g d spør k e e s? m a g Forord I vores arbejde med evalueringer, undersøgelser og analyser her på Danmarks Evalueringsinstitut, er spørgeskemaer en værdifuld kilde til information og vigtig viden.

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Opgavekriterier Bilag 4

Opgavekriterier Bilag 4 Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier Bilag 4 - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Bilag 1 Søgeprotokol Charlotte Enger-Rasmussen & Anne Kathrine Norstrand Bang Modul 14 Bachelorprojekt 4. juni 2013

Bilag 1 Søgeprotokol Charlotte Enger-Rasmussen & Anne Kathrine Norstrand Bang Modul 14 Bachelorprojekt 4. juni 2013 Søgeprotokol Titel: Cancerpatienters oplevelser med cancerrelateret fatigue og seksualitet Problemformulering: International og national forskning viser at mange patienter lider af cancer relateret fatigue,

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag

Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag Efterår 2016 Beskrivelse af fagene: Human resource management Strategisk kommunikation Innovationsledelse (undervises på engelsk) Business Performance Management

Læs mere

Usability-arbejde i virksomheder

Usability-arbejde i virksomheder Usability-arbejde i virksomheder Jan Stage Professor, PhD Forskningsleder i Information Systems (IS) og Human-Computer Interaction (HCI) Aalborg University, Department of Computer Science jans@cs.aau.dk

Læs mere

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING ARTS AARHUS UNIVERSITET Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Arts Aarhus Universitet Notat om forskningskvalitet,

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

til studerende: på sygeplejerskeuddannelsen Odense University College Lillebælt - spørgsmål og svar

til studerende: på sygeplejerskeuddannelsen Odense University College Lillebælt - spørgsmål og svar til studerende: på sygeplejerskeuddannelsen Odense University College Lillebælt - spørgsmål og svar Forord Denne pjece er tænkt som en guide til studerende ved sygeplejerskeuddannelsen i Region Syddanmark

Læs mere

METASYNTESE. Living with the symptoms of ADHD in adulthood how do they manage? A meta synthesis. 13. september 2013 AARHUS UNIVERSITET

METASYNTESE. Living with the symptoms of ADHD in adulthood how do they manage? A meta synthesis. 13. september 2013 AARHUS UNIVERSITET METASYNTESE Living with the symptoms of ADHD in adulthood how do they manage? A meta synthesis 13. september 2013 1 METASYNTESE Arbejdet frem mod en metasyntese 2 ADHD METASYNTESE Kontekst og indledende

Læs mere

Kvalitet. Dagens Mål 16-02-2016

Kvalitet. Dagens Mål 16-02-2016 1 Kvalitet Dagens Mål At få viden om kvalitetsbegrebet nationalt og lokalt for derigennem forstå egen rolle i kvalitetsarbejdet med medicinhåndtering. At kende og anvende relevante metoder og redskaber

Læs mere

Genoptræningsplaner til personer med psykisk sygdom

Genoptræningsplaner til personer med psykisk sygdom Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 237 Offentligt Genoptræningsplaner til personer med psykisk sygdom Analyse Danske Fysioterapeuter Indholdsfortegnelse 1 Resumé 3 2 Økonomiske

Læs mere

Evaluering af ny metode til at skabe sammenhæng mellem skole og praktik

Evaluering af ny metode til at skabe sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering af ny metode til at skabe sammenhæng mellem skole og praktik Randers Social- og Sundhedsskole indførte i efteråret 2013 en ny struktur for timerne ud i praktik og ind fra praktik. Tidligere

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Praktisk forbedringsarbejde Introduktion til forbedringsmodellen. Tina Lynge Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Praktisk forbedringsarbejde Introduktion til forbedringsmodellen. Tina Lynge Dansk Selskab for Patientsikkerhed Praktisk forbedringsarbejde Introduktion til forbedringsmodellen Tina Lynge Hvem er vi og hvordan arbejder vi? blev stiftet december 2001 med det formål at fungere som organisatorisk ramme for arbejdet

Læs mere

Giv de studerende ejerskab over deres cases design af et praksisnært kandidatkursus Lene Fjerbæk Søtoft, adjunkt Henrik Grüttner, ekstern konsulent

Giv de studerende ejerskab over deres cases design af et praksisnært kandidatkursus Lene Fjerbæk Søtoft, adjunkt Henrik Grüttner, ekstern konsulent Giv de studerende ejerskab over deres cases design af et praksisnært kandidatkursus Lene Fjerbæk Søtoft, adjunkt Henrik Grüttner, ekstern konsulent Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi SDU: Sundheds-videnskab

Læs mere

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning Danske Fysioterapeuter Kvalitet i træning Undersøgelse blandt Danske Fysioterapeuters paneldeltagere 2010 Udarbejdet af Scharling Research for Danske Fysioterapeuter juni 2010 Scharling.dk Side 1 af 84

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere