BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn"

Transkript

1 Nordfyns Kommune BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn

2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Baggrund... 4 Ministermål Ministermål Ministermål Ministermål De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 9 Den borgerrettede indsats Den virksomhedsrettede indsats LBR s bemærkninger til Beskæftigelsesplan Samlet oversigt over mål Beskæftigelsesplan for Jobcenter Nordfyn 2013 Side 2

3 Indledning I denne beskæftigelsesplan redegør Jobcenter Nordfyn for, hvilke mål, der sættes for beskæftigelsesindsatsen i Nordfyns Kommune i 2013 samt for, hvilke strategier, der påtænkes iværksat for at nå disse mål. Ud over at følge lovgivningens krav, ønsker Jobcenter Nordfyn at levere en indsats, der både imødekommer områdets beskæftigelsesmæssige udfordringer og sikrer et velfungerende og rummeligt arbejdsmarked. Beskæftigelsesplanen indledes med en kort skitsering af det aktuelle arbejdsmarked og en redegørelse for ledighedsudviklingen på baggrund af en række nøgletal. Så følger en gennemgang af de fire ministermål for Den planlagte strategi for hvert indsatsområde beskrives på baggrund af kommunens lokale udfordringer: Flere unge skal have en uddannelse Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension Langtidsledigheden skal bekæmpes En tættere og styrket dialog med de lokale virksomheder. Herefter følger en gennemgang af de øvrige beskæftigelsespolitiske områder, Jobcenter Nordfyn vil sætte særlig fokus på i Disse fokusområder er udvalgt i tæt dialog med Det lokale Beskæftigelsesråd og Arbejdsmarkedsudvalget i Nordfyns Kommune. Det drejer sig om: En styrket indsats for de unge (fra ca. 15 år), der ikke er i uddannelse eller som er frafaldet en uddannelse. Målrettet kompetenceafklaring og opkvalificering af ledige med henblik på at imødekomme den forventede efterspørgsel på arbejdskraft i forbindelse med forestående større anlægsopgaver på Fyn. Udvidet service til mindre, lokale virksomheder. Overordnet har indsatserne det fælles formål at øge det samlede udbud af arbejdskraft og derved sikre, at arbejdsstyrken på Nordfyn såvel kvantitativt som kvalitativt er parat til at imødegå den forventede kommende efterspørgsel på arbejdskraft. Dernæst beskrives jobcentrets mål og strategi for den borgerrettede indsats. Herunder gennemgås de vigtigste målgrupper og den indsats, der skal sikre den enkelte borger en plads på arbejdsmarkedet. Herpå følger en gennemgang af jobcentrets mål og strategi for den virksomhedsrettede indsats. Herunder den planlagte indsats for at finde plads på arbejdsmarkedet til ledige og personer på kanten af arbejdsmarkedet samt indsatsen for at synliggøre jobåbninger og for rådgivning af virksomhederne om arbejdsmarkedet. Beskæftigelsesplan for Jobcenter Nordfyn 2013 Side 3

4 Baggrund Dette indledende afsnit skitserer kort arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune. Nordfyns Kommune er en kommune med indbyggere pr. 1. april Frem mod år 2030 forventes befolkningstallet at stige til I den forbindelse vil det være en udfordring, at antallet af personer over 60 år, som i 2012 udgør godt 26 % af indbyggerne, ventes at stige til godt 35 % i (Kilde: Danmarks statistik) Nøgletal for Nordfyn Vækst i % Hele landet vækst i % Befolkning år ,1 2,9 Uden for arbejdsstyrken ,3 31,5 Arbejdsstyrken ,0-5,2 Erhvervsfrekvens (%) 1 78,4 74,5-3,9-3,3 Arbejdsløshed ,9-25,5 Beskæftigelse ,4-4,3 Beskæftigelsesfrekvens 3 72,2 69,0-3,2-2,4 Virksomheder ,5-0,7 Indpendling ,6 Udpendling ,8 Bor og arbejder i omr. (%) 58,2 51,8-6,4 Kilde: Jobindsats.dk og statistikbanken.dk 1: Arbejdsstyrken år i pct. af befolkning år 2: Beskæftigede med bopæl i området 3: årige beskæftigede med bopæl i området i pct. af årige i befolkning 4: Arbejdssteder i 2002 og 2009 De seneste års konjunkturnedgang, afledt af finanskrisen, har været hårde for beskæftigelsessituationen på Nordfyn. Gennem hele 2011 har Nordfyn haft en af regionens højeste ledighedsprocenter. I april 2012 var bruttoledigheden (inkl. aktiverede)på Nordfyn dog på 7,7 %, hvilket svarer til gennemsnittet i de fynske kommuner. Krisen har ramt Nordfyn forholdsvis hårdt, da beskæftigelsen på Nordfyn siden august 2008 er faldet med 10 % mod 8 % i regionen i gennemsnit. Det svarer til, at der er ca færre beskæftigede på Nordfyn end i perioden før krisen. Dog har faldet været aftagende år for år. Beskæftigelsesudviklingen er fortsat udfordret på Nordfyn, men er også ved at skifte karakter: mens beskæftigelsen er begyndt at stige i dele af den private sektor, er den faldende indenfor det offentlige. Beskæftigelsesregionens ledighedsprognose forudser et fald i ledigheden på 8,9 % fra 2011 til 2013 faldet forventes særligt blandt forsikrede, mens antallet af jobklare kontnathjælpsmodtagere ventes at stige lidt som konsekvens af den afkortede dagpengeperiode. Beskæftigelsesplan for Jobcenter Nordfyn 2013 Side 4

5 Ministermål 1 Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. Udfordring: Borgere i Nordfyns Kommune har et lavere uddannelsesniveau både i forhold til gennemsnittet på landsplan og i regionen. Af de unge i Nordfyns Kommune, der forlod 9. klasse i 2009, forventes 84 % af drengene og 90 % af pigerne at gennemføre mindst en ungdomsuddannelse. Den nationale målsætning er 95 %. Antallet af unge indsatsklare kontanthjælpsmodtagere er stigende. 20 % af alle unge i Nordfyns Kommune modtager offentlig forsørgelse. Der er et stort frafald fra de erhvervsfaglige uddannelser. I 2010 svarede antallet af afbrudte forløb blandt nordfynske unge til ca. halvdelen af tilgangen samme år. Mange unge kan ikke få praktikplads efter endt grundforløb det får flere til at udskyde uddannelsesstart. Indsats: Øget brug af ordinær uddannelse Øget samarbejde med uddannelsesinstitutionerne i området Tæt samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense (UUO). Øget brug af mentorer til unge i forbindelse med forberedelse til og opstart af uddannelse samt under uddannelsesforløbet. Sociale mentorer til unge med særlige udfordringer. Særlige studiemotiverende forløb og efterværn for at forebygge frafald. Øget lokal støtte til, at unge kommer i praktik efter et afsluttet grundforløb. Øget brug af uddannelsespålæg. Mål: Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i Jobcenter Nordfyn skal i januar-december 2013 være på 22,1 pct., svarende til en stigning på 5 procentpoint fra januar-december 2011 til januar-december Beskæftigelsesplan for Jobcenter Nordfyn 2013 Side 5

6 Ministermål 2 Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres. Udfordring: 8 % af befolkningen på Nordfyn mellem 16 og 66 år modtager førtidspension. Det svarer til 1523 fuldtidspersoner i april Selv det aktuelle fald i tilgangen kan ikke sikre et fald i bestanden af førtidspensionister, der således vil fortsætte med at vokse de kommende år. Siden 2010 er antallet af personer på kanten af arbejdsmarkedet (med mere end 3 års offentlig forsørgelse) på Nordfyn steget med 38 %. Af de 367 på kanten af arbejdsmarkedet i 2011, var 44 under 30 år og 160 under 40 år, det svarer til 44 %. De fleste nytilkendte førtidspensionister kommer fra sygedagpengesystemet og lidt færre fra kontanthjælp, match 2 og 3. Indsats: Tidlig arbejdsmarkedsrettet indsats samt individuel sagsbehandling med fokus på borgerens ressourcer og på samarbejde med borgeren mod et fælles mål. Bredt samarbejde og koordinering af parallelindsatser med alle relevante instanser i den enkelte sag mod et fælles mål. Et indstillingsteam sikrer ensartethed i indstillingerne til førtidspension. Etablering af særlige projektforløb, målrettet grupper, der erfaringsmæssigt er i højrisiko for at tilgå førtidspension. Øget brug af revalidering, herunder virksomhedsrevalidering. Mål: Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 47 personer i december 2013, svarende til et fald på 46,7 % procent fra december 2011 til december Beskæftigelsesplan for Jobcenter Nordfyn 2013 Side 6

7 Ministermål 3 Langtidsledigheden skal bekæmpes Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt Udfordring: Nordfyn har regionens største andel af langtidsledige i arbejdsstyrken. Nordfyn har en af regionens højeste ledighedsprocenter. Andelen af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere er stigende. På grund af den afkortede dagpengeperiode, risikerer forsikrede langtidsledige at miste dagpengeretten. Langtidsledighed er i sig selv en trussel mod arbejdsevnen, da tilstanden kan tilføre den ledige andre problemer end ledighed. Risikogruppen for langtidsledighed ændrer sig, så den er faldende blandt medlemmer af A-kasser med mange ufaglærte medlemmer, men stigende blandt medlemmer af A- kasser med fagligt uddannede medlemmer bl.a. HK, Metal og FOA. Indsats: Screening for risikoindikatorer på langtidsledighed tidligt i ledighedsforløbet. Iværksættelse af uddannelse eller anden relevant indsats for risikogruppen tidligt i ledighedsforløbet. Fokus på vigtigheden af faglig og geografisk mobilitet i jobsøgningen. Fastholdelse af kontakt til arbejdsmarkedet via virksomhedsrettet aktivering af langtidsledige. Tilbud om vejlednings/afklaringsforløb kombineret med aktivering. Informationskursus vedrørende rettigheder og muligheder ved udløb af dagpengeret. Øget brug af jobrotation. Mål: Antallet af langtidsledige dvs. ledige, der har været ledige i min. 80 pct. af tiden indenfor de seneste 52 uger skal begrænses til 275 personer i december 2013, svarende til et fald på 21,7 pct. Fra december 2011 til december Beskæftigelsesplan for Jobcenter Nordfyn 2013 Side 7

8 Ministermål 4 En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen Udfordring: Nordfyns Kommune er karakteriseret ved hovedsageligt at rumme små og mellemstore virksomheder. Jobcentret er afhængig af et godt samarbejde med virksomhederne i indsatsen for at få etableret virksomhedsrettede tilbud til jobcentrets målgrupper. Virksomhederne skal have hjælp til at skaffe den nødvendige arbejdskraft. Indsats: Jobcentret styrker og vedligeholder det gode samarbejde med private og offentlige virksomheder i og udenfor kommunen. Jobcentret arbejder aktivt for at etablere kendskab til og samarbejde med nyetablerede virksomheder i Kommunen. Jobcentret holder sig opdateret med udviklingen på det lokale og det regionale arbejdsmarked. Jobcentret holder sig opdateret med virksomhederne efterspørgsel efter arbejdskraft. Jobcentret går i dialog med virksomheder indenfor områder med mangel på arbejdskraft vedr. deres behov og handler proaktivt. Jobcentret assisterer virksomheden ved etablering af tilbud til jobcentrets målgrupper. Mål: At virksomhederne oplever et styrket samarbejde om at skabe virksomhedsrettede tilbud, blandt andet til de ledige, der er længst væk fra arbejdsmarkedet. At jobcentret er en naturlig sparrings- og samarbejdspartner for virksomhederne. At understøtte det lokale erhvervsliv med viden og rekruttering, så beskæftigelsen i kommunen øges. Beskæftigelsesplan for Jobcenter Nordfyn 2013 Side 8

9 De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer I dette afsnit beskrives de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer, Nordfyns Kommune står overfor i det kommende år, herunder i forhold til de fire ministermål samt de særlige lokale indsatsområder, som Arbejdsmarkedsudvalget og Det Lokale Beskæftigelsesråd i fællesskab har peget på. Nordfyns Kommunes udfordringer i et fælles fynsk perspektiv Fyn har været ramt hårdt af krisen i forhold til resten af Region Syddanmark og landsgennemsnittet. Ledigheden er fortsat med at stige på Fyn, efter udviklingen langsomt er begyndt at stabilisere sig på landsplan. Den fynske ledighed er næsten tredoblet og var i foråret 2012 den højeste på landsplan. Eftersom hele Fyn er beskæftigelsesopland for borgere i Nordfyns Kommune, hænger de beskæftigelsespolitiske udfordringer på Nordfyn tæt sammen med den generelle arbejdsmarkedssituation på hele Fyn, og tilsvarende skal initiativer til bedring af ledigheden på Nordfyn ses i et fynsk perspektiv. De kommende år er der planlagt en lang række private og offentlige bygge- og anlægsprojekter i Syddanmark. En stor del af dem vil blive gennemført på Fyn og i særdeleshed i Odense. I forbindelse med gennemførelsen af projekterne skabes der i første omgang en række arbejdspladser inden for bygge- og anlægsbranchen og tilknyttede erhverv. Efter færdiggørelsen af en del af byggeprojekterne vil rammerne til nye arbejdspladser være skabt. En del af de nye arbejdspladser vil være vidensarbejdsplader, der kan skabe innovation og nye produktionsmuligheder. Det er således en fælles fremtidig udfordring at sikre, at så stor en del som muligt af de arbejdspladser, der skabes, såvel på kortere som på længere sigt, besættes af lokal arbejdskraft. Og det er en fælles opgave at sikre, at der er tilstrækkeligt med kvalificeret lokal arbejdskraft til at løse opgaverne. I den forbindelse forventer Jobcenter Nordfyn at deltage i fælles initiativer med øvrige fynske jobcentre og relevante uddannelsesinstitutioner om målrettet opkvalificering af ledige. Ligeledes vil det være hensigtsmæssigt at tilgå udfordringen indenfor den helhedsorienterede ungeindsats særligt arbejdet med tilgangen til ungdomsuddannelser og fastholdelse i disse indenfor rammerne af et udbygget, tværgående samarbejde mellem de relevante aktører: mellem jobcentre, Ungdommens Uddannelsesvejledning, uddannelsesinstitutioner samt kommunernes socialforvaltninger og børn- og ungeforvaltninger. Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. Som skitseret i forrige afsnit har Nordfyns Kommune en stor udforing i forhold til at få flere af sine unge borgere til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Som resten af landet står Beskæftigelsesplan for Jobcenter Nordfyn 2013 Side 9

10 Nordfyn i den paradoksale situation, at ledigheden er høj netop nu, og også et stort antal unge er ramt heraf, men kommunen vil, som resten af landet, om forholdsvis få år komme til at mangle arbejdskraft på grund af den demografiske udvikling, hvor store årgange forlader arbejdsmarkedet, mens små årgange træder ind på det. Udover den rent kvantitative udfordring heri, er der også en tilsvarende kvalitativ udfordring, da de yngre årgange er relativt dårligere uddannet end dem, som forlader arbejdsmarkedet. Samtidig står vi i en transformation af det danske arbejdsmarked fra industrisamfund til videnssamfund, hvilket betyder, at der vil blive stadig færre ufaglærte arbejdspladser og stadig større efterspørgsel efter faglært og højtkvalificeret arbejdskraft indenfor særlige områder. Jobcentret har derfor en vigtig rolle i forhold til at få klædt de unge på til fremtidens efterspørgsel på arbejdskraft dels ved at få dem i uddannelse, dels at bruge de unge lediges tid mest hensigtsmæssigt efter endt uddannelse og frem til en ansættelse. At få unge i uddannelse har gennem flere år været i særligt fokus lokalt blandt politikere og Det Lokale Beskæftigelsesråd i Nordfyns Kommune, og der har været gennemført en række særlige projekter og tiltag for at støtte grupper af unge. Også i år har Arbejdsmarkedsudvalget og LBR peget på denne målgruppe som et særligt fokusområde. Man har peget på nødvendigheden af et tværgående samarbejde om de unge internt i kommunen med fokus på en tidlig, forebyggende indsats overfor årige. Der lægges endvidere vægt på et udvidet og udbygget samarbejde med det lokale VUC i Nordfyns Kommune, blandt andet omkring basisforløb og opsamlingshold for unge, der frafalder en uddannelse. Den aktuelle mangel på praktikpladser efter endt grundforløb udgør en særlig udfordring. Manglen på praktikpladser er i sig selv medvirkende til, at en del unge enten udsætter deres uddannelse eller falder fra undervejs. Derfor har såvel jobcentret som hele lokalsamfundet - politikere og erhvervsliv - en vigtig fælles opgave i at hjælpe de unge med at skaffe de nødvendige lærepladser, så de unge kan gennemføre deres uddannelse og imødekomme kravene på fremtidens arbejdsmarked. Arbejdsmarkedsudvalget ønsker at støtte unges muligheder for at få lære/praktikpladser via sociale klausuler om oprettelse heraf i forbindelse med kommunens udbud af større anlægsarbejder og driftsopgaver. Desuden har Arbejdsmarkedsmarkedsudvalget og LBR i fællesskab formuleret en vision om et styrket samarbejde med det lokale erhvervsliv samt erhvervsskolerne omkring etablering af dele-læreforløb. I den sammenhæng er der bl.a. fokus på de kommende større anlægsarbejder i Odense og på Fyn, idet de beskæftigelsespolitiske aktører på Nordfyn aktivt understøtter lediges, herunder unges, målrettede uddannelse og opkvalificering indenfor det spektrum af brancher, disse anlægsprojekter vil efterspørge. Beskæftigelsesplan for Jobcenter Nordfyn 2013 Side 10

11 Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres. Som det fremgik af forrige afsnit har Jobcenter Nordfyn en udfordring med hensyn til at holde en fortsat beskeden tilgang til førtidspension. Bestanden af førtidspensionister vil fortsætte med at vokse med mindre det lykkes varigt at mindske tilgangen yderligere. En udfordring i den forbindelse er, at Nordfyn oplever en stigning i antallet af personer i risikogrupperne for permanente ydelser (sygedagpenge og kontanthjælp match 2 og 3). Det er derfor af afgørende betydning for en nedbringelse af bestanden og en stabil, lav tilgang til ydelsen med en målrettet, forebyggende indsats overfor disse fødekilder. Det stiller krav til jobcentret om at sikre bedre resultater i indsatsen overfor sygedagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere i match 2 og 3. Langvarig passivitet og fravær fra arbejdsmarkedet er i sig selv en risikofaktor for varigt udfald fra arbejdsmarkedet. Derfor er en tidlig og aktiv forebyggende indsats afgørende for målgruppen. Erfaringerne viser, at de kontanthjælpsmodtagere, der er blevet selvforsørgende ved at komme i ordinær beskæftigelse eller uddannelse, eller som er blevet matchet op til at være jobparate, i højere grad har modtaget aktive tilbud fra jobcentret end de, der er forblevet på kontanthjælp eller har fået tilkendt en permanent ydelse. De konkrete indsatser beskrives i afsnittet om den borgerrettede indsats. Arbejdsmarkedsudvalget og Socialudvalget har gennem de senere år samarbejdet omkring en styrket indsats for at nedbringe antallet af tilkendte førtidspensioner. Langtidsledigheden skal bekæmpes Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt Nordfyns Kommune har, som nævnt, regionens største andel langtidsledige i arbejdsstyrken og ligger blandt de jobcentre i regionen med højest ledighed. Det giver jobcentret en meget stor udfordring med at optimere og differentiere sin indsats på to fronter: dels med at få de nyledige tilbage på arbejdsmarkedet hurtigt, så langtidsledigheden ikke stiger yderligere. dels med at få genetableret tilknytningen til arbejdsmarkedet for de, der er blevet langtidsledige med henblik på at forhindre tab af forsørgelse og/ eller tab af arbejdsevne og arbejdsidentitet med deraf følgende risiko for sygdom og permanent udfald fra arbejdsmarkedet. For at imødegå denne udfordring bedst muligt har jobcentret vedtaget en ambitiøs strategi til bekæmpelse af langtidsledigheden. Den har til hensigt dels at dæmme op for yderligere tilgang via en tidlig indsats, dels at få de allerede langtidsledige tilbage på arbejdsmarkedet Beskæftigelsesplan for Jobcenter Nordfyn 2013 Side 11

12 inden de mister deres dagpengeret eller havner på kanten af arbejdsmarkedet efter langvarig offentlig forsørgelse. Strategien beskrives nærmere i afsnittet om den borgerrettede indsats. Også dette ministermål har stor politisk bevågenhed i kommunen. Således har Arbejdsmarkedsudvalget anbefalet, at kommunen indskriver sociale klausuler vedr. beskæftigelse af langtidsledige i forbindelse med større anlægsarbejder i kommunalt udbud. Desuden har Arbejdsmarkedsudvalget og LBR i fællesskab besluttet at understøtte opkvalificering/ uddannelse af ledige med henblik på at tilgodese den forventede efterspørgsel efter arbejdskraft indenfor en række brancheområder i forbindelse med de planlagte større anlægsarbejder i Odense og på Fyn. I den forbindelse påtænkes dels et samarbejde med lokale underleverandører, dels et samarbejde med relevante uddannelsesinstitutioner forventeligt i samarbejde med andre fynske jobcentre omkring opkvalificering af arbejdskraft til opgaverne. Heri ses en mulighed for at opkvalificere langtidsledige og øge deres chancer for fremtidig langsigtet tilknytning til arbejdsmarkedet, idet de med en faglig baggrund vil stå stærkere i et evt. fremtidigt ledighedsforløb. En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen Erhvervslivet på Nordfyn er karakteriseret ved hovedsageligt at bestå af små og mellemstore virksomheder. Det giver særlige betingelser for samarbejdet med jobcentret. Generelt har jobcentret et godt, veludbygget samarbejde med de lokale virksomheder. Samarbejdet er baseret på kendskab til hinanden, professionalisme og gensidig tillid. Jobcentret lægger vægt på at være lydhør overfor virksomhedernes meldinger om fremtidige behov for arbejdskraft og imødekomme disse via uddannelse og opkvalificering af de ledige. Ligeledes assisterer jobcentret ved akut efterspørgsel efter arbejdskraft og hjælper virksomhederne med det nødvendige papirarbejde i forbindelse med diverse tilbud. På den anden side er virksomhederne åbne og imødekommende overfor jobcentrets forespørgsler om etablering af diverse tilbud til ledige, ansættelser med særlige vilkår, praktik, mentorstøtte og andet. Bl.a. er der etableret en række virksomhedscentre i nordfynske og odenseanske virksomheder til ledige, der har gavn af en tilknytning til arbejdsmarkedet, men endnu ikke er jobklare. Men langt de fleste tilbud etableres enkeltvis i mindre virksomheder. Det gode samarbejde udvides løbende. Bl.a. deltager jobcentret jævnligt i regionale kampagner, der også når ud til virksomheder, der ikke i forvejen er etableret samarbejde med. Og jobcentret er, i samarbejde med Nordfyns Erhvervsråd, opsøgende overfor nyetablerede virksomheder i kommunen. Dette sker til fælles gavn og glæde med den ambition at styrke det lokale erhvervsliv og beskæftigelsen i kommunen. Arbejdsmarkedsudvalget og LBR har i fællesskab formuleret en vision om yderligere at styrke samarbejdet med det lokale erhvervsliv på en række områder. Beskæftigelsesplan for Jobcenter Nordfyn 2013 Side 12

13 I forhold til de fremtidige store bygge/anlægsprojekter i Odense og på Fyn ønskes at nordfynske virksomheder skal være klar til at tage de deraf afledte udfordringer op. Der ønskes et stærkere samarbejde, baseret på virksomhedernes forventninger til fremtiden og til fremtidig arbejdskraft. Jobcentret skal være klar til, i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, at levere netop den arbejdskraft, der efterspørges. Det ønskes også i højere grad at forpligte de lokale virksomheder til at oprette lære- /elevpladser, så flere unge og ledige uden uddannelse kan gennemføre deres uddannelse og være med til at forebygge fremtidig mangel på kvalificeret arbejdskraft. I lyset af de mange små virksomheder i kommunen, ønskes det at etablere en delemodel, så en lærling ikke nødvendigvis gennemfører hele sin læretid hos én mester, men i løbet af sin læretid er hos f.eks. 2 eller flere forskellige mestre. Det er mindre forpligtende for den enkelte og sikrer alsidighed i oplæringen samt et større netværk efterfølgende. Herudover ønskes, at jobcentret etablerer en udvidet virksomhedsservice overfor de små lokale virksomheder. Det skal lette virksomhedsejerne i forhold til papirarbejdet i forbindelse med etablering af diverse tilbud om samarbejde med jobcentret. Ved at lette de små virksomheders udfordringer kan samarbejdet blive endnu mere frugtbart og givtigt til begge parters fordel. Beskæftigelsesplan for Jobcenter Nordfyn 2013 Side 13

14 Den borgerrettede indsats I dette afsnit beskrives, hvilke strategier og indsatser der iværksættes i forhold til borgerne for at sikre opfyldelsen af de udmeldte beskæftigelsespolitiske mål. Jobparate ledige (match 1) Forsikrede ledige: Jobparate ledige skal i ordinær beskæftigelse så hurtigt som muligt. Alle jobparate ledige, der har kompetencer indenfor områder med gode beskæftigelsesmuligheder, præsenteres for konkrete jobs. I forbindelse med kontaktsamtalerne opfordres den ledige til at søge fagligt og geografisk bredt, for derved at øge chancerne for at komme i beskæftigelse hurtigst muligt. Det skal medvirke til at begrænse den samlede ledighed, dæmme op for tilgangen til arbejdskraftreserven og forhindre langtidsledighed. Jobparate ledige deltager i fællesmøder tidligt i deres ledighedsforløb, hvor de screenes i forhold til en række parametre, der indebærer særlig risiko for langtidsledighed. Disse indkaldes herefter til en individuel samtale, hvor det vurderes, hvilken indsats der vil være mest hensigtsmæssig for at optimere den enkeltes mulighed for hurtigt at komme ind på arbejdsmarkedet igen. Her kan være tale om almen uddannelse, hvis den ledige ingen uddannelse har eller uddannelsen er forældet, læse/stavekurser i tilfælde af svage almene kompetencer eller et afklarings og vejledningsforløb på Aktiveringsafdelingen, hvis den ledige vurderes at have gavn heraf. De nyledige opfordres til selv aktivt at søge virksomhedspraktik i første ledighedsperiode. I det hele taget tilstræbes det, at første aktive tilbud gives tidligere end loven foreskriver. Som udgangspunkt vil et aktivt tilbud bestå i en 4 ugers virksomhedspraktik. Dette tilbud kan eventuelt følges op af et privat løntilskud i virksomheden. Hvis det vurderes hensigtsmæssigt, enten i forhold til den lediges uddannelsesplaner eller i forhold til at øge erfaringen på arbejdsmarkedet, kan der etableres en offentlig ansættelse med løntilskud i op til 12 mdr. Ellers anvendes offentligt løntilskud fortrinsvis til langtidsledige. I de tilfælde, hvor et kortere forløb hos en anden aktør skønnes givtigt, er det et krav til aktøren, at forløbet munder ud i et aktivt tilbud. Den store vægt, der lægges på anvendelsen af aktive tilbud skyldes, at det erfaringsmæssigt er det bedste redskab til at bringe den ledige i ordinær ansættelse igen og fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet i ledighedsperioden. Nyledige over 50 år uden uddannelse henvises til et særligt tilrettelagt afklarings- og vejledningsforløb forløb på Aktiveringsafdelingen. Ledige over 25 år uden kompetencegivende uddannelse, med en forældet uddannelse eller længerevarende ledighed, gøres opmærksomme på muligheden for at komme i voksenlære. Beskæftigelsesplan for Jobcenter Nordfyn 2013 Side 14

15 Efter 12 mdr. s ledighed overgår den ledige til langtidsledighedsindsatsen. Borgeren får et særligt tilrettelagt brush-up kursus med vejledning om vilkårene ved udløb af dagpengeret, redskaber til at øge chancerne for at genindtræde på arbejdsmarkedet og hjælp til at lægge en individuel strategi herfor. Herudover vurderes i hvert enkelt tilfælde, om den ledige kan have gavn af en offentlig ansættelse med løntilskud. For at imødegå fastholdelseseffekten heraf, deltager den ledige under hele ansættelsesforholdet i en jobcafé 1 gang om måneden, hvor der lægges vægt på den aktive jobsøgning ligesom der er mulighed for sparring med en virksomhedskonsulent. Det er virksomhedskonsulenterne, der foretager opfølgning på langtidsledige i virksomhedsrettet tilbud. Ledige med 18 mdr.s ledighed betragtes som udfaldstruede, og der gøres en særlig indsats for at forhindre, at de mister dagpengeretten. Udfaldstruede ledige informeres om deres vilkår ved tab af dagpengeret samt tilbydes et coachforløb hos en anden aktør eller at komme i offentligt løntilskud subsidiært deltage i anden relevant aktivitet. Jobcentret bestræber sig på, i samarbejde med a-kasserne, at formidle vikartimer og tidsbegrænset beskæftigelse til udfaldstruede ledige med den hensigt at støtte deres genoptjening af dagpengeretten. Seniorjobberettigede Jobcentret forventer en større tilgang af ledige, som har en ret til et seniorjob. Jobcentret vil i forbindelse med en samtale tage udgangspunkt i den lediges kompetencer og interesser, når der skal findes et seniorjob. Medio 2013 vil Jobcentret iværksætte foranstaltninger i forhold til aldersgruppen, som vil være berettiget til et seniorjob inden for de næste 1-2 år med henblik på at hjælpe denne aldersgruppe i beskæftigelse. Jobparate kontanthjælpsmodtagere Jobparate kontanthjælpsmodtagere straksaktiveres via et 4-ugers jobsøgningskursus på Aktiveringscentret efterfulgt af virksomhedspraktik eller et uddannelses/ opkvalificeringsforløb. Målet er hurtigst muligt af få den ledige ud på arbejdsmarkedet og i selvforsørgelse. LVUére Jobcenteret har selv overtaget indsatsen overfor ledige LVU ere efter der ikke længere er pligt til at udlægge indsatsen til anden aktør. Disse vejledes efter en individuel betragtning og tilbydes eventuelt et coachende forløb hos en anden aktør. Indsatsparate ledige (match 2) De indsatsparate ledige er en meget sammensat gruppe, der er præget af afstand til det ordinære arbejdsmarked og komplekse problemstillinger. Særligt de over 30-årige har ofte meget langvarige ledighedsforløb. Beskæftigelsesplan for Jobcenter Nordfyn 2013 Side 15

16 Det er afgørende med en individuelt tilrettelagt indsats, der tilgodeser den enkeltes særlige udfordringer, men samtidig er baseret på den enkeltes kompetencer. Endvidere er det afgørende, at der etableres en helhedsindsats overfor den enkelte med eventuel inddragelse af andre relevante instanser - det være sig internt i det kommunale system eller i forhold til eksterne aktører som sundhedssystemet, lokale virksomheder m.v. Det er i sig selv et mål at hindre den enkelte sag i at blive langvarig, da lang ledighed sætter den ledige i fare for at havne på kanten af arbejdsmarkedet og i værste fald på førtidspension. For at hindre dette, kræves en hurtig, koordineret afklaring samt opstilling af en beskæftigelsesrettet målsætning, som den ledige er aktiv deltagende i at fastsætte og føler medejerskab over og ansvar for. Jobcentret prioriterer derfor hurtig afklaring af, hvilken arbejdsmarkedsrettet indsats, der skal iværksættes overfor en nytilmeldt indsatsparat ledig. Der vil altid være tale om en individuelt tilrettelagt indsats. Det kan f.eks. være et 13-ugers afklarings- og vejledningsforløb på Aktiveringsafdelingen eller virksomhedspraktik enten som enkeltpraktik eller i et virksomhedscenter. Praktikken har som udgangspunkt en varighed af max. 13 uger. I jobplanen beskrives formålet med den enkelte indsats såvel på kortere som på længere sigt. Tilbuddene kan, afhængigt af den lediges behov og problemstillinger, kombineres med andre tiltag, der imødekommer den lediges særlige udfordringer. Det kan f.eks. være inddragelse af misbrugskonsulent, støtteperson til sociale kompetencer, andre aktører, personlig mentorstøtte, uddannelsesvejledning eller mentorstøtte i forbindelse med virksomhedspraktik. I den sammenhæng er et godt samarbejde med øvrige kommunale og eksterne aktører af afgørende betydning, hvorfor samarbejdet prioriteres højt i jobcentret. Jobcentret bruger bl.a. sine virksomhedscentre til denne gruppes aktiveringsforløb, så der sikres en professionel kontakt i form af en mentor på arbejdspladsen samt et tæt samarbejde mellem mentor, virksomhedskonsulent, sagsbehandler og evt. andre aktører omkring den ledige. Ledige med alkoholproblemer henvises som udgangspunkt til kommunens eget tilbud. Et tilsvarende lokalt tilbud til psykisk syge er under opbygning. Denne del af indsatsen koordineres i samarbejde med myndighedsafdelingen. I 2012 har jobcentret iværksat to projekter målrettet specifikke undergrupper, der deler en række karakteristika og ofte kræver en langvarig, koordineret indsats - nemlig mænd med alkoholproblemer og kvinder med psykosomatiske sygdomme. Projekterne baseres på progressionsmålinger blandt andet med henblik på vidensopsamling. I løbet af 2011 og første halvår af 2012 er antallet af indsatsklare kontanthjælpsmodtagere steget betragteligt, så det i foråret 2012 lå ca. 25 % over niveauet et år tidligere. Beskæftigelsesplan for Jobcenter Nordfyn 2013 Side 16

17 Midlertidigt passive (match 3) De midlertidigt passive, der er for syge eller af anden grund ikke i stand til at indgå i aktive tilbud, modtager tæt opfølgning i jobcentret. Aktive tilbud overvejes og drøftes ved hver samtale, og der lægges vægt på en målrettet parallelindsats, der omfatter såvel beskæftigelsesperspektivet samt sociale og helbredsmæssige foranstaltninger. Fra august 2012 etableres tilbud til ledige som en social aktivering, som senere forventes at gå over i en mere beskæftigelsesrettet aktivering. I forbindelse med etablering af relevante tilbud til denne målgruppe er det lykkedes at nedbringe antallet af ledige, som er i match 3. Som midlertidig passiv kan borgeren få tilbud efter loven om social service. Der lægges stor vægt på borgerens ressourcer frem for barrierer, og det er af afgørende betydning, at der opnås en alliance om målet med indsatsen mellem sagsbehandler og borger. Der forventes desuden iværksat ressourceforløb for kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 3 efter en model udarbejdet af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der gives samtidig midler fra Arbejdsmarkedsstyrelsen til tilrettelæggelsen af indsatsen. Sygemeldte Jobcentret lægger vægt på, at sygemeldte får en tidlig, intensiv og koordineret indsats med fokus på den sygemeldtes ressourcer og muligheder frem for barrierer. Tidligt i forløbet skal der fastsættes hovedmål mellem sagsbehandler og borger, hvor det fælles sigte mod tilbagevenden til arbejdsmarkedet etableres. Dette skal vedligeholdes gennem forløbet via kvalitativ sagsbehandling, der bl.a. bygger på hyppige samtaler, ejerskab hos borgeren og indhold i tilbuddene. Der vil være fokus på en styrkelse af virksomhedskontakten til den sygemeldtes arbejdsgiver. Som hovedregel skal jobcentret altid rette henvendelse til den sygemeldtes arbejdsgiver, hvis der er en arbejdsgiver. Jobcentret lægger stor vægt på samarbejdet med arbejdsgiveren i opfølgningsindsatsen. Den tætte kontakt mellem sygemeldte, arbejdsgiver og jobcenter er afgørende for at afdække mulighederne for arbejdsfastholdelse, eksempelvis via arbejdspladsomlægning, andre arbejdsopgaver eller nedsat arbejdstid eventuelt via en aktiverende virksomhedspraktik. Kontakten er vigtig i planlægningen af den sygemeldtes eventuelt gradvise tilbagevenden til arbejdspladsen. Jobcentret kan i den forbindelse rådgive såvel overordnet om reglerne omkring arbejdsfastholdelse og delvis raskmelding, som mere specifikt omkring hjælpemidler, arbejdspladsindretning og overflyttelse til nye arbejdsopgaver. Målet er både at forebygge sygemeldinger, at forebygge opsigelser ved sygemelding og at øge antallet af delvise raskmeldinger. Herudover er et godt samarbejde med virksomhederne af afgørende betydning for fremskaffelsen af de nødvendige virksomhedsrettede tilbud til aktivering og arbejdsprøvning. Beskæftigelsesplan for Jobcenter Nordfyn 2013 Side 17

18 Jobcentret har særligt fokus på den aktive sygemelding, eftersom passiv sygemelding øger risiko for tab af tilknytning til arbejdsmarkedet og kan medføre tab af arbejdsevne. Jobcentret arbejder derfor med at sikre aktiv sygemelding via kontakt til arbejdsgiver eller etablering af et beskæftigelsesrettet tilbud, alternativt motion/ træning eller anden social aktivitet. Den aktive sygemelding etableres i tæt samarbejde med borgeren med henblik på at bevare kontakten til arbejdsmarkedet og minimere risikoen for tab af arbejdsevne. På kommunens Aktiveringsafdeling udbydes et forløb for sygemeldte, der består af en kombination af undervisning, kompetenceafklaring, fysisk aktivitet, kost og motion, smertehåndtering og mindfulness. Herudover samarbejder jobcentret med andre aktører om særligt tilrettelagte forløb for sygemeldte. Jobcentret har et tæt samarbejde med kommunens praktiserende læger, blandt andet i forbindelse med de månedlige socialmedicinske teammøder. Herudover er der et velfungerende samarbejde med de lægekonsulenter, der er på jobcentret tre dage ugentligt. Også samarbejdet med A-kasser og fagforeninger fungerer godt og bliver udbygget til jævnlige, tværgående møder med sagsbehandlerne. Også det tværgående samarbejde internt i kommunen omkring borgeren genoptræning prioriteres højt. Et velfungerende samarbejde med f.eks. handicap- og myndighedsafdelingerne er af stor betydning for den fælles opgave det er at støtte borgerens selvforsørgelse. Nordfyns deltagelse i projekt Tilbage Til Arbejdsmarkedet (TTA) i har afstedkommet, at jobcentret i mere beskedent omfang fortsætter det tværfaglige og helhedsorienterede princip bag projektet. Det indebærer tilkøb af psykolog, psykiater, fysioterapeut og arbejdsmediciner, der sikrer en tværfaglig indsats overfor de sygemeldte borgere i Jobcentret. Det er et erklæret mål med indsatsen at få nedbragt antallet af de længerevarende sygemeldingsforløb (over 20 uger) samt de langvarige forløb (over 52 uger) samt at få dæmmet op for tilgangen til førtidspension. Det gøres ved en kombination af tidlig afklaring, en individuelt tilrettelagt helhedsindsats og fokus på beskæftigelsesrettet aktivitet enten via delvis raskmelding, praktik eller arbejdsprøvning under hensyntagen til individuelle skånehensyn. Målet er desuden at opprioritere brugen af revalidering, herunder virksomhedsrevalidering. Indsatserne baseres på en række metodiske interne tiltag - resultatbaseret styring, produktionsstyring hos den enkelte sagsbehandler samt individuel sparring ved 15. og 26. sygeuge. Alle forlængelser sker via den faglige koordinator. Metodeuddannelse og kompetenceudvikling af relevante medarbejdere er en integreret del heraf. Beskæftigelsesplan for Jobcenter Nordfyn 2013 Side 18

19 Fleksjob og ledighedsydelse Også i 2013 vil jobcentret gøre en indsats for at styrke jobmulighederne for personer, der afventer fleksjob. Det er en udfordring i sig selv, at der er mange bevægelser mellem fleksjob og ledighedsydelse, hvilket indikerer, at mange fleksjobbere har svært ved at fastholde deres fleksjob. Der afholdes særlige forløb på kommunens aktiveringsafdeling for nyvisiterede og sygemeldte på ledighedsydelse. Forløbene har fokus på arbejde og motion og afsluttes efter 7 uger med en virksomhedspraktik. Også sygemeldte modtagere af ledighedsydelse vil kunne henvises til den tværfaglige, helhedsorienterede indsats (TTA), der forankres fast i jobcentrets regi. Der afholdes desuden særlige forløb for borgere med ledighedsydelsessager over 18 mdr. med henblik på afklaring. Unge Jobcentret har i høj grad fokus på at støtte og vejlede ledige unge i retning af kompetencegivende uddannelsesforløb. Jobcentret har et tæt og velfungerende samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense (UUO), hvis vejledere 5 gange ugentligt befinder sig på jobcentret. UUO rådgiver såvel forsikrede som ikke-forsikrede unge om uddannelsesvalg, støtter op ved uddannelsesstart og forsøger at sikre fastholdelse. Frafald fra uddannelse, særligt erhvervsuddannelserne, er et udbredt problem blandt de unge, og ofte går der tid, før et frafald registreres i jobcentret. Jobcenter Nordfyn vil derfor intensivere indsatsen for at sikre, at de unge ikke mindst de, der enten får uddannelsespålæg eller tidligere er frafaldet uddannelse - forberedes grundigt før og følges op efter opstart. Sådanne forløb tænkes tilkøbt hos anden aktør eller evt. oprettet i samarbejde med VUC. For nogle unge, der enten har et frafaldsmønster eller særlige problemstillinger som psykisk sygdom eller misbrug, kan mentorstøtte før uddannelsesstart og gennem forløbet være hensigtsmæssigt. For de indsatsparate unge vil indsatsen for nogles vedkommende rette sig mod uddannelse i form af EGU eller STU. Unge, der er uafklarende mht. uddannelse eller ikke uddannelsesparate, tilskyndes til et ophold på produktionsskole. Jobcentret har etableret et samarbejde med kommunens to produktionsskoler og UUO. Alternativet til et uddannelsesrettet forløb, kan være et aktiveringsforløb i virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud. Der har de seneste år været en stor stigning i antallet af unge på kontanthjælp, der har barrierer i forhold til at tage en uddannelse. For disse unge er det afgørende at tilrettelægge et individuelt forløb i fællesskab med den unge og med den nødvendige forberedelse, støtte/ efterværn og en klar målsætning. Unge med misbrug udgør en særlig udfordring for jobcentret. De er svære at fastholde i forløb og kræver massiv støtte. I 2011 og 2012 kører jobcentret et særligt forløb, Ung på banen for Beskæftigelsesplan for Jobcenter Nordfyn 2013 Side 19

20 denne målgruppe i kommunens aktiveringsafdeling. En meget stor andel af misbrugerne har desuden psykiske problemer og har mest gavn af en parallelindsats. Der er udarbejdet en psykiatrirapport i samarbejde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Socialudvalget, der tager udgangspunkt i at give unge med psykiske problemer et lokalt tilbud, således at de bliver i stand til at mestre deres liv, tage uddannelse og blive aktive samfundsborgere. De fleste forsikrede unge ledige har uddannelse og arbejdserfaring eller er nyuddannede. De har som gruppe været præget af de seneste års lavkonjunktur, men reagerer også positivt på den faldende ledighed. Gruppen aktiveres i henhold til de gældende regler, typisk med et afklarings/jobsøgningskursus fulgt op af virksomhedspraktik og i nogle tilfælde et løntilskud, hvis den unge ikke har megen erhvervserfaring. I kontaktsamtalerne holder konsulenterne den unges fokus på bredden i jobsøgning fagligt såvel som geografisk. I forhold til de unge med en uddannelse er der en særlig udfordring i at støtte den unge i at få brugt sine kompetencer i praksis, så de ikke bliver forældede. Dette kan f.eks. gøres via relevant efteruddannelse, men ikke mindst ved relevante virksomhedspraktikker eller løntilskudsansættelse hos potentielle arbejdsgivere. Det er vigtigt at etablere eller fastholde den unge lediges tilknytning til arbejdsmarkedet og til faglige opgaver. Unge, der mangler en læreplads efter endt grundforløb for at kunne færdiggøre deres uddannelse, udgør en særlig problemstilling. Jobcentret vil gøre en særlig indsats for at understøtte det tidligere nævnte politiske fokus på at øge de lokale virksomheders medansvar for uddannelsesproblemstikken blandt andet ved at understøtte delte læreforløb i samarbejde med erhvervsskolerne og Nordfyns Erhvervsråd. De ikke-forsikrede jobklare unge straksaktiveres på Aktiveringsafdelingen med et afklarings/vejledningsforløb, der typisk følges op af en virksomhedspraktik. Er der tale om en ung uden uddannelse, gives der uddannelsespålæg og fokus lægges på forberedelse til et fremtidigt uddannelsesforløb. Unge ledige over 25 år uden en kompetencegivende uddannelse, med en forældet uddannelse eller længere tids ledighed, gøres desuden opmærksomme på muligheden for at komme i voksenlære indenfor en række brancheområder. Unge indvandrere og deres efterkommere med ikke-vestlig baggrund følger, når de er mellem ca. 16 og 25 år, et skoleforløb på Ungdomsakademiet, på Risingskolen i Odense. Her modtager de undervisning 28 timer ugentligt i dansk, matematik og engelsk og afslutter med 9. klasses afgangseksamen. I de tilfælde, hvor det skønnes nødvendigt, tilknyttes en faglig mentor. I løbet af 2011 og 2012 er antallet af førtidspensionstilkendelser til unge, faldet voldsomt som led i en generel opstramning i tilkendelsesmønstret. Det er erfaring for, at mange unge med psykisk sygdom eller moderat dårlig begavelse, får bedret deres tilstand via relevante Beskæftigelsesplan for Jobcenter Nordfyn 2013 Side 20

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012. For. Jobcenter Nordfyn

Beskæftigelsesplan 2012. For. Jobcenter Nordfyn Beskæftigelsesplan 2012 For Jobcenter Nordfyn Indholdsfortegnelse Indledning 3 Baggrund. 4 Beskæftigelsesministerens mål: 1) Ledige skal hurtigt tilbage i job langtidsledigheden skal bekæmpes 6 2) Bedre

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2014

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2014 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 0. Resumé (tillæg 1)... 2 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2014... 4 3. Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Mål for 2013 3. Ministermål 1 - Flere unge skal have en uddannelse 4. Ministermål 2 - Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (apr.'13) 2.285 5,5% Ledige under 25 år 10 (apr. '13) 877 Aktiverede forsikrede ledige 2 409 Aktiverede

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1 Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn Bilag til pkt. 6.1 Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer:

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer: Oplæg til indledende drøftelse om Beskæftigelsesplan 2015 Kommunen skal årligt udarbejde en beskæftigelsesplan, der skal danne rammerne for det følgende års beskæftigelsesindsats. Planen skal bl.a. indeholde

Læs mere

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012 OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforholdene i Skanderborg Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune 21. december 2011 Beskæftigelse Projekt og udvikling 1. Indledning Den økonomiske krise rammer også de unge, der oplever at blive afskediget

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (jul.'13) 1.893 4,6% Ledige under 25 år 10 (jul. '13) 878 Aktiverede forsikrede ledige 2 266 Aktiverede

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2014 NB. Dette er en kommenteret udgave af høringsversionnen af udkast til beskæftigelsesplan 2014 for Solrød Kommune. Tekst & noter skrevet med rødt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning September 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 Denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 21 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning september 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2012

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 KORT FORTALT

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 KORT FORTALT BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 KORT FORTALT 1. BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 Jo længere tid man er ude af arbejdsmarkedet, jo sværere er det at vende tilbage. Derfor vil vi yde en tidlig indsats over for borgerne,

Læs mere

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast 1 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Halsnæs Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013. Beskæftigelsesplanen er

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012.

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. Svendborg og Langeland kommune Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. ejcacj 01-04-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ministermål Scorecard...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget 1.7 1.7.1 49. Beskrivelse af sindsatsen omfatter budgetområdet vedr. indkomstoverførsler som f.eks., arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, førtidspension, sygedagpenge samt arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 2013

From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 2013 From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 213 Til Jobcenter Hermed fremsendes Beskæftigelsesregion opfølgningsrapport til Job- og Arbejdsmarkedsudvalget og det Lokale

Læs mere

Jobcenter Sønderborg: Vi har en plan! Beskæftigelsesplan 2010. Sønderborg. - vi hjælper mennesker videre

Jobcenter Sønderborg: Vi har en plan! Beskæftigelsesplan 2010. Sønderborg. - vi hjælper mennesker videre Jobcenter Sønderborg: Vi har en plan! Beskæftigelsesplan 2010 Sønderborg - vi hjælper mennesker videre Jobcenter Sønderborg Blegen 9 6400 Sønderborg T: 8872 4027 E: jobcenter@sonderborg.dk W: JobcenterSonderborg.dk

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige, og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Beskæftigelsesplan Rudersdal Kommune, Beskæftigelse

Beskæftigelsesplan Rudersdal Kommune, Beskæftigelse Beskæftigelsesplan 2016 Rudersdal Kommune, Beskæftigelse Indhold Indledning... 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2016... 4 Ministerens mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 4 Ministerens mål 2:

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Ministermål nr. 1 2013

Ministermål nr. 1 2013 Ministermål nr. 1 2013 type: Fagområde Flere unge skal have en uddannelse Mål: Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. lavt uddannelsesniveau

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning august 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Beskæftigelsesplan Foto: Esbjerg Byhistoriske Arkiv

Beskæftigelsesplan Foto: Esbjerg Byhistoriske Arkiv Beskæftigelsesplan 2013 Foto: Esbjerg Byhistoriske Arkiv December 2012 Indhold Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Jobcenter Esbjergs beskæftigelsespolitiske udfordringer... 3 3. Samlet oversigt

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 4 kvartal 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 21-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Maj 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Indledning Medlemmer fra de lokale beskæftigelsesråd i Køge, Greve, Solrød og Stevns var den 25.

Læs mere

Strategipapir: Aktivering af ledige kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere, modtagere af arbejdsløshedsdagpenge,

Strategipapir: Aktivering af ledige kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere, modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, Vision/ Det overordnede mål Indledning Rette tilbud til rette borger med henblik på at bringe borgeren i ordinært arbejde eller ordinær uddannelse. Fokus i indsatsen er på virksomhedsrettet aktivering

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mødet den 22. november 2016 Pkt. 4.2: Status på reformer og indsats THN/hfp/uch Anledning Til hvert møde i Rådet udarbejdes en status på reformer og indsats

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter

Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter Indhold Virksomhedsstrategi 2017... 0 For Rødovre Jobcenter... 0 En styrket indsats for samarbejdet med Virksomheder... 2 Strategier på centrale samarbejdsområder...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere