[Oversættelse] CONSORZIO ASSOCIAZIONE DEI CONDOMINI VILLA COLLINA - EJERFORENINGEN VILLA COLLINA VEDTÆGT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "[Oversættelse] CONSORZIO ASSOCIAZIONE DEI CONDOMINI VILLA COLLINA - EJERFORENINGEN VILLA COLLINA VEDTÆGT"

Transkript

1 [Oversættelse] CONSORZIO ASSOCIAZIONE DEI CONDOMINI VILLA COLLINA - EJERFORENINGEN VILLA COLLINA VEDTÆGT AFSNIT I STIFTELSE MEDLEMMER FORMÅL HJEMSTED VARIGHED Artikel 1 (Stiftelse) 1.1 Der er stiftet et lovpligtigt konsortium under navnet Ejerforeningen Villa Collina (i det følgende benævnt konsortiet ) mellem Vista Mare A/S (i det følgende også benævnt VistaMare ) og alle ejere og retserhververe fra denne og anpartsselskabet Immobilgest 2000 S.r.l. af jord og bygninger (i det følgende også benævnt ejendommene eller ejendommen ), som hører til ejendomskomplekset Villa Collina beliggende i Villa Collina, Badolato, Calabrien (i det følgende benævnt området ). 1.2 Konsortiet har status af ikke anerkendt forening og skal som sådan betragtes som et retssubjekt for sig uafhængigt af medlemmerne (medlemmer), og det har substantiel retshabiliet og kan dermed erhverve og blive indehaver af subjektive rettigheder, herunder ejendomsret og andre tinglige rettigheder over fast ejendom. Artikel 2 (Medlemmer) 2.1 Alle nuværende og fremtidige retserhververe fra VistaMare og Immobilgest 2000 S.r.l. og ejere af de til området hørende ejendomme, samt deres retssuccessorer og retserhververe på ethvert grundlag (i det følgende benævnt medlemmer eller medlem ) deltager i konsortiet og er underlagt nærværende vedtægt og tilhørende regler. 2.2 Hver ejer antager automatisk egenskab af medlem på tidspunktet for køb af ejendomsret til en eller flere ejendomme fra VistaMare og Immobilgest S.r.l. og vil som følge heraf fra denne dato være forpligtet til at overholde samtlige bestemmelser i nærværende vedtægt og tilhørende regler. 2.3 I tilfælde af hel eller delvis overdragelse, på ethvert grundlag, af ejendommen/-e er de pågældende medlemmer forpligtet til i skødet og i anmeldelsen til tinglysning at medtage forpligtelsen om medlemskab af konsortiet, og forpligter sig dermed udtrykkeligt til at lade enhver efterfølgende køber eller retserhverver indtræde i alle rettigheder, forpligtelser, klausuler og betingelser som følger af medlemskabet af konsortiet. 2.4 Med henblik herpå forpligter Medlemmerne sig til i skøder vedrørende overdragelse af deres ejendomme at indføre følgende klausuler eller tilsvarende klausuler: - Ejendommen er underlagt reglerne i vedtægten for konsortiet ved navn Ejerforeningen Villa Collina, som køber erklærer at være bekendt med og acceptere fuldt ud som var den en integrerende del af nærværende aftale, - køber tager til efterretning og accepterer at være solidarisk ansvarlig med sælger for betaling af ethvert beløb, som denne måtte skylde konsortiet. 2.5 På overdragelsesdatoen og/eller ved succession i den pågældende rettighed bliver retserhververen på sin side medlem og vil være forpligtet til at overholde 1

2 bestemmelserne i nærværende vedtægt med tilhørende regler, ligesom han vil være forpligtet til at svare alle udgifter og bidrag til konsortiets fællesudgifter. 2.6 Meddelelse om retserhververens optagelse i Konsortiet på tidspunktet for køb af ejendommen sammen med parternes komplette personlige oplysninger, adresse og henvisning til det notaroprettede skøde skal på det afhændende medlems foranledning og for dennes regning gives til administrator pr. anbefalet brev med modtagerbevis senest 7 dage fra oprettelsen af det pågældende skøde. Artikel 3 (Konsortiets formål) 3.1 Konsortiet har til formål at give regler for anvendelsen, samt administrere, styre og i medlemmernes fælles interesse beskytte alle områdets nuværende og fremtidige arealer, formuegoder, faciliteter, bygværker, anlæg og installationer (i det følgende kaldet fælles bestanddele ) og i øvrigt varetage alle de anliggender, som kan gøre det at have bolig i området så bekvemt og behageligt som muligt. 3.2 Konsortiet har ligeledes til formål at bevare den funktionelle og æstetiske helhed, samt opretholde god skik og orden, mellem alle private bestanddele (herunder de private grønne arealer) og alle fælles bestanddele (herunder de fælles grønne arealer), som hører til Området, og med henblik herpå iværksætte enhver hensigtsmæssig foranstaltning og/eller foretage ethvert nødvendigt indgreb, herunder almindelig og ekstraordinær vedligeholdelse. 3.3 Til opnåelse af formålene i henhold til art. 3.1 og 3.2 skal konsortiet regulere og/eller udføre nedennævnte aktiviteter, der blot er eksempler og ikke udtømmende: Almindelig og ekstraordinær vedligeholdelse af de eksisterende veje, arealer og/eller gangstier, der er fælles ejendom, inden for området, og/eller dem, som etableres i fremtiden. Regulering af trafikken på vejnettet og gangstierne inden for området. Almindelig og ekstraordinær vedligeholdelse af kloaksystemet. Almindelig og ekstraordinær vedligeholdelse, anlæggelse, udsmykning og forskønnelse af de private grønne arealer og de fælles grønne arealer, således at der sikres god skik og orden, og den funktionelle og æstetiske helhed bevares. Almindelig og ekstraordinær vedligeholdelse af belysningsanlæggene. Renholdning af veje, gangstier og andre arealer til fælles brug. Almindelig og ekstraordinær vedligeholdelse af sportsanlæggene (swimming pool, tennisbaner, etc.). Almindelig og ekstraordinær vedligeholdelse af amfiteatret. Indsamling og bortskaffelse af affald fra de fælles bestanddele og de private bestanddele. Eventuel skadedyrs- og rottebekæmpelse i fælles bestanddele og private bestanddele. Overvågning dag og nat af området. Foretagelse af enhver aktivitet og ethvert initiativ til at sikre den bedste brug af de fælles bestanddele ifølge de beslutninger, der træffes af generalforsamlingen og/eller administrator, alt efter deres respektive kompetenceområde. 3.4 Alle de nødvendige aktiviteter til opnåelse af formålene i denne Artikel 3 kan udføres af konsortiet selv eller gives i særligt opdrag til andre leverandører/entreprenører. Artikel 4 (Konsortiets hjemsted) 4.1 Konsortiets hjemsted er Corso Mazzini 90, Catanzaro, Italien. 2

3 Artikel 5 (Konsortiets varighed) 5.1 Konsortiets varighed er fastsat til den og kan forlænges ved generalforsamlingsbeslutning. 5.2 Et medlem kan ikke på nogen måde udtræde af konsortiet. AFSNIT II GENERALOMKOSTNINGER Artikel 6 (Konsortiets generalomkostninger) 6.1 Hvert enkelt medlem, uden undtagelse og udelukkelse, har pligt til at bidrage til konsortiets generalomkostninger. 6.2 Som eksempel og ikke udtømmende forstås der ved generalomkostninger (i det følgende også kaldet fællesudgifter), som skal fordeles blandt medlemmerne i forhold til fordelingstallet i henhold til artikel 6.4, alle de i det følgende anførte udgifter: a) Udgifter til almindelig og ekstraordinær vedligeholdelse af de eksisterende veje, arealer og/eller gangstier inden for området, og/eller dem, som etableres i fremtiden. b) Udgifter til almindelig og ekstraordinær vedligeholdelse af kloaksystemet. c) Udgifter til almindelig og ekstraordinær vedligeholdelse, anlæggelse, udsmykning og forskønnelse af de private grønne arealer og de fælles grønne arealer, således at der sikres god skik og orden, og den funktionelle og æstetiske helhed bevares. d) Udgifter til almindelig og ekstraordinær vedligeholdelse af belysningsanlæggene. e) Udgifter til renholdning af veje, gangstier og andre fælles arealer. f) Almindelig og ekstraordinær vedligeholdelse af sportsanlæggene (swimming pool, tennisbaner, etc.). g) Almindelig og ekstraordinær vedligeholdelse af amfiteatret. h) Udgifter til indsamling og bortskaffelse af affald fra de fælles bestanddele og de private bestanddele. i) Nødvendige udgifter til eventuel skadedyrs- og rottebekæmpelse i fælles bestanddele og private bestanddele. j) Overvågning dag og nat af området. k) Alle beløb betalt til konsulenter, leverandører og entreprenører for rådgivning og arbejde udført for konsortiet. l) Konsortiets udgifter til administration og bogføring. m) Udgifter til eventuelt vederlag til administrator. n) Alle udgifter til almindelig og ekstraordinær vedligeholdelse, udsmykning og forskønnelse af de fælles bestanddele generelt. o) Alle nødvendige udgifter til at sikre god skik og orden og bevare den funktionelle og æstetiske helhed mellem alle de private bestanddele (herunder udgifter til vedligeholdelse af de private grønne arealer) og de fælles bestanddele (herunder udgifter til vedligeholdelse af de fælles grønne arealer), der hører til området. p) I øvrigt alle nødvendige udgifter til at regulere anvendelsen, samt administrere, styre og beskytte alle områdets nuværende og fremtidige arealer, formuegoder, faciliteter, bygværker, anlæg og installationer. 6.3 Fordelingen af fællesudgifterne sker ud fra et fordelingstal i milliontedele af de faste ejendomme, med mindre andet er bestemt i nærværende vedtægt. 6.4 Fordelingstallet for ejendommene skal godkendes af generalforsamlingen. 3

4 6.5 Administrator fastsætter størrelse, betalingstidspunkt og betalingsmåde for det bidrag til fællesudgifterne samt de acontobeløb, som hvert enkelt medlem skal betale, også med henblik på bestemmelserne i artikel 10. AFSNIT III KONSORTIETS ORGANER 7.1 Konsortiets organer er: generalforsamlingen; administrator. Artikel 7 (Konsortiets organer) Artikel 8 (Generalforsamling) 8.1 Alle medlemmer er berettiget til at deltage i generalforsamlingen. 8.2 En gyldigt konstitueret generalforsamling repræsenterer samtlige medlemmer, og de beslutninger, der træffes i overensstemmelse med nærværende vedtægt, binder alle ejere, uanset om de er mødt eller er uenige. 8.3 På generalforsamlingen har medlemmerne stemmeret i forhold til deres milliontedele af fordelingstallet i henhold til artikel Medlemmernes samlede antal stemmer er derfor (en million). 8.5 Generalforsamlingen, både den ordinære og den ekstraordinære, afholdes på Konsortiets hjemsted eller et andet dertil valgt sted af Administrator i Italien. 8.6 Ordinær generalforsamling indkaldes en gang om året senest 120 dage efter regnskabsårets afslutning til gennemgang af regnskabet for det foregående regnskabsår og budgettet for det efterfølgende regnskabsår. 8.7 Ekstraordinær generalforsamling til behandling af de emner, der er underlagt dennes kompetenceområde, indkaldes, når administrator finder anledning dertil, eller når mindst en tiendedel af medlemmernes samledes stemmeantal anmoder derom. Anmodningen skal angive de emner, der skal medtages på dagsordenen. 8.8 Generalforsamlingen indkaldes af administrator eller af formanden med mindst 10 (ti) dages varsel (inklusive helligdage) pr. anbefalet brev eller via fax eller itkommunikationssystemer ( ), som tilsikrer rettidig modtagelse af indkaldelsen samt kvittering til konsortiet for modtagelsen og gemning af bevis herfor. Med henblik på forslag til vedtægtsændringer indkaldes generalforsamlingen med mindst 3 ugers varsel efter samme retningslinjer som anført i foregående afsnit. 8.9 Med henblik på indkaldelse pr. fax eller , vælger medlemmerne adresse over for konsortiet på det telefaxnummer eller den adresse, som er meddelt skriftligt til konsortiet, og af dette til administrator. Medlemmer, der ikke har givet meddelelse om fax-nummer eller adresse eller har tilbagekaldt tidligere oplysning herom, er berettigede til at modtage indkaldelsen pr. anbefalet brev Indkaldelsen skal angive dagorden samt tid og sted som skal være inden for Catanzaro provinsen - for generalforsamlingen, såvel for første som for anden indkaldelse Hvert medlem kan lade sig repræsentere på generalforsamlingen ved simpel skriftlig fuldmagt skrevet forneden på indkaldelsen. Ingen deltager på generalforsamlingen kan modtage mere en 20 (tyve) fuldmagter Generalforsamlingen ledes af administrator. I tilfælde af administrators forfald vælges dirigenten af generalforsamlingen. Dirigenten udpeger en vicedirigent og en referent og, 4

5 om fornødent, to stemmetællere blandt medlemmerne. I tilfælde af ekstraordinær generalforsamling indkaldes en notarius publikus som referent Dagsorden for den ordinære generalforsamling omfatter: Valg af administrator, med undtagelse af den første administrator, som udpeges af VistaMare. Fastsættelse af eventuelt vederlag til administrator. Godkendelse af årsregnskab og budget for det efterfølgende regnskabsår. Godkendelse af udgiftsfordelingen mellem medlemmerne og fastsættelse af betalingsmåde og frist for medlemmers bidrag til fællesudgifterne. Behandling og beslutning af de emner, som administrator vælger at forelægge for generalforsamlingen. Beslutning om ethvert andet emne, som udtrykkeligt er forbeholdt den ordinære generalforsamling i henhold til denne vedtægt Ekstraordinær generalforsamling afholdes til beslutning af følgende: Eventuel ændring af nærværende vedtægt og de i Afsnit IV omtalte generelle ordensregler. Konsortiets eventuelle erhvervelse af ejendomsret og/eller andre tinglige rettigheder over arealer og faste ejendomme. Opførelse af nye infrastrukturer og bygværker. Godkendelse og/eller ændring af de i Afsnit IV i denne vedtægt omtalte særlige ordensregler. Beslutning om ethvert andet emne, som udtrykkeligt er forbeholdt den ekstraordinære generalforsamling i henhold til denne vedtægt Den ordinære generalforsamling af første indkaldelse er gyldigt konstitueret, når mindst (femhundredetusinde) stemmer er mødt, personligt eller ifølge fuldmagt, og ved anden indkaldelse, uanset antallet af stemmer repræsenteret af de fremmødte medlemmer, personligt eller ifølge fuldmagt. Beslutningerne træffes ved stemmeflerhed af de fremmødte stemmer Den ekstraordinære generalforsamling af første indkaldelse er gyldigt konstitueret, når mindst (syvhundredefemtitusinde) stemmer er mødt personligt eller ifølge fuldmagt, og ved anden indkaldelse, når mindst (trehundredefemtitusinde) stemmer er mødt personligt eller ifølge fuldmagt. Beslutningerne træffes ved stemmeflerhed af de fremmødte stemmer, med mindre andet fremgår af efterfølende paragraf For så vidt angår generalforsamlingsbeslutninger vedrørende vedtægtsændringer, er den ekstraordinære generalforsamling gyldigt konstitueret, af første og anden indkaldelse, når mindst stemmer er mødt personligt eller ifølge fuldmagt. Beslutningerne træffes med mindst 2/3 (to tredjedeles) stemmeflerhed af de fremmødte stemmer. Såfremt ovennævnte generalforsamling, af første og anden indkaldelse, ikke opnår det beslutningsdygtige quorum på mindst stemmer, men flertallet af de tilstedeværende stemmer for vedtægtsændringerne, skal der ved indkaldelse med mindst 3 ugers varsel indkaldes en ny generalforsamling, som træffer beslutning ved simpelt flertal af de fremmødte stemmer Der udarbejdes referat af generalforsamlingens beslutninger i en dertil indrettet forhandlingsprotokol, og hvert enkelt referat underskrives af dirigenten, vicedirigenten og referenten. Artikel 9 (Administrator) 9.1 Konsortiet administreres af en administrator, der vælges af den ordinære generalforsamling. 5

6 9.2 Den første administrator udpeges af VistaMare. 9.3 Administrator vælges for 1 (et) år ad gangen og kan genvælges. 9.4 Såfremt administrator afgår i løbet af et regnskabsår, skal dirigenten eller i dennes forfald vicedirigenten, som blev valgt i forbindelse med senest afholdte generalforsamling, straks indkalde til ordinær generalforsamling, som vælger en ny administrator. 9.5 Administrator er bemyndiget til at varetage den daglige og den overordnede ledelse af konsortiet, med undtagelse af de anliggender, der er forbeholdt generalforsamlingen. 9.6 Eksempelvis og ikke udtømmende har administrator beføjelse til at: udføre generalforsamlingens beslutninger, beslutte de handlinger, der er bedst egnet til at tilsikre overholdelse af nærværende vedtægt med tilhørende regler i henhold til Afsnit IV. overvåge at brugen af fælles arealer, formuegoder og faciliteter sker korrekt i fælles interesse med henblik på at sikre den bedste brugsret for alle konsortiets medlemmer, opkræve bidrag til fællesudgifterne og acontobidrag, samt afholde de udgifter, der er nødvendige til vedligeholdelse af de fælles bestanddele og de private grønne arealer, og til drift af fællesfaciliteterne, sørge for vedligeholdelse af de fælles bestanddele og de private grønne arealer og foretage handlinger til bevarelse af rettighederne over disse, sørge for samtlige udgifter til drift af fælles arealer, formuegoder og faciliteter, opbevare generalforsamlingens forhandlingsprotokol, regnskabsbøgerne, betale skatter og afgifter, samt varetage alle andre anliggender, som vedrører konsortiet i sin helhed. 9.7 Tegningsretten tilkommer administrator, som repræsenterer konsortiet udadtil og i forbindelse med retssager. 9.8 I sin egenskab af legal repræsentant for konsortiet kan administrator optræde som sagsøger og sagsøgt i forbindelse med enhver retssag omhandlende de arealer, formuegoder og/eller fælles faciliteter, som administreres af konsortiet. 9.9 Administrator har adresse på konsortiets hjemsted Administrator er bemyndiget til at udstede og fra gang til gang efter behov supplere de interne adfærdsregler omhandlende regler for adfærd i forbindelse med brug og vedligeholdelse af fælles arealer, formuegoder og faciliteter til iværksættelse af forskrifterne i de generelle ordensregler og de særlige ordensregler i henhold til Afsnit IV, inden for disses rammer. De interne adfærdsregler kan indeholde bestemmelse om instrumenter, der skal sikre overholdelse af adfærdsreglerne og eventuel idømmelse af bøder i tilfælde af manglende overholdelse. Konstatering af eventuel overtrædelse tilkommer administrator, eventuelt efter meddelelse fra de enkelte medlemmer. Administrator kan opkræve betaling af idømte bøder i henhold til bestemmelserne i artikel De interne adfærdsregler og tilføjelser hertil træder i kraft øjeblikkeligt for alle medlemmer og deres rettighedshavere, idet generalforsamlingen dog er berettiget til med det stemmeflertal, der gælder for den ordinære generalforsamling, at ændre eller afskaffe specifikke bestemmelser. Afskaffelse af en bestemmelse vil dog ikke have nogen virkning for de foranstaltninger og sanktioner, som er truffet mens den var i kraft, med mindre generalforsamlingen træffer beslutning herom. Artikel 10 (Årsregnskab og budget) 10.1 Konsortiets regnskabsår afsluttes pr. 31. december hvert år Ved afslutningen af hvert regnskabsår udarbejder administrator et årsregnskab (i det følgende årsregnskab ) i henhold til reglerne og principperne i den civile lovbogs 6

7 art ff. samt et budget for det efterfølgende regnskabsår (i det følgende kaldet budget ) og forelægger disse til godkendelse på generalforsamlingen Indtil godkendelse af årsregnskabet og budgettet kan administrator fra medlemmerne som bidrag til fællesudgifterne - opkræve kvartalsvise passende acontobidrag ud fra det udarbejdede og godkendte budget for det foregående regnskabsår. Efter godkendelse af årsregnskabet og budgettet for det indeværende regnskabsår kan administrator opkræve udligningsbeløb såvel for det foregående regnskabsår som for det igangværende regnskabsår Administrator sørger om nødvendigt ligeledes for udarbejdelse af eventuelle budgetter og regnskaber for ekstraordinære udgifter. Artikel 11 (Restance og sanktioner) 11.1 Betalingen af bidrag til fællesudgifterne, herunder acontobeløb, samt bøder idømt i henhold til artikel 9 kan ikke udsættes eller forsinkes på grund af krav eller indsigelser af nogen art fra medlemmernes side, idet disse først kan gøres gældende, efter at betalingen har fundet sted Beløb, der betales for sent, vil blive pålagt morarente med den til enhver tid gældende lovbestemte rentesats Medlemmerne er udtrykkeligt bekendt med og accepterer, at årsregnskabet og årsbudgettet og eventuelle budgetter og regnskaber for ekstraordinære udgifter, som er godkendt af generalforsamlingen, samt fordelingen af bidrag og acontobeløb, der påhviler hver enkelt medlem i henhold til fordelingstallet, i tilfælde af manglende betaling udgør et skriftligt bevis, som af Konsortiet kan bruges som betalingspåkrav i medfør af retsplejelovens artikel 633 ff. og kan tjene som grundlag for umiddelbar tvangsfuldbyrdelse, uanset indsigelse. Artikel 12 (Uoverensstemmelser) 12.1 Enhver uoverensstemmelse, der måtte opstå mellem konsortiet og medlemmerne eller mellem medlemmerne indbyrdes, om spørgsmål, som er omfattet af vedtægten og/eller de i Afsnit IV omhandlede ordensregler, skal som eneste rette værneting afgøres af retten på det sted, hvor Konsortiet har hjemsted. Artikel 13 (Sprog) 13.1 Nærværende vedtægt er udfærdiget på italiensk og oversat til dansk I tilfælde af uoverensstemmelse mellem vedtægtens bestemmelser, er den italienske version gældende. Artikel 14 (Registrering) 14.1 Nærværende vedtægt registreres og er gyldig og bindende i relation til samtlige nuværende og fremtidige ejere af ejendomme inden for området. AFSNIT IV GENERELLE ORDENSREGLER FOR BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE AF FÆLLES AREALER, FORMUEGODER OG FACILITETER. 7

8 DEL I FORHOLDET MELLEM DE GENERELLE ORDENSREGLER, DE SÆRLIGE ORDENSREGLER OG DE INTERNE ADFÆRDSREGLER Artikel 15 (Generelle ordensregler, særlige ordensregler og interne adfærdsregler) 15.1 Nærværende generelle ordensregler indeholder generelle regler og principper for brug og vedligeholdelse af fælles arealer, formuegoder og faciliteter, der administreres af konsortiet For så vidt angår specifikke fælles og/eller private arealer, formuegoder, anlæg, installationer og faciliteter, herunder også sådanne som adskiller sig fra disse eller ikke er nævnt i disse generelle ordensregler, kan generalforsamlingen altid udarbejde og godkende særlige ordensregler for brug og vedligeholdelse De særlige ordensregler og tilføjelser hertil træder i kraft med øjeblikkelig virkning for alle medlemmer og disses rettighedshavere, idet generalforsamlingen dog har bemyndigelse til med de stemmeflertal, som gælder for ekstraordinære generalforsamlinger, at ændre eller afskaffe enkelte bestemmelser Administrator kan udarbejde et eller flere sæt interne adfærdsregler indeholdende adfærdsregler for brug og vedligeholdelse af fælles arealer, formuegoder og faciliteter til iværksættelse af forskrifterne i de generelle ordensregler og de særlige ordensregler godkendt af generalforsamlingen, inden for disses rammer I tilfælde af uoverensstemmelse: - bestemmelserne i de generelle ordensregler har forrang for de særlige ordensregler og de interne adfærdsregler, - bestemmelserne i de særlige ordensregler har forrang for de interne adfærdsregler Ethvert medlem forpligter sig og garanterer over for konsortiet og de øvrige medlemmer at ville overholde nærværende vedtægt, de generelle ordensregler, de særlige ordensregler og de interne adfærdsregler, på egne vegne og på vegne af enhver anden, som med medlemmets tilladelse på ethvert grundlag får adgang til og/eller ret til at anvende private bestanddele og/eller fælles bestanddele, samt i øvrigt på vegne af medlemmets rettighedshavere. DEL II GENERELLE ADFÆRDSREGLER FOR MEDLEMMERNE Artikel 16 (Betingelser for anvendelse af fælles bestanddele) 16.1 Ethvert medlem skal anvende alle fælles bestanddele og faciliteter i overensstemmelse med den brug, de er beregnet til, i fuld respekt for de øvrige medlemmers rettigheder og beføjelser til brug og/eller tredjemands rettigheder i øvrigt med respekt for hele områdets integritet, gode skik og orden og funktionelle og æstetiske helhed Alle lejere og enhver anden fysisk eller juridisk person, offentlig eller privat virksomhed, der fra medlemmerne har erhvervet ret til at bruge og nyde fælles bestanddele og/eller faciliteter må kun bruge disse i overensstemmelse med det formål, de er bestemt til, og under overholdelse af forskrifterne i nærværende vedtægt og tilhørende ordensregler i henhold til artikel På de fælles bestanddele er følgende udtrykkeligt forbudt: - ambulant handel 8

9 - tiggeri - offentlige taler og/eller politiske demonstrationer - enhver anden handling og/eller aktivitet, som kan forvolde skade eller potentiel skade på integriteten og den gode skik og orden for samtlige løsøreting og/eller fast ejendom inden for området, samt den fysiske og/eller moralske integritet og/eller personernes rettigheder i øvrigt. Artikel 17 (Vedligeholdelse af fælles bestanddele) 17.1 Vedligeholdelsen af de fælles bestanddele varetages af konsortiet i overensstemmelse med bestemmelserne i nærværende vedtægt med tilhørende generelle ordensregler, særlige ordensregler og interne adfærdsregler. Artikel 18 (Betingelser for anvendelse af de private bestanddele) 18.1 Konsortiets medlemmer må ikke foretage ændringer eller reparationer af nogen art af den udvendige facade på de eksisterende eller fremtidige ejendomme inden for området, eller på den udvendige del af vinduer og døre uden forudgående skriftlig tilladelse fra generalforsamlingen Det er desuden udtrykkeligt forbudt medlemmerne at: a) montere antenner, stænger, markiser eller lade foretage arbejder, som ændrer den oprindelige struktur på de eksisterende eller fremtidige ejendomme inden for området uden forudgående skriftlig tilladelse fra generalforsamlingen med det stemmeflertal, der gælder for ekstraordinære generalforsamlinger, b) anvende og/eller opsætte nogen form for reklame på vægge og på bygningernes udvendige områder, på private arealer og bestanddele uden forudgående skriftlig tilladelse fra generalforsamlingen med det stemmeflertal, der gælder for ekstraordinære generalforsamlinger, c) plante træer, hække, buske eller planter, som ændrer bygningernes og/eller de private grønne arealers udseende uden forudgående skriftlig tilladelse fra generalforsamlingen med det stemmeflertal, der gælder for ekstraordinære generalforsamlinger Det er ligeledes forbudt for medlemmerne i ejendommene og på de private bestanddele at installere nogen form for motor, maskine eller anlæg, som medfører gener, som overskrider de normale tolerancegrænser. Under alle omstændigheder skal installation af enhver type motor, maskine eller anlæg på forhånd godkendes af den ekstraordinære generalforsamling, som er bemyndiget til at iværksætte de nødvendige foranstaltninger for at forhindre eller undgå ethvert misbrug. Ethvert apparatur, som udsender lyd, kan anvendes indendørs i de private bygninger under forudsætning af, at de ikke giver lydgener uden for bygningerne I alle tilfælde skal medlemmer under brugen og vedligeholdelsen af de private ejendomme, formuegoder og bestanddele optræde på en måde, som respekterer de fælles bestanddeles integritet og gode skik og orden, samt på en sådan måde at den funktionelle og æstetiske helhed mellem de fælles og de private bestanddele bevares. Artikel 19 (Leje og lån til brug) 19.1 Medlemmerne er berettiget til at udleje eller udlåne de ejendomme og private bestanddele, de er ejere af. 9

10 19.2 I sådanne tilfælde er lejeren/låntageren forpligtet til at overholde alle bestemmelser i nærværende vedtægt samt ordensreglerne i henhold til Afsnit IV. Denne forpligtelse over for konsortiet og/eller de øvrige medlemmer skal også udtrykkeligt fremgå af en særlig klausul i leje/lånekontrakten. Hvert medlem er således forpligtet til over for konsortiet og dets enkelte medlemmer at garantere overholdelse fra lejernes, låntagernes og/eller øvrige rettighedshaveres side af samtlige bestemmelser i nærværende vedtægt og ordensreglerne i henhold til Afsnit IV I tilfælde af manglende overholdelse af forpligtelserne i leje/lånekontrakten fra lejers eller låntagers side, kan konsortiet udøve samme rettigheder over for sidstnævnte som over for udlejer/långiver, herunder erstatningskrav Medlemmet og konsortiet kan gøre sin ret gældende over for lejer/låntager i fællesskab eller hver for sig. Denne beføjelse, som tilkommer konsortiet over for lejer/låntager skal udtrykkeligt fremgå af en særlig klausul i leje/lånekontrakten. Artikel 20 (Husdyr) 20.1 Det er tilladt at have husdyr inden for området, såfremt de er i snor, når de befinder sig uden for det enkelte medlems ejendom Hvert medlem er dog ansvarlig over for de øvrige medlemmer og over for konsortiet for opsyn med husdyrene og for eventuelle skader, som forvoldes af disse på personer og/eller ting Husdyr skal holdes på en sådan måde, at de ikke er til gene for naboerne Eventuelle ekskrementer fra husdyr skal opsamles og bortfjernes af det pågældende medlem I tilfælde af manglende overholdelse af ovennævnte forpligtelser, forbeholder konsortiet sig ret til at kræve husdyret fjernet fra området. Artikel 21 (Brug, reparation og vedligeholdelse af fælles veje og gangstier) 21.1 Konsortiets medlemmer skal gøre brug af deres ret til at færdes på de fælles veje og gangstier inden for området på den sådan måde, at de ikke forårsager skade på disse eller er til gene for de øvrige medlemmer. Det er i denne forbindelse forbudt: - at blokere, også midlertidigt, gennemgangsveje og stier med materialer eller andre forhindringer; - at smide affald af enhver art på vejene; - at åbne adgangsveje til de enkelte ejendomme eller nedrive bygværker med henblik på indkørsler uden forudgående tilladelse fra generalforsamlingen Hvert enkelt medlem er desuden forpligtet til: - øjeblikkeligt at underrette konsortiet om skader, som forvoldes af medlemmet selv eller af andre medlemmer på konsortiets bygværker, - øjeblikkeligt selv og for egen regning at sørge for reparation og/eller retablering af beskadigede fælles arealer og/eller bestanddele. - øjeblikkeligt at underrette konsortiet om eventuelle fejl og/eller skader på fælles veje og gangstier. Artikel 22 (Brug og vedligeholdelse af fælles belysningsanlæg) 10

11 22.1 Almindelig og ekstraordinær vedligeholdelse af fælles belysningsanlæg kan reguleres af et særligt regelsæt, som vedtages af generalforsamlingen med det stemmeflertal, der gælder for ekstraordinære generalforsamlinger. Artikel 23 (Brug og vedligeholdelse af fælles grønne arealer og private grønne arealer) 23.1 De enkelte medlemmer er forpligtet til at garantere og/eller i øvrigt lade foretage: - beskæring af alle træer og planter på de private grønne arealer og/eller på de private bestanddele i øvrigt, som forhindrer udsigten og især udsigten til havet for ejerne af de nabobygningerne, - løbende vanding af de private grønne arealer ved permanent at lade det automatiske vandingssystem, som forefindes i hver privat have, være tændt med henblik på at sikre græssets og planternes overlevelse også i de perioder, hvor medlemmet ikke bebor sin ejendomsenhed, - løbende og i øvrigt når konsortiets administrator anmoder herom, sørge for renholdning af de private grønne arealer og/eller i øvrigt af de udvendige dele af villaerne, grundene, haverne og/eller ejendommene, uanset om disse ikke benyttes, og herunder sørge for at slå græsset samt fjerne ukrudt og hvad der ellers er nødvendigt for at holde de private grønne arealer i pæn stand ifølge konsortiets standarder. Ethvert medlem er berettiget til i sin egen have at lade opføre en swimming pool. Indhentning af de nødvendige tilladelser og udgifterne til opførelsen af swimming poolen påhviler medlemmet og kan ikke på nogen måde falde tilbage på konsortiet. Såfremt der opføres en swimming pool, har medlemmet pligt til at indhegne sin have, således at sikkerhedsforholdene omkring selve anlægget tilsikres. Hvad de private grønne arealer angår, giver hvert enkelt medlem hermed udtrykkeligt mandat til konsortiet til at foretage de aktiviteter og/eller vedligeholdelsesarbejder, som anses for nødvendige for at opretholde konsortiets standard for god orden og bevare den funktionelle og æstetiske helhed Særlige vilkår for anlæggelse og almindelig og ekstraordinær vedligeholdelse, udsmykning og forskønnelse af de private og fælles grønne arealer kan reguleres af et særligt regelsæt, som vedtages af generalforsamlingen med det stemmeflertal, som gælder for ekstraordinære generalforsamlinger I alle tilfælde skal brug, vedligeholdelse, udsmykning og/eller forskønnelse af de private og fælles grønne arealer ske på en måde, som garanterer god skik og orden og som bevarer den funktionelle og æstetiske helhed. Artikel 24 (Renholdning) 24.1 Renholdning af konsortiets fælles bestanddele kan reguleres af et særligt regelsæt, som skal godkendes af generalforsamlingen med det stemmeflertal, som gælder for ekstraordinære generalforsamlinger. Artikel 25 (Brug og vedligeholdelse af sportsanlæg) 25.1 Brug og vedligeholdelse af konsortiets sportsanlæg kan reguleres af et særligt regelsæt, som skal godkendes af generalforsamlingen med det stemmeflertal, som gælder for ekstraordinære generalforsamlinger. 11

Vedtægter. for. Ejerforeningen Slagelse Byboliger I

Vedtægter. for. Ejerforeningen Slagelse Byboliger I Bilag 7.1 Ejerlav: Slagelse Markjorder Anmelder: Matr.nr.: [nr.], ejl. nr. [nr.] Advokat Hans-Peter Jørgensen Beliggende: [nr.], 4200 Slagelse H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Tlf. 33 41 41

Læs mere

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Formål og medlemskab 1 Foreningens formål er at administrere alle fælles anliggender for ejerlejlighederne nr. 1-10 af matr. nr. 98 Husum, København - beliggende

Læs mere

Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende

Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende Mat:.nr. 28 f Frederiksberg Beliggende Roskildevej 53-55/Azaleavej 34 2000 Frederiksberg I anledning af, at ejendommen matr.nr. 28 f Frederiksberg

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 P A R C E L F O R E N I N G E N E L M E G Å R D E N Kongelundsvej 98G 2300 København S www.pf-elmegaarden.dk Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 ********* ******* ******

Læs mere

ADVOKATERNE I ROSENBORGGADE

ADVOKATERNE I ROSENBORGGADE I ROSENBORGGADE ROSENBORGGADE 3 POSTBOKS 1113 1009 KØBENHAVN K TELEFON +45 33 11 63 64 TELEFAX +45 33 11 91 25 E-MAIL: info@bjd-advokater.dk Danske Bank reg. nr. 9541 konto nr. 2501709207 Giro reg. nr.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er "EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør".

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør. Matr. nr. 168 a, d, e, og f Korsør købstads markjorder Sammenskrivning af original VEDTÆGT lyst 29-04-1977 med ændringer lyst: 31.08.79-17.07.80-15.07.83 20.12.84-27.05.86-20.06.88 09.05.96-26.06.00-20.12.02

Læs mere

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246 E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R Sofievej 40-246 1 Denne vedtægt lyses som byrde på hver af de i ejendommen matr. nr. 27c Nørre Tranders, Aalborg Jorder oprettede 134 ejerlejligheder, beliggende

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN 1 Matr.nr. 10 at, Ordrup by, Skovshoved sogn, og samtlige ejerlejligheder, hvori denne ejendom er opdelt. Beliggenhed: Ordrup Jagtvej 40 A-B-C Ny Ordrup Sidealle 1-7 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO. Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO. Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup E J E R F O R E N I N G E N H Ø J A G E R B O Højagerparken 2-12, 2750 Ballerup Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO Ejerforeningen matr. nr. 113-a, Ballerup Side

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE FORENINGENS NAVN, FORMÅL, VÆRNETING, M.V. 1. Foreningens navn er "Ejerforeningen Platanhusene". Foreningens hjemsted er Frederiksberg. Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Matr.nr. 563 Amagerbros Kvarter, København Ejerlejlighed nr. 1-34 Beliggende: Islands brygge 24 A og B 2300 København S Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Navn Foreningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KAREN BLIXEN PARKEN

V E D T Æ G T E R. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KAREN BLIXEN PARKEN 26.07.2013 V E D T Æ G T E R for ANDELSBOLIGFORENINGEN KAREN BLIXEN PARKEN Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN KAREN BLIXEN PARKEN. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen»Rahbekshus«

Vedtægter. for. Ejerforeningen»Rahbekshus« Vedtægter for Ejerforeningen»Rahbekshus«Senest revideret: November 1999 1 I anledning af, at ejendommen matr. nr. 55 p, Frederiksberg by, beliggende Vesterbrogade 161 167 og Rahbeks Allé 2A 2D af grundareal

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Fyrholm

Vedtægter. for. Ejerforeningen Fyrholm Ejerlav: Kongens Enghave, København Matr. nr.: delnr. 11 af umatrikuleret kajareal, ejerlejlighederne 1-194 Beliggende: x, 2450 København SV Anmelder: Adv. Jesper Mølgaard Det Gule Pakhus Havnepladsen

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege J.nr. 366106 / SBM (25.09.2014) Torben Korsager Advokat (H), partner Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege 1. NAVN 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard SIDE 1 AF 26 Side 2 Indholdsfortegnelse Vedtægter Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Indskud... 5 Hæftelse... 5 Andel...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Passagerne

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Passagerne Vedtægter for Andelsboligforeningen Passagerne Westergaard & Alstrøm Advokatfirma J.nr. 21.076 HB/rø/lbc 050928 Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Passagerne beliggende

Læs mere

Beboervedtægter. for. Andelsboligforeningen Birkebakken II

Beboervedtægter. for. Andelsboligforeningen Birkebakken II Andelsboligforeningen BirkeBakken ii Birkehegnet 7, 2630 Taastrup Ejd. nr. 61598 Beboervedtægter for Andelsboligforeningen Birkebakken II Revision 20. maj 2008 Vedtægter 20. maj 2008 E-mail: birkebakken-2@get2net.dk

Læs mere

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm Matr. nr. 18 r Sohngårdsholm under Aalborg købstads jorder E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm Anmelder: 1. Denne vedtægt lyses som byrde på hver

Læs mere