Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i specialet klinisk mikrobiologi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i specialet klinisk mikrobiologi"

Transkript

1 Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i specialet klinisk mikrobiologi Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Århus Universitetshospital 1. INDLEDNING Introduktionsuddannelsen i klinisk mikrobiologi gennemføres under en 12 måneders ansættelse i en introduktionsstilling ved en klinisk mikrobiologisk afdeling. Der findes i alt 12 introduktionsstillinger i klinisk mikrobiologi, heraf 4 i Region Nord (én på klinisk mikrobiologisk afdeling på respektivt Herning Sygehus, Skejby Sygehus, Viborg Sygehus og Aalborg Sygehus-Århus Universitetshospital). Det overordnede mål med ansættelsen er at give en bred introduktion til specialet med vægt på at vække interessen for klinisk mikrobiologi og motivere for videreuddannelse. Den uddannelsessøgende skal under sin ansættelse opnå en grundlæggende praktisk og teoretisk kunnen og dokumentere sin egnethed for specialet. Samtidig skal vejledningen under ansættelsen bibringe den uddannelsessøgende læge fornøden klarhed til at foretage sit endelige specialevalg. Baggrunden for uddannelsesprogrammet er Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i klinisk mikrobiologi, der kan ses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside ( 2. PRÆSENTATION AF ANSÆTTELSESSTEDET 2.1 Klinisk Mikrobiologisk Afdelings optageområde og funktion Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Aalborg Sygehus-Århus Universitetshospital (KMA-AA) er eneste klinisk mikrobiologiske afdeling i Nordjyllands Amt. Afdelingen betjener amtets sygehuse og de cirka 300 alment praktiserende læger og speciallæger (befolkningsunderlag ca ). Sygehussektoren i Nordjyllands Amt undergår i disse år store strukturomlægninger: Sygehusene i Dronninglund og Brovst er lagt ind under Aalborg Sygehus, Hjørring-Brønderslev Sygehus og Frederikshavn Sygehus udgør Sygehus Vendsyssel, mens Hobro-Terndrup Sygehus og Farsø Sygehus forventes sluttet sammen. Følgende specialer er skilt ud i sektorer: Anæstesisektor Nordjylland og Ortopædkirurgi Nordjylland; samme udvikling er i gang for parenchymkirurgien og radiologien. KMA-AA er tredelt med et Klinisk Mikrobiologisk Afsnit, et Infektionshygiejnisk Afsnit og et professorat. Afdelingen har et samlet prøveunderlag på cirka prøver pr. år. Afdelingen yder lægelig rådgivning vedrørende fortolkning af undersøgelsernes resultat, diagnostik og behandling af infektioner samt foretager registrering og overvågning af Side 1 af 15

2 infektionssygdomme og antibiotikaresistens. Sammen med afdelingens hygiejnesygeplejersker ydes rådgivning til amtets sygehuse i infektionshygiejniske spørgsmål. Den universitære tilknytning er, som det fremgår af navnet, til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Århus Universitet. Sygehuset underviser de medicinske studenter i de kliniske fag; i forbindelse hermed gives introduktion til infektionshygiejnen. Civilingeniørstuderende med speciale i sundhedsteknologi kommer i praktik på sygehuset fra Aalborg Universitet. I 1999 blev oprettet et 5-årigt forskningsprofessorat i klinisk mikrobiologi; Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Aalborg Sygehus arbejder på at permanentgøre professoratet. 2.2 Klinisk Mikrobiologisk Afdelings normeringer Afdelingen har følgende lægelige normering pr. 1. januar 2004: - 1 ledende overlæge - 1 overlæge/ professor - 4 overlæger (heraf 1 hygiejneoverlæge) - 1 undervisningsstilling (gammel ordning) i klinisk mikrobiologi med hele uddannelsesforløbet i Region Nord - 1 enkeltstillingsklassificeret 1. reservelægestilling (gammel ordning), og - 2 enkeltstillingsklassificerede introduktionsstillinger (gammel ordning). Når den nye speciallægeuddannelse er fuldt gennemført, er normeringen af yngre læger i afdelingen: - 1 hoveduddannelsesstilling med forløb inden for Region Nord (1 år på KMA-AA, 1 år på KMA, Skejby Sygehus, og de 2 sidste år på KMA enten på Skejby, Herning eller Viborg Sygehuse). Besættes hvert andet år. - 1 hoveduddannelsesstilling med forløbet fordelt med 1 år på Statens Serum Institut (SSI), 1 år på KMA, Skejby Sygehus og 2 år på KMA-AA. Besættes hvert andet år. - 1 introduktionsstilling - 1 ikke-klassificeret reservelægestilling. Herudover er afdelingen normeret med 4 sekretærer, 28,75 bioanalytikere og et antal bioanalytikerstuderende. Til professoratet er normeret 0,5 bioanalytiker og 0,5 sekretær; hertil kommer eksternt finansierede medarbejdere. Afdelingens infektionshygiejniske afsnit er foruden hygiejneoverlægen normeret med 6 hygiejnesygeplejersker, 1 fuldmægtig samt 1 assistent. 2.3 De lægelige hovedopgaver Hovedopgaverne for afdelingens yngre læger (se Afdelingsinstruks for yngre læger og Vagtinstruks for yngre læger) er: - Udadrettede opgaver som f.eks. 1) kontakt til rekvirenten angående positive dyrkninger eller mikroskopifund, som udgør et behandlingsmæssigt imperativ eller har særlige Side 2 af 15

3 behandlingsmæssige eller infektionshygiejniske konsekvens, 2) opfølgning af tidligere kontakter vedrørende komplicerede problemstillinger, og 3) deltagelse i konferencer, tilsyn og udarbejdelse/revision af information for klinikere. - Udefrakommende opgaver som 1) besvarelse af telefoniske forespørgsler vedrørende igangværende prøver, 2) rådgivning om udredning og behandling af patienter med infektion 3) antibiotikaprofylakse og 4) infektionshygiejne (isolation). - Interne opgaver som 1) morgen- og bloddyrkningskonferencer, 2) problemløsning i samarbejde med bioanalytikere vedrørende aflæsning, identifikation og resistensbestemmelse, 3) tolkning af mikroskopi i tvivlstilfælde, 4) godkendelse og signering af svar, 5) nye metoder, 6) informationsteknologi, 7) kvalitetssikring, 8) intern undervisning, 9) ajourføring og udarbejdelse af forskrifter og 10) opdatering af egen viden. Der er lægevagt (rådighedstjeneste fra bolig 16-08, i weekender 08-08). Der er herudover en døgndækket bioanalytikervagt. Der pågår for tiden overvejelser om ændringer i vagtdækningen. 3. PRÆSENTATION AF KOMPETENCEUDVIKLING 3.1. Introduktionen til afdelingen Forud for sin tiltræden modtager reservelægen et program for de første 4 ugers introduktion til afdelingen; det omfatter også en generel introduktion til Aalborg Sygehus-Århus Universitetshospital og en særlig introduktion for læger. I de 4 ugers introduktionsperiode er reservelægen friholdt for rutineopgaver og til stede i dagarbejdstiden. Ved sin tiltrædelse modtager reservelægen en instruksmappe med - oversigt over afdelingens struktur, opgaver og de faste speciallægers funktionsområder - vejledninger vedrørende bakteriel meningitis, bakteriæmi og malaria, - rulleskema (vagtplan) - plan for bioanalytikernes arbejdstilrettelæggelse - introduktion til afdelingens laboratorieinformationssystem (ADBakt) - diagnostiske tabeller - specialets målbeskrivelse, logbog [portefølje], uddannelsesprogram og checkliste [logbog] 1 - oversigt over afdelingens læringsressourcer, herunder indeks til afdelingens instrukssamling og oversigt over tidsskrifter og opslagsværker - Laboratorievejledning for Nordjyllands Amt (kba.nja.dk). Introduktionen indledes med en samtale med den uddannelsesansvarlige overlæge og vejlederen med en gennemgang af uddannelsesprogrammet med checkliste [logbog] og 1 Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse har i februar 2004 ændret den oprindelige terminologi, som er anvendt i forbindelse reformen af speciallægeuddannelsen: portefølje erstatter begrebet logbog (portefølje er således et overordnet begreb). Logbog erstatter begrebet checkliste og er således en fortegnelse over alle målbeskrivelsens mål og en godkendelse af disse. Til vurdering af enkeltkompetencer anvendes checklister. De nye termer er anført i kantede parenteser [ ]. Side 3 af 15

4 udfærdigelse af handleplan. Den særlige introduktionsperiode tager som udgangspunkt, at reservelægen ikke har forhåndskendskab til laboratoriearbejde, og at reservelægen efterfølgende skal kunne indgå i et team-work med andre personalegrupper. Sigtet er derfor at gøre reservelægen fortrolig med afdelingens opgaver og med bioanalytikernes og sekretærernes arbejde. Reservelægen gennemfører en rotation, som dækker prøvemodtagelse, 4 laboratorier (for uriner (U), podninger og væsker (P,UD), bloddyrkninger (B) og nedre luftvejsprøver (E)) plus introduktion til parasitologi, serologi og serumkoncentrationsmåling. Reservelægen deltager i prøvemodtagelse og registrering, prøvefordeling, udsåning/aflæsning, analyse og prøvebesvarelse. Reservelægen trænes i at modtage, udså og aflæse bakteriologiske prøver og i at identificere udvalgte bakterier (se liste, bilag 1) under vejledning af bioanalytiker og speciallæge Introduktionsperioden skal bibringe den uddannelses-søgende følgende kompetencer: a. have grundigt kendskab til prøvernes gang i laboratoriet og rutine i at udføre grundlæggende procedurer som præparatfremstilling, farvning og mikroskopi. b. kunne anvende afdelingens laboratorieinformationssystem (ADBakt) som grundlag for rådgivning og kunne godkende og signere et svar. c. have kendskab til afdelingens antibiotikapolitik og principper for rådgivning om diagnostik og behandling af hyppige akutte infektionssygdomme som bakteriel meningitis, bakteriæmi, urinvejsinfektioner og pneumoni. Vedr. logbog for introduktionsperioden, se bilag 1. Med de kompetencer, som erhverves og dokumenteres den første måned, kan reservelægen med fornøden supervision varetage de lægelige arbejdsopgaver, herunder telefonisk rådgivning under supervision og vagtfunktion med bagvagt Kompetencemål for introduktionsuddannelsen Kompetencemålene for introduktionsuddannelsen fremgår af Målbeskrivelse og logbog for speciallægeuddannelsen i klinisk mikrobiologi (se Sundhedsstyrelsen hjemmeside I bilag 2 præsenteres det overordnede uddannelsesprogram med konkretisering af mål (= checkliste [logbog]). For den enkelte uddannelsessøgende udfyldes checklisten [logbogen] ved tiltrædelsen med angivelse af, hvornår i den 12 måneders ansættelse målet planlægges opnået. Der udføres justering af planen ved justeringssamtalen. De enkelte punkter attesteres af den uddannelsesansvarlige overlæge eller efter uddelegering af vejleder Kurser og møder Der indgår et 2 dages kursus i introduktionsuddannelsen. Kurset arrangeres af DSKMs Uddannelsesudvalg og afholdes en gang årligt. Center for Kompetenceudvikling, Nordjyllands Amt udbyder kurser for yngre læger i amtet, herunder forskningskvalificerende kurser. KMA-AA prioriterer, at reservelægen deltager i specialerelaterede møder så vidt det er muligt. Side 4 af 15

5 4. LÆRINGSSTRATEGI. VALG AF METODER TIL BRUG FOR DEN UDDANNELSESSØGENDES LÆRING Målbeskrivelsen for speciallægeuddannelsen i klinisk mikrobiologi angiver en række læringsmetoder til anvendelse i uddannelsen. Det skal specielt pointeres, at mesterlære indtager en central stilling inden for klinisk mikrobiologi det gælder både opgaver i relation til laboratoriet som klinisk rådgivning. Deltagelse i den klinisk mikrobiologiske afdelings funktion inden for og uden for dagarbejdstiden (vagtberedskab) tillægges stor uddannelsesmæssig værdi og er vigtige for opnåelsen af de beskrevne kompetencer. En systematisk laboratorieundervisning på basalt niveau er væsentlig for erhvervelse af mikrobiologisk viden og kunnen (bilag 1). Følgende metoder anvendes i introduktionsuddannelsen på KMA-AA (se endvidere Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i klinisk mikrobiologi): Praktiske læringsstrategier Laboratorie praksis Klinisk praksis Teoretiske læringsstrategier Teori Undervisning Selvstudium Praktisk arbejde med henblik på opnåelse af erfaring og praktiske færdigheder (efter mesterlæreprincippet, under supervision og selvstændigt). Deltagelse i interne og kliniske konferencer; varetagelse af tilsyn under supervision. Teoretisk undervisning omfattende dialogog problembaseret læring. Undervisning af andre ( vidensformidling ). Selvstændig videnstilegnelse ud fra fagets grundbøger og anden relevant litteratur efter aftale med vejleder a. a Følgende to værker er særlig værdifulde: Murray PR, Baron EJ, Jorgensen JH, Pfaller MA, Yolken RH (red.). Manual of Clinical Microbiology. American Society for Microbiology, Washington 2003, 8. udgave Mandell GL, Bennett JE, Dolin R (red.). Mandell, Douglas, and Bennett s Principles and Practice of Infectious Diseases. Philadelphia 2000, 5. udgave. 5. EVALUERINGSSTRATEGI. VALG AF METODER TIL BRUG FOR EVALUERING AF DEN UDDANNELSESSØGENDE Målbeskrivelsen for speciallægeuddannelsen i klinisk mikrobiologi angiver en række evalueringsmetoder til anvendelse i uddannelsen. Følgende metoder anvendes i intro- Side 5 af 15

6 duktionsuddannelsen på KMA-AA (se endvidere Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i klinisk mikrobiologi): Evalueringsstrategier Vejledersamtale Funktionsevaluering Rapportevaluering Dialog mellem den uddannelsessøgende og vejlederen inden for et afgrænset fagområde. Observation af færdigheder og adfærd (struktureret kollegial bedømmelse af, hvordan den uddannelsessøgende begår sig i laboratoriet og i relation til specialets udadrettede aktiviteter). Vurdering af udarbejdet skriftligt (elektronisk) materiale (f.eks. opgaver eller powerpoint-præsentationer) eller mundtlig fremlæggelse på tilsvarende niveau. 6. EVALUERING AF DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE Evaluering af uddannelsesprogram og uddannelsesplan gennemføres ud fra retningslinjer beskrevet i Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse (kan ses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside Den følger nedenstående plan: - Introduktionssamtale inden for de første 14 dages ansættelse mellem den uddannelsessøgende, vejlederen og den uddannelsesansvarlige overlæge indeholdende information om specialet, dets opgaver og opbygning. Gennemgang af uddannelsesprogram og af den uddannelsessøgendes opgaver. Samtale om afdelingens og den uddannelsessøgendes gensidige forventninger, herunder vedkommendes ressourcer i forhold til afdelingen. Fastlæggelse af individuel uddannelsesplan. - Efter 6 måneder justeringssamtale mellem den uddannelsessøgende og vejlederen mhp. vurdering af kompetenceniveau og justering af uddannelsesplanen. Den uddannelsesansvarlige overlæge kan om ønsket af en eller begge parter medvirke. Hvis vejlederen under uddannelsesforløbet skønner det ønskeligt, kan indlægges flere evalueringssamtaler, fx efter 3 mdr. - Ved afslutningen af introduktionsuddannelsen samtale mellem den uddannelsessøgende, vejlederen og den uddannelsesansvarlige overlæge, indeholdende evaluering af den uddannelsessøgende, af uddannelsesprocessen og af afdelingens uddannelsestilbud. Et væsentligt element i evalueringen af den lægelige videreuddannelse er Inspektorordningen, der blev etableret i 1997, i starten som en frivillig ordning og fra 2001 gjort obligatorisk. For hvert speciale har Sundhedsstyrelsen efter indstilling fra de videnskabelige selskaber udnævnt et antal inspektorer for klinisk mikrobiologi foreløbig tre, men antallet forventes snarest Side 6 af 15

7 udvidet til det dobbelte. Som udgangspunkt modtager alle afdelinger, der varetager lægelig videreuddannelse, besøg af to inspektorer med 3-årige intervaller. Forud for et inspektorbesøg udfærdiger afdelingen et struktureret selvevalueringsskema omhandlende kvantitative og kvalitative data vedrørende afdelingens uddannelsesmæssige opgaver. På baggrund af denne selvevalueringsrapport gennemfører inspektorerne semistrukturerede interview med sygehusledelse, afdelingsledelse, den uddannelsesansvarlige overlæge, øvrige speciallæger, uddannelsessøgende læger og andre relevante personalegrupper. Til hvert besøg er afsat tre dage, heraf én dag til selve besøget. Interviewene danner baggrund for en inspektorrapport samt et aftaleskema med konkrete forslag til kvalitetsudvikling af den lægelige videreuddannelse i den enkelte afdeling. Såvel rapport som aftaleskema underskrives af afdelingen og inspektorerne og indsendes til Sundhedsstyrelsen. Der gennemføres et genbesøg et år efter det første besøg, hvor der overvejende er fokus på de indsatsområder, der er aftalt ved første besøg. Yderligere oplysninger om Inspektorordningen kan ses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside ( 7. VEJLEDNING I DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE Ved ansættelsens start udpeges en vejleder, som kan være en overlæge eller en yngre læge. Ud fra reservelægens stillingsansøgning og curriculum vitæ sætter vejlederen sig ind i det hidtidige uddannelsesforløb, herunder det kompetenceniveau, som hidtil er opnået. Vejlederen skal sikre, at afdelingens forpligtelser over for den uddannelsessøgende overholdes og har i samarbejde med den uddannelsessøgende læge ansvaret for den daglige praktiske gennemførelse af uddannelsesaktiviteter i forhold til uddannelsesprogram og plan. Vejlederen skal sammen med de øvrige speciallæger i afdelingen medvirke til at instruere den uddannelsessøgende i de daglige opgaver og følge den uddannelsessøgendes udvikling gennem løbende kontakt under ansættelsen. Vejlederen skal tage initiativ til og i arbejdsplanlægningen sikre - at de obligatoriske samtaler (se under punkt 6) afholdes rettidigt. Det overordnede ansvar for vejledning i den lægelige videreuddannelse for den enkelte introduktionslæge påhviler den uddannelsesansvarlige overlæge. 15. marts 2004 Henrik C. Schønheyder Uddannelsesansvarlig overlæge Side 7 af 15

8 Bilag 1 CHECKLISTE FOR INTRODUKTIONSPERIODEN FOR LÆGER ANSAT I INTRODUKTIONSSTILLING Navn : CPR : Stilling : Kompetencer skal være opnået inden for den særlige introduktionsperiode. Opgaver og opnåede kompetencer Kommentarer Attestation Udført Gram farvning + mikroskopi af almindelige prøver. Udført metylenblåt farvning + mikroskopi af almindelige prøver. Udført Giemsa farvning + mikroskopi af malariaparasitter. Håndteret spinalvæske (udsåning, farvning og mikroskopi). Håndteret andre sterile væske (udsåning, farvning, mikroskopi). Deltaget i aflæsning af prøver i forskellige laboratorier (U, P, UD, E) a Aflæst og tolket resistensplader Er orienteret om analyseprogram og afdelingens funktion i og uden for dagarbejdstiden Anvendt ADBakt til opslag vedrørende patienters igangværende og besvarede prøver Godkendt og signeret prøvesvar i ADBakt a Urin (U), podninger (P), udvidet dyrkning (UD) af primært sterile prøver, prøver fra nedre luftveje (E). D. Vejleders signatur: Side 8 af 15

9 Bilag 1 Sæt af mikroorganismer som reservelægen undersøger under supervision. Formålet er at reservelægen skal kunne genkende kolonimorfologi og andre vigtige karakteristika på gængse medier, kunne foretage direkte mikroskopi (fase kontrast) og Gram farvning, og opnå erfaring med de reaktioner og tests, som anvendes til rubricering af bakterier i hovedgrupper og til definitiv identifikation i nogle tilfælde. Metoder til definitiv identifikation demonstreres. Gram positive kokker Staphylococcus aureus Koagulase negativ stafylokok Hæmolytisk streptokok gruppe A Hæmolytisk streptokok gruppe B Streptococcus pneumoniae Enterococcus faecalis Gram negative kokker Neisseria meningitidis Branhamella catarrhalis Gram positive stave Listeria monocytogenes Gram negative stave Escherichia coli Proteus mirabilis Aeromonas hydrophila Pseudomonas aeruginosa Haemophilus influenzae Bacteroides fragilis Gærsvampe Candida albicans Candida krusei Side 9 af 15

10 Bilag 2. Kompetencemål for Introduktionsuddannelsen ved KMA-AA. Kompetencekrav Mål Konkretisering af mål Tidsmæssig placering Attestation Medicinsk ekspert: Kunne indgå i den lægelige vagtfunktion, herunder kunne rådgive om udredning og behandling af akutte, livstruende infektionssygdomme. Kunne indgå i afdelingens daglige funktioner herunder kunne rådgive om diagnostik og behandling af hyppigt forekommende infektioner. Kunne angive relevante prøvematerialer og analyser til udredning af akutte, livstruende infektionssygdomme, herunder infektioner i centralnervesystemet, sepsis, endocarditis, pneumoni, nekrotiserende fasciitis, streptokok toksisk shock syndrom, gasgangræn, dysenteri og malaria. Kunne redegøre for de vigtigste mikrobielle årsager til disse tilstande og med baggrund heri foreslå empirisk antibiotisk og evt. anden akut behandling. Ud fra den enkelte patients klinik, parakliniske fund og samlede undersøgelsesresultater kunne anvise optimal antibiotisk behandling til akutte, livstruende tilstande. Kunne redegøre for diagnostik og behandling af hyppigt forekommende infektioner i øvre og nedre luftveje, urinveje, gastrointestinalkanalen, hud- og bindevæv, knogler og led. Kunne anvise det/de sandsynlige foci for bakteriæmi på baggrund af symptomatologi og mikrobielle fund. Redegøre for relevant udredningsprogram og behandling for patienter med bakteriæmi. Side 10 af 15

11 Kompetencekrav Mål Konkretisering af mål Tidsmæssig placering Attestation Kunne redegøre for betydningen af specifik eksposition i relation til en række infektionssygdomme, specielt værdien af en rejseanamnese og oplysning om indlæggelse på sygehus uden for Skandinavien. Kunne anvende hygiejnehåndbogens anvisninger om forebyggelse af spredning af særligt smitsomme og/eller resistente mikroorganismer. Kunne udføre og tolke uopsættelig mikrobiologiske undersøgelser (vagtprøver, herunder rutinefarvning, mikroskopi og udsåning). Kunne redegøre for den globale udbredelse af malaria, HIV og tuberkulose. Kunne redegøre for ekspositionens betydning for meningokoksygdom, tyfus, paratyfus og viral hepatitis. Kunne redegøre for udbredelsen af sygehusrelaterede resistente mikroorganismer. Kunne redegøre for lokale hygiejneforskrifter og ud fra disse anvise isolationsforanstaltninger og andre infektionshygiejniske tiltag for patienter, der har fået påvist eller mistænkes for at bære særligt smitsomme eller resistente mikroorganismer. Kunne udføre og tolke undersøgelse af akutte mikrobiologiske prøver, herunder fremstilling og mikroskopi af - ufarvede præparater (fasekontrast) - Gram-, metylenblåt og Ziehl-Neelsen farvede præparater, samt - Giemsa-farvede blodudstrygningspræparater med henblik på malariaparasitter. Kunne udså og inkubere mikrobiologiske prøver med henblik på isolation og identifikation af bakterier i overensstemmelse med en afdelingsinstruks og vejledt af eventuelle fund ved mikroskopi. Kunne angive relevant behandling og evt. supplerende undersøgelser ud fra foreliggende mikrobiologiske, kliniske og Side 11 af 15

12 Kompetencekrav Mål Konkretisering af mål Tidsmæssig placering Attestation Kunne redegøre for hovedgrupper af antimikrobielle kemoterapeutika Kunne vurdere en resistensundersøgelse og tolke resultatet i forbindelse med klinisk rådgivning. Kunne redegøre for hovedprincipper, fejlkilder og diagnostisk værdi for følgende laboratorieteknikker: mikroskopi, dyrkning, antigen/antistof påvisning og gen-amplifikationsmetoder. parakliniske undersøgelsesresultater. Kunne redegøre for grupperne af antimikrobielle kemoterapeutika under ATCsystemets gruppe J, herunder deres indikationsområder, virkningsmekanismer, bivirkninger og vigtigste kontraindikationer. Kunne redegøre for de antimikrobielle kemoterapeutika, som indgår i rekommandationer og kliniske vejledninger i den funktionsbærende enhed, hvor den uddannelsessøgende er ansat. Kunne relatere resultatet af en resistensundersøgelse til bakteriediagnose, herunder konstitutiv og inducerbar resistens, kryds- og koresistens. Kunne relatere resultatet til infektionsfokus og ud fra en samlet vurdering anvise relevant antibiotisk behandling. Kunne redegøre for hver metodes princip, fortrin og ulemper, herunder sensitivitet og specificitet, praktiske og tidsmæssige anvendelsesmuligheder samt væsentligste årsager til falsk positive og negative resultater. Kunne anvise den eller de mest hensigtsmæssige analysemetoder til afklaring af konkrete diagnostiske problemstillinger. Side 12 af 15

13 Kompetencekrav Mål Konkretisering af mål Tidsmæssig placering Attestation Kunne håndtere mikrobiologiske prøver på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde for sig selv og andre i laboratoriet. Kunne rådgive om korrekt prøvetagning, emballering og forsendelse af almindeligt forekommende mikrobiologiske prøvetype. Kommunikator/samarbejder: Kunne indhente og videregive information med respekt for den sundhedsfaglige person, man kommunikerer med. Kunne redegøre for sikkerhedsforskrifter for håndtering af kliniske prøver, opformerede mikroorganismer (kulturer) samt opbevaring og bortskaffelse af inficeret materiale. Kunne redegøre for klassifikation af biologiske agens i risikogrupperne 1-4. Kunne arbejde i overensstemmelse med sikkerhedsforskrifterne i omgangen med patientprøver, opformerede mikroorganismer (kulturer) og laboratorieutensilier. Forstå hvilke risici, som manglende efterlevelse af disse forskrifter medfører. For hver prøvekategori kunne redegøre for de forhold, som er kritiske for et optimalt diagnostisk udbytte. Kunne angive emballering, opbevaring og forsendelse i relation til prøvetype og ønsket diagnostik. Kunne redegøre for fysiske og kemiske vilkårs betydning for opbevarings- og transporttid og anvendelse af specialmedier til transport. Kunne udspørge, informere og give instruktion til forskellige personalegrupper i sundhedsvæsenet. Side 13 af 15

14 Kompetencekrav Mål Konkretisering af mål Tidsmæssig placering Attestation Kunne kommunikere et undersøgelsesresultat, således at modtageren forstår det og kan gøre brug af det i den kliniske beslutningsproces. Kunne medvirke aktivt i undervisning af sundhedsfagligt personale. Kunne indgå i et team af medarbejdere med forskellig uddannelsesmæssig baggrund og kompetence. Sundhedsfremmer: Kunne anvende principperne for rationel antimikrobiel kemoterapi ( antibiotikapolitik ). Kunne argumentere for almene infektionshygiejniske principper, specielt foranstaltninger til afbrydelse af smitteveje. Kunne informere om resultater (såvel præliminære som definitive), således at de forstås korrekt og anvendes rationelt terapeutisk og i infektionsforebyggende øjemed. Kunne formidle teoretisk og praktisk viden i en undervisningssituation. Kunne reflektere over egen formidlingsevne og komme andre mennesker i møde på en måde, som svarer til deres forudsætninger. Kunne redegøre for hver faggruppes funktion og særlige bidrag til god klinisk mikrobiologisk service. Have faglig og social kompetence i forhold til andre medarbejdere i laboratoriet. Kunne redegøre for, hvorfor terapi i størst muligt omfang bør forudgås af diagnostik. Med eksempler kunne redegøre for normalfloraens betydning som beskyttende faktor mod infektion. Kunne redegøre for betydningen af antibiotisk behandling for forceret mikrobiel evolution, herunder resistensudvikling. Side 14 af 15

15 Kompetencekrav Mål Konkretisering af mål Tidsmæssig placering Attestation Akademiker: Kunne erhverve sig en grundlæggende viden om systematik, taksonomi og mikrobiel patogenese. Kunne systematisere og relatere kliniske observationer og mikrobiologiske fund til hinanden. Kunne udvise refleksion og kritisk sans inden for alle funktionsområder og evne til at bearbejde ny viden. Kunne fremlægge og diskutere videnskabelige data ud fra et kritisk synspunkt. Professionel: Kunne varetage en ekspertrolle med interkollegial respekt. Kunne udvise faglig og etisk ansvarlighed over for patienten ved altid at behandle ud fra faglig opdateret viden. Kunne redegøre for den eksakte mikrobiologiske diagnoses betydning for 1) den enkelte patients sygdomsforløb, 2) sygdomslærens udvikling og 3) forskningen. Kunne forbinde egne iagttagelser med teoretisk viden og andres erfaringer. Med udgangspunkt i egne iagttagelser kunne formulere spørgsmål af principiel karakter som oplæg til søgning efter evidens og kritisk vurdering af gældende praksis. Side 15 af 15

Bilag 1 Checkliste for kompetencemål i Introduktionsuddannelsen på Klinik for Klinisk Mikrobiologi, Sydvestjysk Sygehus (SVS) Navn: CPR-nr.

Bilag 1 Checkliste for kompetencemål i Introduktionsuddannelsen på Klinik for Klinisk Mikrobiologi, Sydvestjysk Sygehus (SVS) Navn: CPR-nr. Bilag 1 Checkliste for kompetencemål i Introduktionsuddannelsen på Klinik for Klinisk Mikrobiologi, Sydvestjysk Sygehus (SVS) Navn: CPR-nr.: Stilling: Kompetencekrav Mål: Medicinsk ekspert: 1. Kunne varetage

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM for Introduktionsstilling i specialet Klinisk mikrobiologi på Klinisk mikrobiologisk afdeling, Skejby Sygehus

UDDANNELSESPROGRAM for Introduktionsstilling i specialet Klinisk mikrobiologi på Klinisk mikrobiologisk afdeling, Skejby Sygehus UDDANNELSESPROGRAM for Introduktionsstilling i specialet Klinisk mikrobiologi på Klinisk mikrobiologisk afdeling, Skejby Sygehus INDLEDNING Introduktionsuddannelsen i klinisk mikrobiologi gennemføres under

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM for Introduktionsstilling i specialet Klinisk Mikrobiologi Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Sygehus Viborg

UDDANNELSESPROGRAM for Introduktionsstilling i specialet Klinisk Mikrobiologi Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Sygehus Viborg 5-03-2004 UDDANNELSESPROGRAM for Introduktionsstilling i specialet Klinisk Mikrobiologi Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Sygehus Viborg. INDLEDNING Introduktionsuddannelsen i klinisk mikrobiologi gennemføres

Læs mere

Præsentation af de tre ansættelsessteder, herunder normering, patientunderlag og lægelige hovedopgaver fremgår af bilag

Præsentation af de tre ansættelsessteder, herunder normering, patientunderlag og lægelige hovedopgaver fremgår af bilag UDDANNELSESPROGRAM for Hoveduddannelsesstilling i specialet klinisk mikrobiologi ved Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Odense Universitetshospital, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Vejle Sygehus, Infektionsmedicinsk

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM for Introduktionsstilling i specialet Klinisk mikrobiologi Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Odense Universitetshospital

UDDANNELSESPROGRAM for Introduktionsstilling i specialet Klinisk mikrobiologi Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Odense Universitetshospital Uddannelsesprogram intro 2010 Side 1 af 13 UDDANNELSESPROGRAM for Introduktionsstilling i specialet Klinisk mikrobiologi Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Odense Universitetshospital 1. INDLEDNING Introduktionsuddannelsen

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er indsamle og beskrive centrale elementer på en afdeling

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Klinisk Mikrobiologi

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Klinisk Mikrobiologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Klinisk Mikrobiologi Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi Januar 2004 Indholdsfortegnelse 1. Læsevejledning 3 2. Klinisk Mikrobiologi 3 2.1.1.

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1 Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1. Indledning Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og forskning inden for hudsygdomme

Læs mere

Klinisk mikrobiologi

Klinisk mikrobiologi Klinisk mikrobiologi Kompetencemål for 3. år af hoveduddannelsesstilling 1, 2, 3, 4 og 5 Mål Konkretisering af mål Evalueringsstrategi Indsatsområder: Medicinsk ekspert: Prøvetagning, laboratoriediagnostik

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation

Læs mere

Introduktionsuddannelse

Introduktionsuddannelse Introduktionsuddannelse Uddannelsesprogram for Klinisk Biokemi Region Syddanmark Odense Universitetshospital Maj 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2.1. Uddannelsens

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Uddannelsesprogram for YL-navn. Introduktionsstilling i Almen Medicin. Praksisnavn Adresse Post/by

Uddannelsesprogram for YL-navn. Introduktionsstilling i Almen Medicin. Praksisnavn Adresse Post/by Den Lægelige Videreuddannelse Uddannelsesprogram for YL-navn Introduktionsstilling i Almen Medicin Praksisnavn Adresse Post/by Redigeret 1. marts 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning...

Læs mere

Faglig profil for ansøgere til hoveduddannelsesforløb i dermato-venerologi

Faglig profil for ansøgere til hoveduddannelsesforløb i dermato-venerologi DANSK DERMATOLOGISK SELSKAB September 2008 Faglig profil for ansøgere til hoveduddannelsesforløb i dermato-venerologi Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd, Region Nord

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd, Region Nord Dato Journalnr. Sagsbehandler e-mail Tlf.nr. 3. april 2003 2-15-3-3-03 Jan Greve jag@ag.aaa.dk 8944 6410 Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd,

Læs mere

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Bente Sørensen Temadag for uddannelse OUH 2014 Hvorfor skal der laves uddannelsesplan? Den pregraduate uddannelse er afkortet Turnus (18 måneder) er

Læs mere

Klinisk mikrobiologi

Klinisk mikrobiologi Klinisk mikrobiologi Kompetencemål for 4. år af hoveduddannelsesstilling 1, 2, 3, 4 og 5 Mål Konkretisering af mål Evalueringsstrategi Indsatsområder: Medicinsk ekspert: Prøvetagning, laboratoriediagnostik

Læs mere

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Klinisk Mikrobiologisk Afdeling er en tværgående, klinisk orienteret laboratorieafdeling under Odense Universitetshospital. Vi betjener sygehusafdelinger på OUH (Odense

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd. Udarbejdet af

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd. Udarbejdet af Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd Udarbejdet af Jørn A. Sollid Uddannelsesansvarlig overlæge Aalborg, Januar 2004 1. Indledning...2

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sydsjælland, Slagelse Anæstesiologisk

Læs mere

Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med skemaet er indsamle og beskrive væsentlige forhold på en afdeling

Læs mere

Faglig profil for specialet klinisk biokemi

Faglig profil for specialet klinisk biokemi Faglig profil for specialet klinisk biokemi Roskilde den 20. juni 2008 Nedenstående kompetencer vægtes positivt Prioriterede områder i specialet Akademiker Interesse og evne for forskning Medicinsk ekspert

Læs mere

Vejledning - Selvevalueringsskema

Vejledning - Selvevalueringsskema Vejledning - Selvevalueringsskema Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med skemaet er indsamle og beskrive væsentlige

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 02-06-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 02-06-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001817 Afdelingsnavn Nuklearmedicinsk afdeling Hospitalsnavn Hospitalsenheden Vest Besøgsdato 02-06-2015

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis. Målbeskrivelse årstal

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis. Målbeskrivelse årstal Uddannelsesprogram Den Kliniske Basisuddannelse Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis Målbeskrivelse årstal Godkendt xx.xx.xxxx af DRRLV (udfyldes af VUS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3

Læs mere

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9164 af 02/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Hvidovre Hospital Klinisk Mikrobiologisk

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Diagnostisk radiologi.

Diagnostisk radiologi. Diagnostisk radiologi. Radiologi omfatter aspekter af medicinsk billeddannelse, som giver information om organismens anatomi, funktion og sygdomsenheder, og de dele af interventionel radiologi samt invasiv

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning - Selvevalueringsskema

Vejledning - Selvevalueringsskema Vejledning - Selvevalueringsskema Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med skemaet er indsamle og beskrive væsentlige

Læs mere

Vejledning - Selvevalueringsskema

Vejledning - Selvevalueringsskema Vejledning - Selvevalueringsskema Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med skemaet er indsamle og beskrive væsentlige

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Hillerød Hospital Anæstesiologisk

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Holstebro neurologisk

Læs mere

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region:

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region: Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i almen medicin i praksis: i Region: 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 2. Præsentation af uddannelsesforløbet og ansættelsesstedet side 4 3. Præsentation

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Vendsyssel, Hjørring Anæstesien,

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Diagnostisk radiologi.

Diagnostisk radiologi. Diagnostisk radiologi. Radiologi omfatter aspekter af medicinsk billeddannelse, som giver information om organismens anatomi, funktion og sygdomsenheder, og de dele af interventionel radiologi samt invasiv

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Uddannelsesprogram Introduktionsstilling Klinisk Mikrobiologi Aalborg Universitetshospital

Uddannelsesprogram Introduktionsstilling Klinisk Mikrobiologi Aalborg Universitetshospital Uddannelsesprogram Introduktionsstilling Klinisk Mikrobiologi Aalborg Universitetshospital Målbeskrivelse 2014 Godkendt den 19.12.2016 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens opbygning...

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler E-mail Telefonnr. Sagsnr. 26. november 2015 Thomas Bøttern Christensen Thomas.Christensen@rm.dk 7841 0809 1-30-72-147-15

Læs mere

Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i Neurologi i Region Syd

Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i Neurologi i Region Syd Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i Neurologi i Region Syd Formål: Forskningstræningen skal bidrage til at opbygge og styrke kompetencer til, at speciallægen selvstændigt kan opsøge, vurdere og

Læs mere

Speciallægeuddannelsen i klinisk biokemi i Region Nord

Speciallægeuddannelsen i klinisk biokemi i Region Nord Århus, 10. januar 2004 EN/lmn specialludd04.doc Speciallægeuddannelsen i klinisk biokemi i Region Nord Faglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelse 1. Indledning Indstillingen omhandler det

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Ålborg Psykiatriske Sygehus Afdeling

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Herning Sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Herning Sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsstilling på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Herning Sygehus 1. Indledning Introduktionsuddannelsen i klinisk mikrobiologi gennemføres under en 12 måneders ansættelse

Læs mere

PROGRAM. Ny ansøgningsprocedure i Hoveduddannelsen Vurderingsskema i Introuddannelsen udfyldes af tutor

PROGRAM. Ny ansøgningsprocedure i Hoveduddannelsen Vurderingsskema i Introuddannelsen udfyldes af tutor FYRAFTENSMØDE FOR TUTORER Herning PROGRAM Præsentation af de nye hoveder og deres funktioner Praksisreservelægekoordinator Jesper Thorøe. Praksiskonsulent for yngre almenmedicinere: Jørgen Buch og Dynamu

Læs mere

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Danske Regioner har bedt de videnskabelige selskaber om at udarbejde en faglig profil, der fremover skal anvendes som vurderingsgrundlag

Læs mere

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H.

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Indledning Dronning Ingrids Hospital tjener som lokalsygehus for distriktet Nuuk og som landsdækkende sygehus for de øvrige distrikter. Optageområdet

Læs mere

Specialtandlægeuddannelsen

Specialtandlægeuddannelsen Specialtandlægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen Maj 2013 Indledning 3 Organisering af specialtandlægeuddannelsen 3 Opbygning af specialtandlægeuddannelsen 3 Introduktionsuddannelsen 3 Hoveduddannelsen 4 Uddannelsesprogram

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

Specialevejleding for klinisk mikrobiologi

Specialevejleding for klinisk mikrobiologi j.nr. 7-203-01-90/2 Specialevejleding for klinisk mikrobiologi Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialebeskrivelse Klinisk mikrobiologi

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

11 Den teoretiske uddannelse og forskningstræning

11 Den teoretiske uddannelse og forskningstræning 11 Den teoretiske uddannelse og forskningstræning Som beskrevet i kapitel 6 finder kommissionen det vigtigt, at hoveduddannelsen opbygges som en integreret helhed, omfattende såvel den praktisk-kliniske

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen

Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen Uddannelsesansvarlige overlæger i Region Nord Ulla Bartels 11-02-04 af H-forløb uddannelsesprogrammer\hoveduddannelse psyk H-bogen.doc

Læs mere

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er indsamle og beskrive centrale elementer på en afdeling

Læs mere

MIKAP REGION NORDJYLLAND

MIKAP REGION NORDJYLLAND MIKAP REGION NORDJYLLAND KURSUS KATALOG EFTERÅR 2011 KURSUS A: MIKROSKOPI AF URIN OG VAGINAL SEKRET FOR BEGYNDERE Målgruppe: Personale, der skal varetage mikroskopi af urin og vaginal sekret i praksis.

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Odense Universitetshospital Gynækologisk Obstetrisk afdeling D 19/08-2010. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Odense Universitetshospital Gynækologisk Obstetrisk afdeling D 19/08-2010. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Odense Universitetshospital Gynækologisk

Læs mere

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI Kompetencemål STUEGANG 1. Danne sig overblik over stuegangen og prioritere opgaverne i samarbejde med stuegangsteamet (forstuegang) 3. Lave

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

MIKAP REGION NORDJYLLAND

MIKAP REGION NORDJYLLAND MIKAP REGION NORDJYLLAND KURSUS KATALOG FORÅR 2012 KURSUS A: MIKROSKOPI AF URIN OG VAGINAL SEKRET FOR BEGYNDERE Målgruppe: Personale, der skal varetage mikroskopi af urin og vaginal sekret i praksis. Kurset

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Metronidazol til behandling af dientamoebiasis hos børn i Danmark - Et randomiseret, placebo-kontrolleret, dobbeltblindet klinisk studie

Metronidazol til behandling af dientamoebiasis hos børn i Danmark - Et randomiseret, placebo-kontrolleret, dobbeltblindet klinisk studie Deltagerinformation til forældre I er netop blevet spurgt om jeres barn må deltage i studiet: Metronidazol til behandling af dientamoebiasis hos børn i Danmark - Et randomiseret, placebo-kontrolleret,

Læs mere

Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital

Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital Region Hovedstaden Område SYD 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

MIKAP REGION NORDJYLLAND

MIKAP REGION NORDJYLLAND MIKAP REGION NORDJYLLAND KURSUS KATALOG EFTERÅR 2012 KURSUS A: MIKROSKOPI AF URIN OG VAGINAL SEKRET FOR BEGYNDERE Målgruppe: Personale, der skal varetage mikroskopi af urin og vaginal sekret i praksis.

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Personlig uddannelsesplan

Personlig uddannelsesplan Udannelseselement: Ansættelsesperiode: Speciale: Afdeling: Vejleder: Personlig uddannelsesplan Baggrund, erfaring- beskrivelse af hidtidige uddannelse Udfyldes inden introduktionssamtalen 1. Medicinsk

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Køge Sygehus Akutafdelingen 13.

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Søskrænten

Tilsynsrapport 2009 Søskrænten J. nr.: 1-17-53/4 P nr.: 1003371930 Tilsynsrapport 2009 Søskrænten Adresse: Fredensvej 15, Sjørring, 7700 Thisted Kommune: Thisted Leder: Områdeleder/sygeplejerske Birgit Muff Dato for tilsynet: 8. 6.

Læs mere

Klinisk mikrobiologi

Klinisk mikrobiologi Klinisk mikrobiologi Kompetencemål for 2. år af hoveduddannelsesstilling 1, 2, 3, 4 og 5 Mål Konkretisering af mål Evalueringsstrategi Indsatsområder: Medicinsk ekspert: Prøvetagning, laboratoriediagnostik

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Forsøgets titel: Effekten af kiropraktisk behandling af spædbørnskolik Vi vil spørge, om I vil give jeres samtykke til, at jeres barn deltager

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus RH Afdeling Kæbekirurgisk afd Dato for besøg 25. februar

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Klinisk basisuddannelse praktiske oplysninger

www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Klinisk basisuddannelse praktiske oplysninger www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Klinisk basisuddannelse praktiske oplysninger INDHOLD Generel introduktion til den lægelige videreuddannelse Nøglebegreber Kurser - Obligatoriske

Læs mere

Urinmikroskopi i almen praksis

Urinmikroskopi i almen praksis Urinmikroskopi i almen praksis Charlotte N. Agergaard og Flemming Schønning Rosenvinge Læger KMA, OUH Dorthe Eva T. Hansen Bioanalytikerunderviser KBF, OUH Akut ukompliceret bakteriel cystitis Bakteriuri

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Nyremedicinsk Klinik, Medicinsk Center. Besøgsdato 24-02-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for.

Inspektorrapport. Temaer. Nyremedicinsk Klinik, Medicinsk Center. Besøgsdato 24-02-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002257 Afdelingsnavn Nyremedicinsk Klinik, Medicinsk Center Hospitalsnavn Sygehus Sønderjylland

Læs mere

FLEXICULT SSI-URINKIT

FLEXICULT SSI-URINKIT FLEXICULT SSI-URINKIT Udarbejdet af Niels Frimodt-Møller, Overlæge dr.med. Aase Meyer, Produktspecialist Layout Anja Bjarnum 2 FLEXICULT SSI-URINKIT er et dyrkningskit til diagnosticering af urinvejsinfektioner

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Infektionsforebyggelse

Infektionsforebyggelse Infektionsforebyggelse - 2 årligt udviklingsprojekt fra 1. januar 2008 31.12. 2009 et samarbejde mellem, Favrskov, Syddjurs, Norddjurs Kommuner og /Grenaa (RRA/RG) Arbejdsgruppen 8. januar 2008 1 Baggrund

Læs mere

FLEXICULT PRODUKTINFORMATION S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T. forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser

FLEXICULT PRODUKTINFORMATION S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T. forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser FLEXICULT SSI-urinkit S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser Statens Serum Institut Artillerivej 5 2300 København S Tlf.: 3268 3268 Fax:

Læs mere