[Oversættelse] CONSORZIO ASSOCIAZIONE DEI CONDOMINI VILLA COLLINA - EJERFORENINGEN VILLA COLLINA VEDTÆGT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "[Oversættelse] CONSORZIO ASSOCIAZIONE DEI CONDOMINI VILLA COLLINA - EJERFORENINGEN VILLA COLLINA VEDTÆGT"

Transkript

1 [Oversættelse] CONSORZIO ASSOCIAZIONE DEI CONDOMINI VILLA COLLINA - EJERFORENINGEN VILLA COLLINA VEDTÆGT AFSNIT I STIFTELSE MEDLEMMER FORMÅL HJEMSTED VARIGHED Artikel 1 (Stiftelse) 1.1 Der er stiftet et lovpligtigt konsortium under navnet Ejerforeningen Villa Collina (i det følgende benævnt konsortiet ) mellem Vista Mare A/S (i det følgende også benævnt VistaMare ) og alle ejere og retserhververe fra denne og anpartsselskabet Immobilgest 2000 S.r.l. af jord og bygninger (i det følgende også benævnt ejendommene eller ejendommen ), som hører til ejendomskomplekset Villa Collina beliggende i Villa Collina, Badolato, Calabrien (i det følgende benævnt området ). 1.2 Konsortiet har status af ikke anerkendt forening og skal som sådan betragtes som et retssubjekt for sig uafhængigt af medlemmerne (medlemmer), og det har substantiel retshabiliet og kan dermed erhverve og blive indehaver af subjektive rettigheder, herunder ejendomsret og andre tinglige rettigheder over fast ejendom. Artikel 2 (Medlemmer) 2.1 Alle nuværende og fremtidige retserhververe fra VistaMare og Immobilgest 2000 S.r.l. og ejere af de til området hørende ejendomme, samt deres retssuccessorer og retserhververe på ethvert grundlag (i det følgende benævnt medlemmer eller medlem ) deltager i konsortiet og er underlagt nærværende vedtægt og tilhørende regler. 2.2 Hver ejer antager automatisk egenskab af medlem på tidspunktet for køb af ejendomsret til en eller flere ejendomme fra VistaMare og Immobilgest S.r.l. og vil som følge heraf fra denne dato være forpligtet til at overholde samtlige bestemmelser i nærværende vedtægt og tilhørende regler. 2.3 I tilfælde af hel eller delvis overdragelse, på ethvert grundlag, af ejendommen/-e er de pågældende medlemmer forpligtet til i skødet og i anmeldelsen til tinglysning at medtage forpligtelsen om medlemskab af konsortiet, og forpligter sig dermed udtrykkeligt til at lade enhver efterfølgende køber eller retserhverver indtræde i alle rettigheder, forpligtelser, klausuler og betingelser som følger af medlemskabet af konsortiet. 2.4 Med henblik herpå forpligter Medlemmerne sig til i skøder vedrørende overdragelse af deres ejendomme at indføre følgende klausuler eller tilsvarende klausuler: - Ejendommen er underlagt reglerne i vedtægten for konsortiet ved navn Ejerforeningen Villa Collina, som køber erklærer at være bekendt med og acceptere fuldt ud som var den en integrerende del af nærværende aftale, - køber tager til efterretning og accepterer at være solidarisk ansvarlig med sælger for betaling af ethvert beløb, som denne måtte skylde konsortiet. 2.5 På overdragelsesdatoen og/eller ved succession i den pågældende rettighed bliver retserhververen på sin side medlem og vil være forpligtet til at overholde 1

2 bestemmelserne i nærværende vedtægt med tilhørende regler, ligesom han vil være forpligtet til at svare alle udgifter og bidrag til konsortiets fællesudgifter. 2.6 Meddelelse om retserhververens optagelse i Konsortiet på tidspunktet for køb af ejendommen sammen med parternes komplette personlige oplysninger, adresse og henvisning til det notaroprettede skøde skal på det afhændende medlems foranledning og for dennes regning gives til administrator pr. anbefalet brev med modtagerbevis senest 7 dage fra oprettelsen af det pågældende skøde. Artikel 3 (Konsortiets formål) 3.1 Konsortiet har til formål at give regler for anvendelsen, samt administrere, styre og i medlemmernes fælles interesse beskytte alle områdets nuværende og fremtidige arealer, formuegoder, faciliteter, bygværker, anlæg og installationer (i det følgende kaldet fælles bestanddele ) og i øvrigt varetage alle de anliggender, som kan gøre det at have bolig i området så bekvemt og behageligt som muligt. 3.2 Konsortiet har ligeledes til formål at bevare den funktionelle og æstetiske helhed, samt opretholde god skik og orden, mellem alle private bestanddele (herunder de private grønne arealer) og alle fælles bestanddele (herunder de fælles grønne arealer), som hører til Området, og med henblik herpå iværksætte enhver hensigtsmæssig foranstaltning og/eller foretage ethvert nødvendigt indgreb, herunder almindelig og ekstraordinær vedligeholdelse. 3.3 Til opnåelse af formålene i henhold til art. 3.1 og 3.2 skal konsortiet regulere og/eller udføre nedennævnte aktiviteter, der blot er eksempler og ikke udtømmende: Almindelig og ekstraordinær vedligeholdelse af de eksisterende veje, arealer og/eller gangstier, der er fælles ejendom, inden for området, og/eller dem, som etableres i fremtiden. Regulering af trafikken på vejnettet og gangstierne inden for området. Almindelig og ekstraordinær vedligeholdelse af kloaksystemet. Almindelig og ekstraordinær vedligeholdelse, anlæggelse, udsmykning og forskønnelse af de private grønne arealer og de fælles grønne arealer, således at der sikres god skik og orden, og den funktionelle og æstetiske helhed bevares. Almindelig og ekstraordinær vedligeholdelse af belysningsanlæggene. Renholdning af veje, gangstier og andre arealer til fælles brug. Almindelig og ekstraordinær vedligeholdelse af sportsanlæggene (swimming pool, tennisbaner, etc.). Almindelig og ekstraordinær vedligeholdelse af amfiteatret. Indsamling og bortskaffelse af affald fra de fælles bestanddele og de private bestanddele. Eventuel skadedyrs- og rottebekæmpelse i fælles bestanddele og private bestanddele. Overvågning dag og nat af området. Foretagelse af enhver aktivitet og ethvert initiativ til at sikre den bedste brug af de fælles bestanddele ifølge de beslutninger, der træffes af generalforsamlingen og/eller administrator, alt efter deres respektive kompetenceområde. 3.4 Alle de nødvendige aktiviteter til opnåelse af formålene i denne Artikel 3 kan udføres af konsortiet selv eller gives i særligt opdrag til andre leverandører/entreprenører. Artikel 4 (Konsortiets hjemsted) 4.1 Konsortiets hjemsted er Corso Mazzini 90, Catanzaro, Italien. 2

3 Artikel 5 (Konsortiets varighed) 5.1 Konsortiets varighed er fastsat til den og kan forlænges ved generalforsamlingsbeslutning. 5.2 Et medlem kan ikke på nogen måde udtræde af konsortiet. AFSNIT II GENERALOMKOSTNINGER Artikel 6 (Konsortiets generalomkostninger) 6.1 Hvert enkelt medlem, uden undtagelse og udelukkelse, har pligt til at bidrage til konsortiets generalomkostninger. 6.2 Som eksempel og ikke udtømmende forstås der ved generalomkostninger (i det følgende også kaldet fællesudgifter), som skal fordeles blandt medlemmerne i forhold til fordelingstallet i henhold til artikel 6.4, alle de i det følgende anførte udgifter: a) Udgifter til almindelig og ekstraordinær vedligeholdelse af de eksisterende veje, arealer og/eller gangstier inden for området, og/eller dem, som etableres i fremtiden. b) Udgifter til almindelig og ekstraordinær vedligeholdelse af kloaksystemet. c) Udgifter til almindelig og ekstraordinær vedligeholdelse, anlæggelse, udsmykning og forskønnelse af de private grønne arealer og de fælles grønne arealer, således at der sikres god skik og orden, og den funktionelle og æstetiske helhed bevares. d) Udgifter til almindelig og ekstraordinær vedligeholdelse af belysningsanlæggene. e) Udgifter til renholdning af veje, gangstier og andre fælles arealer. f) Almindelig og ekstraordinær vedligeholdelse af sportsanlæggene (swimming pool, tennisbaner, etc.). g) Almindelig og ekstraordinær vedligeholdelse af amfiteatret. h) Udgifter til indsamling og bortskaffelse af affald fra de fælles bestanddele og de private bestanddele. i) Nødvendige udgifter til eventuel skadedyrs- og rottebekæmpelse i fælles bestanddele og private bestanddele. j) Overvågning dag og nat af området. k) Alle beløb betalt til konsulenter, leverandører og entreprenører for rådgivning og arbejde udført for konsortiet. l) Konsortiets udgifter til administration og bogføring. m) Udgifter til eventuelt vederlag til administrator. n) Alle udgifter til almindelig og ekstraordinær vedligeholdelse, udsmykning og forskønnelse af de fælles bestanddele generelt. o) Alle nødvendige udgifter til at sikre god skik og orden og bevare den funktionelle og æstetiske helhed mellem alle de private bestanddele (herunder udgifter til vedligeholdelse af de private grønne arealer) og de fælles bestanddele (herunder udgifter til vedligeholdelse af de fælles grønne arealer), der hører til området. p) I øvrigt alle nødvendige udgifter til at regulere anvendelsen, samt administrere, styre og beskytte alle områdets nuværende og fremtidige arealer, formuegoder, faciliteter, bygværker, anlæg og installationer. 6.3 Fordelingen af fællesudgifterne sker ud fra et fordelingstal i milliontedele af de faste ejendomme, med mindre andet er bestemt i nærværende vedtægt. 6.4 Fordelingstallet for ejendommene skal godkendes af generalforsamlingen. 3

4 6.5 Administrator fastsætter størrelse, betalingstidspunkt og betalingsmåde for det bidrag til fællesudgifterne samt de acontobeløb, som hvert enkelt medlem skal betale, også med henblik på bestemmelserne i artikel 10. AFSNIT III KONSORTIETS ORGANER 7.1 Konsortiets organer er: generalforsamlingen; administrator. Artikel 7 (Konsortiets organer) Artikel 8 (Generalforsamling) 8.1 Alle medlemmer er berettiget til at deltage i generalforsamlingen. 8.2 En gyldigt konstitueret generalforsamling repræsenterer samtlige medlemmer, og de beslutninger, der træffes i overensstemmelse med nærværende vedtægt, binder alle ejere, uanset om de er mødt eller er uenige. 8.3 På generalforsamlingen har medlemmerne stemmeret i forhold til deres milliontedele af fordelingstallet i henhold til artikel Medlemmernes samlede antal stemmer er derfor (en million). 8.5 Generalforsamlingen, både den ordinære og den ekstraordinære, afholdes på Konsortiets hjemsted eller et andet dertil valgt sted af Administrator i Italien. 8.6 Ordinær generalforsamling indkaldes en gang om året senest 120 dage efter regnskabsårets afslutning til gennemgang af regnskabet for det foregående regnskabsår og budgettet for det efterfølgende regnskabsår. 8.7 Ekstraordinær generalforsamling til behandling af de emner, der er underlagt dennes kompetenceområde, indkaldes, når administrator finder anledning dertil, eller når mindst en tiendedel af medlemmernes samledes stemmeantal anmoder derom. Anmodningen skal angive de emner, der skal medtages på dagsordenen. 8.8 Generalforsamlingen indkaldes af administrator eller af formanden med mindst 10 (ti) dages varsel (inklusive helligdage) pr. anbefalet brev eller via fax eller itkommunikationssystemer ( ), som tilsikrer rettidig modtagelse af indkaldelsen samt kvittering til konsortiet for modtagelsen og gemning af bevis herfor. Med henblik på forslag til vedtægtsændringer indkaldes generalforsamlingen med mindst 3 ugers varsel efter samme retningslinjer som anført i foregående afsnit. 8.9 Med henblik på indkaldelse pr. fax eller , vælger medlemmerne adresse over for konsortiet på det telefaxnummer eller den adresse, som er meddelt skriftligt til konsortiet, og af dette til administrator. Medlemmer, der ikke har givet meddelelse om fax-nummer eller adresse eller har tilbagekaldt tidligere oplysning herom, er berettigede til at modtage indkaldelsen pr. anbefalet brev Indkaldelsen skal angive dagorden samt tid og sted som skal være inden for Catanzaro provinsen - for generalforsamlingen, såvel for første som for anden indkaldelse Hvert medlem kan lade sig repræsentere på generalforsamlingen ved simpel skriftlig fuldmagt skrevet forneden på indkaldelsen. Ingen deltager på generalforsamlingen kan modtage mere en 20 (tyve) fuldmagter Generalforsamlingen ledes af administrator. I tilfælde af administrators forfald vælges dirigenten af generalforsamlingen. Dirigenten udpeger en vicedirigent og en referent og, 4

5 om fornødent, to stemmetællere blandt medlemmerne. I tilfælde af ekstraordinær generalforsamling indkaldes en notarius publikus som referent Dagsorden for den ordinære generalforsamling omfatter: Valg af administrator, med undtagelse af den første administrator, som udpeges af VistaMare. Fastsættelse af eventuelt vederlag til administrator. Godkendelse af årsregnskab og budget for det efterfølgende regnskabsår. Godkendelse af udgiftsfordelingen mellem medlemmerne og fastsættelse af betalingsmåde og frist for medlemmers bidrag til fællesudgifterne. Behandling og beslutning af de emner, som administrator vælger at forelægge for generalforsamlingen. Beslutning om ethvert andet emne, som udtrykkeligt er forbeholdt den ordinære generalforsamling i henhold til denne vedtægt Ekstraordinær generalforsamling afholdes til beslutning af følgende: Eventuel ændring af nærværende vedtægt og de i Afsnit IV omtalte generelle ordensregler. Konsortiets eventuelle erhvervelse af ejendomsret og/eller andre tinglige rettigheder over arealer og faste ejendomme. Opførelse af nye infrastrukturer og bygværker. Godkendelse og/eller ændring af de i Afsnit IV i denne vedtægt omtalte særlige ordensregler. Beslutning om ethvert andet emne, som udtrykkeligt er forbeholdt den ekstraordinære generalforsamling i henhold til denne vedtægt Den ordinære generalforsamling af første indkaldelse er gyldigt konstitueret, når mindst (femhundredetusinde) stemmer er mødt, personligt eller ifølge fuldmagt, og ved anden indkaldelse, uanset antallet af stemmer repræsenteret af de fremmødte medlemmer, personligt eller ifølge fuldmagt. Beslutningerne træffes ved stemmeflerhed af de fremmødte stemmer Den ekstraordinære generalforsamling af første indkaldelse er gyldigt konstitueret, når mindst (syvhundredefemtitusinde) stemmer er mødt personligt eller ifølge fuldmagt, og ved anden indkaldelse, når mindst (trehundredefemtitusinde) stemmer er mødt personligt eller ifølge fuldmagt. Beslutningerne træffes ved stemmeflerhed af de fremmødte stemmer, med mindre andet fremgår af efterfølende paragraf For så vidt angår generalforsamlingsbeslutninger vedrørende vedtægtsændringer, er den ekstraordinære generalforsamling gyldigt konstitueret, af første og anden indkaldelse, når mindst stemmer er mødt personligt eller ifølge fuldmagt. Beslutningerne træffes med mindst 2/3 (to tredjedeles) stemmeflerhed af de fremmødte stemmer. Såfremt ovennævnte generalforsamling, af første og anden indkaldelse, ikke opnår det beslutningsdygtige quorum på mindst stemmer, men flertallet af de tilstedeværende stemmer for vedtægtsændringerne, skal der ved indkaldelse med mindst 3 ugers varsel indkaldes en ny generalforsamling, som træffer beslutning ved simpelt flertal af de fremmødte stemmer Der udarbejdes referat af generalforsamlingens beslutninger i en dertil indrettet forhandlingsprotokol, og hvert enkelt referat underskrives af dirigenten, vicedirigenten og referenten. Artikel 9 (Administrator) 9.1 Konsortiet administreres af en administrator, der vælges af den ordinære generalforsamling. 5

6 9.2 Den første administrator udpeges af VistaMare. 9.3 Administrator vælges for 1 (et) år ad gangen og kan genvælges. 9.4 Såfremt administrator afgår i løbet af et regnskabsår, skal dirigenten eller i dennes forfald vicedirigenten, som blev valgt i forbindelse med senest afholdte generalforsamling, straks indkalde til ordinær generalforsamling, som vælger en ny administrator. 9.5 Administrator er bemyndiget til at varetage den daglige og den overordnede ledelse af konsortiet, med undtagelse af de anliggender, der er forbeholdt generalforsamlingen. 9.6 Eksempelvis og ikke udtømmende har administrator beføjelse til at: udføre generalforsamlingens beslutninger, beslutte de handlinger, der er bedst egnet til at tilsikre overholdelse af nærværende vedtægt med tilhørende regler i henhold til Afsnit IV. overvåge at brugen af fælles arealer, formuegoder og faciliteter sker korrekt i fælles interesse med henblik på at sikre den bedste brugsret for alle konsortiets medlemmer, opkræve bidrag til fællesudgifterne og acontobidrag, samt afholde de udgifter, der er nødvendige til vedligeholdelse af de fælles bestanddele og de private grønne arealer, og til drift af fællesfaciliteterne, sørge for vedligeholdelse af de fælles bestanddele og de private grønne arealer og foretage handlinger til bevarelse af rettighederne over disse, sørge for samtlige udgifter til drift af fælles arealer, formuegoder og faciliteter, opbevare generalforsamlingens forhandlingsprotokol, regnskabsbøgerne, betale skatter og afgifter, samt varetage alle andre anliggender, som vedrører konsortiet i sin helhed. 9.7 Tegningsretten tilkommer administrator, som repræsenterer konsortiet udadtil og i forbindelse med retssager. 9.8 I sin egenskab af legal repræsentant for konsortiet kan administrator optræde som sagsøger og sagsøgt i forbindelse med enhver retssag omhandlende de arealer, formuegoder og/eller fælles faciliteter, som administreres af konsortiet. 9.9 Administrator har adresse på konsortiets hjemsted Administrator er bemyndiget til at udstede og fra gang til gang efter behov supplere de interne adfærdsregler omhandlende regler for adfærd i forbindelse med brug og vedligeholdelse af fælles arealer, formuegoder og faciliteter til iværksættelse af forskrifterne i de generelle ordensregler og de særlige ordensregler i henhold til Afsnit IV, inden for disses rammer. De interne adfærdsregler kan indeholde bestemmelse om instrumenter, der skal sikre overholdelse af adfærdsreglerne og eventuel idømmelse af bøder i tilfælde af manglende overholdelse. Konstatering af eventuel overtrædelse tilkommer administrator, eventuelt efter meddelelse fra de enkelte medlemmer. Administrator kan opkræve betaling af idømte bøder i henhold til bestemmelserne i artikel De interne adfærdsregler og tilføjelser hertil træder i kraft øjeblikkeligt for alle medlemmer og deres rettighedshavere, idet generalforsamlingen dog er berettiget til med det stemmeflertal, der gælder for den ordinære generalforsamling, at ændre eller afskaffe specifikke bestemmelser. Afskaffelse af en bestemmelse vil dog ikke have nogen virkning for de foranstaltninger og sanktioner, som er truffet mens den var i kraft, med mindre generalforsamlingen træffer beslutning herom. Artikel 10 (Årsregnskab og budget) 10.1 Konsortiets regnskabsår afsluttes pr. 31. december hvert år Ved afslutningen af hvert regnskabsår udarbejder administrator et årsregnskab (i det følgende årsregnskab ) i henhold til reglerne og principperne i den civile lovbogs 6

7 art ff. samt et budget for det efterfølgende regnskabsår (i det følgende kaldet budget ) og forelægger disse til godkendelse på generalforsamlingen Indtil godkendelse af årsregnskabet og budgettet kan administrator fra medlemmerne som bidrag til fællesudgifterne - opkræve kvartalsvise passende acontobidrag ud fra det udarbejdede og godkendte budget for det foregående regnskabsår. Efter godkendelse af årsregnskabet og budgettet for det indeværende regnskabsår kan administrator opkræve udligningsbeløb såvel for det foregående regnskabsår som for det igangværende regnskabsår Administrator sørger om nødvendigt ligeledes for udarbejdelse af eventuelle budgetter og regnskaber for ekstraordinære udgifter. Artikel 11 (Restance og sanktioner) 11.1 Betalingen af bidrag til fællesudgifterne, herunder acontobeløb, samt bøder idømt i henhold til artikel 9 kan ikke udsættes eller forsinkes på grund af krav eller indsigelser af nogen art fra medlemmernes side, idet disse først kan gøres gældende, efter at betalingen har fundet sted Beløb, der betales for sent, vil blive pålagt morarente med den til enhver tid gældende lovbestemte rentesats Medlemmerne er udtrykkeligt bekendt med og accepterer, at årsregnskabet og årsbudgettet og eventuelle budgetter og regnskaber for ekstraordinære udgifter, som er godkendt af generalforsamlingen, samt fordelingen af bidrag og acontobeløb, der påhviler hver enkelt medlem i henhold til fordelingstallet, i tilfælde af manglende betaling udgør et skriftligt bevis, som af Konsortiet kan bruges som betalingspåkrav i medfør af retsplejelovens artikel 633 ff. og kan tjene som grundlag for umiddelbar tvangsfuldbyrdelse, uanset indsigelse. Artikel 12 (Uoverensstemmelser) 12.1 Enhver uoverensstemmelse, der måtte opstå mellem konsortiet og medlemmerne eller mellem medlemmerne indbyrdes, om spørgsmål, som er omfattet af vedtægten og/eller de i Afsnit IV omhandlede ordensregler, skal som eneste rette værneting afgøres af retten på det sted, hvor Konsortiet har hjemsted. Artikel 13 (Sprog) 13.1 Nærværende vedtægt er udfærdiget på italiensk og oversat til dansk I tilfælde af uoverensstemmelse mellem vedtægtens bestemmelser, er den italienske version gældende. Artikel 14 (Registrering) 14.1 Nærværende vedtægt registreres og er gyldig og bindende i relation til samtlige nuværende og fremtidige ejere af ejendomme inden for området. AFSNIT IV GENERELLE ORDENSREGLER FOR BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE AF FÆLLES AREALER, FORMUEGODER OG FACILITETER. 7

8 DEL I FORHOLDET MELLEM DE GENERELLE ORDENSREGLER, DE SÆRLIGE ORDENSREGLER OG DE INTERNE ADFÆRDSREGLER Artikel 15 (Generelle ordensregler, særlige ordensregler og interne adfærdsregler) 15.1 Nærværende generelle ordensregler indeholder generelle regler og principper for brug og vedligeholdelse af fælles arealer, formuegoder og faciliteter, der administreres af konsortiet For så vidt angår specifikke fælles og/eller private arealer, formuegoder, anlæg, installationer og faciliteter, herunder også sådanne som adskiller sig fra disse eller ikke er nævnt i disse generelle ordensregler, kan generalforsamlingen altid udarbejde og godkende særlige ordensregler for brug og vedligeholdelse De særlige ordensregler og tilføjelser hertil træder i kraft med øjeblikkelig virkning for alle medlemmer og disses rettighedshavere, idet generalforsamlingen dog har bemyndigelse til med de stemmeflertal, som gælder for ekstraordinære generalforsamlinger, at ændre eller afskaffe enkelte bestemmelser Administrator kan udarbejde et eller flere sæt interne adfærdsregler indeholdende adfærdsregler for brug og vedligeholdelse af fælles arealer, formuegoder og faciliteter til iværksættelse af forskrifterne i de generelle ordensregler og de særlige ordensregler godkendt af generalforsamlingen, inden for disses rammer I tilfælde af uoverensstemmelse: - bestemmelserne i de generelle ordensregler har forrang for de særlige ordensregler og de interne adfærdsregler, - bestemmelserne i de særlige ordensregler har forrang for de interne adfærdsregler Ethvert medlem forpligter sig og garanterer over for konsortiet og de øvrige medlemmer at ville overholde nærværende vedtægt, de generelle ordensregler, de særlige ordensregler og de interne adfærdsregler, på egne vegne og på vegne af enhver anden, som med medlemmets tilladelse på ethvert grundlag får adgang til og/eller ret til at anvende private bestanddele og/eller fælles bestanddele, samt i øvrigt på vegne af medlemmets rettighedshavere. DEL II GENERELLE ADFÆRDSREGLER FOR MEDLEMMERNE Artikel 16 (Betingelser for anvendelse af fælles bestanddele) 16.1 Ethvert medlem skal anvende alle fælles bestanddele og faciliteter i overensstemmelse med den brug, de er beregnet til, i fuld respekt for de øvrige medlemmers rettigheder og beføjelser til brug og/eller tredjemands rettigheder i øvrigt med respekt for hele områdets integritet, gode skik og orden og funktionelle og æstetiske helhed Alle lejere og enhver anden fysisk eller juridisk person, offentlig eller privat virksomhed, der fra medlemmerne har erhvervet ret til at bruge og nyde fælles bestanddele og/eller faciliteter må kun bruge disse i overensstemmelse med det formål, de er bestemt til, og under overholdelse af forskrifterne i nærværende vedtægt og tilhørende ordensregler i henhold til artikel På de fælles bestanddele er følgende udtrykkeligt forbudt: - ambulant handel 8

9 - tiggeri - offentlige taler og/eller politiske demonstrationer - enhver anden handling og/eller aktivitet, som kan forvolde skade eller potentiel skade på integriteten og den gode skik og orden for samtlige løsøreting og/eller fast ejendom inden for området, samt den fysiske og/eller moralske integritet og/eller personernes rettigheder i øvrigt. Artikel 17 (Vedligeholdelse af fælles bestanddele) 17.1 Vedligeholdelsen af de fælles bestanddele varetages af konsortiet i overensstemmelse med bestemmelserne i nærværende vedtægt med tilhørende generelle ordensregler, særlige ordensregler og interne adfærdsregler. Artikel 18 (Betingelser for anvendelse af de private bestanddele) 18.1 Konsortiets medlemmer må ikke foretage ændringer eller reparationer af nogen art af den udvendige facade på de eksisterende eller fremtidige ejendomme inden for området, eller på den udvendige del af vinduer og døre uden forudgående skriftlig tilladelse fra generalforsamlingen Det er desuden udtrykkeligt forbudt medlemmerne at: a) montere antenner, stænger, markiser eller lade foretage arbejder, som ændrer den oprindelige struktur på de eksisterende eller fremtidige ejendomme inden for området uden forudgående skriftlig tilladelse fra generalforsamlingen med det stemmeflertal, der gælder for ekstraordinære generalforsamlinger, b) anvende og/eller opsætte nogen form for reklame på vægge og på bygningernes udvendige områder, på private arealer og bestanddele uden forudgående skriftlig tilladelse fra generalforsamlingen med det stemmeflertal, der gælder for ekstraordinære generalforsamlinger, c) plante træer, hække, buske eller planter, som ændrer bygningernes og/eller de private grønne arealers udseende uden forudgående skriftlig tilladelse fra generalforsamlingen med det stemmeflertal, der gælder for ekstraordinære generalforsamlinger Det er ligeledes forbudt for medlemmerne i ejendommene og på de private bestanddele at installere nogen form for motor, maskine eller anlæg, som medfører gener, som overskrider de normale tolerancegrænser. Under alle omstændigheder skal installation af enhver type motor, maskine eller anlæg på forhånd godkendes af den ekstraordinære generalforsamling, som er bemyndiget til at iværksætte de nødvendige foranstaltninger for at forhindre eller undgå ethvert misbrug. Ethvert apparatur, som udsender lyd, kan anvendes indendørs i de private bygninger under forudsætning af, at de ikke giver lydgener uden for bygningerne I alle tilfælde skal medlemmer under brugen og vedligeholdelsen af de private ejendomme, formuegoder og bestanddele optræde på en måde, som respekterer de fælles bestanddeles integritet og gode skik og orden, samt på en sådan måde at den funktionelle og æstetiske helhed mellem de fælles og de private bestanddele bevares. Artikel 19 (Leje og lån til brug) 19.1 Medlemmerne er berettiget til at udleje eller udlåne de ejendomme og private bestanddele, de er ejere af. 9

10 19.2 I sådanne tilfælde er lejeren/låntageren forpligtet til at overholde alle bestemmelser i nærværende vedtægt samt ordensreglerne i henhold til Afsnit IV. Denne forpligtelse over for konsortiet og/eller de øvrige medlemmer skal også udtrykkeligt fremgå af en særlig klausul i leje/lånekontrakten. Hvert medlem er således forpligtet til over for konsortiet og dets enkelte medlemmer at garantere overholdelse fra lejernes, låntagernes og/eller øvrige rettighedshaveres side af samtlige bestemmelser i nærværende vedtægt og ordensreglerne i henhold til Afsnit IV I tilfælde af manglende overholdelse af forpligtelserne i leje/lånekontrakten fra lejers eller låntagers side, kan konsortiet udøve samme rettigheder over for sidstnævnte som over for udlejer/långiver, herunder erstatningskrav Medlemmet og konsortiet kan gøre sin ret gældende over for lejer/låntager i fællesskab eller hver for sig. Denne beføjelse, som tilkommer konsortiet over for lejer/låntager skal udtrykkeligt fremgå af en særlig klausul i leje/lånekontrakten. Artikel 20 (Husdyr) 20.1 Det er tilladt at have husdyr inden for området, såfremt de er i snor, når de befinder sig uden for det enkelte medlems ejendom Hvert medlem er dog ansvarlig over for de øvrige medlemmer og over for konsortiet for opsyn med husdyrene og for eventuelle skader, som forvoldes af disse på personer og/eller ting Husdyr skal holdes på en sådan måde, at de ikke er til gene for naboerne Eventuelle ekskrementer fra husdyr skal opsamles og bortfjernes af det pågældende medlem I tilfælde af manglende overholdelse af ovennævnte forpligtelser, forbeholder konsortiet sig ret til at kræve husdyret fjernet fra området. Artikel 21 (Brug, reparation og vedligeholdelse af fælles veje og gangstier) 21.1 Konsortiets medlemmer skal gøre brug af deres ret til at færdes på de fælles veje og gangstier inden for området på den sådan måde, at de ikke forårsager skade på disse eller er til gene for de øvrige medlemmer. Det er i denne forbindelse forbudt: - at blokere, også midlertidigt, gennemgangsveje og stier med materialer eller andre forhindringer; - at smide affald af enhver art på vejene; - at åbne adgangsveje til de enkelte ejendomme eller nedrive bygværker med henblik på indkørsler uden forudgående tilladelse fra generalforsamlingen Hvert enkelt medlem er desuden forpligtet til: - øjeblikkeligt at underrette konsortiet om skader, som forvoldes af medlemmet selv eller af andre medlemmer på konsortiets bygværker, - øjeblikkeligt selv og for egen regning at sørge for reparation og/eller retablering af beskadigede fælles arealer og/eller bestanddele. - øjeblikkeligt at underrette konsortiet om eventuelle fejl og/eller skader på fælles veje og gangstier. Artikel 22 (Brug og vedligeholdelse af fælles belysningsanlæg) 10

11 22.1 Almindelig og ekstraordinær vedligeholdelse af fælles belysningsanlæg kan reguleres af et særligt regelsæt, som vedtages af generalforsamlingen med det stemmeflertal, der gælder for ekstraordinære generalforsamlinger. Artikel 23 (Brug og vedligeholdelse af fælles grønne arealer og private grønne arealer) 23.1 De enkelte medlemmer er forpligtet til at garantere og/eller i øvrigt lade foretage: - beskæring af alle træer og planter på de private grønne arealer og/eller på de private bestanddele i øvrigt, som forhindrer udsigten og især udsigten til havet for ejerne af de nabobygningerne, - løbende vanding af de private grønne arealer ved permanent at lade det automatiske vandingssystem, som forefindes i hver privat have, være tændt med henblik på at sikre græssets og planternes overlevelse også i de perioder, hvor medlemmet ikke bebor sin ejendomsenhed, - løbende og i øvrigt når konsortiets administrator anmoder herom, sørge for renholdning af de private grønne arealer og/eller i øvrigt af de udvendige dele af villaerne, grundene, haverne og/eller ejendommene, uanset om disse ikke benyttes, og herunder sørge for at slå græsset samt fjerne ukrudt og hvad der ellers er nødvendigt for at holde de private grønne arealer i pæn stand ifølge konsortiets standarder. Ethvert medlem er berettiget til i sin egen have at lade opføre en swimming pool. Indhentning af de nødvendige tilladelser og udgifterne til opførelsen af swimming poolen påhviler medlemmet og kan ikke på nogen måde falde tilbage på konsortiet. Såfremt der opføres en swimming pool, har medlemmet pligt til at indhegne sin have, således at sikkerhedsforholdene omkring selve anlægget tilsikres. Hvad de private grønne arealer angår, giver hvert enkelt medlem hermed udtrykkeligt mandat til konsortiet til at foretage de aktiviteter og/eller vedligeholdelsesarbejder, som anses for nødvendige for at opretholde konsortiets standard for god orden og bevare den funktionelle og æstetiske helhed Særlige vilkår for anlæggelse og almindelig og ekstraordinær vedligeholdelse, udsmykning og forskønnelse af de private og fælles grønne arealer kan reguleres af et særligt regelsæt, som vedtages af generalforsamlingen med det stemmeflertal, som gælder for ekstraordinære generalforsamlinger I alle tilfælde skal brug, vedligeholdelse, udsmykning og/eller forskønnelse af de private og fælles grønne arealer ske på en måde, som garanterer god skik og orden og som bevarer den funktionelle og æstetiske helhed. Artikel 24 (Renholdning) 24.1 Renholdning af konsortiets fælles bestanddele kan reguleres af et særligt regelsæt, som skal godkendes af generalforsamlingen med det stemmeflertal, som gælder for ekstraordinære generalforsamlinger. Artikel 25 (Brug og vedligeholdelse af sportsanlæg) 25.1 Brug og vedligeholdelse af konsortiets sportsanlæg kan reguleres af et særligt regelsæt, som skal godkendes af generalforsamlingen med det stemmeflertal, som gælder for ekstraordinære generalforsamlinger. 11

12 Artikel 26 (Brug og vedligeholdelse af amfiteatret) 26.1 Brug og vedligeholdelse af amfiteatret kan reguleres af et særligt regelsæt, som skal godkendes af generalforsamlingen med det stemmeflertal, som gælder for ekstraordinære generalforsamlinger. Artikel 27 (Renovation) 27.1 Indsamling og bortfjernelse af affald kan reguleres af et særligt regelsæt, som skal godkendes af generalforsamlingen med det stemmeflertal, som gælder for ekstraordinære generalforsamlinger. Artikel 28 (Opsyn) 28.1 Intern opsyn med konsortiet kan reguleres af et særligt regelsæt, som skal godkendes af generalforsamlingen med det stemmeflertal, som gælder for ekstraordinære generalforsamlinger. 12

1.1 Der er stiftet et obligatorisk konsortium under navnet "Ejerforeningen. Villa Collina" (i det følgende forkortet "Konsortiet") mellem Vista Mare

1.1 Der er stiftet et obligatorisk konsortium under navnet Ejerforeningen. Villa Collina (i det følgende forkortet Konsortiet) mellem Vista Mare CONSORZIO "ASSOCIAZIONE DEl CONDOMINI VILLA COLLINA" - EJERFORENINGEN VILLA COLLINA - VEDTÆGTER AFSNIT l Stiftelse - Medlemmer - Formål - Hjemsted - Varighed Punkt l (Stiftelse) 1.1 Der er stiftet et obligatorisk

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen "Bækkegården", Foreningens navn er: Grundejerforeningen "Bækkegården".

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Bækkegården, Foreningens navn er: Grundejerforeningen Bækkegården. Foreningen er stiftet 1962. Vedtægterne er ændret 1967, 1973, 1999, 2002 samt 2014. Navn, hjemsted, formål. Vedtægter for Grundejerforeningen "Bækkegården", 1. Foreningens navn er: Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K UDKAST TIL VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet for Bygning 1 Revideret

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36 Side 1 1.1 Foreningens medlemmer er de til enhver

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for foreningen DALEN

Vedtægter for foreningen DALEN Vedtægter for foreningen DALEN 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Dalen. Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune. Foreningens formål er: At arbejde for gennemførelse af bofællesskabet

Læs mere

Forslag til nye vedtægter for E/F Danasvej 4-6 Marts 2009

Forslag til nye vedtægter for E/F Danasvej 4-6 Marts 2009 Forslag til nye vedtægter for E/F Danasvej 4-6 Marts 2009 1 Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer forholdene om ejerforeningens ledelse, regnskabsaflæggelse, revision,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Vestervangens Parkbebyggelse

Vestervangens Parkbebyggelse Vestervangens Parkbebyggelse Vedtægter 1 Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse. Dets hjemsted er: Randers Kommune. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN -------------------------------------------------------- Kap 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug 1 Foreningens navn og formål Foreningens navn er: Monsunvejs Vejlaug, Brøndby Strand. Foreningens formål er: at varetage medlemmernes fælles interesser i overensstemmelse med tinglyste deklarationer, offentlig

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VILLABYEN LANDLYST

GRUNDEJERFORENINGEN VILLABYEN LANDLYST GRUNDEJERFORENINGEN VILLABYEN LANDLYST Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling TIRSDAG D. 24. MAJ 2016 KL. 19.00 BIOLOGILOKALET, SKOLEN V. SUNDET Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Mandaternes prøvelse

Læs mere

Vedtægter. For. Bredbåndsforeningen. Sofienhøj

Vedtægter. For. Bredbåndsforeningen. Sofienhøj Vedtægter For Bredbåndsforeningen Sofienhøj 1 Navn og interesseområde S1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen SOFIENHØJ. Dets hjemsted er Københavns Kommune. s2 Foreningens interesseområde er de ejendomme,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej. Ret&Råd ADVOKATERNE SUNDHUSET HEDENSTED BRÆDSTRUP Møderet for Højesteret CLARASVEJ 2. 8700 HORSENS. TELEFON 76 28 20 10. FAX 75 65 76 60 GIRO 6 46 97 60. E-MAIL: HORSENS@RET-RAAD.DK. WWW.RET-RAAD.DK J.

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder.

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder. Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes forhold til foreningen 8-12 Kap.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er: Eldrup v/jens Rønholt Akelejevej 11 9800 Hjørring Foreningens område og medlemskreds: 2. Foreningens hjemsted er Farsø

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen KILDEBUEN. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune under Retten i Viborg,

Læs mere

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården Vedtægter: Vedtægter for Grundejerforeningen Klokkergården. 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Klokkergården. Foreningen har hjemsted i Sorø Kommune. Foreningen omfatter ejere af de inden for

Læs mere

Vedtægter. for. Smørumvang Grundejerforening

Vedtægter. for. Smørumvang Grundejerforening Vedtægter for Smørumvang Grundejerforening 2014 side 1 af 6 1 FORENINGENS OMRÅDE Foreningens navn er Grundejerforeningen Smørumvang og er stiftet den 13. februar 1946. Dens område omfatter parceller af

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C Matr.nr. 770 c. Odense bygrunde VEDTÆGTER for Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C der omfatter ejerlejlighederne 1-52. Foreningens navn: 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense

Læs mere

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen.

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Gældende vedtægter godkendt af Ringsted Kommune den 20. januar 2006. 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Disse vedtægter omfatter

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse

Vedtægter. Vedtægter for Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse Vedtægter for Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse 1 Navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse. Dens hjemsted er: Randers Kommune. 2 Formål

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken.

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. På de næste sider følger de fulde vedtægter. Der hvor bestyrelsen foreslår ændringer, er den nuværende tekst markeret med kursiv,

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne. Vedtægter Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er "", og dens hjemsted er Albertslund kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af kommunalbestyrelsen for Albertslund kommune, ligesom senere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "SKIVE SØSPORTS HAVN". Foreningens hjemsted er Skive Kommune. Foreningens adresse er Strandvejen 26, 7800 Skive. 2 FORENINGENS

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DUEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DUEMOSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DUEMOSEN 1 Foreningens navn og hjemsted. 1.01. Foreningens navn er Duemosen. 1.02. Foreningens hjemsted er Jægerspris Kommune. 2. Formål og opgaver. 2.01. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Negoti Connect

Vedtægter for Negoti Connect Vedtægter for Negoti Connect 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Negoti Connect. 1.2. Foreningens hjemsted er Aarhus. 2. Foreningens formål 2.1. Foreningen er en non profit forening, hvor formålet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

LOVE ANDELSSELSKABET ROSENVANG

LOVE ANDELSSELSKABET ROSENVANG A D VO KAT OL E F ISCH E R Møderet for Landsret A D VO KAT H ENRIK RA VNILD Møderet for Højesteret Advokat Henrik Ravnild Frederikssundsvej 159 2700 Brønshøj Telefon: 38 28 43 12 Telefax: 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager

Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Thorsager. 2. Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup kommune under Taastrup ret,

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943 Vedtægter for Grundejerforeningen Stiftet d. 25. maj 1943 Rettet: 20. marts 2014 Side 1 Indhold 1 side 3 Hjemsted 2 side 3 Hvilke grunde er der i foreningen 3 side 4 Formål med foreningen 4 side 4 Generalforsamlingen

Læs mere

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 UDKAST VEDTÆGTER FOR Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] C V R

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN NORDMARKSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN NORDMARKSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN NORDMARKSVÆNGE (Stiftet d. 19. januar 2000) Vedtægterne er ændret: 28. februar 2001, 2. oktober 2002, 17. februar 2004 og 20. marts 2012. KAP. 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED.

Læs mere

VEDTÆGTER. for ejerforeningen Mølledamsgade 8, 8600 Silkeborg

VEDTÆGTER. for ejerforeningen Mølledamsgade 8, 8600 Silkeborg VEDTÆGTER for ejerforeningen Mølledamsgade 8, 8600 Silkeborg 1. Indledning, formål, medlemskab, hæftelse og udbetaling. Stk. 1. Ejerforeningens navn er Mølledamsgade 8, og foreningens hjemsted er Silkeborg

Læs mere

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Engmosen. Dens hjemsted er Næstved kommune. Foreningens vedtægter vil være

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, bl. a.

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening. 2. Dens område er ejendommene beliggende indenfor det område, som er skitseret/afgrænset

Læs mere

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek 1. Navn identifikation 1.1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Belek i vedtægter kaldet foreningen. 1.2 Ejendomsprojektet består af 56 ejerlejligheder

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Giber Å

Vedtægter. for. Ejerforeningen Giber Å Vedtægter for Ejerforeningen Giber Å Rev. 2, 9. april 2013 I hht beslutning på ekstraordinær generalforsamling 21.03.2013 2 1 Formål, medlemmer: Ejerforeningen har til formål at eje og drive og vedligeholde

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX.

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX. Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN Navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Øresundsgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Foreningens formål: 2 Stk.

Læs mere

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 Forslag til Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 og dens hjemsted er Holstebro. 2. Grundejerforeningen omfatter

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Mejrup Syd og dens hjemsted er Holstebro Kommune. 2. Grundejerforeningen omfatter følgende ejendomme: Flintøksen

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STRANDGAARDENS GRUNDEJERFORENING

VEDTÆGTER FOR STRANDGAARDENS GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR STRANDGAARDENS GRUNDEJERFORENING 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er STRANDGAARDENS GRUNDEJERFORENING, og dens hjemsted er Veddinge Bakker, 4550 Asnæs. Holbæk er foreningens hjemting,

Læs mere

Vedtægter for Hareklit Vejlaug

Vedtægter for Hareklit Vejlaug Vedtægter for Hareklit Vejlaug Navn 1. Vejlaugets navn er Hareklit Vejlaug og benævnes herefter "Vejlauget". Hjemsted 2. Vejlaugets hjemsted er Haurvig, Ringkøbing-Skjern Kommune. 3. Vejlaugets formål

Læs mere

Vedtægter for Negoti Connect

Vedtægter for Negoti Connect Vedtægter for Negoti Connect 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Negoti Connect. 1.2. Foreningens hjemsted er Aarhus. 2. Foreningens formål 2.1. Foreningen er en non profit forening, hvor formålet

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold)

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Vedtægter, Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Stiftet 6. september 1916 Eksisterende vedtægter Ændringsforslag ved GF 11. marts 2014 1. Navn Foreningens navn er: Borup Idrætsforening

Læs mere

Normalvedtægt for ejerforeninger, som er omfattet af lov om ejerlejligheder. Vedtægt. for Ejerforeningen Langelandsgade 208 ...

Normalvedtægt for ejerforeninger, som er omfattet af lov om ejerlejligheder. Vedtægt. for Ejerforeningen Langelandsgade 208 ... Normalvedtægt for ejerforeninger, som er omfattet af lov om ejerlejligheder Vedtægt for Ejerforeningen Langelandsgade 208......... 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Kapitel 1: Navn, Hjemsted og Formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stjerneparken. Stk. 2. Grundejerforeningen område er del af matr. nr. 4. a.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ Advokaterne Kongevej 64 6400 Sønderborg Tlf.nr. 74 43 43 63 J.nr. 65761 cp/ts VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ - 2-1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Grundejerforeningen Mariehøj.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003 Indholdsfortegnelse Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 5 Kap. 3 Foreningens formål

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN XXX. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov Kommune under Retten i Randers.

GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN XXX. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov Kommune under Retten i Randers. GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN XXX Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen XX Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov Kommune under

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Sundby Overdrev 1. Foreningens navn, hjemsted, formål, medlemskab og hæftelse Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Sundby Overdrev, og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Grundejerforeningen Det ny Jyllinge NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er grundejerforeningen Det ny Jyllinge. 1. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx KOLDING KOMMUNE Grundejerforeningsvedtægt for boligområde, standard: Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds

Læs mere

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN Grundejerforeningen Højgårdstoften Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN 20. april 2010 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Højgårdstoften: Dens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Nærværende

Læs mere

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Forord. Det er ethvert medlems pligt at gennemlæse og overholde disse love 1 Bådelaugets navn og hjemsted Bådelaugets navn er STRANDPARKENS BÅDELAUG (SBL) og hjemsted

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Irisvej. Foreningens hjemsted er Kirke Hyllinge by, Kirke Hyllinge. Foreningens værneting er

Læs mere

landsdelen, at udpege medlemmer til Nakskov Handel & Erhvervs Understøttelsesfond og Lolland Handelsskoles uddannelses- og udviklingsfond.

landsdelen, at udpege medlemmer til Nakskov Handel & Erhvervs Understøttelsesfond og Lolland Handelsskoles uddannelses- og udviklingsfond. Navn og formål 1. Foreningens navn er Foreningen Nakskov Handel og Erhverv. Den er stiftet den 23. november 1877 i Nakskov. Foreningens hjemsted er Lolland Kommune. 2. Foreningens formål er: a. at varetage

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen

V E D T Æ G T E R for Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen V E D T Æ G T E R for Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen Sektionens navn er DANSK BYGGERI, NEDBRYDNINGSSEKTIONEN. Dens hjemsted er Dansk Byggeri, Nørre Voldgade 106, 1015 København K. 1. 2. Sektionens

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Vedtægter for Lohals Vandværk

Vedtægter for Lohals Vandværk Vedtægter for Lohals Vandværk Navn 1 Selskabet, der er stiftet den 21. december 1932, er et andelsselskab, hvis navn er Lohals Vandværk. Selskabet har hjemsted i Lohals i Langeland Kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino.

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. Tidligere vedtægter for Borup Kino Nye vedtægter for Borup Kino 1 Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. 1.2. Foreningens hjemsted er Borup, Køge Kommune. 1 Navn og hjemsted: 1.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Engbakken Lading 2. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Grundejerforeningen Klithøj

Grundejerforeningen Klithøj Vedtægter for Grundejerforeningen Klithøj. Dejret Klit, 8420 Knebel, Ebeltoft kommune. Grundejerforeningen er stiftet i forbindelse med varetagelse af medlemmernes fælles grundejer-interesser, såvel indadtil

Læs mere

Vedtægter for Galten Vandværk

Vedtægter for Galten Vandværk 1 Navn og hjemsted Vedtægter for Galten Vandværk Selskabet, der er stiftet den 6. maj 1929, er et andelsselskab ved navn Galten Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skanderborg kommune. 2 Formål Selskabets

Læs mere

- 1 - Stk. 2. Anførte medlemmer har ret og pligt til at være medlemmer af foreningen.

- 1 - Stk. 2. Anførte medlemmer har ret og pligt til at være medlemmer af foreningen. - 1 - VEDTÆGTER for Gl. Toftegaards Grundejerforening 1. Foreningens navn er Gl. Toftegaards Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Ølstykke kommune. 2. Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Frederikssund Kommune og med værneting

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted Ærøskøbing Vandværk, der er stiftet den 22. maj 1951, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) 1 Selskabet har hjemsted i Ærøskøbing

Læs mere

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ny Bringe Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Furesø kommune. 2 Område og medlemmer Stk. 1. Foreningen omfatter ejendommene, der er beliggende på

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for HORNE SOMMERLANDS GRUNDEJERFORENING

V E D T Æ G T E R. for HORNE SOMMERLANDS GRUNDEJERFORENING V E D T Æ G T E R for HORNE SOMMERLANDS GRUNDEJERFORENING INDHOLDSFORTEGNELSE: Grundejerforeningens navn og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn 2. Grundejerforeningens hjemsted Grundejerforeningens område

Læs mere