DDA Datamateriale Medlemmer af Landstinget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DDA-0131 -------- Datamateriale ------------- Medlemmer af Landstinget 1849-1953 --------- -- ----------- ---------"

Transkript

1 DDA Datamateriale Medlemmer af Landstinget Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mogens N. Pedersen PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv, Odense Universitet Campusvej 55, DK-5230 Odense M 2. udgave, Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgeren. Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et således udleveret datamateriale bør såvel primærundersøgeren som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. "Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/ artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra

2 Medlemmer af Landstinget , som oprindeligt blev indsamlet af Mogens N. Pedersen. Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rædighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-0131). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren)." Publikationer bør i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til primærundersøgeren. Dansk Data Arkiv, Odense Universitet Campusvej 55, DK-5230 Odense M. Forslag til bibliografisk reference FORORD Datamateriale DDA-0131: Medlemmer af Landstinget Primærundersøger: Pedersen, Mogens N. DDA udgave (ved Lars K.F. Nielsen og Astrid Bogh Lauritzen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (705 respondenter, 26 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (39 pp.). Nærværende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der blev indsamlet af Mogens N. Pedersen, og som, sammen med de nødvendige beskrivende dokumenter, blev afleveret til DDA i april 1978 med henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse. Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af denne publikation er gennemført af Lars K.F. Nielsen og Astrid Bogh Lauritzen i DDA, hvor materialet er arkiveret som DDA- 0131: Medlemmer af Landstinget Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt standarder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem samfundsvidenskabelige databanker; der er redegjort for pu-

3 blikationens opbygning i den læsevejledning, som følger umiddelbart efter dette forord. Publikationen er fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed via en skrivemaskineterminaludskrift i et mindre trykt oplag. Publikationen er et teknisk orienteret produkt, hvis oplysninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamateriale; men det skal understreges, at man i reanalysesammenhæng skal være opmærksom på eventuelle repræsentativitetsproblemer og på generaliseringsbetingelser. Da datamaterialets repræsentativitet for et givet univers ikke kan aflæses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke publicere med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. LÆSEVEJLEDNING DANSK DATA ARKIV august 1983 Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle de personer og/eller institutioner som har spillet en rolle i forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes, foruden en kort beskrivelse af emnet, en række oplysninger om dataindsamlingen: definitioner af univers og observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen og det genererede datasæt. Tredje afsnit indeholder oplysninger som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige

4 eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning) som datamaterialet har været underkastet i DDA med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret, som muligt, med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA udviklet et program, OSI-SPC som ud fra datamaterialet i OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS. Variabeldokumentationen

5 Herunder bringes et eksempel på hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? % md% antal kode Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable. Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar fx. en interviewerinstruktion. Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst der står i spørgeskemaet, for åbne spørgsmåls vedkommende de klassifikationer der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau; dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår), samt ved alfabetiske variable.

6 Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen som viser "antal" angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE Titel: Medlemmer af Landstinget Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D). Undersøgelsens placering i klynge(r): historie og demografi; politologi. Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: politisk rekrutteringsproces, analyse af; politiske elites sociale og kulturelle baggrund, analyse af; elite, politisk; rekutteringsprocess (politisk),

7 analyse af; landstingsmedlemmer , rekruttering og sammensætning af. Sprog anvendt i denne undersøgelse: Dansk. IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-0131: Medlemmer af Landstinget Primærundersøger: Mogens N. Pedersen. DDA-0131, 2. udgave (ved Lars K.F. Nielsen og Astrid Bogh Lauritzen). Odense, Dansk Data Arkiv, datafil (705 respondenter og 26 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (39 pp.). Lokalarkiv hvor studiet forefindes: Dansk Data Arkiv - DDA. Odense Universitet, Campusvej 55, DK-5230 Odense M. Arkivets ID-nummer: Studiebeskrivelsesnummer: S0131. Studienummer (datasæt): Arkiv hvor studiet oprindeligt blev arkiveret: Dansk Data Arkiv - DDA. Odense Universitet, Campusvej 55, DK-5230 Odense M. Arkivets ID-nummer: Studiebeskrivelsesnummer: S131. Studienummer (datasæt): 131. Donor (afleverende instans): Pedersen, Mogens N.; OU: Institut for Samfundsvidenskab. Campusvej 55, DK-5230 Odense M. Afleveringstidspunkt: Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): Pedersen, Mogens N.; OU: Institut for Samfundsvidenskab. Campusvej 55, DK-5230 Odense M. Projektnummer: 93. Økonomisk sponsor: Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd. Holmens Kanal 7 DK-1060 København K. ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): Analyse af sammensætningen og rektutteringen af landstingsmedlemmer Datatype: Statistik. Kodede dokumenter. Observationsenheder: Individer. Antal observationsenheder (respondenter): 705 enheder i oprindelig stikprøve; 0 enheder faldet fra; 0 erstatningsenheder; antal respondenter (uvægtet): 705. Datasættets størrelse: 705 respondenter; 26 variable pr. respondent; 1 kort pr. respondent. Yderligere oplysninger: Studiet omfatter samtlige landstingsmedlemmer i perioden. I Mogens N. Pedersens datadokumentation er der opgivet, at undersøgelsen skulle omfatte 706 poster, mens der i det udleverede datamateriale kun fandtes 705. Den manglende post har identifikationsnummeret 302.

8 Det arkiverede studies fuldstændighed: 25 spørgeskemaspørgsmål/tests; 100% heraf medtaget i datasættet. Yderligere oplysninger: Alt kodet materiale er medtaget i datasættet. Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode: Dimensioner i tid: Grundkortarkiv for perioden Definition af det univers hvorfra stikprøven er udtaget: Landstingsmedlemmer i perioden Udvælgelsesprocedurer: Totaltælling. Undersøgelsens geografiske univers: national. DK. Tidsrum for dataindsamling: Start: Dataindsamlingsmetode: Kodning af biografiske oplysninger. Skema/test-type: Kun et kodeforlæg har været anvendt, idet oplysningerne er indsamlet direkte på hullekladder. Forholdsregler til imødegåelse af frafald: Ingen, da det er et totalmateriale, hvor mulighederne for at identificere alle enheder er næsten optimale. Dataindsamlingspersonale: instituttets faste personale. Vægtning: Vægtningskriterier: Da der er tale om en totaltælling, er der ikke foretaget nogen form for vægtning. BETINGELSER VED REANALYSE Nuværende datarepræsentation: enkel hulning (karakter-repræsentation). Anvendelige analyse-pakker: OSIRIS; SPSS. Samt SAS og BMD-P. Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk og engelsk. Skemaer: Dansk. Kontroloperationer udført af primær-undersøger: data kontrolhullet. Adgangsbetingelser: ingen adgangsrestriktioner overhovedet. Adgangstilladelse indhentes hos: Pedersen, Mogens N.; OU: Institut for Erhvervsret og Politologi. Campusvej 55, DK-5230 Odense M. REFERENCER TIL RELEVANTE PUBLIKATIONER/RESULTATER/STUDIER Publikationer/rapporter fra primær-undersøgeren: (1) Pedersen, Mogens N. Danske Politiker-Arkiver: En oversigt over dataarkiver indeholdende oplysninger om danske politikere pp. 1972; (2) Pedersen, Mogens N. Lawyers in Politics: The Danish Folketing and American Legislatures. I Patterson, Samuel G. & Wahlke, John C. (eds.): Comparative Legislative Behavior Research, John Wiley & Sons, Inc., New York, pp ; 1972; (3) Pedersen, Mogens N. The Geographical Matrix

9 of Parliamentary Representation: A Spatial Model of Political Recruitment. European Journal of Political Research, 3, pp. 1-19; 1975; (4) Pedersen, Mogens N. Political Development and Elite Transformation in Denmark. Beverly Hills, Sage Research Paper in Political Sociology; 1976; (5) Pedersen, Mogens N. Om voteringsanalysens muligheder og begrænsninger - bemærkninger til en anakronistisk debat om brugen af kvantitativ metode. Statsvetenskaplig Tidskrift, pp ; 1977; (6) Pedersen, Mogens N. The Personal Circulation of a Legislature: The Danish Folketing I Aydelotte, William O. (ed.): The History of Parliamentary Behavior, Princeton University Press, pp ; 1977; (7) Eliassen, Kjell A. og Pedersen, Mogens N: Professionalization of Legislatures: Long Term Change in Political Recruitment in Denmark and Norway. Comparative Studies in Society and History, pp ; Andre publikationer (sekundær analyse): (1) Johansen, Lars Nørby og Kristensen, Ole P. Sikre kredse og personlig stemmeafgivning ved folketingsvalgene i 1960'erne og 1970'erne. I: Pedersen, Mogens N. (red.): Dansk Politik i 1970'erne, Samfundsvidenskabeligt Forlag, pp ; 1979; (2) Foverskov, Peter: Den politiske rekrutteringsproces omkring folketingsvalget I: Pedersen, Mogens N. (red.): Dansk Politik i 1970'erne, Samfundsvidenskabeligt Forlag, pp ; 1979; (3) Foverskov, Peter: Women in Parliaments: The Causes of Underrepresentation Exemplified by Denmark and Norway in the 1960s. European Journal of Political Research, 6, pp ; 1978; (4) Foverskov, Peter: Hvem opstilles og vælges? En sammenlignende analyse af de politiske partiers kandidater og parlamentsmedlemmer i Danmark og Norge omkring Odense Universitet, Skrifter fra Institut for Historie og Samfundsvidenskab; 1976; (5) Foverskov, Peter: Valgkredsomlægning, ændring i opstillingspraksis og ændring af Folketingets sammensætning ved 1971-valget: En undersøgelse af politisk forandring. Økonomi og Politik, nr. 2, pp ; Referencer til beslægtede studier: Danske Politiker-arkiver: MF-arkivet (DDA-0018), Folketingskandidatarkivet (DDA-0076) og Ministerarkivet (DDA-0152). MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE Bopæl: 1) Inddeling foretaget på grundlag af den amts kredsinddeling, der var gældende i ) 1. København kommune 2. Frederiksberg kommune 3. Gentofte kommune 4. Provinsbyer (Købstæder,handelspladser,flækker) 5. Landkommuner Bopælsoplysninger er opgjort pr. første indtræden i Folketinget, i Landstinget eller som minister. Beskæftigelse: fader: stillingsbetegnelse (eller: kode). Erhverv ved indtræden i Folketinget, i Landstinget eller som minister. Uddannelse: 1. Primær uddannelse 2. Efteruddannelse 3. Diverse mellemuddannelser 4. Akademisk uddannelse. Politik: 1. Første indtræden i Landstinget 2. Endelig udtræden af Landstinget

10 3. Anciennitet i Landtinget 4. Partitilhørsforhold i Landstinget. INDLEDNING Om "Medlemmer af Landstinget " "Medlemmer af Landstinget " er gennemført som en ud af en serie af undersøgelser, hvis fælles formål er at undersøge rekrutteringen af danske politikere. De øvrige undersøgelser i denne serie er: Danske politiker-arkiver, MF-arkivet (DDA-0018) Folketingskandidatarkivet (DDA-0076) Ministerarkivet (DDA-0152). Oprindeligt var det ikke hensigten at indsamle informationer om medlemmerne af Landstinget, dels fordi disse oplysninger kun har historisk interesse, og dels fordi disse informationer er yderst vanskelige at indsamle og analysere pga. de skiftende udnævnelses- og valgprocedurer til Landstinget. En konkret forskningsopgave gjorde det imidlertid ønskværdigt at få indsamlet et minimum af data om Medlemmerne af Landstinget, hvorfor denne undersøgelse blev foretaget. Om oparbejdningen i DDA Oparbejdningen i DDA, som har taget sigte på produktion af denne maskinlæsbare datadokumentation, er foretaget på NEUCC. Datadokumentationen er produceret på basis af Mogens N. Pedersens publikation "Danske Politiker-arkiver" (Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet 1972). Under oparbejdningen har DDA indlagt MD-koder, og rekodet blanktegn i data, således at de kom til at svare til en af de to mulige MD-koder. Rekodningerne er foretaget i følgende variable (kode angiver den kode som erstatter blanktegn): Variabel kode MD-kode V MD2 V17 0 MD1

11 V21 99 MD1 Der forekommer en del "vilde koder" i undersøgelsen, som ikke er forsøgt rekodet. I Mogens N. Pedersens datadokumentation er der opgivet, at undersøgelsen skulle omfatte 706 poster, mens der i det udleverede datamateriale kun fandtes 705. Den manglende post har identifikationsnummeret 302. Forkortelser I datadokumentationen er anvendt følgende forkortelser: MF = Medlem af Folketinget ML = Medlem af Landstinget V = Variabel VAR = Variabel Litteraturliste I kodebogen er der anført en række kilder på stikordsform, det drejer sig om følgende publiktioner: Stikord Publikation REGISTER ELBERLING NORDENGAARD VALGSTATISTIK SØRENSEN Register indeholdende samtlige medlemmer af Folketing og Landsting, ordnet kronologisk efter første indtræden. (Korrekturmateriale fra Folketingets Bibliotek og Arkiv 1969) Elberling, Victor: Rigdagens Medlemmer gennem 100 år I-III (København ) Jensen, J.P.: Valgene til Rigsdagen i 80 år (Roskilde 1929) Statistiske Meddelseser Div. årgange (København) Folketinget:

12 Biografiske samlinger udgivet af Folketingets præsidium efter hvert år 1950 til 1968, redigeret af Magnus Sørensen og Svend Thorsen. (København) TRAP Trap Danmark Successive udgivelser (København) KODEBOG V0001 DDA STUDIENUMMER start 1, bredde 3 DDA-studienummer. Denne variabel indeholder undersøgelsens studienummer i DDA og har værdien 131 for alle poster. V0002 PROJEKTNUMMER start 4, bredde 2 Projektnummer hos Mogens N. Pedersen. Denne variabel har værdien 93 for samtlige poster. V0003 IDENTIFIKATIONSNUMMER start 6, bredde 3 Identifikationsnummer. Fortløbende kronologisk numerering af Medlemmerne af Landstinget på grundlag af det tidspunkt, da de første gang valgtes/udnævntes til medlem af Landstinget. Variablen er kodet fra 1 til 706. Kilde: REGISTER V0004 MF-IDENTIFIKATIONSNUMMER start 9, bredde 4, manglende data: >=9999 MF-identifikationsnummer. Overførsel af MF-nummeret for de Medlemmer af Landstinget, der på et tidligere tidspunkt i deres politiske karriere var medlemmer af Folketinget. Andre ML er kodet 9999.

13 MF-identifikationsnummeret stammer fra MF-arkivets variabel 2 (Se DDA-0018). Kilde: REGISTER V0005 INITIALER start 13, bredde 2, tekstfelt Initialer. De to første initialer, opbevaret i karakterformat. Kilde: REGISTER V0006 EFTERNAVN start 15, bredde 11, tekstfelt Efternavn. De første 11 bogstaver i efternavnet opbevaret i karakterformat. Kilde: REGISTER V INDTRÆDEN LANDST ÅR start 26, bredde 3 År for første indtræden i Landstinget. Variablen er kodet efter de tre sidste cifre i årstallet. Bemærkning: Ved første indtræden er forstået første tilstedeværelse som ordinært medlem eller stedfortræder. Der er kodet for den periode, i hvilken den pågældende indtrådte, uanset om der er tale om periodens begyndelse, midte, eller slutning. Kilde: REGISTER V0008 UDTRÆDEN AF LANDST ÅR start 29, bredde 3 År for endelig udtræden af Landstinget. Variablen er kodet efter de tre sidste cifre i årstallet. Bemærkning: Ved endelig udtræden er forstået det tidspunkt, da den pågældende udtrådte af Landstinget definitivt, enten det var midt i en periode eller ved dens afslutning. Kilde: REGISTER

14 V0009 PERIODER SUMKODE start 32, bredde 3 Sumkode for perioder. Nøgle til sumkoden: =================== periode kode Sumkoden angiver de perioder det enkelte medlem har været medlem af Landstinget, idet sammenlægning af de enkelte koder med fører en entydig sumkode. Kilde: REGISTER V INDTR LANDST ALDER start 35, bredde 2, manglende data: = 99 Alder ved første indtræden i Landstinget. Alderen afrundet til nærmeste hele år. Kilde: ELBERLING, SØRENSEN V0011 UDTRÆDEN LANDST ALDER start 37, bredde 2, manglende data: = 99 Alder ved endelig udtræden af Landstinget. Alderen afrundet til nærmeste hele år. Kilde: ELBERLING, SØRENSEN V0012 ANCIENNITET LANDSTINGET start 39, bredde 2

15 Total anciennitet i Landstinget. Opgørelsen er foretaget i hele år, dvs. med afrunding til nærmeste hele tal. Ved diskontinuert medlemskab er afrundingen foretaget efter den endelige sammentælling af år og måneder. Kilde: REGISTER V0013 UDTRÆDEN LANDST ÅRSAG start 41 "Årsag" til endelig udtræden af Landstinget. Kilde: ELBERLING, SØRENSEN % antal kode Død som medlem Nedlagt mandat i valgperioden Ej genopstillet efter perioden Genopstillet, men ej valgt.. 6. Overgang til Folketinget i/efter perioden Tingvalgt medlem, ikke genvalgt Ophørt som Medlem af Landstinget i Andet V0014 KARRIEREMØNSTER start 42 Karrieremønster. I denne variabel er foretaget en simpel registrering af, om den pågældende kun har været medlem af Landstinget, eller om han også på et tidspunkt i sin kariere har været medlem af Folketinget. Pilene forbinder positioner, som følger hinanden kronologisk i karrieren. Kilde: REGISTER, ELBERLING, SØRENSEN % antal kode Medlem af Landstinget Medlem af Folketinget --> Medlem af Landsti Medlem af Landstinget --> Medlem af Folketi Fejlkode V0015 PARTITILHØRSFORH SOM ML

16 start 43 Partitilhørsforhold som Medlem af Landstinget. Kilde: ELBERLING, SØRENSEN "Arbejderpartier" % antal kode Socialdemokratiet Danmarks Kommunistiske Parti Andre repræsenterede fra "arbejderpartier" Urepræsenterede fra "arbejderpartier" "Centrumspartier" Radikale Venstre Erhvervspartiet Retsforbundet Dansk Samling Andre repræsenterede "centrumspartier" Urepræsenterede "centrumspartier" Venstre Venstre "Højrepartier" Nationalliberale/Højre/Konservative Folkepa Bondepartiet (Tidligere Det frie Folkeparti Danmarks Nationalsocialistiske Arbejder Par Uafhængige (1953 ff.) Andre repræsenterede "højrepartier" Urepræsenterede "højrepartier" "Regionale partier mv." Slevigsk Parti Færøske ML Andre repræsenterede "Regionale partier" Urepræsenterede "Regionale partier" Øvrige identificerbare Uden for partierne, løsgængere: repræsenter Uden for partierne, løsgængere: urepræsente Uoplyst, diverse tvivlstilfælde V0016 BOPÆL 1.INDTRÆDEN LANDST start 45, manglende data: = 9 Bopæl ved første indtræden i Landstinget/politisk position. Afgrænsningen af provinsbyer i forhold til landkommuner er foretaget i overensstemmelse med lokalitetens datidige status. Hvor der konstateredes tvivlstilfælde mht. brugen af værdierne 1, 2 og 3, er i alle tilfælde blevet kodet 1.

17 Kodningen er foretaget for det tidspunkt, da det det pågældende individ første gang opnåede en af de tre positioner, MF, ML eller Minister, det vil i de fleste tilfælde sige medlem af Folketinget. Kilde: TRAP, REGISTER, ELBERLING, SØRENSEN, VALGSTATISTIK % md% antal kode Københavns kommune Frederiksberg kommune Gentofte kommune Provinsbyer (købstæder, handelspladser, flæk Landkommuner Uoplyst svarprocent: 100 V0017 PRIMÆR UDDANNELSE start 46, manglende data: = 0 Primær uddannelse. Ved kodningen er benyttet højeste position, og der er kun kodet for beståede eksaminer. Såfremt der ikke har foreligget oplysninger om den primære uddannelse, er der normalt kodet 1, idet værdien 9 er forbeholdt alle uddannelsesforløb, som ikke har kunnet indpasses i det normale skolesystem. De i det 19. århundrede forekommende eksaminer, "2. Eksamen" og "Cand.phil" er kodet 3. Udenlandske skoleforløb er kodet 9. På grund af den komplekse skolestruktur og de utilfredstillende oplysninger er samtlige skoleforløb mellem folkeskole og studentereksamen kodet 9 i det 19. århundrede. Kodningen er foretaget for det tidspunkt, da det det pågældende individ første gang opnåede en af de tre positioner, MF, ML eller Minister, det vil i de fleste tilfælde sige medlem af Folketinget. Kilde: ELBERLING, SØRENSEN % md% antal kode Uoplyst Folkeskole Mellemskole, realskole, præliminæreksamen Studentereksamen, adgangseksamen Akademisk grad (embedseksamen) Dansk doktorgrad Andet svarprocent: 100 V0018 SEKUNDÆR UDDANNELSE 1

18 start 47, manglende data: = 9 Sekundær uddannelse I: Efteruddannelse. Bemærkninger: Formålet med indsamlingen af disse oplysninger har udelukkende været at fremskaffe et tentativt overblik over politikernes deltagelse i forskellige friere efteruddannelser, som især findes kombineret med folkeskoleuddannelse. De indsamlede oplysninger angiver sandsynligvis et minimumsniveau for denne deltagelse. Helt kortvarige kurser, f.eks. på arbejderhøjskoler er udeladt. Under kodningen er der ved hjælp af TRAP foretaget kontrol af den pågældende skoles datidige status, som kan have ændret sig over tiden (f.eks. den af mange Venstre-politikere frekventerede Tune Landboskole). Kodningen er foretaget for det tidspunkt, da det det pågældende individ første gang opnåede en af de tre positioner, MF, ML eller Minister, det vil i de fleste tilfælde sige medlem af Folketinget. Kilde: ELBERLING, SØRENSEN, TRAP % md% antal kode Intet Længerevarende højskoleophold Landbrugsskoleophold Længerevarende ophold på såvel højskole som landbrugsskole Anden efteruddannelse af generelt indhold Usikre oplysninger svarprocent: 100 V0019 SEKUNDÆR UDDANNELSE 2 start 48, manglende data: = 9 Sekundær uddannelse II: Diverse mellemuddannelser. Ligesom V17 er der kun kodet for afsluttede uddannelser. Kodningen er foretaget for det tidspunkt, da det det pågældende individ første gang opnåede en af de tre positioner, MF, ML eller Minister, det vil i de fleste tilfælde sige medlem af Folketinget. Kilde: ELBERLING, SØRENSEN % md% antal kode Intet Seminarium Teknisk skole, diverse former for teknisk-bo uddannelse Handelsskole, handelshøjskole

19 Officersuddannelse Teoretisk landbrugsuddannelse (landbrugskand havebrugskandidat m.v.) Tvivlsomme svarprocent: 97 V0020 AKADEMISK UDDANNELSE start 49 Akademisk uddannelse. Der er kun kodet for afsluttet uddannelse jf. V17. Hvor der foreligger en dobbelt uddannelse med to eksaminer, er der kodet 8. Der er kodet for enhver akademisk afgangseksamen uden hensyntagen til en evt. intern graduering, f.eks. er såvel exam.jur. og cand.jur. kodet med 3. Postgraduat uddannelse er ikke taget i betragtning, se derimod V17. Kodningen er foretaget for det tidspunkt, da det det pågældende individ første gang opnåede en af de tre positioner, MF, ML eller Minister, det vil i de fleste tilfælde sige medlem af Folketinget. Kilde: ELBERLING, SØRENSEN % antal kode Ingen Filosofisk/humanistisk fakultet Teologisk fakultet Juridisk m.v. fakultet: jura Juridisk m.v. fakultet: andet Naturvidenskabeligt fakultet, polyteknisk læreanstalt Medicinsk fakultet, tandlægehøjskole, farmaceutisk højskole Dyrlæge Andre kandidateksaminer, danske Udenlandske akademiske eksaminer V0021 POLITISKE TILLIDSPOSTER start 50, manglende data: = 99 Politiske tillidsposter før indtræden: Medlem af kommunalbestyrelse m.v. Koden er opfattet som en rangordning, således at et medlems "højeste" position er kodet i tilfælde af, at et medlem har haft tillidsposter i mere end een af de tre kommunetyper. Der er ved kodningen taget hensyn til, at visse københavnske omegnskommuner har skiftet status i perioden, specielt i 1952.

20 Kodningen er foretaget for det tidspunkt, da det det pågældende individ første gang opnåede en af de tre positioner, MF, ML eller Minister, det vil i de fleste tilfælde sige medlem af Folketinget. Kilde: ELBERLING, SØRENSEN % md% antal kode Ej medlem Sognekommune: menigt medlem Sognekommune: formand Købstadskommune: menigt medlem Købstadskommune: borgmester, rådmand København: medlem af borgerrepræsentationen København: medlem af magistraten Amtrådsmedlem, lagtingsmedlem Uoplyst svarprocent: 100 V0022 ERHVERV 1.INDTRÆDEN 1 start 52 Erhverv ved første indtræden I: Danmarks Statistiks stillingsfortegnelse med fagkode. Kodningen er foretaget efter sammenligning af erhvervsoplysningerne i de anførte kilder. I tilfælde af overensstemmelse er der umiddelbart kodet; hvor oplysningerne har været forskellige, er der foretaget ekstra kontroller via ELBER- LING og SØRENSEN samt en række andre biografiske standardværker. I de tilfælde, hvor det ikke har været muligt at verificere oplysningerne, er betegnelsen i VALGSTATISTIK, subsidiært NORDENGAARD, lagt til grund. Denne regel er fraveget i et antal tilfælde i det 19. århundrede, hvor de primære kilder kun har registreret en titel (f.eks. justitsråd). Under kodningen har det været nødvendigt i et antal tilfælde at foretage indplacering ved hjælp af analogier; dette er især tilfældet for materialet fra det 19.århundrede. Nærmere oplysning kan fås ved henvendelse til Mogens N. Pedersen. Kodningen er foretaget for det tidspunkt, da det det pågældende individ første gang opnåede en af de tre positioner, MF, ML eller Minister, det vil i de fleste tilfælde sige medlem af Folketinget. Kilde: VALGSTATISTIK, NORDENGAARD, ELBERLING, SØRENSEN, REGISTER 0. Landbrug mv. % antal kode Godsejere, proprietærer

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen. DDA-0165 -------- Datamateriale ------------- Test af økonomiske hypoteser vedrørende ---- -- ---------- --------- ---------- aktiemarkedet 1973-75 ------------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23272 --------- Datamateriale ------------- Prævalens af overvægt og fedme blandt --------- -- -------- -- ----- ------ treårige i Aalborg Kommune 2003 -------- - ------- ------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- ---------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- DDA-2260 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn

Læs mere

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- -----

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- DDA-11522 --------- Datamateriale ------------- Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- -----------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- DDA-2259 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0545 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- DDA-16847 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- -----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- DDA-3499 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: - ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- -------

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- DDA-0556 -------- Datamateriale ------------- Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Thure

Læs mere

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0562 -------- Datamateriale ------------- Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af David Bunnage,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1734 -------- Datamateriale ------------- Professionelle fodboldspillere, 1991 -------------- ---------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erling B. Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ----

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- DDA-19642 --------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-12517 --------- Datamateriale -------------

DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- Indvandreres adgang til uddannelse og beskæftigelse, 2002 ------------ ------ --- ---------- -- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- -------

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- DDA-0207 -------- Datamateriale ------------- Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23188 --------- Datamateriale ------------- Danskernes forebyggelsespolitiske ---------- ---------------------- holdninger, 2007 ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mandag

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse DDA-19802 --------- Datamateriale ------------- Holdninger til velfærdsstaten, 2005 ---------- --- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

DDA-0077 -------- Datamateriale ------------- Folketællingen i Danmark 1845 (stikprøve) -------------- - ------- ---- -----------

DDA-0077 -------- Datamateriale ------------- Folketællingen i Danmark 1845 (stikprøve) -------------- - ------- ---- ----------- DDA-0077 -------- Datamateriale ------------- Folketællingen i Danmark 1845 (stikprøve) -------------- - ------- ---- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Elklit PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3132 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen

Læs mere

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ----

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Fabech PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-21384 --------- Datamateriale -------------

DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- Sunde arbejdspladser i sundhedssektoren, baseline, 2002 ----- -------------- - ----------------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-20299 --------- Datamateriale -------------

DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- Værdier i hverdagen og måske for resten af livet, 2006 ------- - --------- -- ----- --- ------ -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-17357 --------- Datamateriale ------------- Database for Socialkapital, 2004 -------- --- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gert Tinggaard Svendsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-23663 --------- Datamateriale -------------

DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- Rekruttering og fastholdelse af omsorgsmedarbejdere ------------ -- ------------ -- ------------------- med anden etnisk/national baggrund, 2009 --- -----

Læs mere

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- -----

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

DDA-17644 --------- Datamateriale -------------

DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- Forbrugernes søgning på internettet i forbindelse med ------------ ------- -- ----------- - ----------- --- køb, 2002 ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-14580 --------- Datamateriale -------------

DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- Moralske normer og miljømæssigt betydningsfulde -------- ------ -- ------------ --------------- forbruger valg, 2005 --------- ----- ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- --

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det

Læs mere

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- -----

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- ---------

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds-

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18425 --------- Datamateriale ------------- Turisters kulturforbrug 2004 --------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Peter Hansen, Wonderful Copenhagen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ----

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- DDA-11850 --------- Datamateriale ------------- Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen DDA-12515 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskabet i Danmark, 2000 --------------- - -------- ---- ('Forenings- og samfundslivet') ------------ -- --------------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ----------

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- DDA-5305 -------- Datamateriale ------------- Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ----------

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- DDA-6985 -------- Datamateriale ------------- Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-20845 --------- Datamateriale -------------

DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- Hvordan har du det? ------- --- -- ---- Sundhedsprofil for Region Midtjylland, 2006 -------------- --- ------ ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ----

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- ---------

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale

Læs mere

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- -

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- DDA-3497 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Claus Duedal Pedersen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1579 -------- Datamateriale ------------- Odense Kommune og borgerne, 1990 ------ ------- -- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af ECO-Analyse PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ----

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- DDA-10444 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18456 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskab i Danmark (ISSP 2004) ------------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2511 -------- Datamateriale ------------- KulturXpres, 1996 ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Kulturministeriet PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ----

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

DDA-22995 --------- Datamateriale -------------

DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 4. runde, 2008 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24772 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 2009) ------ ------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sanne Lund Clement PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2482 -------- Datamateriale ------------- Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Helle Jacobsen og Grete Korremann

Læs mere

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning DDA-0769 -------- Datamateriale ------------- Ung i Værløse 1983 --- - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jonna Rives og Johnna Schultz Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0809 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ----

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- DDA-0528 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- DDA-16844 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1339 -------- Datamateriale ------------- Ferieundersøgelsen, 1985 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Danmarks Statistik PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3671 -------- Datamateriale ------------- Energikonsulenter i enfamiliehuse, 1993 ----------------- - -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Inger Marie Christensen, Klaus

Læs mere

DDA-20700 --------- Datamateriale -------------

DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- Infertilitetskohorte (forskningsprojekt COMPI), -------------------- ------------------ ------- 1 års follow-up, 2001-2002. - --- ---------- ---------- Undersøgelsen

Læs mere

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18888 --------- Datamateriale ------------- Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul Anders

Læs mere

DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- -----

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- -----------

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-11308 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-19349 --------- Datamateriale ------------- Generation Happy, 2005 ---------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Rie Frilund Skårhøj og Søren Østergård PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af John Thøgersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24860 --------- Datamateriale ------------- Personalepolitisk undersøgelse, 2009 ----------------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AKF - Anvendt KommunalForskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-2423 -------- Datamateriale -------------

DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- Sprogforståelse som fejlkilde i surveys, 1996: --------------- --- --------- - -------- ----- Danskernes levevilkår og holdninger, I ---------- ----------

Læs mere

DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ----

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Flemming Lander,

Læs mere

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ----

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- DDA-1833 -------- Datamateriale ------------- Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24769 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af den politiske styringsmodel i de fem regioner - ---------- -- --- --------- ------------- - -- --- -------- - Medieanalyse, 2008 -------------

Læs mere

DDA-18455 --------- Datamateriale -------------

DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 2. runde, 2004 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Medarbejderrepræsentation på højere læreanstalter, ------------------------- -- ------ -------------- 1977. ----

Medarbejderrepræsentation på højere læreanstalter, ------------------------- -- ------ -------------- 1977. ---- DDA-360 ------- Datamateriale ------------- Medarbejderrepræsentation på højere læreanstalter, ------------------------- -- ------ -------------- 1977. ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1423 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ----

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------

Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------ DDA-5228 -------- Datamateriale ------------- Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Lise

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1407 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses.

Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. DDA-0553 -------- Datamateriale ------------- Bageres arbejdsmiljø ------- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn Tuchsen PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses.

Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. DDA-0319 -------- Datamateriale ------------- ØD-undersøgelsen i Århus kommune 1977 ---------------- - ----- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jacob Buksti, Ole P. Kristensen, Karen

Læs mere

DDA-21788 --------- Datamateriale -------------

DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- Noget på spil - risikoadfærd, identitetsdannelse og pengespil ----- -- ---- - ------------- ------------------ -- --------- blandt danske børn og unge, 2008-09

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-07192 --------- Datamateriale ------------- Danskernes kostvaner, 1995 ---------- ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Levnedsmiddelstyrelsen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet DDA-2273 -------- Datamateriale ------------- Ungdomsforløbsundersøgelsen, 1968-1992 ---------------------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Læs mere

DDA-24111 --------- Datamateriale -------------

DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- Sundhedsprofil for Region Nordjylland og -------------- --- ------ ----------- -- 11 nordjyske kommuner, 2006-2007 -- --------- --------- --------- Undersøgelsen

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6174 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

DDA-21373 --------- Datamateriale -------------

DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefravær (baseline), 2002. ------------ -- ---------- ----------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-0307 -------- Datamateriale ------------- Afvandringen fra BSR, Fynskredsen 1980 ------------ --- ---- ----------- ----

DDA-0307 -------- Datamateriale ------------- Afvandringen fra BSR, Fynskredsen 1980 ------------ --- ---- ----------- ---- DDA-0307 -------- Datamateriale ------------- Afvandringen fra BSR, Fynskredsen 1980 ------------ --- ---- ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Lind Andersen, Svend Henriksen

Læs mere

Rusundersøgelse Danmarks Ingeniørakademi, Maskinafd., 1984 --------------- -------- -------- ------------------- ----

Rusundersøgelse Danmarks Ingeniørakademi, Maskinafd., 1984 --------------- -------- -------- ------------------- ---- DDA-0841 -------- Datamateriale ------------- Rusundersøgelse Danmarks Ingeniørakademi, Maskinafd., 1984 --------------- -------- -------- ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-15196 --------- Datamateriale -------------

DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- Levevilkår blandt nutidens og fremtidens ældre, 2003 ---------- ------ -------- -- ---------- ------ ---- (Ældredatabasen, 2. runde) ---------------- --

Læs mere

DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ----

DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ---- DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet (SFI)

Læs mere

DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AGB Gallup PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-12255 --------- Datamateriale ------------- Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA (Center

Læs mere

DDA-0244 -------- Datamateriale ------------- Skadestueundersøgelsen på Fyn 1976-77 ---------------------- -- --- -------

DDA-0244 -------- Datamateriale ------------- Skadestueundersøgelsen på Fyn 1976-77 ---------------------- -- --- ------- DDA-0244 -------- Datamateriale ------------- Skadestueundersøgelsen på Fyn 1976-77 ---------------------- -- --- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Niels Bentzen, Terkel Christiansen

Læs mere

DDA-1454 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1454 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1454 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AGB Gallup PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-23581 --------- Datamateriale -------------

DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt muslimer --- --------- ---- ----- ------------ ------ -------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Anders

Læs mere

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85 Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Bjørn E. Holstein og Hirobumi Ito PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet DDA-23757 --------- Datamateriale ------------- Generationsundersøgelsen ('forløbsundersøgelse for unge') ------------------- --- ---- - -------- --------- ------- børnedel (DLSY-C), 2010 ------------------

Læs mere

Danske kommunalpolitikeres arbejdsvilkår 1970-1974 ------ ------------------- ------------- ---------

Danske kommunalpolitikeres arbejdsvilkår 1970-1974 ------ ------------------- ------------- --------- DDA-0177 -------- Datamateriale ------------- Danske kommunalpolitikeres arbejdsvilkår 1970-1974 ------ ------------------- ------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Karl-Henrik

Læs mere

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Fritidsundersøgelsen 1987: døgnskema for voksne -------------------- ----- --------- --- ------

Fritidsundersøgelsen 1987: døgnskema for voksne -------------------- ----- --------- --- ------ DDA-1344 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1987: døgnskema for voksne -------------------- ----- --------- --- ------ Befolkningens tidsanvendelse 1987 Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 07 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 07 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1411 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 07 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1422 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-0289 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1980 ------------- ----- --------------- ----

DDA-0289 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1980 ------------- ----- --------------- ---- DDA-0289 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1980 ------------- ----- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Kjeld Møller Pedersen og Eli

Læs mere