DDA Datamateriale Folketingskandidatarkivet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DDA-0330 -------- Datamateriale ------------- Folketingskandidatarkivet 1960-1971 ------------------------- ---------"

Transkript

1 DDA Datamateriale Folketingskandidatarkivet Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Mogens N. Pedersen PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C 1. udgave, Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgeren. Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et således udleveret datamateriale bør såvel primærundersøgeren som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. 'Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/ artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra

2 'Folketingskandidatarkivet ', som oprindeligt blev indsamlet og gennemført af Mogens N. Pedersen. Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-0330). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren).' Publikationer bør i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til den oprindelige dataindsamler. Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Forslag til bibliografisk reference FORORD Datamateriale DDA-0330: Folketingskandidatarkivet Primærundersøger: Mogens N. Pedersen. DDA-0330, 1 udgave (ved Jette Strand Wermuth, Henning Lauritsen og Birgitte Grønlund Jensen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (4900 respondenter, 78 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (77 pp.). Nærværende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der blev indsamlet og gennemført af Mogens N. Pedersen, og som, sammen med de nødvendige beskrivende dokumenter, blev afleveret til DDA i september 1980 med henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse. Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af denne publikation er gennemført af Jette Strand Wermuth, Henning Lauritsen og Birgitte Grønlund Jensen i DDA, hvor materialet er arkiveret som DDA-0330: Folketingskandidatarkivet

3 Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt standarder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem samfundsvidenskabelige databanker; der er redegjort for publikationens opbygning i den læsevejledning, som følger umiddelbart efter dette forord. Publikationen er - bortset fra det bagest optrykte spørgeskema - fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed trykt i et mindre oplag. Spørgeskemaet er optrykt i sin oprindelige form for at vise brugere af materialet, hvordan spørgsmålene har været forelagt respondenterne; spørgeskemaets struktur kan af tekniske grunde ikke fuldstændig reproduceres i kodebogen. Publikationen er et teknisk orienteret produkt, hvis oplysninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamateriale; men det skal understreges, at man i reanalysesammenhæng skal være opmærksom på eventuelle repræsentativitetsproblemer og på generaliseringsbetingelser. Da datamaterialets repræsentativitet for et givet univers ikke kan aflæses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke publicere med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. DANSK DATA ARKIV DECEMBER 2006 LÆSEVEJLEDNING Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle de personer og/eller institutioner som har spillet en rolle i forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes, foruden en kort beskrivelse af emnet, en række oplysninger om

4 dataindsamlingen: definitioner af univers og observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen og det genererede datasæt. Tredje afsnit indeholder oplysninger som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning) som datamaterialet har været underkastet i DDA med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret, som muligt, med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA udviklet et program, OSI-SPC som ud fra datamaterialet i

5 OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS. Variabeldokumentationen Herunder bringes et eksempel på hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? % md Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable. Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar fx. en interviewerinstruktion. Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst der står

6 i spørgeskemaet, for åbne spørgsmåls vedkommende de klassifikationer der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau; dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår), samt ved alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen som viser "antal" angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE Titel: Folketingskandidatarkivet Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA

7 i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D). Undersøgelsens placering i klynge(r): historie og demografi; politologi. Sprog anvendt i denne undersøgelse: Dansk. Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: kandidater til folketingsvalg ; valg (folketings-) ; kandidater til folketing; kandidater til opstillinger til folketingsvalg ; elite; folketingskandidater; IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-0330: Folketingskandidatarkivet Primærundersøger: Mogens N. Pedersen. DDA-0330, 1. udgave (ved Jette Strand Wermuth, Henning Lauritsen og Birgitte Grønlund Jensen). Dansk Data Arkiv datafil (4900 respondenter, 78 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (77 pp.). Lokalarkiv hvor studiet forefindes: Dansk Data Arkiv. Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Arkivets ID-nummer: Studiebeskrivelsesnummer: S0330. Studienummer (datasæt): Arkiv hvor studiet oprindeligt blev arkiveret: Dansk Data Arkiv - DDA. Campusvej 55, DK-5230 Odense M. Arkivets ID-nummer: Studiebeskrivelsesnummer: S330. Studienummer (datasæt): 330. Donor (afleverende instans): Mogens N. Pedersen. Institut for Statskundskab. Syddansk Universitet, 5230 ODENSE M. Afleveringstidspunkt: Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): Mogens N. Pedersen. Institut for Statskundskab. Syddansk Universitet, 5230 ODENSE M. Dataindsamler: Mogens N. Pedersen. Institut for Statskundskab. Syddansk Universitet, 5230 ODENSE M. Økonomisk sponsor: Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd (SSF). Artillerivej 88, 2300 KØBENHAVN S. ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): Med henblik på at muliggøre mere detaillerede analyser af kandidatopstillingerne blev der i foråret 1972 påbegyndt indsamling af oplysninger om samtlige kandidater, der har været opstillet ved valgene siden Denne undersøgelse medtager valgene Af oplysninger om kandidaten er bl.a. medtaget: erhverv, uddannelse, bopæl, opstillingsområde, opstillingsparti samt tillige såvel kandidatens som partiets placering ved valget. Datatype: Kodede dokumenter.

8 Observationsenheder: Individer. Antal observationsenheder (respondenter): 4900 enheder i oprindelig stikprøve; 0 enheder faldet fra; 0 erstatningsenheder; antal respondenter (uvægtet): Yderligere oplysninger: Antallat af kandidater fordeler sig på periodens folketingsvalg som følger: 1960: : : : : 857. Datasættets størrelse: 4900 respondenter; 78 variable pr. respondent; Yderligere oplysninger: De 4043 kandidater fra periodens fire første folketingsvalg indgår i Folketingskandidatarkivet (DDA-0076), ligesom de 70 variable i nærværende undersøgelse er en delmængde af de i DDA-0076 indgående variable. Det arkiverede studies fuldstændighed: 70 spørgeskemaspørgsmål/tests; 100% heraf medtaget i datasættet. Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode: Yderligere oplysninger: Der er indsamlet oplysninger for de år, hvor folketingsvalg er blevet holdt, dvs. 1960, 1964, 1966, 1968 og Dimensioner i tid: Trend studie. Oplysninger fra folketingsvalg 1960, 1964, 1966, 1968 og (Se endvidere Folketingskandidatarkivet (DDA-0076) samt Folketingskandidatarkivet 1973 (DDA-0331)). Definition af det univers hvorfra stikprøven er udtaget: beskæftigelse; tidsbegrænsninger. Folketingskandidater ved valgene hhv. 1960, 1964, 1966, 1968 og Undersøgelsens geografiske univers: national. DK. Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Dataindsamlingsmetode: skriftlig undersøgelse iøvrigt. Ingen, da det er et totalmateriale, hvor mulighederne for at indsamle oplysninger er optimale. Forholdsregler til imødegåelse af frafald: Ingen, da det er et totalmateriale, hvor mulighederne for at indsamle oplysninger er optimale. Dataindsamlingspersonale: særligt personale. Kodere ansat til opgaven. Vægtning: Vægtningskriterier: Da der er tale om en totaltælling, er der ikke foretaget nogen form for vægtning. BETINGELSER VED REANALYSE Nuværende datarepræsentation: enkel hulning (karakter-repræsentation). Anvendelige analyse-pakker: OSIRIS; SPSS. Yderligere kan analysepakkerne SAS og BMD-P anvendes. Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk og engelsk. Skemaer: Dansk. Kodebog: Dansk.

9 Kontroloperationer udført af primær-undersøger: Der har været gjort forsøg på at finde utilladelige værdier, men dette har ikke været systematisk. Reliabilitetstests har ikke været foretaget. Adgangsbetingelser: ingen adgangsrestriktioner overhovedet. Adgangstilladelse indhentes hos: Mogens N. Pedersen. Institut for Statskundskab. Syddansk Universitet, 5230 ODENSE M. REFERENCER TIL RELEVANTE PUBLIKATIONER/RESULTATER/STUDIER Publikationer/rapporter fra primær-undersøgeren: (1) Pedersen, Mogens N. Danske Politiker-Arkiver: En oversigt over dataarkiver indeholdende oplysninger om danske politikere pp. 1972; (2) Pedersen, Mogens N. Lawyers in Politics: The Danish Folketing and American Legislatures. I Patterson, Samuel G. & Wahlke, John C. (eds.): Comparative Legislative Behavior Research, John Wiley & Sons, Inc., New York, pp ; 1972; (3) Pedersen, Mogens N. The Geographical Matrix of Parliamentary Representation: A Spatial Model of Political Recruitment. European Journal of Political Research, 3, pp. 1-19; 1975; (4) Pedersen, Mogens N. Political Development and Elite Transformation in Denmark. Beverly Hills, Sage Research Paper in Political Sociology; 1976; (5) Pedersen, Mogens N. Om voteringsanalysesns muligheder og begrænsninger - bemærkninger til en anakronistisk debat om brugen af kvantitativ metode. Statsvetenskaplig Tidskrift, pp ; 1977; (6) Pedersen, Mogens N. The Personal Circulation of a Legislature: The Danish Folketing I Aydelotte, William O. (ed.): The History of Parliamentary Behavior, Princeton University Press, pp ; 1977; (7) Eliassen, Kjell A. og Pedersen, Mogens N: Professionalization of Legislatures: Long Term Change in Political Recruitment in Denmark and Norway. Comparative Studies in Society and History, pp ; Andre publikationer (sekundær analyse): (1) Johansen, Lars Nørby og Kristensen, Ole P. Sikre kredse og personlig stemmeafgivning ved folketingsvalgene i 1960'erne og 1970'erne. I: Pedersen, Mogens N. (red.): Dansk Politik i 1970'erne, Samfundsvidenskabeligt Forlag, pp ; 1979; (2) Foverskov, Peter: Den politiske rekrutteringsproces omkring folketingsvalget I: Pedersen, Mogens N. (red.): Dansk Politik i 1970'erne, Samfundsvidenskabeligt Forlag, pp ; 1979; (3) Foverskov, Peter: Women in Parliaments: The Causes of Underrepresentation Exemplified by Denmark and Norway in the 1960s. European Journal of Political Research, 6, pp ; 1978; (4) Foverskov, Peter: Hvem opstilles og vælges? En sammenlignende analyse af de politiske partiers kandidater og parlamentsmedlemmer i Danmark og Norge omkring Odense Universitet, Skrifter fra Institut for Historie og Samfundsvidenskab; 1976; (5) Foverskov, Peter: Valgkredsomlægning, ændring i opstillingspraksis og ændring af Folketingets sammensætning ved 1971-valget: En undersøgelse af politisk forandring. Økonomi og Politik, nr. 2, pp ; Referencer til beslægtede studier: Danske Politiker-arkiver: MF-Arkivet (DDA-0018). Folketingskandidatarkivet (DDA-0076). Medlemmer af Landstinget (DDA-0131). Ministerarkivet (DDA-0152).

10 Folketingskandidatarkivet 1973 (DDA-0331). MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE Centrale personoplysninger: alder, eksakt; køn. Desuden er respondentens navn medtaget. Personoplysninger er opgjort pr. første indtræden i og sidste udtræden af folketinget. Fødested: Inddeling foretaget på grundlag af den amtskredsinddeling, der var gældende i Bopæl: Inddeling foretaget på grundlag af den amtskredsinddeling, der var gældende i Desuden er kandidatens bopælsmæssige relation til opstillingsområdet medtaget i datamaterialet. Arbejdssted: Opstillingsområde. Beskæftigelse: respondent: stillingsbetegnelse (eller: kode). Stillingsbetegnelsen er opgjort m.h.t. 2 forskellige erhvervskoder. Uddannelse: Kandidatens boglige uddannelse. Politik: 1. Partitilhørsforhold under opstillingsforløbet. 2. Antal gange opstillet Antal gange indvalgt INDLEDNING DDA modtog en rådatafil, et kodebogsforlæg samt en SPSSfil og har på grundlag heraf foretaget oparbejdningen af en OSIRIS kodebog - så vidt muligt i overensstemmelse med det modtagne kodebogsforlæg. Koderne i kodebogsforlægget er i visse tilfælde taget direkte fra MF-arkivet (DDA-018), og der forekommer derfor til tider spring i kodenumrene, fx hvis et parti ikke længere eksisterer. Oparbejdningen i DDA har omfattet mindre tilrettelser primært af kodebogen til OSIRIS datasæt, således at retningslinierne for DDA's arkiveringsstandarder er fulgt. Derudover er der udarbejdet nærværende datadokumentationspublikation. Manglende data I det oparbejdede datamateriale opereres der med en form for manglende data (MD):

11 Koderne 9, 99,... er anvendt for "uoplyst" (spørgsmålet burde være besvaret, men er ikke blevet det). I variablegrupper opstået ud fra spørgsmål, hvortil flere svar var mulige, er uoplyst-koden genereret af DDA. Den betyder her, at spørgsmålet som helhed er ubesvaret, til forskel fra kategorien 0, som betyder, at den svarmulighed, som den aktuelle variabel omhandler, ikke er benyttet. Det skal understreges, at det oparbejdede materiale ikke er korrigeret for eventuelle filter-fejl. Alle betydende koder i det oprindelige materiale har bibeholdt deres værdi. Referencer KODEBOG I kodebogens beskrivelser af variable, der er genereret på basis af det ved undersøgelsen anvendte spørgeskema, vil spørgsmålsteksten være indledt med en reference til spørgsmålsnummeret. V0001 DDA UNDERSØGELSESNUMMER start 1, bredde 4 DDA's Undersøgelsesnummer Alle cases har undersøgelsesnummeret V0002 DDA RESPODENTNUMMER start 5, bredde 4 DDA's løbenummer. Variablen indeholder en fortløbende nummerering (fra 0001 til 4900) af respondenterne. V0003 KORTNUMMER start 9 Kortnr.

12 Kort nr Identifikationsnummeret er opbygget således, at de to første cifre refererer til 'identifikation af valget', de to næste til 'identifikation af amtskreds', de to næste igen til 'identifikation af partiet' og endelig de to sidste cifre til 'identifikation af kandidaten i amtskredsen', i den modtagne SPSS filen. DDA har "skilt" variablen ad. V0004 VALGÅR start 10 Identifikation af valget Valgår Valgår Valgår Valgår Valgår V0005 IDENT. AF AMTSKREDS start 12 Identifikation af amtskreds Nøgle, se MF-arkivet, variabel 019 og s. 68 i DPA Søndre storkreds Østre storkreds Vestre storkreds København uden nærmere angivelse Søndre storkreds Østre storkreds Vestre storkreds Fejlkode?? Københavns amtskreds Frederiksborg amtskreds Holbæk amtskreds Sorø amtskreds Præstø amtskreds Bornholm amtskreds Maribo amtskreds

13 Odense amtskreds Svendborg amtskreds Ribe amtskreds Hjørring amtskreds Thisted amtskreds Ålborg amtskreds Viborg amtskreds Randers amtskreds Århus amtskreds Skanderborg amtskreds Vejle amtskreds Ringkøbing amtskreds Haderslev m)fl) amter Løbenhavns amtskreds Frederiksborg amtskreds Roskilde amtskreds Vestsjællands amtskreds Bornholms amtskreds Storstrøms amtskreds Fyns amtskreds Sønderjyllands amtskreds Ribe amtskreds Vejle amtskreds Ringkøbing amtskreds Århus amtskreds Viborg amtskreds Nordjyllands amtskreds V0006 IDENT. AF PARTIKODE start 14 Identifikation af partiet. Nøgle, se MF-arkivet, variabel Socialdemokratiet DKP SF VS Andre repræsenterede Urepræsenterede Radikale Venstre Erhvervspartiet Retsforbundet Dansk Samling Centrumsdemokrater Kristeligt Folkeparti Andre repræsenterede Urepræsenterede Venstre Nationalliberale Højre Konservative Folkeparti

14 Bondepartie, tidligere Det Frie Folkeparti DNSAP Uafhængige Fremskridtspartiet Andre repræsenterede Urepræsenterede Slevisk Parti Færøske MF Grønlandske MF Andre repræsenterede Urepræsenterede Uden for partierne, repræsenterede Uden for partierne, urepræsenterede V0007 IDEN. AF KAND. I AMTSKR. start 16 Identifikation af kandidaten i amtskredsen. (nummerering efter opstillingen i valgstatistikken) Nummer Nummer Nummer Nummer Nummer Nummer Nummer Nummer Nummer Nummer Nummer Nummer V0008 INITIAL: EFTERNAVN start 18, bredde 4, tekstfelt Efternavn Efternavnet er skrevet alfanumerisk, dog er det kun de 4 første bogstaver der er medtaget. V0009 INITIAL: FORNAVN start 22, bredde 4, tekstfelt

15 Initialer De to første initialer er skrevet alfanumerisk. Hvis kun et fornavn, er kun benyttet den første position. V0010 N. KODE-1.BOGST.EFT.NAVN start 26, bredde Numerisk kodning af første bogstav i efternavn Se note: 1 V0011 KANDIDATENS ERHVERV start 28, manglende data: = 99 Kandidatens erhverv i: Danmarks statistiks stillingsfortegnelse med fagkode Valgstatistikkens stillingsbetegnelser er sammenholdt med de tilsvarende betegnelser i de i Folketingets arkiv beroende valgbogsudskrifter. Se note: 2, valgbogsudskrift Nøgle: Som MF-arkivet, variabel 039. % md Godsejere, proprietærer Gårdejere Husmænd Andre selvstændige ved landbrug og skovbrug Landbrugsmedhjælpere Landarbejdere, skovarbejdere og arbejdsmænd uden nærmere angivelse ved landbrug Andre funktionærer og medhjælpere ved landbrug og skovbrug Selvstændige gartnere Gartnerimedhjælpere og gartneriarbejdere Fiskere Fabrikanter o.l Slagtermestre Bagermestre Andre håndværksmestre i næringsmiddelindustrien og nydelsesmiddelindustrien

16 Håndværksmestre i tekstilindustrien og beklædningsindustrien Snedkermestre Andre håndværksmestre i træindustrien Malermestre Tømrermestre Murermestre Andre håndværksmestre i bygningsindustrien Håndværksmestre i jernindustrien og metalindustrien Andre selvstændige i håndværk og industri Barbermestre og frisørmestre Damefrisørmestre Andre selvstændige i servicefag Grosserere o.l Købmænd, kolonialhandlere o.l Konfekturehandlere Tobakshandlere og cigarhandlere Handlende med manufaktur og anden beklædning Ejendomshandlere og ejendomsmæglere Andre handlende Restauratører, hotelejere o.l Vognmænd, fragtmænd o.l Andre selvstændige i transporterhverv Læger Tandlæger Dyrlæger Advokater og sagførere Arkitekter Ingeniører Kunstnerisk virksomhed Andre liberale erhverv Direktører i privat virksomhed Ledende administrationspersonale i privat eller offentlig virksomhed Fuldmægtige mv. i privat eller offentlig virksomhed Andet administrationspersonale og kontorpersonale i privat eller offentlig virksomhed Overordnet handelspersonale Handelsrejsende, agenter, forsikringsakkvisitører mv Butikspersonale Ledende tekniske funktionærer Værkførere, fabriksmestre mv Tekniske funktionærer i øvrigt Overordnede tjenestemænd og funktionærer i etaterne mv. (guldsnore) Tjenestemænd og funktionærer i etaterne mv. (sølvsnore)

17 Tjenestemænd og funktionærer ved videnskabelig virksomhed Lærere og lærerinder Sygeplejersker, jordemødre, fysioterapeuter mv Andre tjenestemænd og funktionærer Bagersvende og konditorsvende Murersvende Snedkersvende Tømrersvende Malersvende Mekanikere Smedesvende og maskinarbejdere Tjenere, bartendere o.l Faglærte arbejdere i øvrigt Sømænd, søfyrbødere mv Arbejdsmænd uden nærmere angivelse Chauffører, kuske, bude Ufaglærte arbejdere i øvrigt Husgerningspersonale Lærlinge og elever Andre og uangivne erhverv Selvstændige eller lønmodtagere fx kun angivet maler og ikke malersvend eller malermester Skoleelever og studerende Pensionister, rentiers Børn Gifte kvinder svarprocent: 96 V0012 ERHVERV / ANSÆT.STED start 30, manglende data: = 99 Kandidatens erhverv/ansættelsessted II: Specialkode Nøgle: Som MF-arkiver, variabel 041. Den der benyttede kode er blevet suppleret med værdien 13 = Øvrige offentligt ansatte) Se note: 2, valgbogsudskrift % md Selvstændige Medhjælpere, arbejdere Funktionærer Øvrige offentligt ansatte Kommunalt ansatte Centraladministrationen Forsvaret Domstolene

18 Øvrige i statslig tjeneste Folkeskolen, incl. friskoler Højere skolevæsen Højere læreanstalter Højskole Øvrige undervisningsinstitutioner Dagspressen Radio / fjernsyn Fagpresse, tidsskrifter, forlagsvirksomhed Forfattervirksomhed af friere karakter Øvrige Kommunalpolitik (borgmestre, rådsmænd, excl. dobbeltstillinger) Kommunalpolitik, kombineret med kategorierne 1-38 samt Ministre Øvrige Funktionærer i partiorganisationer Funktionærer i arbejderbevægelsen (excl. partierne) Funktionærer i erhvervsorganisationer Øvrige Selvstændige Arbejdere Funktionærer Håndværkere, hvis stilling ikke kan fastlægges Alle dobbeltstillinger, excl. kategori Alle øvrige svarprocent: 89 V0013 BOGLIGE UDDANNELSE start 32, manglende data: = 9 Kandidatens boglige uddannelse, valgbogsudskrift, Diverse biografiske håndbøger % md Ikke akademiker Akademiker Tvivlsom svarprocent: 99 V0014 KANDIDATENS KØN start 33 Kandidatens køn

19 , valgbogsudskrift Mænd Kvinder V0015 BOPÆL EFTER AMTSKR.KODE start 34, manglende data: = 99 Kandidatens bopæl efter amtskredskode, kortmateriale og kredsfortegnelser Nøgle: Som MF-arkivet, variabel 020. Denne kode er også benyttet ved kodningen af materialet. % md Søndre Storkreds Østre Storkreds Vestre Storkreds København uden nærmere angivelse Søndre Storkreds Østre Storkreds Vestre Storkreds Københavns Amtskreds Frederiksborg Amtskreds Holbæk Amtskreds Sorø Amtskreds Præstø Amtskreds Bornholm Amtskreds Maribo Amtskreds Odense Amtskreds Svendborg Amtskreds Ribe Amtskreds Hjørring Amtskreds Thisted Amtskreds Ålborg Amtskreds Viborg Amtskreds Randers Amtskreds Århus Amtskreds Skanderborg Amtskreds Vejle Amtskreds Ringkøbing Amtskreds Haderslev m.fl. amter Københavns Amtskreds Frederiksborg Amtskreds Roskilde Amtskreds Vestsjællands Amtskreds Bornholms Amtskreds Storstrøms Amtskreds Fyns Amtskreds Færøerne Sønderjyllands Amtskreds

DDA-0131 -------- Datamateriale ------------- Medlemmer af Landstinget 1849-1953 --------- -- ----------- ---------

DDA-0131 -------- Datamateriale ------------- Medlemmer af Landstinget 1849-1953 --------- -- ----------- --------- DDA-0131 -------- Datamateriale ------------- Medlemmer af Landstinget 1849-1953 --------- -- ----------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mogens N. Pedersen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1423 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-17357 --------- Datamateriale ------------- Database for Socialkapital, 2004 -------- --- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gert Tinggaard Svendsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-0168 -------- Datamateriale ------------- Tyveriundersøgelsen 1976 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-0168 -------- Datamateriale ------------- Tyveriundersøgelsen 1976 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0168 -------- Datamateriale ------------- Tyveriundersøgelsen 1976 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Flemming Balvig PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1422 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-24339 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005, kombinationsundersøgelse 1 ----------------- ----- ------------------------ -

DDA-24339 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005, kombinationsundersøgelse 1 ----------------- ----- ------------------------ - DDA-24339 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005, kombinationsundersøgelse 1 ----------------- ----- ------------------------ - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen

Læs mere

DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1454 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1454 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1454 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AGB Gallup PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1557 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1990 ------------- ----- --------------- ----

DDA-1557 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1990 ------------- ----- --------------- ---- DDA-1557 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1990 ------------- ----- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Eli Schwarz. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21788 --------- Datamateriale -------------

DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- Noget på spil - risikoadfærd, identitetsdannelse og pengespil ----- -- ---- - ------------- ------------------ -- --------- blandt danske børn og unge, 2008-09

Læs mere

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ----

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Ledernes Hovedorganisation

DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Ledernes Hovedorganisation DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Ledernes Hovedorganisation PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ----

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Peter Gundelach PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ----

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

DDA-12516 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2001, hovedundersøgelsen ----------------- ----- ------------------

DDA-12516 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2001, hovedundersøgelsen ----------------- ----- ------------------ DDA-12516 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2001, hovedundersøgelsen ----------------- ----- ------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Ole

Læs mere

DDA-0363 -------- Datamateriale ------------- Fertilitet og erhverv i Danmark, 1979 ---------- -- ------- - -------- ----

DDA-0363 -------- Datamateriale ------------- Fertilitet og erhverv i Danmark, 1979 ---------- -- ------- - -------- ---- DDA-0363 -------- Datamateriale ------------- Fertilitet og erhverv i Danmark, 1979 ---------- -- ------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Pamela Rachootin og Jørn Olsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-2300 -------- Datamateriale ------------- Danskernes tandtilstand, 1995 ---------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-2300 -------- Datamateriale ------------- Danskernes tandtilstand, 1995 ---------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2300 -------- Datamateriale ------------- Danskernes tandtilstand, 1995 ---------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Eli Schwarz PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-0307 -------- Datamateriale ------------- Afvandringen fra BSR, Fynskredsen 1980 ------------ --- ---- ----------- ----

DDA-0307 -------- Datamateriale ------------- Afvandringen fra BSR, Fynskredsen 1980 ------------ --- ---- ----------- ---- DDA-0307 -------- Datamateriale ------------- Afvandringen fra BSR, Fynskredsen 1980 ------------ --- ---- ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Lind Andersen, Svend Henriksen

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- april 1990 ----- ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- april 1990 ----- ---- DDA-1551 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- april 1990 ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-1077 -------- Datamateriale ------------- Velfærdsundersøgelsen 1986 --------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1077 -------- Datamateriale ------------- Velfærdsundersøgelsen 1986 --------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1077 -------- Datamateriale ------------- Velfærdsundersøgelsen 1986 --------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erik Jørgen Hansen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-22901 --------- Datamateriale ------------- Projekt Unge og Alkohol (PUNA), 2005 ------- ---- -- ------- ------- ----

DDA-22901 --------- Datamateriale ------------- Projekt Unge og Alkohol (PUNA), 2005 ------- ---- -- ------- ------- ---- DDA-22901 --------- Datamateriale ------------- Projekt Unge og Alkohol (PUNA), 2005 ------- ---- -- ------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jeanette Østergaard PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0705 -------- Datamateriale ------------- Lægemidler og arbejdsmiljø, ---------- -- ------------- kvindelige bryggeriarbejdere 1980 ---------- ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-0280 -------- Datamateriale ------------- Nordhavnsværftsundersøgelsen 1976-1979 ---------------------------- ---------

DDA-0280 -------- Datamateriale ------------- Nordhavnsværftsundersøgelsen 1976-1979 ---------------------------- --------- DDA-0280 -------- Datamateriale ------------- Nordhavnsværftsundersøgelsen 1976-1979 ---------------------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Lars Iversen og Hans Klausen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelse af befolkningens arbejdstid, 1982 ------------ -- ------------- ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelse af befolkningens arbejdstid, 1982 ------------ -- ------------- ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2170 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af befolkningens arbejdstid, 1982 ------------ -- ------------- ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af DDA-149 ------- Datamateriale ------------- On-line i Sparekasser -- ---- - ----------- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Niels Bjørn-Andersen og Lone Jappe, HHK: Informationsforskningsafdelingen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Steen Sauerberg, Hans Jørgen Nielsen og Torben Worre

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Steen Sauerberg, Hans Jørgen Nielsen og Torben Worre DDA-1565 -------- Datamateriale ------------- Vælgerundersøgelsen 1991 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Steen Sauerberg, Hans Jørgen

Læs mere

Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et

Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et DDA-0945 -------- Datamateriale ------------- Observa Prøvevalg 1975 ------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Observa - Instituttet for Erhvervsanalyser og Markedsforskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Forbrugeres utilfredshed og klageadfærd 1978 ----------- ------------ -- ----------- ---- Preben Sander Kristensen og Carsten Stig Poulsen

Forbrugeres utilfredshed og klageadfærd 1978 ----------- ------------ -- ----------- ---- Preben Sander Kristensen og Carsten Stig Poulsen DDA-0270 -------- Datamateriale ------------- Forbrugeres utilfredshed og klageadfærd 1978 ----------- ------------ -- ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Preben Sander Kristensen

Læs mere