Medlemsregler 1. oktober 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsregler 1. oktober 2011"

Transkript

1 Nærværende regler for medlemskab af La Oficina (Reglerne) er udleveret til medlemmer ved indmeldelsen og kan hentes på La Oficina s intranet. Reglerne kan ændres af La Oficina med 1 måneds varsel til den 1. i måneden derefter ved opslag i lokalerne Suomisvej 4, 1927 Frederiksberg C, og ved meddelelse på Intranet. 1. Medlemmer 1.1. Medlemskab Der kan oprettes medlemskab ved underskrivelse af indmeldelsesformular med oplysning om alle deri nævnte data, herunder sædvanlige firma- og adresseoplysninger, adresse og CVR nr.. Er et medlem ikke registreret med et firma (CVR nummer) opgives CPR nummer. Medlemmer skal være myndige. Firmaer kan tilmelde flere Brugere under samme medlemskab ved udfyldelse af indmeldelsesformular for hver af firmaets medarbejdere, der skal kunne udnytte medlemskabet som Bruger. Pris for flere Brugere i samme medlemsfirma fremgår af prislisten. 1.2 Ikrafttræden Medlemsskabet træder i kraft ved betaling af indmeldelsesgebyr, depositum og første månedsafgift som anført i prislisten. Medlemsskabet er personligt for medlemmet eller de registrerede Brugere. Firmaer med flere Brugere er dog berettiget til at indsætte en anden Bruger i stedet for en medarbejder, der er fratrådt. Ny medarbejders navn og øvrige kontaktdata afleveres til La Oficina. Misbrug betragtes som misligholdelse, jfr. ne 5. Ved indmeldelse åbnes en konto for Medlemmet, som debiteres ydelser og forbrug, som kun står til rådighed mod betaling. Endvidere udleveres en nøglebrik, der giver afgang til La Oficinas lokaler i åbningstiden eller efter særlig aftale Fortrydelse Indmeldelse er bindende, og medlemskabet vedvarer herefter, indtil det opsiges i overensstemmelse med reglerne i 7. Der gælder ingen fortrydelsesret, da der kun er åbent for erhvervsdrivende Firmamedlemmer.. 1

2 1.4. Gæster Ethvert medlem eller registreret Bruger er berettiget til at medtage en eller flere gæster i La Oficinas lokaler og benytte faciliteterne, såfremt medlemmet eller Brugeren selv er til stede i hele perioden, hvor gæsterne er til stede. Antallet af gæster kan begrænses i Ordensreglerne, dog ikke ved leje af Lokaler. De Medlemmer eller Brugere, som medtager Gæster, hæfter for deres adfærd, som om den var udvist af Medlemmet eller Brugeren selv. Alle ydelser og forbrug betales over Medlemmets eller Brugerens konto eller kontant af gæsten til de priser der fremgår af Prislisten. 2. Medlemsrettigheder 2.1. Adgang - Åbningstid Medlemmer og Brugere med eventuelle Gæster har adgang til La Oficinas lokaliteter og faciliteter i åbningstiden, som er: Mandag fredag: 08:00 18:00 Lørdage, Søn- og Helligdage, Grundlovsdag, Juleaftensdag, Nytårsaftensdag samt dagen efter Kristi Himmelfartsdag: Kun åbent efter aftale. La Oficina kan endvidere være lukket en uge i sommerperioden p.g.a. nødvendige renoveringer. Ugenummer på lukkeuge meddeles senest 6 uger før aktuel lukkeuge Adgang forudsætter ledig plads Adgang til brug af lokaler uden for café området (Salen i stuen) og Balkonen (lokaler uden for salen i stuen og balkonen benævnes tilsammen Andre lokaler) forudsætter, at de pågældende lokaler ikke allerede er udlejet eller reserveret til anden side. Bortset herfra er der i åbningstiden fri adgang til café området (salen i stuen) og balkonen under forudsætning af ledig plads, og til Andre lokaler i indtil 15 minutter før og fra 15 minutter efter at der er disponeret over disse til anden side. Det oplyses i Baren hvornår der er disponeret over Andre lokaler. Ophold i Andre lokaler skal være af kortvarig karakter (max en time) og skal altid meddeles i Baren. Den daglige leder kan endvidere lukke for yderligere adgang til lokalerne, såfremt det af denne ikke skønnes forsvarligt at lukke yderligere personer ind. Der henvises til muligheden for at reservere separat lokaler Generelle Faciliteter Café og Balkon I det omfang der er plads kan Medlemmer, Brugere og deres Gæster benytte café-området og balkonen og der indtage mad- og drikkevarer, som købes i caféen mod betaling af de herfor fastsatte priser i henhold til den til enhver tid opslåede prisliste og betaling over medlemskontoen. Mad- og drikkevarer må ikke medtages udefra. Internet adgang Der er fri og gratis adgang til trådløst internet (30 Mbit fibernet up/down), uden at der dog garanteres for konkret upload/download hastighed. Adgang sker via personlig kode. Al internettrafik logges i henhold til 2

3 gældende lovgivning. Internetadgangen må ikke udnyttes til lovstridig eller usømmelig adfærd. Gentagen overtrædelse heraf betragtes som misligholdelse af medlemskabet. Det enkelte medlems, brugers eller gæsts internettrafik monitoreres og logges og oplyses efter påkrav til offentlige myndigheder efter gældende regler. Printer Scanner Fotokopiering - Telefax Der er fri og gratis adgang til sort/hvid printer. Ved større opgaver eller længere tids beslaglæggelse af denne facilitet forbeholder den daglige leder sig at prioritere medlemmernes brug deraf, og eventuelt opkræve en rimelig brugsafgift til dækning af omkostninger. Der er endvidere adgang til sort/hvid fotokopiering og farvekopiering samt scanning af dokumenter mod betaling i henhold til Prislisten Ved større printopgaver kan La Oficina formidle kontakt til firmaer, som kan udføre dette. Betaling herfor sker direkte mellem medlemmet og kopieringsfirmaet. La Oficina kan scanne og afsende dokumenter til . Pris fremgår af Prislisten. La Oficina kan ikke sende og modtage fax. Forbehold for teknisk nedbrud m.v. Der tages forbehold for tekniske nedbrud, afbrydelse af teleforbindelser og andre force majeure omstændigheder Mødelokaler Oplysninger om tilgængelige mødelokaler kan fås hos La Oficina s medarbejdere. Lokalerne kan reserveres og lejes på de i Prislisten til enhver tid fastsatte vilkår. Lokalerne er til rådighed i det reserverede tidsrum. Tid til evt. opstilling og nedtagning skal derfor indregnes i det tidsrum, der reserveres for. Lokalet skal afleveres ryddeligt og borde og stole sat tilbage til standardopstilling. Evt. lånt service skal afleveres i café en. Forplejning og service til møder hentes i café en. Bistand til servering og forplejning kan aftales. Se priser i Prislisten. Egen forplejning må kun medtages efter særskilt aftale Særligt udstyr AV udstyr Særlige mødelokaler er udstyret med flip-overs og flader til visning af præsentationer. Der er mulighed for at tilslutte egen PC til projektor eller fladskærm til præsentationer. Nærmere oplysning om tekniske krav til sådan tilslutning kan rekvireres Særlige ydelser Locker bokse La Oficina stiller mod betaling i henhold til Prislisten et antal locker bokse til rådighed for Medlemmer og Brugere, hvor personlige effekter kan opbevares i aflåst rum. La Oficina påtager sig dog ikke noget ansvar for indholdet og overlader det til Medlemmer og Brugere selv at vurdere, hvad der er forsvarligt at opbevare i sådanne rum. 3

4 Adresseservice - Telefon pasning Medlemmer kan registrere deres firmaadresse på la Oficina og derved have postadresse der. Pris for denne service fremgår af Prislisten. Når der modtages post lægges denne i brevbakke pr. firma i særskilt aflåst postskab, og der sendes mail til medlemmet om, at der er modtaget post samt fra hvem, hvis det fremgår af kuverten. Posten kan eftersendes, hvis det ønskes pris for dette fremgår af Prislisten. La Oficina kan formidle kontakt til firmaer, som generelt kan varetage telefonpasning. Betaling herfor sker direkte mellem Medlemmet og telefon pasnings firmaet. Intranet for Medlemmer og Brugere Alle Medlemmer og Brugere giver ved indmeldelse tilladelse til, at deres kontaktoplysninger og www adresse gøres tilgængelige for andre medlemmer. Det sker på Intranet og i medlemsoversigt. Formålet hermed er, at Medlemmer og Brugere kan kontakte hinanden med henblik på at udveksle erfaringer eller på anden måde støtte hinanden fagligt. Enhver er forpligtet til at respektere andre Medlemmers og Brugeres ønske om at respektere deres integritet og ikke påtvinge kontakt uden samtykke. Gentagen overtrædelse heraf betragtes som misligholdelse, jfr. ne 5. Intranettet er kun tilgængeligt for Medlemmer og Brugere. Ekstern offentliggørelse af firmanavne på La Oficina. Medlemmer og brugeres navn kan af La Oficina offentliggøres på hjemmeside eller ved forespørgsel. Medlemmer og brugere kan dog fravælge at få deres navn offentliggjort externt, ved at fravælge dette ved afkrydsning på oprettelsesformularen eller ved senere meddelelse til personalet Ordensregler La Oficina s ledelse udarbejder Ordensregler, der offentliggøres på Intranet og udleveres ved indmeldelse. Alle områder indendørs på La Oficina er røgfri. Rygning kan ske i La Oficina s gårdområde. Ved benyttelse af La Oficinas lokaler og faciliteter forpligter medlemmer og brugere sig til at overholde de af ledelsen til enhver tid fastsatte ordensregler, som findes opslået i lokalerne og i øvrigt er tilgængelige på La Oficinas hjemmeside. La Oficinas daglige ledelse forbeholder sig ret til at afvise adgang til lokalerne eller bortvise medlemmer, brugere eller gæster, som ikke overholder ordensforskrifterne eller ikke efterkommer de af ledelsen givne retningslinjer og forskrifter. 3. Kontingent og andre betalinger 3.1. Størrelse For medlemskab for Firmaer og Brugere betales et indmeldelsesgebyr, depositum og månedligt kontingent i henhold til den til enhver tid gældende Prisliste. Betaling for leje af lokaler og andre ydelser er ligeledes beskrevet i den til enhver tid gældende Prisliste. Prislisten kan ses på La Oficinas Intranet. Café priser fremgår af særskilt Prisliste. 4

5 3.2. Prisændringer De i Prislisterne fastsatte priser kan ændres med 1 måneds varsel til den 1. i en måned. Prisændringer offentliggøres ved opslag af den nye Prisliste i lokalerne med oplysning om ikrafttrædelsestidspunkt og offentliggørelse på La Oficinas Intranet. Prislisten på mad- og drikkevarer i café en samt på serviceydelser kan dog ændres med dags varsel ved opslag af ny Prisliste i café en Betaling Indmeldelsesgebyr, depositum og første måneds kontingent betales ved indmeldelsen. Alle andre betalinger debiteres automatisk på medlemskontoen og skal betales via tilmelding til Betalingservice. Registrerings og kontonummer oplyses ved indmeldelse, hvorefter La Oficina foretager tilmelding til Betalingsservice. Kontoen opgøres den 15. i hver måned med henblik på betaling den 1. hverdag i den følgende måned. Faktura samt specifikation af forbrug kan hentes ved indlogning på medlemskontoen via intranettet. Sidste del slettet Afregning ved ophør Ved medlemskabets ophør opgøres medlemskontoen som anført i Misligholdelse 4.1. Manglende betaling La Oficina kan bringe medlemskabet til ophør med øjeblikkelig virkning i tilfælde af misligholdelse med betalinger, såfremt betaling ikke sker senest 10 dage efter fremsendelse af rykkerskrivelse til den til La Oficina oplyste post- eller adresse. Gebyr for rykkerskrivelser fremgår af faktura Adfærd Såfremt et Medlem eller Bruger overlader sit medlemskab til andre, anses dette som misligholdelse, der berettiger La Oficina til at afkræve Medlemmet betaling, som om det pågældende ikke medlem havde været indmeldt som selvstændigt medlem i La Oficina. Ved gentagen overtrædelse af denne bestemmelse, jfr. 1, 3, kan La Oficina bringe medlemskabet til ophør med øjeblikkelig virkning. Såfremt et Medlem eller Bruger gør sig skyldig i gentagne overtrædelser af La Oficinas ordensregler og trods påtale fra ledelsen ikke ophører dermed, herunder undlader at respektere andre Medlemmers eller Brugeres krav og værn om deres integritet, kan La Oficina bringe medlemskabet til ophør med øjeblikkelig virkning 4.3. Ophør Ved medlemskabets ophør ved meddelelse fra La Oficinas side i medfør af reglerne i 5, 1 eller 2, skal kontingent betales til månedens udgang. I øvrigt forholdes som anført i

6 5. Ansvar og Risiko 5.1. La Oficinas ansvar La Oficina påtager sig ikke noget ansvar for Medlemmers eller Brugeres adfærd i forbindelse med benyttelse af lokalerne eller der værende faciliteter, herunder at der er plads til rådighed uden for lokaler, der er specielt reserveret og bestilt af et Medlem eller en Bruger. Særligt påtager La Oficina sig ikke noget ansvar for skader på eller bortkomst af Medlemmers eller Brugeres ejendele, ej heller ejendele, der opbevares i aflåst locker boks Medlemmers og Brugeres ansvar Medlemmer og Brugere hæfter for deres egen adfærd over for andre tilstedeværende og i forhold til La Oficina, herunder for skader på lokaler, indretning og udstyr efter dansk rets almindelige regler, men hæfter desuden for deres Gæsters adfærd og forbrug, mens de opholder sig i La Oficinas lokaler Force Majeure m.v. Hverken La Oficina eller Medlemmer og Brugere er ansvarlig for forhold, som skyldes omstændigheder, der ligger uden for den pågældendes kontrol, som den pågældendes ikke burde have taget i betragtning og som den pågældendes ved forholdets indtræden eller senere hverken burde have undgået eller overvundet, herunder overvundet følgerne deraf, når forholdet har forhindret eller væsentligt vanskeliggjort opfyldelsen af deres forpligtelser i rette tid. 6. Opsigelse 6.1. Varsling og form Medlemskab kan af såvel et Medlem som af La Oficina opsiges med 30 dages skriftligt varsel til den 1. i en måned. La Oficina er berettiget til at fremsende opsigelse til den til La Oficina oplyste post- eller e- mail adresse Berostillelse Et Medlem er berettiget til i stedet for opsigelse og eventuel senere genindmeldelse, at stille medlemskabet i bero. Minimumsperioden for berostillelse er 2 måneder dog 4 måneder hvis juli og august indgår i bero perioden. Berostillelse skal meddeles med 30 dages skriftligt varsel til den 1. i en måned. Ved sådan berostillelse tilbagebetales depositum ikke, men ved ikraftsættelse på ny skal Medlemmet ejheller betale fornyet indmeldelsesgebyr. Der opkræves ikke månedsbetaling i beroperioden, og medlemmet har ikke adgang til La Oficina i beroperioden, men kan dog deltage i specielle arrangementer. Mens medlemskab er i bero modtager medlemmet på sædvanligvis nyhedsmail etc. Medlemskabet kan stilles i bero for en periode på maksimum 6 måneder. Opsigelse af medlemskab kan ske med omgående virkning i beroperioden, når foranstående varsel af bero på 30 dage til den 1. i en måned, er overholdt Afvikling Ved medlemskabets ophør opgøres medlemskontoen, og eventuelt skyldigt beløb modregnes i depositum, hvorefter eventuel difference betales eller overskud tilbagebetales til Medlemmets bankkonto. Først derefter må Betalingsservice afmeldes. Medlemmer og Brugere skal tømme eventuelle lejede locker-bokse og aflevere den udlevere nøgle dertil samt aflevere udleverede nøglebrikker senest sidste dag for medlemskab. Adgang til netværk 6

7 lukkes straks, og registrerede profiler slettes automatisk efter 3 måneders forløb, medmindre andet aftales med den pågældende af hensyn til mulig senere aktivering af medlemskabet eller ønske om omgående sletning. 7. Ændring af vilkår Disse vilkår kan ændres med 1 måneds varsel til den 1. i en måned. Ændringer offentliggøres på La Oficinas hjemmeside og intranet samt ved opslag med oplysning om ikrafttrædelsestidspunkt. 8. Gældende ret værneting 8.1. Dansk ret Hvor andet ikke fremgår af disse, finder dansk rets almindelige regler anvendelse på forholdet mellem La Oficina og dets Medlemmer og Brugere Frederiksberg Ret Ved eventuelle tvistigheder underkaster såvel La Oficina som Medlemmer og Brugere sig værneting ved retten i Frederiksberg. Således fastsat af La Oficina, Frederiksberg, den 21. september 2008 med ændring pr. 1. oktober Tina Theilgaard Lars Billeschou 7

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR 1 INDHOLD Velkommen 3 Aftalevilkår for Stofa Telefoni 4 Kontaktoplysninger 20 2 Stofa SmartTv AFTALEVILKÅR VELKOMMEN TIL STOFA TELEFONI Du får her et overblik over de vilkår,

Læs mere

Glenten tv-aftalevilkår

Glenten tv-aftalevilkår Version juni 2014 Glenten tv-aftalevilkår 1. Generelle vilkår Aftalevilkårene gælder for medlemmets tilslutning til Glenten tv via Glentens eller andres infrastruktur. Tilslutningen til Glenten tv tilknyttet

Læs mere

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER 1 ANVENDELSE Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale om abonnement hos bolig:net a/s, CVR-nr. 27 35 25 29 (herefter kaldet bolig:net ), medmindre

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere

StofaTv AFTALEVILKÅR

StofaTv AFTALEVILKÅR StofaTv AFTALEVILKÅR 1 Stofa Tv AFTALEVILKÅR version 1.11 Gældende fra 13. juni 2014, medmindre andet fremgår af nærværende vilkår. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens

Læs mere

Generelle vilkår for Klubliv Mobil

Generelle vilkår for Klubliv Mobil Generelle vilkår for Klubliv Mobil Gældende fra 1. juni 2015 Du har indgået en eller flere aftaler med Klubliv Mobil. Her er detaljerne om din brug af Klubliv Mobils tjenester. 1. Generelt Disse vilkår

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Disse tilslutningsvilkår gælder for abonnentens tilslutning af abonnentens ejendom til fibernet hos Fibia P/S (herefter Fibia ). Heri fastsættes de vilkår, der

Læs mere

Aftale om Netbank INDHOLD

Aftale om Netbank INDHOLD Aftale om Netbank Aftale om Netbank INDHOLD Aftale om Netbank Vilkår for Netbank Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Generelle oplysninger Tillæg til PenSam Bank's almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s På de næste sider kan du læse de generelle vilkår, som gælder for alle tjenester udbudt af Dansk Bredbånd. Disse generelle vilkår hedder Almindelige Abonnementsbetingelser

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

Regler for Mobilpenge

Regler for Mobilpenge Mobilpenge udsteder Hovedkontor: Lån & Spar Bank A/S, CVR13538530, Højbro Plads 9-11, 1200 København K, E-mail lsb@lsb.dk Ret til at fortryde aftalen vedrørende Mobilpenge. Kontohaver/bruger har mulighed

Læs mere

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten.

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten. Abonnementsbetingelser for Call me Mobil (version 5.04) Disse abonnementsbetingelser gælder for alle kundeaftaler om oprettelse af mobiltelefoniabonnementer både på postpaid og prepaid (herefter Call me

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler.

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler. Vilkår for privatkunder for tilslutning til TRE-FOR Bredbånd A/S, NRGi Fibernet og Østjysk Energi Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) Gyldig fra 1. juli 2008. Indledning: Disse vilkår

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

En anden forskel ved en bruttolønsordning er, at du som slutbruger betaler for dit produkt igennem din arbejdsgiver, som herefter betaler Telenor.

En anden forskel ved en bruttolønsordning er, at du som slutbruger betaler for dit produkt igennem din arbejdsgiver, som herefter betaler Telenor. Generelt Når du køber et Telenor Bruttolønsprodukt, sker dette igennem din arbejdsgivers bruttolønsordning. Dette betyder, at der er en række forskelle i forhold til, når du selv som privatkunde køber

Læs mere

Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel. 1. Generelt. Version 1.1. Indhold:

Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel. 1. Generelt. Version 1.1. Indhold: Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel Version 1.1 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår

Læs mere

Generelle abonnementsvilkår for ydelser leveret af A+

Generelle abonnementsvilkår for ydelser leveret af A+ Abonnementsvilkår April 2009 Generelle abonnementsvilkår for ydelser leveret af A+ 1. Aftalen 1.1 Disse abonnementsvilkår gælder for ydelser leveret af A+ A/S eller datterselskaber (herefter A+) til en

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus

Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Betaling og fakturering 6. Alarmcentralen 7. Ændring af abonnementsvilkår

Læs mere

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Version 1.3 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår og priser

Læs mere

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

I det følgende vil betegnelsen "Kunden" blive brugt i stedet for "du", "din" og "dig".

I det følgende vil betegnelsen Kunden blive brugt i stedet for du, din og dig. Forretningsbetingelser Cargomatch ApS Gældende pr. 10-06-2014 Nærværende forretningsbetingelser ("Forretningsbetingelserne") gælder din bestilling og brug af Cargomatch, som udbydes af Cargomatch ApS,

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester. Version 1.0 Februar 2014

Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester. Version 1.0 Februar 2014 Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester Version 1.0 Februar 2014 LokalTelefonen A/S Postboks 201 8310 Tranbjerg J kontakt@lokaltelefonen.dk www.lokaltelefonen.dk CVR 35 03 11 62 Betingelser for

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider)

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider) Aftale om CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS indgået mellem PBS A/S og CSP (Communication Service Provider) Oktober 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål 4 2. Omfang

Læs mere