1) Hvorfor valgte Regionsrådets sekretariat ikke at fremsende dette brev til medlemmerne af Regionsrådet?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1) Hvorfor valgte Regionsrådets sekretariat ikke at fremsende dette brev til medlemmerne af Regionsrådet?"

Transkript

1 Center for Sundhed Hospitalsplanlægning Kongens Vænge Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Opgang B & D Telefon Mail Journal nr.: Sagsbeh..: Thomas Pihl Dato: 20. oktober 2015 Spørgsmål nr.: 165 Dato: 31. august 2015 Stillet af: Niels Høiby (I) Besvarelse udsendt den: 20. oktober 2015 Spørgsmål: Regionsrådets medlemmer modtog i juni, med halvanden måneds forsinkelse, et særdeles kritisk brev af 6. maj 2015, forfattet af to læger tilknyttet systemet. Jeg skal i den anledning anmode om at få følgende oplyst: 1) Hvorfor valgte Regionsrådets sekretariat ikke at fremsende dette brev til medlemmerne af Regionsrådet? 2) Har de 2 læger modtaget svar på deres brev, og må regionsrådets medlemmer i bekræftende fald få kopi af dette svar? 3) Hvor mange opkald pr. døgn til 1813, der totalt varetages af lægerne (herunder også inklusive call-back). 4) Hvor mange af disse, der er viderestillet fra en sygeplejerske. 5) Hvor stor en andel af samtlige indkomne patientkontakter, der behandles af lægerne, og hvilken andel, der færdigbehandles (dvs. også ekskl. henvisning til call-back) af de sygeplejefaglige visitatorer. 6) Hvor ofte det er sket, at der pga. ventetid til de sygeplejefaglige visitatorer af ledelsen er givet instruks om enten blot at meddele patienterne, at opkald stilles direkte om til lægerne eller blot at anmode om telefonnummer og meddele, at patienten ville blive ringet op. 7) Hvor mange besøg, der afvises af den koordinerende læge pga. manglende besøgskapacitet. 8) Hvor ofte der bestilles ambulance- eller sygetransport pga. manglende besøgskapacitet.

2 9) Hvad er det planlagte og det realiserede antal af udkørende besøgslæger ved 1813 morgen, eftermiddag, aften og nat? 10) Hvor ofte har der kun været 0, 1, eller 2 udkørende besøgslæger i aften eller nattevagten? 11) Hvad er antallet af planlagte taxi-timer, som der af regionen er indgået aftale om med henblik på udførelsen af hjemmebesøg og hvad er andelen heraf, som faktuelt er anvendt til denne funktion? Der er til 1813 også tilknyttet såkaldte faste vikarer ansat via Vikteam (og måske også andre vikarbureauer), som, så vidt jeg er orienteret, både har faste navneskilte og adgangskort. I den anledning anmodes om følgende oplysninger: 12) Hvor mange læger, der er beskæftiget ved 1813 via Vikteam (eller andre vikarbureauer). 13) Disses samlede antal af vagttimer opgjort pr. måned for den forløbne del af ) Hvor stor en andel af det samlede antal lægetimer ved 1813, dette udgør. 15) Hvorledes læger ansat via Vikteam honoreres. 16) Hvor meget regionen betaler til Vikteam udover lønsum/honorarer. 17) Hvad de samlede omkostninger pr. time udgør for læger ansat via Vikteam. 18) Hvorfor disse læger, som faste vikarer, er ansat via Vikteam og ikke direkte af regionen. 19) En opgørelse over kandidatalder og deres (eventuelle) specialistuddannelse for samtlige læger leveret via Vikteam/vikarbureauer. 20) Til sammenligning ønskes også en opgørelse over kandidatalder og (eventuel) specialistuddannelse for de fastansatte læger ved ) Der anmodes om en opgørelse af de samlede antal vagttimer for sygeplejerskerne og lægerne opgjort månedligt for den forløbne del af 2015 og for så vidt angår lægerne opgjort dels på fastansatte og vikarer, dels på visitation og besøgslæger. 22) Der anmodes om en opgørelse af de samlede lønomkostninger, inkl. feriepenge, pension etc., for sygeplejerskerne og lægerne opgjort månedligt for den Side 2

3 forløbne del af 2015 og for så vidt angår lægerne opdelt på fastansatte og vikarer. 23) Hvad er baggrunden for, at man ved 1813's visitation har valgt at benytte læger med blot enkelte års anciennitet, læger helt uden speciallægeuddannelse, og læger med beskeden almenmedicinsk erfaring, når man både i den tidligere lægevagt, i de øvrige regioners ordninger og i den tidligere overenskomst direkte stillede krav om, at visitation kun måtte varetages af speciallæger i almen medicin for at sikre den fornødne erfaring og kompetence? 24) Hvilken betydning har denne ændring i kvalifikationskravet i forhold til patienterne? 25) Hvad er baggrunden for valget af det pågældende edb-system til visitation i stedet for det gennemprøvede system, der anvendes i de øvrige regioner. 26) Det er i skrivelsen fra de to læger anført, at der som følge af problemer med edb-systemet kan ske - og åbenbart i flere tilfælde er sket - registrering af patientsamtaler/notater på forkerte patientjournaler. 27) Er de relevante tilsynsmyndigheder, Sundhedsstyrelsen og Datatilsynet, blevet orienteret herom? 28) Hvilke foranstaltninger er der truffet for at løse disse problemer? Svar: Ad 1 Hvorfor valgte Regionsrådets sekretariat ikke at fremsende dette brev til medlemmerne af Regionsrådet: Sekretariatet for formand og koncerndirektion modtager løbende mange skriftlige henvendelser om regionens område. Disse henvendelser kan være stilet til regionsrådet eller til regionsrådsformanden, og regionsrådsformanden besvarer henvendelserne på vegne af rådet. Da der er tale om et stort antal henvendelser, bliver disse ikke sendt til regionsrådet, hvilket også gør sig gældende for brevet fra de to læger. Ad 2 Har de 2 læger modtaget svar på deres brev, og må regionsrådets medlemmer i bekræftende fald få kopi af dette svar: Lægerne Søren Brix Andersen og Jan Laugesen har modtaget svar på deres henvendelse den 3. juli Kopi af brev fra lægerne samt svaret herpå vedlægges. Side 3

4 Ad 3 Hvor mange opkald pr. døgn til 1813, der totalt varetages af lægerne (herunder også inklusive call-back): I perioden 1. januar 2015 til 1.september 2015 har lægerne ved Akuttelefonen 1813 håndteret telefonopkald dagligt enten som primære opkald, opkald der viderestilles fra sygeplejerske/visitator eller som call-back. Ud af de telefonopkald, som lægerne dagligt besvarer, er 308 viderestillet fra sundhedsfaglige visitatorer. Det svarer til 27 procent af de opkald, lægerne håndterer. Der er etableret en call-back-funktion, hvor borgerne i ikke akutte tilfælde og efter eget ønske har mulighed for at blive ringet op senere f.eks. ved behandling af bestemte typer infektioner. Dette svarer til 7 procent af de opkald lægerne håndterer. 55 procent af de opkald lægerne varetager er en del af den tekniske telefonløsning (flowmaster), som muliggør en mere hensigtsmæssig fordeling af opkald til sundhedsfaglige visitatorer og læger afhængig af den aktuelle kø. Det betyder, at hvis der er fri kapacitet i lægeressourcerne, så viderestilles de nye direkte opkald fra sundhedsfaglige visitatorer til læger. Endelig modtager lægerne også opkald på de såkaldte bagom numre, hvilket er fra øvrige sundhedsprofessionelle såsom hjemmepleje og plejehjem, der ringer på prioriterede numre. Dette udgør 11 procent af de opkald, lægerne håndterer. Side 4

5 De sundhedsfaglige visitatorer (sygeplejersker) modtager daglig opkald, heraf afsluttes 81 procent, mens 19 procent bliver viderestillet til en læge. Lægerne ved Akuttelefonen 1813 håndterer i alt aktuelt 31 procent af alle direkte opkald til Akuttelefonen 1813, heraf de 5 procent via bagom nummeret. Sygeplejerskerne håndterer 69 procent af alle indgående opkald, heraf viderestilles som beskrevet ovenfor 19 procent, hvilket svarer til 13 procent af samtlige opkald til Akuttelefonen Side 5

6 Ad 4 Hvor mange af disse, der er viderestillet fra en sygeplejerske: Der henvises til svar på spørgsmål 3. Ad 5 Hvor stor en andel af samtlige indkomne patientkontakter, der behandles af lægerne, og hvilken andel, der færdigbehandles (dvs. også ekskl. henvisning til call-back) af de sygepleje-faglige visitatorer: Der henvises til svar på spørgsmål 3. Ad 6 Hvor ofte det er sket, at der pga. ventetid til de sygeplejefaglige visitatorer af ledelsen er givet instruks om enten blot at meddele patienterne, at opkald stilles direkte om til lægerne eller blot at anmode om telefonnummer og meddele, at patienten ville blive ringet op: I det it- og telefonisystem, der anvendes ved Akuttelefonen 1813, findes en funktion der kan stille opkaldene direkte til lægerne på Akuttelefonen 1813, når der er ledig kapacitet hos lægerne. Denne funktion aktiveres automatisk, såfremt der opstår en længere telefon-kø til de sundhedsfaglige visitatorer. På denne måde sikres bedst udnyttelse af ressourcerne og optimale forhold for borgerne. Det registres ikke, hvor ofte funktionen aktiveres. Det er bl.a. denne funktion, som er medvirkende til, at lægerne aktuelt håndterer 44 % af opkaldende, jf. spørgsmålet ovenfor. I spidsbelastede perioder vil borgere have mulighed for at vælge en call-back funktion. Call-back funktionen er beregnet til ikke-akutte henvendelser omkring urinvejsinfektioner, blærebetændelse, øjenbetændelse samt receptudskrivelse på kendt og livsvigtigt medicin. Såfremt borgernes opkald omhandler en af disse kategorier, vil det være mu- Side 6

7 ligt for borgeren at blive ringet op af en læge senest to timer senere. Borgerne udtrykker stor tilfredshed med denne automatiske call-back funktion. Funktionen har været benyttet gange i perioden fra den 1. januar 2015 til den 4. september I samme periode har der været antal opkald totalt til Akuttelefonen Ad 7 Hvor mange besøg, der afvises af den koordinerende læge pga. manglende besøgskapacitet: Hvis det vurderes, at en borger, der kontakter Akuttelefonen 1813 har behov for at blive tilset af en læge fra Akuttelefonen 1813 og det ikke kan vente til egen læges åbningstid, vil pågældende patient aldrig blive afvist. Lægebesøg i hjemmet prioriteres efter hastegrad og behov. Borgerne orienteres om, at de altid kan ringe tilbage, hvis deres tilstand ændrer sig i ventetiden. I det tilfælde kan Akuttelefonen 1813 sende en ambulance med henblik på, at borgeren bliver hentet og bragt til en akutmodtagelse eller klinik. Denne funktion er ikke anderledes end i den tidligere lægevagtsorganisering. Ad 8 Hvor ofte der bestilles ambulance- eller sygetransport pga. manglende besøgskapacitet: Akutberedskabet råder ikke over data på området. Der henvises i øvrigt til besvarelsen af spørgsmål 7. Ad 9 Hvad er det planlagte og det realiserede antal af udkørende besøgslæger ved 1813 morgen, eftermiddag, aften og nat: Læger ansat ved Akuttelefonen 1813 er ansat til at varetage telefonvisitation og hjemmebesøg. Antallet af udekørende 1813-læger tilpasses derfor løbende i forhold til behovet i den aktuelle vagt. I nedenstående tabel ses en oversigt over det planlagte antal af udekørende læger. Antal planlagte udekørende læger Hverdage kl Hverdage kl Lørdag og søndag kl Lørdag og søndag kl Lørdag og søndag kl Ad 10 Hvor ofte har der kun været 0, 1, eller 2 udkørende besøgslæger i aften eller nattevagten: Jf. svar på spørgsmål 9, så planlægges der i tidsrummet kl med to udekørende 1813-læger. Læger ansat ved Akuttelefonen 1813 er ansat til at varetage telefonvisitation og hjemmebesøg. Antallet af udekørende 1813-læger tilpasses derfor lø- Side 7

8 bende i forhold til behovet i den aktuelle vagt. Der planlægges altid med læger til at foretage hjemmebesøg. Ad 11 Hvad er antallet af planlagte taxi-timer, som der af regionen er indgået aftale om med henblik på udførelsen af hjemmebesøg og hvad er andelen heraf, som faktuelt er anvendt til denne funktion: Der er afsat en ramme på ca timer om året til taxa. Dette svarer til ca timer for perioden januar til og august. Antallet af planlagte timer har i samme periode været ca timer. Dvs. ca færre timer end forventet til dato. Ad 12 Hvor mange læger, der er beskæftiget ved 1813 via Vikteam (eller andre vikarbureauer): Akuttelefonen 1813 har pr. dato tilknyttet 31 læger ansat ved et vikarbureau. Da der har været tilgang af læger ansat direkte i Den Præhospitale Virksomhed, forventes behovet for anvendelse af vikarbureau at blive reduceret fremover. Ad 13 Disses samlede antal af vagttimer opgjort pr. måned for den forløbne del af 2015: Vikaransattes andel af de samlede lægetimer ved Akuttelefonen 1813 inkl. timer allokeret til hjemmebesøg fremgår af nedenstående tabel. Periodiseringen af vagter er baseret på, hvornår fakturaen fra vikarbureauet er bogført. Opgørelsen af vagter i de enkelte måneder afspejler derfor ikke, hvornår vikarydelsen er leveret. Antal vagttimer - vikarbureau Andel af samlede vagter (procent) Januar * * Februar Marts April Maj Juni Juli August * Fakturaen vedr. december 2014 er af hensyn til korrekt årsregnskab bogført i den regnskabsmæssige supplementsperiode og figurerer således i december 2014 og ikke i januar Side 8

9 Ad 14 Hvor stor en andel af det samlede antal lægetimer ved 1813, dette udgør: Der henvises til skema i spm. 13. Ad 15 Hvorledes læger ansat via Vikteam honoreres: Vikarbureauet honorerer deres ansatte læger til samme løn som læger ansat direkte ved Akuttelefonen Herudover får vikarbureaet et administrationsgebyr se svar på spørgsmål 16. Ad 16 Hvor meget regionen betaler til Vikteam udover lønsum/honorarer: 154,42 kr. pr. time (ex. moms). Ad 17 Hvad de samlede omkostninger pr. time udgør for læger ansat via Vikteam: 940 kr. pr. time (ex. moms) Til sammenligning honoreres de timelønnede 1813 læger med 787,25 kr. pr time. Ad 18 Hvorfor disse læger, som faste vikarer, er ansat via Vikteam og ikke direkte af regionen: Akutberedskabet er ikke i detaljer bekendt med årsagerne bag de enkelte lægers præferencer. Den Præhospitale Virksomhed foretrækker, at lægerne ansættes direkte i Akutberedskabet, men det har indtil nu været nødvendigt at supplere den lægelige bemanding via et eksternt vikarbureau. Ad 19 En opgørelse over kandidatalder og deres (eventuelle) specialistuddannelse for samtlige læger leveret via Vikteam/vikarbureauer: Akutberedskabet har ikke en opgørelse over kandidatalder for de læger, som kommer fra vikarbureauet. En opgørelse over lægernes kandidatalder kræver, at vikarbureauet manuelt gennemgår alle personalesager. Den Præhospitale Virksomhed modtager CV og baggrundsinformation på vikarlæger fra vikarbureauet, inden de godkendes til tjeneste. Vikarbureauet har oplyst, at der ikke er læger, der har en kandidatalder fra 2013 eller senere. Aktuelt er specialistuddannelsen følgende: Speciale Antal læger Almen medicin 3 Anæstesi 3 Intern medicin herunder geriatri, kardiologi, gastroenterologi m.v. 3 Pædiatri 1 Reservelæge* 20 Samfundsmedicin 1 * Reservelæger er læger, som fra de er uddannet på universitetet, er 2,5 år henne i hoveduddannelsen. Der er nogle reservelæger, som kan være i et forløb til at blive speciallæge, mens andre endnu ikke er påbegyndt en hoveduddannelse til speciallæge. Side 9

10 Ad 20 Til sammenligning ønskes også en opgørelse over kandidatalder og (eventuel) specialistuddannelse for de fastansatte læger ved 1813: Læger ansat til at varetage hhv. telefonvisitation og hjemmebesøg er ansat som timelønnede konsulenter. En opgørelse over lægernes kandidatalder kræver en manuel gennemgang af alle 190 personalesager, hvorfor spørgsmålet ikke kan håndteres indenfor rammerne af et regionsrådsspørgsmål. Det kan dog oplyses, at Akuttelefonen 1813 ikke har læger ansat med under to års kandidaterfaring. Aktuelt er fordelingen på specialer og uddannelsesforløb følgende: Speciale (opgjort på ansættelsestidspunktet) Antal læger Almen medicin 58 Anæstesi 13 Gynækologi og obstetrik 3 Intern medicin herunder geriatri, kardiologi, gastroenterologi m.v. 15 Kirurgi 4 Klinisk biokemi 1 Klinisk farmakologi 1 Neurokirurgi 2 Ortopædkirurgi 8 Plastikkirurgi 1 Psykiatri 1 Pædiatri 4 Reservelæge* 32 Samfundsmedicin 1 Thoraxkirurgi 3 Øre-næste-hals-kirurgi 2 Øvrige herunder ph.d., introduktionsstillinger mv. 6 Introduktionsstilling 8 Hoveuddannelsesstilling 27 * Reservelæger er læger, som fra de er uddannet på universitetet, er 2,5 år henne i hoveduddannelsen. Der er nogle reservelæger, som kan være i et forløb til at blive speciallæge, mens andre endnu ikke er påbegyndt en hoveduddannelse til speciallæge. Ad 21 Der anmodes om en opgørelse af de samlede antal vagttimer for sygeplejerskerne og lægerne opgjort månedligt for den forløbne del af 2015 og for såvidt angår lægerne opgjort dels på fastansatte og vikarer, dels på visitation og besøgslæger: Antal vagttimer i 2015, tabellen har markeret den planlagte fordeling mellem visiterende og besøgsfunktioner, men som anført i tidligere spørgsmål tilpasses fordelingen i forhold til behov for enten visiterende eller besøgsfunktionen. Side 10

11 Periodiseringen nedenfor af vagter er baseret på, hvornår fakturaen fra vikarbureauet er bogført. Opgørelsen af vagter i de enkelte måneder afspejler derfor ikke, hvornår vikarydelsen er leveret. Sundhedsfaglige Læge til Læge til Lægevikarer visitatorer visitation hjemmebesøg Januar * Februar Marts April Maj Juni Juli August *Fakturaen vedr. december 2014 er af hensyn til korrekt årsregnskab bogført i den regnskabsmæssige supplementsperiode og figurerer således i december 2014 og ikke i januar Ad 22 Der anmodes om en opgørelse af de samlede lønomkostninger, inkl. feriepenge, pension etc., for sygeplejerskerne og lægerne opgjort månedligt for den forløbne del af 2015 og for så vidt angår lægerne opdelt på fastansatte og vikarer: Periodiseringen af vagter nedenfor er baseret på, hvornår fakturaen fra vikarbureauet er bogført. Opgørelsen af vagter i de enkelte måneder afspejler derfor ikke, hvornår vikarydelsen er leveret. Lønomkostninger i opgjort i kr.: Sundhedsfaglig visitator Læger Læger: Vikarer Januar * Februar Marts April Maj Juni Juli August *Fakturaen vedr. december 2014 er af hensyn til korrekt årsregnskab bogført i den regnskabsmæssige supplementsperiode og figurerer således i december 2014 og ikke i januar Side 11

12 Ad 23 Hvad er baggrunden for, at man ved 1813's visitation har valgt at benytte læger med blot enkelte års anciennitet, læger helt uden speciallægeuddannelse, og læger med beskeden almenmedicinsk erfaring, når man både i den tidligere lægevagt, i de øvrige regioners ordninger og i den tidligere overenskomst direkte stillede krav om, at visitation kun måtte varetages af speciallæger i almen medicin for at sikre den fornødne erfaring og kompetence: Størstedelen af læger ansat ved Akuttelefonen 1813 er uddannet speciallæger. Akuttelefonen 1813 har ingen læger ansat med to års eller mindre kandidaterfaring. Ultimo august 2015 var der ansat 58 læger med speciale i almen medicin. De øvrige læger ansat ved Akuttelefonen 1813 er speciallæger indenfor andre specialer samt læger i øvrige stillinger fx introduktionsstillinger i almen medicin. Det at have speciallæger fra andre områder, giver mulighed for sparring på tværs blandt personalet ved Akuttelefonen I den tidligere lægevagt i Region Hovedstaden var der også læger, der ikke var speciallæger i almen medicin. Lægevagtsydelser i Region Hovedstaden blev i 2012 produceret af 528 ydernumre. Heraf var 208 ikke alment praktiserende læger. De 208 vagtlægeydernumre var fordelt på 97 yngre læger, 56 PLO ere, 32 FAS medlemmer, samt 23 tilhørende kategorien øvrige. Ad 24 Hvilken betydning har denne ændring i kvalifikationskravet i forhold til patienterne: Der foreligger ingen sammenlignelige data fra den tidligere lægevagt og Akuttelefonen 1813 i forhold til patientbehandlingen. Undersøgelsen udført af Region Hovedstadens Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse i starten af 2015 viste, at 88 % af borgerne oplever, at deres samlede indtryk af kontakten med Akuttelefonen 1813 er meget godt eller godt. Ad 25 Hvad er baggrunden for valget af det pågældende edb-system til visitation i stedet for det gennemprøvede system, der anvendes i de øvrige regioner: Baggrunden for valg af IT-systemer er allerede beskrevet i COWIs evalueringsrapport: nyheder/publishingimages/sider/rapport-rigtigt-at-indfoere-nstrenget-akutsystem-i- Region-Hovedstaden/EvalueringafEVAfremtil1april2014.pdf. I forbindelse med etableringen af regionens nye akuthjælp blev mulighederne for at fortsætte med lægevagtens IT-system, MedWin, undersøgt. Systemet blev fravalgt, da der var et ønske om at forbedre kvalitetsmonitoreringen i forhold til den tidligere lægevagt, og MedWins dokumentationsdel vurderedes svær at ændre. Der var endvidere et ønske om, at Akuttelefonen 1813s IT system skulle understøtte sammenhæng til de øvrige funktioner i Den Præhospitale Virksomhed: LogisCAD benyttes i hele AMK-Vagtcentralen både til disponering af præhospitale ressourcer og til dokumentation, registrering og journalføring ved opkald til 112 og Akuttelefonen Side 12

13 1813. Systemet har muliggjort en fælles adgang til patientjournaler og journalføring, således at håndteringen og dokumentationen af patientens forløb bliver sammenhængende, uanset hvilken indgang til akutsystemet den pågældende patient har benyttet. Lægerne på Akuttelefonen 1813 benytter kun en lille del af det samlede IT-system som udgangspunkt for den del, der vedrører lægelig telefonvisitation og hjemmebesøg. Valget af IT-system skete desuden ud fra et ønske om ikke at introducere flere nye systemer, og at personalet på hver matrikel kun skulle benytte ét system. Derfor blev det valgt, at LogisCAD skulle benyttes af Akuttelefonen 1813, og at GS!Open skulle benyttes af akutmodtagelser og klinikker. Samtidig blev der lavet en række integrationer mellem de to systemer for at binde systemerne sammen og undgå dobbelt registreringer. Alle relevante oplysninger om hospitalsvisiterede patienter sendes videre fra Akuttelefonen 1813 og er tilgængelige på regionens hospitaler. I systemerne indgår også informationer om ventetider på akutmodtagelser og akutklinikker, som overføres fra akutmodtagelser/-klinikker til Akuttelefonen 1813, således at visitationen kan ske hensigtsmæssigt og borgerne kan oplyses om den forventede ventetid. Ad 26 Det er i skrivelsen fra de to læger anført, at der som følge af problemer med edb-systemet kan ske - og åbenbart i flere tilfælde er sket - registrering af patientsamtaler/notater på forkerte patientjournaler: Akutberedskabet har registreret tilfælde, hvor journaloplysninger er indført i forkerte journaler. Akutberedskabet har udført grundige gennemgange af disse tilfælde og fundet, at dette ikke skyldes tekniske problemer. De forkerte registreringer er sket i tilfælde, hvor en medarbejder på Akuttelefonen 1813 ikke har afsluttet og lukket den foregående sag inden en ny er påbegyndt. Denne problemstilling er indberettet som utilsigtede hændelse (UTH). Det er ikke muligt at etablere en automatisk funktion, der hindrer ovenstående fejl, da det vil medføre, at det ikke er muligt at opdatere i eksisterende journaler. Akutberedskabet har i stedet etableret en række advarsler (pop-up meddelelser), såfremt medarbejderne på Akuttelefonen 1813 forsøger at ændre essentielle oplysninger, som CPRnummer, i en eksisterende journal. Ad 27 Er de relevante tilsynsmyndigheder, Sundhedsstyrelsen og Datatilsynet, blevet orienteret herom: I de konkrete journaler er der indført korrigerende notater, og da der ikke har været tale om systemfejl eller fejl, der har medført en forringelse af den sundhedsfaglige ydelse til de involverede borgere, er der ikke fundet anledning til at indberette til Datatilsynet eller Sundhedsstyrelsen. Hændelserne er dog indberettet som UTH er, jf. spørgsmål 26. Ad 28 Hvilke foranstaltninger er der truffet for at løse disse problemer: Der henvises til svar på spørgsmål 26. Side 13

Derudover gives en status på kvalitetsopfølgning i Den Præhospitale Virksomhed.

Derudover gives en status på kvalitetsopfølgning i Den Præhospitale Virksomhed. Bilag 1 - Side -1 af 8 Center for Sundhed Til: Forretningsudvalget Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666019 Mail csu@regionh.dk Ref.: mlau Dato:

Læs mere

Status for aktivitet og iværksatte initiativer til optimering af driften af Akuttelefonen

Status for aktivitet og iværksatte initiativer til optimering af driften af Akuttelefonen Til: Regionsrådet Center Sundhed Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6045 Mail planogudvikling@regionh.dk Journal nr.: 14000172 Ref.: NBRE / AS

Læs mere

I forlængelse af mine tidligere spørgsmål og administrationens besvarelse heraf skal jeg anmode om yderligere at få oplyst følgende:

I forlængelse af mine tidligere spørgsmål og administrationens besvarelse heraf skal jeg anmode om yderligere at få oplyst følgende: POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 211 Supplerende spørgsmål vedr. 1813 og EVA. Regionens administration har d. 20/10-2015 besvaret mine spørgsmål af 31/8-2015. I forlængelse af mine tidligere spørgsmål

Læs mere

3) Har man tænkt over de epidemiologiske forhold (eks influenzaborgere der blandes med syge AMA pt er)

3) Har man tænkt over de epidemiologiske forhold (eks influenzaborgere der blandes med syge AMA pt er) Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 191 Dato: 14. december 2013 Stillet af: Finn Rudaizky (O) Besvarelse udsendt den: 19. december 2013 Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning

Læs mere

Spørgsmå l & Svår om EVA

Spørgsmå l & Svår om EVA Spørgsmå l & Svår om EVA Hvad betyder det, at Region Hovedstaden hjemtager lægevagten? Lægevagten i hovedstadsregionen har hidtil været drevet af privatpraktiserende læger. Når Region Hovedstaden fra 1.

Læs mere

Emne: Etablering af enstrenget akutberedskab i Region Hovedstaden

Emne: Etablering af enstrenget akutberedskab i Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Ekstraordinært forretningsudvalgsmøde den 12. marts 2013 Sag nr. 1 Emne: Etablering af enstrenget akutberedskab i Region Hovedstaden Bilag 2 og Bilag 3 Bilag 2 PLO HOVEDSTADEN Forretningsudvalget

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 582 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 582 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 582 Offentligt Center for Sundhed Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B Telefon 3866 6000 Mail planogudvikling@regionh.dk

Læs mere

Læge Jan Værnet kritiserer akutberedskab for dødsfald. Jan Værnet begriber ikke, hvorfor det aldrig lykkes kvinden at komme til at tale med en læge.

Læge Jan Værnet kritiserer akutberedskab for dødsfald. Jan Værnet begriber ikke, hvorfor det aldrig lykkes kvinden at komme til at tale med en læge. Sekretariatet Sekretariat for formand og koncerndirektion POLITIKERSPØRGSMÅL Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Web www.regionh.dk CVR/SE-nr: 29 19 06 23 Sagsbeh..: LJ/SEK Dato: 14. juni

Læs mere

Din vejledning til. Sundheds Portalen

Din vejledning til. Sundheds Portalen Din vejledning til Sundheds Portalen Indledning For at imødekomme en øget interesse i at få indsigt i eget liv og sygdomsforløb, har Lolland Kommune valgt at åbne for eget omsorgssystem. Dermed kan du

Læs mere

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse 8. laboratorium om visitation af akut syge patienter under Sundhedsstrategisk ledelse 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Fra enstrenget system til tværsektoriel og tværfagligt samarbejde - ny model for visitation

Læs mere

OK 15 resultatet - Yngre Lægers redegørelse

OK 15 resultatet - Yngre Lægers redegørelse Yngre Læger, marts 2015 OK 15 resultatet - Yngre Lægers redegørelse Læs her Yngre Lægers redegørelse om OK 15 resultatet. Yngre Lægers medlemmer er ansat på tre forskellige overenskomstområder regionerne,

Læs mere

Årsrapport 2013. Utilsigtede hændelser i Almen Praksis

Årsrapport 2013. Utilsigtede hændelser i Almen Praksis Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Årsrapport 2013 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Utilsigtede hændelser i Almen Praksis Dato 16-01-2014 Lene Bjerregård

Læs mere

I det følgende gives en status for opkald til Akuttelefonen 1813 fra 1. januar til den 9. januar.

I det følgende gives en status for opkald til Akuttelefonen 1813 fra 1. januar til den 9. januar. Center for Sundhed Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Regionsrådet Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 36666011 Mail planogudvikling@regionh.dk Web www.regionh.dk Journal nr.:

Læs mere

Projektbeskrivelse. Enstrenget og visiteret akutsystem i Region Hovedstaden konsekvenser og justeringsbehov. Projektnummer 10779 April 2014

Projektbeskrivelse. Enstrenget og visiteret akutsystem i Region Hovedstaden konsekvenser og justeringsbehov. Projektnummer 10779 April 2014 Projektbeskrivelse Enstrenget og visiteret akutsystem i Region Hovedstaden konsekvenser og justeringsbehov Projektnummer 10779 April 2014 Region Hovedstaden Att: Anne Skriver TILBUD / PROJEKT udarbejdet

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Titel Dimensioneringsplan 2013-2017, introduktions- og hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

NOTAT. Integration mellem Hjemmesygeplejen og Tværfagligt Akutteam

NOTAT. Integration mellem Hjemmesygeplejen og Tværfagligt Akutteam Integration mellem Hjemmesygeplejen og Tværfagligt Akutteam Baggrund ÆOH er blevet bedt om at redefinere Tværfagligt Akutteam og samtidig se på et oplæg til en akutsygeplejefunktion i den nuværende organisation,

Læs mere

Resultatrapport 2/2012

Resultatrapport 2/2012 Resultatrapport 2/2012 Resultater på ældreområdet Denne resultatrapport giver en status på udviklingen i udgifter og indsatser på området samt de effekter, der kommer ud af indsatserne og udgifterne. Rapporten

Læs mere

Anvendelse af vikarer på sygehusene

Anvendelse af vikarer på sygehusene Kapitel 8 78 Anvendelse af vikarer på sygehusene Brug af vikarer er en naturlig del af det at drive et sygehusvæsen. Det kan være hensigtsmæssigt at bruge vikarer til for eksempel at lukke huller i forbindelse

Læs mere

2003 Intern medicin: hæmatologi hæmatologi

2003 Intern medicin: hæmatologi hæmatologi Specialegruppering af nuværende og udgåede læge Tabellen viser hvorledes de oprindelige er grupperet, og dermed præsenteret, efter de nuværende samt specialet intern medicin. Udgåede er grupperet sammen

Læs mere

Høringssvar fra Ringkøbing-Skjern Kommune på Region Midtjyllands spareplan 2015-2019 på sundhedsområdet

Høringssvar fra Ringkøbing-Skjern Kommune på Region Midtjyllands spareplan 2015-2019 på sundhedsområdet Region Midtjylland Koncernøkonomi Sagsbehandler Kirsten Bjerg Direkte telefon E-post kirsten.bjerg@rksk.dk Dato 4. maj 2015 Sagsnummer 15-011296 Høringssvar fra Ringkøbing-Skjern Kommune på Region Midtjyllands

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. . Sagsbehandler

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI.  . Sagsbehandler DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI IDEREUDDANNELSESREGION NORD Sundhedsstyrelsen Enhed for Uddannelse og Autorisation Islands Brygge 67 2300 København S Att.: Anders Haahr

Læs mere

Sammenfattende om: Udredning vedr. ansøgninger om godkendelse af DAMD som klinisk kvalitetsdatabase, fra 2007 og frem

Sammenfattende om: Udredning vedr. ansøgninger om godkendelse af DAMD som klinisk kvalitetsdatabase, fra 2007 og frem 26. november 2014 J. nr. 14/23193 Sammenfattende om: Udredning vedr. ansøgninger om godkendelse af DAMD som klinisk kvalitetsdatabase, fra 2007 og frem Baggrund Statens Serum Institut (SSI) (og tidligere

Læs mere

SUNDHEDSDÆKNING. på Region Sjællands mindre øer. Praksisplanudvalget for almen praksis. Side 1

SUNDHEDSDÆKNING. på Region Sjællands mindre øer. Praksisplanudvalget for almen praksis. Side 1 SUNDHEDSDÆKNING på Region Sjællands mindre øer Praksisplanudvalget for almen praksis Side 1 1. Indledning og baggrund Praksisplanudvalget har i planperioden 2014-2018 besluttet at have særlig fokus på

Læs mere

STATUS FOR UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBERED- SKABS ARBEJDE. Bilag 3. Vagtlægeordningen i det fremtidige akutsystem

STATUS FOR UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBERED- SKABS ARBEJDE. Bilag 3. Vagtlægeordningen i det fremtidige akutsystem STATUS FOR UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBERED- SKABS ARBEJDE Bilag 3. Vagtlægeordningen i det fremtidige akutsystem Udvalget om det præhospitale akutberedskab November 2010 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Praktiske løsninger til forbedring af telefonisk og elektronisk tilgængelighed i almen praksis. Idèkatalog.

Praktiske løsninger til forbedring af telefonisk og elektronisk tilgængelighed i almen praksis. Idèkatalog. Koncern Praksis Udviklingsenheden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok D, stuen Direkte 38665315 Dato: 12. april 2012 Praktiske løsninger til forbedring af telefonisk og elektronisk tilgængelighed

Læs mere

Bilag til rapporten Patienters Oplevelser af Region Hovedstadens Akuthjælp

Bilag til rapporten Patienters Oplevelser af Region Hovedstadens Akuthjælp Bilag - Patienters oplevelser af akuthjælp 2014 Region Hovedstaden Bilag til rapporten Patienters Oplevelser af Region Hovedstadens Akuthjælp - En del af en samlet evaluering af Region Hovedstadens akuthjælp

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.30-10.00 i mødelokale H4 * Der afholdes formøde for psykologerne

Læs mere

Vejledning for håndtering af dialogsamtaler.

Vejledning for håndtering af dialogsamtaler. Koncern Sekretariatet Juridisk Sekretariat Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 48 20 50 00 Direkte 48 20 57 19 Fax 48 20 57 77 Web www.regionhovedstaden.dk CVR/SE-nr: 29 19 06 23 Dato: 3. december 2010

Læs mere

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg)

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Sundheds- og OmsorgsforvaltningenFejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Baggrund Regeringen og KL er med økonomiaftalen for 2015 enige om, at der

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Oto-rhino-laryngologi

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Oto-rhino-laryngologi Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Oto-rhino-laryngologi I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen

Læs mere

I 2012 udgjorde den samlede aktivitet:

I 2012 udgjorde den samlede aktivitet: BILAG Notat om forventet aktivitet på Akuttelefonen 1813 og i akutmodtagelser/- klinikker Dette notat redegør for de volumenmæssige forudsætninger i forbindelse med integrationen af den overenskomstbestemte

Læs mere

Embedslægeinstitutionens tilsynsbesøg på bostederne i Frederiksberg Kommune.

Embedslægeinstitutionens tilsynsbesøg på bostederne i Frederiksberg Kommune. Årsrapport 2006 Embedslægeinstitutionens tilsynsbesøg på bostederne i Frederiksberg Kommune. I år 2006 indgik Frederiksberg kommune og Embedslægeinstitutionen kontrakt om at føre tilsyn på bostederne for

Læs mere

Grundmodel for fælles regional/kommunal forløbskoordinatorfunktion for særligt svækkede ældre medicinske patienter

Grundmodel for fælles regional/kommunal forløbskoordinatorfunktion for særligt svækkede ældre medicinske patienter Til: Den Administrative styregruppe Koncern Plan, Udvikling & Kvalitet Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 38666069 Mail planogudvikling@regionh.dk

Læs mere

Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget i Region Midtjylland om et udvidet samarbejde på akutområdet

Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget i Region Midtjylland om et udvidet samarbejde på akutområdet Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 5000 www.regionmidtjylland.dk Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget

Læs mere

Spørgsmål: 1) Hvor mange specialer henviser rutinemæssigt til udredning i privathospitalregi?

Spørgsmål: 1) Hvor mange specialer henviser rutinemæssigt til udredning i privathospitalregi? Center for Sundhed Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6045 Mail CSU@regionh.dk Journal nr.: 15017129 Sagsbeh..: mger Dato:

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 19. august 2014 på Åbakken I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af:

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 19. august 2014 på Åbakken I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Uanmeldt plejehjemstilsyn den 19. august 2014 på Åbakken I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Beboerne Synspunkter fra deltagerne 1) Boligforhold Lejligheden er vidunderlig.

Læs mere

www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Klinisk basisuddannelse praktiske oplysninger

www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Klinisk basisuddannelse praktiske oplysninger www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Klinisk basisuddannelse praktiske oplysninger INDHOLD Generel introduktion til den lægelige videreuddannelse Nøglebegreber Kurser - Obligatoriske

Læs mere

Fremtidens akutbetjening

Fremtidens akutbetjening Fremtidens akutbetjening Juni 2005 Indledning Den Almindelige Danske Lægeforening har sammen med Foreningen af Speciallæger, Praktiserende Lægers Organisation og Yngre Læger udarbejdet dette forslag for

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: geriatri

Specialevejledning for intern medicin: geriatri j.nr. 7-203-01-90/21 Specialevejledning for intern medicin: geriatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialebeskrivelse Intern

Læs mere

Dimensioneringsplan INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN

Dimensioneringsplan INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN Dimensioneringsplan 2018-2020 INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN 2017 Dimensioneringsplan 2018-2020, introduktions- og hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider.

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider. Område: Det psykiatriske område Afdeling: Psykiatri og socialstaben Journal nr.: Dato: 15. september 2010 Notat De aktuelle ventetider i Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser,

Læs mere

NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter

NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter November 2016 NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter Antallet af korttidsindlæggelser på max. 12 timer er steget kraftigt fra 2009 til 2015, hvor der blandt alle patienter ses en stigning

Læs mere

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2008-2012 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Juli 2007 Hoveduddannelsesforløb 2008-2012 Bemærkninger Almen medicin 240 Udvidelse forudsætter, at der kan

Læs mere

Vejviser for nynedsatte alment praktiserende læger i Region Hovedstaden

Vejviser for nynedsatte alment praktiserende læger i Region Hovedstaden PLO-HOVEDSTADEN Stockholmsgade 55 2100 København Ø Telefon 35 26 67 00 Fax 35 43 10 99 post.hpl@dadl.dk Vejviser for nynedsatte alment praktiserende læger i Region Hovedstaden Januar 2016 Læs vejledningen

Læs mere

Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015

Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015 Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015 Henvisninger og epikriser er essentielle i almen praksis. De er centrale for sammenhængende patientforløb. I den tidligere PKO ordning i Region Hovedstaden

Læs mere

Sygeplejerske på døgnrehabilitering

Sygeplejerske på døgnrehabilitering Sygeplejerske på døgnrehabilitering Baggrund: Døgnrehabiliteringsafdelingen består i dag af 8 døgnrehabiliteringspladser, 8 midlertidige ophold, 1 døgnplads og 3 faste plejehjemspladser. Afdelingen afregnes

Læs mere

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Hovedstaden

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Hovedstaden - Telefonisk tilgængelighed i almen praksis. Undersøgelse af muligheden for telefonisk kontakt blandt samtlige alment praktiserende læger i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2008-2012 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Juli 2007 Hoveduddannelsesforløb 2008-2012 Bemærkninger Almen medicin 240 Udvidelse forudsætter, at der kan

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 3.712 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 52% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

Regionsresultaterne i oversigtsform... 4. Bilagstabeller - hospitalsvise... 15

Regionsresultaterne i oversigtsform... 4. Bilagstabeller - hospitalsvise... 15 Indhold Regionsresultaterne i oversigtsform... 4 Baggrund... 4 Datamateriale... 4 Triagering... 6 Triagering... 7 Tid fra ankomst til triagering... 7 Ventetid fra triagering til behandling... 8 Tid fra

Læs mere

Emne: Henvendelse fra regionsrådsmedlem Henrik Thorup (O) om at ikraftsætte pulje til ambulanceberedskabet på 5 mio. kr. afsat i Budget 2010

Emne: Henvendelse fra regionsrådsmedlem Henrik Thorup (O) om at ikraftsætte pulje til ambulanceberedskabet på 5 mio. kr. afsat i Budget 2010 REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 5. januar 2010 Sag nr. 5 Emne: Henvendelse fra regionsrådsmedlem Henrik Thorup (O) om at ikraftsætte pulje til ambulanceberedskabet på 5 mio. kr. afsat i Budget

Læs mere

EVALUERING AF DEN KLINISKE BASISUD- DANNELSE

EVALUERING AF DEN KLINISKE BASISUD- DANNELSE EVALUERING AF DEN KLINISKE BASISUD- DANNELSE - EN AFTAGERUNDERSØGELSE RAPPORT UDARBEJDET AF RAMBØLL FOR SUNDHEDSSTYRELSEN AUGUST 2011 INDHOLD 1. Læsevejledning 1 2. Undersøgelsens hovedresultater 2 3.

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Fakta om LUP 01 Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 01 040147064756017901701709170917091759170517817051706541705917064517056178917914 594159476479476014790147914791479149147974907415067146014756041901470974

Læs mere

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 21 Kort om: Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Hovedkonklusioner Almen praksis er hyppigt i kontakt med patienter

Læs mere

Kommunal genoptræning - 2015

Kommunal genoptræning - 2015 Kommunal genoptræning - 2015 Danske Fysioterapeuter/Danske Handicaporganisationer/Ældre Sagen November 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen. 3 Lovgivning 4 Hovedkonklusioner.... 5 Genoptræningsplaner

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler E-mail Telefonnr. Sagsnr. 26. november 2015 Thomas Bøttern Christensen Thomas.Christensen@rm.dk 7841 0809 1-30-72-147-15

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner Regionshuset Viborg Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Overliggernotat til Region

Læs mere

Notat vedrørende forelæggelse af revisionsgruppens anbefalinger vedrørende akkrediteringsstandarder

Notat vedrørende forelæggelse af revisionsgruppens anbefalinger vedrørende akkrediteringsstandarder Notat vedrørende forelæggelse af revisionsgruppens anbefalinger vedrørende akkrediteringsstandarder mv. Bestyrelsen besluttede i sit møde den 26. juni 2007, pkt. 94/07, at nedsætte en revisionsgruppe til

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Aalbæk Plejeboliger

Tilsynsrapport 2009 Aalbæk Plejeboliger J. nr.: 1-17- 23/4 P nr.: 1013556845 Tilsynsrapport 2009 Aalbæk Plejeboliger Adresse: Stationsvej 9, 9982 Aalbæk Kommune: Frederikshavn Leder: Områdeleder/sygeplejerske Mette Sole Dato for tilsynet: 9.

Læs mere

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital Esbønderup Sygehus. vejledning for patienter og pårørende. Patientrettigheder November 2008

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital Esbønderup Sygehus. vejledning for patienter og pårørende. Patientrettigheder November 2008 Patientrettigheder November 2008 Frederikssund Hospital Esbønderup Sygehus Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende Gælder til 30. juni 2009 Frederikssund Hospital / Esbønderup Sygehus

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for søvnapnø under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for søvnapnø under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.09.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for søvnapnø under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer. 1. Betegnelsen

Læs mere

Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger

Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i Region Hovedstaden om indlæggelser og udskrivninger September 2012 31. august 2012 Aftale om tværsektoriel kommunikation

Læs mere

Speciallægeuddannelsen i klinisk biokemi i Region Nord

Speciallægeuddannelsen i klinisk biokemi i Region Nord Århus, 10. januar 2004 EN/lmn specialludd04.doc Speciallægeuddannelsen i klinisk biokemi i Region Nord Faglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelse 1. Indledning Indstillingen omhandler det

Læs mere

Kommunernes brug af lægekonsulenter

Kommunernes brug af lægekonsulenter Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes brug af lægekonsulenter Oktober 2011 KOMMUNERNES BRUG AF LÆGEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater

Læs mere

Statusrapport for UTH i speciallægeklinik. Årsrapport 2014

Statusrapport for UTH i speciallægeklinik. Årsrapport 2014 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Statusrapport for UTH i speciallægeklinik Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Årsrapport 2014 Denne rapport indeholder

Læs mere

Brugen af bleer i ældreplejen

Brugen af bleer i ældreplejen 11. december 2015 Brugen af bleer i ældreplejen 31 procent af FOAs medlemmer på plejecentre oplever én gang om ugen eller oftere, at en beboer må bruge bleen, fordi der ikke er tid til at hjælpe vedkommende

Læs mere

Notat. Bilag: Samlet udspil til tættere opfølgning på frit valgs-området. Udvalget for Sundhed og Omsorg. Kopi: til: Århus Kommune. Den 5.

Notat. Bilag: Samlet udspil til tættere opfølgning på frit valgs-området. Udvalget for Sundhed og Omsorg. Kopi: til: Århus Kommune. Den 5. Notat Emne: Til: Kopi: til: Bilag: Samlet udspil til tættere opfølgning på frit valgs-området Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 5. juni 2007 Århus Kommune Økonomi og Myndighed Sundhed og Omsorg Bilag:

Læs mere

UDVALG FOR KVALITETSFORBEDRINGER Tirsdag den 13. marts 2012. Kl. 15.00 til 17.00 på Regionsgården lokale H3. Møde nr. 2. Mødet slut kl.

UDVALG FOR KVALITETSFORBEDRINGER Tirsdag den 13. marts 2012. Kl. 15.00 til 17.00 på Regionsgården lokale H3. Møde nr. 2. Mødet slut kl. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDVALG FOR KVALITETSFORBEDRINGER Tirsdag den 13. marts 2012 Kl. 15.00 til 17.00 på Regionsgården lokale H3 Møde nr. 2 Mødet slut kl. 17 Medlemmer: Kirsten Lee

Læs mere

Dansk Radiologisk Selskabs svar på Sundhedsstyrelsens: Høring om dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen 2013-2017

Dansk Radiologisk Selskabs svar på Sundhedsstyrelsens: Høring om dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen 2013-2017 Dansk Radiologisk Selskabs svar på Sundhedsstyrelsens: Høring om dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen 2013-2017 Svaret er udarbejdet Dansk Radiologisk Selskabs UddannelsesRåd, hvor medlemmerne

Læs mere

LUP. Patienters oplevelser i Region Nordjylland. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Nordjylland

LUP. Patienters oplevelser i Region Nordjylland. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Nordjylland Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 15.285 patienter 2014 LUP Patienters oplevelser i Region Nordjylland Indeholder også hovedresultater fra LUP Fødende 2014 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

Et sammenhængende akutsystem

Et sammenhængende akutsystem N O T A T 17-12-2009 Et sammenhængende akutsystem 1. Indledning Nærværende notat beskriver regionernes forslag til et fremtidigt sammenhængende akutsystem. Forslaget koncentrerer sig om den regionale del

Læs mere

Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012. De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012:

Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012. De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012: Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012 De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012: Indledning: Dagtilbudsloven 5 beskriver at: Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med indholdet

Læs mere

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL TIL Kørsel til praktiserende læge Der er fri befordring af pensionister der ellers opfylder betingelserne for transporten til og fra egen læge, lægevagt, speciallæger og

Læs mere

Lægeprognose 2015-2040 UDBUDDET AF LÆGER OG SPECIALLÆGER

Lægeprognose 2015-2040 UDBUDDET AF LÆGER OG SPECIALLÆGER Lægeprognose 2015-2040 UDBUDDET AF LÆGER OG SPECIALLÆGER 2016 Lægeprognose 2015-2040 Udbuddet af læger og speciallæger Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Resultatrapport 4/2012

Resultatrapport 4/2012 Resultatrapport 4/2012 Resultater på ældreområdet Denne resultatrapport giver en status på udviklingen i udgifter og indsatser på området samt de effekter, der kommer ud af indsatserne og udgifterne. Rapporten

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J. nr. 4-17-242/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Fredensborg Kommune 2009 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, Blok D-E 2400 København NV Tlf. 72 22 74 50 Fax 72 22 74

Læs mere

Kvalitetsstandard for

Kvalitetsstandard for 2011/2012 Kvalitetsstandard for Hverdagsrehabilitering Vi bruger dine ressourcer aktivt Informationsfolder om Rehabiliteringskoordinatorfunktionen Ishøj Kommune 1 Vi tror på, at det giver livskvalitet

Læs mere

Notat. Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region Midtjylland

Notat. Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Notat Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region

Læs mere

Bilag A, vilkår for pakke 2. Forsyningspligt på teleområdet

Bilag A, vilkår for pakke 2. Forsyningspligt på teleområdet Bilag A, vilkår for pakke 2 Forsyningspligt på teleområdet Vilkår for XXX' varetagelse af en nummeroplysningstjeneste til nærmere afgrænsede grupper af handicappede, en landsdækkende nummeroplysningstjeneste

Læs mere

Aftalen omfatter de lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger, der er ansat i regionerne.

Aftalen omfatter de lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger, der er ansat i regionerne. Lægers bibeskæftigelse status pr. 31. marts 2011 Ifølge funktionærloven kan ansatte uden samtykke fra arbejdsgiveren påtage sig hverv uden for tjenesten, når hvervet kan varetages uden ulempe for arbejdsgiveren.

Læs mere

KOMMUNIKATIONSAFTALE Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i forbindelse med indlæggelser og

KOMMUNIKATIONSAFTALE Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i forbindelse med indlæggelser og KOMMUNIKATIONSAFTALE Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger i Region Hovedstaden Godkendt i den administrative

Læs mere

REDEGØRELSE. Tysk kvindes død på parkeringspladsen ved Regionshospitalet

REDEGØRELSE. Tysk kvindes død på parkeringspladsen ved Regionshospitalet Hospitalsenheden Vest Ledelsessekretaritatet Gl. Landevej 61 DK-7400 Herning Tel. +45 9927 2727 REDEGØRELSE Tysk kvindes død på parkeringspladsen ved Regionshospitalet Ringkøbing Dato 22-04-2008 PØJ/åz

Læs mere

Præsentation af uddannelsesforløbet og praksis Adressen Klinikken Lægerne Elsebeth Rasmussen Inger Ahnfeldt-Mollerup Peder Ahnfeldt-Mollerup

Præsentation af uddannelsesforløbet og praksis Adressen Klinikken Lægerne Elsebeth Rasmussen Inger Ahnfeldt-Mollerup Peder Ahnfeldt-Mollerup Præsentation af uddannelsesforløbet og praksis Adressen Gunhilds Plads 4 A, Vejle Tlf. 75836222 eller 75822708 Hjemmeside: www.lægehusetvejle.dk Lægehuset ligger midt i Vejle by, tæt på apoteker og gågade,

Læs mere

Indhold. Gert Sørensen Hospitalsdirektør

Indhold. Gert Sørensen Hospitalsdirektør Indhold Status på Afdeling S Hvad er egentlig SFI? Al begyndelse er svær - også MidtEPJ Cytostatika og Afd. D Trykknapsintegration til e-journal Århus Sygehus kan noget helt særligt når det kommer til

Læs mere

Øre-Næse-Halsklinikken Maribo. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Øre-Næse-Halsklinikken Maribo. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Øre-Næse-Halsklinikken Maribo Ekstern survey Start dato: 15-03-2016 Slut dato: 15-03-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion:

Læs mere

Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010

Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010 Til: Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010 Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Version: december 2011 Kategori: Faglig rådgivning Hoveduddannelsesforløb 2013-2017

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 1 NYE SAGER, AFGØRELSER OG SAGSBEHANDLINGSTID... 4

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 1 NYE SAGER, AFGØRELSER OG SAGSBEHANDLINGSTID... 4 Statistiske oplysninger om patientklager 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 1 NYE SAGER, AFGØRELSER OG SAGSBEHANDLINGSTID... 4 2 OPRETTEDE-, ANTAGNE- OG AFVISTE PATIENTKLAGESAGER... 8 2.1 Fordeling

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 64% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for akut indlagte patienter på Patienthotel Overafd. Aarhus Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 4 PATIENTOPLEVETKVALITET 13 Svarprocent: 3% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Fredericia Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Fredericia Kommune J. nr. 3-17-291/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Fredericia Kommune 2009 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe Tlf. 72 22 79 50 Fax 72 22 74 40 E-mail syd@sst.dk

Læs mere

Tilbagemelding til kommuner og region på fællesmødet 12. juni 2014 om socialtilsyn

Tilbagemelding til kommuner og region på fællesmødet 12. juni 2014 om socialtilsyn Til kommuner og regionen i Region Hovedstaden samt Holbæk Kommune 24. juni 2014 Dok.nr.: 2014/0016812-6 Tilbagemelding til kommuner og region på fællesmødet 12. juni 2014 om socialtilsyn Som lovet giver

Læs mere

Ledelsesoverblik. Sundhedsaftaler 2012

Ledelsesoverblik. Sundhedsaftaler 2012 REGION HOVEDSTADEN KONCERN PLAN, UDVIKLING OG KVALITET ENHED FOR KOMMUNESAMARBEJDE Ledelsesoverblik Sundhedsaftaler Det somatiske område: 0-dagsindlæggelser dage Periode januar til marts Koncern, Plan

Læs mere

Rapport. Tilsyn med personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen. September 2014

Rapport. Tilsyn med personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen. September 2014 Rapport Tilsyn med personlig og praktisk i hjemmeplejen September 2014 HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Indholdsfortegnelse 1.0 Konklusion på tilsyn med personlig

Læs mere

Den Tværsektorielle Grundaftale

Den Tværsektorielle Grundaftale Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018 Samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering Indsatsområde: Sundheds-IT Samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering Region Nordjylland og Kommuner i Region

Læs mere

Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1

Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1 Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 1 Kort om: Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1 Hovedkonklusioner Opgjort på grundlag af de foreløbige udtræksalgoritmer

Læs mere

Patientkontorets årsberetning 2015

Patientkontorets årsberetning 2015 Patientkontorets årsberetning 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Patientkontorets funktion og opgaver 3. Om Patientkontoret 4. Særligt om år 2015 i Patientkontoret 5. Henvendelser til Patientkontoret

Læs mere

Status på ventetid på hjerteundersøgelse og behandling i Danmark hvordan går det efter indførelse af hjertepakkerne

Status på ventetid på hjerteundersøgelse og behandling i Danmark hvordan går det efter indførelse af hjertepakkerne Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 111 Offentligt 16. december 2010 Status på ventetid på hjerteundersøgelse og behandling i Danmark hvordan går det efter indførelse af hjertepakkerne Ventelisteundersøgelse

Læs mere

Bilateral sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland

Bilateral sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland Bilateral sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland Brønderslev Kommune 2 Bilateral Sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland Indholdsfortegnelse INDLEDNING.................................................................................................

Læs mere